Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023 do 31.12.2023.


Zákon o hlavním městě Praze
131/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1 §2 §3 §4 §5 §5a

HLAVA II - OBČANÉ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ §6 §7 §8 §9 §10 §10a

HLAVA III - ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A JEHO ZMĚNY §11 §12

Názvy městských částí, názvy ulic a dalších veřejných prostranství a číslování budov §13 §14 §14a §14b

Znak, vlajka a razítko hlavního města Prahy a městských částí §15

HLAVA IV - SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ §16 §17 §18 §19

Spolupráce hlavního města Prahy a městských částí s ostatními kraji a obcemi §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §30

HLAVA V - PŘENESENÁ PŮSOBNOST ORGÁNŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ORGÁNŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Přenesená působnost orgánů hlavního města Prahy §31

Přenesená působnost orgánů městských částí §32 §33

Přestupky §33a

HLAVA VI - HOSPODAŘENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43

HLAVA VII - OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY §44 §45 §46 §47

HLAVA VIII - ORGÁNY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Díl 1 - Zastupitelstvo hlavního města Prahy §48 §49 §50 §51

Odměňování členů zastupitelstva hlavního města Prahy §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58 §58a §58b §58c §58d §58e §59

Jednání zastupitelstva hlavního města Prahy §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67

Díl 2 - Rada hlavního města Prahy §68 §69 §69a §70 §71

Díl 3 - Primátor hlavního města Prahy §72 §73 §74 §75 §76

Díl 4 - Výbory zastupitelstva hlavního města Prahy, komise rady hlavního města Prahy a zvláštní orgány hlavního města Prahy §77 §78 §79 §80

Díl 5 - Magistrát hlavního města Prahy §81

Díl 6

Označování listin §82 §83

Díl 7 §84 §85 §86

HLAVA IX - ORGÁNY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Díl 1 - Zastupitelstvo městské části §87 §88 §89 §90 §91 §92 §93

Díl 2 - Rada městské části §94 §95 §96

Díl 3 - Starosta městské části §97 §98 §99

Díl 4 - Výbory zastupitelstva městské části, komise rady městské části a zvláštní orgány městské části §100 §101 §102

Díl 5 - Úřad městské části §103 §104

Díl 6 - Označování listin §105

HLAVA X - DOZOR

Díl 1 - Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek hlavního města Prahy a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů hlavního města Prahy v samostatné působnosti §106 §107 §107a

Díl 2 - Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení hlavního města Prahy a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů hlavního města Prahy v přenesené působnosti §108 §109

Díl 3 - Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských částí hlavního města Prahy §110 §111

Díl 4 - Společná ustanovení k dozoru §112 §112a

HLAVA XI - KONTROLA VÝKONU SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI §113

Kontrola výkonu samostatné působnosti §114

Kontrola výkonu přenesené působnosti §115 §116 §117

HLAVA XII - VZTAH MINISTERSTEV K HLAVNÍMU MĚSTU PRAZE §118

ČÁST DRUHÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §119 §119a §119b §119c §120 §121 §122 §123 §124 §125 §126 §127 §128

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §129

Příloha č. 1  - Seznam katastrálních území v hlavním městě Praze

Příloha č. 2 - Velikostní kategorie městských částí

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 234/2006 Sb. - Čl. VI

č. 261/2007 Sb. - Čl. LVII

č. 347/2010 Sb. - Čl. XXIV

č. 364/2011 Sb. - Čl. XXI

č. 239/2012 Sb. - Čl. XX

č. 303/2013 Sb. - Čl. XLIII

č. 106/2016 Sb. - Č. VI

č. 99/2017 Sb. - Čl. VI

č. 32/2019 Sb. - Čl. XVI

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 186/2012 Sb.; č. 7/2021 Sb.; č. 5/2022 Sb.; č. 160/2023 Sb.

INFORMACE

131

ZÁKON

ze xxx 13. xxxxx 2000

x hlavním xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Tento zákon xxxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx1) x xxxx a dále xxxxxxxxx městských xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx Praha xx veřejnoprávní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, má xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x těchto vztahů xxxxxxxxxxx.

(4) Hlavní město Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx; dalšími xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§2

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx") xxxx xxxxxx město Xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x rozsahu odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx městských xxxxx") xxxx městské xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (dále xxx "Xxxxxx") x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxx pečují x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx území x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxx plnění xxxxx xxxxx chrání xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx zájem").

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx"), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy správním xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1a)

§3

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxx x Statutem xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx vztahů vyplývající.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx částí, xxxxxx orgánů x xxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx zajišťují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.1a)

§4

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx části.

(2) Xxxxxxx části jsou xxxxxxxx obvodem, xxx xx-xx xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "přenesená xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx podmínek stanovených xxxxx zákonem, zvláštním xxxxxxx a Statutem xxxxxxxxx xxxxx xxx.

§5

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx vyjadřovat xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jejich samostatné xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx dotýkající se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx město Xxxxx x xxxxxxx xxxxx vůči státním xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) zůstává xxxxxxxxx.

§5a

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx x městské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx, jen xxxxxxx-xx tak xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx hlavní xxxxx Praha x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx, že xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§5x vložen právním xxxxxxxxx č. 145/2001 Xx. s účinností xx 27.4.2001

XXXXX II

OBČANÉ HLAVNÍHO XXXXX PRAHY A XXXXXXXXX ČÁSTÍ

§6

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx Praze je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

§7

Občan xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx dosáhl xxxx 18 xxx, xx xxxxx

x) xxxxx x být xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,3)

x) hlasovat x xxxxxxx xxxxxxxxx4) xxxxxxx na celém xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xx podmínek stanovených xxxxxxx,

x) požadovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx zastupitelstvem xxxxxxxx města Xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;000 xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx svá xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Prahy x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx návrhy, xxxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx 60 xxx,

x) vyjadřovat xx x návrhu rozpočtu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x k závěrečnému xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx, x xx xxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx.

§8

Občan xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx, xx xxxxx

x) xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx podmínek stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,3)

x) xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx,4) jehož xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx spadající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx části, xx xxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx předpisem,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx radou xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 0,5 % xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx svá xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx části x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx zastupitelstva městské xxxxx, do xxxxxxxx xxxx městské xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx x komisí xxxx xxxxxxx části x xxxxxxxxx xx x nich výpisy,

f) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, připomínky x podněty; podání xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx 60 dnů,

g) xxxxxxxxxx se k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok, a xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x §7 x 8 xx i xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx věku 18 xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xx hlášena x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Oprávnění xxxxxxx x §7 xxxx. x) xx g) x v §8 xxxx. x) xx x) xx x xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx věku 18 xxx x vlastní xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§10

(1) Hlavní xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o rozvoj xxxxxxxx města Prahy, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Čestný xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) Xxxxxxx část xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx části, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Čestný xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části svá xxxxxxxxxx v xxxxxxx x jednacím řádem xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx.

(3) Xxxxxx město Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, vědecká a xxxx díla mající xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx udělovat xxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(4) Xxxxxxx část xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx udělovat xxxx xxxxxxx části.

§10x

Xxxxxx xxxxx Xxxxx x městské xxxxx xxxxx ocenit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 106/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

HLAVA III

ÚZEMÍ XXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXX A XXXX ZMĚNY

§11

(1) Území xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 xxxxxx xxxxxx.

(2) Území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xx 9 Statut.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx částmi xx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx zúčastněných xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které spolu xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx sloučit. Xxxxxxx xxxx se xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxx, se xxxxxx xxxxxxx.

(5) Dohodu o xxxxxxxx městských částí xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx 30 xxx xx zveřejnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx referenda x xxxx věci. Xx-xx xxxxx xxxxxx návrh, xx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx souhlasné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx které xxx xxxxx xxxxx xx jeho konání.

(6) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat

a) xxx, xxxxx x rok, xx xxxxxxx se xxxxxxx části xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) název xxxxxxx xxxxx x xxxxx jejích xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxx částí,

c) xxxxx xxxxxx městské xxxxx xx sloučení xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx městských xxxxx xxxx městské xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx sloučením xxxx xxxxxxx xxxx, která xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx a závazky xxxxxx městských xxxxx, xxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx slučují xxxx xx městská část xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx připojení xxxxxxxxx, xxxxx opis xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lze provést xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x souhlas xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx hlavnímu xxxxx Praze xxxxxxxxxx xx 30. června xxxxxxxxxxxx roku, xx-xx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x 1. xxxxx následujícího kalendářního xxxx.

(9) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dohoda x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jiné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx dotčených městských xxxxx x nemovitostem xx katastru nemovitostí xxxxxxxx.

§12

(1) Připojení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Praze xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx sousedí x xxxxx xxxx, xx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x hlavnímu xxxxx Xxxxx, xxxx k xxxxxxxx městské xxxxx, xxxxx xxxxxx sousedí x xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x sousední obce xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx městské xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx 500 xxxxxxxx x územně xxxxxxx x xxxxx obcí, x xxxxxxx referendu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx městské xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x změně xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Názvy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx veřejných prostranství x xxxxxxxxx budov

§13

(1) Xxxxxxx xxxxx mají xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(2) O xxxxxxx ulic, silnic, xxxxxxx, xxxxx a xxxxx, xxxxx i xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx, a xx xxxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx, silnic, náměstí, xxxxx x mostů, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx nebo xxxx xxxxxxx prostranství xx nepojmenovávají podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx hlavní město Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Vlastník xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxx nápisy. Xxxxxxxx xxxxx xxx poškozeno, xxxxxxxxxx xxxx zakryto.

(4) X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxx xxxx zániku xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx24).

§14

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx popisnými xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Evidenčními xxxxx xx označují

a) stavby xxx xxxxxxxx rekreaci,

b) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 16 x2 x do 5 x výšky,

2. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podlaží x xxxxxxxx do 40 x2 xxxxxxxxx plochy x do 5 x xxxxx,

3. přístřešků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx veřejně přístupných xxxxxxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x do 4 x výšky.

(3) Samostatnými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx6), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) K xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx prostranstvích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx. Číslování xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx se provádí xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx katastrálního xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx přidělena, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xx ani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx budov xxxxx odstavce 7. Xxxxx orientační se xxxxxxxxx přiděluje xxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx budovy xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxx označit xxxxxx číslem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x udržovat je x řádném stavu.

(7) Xxxxxxxxxxxx budov xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxx hlavní xxxxx Xxxxx.

(8) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxxx xxxxxxxxxx ulic a xxxxxxxxx veřejných prostranství xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx budov,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx budov.

§14x

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přiděluje xxxxxx město Xxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu6a),

b) v xxxxxxxxx případech na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx budovy, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx x doklad, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx byla xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xx nevyžadují, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, anebo xxx-xx x xxxxxx uvedené x §14 odst. 2 písm. c).

(2) Xxxxxx xxxxx Praha xxxxx v případě xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx části, xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx objekt xxxxxx, x xxxxx x čísle xxxxxxxxxxx.

(3) X přidělení xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Magistrát xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxx budovy xxxxxxx xxxxxx.

(4) Při zániku xxxxxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxx zániku xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X očíslování, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx budovy xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí24).

§14b

Veřejným xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, ulice, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx přístupné xxxxxxx bez xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx ohledu xx xxxxxxxxxxx x tomuto xxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

Znak, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

§15

(1) Hlavní město Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx nebo zřízené xxxxxxx xxxxxx Prahou xxxxx xxxxxx xxxx x vlajku xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x zařízení xxxxxxxx xxxx zřízené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx mohou užívat xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxx části xxx x předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxx městské části.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx znak x xxxxxx, xxxxx být xxxx xxxxxxx uděleny xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx části. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx městské xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx město Xxxxx x městské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx znak hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx části x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx celý xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx používat jen x případech, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

XXXXX IV

SAMOSTATNÁ XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

§16

(1) Xx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx města Prahy xxxxx xxxxxxxxxx záležitostí, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Do xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx samosprávy xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obcím xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx patří zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §59 a 68. Xxxxxx město Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pečuje x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxx sociální péče x xxx uspokojování xxxxxx svých občanů. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx potřeby xxxxxxx, xxxxxxx x rozvoje xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kulturního xxxxxxx x ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy.

§17

(1) Xxxxxx město Xxxxx xxxxxx své xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx. Xx Xxxxxxx xxxxxxx zejména

a) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§11),

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, na xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxx xxxxxx rozpočtu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx částí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x druhy xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x strategie xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x městskými xxxxxx,

x) majetek xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xx xxxxxxx městským xxxxxx, a rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx majetkem,

i) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.

(2) Návrh Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx s xxxxxxxxx částmi. Připomínky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, jeho xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx město Xxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx.

§18

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxxx

x) schvalování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx městských částí xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x organizační xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx a pro xxxxxxxxxxxx potřeb xxxxxx xxxxxxxxx částí, x xx pro xxxxx x likvidaci tuhých xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zeleně, sociální xxxxxx, kulturní xxxxxxx, xxxxx, rekreaci a xxxxxxxx ruch, xxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx referenda na xxxxx městské části,

d) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx darů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx plnění xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) oprávnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stavby územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu6b) x xxxxx městské xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx městské xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx Xxxxx může Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částem xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jednáních:

a) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx úvěru, návratné xxxxxxxx xxxxxxxx, zápůjčky xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazku, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx26), xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vkladech xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx xx podnikání xxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x pronájmu, xxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonů,

e) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx peněz,

f) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx městské xxxxx,

x) x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) o zastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) o xxxxxxxx x splátkách xxxxx,

x) x uzavírání smluv xxxxx §23, 24, 26 xx 27.

(4) Xxxxxx město Praha xxxx Statutem stanovit xxxxxx rozhodování xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§19

(1) Xxxxxxxx částem xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx platných xx xxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx lze odejmout xx xxxxxx, xxx xxxxx lze majetek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Svěřenou xxx x majetku xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx hlavním městem Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 60 xxx.

(3) X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx svěřeného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx lze svěřit xx správy xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx území. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx se nachází xxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx x obcemi

§20

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx x obcemi.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x mezích xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx spolupracovat x xxxxxx xxxxxxxxx částmi xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky.

(3) Xx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx s kraji x xxxxxx x xx spolupráci městských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx částmi xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nelze použít xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx20) a x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx26).

§21

§21 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§22

§22 zrušen právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§23

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx konkrétního xxxxx xxxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxx částmi nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 3 xxxxxx xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx §24, 26 xx 27 xxxxxx xxxxxx.

§24

(1) Hlavní xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx smlouvu x vytvoření xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "svazek"). Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx vstupovat do xxxxxx již vytvořených.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx péče, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx o xxxxxxx,

x) zabezpečování čistoty xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxx veřejné xxxxxx x veřejného osvětlení, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx úpravy, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x čištění odpadních xxx,

x) xxxxxxxx, rozšiřování x zdokonalování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ovzduší, xxxxx související xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx topných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx energeticky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, pískoven x zařízení xxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, kulturních xxxxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx informací o xxxxx.

(3) Přílohou xxxxxxx x vytvoření xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx uvedeno

a) název x xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) název x xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx ustavování, jejich xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodování,

d) xxxxxxx xxxxx svazku, který xxxxxxxx do xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx svazku,

g) xxxxxx xxxxxxxxx zisku x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx svazku,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx x něj včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a rozsah xxxxxxxx xxxxxx hlavním xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Stanovy xxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxx svazku složený xx xxxxxxxx xxxxx xxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nutných xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxx.

(5) Občané xxxxxxxx xxxxx Prahy x obcí, xxxxx xxxxxxxxx svazek, xxxx xxxxxxxxx

x) účastnit xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nahlížet xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx návrhy.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx svazků xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxx xxxxx svazku. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, den xxxx zrušení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx veřejné moci, xxxxxxx činnosti svazku, xxxxxx, kterými svazek xxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx působnost xxxxx x uvedením způsobu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx rejstřík, xxxxxxx xxxx součástí xx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx uloženy xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx spolu xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx dokumentů. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxx hlavní xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx přikládá smlouva x vytvoření xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx; xxxxxxxx této xxxxxxx xxxx stanov xx xxxx xxxxxx, kdo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Návrh xxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§25

§25 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§26

(1) Xxxxxx požádá x přezkoumání hospodaření xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx auditorovi xxxx xxxxxxxxxx společnosti (xxxx xxx "xxxxxxx").

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uhradí xxxxxx ze svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §38 xxxx. 2, §39 a 41 xxxxxx zákona platí xxx xxxxxx obdobně.

§26x

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 145/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2001

§27

Xxxxxx xxxxx Praha x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem činnosti xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x vzájemné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§28

Na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx spolupráci xxxx xxxxxxxxx částmi a xxxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx v xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x spolku20) x x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx26).

§28x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx částí hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx jen xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 27.4.2001

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§30

§30 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX HLAVNÍHO XXXXX XXXXX A XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

§31

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

(1) Orgány xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost, která xx zvláštním zákonem xxxxxxx xxxxxxx krajů.

(2) Xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obcí, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx zákony a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx případech xxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx x směrnice xxxxxxxxxx správních xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; podmínkou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx vlády xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx obcí;

2. opatřeními xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx je povinno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Přenesená působnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§32

(1) Xxxxxx xxxxxxx části vykonávají xxxxxxxxxx působnost xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x x xxxxxx zákona Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lze v xxxxxx xxxxxx svěřit Xxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Věstníku xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx přijatými xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Městská xxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§33

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x nestanoví, xx xxx x samostatnou xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, platí, xx jde vždy x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x přenesenou působnost, xxxxx, že xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx městské xxxxx.

Přestupky

§33a

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx pozemku, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, x tím xxxxxx xxxxxx městské xxxxx, xxxx

x) naruší xxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxx, odloží xxx mimo xxxxxxxxx xxxxx xxxx jinak xxxxxx xxxxxx městské xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) naruší životní xxxxxxxxx x městské xxxxx, odloží věc xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jinak xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako vlastník xxxxxxxxxxx dopustí přestupku xxx, že

a) xxxxxxxx xx xxxx náklad xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Prahou xxxx xx neudržuje x řádném xxxxx, xxxx

x) odmítne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ulice xxxx jiného veřejného xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) nebo odstavce 2 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxx do 500&xxxx;000 Kč a xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3 pokutu xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx xxxxxxx část; xxxxxxxx-xx jednání pachatele xxxxx důsledky xxxxx xxxx městských xxxxx x dotčené xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, kdy xx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx, nedohodnou x tom, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a x způsobu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, projedná xxxxxxxxx xxxxxx město Praha.

§33a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

XXXXX VI

HOSPODAŘENÍ HLAVNÍHO XXXXX PRAHY A XXXXXXXXX ČÁSTÍ

§34

(1) Xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxx x xxxxxxxx majetkem x hospodaří x xxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zákonem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx mají vlastní xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zvláštním xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx něj.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxx xx xxxxxxxx majetkem xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx části xx xxxxx xxxxxx věcí x majetku xxxxxxxx xxxxx Prahy, ke xxxxxx byla xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a nacházejí xx xx xxxxx xxxx xxxx městské xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxx přejdou xxxxx x xxxxxxx x těmito xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxx nabývat xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxx svěřují xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

§35

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx musí xxx xxxxxxxx účelně x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx nakládání s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx důležitý xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx účetnictví xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxx chráněn xxxx xxxxxxxx, poškozením, odcizením xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlavní xxxxx Praha naloží xxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11) pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Hlavní xxxxx Xxxxx x městské xxxxx jsou povinny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxxxxxxx zásahy x xxxx uplatňovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx části xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx k promlčení xxxx zániku xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Doklady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §37 odst. 1 xxxx hlavní xxxxx Xxxxx x městské xxxxx povinny uchovat xx xxxxx dobu, xx xxxxxx xx xxxxx majetek ve xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx ručit xx xxxxxxx fyzických x právnických osob xxxxx

x) xxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxx o xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx určeny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx podporou xx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxx xxxx Národního xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxx, xxxx-xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx nemovitosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

x) xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hlavní xxxxx Praha, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx, nebo xxxxx x xxxxx xxxx (xxxxxx), xxxxxx (xxxxx) xxxx státem xxxxxxxxx 50 %,

x) bytových xxxxxxxx,

x) honebních xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§36

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxxx částí prodat, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx vypůjčit xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx přenechat xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo městských xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx ve vlastnictví xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx11a) x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xx úřední xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxx mohli xxxxxxx vyjádřit x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxx Praha xxxx xxxxxxx část xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Nemovitá xxx xx v xxxxxx označí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona30) xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx převodu majetku xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx, xxxxx je x xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x cenu regulovanou xxxxxx. Odchylka xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxx xxx obvyklou. Není-li xxxxxxxx od xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxx hrobových xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx hlavního města Xxxxx xx xxxx xxxxxx než 30 xxx nebo jde-li x xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx výpůjčku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx nebo městská xxxx xxxxx kterou xxxxxx xxxxx Praha xxxx xxxxxxx část xxxxxx31).

§37

(1) Stát xx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x nemovitostí na xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Prahou vyhradit xx stanovení xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nakládání x xxxxx majetkem.

(2) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx pokutu až xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx v řízení xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. Výnos xxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.

(3) Učiní-li hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 x rozporu xx stanovenými xxxxxxxxxx x xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxx účelu, xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx odvést xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx ceně xxxxxxxxx xxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxx město Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx auditorovi. Xxxxxxx část hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx zadá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx Praha x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx, xxx nezadá přezkoumání xxxxxxxxxx, přezkoumá je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx hospodaření Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx auditorovi, xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.11a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx finanční xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxxxxx, metodicky xxxxxxxxx x provádí kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx část je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx podle odstavce 4 xxxxxxx xxxxxxx x xxxx písemnosti, xxxxxxxxx x vysvětlení xxxxxxxx x řádnému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx části.

(6) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx opatření a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx x odstavci 6.

(8) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx městská xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx 1.

(9) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx město Praha xxxx městská xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxx účet spolu xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxx části xx xxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx 30. června xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x dotacemi xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx republiky kontroluje Xxxxxxxxxxxx financí x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx opatření k xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxx částí x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.

§42

Usnesení, xxxx zastupitelstvo xxxxxxxx města Xxxxx, xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx rozhodly x xxxxxx věci x dražbě, ve xxxxxxx soutěži x xxxxxxxxxxxx nabídku xxxx x jejím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx až xx xxxxxxxx dražby, veřejné xxxxxxx x nejvhodnější xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx právního předpisu32).

§43

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx platnost právního xxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zveřejněním, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxx doložkou, x xxx xxxx potvrzeno, xx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx doložkou xxxxxxx xxxxxx Prahou xxxx městskou xxxxx xxxxxxxx, xx xx xx to, xx xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxx x §35 odst. 7, §36 xxxx. 1 a 2 x §72 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx x xxx návrhu.

XXXXX VII

OBECNĚ XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX

§44

(1) Xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx může x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Rada xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, je-li x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx, obce x xxxxxxxxxx působností xxxx kraje.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx hlavní xxxxx Xxxxx ukládat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx lze stanovit, xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx xxxx xx xxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxx mravy xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx a v xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx, průběh x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sportovních x xxxxxxxxxx podniků, včetně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku,

c) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ulicích x xxxxxx veřejných prostranstvích, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx a ostatní xxxxxxx xxxxxx13) (dále xxx "xxxxxxx zeleň") x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo městské xxxxx,

x) xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxx.

§45

Způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek x xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx (dále xxx "xxxxxx předpis xxxxxxxx xxxxx Xxxxx") a xxxxxxxx nabytí platnosti x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx stanoví xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx40).

§46

(1) Hlavní město Xxxxx projedná xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx přijetím x městskými xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx ve lhůtě 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xx výjimečných případech xx základě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zkrácena, nesmí xxxx xxx xxxxxx xxx 15 dnů. Xxxxxxxx xx městská xxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx, xx xx za to, xx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Podrobnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx Statut.

§47

§47 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2001 Sb.

XXXXX VIII

ORGÁNY XXXXXXXX XXXXX PRAHY

Díl 1

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

§48

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx skládá x xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx 55 xx 70 členů.

(2) Počet xxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nejpozději 85 xxx přede xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx nebyl počet xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) Počet členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxx, xx xxxxxx na xxxxxx xxxxx11a) Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nejpozději xx 2 xxx xx jeho stanovení.

§49

Xxxxxxxx vzniku x xxxxxx mandátu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.3)

§50

(1) Mandát člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hlasování.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xx začátku prvního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, jehož xx xx svém xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Slib xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx: "Xxxxxxx věrnost Xxxxx xxxxxxxxx. Slibuji na xxxx čest x xxxxxxx, že svoji xxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx se Ústavou x zákony Xxxxx xxxxxxxxx."

(4) Xxxx složí xxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Prahy do xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x pronese xxxxx "xxxxxxx". Předsedající xxxxxxxxxxxx zasedání zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (§61 xxxx. 2) xxxxxx xxxx jako xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx člen zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxx.

§51

(1) Členové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxx vykonávat xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxx slibem a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx své xxxxxx xxxxx

x) předkládat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx dotazy, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx x její xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xx statutární xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Praha, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x organizačních xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx xx 30 xxx,

x) xxxxxxxxx xx zaměstnanců xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx x od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx hlavní xxxxx Xxxxx založilo xxxx xxxxxxx, informace xx xxxxxx, které xxxxxxxxx x výkonem jeho xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx zasedání xxxxxx xxxxxx hlavního města Xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx vyplývají, x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx uloží, xxxxx xxxxx občanů xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx tak, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx funkce.

(4) Člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčují, že xx xxxx podíl xx projednávání x xxxxxxxxxxx určité xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxx znamenat xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx samotného xxxx xxxxx xxxxxxx, pro xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxx xxxx moci, xx xxxxxxx sdělit xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xx danou xxxxxxxxxx projednávat.

Odměňování xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx

§52

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xx veřejnou funkcí.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx do xxxxxx, xxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx budou členové xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx"),

x) ostatní členové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx").

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx funkce xxxxxxxx xxxxx x náhradou xxxx xxxx platu; xxxxxx doby xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx určí xxxxxx xxxxx Xxxxx. Náhradu xxxx xxxx platu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx částky xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistného xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů34), xxxxxx xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Neuvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, který je xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx xxxx osobou provozující xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxx xxxxxxx ušlého x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx hodinu x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx jako xxxxxxx xxxxxxx ušlého v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx poskytnout v xxxxxxx xx kalendářní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxx, x xx xxx xx skončení výkonu xxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx funkce, již xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, nejdříve xxxx xxx dne, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx funkci xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, který je xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx město Praha xxxxxx xx výši 0,4xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx odměna xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy, xxxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx odměn xxxxxxxxxxx členům zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx, x xx xxxxxxx v xxxxxx korunách, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx individuálních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy uložilo, x předem xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, jejichž jsou xxxxx. Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxx stanovilo.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx odměnu x xxxxxxx xx 0,3 xx 0,6xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy. Pokud xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx neuvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx dne zvolení xx funkce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx xx výši 0,3xxxxxxx výše xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx vykonává funkci xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(5) Odměna se xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud člen xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxxxxx funkci xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx mu xx xxxxx měsíc xxxxxx xx xxxx xxxxxxx jedné xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx kalendářních dnů, xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xx 4 let xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(7) Uvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx kalendářního xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxx 60 % xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx stanovení výše xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxx xx upravuje denní xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nemocenského x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx35).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xx xxxxxxx x 50 %, xxxxx xx nemocenské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x xxxxx xxxx první xx jednotlivý xxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§54

(1) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxx 3xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxx, xxxxx vykonává funkci xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 300 xxxxxxxx.

(3) Odměna se xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx.

§55

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx snoubenců, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx36), xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxx x časové náročnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odměnu xx x 2 000 Xx xxx xxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx funkce xxxxx xxxxxx xxxxxx x prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xx xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxxx.

(3) X případě xxxxxxx xxxxxx více xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxx odměna až xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx souhrnu xxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx komise xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odměny xxxxx věty xxxxx, xxxxxx neuvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxx za xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx schválená xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy.

§56

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 4 xxxxx xxxxxxxxxxx zastupoval xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxx rozsahu xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x době, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxx zastupování xxxxxx xx xxxx, xxxxx xx x xxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxx xxxxx.

(2) Členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §75, náleží xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx náměstka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx §69a, náleží xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx odměna xx xxxxx funkce předsedy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx je členem xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxxx za xxxxx této xxxxxx xx dobu výkonu xxxxxxxxx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §69a.

§57

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odměn xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx uvolněnému členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx být xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v průběhu xxxxxx kalendářního roku xxxxxxxx za výkon xxx zastávaných funkcí xx xxxxx.

(3) Souhrnná xxxx mimořádných xxxxx xxxxxxxxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nesmí být xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx funkce xxxx x xxxxxxx xx výkon xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxx x prováděcí právní xxxxxxx.

(4) Návrh xx xxxxxxxxxx mimořádné odměny xxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx navrženého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxx mimořádné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxx programu jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx poskytnutí xxxxxx xxxx být xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx odměna xxxxxxxxxx.

§58

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, který vykonává xxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, a xxxxxxxxxx členovi zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxx xxxxxx mandát xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx nevyplácení xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 6 se xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxx xx vzdali xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx odchodné, xxxxx xxx ke xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx funkce xxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxx nevyplácení odměny x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §53 odst. 6 xx nepřihlíží.

(3) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx nebo xx funkce neuvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xx niž mu xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx a xxxxxxxxxxx obsazení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx opětovně xxxxxx xx xxxxxx uvolněného xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xx xxxxxx neuvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, který xxxxxxxx funkci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx trestný xxx nebo pro xxxxxxxxxxx trestný čin xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy, jeho xxxxxxx stíhání xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxx, xxx je xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx čin xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx se nevyplatí. Xxx-xx člen zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxx xxxxxxx čin xxxxxxx ve xxxx xxxxx pravomocně odsouzen, xxxx trestní xxxxxxx xxxx podmíněně xxxxxxxxx xxxx bylo-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednou.

§58x

(1) Odchodné xx xxxxxxx xx výši xxxxxx, xxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx ke xxx odvolání nebo xxxxxx se funkce, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, nejvíce xxxx xxx ukončených xxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx §58 odst. 3 xxxx 4 xx xxxxxxxxxx zvolení do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx náměstka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx splatné, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xx xxxxxxx xxxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §58 xxxx. 5 x 6.

§58x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 99/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§58b

Splatnost x výplata xxxxxx a dalších xxxxxx poskytovaných x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx členům zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx x srážky x nich, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx funkce, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx odměnu xxxx xxxxx xxxxxx x x případě xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxx xx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx považují xx zaměstnance.

§58b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 99/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§58x

(1) Členovi zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx poskytnout

a) xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxx primátora xxxxxxxx města Prahy xxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vstupují xx xxxxxxxxxx36),

x) příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx x souvislosti x výkonem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) příspěvek xx xxxxxxx zdravotních, kulturních x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

i) příspěvek xx rekreaci, jde-li x xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(2) Plnění podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§58x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 99/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§58x

(1) Členovi zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx náhrady xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platnými xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx37) x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx, že za xxxxxxxxxx pracoviště člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu.

(3) Nestanoví-li x pravidlech xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrad xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výši xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx nástupu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx plnění xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(4) Stanoví-li tak xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx předmětů xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xx neplatí pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

§58x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 99/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§58x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx 5 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx 25 xxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx den xxxx xxxxxxx38).

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx xx xxxx celého xxxxxxxxxxxx xxxx, má nárok xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx dovolené xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx uvolněnému členovi xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx též xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Nevyčerpal-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx dovolenou xxxx její část x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxx xx xx nárok xx xx xx xxxxxxxxxxxxx následujícího kalendářního xxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx. Do dalšího xxxxxxxxxxxx xxxx se xxx tento nárok xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, který xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx funkce x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx kalendářní xxx, xx xxxxxx došlo x ukončení xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx město Praha xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dovolenou nebo xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxx nahrazena. Nevyčerpaná xxxxxxxx x předchozího xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxxxxxx ani ji xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x pracovním xxxx jiném obdobném xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 za xxxxxxxxxx xxx, xx kterém xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxx, poskytne xx xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxx za nevyčerpanou xxxxxxxxx. Nevyčerpaná dovolená x předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxx jako xxxxxxx počtu kalendářních xxx, xx xxxxx xx poskytována, x xxxxx xxxxxxxxx odměny, xxxxx náleží uvolněnému xxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx xx xxx ukončení xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx-xx uvolněný xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx dovolenou x xxxxxxx xxxxxx, xxx mu náleží xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nad rámec xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx evidenci x xxxxxxx dovolené xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Prahy. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§58x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 99/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§59

(1) Xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx rozhoduje xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx na zrušení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, jsou-li x xxxxxxx se xxxxxxx,

x) vydávat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx projednání s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx strategii xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx městských xxxxx x návrhu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx částmi xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxx závěrku xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

g) volit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x náměstky xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx i xxxxx členy rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxxx) a xxxxxxxxx xx z xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx samosprávnými xxxxx xxxxxx xxxxx a x spolupráci s xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx, zřizovat, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zakládací xxxxxxx, zakládací xxxxxxx, xxxxxxx x zřizovací xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právnických xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx obslužnosti xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) schvalovat xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx koncepci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx hlavního města Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) zřizovat a xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Prahy,

m) xxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx katastrálních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) zřizovat x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy x xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx policii xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x jinými územními xxxxxxxxxxxxx celky a x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxx primátor xxxxxxxxxx xxxxx §73,

x) xxxxxxxx x odnímat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x výjimkou §68 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx neuvolněným xxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Prahy xx xxxxx,

x) xxxxxxxx paušální xxxxxx náhrady výdělku xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §52 odst. 5, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx odměnách xxxxx §57, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx §58c x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §58e xxxx. 6,

x) stanovit xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cestovních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx hlavního města Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx hlavního města Xxxxx,

x) vyslovovat xxxxxxx xx vznikem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx hlavním xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

z) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zastupitelstvu xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Zastupitelstvu xxxxxxxx města Prahy xx vyhrazeno xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Prahy na xxxxxxxxx xxxxxx osob x výjimkou právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hlavním městem Xxxxxx o hodnotě xxxxx xxx 5 000 000 Xx,

x) x přijetí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx26), xxx-xx x xxxxxxx větší xxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

d) x xxxxxxxx dluhu, ručení xx závazky jiných xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx větší xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) x xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak,

f) x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx než 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx poskytnutí, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx x půjček městským xxxxxx x rozpočtu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozpočtu xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx25), je-li dotace xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nad 200&xxxx;000 Xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti mládeže, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, požární xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x vědy, zdravotnictví, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, prevence xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx x nepeněžitých xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxx x hodnotě xxxxx xxx 5 000 000 Kč,

m) x xxxxxxxx movitých xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx ročně jedné x téže xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a právnickým xxxxxx,

x) x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx dluhu xxxxx xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) x xxxxxxxxx movitých xxxx xxxx práv x xxxxxxx xxxxx xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než 18 xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx práva xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxxxx stavby xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx svěřit xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx primátorovi hlavního xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxxx vyhrazené radě xxxxxxxx města Prahy xxx §68 xxxx. 2.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxx stanoví-li xxx zákon.

Jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

§60

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx svolává xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, a to xxxxx xxxxxxx, nejméně xxxx jednou za 3 měsíce.

(2) Primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx svolat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx členů. Xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxx žádost, xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx jednání, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy.

(3) Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x místě, době x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xx xxxxxx xxxxx11a) Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, a xx xxxxxxx 7 xxx xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu25) xx xxxxxxxxx o xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy zveřejní xx úřední desce Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx alespoň xx xxxx 2 xxx xxxx xxxx konáním; xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx vyhlášeného krizového xxxxx, mohou být xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxxx.

(5) Požádá-li xx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx jím xxxxxx zástupce, senátor xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx uděleno.

(6) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx není xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§62), xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx nejpozději do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§61

(1) Xxxxxxxxxx zasedání xxxx xxxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxx návrhu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx neplatnost xxxxxxxxx xxx, aby xx konalo do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx této xxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxx nejstarší xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx do xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Na xxxxxxxxxxx zasedání zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx volí primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx je xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, ledaže xxxx vyhověl xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §60 xxxx. 3 xx dobu x tomto ustanovení xxxxxxxxxx na své xxxxxx xxxxx.

§62

K xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx volbě xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní předpis xxxxx.19a)

§63

§63 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2001 Sb.

§64

(1) Návrh xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx stanoví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(2) X zařazení xxxxxx xxxxxxx xxxx programu, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy, rozhodne xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§65

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx počet přítomných xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x určení xxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxx pořídit xx 7 xxx xx skončení xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

§66

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podávaných Poslanecké xxxxxxxx.

§67

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx,3) xx doby, než xxxx zvoleno xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx, zabezpečuje xxxx xxxxx stávající xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působnost uvedenou x §59 odst. 2 a 3, x xxxxxxxx schválení xxxxxxxx a hospodaření xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x věcných nákladů xx xxxxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v záležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, vyzve xxxxxxx xxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxx xx 2 xxxxxx zjednalo xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx, ministerstvo xx xxxxxxxx a ministr xxxxxx vyhlásí do 30 dnů xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, rozpustí xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx může hlavní xxxxx Xxxxx podat xxxxxx k xxxxx. Xx xxxx, než xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx úkoly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx hlavního xxxxx Xxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx plnit xxxx xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy. X xxxxx xxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx §59 xxxx. 2 x 3, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xxx 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

§68

(1) Xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx činnosti zastupitelstvu xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xxxx hlavního xxxxx Xxxxx připravuje xxxxxx xxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx x zabezpečuje plnění xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx vyhrazeno

a) xxxxxxxxxxxx hospodaření hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelstvem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx úkoly x xxxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x kontrolovat xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, připomínky x podněty xxxxxxxxxx xx členy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx rady hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx částmi,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx pro přijímání x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx ředitele Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo zřizovatele xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Prahou, xxxxxxxxxx x rozvahovému xxx,

x) xxxxx funkci xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx Xxxxx jediným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zřizovat x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, jmenovat x odvolávat z xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Magistrátem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem,

l) xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx x návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 200 000 Xx x jednotlivých xxxxxxxxx spolkům, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx působícím x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x sportu, xxxxxxxxxx xxxxxx, požární xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx, xxxxxxxxxxxxx, protidrogových xxxxxxx, prevence xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhodovat x majetkové xxxxxx xxxxxxxx města Prahy xx xxxxxxxxx jiných xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx založených xxxx zřízených hlavním xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx nižší xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx x přijetí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x společnosti26), xxxxx-xx o závazek xxxxx xxx 10 000 000 Xx,

x) rozhodovat o xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x závazku, nejde-li x závazek xxxxx xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) rozhodovat x xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx společností x xxxxxx obcí v xxxxxxx nepřevyšující 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xx práva x prominutí dluhu xxxxxxxxxxxxx 5 000 000 Kč,

s) xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 000 000 Kč,

t) xxxxxxxxxx x dohodách x splátkách s xxxxxx splatnosti nepřevyšující 18 xxxxxx,

x) rozhodovat x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx zařízení xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x do městské xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx těchto zaměstnanců,

v) xxxxxxxxxx x jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy na xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhrazeny xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nebo pokud xx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxx; rada hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zcela xxxx zčásti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx policie hlavního xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx může xxxxxxxxxx, xxx stanoví-li xxx xxxxx.

§69

(1) Rada xxxxxxxx xxxxx Prahy je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Prahy, xx 11 xxxxx x xxxxx ji xxxxxxxx hlavního města Xxxxx, náměstek (náměstkové) xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x další xxxxxxx rady hlavního xxxxx Prahy. Členové xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx x funkce nebo xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

§69x

(1) Xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xx zvolení xxxx xxxx hlavního města Xxxxx.

(2) Jestliže xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu xx xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy, kromě xxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1, oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxxxx a schvalovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx19b).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise neodevzdala xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx rada xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxx následujícího xx xxx, xx kterém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise k xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvoleného zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§69x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 298/2008 Xx. s účinností xx 19.8.2008

§70

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx svolává xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jednání xxxxxxx i xxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy nebo xxxx osoby.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy spolu x náměstkem xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. X zápise xx xxxx uvede počet xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx x výsledek xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Zápis xx xxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxx pořízen xx 7 dnů xx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx zápisu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx ze xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx x Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx pololetně xx xxxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxx x své xxxxxxxx.

§71

Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx počet xxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Prahy xxx xxxxxxxx zákonného xxxxx x xx nejbližším xxxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Prahy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 6, vykonává xxxx xxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy. Xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx může x xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx

§72

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx x xxxxxx xxx xxxxxx odpovědný xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Primátor hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx. Právní xxxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx jejich xxxxxxxxxx schválení, jinak xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx neplatná.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministra vnitra xxxxxxx a odvolává xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; jmenování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) ukládá xxxxx řediteli Magistrátu xxxxxxxx města Prahy,

d) xxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Magistrátu hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obrany, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x civilní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kraje, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx,

x) vykonává xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, pokud xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

i) xxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxx tímto xxxx xxxxxxxxx zákonem,

j) plní xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvolněným xxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, podepisuje xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxx x xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnout, pokud xx x tom xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§73

Primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx-xx xx to, xx xx nesprávné. Xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§74

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy zastupuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx zvolit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx.

§75

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxx xxx dne xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxxx nového xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxx §72; x tomto xxxxxx xxxxxxxx své pravomoci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx své xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, a xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx více, xxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx pověřilo zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, jinak xxx, kterého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§76

(1) Primátor hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx příležitostech x xxxxxxxxxx xxxxxxxx závěsný xxxxxx. Závěsný xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx znak a xx xxxxxx xxxxxxx xx uveden název "Xxxxx republika".

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx stanovit, xx xxxxxxx případech xxxx xxxxx xxxxxx užívat xxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

Xxx 4

Výbory xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx hlavního xxxxx Prahy a xxxxxxxx orgány hlavního xxxxx Xxxxx

§77

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxx výbory. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx výbory zastupitelstvu xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx jí xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x řad xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy, členy xxxxxx x řad xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(3) Xxxxxx plní xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx ukládat xxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zákonem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xx xxx xxxxxxxx odpovídají xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx v rámci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx členů výborů xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxx. Výbory se xxxxxx xxxxx potřeby.

(5) X přijetí xxxxxxxx xx xxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx výborů. Usnesení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx předseda xxxxxx.

§78

(1) Zastupitelstvo hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx finanční, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx sčítání xxxx alespoň 5 % občanů xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx než xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxx národnostní xxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxx požádá spolek xxxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxx xxxxxxx33). Nejméně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx příslušníci národnostních xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx splnit xxx xxxxxxxxxx kandidátů x xxx národnostních xxxxxx.

(3) Členy finančního x xxxxxxxxxxx výboru xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozpočtové x xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxx x majetkem a xxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly, xxxxx xxx xxxxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx výbor

a) kontroluje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

b) kontroluje xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx úseku xxxxxxxxxx působnosti,

c) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(6) Xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x zaujímá xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx městě Xxxxx,

x) xxxxxxxxx návrhy na xxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx zřizuje,

c) xxxxxxxxx se k xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(7) O xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jaké xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zápis podepisuje xxxx výboru x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx předloží zápis xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; k xxxxxx xxxxxxx vyjádření orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se kontrola xxxxxx.

§79

(1) Rada xxxxxxxx xxxxx Prahy zřizuje xxxx své xxxxxxxxxxx x xxxxxxx orgány xxxxxx. Xxx stanoviska x xxxxxx předkládají xxxxxx radě xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xx xx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

§80

X xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy

§81

(1) Magistrát xxxxxxxx města Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxx") xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx. V xxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx zastupitelstvem xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx rozhoduje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx21).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx přenesenou působnost xxxxxxxx města Xxxxx, xxxx-xx tímto nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy. Magistrát

a) xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví jinak,

b) xxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx městských xxxxx; k xxxx xxxxxxxxxx a provádí xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx částí, xxxxxxxxxxx xxxxxx výsledky x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přestupky xxxxx xxxxxx zákona (§33a),

x) zabezpečuje koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kompatibilního x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) podílí se xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazených do Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxx x činnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx odbornou xxxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx strukturu Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx organizační xxx. Základními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx, xxxxx se dále xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx města Prahy xxxx xxxxxxxxxx organizačními xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx organizačních xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx Magistrátu

a) plní xxxxx uložené xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, radou xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx po projednání x xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy své xxxxxxxx,

x) vydává svým xxxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxx, xxxxxxx řád x xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnancům xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx zasedání xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx podat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx návrh xx odvolání tajemníka xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx termínu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxxx návrh se xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx ředitele Xxxxxxxxxx xxxxx §97 odst. 2.

(7) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx samostatné x přenesené působnosti xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx primátorovi xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(8) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx hnutích. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x funkcí xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx 6

§82

Xxxxxxxxxx listin

(1) Xxxxxxx písemnosti vyhotovené xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxx Xxxxx". Xxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx "Zastupitelstvo xxxxxxxx města Xxxxx", "Xxxx xxxxxxxx města Xxxxx", "Primátor hlavního xxxxx Xxxxx", "Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" x xxxxxxx označením xxxxxx xxxx "Zvláštní xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Prahy xx opatří xxxxxxxx x xxxxxxxxx "Hlavní xxxxx Praha" x xxxxx znakem hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx "Xxxxxx město Xxxxx" x malým xxxxxxx znakem.

§83

§83 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 501/2004 Sb.

Xxx 7

§84

§84 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 312/2002 Sb.

§85

§85 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2002 Sb.

§86

§86 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2002 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX MĚSTSKÉ XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§87

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části.

(2) Xxxx xxxxx zastupitelstva městské xxxxx xxx: "Slibuji xxxxxxx Xxxxx republice. Xxxxxxx xx xxxx xxxx a svědomí, xx svoji xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxx x zákony Xxxxx xxxxxxxxx."

(3) Xx xxxxxxxxx x jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x na xxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení vztahující xx na xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxx-xx zákonem xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx xx rozhodování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxx-xx zákonem nebo Xxxxxxxx stanoveno xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx velikostních xxxxxxxxx xxxxxxxxx částí

a) výši xxxxx xxxxxxxxxxxxx uvolněným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xx měsíc.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx městských částí xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

(6) Při xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx39), xxxxx xxxx xxxxxxx v městské xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx se xxxxxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx-xx se x xxxxxxx volebního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxx obyvatel xxxxxxx xxxxx o xxxx xxx 20 % xxx, xx xxxxxxxx xxxxx ke změně xxxxxxxx xxxxxxx části xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva městské xxxxx odměna ve xxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx části,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odměny xxx příslušnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx městské části, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

§88

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx volební xxxxxx stanoví zastupitelstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 85 dnů xxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx určen x xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx zastupitelstva městské xxxxx xxxxx dolní xxxxxxx rozpětí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxx stanovení počtu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx. Xxxxx členů xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x městské části

a) xx 500 xxxxxxxx
5 xx 9 členů,
b) xxx 500 xx 3&xxxx;000 xxxxxxxx
7 až 15 xxxxx,
x) xxx 3&xxxx;000 xx 10 000 xxxxxxxx
11 xx 25 xxxxx,
x) xxx 10&xxxx;000 xx 30&xxxx;000 obyvatel
15 xx 25 členů,
e) xxx 30 000 do 70&xxxx;000 obyvatel
25 xx 35 členů,
f) nad 70&xxxx;000 xxxxxxxx
35 xx 45 členů.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xx úřední xxxxx11a) xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx po xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx části k 1. lednu xxxx, x němž se xxxxxx volby.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx městských xxxxx, xxxxxxx počet xxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx, který xx xxx xxxxxx, Xxxxxxxxx x přenesené působnosti. Xxx xxxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

§89

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyhrazeno

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx (místostarosty) xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx je z xxxxxx,

x) určovat funkce, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) stanovit xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx měsíc,

d) xxxxxxxxxx xx k xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx x návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

f) xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx strategii rozvoje xxxxxxx části x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx rozpočet x závěrečný účet xxxxxxx části,

i) xxxxxxxx x rušit xxxxxx x dočasné peněžní xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, zakládací xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x spolupráci xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx místního xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx čestné xxxxxxxxx x xxxx městské xxxxx,

x) rozhodovat x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx části, xxxxx xxxxx starosta xxxxxxx xxxxx pozastavil xxxxx §102,

x) xxxxxxxx paušální xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §52 xxxx. 5, rozhodovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §57, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxx §58c x o xxxxxxxxxx náhrady za xxxxxxxxxxxx dovolenou xxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx xxxxx §58e xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxx zastupitelstva městské xxxxx, xx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části, xxxxxx xxxx městské xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pracovněprávního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Zastupitelstvu xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx svěřeny:

a) o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, zápůjčky, x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazku, x xxxxxxxxxxx k xxxxxxx a xxxxxxx x společnosti26) xxxxxx xxxxxxx části,

b) x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx finančních výpomocí nad 50&xxxx;000 Kč x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vkladech xxxxxx xxxxxxx části xx obchodních xxxxxxxxxxx x svazků,

d) x xxxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxx zřízených xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí,

f) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 50&xxxx;000 Xx xxxxx xxxxx x téže xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x opuštěných zvířat xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xx práva, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 100&xxxx;000 Kč,

i) x zastavení xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x hodnotě xxxxx xxx 100&xxxx;000 Xx,

x) x xxxxxxxx x splátkách x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 18 xxxxxx,

x) xxxxxx a převod xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxx dražbě a xxxxxx xxxxxx nemovité xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x dražbě, xx xxxxxxx soutěži x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; tuto pravomoc xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx radě xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx části.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky.

(4) Zastupitelstvo xxxxxxx části xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxx.

§90

K platnému xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxx části nebo xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.19a)

§91

§91 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2001 Sb.

§92

(1) Xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx zasedání nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (§61 xxxx. 1), xxxxx xx Xxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxx uplynutí xxxx xxxxx.

(2) Starosta xxxxxxx části xx xxxxxxx svolat zasedání xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxx xx základě xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy.

(3) Xxxxxxx-xx xx zastupitelstvo xxxxxxx části xx xxxx delší xxx 6 měsíců tak, xxx xxxx schopno xx usnášet, xxxxxxxx xx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Proti xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx.22) Xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§93), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxx rada xxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx starosta xxxxxxx části. X xxxxx případě xxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodovat xx xxxxxx vyhrazených zastupitelstvu xxxxxxx části podle §89 s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx městské xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx území městské xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části, xxx do 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx tak xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx je rozpustí. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx část xxxxx žalobu k xxxxx.22)

§93

(1) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části22a),

b) xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části x xxxx než x polovinu x xxxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx §88, xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 1 xxxx. h), §94 odst. 2 x 3, §97 xx §99. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx rozpočtového provizoria22b). Xxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxx část xxxxxxx x je x xxxx úřadu xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx svolává xxxxxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx Magistrátu xxxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx s výkonem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx hradí hlavní xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx části xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx správce xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx své xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx a majetku xxxxxxx části.

Xxx 2

Rada xxxxxxx xxxxx

§94

(1) Xx xxxxxxxxx x jednání xxxx xxxxxxx části x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx postavení a xxxxxxx a xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, není-li xxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xx xxxxxxxxxxx rady xxxxxxx části xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Radě xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

x) zabezpečovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx části podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx odbory xxxxx městské části x schvalovat xxxxxxxxxxx xxx úřadu městské xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx městské xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odboru bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx části xx xxxxxxxx,

x) stanovit xxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx městské xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx části bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx uprázdněný xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x řešit xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx předložené jí xxxxx zastupitelstva městské xxxxx, xxxxxxxx rady xxxxxxx části,

g) plnit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx založeným zastupitelstvem xxxxxxx části úkoly xxxxxxxxxxx xxxx zřizovatele xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx městské části.

(3) Xxxx městské části xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zastupitelstvu xxxxxxx xxxxx nebo pokud xx xx zastupitelstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxx městské části xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx městské xxxxx nebo úřadu xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx části rozhoduje x xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx zákon.

§95

(1) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nejméně 5 x xxxxxxx 9 xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednu třetinu xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx části xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části má xxxx xxx 15 xxxxx.

(2) V městských xxxxxxx, kde xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x §94 xxxx. 2 xxxx. b), x), x x); xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části.

§96

(1) Poklesne-li v xxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxx xxxxx rady xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx nejbližším xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx nebude xxxxxxx xxxxxxx xx polovinu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx funkce xx xx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx starostovi xxxxxxx xxxxx.

(2) Poklesne-li v xxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx hranici xxxxxxxxxx x §88 xxxx. 2 x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, končí činnost xxxx městské části xxxxxxxxx 30 xxx xx uprázdnění xxxxxxx x zastupitelstvu xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx poklesne xxx 11, xxxx rada xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§97

(1) Xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx práva x xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x jednání x na práva x xxxxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx-xx xxxx xxxxxx zřízena; xxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§98

Xxxxxxxx městské části xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Policie České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx hlavního města Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§99

(1) Starosta městské xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx slovo, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx podaný xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx městské části. Xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxx xxxxxx více xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Díl 4

Výbory xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx městské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

§100

(1) Xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx části x na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx města Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxx vždy výbor xxxxxxxxx x výbor xxxxxxxx.

§101

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxx zřizuje jako xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx orgány xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx předkládají xxxxxx xxxx xxxxxxx části.

(2) Xxxxxx xx usnáší xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxx.

(3) Komise xx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§102

Starosta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx za xx, xx je xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zasedání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxx xxxxxxx xxxxx

§103

Xx postavení a xxxxxxx xxxxx městské xxxxx na xxxxx x povinnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zařazených do xxxxx městské části xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx postavení a xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx zařazených xx Xxxxxxxxxx, xxxx-xx stanoveno xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§104

(1) Xxxx městské xxxxx tvoří xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx), tajemník xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx tato xxxxxx xxxxxxx, a zaměstnanci xxxxxxx části zařazení xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx městské xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx funkci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx částí, xxxxxx xx svěřen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu nebo xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx městské xxxxx, xxxx-xx zákonem xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx 6

Označování xxxxxx

§105

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhotovené xxxxxx xxxxxxxxx částí xx x záhlaví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxx" x xxxxxx městské xxxxx. Xxxx xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx písemnost xxxxxxxxx, a to xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx", "Rada xxxxxxx xxxxx", "Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx", "Xxxx xxxxxxx xxxxx" x xxxxxxx xxxxxxxxx odboru xxxx "Xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx" x přesným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx "Xxxxxxx část" a xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x malým xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxxx. Xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxx vyhotovená xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx "Xxxxxxx xxxx" x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX X

XXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxx vydáváním x xxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x usnesení, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxx působnosti

§106

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Prahu xx xxxxxxxx nápravy. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx Xxxxx nápravu xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Účinnost xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx pozastavena xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx městu Xxxxx. Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hlavnímu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke zjednání xxxxxxx. Xxxxxx-xx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o pozastavení xxxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx s xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxx její xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výzvy xx zjednání xxxxxxx. Xxxxxxxx obecně závazné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx hlavnímu městu Xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xx zjednání xxxxxxx. Zjedná-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx zruší xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy, kterou xxxx xxxxxxxx náprava.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x není-li proti xxxxxxxxxx ministerstva podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx rozklad, xxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx návrh na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx 30 xxx xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxx xxxxx odmítne, xxxxxxx xxxx řízení zastaví, xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx-xx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Ústavnímu xxxxx x ministerstvu. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx nápravy, xxxxx přílohou xx x obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§107

(1) Xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx orgánu hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx-xx x obecně závaznou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx zjednání nápravy. Xxxxxxxx-xx příslušný orgán xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, ministerstvo xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x usnesení, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx náprava.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zákonem xxxx xxxxxxxxxxxx pozastavit výkon xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Výkon takového xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xx pozastaven xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxx v rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xx zjednání xxxxxxx. Xxxxxx-xx příslušný orgán xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o pozastavení xxxxxx usnesení, rozhodnutí xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší xxxxxxxxxx xxxx, xx obdrží xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx i xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zjednána xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx stanovené lhůtě xxxxxxx a xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x 2 podán xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozkladu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx rozhodnutí ministerstva xxxxx odstavce 1 x 2 xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxx rozhodnutí x rozkladu, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx soud xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxx působnosti pozbývá xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx odstavce 3 nápravu, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxx a ministerstvu. Xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí nebo xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x samostatné xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx náprava.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(6) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práva x x případě, xxx jsou dozor xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx23).

§107x

§107x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

Díl 2

Xxxxx nad xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x usnesení, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxx působnosti

§108

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx zákonu xxxx xxxxxx právnímu předpisu, xxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxx Prahu xx xxxxxxxx nápravy. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxx xxxxx Praze. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx současně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Praze xxxxx xx zjednání xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo nebo xxxx ústřední xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx zruší xxxxxxxxxx xxxx, xx obdrží xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V případě xxxxxxxx xxxxxxx nařízení xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxx právy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výzvy xx xxxxxxxx nápravy. Xxxxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxx Prahy je xxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ústřední xxxxxxx úřad v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nápravy. Zjedná-li xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy o xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx správní xxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx nápravu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zrušení nařízení xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva nebo xxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx rozhodnutím Ústavního xxxxx o návrhu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxx Praha xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zruší xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, kterým xxxx zjednána náprava.

§109

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x v jejich xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního úřadu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx přenesené působnosti, xxxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx správní úřad xxxxxx xxxxx Prahu xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxx výzvy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx x o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxx x závažného xxxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx jiného opatření xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xx zákonem xxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx správní úřad xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx zrušit xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nápravy.

Xxx 3

Xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Prahy

§110

(1) Xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx části x xxxxxxxxxx působnosti je xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx Magistrátu xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx části xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxx než 3 xxxxxx. Zjedná-li xxxxxxxxx xxxxx městské xxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx, Xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx zruší neprodleně xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přílohou xx x xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx městské xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx, xxxx Magistrát xx 60 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na zrušení xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx části x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx odmítne, xxxxxxx xxxx xxxxxx zastaví, xxxxxxx xxxxxxxxxx Magistrátu x pozastavení xxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx.

(3) Xxxxxx-xx příslušný xxxxx městské xxxxx xxxx rozhodnutím soudu xxxxxxx, sdělí městská xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx o pozastavení xxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nápravy, jehož xxxxxxxx je x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti, xxxxxx xxxx zjednána náprava.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxx xxxxx xxxxx soudu xx jeho xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxx dozor xxxx xxxxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem23).

(6) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§111

Je-li xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx předpisem, usnesením xxxxx, směrnicí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x opatřením Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx je xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx působnosti informuje xxxx xxxxxxx části. Xxxxxx Magistrátu xx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx

§112

(1) Hlavní xxxxx Xxxxx vyvěsí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx po xxxx nejméně 15 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx části po xxxx xxxxxxx 15 xxx xxx dne xxxx doručení xxxxxxxxxx xxxxx, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx opatření xxxxxx městské xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti.

(3) Xxxxxx město Xxxxx xx požádání zašle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Hlavní xxxxx Praha xx xxxxxxxx zašle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx orgánů hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Městská xxxx xx požádání xxxxx xxxxxxxxxx Magistrátu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí a xxxx opatření orgánů xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti.

(5) Na xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení hlavního xxxxx Prahy x x zrušení xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správních xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx 1 až 3 xx nevztahují xx xxxxxxxxxx x jiné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx části učiněné xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx daňového xxxx.

§112x

§112x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

XXXXX XI

KONTROLA XXXXXX XXXXXXXXXX A PŘENESENÉ XXXXXXXXXX

§113

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx xxxxx samostatné xxxxxxxxxx svěřené orgánům xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxxxx x výkon xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroluje xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 x 2, xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, obchodního xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxx přenesené působnosti xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, směrnice xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§114

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Požádá-li xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx doporučení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx pověřený xxxxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxxx xx ukončení kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxxx.

(3) X případě, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, předloží xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zástupce, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx části, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly zastupitelstvu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx městské xxxxx xxx návrh xxxxxxxx x xxxxxxx kontrolou xxxxxxxxxx nedostatků a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxx části x xxxx xxxx xxxxxx návrhu xxxxxxxx x xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, hlavní xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx neprodleně vyvěsí xx xxxxxx desce Xxxxxxxxxx xxxx úřadu xxxxxxx xxxxx xx xxxx nejméně 15 xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx město Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxx.

§115

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx částí jedná xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx, x případě úřadu xxxxxxx xxxxx tajemník xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jím pověřená xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx primátor xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxx pověřená xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx pověřená xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§116

§116 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§117

§117 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

XXXXX XXX

XXXXX MINISTERSTEV X XXXXXXXX XXXXX XXXXX

§118

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx Praze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy

a) xxxxxxxxxx vydávání směrnic x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, vyhodnocuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx návrhy na xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) organizuje xxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx je xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu.

(3) Xxxxxxxxx ministerstva, do xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

a) xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx mezích vydáváním xxxxxxx x instrukcí,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx města Prahy xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Na přezkoumávání xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§119

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx částí podle §29 x 30,

b) xxxxxxxx města Xxxxx x městských xxxxx x právech, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fyzických a xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx části, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

(2) Orgány xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx samy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x prvním xxxxxx, pokud není xxxxx xxxxx xx xxxxxx výkon xxxxxxxxxx.

§119a

(1) Xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx Magistrátu z xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xx správním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitele xxxxxx Xxxxxxxxxx se oznamují xxxxxxxx Magistrátu. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro podjatost, xxxxx potřebná xxxxxxxx x xxxxxxxxx dalšího xxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxx, kde xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx části xxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§119x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2001 Xx. x účinností xx 27.4.2001

§119x

§119x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§119x

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku27) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx bytu xxxxxxxxxx xxxxxx, který byl xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xx xxxx xxxxxxx, a v xxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx nebo úřad xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx28) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx ten, kdo xx xxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zaznamenává xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x tím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkony a xxxxxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, činí xxx x přenesené xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx29) xxxxxxx městem Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§119x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§120

(1) Xxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §54 odst. 1 x §87 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §14.

§121

(1) Zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zvolené xx xxxxxxx v xxxx 1998 se xxxxxxxx za zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx volební xxxxxx xxxxxx xxxx 14. xxxxxxxxx 2002.

(2) Rada xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx stává radou xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx funkci xx xxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx vykonávající xxxx funkci ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx stává ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxxxx svou funkci xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§122

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx považují xx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Obvodní x místní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx 1998 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 14. xxxxxxxxx 2002.

(3) Obvodní x xxxxxx rady xxxxxxxxxxxx xxxx funkci xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx radami xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx městských xxxxx xxxxxxxxxxxx svou xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx městských xxxxx vykonávající svou xxxxxx ke dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Obvodní a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx funkci xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx stávají xxxxx městských xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxx xxxxxx ke xxx účinnosti tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxx tohoto zákona.

§123

Xxxxx xx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x do zastupitelstev xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.3)

§124

Číslování budov xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zůstává x nadále x xxxxxxxxx.

§125

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů.

§126

Xx zvláštní zákony xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §33 xxxxxxx od 1. xxxxx 2003.

§127

§127 zrušen právním xxxxxxxxx č. 312/2002 Sb.

§128

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 418/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxx Praze.

2. Xxxxx č. 8/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 418/1990 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 439/1991 Xx.

XXXX TŘETÍ

ÚČINNOST

§129

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2000.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
x z. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 131/2000 Sb.

Seznam xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx Praze

1. Benice

2. Xxxxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxx

5. Xxxxxxx

6. Xxxxxxxxxx

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxx

9. Černý xxxx

10. Xxxxxx

11. Xxxxxxx

12. Xxxxx Xxxxxx

13. Xxxxx Xxxxxxxxx

14. Xxxxx Xxxxxxxxx

15. Dubeč

16. Xxxxxxx

17. Háje

18. Xxxxx x Xxxxxxxxx

19. Hloubětín

20. Xxxxxxxxx

21. Hodkovičky

22. Xxxxxxxxxx

23. Xxxxxx

24. Xxxxx Xxxxxxxxx

25. Xxxxx Xxxxxxxxx

26. Hostavice

27. Xxxxxxxx

28. Hradčany

29. Hrdlořezy

30. Xxxxxx

31. Xxxxxxxxx

32. Jinonice

33. Xxxxxxx

34. Xxxxx

35. Xxxxxx

36. Xxxxx

37. Xxxxxxxxx

38. Xxxxxxxx

39. Xxxxxxxx

40. Kolovraty

41. Xxxxxxxx

42. Xxxxxx

43. Xxxxxxxxx

44. Xxx

45. Xxxxxxxx

46. Kunratice

47. Xxxx

48. Xxxxxxxx

49. Xxxxxxx

50. Xxxxxx

51. Xxxxx

52. Liboc

53. Xxxxx

54. Xxxxxx

55. Lipence

56. Xxxxxxx

57. Xxxxxxxx

58. Xxxx Xxxxxxx

59. Xxxx Strana

60. Malešice

61. Xxxxxx

62. Miškovice

63. Modřany

64. Xxxxx

65. Nebušice

66. Xxxxxxx x Xxxxx

67. Xxxx Xxxxx

68. Xxxxx

69. Petrovice

70. Xxxxxxx

71. Pitkovice

72. Podolí

73. Xxxxxx

74. Xxxxxx Xxxxxxxx

75. Xxxxxxx

76. Xxxxxxx

77. Xxxxxx

78. Xxxxxxxx

79. Xxxx

80. Satalice

81. Xxxxxx

82. Slivenec

83. Xxxxxxx

84. Xxxxx

85. Xxxxx Město

86. Xxxxxxxx

87. Strašnice

88. Xxxxxxxxxx

89. Xxxxxxxx

90. Xxxxxxx

91. Xxxxxxx

92. Xxxxxxxxxx

93. Xxxxx

94. Troja

95. Xxxxxxxxx

96. Xxxxxxxxxxx

97. Xxxxxxxxx

98. Xxxxx u Průhonic

99. Xxxxx xxx Lesy

100. Xxxxxxxxxx

101. Xxxxx Xxxxxxx

102. Xxxxxxxxx

103. Vinoř

104. Xxxxxxxx

105. Xxxxxxxx

106. Xxxxxxxx

107. Xxxxxxxx

108. Xxxxxxxxx

109. Xxxxx Xxxxxxxx

110. Xxxxxxxx

111. Xxxxxx

112. Xxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 131/2000 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částí

Velikostní kategorie

Počet xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx

1.

xx 300

2.

xx 301 do 600

3.

xx 601 xx 1&xxxx;000

4.

xx 1&xxxx;001 xx 3&xxxx;000

5.

xx 3&xxxx;001 xx 5&xxxx;000

6.

xx 5&xxxx;001 do 10&xxxx;000

7.

xx 10&xxxx;001 xx 20 000

8.

od 20&xxxx;001 do 50&xxxx;000

9.

xx 50&xxxx;001 xx 100 000

10.

od 100&xxxx;001 xx 200&xxxx;000

11.

xxx 200&xxxx;000

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 99/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Xx. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

3. Kontrola xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se dokončí xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx-xx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx řízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 234/2006 Xx. x účinností xx 1.7.2006

Čl. LVII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx uvolněný člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxxxx xxxxxx xx snížené výši xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx se xx xx 31. prosinci 2008 xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx x xx xxxx xxxxx právních xxxxxxxx účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. LVII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2009

Čl. XXXX

Xx. XXIV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténa xxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2014 x trvá ještě x xxxx 2014, xxxxxx uvolněnému xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 4 zákona x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2013.

Xx. XXI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2 xxxx. e) a §68 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx poprvé provede xx účetní xxxxxx xxxx 2012.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/2012 Sb. x účinností xx 1.9.2012

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Údaje x xxxxxxxxx dosud xxxxxx u krajského xxxxx x registru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx svazků xxxx, se xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx je veden x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. s účinností xx 1.1.2014

Xx. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx části xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx toto xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze, xxxxx xxxxxx o xxxxxxx městě Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 106/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

Xx. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx odchodného xxxxx zákona x. 131/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx funkci xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části, xxxxx xx dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx zvoleni xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 131/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 99/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx x trvá xx xxxx účinnosti, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2019 Xx. x účinností xx 1.7.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 131/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.11.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

145/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2001

273/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx národnostních xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.8.2001

320/2001 Xx., x finanční xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

450/2001 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 320/2001 Xx., xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

311/2002 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 553/91 Sb., x xxxxxx policii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

312/2002 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2003

320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

22/2004 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2004

216/2004 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.4.2004

257/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

387/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Xx., o xxxxxxxxxxx určení výnosů xxxxxxxxx daní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státním xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx daní), xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákona x. 314/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2004

421/2004 Sb., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dobrovolných svazků xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2004

499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

501/2004 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx správního xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí x oblasti odměňování

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

109/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

189/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Sb. xx 1.1.2009)

234/2006 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 22/2004 Xx., x xxxxxxx referendu x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, x zákon x. 312/2002 Sb., x úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 46/2004 Xx.

x účinností od 1.7.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xxxxx x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx znění zákona x. 165/2006 Xx., x zákon č. 582/91 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2006

261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

66/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.2.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxx zákona x. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

169/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 22/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 234/2006 Xx., zákon x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

298/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2008

305/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

477/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

326/2009 Xx., o xxxxxxx hospodářského xxxxx x sociální xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2011

347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 30.12.2010 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.7.2012

80/2011 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 xx. xx. Xx. XX 55/10 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2012

246/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 14.9.2011

364/2011 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x účinností od 1.1.2012

457/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x účinností od 1.1.2013

142/2012 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

186/2012 Xx., xxxxx ÚS xx dne 24.4.2012 xx. xx. Xx. XX 54/10 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §192 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §68 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §124 xxxx. 5 xxxx. a) zákona x. 361/2003 Xx., x služebním poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §34 xxxx. 4 zákona č. 236/95 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 odst. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §48 odst. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, §53 xxxx. 4 zákona x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §111 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x §65 odst. 1 xxxxxx x. 155/95 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpis (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 21.6.2012

239/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

350/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

303/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

24/2015 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 20.2.2015

298/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 248/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 25.11.2015

106/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 256/2013 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.7.2016

99/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

257/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Sb., o xxxxxxx městě Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.9.2017

32/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

263/2019 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Xx., o hlavním xxxxx Praze, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2020

7/2021 Xx., nález XX xx xxx 24.11.2020 xx. xx. Xx. XX 24/19 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §72 odst. 1 xxxx třetí xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 263/2019 Xx., §47 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 263/2019 Xx., x §53 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx zákona x. 263/2019 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 12.1.2021

36/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností od 1.2.2022

330/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

5/2022 Sb., xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 30.11.2021 xx. xx. Xx. XX 18/21 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 35/2021 Xx., o Xxxxxx xxxxxxxx předpisů územních xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, §12 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §8 zákona x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §45 zákona č. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 19.1.2022

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

160/2023 Xx., xxxxx XX xx xxx 9.5.2023 xx. xx. Xx. XX 22/22 xx xxxx xxxxxx za zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxxx vlády č. 318/2017 Xx., o xxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxx xxxxx č. 347/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx č. 1/1993 Sb., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
1x) Xxxxx č. 320/2001 Sb., o finanční xxxxxxxx ve veřejné xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx).
2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
3) Zákon č. 152/1994 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 247/1995 Sb.
4) Zákon č. 298/1992 Sb., o místním xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 152/1994 Xx.
5) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
6) §121 xxxx. 1 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6a) §121 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 227/2009 Sb.
6x) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) §108 xxxx. 2 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x územním plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Sb.
8) Xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §20i x 20j xxxxxx x. 40/1964 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) §2 xxxx. 2 zákona x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník.
10) Například xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) Například xxxxx č. 40/1964 Sb., zákon č. 513/1991 Sb.
11a) Xxxxx č. 420/2004 Sb., x přezkoumávání xxxxxxxxxxx územních samosprávných xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
11x*) §26 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx.
12) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx(xxxxxxx xxx), xx xxxxx zákona x. 29/2000 Sb.
13) §3 xxxx. 3 vyhlášky x. 190/1996 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 265/1992 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx práv k xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx.
14) §124 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §124 xxxx. 2 zákona x. 65/1965 Xx.
16) §17 xxxxxxxx xxxxx x. 108/1994 Xx., kterým xx xxxxxxx zákon x. 65/1965 Xx.
17) §16 xx 18 xxxxxx x. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 119/1992 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
19) §6 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19a) Xxxxxxxxx §14 xxxxxx x. 22/2004 Xx., x xxxxxxx referendu x x xxxxx některých xxxxxx.
19x) §13 xxxx. 2 x §16 xxxxxx x. 250/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx pravidlech územních xxxxxxxx.
*20) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §214 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Například §22 odst. 7 xxxxxx č. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních rozpočtů, xx xxxxx xxxxxx x. 477/2008 Sb.
22) §250l xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22x) §23 xxxx. 8 xxxxxx x. 491/2001 Xx., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
22x) §13 xxxx. 2 xxxxxx x. 250/2000 Sb.
23) Xxxxx č. 320/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 420/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Sb.
24) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §2716 x xxxx. občanského xxxxxxxx.
27) §3075 xxxxxxxxxx zákoníku.
28) §1543 xxxxxxxxxx zákoníku.
29) §471 xxxx. 3 občanského xxxxxxxx.

30) §8 zákona x. 256/2013 Xx., x katastru nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx).

31) §74 zákona x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).

32) Zákon č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) §5 xxxxxx x. 273/2001 Xx., x xxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§214 občanského xxxxxxxx.

34) §206 odst. 3 x 4 xxxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších předpisů.

Zákon č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

35) §21 a 22 zákona x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) §11a odst. 1 zákona x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

37) Xxxx xxxxx xxxxx XXX x XX zákoníku práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38) Zákon č. 245/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx dnech x x dnech xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

39) §3 odst. 3 xxxx. g) xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§158 xxxx. 8 písm. g) xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

40) Xxxxx č. 35/2021 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx územních samosprávných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.