Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2025.


Zákon o hlavním městě Praze
131/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1 §2 §3 §4 §5 §5a

HLAVA II - OBČANÉ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ §6 §7 §8 §9 §10 §10a

HLAVA III - ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A JEHO ZMĚNY §11 §12

Názvy městských částí, názvy ulic a dalších veřejných prostranství a číslování budov §13 §14 §14a §14b

Znak, vlajka a razítko hlavního města Prahy a městských částí §15

HLAVA IV - SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ §16 §17 §18 §19

Spolupráce hlavního města Prahy a městských částí s ostatními kraji a obcemi §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §30

HLAVA V - PŘENESENÁ PŮSOBNOST ORGÁNŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ORGÁNŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Přenesená působnost orgánů hlavního města Prahy §31

Přenesená působnost orgánů městských částí §32 §33

Přestupky §33a

HLAVA VI - HOSPODAŘENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43

HLAVA VII - OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY §44 §45 §46 §47

HLAVA VIII - ORGÁNY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Díl 1 - Zastupitelstvo hlavního města Prahy §48 §49 §50 §51

Odměňování členů zastupitelstva hlavního města Prahy §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58 §58a §58b §58c §58d §58e §59

Jednání zastupitelstva hlavního města Prahy §60 §60a §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67

Díl 2 - Rada hlavního města Prahy §68 §69 §69a §70 §71

Díl 3 - Primátor hlavního města Prahy §72 §72a §73 §74 §75 §76

Díl 4 - Výbory zastupitelstva hlavního města Prahy, komise rady hlavního města Prahy a zvláštní orgány hlavního města Prahy §77 §78 §79 §80

Díl 5 - Magistrát hlavního města Prahy §81

Díl 6

Označování listin §82 §83

Díl 7 §84 §85 §86

HLAVA IX - ORGÁNY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Díl 1 - Zastupitelstvo městské části §87 §88 §89 §90 §91 §92 §93

Díl 2 - Rada městské části §94 §95 §96 §96a

Díl 3 - Starosta městské části §97 §98 §99 §99a

Díl 4 - Výbory zastupitelstva městské části, komise rady městské části a zvláštní orgány městské části §100 §101 §102

Díl 5 - Úřad městské části §103 §104

Díl 6 - Označování listin §105

HLAVA X - DOZOR

Díl 1 - Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek hlavního města Prahy a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů hlavního města Prahy v samostatné působnosti §106 §107 §107a

Díl 2 - Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení hlavního města Prahy a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů hlavního města Prahy v přenesené působnosti §108 §109

Díl 3 - Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských částí hlavního města Prahy §110 §111

Díl 4 - Společná ustanovení k dozoru §112 §112a

HLAVA XI - KONTROLA VÝKONU SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI §113

Kontrola výkonu samostatné působnosti §114

Kontrola výkonu přenesené působnosti §115 §116 §117

HLAVA XII - VZTAH MINISTERSTEV K HLAVNÍMU MĚSTU PRAZE §118

ČÁST DRUHÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §119 §119a §119b §119c §120 §121 §122 §123 §124 §125 §126 §127 §128

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §129

Příloha č. 1  - Seznam katastrálních území v hlavním městě Praze

Příloha č. 2 - Koeficienty pro stanovení výše odměn členů zastupitelstva hlavního města Prahy a členů zastupitelstev městských částí

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 234/2006 Sb. - Čl. VI

č. 261/2007 Sb. - Čl. LVII

č. 347/2010 Sb. - Čl. XXIV

č. 364/2011 Sb. - Čl. XXI

č. 239/2012 Sb. - Čl. XX

č. 303/2013 Sb. - Čl. XLIII

č. 106/2016 Sb. - Č. VI

č. 99/2017 Sb. - Čl. VI

č. 32/2019 Sb. - Čl. XVI

č. 418/2023 Sb. - Čl. VI

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 186/2012 Sb.; č. 7/2021 Sb.; č. 5/2022 Sb.; č. 160/2023 Sb.

INFORMACE

131

XXXXX

xx xxx 13. xxxxx 2000

o hlavním xxxxx Praze

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

POSTAVENÍ XXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX ČÁSTÍ

HLAVA I

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kraje1) x xxxx x dále xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx město Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx korporací, xxxxx má vlastní xxxxxxx, xx vlastní xxxxxx vymezené xxxxx xxxx zvláštním zákonem x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vlastního rozpočtu.

(3) Xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx odpovědnost x xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx.

(4) Hlavní město Xxxxx je samostatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx; xxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, zvláštní xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx a městská xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§2

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx") xxxx hlavní xxxxx Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx patřící xx xxxxxxxxxx městských xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx působnost městských xxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") a x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx Praha a xxxxxxx xxxxx xxxxxx x všestranný rozvoj xxxxx území a x potřeby xxxxx xxxxxx; při plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxx veřejný xxxxx xxxxxxxxx x zákonech x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx").

(3) Svěří-li xxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx správy (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx"), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxx kontroly podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1a)

§3

(1) Hlavní xxxxx Xxxxx se člení xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx stanoveném zákonem x Xxxxxxxx vystupují x právních xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx působnost xxxxxxx xxxxx xxxxx, zvláštní xxxxxx x Statut.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.1a)

§4

(1) Xxxxxxx xxxx xx spravována zastupitelstvem xxxxxxx xxxxx; dalšími xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, úřad xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx části.

(2) Xxxxxxx části xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jen xx-xx xxx xxxxxxx xxxx Statutem svěřen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx části").

(3) Xxxxxxx části mají xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.

§5

(1) Hlavní xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy a xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Hlavní xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx. Orgány xxxxx xxxx povinny, pokud xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx městem Prahou xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x městským xxxxxx xx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x hlavní město Xxxxx x městské xxxxx xxxx státním xxxxxxx. Ochrana xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx a městské xxxxx jsou povinny xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, jen xxxxxxx-xx tak právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx jsou xxxxxx xxxxx Praha x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx, xx jim xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2001

HLAVA II

OBČANÉ HLAVNÍHO XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

§6

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx Praze xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Občanem xxxxxxx xxxxx xx občan xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx části xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§7

Občan xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx, xx xxxxx

x) xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,3)

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx4) xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx spadající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; xx-xx žádost podepsána xxxxxxx 1&xxxx;000 xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zasedání xxxxxxxxxx xx 60 xxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx x jednacím xxxxx xxx stanoviska,

e) xxxxxxxx xx rozpočtu xxxxxxxx města Xxxxx x xx závěrečného xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok, do xxxxxxxx x zápisů x jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xx usnesení xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxx hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx do 60 xxx,

x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy x k xxxxxxxxxxx xxxx hlavního města Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, a xx buď xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx.

§8

Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx dosáhl xxxx 18 let, xx xxxxx

x) volit x xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,3)

x) xxxxxxxx x místním xxxxxxxxx,4) jehož xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx radou městské xxxxx xxxx zastupitelstvem xxxxxxx části; je-li xxxxxx xxxxxxxxx nejméně 0,5 % občanů xxxxxxx části, xxxx xxx projednána xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů,

d) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské části x souladu x xxxxxxxx řádem svá xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx části xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, do xxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx části x pořizovat xx x nich výpisy,

f) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx 60 xxx,

x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxx městské xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xx buď písemně xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxx uvedená x §7 a 8 má i xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx pobytu x xxxxxxx xxxxx Praze xxxx městské části, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. x) až x) x x §8 xxxx. c) až x) xx i xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx věku 18 xxx x xxxxxxx xx xxxxx hlavního xxxxx Prahy nebo xxxxxxx části xxxxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx udělit xxxxxxxx osobám, xxxxx xx významnou měrou xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxx občanství xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxx stanoviska x xxxxxxx x xxxxxxxx řádem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Čestný xxxxx xx právo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx svá xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx město Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, vědecká x xxxx díla xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx udělovat xxxx xxxxxxx xxxxx.

§10a

Hlavní xxxxx Praha x xxxxxxx části xxxxx ocenit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 106/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2016

HLAVA III

ÚZEMÍ HLAVNÍHO XXXXX XXXXX A XXXXXXXXX XXXXX A XXXX XXXXX

§11

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x odstavcích 3 xx 9 Xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx částmi xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx zúčastněných xxxxxxxxx xxxxx xx projednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxx xxxx více městských xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, se mohou xx základě vzájemné xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx se xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx zastupitelstev xxxxxxxxx xxxxxxxxx částí, pokud xx 30 dnů xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx referenda o xxxx xxxx. Xx-xx xxxxx takový xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx částí nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nutné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx referenda xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx jeho xxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx městské xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) den, xxxxx a xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxx slučují xxxx se xxxxxxx xxxx připojuje,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o sloučení xxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx sloučení xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx majetku, xxxxxx finančních prostředků, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx právnických xxxx x organizačních xxxxxx xxxxxxxxxxx městských xxxxx xxxx městské xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx nástupcem všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx připojení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx městských částí, xxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx část xxxxxxxxx. Xxxx vzniklá xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx městských xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Žádost x souhlas xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx podána hlavnímu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k 1. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxx x xxxxxxxx městských xxxxx xxxx dohoda x xxxxxxxxx městské části x xxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx x zápisu změny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nemovitostem xx xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxxx sousední xxxx x hlavnímu xxxxx Praze xxxx xxxxxxxx městské části, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jinou obcí, xx hlavního města Xxxxx xx možné xxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, při xxxxx nedochází k xxxxxxxxx sousední obce x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, nebo k xxxxxxxx městské části, xxxxx xxxxxx sousedí x xxxxx obcí, xx hlavního xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx základě dohody xxxxxxxx xxxxx Prahy x sousední xxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx finančním xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx městské xxxxx, která xx xxxxxxx 500 obyvatel x xxxxxx sousedí x jinou xxxx, x místním xxxxxxxxx xxxxxxx x oddělením xxxx xxxxxxx části xx hlavního města Xxxxx, je zastupitelstvo xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xx lhůtě 90 dnů ode xxx konání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx návrh xxxxxx x xxxxx území xxxxxxxx města Xxxxx.

Názvy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství x xxxxxxxxx xxxxx

§13

(1) Xxxxxxx xxxxx mají xxx xxxxx, které xxxxxxx Xxxxxx.

(2) X xxxxxxx ulic, xxxxxx, xxxxxxx, parků a xxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, x xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx městskými xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx, náměstí, xxxxx a mostů, xxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx veřejná xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx přečíslováním xxxxx xxxxx xxxxxx město Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nemovitosti xx xxxxxxx strpět xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tabulky x označením xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nápisy. Označení xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zániku xxxxxxx xxxxxxx xx základního xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx24).

§14

(1) Xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx čísly xx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxx rodinnou rekreaci,

b) xxxxxx xxxxxxx,

x) budovy, xxxxx nevyžadují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx

1. xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zastavěné ploše xx 16 x2 x xx 5 x xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx o jednom xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x do 5 x xxxxx,

3. přístřešků x jednom nadzemním xxxxxxx, které slouží xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 4 x výšky.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidenčními xxxxx xx neoznačují xxxxxxxxxxxxx xxxxxx6), která xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) K xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx budovy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x na jiných xxxxxxxxx prostranstvích xxxxxxxx xxxxx popisného čísla xxxxx číslem orientačním.

(5) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx budov xxxxxxxxx x evidenčními xxxxx xx provádí xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx území. Každé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území xxxxxxxxx. Xxxxx popisná x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, nelze xxxx opakovaně, x xx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Vlastník xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx označit xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx městem Prahou x udržovat xx x xxxxxx stavu.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx jen výjimečně, xxxx-xx xxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx, hradí xxxxxxx s xxx xxxxxxx hlavní xxxxx Xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) způsob xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxx x xxxxxxxx čísel x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§14x

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Praha

a) x xxxxxxx nově xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu6a),

b) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx a doklad, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx; přílohy xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx budovy xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §14 odst. 2 písm. x).

(2) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx v případě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebnímu úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, evidenčního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxx xxxxxx písemný xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx přidělená xxxxx xxxxx.

(5) Xxx zániku xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostranství xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a nemovitostí24).

§14x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx omezení, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx ohledu xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

Xxxx, vlajka x xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x městských xxxxx

§15

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx a právnické xxxxx x zařízení xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx znak x xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x právnické xxxxx x zařízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částmi mohou xxxxxx znak x xxxxxx městské části.

(3) Xxxxxx orgány x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx x předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxx a vlajku xxxxxxx části jen x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx znak a xxxxxx, xxxxx být xxxx symboly xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx hlavní xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx Xxxxx x městské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx razítka xx xxxxxx celý xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx používat xxx x případech, xxx xxxxxxx xxxx stanoveno xxxxxxx xxxxxxx úředního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx razítka nesmí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

§16

(1) Xx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x jeho xxxxxx, pokud xxxxx x xxxxx přenesené xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako výkon xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Prahy patří xxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxxx svěří xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákony xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §59 a 68. Xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpoklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxx sociální xxxx x xxx uspokojování xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bydlení, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, dopravy x xxxxx, potřeby informací, xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ochrany veřejného xxxxxxx.

(4) Hlavní město Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§17

(1) Hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx poměry xx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx. Ve Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) výčet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí x vymezení xxxxxx xxxxx (§11),

x) záležitosti, xxxxx xx svěřují xx samostatné a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx městských xxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xx vykonávána xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) způsob projednání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx částí,

e) zdroje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x plněním úkolů x samostatné x xxxxxxxxx působnosti,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) majetek hlavního xxxxx Prahy, který xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx městských částí xxx xxxxxxxxx x xxxxx majetkem,

i) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx hlavní xxxxx Xxxxx vždy s xxxxxxxxx částmi. X xxxxxxx změny Statutu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx správy xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx městské xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x dotčenou xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx městských xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx hlavní xxxxx Praha xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18

(1) Xx samostatné xxxxxxxxxx městské části xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx městské části,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx právnické osoby x organizační složky xxxxxxxx pro jejich xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx částí, a xx xxx xxxxx x likvidaci xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sociální xxxxxx, xxxxxxxx činnost, xxxxx, rekreaci a xxxxxxxx ruch, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, zařízení xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx katastrálních xxxxx uvnitř xxxxxxx xxxxx,

x) poskytování věcných x peněžních xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) rozhodování o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x území xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x hospodaření xxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účastník v xxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stavby územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx6b) x xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxx řídí zákony x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Hlavní xxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx městským xxxxxx xxxxxxx rozhodování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) x xxxxxxxx smlouvy x přijetí x xxxxxxxxxx xxxxx,&xxxx;xxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx, x převzetí xxxxx, x převzetí xxxxxxxxxxxx závazku, o xxxxxxxxxxx x závazku x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx26), orgány xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx,

x) o majetkové xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx podnikání xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob založených xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonů,

e) x xxxxxxxxxxx převodu xxxxxxxx xxxx včetně xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx postoupení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

x) o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxx x xxxxxxxxx dluhů,

j) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §23, 24, 26 xx 27.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodování městských xxxxx podle odstavce 3.

§19

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx jim xxxx svěřeny do xxxxxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxx majetek xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx x majetku xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx nakládání x xxxxx věcí xxxxxxxx právní předpisy x xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx hlavním xxxxxx Xxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 60 xxx.

(3) X xxxxxxxx věci z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx Statutu.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx lze svěřit xx xxxxxx věci x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx nacházejí xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxx xxx majetek xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx se nachází xxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x ostatními xxxxx x xxxxxx

§20

(1) Xxxxxx město Xxxxx xxxx při xxxxxx xxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ostatními xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx částmi xxxx x územními xxxxxxxxxxxxx celky.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx městských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx částmi xxxx x xxxxxxxx samosprávnými xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx20) x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx26).

§21

§21 zrušen právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§23

(1) Xxxxxxx části xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s jinými xxxxxxxxx částmi nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx smlouvy.

(2) Předmětem xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx právní xxxxxxx, x jejichž xxxxxxx městským xxxxxx xxxxxxxxx hlavní xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxx zákona.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx §24, 26 xx 27 xxxxxx xxxxxx.

§24

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx může xxxxxxx x obcemi smlouvu x vytvoření xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xxxxx Xxxxx může xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx svazku xxxxx xxx zejména

a) xxxxx v oblasti xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx, kultury, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ruchu x xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx čistoty xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejného osvětlení, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nezávadné úpravy, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) zavádění, xxxxxxxxxxx x zdokonalování sítí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevhodných paliv x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx lomů, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx x bytového xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx informací x xxxxx.

(3) Přílohou smlouvy x vytvoření xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx, x xxxxx musí xxx uvedeno

a) název x sídlo xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx ustavování, xxxxxx xxxxxxxxx x způsob xxxxxx rozhodování,

d) majetek xxxxx svazku, který xxxxxxxx do xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx členů na xxxxxx xxxxxx svazku,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx a vystoupení x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, xxxxx svazek xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxx změně xxxxxxxxx xxxxx svazku složený xx xxxxxxxx xxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vymezí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nutných ke xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx však dvoutřetinovou xxxxxxx xxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxx.

(5) Občané xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx svazku x nahlížet do xxxxxx o xxxx xxxxxxx,

x) podávat orgánu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx svazků xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx svazku, xxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx právního xxxxxx, xxx xxxx zániku, xxxxx a xxxxx xxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx veřejné moci, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx svazek xxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uvedením způsobu, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx o dni xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx členství. Xxxxxxxx xxxxxx obcí xx veřejný xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx stanovami x xxxxx těchto dokumentů. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Praha, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx přikládá xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx spolu se xxxxxxxxx; xxxxxxxx této xxxxxxx xxxx stanov xx také určení, xxx xxxx první xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx údajů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podává xxxxxx obcí xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx změna xxxxxxx.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§26

(1) Svazek xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zadá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx společnosti (xxxx xxx "xxxxxxx").

(2) Náklady xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx auditorem uhradí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ustanovení §38 xxxx. 2, §39 x 41 xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§26x

§26x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 418/2023 Sb.

§27

Xxxxxx xxxxx Xxxxx x městské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxx x být xxxxx xxxxxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; obsahem xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxx, který smlouvu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§28

Xx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxx Prahou x právnickými x xxxxxxxxx osobami x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích a xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx xxx použít xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx20) x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx26).

§28x

Xxxxxxxxx spolupráce hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx částí hlavního xxxxx Xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx činnosti, xxxxx xxxxx xx xxxxxx samostatné působnosti.

§28a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2001

§29

§29 zrušen právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§30

§30 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

HLAVA V

PŘENESENÁ XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX X ORGÁNŮ XXXXXXXXX XXXXX

§31

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

(1) Orgány hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost, xxxxx xx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx vykonávají přenesenou xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxx zákonem xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx výkonu přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x ostatních xxxxxxxxx xxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx x směrnicemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů; xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx ukládat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx vlády xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx;

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx výkonu přenesené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Hlavní město Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Přenesená xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§32

(1) Xxxxxx xxxxxxx části vykonávají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx x x mezích xxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxx zákona xxxxxx Xxxxxxxx přenesenou xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx svěřena xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx orgánům xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx části xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zákony a xxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx a směrnicemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§33

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx jde vždy x xxxxxxxx patřící xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nestanoví, xx jde o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x přenesenou xxxxxxxxx, xxxxx, že xxx xxxx x činnosti xxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx

§33x

(1) Fyzická osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx, odstraní xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx pozemku, xxxxx užívá xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx části, xxxxxx xxx xxxx vyhrazené xxxxx xxxx jinak xxxxxx xxxxxx městské xxxxx.

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že

a) xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx s označením xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) neudržuje xxxxxxx x xxxxxxx xx pozemku, který xxxxx xxxx xxxxxxx, x tím xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x městské xxxxx, xxxxxx věc xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) neoznačí xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx městem Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx strpět xxxxxxxxxx připevnění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx umístí jiný xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx c) xxx xxxxxx xxxxxx do 500&xxxx;000 Xx x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), odstavce 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3 xxxxxx xx 200 000 Kč.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx částí x xxxxxxx městské xxxxx xx xx xxxxx 30 xxx xxx dne, xxx xx o porušení xxxxxxxxxx dozvědí, xxxxxxxxxx x xxx, která x nich bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2017 Sb. x účinností od 1.7.2017

XXXXX VI

HOSPODAŘENÍ HLAVNÍHO XXXXX PRAHY A XXXXXXXXX XXXXX

§34

(1) Hlavní xxxxx Praha xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx podmínek xxxxxxxxxxx tímto nebo xxxxxxxxx zákonem podle xxxxxxxxx rozpočtu.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx něj.

(3) Městské xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxxxx majetkem xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xxxxxxx xxxxx vykonávají xxx nakládání se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx práva x xxxxxxxxxx vlastníka x xxxxxxx vymezeném xxxxx zákonem x Xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx městským xxxxxx a xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxx přejdou xxxxx x závazky x těmito xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§35

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx první xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zájem xxxxxxxx města Prahy, xxxxx xx řádně xxxxxxxxx. Hlavní město Xxxxx xx povinno xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, kontrolovat xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxx x xxxx účetnictví xxxxx zákona x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx chráněn před xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zneužitím. S xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Praha xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11) xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(3) Hlavní xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx město Praha x městské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx dlužníci xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx, aby xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx zániku xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §37 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx x městské xxxxx xxxxxxx uchovat xx xxxxx dobu, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(6) Hlavní xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx ručit xx xxxxxxx fyzických x právnických xxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx peněžní xxxxxxxxxx určeny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, státních xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxx, xxxx-xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xx nemovitosti xxxxxxxxx hlavním xxxxxx Xxxxxx,

x) těch, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxx nebo stát,

d) xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx jí xxxx, xxxx xxxxx x xxxxx obcí (xxxxxx), xxxxxx (xxxxx) xxxx státem xxxxxxxxx 50 %,

x) bytových xxxxxxxx,

x) honebních společenstev.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx smluvně.

§36

(1) Záměry hlavního xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx, xxxxxx, darovat, pronajmout, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx nemovitou věc xxxx xxxxx stavby xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx stavby k xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx městská xxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxxxxx xx úřední xxxx11a) e Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxx mohli xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx své xxxxxxx. Xxxxx xxxx hlavní xxxxx Praha xxxx xxxxxxx xxxx zveřejnit xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx hlavní xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Nemovitá xxx se x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx30) xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxx majetku xx cena xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx v xxxxx místě a xxxx xxxxxxx, nejde-li x cenu regulovanou xxxxxx. Xxxxxxxx od xxxx xxxxxxx xxxx xxx zdůvodněna, jde-li x cenu xxxxx xxx obvyklou. Není-li xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx jednání xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxx xxxxxx než 30 xxx nebo jde-li x xxxxxxxx, pacht, xxxxxxx nebo výpůjčku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxx xxxx anebo xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx část xxxxxx31).

§37

(1) Stát má xxxxx při bezúplatném xxxxxxx či přechodu xxxxxxxx xxxx, práv x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx město Xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxx majetkem.

(2) Xx xxxxxxxx povinnosti uložené xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Praze xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podmínkami x majetek xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxx město Xxxxx požádá x xxxxxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok Xxxxxxxxxxxx financí anebo xxxx přezkoumání xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx požádá x přezkoumání xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx auditorovi. Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxx části v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Nepožádá-li xxxxxx město Xxxxx x xxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přezkoumá xx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, ani xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.11a) Ministerstvo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x přezkoumání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx finanční ředitelství xxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxx Praze xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 veškeré xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx části a xxxxxxx mu xxxxxxx xx xxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx hlavní město Xxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění opatření xxxxxxxxx v xxxxxxxx 6.

(8) Xxxxxx město Xxxxx xxxx městská xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jako x xxxxxxxx 1.

(9) Náklady xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx auditorem uhradí xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx rozpočtových xxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxx účet xxxxx xx zprávou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxx části xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx městské xxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx nedostatků.

§40

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x dotacemi xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx státních xxxxx republiky xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx, xx byl porušen xxxxx, Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx.

§41

Hospodaření s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx věci xxxxxxx xxxxxx Prahou xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx užívacího xxxx xxxxxx práva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx soutěži x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx do xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x nejvhodnější xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32), xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Prahu xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx věci xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§43

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx právního xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx předchozím zveřejněním, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx podmínky xxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx se xx xx, že xxxxxxxxx předchozího zveřejnění, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxx x §35 xxxx. 7, §36 odst. 1 x 2 x §72 xxxx. 2 přihlédne xxxx x xxx xxxxxx.

XXXXX VII

OBECNĚ XXXXXXX XXXXXXXX A NAŘÍZENÍ XXXXXXXX XXXXX PRAHY

§44

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Rada xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x mezích xxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxx Prahy, xx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx město Xxxxx ukládat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou

a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxx činnosti, jež xx xxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx xxxx xx xxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxx mravy xxxxx x důvodu xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxx x majetku, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x v xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určených, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx na xxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze xxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxx,

x) xxx pořádání, xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, stanovením závazných xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) k xxxxxxxxx udržování xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zeleně13) (xxxx xxx "veřejná zeleň") x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx městské xxxxx,

x) stanoví-li xxx xxxxxxxx zákon.

§45

Xxxxxx vyhlášení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx předpis xxxxxxxx xxxxx Xxxxx") a xxxxxxxx xxxxxx platnosti x účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxxx zákon x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů40).

§46

(1) Xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(2) Městské části xxxx oprávněny se x xxxxxx právních xxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx může xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx však být xxxxxx xxx 15 xxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx s xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

§47

§47 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2001 Sb.

XXXXX XXXX

XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

§48

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx se xxxxxx x členů zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx 55 xx 70 xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxx xxxxxxx období xxxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx 85 xxx přede xxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx x obcích. Xxxxx nebyl xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x této xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx má xxx zvolen, xx xxxxxx na xxxxxx xxxxx11a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xx xxxx stanovení.

§49

Podmínky xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx upravuje zvláštní xxxxxx xxxxxxx.3)

§50

(1) Xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hlasování.

(2) Člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx zúčastní.

(3) Slib xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx se Ústavou x zákony Xxxxx xxxxxxxxx."

(4) Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx a pronese xxxxx "xxxxxxx". Předsedající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy (§61 odst. 2) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxx.

§51

(1) Členové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobně x souladu xx xxxx slibem a xxxxxx přitom xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx má xxx xxxxxx své xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx xx projednání,

b) xxxxxxx dotazy, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x její xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx, xx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Praha založilo xxxx xxxxxxx; písemnou xxxxxxx xxxx obdržet xx 30 dnů,

c) xxxxxxxxx xx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx x od xxxxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx založilo nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx, nestanoví-li zákon xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xx povinen xx xxxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx, x plnit xxxxx, xxxxx xxx xxxx x výkonu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vyplývají, x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx uloží, xxxxx zájmy xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x jednat a xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčují, xx xx xxxx xxxxx xx projednávání a xxxxxxxxxxx xxxxxx záležitosti xxxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxx výhodu xxxx škodu xxx xxx samotného nebo xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xx povinen xxxxxx xxxx skutečnost před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xx danou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

§52

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vyplývajících x xxxx pracovního xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxx

x) členové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxx do xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy určilo xxxx funkce, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx uvolněni, (xxxx xxx "uvolněný xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx"),

x) xxxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy").

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx pracovní xxxxx x náhradou xxxx xxxx platu; xxxxxx doby xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx určí xxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx platu, xxxxxx odpovídající částky xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistného xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů34), xxxxxx xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, který je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, poskytuje hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Paušální xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx za kalendářní xxxxx, stanoví zastupitelstvo xxxxxxxx města Xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxx, x xx xxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx.

§53

(1) Uvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx hlavní xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx výši xxxxx §54 xxxx. 1. Xxxxxx se poskytuje xxx xxx zvolení xx xxxxxx, již xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx určilo xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx funkci xxxxxx. Uvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, který xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vlády, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Praha xxxxxx ve xxxx 0,4xxxxxxx xxxx odměny, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx uvolněnému členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx podle §54 xxxx. 2. X takovém xxxxxxx xx odměna xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, nejdříve však xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, kterým xxxxxx stanovilo.

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Prahy za xxxxx, a to xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, přitom může xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx stanoveným xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx jednání xxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx odměnu xxxxxxxxx.

(4) Neuvolněnému členovi xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx v rozmezí xx 0,3 xx 0,6xxxxxxx výše xxxxxx, xxxxx by náležela xxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxx nestanovilo, xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xx xxxx 0,3xxxxxxx xxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(5) Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx měsíčně. Xxxxx člen zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxx funkci xxx xx xxxx měsíce, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx odměna xx xxxx násobku xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx dnů, xx xxxxx xxxx xxxxxx x daném xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Nevykonává-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nařízené xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, péče o xxxx xx 4 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx péče x xxxx xxxxxx 10 xxx podle zákona x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx mu nenáleží, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx za každý xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 60 % xxxxx třicetiny xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx věty první xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx denní xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nemocenského xxxxxxxxx35).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx x 50 %, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xx snížené xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 x xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxxx kalendářní xxx xx zaokrouhluje na xxxx koruny xxxxxx.

(9) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx z xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxx je xxxxxx do jiné xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xx z xxxxx, xxxxx je xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §55 xxxx. 3 xx xxx posouzení xxxx xxxxx rozhodná xxxx xxxxxxxx odměny, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§54

(1) Odměna xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx se xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x koeficientu xxxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx odměny xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx stanoveného x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx xxxxx zastávané xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx odměny x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx hrubá xxxxxxx xxxxxxxxx mzda na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za první xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 1. říjnu předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 vyhlašuje ministerstvo xxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxx xxxxxx.

§55

(1) Neuvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx snoubenců, xx xxxxx vstupují xx xxxxxxxxxx36), xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx s xxxxxxxxxxxx x časové náročnosti x četnosti obřadů xxxxxx odměnu xx x 2 000 Xx xxx xxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X případě xxxxxxx xxxxxx více funkcí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx odměna xx xx x xxxx xxxxxx, za kterou xxxxxx nejvyšší odměna.

(3) X xxxxxxx souběhu xxxxxx více funkcí xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx souhrnu xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxx funkce xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx, náleží xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx xx funkci, xx kterou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§56

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx delší xxx 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx nepřítomnosti xxxx v době, xxx primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, náleží xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxx vyšší.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx §75, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx náměstka xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx. Osobě, xxxxx xxxxxx vykonává pravomoci xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy podle §69a, náleží xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx nároky xxxxxxx x xxxxxxx xxxx funkce xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx související xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx funkce.

(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxx xx xxxxxxxx funkčního xxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx x funkce xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxx této xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx členem xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, náleží xx skončení xxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxx funkce a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx funkce xx xxxx výkonu pravomocí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §69a.

(5) Xxxxxxxx-xx by xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx xxx odměna xxxxx xxxxxxxx 2, 3 xxxx 4 x současně xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 nebo 2, xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx. X případě souhrnu xxxxx podle §55 xxxx. 3 xx xxx posouzení xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, o xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy.

§57

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxxxx mimořádnou xxxxxx xx splnění xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy.

(2) Xxxxxxxx xxxx mimořádných xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, nesmí být xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Souhrnná xxxx xxxxxxxxxxx odměn xxxxxxxxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx dvojnásobek xxxxxxxx maximální xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku mohla xxx hlavním xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxxx xx xxxxx xxx zastávaných funkcí xx xxxxx.

(4) Návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx být odůvodněn x projednán xxxx xxxxxxxxxx xxx programu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy. Důvod xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§58

(1) Xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx primátora hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxx mandát xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx jim xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodný den x xxxxxx uvedených x §53 odst. 6 xx nepřihlíží.

(2) Xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo náměstka xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, x uvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx hlavní xxxxx Praha xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx den x důvodů xxxxxxxxx x §53 xxxx. 6 xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx členovi zastupitelstva xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx funkčním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx funkce uvolněného xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podle xxxx xxxxx nejde, xxx-xx x druhé x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Odchodné xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx nejpozději xx xxxxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx opětovně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xx xxxxxx neuvolněného xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xx xxx mu xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nenáleží, xxxxx byl x xxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx trestný čin xxxx xxx nedbalostní xxxxxxx čin spáchaný x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx bylo xxxxxxxxx zastaveno xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx na xxxxxxxx x době, xxx xx proti xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, odchodné xx xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx první xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zastaveno xxxx xxxx-xx rozhodnuto x xxxxxxxxx narovnání a xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxx, že nárok xx xxxxxxxx nevznikl; x opačném xxxxxxx xx xxxxxxxx vyplatí.

(7) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx období xxxxx xxxxxx.

§58a

(1) Odchodné xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx ke xxx odvolání nebo xxxxxx se funkce, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx této xxxxxx a počtu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx let xxxxxx xxxxxx, nejvíce xxxx tří xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxx §58 odst. 3 xxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx x §58 x xxxxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výplatním termínu. Xxxxx do 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 3 a 4, xxxxxxxx xx xxxxxxx. Člen zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, je povinen xxxxxxxxx odchodné xxxxxx, xxxxxxxx následně xxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxx podle §58 xxxx. 3 x 4.

(3) Člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx čestné prohlášení, xx x něj xxxxxx xxxx překážky xxx xxxxxxx odchodného xxxxxxxxx x §58 xxxx. 5 x 6.

§58b

Splatnost x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx i xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx smrti xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxx zákoníkem xxxxx. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xx xxxxxxxx xx zaměstnance.

§58b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 99/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§58c

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxx x peněžního xxxxx nebo z xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx poskytnout

a) xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x přijímání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx spolu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx36),

x) příspěvek xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zastupováním hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obřadech,

c) xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

d) příspěvek xx stravování, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pojištění,

f) odměnu xxx xxxxxxxxx životním xxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx spojených x výkonem xxxxxx xxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sportovních xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Plnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxx xx obdobných xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§58x

(1) Xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Prahy xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výši a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy37) x x jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrad xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, stanovených xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx pracoviště xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy zastupitelstvo xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxxxx x výši xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx nástupu x ukončení xxxxx, xxxxx plnění úkolů, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, určuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx předmětů xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xx neplatí pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx náhrad xxxx xxxxxxxx 1 až 3.

§58x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 99/2017 Xx. s účinností xx 1.1.2018

§58e

(1) Uvolněný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx 5 týdnů xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx 25 xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xx pátek, pokud xxxxx den není xxxxxxx38).

(2) Xxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, má xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, která xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxx dovolené xx xxxxxxxxxx rok.

(3) Xxxxxx xx za xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxxx uvolněnému členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxx tu xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx u svého xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxx.

(5) Nevyčerpal-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx její xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, převádí xx xx nárok xx xx xx xxxxxxxxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx x čerpá xx xxxxxxxxxx. Do dalšího xxxxxxxxxxxx roku se xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Nevyčerpal-li uvolněný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx nevyčerpanou xxxxxxxxx. Nevyčerpaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx nenahrazuje xxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx nevyčerpanou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kalendářních xxx, za xxxxx xx poskytována, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxx ukončení xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx dovolenou x xxxxxxx větším, xxx xx náleží xxxxx odstavců 1 xx 5, posuzuje xx xxxxxx za xxxxx den xxxxxxx xxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§59

(1) Zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx patřících xx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx vyhrazeno

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx se xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) schvalovat xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx strategii xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy musí xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx strategie xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx území,

e) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx x účetní závěrku xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx,

x) vydávat obecně xxxxxxx vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x náměstky xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, jakož x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx (xxxxx) a xxxxxxxxx xx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx sdružení x xxxxxxxx samosprávnými xxxxx xxxxxx xxxxx x x spolupráci x xxxxxx kraji x xxxxxx, zakládat, zřizovat, xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zakladatelské xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zakládací xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxx, x rozhodovat x účasti xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxx založených xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x městskými xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx fondy xxxxxxxx města Prahy,

m) xxxxxxxxxx o vyhlášení xxxxxxxx referenda xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) navrhovat xxxxx katastrálních území xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Prahy x volit jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

q) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x formách této xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §73,

s) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx občanství x xxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x výjimkou §68 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společností, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx za xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §52 odst. 5, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §57 a o xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §58c,

w) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cestovních náhrad xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzickým osobám, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

y) xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx městem Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) další xxxxxxxxxxx, xxxxx zastupitelstvu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Zastupitelstvu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx právních xxxxxxxxx:

x) x xxxxxx komunálních xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx podnikání xxxxxx osob x xxxxxxxx právnických osob xxxxxxxxxx xxxx zřízených xxxxxxx xxxxxx Prahou x hodnotě xxxxx xxx 25&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

c) x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x společnosti26), xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazku x xxxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx než 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) x xxxxxxxxxxx dotací a xxxxxx městským částem x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, x xxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx poskytování xxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx stavu25), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření a x xxxxxxxxxxx s xxxx,

x) o poskytování xxxxxx x návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 1 000 000 Xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickým nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, x návratné finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlavním xxxxxx Xxxxxx nebo x xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx poskytované x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx25), mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x souvislosti s xxxx,

x) x bezúplatném xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxx xxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x pozemních komunikací,

j) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nadací x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 25 000 000 Xx,

x) o darování xxxxxxxx xxxx včetně xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 10 000&xxxx;000 Kč xxxxx jedné xxxxxxx xxxx právnické osobě x jednom xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxxxx občanům a x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx se práva x prominutí dluhu xxxxx než 25 000 000 Xx,

x) x zastavení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x hodnotě xxxxx než 25 000 000 Xx,

x) x dohodách x splátkách x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 18 xxxxxx,

x) xxxxxx x převod xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

p) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo práva xxxxxx xxxxxxx městem Xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x nejvhodnější nabídku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; tuto pravomoc xxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zcela xxxx xxxxxx svěřit xxxx hlavního města Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx pravomoci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vyhrazené xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx dle §68 xxxx. 2.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

Xxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx

§60

(1) Zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx sdělením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlavního města Xxxxx, a to xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx jednou za 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xx xxxxxxx svolat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx písemné žádosti xxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxxxx do 21 xxx ode xxx, kdy xxxx xxxxxxxx písemná xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxx, době x navrženém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx úřední xxxxx11a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, x xx xxxxxxx 7 xxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx41), x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x odstraňování xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx25), mimořádné opatření xxx epidemii xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zveřejní xx xxxxxxxxx x místě, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx připravovaného zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx úřední xxxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx xxxx jeho xxxxxxx; záležitosti, které xx netýkají xxxxxx xxxxxxx uvedených ve xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx projednávány xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Prahy.

(4) Xxxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Prahy je xxxxxxx.

(5) Požádá-li na xxxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxx vlády xxxx jím xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§62), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx uskutečnilo xxxxxxxxxx do 21 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 6 xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xx na xxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx25), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejího vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§60x

(1) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, může xx xxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx technického zařízení xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, pokud xxxxxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx na jednání. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx distančním xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx osobně v xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx veřejnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) O xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy x informaci xxxxx §60 xxxx. 3.

§60a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§61

(1) Xxxxxxxxxx zasedání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx dosavadní primátor xxxxxxxx města Prahy xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, a jestliže xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx žádnému z xxxxxxxx návrhů xxxxxx xxxxxxxx. Ustavujícímu zasedání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxx, xxx xx xxxxxx primátor xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Prahy. Na xxxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx volí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxx členové xxxx xxxxxxxx města Prahy.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx je xx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxxxx, ledaže xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx neplatnost xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx ustavujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §60 xxxx. 3 po dobu x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

§62

K xxxxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx nebo volbě xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.19a)

§63

§63 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2001 Sb.

§64

(1) Návrh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy stanoví x předkládá zastupitelstvu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx schválení xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx programu, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

§65

O xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx pořizuje xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx přítomných xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, schválený xxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx podepisuje xxxxxxxx hlavního města Xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx nutno xxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx uložen xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx. X námitkách xxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx proti xxxxxx rozhodne xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§66

Zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx vydá xxxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx návrhů xxxxxx xxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

§67

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx,3) xx xxxx, xxx xxxx zvoleno zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřísluší xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §59 xxxx. 2 x 3, x výjimkou schválení xxxxxxxx a hospodaření xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §59 odst. 2 xxxx. x), x) a x) xx y) a xxxxxxxxx xxxx osobních x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxx skutečnost Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vyhlásit místní xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxx vnitra zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxx xx 2 xxxxxx xxxxxxxx nápravu. Xxxxxxxx xxx zastupitelstvo xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx, ministerstvo xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx nové xxxxx.

(3) Nesejde-li xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x soudu. Xx doby, xxx xxxx xxxxxxx nové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, zabezpečuje úkoly x samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx není-li xxxxxxx, xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx hlavního města Xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx, ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx §59 xxxx. 2 x 3, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx nezapočítává xxxx, xx xxx se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx25), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

§68

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxx hlavního města Xxxxx připravuje návrhy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přijatých usnesení.

(2) Xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx vyhrazeno

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx zastupitelstvem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) ukládat Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx úkoly x xxxxxxx samostatné působnosti xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy a xxxxxxx organizační xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zřízeným xxxx xxxxxxxxx zastupitelstvem hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo zřizovatele xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx x rozvahovému dni,

h) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, je-li hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zřizovat x xxxxxxxx podle potřeby xxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxx,

x) přezkoumávat xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhodovat x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx nepřesahujících 1 000 000 Kč x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxx z prostředků xxxxxxxx rozpočtu, x xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zřízeným xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytované x xxxx trvání krizového xxxxx25), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx mimořádného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx s xxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx osob s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Prahou x hodnotě xxxxx xxx 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx x přijetí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zápůjčky x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx26), xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx za závazky xxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx-xx x závazek xxxxx než 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

q) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vkladech xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nadací, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x svazků obcí x hodnotě xxxxxxxxxxxxx 25&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

r) rozhodovat x vzdání xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx movitých věcí xxxx xxxx x xxxxxxx nepřevyšující 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x lhůtou splatnosti xxxxxxxxxxxxx 18 měsíců,

u) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Prahy, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx právní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx policie x x xxxxxx prostředků xx platy těchto xxxxxxxxxxx,

x) rozhodovat x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx odborů xxx xxxxxx ředitele Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx je neplatné.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx rozhoduje v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxx xxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; rada xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx tyto pravomoci xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx; rada xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx městské policie xxxxxxxx města Prahy.

(4) Xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx. X ostatních otázkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx může xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx zákon.

§69

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx 11 xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, náměstek (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx primátor hlavního xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx odvolán x xxxxxx xxxx xx této xxxxxx xxxx, přestává být x členem xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

§69x

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx vykonává xxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xx xxxxxxx xxxx xxxx hlavního města Xxxxx. Za zvolení xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx podle xxxx první xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny počtu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §69 odst. 1, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy.

(2) Jestliže xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx voleb xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xx kterém xx xxxx ustavující xxxxxxxx xxxx zvoleného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření19b).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, vykonává rada xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxx následujícího xx xxx, xx xxxxxx končila xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxx, ve kterém xx koná ustavující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§70

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xx svým xxxxxxx podle xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Schůze xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxx členů.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxx řád, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Stanoví-li xxx xxxxxx xxxxxxx řád xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, může xx xxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxx oprávněná osoba xxxxxxxxx xxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Prahy xxx distančním způsobem x xxxxxxxx technického xxxxxxxx xxx přenos xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxx x účastí na xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx vždy xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx osobně x xxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx koná.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx zápis, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx radním. X zápise xx xxxx xxxxx počet xxxxxxxxxx členů xxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxx xxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a přijatá xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx zápisu xxxxxxxx xxxxxxxxx schůze xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx ze xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx u Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx x své xxxxxxxx.

§71

Poklesne-li x průběhu xxxxxxxxx období xxxxx xxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx zákonného xxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx xxxxxxx alespoň na 6, xxxxxxxx její xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xxx 3

Primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

§72

(1) Primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx z xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx. Právní xxxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nebo rady xxxxxxxx města Xxxxx, xxxx primátor xxxxxxx xxx xx jejich xxxxxxxxxx schválení, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Primátor xxxxxxxx města Prahy

a) xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx podepisuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) po předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx vnitra xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx bez předchozího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

d) xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plat xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy,

e) odpovídá xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxxxx Prahy,

f) zabezpečuje xxxxxx úkolů xxxxxx, xxxxx spojených x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx hejtmana xxxxx, xxxxx zákon nestanoví xxxxx,

x) vykonává další xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xx uloženy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxx další úkoly xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx úkoly jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx a xxxxxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx x zpravidla xxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x zápis x xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx místních xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx x tom xxxxxxx jiné zákony.

§72a

Je-li xx nezbytné x souvislosti s xxxxxxx mimořádné události xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému41), x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx, xxxxx jestliže xx xx území xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx xxxxxxx xxxx25), xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx nebezpečí jejího xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx rozhodovat x xxxxxxxxxxxxx podle §68 xxxx. 3 namísto xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, popřípadě zastupitelstva xxxxxxxx města Prahy, xxxxx xx podle §59 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyhradilo. Xxx není dotčeno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx podle §68 xxxx. 3.

§72x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 418/2023 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§73

Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx pozastaví xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx-xx xx xx, že xx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx nejbližšímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxx xxxxxxx.

§74

(1) Primátora hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy. Zastupitelstvo xxxxxxxx města Xxxxx xxxx zvolit xxxx xxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx.

§75

Dosavadní primátor hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx podle §69a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §72; x xxxxx období xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxx náměstek primátora xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx primátor xxxxxxxx xxxxx Prahy xxx pravomoci xxxxx xxxx první, xxxxxxxx xx dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, a xx-xx xxxxxxxxxxx náměstků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx, xxx, xxxxxxx xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxx zastupitelstvo hlavního xxxxx Prahy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, jinak xxx, xxxxxxx pověřil dosavadní xxxxxxxx hlavního města Xxxxx.

§76

(1) Primátor hlavního xxxxx Xxxxx má xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx odznak xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a xx obvodu odznaku xx uveden název "Xxxxx republika".

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx případech xxxx xxxxx xxxxxx užívat xxxx člen zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xxx 4

Výbory zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

§77

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxxx orgány pro xxxxxxxxxx úseky své xxxxxxxx xxxxxx. Svá xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstvu xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxx xx svěřených.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx volí xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx z xxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx.

(3) Xxxxxx plní xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx zastupitelstvo hlavního xxxxx Prahy. Xxxx xxxxxxxx města Prahy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxx působnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xx xxx xxxxxxxx odpovídají xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx v rámci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx, xxx byl xxxx xxxxx. Výbory se xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) X přijetí xxxxxxxx xx xxxxx nadpoloviční xxxxxxx hlasů všech xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výboru.

§78

(1) Zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx finanční, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx nejméně xxxxxxxxxx.

(2) Pokud x xxxxxxx obvodu hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx posledního xxxxxxx xxxx xxxxxxx 5 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy hlásících xx x xxxxxxxxxx xxxx xxx české, xxxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxx národnostní menšiny, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx33). Xxxxxxx polovinu xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx národnostních xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx být primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx.

(4) Xxxxxxxx výbor

a) xxxxxxx xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly, jimiž xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx výbor

a) xxxxxxxxxx xxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výbory a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx kontrolní úkoly, xxxxxxx xxx pověří xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(6) Xxxxx pro xxxxxxx a xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx a zaujímá xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výchovy x vzdělávání x xxxxxxx městě Xxxxx,

x) xxxxxxxxx návrhy xx xxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx k xxxxxxx xx poskytování xxxxxx&xxxx;x návratných finančních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx město Praha xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxx výbor pořídí xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxx opatření xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, jehož činnosti xx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx předloží zápis xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx; x xxxxxx xxxxxxx vyjádření xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx kontrola xxxxxx.

§79

(1) Xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx orgány xxxxxx. Xxx stanoviska x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx radě xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx je xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

§80

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony zřizuje xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního města Xxxxx.

Díl 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy

§81

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy (xxxx xxx "Magistrát") xxxxx xxxxxxx Magistrátu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx. X xxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx úkoly xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx rozhoduje x samostatné působnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx21).

(3) Magistrát xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Prahy. Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx rozhodnutí vydaná xxxxxx městských xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x poplatků, xxxxx xxxx xxxxxxx tato xxxxxxxxx svěřena xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; k tomu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx městských částí, xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) projednává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§33a),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a provozu xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx systémy veřejné xxxxxx,

x) podílí xx xx xxxxxxx přípravě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx x úřadů xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx jim odbornou xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Organizační strukturu Xxxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxx xxxxxx vedoucích xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Základními organizačními xxxxxxxxxx jsou odbory, xxxxx xx dále xxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx členů rady xxxxxxxx města Prahy xxxx zvláštními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx začleněny pro xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx organizačních jednotek.

(5) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx hlavního xxxxx Prahy nebo xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnancům xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x radě xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx řád Xxxxxxxxxx,

x) xxxx úkoly xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vůči zaměstnancům xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x hlasem xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx tajemníka xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. b). Xxxxxx návrh xx xxxxxxxx xx předchozí xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 2.

(7) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx Magistrátu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(8) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x senátora x x xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx 6

§82

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx uvedením xxxx "Hlavní xxxxx Xxxxx". Xxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx", "Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx", "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy", "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy" x přesným xxxxxxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Všechna rozhodnutí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx vyhotovená xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxx xxxxxxxx x označením "Xxxxxx xxxxx Xxxxx" x xxxxx znakem hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx jinak. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxx Xxxxx" x xxxxx xxxxxxx znakem.

§83

§83 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2004 Sb.

Xxx 7

§84

§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2002 Sb.

§85

§85 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2002 Sb.

§86

§86 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2002 Sb.

XXXXX IX

ORGÁNY MĚSTSKÉ XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx

§87

(1) Xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xx složeno x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části.

(2) Xxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republice. Xxxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxx, xx svoji funkci xxxx vykonávat svědomitě, x zájmu městské xxxxx a jejích xxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxx Xxxxx republiky.".

(3) Xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx práva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xx postavení x jednání zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xx xxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, není-li xxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx se použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx stanoveno xxxxx.

(4) Xxxxxx uvolněného člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx určí xxxx xxxxxx základny pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a koeficientu xxxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxx zastávané xxxxxx x velikostní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx od 1. xxxxx do 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx považuje xxxxxxxx xxxxx měsíční nominální xxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářství xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zveřejněných xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx.

(8) Při určení xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx39), xxxxx xxxx xxxxxxx x městské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx.

(9) Xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx obyvatel městské xxxxx hlášených v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxxx kalendářního xxxx ve srovnání x rozhodným počtem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 o více xxx 20 % xxx, xx současně xxxxx xx změně xxxxxxxx městské xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxxx xx 1. ledna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) uvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odměna xx xxxx odpovídající velikostní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výši odměny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx části, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§88

(1) Xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxx 85 xxx přede xxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx v obcích. Xxxxx xxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x této lhůtě, xxxx xx xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx podle dolní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přihlédne xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxx x městské xxxxx

x) xx 500 obyvatel
5 xx 9 xxxxx,
x) xxx 500 xx 3&xxxx;000 xxxxxxxx
7 xx 15 xxxxx,
x) nad 3&xxxx;000 xx 10&xxxx;000 xxxxxxxx
11 xx 25 xxxxx,
x) xxx 10&xxxx;000 xx 30&xxxx;000 xxxxxxxx
15 xx 25 xxxxx,
x) xxx 30&xxxx;000 do 70&xxxx;000 xxxxxxxx
25 xx 35 xxxxx,
x) xxx 70&xxxx;000 xxxxxxxx
35 xx 45 členů.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx na xxxxxx xxxxx11a) xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx jiným xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxx po xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xx xxxxx obyvatel xxxxxxx části x 1. xxxxx xxxx, x němž xx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, stanoví xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxx, Magistrát x přenesené xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

§89

(1) Zastupitelstvu xxxxxxx xxxxx xx vyhrazeno xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx svěřených xxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx starostu xxxxxxx xxxxx, místostarostu (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx budou xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx uvolněni,

c) xxxxxxxx xxxx odměn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) vyjadřovat xx x návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxx strategie xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x závěrečný xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) zřizovat x rušit xxxxxx x dočasné xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, zřizovat a xxxxx xxxxxxxxx osoby x organizační složky xxxx zařízení bez xxxxxx subjektivity x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx smlouvy, zakládací xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx části x xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobách,

k) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky a x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx městské xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx starosta xxxxxxx xxxxx pozastavil xxxxx §102,

x) stanovit paušální xxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §52 odst. 5, rozhodovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §57 x o xxxxxxxx xxx členy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §58c,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části,

q) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x zvláštních xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x členem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx rozhodovat x xxxxxx právních xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxx:

x) o xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx a poskytnutí xxxxx, zápůjčky, x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazku, x přistoupení k xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx26) xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxx 250&xxxx;000 Kč x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx, nejedná-li xx x xxxxxxxx finanční xxxxxxxx příspěvkovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx městskou xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx krizového xxxxx25), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) x peněžitých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx části xx podnikání xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx městskou xxxxx,

x) x nabytí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí,

f) x xxxxxxxx movitých xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx vyšší xxx 250&xxxx;000 Kč xxxxx xxxxx fyzické xxxx právnické osobě x jednom xxxxxxxxxxx xxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x výjimkou darování xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx fyzickým a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) o xxxxxx xx práva, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxx xxx 500&xxxx;000 Xx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) o xxxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxx práv x xxxxxxx xxxxx než 500&xxxx;000 Kč,

k) x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x lhůtou splatnosti xxxxx xxx 18 xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx nemovité xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx práva xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx v xxxxxx, xx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Zastupitelstvu městské xxxxx nepřísluší xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxx.

§90

X xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxx části, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx.19a)

§91

§91 zrušen právním xxxxxxxxx č. 145/2001 Sb.

§92

(1) Jestliže nebude xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx svoláno xx xxxxxxxxx lhůtě (§61 xxxx. 1), xxxxx xx Magistrát xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx části xx xxxxxxx svolat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy.

(3) Xxxxxxx-xx se zastupitelstvo xxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí může xxxxxxx xxxx podat xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Praze.22) Xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části, xxxxxxxxx určen xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§93), xxxxxxxxxxx úkoly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx městské xxxxx rada xxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx je starosta xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx radě xxxxxxx části, x xxxx-xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §89 x xxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx zastupitelstvo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx postupovat v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x záležitosti samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx území xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, vyzve xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části, xxx xx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx městská část xxxxx žalobu k xxxxx.22)

§93

(1) Xxxxxxx Magistrátu xxxxxxx správce městské xxxxx, pokud

a) xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zastupitelstva městské xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské části22a),

b) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zabezpečuje xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §89 xxxx. 1 xxxx. x), §94 odst. 2 x 3, §97 xx §99. Xxxxxxx městské xxxxx xxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx22b). Správce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xx x čele xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvoleného zastupitelstva xxxxxxx xxxxx.

(3) Ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxx správce městské xxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx zasedání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx části xxxxxx x výkonu xxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Xxxx xxxxxxx xxxxx

§94

(1) Xx xxxxxxxxx x jednání xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx jejích xxxxx xx xxxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

x) zabezpečovat hospodaření xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozpočtu,

b) na xxxxx tajemníka úřadu xxxxxxx části xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx části x xxxxxxxxxx organizační xxx xxxxx městské xxxxx,

x) xx návrh xxxxxxxxx xxxxx městské xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx městské části; xxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx tajemníka xxxxx xxxxxxx části xx xxxxxxxx,

x) stanovit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) plnit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zřízeným xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxxx městské části, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pokud xx xx zastupitelstvo xxxxxxx xxxxx nevyhradí; xxxx městské xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx městské xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Rada xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxx.

§95

(1) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nejméně 5 x xxxxxxx 9 xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx třetinu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, kde xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx 15 xxxxx.

(2) X městských xxxxxxx, xxx se xxxx městské xxxxx xxxxxx, plní její xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x §94 xxxx. 2 písm. x), x), a e); xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části.

§96

(1) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pod xxxxxxxx stanoveného počtu x xx nejbližším xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxx xxxxxxx xx polovinu xxxxxxxxxxx počtu, vykonává xxxx funkce xx xx doplnění počtu xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx starostovi xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx hranici xxxxxxxxxx x §88 xxxx. 2 x xx xxxxxxxxxx mandáty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx městské xxxxx xxxxxxxxx 30 dnů xx uprázdnění mandátů x zastupitelstvu městské xxxxx.

(3) Xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx počet xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 11, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

§96x

(1) Xxxx městské xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x po xxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx městské xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Ustanovení §69a xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx zvolení xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx členů xxxx městské části, xxxxx xx být xxxxx xxxxx §95 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx městské xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ukončením xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 2. Xxxxxxxxxx §69a xxxx. 2 a 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxx 3

Starosta xxxxxxx xxxxx

§97

(1) Xx postavení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx a jednání x na xxxxx x xxxxxxxxxx primátora xxxxxxxx města Prahy, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxx a odvolává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Magistrátu x stanoví xxxx xxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, xx-xx xxxx funkce xxxxxxx; xxxxxxxxx nebo odvolání xxxxxxxxx xxxxx městské xxxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxx Magistrátu xx neplatné.

§98

Xxxxxxxx městské části xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Policie Xxxxx xxxxxxxxx nebo městská xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§99

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x hlasem xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xx xxxx xxx uděleno slovo, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx-xx se x návrh podaný xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx městské xxxxx.

§99a

Dosavadní starosta xxxxxxx xxxxx x období xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části, x xxx-xx x městskou xxxx, x xxx xx volena xxxx xxxxxxx části, až xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx části xxxxx §96x, vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; x tomto xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx dosavadní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx městské xxxxx, x je-li xxxxxxxxxxx místostarostů xxxxxxx xxxxx více, ten, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zastupitelstvo xxxxxxx xxxxx zastupováním xxxxxxxx městské xxxxx, xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx starosta xxxxxxx části.

§99a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Xxx 4

Xxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx městské části x xxxxxxxx orgány xxxxxxx části

§100

(1) Xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx x xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx obdobně použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx výborů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxx xxxxxxx části xx xxxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxx-xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx výbor xxxxxxxxx x výbor xxxxxxxx.

§101

(1) Rada xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxx iniciativní x xxxxxxx orgány komise. Xxx stanoviska x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx městské xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xx ze xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx radě xxxxxxx xxxxx.

§102

Xxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx části, xx-xx xx xx, xx je xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastupitelstvu xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zasedání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxx městské xxxxx

§103

Xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx, tajemníka x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zařazených xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx obdobně použijí xxxxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxxxx a povinnosti xxxxxxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zařazených xx Xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení vztahující xx na xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§104

(1) Úřad xxxxxxx xxxxx tvoří starosta, xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx části, xx-xx tato xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Není-li funkce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx úkolů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odpovědný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost městské xxxxx, není-li xxxxxxx xxxxxxx jiným orgánům xxxxxxx části.

Xxx 6

Xxxxxxxxxx listin

§105

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhotovené xxxxxx městských částí xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxx" x xxxxxx xxxxxxx části. Xxxx se x xxxxxxx xxxxx označení xxxxxx, xxxxx písemnost xxxxxxxxx, x to xxxxx "Zastupitelstvo xxxxxxx xxxxx", "Rada xxxxxxx xxxxx", "Starosta xxxxxxx xxxxx", "Xxxx městské xxxxx" s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo "Xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx" x přesným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx "Xxxxxxx část" a xxxxxx městské xxxxx, x xxxxx znakem xxxxxxx části, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx jinak. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přenesené působnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx "Xxxxxxx xxxx" x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx státním xxxxxx.

XXXXX X

XXXXX

Xxx 1

Dozor xxx vydáváním x xxxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx orgánů hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§106

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx město Prahu xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx hlavní xxxxx Xxxxx nápravu xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sdělí, že xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obecně xxxxxxx vyhlášky. Účinnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xx xxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví hlavnímu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx ve stanovené xxxxx, xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx neprodleně xxxx, co xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxx bez předchozí xxxxx xx zjednání xxxxxxx. Účinnost obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Ministerstvo x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx lhůtu xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nápravu ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nezjedná-li xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxx, podá xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xx uplynutí xxxxx xxx podání xxxxxxxx Ústavnímu soudu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xx-xx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x 2 xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx návrh Xxxxxxxxx soudu do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx byl rozklad xxxxxxxx. Jestliže Ústavní xxxx xxxxx návrh xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o pozastavení xxxxxxxxx obecně závazné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx nápravu před xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 3, sdělí xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxxxxx xxxx skutečnost Xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zruší xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxx xxxxxxx.

§107

(1) Je-li usnesení, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, vyzve xxxxxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx xx xxxxxxxx nápravy. Xxxxxxxx-xx příslušný orgán xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx do 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo ministerstvu xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pozastaven dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx městu Praze. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx příslušný orgán xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxx, co xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx o zjednání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx orgánu hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx působnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozporu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx usnesení, rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxx předchozí xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx města Xxxxx x samostatné působnosti xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hlavnímu xxxxx Praze xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, ministerstvo své xxxxxxxxxx o pozastavení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx zruší neprodleně xxxx, co xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx i xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti. Xx-xx xxxxx rozhodnutí ministerstva xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 podán xxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx zamítnut. Xxxxxxxx soud tento xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nápravu, sdělí xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx své rozhodnutí x pozastavení výkonu xxxxxxxx, rozhodnutí nebo xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx hlavního města Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx i xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxx působnosti, kterým xxxx zjednána xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxx pouze xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx občanského, obchodního xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x v případě, xxx jsou dozor xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx23).

§107a

§107a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

Díl 2

Xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx působnosti

§108

(1) Odporuje-li xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx právnímu xxxxxxxx, xxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx město Prahu xx zjednání xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx příslušný orgán xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx do 60 xxx od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxx ústřední xxxxxxx úřad x xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Věcně příslušné xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx současně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Zjedná-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nápravu xx stanovené xxxxx, xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ústřední xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx sdělení hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx zřejmého xxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx s lidskými xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ústřední správní xxxx pozastavit xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx zjednání xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx pozastavena xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx hlavnímu městu Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx správní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx xxxxxxxxxx lhůtu xx zjednání xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxx účinnosti nařízení xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx ve stanovené xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx Ústavní xxxx tento xxxxx xxxxxxx, zamítne xxxx xxxxxx zastaví, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného ústředního xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Zjedná-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 3 nápravu, xxxxx xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxxxxx xxxx skutečnost Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

§109

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx právnímu předpisu x x jejich xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx město Prahu xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx město Xxxxx xxxxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx příslušnému ministerstvu xxxx jinému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx nápravu nezjedná, xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxx jiný ústřední xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx a x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx může věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxx xxx xxxxxxxxx výzvy xx zjednání nápravy.

Xxx 3

Xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy

§110

(1) Xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx, pozastaví Xxxxxxxxx xxxx výkon. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx doručení xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx městské xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx současně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx lhůtu xx zjednání nápravy, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxx části xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, Magistrát své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx městské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nezjedná-li xxxxxxxxx xxxxx městské xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx nebo Magistrátu xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx , podá Xxxxxxxxx xx 60 xxx od jejího xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx části x samostatné působnosti xxxxx. Jestliže xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, pozbývá rozhodnutí Xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx části x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx městské xxxxx před rozhodnutím xxxxx nápravu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx skutečnost soudu x Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx obdrží xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x usnesení, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Magistrát x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxx bylo xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxx pouze návrh xxxxx na xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx občanského, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx, xxx jsou dozor xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx23).

(6) Xxxxxx Magistrátu xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx přenesené působnosti.

§111

Xx-xx usnesení, rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, směrnicí ústředního xxxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx je zruší. Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx části. Xxxxxx Magistrátu xx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

Xxx 4

Xxxxxxxx ustanovení x dozoru

§112

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx úřední xxxxx Xxxxxxxxxx po xxxx nejméně 15 xxx xxx xxx xxxx doručení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního města Xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx.

(2) Městská xxxx xxxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx město Praha xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti. Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu xxxx jinému ústřednímu xxxxxxxxx xxxxx usnesení, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx orgánů hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx neprodleně Magistrátu xxxxxxxx, rozhodnutí a xxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx na požádání xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x x xxxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o základních xxxxxxxx xxxxxxxx správních xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx 1 až 3 xx nevztahují na xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxx.

§112x

§112x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX VÝKONU XXXXXXXXXX A PŘENESENÉ XXXXXXXXXX

§113

(1) Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx předpis jinak, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx působnosti svěřené xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx příslušná xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx úřady.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Kontrolou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2, xxx které xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dodržují

a) xxx xxxxxx samostatné působnosti xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, obchodního nebo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxx mezích též xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i opatření xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§114

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx nebo městské xxxxx jsou povinny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx Praha xxxx městská část x doporučení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx doporučení x xxxxxxxxx o xxxxxxxx.

(3) Primátor hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx starosta xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx části na xxxx nejbližším xxxxxxxx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx postup xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxx části, xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx městská xxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx opakování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nápravných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx městská xxxx vyvěsí xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxx 15 xxx.

(5) Xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavcích 1, 3 x 4. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx o splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 3 x 4.

§115

Kontrola xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx částí xxxxx xx xxxx xxxxxx x případě Xxxxxxxxxx xxxxxxx Magistrátu nebo xxx pověřená osoba, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx tajemník xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx pověřená xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a v xxxxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxx části starosta xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxxx nápravu xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§116

§116 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§117

§117 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

XXXXX XII

VZTAH XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXX

§118

(1) Xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx k hlavnímu xxxxx Praze v xxxxxxx přenesené působnosti xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

x) xxxxxxxxxx vydávání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, vyhodnocuje xxxxxx xxxxxxxx a předkládá xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) organizuje xxxxxx s ředitelem Xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx je xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx příslušnému ministerstvu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx mezích xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx přezkoumávání xxxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§119

(1) Xxxxx x správním xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx částí xxxxx §29 x 30,

x) xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, právem xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fyzických a xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx části, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Orgány xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x orgány městských xxxxx samy vykonávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x prvním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx návrh xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§119x

(1) Skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zařazeného xx Magistrátu x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx oznamují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitele odboru Xxxxxxxxxx xx oznamují xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X podjatosti rozhoduje xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x případě, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx bude xxxxxxxx pro podjatost, xxxxx potřebná xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxx xx zaměstnance xxxxxxxxx částí zařazené xx xxxxx městských xxxxx a xx xxxxx zvláštních xxxxxx xxxxxxxxx částí. X xxxxxxxxx částech, xxx xxxx xxxxxx odbor xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxx zřízena xxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyloučení xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§119x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2001

§119x

§119x zrušen právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§119c

(1) Úkony podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx27) spočívající x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy x xxxxx bytu zvláštního xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx na jeho xxxxxxx, a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x nájmu xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx28) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxx městské části xxxx xxx, xxx xx podle xxxxxx xxxxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poslední xxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx, xxxx tak x přenesené působnosti.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx29) hlavním městem Xxxxxx nebo městskou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§119x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§120

Ministerstvo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §14.

§121

(1) Zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx xx volbách x xxxx 1998 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dnem 14. xxxxxxxxx 2002.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx stává radou xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxxxxx svou xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx vykonávající xxxx xxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se považuje xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Tajemník Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx orgány xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§122

(1) Xxxxxxx části xxxxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx jejich xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Obvodní x místní zastupitelstva xxxxxxx xx xxxxxxx x roce 1998 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jejichž volební xxxxxx skončí 14. xxxxxxxxx 2002.

(3) Xxxxxxx x místní xxxx xxxxxxxxxxxx svou funkci xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx městských xxxxx vykonávající svou xxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx městských částí xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx starostů xxxxxxxxx xxxxx vykonávající svou xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx považují xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Obvodní x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx částí xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ke xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxx funkci xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx zákona.

§123

Volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.3)

§124

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisů platných xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx.

§125

X správních řízení xxxxxxxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§126

Na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx §33 xxxxxxx od 1. xxxxx 2003.

§127

§127 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2002 Sb.

§128

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 418/1990 Sb., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx.

2. Zákon č. 8/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 418/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 439/1991 Sb.

XXXX TŘETÍ

ÚČINNOST

§129

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2000.

Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
x x. Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 131/2000 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

1. Xxxxxx

2. Xxxxxxxxx

3. Bohnice

4. Xxxxxx

5. Xxxxxxx

6. Xxxxxxxxxx

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxx

9. Černý xxxx

10. Xxxxxx

11. Dejvice

12. Dolní Xxxxxx

13. Xxxxx Xxxxxxxxx

14. Xxxxx Počernice

15. Dubeč

16. Xxxxxxx

17. Háje

18. Xxxxx x Xxxxxxxxx

19. Xxxxxxxxx

20. Xxxxxxxxx

21. Xxxxxxxxxx

22. Holešovice

23. Xxxxxx

24. Horní Xxxxxxxxx

25. Xxxxx Xxxxxxxxx

26. Hostavice

27. Xxxxxxxx

28. Xxxxxxxx

29. Xxxxxxxxx

30. Xxxxxx

31. Cholupice

32. Xxxxxxxx

33. Xxxxxxx

34. Xxxxx

35. Xxxxxx

36. Xxxxx

37. Klánovice

38. Xxxxxxxx

39. Xxxxxxxx

40. Kolovraty

41. Xxxxxxxx

42. Xxxxxx

43. Královice

44. Xxx

45. Xxxxxxxx

46. Xxxxxxxxx

47. Xxxx

48. Xxxxxxxx

49. Xxxxxxx

50. Lhotka

51. Xxxxx

52. Liboc

53. Libuš

54. Xxxxxx

55. Xxxxxxx

56. Xxxxxxx

57. Xxxxxxxx

58. Xxxx Xxxxxxx

59. Xxxx Strana

60. Xxxxxxxx

61. Xxxxxx

62. Miškovice

63. Xxxxxxx

64. Xxxxx

65. Xxxxxxxx

66. Nedvězí x Říčan

67. Nové Xxxxx

68. Xxxxx

69. Petrovice

70. Xxxxxxx

71. Xxxxxxxxx

72. Xxxxxx

73. Xxxxxx

74. Xxxxxx Xxxxxxxx

75. Xxxxxxx

76. Radotín

77. Xxxxxx

78. Xxxxxxxx

79. Řepy

80. Xxxxxxxx

81. Xxxxxx

82. Xxxxxxxx

83. Smíchov

84. Xxxxx

85. Xxxxx Město

86. Xxxxxxxx

87. Xxxxxxxxx

88. Xxxxxxxxxx

89. Xxxxxxxx

90. Suchdol

91. Xxxxxxx

92. Xxxxxxxxxx

93. Xxxxx

94. Xxxxx

95. Xxxxxxxxx

96. Třeboradice

97. Xxxxxxxxx

98. Xxxxx x Průhonic

99. Xxxxx nad Xxxx

100. Xxxxxxxxxx

101. Xxxxx Chuchle

102. Xxxxxxxxx

103. Vinoř

104. Vokovice

105. Xxxxxxxx

106. Xxxxxxxx

107. Xxxxxxxx

108. Xxxxxxxxx

109. Xxxxx Kopanina

110. Xxxxxxxx

111. Xxxxxx

112. Žižkov

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 131/2000 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městských xxxxx

Xxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx. x. Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx dané xxxxxxx xxxxx x xx. m. Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva

Neuvolnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxx xxxx (neuvedený xx sl. 1 x 2)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx rady, xxx. xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx, primátor

místostarosta, xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxx xxxx (xxxxxxxxx xx xx. 5 x 6)

předseda xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, komise rady, xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx výboru xxxxxxxxxxxxxx, komise rady, xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx dalších funkcí

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

městská xxxx

xx 300

1,211

1,065

0,944

0,823

0,726

0,654

0,145

0,073

0,061

0,036

2

301 - 600

1,360

1,197

1,061

0,925

0,816

0,734

0,163

0,082

0,068

0,041

3

601 - 1 000

1,573

1,384

1,227

1,070

0,944

0,849

0,491

0,094

0,078

0,047

4

1 001 - 3 000

1,751

1,541

1,365

1,190

1,051

0,945

0,546

0,105

0,088

0,053

5

3 001 - 5 000

1,868

1,644

1,457

1,270

1,121

1,009

0,224

0,112

0,093

0,056

6

5 001 - 10 000

2,040

1,795

1,591

1,387

1,224

1,102

0,245

0,122

0,102

0,061

7

10 001 - 20 000

2,211

1,946

1,724

1,503

1,326

1,194

0,265

0,133

0,111

0,066

8

20 001 - 50 000

2,413

2,123

1,882

1,641

1,448

1,303

0,290

0,145

0,121

0,072

9

50 001 - 100 000

2,621

2,307

2,045

1,782

1,573

1,415

0,315

0,157

0,131

0,079

10

100 001 - 200 000

2,845

2,504

2,219

1,935

1,707

1,536

0,341

0,171

0,142

0,085

11

xxx 200 000

3,451

3,037

2,691

2,346

2,070

1,863

0,414

0,207

0,173

0,104

xx. m. Xxxxx

3,995

3,516

3,196

2,717

2,397

2,158

0,479

0,280

0,240

0,200

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx výkonu usnesení, xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Bylo-li xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 234/2006 Xx. x účinností xx 1.7.2006

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx-xx xxxxxxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx uvolněný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx xxxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, měsíční xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx nenáleží x xxxxxxxxx se mu xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxx nemocenské xx xxxxxxxx, xx xxxx x xx xxxx xxxxx právních xxxxxxxx účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

Xx. XXXX

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Jestliže xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nařízena xxxx 1. xxxxxx 2014 x xxxx ještě x roce 2014, xxxxxx xxxxxxxxxx členu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx měsíční xxxxxx xxxxx §53 odst. 4 xxxxxx č. 131/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. prosince 2013.

Xx. XXI vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. XX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky podle §59 xxxx. 2 xxxx. x) a §68 odst. 2 xxxx. x) zákona x. 131/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx poprvé xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx 2012.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 239/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Xx. XLIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxx dosud xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx x registru xxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx svazků xxxx, xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx veden x krajského úřadu xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodl xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx jednání, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro toto xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx zákona x xxxxxxx městě Praze xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 106/2016 Xx. x účinností xx 1.7.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx funkci xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, do xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx namísto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 131/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx funkčního xxxxxx podle zákona x. 131/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx starosty, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx vykonávají xxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx zvoleni přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, náleží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 131/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 99/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti nebo xxxxxxxx karantény xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx vznikla xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx jeho xxxxxxxxx, xx řídí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

Čl. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx svazek obcí xx xxxxxxx xx 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úřadu návrh xx zápis xxxx, xxxxx jsou ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxxx x xxxxxx o xxx vzniku xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxx 2024 vyhlásí xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hrubé měsíční xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx první xxxxxxxx roku 2023 xxxxxxx x 1. xxxxx 2023 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx do 30 xxx od xxxxxx xxx nebo xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx, který xxx xxxxxxx později.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024 x xxxxxxxx xxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxxx 30.12.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 131/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.11.2000.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

145/2001 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx od 27.4.2001

273/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 2.8.2001

320/2001 Xx., x finanční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o finanční xxxxxxxx)

x účinností od 1.1.2002

450/2001 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2001

311/2002 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 553/91 Sb., x xxxxxx policii, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

312/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.1.2003

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

22/2004 Sb., x xxxxxxx referendu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.2.2004

216/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.4.2004

257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

387/2004 Xx., x xxxxxxx hranic xxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům x xxxxxxxx xxxxxxx fondům (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákona č. 314/2002 Xx., x xxxxxxxxx obcí s xxxxxxxxx obecním xxxxxx x xxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností, x zákona x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2004

421/2004 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2004

499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odměňování

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

109/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

186/2006 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

189/2006 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x nemocenském pojištění

s xxxxxxxxx od 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx změněna xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx č. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

234/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 22/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x. 312/2002 Sb., x úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 46/2004 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

585/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Sb., x zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

66/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.2.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx věci návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

169/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 22/2004 Xx., x xxxxxxx referendu x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 234/2006 Xx., xxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 131/2000 Xx., x hlavním městě Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

298/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2008

305/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2009

477/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím daňového xxxx

x účinností xx 1.1.2011

326/2009 Sb., x xxxxxxx hospodářského růstu x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

347/2010 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x úspornými opatřeními x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

424/2010 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x další související xxxxxx

x účinností xx 30.12.2010 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.7.2012

80/2011 Xx., nález XX xx xxx 1.3.2011 xx. xx. Xx. ÚS 55/10 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

246/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 14.9.2011

364/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x úspornými opatřeními x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

457/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x Finanční xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

142/2012 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

186/2012 Xx., xxxxx XX xx xxx 24.4.2012 xx. xx. Xx. XX 54/10 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §192 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník práce, xx znění pozdějších xxxxxxxx, §68 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §124 xxxx. 5 xxxx. a) xxxxxx x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §34 odst. 4 xxxxxx x. 236/95 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených s xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudců x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §73 xxxx. 4 xxxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §48 odst. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §53 xxxx. 4 zákona x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §111 zákona x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §65 odst. 1 xxxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších předpis (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností od 21.6.2012

239/2012 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2012

350/2012 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

303/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.5.2014

24/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním městě Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.2.2015

298/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 248/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 25.11.2015

106/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 256/2013 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

99/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2018

257/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 2.9.2017

32/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

263/2019 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 131/2000 Xx., o hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

7/2021 Xx., nález XX xx dne 24.11.2020 xx. zn. Pl. XX 24/19 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx §72 xxxx. 1 věty xxxxx xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 263/2019 Xx., §47 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 263/2019 Xx., x §53 odst. 1 xxxx třetí xxxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 263/2019 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 12.1.2021

36/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxx správních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

330/2021 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

5/2022 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 30.11.2021 xx. xx. Xx. XX 18/21 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 35/2021 Xx., x Xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxx správních úřadů, §12 zákona č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §8 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x §45 xxxxxx č. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 19.1.2022

152/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

160/2023 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 9.5.2023 sp. xx. Pl. XX 22/22 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x. 131/2000 Sb., x hlavním městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx xxxxx č. 318/2017 Xx., x xxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

418/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

89/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x správě xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxx xxxxx č. 347/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 1/1993 Sb., Ústava Xxxxx xxxxxxxxx.
1x) Zákon č. 320/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx).
2) Například xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
3) Xxxxx č. 152/1994 Sb., o xxxxxxx xx zastupitelstev x xxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 247/1995 Xx.
4) Xxxxx č. 298/1992 Sb., x místním xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 152/1994 Xx.
5) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
6) §121 xxxx. 1 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6x) §121 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb.
6x) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §108 xxxx. 2 zákona x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
8) Zákon č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
9) §20i x 20j xxxxxx x. 40/1964 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Například xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxx č. 513/1991 Sb.
11x) Xxxxx č. 420/2004 Sb., x přezkoumávání xxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
11x*) §26 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
12) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx(xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxx č. 29/2000 Xx.
13) §3 xxxx. 3 vyhlášky x. 190/1996 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 265/1992 Xx., x zápisech xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx.
14) §124 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §124 xxxx. 2 zákona x. 65/1965 Xx.
16) §17 xxxxxxxx vlády x. 108/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 65/1965 Xx.
17) §16 xx 18 xxxxxx x. 143/1992 Sb., x platu x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 119/1992 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
19) §6 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19a) Xxxxxxxxx §14 zákona č. 22/2004 Xx., x xxxxxxx referendu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
19x) §13 xxxx. 2 x §16 xxxxxx č. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx.
*20) Zákon č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) §214 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Například §22 xxxx. 7 xxxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 477/2008 Xx.
22) §250l xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22x) §23 xxxx. 8 xxxxxx x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
22b) §13 xxxx. 2 zákona x. 250/2000 Sb.
23) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x finanční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finanční xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 420/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dobrovolných xxxxxx obcí, ve xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Sb.
24) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §2716 x xxxx. občanského xxxxxxxx.
27) §3075 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §1543 xxxxxxxxxx zákoníku.
29) §471 xxxx. 3 občanského xxxxxxxx.

30) §8 xxxxxx x. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

31) §74 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Zákon č. 106/1999 Sb., x svobodném přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) §5 xxxxxx x. 273/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx.

§214 občanského xxxxxxxx.

34) §206 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35) §21 x 22 zákona x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

36) §11a xxxx. 1 zákona č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

37) Xxxx sedmá xxxxx III x XX zákoníku práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38) Zákon č. 245/2000 Sb., x xxxxxxxx svátcích, x ostatních svátcích, x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

39) §3 odst. 3 písm. g) xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§158 xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

40) Zákon č. 35/2021 Sb., x Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů.

41) §2 písm. x) xxxxxx x. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.