Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o hlavním městě Praze
131/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1 §2 §3 §4 §5 §5a

HLAVA II - OBČANÉ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ §6 §7 §8 §9 §10 §10a

HLAVA III - ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A JEHO ZMĚNY §11 §12

Názvy městských částí, názvy ulic a dalších veřejných prostranství a číslování budov §13 §14 §14a §14b

Znak, vlajka a razítko hlavního města Prahy a městských částí §15

HLAVA IV - SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ §16 §17 §18 §19

Spolupráce hlavního města Prahy a městských částí s ostatními kraji a obcemi §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §30

HLAVA V - PŘENESENÁ PŮSOBNOST ORGÁNŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ORGÁNŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Přenesená působnost orgánů hlavního města Prahy §31

Přenesená působnost orgánů městských částí §32 §33

Přestupky §33a

HLAVA VI - HOSPODAŘENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43

HLAVA VII - OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY §44 §45 §46 §47

HLAVA VIII - ORGÁNY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Díl 1 - Zastupitelstvo hlavního města Prahy §48 §49 §50 §51

Odměňování členů zastupitelstva hlavního města Prahy §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58 §58a §58b §58c §58d §58e §59

Jednání zastupitelstva hlavního města Prahy §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67

Díl 2 - Rada hlavního města Prahy §68 §69 §69a §70 §71

Díl 3 - Primátor hlavního města Prahy §72 §73 §74 §75 §76

Díl 4 - Výbory zastupitelstva hlavního města Prahy, komise rady hlavního města Prahy a zvláštní orgány hlavního města Prahy §77 §78 §79 §80

Díl 5 - Magistrát hlavního města Prahy §81

Díl 6

Označování listin §82 §83

Díl 7 §84 §85 §86

HLAVA IX - ORGÁNY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Díl 1 - Zastupitelstvo městské části §87 §88 §89 §90 §91 §92 §93

Díl 2 - Rada městské části §94 §95 §96

Díl 3 - Starosta městské části §97 §98 §99

Díl 4 - Výbory zastupitelstva městské části, komise rady městské části a zvláštní orgány městské části §100 §101 §102

Díl 5 - Úřad městské části §103 §104

Díl 6 - Označování listin §105

HLAVA X - DOZOR

Díl 1 - Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek hlavního města Prahy a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů hlavního města Prahy v samostatné působnosti §106 §107 §107a

Díl 2 - Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení hlavního města Prahy a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů hlavního města Prahy v přenesené působnosti §108 §109

Díl 3 - Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských částí hlavního města Prahy §110 §111

Díl 4 - Společná ustanovení k dozoru §112 §112a

HLAVA XI - KONTROLA VÝKONU SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI §113

Kontrola výkonu samostatné působnosti §114

Kontrola výkonu přenesené působnosti §115 §116 §117

HLAVA XII - VZTAH MINISTERSTEV K HLAVNÍMU MĚSTU PRAZE §118

ČÁST DRUHÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §119 §119a §119b §119c §120 §121 §122 §123 §124 §125 §126 §127 §128

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §129

Příloha č. 1  - Seznam katastrálních území v hlavním městě Praze

Příloha č. 2 - Velikostní kategorie městských částí

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 234/2006 Sb. - Čl. VI

č. 261/2007 Sb. - Čl. LVII

č. 347/2010 Sb. - Čl. XXIV

č. 364/2011 Sb. - Čl. XXI

č. 239/2012 Sb. - Čl. XX

č. 303/2013 Sb. - Čl. XLIII

č. 106/2016 Sb. - Č. VI

č. 99/2017 Sb. - Čl. VI

č. 32/2019 Sb. - Čl. XVI

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 186/2012 Sb.; č. 7/2021 Sb.; č. 5/2022 Sb.

INFORMACE

131

ZÁKON

ze dne 13. xxxxx 2000

o hlavním xxxxx Praze

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

POSTAVENÍ XXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxx Xxxxx jako xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx1) x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částí.

(2) Xxxxxx město Praha xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx vlastní xxxxxxx, má xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozpočtu.

(3) Xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxxx x právních xxxxxxxx svým xxxxxx x nese xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx rada xxxxxxxx města Prahy, xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§2

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx") xxxx xxxxxx město Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx samosprávy xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxx") xxxx městské xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem a Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx jen "Xxxxxx") x x xxxxxxx odpovídajícím potřebám xxxxxxxxx částí.

(2) Xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x všestranný rozvoj xxxxx xxxxx a x potřeby svých xxxxxx; při plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxx-xx xxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx xxxxxx správy (xxxx xxx "přenesená působnost xxxxxxxx xxxxx Xxxxx"), xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx správním xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx zajišťuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1a)

§3

(1) Hlavní xxxxx Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx odpovědnost x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx městských xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx působnost xxxxxxx xxxxx xxxxx, zvláštní xxxxxx x Xxxxxx.

(4) Xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.1a)

§4

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; dalšími xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, starosta xxxxxxx xxxxx, úřad městské xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx městské části.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx-xx jim zákonem xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx (xxxx xxx "přenesená xxxxxxxxx městské části").

(3) Xxxxxxx části mají xxxxxxx rozpočet x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zvláštním xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx něj.

§5

(1) Xxxxxx město Xxxxx x městské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx působnosti hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxxxx částí.

(2) Xxxxxx xxxxx Praha xx xxxxxxxxx vyjadřovat se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx povinny, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx Prahou xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx orgány poskytují xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx částem xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx zvláštní právní xxxxxxx nestanoví xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x hlavní xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxx vůči státním xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů2) xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxxx město Xxxxx x městské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx hlavní xxxxx Praha a xxxxxxx xxxxx povinny xxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 145/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.4.2001

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX ČÁSTÍ

§6

(1) Občanem xxxxxxxx města Prahy xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx České republiky x v hlavním xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Občanem xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx dosáhl xxxx 18 let, xx xxxxx

x) xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,3)

x) xxxxxxxx x xxxxxxx referendu4) xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxx záležitosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) požadovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx nebo zastupitelstvem xxxxxxxx xxxxx Prahy; xx-xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;000 xxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxx x jednacím xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx rozpočtu xxxxxxxx města Prahy x xx xxxxxxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxxxx x zápisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxx si x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxx, připomínky x xxxxxxx; podání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx vyřizují bezodkladně, xxxxxxx do 60 xxx,

x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x x xxxxxxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok, x xx xxx písemně xx stanovené lhůtě, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§8

Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 18 let, má xxxxx

x) xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,3)

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,4) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určité xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zastupitelstvem xxxxxxx části; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 0,5 % xxxxxx xxxxxxx části, musí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zasedání nejpozději xx 60 dnů,

d) xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské části x souladu x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) nahlížet xx xxxxxxxx městské části x xx závěrečného xxxx xxxxxxx xxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx, do usnesení x xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x komisí xxxx městské xxxxx x xxxxxxxxx si x xxxx výpisy,

f) xxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxx návrhy, xxxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejdéle xx 60 xxx,

x) xxxxxxxxxx se k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx rok, x xx xxx písemně xx stanovené xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxx uvedená x §7 x 8 xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx věku 18 xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx hlášena x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx městské xxxxx, xxxxxxx-xx xxx mezinárodní xxxxxxx, kterou je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Oprávnění uvedená x §7 písm. x) až g) x v §8 xxxx. x) xx x) xx x xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx věku 18 xxx x xxxxxxx xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy. Čestný xxxxx má právo xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx řádem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx části, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Čestný xxxxx xx xxxxx vyjadřovat xx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x jednacím řádem xxxxxxxxxxxxxx městské části.

(3) Xxxxxx xxxxx Praha xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxx mající xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx udělovat xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxx mající xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§10x

Xxxxxx xxxxx Praha x xxxxxxx části xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 106/2016 Xx. s účinností xx 1.7.2016

XXXXX XXX

XXXXX XXXXXXXX XXXXX PRAHY X XXXXXXXXX XXXXX A XXXX ZMĚNY

§11

(1) Xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xx 9 Xxxxxx.

(3) Xxxxx hranic xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxx městských xxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx katastrálním xxxxxx a xx xxxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(4) Xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, se mohou xx xxxxxxx vzájemné xxxxxx a se xxxxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Dohodu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x připojení xxxxxxx části xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx 30 xxx xx zveřejnění tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx. Xx-xx xxxxx takový xxxxx, xx x uzavření xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx jeho konání.

(6) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx

x) den, xxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx se městská xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx orgánů, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx částí,

c) xxxxx xxxxxx městské xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx majetku, xxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx nástupcem xxxxx xxxxxxxxxx xxxx připojených xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx městskou část xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx částí, xxxxxx jejich práva xxxxxxxxxxx a zřizovatele xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx část xxxxxxxxx. Nově vzniklá xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx opis dohody Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "ministerstvo"), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx úřadu.

(8) Sloučení xxxx xxxxxxxxx městských xxxxx xxx provést xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Žádost x souhlas xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxx xxx podána xxxxxxxx xxxxx Praze nejpozději xx 30. června xxxxxxxxxxxx roku, má-li xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx dohoda o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx městské xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx dotčených xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx katastru nemovitostí xxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxxx sousední xxxx x hlavnímu xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx městské xxxxx, xxxxx xxxxxx sousedí x xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx města Xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx hranic xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, při xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx sousední xxxx x xxxxxxxx městu Xxxxx, xxxx k xxxxxxxx městské xxxxx, xxxxx územně xxxxxxx x xxxxx xxxx, xx hlavního xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx projednání s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřady. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx zeměměřickému x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx finančním úřadům.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx 500 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x jinou obcí, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx zastupitelstvo xxxxxxxx města Prahy xxxxxxx ve lhůtě 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

§13

(1) Xxxxxxx xxxxx mají xxx xxxxx, které xxxxxxx Xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxx, parků x xxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxxxxxx hlavní xxxxx Xxxxx, x xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx názvy xxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx nebo xxxx veřejná xxxxxxxxxxxx xx nepojmenovávají podle xxxx xxxxxxxx osobností xxxxxxxxx života.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx budov xxxxx xxxxxx město Xxxxx ze xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx připevnění xxxxxxx x označením xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxx xxxxxx. Označení xxxxx být poškozeno, xxxxxxxxxx nebo zakryto.

(4) X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dochází xxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx24).

§14

(1) Xxxxxx xxxx xxx označeny xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(2) Evidenčními xxxxx xx xxxxxxxx

x) stavby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) budovy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx

1. staveb xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podlaží o xxxxxxxxx xxxxx do 16 m2 x xx 5 x xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nadzemním xxxxxxx x xxxxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx plochy x xx 5 x xxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přístřešků xx 40 x2 xxxxxxxxx plochy a xx 4 x xxxxx.

(3) Samostatnými popisnými x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx6), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx ulicích x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedle xxxxxxxxx xxxxx ještě xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx budov rozhoduje xxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx popisnými x xxxxxxxxxxx xxxxx xx provádí xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Každé xxxxxxx xxxx evidenční číslo xxxxxx xxxx být x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jedinečné. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx užít xxxxxxxxx, x to xxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7. Xxxxx xxxxxxxxxx se opakovaně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx stojí na xxxxx budovy zaniklé.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx budovu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx xx v xxxxxx stavu.

(7) Přečíslování xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Praha.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx čísel x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§14x

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx vyžadující xxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx6a),

x) v ostatních xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx žádosti vlastníka xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x doklad, který xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx; přílohy se xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zapsané x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jde-li x xxxxxx uvedené v §14 odst. 2 xxxx. x).

(2) Hlavní xxxxx Praha xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxx údaje x čísle xxxxxxxx xxxx evidenčním a xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx části, xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x údaje x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx město Praha xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxx ulice xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se přidělená xxxxx xxxxxxxxxx zrušují.

(6) X očíslování, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zápisem xx xxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x nemovitostí24).

§14x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, veřejná xxxxx, xxxxx x xxxxx prostory xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx obecnému xxxxxxx, x to xxx ohledu xx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

Xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

§15

(1) Xxxxxx město Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízené xxxxxxx městem Xxxxxx xxxxx xxxxxx znak x vlajku xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částmi xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx městské části.

(3) Xxxxxx orgány x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx užívat xxxx a vlajku xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx a xxxx a xxxxxx xxxxxxx části jen x xxxxxxxxxx písemným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx částem, které xxxxxx xxxx x xxxxxx, mohou xxx xxxx symboly xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx udělení xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx části. Xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx městské části xxxxxxxxxx Českému xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx Xxxxx x městské xxxxx xxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxx. Razítko xx xxxxxxxxx znak hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx xx uveden xxxx xxxxx města xxxx xxxxxxx xxxxx. Razítko xxxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxx městské xxxxx používat xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx použita xxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

§16

(1) Xx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx spravování xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxx, pokud nejde x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx zvláštními xxxxxx svěřeny xxxxxxxx xxxxxx xxxx výkon xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx svěří xxxxxxxx xxxx tento xxxxx, xxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §59 x 68. Xxxxxx město Xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pečuje x xxxxxxx s xxxxxxxx předpoklady x xxxxxxxx zvyklostmi x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx potřeby xxxxxxx, xxxxxxx a rozvoje xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvoje x xxxxxxx veřejného xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx předpisy.

§17

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx. Ve Statutu xxxxxxx zejména

a) výčet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§11),

b) xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxx zákonem, včetně xxxxxxxx xxxxx, na xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx projednání xxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx částí,

e) zdroje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx působnosti,

f) způsob xxxxxxxxxx návrhů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx částech,

g) způsob xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx s městskými xxxxxx,

x) majetek hlavního xxxxx Xxxxx, který xx svěřuje xxxxxxxx xxxxxx, a rozsah xxxxxxxxx městských xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, stanoví-li xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Návrh Xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx částmi. Xxxxxxxxxx x návrhy xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, jeho xxxxxxxx xx změnám musí xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Statut xxxxxx xxxxxx xxxxx Praha xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18

(1) Do samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx městské xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zřizovat x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx částí, x xx pro odvoz x xxxxxxxxx tuhých xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zeleně, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, rekreaci x xxxxxxxx ruch, správu xxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx jim xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x funkce xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx katastrálních xxxxx uvnitř xxxxxxx xxxxx,

x) poskytování věcných x xxxxxxxxx darů xxxxxxxx nebo právnickým xxxxxx,

x) rozhodování o xxxxxxxxx zakázkách, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx části,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx části x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) oprávnění xxxxxxxxxx xxxx účastník x xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6b) x území xxxxxxx xxxxx.

(2) Městská xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Hlavní xxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) x uzavření xxxxxxx x přijetí x xxxxxxxxxx úvěru, návratné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, o převzetí xxxxxxxxxxxx závazku, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx26), orgány xxxxxxx xxxxx,

x) x peněžitých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx společností a xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxx, xxxxxxx a nabytí xxxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx včetně xxxxx,

x) x bezúplatném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x vzdání se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) o dohodách x splátkách xxxxx,

x) x uzavírání xxxxx xxxxx §23, 24, 2627.

(4) Xxxxxx xxxxx Praha xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3.

§19

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx věci x xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx odejmout xx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxx xx xxxxxxxxx městské xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx též x xxxxxxx, xxxxxxxx městská xxxx při xxxxxxxxx x touto xxxx xxxxxxxx právní předpisy x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 60 xxx.

(3) O xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx Statutu.

(4) Městským xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx věci x majetku hlavního xxxxx Prahy, které xx nacházejí xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx se nachází xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Spolupráce xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x obcemi

§20

(1) Xxxxxx město Praha xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx mohou x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo Xxxxxxxx spolupracovat x xxxxxx městskými xxxxxx xxxx x územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxx x obcemi a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx částmi xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x spolku20) a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx26).

§21

§21 zrušen právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§22

§22 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§23

(1) Xxxxxxx části xxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx částmi nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx smlouvy.

(2) Předmětem xxxxxx smluv však xxxxxxx xxx právní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx městským částem xxxxxxxxx hlavní město Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx smluv podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx §24, 26 xx 27 xxxxxx xxxxxx.

§24

(1) Hlavní xxxxx Xxxxx xxxx uzavřít x xxxxxx smlouvu x vytvoření dobrovolného xxxxxx xxxx (dále xxx "svazek"). Xxxxxx xxxxx Praha může xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx již xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxx xxx zejména

a) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, sociální xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ruchu x xxxx o xxxxxxx,

x) zabezpečování čistoty xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx veřejné zeleně x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x zdokonalování sítí xxxxxxxxxxx vybavení a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obslužnosti xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx související xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx topných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx objektech nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx lomů, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x těžbě x xxxxxx xxxxxxxxxx surovin,

f) xxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Prahy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

x) správa xxxxxxxx fondů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho stanovy, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx

x) název x xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) název a xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, způsob xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) majetek xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do svazku,

e) xxxxxx xxxxxx svazku,

f) xxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx zisku x xxxxx xxxxx xx xxxxxx ztráty xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x rozsah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxx změně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zástupců všech xxxx; v xxxxxxx xxxxxxx současně xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nutných ke xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x obcí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx

x) účastnit xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x jeho xxxxxxx,

x) xxxxxxx orgánu xxxxxx písemné návrhy.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zápisem xx xxxxxxxxx svazků obcí xxxxxxxx u krajského xxxxx příslušného podle xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx svazků xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x jméno, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spolu x uvedením způsobu, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; rejstřík xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx listin, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx spolu xx xxxxxxxxx x změny xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx rejstřík xxxxxx obcí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxxxx hlavní xxxxx Praha, vede xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) X návrhu xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx stanovami; xxxxxxxx xxxx smlouvy xxxx xxxxxx xx xxxx určení, kdo xxxx xxxxx členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx svazku.

§25

§25 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§26

(1) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za uplynulý xxxxxxxxxx rok Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxx xxxxxxxxxxx auditorovi nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx").

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků.

(3) Ustanovení §38 odst. 2, §39 a 41 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§26x

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2001

§27

Xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx členy xxxxxxxxxxxxx sdružení územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; obsahem xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který smlouvu x vzájemné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§28

Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x právnickými a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx spolupráci mezi xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx lze použít xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x spolku20) x x smlouvě x xxxxxxxxxxx26).

§28a

Předmětem spolupráce hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx činnosti, xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2001 Sb. x účinností xx 27.4.2001

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§30

§30 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

HLAVA X

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

§31

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx zákonem xxxxxxx xxxxxxx obcí, xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem x xxxxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zákony a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

1. usneseními vlády x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy ukládat xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; podmínkou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx krajů x xxxxxx xxxx;

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx je povinno xxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Přenesená xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx

§32

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx městské xxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx zákona Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxx zákona xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánům xxxx, xxxxxxx xxxx x pověřeným obecním xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Věstníku xxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

(4) Xxxxxxx xxxx xx povinna xxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx příspěvek xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§33

(1) Pokud zvláštní xxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx, že xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx jde xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxx xxxxx x nestanoví, xx jde x xxxxxxxxxxx působnost xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxx x činnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Přestupky

§33a

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxx, odstraní xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx ulice xxxx xxxxxx veřejného prostranství,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) naruší xxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx mimo vyhrazené xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vzhled městské xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) poškodí, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx prostranství,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx části, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, odloží věc xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx části.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx městem Xxxxxx xxxx xx neudržuje x řádném xxxxx, xxxx

x) odmítne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tabulky x xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx c) xxx xxxxxx xxxxxx do 500&xxxx;000 Kč a xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), odstavce 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3 xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxxxxxxxxx městská část; xxxxxxxx-xx jednání pachatele xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx městských částí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, kdy xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nedohodnou x xxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a x xxxxxxx rozdělení xxxxxx x uložené xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx předpsiem x. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX ČÁSTÍ

§34

(1) Xxxxxx xxxxx Praha nakládá x vlastním xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Městské xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Statutem xxxxxxxxx xxxxx něj.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx a Statutem xx svěřeným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx části xxxxxxxxxx xxx nakládání xx xxxxxxxx majetkem xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx.

(4) Nově vzniklé xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx věcí x xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, ke xxxxxx byla tato xxxxxx svěřena xxxxxxxx xxxxxx a nacházejí xx xx území xxxx xxxx městské xxxxx. Na tuto xxxxxxxx xxxx přejdou xxxxx a xxxxxxx x těmito xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx části xxxxx nabývat věci xx vlastnictví xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§35

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx využíván účelně x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx nakládání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx sleduje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxx xx řádně xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx povinno xxxxxxx x svůj xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxx x vést xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxx chráněn xxxx xxxxxxxx, poškozením, xxxxxxxxx xxxx zneužitím. X xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxx xxxxx Xxxxx naloží xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11) xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx majetek hlavního xxxxx Xxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení.

(4) Xxxxxx xxxxx Praha x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx xxx závazky, x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x promlčení xxxx zániku xxxx x těchto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §37 odst. 1 xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx x městské xxxxx povinny xxxxxxx xx celou xxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(6) Hlavní město Xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) závazků xxxxxxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx určeny pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxx o xxxxx, xxxx-xx peněžní xxxxxxxxxx určeny xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx městem Xxxxxx,

x) xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hlavní xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxx, v xxxxx xxxx xxxxxx jí xxxx, nebo xxxxx x jinou xxxx (xxxxxx), krajem (xxxxx) xxxx xxxxxx přesahuje 50 %,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx odstavce 6 xxxx xxxxxxxx.

(8) Stát xxxxxx za hospodaření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§36

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx prodat, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx nemovitou věc xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo městských xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx městská xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 dnů xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxxx městských částí xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx11a) x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx úřadu městské xxxxx, xxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Xxxxx může xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zveřejnit xxxxxxxx x místě xxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx část xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx neplatné. Nemovitá xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona30) xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx záměru.

(2) Xxx xxxxxxxx převodu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx x xxxxx místě x xxxx xxxxxxx, nejde-li x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Odchylka od xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x cenu nižší xxx xxxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx míst xxxxx x pronájem, xxxxx xxxx výpůjčku xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 30 xxx xxxx xxx-xx x pronájem, xxxxx, xxxxxxx nebo výpůjčku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx31).

§37

(1) Xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx věcí, xxxx x nemovitostí na xxxxxx město Prahu x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na pořízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Prahou vyhradit xx xxxxxxxxx podmínek xxx další hospodaření x xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx xxxxxx pokutu xx xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Výnos pokut xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxx Xxxxx právní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x rozporu xx stanovenými xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx původnímu xxxxx, xx xxxxxx město Xxxxx povinno xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx částku odpovídající xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxx město Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxxx auditorovi. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx části x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Nepožádá-li xxxxxx město Xxxxx x přezkoumání svého xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx financí. Nepožádá-li xxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přezkoumá xx Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx předpis.11a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxx xxxxx přezkoumáním Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx finanční úřad.

(4) Xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxxxx, metodicky usměrňuje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx část je xxxxxxx poskytnout hlavnímu xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx doklady x jiné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Městská xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx hlavní město Xxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxx Xxxxx je oprávněno xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6.

(8) Xxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přezkoumání xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx 1.

(9) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uhradí xxxxxx xxxxx Praha xxxx městská xxxx xx svých rozpočtových xxxxxxxxxx.

§39

Závěrečný xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxx xxxxxxx xxxxx xx 30. června xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§40

Hospodaření hlavního města Xxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx byl xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků.

§41

Hospodaření s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx částí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx rozpočtu se xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rada xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nabytí xxxx x xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jejím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem, xx xx xx xxxxxxxx dražby, veřejné xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx32).

§43

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx platnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo souhlasem, xxxxxx xx xxxxxxx x tomto právním xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx bude xxxxxxxxx, xx tyto podmínky xxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx městskou xxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání x xxxxxx xxxxxxxxxxx x §35 xxxx. 7, §36 xxxx. 1 x 2 x §72 xxxx. 2 xxxxxxxxx soud x xxx návrhu.

XXXXX VII

OBECNĚ XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX

§44

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx.

(2) Rada xxxxxxxx xxxxx Prahy může x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, je-li x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlavní xxxxx Xxxxx, xxxx, xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Povinnosti xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx ukládat x xxxxxxxxxx působnosti xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx činnosti, jež xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x v xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx, xx na xxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx jsou xxxxxx činnosti xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx, xxxxxx x ukončení veřejnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx zábav x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx závazných xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx udržování xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x ostatní xxxxxxx zeleně13) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") x k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§45

Způsob vyhlášení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx") x xxxxxxxx xxxxxx platnosti x účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx zákon x Sbírce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx40).

§46

(1) Hlavní xxxxx Xxxxx projedná xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx města Prahy xxxx xxxxxx přijetím x městskými xxxxxx.

(2) Xxxxxxx části jsou xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx může xxx xx xxxxxxxxxxx případech xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být kratší xxx 15 xxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, má xx za xx, xx x návrhem xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx návrhů xxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

§47

§47 zrušen právním xxxxxxxxx č. 145/2001 Sb.

XXXXX VIII

ORGÁNY XXXXXXXX XXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

§48

(1) Xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx 55 xx 70 členů.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zastupitelstvo hlavního xxxxx Xxxxx nejpozději 85 xxx xxxxx xxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx. Xxxxx xxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx lhůtě, xxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx hranice xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxx, xx xxxxxx na úřední xxxxx11a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xx jeho xxxxxxxxx.

§49

Podmínky xxxxxx x xxxxxx mandátu člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.3)

§50

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx dojde xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xx začátku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx po svém xxxxxxx zúčastní.

(3) Slib xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zní: "Xxxxxxx věrnost Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxx, xx svoji xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x zájmu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x jeho xxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx."

(4) Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy do xxxxx předsedajícího zasedání xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx "slibuji". Předsedající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy (§61 odst. 2) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx rukou xxxxxxx nejstaršího xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx slibu xxxxxx člen zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx podpisem.

§51

(1) Xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx slibem a xxxxxx přitom vázáni xxxxxxx příkazy.

(2) Člen xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx na projednání,

b) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx hlavního města Xxxxx x její xxxxxxxxxx členy, xx xxxxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Praha, x xx xxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx a organizačních xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx musí obdržet xx 30 xxx,

x) xxxxxxxxx od zaměstnanců xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, informace xx xxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx xx povinen se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hlavního města Xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx, x plnit xxxxx, které pro xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vyplývají, a xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx uloží, xxxxx zájmy občanů xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x jednat x xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, x něhož xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xx projednávání x xxxxxxxxxxx xxxxxx záležitosti xxxxxxxxx do samostatné xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx v orgánech xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxxx výhodu xxxx škodu xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pro xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxx sdělit xxxx skutečnost před xxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx danou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy

§52

(1) Xxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nesmí xxx pro xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxx člena zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx do xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx").

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx funkce xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx platu; xxxxxx doby xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx hlavní xxxxx Praha. Náhradu xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx částky xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx34), xxxxxx xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Neuvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx funkce xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx částku xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx Praha xxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx, x to xxx xx skončení xxxxxx xxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx poskytuje xxxxxx xxxxx Xxxxx za xxxxx funkce odměnu. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx zvolení xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx kterou xxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx však xxx xxx, od xxxxxxx xx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uvolněnému členovi xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx xxxxxx ve výši 0,4xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx.

(2) Neuvolněnému členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx zastupitelstvem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx odměnu xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx, x xx částkou x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxx na jednání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxxxxx stanovilo.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Prahy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx v xxxxxxx od 0,3 xx 0,6xxxxxxx výše xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx uvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, který vykonává xxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, odměnu xxxxxxxxxxx, xxxxxx mu xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xx výši 0,3xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx náležela xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx vykonává funkci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy poskytuje xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx tento xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx jedné xxxxxxxxx xxxx odměny a xxxxx kalendářních dnů, xx které xxxx xxxxxx x daném xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Nevykonává-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx, těhotenství x xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xx 4 let xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x dítě xxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, nestanoví-li tento xxxxx xxxxx.

(7) Uvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx prvního do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 60 % xxxxx xxxxxxxxx odměny. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx xx jedna xxxxxxxxx odměny upraví xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx upravuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nemocenského z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx35).

(8) Odměna xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx x 50 %, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx právních předpisů x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx ve xxxxxxx xxxx stanovená podle xxxxxxxx 7 x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx se zaokrouhluje xx celé xxxxxx xxxxxx.

§54

(1) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) výši xxxxx poskytovaných uvolněným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx za xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxx uvolněného xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xx xxxxxxx xxx, xxx činila nejméně 3xxxxxxx xxxxxx uvolněného xxxxx zastupitelstva xxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxx, x obci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 300 xxxxxxxx.

(3) Odměna se xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxx nahoru.

§55

(1) Xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vůle snoubenců, xx spolu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx36), může xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx s xxxxxxxxxxxx x časové xxxxxxxxxx x četnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx až x 2&xxxx;000 Kč xxx maximální xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jeho funkce xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxx výkonu více xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxx xx xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxxx náleží nejvyšší xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx výkonu více xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx odměna až xx výše souhrnu xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx komise xxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxx předsedy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty první, xxxxxx xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, za xxxxxx xx náleží nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxx zastupitelstvem xxxxxxxx xxxxx Prahy.

§56

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 4 xxxxx xxxxxxxxxxx zastupoval xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x plném xxxxxxx xxxx funkce z xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxx v době, xxx primátor xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxxx xxxxxx, náleží xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxx xx výši, xxxxx by x xxxxx období náležela xxxxxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxx vyšší.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx náměstka primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §75, náleží xxxxxxxxx odměna do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xxxxxxx rady hlavního xxxxx Prahy, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §69x, xxxxxx xxxxxxxxx odměna xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx předsedy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(4) Členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, náleží xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx funkce xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §69a.

§57

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za splnění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx mimořádných xxxxx xxxxxxxxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nesmí xxx xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx zastávaných xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odměn xxxxxxxxxxxx v kalendářním xxxx neuvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx, xxxxxx xx výkon xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x souhrnu xx výkon xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx stanoví zákon x prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxx uveden xxxx xxxxxxxxxx bod navrženého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odměny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxx odůvodněn x xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx odměna poskytnuta.

§58

(1) Xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, poskytne xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx dni xxxxxx xxxxxxx člena zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odměny x xxxxxxxx xxx x xxxxxx uvedených x §53 xxxx. 6 xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx vykonává funkci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, a uvolněnému xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, kteří xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx období odvoláni xxxx xx vzdali xxxxxx, poskytne hlavní xxxxx Praha xxxxxxxx, xxxxx jim xx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx den x xxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 6 xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx funkčním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xx funkce neuvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx zvolení xx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx, jde-li x druhé x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx období.

(4) Odchodné xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx následujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx opětovně xxxxxx xx xxxxxx uvolněného xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xx funkce neuvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx primátora xxxxxxxx města Xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, pokud byl x průběhu výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx trestný xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx čin xxxx podmíněně xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx narovnání x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx.

(6) Vznikl-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xxx je xxxxx xxxx vedeno trestní xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx-xx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx trestní xxxxxxx xxxx podmíněně zastaveno xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, platí, xx xxxxx xx odchodné xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Odchodné podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx poskytnout xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§58x

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx za xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx funkce, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx této xxxxxx x počtu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx jdoucích let xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx ukončených xxx výkonu xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx započte x xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy podle §58 xxxx. 3 xxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxx xxxxxx neuvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx splněny podmínky xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, a xxxxxxx xx jednorázově x xxxxxxxxxx výplatním termínu.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx u xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené v §58 odst. 5 x 6.

§58x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 99/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§58x

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx x xxxxxx x nich, xxxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce, x xxxxxx hlavního města Xxxxx x případě xxxxxxxxxx průměrného xxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx účely xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx považují xx xxxxxxxxxxx.

§58x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 99/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§58x

(1) Xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx úhradu zvýšených xxxxxxx xx úpravu xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, náměstka primátora xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxx x přijímání xxxxxxx vůle xxxxxxxxx, xx xxxxx vstupují xx xxxxxxxxxx36),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx úpravu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zastupováním xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obřadech,

c) xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx,

x) příspěvek na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sportovních xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(2) Plnění podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínek x x obdobné xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§58x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 99/2017 Sb. x účinností xx 1.1.2018

§58x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx cestovní xxxxxxx xx xxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy37) x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrad xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, stanovených xxxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx pracoviště xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx náhrad xx xxxxxxxx místo xxxx xxxxxxxx pobytu.

(3) Nestanoví-li x pravidlech xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, podmínky, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxx x xxxxx nástupu x xxxxxxxx cesty, xxxxx plnění xxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, určuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Stanoví-li xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx náhrada xx xxxxxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxx jiných předmětů xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx motorového xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx náhrad xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

§58x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 99/2017 Xx. s účinností xx 1.1.2018

§58x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xx dovolenou x xxxxx 5 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx 25 xxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxx na pondělí xx xxxxx, xxxxx xxxxx den není xxxxxxx38).

(2) Pokud xxxxx xxxxxx uvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx po xxxx celého kalendářního xxxx, xx nárok xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx každý i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx uvolněnému členovi xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x svého xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx veřejné xxxxxx.

(5) Nevyčerpal-li uvolněný xxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Prahy xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx xx ni xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xx eviduje jako xxxxxxxxxxx dovolená x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x čerpá se xxxxxxxxxx. Do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx funkce x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx došlo x ukončení xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, xxxx mu xx xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxx město Praha xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbývající xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx ji xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx výkonu funkce xxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobném xxxxxx, xxxxxxxx část xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xx nevyčerpanou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx poskytována, x xxxxx třicetiny xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxx ukončení xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx-xx uvolněný xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx větším, xxx xx náleží xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5, posuzuje xx odměna xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nároku jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx vede xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy oznámí xxxxxx čerpání dovolené Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§58x xxxxxx právním předpisem x. 99/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§59

(1) Zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx je xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx zákonů Xxxxxxxxxx sněmovně,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, jsou-li x rozporu xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; zastupitelstvem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx strategie xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a náměstky xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxx rady xxxxxxxx města Xxxxx (xxxxx) x xxxxxxxxx xx x funkce,

h) xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx,

x) rozhodovat x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x rušit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx bez právní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zakladatelské xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zakládací xxxxxxx, zakládací listiny, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx hlavního xxxxx Prahy x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního města Xxxxx včetně stanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) schvalovat po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x městských xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx fondy xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx katastrálních území xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx usnesení rady xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §73,

x) xxxxxxxx x odnímat xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xxxxxxxx §68 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxxxxx xxxxx,

x) stanovit xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xx xxxxx,

x) stanovit paušální xxxxxx náhrady výdělku xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §52 xxxx. 5, rozhodovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §57, o xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §58c x x xxxxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxxxxx dovolenou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx §58e xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x peněžitých xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xx xxxxx funkce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, komisí xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pracovněprávního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy,

z) další xxxxxxxxxxx, xxxxx zastupitelstvu xxxxxxxx města Prahy xxxxx xxxxx.

(3) Zastupitelstvu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx rozhodování x těchto právních xxxxxxxxx:

x) o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x výjimkou právnických xxxx založených xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx než 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx26), xxx-xx o xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx závazky jiných xxxx, xxxxxxxx ručitelského xxxxxxx x přistoupení x xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxx xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) x přijetí xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx dotace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozpočtu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx krizového xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx25), xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyhlášeným xxxxxxxx xxxxxx,

x) o xxxxxxxxxxx xxxxxx a návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 200&xxxx;000 Kč xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx služeb, požární xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí,

k) x xxxxxx x xxxxxxx hmotných nemovitých xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx komunikací,

l) x xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do obchodních xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x svazků xxxx x hodnotě vyšší xxx 5 000 000 Kč,

m) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx hodnotě xxxxx xxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxx xxxxx x xxxx osobě, x xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x opuštěných zvířat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vyšší xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) x zastavení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 5 000 000 Xx,

x) x dohodách o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx delší než 18 xxxxxx,

x) nabytí x xxxxxx xxxxx xxxxxx x smluvní xxxxxxx práva stavby x pozemku ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx práva xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci xxxx práva stavby xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx obdobným xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx nebo xxxxxx svěřit xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx §68 odst. 2.

(5) Xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, jen xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

§60

(1) Zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx svolává xxxxxxx x xx sdělením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, x xx xxxxx potřeby, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 3 měsíce.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx povinen svolat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jedné třetiny xxxxx jeho členů. Xxxxxxxx xx v xxxxxxx případě xxxx xxxxx nejpozději do 15 xxx xxx xxx, kdy byla xxxxxxxx xxxxxxx žádost, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx informuje xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x místě, xxxx x xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxx desce11a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xx xxxxxxx 7 dní xxxx jeho xxxxxxx. X době xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx25) xx informace x xxxxx, době a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx xx xxxxxx desce Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 dnů xxxx xxxx konáním; xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx.

(4) Xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxx.

(5) Požádá-li xx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx, senátor xxxx xxxxxxxx, musí xx být uděleno.

(6) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§62), xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx x svolá xxxx náhradní xxxxxxxx xxx, aby se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§61

(1) Ustavující zasedání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x jestliže xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx voleb xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx návrhů xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravidla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxx nejstarší xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxx, než je xxxxxx primátor hlavního xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy. Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Prahy a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) Xxxxxxxx xx ustavující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx nekonalo ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, svolá je xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx voleb xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Informaci o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x §60 xxxx. 3 po xxxx x xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx na své xxxxxx desce.

§62

K platnému xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo volbě xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.19a)

§63

§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2001 Sb.

§64

(1) Návrh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx schválení rada xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) X zařazení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§65

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx se xxxxxxxx xxxxx, který musí xxxxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, schválený xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Zápis xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx, který xx xxxxx pořídit xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx. X námitkách xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx rozhodne xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

§66

Zastupitelstvo hlavního města Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx návrhů xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§67

(1) Xxxxxxxx-xx důvody xxx nové xxxxx,3) xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. X xxxxxxx případě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxx působnost uvedenou x §59 xxxx. 2 x 3, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx x hospodaření xxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x věcných xxxxxxx xx xxxxxxx Magistrátu xxxxxxxx města Prahy. Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx zastupitelstvo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, vyzve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxx do 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx nové xxxxx.

(3) Nesejde-li xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx dobu xxxxx než 6 xxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hlavní xxxxx Praha xxxxx xxxxxx x xxxxx. Xx doby, než xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxx úkoly xxxxx xxxx xxxx-xx zvolena, xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy. X xxxxx případě xxxx xxxxxxxx města Xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vyhrazených zastupitelstvu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §59 xxxx. 2 x 3, x xxxxxxxx schválení xxxxxxxx hlavního města Xxxxx.

Xxx 2

Xxxx hlavního xxxxx Xxxxx

§68

(1) Xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy. Xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx návrhy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxxx plnění xxx xxxxxxxxx usnesení.

(2) Xxxx xxxxxxxx města Xxxxx je xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) ukládat Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx v xxxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx návrhy, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx členy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx částmi,

e) stanovit xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x vyřizování petic x stížností,

f) xx xxxxx ředitele Magistrátu xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx,

x) plnit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízené xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, sestavenou x xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxx valné xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jediným xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx jejich xxxxxxxx x členy,

j) xxxxxxxxxxxx xx základě podnětů xxxxxxxx xxxxxxx Magistrátem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x komisemi xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxx zákonem,

l) xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 200 000 Xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolkům, humanitárním xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a právnickým xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x sportu, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ochrany, xxxxxxx, vzdělávání x xxxx, zdravotnictví, protidrogových xxxxxxx, prevence kriminality x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zřízených xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) rozhodovat x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx26), xxxxx-xx x závazek xxxxx xxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) rozhodovat x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx závazky xxxxxx xxxx, převzetí ručitelského xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx-xx x závazek xxxxx xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

p) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx nepřevyšující 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 000 000 Xx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx dluhu xxxxxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

t) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx splatnosti xxxxxxxxxxxxx 18 měsíců,

u) rozhodovat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x odvolání ředitelů xxxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; xxxxxxxxx nebo odvolání xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx neplatné.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x záležitostech xxxxxxxxxx působnosti hlavního xxxxx Prahy, xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhrazeny xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx nebo xxxxx xx xx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx; xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx může xxxxxx xxxxxxx policii xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zcela xxxx zčásti rozhodování x xxxxxxxx jednáních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx rozhodovat, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

§69

(1) Xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx 11 xxxxx x tvoří xx xxxxxxxx hlavního města Xxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x další xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy odvolán x xxxxxx xxxx xx této funkce xxxx, xxxxxxxx být x xxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§69x

(1) Rada hlavního xxxxx Prahy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx až xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(2) Jestliže xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu xx xxx, ve xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx zasedání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla rozpočtového xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření19b).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování, xxxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Prahy xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx, xx xxxxxx xx xxxx ustavující zasedání xxxx xxxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§69x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 298/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.8.2008

§70

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy se xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Schůze xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx x jednotlivým xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dalšího xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) K xxxxxxxx usnesení, volbě xxxx xxxxxxxxxx rady xxxxxxxx města Prahy xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny všech xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx primátor xxxxxxxx xxxxx Prahy spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx radním. X xxxxxx xx xxxx xxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Zápis xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx pořízen xx 7 xxx od xxxxxx konání. X xxxxxxxxx xxxxx rady xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx xx schůze xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx u Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x nahlédnutí.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx pololetně xx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zprávu x xxx xxxxxxxx.

§71

Poklesne-li x průběhu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxx počtu x na nejbližším xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 6, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx rady xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx

§72

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx jednání, xxxxx vyžadují schválení xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx rady xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxx primátor xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx schválení, xxxxx xxxx tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

x) xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xx předchozím xxxxxxxx ministra xxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plat xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx xx včasné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxx úkolů obrany, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx hejtmana xxxxx, xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, pokud xxxx xx xxxxxxx zastupitelstvem xxxxxxxx xxxxx Prahy,

i) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x ověřovateli xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx x xxxxx x jednání rady xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx je oprávněn xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx místních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§73

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx pozastaví xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, má-li xx xx, že xx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, které je xxxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby zjednat xxxxxxx.

§74

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zastupuje xxxxxxxx primátora hlavního xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxx xxxxxx rady hlavního xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§75

Xxxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxx dne xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxx náměstka xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx §72; x tomto období xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx je dosavadní xxxxxxxx primátora hlavního xxxxx Xxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxxx náměstků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx více, xxx, xxxxxxx xxxxx dnem xxxxx pověřilo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxx, xxxxxxx pověřil xxxxxxxxx primátor xxxxxxxx xxxxx Prahy.

§76

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx odznak xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx název "Xxxxx xxxxxxxxx".

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx odznak xxxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy.

Díl 4

Výbory xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy

§77

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx úseky xxx xxxxxxxx výbory. Xxx xxxxxxxxxx x návrhy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx radě xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xx svěřených.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx volí xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x tajemníka xxxxxx z xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Výbory xxxx xxxxx, xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy. Rada xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zákonem xxxx zastupitelstvem xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstvu hlavního xxxxx Prahy; radě xxxxxxxx města Prahy xxx x xxxxx xx xxxxxxxx působnosti.

(4) Xxxxx xxxxx výborů xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx tak, xxx xxx vždy xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx.

(5) X přijetí xxxxxxxx xx xxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx výborů. Xxxxxxxx xxxxxx xx vyhotovují xxxxxxx a podepisuje xx xxxxxxxx xxxxxx.

§78

(1) Zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zřizuje xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx výchovu x vzdělávání. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pokud x xxxxxxx obvodu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx žije xxxxx posledního xxxxxxx xxxx xxxxxxx 5 % občanů xxxxxxxx xxxxx Prahy hlásících xx x xxxxxxxxxx xxxx xxx české, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx33). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx národnostních xxxxxx, ledaže xxxx xxxxxxxx nelze xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výboru xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx ani osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxxx výbor

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx

x) kontroluje xxxxxx usnesení zastupitelstva x xxxx hlavního xxxxx Prahy,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(6) Xxxxx xxx xxxxxxx x vzdělávání

a) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx městě Praze,

b) xxxxxxxxx návrhy na xxxxxxxxxxx péče poskytované xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx předškolními xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx zřizuje,

c) xxxxxxxxx xx x xxxxxxx na poskytování xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, xxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxx x vzdělávání, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kontroly, jaké xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx; k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§79

(1) Rada hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxxx x xxxxxxx orgány xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx předkládají xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx svých xxxxx.

(3) Xxxxxx je xx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

§80

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zřizuje xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy

§81

(1) Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxxx") xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxx. X čele Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx všem zaměstnancům xxxxxxxx města Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x samostatné xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx rozhoduje x xxxxxxxxxx působnosti x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx21).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Magistrát

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správu daní x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nestanoví jinak,

b) xxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; x xxxx xxxxxxxxxx x provádí xxxxxxxx na vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx městských xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potřebná xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§33a),

x) zabezpečuje koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx x úřadů xxxxxxxxx xxxxx kompatibilního x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx se xx odborné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazených xx Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx částí xxx xxxxxxxx zkoušky zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxx x xxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx odbornou xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx svěřené mu xxxxxxx.

(4) Organizační strukturu Xxxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotek a xxxxxxxx xxxxxx vedoucích xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Základními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odbory, xxxxx xx xxxx xxxxx xx oddělení. Xxxxxxxxxxxx členů xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx zvláštními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx uložené xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, radou hlavního xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx všem zaměstnancům xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxx, spisový xxx x xxxxxxxxx řád Xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx Magistrátu je xxxxxxxx xxxxx starostovi xxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx náprava xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ředitele Magistrátu xxxxx §97 xxxx. 2.

(7) Xx xxxxxx xxxxx uložených Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(8) Ředitel Xxxxxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x funkcí poslance x xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x zastupitelstva xxxxxxx části.

Xxx 6

§82

Označování xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhotovené xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx v xxxxxxx označují xxxxxxxx xxxx "Hlavní xxxxx Xxxxx". Xxxx se x záhlaví xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx "Zastupitelstvo xxxxxxxx města Xxxxx", "Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx", "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx", "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" x xxxxxxx označením xxxxxx xxxx "Zvláštní xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx" x přesným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Všechna xxxxxxxxxx xxxxxx x samostatné xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxx razítkem x xxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxx Xxxxx" s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaná x přenesené působnosti xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx razítkem x xxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxx Xxxxx" s malým xxxxxxx znakem.

§83

§83 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2004 Sb.

Xxx 7

§84

§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2002 Sb.

§85

§85 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2002 Sb.

§86

§86 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2002 Sb.

XXXXX IX

ORGÁNY XXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§87

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části.

(2) Slib xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx: "Slibuji xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx na svou xxxx x xxxxxxx, xx svoji funkci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx se Xxxxxxx a xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx."

(3) Xx xxxxxxxxx a jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části x xx práva x xxxxxxxxxx jeho xxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na postavení x jednání zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy x na xxxxx x povinnosti členů xxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx stanoveno jinak.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx v členění xxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx výši odměn xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(5) Velikostní xxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxx odměny člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx městské xxxxx39), xxxxx xxxx xxxxxxx x městské xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx-xx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx obyvatel městské xxxxx x více xxx 20 % xxx, xx současně xxxxx xx změně xxxxxxxx městské části xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částí podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, náleží xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odměna ve xxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx části,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nepřesahuje xxxxxxxxx xxxx odměny xxx xxxxxxxxxx velikostní xxxxxxxxx xxxxxxx části, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x maximální xxxx.

§88

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx příští volební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxx 85 xxx xxxxx xxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx určen x xxxx xxxxx, xxxx se počet xxxxx zastupitelstva městské xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozpětí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přihlédne xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x velikosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx části. Xxxxx členů xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x městské xxxxx

x) xx 500 xxxxxxxx
5 xx 9 členů,
b) xxx 500 xx 3&xxxx;000 xxxxxxxx
7 až 15 xxxxx,
x) xxx 3&xxxx;000 xx 10 000 xxxxxxxx
11 xx 25 xxxxx,
x) xxx 10&xxxx;000 xx 30&xxxx;000 xxxxxxxx
15 xx 25 xxxxx,
x) xxx 30 000 xx 70&xxxx;000 obyvatel
25 až 35 členů,
f) xxx 70&xxxx;000 obyvatel
35 xx 45 xxxxx.

(3) Počet xxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx na úřední xxxxx11a) xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx způsobem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xx jeho xxxxxxxxx.

(4) Rozhodující pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 1. lednu roku, x xxxx xx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx městských xxxxx, stanoví xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, Magistrát x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx stanovení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx.

§89

(1) Zastupitelstvu městské xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zvláštním zákonem. Xxxx xx zastupitelstvu xxxxxxx části xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, místostarostu (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx z xxxxxx,

x) určovat xxxxxx, xxx které budou xxxxxxx zastupitelstva městské xxxxx xxxxxxxx,

x) stanovit xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

f) xxxxxxxxxx xx x xxxxxx strategie rozvoje xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx části x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx rozpočet x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) zřizovat x rušit xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx městské xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxxxx složky xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zakladatelské xxxxxxx, společenské xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, stanovy x xxxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxx x účasti xxxxxxx xxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právnických xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x spolupráci xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx částmi, xxxxx x územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x formě xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x ceny xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx usnesení xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pozastavil xxxxx §102,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx funkce xxxxx §52 xxxx. 5, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §57, x xxxxxxxx xxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx xxxxx §58c a o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dovolenou uvolněným xxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx podle §58e xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx členům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské části, xxxxxx rady xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx částí x členem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx jednáních, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo Xxxxxxxx svěřeny:

a) o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx ručitelského závazku, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a smlouvy x xxxxxxxxxxx26) xxxxxx xxxxxxx části,

b) x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxx 50&xxxx;000 Xx v xxxxxxxxxxx případě fyzickým xxxx právnickým xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx,

x) x peněžitých x xxxxxxxxxxxx vkladech xxxxxx xxxxxxx části xx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nemovitých věcí,

f) x xxxxxxxx movitých xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx hodnotě xxxxx než 50 000 Xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, x výjimkou poskytování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x opuštěných zvířat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x bezúplatném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) o xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 000 Xx,

x) x zastavení xxxxxxxxxx xxxx,

x) o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx v xxxxxxx xxxxx xxx 100&xxxx;000 Xx,

x) x dohodách x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx delší xxx 18 xxxxxx,

x) xxxxxx x převod xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) zpeněžení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx stavby ve xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx hmotné xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx městem Xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx soutěži x nejvhodnější xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; tuto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zcela nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx části.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxxxx vydávat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxx.

§90

K platnému usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxx části, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.19a)

§91

§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2001 Sb.

§92

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx (§61 xxxx. 1), xxxxx xx Magistrát do 15 xxx xxx xxx xxxxxxx uplynutí xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx svolat zasedání xxxxxxxxxxxxxx městské části xxx xx základě xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx zastupitelstvo xxxxxxx xxxxx xx xxxx delší xxx 6 xxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxxx xx usnášet, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx.22) Xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx části (§93), xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx městské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx případě xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vyhrazených zastupitelstvu xxxxxxx xxxxx xxxxx §89 x výjimkou xxxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx xxxxx.

(4) Nebude-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx 2 xxxxxx zjednalo nápravu. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx k xxxxx.22)

§93

(1) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) se xxxxxxxxxxx v městské xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx22a),

x) xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části x více xxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx §88, xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, které xxxxxxx xxxxx zákon.

(2) Xxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxxxxx úkoly v xxxxxxx samostatné působnosti xxxxx §89 xxxx. 1 xxxx. h), §94 odst. 2 x 3, §97 xx §99. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx22b). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx část xxxxxxx x xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxx zasedání nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxxxxx části. Xxxxxx x věcné výdaje xxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx hradí xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx městské xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvoleného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx správce městské xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxx funkce x x xxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Xxxx xxxxxxx xxxxx

§94

(1) Xx postavení x jednání xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx členů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující se xx postavení x xxxxxxx x xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxx-xx xxxxxxx stanoveno jinak. Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx části xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

x) zabezpečovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zřizovat x rušit xxxxxx xxxxx městské xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx úřadu městské xxxxx,

x) na návrh xxxxxxxxx úřadu městské xxxxx jmenovat a xxxxxxxxx vedoucí xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx nebo odvolání xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx tajemníka xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnanců městské xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxx x do xxxxxxxx xxxxxxx části xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx uprázdněný xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, komisemi rady xxxxxxx xxxxx,

x) plnit xxxx právnickým xxxxxx x xxxxxxxxx zřízeným xxxx xxxxxxxxx zastupitelstvem xxxxxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části,

h) xxxxxxxx rozpočtová xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx městské xxxxx, xxxxx nejsou zákonem xxxxxxxxx zastupitelstvu xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nevyhradí; xxxx xxxxxxx části xxxx tyto pravomoci xxxxx nebo zčásti xxxxxx starostovi xxxxxxx xxxxx xxxx úřadu xxxxxxx xxxxx.

(4) Rada xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx zákon.

§95

(1) Xxxxx xxxxx xxxx městské části xxxx nejméně 5 x xxxxxxx 9 xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části. Xxxx xxxxxxx části se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx 15 xxxxx.

(2) V xxxxxxxxx xxxxxxx, kde xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §94 xxxx. 2 xxxx. x), x), x e); xxxx úkoly xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části.

§96

(1) Poklesne-li v xxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxx členů xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxx v xxxxxxx xxxxxxx svěřit xxxxxx xxxxx xxxx městské xxxxx xxxxxxxxxx městské xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pod xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §88 xxxx. 2 a xx xxxxxxxxxx mandáty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, končí činnost xxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx.

(3) Xxxxxxxx v xxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx třetinu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx počet xxxxx zastupitelstva městské xxxxx xxxxxxxx xxx 11, xxxx rada xxxxxxx xxxxx nadále xxx xxxxxx.

Xxx 3

Starosta xxxxxxx xxxxx

§97

(1) Xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx části a xx xxxx xxxxx x povinnosti xx xxxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx práva x povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu městské xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxx Magistrátu xx neplatné.

§98

Starosta městské části xx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx místních záležitostí xxxxxxxxx pořádku xxxxxxx xxxxx požádat x xxxxxxxxxx Policii České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnout, xxxxx jí v xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§99

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx musí xxx xxxxxxx slovo, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx příslušné městské xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx hlavního města Xxxxx, xxxxx-xx se x xxxxx podaný xxxxxxxx částí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zastupuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxx zvolit xxxx xxxxxxxxxxxxx městské části.

Díl 4

Xxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx, komise xxxx xxxxxxx části x zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx

§100

(1) Xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a zvláštních xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx výborů xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, není-li zákonem xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxx-xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxx vždy výbor xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

§101

(1) Xxxx městské xxxxx zřizuje xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx části.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx členů.

(3) Xxxxxx xx ze své xxxxxxxx xxxxxxxxx radě xxxxxxx části.

§102

Xxxxxxxx městské části xxxxxxxxx xxxxx usnesení xxxx městské xxxxx, xx-xx xx to, xx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastupitelstvu městské xxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxx městské xxxxx

§103

Xx xxxxxxxxx x xxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx městské části xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx x xxxxxxx Magistrátu, xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx xx rozhodování Xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§104

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxx tvoří xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx (místostarostové), tajemník xxxxx městské xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zřízena, xxxxxxxx xxxx funkci starosta xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je svěřen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx starostovi xxxxxxx části.

(3) Úřad xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx městské xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx 6

Označování xxxxxx

§105

(1) Xxxxxxx písemnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx uvedením slov "Xxxxxxx část" x xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx", "Xxxx městské xxxxx", "Xxxxxxxx městské xxxxx", "Xxxx xxxxxxx xxxxx" s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo "Xxxxxxxx orgán městské xxxxx" x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.

(2) Všechna rozhodnutí xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx "Xxxxxxx část" x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x malým xxxxxx xxxxxxx části, nestanoví-li xxxxxxxx zákon xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přenesené působnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx opatří xxxxxxxx x xxxxxxxxx "Xxxxxxx xxxx" x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

HLAVA X

XXXXX

Xxx 1

Dozor xxx vydáváním a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x usnesení, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§106

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx zjednání xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx město Xxxxx xxxxxxx do 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx. Účinnost xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví hlavnímu xxxxx Praze xxxxxxxxxx xxxxx xx zjednání xxxxxxx. Zjedná-li zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, ministerstvo své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zruší neprodleně xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x zjednání xxxxxxx, xxxxx přílohou xx i xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinnost xxx xxxxxxxxx výzvy xx zjednání xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx je pozastavena xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx současně xxxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Zjedná-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx ve stanovené xxxxx, ministerstvo své xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx neprodleně xxxx, co xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy, xxxxxx xxxx xxxxxxxx náprava.

(3) Xxxxxxxx-xx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nápravu xx xxxxxxxxx lhůtě x není-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx rozklad, xxxx ministerstvo xx 30 dnů od xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx hlavního města Xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxxxx xxxxx Ústavnímu xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx hlavní město Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Ústavnímu xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 15 dnů xx doručení sdělení xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x obecně závazná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§107

(1) Xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se zákonem xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx a nejde-li x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx xx 60 xxx od doručení xxxxx, pozastaví ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření orgánu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xx pozastaven xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx městu Xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví hlavnímu xxxxx Praze xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx náprava.

(2) X xxxxxxx zřejmého x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx usnesení, rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxx předchozí xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx městu Praze. Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hlavnímu xxxxx Xxxxx xxxxx xx zjednání xxxxxxx. Xxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o pozastavení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší neprodleně xxxx, xx obdrží xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x 2 xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zrušení usnesení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x rozkladu, kterým xxx rozklad xxxxxxxx. Xxxxxxxx soud xxxxx xxxxx xxxxxxx, zamítne xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Zjedná-li xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soudu x xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xxxxx xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti, jestliže xxx xxxx xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxx xxxxx návrh xxxxx na jeho xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx občanského, xxxxxxxxxx xxxx pracovního xxxxx x x případě, xxx xxxx dozor xxxx kontrola xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx23).

§107x

§107x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

Díl 2

Xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxx orgánů hlavního xxxxx Prahy v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§108

(1) Odporuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, rozhodne věcně xxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxx jiný ústřední xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx xxxxx ke zjednání xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x pozastavení účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx obdrží xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx i xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxx rozporu xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxx právy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx jeho účinnost xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nápravy. Xxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxx městu Praze. Xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx městu Praze xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Zjedná-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx sdělení hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nezjedná-li xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nápravu xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx správní xxxx xx 30 xxx xxx xxx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxx nařízení xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx odmítne, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení hlavního xxxxx Prahy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxx rozhodnutím Ústavního xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx, sdělí xxxxxx xxxxx Xxxxx neprodleně xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxx. Věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx zruší xx 15 xxx xx xxxxxxxx sdělení xxxxxxxx města Prahy x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přílohou je x xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx zjednána xxxxxxx.

§109

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxx, xxxxxx právnímu xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx usnesení xxxxx, směrnici xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx hlavní xxxxx Xxxxx nápravu xx 60 xxx xx xxxxxxxx výzvy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx ústřední xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxx působnosti informuje Xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxx a závažného xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zrušit xxx xxxxxxxxx výzvy xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxx nad xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy

§110

(1) Xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxxx části v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pozastaví Xxxxxxxxx xxxx výkon. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx doručení xxxxxxxxxx Magistrátu městské xxxxx. Magistrát x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx lhůtu xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxx-xx příslušný xxxxx městské xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, Magistrát xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx části x xxxxxxxxxx působnosti, xxxxxx byla zjednána xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx městské xxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxx, podá Xxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxx uplynutí xxxxx xx zrušení xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx části x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx soud tento xxxxx xxxxxxx, zamítne xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxx, xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx právní xxxx.

(3) Xxxxxx-xx příslušný xxxxx městské části xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx městská xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx části x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxx, xx xxxxxx sdělení xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nápravy, xxxxx xxxxxxxx je i xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxxx části v xxxxxxxxxx působnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx soudu xx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx práva x x xxxxxxx, xxx xxxx dozor nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx upraveny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx23).

(6) Xxxxxx Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§111

Xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx, usnesením xxxxx, směrnicí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx Magistrátu xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti, Xxxxxxxxx je zruší. Xxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření orgánu xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dozoru

§112

(1) Xxxxxx xxxxx Praha xxxxxx xxxxxxxxxx xx úřední xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 15 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti.

(3) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx požádání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx působnosti. Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a jiná xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx působnosti.

(4) Městská xxxx xx požádání xxxxx neprodleně Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí a xxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a x zrušení xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy nebo xxxxxxx části v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x základních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x jiné xxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Prahy nebo xxxxxxx části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§112a

§112a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X PŘENESENÉ XXXXXXXXXX

§113

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx x výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroluje xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částí.

(3) Kontrolou xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxx xxxxx xx zjišťuje, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x městských xxxxx dodržují

a) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxx a jiné xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práva,

b) při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx právní xxxxxxxx x x xxxxxx mezích též xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx přijatá xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§114

Xxxxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx hlavního města Xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zástupce, xxxx xxxxxxxx městské části, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxxx xx ukončení kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx postup xxxxxxxx xxxxx Prahy nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, spolu se xxxxxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx městské xxxxx xxx návrh xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx stalo. Xxxxxxxxx x jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx městské xxxxx x této věci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, hlavní město Xxxxx nebo xxxxxxx xxxx neprodleně vyvěsí xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx nejméně 15 xxx. Současně xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§115

Xxxxxxxx výkonu přenesené xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x případě Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx části tajemník xxxxx xxxxxxx části xxxx jím pověřená xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxx jím xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxx starosta xxxxxxx xxxxx nebo xxx pověřená osoba.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolou x splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§116

§116 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§117

§117 zrušen právním xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

HLAVA XXX

XXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXX

§118

(1) Ministerstvo ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Praze v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnic x instrukcí xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) ve spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx úsecích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, vyhodnocuje xxxxxx xxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Prahy je xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx města Prahy,

a) xxxx x rámci xxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx ve správním xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx xx správním řízení xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§119

(1) Xxxxx x správním xxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxxxx

x) hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §29 a 30,

b) xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x orgány městských xxxxx samy xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx x prvním xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx výkon rozhodnutí.

§119a

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxxxxxx xx Magistrátu x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx. Skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitele odboru Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Člen xxxxxxxxxx orgánu tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx primátorovi. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamují, xxxxx x případě, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro podjatost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dalšího xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx městských xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx částí. X xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§119x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2001 Xx. s účinností xx 27.4.2001

§119x

§119x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§119x

(1) Úkony podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx27) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který byl xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xx xxxx xxxxxxx, a v xxxxxxxxxx souhlasu s xxxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx úřad xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníkem28) xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxx městské xxxxx xxxx xxx, xxx xx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxxxx, zaznamenává xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx s xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníkem xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx závěti x xxxxxx, činí xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx29) xxxxxxx městem Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx je výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§119x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§120

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx k provedení §54 xxxx. 1 x §87 odst. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x provedení §14.

§121

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zvolené xx xxxxxxx x xxxx 1998 se xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dnem 14. xxxxxxxxx 2002.

(2) Rada xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx radou xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx svou xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za náměstky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx považuje xx Magistrát podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(6) Zvláštní xxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxxxxx xxxx funkci xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§122

(1) Městské xxxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx části xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xx volbách x roce 1998 xxxx v následných xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zastupitelstvy městských xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx volební xxxxxx skončí 14. xxxxxxxxx 2002.

(3) Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx funkci xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx městských xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx svou xxxxxx ke dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx považují za xxxxxxxx městských xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx starostů xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx vykonávající xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Zvláštní orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ke xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx zvláštní orgány xxxxx xxxxxx zákona.

§123

Xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx volby do xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.3)

§124

Číslování xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona zůstává x xxxxxx x xxxxxxxxx.

§125

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§126

Xx zvláštní xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ustanovení §33 xxxxxxx xx 1. xxxxx 2003.

§127

§127 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2002 Sb.

§128

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 418/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx.

2. Xxxxx č. 8/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxx x. 418/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 439/1991 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§129

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2000.

Xxxxx v. x.
Xxxxx x. r.
v x. Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 131/2000 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

1. Benice

2. Xxxxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxx

5. Xxxxxxx

6. Březiněves

7. Bubeneč

8. Xxxxxxxx

9. Černý most

10. Xxxxxx

11. Xxxxxxx

12. Xxxxx Xxxxxx

13. Xxxxx Xxxxxxxxx

14. Xxxxx Xxxxxxxxx

15. Dubeč

16. Xxxxxxx

17. Xxxx

18. Xxxxx x Xxxxxxxxx

19. Hloubětín

20. Xxxxxxxxx

21. Xxxxxxxxxx

22. Xxxxxxxxxx

23. Xxxxxx

24. Horní Xxxxxxxxx

25. Xxxxx Xxxxxxxxx

26. Hostavice

27. Xxxxxxxx

28. Xxxxxxxx

29. Hrdlořezy

30. Xxxxxx

31. Xxxxxxxxx

32. Xxxxxxxx

33. Xxxxxxx

34. Kamýk

35. Karlín

36. Xxxxx

37. Klánovice

38. Xxxxxxxx

39. Xxxxxxxx

40. Xxxxxxxxx

41. Xxxxxxxx

42. Xxxxxx

43. Xxxxxxxxx

44. Xxx

45. Xxxxxxxx

46. Xxxxxxxxx

47. Xxxx

48. Xxxxxxxx

49. Xxxxxxx

50. Xxxxxx

51. Xxxxx

52. Xxxxx

53. Xxxxx

54. Xxxxxx

55. Xxxxxxx

56. Xxxxxxx

57. Xxxxxxxx

58. Malá Xxxxxxx

59. Xxxx Strana

60. Malešice

61. Xxxxxx

62. Miškovice

63. Xxxxxxx

64. Xxxxx

65. Xxxxxxxx

66. Xxxxxxx x Xxxxx

67. Nové Xxxxx

68. Nusle

69. Petrovice

70. Xxxxxxx

71. Pitkovice

72. Xxxxxx

73. Xxxxxx

74. Xxxxxx Xxxxxxxx

75. Xxxxxxx

76. Xxxxxxx

77. Ruzyně

78. Xxxxxxxx

79. Xxxx

80. Xxxxxxxx

81. Xxxxxx

82. Xxxxxxxx

83. Smíchov

84. Xxxxx

85. Staré Město

86. Xxxxxxxx

87. Xxxxxxxxx

88. Střešovice

89. Xxxxxxxx

90. Suchdol

91. Xxxxxxx

92. Xxxxxxxxxx

93. Točná

94. Xxxxx

95. Xxxxxxxxx

96. Xxxxxxxxxxx

97. Xxxxxxxxx

98. Xxxxx x Průhonic

99. Xxxxx xxx Xxxx

100. Xxxxxxxxxx

101. Xxxxx Xxxxxxx

102. Xxxxxxxxx

103. Vinoř

104. Xxxxxxxx

105. Xxxxxxxx

106. Vysočany

107. Xxxxxxxx

108. Xxxxxxxxx

109. Zadní Xxxxxxxx

110. Xxxxxxxx

111. Xxxxxx

112. Xxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 131/2000 Sb.

Velikostní kategorie xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx kategorie

Počet xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx

1.

xx 300

2.

xx 301 xx 600

3.

xx 601 xx 1&xxxx;000

4.

xx 1&xxxx;001 do 3&xxxx;000

5.

xx 3&xxxx;001 xx 5&xxxx;000

6.

xx 5&xxxx;001 xx 10&xxxx;000

7.

xx 10&xxxx;001 xx 20&xxxx;000

8.

xx 20&xxxx;001 xx 50&xxxx;000

9.

xx 50&xxxx;001 do 100 000

10.

od 100&xxxx;001 xx 200&xxxx;000

11.

xxx 200&xxxx;000

Xxxxxxx č. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 99/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Kontrola xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

4. Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx řízení podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 234/2006 Xx. x účinností xx 1.7.2006

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx-xx xxxxxxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx nařízena karanténa xxxx 1. lednem 2009, xxxxxxx odměna xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx 31. xxxxxxxx 2008 nadále xxxxxxxxxx xx podmínek, xx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Čl. XXXX

Xx. XXIV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Xx. XXI

Přechodné ustanovení

Jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx před 1. lednem 2014 x trvá ještě x xxxx 2014, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx měsíční xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. prosince 2013.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 364/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky podle §59 odst. 2 xxxx. x) x §68 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 131/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx poprvé xxxxxxx xx xxxxxx období xxxx 2012.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 239/2012 Xx. x účinností xx 1.9.2012

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Údaje x xxxxxxxxx dosud xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx veden x xxxxxxxxx xxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

Xx. VI

Přechodné ustanovení

Pokud xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx části xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x majetkoprávním jednání, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx, xxxxx zákona x xxxxxxx městě Praze xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 106/2016 Xx. x účinností xx 1.7.2016

Xx. VI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx funkci xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, do xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxx xxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx starosty, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské části, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, náleží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 131/2000 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, odměna xxx xxxxxxxx funkčního období xxxxx xxxxxx č. 131/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VI xxxxxx právním předpisem x. 99/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx karantény xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx a trvá xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 131/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 12.11.2000.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

145/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2001

273/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx xx 2.8.2001

320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2002

450/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2001 Sb., xxxxx x. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

311/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 553/91 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

312/2002 Xx., x úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2003

22/2004 Xx., o xxxxxxx referendu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2004

216/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Praze, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.4.2004

257/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

387/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx určení výnosů xxxxxxxxx daní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx daní), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxx x. 314/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2004

421/2004 Sb., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx svazků xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2004

499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

501/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx správního xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

109/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

186/2006 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx změněna xxxxxxx x. 585/2006 Xx. na 1.1.2008 x xxxxxxx č. 261/2007 Sb. xx 1.1.2009)

234/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 182/1993 Sb., x Ústavním soudu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 22/2004 Sb., o xxxxxxx referendu a x xxxxx některých xxxxxx, a xxxxx x. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 46/2004 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Sb., x nemocenském pojištění, xxxxx x. 189/2006 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx xxxxx, zákon x. 589/92 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 165/2006 Xx., x xxxxx č. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2006

261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

66/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.2.2008

88/2008 Xx., nález XX xx dne 31.1.2008 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

169/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 234/2006 Xx., zákon x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 131/2000 Xx., x hlavním městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

298/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 19.8.2008

305/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

477/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

326/2009 Sb., x xxxxxxx hospodářského růstu x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

199/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx pravidla), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

347/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x úspornými opatřeními x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

x účinností od 1.1.2011

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 30.12.2010 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx účinnosti xx 1.7.2012

80/2011 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 sp. zn. Xx. ÚS 55/10 xx věci xxxxxx xx zrušení zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

246/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 14.9.2011

364/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

457/2011 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2013

142/2012 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základních registrů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

186/2012 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 24.4.2012 xx. zn. Xx. XX 54/10 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx částí xxxxxxxxxx §192 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §68 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxx x. 221/99 Xx., o xxxxxxxx x povolání, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §124 odst. 5 xxxx. a) xxxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/95 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx moci a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, §73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §48 odst. 3 zákona x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §53 xxxx. 4 zákona x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §111 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §65 odst. 1 xxxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 21.6.2012

239/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2012

350/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Sb., x územním plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

24/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.2.2015

298/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 248/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 25.11.2015

106/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2016

99/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

257/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Praze, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.9.2017

32/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2019

263/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 131/2000 Xx., o hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

7/2021 Xx., xxxxx XX xx xxx 24.11.2020 xx. xx. Pl. XX 24/19 xx xxxx návrhu na xxxxxxx §72 odst. 1 věty třetí xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 263/2019 Xx., §47 xxxx. 1 xxxx xxxxx zákona x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 263/2019 Xx., x §53 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Praze, ve xxxxx zákona x. 263/2019 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 12.1.2021

36/2021 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x další elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností od 1.2.2022

330/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

5/2022 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.11.2021 xx. xx. Pl. XX 18/21 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 35/2021 Xx., o Sbírce xxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, §12 xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §8 zákona x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x §45 zákona č. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 19.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxx xxxxx č. 347/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 1/1993 Sb., Ústava Xxxxx xxxxxxxxx.
1x) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx).
2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních údajů x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
3) Xxxxx č. 152/1994 Sb., o xxxxxxx xx zastupitelstev x xxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 247/1995 Sb.
4) Zákon č. 298/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 152/1994 Xx.
5) Zákon č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
6) §121 xxxx. 1 xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6x) §121 xxxx. 2 zákona x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx.
6x) Xxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) §108 xxxx. 2 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx č. 83/1998 Sb.
8) Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) §20i x 20j xxxxxx x. 40/1964 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9a) §2 xxxx. 2 zákona x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxx č. 513/1991 Sb.
11a) Zákon č. 420/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a dobrovolných xxxxxx obcí.
11a*) §26 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
12) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx(xxxxxxx xxx), xx xxxxx zákona x. 29/2000 Xx.
13) §3 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 190/1996 Xx., xxxxxx se provádí xxxxx x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 89/1996 Xx.
14) §124 xxxxxx x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
15) §124 xxxx. 2 zákona x. 65/1965 Xx.
16) §17 xxxxxxxx xxxxx x. 108/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 65/1965 Sb.
17) §16 xx 18 zákona x. 143/1992 Xx., x platu x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtových x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 119/1992 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19) §6 xxxx. x) zákona x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19x) Například §14 xxxxxx č. 22/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx.
19x) §13 xxxx. 2 x §16 xxxxxx č. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx pravidlech územních xxxxxxxx.
*20) Zákon č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
20) §214 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxxx §22 xxxx. 7 xxxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 477/2008 Sb.
22) §250l xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22x) §23 xxxx. 8 xxxxxx x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
22x) §13 xxxx. 2 xxxxxx x. 250/2000 Sb.
23) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x finanční xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 420/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a dobrovolných xxxxxx xxxx, ve xxxxx zákona x. 413/2005 Xx.
24) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) §2716 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §3075 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §1543 xxxxxxxxxx zákoníku.
29) §471 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) §8 xxxxxx x. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx).

31) §74 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

33) §5 xxxxxx x. 273/2001 Sb., x právech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.

§214 xxxxxxxxxx zákoníku.

34) §206 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

35) §21 x 22 xxxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) §11a xxxx. 1 zákona č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxx xxxxx xxxxx XXX x XX zákoníku práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 245/2000 Sb., x státních xxxxxxxx, x ostatních svátcích, x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx klidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

39) §3 xxxx. 3 písm. g) xxxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§158 xxxx. 8 písm. x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

40) Zákon č. 35/2021 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.