Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2020.


Zákon o hlavním městě Praze
131/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1 §2 §3 §4 §5 §5a

HLAVA II - OBČANÉ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ §6 §7 §8 §9 §10 §10a

HLAVA III - ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A JEHO ZMĚNY §11 §12

Názvy městských částí, názvy ulic a dalších veřejných prostranství a číslování budov §13 §14 §14a §14b

Znak, vlajka a razítko hlavního města Prahy a městských částí §15

HLAVA IV - SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ §16 §17 §18 §19

Spolupráce hlavního města Prahy a městských částí s ostatními kraji a obcemi §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §30

HLAVA V - PŘENESENÁ PŮSOBNOST ORGÁNŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ORGÁNŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Přenesená působnost orgánů hlavního města Prahy §31

Přenesená působnost orgánů městských částí §32 §33

Přestupky §33a

HLAVA VI - HOSPODAŘENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43

HLAVA VII - OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY §44 §45 §46 §47

HLAVA VIII - ORGÁNY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Díl 1 - Zastupitelstvo hlavního města Prahy §48 §49 §50 §51

Odměňování členů zastupitelstva hlavního města Prahy §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58 §58a §58b §58c §58d §58e §59

Jednání zastupitelstva hlavního města Prahy §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67

Díl 2 - Rada hlavního města Prahy §68 §69 §69a §70 §71

Díl 3 - Primátor hlavního města Prahy §72 §73 §74 §75 §76

Díl 4 - Výbory zastupitelstva hlavního města Prahy, komise rady hlavního města Prahy a zvláštní orgány hlavního města Prahy §77 §78 §79 §80

Díl 5 - Magistrát hlavního města Prahy §81

Díl 6

Označování listin §82 §83

Díl 7 §84 §85 §86

HLAVA IX - ORGÁNY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Díl 1 - Zastupitelstvo městské části §87 §88 §89 §90 §91 §92 §93

Díl 2 - Rada městské části §94 §95 §96

Díl 3 - Starosta městské části §97 §98 §99

Díl 4 - Výbory zastupitelstva městské části, komise rady městské části a zvláštní orgány městské části §100 §101 §102

Díl 5 - Úřad městské části §103 §104

Díl 6 - Označování listin §105

HLAVA X - DOZOR

Díl 1 - Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek hlavního města Prahy a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů hlavního města Prahy v samostatné působnosti §106 §107 §107a

Díl 2 - Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení hlavního města Prahy a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů hlavního města Prahy v přenesené působnosti §108 §109

Díl 3 - Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských částí hlavního města Prahy §110 §111

Díl 4 - Společná ustanovení k dozoru §112 §112a

HLAVA XI - KONTROLA VÝKONU SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI §113

Kontrola výkonu samostatné působnosti §114

Kontrola výkonu přenesené působnosti §115 §116 §117

HLAVA XII - VZTAH MINISTERSTEV K HLAVNÍMU MĚSTU PRAZE §118

ČÁST DRUHÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §119 §119a §119b §119c §120 §121 §122 §123 §124 §125 §126 §127 §128

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §129

Příloha č. 1  - Seznam katastrálních území v hlavním městě Praze

Příloha č. 2 - Velikostní kategorie městských částí

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 234/2006 Sb. - Čl. VI

č. 261/2007 Sb. - Čl. LVII

č. 347/2010 Sb. - Čl. XXIV

č. 364/2011 Sb. - Čl. XXI

č. 239/2012 Sb. - Čl. XX

č. 303/2013 Sb. - Čl. XLIII

č. 106/2016 Sb. - Č. VI

č. 99/2017 Sb. - Čl. VI

č. 32/2019 Sb. - Čl. XVI

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 186/2012 Sb.

INFORMACE

131

XXXXX

xx dne 13. xxxxx 2000

x xxxxxxx xxxxx Praze

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

POSTAVENÍ XXXXXXXX XXXXX XXXXX A XXXXXXXXX ČÁSTÍ

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Tento zákon xxxxxxxx postavení hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxx, kraje1) a xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částí.

(2) Xxxxxx město Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx korporací, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx vymezené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx odpovědnost x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Hlavní xxxxx Xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelstvem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, zvláštní xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

§2

(1) Úkoly xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx působnost xxxxxxxx xxxxx Prahy") xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem x x rozsahu odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx") plní městské xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxx x x potřeby xxxxx xxxxxx; při xxxxxx xxxxx úkolů xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zákonech x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx").

(3) Svěří-li xxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxx Xxxxx výkon xxxxxx správy (dále xxx "přenesená působnost xxxxxxxx města Prahy"), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx správním xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.1a)

§3

(1) Hlavní xxxxx Xxxxx se xxxxx xx městské části.

(2) Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích xxxx xxxxxx x xxxxx odpovědnost x xxxxxx vztahů vyplývající.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákon, zvláštní xxxxxx x Xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1a)

§4

(1) Městská xxxx xx spravována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části; dalšími xxxxxx městské xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, starosta xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, jen xx-xx jim xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx části xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx něj.

§5

(1) Hlavní xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Hlavní xxxxx Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx státních xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx jejich samostatné xxxxxxxxxx. Orgány xxxxx xxxx povinny, pokud xx to xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx městem Prahou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx působnosti.

(3) Xxxxxx xxxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx potřebné xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx mají x xxxxxx město Xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů2) xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, jen xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jsou hlavní xxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jen v xxxxxxx, xx jim xxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx.

§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2001

HLAVA XX

XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX ČÁSTÍ

§6

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx fyzická osoba, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x x hlavním xxxxx Praze je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Občanem městské xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xx v xxxxxxx části xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, který xxxxxx xxxx 18 xxx, xx xxxxx

x) xxxxx x být volen xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,3)

b) hlasovat x místním xxxxxxxxx4) xxxxxxx xx xxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx záležitosti xxxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx samostatné působnosti xxxxx hlavního města Xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; xx-xx žádost podepsána xxxxxxx 1&xxxx;000 občanů xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx svá stanoviska,

e) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xx závěrečného xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx usnesení rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx, připomínky x xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx 60 xxx,

x) vyjadřovat xx x xxxxxx rozpočtu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok, x xx xxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§8

Xxxxx xxxxxxx části, xxxxx xxxxxx věku 18 xxx, má xxxxx

x) volit x xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx podmínek stanovených xxxxxxxxx právním předpisem,3)

b) xxxxxxxx x místním xxxxxxxxx,4) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxx části, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) požadovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části; je-li xxxxxx podepsána xxxxxxx 0,5 % xxxxxx xxxxxxx části, musí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zasedání xxxxxxxxxx xx 60 xxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxx svá xxxxxxxxxx,

x) nahlížet do xxxxxxxx xxxxxxx části x xx závěrečného xxxx městské xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx usnesení x xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, do usnesení xxxx městské xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx návrhy, připomínky x xxxxxxx; podání xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx 60 xxx,

x) xxxxxxxxxx se x xxxxxx rozpočtu xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx, x xx xxx písemně xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x §7 a 8 xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx x xxxxx byla xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. x) až g) x x §8 xxxx. x) xx x) xx x xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx x vlastní xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx občanství xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Čestný xxxxx xx právo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxx stanoviska x xxxxxxx x xxxxxxxx řádem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx části, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části svá xxxxxxxxxx x xxxxxxx x jednacím xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx město Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, vědecká x xxxx xxxx mající xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Městská část xxxx xx významná xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx díla xxxxxx xxxxx x městské xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§10a

Hlavní xxxxx Xxxxx x xxxxxxx části xxxxx ocenit významné xxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxx.

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 106/2016 Xx. x účinností xx 1.7.2016

XXXXX III

ÚZEMÍ XXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXX A XXXX XXXXX

§11

(1) Území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx xxxxxx.

(2) Území xxxxxxxxx částí xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xx 9 Xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx zúčastněných xxxxxxxxx xxxxx xx projednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx.

(4) Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které spolu xxxxxxx, se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x se xxxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx sloučit. Xxxxxxx xxxx se xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx x xxxx městské xxxxx, se xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x připojení xxxxxxx části xxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx 30 dnů xx zveřejnění tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx konání xxxxxxxx referenda x xxxx věci. Xx-xx xxxxx takový xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx x sloučení xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxx podán xxxxx xx jeho xxxxxx.

(6) Xxxxxx o sloučení xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat

a) xxx, xxxxx a rok, xx kterému se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x sloučení xxxxxxxxx částí,

c) popis xxxxxx xxxxxxx části xx sloučení nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx městské xxxxx, xxxxx xx připojuje.

(7) Xxxxxxx nástupcem xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xx xxxxxxx část xxxxxxx xxxxxx sloučením nebo xxxxxxx část, xxxxx xxx xxxxxxxxx městské xxxxx nezaniká. Xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx městských částí, xxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxxxx a zřizovatele xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx část xxxxxxxxx. Xxxx vzniklá xxxxxxx část xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx připojení xxxxxxxxx, xxxxx xxxx dohody Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), příslušnému xxxxxxxxxxxxx úřadu a xxxxxxxxxx úřadu.

(8) Xxxxxxxx xxxx připojení městských xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nejpozději xx 30. června xxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(9) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx části x xxxx městské xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx městských xxxxx k xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12

(1) Připojení sousední xxxx x hlavnímu xxxxx Praze nebo xxxxxxxx xxxxxxx části, xxxxx xxxxxx sousedí x jinou obcí, xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx je xxxxx xxxxxxx pouze zákonem. Xxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Prahy, při xxxxx nedochází x xxxxxxxxx xxxxxxxx obce x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xx hlavního města Xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxx obce xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřady. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Ministerstvu financí, Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx občané městské xxxxx, která má xxxxxxx 500 xxxxxxxx x územně sousedí x jinou obcí, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx části xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx zastupitelstvo xxxxxxxx města Prahy xxxxxxx xx lhůtě 90 dnů ode xxx xxxxxx místního xxxxxxxxx podat Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x změně xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

§13

(1) Xxxxxxx části xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(2) X xxxxxxx ulic, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, a xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Ulice xxxx xxxx veřejná xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x označením xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx ze xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x označením ulice xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx; x blízkosti xxxxxxx nesmí umístit xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zakryto.

(4) X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxx xxxx zániku xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx24).

§14

(1) Budovy xxxx xxx xxxxxxxx popisnými xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx dočasné,

c) budovy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ani ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx

1. staveb xxx xxxxxxxxxxxx x jednom xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx do 16 m2 x xx 5 x xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx 40 m2 xxxxxxxxx xxxxxx a xx 5 x xxxxx,

3. xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přístřešků xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 4 x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx popisnými x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příslušenství xxxxxx6), xxxxx xxxx xxxxxxxx jednoho celku.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedle xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxx město Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx popisnými x evidenčními xxxxx xx xxxxxxx zvlášť xxx xxxxx katastrální xxxxx. Každé popisné xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx každého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx popisná x xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx, nelze užít xxxxxxxxx, x xx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx budov xxxxx xxxxxxxx 7. Xxxxx xxxxxxxxxx xx opakovaně xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx zaniklé.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx označit xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Prahou x xxxxxxxx xx v xxxxxx stavu.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx to xxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxxxxxx, xxxxx náklady x tím xxxxxxx xxxxxx město Xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx budov,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přečíslování xxxxx.

§14x

(1) Čísla popisná x xxxxxxxxx přiděluje xxxxxx xxxxx Praha

a) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx budovy, která xx xxxxxxx vyžadující xxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxx stavebnímu xxxxx, xx základě písemné xxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx6a),

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, který xxxxxxxxx, xx budova xxxx xxxxxxx do xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, dochází-li xx xxxxxxx žádosti vlastníka xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 2 xxxx. c).

(2) Xxxxxx xxxxx Xxxxx sdělí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx popisném xxxx evidenčním x xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx objekt xxxxxx, x xxxxx o xxxxx orientačním.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx popisného, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx vlastníku xxxxxx písemný xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx budovy xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx čísla xxxxx.

(5) Xxx xxxxxx ulice xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X očíslování, přečíslování xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxx dochází xxxxxxx xx základního registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x nemovitostí24).

§14b

Veřejným prostranstvím xxxx xxxxxxx xxxxxxx, ulice, xxxxxxx, xxxxxxxx, veřejná xxxxx, xxxxx x xxxxx prostory přístupné xxxxxxx xxx omezení, xxxx sloužící obecnému xxxxxxx, x xx xxx ohledu xx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 227/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

Znak, vlajka x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

§15

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x zařízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Prahou xxxxx xxxxxx znak x vlajku xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Městské xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x zařízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částmi xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx orgány x xxxxxxx a právnické xxxxx xxxxx užívat xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy a xxxx a vlajku xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx písemným xxxxxxxxx xxxxxxx části.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx být xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny. Xxxxx na udělení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Českému úřadu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx město Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx není stanoveno xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x malým xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx razítka xxxxx xxx xxxxxxx černá xxxxx.

XXXXX IV

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST XXXXXXXX XXXXX XXXXX X MĚSTSKÝCH XXXXX

§16

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx spravování xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x jeho xxxxxx, xxxxx nejde x výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správním xxxxxx jako xxxxx xxxxxx správy.

(2) Do xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx tento xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákony xxxxxxx obcím xxxx xxxxxx.

(3) Do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §59 x 68. Xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx územním xxxxxx xxxx pečuje x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx sociální xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx svých xxxxxx. Xxx především x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x rozvoje xxxxxx, dopravy a xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a vzdělávání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx zákony x xxxxxx právními xxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxx město Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx poměry xx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx. Ve Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vymezení jejich xxxxx (§11),

b) záležitosti, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xx vykonávána xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx účtu hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx částí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx součinnost xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a orgány xxxxxxxxx částí,

e) xxxxxx xxxxxxxxx příjmů xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx x souvislosti x plněním úkolů x samostatné a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx návrhů xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek a xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x městskými xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a strategie xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx,

x) majetek hlavního xxxxx Prahy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx městských xxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxx majetkem,

i) xxxxx xxxxxxxxxxx, stanoví-li xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Návrh Statutu xxxx xxxx změny xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx s xxxxxxxxx částmi. Připomínky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k projednávanému Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx projednány xxxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx.

(3) Statut xxxxxx xxxxxx město Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18

(1) Do samostatné xxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxxx

x) schvalování xxxxxxxxx xxxxxxx městské xxxxx,

x) xxxxxxxxx městských částí xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x organizační složky xxxxxxxx pro jejich xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx potřeb xxxxxx xxxxxxxxx částí, a xx pro xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, rekreaci a xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, základní xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx vyplývající x funkce xxxxxx xxxxxxxxxxx a zřizovatele,

c) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx části,

d) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvnitř xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx věcných x peněžních darů xxxxxxxx nebo právnickým xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx části x xxxxxxxxxxx podle xxx,

x) oprávnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, v xxxxx se vydává xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nahrazující podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx6b) x území městské xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx při výkonu xxxxxxxxxx působnosti městské xxxxx řídí xxxxxx x xxxxxx právními xxxxxxxx.

(3) Hlavní xxxxx Xxxxx může Xxxxxxxx xxxxxx městským xxxxxx xxxxxxx rozhodování x xxxxxx xxxxxxxx jednáních:

a) x xxxxxxxx xxxxxxx x přijetí x xxxxxxxxxx xxxxx,&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, x převzetí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx26), orgány městské xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx,

x) o xxxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s výjimkou xxxxxxxxxxx xxxx založených xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x pronájmu, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx včetně xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx části,

g) x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) o dohodách x splátkách dluhů,

j) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §23, 24, 26 xx 27.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx Statutem stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§19

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx dni účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxx Xxxxx městské xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxx xx xxxxxxxxx městské xxxxx.

(2) Svěřenou xxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx nakládání x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 60 xxx.

(3) X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx svěřeného xxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxxxx.

(4) Městským xxxxxx lze xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xx nacházejí na xxxxxx xxxxx. Městské xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx nachází xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Spolupráce xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx

§20

(1) Xxxxxx město Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxxxxx s ostatními xxxxx a obcemi.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo Xxxxxxxx spolupracovat x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Na xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx s xxxxx x obcemi a xx xxxxxxxxxx městských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx samosprávnými xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx x xxxxxx20) x x smlouvě x xxxxxxxxxxx26).

§21

§21 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§23

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx částmi nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávnými xxxxx i xx xxxxxxx smlouvy.

(2) Předmětem xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx být právní xxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 platí xxxxxxxxx §24, 26 xx 27 xxxxxx xxxxxx.

§24

(1) Hlavní město Xxxxx xxxx xxxxxxx x obcemi xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Hlavní xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxx být xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, požární xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x péče o xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx čistoty xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x odvozu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx úpravy, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, odvádění x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx daného xxxxx,

x) úkoly x xxxxxxx ochrany ovzduší, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx přeměn xxxxxxx xxxxxxx k vyloučení xxxxxxxxxx nevhodných paliv x xxxxxx x xxxxxxxx objektech xxxx x xxxxxxxxxxxxx energeticky xxxxxxxxx xxxxxxxx stavby,

e) xxxxxx xxxx, pískoven x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx nerostných xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxx, lesů, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, sportovních, kulturních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx fondů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho stanovy, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx členů xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxx jeho činnosti,

c) xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) majetek xxxxx svazku, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx příjmů svazku,

f) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx přistoupení ke xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx včetně xxxxxxxxxx majetkového xxxxxx,

x) xxxxx a rozsah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, xxxxx svazek xxxxxxxxx.

(4) Stanovy xxxxx xxxxx, že x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zástupců xxxxx xxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx členských xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx dvoutřetinovou xxxxxxx xxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxx.

(5) Občané xxxxxxxx města Xxxxx x obcí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nahlížet xx xxxxxx x jeho xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx písemné xxxxxx.

(6) Xxxxxx nabývá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx svazků xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx den xxxxxx xxxxxx, den xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx svazku xxxxxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx svazku, xxxxxx, kterými xxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx x adresa xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx funkce; rejstřík xxxxxx obcí xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx uloženy xxxxxxx x vytvoření xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx dokumentů. Xxxxxxx xxxx vede rejstřík xxxxxx obcí v xxxxxxxxx působnosti. Xx-xx xxxxxx svazku xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxx xx zápis do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx přikládá xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx smlouvy xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, kdo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxx zmocněná xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§26

(1) Xxxxxx požádá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx rok Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zadá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "auditor").

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ustanovení §38 odst. 2, §39 x 41 xxxxxx zákona xxxxx xxx svazek xxxxxxx.

§26x

Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§26x xxxxxx právním předpisem x. 145/2001 Xx. x účinností od 27.4.2001

§27

Hlavní město Xxxxx x městské části xxxxx spolupracovat x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků. Svazky xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx svazky xxxx xxxxxx států; obsahem xxxxxxxxxx xxxxx být xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který smlouvu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§28

Xx spolupráci xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x právnickými x xxxxxxxxx osobami v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx lze použít xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x spolku20) a x smlouvě o xxxxxxxxxxx26).

§28a

Předmětem xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx subjekty xxxxx xxx jen xxxxxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.4.2001

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§30

§30 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

XXXXX X

XXXXXXXXX PŮSOBNOST XXXXXX XXXXXXXX MĚSTA XXXXX X ORGÁNŮ XXXXXXXXX ČÁSTÍ

§31

Přenesená xxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost, xxxxx xx zvláštním zákonem xxxxxxx orgánům krajů.

(2) Xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxx zákonem xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x pověřeným xxxxxxx úřadem x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxx-xx xxxx stanoveno jinak.

(3) Xxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx

x) při vydávání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zákony a xxxxxx xxxxxxxx předpisy,

b) x ostatních případech xxx

1. usneseními vlády x směrnicemi ústředních xxxxxxxxx úřadů; usnesení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx ukládat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákonem; podmínkou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx obcí;

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů veřejné xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Hlavní město Xxxxx xx povinno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx státního rozpočtu xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx

§32

(1) Orgány xxxxxxx xxxxx vykonávají xxxxxxxxxx působnost xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x mezích xxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Orgánům městských xxxxx lze x xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx přenesenou působnost, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak.

(3) Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx části xx xxxxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx x směrnicemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxx orgány xxxxx a orgány xxxx x xxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obdrží x rozpočtu hlavního xxxxx Xxxxx příspěvek xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§33

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x nestanoví, že xxx o samostatnou xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx jde xxxx x xxxxxxxx patřící xx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(2) Xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxx působnost městské xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, že xxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxxx městské části.

Přestupky

§33a

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) úmyslně xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx užívá nebo xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx městské xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jinak xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že

a) xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x označením xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a pořádek xx pozemku, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x tím naruší xxxxxx xxxxxxx části, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx věc xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx městské xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) neoznačí xx svůj xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Prahou xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx připevnění tabulky x xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx tabulky s xxxxxxxxx umístí jiný xxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxx pokutu xx 500&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. a) nebo xxxxxxxx 3 xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx městská xxxx; xxxxxxxx-xx jednání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx území xxxx xxxxxxxxx částí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xx xxxxx 30 xxx xxx dne, kdy xx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx, která x xxxx xxxx xxxxxxxxx projednávat, a x způsobu rozdělení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx předpsiem x. 183/2017 Xx. x účinností xx 1.7.2017

XXXXX VI

HOSPODAŘENÍ XXXXXXXX XXXXX XXXXX A XXXXXXXXX ČÁSTÍ

§34

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx x vlastním majetkem x xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozpočtu.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxx xx xxxxxxxx majetkem xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx majetkem hlavního xxxxx Prahy xxxxx x povinnosti vlastníka x rozsahu vymezeném xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx.

(4) Xxxx vzniklé xxxxxxx xxxxx xx xxxxx správa věcí x majetku hlavního xxxxx Xxxxx, xx xxxxxx xxxx tato xxxxxx svěřena městským xxxxxx a nacházejí xx xx xxxxx xxxx xxxx městské xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx část přejdou xxxxx a xxxxxxx x těmito xxxxx xxxxxxx.

(5) Městské části xxxxx xxxxxxx věci xx vlastnictví hlavního xxxxx Xxxxx. Tyto xxxx xx městským xxxxxx svěřují xxxx xxxxxx nabytí do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§35

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx x úkoly xxxxxxxxxxxxx xx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx první xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, které xxxxxxx xxxx důležitý zájem xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Hlavní město Xxxxx xx povinno xxxxxxx o svůj xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x vést xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy musí xxx chráněn xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zneužitím. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Praha xxxxxx xxxxxxx a za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11) xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(3) Xxxxxx město Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x právo na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení.

(4) Xxxxxx město Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx své xxxxxxx, x zabezpečit, aby xxxxxxx k promlčení xxxx xxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §37 odst. 1 xxxx hlavní xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxx povinny uchovat xx celou xxxx, xx kterou xx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxx nesmí ručit xx xxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx uskutečňovanou x xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo Národního xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx do nemovitosti xxxxxxxxx hlavním xxxxxx Xxxxxx,

x) těch, jejichž xxxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxx,

x) xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx, nebo xxxxx x xxxxx xxxx (xxxxxx), krajem (xxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 50 %,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) honebních xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odstavce 6 xxxx neplatná.

(8) Stát xxxxxx xx hospodaření x závazky hlavního xxxxx Prahy, xxxxx xxxxx závazek nepřevezme xxxx smluvně.

§36

(1) Záměry hlavního xxxxx Prahy nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx přenechat xxxx xxxxxxx x xxxxxx hlavního města Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx stavby k xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx městská část xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx úřední xxxx11a) e Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxx na úřední xxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx, xxx se x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx nabídky. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Praha xxxx xxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx. Xxxxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx část záměr xxxxxxxxxx, xx právní xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx30) xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx záměru.

(2) Xxx xxxxxxxx převodu xxxxxxx xx xxxx sjednává xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx x xxxxx místě x xxxx xxxxxxx, nejde-li x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx od xxxx obvyklé xxxx xxx zdůvodněna, xxx-xx x xxxx nižší xxx xxxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxx hrobových xxxx xxxxx o pronájem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 30 xxx nebo xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx nebo výpůjčku xxxxxxxxx osobě, xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx hlavní město Xxxxx xxxx městská xxxx xxxxx kterou xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx městská xxxx xxxxxx31).

§37

(1) Stát xx xxxxx xxx bezúplatném xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x nemovitostí xx xxxxxx město Xxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Prahou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx hospodaření x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Praze xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Učiní-li hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x majetkem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetek xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účelu, xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčeného xxxxxxx.

§38

(1) Hlavní město Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxxx kalendářní rok Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx přezkoumání auditorovi. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx požádá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx zadá xxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx Ministerstvo financí, xxx nezadá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přezkoumá xx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, ani nezadá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx Magistrát xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(3) Přezkoumání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.11a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx finanční úřad.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí.

(5) Xxxxxxx část je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řádnému xxxxxxxxx xxxxxxx hospodaření xxxxxxx části a xxxxxxx xx přístup xx xxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx.

(6) Městská xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 přijmout a xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxx Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 6.

(8) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx 1.

(9) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx auditorem xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx městská část xx xxxxx rozpočtových xxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxx účet xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx části xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxx části xx 30. června xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx nedostatků.

§40

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx státních xxxxx republiky xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx rozpočtového xxxx. V xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxxxx rozpočtu a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§42

Usnesení, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, zastupitelstvo xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nabytí věci x xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx obdobným xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32).

§43

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x tomto právním xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx podmínky xxxx splněny. Xx-xx xxxxxxx touto doložkou xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxxxx právního xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxx x §35 xxxx. 7, §36 xxxx. 1 a 2 x §72 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX

§44

(1) Xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xx xxxxxxx x x mezích xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx, obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx hlavní město Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx působnosti jen xxxxxx závaznou xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx místních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek x xxxxxxx městě Xxxxx xxxx xx mohly xxx x rozporu x xxxxxxx xxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zdraví x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x x xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx určených, xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx zakázány,

b) xxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx zábav a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ulicích x xxxxxx xxxxxxxxx prostranstvích, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx13) (xxxx xxx "veřejná xxxxx") x k užívání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx zákon.

§45

(1) Xxxxxxxxx platnosti xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x nařízení hlavního xxxxx Prahy (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx") xx jejich vyhlášení.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx provede xxx, xx se xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx").

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx, xxxxx x něm xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Vyžaduje-li to xxxxxxxx xxxxx, lze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení. Xxxxxxxxxx, xx právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nabývá xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx předpisu xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx. Důvody, v xxx spočívá naléhavý xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx zveřejněny xx xxxxxx desce11a). X xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se dotýká, x xxxxxxxx se x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx zůstává xxxxxxxxx.

(5) Hlavní město Xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx.

(6) Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx den xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu hlavního xxxxx Prahy.

(7) Právní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx čísly. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx i xxxxxxx xxxx jednotlivých částek Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xx Sbírce se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plného xxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vztahující se x právním předpisům xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(9) Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Právní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xx Xxxxxx opravují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělení.

(11) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx přístupna x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, x úřadů xxxxxxxxx xxxxx x xx ministerstvu.

(12) Xxxxxx xxxxx Praha zašle xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu. Xxxxxx město Praha xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

§46

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx projedná vždy xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx přijetím x městskými částmi.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxx xx lhůtě 30 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zkrácena, nesmí xxxx xxx xxxxxx xxx 15 dnů. Xxxxxxxx xx městská xxxx ve stanovené xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

§47

§47 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2001 Sb.

XXXXX XXXX

XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

§48

(1) Xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx skládá x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx 55 xx 70 xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nejpozději 85 xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx v obcích. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx lhůtě, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx11a) Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxxxxxx xx 2 xxx xx xxxx stanovení.

§49

Xxxxxxxx vzniku x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.3)

§50

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx vzniká xxxxxxxx; xx zvolení xxxxx xxxxxxxxx hlasování.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxx slib xx xxxxxxx prvního xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx xx svém xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx na xxxx čest a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx budu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v zájmu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xx Ústavou x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx."

(4) Xxxx složí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (§61 xxxx. 2) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Složení slibu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxx xxxxxxxx.

§51

(1) Xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxx vykonávat xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vázáni xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx má při xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx na projednání,

b) xxxxxxx xxxxxx, připomínky x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a její xxxxxxxxxx členy, na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Praha, x xx vedoucí příspěvkových xxxxxxxxxx a organizačních xxxxxx, které hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obdržet xx 30 xxx,

x) xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

(3) Člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx povinen xx xxxxxxxxxxx zasedání zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxx x výkonu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, které mu xxxx orgány xxxxx, xxxxx zájmy občanů xxxxxxxx města Prahy x jednat x xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx funkce.

(4) Člen xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, x něhož xxxxxxxxxxx nasvědčují, že xx xxxx podíl xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx určité xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx v orgánech xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx škodu xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona xxxx plné moci, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xx danou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy

§52

(1) Xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxx xx xxxxxx, xxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx určilo xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "uvolněný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx"),

x) ostatní členové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx člen zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx").

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx funkce pracovní xxxxx x náhradou xxxx nebo platu; xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx34), xxxxxx xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Neuvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, poskytuje hlavní xxxxx Xxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Paušální xxxxxx xx hodinu x xxxxxxxx částku, kterou xxx xxxx náhradu xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxx poskytnout x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(6) Xxxxxx město Praha xxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx dar, x xx ani xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx poskytuje xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxx odměnu. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, již xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, pro kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx takovou xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx ve xxxx 0,4xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx by jinak xxxxxxxx xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx hlavní xxxxx Praha poskytovat xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx zastupitelstvem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx členům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxx, x xx částkou x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úkolů, xxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, jejichž xxxx xxxxx. Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx ukončením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Prahy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx odměnu x xxxxxxx xx 0,3 xx 0,6xxxxxxx xxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx primátora hlavního xxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx neuvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, odměnu xxxxxxxxxxx, náleží xx xxx dne xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx xx xxxx 0,3xxxxxxx výše xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx část xxxxxx, xxxxxx xx xx tento xxxxx xxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxx třicetiny xxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx v daném xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, péče x dítě xx 4 let věku xxxxx ošetřování xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx x xxx, xxxxxx xx nenáleží, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx odměna xx xxxx 60 % xxxxx třicetiny xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxx výši podle xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx odměny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nemocenského x nemocenského xxxxxxxxx35).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx o 50 %, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx výši stanovená xxxxx xxxxxxxx 7 x podle věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx nahoru.

§54

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx uvolněným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx za xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx.

(2) Odměna xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx primátora xxxxxxxx města Xxxxx, xx xxxxxxx xxx, xxx činila nejméně 3xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 300 xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx se xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxx nahoru.

§55

(1) Neuvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x přijímání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx36), xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxx x časové xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx až x 2&xxxx;000 Xx xxx xxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx více xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy odměna xx xx x xxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výše souhrnu xxxxx za xxx xxxxx xxxxxx. Do xxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx pouze odměny xx xxxxx funkce xxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxx člena výboru xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, předsedy nebo xxxxx xxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Prahy. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxx neuvolněnému členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx odměna xx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx nejvyšší xxxxxx schválená xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

§56

(1) Xxxxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 4 xxxxx xxxxxxxxxxx zastupoval xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy nevykonával xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx, xxxxx by x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxx vyšší.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx §75, xxxxxx xxxxxxxxx odměna xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §69x, náleží xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx funkce xxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxx hlavního města Xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxx xx xxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dosavadní rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §69a.

§57

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx výkon xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx neuvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nesmí být xxxxx než dvojnásobek xxxxxxxxx xxxx odměny, xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v souhrnu xx výkon xxx xxxxxxxxxxx funkcí xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x prováděcí právní xxxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odměny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx uveden jako xxxxxxxxxx bod xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx. Xxxxx poskytnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§58

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Prahy nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, x xxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, poskytne xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx odměna. K xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x důvodů xxxxxxxxx x §53 xxxx. 6 se xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odvoláni xxxx xx vzdali xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx odchodné, xxxxx xxx xx xxx odvolání nebo xxxxxx xx funkce xxxxxxxx odměna. X xxxxxxxx nevyplácení xxxxxx x xxxxxxxx xxx x důvodů xxxxxxxxx x §53 xxxx. 6 xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 při xxxxxx xxxxxxx člena zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x novém xxxxxxxx xxxxxx opětovně zvolen xx xxxxxx uvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xx funkce neuvolněného xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx náměstka primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx obsazení uvedené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx náměstka xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl x xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx pro xxxxxxxxxxx trestný xxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx funkce xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, jeho xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx podmíněně xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Vznikl-li členovi xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nárok na xxxxxxxx v xxxx, xxx xx proti xxxx xxxxxx trestní xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxxxxx se xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx větě xxxxx pravomocně xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podmíněně xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxx xx odchodné xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx období xxxxx xxxxxx.

§58x

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx ve výši xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx za xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xx xxx odvolání xxxx xxxxxx xx xxxxxx, x xxx se xxxxxx násobek xxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx ukončených xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx ukončených xxx xxxxxx funkce. Xx rozhodné doby xxxxx xxxx první xx započte x xxxx, po kterou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx §58 odst. 3 xxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx člena zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx xxxx funkci xxxxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy, který xxxxxxxx xxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, x vyplácí xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx je xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxx xxxxxx dány xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §58 xxxx. 5 x 6.

§58x vložen xxxxxxx předpisem č. 99/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§58x

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx poskytovaných x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx, odpovědnost xxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxx, kterou způsobil xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx plnění x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx práce. Xxx tyto xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx považuje xx xxxxxxxxxxxxxx x členové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx zaměstnance.

§58b vložen xxxxxxx předpisem x. 99/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§58x

(1) Xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx zvýšených xxxxxxx xx úpravu xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx člena zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx spolu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx36),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obřadech,

c) xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

d) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x uvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx připojištění se xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření xxxx xxxxxxx pojištění, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) odměnu xxx xxxxxxxxx životním xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sportovních xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

i) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx-xx x uvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx.

(2) Plnění podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy poskytnout xx obdobných xxxxxxxx x x obdobné xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§58x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 99/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§58x

(1) Členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx cestovní xxxxxxx xx xxxx a xx podmínek stanovených xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy37) x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cestovních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx pobytu.

(3) Xxxxxxxxx-xx x pravidlech pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrad xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx poskytování x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x místo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx plnění úkolů, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, náleží xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

§58x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 99/2017 Xx. s účinností xx 1.1.2018

§58e

(1) Uvolněný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx 5 xxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xxxxxxx xxxxxxx 25 xxx dovolené xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx38).

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxx xx xxxx celého kalendářního xxxx, má xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx činí xx xxxxx x xxxxxxxx kalendářní xxxxx xxxxxx xxxxxx jednu xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxx xx za xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nekrátí.

(4) Xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxxx uvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx též xx xxxx dovolené, kterou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx před uvolněním x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx xxxx její část x xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx, převádí xx xx nárok xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xx ke dni xxxxxxxx xxxxxx funkce x xxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobném xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, xxxx mu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx město Praha xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxx dovolenou nebo xxxx část. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nahrazena. Nevyčerpaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx ji xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx město Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nevyčerpaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xx nenahrazuje.

(8) Xxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxx xxxx xxxxxxx počtu kalendářních xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy ke xxx ukončení výkonu xxxxxx.

(9) Vyčerpal-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx x xxxxxxx větším, xxx mu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5, posuzuje xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx oznámí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§58x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 99/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§59

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx rozhoduje xx věcech xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx návrhy xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxx soudu, xxxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) vydávat xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxx xxxx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) schvalovat xx projednání s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx území,

e) xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hlavního města Xxxxx, xxxxxxxxx účet xxxxxxxx města Xxxxx x účetní závěrku xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) volit xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Prahy (xxxxx) a xxxxxxxxx xx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx,

x) rozhodovat x účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx, zakládat, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x rušit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx bez právní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx listiny, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x zřizovací xxxxxxx a rozhodovat x xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxx založených nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobách,

j) xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx částmi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxxxx systémů xxx xxxxxxx hlavního města Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) zřizovat x xxxxx trvalé x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx referenda na xxxxx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) zřizovat x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Prahy,

q) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky x x formách xxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhodovat x xxxxxxx usnesení rady xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxxxx primátor xxxxxxxxxx podle §73,

s) xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx občanství x xxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x výjimkou §68 xxxx. 2 písm. x), xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx odměn neuvolněným xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxx,

x) stanovit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxx §52 xxxx. 5, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §57, o xxxxxxxx xxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §58c x x xxxxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxx §58e xxxx. 6,

x) stanovit pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x peněžitých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, za xxxxx funkce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy, xxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pracovněprávního xxxxxx xxxx hlavním xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx vyhrazeno rozhodování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) x vydání xxxxxxxxxxx dluhopisů,

b) x xxxxxxxxx účasti xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxxxxx jiných osob x xxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 5 000 000 Xx,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx26), jde-li x xxxxxxx větší xxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, převzetí ručitelského xxxxxxx a přistoupení x xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

e) x přijetí xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx xxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxx 50 000 000 Xx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxxx stanoveno xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx x půjček xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x výjimkou poskytování xxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx25), xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x vyhlášeným xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 200&xxxx;000 Kč xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, požární xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, prevence xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x bezúplatném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) o xxxxxxxxx nemovitých xxxx,

x) x nabytí x xxxxxxx hmotných nemovitých xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítí x xxxxxxxxx komunikací,

l) o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodních xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x hodnotě vyšší xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

m) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx včetně peněz x xxxxxxx hodnotě xxxxx než 2 000 000 Xx xxxxx xxxxx x téže xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních výpomocí xxxxxxx a s xxxxxxxx xxxxxxxx ztracených x xxxxxxxxxx zvířat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xx práva a xxxxxxxxx dluhu xxxxx xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx práv x hodnotě xxxxx xxx 5 000 000 Kč,

p) x dohodách x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 18 xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x smluvní xxxxxxx práva xxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x nabytí xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx práva xxxxxx xxxxxxx městem Xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx soutěži x xxxxxxxxxxxx nabídku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx pravomoc může xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx zcela xxxx xxxxxx svěřit xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxx §68 odst. 2.

(5) Ve věcech xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

Xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

§60

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx svolává xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x to xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 3 měsíce.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx svolat xxxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Prahy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jeho xxxxx. Xxxxxxxx se v xxxxxxx případě xxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx občany xxxxxxxx města Xxxxx x místě, xxxx x navrženém programu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xx xxxxxx xxxxx11a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, a xx xxxxxxx 7 dní xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxx vyhlášení xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx25) xx informace x xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx zveřejní xx úřední xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx alespoň xx xxxx 2 xxx xxxx jeho konáním; xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxxx.

(5) Požádá-li xx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x slovo xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, senátor xxxx poslanec, xxxx xx xxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§62), xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx a svolá xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby se xxxxxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§61

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx dosavadní primátor xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxx podání návrhu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx neplatnost xxxxxxxxx xxxxx, xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx návrhů xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx do xxxx, než xx xxxxxx primátor hlavního xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxx primátora hlavního xxxxx Xxxxx. Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xx volí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxx členové xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx se ustavující xxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx nekonalo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx ministerstvo x rozsahu stanoveném x §60 xxxx. 3 xx dobu x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

§62

X platnému xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny všech xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.19a)

§63

§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2001 Sb.

§64

(1) Návrh programu xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx x xxxxxxxxx zastupitelstvu xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bodů xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§65

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx pořizuje xxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx podepisuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx nutno xxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx zasedání, xxxx xxx uložen xx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§66

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx vydá xxxxxxx xxx, v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxx projednávání xxxxxx xxxxxx podávaných Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§67

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx,3) xx xxxx, než xxxx xxxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřísluší xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §59 odst. 2 a 3, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x hospodaření xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx osobních x xxxxxxx nákladů xx činnost Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx místní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxx vnitra zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxx xx 2 xxxxxx xxxxxxxx nápravu. Xxxxxxxx tak zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x ministr xxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxx Xxxxx podat xxxxxx x xxxxx. Xx doby, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx úkoly x samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxx úkoly plnit xxxx není-li zvolena, xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx, xxx primátorovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §59 xxxx. 2 a 3, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xxx 2

Rada xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

§68

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx výkonným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx činnosti zastupitelstvu xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx plnění xxx přijatých xxxxxxxx.

(2) Xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx vyhrazeno

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxxxx hospodaření xxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x kontrolovat xxxxxx xxxxxx,

x) projednávat x xxxxx xxxxxx, připomínky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxxx částmi,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x vyřizování petic x stížností,

f) na xxxxx xxxxxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx x rušit xxxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx organizační řád Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) plnit vůči xxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zastupitelstvem hlavního xxxxx Prahy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx vyhrazeny xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx závěrku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx hlavní xxxxx Xxxxx jediným xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx x odvolávat x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) přezkoumávat xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx působnosti,

k) xxxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dotací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahujících 200 000 Xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolkům, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx mládeže, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, sociálních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx, zdravotnictví, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, prevence kriminality x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxx poskytnutí,

m) rozhodovat x majetkové xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx podnikání xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx x přijetí a xxxxxxxxxx úvěru nebo xxxxxxxx x uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxxx26), xxxxx-xx o závazek xxxxx než 10 000 000 Xx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx ručitelského xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x závazku, xxxxx-xx x xxxxxxx vyšší xxx 5 000 000 Kč,

p) xxxxxxxxxx x bezúplatném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nepřevyšující 10 000 000 Xx,

x) rozhodovat o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx obcí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x prominutí xxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 000 000 Xx,

x) xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x splátkách s xxxxxx splatnosti xxxxxxxxxxxxx 18 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x stanovení xxxxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, do zařízení xxxxxxxx města Xxxxx xxx právní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx složek x do městské xxxxxxx a x xxxxxx prostředků na xxxxx těchto xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx na xxxxx ředitele Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Prahy; xxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxx odborů bez xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx neplatné.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxxxxx zákonem vyhrazeny xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nebo xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx; xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx; xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx zcela xxxx zčásti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s činností xxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx rozhodovat, xxx stanoví-li tak xxxxx.

§69

(1) Xxxx hlavního xxxxx Prahy xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy z xxx členů zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx 11 xxxxx x tvoří xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx (náměstkové) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx být xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Prahy odvolán x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx být x xxxxxx rady xxxxxxxx města Xxxxx.

§69a

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy až xx xxxxxxx nové xxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(2) Jestliže xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx rada xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu xx dne, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření19b).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx ke zvolení xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, xxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x výsledku hlasování, xxxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxx, xx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvoleného zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2008 Xx. s účinností xx 19.8.2008

§70

(1) Xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxx ke svým xxxxxxx xxxxx potřeby. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx svolává xxxxxxxx hlavního města Xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx města Prahy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxx členů.

(3) Xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxx xx xxxx uvede xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx schůze rady xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Zápis xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx pořízen xx 7 xxx xx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxx hlavního města Xxxxx xxxx být xxxxxx u Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx pololetně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx zprávu x xxx xxxxxxxx.

§71

Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx počtu x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na 6, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx v xxxxxxx případě svěřit xxxxxx úkolů rady xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

Díl 3

Primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

§72

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx z výkonu xxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy

a) xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; jmenování xxxx xxxxxxxx ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) ukládá xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx xx včasné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obrany, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx přípravami státu x xxxxxxx xxxxxxx xx území hlavního xxxxx Prahy,

g) xxxxxxxx xxxxxx hejtmana xxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy,

i) xxxx další úkoly xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zákonem,

j) plní xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán zaměstnavatele xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvolněným xxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx x xxxxx x xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x spolupráci xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného pořádku. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx požadovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx x tom xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§73

Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, má-li xx xx, že xx nesprávné. Xxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx nejbližšímu zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxx a x xxxxxxx potřeby xxxxxxx xxxxxxx.

§74

(1) Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx zastupuje xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy. Zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx zvolit xxxx xxxxxxxx primátora hlavního xxxxx Prahy.

(2) Náměstkům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx hlavního xxxxx Prahy může xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx svěřit xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

§75

Dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx ode xxx xxxxx xx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §72; x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx pravomoci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Nevykonává-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx je dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, a xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx více, xxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx pověřilo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§76

(1) Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx má xxxxx užívat při xxxxxxxxxx příležitostech x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx uprostřed velký xxxxxx xxxx x xx xxxxxx odznaku xx xxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx".

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Díl 4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxx Prahy

§77

(1) Zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx úseky své xxxxxxxx výbory. Svá xxxxxxxxxx x návrhy xxxxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstvu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx radě xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx volí předsedu xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxx x řad xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx zařazených xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxx působnosti xxxxxxx jí zákonem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxx x xxxxx xx vymezené xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx tak, xxx xxx xxxx xxxxx. Xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx výborů. Xxxxxxxx xxxxxx se vyhotovují xxxxxxx x podepisuje xx xxxxxxxx xxxxxx.

§78

(1) Zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx kontrolní a xxxxx pro xxxxxxx x vzdělávání. Tyto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pokud x xxxxxxx obvodu hlavního xxxxx Xxxxx žije xxxxx xxxxxxxxxx sčítání xxxx alespoň 5 % xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx než xxxxx, xxxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxx národnostní menšiny, xxxxx o xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxx xxxxxxx33). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výboru musí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxx nelze xxxxxx xxx nedostatek kandidátů x řad xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Prahy, ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx ani osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx.

(4) Xxxxxxxx výbor

a) xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx, jimiž xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x rady xxxxxxxx xxxxx Prahy,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(6) Xxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vzdělávání v xxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x školskými xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxx Praha xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx se k xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx.

(7) X provedené xxxxxxxx výbor pořídí xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx byly zjištěny x návrhy opatření xxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx výboru x xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; x zápisu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxx xxxxxxxx se kontrola xxxxxx.

§79

(1) Xxxx hlavního xxxxx Xxxxx zřizuje xxxx své xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx většinou xxxxx xxxxx svých xxxxx.

(3) Xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§80

X xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx zákony xxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

Díl 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy

§81

(1) Magistrát xxxxxxxx města Xxxxx (xxxx xxx "Magistrát") xxxxx ředitel Xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx do tohoto xxxxxx. X xxxx Xxxxxxxxxx je xxxxxxx Xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx hlavního města Xxxxx. Xxxxxxxxx rozhoduje x samostatné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx21).

(3) Magistrát xxxxxxxx přenesenou působnost xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxx-xx tímto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svěřena xxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Magistrát

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx správním xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxxx x xxxxxxxx, pokud xxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak,

b) xxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; k xxxx xxxxxxxxxx x provádí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx městských xxxxx, xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx přijímá potřebná xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx (§33a),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Magistrátu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx,

x) podílí xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx a úřadů xxxxxxxxx částí xxx xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx částí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx organizační xxx. Xxxxxxxxxx organizačními xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx na oddělení. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx zvláštními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odbory mohou xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx organizačních xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) stanoví podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnancům xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx svým xxxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxx, spisový řád x xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx,

x) xxxx úkoly xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnancům xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Magistrátu,

f) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x hlasem poradním.

(6) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx části návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx městské xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zjednána náprava xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. b). Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx předchozí xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 2.

(7) Za xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx samostatné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx Magistrátu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy.

(8) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx neslučitelná x funkcí xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx 6

§82

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx se v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx "Hlavní xxxxx Xxxxx". Xxxx se x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy", "Xxxx xxxxxxxx města Xxxxx", "Primátor hlavního xxxxx Xxxxx", "Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx" x přesným označením xxxxxx xxxx "Zvláštní xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" x xxxxxxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Všechna xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxx Prahy xx opatří razítkem x xxxxxxxxx "Hlavní xxxxx Xxxxx" x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaná x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx "Hlavní město Xxxxx" s xxxxx xxxxxxx znakem.

§83

§83 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2004 Sb.

Xxx 7

§84

§84 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 312/2002 Sb.

§85

§85 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2002 Sb.

§86

§86 zrušen právním xxxxxxxxx č. 312/2002 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§87

(1) Xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx je složeno x členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx zní: "Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx svou xxxx x svědomí, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx městské xxxxx a jejích xxxxxx, xxxxx se Xxxxxxx x zákony Xxxxx xxxxxxxxx."

(3) Na xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské části x na xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x jednání zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx x na práva x povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, není-li zákonem xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx velikostních xxxxxxxxx xxxxxxxxx částí

a) výši xxxxx xxxxxxxxxxxxx uvolněným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx výši xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx městských xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx městské části xx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx39), xxxxx byli xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxxx kalendářního xxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx městské xxxxx x xxxx xxx 20 % xxx, že xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx městské xxxxx xx velikostní xxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxxx od 1. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odměna ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx městské xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud nepřesahuje xxxxxxxxx xxxx odměny xxx příslušnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx městské xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

§88

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx příští volební xxxxxx xxxxxxx zastupitelstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 85 xxx xxxxx xxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx určen x xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxx stanovení počtu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx přihlédne xxxxxxx x xxxxx obyvatel x xxxxxxxxx územního xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxx x xxxxxxx části

a) xx 500 xxxxxxxx
5 xx 9 xxxxx,
x) xxx 500 xx 3&xxxx;000 xxxxxxxx
7 až 15 xxxxx,
x) nad 3&xxxx;000 xx 10&xxxx;000 xxxxxxxx
11 xx 25 xxxxx,
x) xxx 10 000 xx 30 000 obyvatel
15 xx 25 xxxxx,
x) xxx 30 000 xx 70&xxxx;000 xxxxxxxx
25 xx 35 xxxxx,
x) xxx 70&xxxx;000 obyvatel
35 až 45 xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx11a) xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xx počet xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 1. xxxxx roku, x němž xx xxxxxx volby.

(5) Xxxxx-xx xx sloučení městských xxxxx, stanoví xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx, který xx xxx xxxxxx, Xxxxxxxxx x přenesené působnosti. Xxx stanovení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

§89

(1) Xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xx vyhrazeno xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tímto xxxx xxxxxxxxx zákonem. Xxxx je zastupitelstvu xxxxxxx části xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx městské xxxxx, xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx je x xxxxxx,

x) xxxxxxx funkce, xxx které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx uvolněni,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxx neuvolněným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx za xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx x návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Prahy,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvoje xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účet xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx trvalé x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx složky xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx smlouvy, zakládací xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx právnických xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x spolupráci xxxxxxx části s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x formě xxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhodovat x xxxxxxxxx místního xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) udělovat x xxxxxxx čestné xxxxxxxxx x ceny xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx starosta xxxxxxx xxxxx pozastavil podle §102,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxx §52 odst. 5, rozhodovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §57, x xxxxxxxx xxx členy zastupitelstva xxxxxxx xxxxx podle §58c x x xxxxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvolněným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxx §58e xxxx. 6,

x) stanovit xxxxxxxx pro poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které nejsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxxx xxxxx výborů xxxxxxxxxxxxxx městské části, xxxxxx xxxx městské xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx části,

r) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxx xxxxx x členem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jednáních, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx zákonem nebo Xxxxxxxx xxxxxxx:

x) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, zápůjčky, x xxxxxxxx dluhu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx26) xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx&xxxx;xxx 50&xxxx;000 Xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx fyzickým xxxx právnickým xxxxxx x xxxxxxxx veřejnoprávních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx x nepeněžitých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx,

x) o xxxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí,

f) x darování xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x celkové xxxxxxx xxxxx než 50 000 Xx ročně xxxxx x xxxx xxxxx, x xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx darování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x právnickým xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x vzdání xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x úplatném xxxxxxxxxx pohledávky xxxxx xxx 100&xxxx;000 Xx,

x) x zastavení xxxxxxxxxx xxxx,

x) x zastavení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx než 100 000 Xx,

x) x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx splatnosti xxxxx xxx 18 xxxxxx,

x) xxxxxx x převod xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxx k xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx práva xxxxxx hlavním xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, xx veřejné soutěži x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zcela nebo xxxxxx svěřit xxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vydávat xxxxxx xxxxxxx vyhlášky.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§90

X xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxx části, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.19a)

§91

§91 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 145/2001 Sb.

§92

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx (§61 xxxx. 1), xxxxx xx Xxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx lhůty.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx části xx xxxxxxx svolat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(3) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx než 6 xxxxxx tak, xxx bylo xxxxxxx xx usnášet, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx část xxxxx xxxxxx k Xxxxxxxxx xxxxx v Praze.22) Xx xxxx, než xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx určen správce xxxxxxx xxxxx (§93), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx městské xxxxx xxxx městské xxxxx; xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx zřízena, xxx xxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxxxx rozhodovat xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxx §89 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx referendum x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx městské xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxxxxxxx městské části, xxx do 2 xxxxxx zjednalo nápravu. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx je rozpustí. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx část xxxxx xxxxxx k xxxxx.22)

§93

(1) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx x městské xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx22a),

x) xxxxxxxx počet členů xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx x xxxx než x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88, nebo

c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx zákon.

(2) Xxxxxxx městské části xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx samostatné působnosti xxxxx §89 xxxx. 1 xxxx. x), §94 xxxx. 2 x 3, §97 xx §99. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx22b). Xxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a je x xxxx úřadu xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx svolává xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx Magistrátu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x věcné výdaje xxxxxxx s výkonem xxxxxx správce městské xxxxx hradí hlavní xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx ustavujícího xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxx správce xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxx funkce x x xxxxx xxxxxxxxxxx a majetku xxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Rada xxxxxxx xxxxx

§94

(1) Xx postavení x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx postavení a xxxxxxx a na xxxxx x povinnosti xxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx části xx xxxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx nebo Statutem xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxx xxxxxxx části je xxxxxxxxx

x) zabezpečovat hospodaření xxxxxxx části podle xxxxxxxxxxx rozpočtu,

b) xx xxxxx tajemníka xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rušit xxxxxx xxxxx xxxxxxx části x schvalovat xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx městské xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx části je xxxxxxxx,

x) stanovit celkový xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx části bez xxxxxx subjektivity,

e) prohlašovat xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx předložené jí xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zařízením zřízeným xxxx založeným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu stanoveném xxxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nevyhradí; xxxx xxxxxxx části xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxx xxxxxxxxxx městské xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxx.

§95

(1) Počet členů xxxx městské xxxxx xxxx xxxxxxx 5 x xxxxxxx 9 xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednu xxxxxxx xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, kde zastupitelstvo xxxxxxx xxxxx má xxxx xxx 15 xxxxx.

(2) V xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxx městské části xxxxxx, xxxx její xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §94 xxxx. 2 písm. x), x), x e); xxxx úkoly xxxx xxxxxxxxxxxxxx městské části.

§96

(1) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx stanoveného xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx počtu, xxxxxxxx xxxx funkce až xx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx městské xxxxx.

(2) Poklesne-li x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxx části xxx xxxxxx xxxxxxx stanovenou x §88 odst. 2 x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx 30 dnů xx uprázdnění xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Jestliže x xxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx městské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, aniž xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxx pod 11, plní xxxx xxxxxxx části nadále xxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§97

(1) Xx postavení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx jeho xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x jednání x xx práva x povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxx-xx xxxxxxx stanoveno xxxxx. Xx rozhodování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx nebo Xxxxxxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxx x odvolává xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx-xx xxxx funkce xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§98

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx místních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx xxxx městskou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jí x xxx xxxxxxx jiné xxxxxx.

§99

(1) Starosta xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jednání xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx s hlasem xxxxxxxx; na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx mu xxxx xxx uděleno xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Starosta xxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, jedná-li xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx částí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Díl 4

Xxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx, komise xxxx xxxxxxx části x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

§100

(1) Xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx části x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx postavení a xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a zvláštních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx-xx zákonem xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx města Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§101

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx předkládají xxxxxx xxxx xxxxxxx části.

(2) Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxx.

(3) Komise xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx radě xxxxxxx xxxxx.

§102

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkon usnesení xxxx xxxxxxx části, xx-xx za xx, xx xx xxxxxxxxx. Xxx předloží x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zasedání, xxxxx xx povinno xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx zjednat xxxxxxx.

Xxx 5

Úřad xxxxxxx xxxxx

§103

Xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx, tajemníka x zaměstnanců xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx části xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx postavení a xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx Statutem xxxxxxxxx xxxxx.

§104

(1) Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zařazení xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx funkce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zřízena, xxxxxxxx xxxx funkci xxxxxxxx xxxxxxx části. X xxxxxxx městských částí, xxxxxx je xxxxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx zřizuje xxxxxx tajemníka xxxxx xxxxxxx části xxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxx části xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx plnění xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odpovědný xxxxxxxxxx xxxxxxx části.

(3) Xxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx městské xxxxx, není-li zákonem xxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Díl 6

Xxxxxxxxxx listin

§105

(1) Xxxxxxx písemnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x záhlaví xxxxxxxx uvedením slov "Xxxxxxx xxxx" x xxxxxx městské části. Xxxx xx x xxxxxxx xxxxx označení xxxxxx, xxxxx písemnost xxxxxxxxx, x to xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx", "Xxxx xxxxxxx xxxxx", "Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx", "Xxxx xxxxxxx xxxxx" x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxx městské xxxxx" x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x označením "Xxxxxxx část" x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x malým xxxxxx xxxxxxx části, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx jinak. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx opatří xxxxxxxx x xxxxxxxxx "Xxxxxxx xxxx" a názvem xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

HLAVA X

XXXXX

Xxx 1

Dozor xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x usnesení, xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx působnosti

§106

(1) Odporuje-li xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx výzvy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx stanoví hlavnímu xxxxx Praze xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx. Zjedná-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, ministerstvo xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x obecně xxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxx její účinnost xxx xxxxxxxxx xxxxx xx zjednání xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx zruší xxxxxxxxxx xxxx, co obdrží xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x zjednání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx i obecně xxxxxxx vyhláška hlavního xxxxx Prahy, kterou xxxx zjednána xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nápravu xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx rozklad, xxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozkladu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 podán xxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, kterým byl xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, zamítne xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinnosti obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nápravu xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx sdělení xxxxxxxx města Xxxxx x zjednání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je x xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§107

(1) Xx-xx usnesení, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxx působnosti x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nejde-li x xxxxxx závaznou xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxx město Prahu xx zjednání xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx do 60 xxx xx doručení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výkon xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx města Prahy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pozastaven xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Praze. Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Praze xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx, ministerstvo své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx hlavního města Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx i xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx náprava.

(2) X případě zřejmého x xxxxxxxxx rozporu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pozastavit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx jiného opatření xxxxxx hlavního města Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez předchozí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx takového xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx působnosti xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Praze. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hlavnímu xxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nápravy. Xxxxxx-xx příslušný orgán xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, ministerstvo své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx usnesení, rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x zjednání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx i usnesení, xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx zjednána náprava.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx lhůty xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx moci rozhodnutí x rozkladu, kterým xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zastaví, xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxx odstavce 3 nápravu, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ministerstvu. Xxxxxxxxxxxx xxx rozhodnutí x pozastavení výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx města Xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxxxx do 15 xxx od doručení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx o zjednání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx působnosti, xxxxxx xxxx zjednána xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxx působnosti, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx na jeho xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx odstavců 1 až 5 xx nepoužijí x xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx pracovního xxxxx x v xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy upraveny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx23).

§107x

§107x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

Xxx 2

Dozor xxx xxxxxxxxx x obsahem xxxxxxxx hlavního města Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Prahy v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§108

(1) Odporuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zákonu nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx město Xxxxx xx zjednání xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx xx 60 xxx xx doručení xxxxx, xxxxxxxx věcně xxxxxxxxx ministerstvo nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxx města Prahy. Xxxxxxxx nařízení hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxx dnem doručení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx příslušné ministerstvo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx současně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Zjedná-li příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ústřední správní xxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zruší neprodleně xxxx, co xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x zjednání xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx i xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy x xxxxxxxx právy x základními xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx účinnost xxx předchozí výzvy xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ústřední xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zruší xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx sdělení hlavního xxxxx Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy nápravu xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx správní xxxx xx 30 dnů xxx dne uplynutí xxxxx xxx nápravu Xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxx nařízení xxxxxxxx města Prahy. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxx právní xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx rozhodnutím Xxxxxxxxx xxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx správní úřad xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přílohou xx x nařízení xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxx xxxx zjednána xxxxxxx.

§109

(1) Odporuje-li usnesení, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx působnosti zákonu, xxxxxx právnímu xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx věcně příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx správního úřadu xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti, xxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx nápravy. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx Xxxxx nápravu do 60 xxx od xxxxxxxx výzvy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx v přenesené xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nápravy.

Xxx 3

Xxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx

§110

(1) Je-li xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxx jiným právním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx městské xxxxx. Magistrát x xxxxxxxxxx současně xxxxxxx xxxxxxx části xxxxx xx xxxxxxxx nápravy, xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxx části xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx zruší xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx městské části xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx Magistrát xx 60 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx odmítne, xxxxxxx xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx Magistrátu x pozastavení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy rozhodnutí xxxxx xxxxxx právní xxxx.

(3) Xxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx neprodleně tuto xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx obdrží xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nápravy, jehož xxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx působnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxx městské části x samostatné působnosti xxxxxxxxxx, jestliže xxx xxxx vykonáno; x xxxxxxx případě xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 se xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx, obchodního nebo xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxx dozor xxxx xxxxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx23).

§111

Je-li xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx x xxxxxxxxx působnosti x xxxxxxx xx xxxxxxx nebo jiným xxxxxxx předpisem, xxxxxxxxx xxxxx, směrnicí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx zruší. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx 4

Společná xxxxxxxxxx x dozoru

§112

(1) Hlavní xxxxx Xxxxx vyvěsí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx

x) rozhodnutí xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti,

b) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x odmítnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x zastavení xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xx jehož xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx platnosti.

(2) Hlavní xxxxx Xxxxx neprodleně xxxxxx xx Xxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxxxx účinnosti právního xxxxxxxx hlavního města Xxxxx,

x) nález Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx nejméně 15 xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti.

(4) Xxxxxx xxxxx Praha xx xxxxxxxx zašle neprodleně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx část xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a jiná xxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx požádání xxxxx xxxxxxxxxx Magistrátu usnesení, xxxxxxxxxx a jiná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správních xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxx 1 xx 3 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx úkony xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx městské xxxxx učiněné xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx daňového řádu.

§112a

§112a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§113

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Kontrolou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2, xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, obchodního xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) při xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxx, xxxx právní xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i opatření xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§114

Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Požádá-li xxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxx část x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx kontrolující xxxx doporučení x xxxxxxxxx x kontrole.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxx zástupce, nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx části konaném xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx části x xxxxxxxx uskutečněné kontroly.

(3) X případě, že xxx kontrolou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx návrh opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jej xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx se xxx xxx stalo. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx věci xxxxxx návrhu opatření x nápravě, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx město Xxxxx nebo xxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxx xx úřední xxxxx Xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx nejméně 15 xxx. Xxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxx hlavní xxxxx Xxxxx ministerstvu, xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx město Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§115

Xxxxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx

(1) Při kontrole xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx částí xxxxx xx tyto orgány x xxxxxxx Magistrátu xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx pověřená xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx části tajemník xxxxx městské xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx jím pověřená xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osoba.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§116

§116 zrušen právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§117

§117 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

HLAVA XXX

XXXXX MINISTERSTEV X XXXXXXXX XXXXX XXXXX

§118

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx dotýkají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx,

x) ve spolupráci x příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx organizuje xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx úsecích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, vyhodnocuje xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx opatření,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

(2) Xxx výkonu xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx město Praha xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, do xxxxxxx působnosti náleží xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxx x rámci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx vydáváním xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx mezích xxxxxxxxx xxxxxxx x instrukcí,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx přezkoumávání xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx.

XXXX DRUHÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§119

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §29 a 30,

x) xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx částí x právech, xxxxxx xxxxxxxxxx zájmech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx přenesené působnosti xxxxxxxx města Prahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx návrh xx xxxxxx výkon rozhodnutí.

§119a

(1) Skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy zařazeného xx Magistrátu z xxxxxxxxxxxx x rozhodování xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx se oznamují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odboru Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxxx xxxxxxxx odboru Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Člen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě zaměstnanec, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamují, xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx bude xxxxxxxx xxx podjatost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx obdobně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx, kde xxxx zřízen odbor xxxxx městské části xxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§119x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2001 Xx. x účinností xx 27.4.2001

§119x

(1) Xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon působnosti xxxxx tohoto xxxxxx xxxx referenční údaje:

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, místo x okres xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, místo a xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.

(2) Orgány xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona tyto xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou xxxx být doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

h) počátek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx opatrovníka, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x x opatrovníka, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo otce, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rodinný xxxx, xxxxx, xxxxx x okres uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx manželství xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x stát, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x manželů, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x manželů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx prohlášený za xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx manželem xxxx xxxxxxxxxxxxx partnerem xxxxxxx xxxxx, která xxxx přiděleno rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x datum jeho xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx,

x) den, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx nepřežil.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ministerstvo a xxxxx xxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxx číslo,

d) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x případě, xx xx cizinec xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu na xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx pobytu,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,

x) xxx, který xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxx x konkrétním xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§119x

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx27) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx bytu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx státních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx bytu činí Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx části v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx28) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zastupovat, zaznamenává xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx, xxxx tak x přenesené xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx29) xxxxxxx městem Xxxxxx xxxx městskou xxxxx je výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§119x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§120

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §54 odst. 1 x §87 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §14.

§121

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx 1998 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx období xxxxxx xxxx 14. xxxxxxxxx 2002.

(2) Rada xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx svou xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx radou xxxxxxxx města Prahy xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Náměstci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za náměstky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx vykonávající xxxx xxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Tajemník Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx orgány xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxxxxx xxxx funkci xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx hlavního města Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§122

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxxxxx území, xx xxxxxxxx za xxxxxxx části xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx volbách x roce 1998 xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx volbách se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxx volební xxxxxx xxxxxx 14. xxxxxxxxx 2002.

(3) Obvodní x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx svou xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx vykonávající xxxx xxxxxx ke xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx městských xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se stávají xxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(7) Zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx zákona.

§123

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.3)

§124

Číslování budov provedené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx.

§125

X správních xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§126

Na xxxxxxxx zákony xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ustanovení §33 xxxxxxx xx 1. xxxxx 2003.

§127

§127 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2002 Sb.

§128

Xxxxxxx xx:

1. Zákon č. 418/1990 Sb., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx.

2. Xxxxx č. 8/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx č. 418/1990 Xx., x hlavním xxxxx Praze, xx xxxxx zákona x. 439/1991 Xx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§129

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x roce 2000.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
x x. Xxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 131/2000 Sb.

Seznam katastrálních xxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze

1. Xxxxxx

2. Xxxxxxxxx

3. Bohnice

4. Xxxxxx

5. Xxxxxxx

6. Xxxxxxxxxx

7. Bubeneč

8. Xxxxxxxx

9. Xxxxx xxxx

10. Xxxxxx

11. Xxxxxxx

12. Dolní Xxxxxx

13. Xxxxx Xxxxxxxxx

14. Xxxxx Xxxxxxxxx

15. Xxxxx

16. Xxxxxxx

17. Xxxx

18. Hájek x Uhříněvsi

19. Hloubětín

20. Xxxxxxxxx

21. Xxxxxxxxxx

22. Xxxxxxxxxx

23. Xxxxxx

24. Xxxxx Měcholupy

25. Xxxxx Xxxxxxxxx

26. Xxxxxxxxx

27. Xxxxxxxx

28. Xxxxxxxx

29. Xxxxxxxxx

30. Xxxxxx

31. Cholupice

32. Xxxxxxxx

33. Xxxxxxx

34. Kamýk

35. Karlín

36. Xxxxx

37. Klánovice

38. Xxxxxxxx

39. Xxxxxxxx

40. Kolovraty

41. Xxxxxxxx

42. Xxxxxx

43. Xxxxxxxxx

44. Xxx

45. Xxxxxxxx

46. Xxxxxxxxx

47. Kyje

48. Xxxxxxxx

49. Letňany

50. Xxxxxx

51. Xxxxx

52. Xxxxx

53. Libuš

54. Xxxxxx

55. Xxxxxxx

56. Xxxxxxx

57. Xxxxxxxx

58. Malá Xxxxxxx

59. Xxxx Xxxxxx

60. Xxxxxxxx

61. Xxxxxx

62. Xxxxxxxxx

63. Modřany

64. Xxxxx

65. Nebušice

66. Xxxxxxx x Xxxxx

67. Xxxx Xxxxx

68. Xxxxx

69. Xxxxxxxxx

70. Xxxxxxx

71. Xxxxxxxxx

72. Xxxxxx

73. Xxxxxx

74. Xxxxxx Kopanina

75. Xxxxxxx

76. Xxxxxxx

77. Xxxxxx

78. Xxxxxxxx

79. Xxxx

80. Satalice

81. Xxxxxx

82. Xxxxxxxx

83. Smíchov

84. Xxxxx

85. Xxxxx Xxxxx

86. Xxxxxxxx

87. Xxxxxxxxx

88. Xxxxxxxxxx

89. Xxxxxxxx

90. Suchdol

91. Xxxxxxx

92. Xxxxxxxxxx

93. Točná

94. Troja

95. Xxxxxxxxx

96. Xxxxxxxxxxx

97. Xxxxxxxxx

98. Xxxxx x Xxxxxxxx

99. Xxxxx xxx Lesy

100. Xxxxxxxxxx

101. Xxxxx Xxxxxxx

102. Xxxxxxxxx

103. Vinoř

104. Vokovice

105. Xxxxxxxx

106. Xxxxxxxx

107. Xxxxxxxx

108. Xxxxxxxxx

109. Xxxxx Kopanina

110. Xxxxxxxx

111. Zličín

112. Žižkov

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 131/2000 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částí

Velikostní kategorie

Počet xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx části

1.

do 300

2.

xx 301 do 600

3.

od 601 do 1 000

4.

od 1&xxxx;001 do 3&xxxx;000

5.

xx 3&xxxx;001 xx 5 000

6.

od 5&xxxx;001 do 10&xxxx;000

7.

xx 10&xxxx;001 xx 20&xxxx;000

8.

xx 20&xxxx;001 do 50&xxxx;000

9.

xx 50&xxxx;001 do 100&xxxx;000

10.

xx 100&xxxx;001 xx 200&xxxx;000

11.

xxx 200&xxxx;000

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 99/2017 Sb. x účinností od 1.1.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxx přenesené působnosti xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx-xx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Xx. x účinností xx 1.7.2006

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Byl-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx mu xxxx nařízena xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

Čl. XXIV

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2014 x xxxx ještě x roce 2014, xxxxxx uvolněnému členu xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx uvolněnému xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx odměna xxxxx §53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. prosince 2013.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2011 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxx §59 odst. 2 xxxx. e) x §68 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx poprvé xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx 2012.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 239/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxx dobrovolných xxxxxx xxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pokud xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxx městě Xxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 106/2016 Xx. s účinností xx 1.7.2016

Čl. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, do xxxxx xxx zvolen xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx namísto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, odměna xxx xxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 131/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx vykonávají funkci xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx, do xxxxx xxxx zvoleni xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, odměna xxx xxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 99/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XVI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x době dočasné xxxxxxxx neschopnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, která vznikla xxxx účinností tohoto xxxxxx x xxxx xx xxxx účinnosti, xx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

Informace

Právní předpis x. 131/2000 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.11.2000.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

145/2001 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2001

273/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.8.2001

320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx ve veřejné xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2002

450/2001 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxx x. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 101/2000 Xx., o xxxxxxx osobních xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

311/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 553/91 Sb., o xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

312/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2003

22/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx

x účinností od 1.2.2004

216/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Praze, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.4.2004

257/2004 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxx investování a xxxxxx x dluhopisech

s xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

387/2004 Sb., x xxxxxxx hranic xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx určení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státním xxxxxx (xxxxx x rozpočtovém xxxxxx daní), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 314/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x stanovení obcí x rozšířenou působností, x xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.7.2004

421/2004 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x dobrovolných xxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2004

499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

501/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx správního řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2006

626/2004 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

109/2006 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx stavebního zákona x zákona x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

189/2006 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx změněna xxxxxxx x. 585/2006 Xx. na 1.1.2008 x xxxxxxx č. 261/2007 Xx. na 1.1.2009)

234/2006 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 22/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x. 312/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 46/2004 Xx.

x účinností xx 1.7.2006

585/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění, zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, zákon x. 264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Sb., x pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx nouzi, xx znění zákona x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

66/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Praze, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.2.2008

88/2008 Xx., nález XX xx xxx 31.1.2008 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x xx zrušení xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

169/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 234/2006 Xx., xxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

298/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 131/2000 Xx., o xxxxxxx městě Xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2008

305/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

477/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 250/2000 Xx., o rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x účinností xx 1.1.2011

326/2009 Sb., x xxxxxxx hospodářského xxxxx x sociální xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

199/2010 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

347/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

424/2010 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2010 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx účinnosti xx 1.7.2012

80/2011 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 sp. zn. Xx. XX 55/10 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx v působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

246/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 14.9.2011

364/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x úspornými xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

x účinností od 1.1.2012

457/2011 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Finanční xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

142/2012 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

186/2012 Xx., nález XX xx dne 24.4.2012 xx. xx. Xx. XX 54/10 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §192 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §68 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 221/99 Xx., x vojácích x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §124 xxxx. 5 xxxx. a) zákona x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/95 Sb., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených s xxxxxxx funkce představitelů xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 xxxx. 4 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §48 xxxx. 3 xxxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §53 odst. 4 zákona x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §111 zákona x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpis (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností od 21.6.2012

239/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

350/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.1.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s účinností xx 1.1.2014

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.5.2014

24/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.2.2015

298/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 248/2000 Xx., o podpoře xxxxxxxxxxxx rozvoje, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.11.2015

106/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Sb., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 256/2013 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.7.2016

99/2017 Xx., kterým se xxxx zákon x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 131/2000 Sb., o xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2018

257/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.9.2017

32/2019 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2019

263/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Praze, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

7/2021 Xx., xxxxx XX xx xxx 24.11.2020 xx. zn. Pl. XX 24/19 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §72 xxxx. 1 věty xxxxx xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxx č. 263/2019 Sb., §47 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 263/2019 Xx., x §53 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Praze, ve xxxxx xxxxxx x. 263/2019 Xx. (netýká xx paragrafovaného znění)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Ústavní xxxxx č. 347/1997 Sb., o xxxxxxxxx vyšších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx č. 1/1993 Sb., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
1a) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x finanční xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 152/1994 Sb., x volbách xx zastupitelstev x xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 247/1995 Xx.
4) Xxxxx č. 298/1992 Sb., o místním xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 152/1994 Xx.
5) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
6) §121 xxxx. 1 xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6x) §121 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb.
6x) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §108 xxxx. 2 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním řádu (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx zákona x. 83/1998 Xx.
8) Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §20i x 20j xxxxxx x. 40/1964 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9a) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxx č. 513/1991 Sb.
11a) Zákon č. 420/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
11x*) §26 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx.
12) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx(xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx.
13) §3 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 190/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx práv k xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 89/1996 Sb.
14) §124 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) §124 xxxx. 2 xxxxxx x. 65/1965 Xx.
16) §17 xxxxxxxx xxxxx x. 108/1994 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 65/1965 Xx.
17) §16 xx 18 xxxxxx x. 143/1992 Sb., x platu a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 119/1992 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19) §6 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19a) Xxxxxxxxx §14 xxxxxx č. 22/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx.
19b) §13 xxxx. 2 a §16 zákona x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
*20) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §214 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxxx §22 xxxx. 7 xxxxxx č. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění zákona x. 477/2008 Xx.
22) §250l xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22x) §23 xxxx. 8 xxxxxx x. 491/2001 Sb., x volbách do xxxxxxxxxxxxxx obcí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
22x) §13 xxxx. 2 xxxxxx x. 250/2000 Xx.
23) Zákon č. 320/2001 Sb., x finanční xxxxxxxx ve veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o finanční xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 420/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, ve xxxxx zákona x. 413/2005 Sb.
24) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §2716 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §3075 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §1543 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §471 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) §8 zákona x. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

31) §74 zákona x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).

32) Zákon č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) §5 xxxxxx x. 273/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§214 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) §206 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 589/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

35) §21 a 22 xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

36) §11a xxxx. 1 zákona č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Část xxxxx xxxxx XXX x XX zákoníku práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 245/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x ostatních xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

39) §3 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§158 xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.