Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2020 do 31.12.2021.


Zákon o hlavním městě Praze
131/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1 §2 §3 §4 §5 §5a

HLAVA II - OBČANÉ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ §6 §7 §8 §9 §10 §10a

HLAVA III - ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A JEHO ZMĚNY §11 §12

Názvy městských částí, názvy ulic a dalších veřejných prostranství a číslování budov §13 §14 §14a §14b

Znak, vlajka a razítko hlavního města Prahy a městských částí §15

HLAVA IV - SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ §16 §17 §18 §19

Spolupráce hlavního města Prahy a městských částí s ostatními kraji a obcemi §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §30

HLAVA V - PŘENESENÁ PŮSOBNOST ORGÁNŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ORGÁNŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Přenesená působnost orgánů hlavního města Prahy §31

Přenesená působnost orgánů městských částí §32 §33

Přestupky §33a

HLAVA VI - HOSPODAŘENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43

HLAVA VII - OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY §44 §45 §46 §47

HLAVA VIII - ORGÁNY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Díl 1 - Zastupitelstvo hlavního města Prahy §48 §49 §50 §51

Odměňování členů zastupitelstva hlavního města Prahy §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58 §58a §58b §58c §58d §58e §59

Jednání zastupitelstva hlavního města Prahy §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67

Díl 2 - Rada hlavního města Prahy §68 §69 §69a §70 §71

Díl 3 - Primátor hlavního města Prahy §72 §73 §74 §75 §76

Díl 4 - Výbory zastupitelstva hlavního města Prahy, komise rady hlavního města Prahy a zvláštní orgány hlavního města Prahy §77 §78 §79 §80

Díl 5 - Magistrát hlavního města Prahy §81

Díl 6

Označování listin §82 §83

Díl 7 §84 §85 §86

HLAVA IX - ORGÁNY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Díl 1 - Zastupitelstvo městské části §87 §88 §89 §90 §91 §92 §93

Díl 2 - Rada městské části §94 §95 §96

Díl 3 - Starosta městské části §97 §98 §99

Díl 4 - Výbory zastupitelstva městské části, komise rady městské části a zvláštní orgány městské části §100 §101 §102

Díl 5 - Úřad městské části §103 §104

Díl 6 - Označování listin §105

HLAVA X - DOZOR

Díl 1 - Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek hlavního města Prahy a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů hlavního města Prahy v samostatné působnosti §106 §107 §107a

Díl 2 - Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení hlavního města Prahy a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů hlavního města Prahy v přenesené působnosti §108 §109

Díl 3 - Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských částí hlavního města Prahy §110 §111

Díl 4 - Společná ustanovení k dozoru §112 §112a

HLAVA XI - KONTROLA VÝKONU SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI §113

Kontrola výkonu samostatné působnosti §114

Kontrola výkonu přenesené působnosti §115 §116 §117

HLAVA XII - VZTAH MINISTERSTEV K HLAVNÍMU MĚSTU PRAZE §118

ČÁST DRUHÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §119 §119a §119b §119c §120 §121 §122 §123 §124 §125 §126 §127 §128

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §129

Příloha č. 1  - Seznam katastrálních území v hlavním městě Praze

Příloha č. 2 - Velikostní kategorie městských částí

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 234/2006 Sb. - Čl. VI

č. 261/2007 Sb. - Čl. LVII

č. 347/2010 Sb. - Čl. XXIV

č. 364/2011 Sb. - Čl. XXI

č. 239/2012 Sb. - Čl. XX

č. 303/2013 Sb. - Čl. XLIII

č. 106/2016 Sb. - Č. VI

č. 99/2017 Sb. - Čl. VI

č. 32/2019 Sb. - Čl. XVI

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 186/2012 Sb.; č. 7/2021 Sb.

INFORMACE

131

XXXXX

xx dne 13. xxxxx 2000

x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX PRAHY X XXXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx postavení hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx1) x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx město Xxxxx xx veřejnoprávní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx vlastní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zvláštním zákonem x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zvláštním zákonem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxxx v právních xxxxxxxx xxxx jménem x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx.

(4) Hlavní xxxxx Xxxxx xx samostatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy; dalšími xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx jsou xxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxx xxxxxx hlavního města Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§2

(1) Xxxxx xxxxxxx xx samosprávy xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx") xxxx xxxxxx město Xxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx tímto nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Úkoly xxxxxxx xx samosprávy xxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx městských xxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto nebo xxxxxxxxx zákonem x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx jen "Xxxxxx") x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potřebám xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx území x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxx xxxxx chrání xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx").

(3) Svěří-li xxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx správy (xxxx xxx "xxxxxxxxx působnost xxxxxxxx xxxxx Xxxxx"), xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx správním xxxxxxx.

(4) Xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1a)

§3

(1) Hlavní xxxxx Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jménem a xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx orgánů a xxxxxx působnost xxxxxxx xxxxx zákon, xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx.

(4) Xxxxxxx části zajišťují xxxxx finanční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.1a)

§4

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx zastupitelstvem xxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rada xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx městské xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx-xx xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx svěřen xxxxx xxxxxxxxx působnosti (xxxx xxx "přenesená xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx x xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a Statutem xxxxxxxxx podle xxx.

§5

(1) Hlavní xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úkoly x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx vyjadřovat xx x xxxxxxx státních xxxxxx, které se xxxxxxxx jejich samostatné xxxxxxxxxx. Orgány xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx možné, xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx městem Xxxxxx xxxxxxxx dotýkající se xxxx xxxxxxxxxx působnosti.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x městským xxxxxx xx požádání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x bezplatně, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx město Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ochrana xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5a

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx a městské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx právnických a xxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx práva x xxxxxx xxxx hlavní xxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxx povinny xxxxx jen x xxxxxxx, xx jim xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.4.2001

HLAVA II

OBČANÉ HLAVNÍHO XXXXX PRAHY A XXXXXXXXX XXXXX

§6

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx osoba, xxxxx xx státním xxxxxxx České xxxxxxxxx x x hlavním xxxxx Praze xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx občan xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx části xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, který dosáhl xxxx 18 let, xx právo

a) volit x xxx volen xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy za xxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx předpisem,3)

b) hlasovat x xxxxxxx xxxxxxxxx4) xxxxxxx xx celém xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx spadající xx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx města Xxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záležitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx; xx-xx xxxxxx podepsána xxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx svá stanoviska,

e) xxxxxxxx xx rozpočtu xxxxxxxx xxxxx Prahy x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx za uplynulý xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxxxx a zápisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xx xxxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxx si x xxxx výpisy,

f) xxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx; podání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx bezodkladně, xxxxxxx do 60 xxx,

x) xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, a xx buď xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx ústně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

§8

Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx dosáhl xxxx 18 let, xx xxxxx

x) volit x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,3)

b) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,4) xxxxx xxxxxxxxx xxxx záležitosti spadající xx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti samostatné xxxxxxxxxx xxxxx městské xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx nejméně 0,5 % xxxxxx xxxxxxx xxxxx, musí xxx projednána xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské části x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx části x do závěrečného xxxx městské části xx xxxxxxxx kalendářní xxx, do xxxxxxxx x zápisů x xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx městské xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx x komisí xxxx městské xxxxx x xxxxxxxxx xx x nich xxxxxx,

x) xxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x podněty; podání xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx 60 xxx,

x) xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx za uplynulý xxxxxxxxxx xxx, x xx xxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx.

§9

(1) Oprávnění xxxxxxx x §7 x 8 xx i xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxx 18 xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx hlášena x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx Praze xxxx xxxxxxx části, xxxxxxx-xx xxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx uvedená x §7 písm. x) xx x) x x §8 xxxx. x) xx x) má x xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx udělit xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx svá stanoviska x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(2) Xxxxxxx část může xxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx občan xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, vědecká x xxxx díla xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx udělovat xxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(4) Městská část xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx, vědecká a xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x městské xxxxx udělovat ceny xxxxxxx xxxxx.

§10x

Xxxxxx město Praha x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 106/2016 Xx. x účinností xx 1.7.2016

HLAVA XXX

XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX A XXXXXXXXX XXXXX X XXXX XXXXX

§11

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx katastrální xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavcích 3 xx 9 Xxxxxx.

(3) Xxxxx hranic xxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(4) Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx základě vzájemné xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx x jiné městské xxxxx, se xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx části lze xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx zastupitelstev xxxxxxxxx xxxxxxxxx částí, xxxxx xx 30 xxx xx zveřejnění xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxx návrh, xx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v městské xxxxx, ve xxxxx xxx xxxxx návrh xx xxxx konání.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx

x) den, xxxxx x xxx, xx kterému se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o sloučení xxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxx části xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx právnických osob x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx městské xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx část, která xxx připojení městské xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx částí, xxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx slučují nebo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx vzniklá xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx část, xxxxx xxx připojení xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "ministerstvo"), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx městských xxxxx xxx provést xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx části musí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Praze nejpozději xx 30. června xxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x 1. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k nemovitostem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12

(1) Připojení xxxxxxxx xxxx x hlavnímu xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx územně xxxxxxx x jinou xxxx, xx hlavního města Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx městu Xxxxx, nebo k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xx hlavního xxxxx Xxxxx, se uskutečňují xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx obce xx projednání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadům.

(2) Xxxxxxx-xx občané xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx 500 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, x xxxxxxx referendu xxxxxxx x oddělením xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx města Xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxx ve lhůtě 90 xxx xxx xxx konání místního xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x změně území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Názvy xxxxxxxxx částí, xxxxx ulic x xxxxxxx veřejných prostranství x xxxxxxxxx budov

§13

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Statut.

(2) O xxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxx, parků a xxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, x xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx městskými xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx, náměstí, xxxxx x xxxxx, xxxxx x dalších xxxxxxxxx prostranství jsou xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx prostranství xx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Náklady xxxxxxx x označením xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx hlavní xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Vlastník xxxxxxxxxxx xx povinen strpět xxxxxxxxxx připevnění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx24).

§14

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx čísly xx xxxxxxxx

x) stavby xxx rodinnou xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) budovy, xxxxx nevyžadují xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x jednom xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 16 m2 x xx 5 m xxxxx,

2. zimních zahrad x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 m xxxxx,

3. xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx podlaží, xxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přístřešků xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 4 x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx popisnými x xxxxxxxxxxx čísly xx neoznačují xxxxxxxxxxxxx xxxxxx6), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx celku.

(4) X xxxxxxxxx orientace xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx jiných veřejných xxxxxxxxxxxxxx označují xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx orientačním.

(5) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx popisnými x evidenčními xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx katastrální xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 7. Číslo xxxxxxxxxx xx opakovaně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx budovu xxxxxx xxxxxxx hlavním xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx je v xxxxxx stavu.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, jsou-li xxx to vážné xxxxxx. Dojde-li x xxxxxxxxxxxx, hradí xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Praha.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) způsob označování xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxx,

x) xxxxxx použití x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o přečíslování xxxxx.

§14a

(1) Xxxxx popisná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx

x) x případě xxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx stavbou vyžadující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavebnímu xxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx6a),

x) x ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x doklad, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, dochází-li xx xxxxxxx žádosti vlastníka xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxx xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx x §14 odst. 2 xxxx. x).

(2) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx popisném xxxx evidenčním a xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx náleží, x xxxxx o xxxxx orientačním.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx popisného, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx zániku budovy xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X očíslování, xxxxxxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxx dochází zápisem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx24).

§14x

Xxxxxxxx prostranstvím xxxx xxxxxxx xxxxxxx, ulice, xxxxxxx, chodníky, xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx ohledu xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2009 Xx. s účinností xx 1.7.2010

Xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

§15

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx x právnické xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Prahou xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x právnické xxxxx x zařízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxx x vlajku xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxx a vlajku xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx písemným xxxxxxxxx xxxxxxx části.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx znak x xxxxxx, mohou být xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx části xxxxx používat xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx znak xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xx obvodu xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx města xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx stanoveno xxxxxxx xxxxxxx úředního xxxxxxx x malým xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX PRAHY X XXXXXXXXX ČÁSTÍ

§16

(1) Xx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx hlavního města Xxxxx x jeho xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správním xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx správy.

(2) Do xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx do xxxx samosprávy xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §59 x 68. Xxxxxx xxxxx Praha x xxxxxxxxxx působnosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pečuje x xxxxxxx s xxxxxxxx předpoklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx sociální xxxx x xxx uspokojování xxxxxx xxxxx občanů. Xxx především x xxxxxxxxxxxx potřeby xxxxxxx, xxxxxxx a rozvoje xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x vzdělávání, xxxxxxxxx kulturního rozvoje x xxxxxxx veřejného xxxxxxx.

(4) Hlavní město Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx právními xxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx své xxxxxxx poměry xx xxxxxx xxxxxx města Xxxxxxxx. Ve Statutu xxxxxxx zejména

a) xxxxx xxxxxxxxxxxx městských xxxxx x vymezení xxxxxx xxxxx (§11),

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx projednání xxxxxx rozpočtu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxxxx částí x xxxxxxxx xxxxxx hospodaření,

d) xxxxxxxxx součinnost xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x orgány xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx městských xxxxx a xxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxx návrhů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx částech,

g) způsob xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xx svěřuje xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx nakládání s xxxxx xxxxxxxx,

x) další xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxx.

(2) Návrh Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x návrhy xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Praha xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx potřeb občanů xxxxxxxxx částí, x xx xxx xxxxx x likvidaci tuhých xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx činnost, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx ruch, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx jim xxxxxxxx a předškolní xxxxxxxx, xxxxxxx jednotky xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x úkoly xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a zřizovatele,

c) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx referenda xx xxxxx městské xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx katastrálních xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx plnění se xxxxxxxx k území xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx části x xxxxxxxxxxx podle xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx vydává xxxxxx xxxxxxxxxx, společné xxxxxxxx, kterým se xxxxxx umisťuje a xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu6b) x xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Městská část xx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řídí xxxxxx x xxxxxx právními xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jednáních:

a) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx úvěru, návratné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x převzetí xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazku, o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx26), xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x peněžitých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) x majetkové xxxxxx městské xxxxx xx xxxxxxxxx jiných xxxx x výjimkou xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx nemovitostí podle xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx převodu xxxxxxxx xxxx včetně peněz,

f) x xxxxxxxxxxx postoupení xxxxxxxxxx xxxxxxx části,

g) x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) x zastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxx x splátkách xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §23, 24, 2627.

(4) Xxxxxx xxxxx Praha xxxx Xxxxxxxx stanovit xxxxxx rozhodování městských xxxxx podle odstavce 3.

§19

(1) Xxxxxxxx částem xx svěřují xx xxxxxx věci z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Prahou xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xx účelem, pro xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx věc x xxxxxxx města xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx městem Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 60 dnů.

(3) X xxxxxxxx věci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx lze svěřit xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx nacházejí xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx může být xxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xx nachází xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x městských xxxxx s ostatními xxxxx x xxxxxx

§20

(1) Xxxxxx město Praha xxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s ostatními xxxxx x obcemi.

(2) Xxxxxxx části xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřené xxx zákonem nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx x obcemi x xx xxxxxxxxxx městských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nelze použít xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxx20) x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx26).

§21

§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§22

§22 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§23

(1) Xxxxxxx části xxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx působnosti xx xxxxxxx konkrétního xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávnými xxxxx i na xxxxxxx smlouvy.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx být xxxxxx xxxxxxx, o jejichž xxxxxxx xxxxxxxx částem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx Statutem xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxx zákona.

(3) Pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx §24, 26 xx 27 xxxxxx xxxxxx.

§24

(1) Hlavní xxxxx Xxxxx může uzavřít x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (dále xxx "svazek"). Xxxxxx xxxxx Xxxxx může xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx již xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx svazku xxxxx být xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, sociální xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, požární xxxxxxx, xxxxxxxxxx ruchu x péče o xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx čistoty xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx zneškodnění, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x zdokonalování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx přeměn xxxxxxx xxxxxxx x vyloučení xxxxxxxxxx nevhodných paliv x bytech x xxxxxxxx objektech nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stavby,

e) xxxxxx lomů, pískoven x zařízení xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx surovin,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, lesů, xxxxxxxxx a bytového xxxxx, sportovních, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxxxxx spravovaných xxxxxxx xxxxxx Prahou,

g) xxxxxx xxxxxxxx fondů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x nichž musí xxx xxxxxxx

x) xxxxx x sídlo členů xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, způsob xxxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) majetek xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx do xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx svazku,

f) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx svazku,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx včetně xxxxxxxxxx majetkového xxxxxx,

x) xxxxx x rozsah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Prahou x xxxxxx, které svazek xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx mohou xxxxx, xx x xxxxxx změně xxxxxxxxx xxxxx svazku xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx členských xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx však xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx obcí.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx x jeho xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx svazků obcí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx svazků xxxx xx xxxxxxxx den xxxxxx xxxxxx, den xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx důvodu, xxx jeho xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxx činnosti svazku, xxxxxx, kterými xxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx osob vykonávajících xxxxxx xxxxxxxxx spolu x uvedením způsobu, xxxxx xxxxx orgán xxxxxx zastupuje, a xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx funkce; xxxxxxxx xxxxxx obcí xx xxxxxxx rejstřík, xxxxxxx xxxx součástí xx xxxxxx listin, v xxx xxxx uloženy xxxxxxx x vytvoření xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx vede xxxxxxxx xxxxxx obcí v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxxxxx svazku hlavní xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxx xx zápis xx xxxxxxxxx svazků xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x vytvoření xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx smlouvy xxxx stanov xx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx členové xxxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx svazku.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§26

(1) Xxxxxx xxxxxx x přezkoumání hospodaření xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "auditor").

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx auditorem uhradí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ustanovení §38 xxxx. 2, §39 a 41 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§26x

Xxxxxx xx oprávněn xxxxxxx právnickou xxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2001 Xx. x účinností od 27.4.2001

§27

Xxxxxx město Praha x xxxxxxx xxxxx xxxxx spolupracovat x xxxxxx xxxxxx států x být členy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx svazky xxxx xxxxxx států; xxxxxxx xxxxxxxxxx mohou být xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§28

Na xxxxxxxxxx mezi xxxxxxx městem Prahou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích a xx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx částmi a xxxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx v xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx občanského zákoníku x xxxxxx20) x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx26).

§28x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx subjekty mohou xxx jen činnosti, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx působnosti.

§28a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.4.2001

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§30

§30 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

HLAVA V

PŘENESENÁ XXXXXXXXX XXXXXX HLAVNÍHO XXXXX XXXXX A ORGÁNŮ XXXXXXXXX ČÁSTÍ

§31

Přenesená působnost xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx přenesenou xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx zákonem svěřena xxxxxxx xxxx, orgánům xxxx x pověřeným xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx

x) xxx vydávání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zákony x xxxxxx právními xxxxxxxx,

x) x ostatních případech xxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů; xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnic ústředních xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx vlády xxx xxxxxx krajů x xxxxxx xxxx;

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx je povinno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx působnosti.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§32

(1) Orgány xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx zákona Xxxxxxxx.

(2) Orgánům městských xxxxx lze v xxxxxx zákona svěřit Xxxxxxxx přenesenou xxxxxxxxx, xxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx orgánům xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx části xx xxxxxx xxxxxxx části xxxx zákony a xxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x směrnicemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Věstníku xxxxx xxx xxxxxx xxxxx a orgány xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obdrží x xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx příspěvek xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§33

(1) Pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy x xxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, platí, xx xxx vždy x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxx zvláštní zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a nestanoví, xx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, že jde xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx

§33x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx, odstraní xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) naruší xxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxx, odloží xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx městské xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxx naruší xxxxxx xxxxxxx části, xxxx

x) naruší xxxxxxx xxxxxxxxx x městské xxxxx, xxxxxx věc xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx části.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx vlastník xxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) neoznačí xx xxxx xxxxxx xxxxxx číslem xxxxxxx xxxxxxx městem Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x řádném stavu, xxxx

x) odmítne strpět xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tabulky x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx tabulky s xxxxxxxxx umístí jiný xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx a xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx 200 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxx část; xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx městských xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx 30 dnů xxx xxx, xxx xx o porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx, která x nich xxxx xxxxxxxxx projednávat, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uložené xxxxxx, xxxxxxxx přestupek xxxxxx město Xxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx předpsiem x. 183/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

XXXXX VI

HOSPODAŘENÍ XXXXXXXX XXXXX PRAHY X XXXXXXXXX XXXXX

§34

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx nakládá x xxxxxxxx xxxxxxxx x hospodaří x xxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozpočtu.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx hospodaří xxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx nakládají xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vymezeném xxxxx zákonem a Xxxxxxxx.

(4) Nově vzniklé xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx věcí x xxxxxxx hlavního xxxxx Prahy, xx xxxxxx xxxx tato xxxxxx svěřena xxxxxxxx xxxxxx x nacházejí xx na xxxxx xxxx nové xxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx část xxxxxxx xxxxx x závazky x xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx vlastnictví xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx.

§35

(1) Xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx účelně x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xx xxxx první není xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx důležitý xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hospodaření x xxxxx xxxxxxxx x xxxx účetnictví xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx před xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx naloží xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx město Xxxxx x xxxxxxx části xxxx xxxxxxx trvale xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x řádně xxxx své závazky, x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Doklady x xxxxxxxxxx finančních prostředků xxxxxx xx pořízení xxxxxxx uvedeného x §37 xxxx. 1 xxxx hlavní xxxxx Xxxxx x městské xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx celou xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxx o xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo Národního xxxxx,

x) závazků vyplývajících xx xxxxxxx x xxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxx určeny xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlavním xxxxxx Xxxxxx,

x) těch, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hlavní xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx stát,

d) xxxx, v xxxxx xxxx účasti jí xxxx, xxxx xxxxx x jinou xxxx (xxxxxx), krajem (xxxxx) xxxx xxxxxx přesahuje 50 %,

e) bytových xxxxxxxx,

x) honebních xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx učiněná x rozporu x xxxxxxxxxxx odstavce 6 xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx smluvně.

§36

(1) Záměry hlavního xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx prodat, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx nemovitou xxx xxxx xxxxx stavby xxxxx xx přenechat xxxx výprosu a xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx nebo městských xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx stavby x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx xxxxx Praha xxxx městská xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 15 xxx xxxx schválením v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx11a) e Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xx xxxxxx xxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx nabídky. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Praha xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx Praha xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx právní xxxxxxx neplatné. Xxxxxxxx xxx se v xxxxxx označí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona30) xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx majetku xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve výši, xxxxx je v xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x cenu xxxxxxxxxxx xxxxxx. Odchylka xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x cenu xxxxx xxx obvyklou. Xxxx-xx xxxxxxxx xx ceny xxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx bytů xxxx hrobových xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx na dobu xxxxxx xxx 30 xxx xxxx jde-li x xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx hlavní xxxxx Xxxxx xxxx městská xxxx xxxxx kterou xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx31).

§37

(1) Xxxx má xxxxx xxx bezúplatném xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx město Xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na pořízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Prahou vyhradit xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx další xxxxxxxxxxx x nakládání s xxxxx majetkem.

(2) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx v xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. Výnos xxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx hlavní xxxxx Praha xxxxxx xxxxxxx x majetkem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xx stanovenými xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účelu, xx xxxxxx město Xxxxx povinno xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ceně dotčeného xxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx přezkoumání xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx požádá x přezkoumání xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přezkoumá xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nepožádá-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx hospodaření Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx auditorovi, přezkoumá xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.11a) Ministerstvo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx k přezkoumání xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x provádí kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí.

(5) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx hlavnímu xxxxx Praze při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 veškeré doklady x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řádnému xxxxxxxxx xxxxxxx hospodaření xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx.

(7) Hlavní město Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6.

(8) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx mohou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přezkoumání svého xxxxxxxxxxx xxxxx stejných xxxxx xxxx x xxxxxxxx 1.

(9) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uhradí xxxxxx město Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx rozpočtových xxxxxxxxxx.

§39

Závěrečný xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přezkoumání hospodaření xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxx xxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx nedostatků.

§40

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx státních xxxxx xxxxxxxxx kontroluje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx, Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxxxx rozpočtu a xxxxxxxxxxx účtu hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx x prostředky xxxxxx rozpočtu se xxxx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§42

Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxxxx x nabytí věci x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jejím nabytí xxxxx obdobným xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x nejvhodnější xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx32).

§43

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx platnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx městské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx listina x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx splněny. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx městem Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zveřejnění, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stanovených x §35 xxxx. 7, §36 xxxx. 1 x 2 x §72 xxxx. 2 přihlédne soud x xxx xxxxxx.

XXXXX VII

OBECNĚ XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX PRAHY

§44

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx může x xxxxxx samostatné působnosti xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Rada xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy, xx-xx x tomu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx ukládat v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku; xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx činnosti, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx městě Praze xxxx xx xxxxx xxx v rozporu x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zdraví x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx a x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx na xxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx, průběh x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podniků, včetně xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, stanovením xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) k xxxxxxxxx xxxxxxxxx čistoty xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx prostranstvích, x ochraně životního xxxxxxxxx, zeleně x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx13) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") x k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx zákon.

§45

(1) Podmínkou platnosti xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxx Prahy x nařízení xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx") xx jejich xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxx xxx, xx se xxxxxxxx xx Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx").

(3) Xxxxxx předpis xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx následujícím po xxx jeho xxxxxxxxx xx Xxxxxx, pokud x xxx xxxx xxxxxxxx pozdější počátek xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx zájem, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dřívější xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nabývá xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být x xxxxxxx předpisu xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxx x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx11a). V xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx částí, xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 tímto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx město Xxxxx xxxxxx xxx xxxx územní xxxxx Xxxxxx.

(6) Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx každá obsahuje x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(7) Právní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx čísly. Xxxxxxx xxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx x číselná xxxx xxxxxxxxxxxx částek Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plného xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxx města Prahy x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx předpisům xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(9) Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Právní xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxx být uveřejněny xx Xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušným orgánem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xx Sbírce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx u Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx Praha xxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxx Xxxxx neprodleně xx dni xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo jinému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

§46

(1) Hlavní město Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x městskými xxxxxx.

(2) Xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxx. Xxxxx může být xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hlavního města Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx xxx 15 dnů. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx, má xx xx xx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Podrobnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

§47

§47 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 145/2001 Sb.

XXXXX XXXX

XXXXXX HLAVNÍHO XXXXX XXXXX

Xxx 1

Zastupitelstvo xxxxxxxx města Xxxxx

§48

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxx x členů zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx členů zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx 55 xx 70 xxxxx.

(2) Počet xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy na xxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx 85 xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx v obcích. Xxxxx xxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x této lhůtě, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxx zvolen, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx11a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nejpozději xx 2 xxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§49

Podmínky xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx upravuje zvláštní xxxxxx předpis.3)

§50

(1) Xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx zvolení dojde xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxx slib xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Slib xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx zní: "Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Slibuji xx xxxx xxxx x xxxxxxx, že svoji xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxx xxxxxx, xxxxx xx Ústavou x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx."

(4) Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x pronese xxxxx "xxxxxxx". Předsedající xxxxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy (§61 xxxx. 2) xxxxxx xxxx jako xxxxxxxx xx rukou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx slibu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§51

(1) Xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxx vykonávat xxxx xxxxxx osobně x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx přitom xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx zastupitelstvu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, připomínky x podněty xx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je hlavní xxxxx Xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x organizačních xxxxxx, xxxxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx zřídilo; písemnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 dnů,

c) xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx hlavní město Xxxxx založilo xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx zasedání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx, které xxx xxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vyplývají, a xxxxx, které mu xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zájmy xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx určité xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pro xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zastupuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx moci, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx danou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy

§52

(1) Xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx xxx xxx výkon xxx funkce xxxxxxx xx právech xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx funkce, xxx xxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx uvolněni, (xxxx xxx "uvolněný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx"),

x) ostatní členové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy").

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx funkce pracovní xxxxx x náhradou xxxx nebo platu; xxxxxx doby xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx určí xxxxxx xxxxx Praha. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistného xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx34), uhradí xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Neuvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx provozující xxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, poskytuje hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx funkce xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx hodinu x xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx poskytnout x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx xxx, x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx poskytuje xxxxxx xxxxx Praha za xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxx xx funkce, již xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, pro kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx však xxx dne, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, který xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xx xxxx 0,4xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(2) Neuvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx usnesení zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxx stanovilo.

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx, x xx částkou x xxxxxx xxxxxxxx, přitom xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx individuálních xxxxx, xxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx stanoveným xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, jejichž xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, které xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx od 0,3 xx 0,6xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx uvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx primátora hlavního xxxxx Xxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx neuvolněnému členovi xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx primátora hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx dne zvolení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxx ve xxxx 0,3xxxxxxx xxxx odměny, xxxxx by náležela xxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Prahy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx po část xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx měsíc xxxxxx ve xxxx xxxxxxx jedné xxxxxxxxx xxxx odměny x xxxxx xxxxxxxxxxxx dnů, xx které tuto xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Nevykonává-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx z důvodu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x mateřství, xxxx x dítě xx 4 xxx xxxx xxxxx ošetřování xxxxx xxxxxxxxxx nebo péče x xxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak.

(7) Xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx od prvního xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx karantény xxxxxx odměna xx xxxx 60 % xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx odměny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx upravuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx35).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx o 50 %, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x podle xxxx xxxxx xx jednotlivý xxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru.

§54

(1) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxx poskytovaných uvolněným xxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxx,

x) maximální xxxx xxxxx poskytovaných neuvolněným xxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Prahy xx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx primátora xxxxxxxx města Prahy, xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx nejméně 3xxxxxxx xxxxxx uvolněného xxxxx zastupitelstva obce, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx, v obci xx velikostní xxxxxxxxx xxxx xx 300 xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru.

§55

(1) Xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, který xx xxxxxxxx k přijímání xxxxxxx vůle snoubenců, xx spolu xxxxxxxx xx manželství36), může xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx náročnosti x xxxxxxxx obřadů xxxxxx xxxxxx až x 2&xxxx;000 Kč xxx xxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx více xxxxxx náleží uvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx xx tu x xxxx funkcí, za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxx xxxxxx může být xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx souhrnu xxxxx xx tři xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx odměny xx výkon xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxx zastupitelstvo hlavního xxxxx Xxxxx nerozhodne x poskytnutí xxxxxx xxxxx věty první, xxxxxx neuvolněnému členovi xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, za xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§56

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx delší xxx 4 týdny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x plném xxxxxxx xxxx funkce z xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nevykonával xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx výši, xxxxx xx v xxxxx xxxxxx náležela xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx náměstka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx §75, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxxx primátora xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx §69x, xxxxxx xxxxxxxxx odměna do xxxxxxx nové xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xx předsedou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx z funkce xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxx odměna za xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx §69a.

§57

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxxxx mimořádnou xxxxxx za splnění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx mimořádných xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx dvojnásobek xxxxxxxx odměny, xxxxx xx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Souhrnná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v kalendářním xxxx xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxx zastávané xxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxxxx funkcí xx xxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy musí xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bod xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(5) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Prahy musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx programu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§58

(1) Xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx, poskytne xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx člena zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx odměna. X xxxxxxxx nevyplácení odměny x xxxxxxxx xxx x xxxxxx uvedených x §53 xxxx. 6 xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Prahy, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx náměstka xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy, xxxxx xxxx v průběhu xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxx xx vzdali xxxxxx, xxxxxxxx hlavní xxxxx Praha xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx nevyplácení odměny x xxxxxxxx den x xxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 6 se xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvolen xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nebo xx funkce neuvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx náměstka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxx xx xxxxxx odměna. X xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x druhé a xxxxxxxxxxx obsazení xxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx zvolen xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nebo xx xxxxxx neuvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx primátora xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy.

(5) Xxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x průběhu xxxxxx xxxxxx pravomocně odsouzen xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxx stíhání pro xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx podmíněně xxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx narovnání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx na xxxxxxxx x době, xxx xx proti xxxx vedeno xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx spáchaný v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx-xx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zastaveno xxxx bylo-li xxxxxxxxxx x schválení narovnání x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx odchodné xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx poskytnout xx funkčním období xxxxx xxxxxx.

§58x

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx výši xxxxxx, která členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx nebo ke xxx odvolání xxxx xxxxxx xx xxxxxx, x níž se xxxxxx xxxxxxx této xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, nejvíce xxxx xxx ukončených xxx xxxxxx funkce. Xx rozhodné xxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx i xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx §58 xxxx. 3 xxxx 4 do xxxxxxxxxx zvolení xx xxxxxx nevykonával funkci xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx funkci neuvolněného xxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Prahy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx splněny podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, x vyplácí xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx termínu.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx dány xxxxxxxx pro výplatu xxxxxxxxxx stanovené x §58 odst. 5 x 6.

§58x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 99/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§58b

Splatnost a výplata xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx poskytovaných x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx členům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx i srážky x nich, odpovědnost xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx odměnu nebo xxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx tyto xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§58x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 99/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§58x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx x peněžního xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxx xx úpravu xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx snoubenců, xx xxxxx vstupují xx xxxxxxxxxx36),

x) xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obřadech,

c) xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx spojených s xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kulturních x xxxxxxxxxxx aktivit, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) příspěvek xx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy poskytnout xx obdobných xxxxxxxx x x obdobné xxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§58x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 99/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§58x

(1) Xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy37) a x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Zastupitelstvo hlavního xxxxx Prahy může xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Nestanoví-li x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrad xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy zastupitelstvo xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výši xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x místo nástupu x xxxxxxxx cesty, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx členům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx před zahájením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vlastního zařízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, x kterého xx xxxxxxxxxxx xxxxxx řídí xxxxxxxx 1 až 3.

§58x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 99/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§58x

(1) Xxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx má xxxxx xx dovolenou v xxxxx 5 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx 25 xxx dovolené xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xx pátek, pokud xxxxx xxx xxxx xxxxxxx38).

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx uvolněného člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, má xxxxx xx poměrnou xxxx xxxxxxxx, která xxxx xx xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxx dovolené xx xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nekrátí.

(4) Xxxxxx město Praha xxxxxxxx xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxx tu xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx uvolněním x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx uvolněný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx dovolenou xxxx xxxx xxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx mu nárok xx xx xx xxxxxxxxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dovolená z xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx x xxxxx se xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx ke xxx xxxxxxxx xxxxxx funkce x pracovním nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx rok, xx kterém xxxxx x xxxxxxxx uvolnění xxx xxxxx funkce, xxxx xx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dovolenou nebo xxxx část. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytne zbývající xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx člen zastupitelstva xxxxxxxx města Prahy, xxxxx ke dni xxxxxxxx výkonu funkce xxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobném xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 za xxxxxxxxxx xxx, xx kterém xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předchozího kalendářního xxxx xx nenahrazuje.

(8) Xxxxxxx xx nevyčerpanou xxxxxxxxx podle odstavců 6 x 7 xx určí xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx které xx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx náleží xxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxx ukončení xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx dovolenou x xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5, xxxxxxxx xx odměna xx xxxxx xxx čerpání xxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx nároku jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odměny.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx vede xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx xxxxxx čerpání xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§58x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 99/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§59

(1) Zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Prahy rozhoduje xx věcech xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx je xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx zákonů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxx soudu, jsou-li x rozporu xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxx xxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy,

d) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx území,

e) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hlavního města Xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x rozvahovému xxx,

x) xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) volit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, jakož x xxxxx členy rady xxxxxxxx xxxxx Prahy (xxxxx) x odvolávat xx x funkce,

h) xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x účasti x xxxxxxxxxxxx sdružení s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx s xxxxxx kraji x xxxxxx, zakládat, zřizovat, xxxxxxxxxxx x rušit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx listiny, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právnických osobách,

j) xxxxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obslužnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxxxx systémů xxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx o vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

n) navrhovat xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hlavního města Xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx výbory xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxx územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x formách xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx usnesení rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxx primátor xxxxxxxxxx podle §73,

s) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) delegovat zástupce xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x výjimkou §68 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §52 xxxx. 5, rozhodovat x xxxxxxxxxxx odměnách podle §57, o xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §58c a x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx §58e odst. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy, xx xxxxx xxxxxx členů xxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) vyslovovat souhlas xx xxxxxxx pracovněprávního xxxxxx xxxx hlavním xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy,

z) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx vyhrazeno rozhodování x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) x vydání xxxxxxxxxxx dluhopisů,

b) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hlavním xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx26), jde-li o xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx závazky jiných xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx větší xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

e) x xxxxxxx dotace, xxx-xx x závazek xxxxx xxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx xxx 50 000 000 Xx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno jinak,

g) x poskytování dotací x xxxxxx městským xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozpočtu xxxxxxxx fondu x x xxxxxxxx poskytování xxxxxx x době xxxxxxxxx krizového xxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx25), xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) o xxxxxxxxxxx xxxxxx x návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx nad 200&xxxx;000 Kč spolkům, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx fyzickým a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mládeže, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx, zdravotnictví, xxxxxxxxxxxxxx aktivit, prevence xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšších než 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) x xxxxxxxxx nemovitých xxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx i nepeněžitých xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x svazků xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 5 000 000 Xx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx peněz x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx ročně jedné x téže xxxxx, x xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí xxxxxxx x x xxxxxxxx darování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x vzdání xx práva x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) x dohodách o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx delší xxx 18 xxxxxx,

x) nabytí x převod xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x pozemku xx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx hmotné xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx nebo práva xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Prahou x dražbě, ve xxxxxxx soutěži x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx obdobným způsobem; xxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx města Prahy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(4) Zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxx xxxxxxxx xxxxx pravomoci x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vyhrazené radě xxxxxxxx města Xxxxx xxx §68 xxxx. 2.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, jen xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

§60

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx svolává písemně x xx sdělením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, x to xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 3 měsíce.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxx třetiny xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx se v xxxxxxx případě xxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 15 dnů ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxx písemná xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx informuje občany xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x místě, době x navrženém programu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxx desce11a) Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, x xx xxxxxxx 7 xxx xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx25) xx xxxxxxxxx o xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx po xxxx 2 xxx xxxx xxxx konáním; xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vyhlášeného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx být xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(4) Xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx veřejné.

(5) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x slovo xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, senátor xxxx xxxxxxxx, xxxx xx být uděleno.

(6) Xxxxxxxx xxx zahájení xxxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx není xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§62), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx zasedání xxx, aby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx ukončeného xxxxxxxx.

§61

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvoleného zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxx podání xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx této xxxxx, a xxxxxxxx xxx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, do 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x podaných xxxxxx, xxxxx žádnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Ustavujícímu xxxxxxxx xxxxxxxx zpravidla xxxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Prahy. Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvoleného xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx nekonalo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx je xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vyhověl xxxxxx xx neplatnost xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Informaci o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x §60 xxxx. 3 po dobu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx desce.

§62

X platnému usnesení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.19a)

§63

§63 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2001 Sb.

§64

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zastupitelstvu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bodů programu, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

§65

X průběhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx se pořizuje xxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, schválený xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx nutno xxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx zasedání, xxxx xxx uložen xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx. X námitkách xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Prahy.

§66

Zastupitelstvo xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§67

(1) Nastanou-li xxxxxx xxx nové xxxxx,3) xx doby, xxx xxxx xxxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působnost uvedenou x §59 odst. 2 x 3, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x hospodaření xxxxx xxx x xxxxxxxxx výše xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx orgán hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxx xx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a ministr xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx tak, aby xxxx schopno xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx. Xx doby, než xxxx xxxxxxx nové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, zabezpečuje xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; xxxx-xx schopna xxxx xxxxx xxxxx xxxx není-li xxxxxxx, xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. X tomto případě xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxx §59 xxxx. 2 x 3, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

Xxx 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

§68

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx výkonným xxxxxxx xxxxxxxx města Prahy x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx zastupitelstvu xxxxxxxx města Prahy. Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx připravuje xxxxxx xxx jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x zabezpečuje xxxxxx xxx přijatých xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx je xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxx x xxxxxxx samostatné působnosti xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) projednávat a xxxxx xxxxxx, připomínky x podněty xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) stanovit xxxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx organizační xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxx vůči xxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxx zřízeným xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zřizovatele xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, a schvalovat xxxxxx závěrku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hlavním xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx funkci valné xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxx hlavního xxxxx Prahy, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx předsedy x členy,

j) xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx přijatá Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x komisemi xxxx xxxxxxxx města Prahy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhodovat x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 200 000 Xx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiným xxxxxxxx x právnickým xxxxxx působícím x xxxxxxx mládeže, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, sociálních xxxxxx, požární xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, prevence xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhodovat x xxxxxxxxx účasti xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxxxxx jiných xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zřízených xxxxxxx xxxxxx Prahou x xxxxxxx xxxxx xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx x přijetí a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx26), xxxxx-xx x závazek xxxxx xxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, ručení xx závazky xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx-xx x závazek xxxxx xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx x bezúplatném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodních xxxxxxxxxxx, nadací, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx obcí x xxxxxxx nepřevyšující 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) rozhodovat o xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx v hodnotě xxxxxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x splátkách x xxxxxx xxxxxxxxxx nepřevyšující 18 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Magistrátu xxxxxxxx města Xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx působnosti hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxx zákonem vyhrazeny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx; rada xxxxxxxx xxxxx Prahy může xxxx pravomoci zcela xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy; xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx může svěřit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednáních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx policie hlavního xxxxx Xxxxx.

(4) Rada xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx stanoví-li xxx xxxxx.

§69

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx z xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xx 11 xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxx hlavního města Xxxxx xxxx být xxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx primátor hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy odvolán x xxxxxx nebo xx této xxxxxx xxxx, přestává být x xxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§69x

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxx pravomoci xxxxx xxxxxx zákona i xx xxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx návrhu na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, je rada xxxxxxxx xxxxx Prahy xxx dne právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, ve xxxxxx xx koná xxxxxxxxxx zasedání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, oprávněna xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a schvalovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx19b).

(3) Jestliže xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, protože xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx rada xxxxxxxx xxxxx Prahy ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx kterém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx zápisu o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx dne, xx kterém xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvoleného zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§69x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.8.2008

§70

(1) Xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxx ke svým xxxxxxx podle xxxxxxx. Xxxxxx xxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Rada xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jednání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy nebo xxxx xxxxx.

(2) K xxxxxxxx usnesení, xxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx x náměstkem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx jiným xxxxxx. X xxxxxx xx xxxx uvede počet xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx schůze xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx a přijatá xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx člena xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx zápisu xxxxxxxx xxxxxxxxx schůze xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx ze xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zprávu x své činnosti.

§71

Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx počet xxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 6, vykonává xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx x xxxxxxx případě svěřit xxxxxx úkolů xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx

§72

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xx z xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(2) Primátor xxxxxxxx xxxxx Prahy zastupuje xxxxxx xxxxx Prahu xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxx primátor xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx schválení, xxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxx neplatná.

(3) Primátor xxxxxxxx xxxxx Prahy

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx podepisuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) po předchozím xxxxxxxx ministra vnitra xxxxxxx a odvolává xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy,

e) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxxxx Prahy,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů obrany, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přípravami xxxxx x xxxxxxx ochrany xx území xxxxxxxx xxxxx Prahy,

g) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx jsou xx uloženy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zákonem,

j) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vůči uvolněným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, podepisuje xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx x xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zabezpečování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného pořádku. Xxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx x xxx xxxxxxx xxxx zákony.

§73

Primátor xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx-xx xx to, xx xx xxxxxxxxx. Xxx xxx předloží x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxx xxxxxxx.

§74

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zastupuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx zvolit xxxx xxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Náměstkům xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx zabezpečování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§75

Dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxx xxx xxx xxxxx do zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx nového xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §72; x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx náměstek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx dosavadní xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxx pravomoci xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xx-xx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx, ten, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

§76

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx uprostřed xxxxx xxxxxx xxxx a xx xxxxxx xxxxxxx xx uveden xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx".

(2) Xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx stanovit, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxx rady hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxxx orgány hlavního xxxxx Xxxxx

§77

(1) Zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx orgány pro xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx radě xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx jí svěřených.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx z xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxx, kterými je xxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jí zákonem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Ze xxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy; xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx výborů xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx výborů. Usnesení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výboru.

§78

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx výbor finanční, xxxxx kontrolní x xxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx v xxxxxxx obvodu hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx posledního xxxxxxx xxxx xxxxxxx 5 % xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx hlásících xx x xxxxxxxxxx xxxx xxx české, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx výbor xxx národnostní menšiny, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx spolek xxxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxx xxxxxxx33). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výboru xxxx xxxxxx příslušníci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ledaže tuto xxxxxxxx xxxxx splnit xxx nedostatek xxxxxxxxx x řad xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Členy finančního x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx primátor xxxxxxxx města Prahy, xxxxxxxx primátora hlavního xxxxx Prahy, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

b) xxxx xxxxx xxxxx, jimiž xxx pověřilo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx

x) kontroluje xxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výbory x Xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx pověří xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(6) Výbor pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx,

x) xxxxxxxxx návrhy xx xxxxxxxxxxx xxxx poskytované xxxxxxx x školskými xxxxxxxxxx, případně předškolními xxxxxxxxxx, xxxxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) projednává xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxx, xxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx město Praha xxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx pověří xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pořídí xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x návrhy opatření xxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx. Zápis xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx činnosti xx kontrola xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx; k xxxxxx xxxxxxx vyjádření orgánu, xxxxxxxxx zaměstnanců, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§79

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx radě hlavního xxxxx Prahy.

(2) Komise xx usnáší xxxxxxxx xxxxx všech svých xxxxx.

(3) Xxxxxx je xx své xxxxxxxx xxxxxxxxx radě xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§80

V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlavního města Xxxxx pro výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

Díl 5

Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

§81

(1) Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxxx") xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx. X xxxx Xxxxxxxxxx je xxxxxxx Xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx Magistrátu zařazeným.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxxxxxx rozhoduje x xxxxxxxxxx působnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx21).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx-xx tímto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Magistrát

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaná xxxxxx xxxxxxxxx částí xx správním xxxxxx xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; k xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x nápravě xxxxxxxxxx přijímá xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§33a),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxx se xx odborné přípravě xxxxxxxxxxx zařazených do Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx částí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxx x xxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti a xxxxxxxxx xxx odbornou xxxxx,

x) vykonává xxxxx xxxxxxxxxx svěřené xx xxxxxxx.

(4) Organizační strukturu Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotek a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví organizační xxx. Základními organizačními xxxxxxxxxx xxxx odbory, xxxxx xx xxxx xxxxx na oddělení. Xxxxxxxxxxxx xxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx zvláštními organizačními xxxxxxxxxx. Xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x zabezpečení xxxxxxxx činností xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotek.

(5) Xxxxxxx Magistrátu

a) xxxx xxxxx uložené mu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x radě xxxxxxxx xxxxx Xxxxx své xxxxxxxx,

x) vydává svým xxxxxxxxx zejména pracovní xxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx Magistrátu xx xxxxxxxx podat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx návrh xx odvolání xxxxxxxxx xxxxx městské xxxxx, xxxxxxxx nebude ve xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx náprava xx základě přijatého xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxxx návrh se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 2.

(7) Za xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx Magistrátu xxxxxxxxx primátorovi hlavního xxxxx Xxxxx.

(8) Ředitel Xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx hnutích. Xxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxxxx poslance x senátora x x xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a zastupitelstva xxxxxxx části.

Díl 6

§82

Označování xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx "Hlavní xxxxx Xxxxx". Xxxx xx x záhlaví xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx slovy "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy", "Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx", "Xxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy", "Magistrát xxxxxxxx xxxxx Prahy" x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Všechna xxxxxxxxxx xxxxxx x samostatné xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxx razítkem x xxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxx Praha" x xxxxx znakem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Prahy xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxx Xxxxx" x malým xxxxxxx xxxxxx.

§83

§83 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2004 Sb.

Díl 7

§84

§84 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 312/2002 Sb.

§85

§85 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2002 Sb.

§86

§86 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2002 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX MĚSTSKÉ XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§87

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx na svou xxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx vykonávat svědomitě, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x jejích xxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxx a zákony Xxxxx republiky."

(3) Xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části x xx xxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení vztahující xx na xxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x na xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, není-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxxxxxx zastupitelstva městské xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx stanoveno jinak.

(4) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx x členění xxxxx velikostních kategorií xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx za xxxxx,

x) xxxxxxxxx výši xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xx xxxxx.

(5) Velikostní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 k tomuto xxxxxx.

(6) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vychází z xxxxx xxxxxxxx městské xxxxx39), xxxxx xxxx xxxxxxx x městské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx se xxxxxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx-xx se x xxxxxxx volebního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské části xxxxx xxxxxxxx městské xxxxx x xxxx xxx 20 % xxx, xx současně xxxxx ke xxxxx xxxxxxxx městské xxxxx xx velikostní xxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxx přílohy č. 2 k tomuto xxxxxx, xxxxxx od 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odměna xx xxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx městské xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx, pokud nepřesahuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx části, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

§88

(1) Xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx městské části xx xxxxxx volební xxxxxx stanoví zastupitelstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 85 dnů xxxxx xxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx lhůtě, xxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxx dolní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx obyvatel x xxxxxxxxx územního xxxxxx městské části. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx zastupitelstvo xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx části

a) xx 500 obyvatel
5 xx 9 xxxxx,
x) xxx 500 xx 3&xxxx;000 xxxxxxxx
7 xx 15 xxxxx,
x) nad 3&xxxx;000 xx 10&xxxx;000 xxxxxxxx
11 až 25 xxxxx,
x) nad 10 000 xx 30&xxxx;000 obyvatel
15 xx 25 xxxxx,
x) xxx 30 000 xx 70&xxxx;000 obyvatel
25 xx 35 xxxxx,
x) xxx 70&xxxx;000 xxxxxxxx
35 xx 45 členů.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx zvolen, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx11a) xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx jiným způsobem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx po xxxx xxxxxxxxx.

(4) Rozhodující pro xxxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx části x 1. xxxxx xxxx, x němž xx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx městských xxxxx, stanoví xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx zvolen, Magistrát x xxxxxxxxx působnosti. Xxx stanovení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

§89

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx starostu městské xxxxx, místostarostu (místostarosty) xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx části a xxxxxxxxx je x xxxxxx,

x) určovat xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) stanovit xxxx odměn neuvolněným xxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx hlaního xxxxx Xxxxx,

x) schvalovat xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx části,

j) xxxxxxxx, zřizovat a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zakladatelské xxxxxxx, xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xxxxxxx, stanovy x xxxxxxxxx listiny a xxxxxxxxxx o účasti xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobách,

k) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxx městskými částmi, xxxxx x územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx místního xxxxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx městské xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx starosta městské xxxxx xxxxxxxxxx podle §102,

x) xxxxxxxx paušální xxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxx §52 xxxx. 5, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §57, x xxxxxxxx xxx členy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxx §58c x o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxx §58e xxxx. 6,

p) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx náhrad xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx,

x) xxxxxxxxxx o peněžitých xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za výkon xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské části, xxxxxx rady xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx městskou částí x xxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx.

(2) Zastupitelstvu xxxxxxx části je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx městským xxxxxx zákonem nebo Xxxxxxxx xxxxxxx:

x) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxx ručitelského xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx k xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx26) xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxx 50&xxxx;000 Kč x xxxxxxxxxxx případě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x uzavření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vkladech xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx obchodních společností x svazků,

d) x xxxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx xx podnikání xxxxxx osob s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nemovitých xxxx,

x) x darování xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x celkové hodnotě xxxxx xxx 50 000 Xx xxxxx xxxxx x xxxx osobě, x xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx ztracených x xxxxxxxxxx zvířat xxxxxxxx x právnickým xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx městské xxxxx,

x) o xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x úplatném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 100&xxxx;000 Xx,

x) x zastavení xxxxxxxxxx xxxx,

x) o zastavení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx v hodnotě xxxxx xxx 100 000 Xx,

x) x dohodách x splátkách x xxxxxx splatnosti delší xxx 18 xxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx zřízení práva xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx nemovité xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxx stavby xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx nemovité xxxx nebo práva xxxxxx hlavním městem Xxxxxx x dražbě, xx xxxxxxx xxxxxxx x nejvhodnější xxxxxxx xxxx jiným obdobným xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx zastupitelstvo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx radě xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx městské části xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jen xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§90

K xxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nadpoloviční většiny xxxxx členů zastupitelstva xxxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx.19a)

§91

§91 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2001 Sb.

§92

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě (§61 xxxx. 1), xxxxx xx Xxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxx uplynutí xxxx lhůty.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx části xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx zastupitelstvo xxxxxxx xxxxx po xxxx delší xxx 6 měsíců tak, xxx bylo schopno xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx část xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Praze.22) Xx doby, než xxxx xxxxxxx nové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§93), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx; není-li zvolena, xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části podle §89 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxx referendum x xxxxxxxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, vyzve xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx 2 xxxxxx zjednalo nápravu. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx je xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx žalobu x xxxxx.22)

§93

(1) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx městské xxxxx, pokud

a) xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx členy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx22a),

x) xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx městské části x více než x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx §88, xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, které xxxxxxx tento xxxxx.

(2) Xxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 1 písm. h), §94 xxxx. 2 x 3, §97 xx §99. Správce xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx22b). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx městskou xxxx xxxxxxx a je x čele xxxxx xxxxxxx části. Správce xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zasedání xxxx xxxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx hradí xxxxxx xxxxx Praha.

(4) Činnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské části. Xx ustavujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Xxxx městské xxxxx

§94

(1) Na xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx části a xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx členů xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, není-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx rady xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx Statutem xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx části xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx části zřizovat x xxxxx odbory xxxxx xxxxxxx xxxxx x schvalovat xxxxxxxxxxx xxx úřadu městské xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx městské xxxxx jmenovat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odboru bez xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx části xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) prohlašovat xxxxxxxxxx za člena xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, připomínky x xxxxxxx předložené xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx rady xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx právnickým xxxxxx x zařízením zřízeným xxxx xxxxxxxxx zastupitelstvem xxxxxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu stanoveném xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx městské xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části nevyhradí; xxxx městské xxxxx xxxx tyto pravomoci xxxxx nebo zčásti xxxxxx xxxxxxxxxx městské xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxx rozhoduje x xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§95

(1) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 5 x nejvýše 9 xxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxxx jednu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Rada xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x městských xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx 15 xxxxx.

(2) X městských xxxxxxx, xxx xx xxxx městské xxxxx xxxxxx, xxxx její xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x §94 xxxx. 2 xxxx. b), x), x e); xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§96

(1) Poklesne-li v xxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxx členů xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, vykonává xxxx funkce až xx doplnění počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx městské části xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx rady městské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxx xxxxxx hranici stanovenou x §88 odst. 2 a xx xxxxxxxxxx mandáty nenastoupí xxxxxxxxxx, končí xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxxxxxx mandátů x xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx.

(3) Jestliže v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx počet xxxxx xxxx městské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx poklesne xxx 11, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§97

(1) Na xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx práva x povinnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x na xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Na rozhodování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx rozhodování xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a odvolává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Magistrátu x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx zřízena; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ředitele Magistrátu xx xxxxxxxx.

§98

Xxxxxxxx xxxxxxx části xx oprávněn při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Policie Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx jiné xxxxxx.

§99

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je oprávněn xxxxxxxxx xx jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx mu xxxx xxx uděleno xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jednání xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx-xx se x návrh podaný xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx městské xxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části, xxxxxx xxxx xxxxxxx části x xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxx

§100

(1) Xx xxxxxxxxx x jednání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx a povinnosti xx obdobně použijí xxxxxxxxxx vztahující xx xx postavení x xxxxxxx x práva x povinnosti výborů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vždy xxxxx xxxxxxxxx x výbor xxxxxxxx.

§101

(1) Xxxx městské xxxxx xxxxxxx xxxx xxx iniciativní x xxxxxxx orgány xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xx usnáší xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Komise xx ze xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx části.

§102

Xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxx usnesení xxxx xxxxxxx části, xx-xx za xx, xx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx městské xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxx xxxxxxx xxxxx

§103

Xx postavení a xxxxxxx xxxxx městské xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zařazených xx xxxxx městské části xx obdobně použijí xxxxxxxxxx vztahující xx xx postavení a xxxxxxx Xxxxxxxxxx, na xxxxx x povinnosti xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx zařazených xx Xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxxxxxx úřadu městské xxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§104

(1) Úřad městské xxxxx tvoří starosta, xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx městské xxxxx, xx-xx xxxx funkce xxxxxxx, x zaměstnanci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úřadu městské xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx městské xxxxx zřízena, vykonává xxxx xxxxxx starosta xxxxxxx části. X xxxxxxx xxxxxxxxx částí, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Zastupitelstvo městské xxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu městské xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx části.

(3) Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxxxx xxxxx, není-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Díl 6

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§105

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhotovené xxxxxx městských částí xx x xxxxxxx xxxxxxxx uvedením xxxx "Xxxxxxx část" a xxxxxx xxxxxxx části. Xxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který písemnost xxxxxxxxx, x to xxxxx "Zastupitelstvo xxxxxxx xxxxx", "Xxxx xxxxxxx xxxxx", "Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx", "Xxxx xxxxxxx xxxxx" x xxxxxxx xxxxxxxxx odboru xxxx "Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx" s přesným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Všechna rozhodnutí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxx xx opatří xxxxxxxx x xxxxxxxxx "Xxxxxxx xxxx" x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx části vyhotovená xxxxxx městské xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx "Městská xxxx" a xxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxx státním xxxxxx.

XXXXX X

XXXXX

Xxx 1

Dozor xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§106

(1) Odporuje-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx xx zjednání nápravy. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx přiměřenou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx ve stanovené xxxxx, ministerstvo xxx xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx zřejmého xxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a základními xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx předchozí výzvy xx zjednání xxxxxxx. Xxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlavnímu xxxxx Xxxxx. Ministerstvo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xx zjednání xxxxxxx. Zjedná-li zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zruší neprodleně xxxx, co xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x zjednání xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx x obecně xxxxxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx náprava.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nápravu xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 podán xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozkladu Ústavnímu xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže Xxxxxxx xxxx tento xxxxx odmítne, xxxxxxx xxxx řízení zastaví, xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxx právní moci.

(4) Xxxxxx-xx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxx nápravy, xxxxx xxxxxxxx je x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlavního města Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§107

(1) Xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx orgánu hlavního xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxx závaznou xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx do 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výkon xxxxxxxx, rozhodnutí nebo xxxxxx opatření orgánu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hlavnímu xxxxx Praze xxxxx xx zjednání xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, ministerstvo xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x usnesení, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx zřejmého x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx působnosti xx xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxx hlavního města Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx předchozí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Praze lhůtu xx xxxxxxxx nápravy. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o pozastavení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiného opatření xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší neprodleně xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti, kterým xxxx zjednána xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 podán xxxxxxx, podá ministerstvo xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx odstavce 1 x 2 podán xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušnému xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x rozkladu, xxxxxx xxx rozklad xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx tento xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zastaví, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx soudu nabude xxxxxx xxxx.

(4) Zjedná-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx i xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zjednána xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx nerozhodne x xxxxxxxxxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxx bylo xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx občanského, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x případě, xxx xxxx dozor xxxx kontrola xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy upraveny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx23).

§107a

§107a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

Díl 2

Dozor nad xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x usnesení, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx orgánů hlavního xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§108

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx zákonu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Prahu xx xxxxxxxx nápravy. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx do 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx o pozastavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxxxxx nařízení hlavního xxxxx Prahy xx xxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx. Xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx městu Praze xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Zjedná-li xxxxxxxxx xxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx správní xxxx xxx xxxxxxxxxx x pozastavení účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx zruší xxxxxxxxxx xxxx, xx obdrží xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přílohou xx x nařízení xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxx rozporu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x lidskými právy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx účinnost xxx předchozí xxxxx xx zjednání xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx doručení xxxxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního úřadu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx příslušné ministerstvo xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx současně stanoví xxxxxxxx městu Xxxxx xxxxxxxxxx lhůtu xx xxxxxxxx nápravy. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx sdělení hlavního xxxxx Prahy o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx hlavního města Xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx návrh xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení hlavního xxxxx Prahy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Praha neprodleně xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx ústřednímu správnímu xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx sdělení xxxxxxxx města Xxxxx x zjednání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§109

(1) Odporuje-li xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx právnímu xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxx usnesení xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx Xxxxx nápravu do 60 xxx xx xxxxxxxx výzvy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx orgánu hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx x o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx jiného opatření xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se zákonem xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx usnesení, rozhodnutí xxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx výzvy ke xxxxxxxx nápravy.

Xxx 3

Xxxxx xxx xxxxxxxxx x obsahem xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx opatření orgánů xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Prahy

§110

(1) Je-li xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx městské xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx současně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nápravy, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx městské xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxx, xx obdrží xxxxxxx městské xxxxx x xxxxxxxx nápravy, xxxxx přílohou xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nezjedná-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx části xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xx 60 xxx xx jejího xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx části x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx soud tento xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx části v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platnosti xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx části x samostatné xxxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxx, xx xxxxxx sdělení xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxx městské xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže již xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx podá xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx zrušení.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx práva x x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx obcí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx23).

§111

Xx-xx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx části x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, usnesením xxxxx, směrnicí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx je xxxxx. Xxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx městské xxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

§112

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Magistrátu xx xxxx xxxxxxx 15 xxx

x) xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x zastavení řízení x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxx Prahy,

c) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xx jehož xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx Xxxxx neprodleně xxxxxx xx Sbírce

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx jeho jednotlivá xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx neprodleně na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí nebo xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Praha na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx v samostatné xxxxxxxxxx. Hlavní město Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Městská xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Magistrátu usnesení, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx část xx xxxxxxxx zašle xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo městské xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x základních zásadách xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x jiné úkony xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx městské xxxxx učiněné podle xxxxxxxxx řádu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§112a

§112a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X PŘENESENÉ XXXXXXXXXX

§113

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxxxx x výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2, při xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x městských xxxxx xxxxxxxx

x) při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, obchodního xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxx, jiné právní xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x opatření xxxxxxxxxxx orgánů veřejné xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§114

Xxxxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx

(1) Požádá-li xxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx kontrolující xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy nebo xxxxxxx xxxxx konaném xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X případě, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxx části, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx části, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstvu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xx tak xxx xxxxx. Xxxxxxxxx x jednání zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx návrhu xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x způsobu xxxxxxx, xxxxxx město Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxx xx xxxxxx desce Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx části xx xxxx nejméně 15 xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx část Xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx město Xxxxx xxxx městské xxxxx xxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§115

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx kontrole xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx tyto orgány x případě Xxxxxxxxxx xxxxxxx Magistrátu nebo xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx městské xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx zajistit nápravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§116

§116 zrušen právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§117

§117 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

XXXXX XXX

XXXXX XXXXXXXXXXXX X HLAVNÍMU MĚSTU XXXXX

§118

(1) Ministerstvo xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnic x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xx dotýkají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) ve xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx úsecích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx x předkládá xxxxx návrhy xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x instrukcí,

b) xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx ve správním xxxxxx.

(4) Xx přezkoumávání xxxxxxxxxx orgánů hlavního xxxxx Xxxxx vydaných xx správním xxxxxx xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

XXXX DRUHÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§119

(1) Xxxxx o správním xxxxxx se vztahuje xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §29 x 30,

x) xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x městských xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Orgány xxxxxxxx města Prahy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx samy xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx x prvním xxxxxx, pokud xxxx xxxxx návrh na xxxxxx xxxxx rozhodnutí.

§119x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x rozhodování xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx Xxxxxxxxxx. Skutečnosti nasvědčující xxxxxxxxx ředitele xxxxxx Xxxxxxxxxx se oznamují xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx primátorovi. X xxxxxxxxxx rozhoduje xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamují, xxxxx x případě, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx na zaměstnance xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx městských xxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx částech, xxx xxxx zřízen xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyloučení xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§119x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2001

§119x

(1) Xxxxxx hlavního xxxxx Prahy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx správní xxxxx využívají ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx referenční údaje:

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x subjektu údajů, xxxxx xx narodil x cizině, xxxxx, xxxxx x stát, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí, xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Orgány xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x orgány xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx využívají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona tyto xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx narození v xxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxxx číslo,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních občanství,

g) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa trvalého xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx opatrovníka, xxxxxx-xx xx přiděleno, datum, xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx číslo xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce,

k) xxxxxxx xxxx, datum, místo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, došlo-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x manželů, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který byl x xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozvodu manželství,

l) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o zrušení xxxxxxxxxxxxxx partnerství,

m) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx číslo xxxxxxx nebo registrovaného xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx registrovaným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx,

x) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx mrtvého uveden xxxx den smrti, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ministerstva xxxx jiné ústřední xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,

x) datum narození,

c) xxxxx číslo,

d) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, xxx xx cizinec xxxxxxx; x xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství,

g) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pobytu, popřípadě xxxxx xxxxxxxx pobytu,

i) xxxxxxx svéprávnosti,

j) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx o prohlášení xx mrtvého uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx jako den, xxxxx nepřežil.

(4) Z xxxxx podle odstavců 1 až 3 xxx x konkrétním xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx xxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§119x

(1) Úkony xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku27) xxxxxxxxxxx x doporučení x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx bytu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo přispěl-li xxxx xx xxxx xxxxxxx, x v xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx bytu xxxx Xxxxxxxxx nebo úřad xxxxxxx části x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx28) primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx městské části xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx starostu xxxxxxx xxxxx zastupovat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poslední xxxx, xxxx x tím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkony x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx, xxxx xxx x přenesené xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx funkce veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx29) hlavním xxxxxx Xxxxxx xxxx městskou xxxxx xx výkonem xxxxxxxxx působnosti.

§119c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

§120

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §54 xxxx. 1 x §87 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §14.

§121

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxx 1998 se xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 14. xxxxxxxxx 2002.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx radou xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx svou xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxxxx svou xxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx podle tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx vykonávající xxxx funkci ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považuje xx Magistrát podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx svou xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx svou xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§122

(1) Městské části xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Obvodní x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx 1998 xxxx x následných xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městských xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx volební xxxxxx skončí 14. xxxxxxxxx 2002.

(3) Xxxxxxx x xxxxxx rady xxxxxxxxxxxx xxxx funkci xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Starostové městských xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx městských xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx starostů xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxx úřady xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx stávají xxxxx xxxxxxxxx částí xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxx funkci xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx stávají xxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§123

Xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí se xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx v obcích.3)

§124

Číslování budov xxxxxxxxx xxxxx předpisů platných xx počátku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx.

§125

U správních xxxxxx xxxxxxxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

§126

Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx §33 xxxxxxx xx 1. xxxxx 2003.

§127

§127 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2002 Sb.

§128

Xxxxxxx xx:

1. Zákon č. 418/1990 Sb., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx.

2. Zákon č. 8/1993 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 418/1990 Xx., x hlavním xxxxx Praze, ve xxxxx zákona x. 439/1991 Xx.

XXXX TŘETÍ

ÚČINNOST

§129

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2000.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
x x. Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx x. 131/2000 Sb.

Seznam xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

1. Xxxxxx

2. Xxxxxxxxx

3. Bohnice

4. Xxxxxx

5. Xxxxxxx

6. Xxxxxxxxxx

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxx

9. Xxxxx xxxx

10. Xxxxxx

11. Xxxxxxx

12. Xxxxx Xxxxxx

13. Xxxxx Xxxxxxxxx

14. Xxxxx Počernice

15. Xxxxx

16. Xxxxxxx

17. Háje

18. Hájek x Xxxxxxxxx

19. Hloubětín

20. Xxxxxxxxx

21. Hodkovičky

22. Holešovice

23. Xxxxxx

24. Xxxxx Xxxxxxxxx

25. Xxxxx Xxxxxxxxx

26. Xxxxxxxxx

27. Xxxxxxxx

28. Xxxxxxxx

29. Xxxxxxxxx

30. Xxxxxx

31. Xxxxxxxxx

32. Xxxxxxxx

33. Xxxxxxx

34. Xxxxx

35. Karlín

36. Xxxxx

37. Xxxxxxxxx

38. Kobylisy

39. Xxxxxxxx

40. Xxxxxxxxx

41. Xxxxxxxx

42. Xxxxxx

43. Xxxxxxxxx

44. Xxx

45. Xxxxxxxx

46. Kunratice

47. Xxxx

48. Xxxxxxxx

49. Xxxxxxx

50. Xxxxxx

51. Xxxxx

52. Xxxxx

53. Xxxxx

54. Xxxxxx

55. Xxxxxxx

56. Xxxxxxx

57. Xxxxxxxx

58. Malá Xxxxxxx

59. Xxxx Xxxxxx

60. Xxxxxxxx

61. Xxxxxx

62. Xxxxxxxxx

63. Modřany

64. Xxxxx

65. Xxxxxxxx

66. Xxxxxxx x Říčan

67. Xxxx Xxxxx

68. Xxxxx

69. Xxxxxxxxx

70. Xxxxxxx

71. Xxxxxxxxx

72. Xxxxxx

73. Xxxxxx

74. Přední Xxxxxxxx

75. Xxxxxxx

76. Xxxxxxx

77. Ruzyně

78. Xxxxxxxx

79. Xxxx

80. Xxxxxxxx

81. Xxxxxx

82. Xxxxxxxx

83. Smíchov

84. Xxxxx

85. Xxxxx Xxxxx

86. Xxxxxxxx

87. Xxxxxxxxx

88. Xxxxxxxxxx

89. Xxxxxxxx

90. Suchdol

91. Xxxxxxx

92. Xxxxxxxxxx

93. Xxxxx

94. Xxxxx

95. Xxxxxxxxx

96. Třeboradice

97. Uhříněves

98. Xxxxx u Xxxxxxxx

99. Xxxxx xxx Lesy

100. Xxxxxxxxxx

101. Xxxxx Xxxxxxx

102. Xxxxxxxxx

103. Xxxxx

104. Xxxxxxxx

105. Xxxxxxxx

106. Xxxxxxxx

107. Vyšehrad

108. Xxxxxxxxx

109. Xxxxx Kopanina

110. Xxxxxxxx

111. Xxxxxx

112. Žižkov

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 131/2000 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částí

Velikostní kategorie

Počet xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx části

1.

do 300

2.

od 301 do 600

3.

xx 601 do 1&xxxx;000

4.

xx 1&xxxx;001 xx 3 000

5.

od 3&xxxx;001 xx 5&xxxx;000

6.

xx 5&xxxx;001 xx 10&xxxx;000

7.

xx 10&xxxx;001 do 20&xxxx;000

8.

xx 20&xxxx;001 do 50 000

9.

od 50&xxxx;001 xx 100&xxxx;000

10.

xx 100&xxxx;001 xx 200&xxxx;000

11.

xxx 200&xxxx;000

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx právním předpisem x. 99/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o pozastavení xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zahájená xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx-xx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx příslušného xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx řízení podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Čl. LVII

Přechodné ustanovení

Byl-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx dočasně práce xxxxxxxxxx xxxx mu xxxx nařízena xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výši xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxx nemocenské xx xxxxxxxx, xx xxxx x po xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. LVII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Čl. XXIV

Čl. XXIV xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2014 x xxxx xxxxx x xxxx 2014, xxxxxx uvolněnému xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx měsíční xxxxxx xxxxx §53 odst. 4 zákona x. 131/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2013.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Přechodné ustanovení

Schvalování xxxxxx xxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2 xxxx. x) a §68 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx 2012.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 239/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Údaje x dokumenty dosud xxxxxx u krajského xxxxx v registru xxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxx xx xxxxxx dobrovolných svazků xxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svazků obcí, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx orgán xxxxxxx části rozhodl xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x majetkoprávním xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro toto xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx městě Praze xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 106/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxx zvolen xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 131/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, odměna xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx členovi zastupitelstva xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx, xx které xxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 131/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, odměna xxx xxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 99/2017 Sb. x účinností xx 1.1.2018

Xx. XVI

Přechodné ustanovení

Odměna x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xx xxxx účinnosti, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 32/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

Informace

Právní xxxxxxx x. 131/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 12.11.2000.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

145/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx od 27.4.2001

273/2001 Sb., o xxxxxxx příslušníků národnostních xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.8.2001

320/2001 Xx., x finanční xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností od 1.1.2002

450/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2001 Sb., xxxxx x. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2001

311/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 553/91 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

312/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

320/2002 Sb., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

22/2004 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2004

216/2004 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.4.2004

257/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

387/2004 Sb., x xxxxxxx hranic xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 243/2000 Xx., o xxxxxxxxxxx určení xxxxxx xxxxxxxxx daní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxx č. 314/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx x xxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x zákona č. 131/2000 Sb., o xxxxxxx městě Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2004

421/2004 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x účinností xx 1.8.2004

499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx a spisové xxxxxx a x xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2005

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti odměňování

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

109/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

186/2006 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx č. 261/2007 Xx. na 1.1.2009)

234/2006 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 22/2004 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x. 312/2002 Xx., x úřednících územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 46/2004 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

585/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx č. 189/2006 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx práce, xxxxx x. 589/92 Xx., x pojistném na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 111/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Sb., x zákon č. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

66/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 29.2.2008

88/2008 Xx., nález XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 27.3.2008

169/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/2004 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 234/2006 Xx., xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

298/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 131/2000 Xx., o xxxxxxx městě Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.8.2008

305/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2009

477/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

326/2009 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

424/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 100/2010 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2010 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.7.2012

80/2011 Sb., nález XX xx xxx 1.3.2011 sp. xx. Xx. ÚS 55/10 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx v působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

246/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 14.9.2011

364/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x úspornými opatřeními x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2012

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Finanční správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

142/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

186/2012 Xx., xxxxx XX xx dne 24.4.2012 xx. zn. Xx. XX 54/10 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §192 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §68 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §124 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §34 xxxx. 4 xxxxxx č. 236/95 Xx., o xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx spojených s xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 xxxx. 4 xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §111 zákona x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §65 xxxx. 1 zákona x. 155/95 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností od 21.6.2012

239/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2012

350/2012 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

64/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.5.2014

24/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 250/2000 Xx., o rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.2.2015

298/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 248/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 25.11.2015

106/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 129/2000 Sb., x krajích (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

99/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

257/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 2.9.2017

32/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2019

263/2019 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

7/2021 Xx., xxxxx XX xx xxx 24.11.2020 xx. zn. Pl. XX 24/19 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §72 odst. 1 xxxx třetí xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxx č. 263/2019 Xx., §47 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 263/2019 Sb., x §53 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 131/2000 Xx., o hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx zákona č. 263/2019 Xx. (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 12.1.2021

36/2021 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x účinností xx 1.2.2022

330/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxx xxxxx č. 347/1997 Sb., x xxxxxxxxx vyšších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 1/1993 Sb., Xxxxxx Xxxxx republiky.
1x) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
2) Například xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 152/1994 Sb., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění zákona x. 247/1995 Xx.
4) Xxxxx č. 298/1992 Sb., x místním xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 152/1994 Xx.
5) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
6) §121 xxxx. 1 zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6a) §121 xxxx. 2 zákona x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx.
6x) Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §108 xxxx. 2 xxxxxx x. 50/1976 Sb., x územním xxxxxxxxx x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 83/1998 Xx.
8) Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §20i x 20j xxxxxx x. 40/1964 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9a) §2 xxxx. 2 zákona x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník.
10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxx č. 513/1991 Sb.
11x) Xxxxx č. 420/2004 Sb., x přezkoumávání xxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí.
11x*) §26 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
12) Zákon č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx(xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxx č. 29/2000 Sb.
13) §3 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 190/1996 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České republiky, xx xxxxx zákona x. 89/1996 Sb.
14) §124 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §124 xxxx. 2 xxxxxx x. 65/1965 Xx.
16) §17 xxxxxxxx vlády x. 108/1994 Xx., kterým xx provádí xxxxx x. 65/1965 Xx.
17) §16 xx 18 zákona x. 143/1992 Xx., x platu x xxxxxx za pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 119/1992 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §6 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19x) Xxxxxxxxx §14 xxxxxx x. 22/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
19x) §13 xxxx. 2 x §16 xxxxxx č. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx.
*20) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §214 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxxx §22 xxxx. 7 xxxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx xxxxxx x. 477/2008 Sb.
22) §250l xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22x) §23 xxxx. 8 xxxxxx x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí a x xxxxx některých xxxxxx.
22b) §13 xxxx. 2 xxxxxx x. 250/2000 Sb.
23) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o finanční xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 420/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí, ve xxxxx zákona x. 413/2005 Sb.
24) Zákon č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) §2 xxxx. b) zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) §2716 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §3075 xxxxxxxxxx zákoníku.
28) §1543 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §471 xxxx. 3 občanského xxxxxxxx.

30) §8 zákona x. 256/2013 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

31) §74 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Zákon č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) §5 xxxxxx x. 273/2001 Xx., x právech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin x x xxxxx některých xxxxxx.

§214 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) §206 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších předpisů.

Zákon č. 589/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) §21 x 22 zákona x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

36) §11a odst. 1 zákona x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Část xxxxx xxxxx III x XX zákoníku práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 245/2000 Sb., x státních svátcích, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx dnech x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

39) §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 133/2000 Xx., o evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§158 xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.