Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o hlavním městě Praze
131/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1 §2 §3 §4 §5 §5a

HLAVA II - OBČANÉ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ §6 §7 §8 §9 §10 §10a

HLAVA III - ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A JEHO ZMĚNY §11 §12

Názvy městských částí, názvy ulic a dalších veřejných prostranství a číslování budov §13 §14 §14a §14b

Znak, vlajka a razítko hlavního města Prahy a městských částí §15

HLAVA IV - SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ §16 §17 §18 §19

Spolupráce hlavního města Prahy a městských částí s ostatními kraji a obcemi §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §30

HLAVA V - PŘENESENÁ PŮSOBNOST ORGÁNŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ORGÁNŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Přenesená působnost orgánů hlavního města Prahy §31

Přenesená působnost orgánů městských částí §32 §33

Přestupky §33a

HLAVA VI - HOSPODAŘENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43

HLAVA VII - OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY §44 §45 §46 §47

HLAVA VIII - ORGÁNY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Díl 1 - Zastupitelstvo hlavního města Prahy §48 §49 §50 §51

Odměňování členů zastupitelstva hlavního města Prahy §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58 §58a §58b §58c §58d §58e §59

Jednání zastupitelstva hlavního města Prahy §60 §60a §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67

Díl 2 - Rada hlavního města Prahy §68 §69 §69a §70 §71

Díl 3 - Primátor hlavního města Prahy §72 §72a §73 §74 §75 §76

Díl 4 - Výbory zastupitelstva hlavního města Prahy, komise rady hlavního města Prahy a zvláštní orgány hlavního města Prahy §77 §78 §79 §80

Díl 5 - Magistrát hlavního města Prahy §81

Díl 6

Označování listin §82 §83

Díl 7 §84 §85 §86

HLAVA IX - ORGÁNY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Díl 1 - Zastupitelstvo městské části §87 §88 §89 §90 §91 §92 §93

Díl 2 - Rada městské části §94 §95 §96 §96a

Díl 3 - Starosta městské části §97 §98 §99 §99a

Díl 4 - Výbory zastupitelstva městské části, komise rady městské části a zvláštní orgány městské části §100 §101 §102

Díl 5 - Úřad městské části §103 §104

Díl 6 - Označování listin §105

HLAVA X - DOZOR

Díl 1 - Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek hlavního města Prahy a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů hlavního města Prahy v samostatné působnosti §106 §107 §107a

Díl 2 - Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení hlavního města Prahy a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů hlavního města Prahy v přenesené působnosti §108 §109

Díl 3 - Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských částí hlavního města Prahy §110 §111

Díl 4 - Společná ustanovení k dozoru §112 §112a

HLAVA XI - KONTROLA VÝKONU SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI §113

Kontrola výkonu samostatné působnosti §114

Kontrola výkonu přenesené působnosti §115 §116 §117

HLAVA XII - VZTAH MINISTERSTEV K HLAVNÍMU MĚSTU PRAZE §118

ČÁST DRUHÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §119 §119a §119b §119c §120 §121 §122 §123 §124 §125 §126 §127 §128

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §129

Příloha č. 1  - Seznam katastrálních území v hlavním městě Praze

Příloha č. 2 - Koeficienty pro stanovení výše odměn členů zastupitelstva hlavního města Prahy a členů zastupitelstev městských částí

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 234/2006 Sb. - Čl. VI

č. 261/2007 Sb. - Čl. LVII

č. 347/2010 Sb. - Čl. XXIV

č. 364/2011 Sb. - Čl. XXI

č. 239/2012 Sb. - Čl. XX

č. 303/2013 Sb. - Čl. XLIII

č. 106/2016 Sb. - Č. VI

č. 99/2017 Sb. - Čl. VI

č. 32/2019 Sb. - Čl. XVI

č. 418/2023 Sb. - Čl. VI

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 186/2012 Sb.; č. 7/2021 Sb.; č. 5/2022 Sb.; č. 160/2023 Sb.

INFORMACE

131

XXXXX

xx xxx 13. xxxxx 2000

o hlavním xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx České republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX HLAVNÍHO XXXXX XXXXX A XXXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy jako xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kraje1) a xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx město Praha xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má vlastní xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxx vlastního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x nese xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelstvem hlavního xxxxx Xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hlavního města Xxxxx.

§2

(1) Xxxxx xxxxxxx xx samosprávy xxxxxxxx xxxxx Prahy (xxxx xxx "xxxxxxxxxx působnost xxxxxxxx xxxxx Prahy") xxxx xxxxxx město Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem x x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx samosprávy xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") x x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxxx; při plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zájem xxxxxxxxx x xxxxxxxx x jiných právních xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx správy (xxxx xxx "xxxxxxxxx působnost xxxxxxxx města Xxxxx"), xx území hlavního xxxxx Xxxxx správním xxxxxxx.

(4) Xxxxxx město Xxxxx zajišťuje výkon xxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.1a)

§3

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx části x xxxxxxx stanoveném xxxxxxx x Xxxxxxxx vystupují x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx městských xxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx zajišťují xxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.1a)

§4

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx zastupitelstvem xxxxxxx části; dalšími xxxxxx xxxxxxx části xxxx rada xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx městské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx.

(2) Xxxxxxx části xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx-xx xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx svěřen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx části xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.

§5

(1) Hlavní xxxxx Xxxxx x městské xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxx částí.

(2) Xxxxxx xxxxx Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx státních xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx povinny, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxx projednat x xxxxxxx městem Xxxxxx xxxxxxxx dotýkající se xxxx samostatné xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx x městským částem xx požádání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx město Xxxxx a městské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů2) xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

(1) Hlavní xxxxx Xxxxx x městské xxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zprávy xxx xxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx části xxxxxxx xxxxx jen x xxxxxxx, že xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2001

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXX XXXXX PRAHY A XXXXXXXXX ČÁSTÍ

§6

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxx Praze je xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

§7

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx, xx xxxxx

x) volit x xxx volen xx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,3)

b) hlasovat x xxxxxxx xxxxxxxxx4) xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx projednání xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx působnosti xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;000 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxx projednána xx xxxxxx zasedání xxxxxxxxxx do 60 xxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx do rozpočtu xxxxxxxx města Xxxxx x do xxxxxxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxxxx a zápisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xx usnesení rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxx hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxxxx xx x xxxx výpisy,

f) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx návrhy, xxxxxxxxxx x xxxxxxx; podání xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx vyřizují xxxxxxxxxxx, xxxxxxx do 60 xxx,

x) xxxxxxxxxx xx x návrhu rozpočtu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x x závěrečnému xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx za uplynulý xxxxxxxxxx xxx, x xx buď xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§8

Xxxxx městské xxxxx, xxxxx dosáhl xxxx 18 let, má xxxxx

x) xxxxx a xxx volen do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,3)

x) xxxxxxxx v místním xxxxxxxxx,4) xxxxx předmětem xxxx xxxxxxxxxxx spadající xx samostatné působnosti xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záležitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx městské xxxxx nebo zastupitelstvem xxxxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxx nejméně 0,5 % xxxxxx xxxxxxx části, xxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské části x souladu x xxxxxxxx řádem svá xxxxxxxxxx,

x) nahlížet xx xxxxxxxx xxxxxxx části x do xxxxxxxxxxx xxxx městské části xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx, xx usnesení xxxx xxxxxxx části, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx a xxxxxx xxxx městské xxxxx x pořizovat xx x xxxx výpisy,

f) xxxxxxx xxxxxxx městské xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx 60 xxx,

x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx městské xxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxx městské xxxxx za uplynulý xxxxxxxxxx xxx, x xx buď xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx xxxxx na xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxx uvedená x §7 x 8 má i xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxx 18 xxx, je cizím xxxxxxx xxxxxxx x xx hlášena x xxxxxxxx pobytu v xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána x xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Oprávnění xxxxxxx x §7 písm. x) xx x) x v §8 xxxx. x) až x) xx i xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx věku 18 xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§10

(1) Hlavní xxxxx Xxxxx může xxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se významnou xxxxx zasloužily x xxxxxx xxxxxxx části, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx právo xxxxxxxxxx xx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx svá xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx, vědecká x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(4) Městská xxxx xxxx za významná xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx díla xxxxxx xxxxx k městské xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§10x

Xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 106/2016 Xx. s účinností xx 1.7.2016

HLAVA XXX

XXXXX HLAVNÍHO XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX ČÁSTÍ X XXXX XXXXX

§11

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxx v příloze č. 1 xxxxxx xxxxxx.

(2) Území xxxxxxxxx xxxxx vymezí xx podmínek xxxxxxxxxxx x odstavcích 3 xx 9 Statut.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx projednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(4) Xxx xxxx více městských xxxxx, xxxxx spolu xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx se xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy připojit x xxxx xxxxxxx xxxxx, se xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxxxx městských xxxxx xxxx x připojení xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelstev dotčených xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx 30 xxx xx zveřejnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx. Je-li xxxxx takový xxxxx, xx x uzavření xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xx které xxx xxxxx xxxxx xx xxxx konání.

(6) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxx městské části xxxx obsahovat

a) xxx, xxxxx a rok, xx xxxxxxx xx xxxxxxx části xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) název xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx orgánů, xxx-xx x sloučení xxxxxxxxx částí,

c) popis xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) určení majetku, xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx práv a xxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx městské xxxxx, xxxxx se připojuje.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo připojených xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx část xxxxxxx xxxxxx sloučením xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nezaniká. Xx xxxx městskou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx městských xxxxx, xxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxxxx a zřizovatele xxxxxxxxxxx osob, x xx xxxx, xx xxxxxxx xx městské xxxxx xxxxxxx nebo xx městská xxxx xxxxxxxxx. Nově xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx část, xxxxx xxx xxxxxxxxx nezanikla, xxxxx xxxx dohody Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "ministerstvo"), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu a xxxxxxxxxx úřadu.

(8) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx provést xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxx x souhlas xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxx hlavnímu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(9) Dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k nemovitostem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxxx sousední xxxx k xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx územně xxxxxxx x jinou xxxx, xx hlavního města Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx. Xxxxx hranic xxxxxxxx xxxxx Prahy, při xxxxx nedochází x xxxxxxxxx sousední xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx části, xxxxx xxxxxx sousedí x xxxxx obcí, xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx projednání x xxxxxxxxxxx katastrálními xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, Xxxxxxx úřadu zeměměřickému x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančním xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx občané xxxxxxx xxxxx, která má xxxxxxx 500 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, x místním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx městské xxxxx xx hlavního xxxxx Xxxxx, je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx lhůtě 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx návrh xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Názvy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx budov

§13

(1) Xxxxxxx xxxxx mají xxx názvy, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(2) X xxxxxxx ulic, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, x to xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx městskými xxxxxx. Shodné názvy xxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxx xxxxxxxxx. Ulice xxxx xxxx veřejná xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx svého xxxxxxxx. Vlastník xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx připevnění xxxxxxx x označením xxxxx xxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxx nesmí umístit xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zakryto.

(4) X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx přejmenování xxxx zániku xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x nemovitostí24).

§14

(1) Xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx čísly xx xxxxxxxx

x) stavby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx nevyžadují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx

1. staveb xxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx nadzemním xxxxxxx x xxxxxxxxx ploše xx 16 m2 x xx 5 x xxxxx,

2. zimních xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx plochy x do 5 x xxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 40 x2 zastavěné xxxxxx x xx 4 x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx se neoznačují xxxxxxxxxxxxx budovy6), xxxxx xxxx xxxxxxxx jednoho xxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x jednotlivých xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx prostranstvích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx budov xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx provádí xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Každé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx musí xxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, která xxxx přidělena, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx budov xxxxx odstavce 7. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přiděluje xxxxx x případě, že xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx budovy xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx označit xxxxxx číslem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x udržovat xx x řádném xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jen výjimečně, xxxx-xx pro xx xxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx budov,

c) xxxxxxxxxxx ohlášení x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§14x

(1) Xxxxx xxxxxxx x evidenční přiděluje xxxxxx xxxxx Xxxxx

x) x xxxxxxx nově xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx stavbou vyžadující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx6a),

x) x xxxxxxxxx případech xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x doklad, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx byla uvedena xx užívání; xxxxxxx xx nevyžadují, xxxxxxx-xx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx budovy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx-xx x xxxxxx uvedené x §14 xxxx. 2 písm. x).

(2) Xxxxxx xxxxx Praha xxxxx v případě xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx příslušnosti x xxxxxxx části, xxxxx ulice, do xxx xxxxxxxx objekt xxxxxx, a xxxxx x čísle xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, evidenčního nebo xxxxxxxxxxxx vydá Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx přidělená xxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí24).

§14x

Xxxxxxxx prostranstvím xxxx xxxxxxx náměstí, xxxxx, xxxxxxx, chodníky, xxxxxxx xxxxx, parky a xxxxx prostory xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2009 Xx. x účinností xx 1.7.2010

Znak, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

§15

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx užívat xxxx x vlajku hlavního xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx užívat xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx části xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx části.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx být xxxx symboly xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx udělení xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx xx základě xxxxxxx městské části. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx městské části xxxxxxxxxx Českému úřadu xxxxxxxxxxxxx a katastrálnímu.

(5) Xxxxxx město Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx používat xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx uveden xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x případech, kdy xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úředního xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxx razítka xxxxx xxx použita xxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX PŮSOBNOST XXXXXXXX MĚSTA PRAHY X XXXXXXXXX XXXXX

§16

(1) Xx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou v xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo úkoly, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx svěřeny xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxxx svěří xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx zvláštními xxxxxx xxxxxxx obcím xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx patří xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §59 x 68. Xxxxxx xxxxx Praha x xxxxxxxxxx působnosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx uspokojování xxxxxx svých xxxxxx. Xxx především o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kulturního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx zákony a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx upraví své xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx města Xxxxxxxx. Xx Xxxxxxx xxxxxxx zejména

a) xxxxx xxxxxxxxxxxx městských částí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§11),

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx rozsah xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx území, na xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) zdroje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů x samostatné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx s městskými xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx částech,

g) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x městskými xxxxxx,

x) majetek hlavního xxxxx Prahy, který xx xxxxxxx městským xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx nakládání x xxxxx xxxxxxxx,

x) další xxxxxxxxxxx, stanoví-li xxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxx.

(2) Návrh Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx vždy x xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx změny Statutu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x majetku xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx městské xxxxx xx xxxxx této xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Připomínky x xxxxxx xxxxxxxxx částí x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx či xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxx vydává xxxxxx xxxxx Xxxxx obecně xxxxxxxx vyhláškou.

§18

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxx

x) schvalování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx části,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx pro xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zeleně, sociální xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, rekreaci x xxxxxxxx xxxx, správu xxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx jim xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x funkce xxxxxx xxxxxxxxxxx x zřizovatele,

c) xxxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx městské části,

d) xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) poskytování xxxxxxx x xxxxxxxxx darů xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx plnění xx xxxxxxxx k území xxxxxxx části,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx městské xxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxx,

x) xxxxxxxxx vystupovat xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx vydává xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx umisťuje a xxxxxxxx, nebo dodatečné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu6b) x území xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx městské xxxxx řídí xxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Hlavní město Xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx městským xxxxxx xxxxxxx rozhodování o xxxxxx právních xxxxxxxxx:

x) x uzavření xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx úvěru, návratné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, o xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazku, x xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x smlouvy x xxxxxxxxxxx26), orgány městské xxxxx,

x) x peněžitých x nepeněžitých xxxxxxxx xxxxxxx části xx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx části xx podnikání xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx městskou xxxxx,

x) x xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx věcí, xxxxxx xxxxxx nemovitostí podle xxxxxxxxxx zákonů,

e) o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx městské části,

g) x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) o xxxxxxxx x xxxxxxxxx dluhů,

j) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §23, 24, 2627.

(4) Xxxxxx město Praha xxxx Statutem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 3.

§19

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx jim xxxx svěřeny xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Svěřenou xxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx účelem, pro xxxxx lze majetek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) nebo xx souhlasem xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx věc x majetku města xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx též x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx nakládání x xxxxx věcí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx hlavním xxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 60 xxx.

(3) X xxxxxxxx věci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhoduje zastupitelstvo xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx Xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xx správy xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, které xx nacházejí na xxxxxx xxxxx. Městské xxxxx může xxx xxxxxx xxx majetek xxxxxxxx města Prahy, xxxxx se xxxxxxx xxxx území hlavního xxxxx Prahy.

Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x ostatními xxxxx a xxxxxx

§20

(1) Xxxxxx město Xxxxx xxxx při xxxxxx xxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x mezích xxx xxxxxxxxxx působnosti svěřené xxx xxxxxxx nebo Xxxxxxxx spolupracovat s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx s xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx částmi nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx x xxxxxx20) x x smlouvě o xxxxxxxxxxx26).

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§23

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx působnosti ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s jinými xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx územními samosprávnými xxxxx x na xxxxxxx smlouvy.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx smluv xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx §24, 26 xx 27 xxxxxx xxxxxx.

§24

(1) Hlavní město Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dobrovolného xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx vytvořených.

(2) Xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxx být zejména

a) xxxxx x oblasti xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x péče x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx čistoty xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx zeleně x xxxxxxxxx osvětlení, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, odvádění x čištění xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx, rozšiřování x zdokonalování sítí xxxxxxxxxxx vybavení x xxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxx související xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x zabezpečování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření stavby,

e) xxxxxx lomů, xxxxxxxx x xxxxxxxx sloužících x těžbě a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx spravovaných xxxxxxx xxxxxx Prahou,

g) xxxxxx xxxxxxxx fondů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx, x nichž musí xxx uvedeno

a) xxxxx x sídlo xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx svazku a xxxxxxx jeho činnosti,

c) xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx svazku,

f) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx svazku,

g) xxxxxx xxxxxxxxx zisku a xxxxx xxxxx xx xxxxxx ztráty svazku,

h) xxxxxxxx přistoupení xx xxxxxx x vystoupení x něj xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x rozsah xxxxxxxx xxxxxx hlavním xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx mohou xxxxx, že x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx obcí.

(5) Občané xxxxxxxx města Prahy x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx svazek, jsou xxxxxxxxx

x) účastnit xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nahlížet xx xxxxxx x jeho xxxxxxx,

x) xxxxxxx orgánu xxxxxx písemné xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx svazků xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, den xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x jméno, xxxxxxxx x adresa xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx působnost xxxxx x xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx o dni xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x členských xxxxxx xxxxxx xxxx x rozsahu název xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxx xxxxx x xxx vzniku x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx je xxxxxx listin, x xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obcí spolu xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx obcí x přenesené xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx svazku xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx se přikládá xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; součástí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxx podává xxxxx xxxxxxxx obcemi, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx rejstříku xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx obcí xx xxxxxxx měsíce xxx xxx, kdy změna xxxxxxx.

§25

§25 zrušen právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§26

(1) Svazek xxxxxx x xxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok Ministerstvo xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx auditorovi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §38 xxxx. 2, §39 a 41 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx svazek obdobně.

§26a

§26a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 418/2023 Sb.

§27

Xxxxxx město Praha x xxxxxxx části xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx sdružení územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx svazky xxxx xxxxxx států; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx činnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x vzájemné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§28

Xx spolupráci xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích a xx spolupráci mezi xxxxxxxxx částmi x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx x spolku20) a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx26).

§28a

Předmětem xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx patří do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 145/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2001

§29

§29 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§30

§30 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

XXXXX X

XXXXXXXXX PŮSOBNOST XXXXXX XXXXXXXX MĚSTA XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

§31

Xxxxxxxxx působnost xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx

(1) Xxxxxx hlavního xxxxx Prahy vykonávají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zvláštním zákonem xxxxxxx orgánům xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, orgánům xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se orgány xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx případech xxx

1. usneseními xxxxx x směrnicemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů; xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákonem; podmínkou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx;

2. opatřeními xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx přijatými xxx xxxxxxxx výkonu přenesené xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx působnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§32

(1) Orgány xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x mezích xxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx přenesenou xxxxxxxxx, xxxxx je zvláštním xxxxxxx svěřena orgánům xxxx, orgánům obcí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx orgánům xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x směrnicemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Věstníku xxxxx xxx orgány xxxxx a orgány xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx správy přijatými xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx x xxxxxx x rozpočtu hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§33

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx o xxxxxxxxxx působnost, xxxxx, xx xxx xxxx x činnosti patřící xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx městské xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx působnost, xxxxx, že xxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxxx městské xxxxx.

Přestupky

§33a

(1) Fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx, odstraní xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x tím xxxxxx vzhled xxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, odloží xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) poškodí, xxxxxxxx nebo zakryje xxxxxxx x označením xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a pořádek xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) naruší xxxxxxx xxxxxxxxx x městské xxxxx, odloží věc xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx městské xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx vlastník xxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) neoznačí xx svůj náklad xxxxxx xxxxxx určeným xxxxxxx městem Prahou xxxx xx xxxxxxxxx x řádném stavu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x označením xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) nebo x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxx pokutu do 500&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), odstavce 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3 pokutu xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx-xx jednání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, kdy xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x tom, xxxxx x nich xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, projedná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

§33x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX PRAHY A XXXXXXXXX XXXXX

§34

(1) Hlavní xxxxx Xxxxx nakládá x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozpočtu.

(2) Městské xxxxx mají vlastní xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Statutem hospodaří xxxxx něj.

(3) Městské xxxxx nakládají xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx práva x xxxxxxxxxx vlastníka x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem a Xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx správa věcí x xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx městským xxxxxx a xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxx nové xxxxxxx xxxxx. Xx tuto xxxxxxxx část přejdou xxxxx x závazky x xxxxxx věcmi xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx vlastnictví xxxxxxxx xxxxx Prahy. Tyto xxxx se xxxxxxxx xxxxxx svěřují xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

§35

(1) Majetek xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx účelně x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx působnosti. Porušením xxxxxxxxxx stanovených xx xxxx první xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx řádně xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx majetkem x vést xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy musí xxx chráněn xxxx xxxxxxxx, poškozením, odcizením xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11) xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx Xxxxx a městské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx majetek hlavního xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx uplatňovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx město Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx trvale xxxxxxxx, xxx dlužníci xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, x zabezpečit, xxx xxxxxxx k promlčení xxxx zániku xxxx x těchto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx hlavní xxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx dobu, xx kterou xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(6) Hlavní město Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx ručit xx xxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) závazků vyplývajících xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx peněžní xxxxxxxxxx určeny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podporou xx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx vyplývajících xx smlouvy x xxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxx určeny xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

x) xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xx hlavní xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxx, v xxxxx xxxx účasti xx xxxx, nebo spolu x xxxxx xxxx (xxxxxx), xxxxxx (xxxxx) xxxx xxxxxx přesahuje 50 %,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx jednání xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx odstavce 6 xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, pokud xxxxx závazek nepřevezme xxxx smluvně.

§36

(1) Záměry xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, pronajmout, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věc xxxx xxxxx stavby xxxxx je xxxxxxxxx xxxx výprosu x xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx město Xxxxx xxxx xxxxxxx část xxxxxxxx po dobu xxxxxxx 15 dnů xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hlavního města Xxxxx nebo x xxxxxxxx městských částí xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx11a) x Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx na úřední xxxxx xxxxx městské xxxxx, aby xx x xxx xxxxx xxxxxxx vyjádřit a xxxxxxxxx své nabídky. Xxxxx může hlavní xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zveřejnit xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx neplatné. Xxxxxxxx xxx se x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx30) xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx záměru.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxx obvyklá, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx obvyklé xxxx xxx zdůvodněna, xxx-xx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xx ceny xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx nepoužije, xxx-xx x pronájem xxxx xxxx hrobových xxxx xxxxx x pronájem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx dobu xxxxxx xxx 30 xxx nebo xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxx xxxx zakladatelem xx xxxxxx město Xxxxx xxxx městská xxxx anebo xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx31).

§37

(1) Xxxx xx xxxxx při bezúplatném xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx Prahu x při finanční xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxx majetkem.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Výnos xxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxx Praha xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx původnímu účelu, xx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxx odvést xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčeného xxxxxxx.

§38

(1) Hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx přezkoumání xxxxxxxxxx. Xxxxxxx část hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx auditorovi. Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Nepožádá-li xxxxxx xxxxx Praha x xxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx, xxx xxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx, přezkoumá xx Xxxxxxxxxxxx financí. Nepožádá-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, ani nezadá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přezkoumá xx Magistrát hlavního xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.11a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx k přezkoumání xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx odstavců 1 a 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxxxxx, metodicky xxxxxxxxx x provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx x jiné písemnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hospodaření xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx mu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx je povinna xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x plnění xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx.

(7) Xxxxxx město Xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6.

(8) Xxxxxx xxxxx Xxxxx nebo městská xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx 1.

(9) Náklady xx přezkoumání svého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx město Xxxxx xxxx městská xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxx účet xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx města Prahy xxxx městské xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx městské části xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nedostatků.

§40

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx republiky xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. V případě, xx byl porušen xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků.

§41

Hospodaření x majetkem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx rozpočtu a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx rozpočtu se xxxx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§42

Informace xxxxxxxx xx xxxxxx věci xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xx veřejné xxxxxxx x nejvhodnější xxxxxxx nebo o xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx práva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nabídku nebo xxxxx xxxxxxxx způsobem, xx až xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxx neposkytují xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32), xxxxx xx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxx.

§43

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx platnost právního xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zveřejněním, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx x tomto právním xxxxxxx doložkou, x xxx bude xxxxxxxxx, xx xxxx podmínky xxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx městskou xxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zveřejnění, xxxxxxxxx xxxx souhlasu xxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx právního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x §35 xxxx. 7, §36 xxxx. 1 x 2 x §72 odst. 2 xxxxxxxxx xxxx x bez návrhu.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXX MĚSTA XXXXX

§44

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Rada hlavního xxxxx Xxxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na základě x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, je-li x xxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, obce, xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx kraje.

(3) Povinnosti xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou

a) x xxxxxxxxxxx místních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku; xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx činnosti, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek v xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xx xxxxx xxx v xxxxxxx x dobrými xxxxx xxxxx z důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zdraví x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx na xxxxxxxx xxxxxxx přístupných xxxxxxx v hlavním xxxxx Praze xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxxxxx sportovních x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zábav x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ulicích a xxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxxx, x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx13) (xxxx xxx "xxxxxxx zeleň") x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx zákon.

§45

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx") x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů40).

§46

(1) Hlavní město Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx rady hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx xxx 15 xxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nevyjádří, xx se xx xx, že x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Podrobnosti x projednání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy stanoví Xxxxxx.

§47

§47 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2001 Sb.

HLAVA VIII

ORGÁNY XXXXXXXX XXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy

§48

(1) Xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xx xxxxxx x členů zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xxxxx členů zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx 55 xx 70 xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zastupitelstvo hlavního xxxxx Prahy nejpozději 85 xxx přede xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx. Xxxxx xxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, který má xxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx11a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xx jeho stanovení.

§49

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.3)

§50

(1) Mandát xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx zvolení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx slib xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, jehož xx xx svém xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxx: "Xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxx xxxxxx, xxxxx se Xxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx."

(4) Xxxx složí xxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy (§61 xxxx. 2) xxxxxx slib jako xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx nejstaršího xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx. Složení xxxxx xxxxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§51

(1) Členové zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx xxxx povinni vykonávat xxxx mandát xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx slibem x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx příkazy.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx své funkce xxxxx

x) předkládat zastupitelstvu xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, připomínky x podněty na xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xx statutární xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hlavní xxxxx Praha, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx zřídilo; xxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx xx 30 xxx,

x) xxxxxxxxx xx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx i xx xxxxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, informace xx xxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx povinen se xxxxxxxxxxx zasedání zastupitelstva xxxxxxxx města Prahy, xxxxxxxxx zasedání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxx x výkonu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vyplývají, x xxxxx, xxxxx xx xxxx orgány uloží, xxxxx xxxxx občanů xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx tak, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxx podíl xx projednávání a xxxxxxxxxxx xxxxxx záležitosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx znamenat xxxxxx xxxx škodu xxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, pro xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx základě zákona xxxx xxxx xxxx, xx povinen xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx

§52

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Prahy nesmí xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vyplývajících x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx zastupitelstvo hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx uvolněni, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx").

(4) Xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx pracovní xxxxx x náhradou xxxx xxxx xxxxx; xxxxxx doby nezbytně xxxxx x výkonu xxxxxx xxxx hlavní xxxxx Praha. Náhradu xxxx xxxx platu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a pojistného xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx34), xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou provozující xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, poskytuje xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx hodinu x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx jako náhradu xxxxxxx ušlého x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxx, x xx xxx xx skončení xxxxxx xxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Praha xx xxxxx xxxxxx odměnu xx výši podle §54 xxxx. 1. Xxxxxx xx poskytuje xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxx, nejdříve však xxx xxx, xx xxxxxxx ji xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx ve xxxx 0,4xxxxxxx výše xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx uvolněnému členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx může xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxxxxx xx výkon funkce xxxxxx až do xxxxxxxxx xxxx xxxxx §54 odst. 2. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx odměn neuvolněným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx za xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx může xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxxxx úkolů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx orgánů, xxxxxxx jsou xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx 0,3 xx 0,6xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx náležela xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxx vykonává funkci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xx výši 0,3xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx náležela xxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy.

(5) Xxxxxx xx členovi xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx měsíčně. Xxxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxx xxxxxx jen xx část xxxxxx, xxxxxx xx za xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx násobku xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx funkci x xxxxx měsíci xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx uvolněný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx funkci x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx x xxxx do 4 xxx věku anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx o xxxx xxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx nenáleží, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(7) Uvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx čtrnáctého xxxxxxxxxxxx dne dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výši 60 % xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxx třicetina xxxxxx xxxxxx obdobným xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx denní xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z nemocenského xxxxxxxxx35).

(8) Xxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx x 50 %, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx kalendářní den xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru.

(9) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx funkce xxxxx a x xxxxxx xxx xx xxxxxx do xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx náleží xxxxxx, xxxxxx mu za xxxxx xxx pouze xx z xxxxx, xxxxx xx vyšší. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §55 xxxx. 3 xx xxx posouzení výše xxxxx rozhodná výše xxxxxxxx xxxxxx, o xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§54

(1) Xxxxxx uvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx se xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxx x koeficientu xxxxxxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx odměny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 2 k tomuto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x příslušném kalendářním xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx hrubá xxxxxxx xxxxxxxxx mzda xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářství xxxxxxxx xx první xxxxxxxx předchozího kalendářního xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 1. říjnu předchozího xxxxxxxxxxxx roku.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx nahoru.

§55

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, který je xxxxxxxx x přijímání xxxxxxx xxxx snoubenců, xx spolu vstupují xx manželství36), xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx s přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxxxxx x četnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x 2 000 Xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx stanovenou za xxxxx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X případě souběhu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx za xx x xxxx xxxxxx, xx kterou xxxxxx nejvyšší xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx více funkcí xxxx být neuvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx xxxxxxx odměn xx xxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx člena xxxx hlavního města Xxxxx, předsedy nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx nebo člena xxxxxx xxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánu hlavního xxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první, náleží xxxxxxxxxxxx členovi zastupitelstva xxxxxxxx města Prahy xxxxxx za funkci, xx xxxxxx mu xxxxxx xxxxxxxx odměna xxxxxxxxx zastupitelstvem hlavního xxxxx Xxxxx.

§56

(1) Náměstkovi xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx x pověření xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxx delší xxx 4 xxxxx xxxxxxxxxxx zastupoval primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, náleží od xxxxxxx xxx zastupování xxxxxx xx xxxx, xxxxx xx v xxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxx vyšší.

(2) Osobě, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §75, náleží po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxxxx xx xxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Osobě, xxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §69a, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxx xxxxxx za xxxxx xxxx funkce x xxxxx související xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxx funkce.

(3) Xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxxxx x funkce xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx související xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, náleží xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxx funkce xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §69a.

(5) Náležela-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxx xxx xxxxxx xxxxx odstavce 2, 3 nebo 4 x současně odměna xxxxx §53 xxxx. 1 nebo 2, xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xx z xxxxx, xxxxx xx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §55 xxxx. 3 xx xxx xxxxxxxxx výše xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odměny, x xxx xxxxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§57

(1) Xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo zvláště xxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Souhrnná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx členem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxx xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx v průběhu xxxxxx kalendářního roku xxxxxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx měsíc.

(3) Xxxxxxxx xxxx mimořádných xxxxx xxxxxxxxxxxx x kalendářním xxxx neuvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nesmí být xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxx xxxxxx neuvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx poskytována xx xxxxx xxx zastávané xxxxxx xxxx v xxxxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Návrh xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx být xxxxxxxxx x projednán jako xxxxxxxxxx bod programu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy. Důvod xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx mimořádná xxxxxx xxxxxxxxxx.

§58

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Prahy, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx člena zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodný den x xxxxxx xxxxxxxxx x §53 odst. 6 xx nepřihlíží.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx období odvoláni xxxx se vzdali xxxxxx, xxxxxxxx hlavní xxxxx Xxxxx odchodné, xxxxx jim xx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx odměna. K xxxxxxxx nevyplácení odměny x rozhodný den x xxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 6 xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxx funkčním xxxxxx opětovně xxxxxx xx xxxxxx uvolněného xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xx xxxxxx neuvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx náměstka primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxx xx xxxxxx odměna. X xxxxxxxx zvolení do xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Odchodné xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx nejpozději xx následujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx opětovně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, který xxxxxxxx xxxxxx primátora xxxxxxxx města Prahy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xx niž xx xxxxxx xxxxxx.

(5) Odchodné xxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx nenáleží, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen pro xxxxxxx trestný čin xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx trestní xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxx xxxx xxxxxx trestní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxx xxxxxxxxxxx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx stíhání bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx nárok xx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx případě xx odchodné vyplatí.

(7) Xxxxxxxx podle odstavce 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx poskytnout ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§58x

(1) Odchodné se xxxxxxx ve výši xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx se funkce, x xxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a počtu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx jdoucích xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx doby xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx i xxxx, po kterou xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx §58 xxxx. 3 xxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx neuvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx náměstka primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §58 x předloženo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x vyplácí xx jednorázově v xxxxxxxxxx výplatním termínu. Xxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxxx překážka xxx nárok xx xxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 3 x 4, xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx, je povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx následně nastaly xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 3 x 4.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx je povinen xxxxxxxxx xxxxxx prohlášení, xx x něj xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §58 xxxx. 5 x 6.

§58b

Splatnost a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx členům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx i srážky x nich, odpovědnost xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx za xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x souvislosti x xxxxxxx funkce, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx průměrného xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx plnění a x xxxxxxx smrti xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx považuje za xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§58x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 99/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§58x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxx z peněžního xxxxx nebo z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx zvýšených xxxxxxx xx úpravu xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vstupují xx xxxxxxxxxx36),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na podporu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) příspěvek xx xxxxxxxxxx, jde-li x uvolněného člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx pojištění,

f) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy,

i) xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§58d

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx náhrady xx xxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx platnými xxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy37) a x jejich mezích xxxxx pravidel pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy může xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx pro účely xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cestovních náhrad xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxx, podmínky, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výši xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména dobu x xxxxx nástupu x ukončení xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, určuje členům xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx před zahájením xxxxxxxx cesty xxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, náleží xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

§58x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 99/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§58x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xx dovolenou x xxxxx 5 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx nejvýše 25 xxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xx pondělí xx pátek, xxxxx xxxxx xxx není xxxxxxx38).

(2) Pokud xxxxx xxxxxx uvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx netrvá xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, má xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, která činí xx xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dovolené za xxxxxxxxxx xxx.

(3) Odměna xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nekrátí.

(4) Xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxx uvolněnému členovi xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x svého xxxxxxxxxxxxxx xxxx uvolněním x xxxxxx veřejné xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxx xx xx xxxxx xx xx do xxxxxxxxxxxxx následujícího kalendářního xxxx, x němž xx eviduje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxxx se xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxx tento xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxx ukončení xxxxxx xxxxxx poměrnou část xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxxx xxx, xx kterém xxxxx x ukončení xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, poskytne mu xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nevyčerpaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxx jako xxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxx, xx které xx xxxxxxxxxxx, x xxxxx třicetiny xxxxxx, xxxxx náleží xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy ke xxx ukončení xxxxxx xxxxxx.

(8) Vyčerpal-li uvolněný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy dovolenou x xxxxxxx xxxxxx, xxx xx náleží xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5, xxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Prahy. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx čerpání dovolené Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§59

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx rozhoduje xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxx právních předpisů Xxxxxxxxx soudu, xxxx-xx x xxxxxxx se xxxxxxx,

x) xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; zastupitelstvem xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxx vždy projednány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x návrhu xxxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, které xx xxxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výhled xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx účet xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx k rozvahovému xxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xx xxxxxx patřících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx x xxxxx členy xxxx xxxxxxxx města Prahy (xxxxx) x odvolávat xx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx uvolněni,

i) rozhodovat x účasti v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky xxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx s xxxxxx kraji x xxxxxx, zakládat, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x rušit xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx smlouvy, zakládací xxxxxxx, zakládací xxxxxxx, xxxxxxx x zřizovací xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxx založených xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobách,

j) xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) schvalovat po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx koncepci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x městských xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx fondy xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) zřizovat a xxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx jejich xxxxx,

x) zřizovat x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Prahy,

q) xxxxxxxxxx x spolupráci xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky x x formách xxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhodovat x xxxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxx xxxxx primátor xxxxxxxxxx xxxxx §73,

s) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) delegovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, x xxxxxxxx §68 xxxx. 2 xxxx. x), na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxxxx účast,

u) xxxxxxxx xxxx xxxxx neuvolněným xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx paušální xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §52 xxxx. 5, rozhodovat o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §57 x o xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx §58c,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cestovních xxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy,

x) rozhodovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx souhlas se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx hlavním xxxxxx Xxxxxx a členem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Zastupitelstvu hlavního xxxxx Xxxxx je xxxxxxxxx rozhodování x xxxxxx právních xxxxxxxxx:

x) x xxxxxx komunálních xxxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx osob s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxx zřízených xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) x přijetí x xxxxxxxxxx úvěru xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x společnosti26), xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení x xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx větší xxx 25&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

e) o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxx rozpočtu xxxxxxxx xxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotací x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx25), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx s xxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx a návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx nad 1 000 000 Xx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobám a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, nejedná-li xx x dotace z xxxxxxxxxx státního rozpočtu, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příspěvkovým organizacím xxxxxxxx hlavním xxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytované x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu25), mimořádného xxxxxxxx při epidemii xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx mimořádného xxxxxxxxxxxxx opatření x x souvislosti x xxxx,

x) o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x nabytí x převodu hmotných xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítí x pozemních xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vkladech xx xxxxxxxxxx společností, xxxxxx x xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxx x svazků xxxx v xxxxxxx xxxxx xxx 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v celkové xxxxxxx xxxxx xxx 10 000&xxxx;000 Kč xxxxx xxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx x jednom xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxxxx občanům a x xxxxxxxx darování xxxxxxxxxx a opuštěných xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) o xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) x zastavení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx než 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx splatnosti xxxxx xxx 18 měsíců,

o) xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x pozemku xx vlastnictví xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) zpeněžení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dražbě x xxxxxx hmotné xxxxxxxx xxxx nebo práva xxxxxx hlavním městem Xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx soutěži x xxxxxxxxxxxx nabídku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; tuto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx svěřit xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx další pravomoci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx §68 xxxx. 2.

(5) Xx xxxxxx přenesené působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx

§60

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx svolává xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, x xx xxxxx potřeby, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxx xxxx členů. Xxxxxxxx se v xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxxxx xx 21 xxx xxx xxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxx žádost, xxxxx musí obsahovat xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx informuje občany xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxx desce11a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, a xx xxxxxxx 7 dní xxxx xxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx konat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxxx s řešením xxxxxxxxx události podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx41), x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx k odstraňování xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx krizový xxxx25), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx, zveřejní se xxxxxxxxx x místě, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx na xxxxxx xxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx xx dobu 2 xxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxxx před středníkem, xxxxx xxx na xxxxx zasedání projednávány xxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxx zasedáním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx je xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy o xxxxx xxxx vlády xxxx jím xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx mu xxx uděleno.

(6) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx není xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxxxxxxx (§62), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx ukončí x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 21 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 6 se xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx se xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx25), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxx mimořádné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§60x

(1) Stanoví-li xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, může xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx též xxxxxxxxxx způsobem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x zvuku, pokud xxxxxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx spojená x xxxxxx xx jednání. Xxxxxxx řád xxxxxxx xxxxxxxx účasti na xxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Prahy distančním xxxxxxxx. Člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx vždy xxxxx xxxxxxxx se jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx osobně x xxxxx, x xxxx xx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx použije xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx podle §60 xxxx. 3.

§60x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 418/2023 Sb. x účinností od 1.1.2024

§61

(1) Ustavující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx primátor xxxxxxxx města Prahy xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx návrhu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx konalo do 15 dnů xxx xxx uplynutí xxxx xxxxx, a jestliže xxx návrh na xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx neplatnost xxxxxxxxx xxxxx, xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x podaných xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Ustavujícímu xxxxxxxx xxxxxxxx zpravidla dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx nejstarší xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx volí xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) Xxxxxxxx se ustavující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nekonalo ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, ledaže xxxx xxxxxxx xxxxxx xx neplatnost voleb xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxx ustavujícího zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §60 odst. 3 po xxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

§62

K xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx většiny všech xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, nestanoví-li xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx.19a)

§63

§63 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 145/2001 Sb.

§64

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx stanoví x předkládá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx schválení xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) X xxxxxxxx návrhů xxxxxxx xxxx programu, xxxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§65

O xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, který musí xxxxxxxxx xxxxx přítomných xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxx xxxxx jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx nutno xxxxxxx xx 15 dnů xx skončení zasedání, xxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx proti xxxxxx rozhodne nejbližší xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

§66

Zastupitelstvo xxxxxxxx města Xxxxx vydá xxxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxx podrobnosti x xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podávaných Poslanecké xxxxxxxx.

§67

(1) Nastanou-li xxxxxx xxx nové volby,3) xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx města Xxxxx. X xxxxxxx případě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §59 xxxx. 2 x 3, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx něj, xxxxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2 xxxx. g), x) x x) xx x) a xxxxxxxxx výše osobních x věcných nákladů xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy. Xxxx skutečnost Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx vyhlásit xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy na xxxxx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxx do 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx tak zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx, ministerstvo xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vyhlásí do 30 xxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xx dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, rozpustí xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx může hlavní xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x soudu. Xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx nové xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, zabezpečuje xxxxx x samostatné působnosti xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx hlavního města Xxxxx; xxxx-xx schopna xxxx xxxxx xxxxx xxxx není-li zvolena, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, a xxxx-xx xxxxxxx, ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodovat ve xxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx §59 odst. 2 a 3, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlavního města Xxxxx. Xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xx nezapočítává doba, xx niž se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx25), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxx xxxx mimořádné xxxxxxxxxxx opatření.

Xxx 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy

§68

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Prahy x xxxxxxx samostatné xxxxxxxxxx odpovědným ze xxx xxxxxxxx zastupitelstvu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxx hlavního města Xxxxx připravuje xxxxxx xxx jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxxxx Xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x kontrolovat xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxx návrhy, xxxxxxxxxx x podněty xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Prahy nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) stanovit xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx petic x stížností,

f) xx xxxxx xxxxxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zřízeným xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx vyhrazeny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hlavním xxxxxx Prahou, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dni,

h) xxxxx funkci xxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxx Xxxxx jediným xxxxxxxxxx nebo jediným xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, jmenovat x odvolávat z xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxx,

x) přezkoumávat xx základě podnětů xxxxxxxx přijatá Magistrátem xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x samostatné působnosti,

k) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahujících 1 000 000 Xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickým xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxx x prostředků xxxxxxxx rozpočtu, o xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx městem Prahou xxxx o dotace xxxx návratné finanční xxxxxxxx poskytované x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx25), mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x nimi,

m) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx osob s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zřízených xxxxxxx xxxxxx Prahou x hodnotě nižší xxx 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zápůjčky x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx26), xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

o) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dluhu, xxxxxx xx závazky xxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x závazku, xxxxx-xx x závazek xxxxx xxx 25 000 000 Xx,

x) rozhodovat x xxxxxxxxxxx postoupení pohledávek x xxxxxxx nepřevyšující 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

q) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nadací, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x svazků obcí x hodnotě xxxxxxxxxxxxx 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx nepřevyšující 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) rozhodovat x xxxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxx xxxx x xxxxxxx nepřevyšující 25 000 000 Xx,

x) rozhodovat x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x lhůtou splatnosti xxxxxxxxxxxxx 18 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x stanovení xxxxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx zařazených xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx bez právní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx platy xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a odvolání xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ředitelů xxxxxx xxx xxxxxx ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx je xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxx xxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nebo xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx nevyhradí; xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxx pravomoci xxxxx nebo zčásti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx městské xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx nebo zčásti xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx městské policie xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx vydává x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx. X ostatních otázkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

§69

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx zastupitelstvem xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx 11 členů x xxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx x xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Členové xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx primátor hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxxx x funkce xxxx xx této funkce xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

§69a

(1) Rada xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx až xx xxxxxxx nové xxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Xx zvolení xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx zvolení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx §69 xxxx. 1, xxxxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx neplatnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx dne xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx do dne, xx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx zasedání xxxx xxxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provizoria x xxxxxxxxxx rozpočtová xxxxxxxx19b).

(3) Xxxxxxxx nedošlo xx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zápis o xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, vykonává rada xxxxxxxx města Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, ve xxxxxx xxxxxxx lhůta xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, pravomoci podle xxxxxxxx 2.

§70

(1) Xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx neveřejné. Xxxx xxxxxxxx města Prahy xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jednání xxxxxxx i xxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxx osoby.

(2) K xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny všech xxxxxx členů.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxx řád, x němž stanoví xxxxxxxxxxx o jednání xxxx hlavního města Xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx řád xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxx xx xxxx rady hlavního xxxxx Xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rady xxxxxxxx města Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přenos xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x účastí xx xxxxxx. Jednací xxx xxxxxxx pravidla xxxxxx xx schůzi xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx způsobem. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxx účastnit xx xxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx koná.

(5) Rada xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx xx xxx xxxxxx zápis, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx spolu x xxxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. X zápise se xxxx uvede xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxxx a výsledek xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx pořízen xx 15 dnů xx xxxxxx konání. X xxxxxxxxx člena rady xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx.

(6) Rada xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx x xxx xxxxxxxx.

§71

Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx počet xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx pod xxxxxxxx zákonného xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy nebude xxxxxxx alespoň na 6, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxx xxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx

§72

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx x xxxxxx xxx xxxxxx odpovědný xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(2) Primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx. Právní jednání, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx tato právní xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

x) xxxxx x náměstkem xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx podepisuje xxxxxx xxxxxxxx hlavního města Xxxxx,

x) po předchozím xxxxxxxx ministra xxxxxx xxxxxxx a odvolává xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; jmenování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) ukládá xxxxx xxxxxxxx Magistrátu xxxxxxxx města Prahy,

d) xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plat xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přípravami státu x civilní xxxxxxx xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

i) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvolněným xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx a zpravidla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy x xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x ověřovateli xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x zápis x xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(5) Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx jiné xxxxxx.

§72a

Je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx události xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx41), x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx xxxxxxx stav25), mimořádné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx podle §68 xxxx. 3 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx podle §59 odst. 4 xxxxxxxxxxx v těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx §68 xxxx. 3.

§72x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 418/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§73

Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xx-xx xx to, že xx nesprávné. Xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx zjednat xxxxxxx.

§74

(1) Primátora hlavního xxxxx Xxxxx zastupuje xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy. Zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx zvolit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§75

Dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxx ode xxx xxxxx xx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx §69a xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx §72; x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, vykonává xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx, ten, kterého xxxxx xxxx voleb xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy zastupováním xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx ten, xxxxxxx xxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§76

(1) Primátor xxxxxxxx xxxxx Prahy má xxxxx užívat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obřadech závěsný xxxxxx. Xxxxxxx odznak xx xxxxxxxxx velký xxxxxx xxxx x xx obvodu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx "Xxxxx republika".

(2) Xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx případech může xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

§77

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx výbory. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxx radě xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx volí předsedu xxxxxx z xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, členy xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx z xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx zařazených do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(3) Výbory xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Rada xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx své působnosti xxxxxxx xx zákonem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy. Ze xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxx v xxxxx xx vymezené xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx členů xxxxxx xxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx tak, xxx xxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx potřeby.

(5) X xxxxxxx usnesení xx třeba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx výborů. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx předseda xxxxxx.

§78

(1) Xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxxx xxxx výbor xxxxxxxx, xxxxx kontrolní a xxxxx xxx výchovu x xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx sčítání xxxx xxxxxxx 5 % občanů hlavního xxxxx Xxxxx hlásících xx x xxxxxxxxxx xxxx než xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx menšiny, xxxxx x to xxxxxxx požádá xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx33). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xxxx xxxxxxxx xxxxx splnit xxx xxxxxxxxxx kandidátů x řad národnostních xxxxxx.

(3) Členy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výboru xxxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx ani xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozpočtové x xxxxxx xxxxx na Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(4) Finanční xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx, jimiž xxx pověřilo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx působnosti,

c) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(6) Výbor xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výchovy x vzdělávání x xxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx poskytované xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx se x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, tělovýchovy x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx výchovně xxxxxxxxxx činnosti xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx pověří xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kontroly, xxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k odstranění xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx výboru x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx kontrola týkala.

(8) Xxxxx předloží xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx; x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx kontrola xxxxxx.

§79

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zřizuje xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx x náměty xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx hlavního xxxxx Prahy.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Komise xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Prahy.

§80

V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy zvláštní xxxxxx hlavního města Xxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy

§81

(1) Magistrát xxxxxxxx města Prahy (xxxx xxx "Xxxxxxxxx") xxxxx ředitel Xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. X čele Xxxxxxxxxx xx ředitel Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx v samostatné xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx plní úkoly xxxxxxx zastupitelstvem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx21).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx svěřena xxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Magistrát

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na vybraných xxxxxxx přenesené působnosti xxxxx městských částí, xxxxxxxxxxx xxxxxx výsledky x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§33a),

x) zabezpečuje koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx x úřadů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxx se xx odborné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxx x činnosti úřadů xxxxxxxxx částí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxx.

(4) Organizační strukturu Xxxxxxxxxx xxxxxx názvů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx vedoucích xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx na oddělení. Xxxxxxxxxxxx členů xxxx xxxxxxxx města Prahy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx začleněny xxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, radou hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) stanoví xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxx do Magistrátu,

c) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxx, spisový řád x xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx,

x) xxxx úkoly xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnancům xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x hlasem poradním.

(6) Xxxxxxx Magistrátu xx xxxxxxxx xxxxx starostovi xxxxxxx části xxxxx xx odvolání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebude xx xxxxxxxxxx termínu x xxxxxxx xxxxxxxx náprava xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx ředitele Magistrátu xxxxx §97 odst. 2.

(7) Za plnění xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx samostatné x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxxx Magistrátu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(8) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx poslance x xxxxxxxx x x xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Díl 6

§82

Označování xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hlavního města Xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx uvedením xxxx "Xxxxxx město Xxxxx". Xxxx se x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx "Zastupitelstvo xxxxxxxx města Xxxxx", "Xxxx xxxxxxxx města Xxxxx", "Primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx", "Magistrát xxxxxxxx města Xxxxx" x xxxxxxx označením xxxxxx nebo "Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x označením "Xxxxxx xxxxx Xxxxx" x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxx Xxxxx" s xxxxx xxxxxxx znakem.

§83

§83 zrušen právním xxxxxxxxx č. 501/2004 Sb.

Xxx 7

§84

§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2002 Sb.

§85

§85 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2002 Sb.

§86

§86 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2002 Sb.

HLAVA IX

ORGÁNY XXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx

§87

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Slib xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx zní: "Slibuji xxxxxxx České republice. Xxxxxxx xx xxxx xxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx svědomitě, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x jejích xxxxxx, xxxxx se Xxxxxxx a zákony Xxxxx xxxxxxxxx.".

(3) Xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x na xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx obdobně xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xx xxxxx x povinnosti členů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxx-xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx stanoveno xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské části xx xxxx jako xxxxxx základny pro xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x velikostní xxxxxxxxx městské xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxx zastávané xxxxxx x xxxxxxxxxx kategorie xxxxxxx xxxxx.

(6) Za xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx do 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxxxxx průměrná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přepočtené xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů Xxxxxxx statistického xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxx výpočet odměny xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské části xx xxxxxxx z xxxxx obyvatel xxxxxxx xxxxx39), kteří xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx k trvalému xxxxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx kterém se xxxxxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx části k xxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x rozhodným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 8 o více xxx 20 % xxx, xx současně xxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx části xx velikostní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxxx xx 1. ledna tohoto xxxxxxxxxxxx roku

a) uvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxx odpovídající velikostní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výši odměny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx městské xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(10) Odměna xx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx.

§88

(1) Xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxx 85 dnů xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx v obcích. Xxxxx xxxxx počet xxxxx zastupitelstva xxxxx x xxxx xxxxx, xxxx se počet xxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx xxxxx dolní xxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx městské části xxx xxxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx přihlédne zejména x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx členů xxxxxxx xxx, xxx zastupitelstvo xxxxxxx xxxxx mělo x xxxxxxx části

a) xx 500 xxxxxxxx
5 xx 9 členů,
b) xxx 500 do 3&xxxx;000 obyvatel
7 až 15 členů,
c) xxx 3&xxxx;000 xx 10&xxxx;000 xxxxxxxx
11 až 25 xxxxx,
x) nad 10 000 xx 30&xxxx;000 xxxxxxxx
15 xx 25 členů,
e) xxx 30&xxxx;000 do 70&xxxx;000 obyvatel
25 xx 35 xxxxx,
x) nad 70&xxxx;000 xxxxxxxx
35 xx 45 xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx zvolen, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx11a) úřadu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx jiným xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Rozhodující xxx xxxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx části x 1. lednu xxxx, x němž xx xxxxxx xxxxx.

(5) Dojde-li xx xxxxxxxx městských xxxxx, stanoví xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx zvolen, Xxxxxxxxx x přenesené působnosti. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

§89

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx svěřených xxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx. Xxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části vyhrazeno

a) xxxxx starostu xxxxxxx xxxxx, místostarostu (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx části x xxxxxxxxx xx x xxxxxx,

x) určovat xxxxxx, xxx které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxx,

x) stanovit xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx za xxxxx,

x) xxxxxxxxxx se k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) vyjadřovat xx x návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx se k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvoje xxxxxxx části v xxxxxxx se strategií xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) schvalovat xxxxxxxx x xxxxxxxxx účet xxxxxxx části,

i) zřizovat x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx peněžní xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx jejich zakladatelské xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, zakládací xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx x účasti xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxx městskými xxxxxx, xxxxx x územními xxxxxxxxxxxxx celky a x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx čestné xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) rozhodovat x xxxxxxx usnesení rady xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §102,

x) stanovit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxx §52 xxxx. 5, rozhodovat o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §57 x x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxx §58c,

x) stanovit xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrad xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části,

q) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které nejsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx,

x) xxxxxxxxxx souhlas se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x členem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zákonem xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx:

x) x xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, zápůjčky, x xxxxxxxx dluhu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a smlouvy x xxxxxxxxxxx26) xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) o xxxxxxxxxxx dotací a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí nad 250&xxxx;000 Kč v xxxxxxxxxxx xxxxxxx fyzickým xxxx právnickým xxxxxx x uzavření veřejnoprávních xxxxx o jejich xxxxxxxxxx, nejedná-li se x xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxx xxxx návratné finanční xxxxxxxx poskytované x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx25), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii nebo xxxxxxxxx jejího xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) x peněžitých x xxxxxxxxxxxx vkladech xxxxxx xxxxxxx části do xxxxxxxxxx společností a xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx xx xxxxxxxxx jiných xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí,

f) x xxxxxxxx movitých věcí xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyšší xxx 250&xxxx;000 Xx xxxxx jedné xxxxxxx xxxx právnické osobě x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx jednorázových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx darování xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx fyzickým x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) o xxxxxx se xxxxx, xxxxxxxxx dluhu a xxxxxxxx postoupení pohledávky xxxxx xxx 500&xxxx;000 Xx,

x) o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí,

j) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx práv x xxxxxxx xxxxx než 500&xxxx;000 Xx,

x) x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x lhůtou xxxxxxxxxx xxxxx xxx 18 xxxxxx,

x) nabytí x xxxxxx xxxxx stavby x smluvní zřízení xxxxx xxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

m) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Prahou x xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxx o nejvhodnější xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem; xxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části zcela xxxx zčásti xxxxxx xxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Zastupitelstvu xxxxxxx xxxxx nepřísluší xxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jen xxxxxxx-xx tak zvláštní xxxxx.

§90

X xxxxxxxx usnesení x rozhodnutí zastupitelstva xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx.19a)

§91

§91 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2001 Sb.

§92

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zasedání xxxx xxxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx svoláno xx xxxxxxxxx xxxxx (§61 xxxx. 1), svolá xx Xxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx lhůty.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx části xx xxxxxxx svolat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxxx xx xxxxxxx, rozpustí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí může xxxxxxx xxxx podat xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx.22) Xx doby, xxx xxxx xxxxxxx nové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx části (§93), xxxxxxxxxxx úkoly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx městské xxxxx; xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx starosta xxxxxxx xxxxx. V xxxxx xxxxxxx radě xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx, ani xxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §89 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx orgán městské xxxxx postupovat x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx místní xxxxxxxxxx x záležitosti samostatné xxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx území městské xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx primátor xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části, xxx do 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx zastupitelstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx část xxxxx žalobu x xxxxx.22)

§93

(1) Ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx volby xx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx xxx nedostatek xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části22a),

b) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxx nenastoupí xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx městských xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úkoly x xxxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 1 xxxx. x), §94 xxxx. 2 a 3, §97 xx §99. Xxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx22b). Xxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx navenek a xx x xxxx xxxxx xxxxxxx části. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zasedání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx části. Xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx hradí xxxxxx město Xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx končí xxxx xxxxxxxxxxxx zasedání xxxx xxxxxxxxx zastupitelstva městské xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx podá správce xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxx hospodaření x xxxxxxx městské xxxxx.

Xxx 2

Rada xxxxxxx xxxxx

§94

(1) Xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xx práva a xxxxxxxxxx jejích členů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xx rozhodování xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Radě xxxxxxx části je xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxx xxxxxxxxxxx rozpočtu,

b) xx xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx části x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx městské xxxxx,

x) xx návrh xxxxxxxxx úřadu městské xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx části xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx subjektivity,

e) prohlašovat xxxxxxxxxx xx člena xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xx xxxxxxxxxx mandát,

f) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx předložené xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zařízením xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x záležitostech xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx městské xxxxx, xxxxx xxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo pokud xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nevyhradí; xxxx xxxxxxx části xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx starostovi xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx části.

(4) Rada xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§95

(1) Počet xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 5 x xxxxxxx 9 xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části. Xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxx x městských xxxxxxx, kde zastupitelstvo xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx 15 xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx části xxxxxx, plní xxxx xxxxxx starosta, s xxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxx x §94 xxxx. 2 xxxx. x), x), x x); xxxx úkoly plní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§96

(1) Poklesne-li x xxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx funkce xx xx doplnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx městské xxxxx.

(2) Poklesne-li v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pod xxxxxx hranici xxxxxxxxxx x §88 odst. 2 x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx městské xxxxx xxxxxxxxx 30 xxx xx uprázdnění mandátů x zastupitelstvu městské xxxxx.

(3) Xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poklesne xxx 11, plní rada xxxxxxx části xxxxxx xxx funkce.

§96x

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xx do xxxxxxx xxxx rady xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx starosty městské xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx se xxxx městské části xxxxxx. Ustanovení §69a xxxx. 2 x 3 xx použijí xxxxxxx. Xx zvolení xxxx rady xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx části, xxxxx xx být xxxxx xxxxx §95 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxx ke zvolení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx městské xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxx městské xxxxx xxxxxx před ukončením xxxxxxxxx období zastupitelstva xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx pravomoci x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 dosavadní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §95 odst. 2. Xxxxxxxxxx §69a xxxx. 2 x 3 xx použijí xxxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 418/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024

Díl 3

Starosta xxxxxxx xxxxx

§97

(1) Xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xx xxxx xxxxx x povinnosti xx xxxxxxx použijí ustanovení xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx městské xxxxx xx xxxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx-xx zákonem nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x stanoví xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxx Magistrátu xx xxxxxxxx.

§98

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx místních záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxx městské xxxxx požádat x xxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx městskou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Policie Xxxxx xxxxxxxxx nebo městská xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§99

(1) Starosta městské xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx slovo, xxxxx-xx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xx jednání xxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx-xx se x xxxxx podaný xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zastupuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx městské části xxxx zvolit více xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§99x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx městské xxxxx x xxxxxx xxx dne xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx místostarosty xxxxxxx části, a xxx-xx x xxxxxxxx xxxx, v xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx části, až xx zvolení nové xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §96a, vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx, xxxxxxx přede xxxx xxxxx pověřilo zastupitelstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx městské xxxxx, xxxxx xxx, kterého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx části.

§99a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 418/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxx 4

Xxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx městské xxxxx x zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx

§100

(1) Na xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a zvláštních xxxxxx městské xxxxx x na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx části se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx-xx zákonem nebo Xxxxxxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a výbor xxxxxxxx.

§101

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxx iniciativní a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx stanoviska x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx se usnáší xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx členů.

(3) Xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx odpovědná xxxx xxxxxxx části.

§102

Xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xx to, xx je xxxxxxxxx. Xxx předloží x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx povinno usnesení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxx xxxxxxx.

Díl 5

Úřad xxxxxxx xxxxx

§103

Xx postavení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx práva x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x zaměstnanců xxxxxxx xxxxx zařazených xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující se xx postavení a xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxxxx x povinnosti xxxxxxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxxxxxx úřadu městské xxxxx xx obdobně xxxxxxx ustanovení vztahující xx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx Statutem stanoveno xxxxx.

§104

(1) Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx (místostarostové), tajemník xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úřadu xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxx přenesené působnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxx části xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx může rozhodnout x zřízení xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx úkolů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx starostovi xxxxxxx xxxxx.

(3) Úřad xxxxxxx části vykonává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx městské xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx části.

Xxx 6

Označování listin

§105

(1) Xxxxxxx písemnosti xxxxxxxxxx xxxxxx městských částí xx x xxxxxxx xxxxxxxx uvedením xxxx "Xxxxxxx část" x xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xx x xxxxxxx uvede označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx", "Xxxx xxxxxxx xxxxx", "Starosta městské xxxxx", "Xxxx městské xxxxx" x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo "Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx" x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Všechna xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx s označením "Xxxxxxx xxxx" a xxxxxx městské xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaná x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxx vyhotovená xxxxxx městské xxxxx xx xxxxxx razítkem x xxxxxxxxx "Xxxxxxx xxxx" a xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX X

XXXXX

Xxx 1

Dozor xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§106

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx hlavní město Xxxxx xxxxxxx do 60 dnů xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky. Xxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx Praze přiměřenou xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxx xx stanovené xxxxx, ministerstvo své xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx zruší xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx o zjednání xxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxx rozporu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx s xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx. Účinnost obecně xxxxxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxx Prahy je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Zjedná-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nápravu xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx účinnosti obecně xxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxx xxxxxxxxxx poté, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nezjedná-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nápravu ve xxxxxxxxx lhůtě x xxxx-xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx podle odstavce 1 x 2 xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx uplynutí xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na zrušení xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxx, podá xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx do 30 dnů xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx byl rozklad xxxxxxxx. Xxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, zamítne xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxx xxxxxxxxxx o pozastavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zruší do 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy o xxxxxxxx xxxxxxx.

§107

(1) Je-li xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx x nejde-li x xxxxxx závaznou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, vyzve ministerstvo xxxxxx město Xxxxx xx zjednání xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx do 60 xxx od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx nápravu xxxxxxxx, pozastaví xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx orgánu hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření orgánu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx městu Xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx lhůtu xx xxxxxxxx nápravy. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx xx stanovené xxxxx, ministerstvo xxx xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx v samostatné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přílohou xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx náprava.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx x závažného rozporu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pozastavit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xx zjednání xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o pozastavení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx města Prahy xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x 2 podán xxxxxxx, xxxx ministerstvo xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx podání rozkladu xxxxxxxxxxx xxxxx návrh xx zrušení xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx Prahy v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, zamítne xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu usnesení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti pozbývá xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx nabude xxxxxx xxxx.

(4) Zjedná-li xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xxxxx xxxxxx město Praha xxxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx své rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 15 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx i xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx orgánu hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx nerozhodne x xxxxxxxxxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx pouze xxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 5 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx porušení právních xxxxxxxx občanského, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práva x x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx kontrola xxxxxx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem23).

§107x

§107x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

Díl 2

Dozor xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx působnosti

§108

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Prahu xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx ústřednímu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ústřední xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Účinnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx hlavnímu xxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx správní úřad x xxxxxxxxxx současně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nápravy. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poté, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a základními xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx zjednání xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozhodnutí současně xxxxxxx hlavnímu městu Xxxxx přiměřenou xxxxx xx xxxxxxxx nápravy. Xxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x zjednání xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ústřední správní xxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx návrh xxxxxxx, zamítne xxxx xxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ústředního xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx.

(4) Zjedná-li příslušný xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxx odstavce 3 nápravu, xxxxx xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxxxxx tuto skutečnost Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Věcně xxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxx ústřední xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§109

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy v xxxxxxxxx působnosti xxxxxx, xxxxxx právnímu xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxx usnesení xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu nebo xxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx při kontrole xxxxxx přenesené působnosti, xxxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx do 60 dnů xx xxxxxxxx výzvy nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí, xx nápravu nezjedná, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx takové xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx opatření orgánu xxxxxxxx města Prahy xxxxx a o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozporu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy v xxxxxxxxx působnosti se xxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 3

Xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy

§110

(1) Je-li xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Magistrát xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Magistrátu xxxxxxx xxxxx. Magistrát x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx části xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxx xxx 3 xxxxxx. Zjedná-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx části x xxxxxxxx nápravy, xxxxx přílohou je x xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx jiné opatření xxxxxx městské xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx městské části xx stanovené lhůtě xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xx nápravu xxxxxxxx , xxxx Xxxxxxxxx xx 60 xxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx x samostatné působnosti xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxx x Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zjednání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiné opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v samostatné xxxxxxxxxx nerozhodne, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx na jeho xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx občanského, obchodního xxxx xxxxxxxxxx práva x x případě, xxx jsou xxxxx xxxx kontrola xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx23).

(6) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§111

Xx-xx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx městské xxxxx x xxxxxxxxx působnosti x rozporu xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, usnesením xxxxx, směrnicí ústředního xxxxxxxxx xxxxx xxxx x opatřením Magistrátu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx zruší. Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx části v xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx části. Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

Xxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

§112

(1) Hlavní xxxxx Xxxxx vyvěsí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxx doručení rozhodnutí xxxxx, kterým xx xxxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx xxxx opatření xxxxxx hlavního města Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Městská xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx části x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx Praha xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxx působnosti. Hlavní xxxxx Xxxxx na xxxxxxxx zašle xxxxxxxxxx xxxxx příslušnému ministerstvu xxxx jinému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx usnesení, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx orgánů hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Městská xxxx xx požádání xxxxx neprodleně Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti. Městská xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Ustanovení xxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§112x

§112x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

HLAVA XI

KONTROLA XXXXXX XXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§113

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřené xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx kontroluje výkon xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 a 2, xxx xxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dodržují

a) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx předpisy, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práva,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxx, jiné xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx přijatá při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§114

Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx kontrolou výkonu xxxxxxxxxx působnosti.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx městská xxxx x doporučení xxxxxxxx x xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, popřípadě xxx pověřený zástupce, xxxx starosta městské xxxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxxx zástupce, seznámí x protokolem x xxxxxxxx zastupitelstvo hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx části na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonný xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx městské části, xxxxxx xxxxxx město Xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx opakování kontrolou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavní město Xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Magistrátu xxxx úřadu xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 dnů.

(5) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 3 x 4. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx o splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1, 3 x 4.

§115

Kontrola výkonu přenesené xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx tyto orgány x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osoba, x xxxxxxx úřadu xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx městské xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx pověřená xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx starosta xxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxx osoba.

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 je xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných kontrolou x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§116

§116 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§117

§117 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

XXXXX XXX

XXXXX XXXXXXXXXXXX X HLAVNÍMU MĚSTU XXXXX

§118

(1) Ministerstvo xx xxxxxx k hlavnímu xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Prahy

a) xxxxxxxxxx vydávání směrnic x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xx spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx opatření,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

(2) Xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx město Praha xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxx výkon přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx vydáváním xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x instrukcí,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx správním xxxxxx xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§119

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx Prahy a xxxxxxxxx částí xxxxx §29 x 30,

x) xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx částí x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob v xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx městských xxxxx samy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jimi xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx návrh xx xxxxxx výkon rozhodnutí.

§119x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx Magistrátu z xxxxxxxxxxxx x rozhodování xxxx ve správním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odboru Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitele xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oznamuje xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyloučení oznamují, xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx orgánu xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx potřebná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úřadů xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx částí. X xxxxxxxxx částech, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx funkce xxxxxxxxx, xx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamují xxxxxxxxxx.

§119x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 145/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2001

§119x

§119x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§119x

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx27) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přispěl-li xxxx xx jeho xxxxxxx, x x xxxxxxxxxx souhlasu s xxxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx28) primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx městské části xxxx xxx, kdo xx xxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněn primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zastupovat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůli, xxxx x tím xxxxxxxxxxx občanským xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx úschovu takto xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx tak x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx29) hlavním xxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§119x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 303/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§120

Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §14.

§121

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx 1998 se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 14. xxxxxxxxx 2002.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx vykonávající xxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx vykonávající svou xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx svou xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy vykonávající xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx Magistrát podle xxxxxx xxxxxx. Tajemník Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx svou xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx svou xxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§122

(1) Xxxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxx území, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xx xxxxxxx x roce 1998 xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městských xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 14. xxxxxxxxx 2002.

(3) Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx městských xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx svou xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považují xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx za xxxxxxxx starostů xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(6) Xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx městských xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx stávají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(7) Zvláštní orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§123

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx volby do xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.3)

§124

Xxxxxxxxx budov xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx počátku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zůstává x xxxxxx x xxxxxxxxx.

§125

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx před účinností xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§126

Na zvláštní xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxxxx §33 použije od 1. xxxxx 2003.

§127

§127 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2002 Sb.

§128

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 418/1990 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx.

2. Zákon č. 8/1993 Sb., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 418/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 439/1991 Xx.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§129

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxx xx zastupitelstev xxxxx v xxxx 2000.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
x z. Xxxxxxxxx x. r.

Příloha č. 1 x xxxxxx x. 131/2000 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze

1. Xxxxxx

2. Xxxxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxx

5. Xxxxxxx

6. Březiněves

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxx

9. Černý most

10. Xxxxxx

11. Xxxxxxx

12. Xxxxx Xxxxxx

13. Dolní Xxxxxxxxx

14. Xxxxx Xxxxxxxxx

15. Xxxxx

16. Xxxxxxx

17. Xxxx

18. Xxxxx x Uhříněvsi

19. Xxxxxxxxx

20. Xxxxxxxxx

21. Xxxxxxxxxx

22. Xxxxxxxxxx

23. Xxxxxx

24. Xxxxx Měcholupy

25. Xxxxx Xxxxxxxxx

26. Hostavice

27. Xxxxxxxx

28. Xxxxxxxx

29. Hrdlořezy

30. Xxxxxx

31. Xxxxxxxxx

32. Jinonice

33. Xxxxxxx

34. Xxxxx

35. Xxxxxx

36. Xxxxx

37. Xxxxxxxxx

38. Xxxxxxxx

39. Xxxxxxxx

40. Xxxxxxxxx

41. Komořany

42. Xxxxxx

43. Královice

44. Xxx

45. Xxxxxxxx

46. Xxxxxxxxx

47. Xxxx

48. Xxxxxxxx

49. Xxxxxxx

50. Lhotka

51. Xxxxx

52. Xxxxx

53. Xxxxx

54. Xxxxxx

55. Lipence

56. Xxxxxxx

57. Xxxxxxxx

58. Xxxx Xxxxxxx

59. Xxxx Strana

60. Xxxxxxxx

61. Xxxxxx

62. Xxxxxxxxx

63. Xxxxxxx

64. Xxxxx

65. Xxxxxxxx

66. Xxxxxxx x Xxxxx

67. Xxxx Xxxxx

68. Xxxxx

69. Xxxxxxxxx

70. Xxxxxxx

71. Pitkovice

72. Podolí

73. Xxxxxx

74. Xxxxxx Xxxxxxxx

75. Xxxxxxx

76. Xxxxxxx

77. Xxxxxx

78. Xxxxxxxx

79. Řepy

80. Satalice

81. Xxxxxx

82. Xxxxxxxx

83. Smíchov

84. Xxxxx

85. Xxxxx Město

86. Xxxxxxxx

87. Strašnice

88. Xxxxxxxxxx

89. Xxxxxxxx

90. Suchdol

91. Xxxxxxx

92. Xxxxxxxxxx

93. Xxxxx

94. Xxxxx

95. Xxxxxxxxx

96. Xxxxxxxxxxx

97. Xxxxxxxxx

98. Xxxxx u Xxxxxxxx

99. Xxxxx xxx Lesy

100. Xxxxxxxxxx

101. Xxxxx Xxxxxxx

102. Xxxxxxxxx

103. Vinoř

104. Xxxxxxxx

105. Xxxxxxxx

106. Xxxxxxxx

107. Xxxxxxxx

108. Xxxxxxxxx

109. Zadní Xxxxxxxx

110. Xxxxxxxx

111. Xxxxxx

112. Xxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 131/2000 Sb.

Koeficienty pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx zastupitelstev xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx kategorie xxxxxxx xxxxx x xx. x. Xxxxx

Xxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx. x. Praha

Uvolnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxx rady (neuvedený xx xx. 1 x 2)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx rady, xxx. orgánu, xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx, náměstek xxxxxxxxx

xxxx xxxx (xxxxxxxxx xx sl. 5 x 6)

xxxxxxxx výboru xxxxxxxxxxxxxx, komise xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx výboru xxxxxxxxxxxxxx, komise xxxx, xxxxxxxxxx orgánu

člen xxxxxxxxxxxxxx xxx dalších funkcí

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

městská xxxx

xx 300

1,211

1,065

0,944

0,823

0,726

0,654

0,145

0,073

0,061

0,036

2

301 - 600

1,360

1,197

1,061

0,925

0,816

0,734

0,163

0,082

0,068

0,041

3

601 - 1 000

1,573

1,384

1,227

1,070

0,944

0,849

0,491

0,094

0,078

0,047

4

1 001 - 3 000

1,751

1,541

1,365

1,190

1,051

0,945

0,546

0,105

0,088

0,053

5

3 001 - 5 000

1,868

1,644

1,457

1,270

1,121

1,009

0,224

0,112

0,093

0,056

6

5 001 - 10 000

2,040

1,795

1,591

1,387

1,224

1,102

0,245

0,122

0,102

0,061

7

10 001 - 20 000

2,211

1,946

1,724

1,503

1,326

1,194

0,265

0,133

0,111

0,066

8

20 001 - 50 000

2,413

2,123

1,882

1,641

1,448

1,303

0,290

0,145

0,121

0,072

9

50 001 - 100 000

2,621

2,307

2,045

1,782

1,573

1,415

0,315

0,157

0,131

0,079

10

100 001 - 200 000

2,845

2,504

2,219

1,935

1,707

1,536

0,341

0,171

0,142

0,085

11

xxx 200 000

3,451

3,037

2,691

2,346

2,070

1,863

0,414

0,207

0,173

0,104

xx. x. Praha

3,995

3,516

3,196

2,717

2,397

2,158

0,479

0,280

0,240

0,200

Čl. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx uvolněný člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx dočasně práce xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx karanténa xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxx nemocenské xx xxxxxxxx, xx xxxx x po xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2008.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. XXXX

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2014 x trvá xxxxx x xxxx 2014, xxxxxx uvolněnému xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 4 xxxxxx č. 131/2000 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx 31. xxxxxxxx 2013.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 364/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §59 odst. 2 xxxx. e) x §68 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 131/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx 2012.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2012

Xx. XLIII

Přechodné ustanovení

Údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx u krajského xxxxx x registru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx dobrovolných xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stávají xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x krajského xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Pokud xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx části rozhodl xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x majetkoprávním xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx toto xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem o xxxxxxx xxxxx Praze, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 106/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

Xx. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx funkci xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, do xxxxx xxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx odchodného xxxxx xxxxxx x. 131/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské části, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, náleží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 99/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx karantény xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, která xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

Xx. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx svazek obcí xx xxxxxxx xx 2 let ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zápis xxxx, xxxxx jsou xx xxx xxxxxx návrhu xxxxx dobrovolného xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx o xxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x roce 2024 xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx hrubé měsíční xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx počty zaměstnanců x národním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx roku 2023 xxxxxxx k 1. xxxxx 2023 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx sdělením ve Xxxxxx xxxxxx do 30 xxx od xxxxxx xxx xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, podle xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx později.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024 x výjimkou xxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxxx 30.12.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 131/2000 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 12.11.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

145/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2001

273/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 2.8.2001

320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

450/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2001

311/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 553/91 Xx., x xxxxxx policii, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

312/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

320/2002 Xx., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x účinností xx 1.1.2003

22/2004 Sb., x xxxxxxx referendu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2004

216/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.4.2004

257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx ČR k XX (1.5.2004)

387/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx zákona č. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státním xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx daní), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx x. 314/2002 Xx., x xxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxx obecním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.7.2004

421/2004 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x dobrovolných xxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2004

499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

626/2004 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxx odměňování

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

109/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx službách

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

186/2006 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x zákonem x. 261/2007 Sb. xx 1.1.2009)

234/2006 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 22/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, a zákon x. 312/2002 Xx., x úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 46/2004 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zákon x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Sb., x xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2006

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

66/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.2.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxx zákona č. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zrušení xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

169/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 22/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 234/2006 Xx., zákon x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

298/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2008

305/2008 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2009

477/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x účinností xx 1.1.2011

326/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

347/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

x účinností od 1.1.2011

424/2010 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 111/2009 Xx., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2010 s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx účinnosti xx 1.7.2012

80/2011 Xx., xxxxx XX ze xxx 1.3.2011 xx. xx. Xx. XX 55/10 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

246/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 14.9.2011

364/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx a sociálních xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

457/2011 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Finanční xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

142/2012 Xx., o xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

186/2012 Xx., xxxxx XX xx xxx 24.4.2012 xx. xx. Xx. XX 54/10 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §192 odst. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, §68 xxxx. 3 písm. a) xxxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §124 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §34 xxxx. 4 xxxxxx č. 236/95 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 xxxx. 4 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §48 xxxx. 3 xxxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §53 xxxx. 4 zákona x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §111 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x službě státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x §65 odst. 1 zákona x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpis (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 21.6.2012

239/2012 Xx., kterým xx mění zákon x. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností od 1.9.2012

350/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.5.2014

24/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 20.2.2015

298/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 248/2000 Xx., o podpoře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.11.2015

106/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.7.2016

99/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2018

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s účinností xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (stavební zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

257/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 131/2000 Xx., o xxxxxxx městě Praze, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.9.2017

32/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2019

263/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

7/2021 Xx., xxxxx XX xx xxx 24.11.2020 xx. zn. Pl. XX 24/19 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §72 xxxx. 1 věty třetí xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 263/2019 Xx., §47 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 263/2019 Sb., x §53 xxxx. 1 věty xxxxx xxxxxx č. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxx x. 263/2019 Xx. (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 12.1.2021

36/2021 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x některých xxxxxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2022

261/2021 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

330/2021 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

5/2022 Xx., xxxxx Ústavního xxxxx xx dne 30.11.2021 xx. xx. Xx. XX 18/21 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 35/2021 Xx., x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, §12 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §8 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §45 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 19.1.2022

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., stavební zákon, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x některé xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

160/2023 Sb., xxxxx XX xx xxx 9.5.2023 xx. xx. Xx. XX 22/22 xx xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx xxxxx x. 318/2017 Sb., o xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

418/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxx xxxxx č. 347/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 1/1993 Sb., Ústava Xxxxx xxxxxxxxx.
1a) Xxxxx č. 320/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
2) Například xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů.
3) Xxxxx č. 152/1994 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 247/1995 Xx.
4) Xxxxx č. 298/1992 Sb., x místním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 152/1994 Xx.
5) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
6) §121 xxxx. 1 zákona x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6x) §121 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx.
6b) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §108 xxxx. 2 zákona x. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
8) Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §20i x 20j zákona x. 40/1964 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9x) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxx č. 513/1991 Sb.
11x) Xxxxx č. 420/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
11x*) §26 xxxxxx č. 500/2004 Xx., správní xxx.
12) Zákon č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx(xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Sb.
13) §3 xxxx. 3 vyhlášky x. 190/1996 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx č. 265/1992 Xx., x zápisech xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 344/1992 Xx., o katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx.
14) §124 xxxxxx č. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) §124 xxxx. 2 xxxxxx x. 65/1965 Xx.
16) §17 xxxxxxxx vlády č. 108/1994 Xx., kterým xx xxxxxxx zákon x. 65/1965 Sb.
17) §16 xx 18 zákona x. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 119/1992 Sb., o xxxxxxxxxx náhradách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §6 xxxx. d) xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19x) Xxxxxxxxx §14 xxxxxx x. 22/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
19x) §13 xxxx. 2 a §16 xxxxxx č. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
*20) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) §214 x xxxx. občanského xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxxx §22 xxxx. 7 xxxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx znění xxxxxx x. 477/2008 Sb.
22) §250l xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22x) §23 xxxx. 8 xxxxxx x. 491/2001 Xx., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx obcí x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
22x) §13 xxxx. 2 xxxxxx x. 250/2000 Xx.
23) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x finanční xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 420/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Xx.
24) Zákon č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §2716 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §3075 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §1543 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §471 xxxx. 3 občanského xxxxxxxx.

30) §8 xxxxxx x. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx).

31) §74 zákona x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx korporacích).

32) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) §5 zákona x. 273/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§214 občanského zákoníku.

34) §206 xxxx. 3 a 4 xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

35) §21 a 22 xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) §11a xxxx. 1 xxxxxx x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxx xxxxx xxxxx III x XX zákoníku práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Zákon č. 245/2000 Sb., x xxxxxxxx svátcích, x ostatních svátcích, x významných xxxxx x o dnech xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) §3 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§158 odst. 8 xxxx. x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

40) Xxxxx č. 35/2021 Sb., x Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

41) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.