Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 31.12.2023.


Zákon o odpadech

541/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Účel a předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Odpadové hospodářství a jeho hierarchie §3

Odpad §4

Původce odpadu §5

Zařazování odpadu §6

Nebezpečný odpad a ostatní odpad §7

Vedlejší produkt §8

Ukončení odpadového režimu §9 §10

Vymezení některých dalších pojmů §11

Předcházení vzniku odpadu §12

ČÁST DRUHÁ - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

HLAVA I - VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

Obecné povinnosti při nakládání s odpady §13

Nakládání s nezákonně soustředěným odpadem §14

HLAVA II - POVINNOSTI PŮVODCE ODPADU A PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ

Povinnosti původce odpadu §15

Provozovatel zařízení §16

Povinnosti provozovatele zařízení §17 §18 §19

Školní sběr §20

HLAVA III - PROVOZ ZAŘÍZENÍ URČENÝCH PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A POVOLENÍ K OBCHODOVÁNÍ S ODPADY

Provoz zařízení určených pro nakládání s odpady §21

Povolení provozu zařízení §22

Revize povolení provozu zařízení §23

Přechod práv a povinností z povolení provozu zařízení §24

Změna, zrušení a zánik povolení provozu zařízení §25

Povolení k obchodování s odpady §26

Omezení vydání povolení §27

HLAVA IV - VZORKOVÁNÍ A ZKOUŠKY ODPADU §28 §29

HLAVA V - JEDNOTLIVÉ ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Díl 1 - Soustřeďování, skladování a sběr odpadu

Soustřeďování odpadu §30

Skladování odpadu §31

Sběr odpadu §32

Díl 2 - Úprava odpadu §33

Díl 3 - Využití odpadu

Obecná ustanovení §34

Energetické využití odpadu §35

Díl 4 - Odstranění odpadu

Obecná ustanovení §35

Odstranění odpadu skládkováním §37 §38

Povinnosti provozovatele skládky §39

Zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku §40

Zabezpečení ochrany životního prostředí a zdraví lidí při ukládání odpadu na skládku §41

Rezerva na zajištění rekultivace a následné péče o skládku §42 §43

Díl 5 - Obchodování s odpady a zprostředkování nakládání s odpady

Obchodování s odpady §44

Zprostředkování nakládání s odpady §45

Díl 6 - Přeprava odpadu

Oddíl 1 - Povinnosti při přepravě odpadu §46

Oddíl 2 - Přeshraniční přeprava odpadu

Základní povinnosti §47

Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů §48

Souhlas, zákaz a námitka §49

Zahájení přeshraniční přepravy odpadů §50

Změny v přeshraniční přepravě po odsouhlasení a zrušení souhlasu §51

Povinnost zpětného převzetí §52

Oddíl 3 - Finanční záruka při přeshraniční přepravě odpadu

Obecná ustanovení §53

Způsob provedení finanční záruky §54

Výpočet finanční záruky §55

Použití finanční záruky §56

Vrácení záruční listiny §57

Zvláštní ustanovení §58

HLAVA VI - NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI DRUHY ODPADU

Díl 1 - Komunální odpad a další odpady v obecním systému

Obecní systém §59 §60

Povinnosti osob při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému §61

Povinnosti podnikajících fyzických osob a právnických osob při nakládání s komunálním odpadem §62

Díl 2 - Biologicky rozložitelný odpad, komunitní kompostování, kaly a sedimenty

Povinnosti při nakládání s biologicky rozložitelným odpadem §63

Malé zařízení §64

Komunitní kompostování §65 §66

Kaly §67

Úprava kalů před použitím na zemědělské půdě §68

Povinnosti při používání kalů na zemědělské půdě §69

Sedimenty §70

Díl 3 - Nebezpečný odpad

Balení a označování nebezpečných odpadů §71

Mísení nebezpečných odpadů §72

Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů §73 §74

Zánik a odejmutí pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu §75

Postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu §76

Kontrola hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, pozastavení platnosti osvědčení a odejmutí osvědčení §77

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů §78 §79

Díl 4 - Odpad z výroby oxidu titaničitého §80

Díl 5 - Polychlorované bifenyly §81 §82 §83

Díl 6 - Odpad perzistentních organických znečišťujících látek §84

Díl 7 - Odpad obsahující azbest §85

Díl 8 - Odpad rtuti §86

Díl 9 - Odpady s obsahem radionuklidů §87

Díl 10 - Odpady ze zdravotní a veterinární péče §88 §89 §90

Díl 11 - Odpad léčiv z domácností §91

Díl 12 - Odpadní olej §92

Díl 13 - Recyklace lodí §93

ČÁST TŘETÍ - PRŮBĚŽNÁ EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ §94 §95 §96

ČÁST ČTVRTÁ - PLÁNY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Společná ustanovení §97

Plán odpadového hospodářství České republiky §98 §99

Plán odpadového hospodářství kraje §100 §101 §102

ČÁST PÁTÁ - POPLATEK ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU

HLAVA I - POPLATEK

Subjekt poplatku §103

Předmět poplatku §104

Osvobození od poplatku §105

Základ poplatku §106

Sazba poplatku §107

Výpočet poplatku §108

Poplatkové období §109

Rozpočtové určení poplatku §110

HLAVA II - SPRÁVCE POPLATKU A SPRÁVA POPLATKU

Obecná ustanovení §111

Plátce poplatku §112

Vyúčtování §113

Splatnost poplatku §114

Úrok z prodlení §115

ČÁST ŠESTÁ - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PŘESTUPKY

HLAVA I - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ §116

HLAVA II - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §117

Přestupky původce odpadu §118

Přestupky provozovatele zařízení §119

Přestupky provozovatele skládky §120

Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §121

Přestupky obce §122

Společná ustanovení §123 §124 §125

ČÁST SEDMÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství §126

Ministerstvo §127

Informační systém odpadového hospodářství §128

Ministerstvo průmyslu a obchodu §129

Ministerstvo zemědělství §130

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský §131

Ministerstvo zdravotnictví §132

Krajská hygienická stanice §133

Inspekce §134

Celní úřad §135

Provádění kontroly přepravy odpadů celním úřadem §136

Zadržení odpadu a dopravního prostředku při provádění kontroly přepravy odpadů celním úřadem §137

Postup při zadržení odpadu a dopravního prostředku §138

Námitka proti zadržení odpadu a dopravního prostředku §139

Vrácení zadrženého odpadu a dopravního prostředku §140

Náhrada nákladů §141

Součinnost celního úřadu s jinými orgány §142

Generální ředitelství cel §143

Policie České republiky §144

Krajský úřad §145

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §146

Obecní úřad §147

Újezdní úřad §148 §149

Kontrola v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady §150

ČÁST OSMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ

Společná ustanovení §151 §152

Přechodná ustanovení §153 §154 §155 §156 §157

Zrušovací ustanovení §158

ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST §159

Příloha č. 1 - Cíle odpadového hospodářství

Příloha č. 2 - Katalog činností

Příloha č. 3 - Náležitosti žádosti o povolení a povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady, náležitosti žádosti o souhlas a souhlasu s provozem malého zařízení, náležitosti žádosti o povolení provozu skládky odpadů, náležitosti žádosti o povolení a povolení k obchodování s odpady a náležitosti zprávy o revizi

Příloha č. 4 - Seznam zařízení k využití odpadu, která smí být provozována bez povolení provozu zařízení

Příloha č. 5 - Způsoby využití odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho využitím

Příloha č. 6 - Způsoby odstranění odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho odstraněním

Příloha č. 7 - Výše požadované energetické účinnosti a vzorec pro její vypočet

Příloha č. 8 - Způsob a podmínky stanovení druhu a výše finanční záruky podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 poskytované ve prospěch ministerstva a informace a dokumentace nezbytné pro stanovení výše krytí

Příloha č. 9 - Sazba poplatku za ukládání odpadů na skládku a procenta, kterými se rozpočty podílejí na výnosu poplatků

Příloha č. 10 - Parametr biologické stability

Příloha č. 11 - Obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Příloha č. 12 - Množství odpadů, na které se vztahuje výjimka podle §157

INFORMACE

541

ZÁKON

ze xxx 1. xxxxxxxx 2020

x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx x předmět xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx x trvale xxxxxxxxxx využívání přírodních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nakládáním x xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx sociální xxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1), zároveň xxxxxxxx na přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx2) a xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx nakládání x xxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx hospodářství a

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ovzduší,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) výbušniny, střelivo x munici,

d) xxxxxxxxxx, xxxxx a jiné xxxxxxxx látky xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx

1. nevykazují xxxxxx x nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x nebezpečných vlastnostech xxxxxx3) x

2. xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupů xxxx xxxxx, xxxxx nepoškozují xxxxxxx prostředí a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx materiál xxxxxxxx xxxxx stavební xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx materiál xxxx použit xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx stavby xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přemísťované x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx účelem správy xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, předcházení povodním, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze xxxxx použitelných předpisů Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3), x

x) xxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx předpisy, jsou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyjmuty

a) xxxxxxx xxxx,

x) těžební xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návykové xxxxx x prekursory xxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxx způsobem než xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1069/2009 4),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx4), x xxxxxxxx vedlejších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x získaných xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx v xxxxxxxx xx výrobu xxxxxxxx xxxx kompostování,

f) xxxxx, které xxxx xxxxxx k použití xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 767/2009 5) x xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx, x

x) xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3

Odpadové hospodářství a xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx o xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x kontrola těchto xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx předcházení vzniku xxxxxx, a xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx předejít, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příprava x xxxxxxxxxx použití, xxxxxxxxx, xxxx využití, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx možné xxx to, xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Výklad a xxxxxxx xxxxxx zákona xxxx být v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx cyklus xxxxxxx a materiálů, xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx s odpady xx životní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) technická xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x sociální xxxxxx x

x) xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x případě odpadů, x xxxxx xx xx xxx zohlednění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vznik xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx výsledek z xxxxxxxx ochrany životního xxxxxxxxx a zdraví xxxx.

§4

Xxxxx

(1) Xxxxx je xxxxx movitá xxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx povinnost se xx xxxxxx.

(2) Xx xx xx to, xx osoba má xxxxx zbavit xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx používat k xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx povinnost zbavit xx xxxxxx věci, xxxxxxxx

x) xx nepoužívá xxxx xx xxxx xxxxx používat x xxxxxxxxx účelu a xxxx věc xxxxxxxx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu6), xxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx prvotním xxxxx nebyla xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx není xxxxxxxxx produktem xxxxx §8 odst. 1.

(4) X xxxxxxxxxxxxx, zda xx xxxxxx věc xxxxxxx, rozhoduje xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx této movité xxxx xxxx osoby, xxxxx prokáže právní xxxxx, xxxx z xxxx úřední. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, pokud xx ve xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o uložení xxxxxxxx k nápravě, xxxxx vede Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxx xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx s věcí x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006.

§5

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx vzniká xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx povahy xxxx xxxxxxx odpadu, xxxx

x) xxxx od xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx podle §59 x 60 xx xxxxx xxxx k xxxxxx účelu xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, ze xxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx odpadu xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, pokud xxx vyplývá x xxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vzniklého odpadu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vzniku.

(3) V xxxxxxx komunálních xxxxxx x xxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x domácností, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vlastník xxxxxxxx xxxx, kde vznikají, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx smlouvy x xxxxxx, xxxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se stává xxxxxxxxxx xxxxxx.

§6

Zařazování odpadu

(1) Odpad xx zařazuje do

a) xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx nebezpečný xxxxx nebo jako xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxx xxxxxx vymezeného x Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") xxxxxxx xxxxxxxxx Katalog xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx odpad a xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx

x) vykazuje alespoň xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x nebezpečných xxxxxxxxxxxx xxxxxx3),

x) se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx je v Xxxxxxxx odpadů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xx jím xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxx3) x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxx označeními XX 9, XX 14 x XX 15 na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx odpad, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1. Směsný xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x když splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Odpad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxxxx odpad po xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx podle §76.

(5) Xxxxxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx použitelných předpisů Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxx3) xxx xxxxxxxxxx XX 9, HP 14 x HP 15.

§8

Vedlejší xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx, xxxxx vznikla xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx věci, xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx produktem, pokud

a) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx další xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxx využití xxxxx xxx xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) je její xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxx xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx unie8) a xxxxxxxx k nepříznivým xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx a

e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx materiály xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxx xxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx kritérií xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxxx průvodní xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) až x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která zahrnují

1. xxxxxxxxx účel, ke xxxxxxx xxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx splnění kritérií xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e), včetně xxxxxxxxx na vzorkování x xxxxxxxx a

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx povinen jej xxxxxx další xxxxx x průvodní xxxxxxxxxxx.

Ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx

§9

(1) Xxxxx, který xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx využití x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie9) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxxxx xxx odpadem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie9) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx kritérií xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx výrobky,

c) xxxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopadům xx životní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x

x) byla xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx9) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, pro xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, přestane xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx krajského xxxxx xxxxx §10 xxxx. 1, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x byla xxx xxx xxxxxxxxxx průvodní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxx připraven x opětovnému xxxxxxx, xxxxxxxx být xxxxxxx x okamžiku, xxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx proběhla x xxxxxxx x §34 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účely, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx normami xxxxxxxxxxxx xx výrobky,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx7) a jeho xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx lidí a

d) xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bodech 1 xx 3 přílohy č. 4 x xxxxxx zákonu.

(5) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, která přestala xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 11 přílohy č. 4 x xxxxxx zákonu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx věc x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), ve kterém xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx odpadem, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx věcí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z tohoto xxxxxxxx.

(7) Ministerstvo x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx

x) xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1; xxxxxx xxxxxx mohou xxx pouze xxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxx suroviny xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx využívají ke xxxxxxxxxxx účelu x xxx které xxxxxxxx xxx xxxx poptávka,

b) xxxxxxx, xxx odpad xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx být xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx účel, ke xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxx odpadem xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxx vstupující xx xxxxxxx recyklace xxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx odpad, který xxxxxxxx xxx odpadem xxxxx xxxxxxxx 1,

e) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx procesu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1,

f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx odpad splnit, xxx xxxxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxx xxxxxxxx xxxx xxx stanovena xxx, aby xxxxxxxxx, xx výsledná věc xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx účelu, splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), odstavce 3 xxxx. d) x xxxxxxxx 5.

§10

(1) Xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x využití xxxxxx xxxxxx, že x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxx využití xxxxxx, xxxxxx přestává xxx xxxx odpad xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 a xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxx

x) xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedenému x xxxx žádosti,

b) xx věcí, pro xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx stanoveny jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx normami xxxxxxxxxxxx xx výrobky, a

d) xxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx7) x xxxx xxxxxxx nepovede x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lidí.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx součástí xxxxxxxx provozu zařízení x využití xxxxxx xxxxx §21 odst. 2.

(3) Xxxxxxx xxxx x rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 xxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxx který xxxxxx věc xxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx využití, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx odpadem,

d) xxxxxx xxxxxxxxxx odpadu,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxx splnit, xxx xxxxxxx být odpadem; xxxx xxxxxxxx xxxx xxx stanovena tak, xxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxx životního prostředí x zdraví xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle písmene x), včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vzorkování x xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x návrhu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, xxx xx výsledná věc xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedenému x xxxx žádosti, xxx xxx ni xxxxxxxx trh nebo xxxxxxxx x xxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx výrobků na xxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxx xx zdraví xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx nevyžadují, pokud xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx mu xxxx xxxxxxxx recyklace xxxx xxxx využití odpadu xxxxx odstavce 1 xxx stejný xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, stejný xxxxxx xxxxxxxxxx, stejnou xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci.

(6) Xxxxxxx úřad zruší xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx

x) dojde xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(7) X řízení x xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 si krajský xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx, a xxxxx xx změna povolení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oblastí xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxx hygienické xxxxxxx x hlediska xxxxxx xx xxxxxx lidí x hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx.

§11

Vymezení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) předcházením xxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxx věc xxxxx xxxxxxx, xxxxx omezují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx omezují xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx opětovného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx účelu nebo xxxxxxxxxxxx životnosti xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx postupy, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx účelu, xx xxxxxxx byly původně xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, skladování xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx odpadu, xxxxxxx xxxxxx, odstranění xxxxxx, xxxxxxxxxxx s odpadem xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v prostoru, xxxxxx prvotního xxxxxxx xxx xxxxx odděleného xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx,

x) odděleným xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x cílem usnadnit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx odpadu x zařízení ke xxxxx odpadů xxxxxxxxxx xxxx 9 měsíců,

g) xxxxxxxxxxx odpadu využití xxxxxx xxxx odstranění xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx před jeho xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx každá xxxxxxx, xxxxx xxxx xx změně chemických, xxxxxxxxxxxx nebo fyzikálních xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx odpadu činnost, xxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účelu xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx že xx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx stanovené x §9 xxxx 10 x xxxxxxxx xxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou uvedeny x příloze č. 5 x xxxxxx zákonu,

j) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx využití jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx způsobem x xxxxxx xxxxxxx,

x) materiálovým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, recyklaci x zasypávání, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přepracování xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx použity jako xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odpadu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, ať xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přepracování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxx energetické xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, které mají xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x opětovnému použití xxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, která xxxxxx, xx je xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxx odpadů x xxxxxxxx x tomu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 roku xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxx xxxx jejich využitím,

o) xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxx, xxxxx není využitím xxxxxx, x to x x případě, xx xxxx xxxxxxx xx jako druhotný xxxxxxxx znovuzískání xxxxx xxxx xxxxxxx; způsoby xxxxxxxxxx odpadu jsou xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x prodej xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx situace, xxx xxxx xxxxx xxxxxx odpad xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx určeným xxx xxxxxxxxx s xxxxxx

1. zařízení ke xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vymezená x Katalogu xxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2,

2. xxxxxxxx x využití odpadu xxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx zákonu, xxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výjimky xxxxx §21 odst. 3 x jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §95 xxxx. 1, xxxx

3. xxxx zařízení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx zařízením xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx samostatného xxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx neztratí,

t) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxx osob, včetně xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxx jen "zprostředkovatel") xxxx xxxxxx fyzicky x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vedoucích x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx jakýkoli xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx technické xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxxxx papír a xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx, biologický xxxxx, xxxxx, xxxxxx, obaly, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx matrace a xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx zdrojů, xxxxx xx xx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx odpadu z xxxxxxxxxx; komunální odpad xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vod, včetně xxxx, vozidla xx xxxxx životnosti xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadem xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odpad x xxxxxxxxxx, kanceláří, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průmyslu,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad pro xxxxx zakládku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 20 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zpracovaného xxxxxxxxxx rozložitelného xxxxxx xxxxxxxxxxxx 150 xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx potřeby, xxxxx xxxxxxxxxx odpad, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx nepřepravuje do xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) skládkou zařízení xxx odstranění xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo podpovrchového xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpadů, xxxxx přestaly být xxxxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx získaných x xxxxxxx podléhajících xxxxxxxx odběru xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vstupních surovin, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; druhotná xxxxxxxx slouží xxxx xxxxx xxx xxxxxx x nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx toků vzniklý xxxxxxxx usazováním erodovaných xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx materiálu, který xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vznikající při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) potravinovým xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 10), xxxxx xx staly xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) soustřeďování odpadu x místě xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx x místě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1 xxxx,

x) soustřeďování xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx původcem odpadu xxxxxxxxx ostatní odpad, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx místě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x množství xxxxxxx 20 tun, pokud xx xxxxxxxxx neprodleně xx jeho xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) soustřeďování xxxxxx xx místech xxxxxxxx obcí podle §59 xxxx. 2 x 5, nebo

d) xxxxxxxxxxxxx odpadu v xxxxx činnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxx správu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx xx xxxxx přepraven do xxxxxx jiné provozovny, xxx x xxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx povinen xxx své činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx odpadu, xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnosti.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx výrobky, je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx využití xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x hierarchií xxxxxxxxxx hospodářství.

(3) Každý xxxx kompostovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vznikající xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx předá x xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nedojde k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdraví lidí. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx kompostování xxx, xxx xxx zajištěn xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozklad xxxxxxxxx hmoty xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx živočišného xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx4). Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx, je xxxxxxx. Xxxx výstupy x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx, xxxxxx je xxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, pokud ji xxxx xxxxx xxxxx x opětovnému xxxxxxx, x xx xxx xxxxx, nebo prostřednictvím xxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xx movitá xxx, xxxxxx xxxxx předala xx místo určené xxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x původnímu xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx použití.

ČÁST DRUHÁ

NAKLÁDÁNÍ X XXXXXX

XXXXX I

VŠEOBECNÉ XXXXXXXXXX

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Každý xx povinen

a) nakládat x odpadem xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx vydanými xx xxxxxxx životního xxxxxxxxx x zdraví xxxx pro xxxx xxxx x kategorii xxxxxx; při xxxxxxxxx x xxxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy xx xxxxxxx životního xxxxxxxxx x zdraví xxxx,

x) xxxxxxxx s odpadem xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx nakládání x xxxxx druhem x kategorií xxxxxx, x xxxxxxxx shromažďování xxxxxx, přepravy xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx odpadu,

c) soustřeďovat xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x odpadem xxx, xxx jej xxxxxxxxxx xxxx odcizením nebo xxxxxx xxxx aby xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx možnost xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx okamžiku, xxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx provozovatelem xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) x

x) xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx školního xxxxx xxxx xxxxxxx nezbytného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozborům, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxx x vývoje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx nakládání x xxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx druhem x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx §16 odst. 3 xx dopravního prostředku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx určenému xxxxx obchodníkem, xxxx

3. xx místo určené xxxx podle §59 xxxx. 2 x 5.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx kategorie, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, oprávněni

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxx druhem x xxxxxxxxx odpadu,

b) obchodník x xxxxxx s xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx stanovených x §59, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx") za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §20.

(3) Xx jednotky xxxxxxx xxxxxxx x právnické x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxx k řešení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, se xxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§14

Xxxxxxxxx x nezákonně xxxxxxxxxxxx odpadem

(1) Vlastník xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soustředěný xxxxx

x) do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) za xxxxxxxx podle §16 xxxx. 3 xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dozví o xxxxxxxxx soustředěném xxxxxx xx svém pozemku, xx povinen oznámit xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx správním xxxxxx xx odpad xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx se obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxx xxxxx zjistit xxxxx, xxxxx xx za xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zanikla, aniž xx xxxx povinnosti xx vztahu k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx ve lhůtě 30 xxx ode xxx doručení výzvy. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x odklizení odpadu x xxxx předání xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx s xxxxxx delší. Xxxx, xx xxxxxx území xx xxxxx xxxxxxx, xxxx vlastníkovi pozemku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odpadu x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odklizení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx výzvy xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve výzvě, xxxx obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

x) uložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxx zabezpečil xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx soustředěný xxxxx, xxxxx dalšímu xxxxxx xxxxxx,

x) zabezpečit xxxxx, xxxxx ohrožuje xxxxxxx xxxxxxxxx, před xxxxxx škodlivin xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Vlastník pozemku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x), xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx s xxxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xx taková xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx x), je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněna xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a vlastník xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX PŮVODCE XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu

(1) Xx xxxxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxx výslovně xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx povinen

a) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x kategorie x xxxxxxxx s xxx xxxxx xxxx skutečných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. x); x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx tato povinnost xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx produkovaného xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxxxx xxxxx §59 xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu, xxxxx xxxxx produkuje, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx se tato xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx nepodnikající xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpadů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §59 xxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu xx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x odpady xxxxx x xxxxxxx předat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x odpady xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx, zda xxx být x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nakládáno xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx takový xxxxx xxxxxxx; tyto xxxxx mohou být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x případě xxxxxx určeného k xxxxxxx xx skládce xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxxxx popisu xxxxxx; x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx základního popisu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávek předávat xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx x vybouranými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určenými xxx xxxxxxxx použití, xxxxxxxxxx produkty x xxxxxxxxxx a demoličními xxxxxx xxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozovny xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozovně xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odpad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s odpady xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx xxxxx původce xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xxxx provozovnou xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx věci xx povinen xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx dne, xxx xxx k xxxx xxxxx xxxxxxxx, krajský xxxx xxxx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx údajů o xxxxxxx xxxxxx a x odpadu xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x četnost xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx produkty x stavebními x xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx, provádění xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x).

§16

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) x c) xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx, xxxxxx před xxxxxxxx xxxx x využití xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx písemnou xxxxxxx, xx odpad xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx musí xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx identifikovatelný a xxxx s xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx výstupu xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tento odpad xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx odpadu.

(3) X xxxxxxx, xx přepravu xxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx x při xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. x) a x), může xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx základě smlouvy xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx odpadu xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxxxxxx zahájení xxxxxxxx.

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§17

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx, sběru, xxxxxx, využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x povolením xxxxx §21 odst. 2,

x) xxx převzetí xxxxxx, s výjimkou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx už xxxx xxxxxxxxx,

1. zaznamenat xxxxx x odpadu a xxxxxxxxxxx osobě x xxxxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady, xx xxxxxxx xx odpad xxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx evidence xxxxxx x xxxxxxxxx ohlašování,

2. xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x kategorie, x xxxxxxxx převzetí od xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx,

4. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x případě, xx xx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

5. x xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx daného xxxxx xxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx převzetí xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxx převzetí xxxxxx, x výjimkou odpadu, xxxxx xxxxxxxxxx byl xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxx odpad do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x množství, xxxxx x kategorii předaného xxxxxx, včetně uvedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx první x řady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx provozovateli xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx odpady předává, x s xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx do zařízení xxxxxx xxxx xxx xxx obchodník s xxxxxx takový xxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx odpadu xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx odpadů xxxx x xxxxxxxxxx dále xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; v případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx nebo x zasypávání xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x kritických ukazatelích x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanici xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x provozním řádu xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx překračují xxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxxx opatření xxxxxxx k zamezení xxxxxx nepříznivých xxxxx,

x) xxxxx v zařízení xxxxxxxxx pouze x xxx xxxxxxxxxxxxx odpady, xxxxxxxxx xxxxxx druhů xxxxxx, xxxxx xxx xxx xx zařízení xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x obecnímu úřadu xxxx, xx xxxxxx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx, xx xxxxxxx komunální xxxxxx od xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xxxxx xxxxxx, xx 15. ledna druh x xxxxxxxx převzatého xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x

x) xxxx provozní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ukončením xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 nebo 2 xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpady xxxxxxxxxxx x zařízení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x nezákonně soustředěný xxxxx.

(3) Xxxxx provozovatel xxxxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx pro nakládání x odpady xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Vlastník nemovité xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx dne, xxx jej x xxxx vyzve inspekce, xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností. Xxxxxxxxxxxx zařízení je xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x předáním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) rozsah a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. d),

c) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) a

d) xxxxxxxxxxx provozního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx typu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. i).

§18

(1) Provozovatel xxxxxxxx xx xxx převzetí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 rovněž xxxxxxxx údaje o xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zařízení, xxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx převzetí xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxx osoby. Xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx odpad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx nebo využití xxxxxx; provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Xxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx původcem xx xxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx rozumí xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx místa pobytu x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přebírá xxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx díla xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x odpadu podle §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vedení xxxxxxxx o osobách x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§19

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx a bohoslužebné xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxx xx dobu 48 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx osobám.

(2) Xxxxxxxxxxxx zařízení nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx přebíraný xxxxxx xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pouze převodem xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele poštovních xxxxxx xxxxxx poštovního xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxx evidenci.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zařízení xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, uchovávat záznam x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 30 xxx a xx xxxxxxxx tento xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx získání xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x postupů xxx xxxxxx povinností xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ministerstva, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx provedení xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) rozsah x xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 a

b) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kamerový xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx záznamu.

§20

Školní xxxx

(1) Xxxxx xxxx xx žáků xxxx xxxxxxxx přebírat xxxxxx xxxxxx, plastů x kovů z xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx nevztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení.

(2) Škola xx xxxxxxxxx převzetí xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxx.

(3) Xxxxx plní xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xx xxxx se xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx sběru nevztahují xxxxxxxxxx původce xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlášení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx do 15. ledna xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx převzaté odpady xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 5.

XXXXX XXX

XXXXXX ZAŘÍZENÍ XXXXXXXX XXX NAKLÁDÁNÍ X XXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X ODPADY

§21

Provoz zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady smí xxxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, sběru, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx smí být xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Obsahové náležitosti xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Zařízení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vymezené x příloze č. 4 x tomuto xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

§22

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vydává xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Katalogu xxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxx zařízení. Povolení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx povolení vydává xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 6 xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx niž bylo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebude x žádosti pravomocně xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx též xxxx, xx jejímž xxxxx xx být zařízení xxxxx §21 odst. 2 xxxxxxxxxxx, x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx posoudí tuto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx zdraví xxxx x zhodnotí xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxxxx v xxxxxxx nejsou dostatečné xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx stanovit x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xx vykonatelné xx xxxx nabytí xxxxxx xxxx kolaudačního xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby, xxxxxxxx xx zkušebnímu xxxxxxx xxxx povolení xx změně v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx nabytí právních xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx zkušebnímu xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx obsahové náležitosti xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxx typu xxxxxxxx.

§23

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx provést revizi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx řádu, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x předložit krajskému xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx zařízení (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxx") xx xxxxxxxxx, x to xx xxxxx 6 let xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx povolení xxxxxxx zařízení, jeho xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. V xxxxxxx, xx zprávu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx úřad xx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx důvody xx xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x změnu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zprávou x xxxxxx, popřípadě tato xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předložené xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx k předložení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx povolení provozu xxxxxxxx. Xxxxx provozovatel xxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx zruší. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení podle §25 xxxx. 1.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx fázi provozu xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x revizi xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx přešlo xxxxxxxxxxx xxxx právo xxxxxx xxxxxxxx. Právní nástupce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx práv a xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx krajskému xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x téže xxxxx xxxxxxx o změnu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx provozní řád xxxxxxxxx úřadu ke xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx správné údaje xxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§25

Xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Krajský úřad xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx povolení,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezajistí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1.

(2) Krajský xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povolením,

b) xxx kontrole plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o osobách x o odpadech xxxxx §18 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx odpadu za xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §19 odst. 2, xxxx

x) poskytne úhradu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, než xx xxxxxxxxx v §19 odst. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxx xxx zániku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nástupce, uplynutím xxxx, na xxxxxx xxxx vydáno, xxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxx, x to ke xxx ohlášení xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který není xxxxxxx nástupcem dosavadního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx získal xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx pro xxx xxxxxxxxx povolení xxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx o jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx §24.

(6) Xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx o xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx změna povolení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice posoudí xxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizika.

§26

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x odpady

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx závod xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx x x souladu s xxxxxxxxx k obchodování x xxxxxx vydaným xxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxx sídla xxxxx, xxxxx x vydání xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xx x vydání povolení xxxxxxxxx Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxx může x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdraví xxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 6 xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodování x xxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 6 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x prodloužení xx 6 měsíců xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx vydáno, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Krajský úřad xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxx, pokud

a) xxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx povolení,

b) xxxxxxxxx x odpady xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) obchodník x xxxxxx opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx neplní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) obchodník x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxx kontrolního xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x obchodování x xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu.

§27

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 a §26 xxxx. 1 xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx v xxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) xxxx §25 xxxx. 2 nebo xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 3 písm. x), x) xxxx x), xxxx

x) xxx člen xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx kterého nastaly xxxxxxxxxxx, kvůli xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zrušeno xxxxxxxx xxxxxxx zařízení podle §25 odst. 1 xxxx. x) xxxx §25 odst. 2 xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 3 xxxx. x), x) xxxx x).

HLAVA XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXX ODPADU

§28

(1) Vzorkování xxxxxx pro účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx x další xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx s ním xxxx xxx zjištění xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxx kritérií xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx pouze

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx provádění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro vzorkování xxxxxx,

x) akreditovaná zkušební xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro provádění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx je usazena x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx x která xx oprávněna ke xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §29 xxxx. 1, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx vzorkuje xxxxxx xxxxx dočasně xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx je garantována xxxxxxx způsobilou xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x posledních 10 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx středního xxxxxxxx x maturitní zkouškou x xxxxxxx 3 xxxx praxe x xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství x posledních 10 xxxxxx x

2. absolvování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmene x) může xxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx.

(3) Vzdělávací xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxx nejméně

a) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx zdokonalovací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx náplň xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 3 xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školení.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx certifikačním xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx pracoviště xxxx pro vzorkování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky.

(5) Vzorkování xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx pověřená k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx pověřené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxx provádění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx programu pro xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx odpadu podle xxxxxxxx 3,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x

x) akreditaci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

§29

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx dokladování xxxxxxx odpadu pro xxxxx xxxxxxxxx s xxx xxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx pracoviště xxxxx §28 xxxx. 1 x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx vzorků xxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vzorky xxxxxx odebírá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx fyzická osoba, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, před odběrem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x konkrétním místě xxxxxxxxxx. V případě xxxxxxxxxxx odběrů stejného xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. O xxxxxxx musí xxx xxxxxxx písemný záznam, xxxxx xxxx osoba, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 povinny uchovávat xx dobu 2 xxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx fyzická osoba xx základě xxxxxx xxxxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx xxxxxx vzorku xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx podle §28 xxxx. 1.

(3) Xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 1, které provádějí xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, jsou xxxxxxx xxxx dokumentaci xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxx x ekotoxikologické x xxxxxxxxxxxxxxx testy xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kvality xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x ním xxxx xxx xxxxxxxx xxxx vlastností xxxx xxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx produktu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odborná xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx o technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, uchovává protokol x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 5 xxx xx provedení vzorkování xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx vzorkování xxxxx xxxxxxxx 2 x

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4.

XXXXX V

JEDNOTLIVÉ XXXXXXX XXXXXXXXX S ODPADY

Díl 1

Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx odpadu

§30

Soustřeďování xxxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxx technických xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §72 xxxx. 2. Ostatní xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neoddělené xxxxxxxxxxxxx xxxxxx povolí xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxx xxxxxxxx soustřeďování xxxxx x nedojde x ohrožení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky tak, xxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx životní prostředí xxxx xxxxxx lidí.

(3) X vydání povolení x upuštění od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V ostatních xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Povolení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s odpady, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxx §23. Xxxxxxxx k upuštění xx xxxxxxxxxx soustřeďování xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx vydává xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx soustřeďování xxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx soustřeďovaný xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zařazuje xxxx xxxxx druh xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx orgán x povolení určí xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soustřeďovaný xxxxx, a xx xxxxx xxxxx odpadu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soustředěného xxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxx x původce xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx vhodnější xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx odpadu odpovídající xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx x úpravu xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pouze

a) x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadu, které xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx územním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámením x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, a

b) xx-xx zařízení xx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx určený x odstranění xxx xxx xxxxxxxxx nejvýše xx xxxx 1 xxxx, xxxxxx skladování xx xxxxxxxx x příloze č. 6 x tomuto xxxxxx pod xxxxx X15. Xx uplynutí xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zařízení, xxx xxxx xxxxxxxxx. Odpad xxxxxx k xxxxxxx xxx xxx skladován xx xxxx xxxxxxx 3 xxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx X13x. Do xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx musí být xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx zařízení, xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx než 1 rok, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zjistil, xx xxx není xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx povolit skladování xx xxxxx xxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xx xxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxx technického xxxxxxx xxxxx zpracovat. Xxxxxx xxxxx smí xxx provozován xxxxx xx splnění zvláštních xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadu, xxxxx xxxx uložení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 9 měsíců.

§32

Xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx využití xxxxxxxxxxx rozhodnutím, oznámením x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx kolaudace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx, a

b) xx-xx xxxxxxxx xx sběru xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx provozováno x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdraví lidí, xxxxxxxxxxx vyhláškou ministerstva.

(2) X xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx smí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 9 xxxxxx, xxxxx xxxx zároveň xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadů.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odpadu smí xxx xxxxx xxxxxx xxxxx po dobu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zpracování odpadu, xxxxxxx xxxx xx xxxx 48 hodin, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx po xxxx 24 xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx odpady xxxxx od xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odpadu xxxxxxxxx xx xxxxxx mobilního xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx, x Xxxxx republiky xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx") xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx být xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxx

§33

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx odpadu xxxxx

x) v xxxxxxxx x xxxxxx odpadu, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx souhlasem xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx povolením xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx v mobilním xxxxxxxx k úpravě xxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které zajistí xxxxxxx životního xxxxxxxxx x zdraví xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx zákonu xxx xxxx X12x xx X12x. Úprava odpadu xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx xxx kódy X8, X9, D13 x X14.

(3) Xxxxxxx odpadu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx u původce xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx odpadu

§34

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fond x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x

x) je-li zařízení x využití odpadu xxxx xxxxxxx zařízení x využití xxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx podmínkami, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dochází xx xxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx R12a xx X12x a X13x xxx, že xx odpad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx zapracován do xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx na energii.

(3) Xxxxx x zařízení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx vystupující xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx splňovaly xxxxxxxxx xx uvádění xxxxxxxxx xxxxx xx xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx povinen na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo obecního xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provést xxxxxxx odpadu x xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x mimořádných xxxxxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nezbytné, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx technicky xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hradí xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností, xxxxx rozhodnutí xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx krajský xxxx xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx povinen xx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxx uskladnit xxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 9 x čl. 24 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxx. Takové xxxxxxxxxx xxxx xxx vydáno xxxxx v mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přepravy xxxxxx, xxxxxx xxxxx dokončit, xx-xx xx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx možné. Xxxxxxx vzniklé tímto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx materiály, xxxxx xxxxxx odpadem, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx tohoto xxxxx. X xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx zajistí, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx lidí. Ředění xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx splnění xxxxxx xxx zasypávání xx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ověřování, x

x) odpady, které xxxxx být k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xx energetické xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx X1x považuje pouze xxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx použije pro xxxxxxx vlastní xxxx xxxxxxx osob xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx11), nebo

b) xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11).

(2) Spalování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx pod xxxxx X1x xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx energetické účinnosti. Xxxx požadované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 7 x tomuto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx soustřeďované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx použití xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, plasty, xxxx, xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx předány xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx energetické xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx vznikajícího xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx, xxx spalování xxxxx xxxxxxxxx odpadů v xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přinášelo xxxxxxxx výsledek x xxxxxxxx životního prostředí x souladu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx 4

Odstranění xxxxxx

§36

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxxxxx odstranění xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx pozemku xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx souhlasem xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámením x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povolením xxxxxx, xxxx-xx vyžadována xxxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx, x

x) je-li xxxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x technickými xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx lidí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx odstranění xxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Takové xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li to x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx odstranění xxxxxx xxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx náhradu xxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx x odpadem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 9 a čl. 24 odst. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x tomto xxxxxxxxxx uvedené. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedovolené xxxxxxxxxxxx přepravy odpadů xxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hradí xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Odvolání xxxxx tomuto rozhodnutí xxxx odkladný xxxxxx.

(4) Xxxxxx smí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostor xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpady xxxxxx x opětovnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, plasty, xxxx, xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, nesmí xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxx x sušině xxxxx xxx 6,5 MJ/kg x

x) xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx vyhláškou ministerstva, xxxxx kterých odstranění xxxxx vzniklého xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výsledek x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x hierarchií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx územním xxxxxxxxxxx xxxx územním souhlasem xxxx xx xxxxxx xxxxxx k tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámením o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle stavebního xxxxxx,

x) na pozemku xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skládka x

x) xx-xx skládka provozována x souladu x xxxxxxxxxxx podmínkami, které xxxxxxx ochranu životního xxxxxxxxx x zdraví xxxx, stanovenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx první xxxx xxxxxx provozu xxxx xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx používaného xxxx xxxxxxxxxxx prvky skládky. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx materiál xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx splnění technických xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx pouze xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Ve xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx uzavírání a xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx může být xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx technicky xxxxxx, xxxxx jsou splněny xxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx fázi provozu xxxxxxx xx provádí xxxxxxxx péče o xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x režimu xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx součástí provozu xxxxxxx. Xxxx trvání xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx stanoví pro xxxxxx skládku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx rozhodnutí o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx doba xxxxx xxx xxxxxx než 30 let.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx použití xxxx xxxxxxxxxxxxx materiál na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skládky, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx skládky, a xxxxxxxx xxxxxx využití xxxxx xxxxxxxx 4.

§38

(1) Xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx skládky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx skládky xx povinen xxxxxxxxx xxxxx provozního xxxx xxxxxxxxx xxxx provozu xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx skládky.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx povoluje xxxxxx xxxxx fáze xxxxxxx skládky, lze xxxxx, pouze xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x změně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterým xx povoluje xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx pokud xxxxxxx xxxx provedl kontrolu xx xxxxx x xxx vydán xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kolaudační xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx skládky, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skládky. Bez xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxx být xxxxxxxxxxx xxxxx fáze xxxxxxx xxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx skládky xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skládky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx nedoplatek x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účet xxxxx §42 xxxx. 3, x dále xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na platbách xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx, xx příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vést xxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx péče x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx ukončení xxxxxxx xxxxx fáze xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy,

c) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx první xxxx xxxxxxx skládky xxxx uzavření, rekultivaci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nepříznivému xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx prostředí; tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx prostředků a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 5,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložených odpadů x xxxxxxxxx dokladující xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx skládky x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxx průběžnou xxxxxxxx x množství xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, použitých xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx fáze xxxxxxx xxxxxxx a

f) xxxx xxxxxxxxx první xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, že

1. xxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx lidí a xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx provozu xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx ukončení xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx skládky,

2. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx částku xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx odstranění škod xxxxx xxxx 1; xxxxx škody, xxxxxx xxxxxx a výši xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. zajistí xxxxxxx xx odstranění xxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x bankách; xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x výši xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx musí trvat xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx provozu xxxxxxx.

(2) Prostředky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) bodu 2 xxx xxx xxxxxxx pouze na xxxxxxx účel x xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx účet xxx být xxxxxx xx ukončení xxxxx xxxx provozu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poté, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx provozu xxxxxxx.

§40

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx skládku

(1) Xxxxxxxxxxxx skládky xxxxx xx 1. xxxxx 2030 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) jejichž xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx 6,5 MJ/kg,

b) xxxxx xxxxxxxxxx limitní hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX4 xxxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) které xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x x).

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx neuplatní v xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxx odpadu xx xxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo provoz xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx ukládat xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxxx ověřování xxxxxxxxxxx x biologické stability xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x),

x) odpady, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx možné xxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a

d) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx možné xxxxxxxxx ve spalovnách xxxxxxxxxxxx odpadu nebo x xxxxxx zařízeních xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxx 4.

§41

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx skládku

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx odpad xxxxx xx xxxxxxx, která xxxx technickým provedením xxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxx xxxxxx odpadu. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ukládaný xxxxx xxxxxx parametry xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx ředění nebo xxxxxx odpadu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xx xxxxxxx ukládat

a) výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dále výstupy x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx je vyšší xxx 6,5 XX/xx,

x) xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx x xxxxxxx x xxxx úpravy xxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou

1. xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. výstupů x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, který xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) odpad, xxxxx mísitelnost, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx výluhu a x sušině xxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxx upraven x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxx, x něhož xxx úpravou xxxxx xxxxxxxxx snížení xxxx xxxxxx nebo snížení xxxx odstranění jeho xxxxxxxxxxxx vlastností, a

g) xxxxxx x úpravy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx než 6,5 XX/xx xxxx překračuje xxxxxxx xxxxxxx parametru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX4 xxxxxxxxxx x příloze č. 10 x tomuto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx monitorování xxxxxx provozu.

(5) Provozovatel xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx proškolit všechny xxxxxxxxxxx skládky x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o bezpečném xxxxxxxxx s xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uchovávat xx xxxx 5 xxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxxx skládek xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx pro složení xxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx látek xx vodném xxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx musí xxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx skládek xxxxx odstavce 1, x způsob jejich xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx nebo zpracování xxxxxxxxxx rozložitelného xxxxxx, xxxxx smí být xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x),

x) seznam xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdraví lidí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), a

f) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

Rezerva xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

§42

(1) Xxxxxxxxxxxx skládky xx xxxxxxx vytvářet xxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "rezerva").

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx zahrnuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx13) provozovatele xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx se ukládají xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx zahraniční xxxxx xx sídlem x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxx každou xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vázaný účet. Xxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zvláštního vázaného xxxx xxxx obsahovat xxxx, které skládky xx rezerva týká, x xxxxxxxxxx, že xx jedná o xxxxxxxx vázaný xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Vydání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx budou xxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vytvářené xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zvláštní xxxxxx účet xxxxx xxxxxxxx 4, převedeny xx zvláštní vázaný xxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Výše xxxxxxx xxxx

x) 145 Kč xx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu, xxxxxx nebezpečného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx odpadu x xxxxxxx,

x) 75 Kč xx 1 xxxx xxxxxxxxx ostatního odpadu x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx ostatního xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§43

(1) Peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx smí xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx a zajištěním xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x to xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx zajistí dostatečnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx být xxxxxxxxxxx druhá a xxxxx fáze xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx dostatečná xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zajištění xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x pro xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx činnosti zajistit.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx znám nebo xxxxxxxxxx-xx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx část xxxxxxx xx rozpočtu Xxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxx prostředky xxxxx Xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx podle §42 xxxx. 3 xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy x tohoto xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx následné péče x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx část xxxxxxx xx převede xx xxxx xxxxxxxxxxxxx skládky xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx právní xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx-xx, banka xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx převede xxxxxxxxxxxx část xxxxxxx xx rozpočtu xxxx, xx xxxxxx území xxxxxxx leží. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ležící x xxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady

§44

Obchodování x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx přebírá xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx vystupující xx zařízení, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx xx stává xxxxxxxxxx xxxxxx x xx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odpady xx vztahu x xxxxxx odpadu xxxxxxxxx xxxxxxxx přepravy xxxxxx x provozovny xxxx xxxxxxxx, xx kterého xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x odpady xxx xxxxxx předat xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx k využití xxxxxx nebo jinému xxxxxxxxxxxx x xxxxxx; x okamžiku zahájení xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx smí xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx musí být xxxxxx, xxxxx obchodník xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xx všechny povinnosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxx s xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx jej. Xxxxxxxxx x xxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx s odpady xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, úplatu. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx předává, xxxxx obchodníkovi x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx obchodník s xxxxxx xxxxxxx odpady xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 odst. 2, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxx xx povinen

a) xxxxxx xxxxxxxxx zařazení xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx; x případě, xx není x xxxxxxxx daného xxxxx xxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) předat xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo zda xxx smí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx se základním xxxxxxx odpadu.

§45

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx smí xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ohlášení xxxx činnosti krajskému xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zprostředkovatele. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx území České xxxxxxxxx, xxxxxxxx svou xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx o zprostředkování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady, xx xxxxxx xx nebo xxxx xxx x xxxxxxxx předání xxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, jejímž xxxxxxxxx xx přijetí xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx až xx okamžiku jeho xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xx xxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx zprostředkovatel.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xx neuvádí v xxxxxxxx evidenci o xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") xxxxx §94 xxxx. 1, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxxxx xxxxx §78 x x xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx evidence xxxxx §95 odst. 4.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 6

Přeprava odpadu

Oddíl 1

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx

§46

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx na přepravě xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14),

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxx musí být xxxxxxxx odpadů doprovázena xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx odstavce 2,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx související x přepravou xxxxxx xx xxxx 5 xxx ode xxx xxxxxxxx přepravy x

x) xxx přepravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx přepravu xxxxxxx xxxxx §78, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx

x) informovat řidiče xxxxxxx o skutečnosti, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x kategorii přepravovaného xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx dokladem přepravovaný xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxx přepravy, x

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxxx motorové xxxxxxx xxxx x době, xxx přepravuje odpad, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Přeprava xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dobu 48 xxxxx, xxx-xx x xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxx veterinární xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nesmí xxxxxxxxxx xxxx 24 hodin.

Oddíl 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§47

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Českou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Odpad xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx vzniklý x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx odpadů xx Xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx vzniklých x xxxxxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx nouze. Přeprava xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx komunálního xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx x důsledku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musel xxx xxxxxxxxx odpad xxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxx by x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství.

(5) Xxxxx jsou xx Xxxxx xxxxxxxxx přepravovány xxxxxx určené x xxxxxxxxxxx využití x xxxxxx obecných požadavků xx xxxxxxxxx xxxxx xx. 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x následném xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX tohoto nařízení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x souladu x xx. 3 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) č. 1013/2006 xxxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxx, které podstatně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx, inspekce xxxx celní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 4 xx xxxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006. Xxxxxxxxxx xxxxxx zahájeného xxxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravě odpadů xxx x souladu x čl. 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx jazyce.

(3) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 xxx xxxxxxxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx x podávání xxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxxx odpadu.

§49

Xxxxxxx, zákaz a xxxxxxx

(1) Xx základě xxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxxx odpadů ministerstvo xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx námitky podle xx. 9 xx 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) byla xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx 5 xxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx lze xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx až xx výše 500 000 Xx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx 5 xxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k nápravě x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že toto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo příjemce xxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx předpisů xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu právnické xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx 5 xxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uloženo xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx právnická osoba x uložené xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxx xxxxxx, pokud trestný xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxx průvodního dokladu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přepravy a xxxxxxx příslušnými údaji x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxx podle §49 xxxx. 1, xxxxx, xx se xxxxxxxxxxx xxxxxx práva rozkladu xxxxx xxxxxx rozhodnutí.

§51

Xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx čl. 17 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006 není xxxxxxxx nové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 8 x 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1013/2006 xxxxxxxxxxxx rozhodnutím zruší xxxxxxx vydaný podle xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006.

§52

Povinnost xxxxxxxx převzetí

(1) X případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxx, xxxx nedovolené xxxxxxxxxxxx přepravy může xxxxxxxxxxxx uložit splnění xxxxxxxxxx xxxxx xx. 22 až 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1013/2006.

(2) Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 22 nebo 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravu, xxxxxxxxx xxxxxxx vzniklé xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxx uložit úhradu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, které xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odpovídají za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 22 odst. 9 x čl. 24 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu byl xxxxx zjištěn. Krajský xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxxxx nebo nedovolenou xxxxxxxxxxxx přepravu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx rozklad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx odkladný xxxxxx.

Oddíl 3

Finanční xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§53

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006.

(2) Xxxxxxxx záruku schvaluje xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zejména xxxxxxx, xxx xx xxxx a druh xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx záruka xxxx dosahovat xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §55.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx poskytnuta xx xxxx určitou, musí xxxxx ještě xxxxxxx 16 měsíců xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva o xxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006. V případě, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxxxxxx.

§54

Xxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx záruku podle xx. 6 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1013/2006.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxx záruce xxxxxx xxxxxxxxxxxx banka xxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx zaslán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nepovažuje xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxx xx úplné.

§55

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx záruky x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 8 k xxxxxx zákonu.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx použít xxxxxxxx odpadu podle xxxx 2.5 xxxx. x) přílohy č. 8 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x době 5 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx bodu.

§56

Použití finanční xxxxxx

(1) Xxxxxxxx záruka xx xxxxxxxxxxx xx prospěch xxxxx, za xxxxx x xxxxx případě xxxxx ministerstvo.

(2) Finanční xxxxxx xxxx její xxxx xxxx xxx xxxxxx nebo pobočkou xx výzvě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx jakýchkoli xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Finanční xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 6 odst. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 vyplacena x xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx čl. 2 xxxx. 18 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 22 xx 25 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006.

§57

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx listina se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznamovatele xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Žádost musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznamovatele x počtu xxxxxxx, xxxxx odeslal xxxxxxxx xxxxxx, x případě xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxx ustanovení

(1) V xxxxxxxxx dovozu xx Xxxxxxxx unie xxxxx xx. 6 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odeslání x xxxxxxxxx dostatečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx návrat xxxxxx do státu xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxx finanční xxxxxx podle xx. 6 xxxx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1013/2006 xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx od okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx předběžného xxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 15 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1013/2006.

HLAVA VI

NAKLÁDÁNÍ S XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx odpad x xxxxx odpady x xxxxxxx xxxxxxx

§59

Xxxxxx systém

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nepodnikajících xxxxxxxxx xxxx. Pokud obec xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nemovité xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx směsný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx území při xxxxxxxx nepodnikajících xxxxxxxxx xxxx v množství xxxxxxxxxxxxx kapacitě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx oddělené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, plastů, xxxx, kovů, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x tuků x xx 1. xxxxx 2025 xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx soustřeďovat xxxxx xxxxxx, skla x xxxx, xxxxx tím xxxxxxx s ohledem xx xxxxx způsob xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx odděleně xxxxxxxxxxxxx recyklovatelné složky xxxxxxxxxxx odpadu tvořily x xxxxxxxxxxx roce 2025 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 60 %, v kalendářním xxxx 2030 a xxxxxxxxxxxxx letech alespoň 65 % x x kalendářním xxxx 2035 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 70 % x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx odděleně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx obce xxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx systém"). Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx obecně závaznou xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx obecní systém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, ve kterých xxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx obce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx,

x) xxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx vznikající xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx musí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, stanovit xxxxxxx xxxxx odpadu, xxxxx xxxx právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx výběru,

d) xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x případě, pokud xx přebírá v xxxxx služby xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §65.

(6) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, xxxxxx xxxxxxx obecní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx míst xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2,

b) xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx celkového množství xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx odděleně xxxxxxxxxxxxx recyklovatelné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3, x

x) xxxxxx výpočtu xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx plnění.

§60

(1) V xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx odpad, x xxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx této xxxxxx xxxx xxxx odpadu.

(2) Xxxx může xx xxxxxx x odpadům xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx systému poskytovat xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(3) Obec xxxx plnit xxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx o obcích xxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx uzavřené x xxxxx obcí.

(4) Xxxx xx xxxxxxx informovat xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxxxxx x rozsahu odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx obec xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx včetně nákladů xx provoz xxxxxxxx xxxxxxx.

§61

Povinnosti osob při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx věcí xx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx věc, které xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x souladu s xxxxxxxxxxx stanovenými xxx xxxx xxxx, kategorii xxxx materiál xxxxxx xxxx xxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxx.

§62

Xxxxxxxxxx podnikajících fyzických xxxx a právnických xxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxx odpadem

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx provozovny, xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, skla, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpad xxxx odpady z xxxxx x papíru, xxxxxx, xxxx x xxxx, xxxx tyto xxxxxx xx základě xxxxxxx smlouvy s xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx z obalů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odpadu.

(3) Xxxxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je součástí xxxxxxxx xxxxxxx, xx x případě xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x), §18 x 19, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx úplatu.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x sedimenty

§63

Povinnosti xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadem

(1) Xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x odstavci 2 xx 5 xxxx §64 takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lidí.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zařízení určené xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadem xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelných odpadů xxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx x xxxx splnit xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx vstupující xx xxxxxxxxxxx materiálového využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxx xxxxxxxx kvalitativní xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přesáhnout 1 000 xxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxx rozložitelným xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx, ve xxxxxx xx zpracovávají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx4) nebo odpad xx stravovacích zařízení, xxxxxxx předložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy x xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozložitelným xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, vzorkovat, xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx jejich skutečných xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x materiálového využití x xxxxxxxxx je. X výstupy xxx xxx nakládáno x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx skupinu výstupů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx rizikových xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mimo technologii xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx omezení xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelného xxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) způsoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

c) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

e) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jejich biologického xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxx odstavce 4 x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelných odpadů xxxx technologii zpracování xxxxx odstavce 5.

§64

Xxxx zařízení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx a xxxxxxx x malém xxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxxx x technologických xxxxxxxxx x požadavků xx xxxxxxx vstupujících xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxx x x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx malého zařízení xx xxxxxxxx xxx. Xxxxx podmínky provozu xxxxxx zařízení xxxxxxxx x žádosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dostatečnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x provozem malého xxxxxxxx x xxxxxxxx x provozem xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zařízení xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx způsobů xxxxxx biologického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x označovat xx. Xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opakovaně

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx neplní podmínky, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxx kontrolované xxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx x malém xxxxxxxx,

x) xxxxxxx zpracování biologicky xxxxxxxxxxxxxx odpadů x xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů x xxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxx 1,

x) požadavky xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx technologie xxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x četnost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a

h) způsob x kritéria zařazování xxxxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx skupin xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx zpracování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§65

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbytků x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x domácností x xxxxx obce, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na kompost,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx ovoce x zelenina ze xxxxxx a kuchyní, xxxx xx zeminou, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kompostováním xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zeleně xx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxx může xxx xxxxxxxxx kompostování xxxxxxxx xxxxxxxxx kompostárnu xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx vyplývá x xxxxxxxxxxxxx smlouvy s xxxxx obcí, xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx obce v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§66

(1) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kompostárnu x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, technickými xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kompostárny a xxxxxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx rostlinných xxxxxx,

x) xxxx provozní deník,

c) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx, zahrad x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ji xx xxxx 5 let xx xxxxxx přijetí xx xxxxxxxxx kompostárny x

x) xxxxxx xx 28. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rostlinných zbytků x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a domácností x uplynulém xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx kompostárnách xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) x xxxxxxxx 2 xx zasílají ministerstvu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx15) xxxx xxxxxx xxxxxxxx ministerstva určené x xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a integrovaném xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) obsah xxxxxxxxxx deníku xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x domácností xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x množství xxxxxxxxxxxx rostlinných xxxxxx x údržby xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provozovaných xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x

x) xxxxxx a xxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

§67

Kaly

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) kalem

1. xxx x čistíren xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vody xxxx xxxxxxx vody x xxxxxxxxxx x z xxxxxx čistíren xxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stejného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vody x xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx, a xx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx spadající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1069/2009 4),

2. xxx ze septiků xxxxxxxxxx x čištění xxxxxxxxx vod z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx odpadní vody x materiály, které xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vodám x xxxxxxxxxx xxxxx bodu 1, xxxxxxx odpadní xxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx původ x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx

1. kal, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx procesu xxx, xx se xxxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxxxxxx organismů v xxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxx aplikací xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pro který xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kalů, xxxx

2. xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxxxxxx ministerstva,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zemědělské půdy,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx použití xxxx.

(2) Kal, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx s ohledem xx zdravotní xxxxxx, xxxxx představuje. Xxxxx xxxxxxxxxx na přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78 x 79, xxxx kdyby se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxx xxxxxxx x kalem, xxxx zajistit, xxx xxx kal xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxx xxxx x xxx, xxx se xxxxx o upravený xxx xx xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úpravy xxxx.

(3) Xxxxxx kalů xxx xxxxxxxx xxxxx x čistírně odpadních xxx, xxx-xx x xxxx produkované xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx na xxxxxx xxxx, x musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s technickými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx.

§68

Úprava kalů xxxx xxxxxxxx xx zemědělské xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx předat xxxx určené x xxxxxxx xx zemědělské xxxx do zařízení xx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, je xxxxxxx xx úpravě xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kalů x xxxxxxxxx jej xx xxxxxxxxx Ústřednímu xxxxxxxxxxx a zkušebnímu xxxxxx zemědělskému.

(3) Xxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx kalů, x xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x ohledem xx nutriční xxxxxxx xxxxxxx nebo s xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx směs se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx půdě xxxxxx mikrobiologických kritérií. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizikových látek x xxxxxx stanovené xxxxxxxxx ministerstva xxxx xxx xxxxxxx před xxxxxxxx. Xxxxxxxxx množství xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, je xxxxxxx předat xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx bude xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kalů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kalů.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kal xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx bude tento xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx smí xxx xxxxxxxxx a dočasně xxxxxx xxxx použitím xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx ministerstva.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou obsahové xxxxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§69

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx upravené xxxx s xxxxxxx xx nutriční xxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx použití xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zhoršena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x kvalita xxxxxxxxxxx x podzemních xxx. Xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tuto xxxx užívá.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx být xx zemědělské půdě xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x mezních xxxxxx koncentrací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx použití xxxxxxxxxx kalů xx xxxxxxxxxx půdě xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx koncentrací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zemědělské xxxx, xxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxx kovů, xxxxx xxx být xxxxxxx xx zemědělské půdy xx období 10 xxx, a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxx. Splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx z xxxxx xxxxxxxx odpadních xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bloku.

(3) Xxxxxxx kalů je xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) na půdách xxxxxxx xxxxxxx běžně xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx vegetačního xxxxxx xx xx poslední xxxx,

x) x intenzivních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx pozemcích xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx polních xxxxxxx x kalendářním xxxx jejich xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx, kukuřice x xxx pěstování xxxxxxx řepy x xxxxxxxx chrástu xx xxxxxx,

x) jestliže x xxxxxxx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z hodnot xxxxxxxxxxx vyhláškou ministerstva,

j) xx xxxxxx x xxxxxxxx výměnné xxxxx xxxxxx xxxxx než xX 5,6,

k) na xxxxxxxx, které jsou xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx prostranstvím,

l) na xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnoty podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontaminovaných xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) mezní xxxxxxx koncentrací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx půdě xxxxx xxxxxxxx 2,

b) mezní xxxxxxx koncentrací xxxxxxx xxxx, xxxxx smí xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx 10 xxx, xxxxx xxxxxxxx 2 x

x) postupy xxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx metod xxxxxx xxxxxx.

§70

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x koryt xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x využití xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fond x xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx x zákonem x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx tvořící xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx určeným xxx nakládání s xxxxxx; jejich xxxxxxx x osoba, xxxxx xx na pozemcích xxxxxxxxx zemědělský půdní xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx sedimenty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §94 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §95. Xxx xxxx sedimenty xx xxxx evidence xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxxx xxxxx

§71

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Při xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx16).

(2) Xxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx ministerstva a xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečnosti xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1272/2008 17) x rozsahu stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x nebezpečnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přímo použitelných xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxx3) pod xxxxxxxxx XX 9 Xxxxxxxx xx označuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

(3) Xxxxxxx xxxxxx x provozovatel xxxxxxxx, xxxxx nakládají x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsah identifikačního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§72

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx nebezpečných odpadů xxxxxxxx nebo s xxxxxxxxx xxxxxx, látkami xxxx materiály xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebezpečných xxxxxx navzájem xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx životního prostředí x zdraví xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx neuplatní v xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxx úpravy xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx povolení xxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx navzájem xxxx x ostatními xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikami xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx druh xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx lidí při xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx odpadem.

§73

Xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů3) xxx xxxxxxxxxx XX 1 xx XX 3, XX 12, XX 14 a XX 15 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů3) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x hodnocení nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 3 xxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx pověření xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx pověření x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o 5 let, a xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx podá xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx před xxxxxxxxx xxxx, xx niž xxxx xxxx pověření xxxxxxx, pověření k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx nebude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx převést xx xxxxx xxxxx.

§74

(1) Xxxxxxxxxxxx udělí xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jejíž xxxxxxx způsobilost xxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx odpadů uvedených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Evropské xxxx x nebezpečných xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) xxx xxxxxxxxxx XX 1 xx XX 3, XX 12, XX 14 a XX 15 xx prokazuje xxxxxxxx x

x) vysokoškolském xxxxxxxx,

x) xxxxxxx 10 xxxxxx xxxxx v xxxxx chemie nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a

c) xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx školení xxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx prodlouží xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx odborné kvalifikace. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx toxikologie pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) pod xxxxxxxxxx XX 4 xx XX 11 x XX 13 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxxx vlastnostech odpadů3) xxx xxxxxxxxx HP 9,

x) nejméně 10 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) x

x) xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověření xxxxxxxxxx školení xxx xxxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx x který xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx pověřilo, a xx xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx ukončení činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx pověřilo, xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost nového xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx osobu se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx usazena x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx a xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §73 xxxx. 1, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx vlastností, xxxxx xxxx xxxxxxxx, doklady xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx nebo Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx po předložení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx integrovaného systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 11 k xxxxxx xxxxxx.

(7) Ministerstvo x Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§75

Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osobou,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx osobou,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx podle §73 xxxx. 3, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností odpadu (xxxx xxx "osvědčení") xx odpad, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx osvědčení xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X případě, xx xx xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odejmuto xxxxxxx xxxxx, nesmí xxxx xxxxx po xxxx následujících 5 xxx xx odejmutí xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx právnické xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxx žádost o xxxx xxxxxxxx až xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§76

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx vznikajícího xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odpad xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky pravidelného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jedna xxxx xxxx xxxxxxxxxx osob xx základě zadání xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx a postupy xxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx integrovaného xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vyloučí-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx vlastnosti, xxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx nebezpečných xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"). Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxx xxxxxx různé xxxxxxxx xxxxx, vydávají osvědčení xxxx xxxxxxx společně. Xxxxxxxxx x sdělení xx vydává xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxx podobě. Součástí xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X osvědčení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx se osvědčení xxxxxxxx, a stanoví xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx nesmí xxx xxxxx xxx 4 xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněné xxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxxxx nebo vstupního xxxxxxxxx, který ovlivní xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx. Osvědčení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx 4 xxxx, a xx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, která nakládá x xxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x osvědčení, xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastnosti, xxxxxxxx a x xxxxxxxx podle vydaného xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx, která xxxxxxx x odpadem, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxx odpadu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx který xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx hodnocení nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a

b) xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

§77

Kontrola xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pozastavení xxxxxxxxx osvědčení a xxxxxxxx osvědčení

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxx s odpadem xxxxx pozastavit platnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 60 xxx, vzniknou-li xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností odpadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx odpadu nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nakládání s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže nebyly xxxxxxxx metody xxxx xxxxxx stanovený xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyhodnoceny xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx nakládání x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx přístup x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx do xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osvědčení.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§78

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx odpad xx své xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, (dále xxx "odesilatel") jsou xxxxxxx

x) každou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vykládky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ohlašovacího listu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx dopravních prostředcích x zařízení, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx nebezpečného odpadu xxxxxxxx x písemné xxxxxx doklad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohlašovacího xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxx ohlášení přepravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne ohlášeného xxxxxxxx přepravy x xxxxxxx, xx byl xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a

d) xxxxxxxxxx xx 3 pracovních xxx xx ukončení xxxxxxxx nebezpečných odpadů xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx nebezpečný xxxxx xxxxxxxx zařízením xx xxxxx odpadů xxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů, xxxxx přepravuje xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxxx odpad xx xxxxxxxxx přepravy xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxx") xxxx xxxxxxx

x) nejpozději xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx převzetí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x integrovaném xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích povinností x oblasti životního xxxxxxxxx; xx potvrzení xxxxxxx již xxxx xxxxx provádět opravu,

b) xxxxx do xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x to nejpozději xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx ukončení xxxxxxxx,

x) xxxxxx ohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x případě, že xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx zahájena x xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) x xxxxxxx, xx xxx ohlašovatelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx přepravy xxxxxxx xxxxx x přepravě x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vznikl xxxxxx xxxx skutečnými x xxxxxxxxxx údaji; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxx ohlašovatelem.

(4) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) může xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx nadále xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xx xx doby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(6) Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) spolu x odpadem příjemci.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohlašovacího xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a).

§79

(1) Xxxxxxxx nebezpečných xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů se xxxxxxxxxx, pokud nepřesahuje xxxxx provozovny, xxxxx xx xx účastní Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx zřízená organizace xxx xxxxxx x xxxxxx objektů xxxxxxxxxx xxx obranu xxxxx xxxx v xxxxxxx, xx odesilatelem xx xxxxxxxxxxxxx fyzická osoba. X případě přepravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx důležitých xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásilce xxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx ohlašovacího listu, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx listu.

(3) X xxxxxxx přerušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xx možné přepravu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx nebezpečného odpadu x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx dokončení přepravy xx xxx ponechá xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx doplnit xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxx ohlašovacího xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 48 hodin xx xxxxxx zahájení.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přepravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního prostředí xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx situací xxxx mimořádných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18).

(6) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxx ohlašovacího listu xxxxx xxxxxxxx 3.

Xxx 4

Xxxxx z xxxxxx oxidu xxxxxxxxxxxx

§80

Xxxxxxxxx xx vodního xxxxxx xxxxx vodního zákona xx xxxxx odstraňovat xxxxx pocházející x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx:

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve fázi xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proces, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 0,5 % volné kyseliny xxxxxx x různé xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx louhů xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx 0,5 % xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx používajících chloridový xxxxxx xxxxxxxxxx více xxx 0,5 % xxxxx xxxxxxxx chlorovodíkové x xxxxx xxxxx xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx 0,5 % xxxx xxxx volné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx vznikající xxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx) s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) x obsahující xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx těžké xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xX xxxxx xxx 5,5.

Xxx 5

Xxxxxxxxxxxxxx bifenyly

§81

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx bifenyly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, polychlorované xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, onometyldibromdifenylmetan x xxxxxxx směsi xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx z uvedených xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx látek xxxxx xxx 50 xx/xx,

x) zařízením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx, u xxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxx ministerstvu xx 31. prosince 2009,

2. xxxxx k odstranění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

3. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepřítomnost xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dielektrikem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx čerpadla, xxxxxxxxxx zařízení s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxx 5 xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx kontaminovaným xxxxxxxxx zařízení, jehož xxxxxxxx kapalina xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 50 až 500 mg/kg.

(2) U xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx neobsahuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x případě, xx

x) xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009, xxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xx 500 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 50 xx/xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx 50 až 500 xx/xx.

(3) Podmínka xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxx xxxxxxx xxx každou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kondenzátory x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, indukční xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektroizolační xxxxxxxxx; xxxxxxxx vyrobená xx 1. xxxxx 2000 se xx xxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx koncentrace xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

§82

(1) Xxxxx xx xxxxxxx předat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odpad xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly x odstranění nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxx, xx zjistí, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahujícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo x xxxxxx, xxxxxxx xx vlastníkem.

(2) Xxx-xx x lehce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2025; jde-li x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 5 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx průběžné xxxxxxxx, xxxxxxx však xx 31. prosince 2022.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx k xxxx určených x xxxxxxx se způsoby xxxxxxxxx x příloze č. 6 x tomuto xxxxxx xxx xxxx X8, X9, X10, X12 x X15.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dekontaminovaného xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Vlastník x xxxxxxxxxxxx xxxxx kontaminovaného xxxxxxxx xxxx povinni xxx do doby xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx, odpovídaly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx provozním xxxxx x aby nedocházelo x úniku xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) podmínky xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly xxxxx xxxxxxxx 1 x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

§83

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx lehce kontaminovaného xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xxxx, xx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x integrovaném registru xxxxxxxxxxxx životního prostředí x integrovaném systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x ohlašování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx polychlorovaných xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podléhajících xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jím xxxxxxx organizace xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx x ministerstvem.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx odpadu, který xxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly xxx 5 xxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou

a) způsob x rozsah vedení xxxxxxxx evidence xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x rozsah xxxxxxxxxx změn v xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly xxxxx xxxxxxxx 3.

Díl 6

Odpad perzistentních xxxxxxxxxxx znečišťujících xxxxx

§84

(1) Xxxxxxx perzistentních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxx xxxxx x xxxxx uvedených x xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/1021 19), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů.

(2) X xxxxxx perzistentních organických xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/1021 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx 7

Xxxxx obsahující xxxxxx

§85

Xxxxx xxxx zajistit, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xx ovzduší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlákna. Xxx nakládání x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx splnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jiných právních xxxxxxxx20).

Díl 8

Xxxxx xxxxx

§86

(1) Xxxxx xxxxx xx. 11 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 21) xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Hospodářský xxxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/852 zašle xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 12 odst. 1 písm. a) xx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 x

x) kopie osvědčení xxxxx xx. 14 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/852 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prozatímní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 14 odst. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. x),

x) xxxxx osvědčení xxxxx xx. 14 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/852 a

c) vzor xxxxxx podle xx. 14 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/852.

Díl 9

Xxxxxx s xxxxxxx radionuklidů

§87

Součástí xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx odpadu xxxxx §15 xxxx. 2 písm. d) x e) x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx činnosti pracoviště, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ozáření x přírodních zdrojů xxxxxx podle atomového xxxxxx musí xxx xxxx x xxx, xx se xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x pracovišti, kde xxxxx vznikl, x xxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx odpad x pracoviště uvolněn.

Xxx 10

Odpady ze xxxxxxxxx a veterinární xxxx

§88

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx

1. xxxxx uvedený xx xxxxxxx 18, xxxxxxxxxx 18 01 Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxx xx vlastním sociálním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. odpad xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxxxxxxx sociální péče, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx stejné xxxxxxxxxx x rizika x xxxxxxxx xxxxxxxx nakládání xxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x veterinární péče xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x výzkumu, xxxxxxxxxxx, léčení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vznikl xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§89

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx je původcem xxxxxx ze zdravotní xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxx tento xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpracovaného xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zdravotní xxxx a o xxxx xxxxxxxxx uložení xxx, xxx xxxxxxx x ohrožení xxxx xxxxxx, veřejného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. X poučení xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx nebo xxxxx, která x xxxxxxxx pečuje. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxx poskytované xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x hospodářství, kde xxxxx odpad xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xx xxxxxxx zpracovat xxxxxx pro nakládání x odpady xx xxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx veterinární xxxx xxxxxxxxxxx v místě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, x xxxxxxxx je xxxxxxx x odpadem xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x domácím xxxxxxxxx xx poskytovatel veterinární xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3.

§90

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx s xxxx xxx 10 xxxxxx odpadů ze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx ročně, je xxxxxxx xxxxxxxx nakládání x těmito xxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxx způsobilou xxx xxxxxxxxx s odpady xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Fyzickou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xx zdravotní x xxxxxxxxxxx péče xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx dokončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou a xxxxxxx 5 xxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 10 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx zdravotní x veterinární péče xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nakládání x odpady. Xxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Školení se xxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxx. O xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 10 xxxxxx odpadů ze xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx ročně, povinna xxxxxxxxx xx dobu 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 10 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxx, xx xxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx za 3 roky. O xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx x méně než 10 xxxxxx xxxxxx xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx péče ročně, xxxxxxx uchovávat po xxxx 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4.

Xxx 11

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx

§91

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plní ve xxxxxx x xxxxxx xxxxx x domácností xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hlášení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx. Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpad xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx od xxxxxx, kterých xx xxxxxxxx, a xxxx xxx něj samostatnou xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx léčiv z xxxxxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx uplynulého xxxxxxxxxx čtvrtletí, x xx písemně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Krajský xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx formuláři xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx odpadu xxxxx x domácností xxxxx xxxxxxxx 2.

Xxx 12

Odpadní xxxx

§92

(1) Xxxxxxxx olejem xx xxxxxx jakýkoliv minerální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx průmyslový olej, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx olej xx xxxxxxxxxxx motorů, xxxxxxxxx xxxx, minerální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odpadního oleje xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxxxx základový xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx složek, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx odpadního xxxxx a provozovatel xxxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx povinni

a) nakládat x xxxxxxxx olejem x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavky stanovenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx recyklace, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě odstranění x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx byla xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x) x x).

Xxx 13

Xxxxxxxxx xxxx

§93

(1) Xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1257/2013 22) xx Xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx svěřuje působnost xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Zařízení xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx předložit před xxxxxx recyklací xxxx xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1257/2013.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx připojí x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plán xxxxxxxxx lodi x xxxxxxxx dopadů xx xxxxxx xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX EVIDENCE X XXXXXXXXXX

§94

(1) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx zařízení x obchodník x xxxxxx xxxx povinni xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx samostatně xx xxxxx druh odpadu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx a za xxxxxx xxxxxxxxxx, kde xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx vzniku xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x úpravě, využití xxxx odstranění xxxxxx xx průběžná evidence xxxx samostatně xx xxxxx xxxxxxx obvod xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx x hlavního xxxxx Prahy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx. Součástí průběžné xxxxxxxx xxxx alespoň xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxxxx, způsobech xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx určených pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx, provozovatel xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx jsou povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 5 xxx xx provedení xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1021.

§95

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x komoditních xxxxxxx, x xxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady xxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti. Xxxxxxxx x xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zahájením xxxx obnovením. Přerušení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, kdy xxxx skutečnost xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx údajů.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 28. xxxxx za předchozí xxxxxxxxxx xxx xxxxx x stavu vytvořené xxxxxxx, doložené xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx kapacitě xxxxxxx x x poplatcích xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Původce xxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx nakládal x xxxxxxxxx kalendářním xxxx x xxxx xxx 600 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x více xxx 100 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xx 28. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx skladu odpadu xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx xxxx 12, x xxxxxxxxx x odpady xx xxxxxxx xxxxxx do 28. února následujícího xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok. Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx zaslat toto xxxxxxx x v xxxxxxx, xx v xxxxxxxx nebylo xx xxxx uplynulý kalendářní xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

(5) Xxxx, která je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx do 28. xxxxx následujícího roku xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

(6) Xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 5 se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x integrovaném registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) rozsah xxxxxxxxxx xxxxx o zařízení xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx ohlašovaných xxxxx x zahájení, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1,

x) rozsah xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx rezervy, xxxxx o volné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2,

c) rozsah xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx evidence xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 x

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

§96

(1) Hlášení xxxxx §95 odst. 1 x 2 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx x xxxxx xxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxx zprostředkovatele, xxxxx xx sídlo xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 kontroluje x xxxxxxxxxx Magistrát xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxxxx xxxx kontroluje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 do 15 xxx od xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §95 odst. 2 xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx kalendářním xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 3 až 5 xxxxxxxxxx a zpracovává xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx místa xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vzniku odpadu xxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, podle místa xxxxxxxxx s odpadem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx. Obecní úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlášení kontroluje x xxxxxxxxxx do 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího po xxxxxxxxxxx roce, za xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx do 15 xxx ode dne xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(4) Pro xxxxx xxxxxx evidenčních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiděluje xxxxxxx úřad zařízením xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení současně x vydáním povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx. Obchodníkovi x xxxxxx přiděluje xxxxxxx xxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, v xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx povolení xx 5 xxx xxx xxx jeho xxxxxx. Xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x zašle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx krajskému xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx důležitých xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x provoz xxxxxxxx určených xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 xx 5 xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mimořádných událostí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18).

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) rozsah a xxxxxx provádění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2,

x) xxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx obchodníka x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x

x) xxxxxx ohlašování Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx důležitých xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

XXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§97

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Plán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo x xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vzniku odpadu x xxxxxxxxx s xxx podle tohoto xxxxxx.

Xxxx odpadového xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§98

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx správy a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx Plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx své připomínky x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx České republiky, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx x předcházení vzniku xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sběru a xxxxxxxxx x odpady xx území Xxxxx xxxxxxxxx přinejmenším pro xxxxxxxxx xxxxx, směsný xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad, xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, stavební x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x ukončenou životností, xxxxxx tříděného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vyhodnocení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx nakládání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx systémů xxxxx x nakládání x xxxxxx x xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a blízkosti, x

x) podklady pro xxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx umístění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nezbytné.

(5) Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cíle x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx vzniku odpadu x xxxx cíle x zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, opatření x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odpady a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx odpadového hospodářství xxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadem, zejména xxxxxxx komunálním odpadem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx rozložitelným xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx stavebním x demoličním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx s odpady x obalů,

d) xxxxxxxxx x výrobky x xxxxxxxxx životností,

e) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kritických xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, využití x odstranění odpadů xxxxxxxxxxxxxx nepříznivé xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx množství xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpady xxxxxxxxxxxxx xxxx místa k xxxx určená.

(6) Xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx

x) výčet nástrojů xxx splnění cílů Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

b) kritéria xxxxxxxxx změn podmínek, xx xxxxxxx základě xxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx určených xxx nakládání x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů, xxxxx xx to x xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xx xxxxxxxx zařízení určená xxx nakládání x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx významu, xxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§99

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx zpracovává xx xxxx xxxxxxx 10 xxx x xxxx xxx změněn xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx plánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

(3) Xxxxxxxxxxxx každoročně vyhodnocuje xxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxxxxx cílů Plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího po 2 kalendářních letech, xx které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx Xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxx odpadového xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx správy.

Xxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxx

§100

(1) Krajský xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx území xxxxx x xxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje musí xxx x souladu xx závaznou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx hospodářství kraje xx skládá z xxxxx analytické, xxxxxxxxx x směrné.

(4) Analytická xxxx plánu odpadového xxxxxxxxxxxx kraje obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje, které xxxxxxxx

x) oblast předcházení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzniku odpadu,

b) xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx na území xxxxx přinejmenším xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, odpady x obalů, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vyhodnocení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx kraje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x odpady x xxxxxxx x xxxxxxxxx životností s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x principy xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx získání informací xxxxxxxxxx pro vypracování xxxxxxxx xxx umístění x kapacity xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů, xxxxx xx to x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx cílů xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x opatření xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu x dále cíle, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx preferovaných způsobů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx se xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nakládání s xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx s xxxxxxx x ukončenou životností,

e) xxxxxxxxx x odpady xxxxxxxxxxxx významné množství xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nakládání x nebezpečným odpadem x x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx minimalizující xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) snižování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, zejména xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxx odpadového hospodářství xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zpracován,

c) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odloženými xxxx místa xxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s odpady xxxxxxxxxxxxx x veřejných xxxxxx x

x) záměry xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určených xxx xxxxxxxxx x odpady x záměry xx xxxxxxxx zařízení xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, pokud xx xx s xxxxxxx xx xxxxxx stanovených xxxx nezbytné.

§101

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx povinny při xxxxxxxxxxxx plánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx vzájemně xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxxxx x zveřejnit xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo jeho xxxxx xx 18 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxx části Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx x xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx nezašle xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, xx návrh plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem nebo xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx změnou, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx druhé xxxxx xxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx na nedostatky x xxxxxxxxx hledisek. Xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ministerstvu. X případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx připomínky, xxx xxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx nedostatků.

§102

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx.

(2) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxxxxx cílů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx 31. října xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího po 2 kalendářních xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx zprávu zašle xx 15. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zašle ho xxxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX NA XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX

§103

Xxxxxxx poplatku

Poplatníkem xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx xx skládku xx

x) ten, xxx xxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) provozovatel xxxxxxx, pokud

1. xxxxxx xxxxx xx jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxx xxxxx xxx xxxx uložení na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skládky.

§104

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx jejího xxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx jejího provozu xxxxxxxx provozovatelem xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poplatková xxxxxxxxx provozovateli skládky.

§105

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx poplatku xx xxxxxxxx odpadů na xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx skládku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skládky při xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx do 25 % xxxxxxx hmotnosti xxxxxx uložených xx xxxxxxx x poplatkovém xxxxxx.

§106

Základ xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx hmotnost

a) xxxxxx xxxxxxxxxx v §40 xxxx. 1 x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx azbestu x xxxxxx podle xxxxxxx x), x tunách x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vybraných technologických xxxxxx,

x) nebezpečných odpadů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx sanací xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx povrchových xxx xxxx stavebních konstrukcí, x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x nebezpečnými xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na skládku xxxxxxx z veřejných xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxx xxxx veřejné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, v případě xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x) x xxxxxxx x tunách x xxxxxxx dílčího xxxxxxxx xx ukládání xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo energetiky, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který není xxxxx xxx xx xxxxxx využít x xxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx.

§107

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx xx skládku xxx xxxxxxxxxx dílčí xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx x příloze č. 9 x xxxxxx xxxxxx.

§108

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Poplatek xx ukládání odpadů xx xxxxxxx xx xxxxxxx jako součet xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx základ xxxxxxxx.

§109

Poplatkové xxxxxx

Xxxxxxxxxxx obdobím xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čtvrtletí.

§110

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx příjmem xxxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx poplatků, xxxx xxxxxxxxx v xxxx 2 přílohy č. 9 x tomuto xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx sanačních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obce, na xxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx nachází xx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx mezi xx dělí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx projektované xxxxxxxx skládky ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx těchto xxxx.

XXXXX II

SPRÁVCE POPLATKU X XXXXXX POPLATKU

§111

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxx celní xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx České republiky xxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§112

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx xx skládku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx poplatku je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx od poplatníka xxxxxx.

(3) Plátce xxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poplatku.

§113

Vyúčtování

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx podat vyúčtování.

(2) Xxxxxxxxxx xx podává xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Vyúčtování xx xxxxxx správci poplatku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Formát x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§114

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx splatný xx 30 xxx xxx xxx právní xxxx platebního xxxxxx.

§115

Xxxx z xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na poplatku xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vzniká xxxx x xxxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

OPATŘENÍ X XXXXXXX X XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX X NÁPRAVĚ

§116

(1) X případě, xx xxxxx nedodržuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1257/2013, xx vztahu k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/852, xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx základě, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx, xxxxxxxx uložit xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě opatření x xxxxxxx spočívající x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx škodlivin x xxxxxx odpadu xx xxxxxxxx prostředí, včetně xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx z okolního xxxxxxxxx již xxxxxx xxxxxxxxxx xx soustředěného xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx zdraví x zajistilo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Správní xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx nástupci xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx stav způsobila, xxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Povinnosti xxxxxxxx x opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(4) Správní xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, je xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx příslušný x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§117

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 3,

x) xxxxxxx kompostování biologicky xxxxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxxx s §12 xxxx. 3,

x) nakládá x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx určené pro xxxxxxxxx s daným xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x),

x) v rozporu x §13 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx podle §13 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §13 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx k xxxx xxxxxxxx oprávněna xxxxx §13 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu xxxxx §14 odst. 2,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §14 xxxx. 5 písm. x) xxxxxxxxxxx místo, xxx se nachází xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpad, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx stanoveným xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx množství písemnou xxxxxxxx zajištěno xxxxxxx xxxxxxxxxx x demoličního xxxxxx, xxxxx sama xxxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx §15 odst. 4 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozovně xx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx,

x) xxxx vlastník xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §17 xxxx. 3 nepředá xxxxxx soustředěné x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx určeného pro xxxxxxxxx x odpady,

o) xxxx původce xxxxxx x xxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx vzorkování, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x rozporu s xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxxxx x §29 xxxx. 1 až 4,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxx §30 odst. 1,

x) v xxxxxxx x §47 xxxx. 4 xxxxxxx přepravu xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaném podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1013/2006 xxxx xxxxx §49, 51 xxxx §52 odst. 1, xxxx

x) xxxxxxx odpad xxxx xxxxxxx věc, xxxxx předává xx xxxxxxxx systému, x xxxxxxx x §61.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §72 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxx odpad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů,

b) xxxx xxxxxxxx osoba x xxxxxxx x §76 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx osoba x xxxxxxx s §76 xxxx. 6 vydá xxxxxxxxx pro xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx provozovatel zařízení,

d) x rozporu x §82 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odpad xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k odstranění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx,

x) x rozporu x §85 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx nakládání x odpadem xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle §89 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odpadem x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx §89 odst. 4,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů nakládá xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozporu x §138 xxxx. 2, xxxx

x) při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/852.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b), i) xxxx j),

b) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 2 xxxx xxxx. t) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxx. x) xxxx 1, xxxx. e), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx c),

d) 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x) xx x) nebo xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x), nebo

e) 1 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), x), x) xxxx x) nebo xxxxxxxx 2 písm. d) xxxx x).

§118

Přestupky původce xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx. x)

1. xxxxxxxx xxxxx podle xxxxx a xxxxxxxxx, xxxx

2. s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx. x) neprokáže, xx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxxxx xxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx sama xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx údaje x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx popis xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 písm. x),

x) nedodrží stanovený xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, vedlejšími xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 písm. f),

g) xxxxxxx xxxxxx soustředěné x xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3,

x) neuhradí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x předáním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4, nebo

i) x xxxxxxx x §18 odst. 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xx zdravotní nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx s §89 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx odpad xxxxxx,

x) x rozporu x §89 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) v rozporu x §89 odst. 3 nezpracuje xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §89 odst. 4 nepoučí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x odpady,

e) jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 4,

x) x rozporu x §90 odst. 1 xxxxxxxxx nakládání x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx veterinární xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §90 xxxx. 3 xxxx 4

1. xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx péče nakládal xxxxxxxxxxx xxx příslušného xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zaměstnance.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) xxxx x),

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx 1, písm. x) xx h) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), c) xxxx e), nebo

c) 25 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2.

§119

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx přestaly xxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 6,

b) x xxxxxxx x §16 odst. 2 xxxxxxx odpad do xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodníkovi s xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §17 odst. 1 xxxx. x)

1. xxxxxxxxxxx při převzetí xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vizuální xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx druhu x kategorie,

4. nezařadí xxxxx xxxxx druhu x xxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxxx druh xxxx xxxxxxxxx odpadu, x xxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxx,

x) nevydá xxxxxxxxx xxx převzetí xxxxxx xxxxx §17 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx odpad xxxxxxxxxxxx x odpady xxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxx x uvedenými údaji, xx základním popisem xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx x kritických xxxxxxxxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx x krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx §17 odst. 1 xxxx. e),

g) xxxxxxxxxx xxxxxx druhů xxxxxx, xxxxx xxx xxx xx zařízení xxxxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxx xxxxxxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) neoznámí xxxx údaje xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx deník x xxxxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x rozporu x §17 xxxx. 2 xxxxxxx odpady xxxxxxxxxxx x zařízení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x odpady,

l) x xxxxxxx s §17 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady,

m) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uchování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §17 xxxx. 1,

x) x rozporu s §17 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §17 xxxx. 5 xxxxxxxx xx zařízení xxxxx bez zaznamenání xxxxx,

x) x rozporu x §19 odst. 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx předává xxxxx osobě převzatý xxxxxx odpad xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxx,

x) x xxxxxxx x §19 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xx odpad xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) v rozporu x §19 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx stanoveným xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §19 odst. 4

1. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům provádějícím xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxx

2. neproškolí xxxxxxx xxxxxxxxxx, nepořídí x xxxxxxx záznam xxxx xxxxxx neuchová xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 1257/2013, xxxx

x) x xxxxxxx x nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1257/2013 provede xxxxxxxxx lodi xxx xxxxxxxxxxx xxxxx recyklace xxxx xxxx x xxxxxxx s xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx v zařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx technickými xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §31 odst. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohledně odpadů xxxxxxxx x využití xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) v rozporu x §31 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx není xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §32 xxxx. 1

1. xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odpadu stanoveným xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §32 xxxx. 2 xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx uložen xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 9 xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §32 xxxx. 3 xx v mobilním xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx uložen odpad xxxx než xx xxxx

1. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. 48 xxxxx, xxxx

3. 24 xxxxx, xxx-xx x odpad xx zdravotnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §32 odst. 4

1. xxxxxxx odpady xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odpadu od xxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §32 xxxx. 5 xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru odpadu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů,

i) x xxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx stanovenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §34 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx technickými xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxx xxxxx §34 xxxx. 3,

x) x xxxxxxx x §34 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností nebo xxxxxxxxx úřadu,

m) x xxxxxxx s §34 xxxx. 5 xxxx §36 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxx odpady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §34 xxxx. 6 použije x zasypávání odpad, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx §34 xxxx. 6,

p) v xxxxxxx s §35 xxxx. 3 předá xx spálení v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odděleně soustřeďované xxxxxxxxx xxxxxx vhodné x xxxxxxxxxx použití xxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §36 xxxx. 1 odstraňuje xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx, xxxx neprovozuje xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxx technickými xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §36 odst. 2 neprovede xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §63 xxxx. 2 xxxx 4,

x) v rozporu x §64 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provozuje xxxx xxxxxxxx bez souhlasu xxxxx §64 xxxx. 2 nebo v xxxxxxx s ním, xxxx

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §64 odst. 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 500 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. g),

b) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) bodu 1 nebo 2, xxxx. x) xx x), h) až x) nebo x) xx x) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x) nebo x),

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), písm. x) xxxx 3, písm. x), x), x) xxxx u) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x), x), n), x), x), x) xx x), nebo

d) 25 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) bodu 4 xxxx 5 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§120

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skládky

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v rozporu x §37 odst. 1

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §37 xxxx. 3

1. uloží xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx technologický xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x rozporu s §37 xxxx. 4

1. x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx skládky využívá xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky využití xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx v §39 xxxx. 1,

f) poruší xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx odpady xxxxx §40 xxxx. 1 xxxx 4 xxxx §41 xxxx. 1 xxxx 3,

g) xxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu xx stanovenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1,

h) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podle §41 xxxx. 2,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 4,

j) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 5,

x) nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x čerpání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xx 5 xxxx §43 xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxxxx s §95 xxxx. 2 xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 1 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx l),

b) 10 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xx x) xxxx k), xxxx

x) 25 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. b) xxxx x).

§121

Další xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx zbavit se xxxxxx věci xxxxx §4 xxxx. 3,

x) x xxxxxxx x §8 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 odst. 5 xxxxxxx věc x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxx vyrábí xxxxxxx, nezabezpečí xxxxx, xxxxxx xxxx využití xxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx v §12 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx biologicky rozložitelného xxxxxxxxx v xxxxxxx x §12 xxxx. 3,

x) xxxxxxx s xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. b),

g) x xxxxxxx s §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx odpady, xxxx

2. xxxxxxx odpady,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx, xxxx odcizením, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx odpad v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx byla x xxxx převzetí xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 2,

x) jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §14 odst. 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpad, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx nemovité xxxx x xxxxxxx x §15 odst. 4 nepředá xxxxxx xxxxxxxxxxx v provozovně xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx zařízení xxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady xxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxx §17 odst. 1 písm. x) xxxx x rozporu x ním,

p) jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §17 odst. 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zařízení xx xxxxxx zařízení určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) jako xxxxx xxxxxxx xx 15. xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx sběru xxxxx §20 xxxx. 5,

x) jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxx s odpady xxx xxxxxxxx podle §26 odst. 1 xxxx x xxxxxxx x xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x §29 xxxx. 1 xx 4,

u) x rozporu s §29 xxxx. 5 xxxxxxxxxx protokol o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozporu x technickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v xxxxxxx x §34 odst. 4 xxxx §36 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx náklady,

b) x xxxxxxx s §36 xxxx. 5 předá x odstranění odděleně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx recyklaci,

c) xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x §44 odst. 2,

x) xxxx obchodník x odpady x xxxxxxx s §44 xxxx. 3 xxxxxxx x xxxxxx jiným xxx stanoveným xxxxxxxx xxxx přebere odpad xx nepodnikající xxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §44 xxxx. 4

1. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx odpad xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx odpadu,

f) xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxx §44 xxxx. 5 xxxx. a) nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5 xxxx. x),

x) zprostředkovává xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle §46 xxxx. 1 xxxx. x),

x) v xxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu,

j) xxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxx, nesplní xxxxxxxx x povinností podle §46 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx s §46 odst. 3 xxxxxxx přepravu xxxxxx, xxxxx přesáhne dobu 48 xxxxx xxxx xxxx 24 hodin, xxx-xx o odpad xx zdravotnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §47 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx energetického využití,

m) xxx přeshraniční přepravě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxx §49, 51 xxxx §52 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §62 xxxx. 1,

x) xxxxxxx obecní xxxxxx v rozporu x §62 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §63 odst. 1 xxxxxxxxx přednostní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §63 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. provozuje xxxxxxxxx kompostárnu x xxxxxxx x §66 xxxx. 1 xxxx. x),

2. xxxxxx provozní xxxxx podle §66 xxxx. 1 písm. x),

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podle §66 xxxx. 1 xxxx. x),

x) v xxxxxxx x §67 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx nezajistí xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kalů x rozporu x §67 xxxx. 3,

u) xxxx provozovatel čistírny xxxxxxxxx vod nepředá xxxx do xxxxxxxx xx úpravu xxxx xxxxx §68 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

1. x rozporu x §68 odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jej xxxxxxxxxx xx schválení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx ústavu zemědělskému,

2. xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x povinností stanovených x §68 xxxx. 3, xxxx

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §68 odst. 4,

x) x xxxxxxx s §68 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx kal xxxxxxx osobě xxxxx §68 odst. 5 xxxx xxx skladuje xxxx dočasně ukládá xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §69 xxxx. 1 používá

1. xxxxxxxxxx xxxx xx zemědělské xxxx, xxxx

2. upravené xxxx x rozporu x xxxxxxxxx použití xxxx,

x) použije xxxxxxxx xxxx xx zemědělské xxxx v rozporu x xxxxxxxx x xxxxxxxx stanovených x §69 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxx kalů podle §69 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) nezajistí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §71 odst. 2,

b) x rozporu x §71 odst. 3 xxxxxxxxxx identifikační list xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx nevybaví xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu x §72 odst. 1

1. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx nebezpečných xxxxxx,

2. xxxxxxxxx roztřídění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jako xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §76 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §76 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx původce xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx odesilatel nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxx xxxxxxxxxx přepravy nebezpečných xxxxxx xxxxxxxxxx v §78 xxxx. 1 xxxx 3 nebo §79 xxxx. 3,

x) xxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad příjemci xxxxx §78 xxxx. 6,

x) jako odesilatel x xxxxxxx x §79 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §80 xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §82 odst. 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx polychlorovaných bifenylů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nedekontaminuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §82 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx polychlorované bifenyly xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §82 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly x zařízeních k xxxx xxxxxxxx stanovenými xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx lehce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §82 xxxx. 5,

n) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §82 xxxx. 6,

x) jako xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §83 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neohlásí xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §83 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad 5 litrů xxxxxx,

x) xxxxxxx x odpady xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §85 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx azbest,

s) x xxxxxxx x §87 nepředá jako xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx, že xx xxxxx o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx xxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §91 xxxx. 1 nesoustřeďuje xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osob odděleně xxxx xxx xxx xxxxxx samostatnou xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §91 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx krajskému xxxxx, nebo

v) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §92 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxx §94 odst. 1,

x) x xxxxxxx x §94 odst. 3 neuchovává průběžnou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 let,

c) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx údaje o xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxx §95 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §95 xxxx. 3 xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xx stanoveném rozsahu xxxxxxx souhrnných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu s §95 xxxx. 4 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a ve xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §138 xxxx. 2,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1013/2006 xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/852,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x čl. 13 xxxx. 1 xxxx 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/852, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x čl. 12 xxxx 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2017/852 xxxx xx xxxxx x rozporu x §86 xxxx. 2 xxxx 3.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), l) xxxx x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x), odstavce 2 xxxx. a), xxxx. x) bodu 2, xxxx. x), x) xx x), x) xxxx x), xxxxxxxx 3 písm. x), x), x), g), x), p), x) xx x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x),

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxx. x) bodu 2, xxxx. x) až x), x) až x), x) nebo x), xxxxxxxx 2 xxxx. b) až x), xxxx. x) xxxx 1, xxxx. x), l), x) xx x) nebo x) xx x), xxxxxxxx 3 písm. x), x), x) xx l), n), x), r) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a) xxxx x), xxxx

x) 25 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. f) xxxx xxxx. g) xxxx 1, odstavce 2 xxxx. m), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx q) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), h) xxxx x).

§122

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §59 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx komunálního xxxxxx,

x) x rozporu s §59 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složky x xxxxxxxxx xxxxxxxx komunálních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x informačních xxxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 4,

x) x xxxxxxx x §65 odst. 2 xxxxxxx kompost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x komunitních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx §66 xxxx. 2, nebo

g) x xxxxxxx x §95 odst. 5 xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obecním xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. d),

b) 200 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx x), xxxx

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x).

Společná xxxxxxxxxx

§123

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §117 xxxx. 1 xxxx. x) xx j), x), x), x) x x) x §117 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xx x),

x) xxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) x §121 odst. 2 xxxx. x),

x) inspekce, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 písm. x), x) a x), §117 xxxx. 2 xxxx. x), c) x i), §118 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §118 xxxx. 2, §119 odst. 1 xxxx. x) xx x), t) x x), §119 xxxx. 2 xxxx. x) až x), x), n), x) x x), §120 xxxx. 1 a §121 odst. 1 xxxx. b) až x) a x) xx x), §121 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x) xx x), x), u) x xxxx. x) xxxx 2, §121 xxxx. 3 xxxx. d), x), x) xx x), q) x x) až x), §121 xxxx. 4 xxxx. x), x) x x),

x) celní xxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 2 xxxx. x), §121 xxxx. 2 xxxx. x) x §121 xxxx. 4 xxxx. f),

e) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x přestupky xxxxx §118 xxxx. 1 xxxx. x) až x), §119 xxxx. 1 xxxx. i) xx x), §119 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) xx v), §121 xxxx. 1 xxxx. x), e) až x) x x), §121 xxxx. 2 xxxx. x), x), x), x), x) x s), §121 xxxx. 3 písm. x), x), x), x), x), x), x) xx x), x) a x), §121 odst. 4 xxxx. a) xx x) a §122 xxxx. 1,

x) inspekce, xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §118 odst. 1 xxxx. b) x x), x

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ústav xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §121 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 x 3 x písm. x) až x).

(2) Xxxxxxx orgán, který xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

§124

(1) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx správní xxxxx, který xx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx inspekcí.

(2) Xxxxxx uložené inspekcí xxxx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a x 50 % xxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky. Pokud xxxxx x porušení xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx, podíl xx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx obce xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx uložené xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x 50 % příjmem rozpočtu xxxx, xx jejímž xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x 50 % xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx obcí, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx území porušila xxxxxxxxx, je z 50 % xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx prostředí České xxxxxxxxx x z 50 % xxxxxxx xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Ústředním xxxxxxxxxx a zkušebním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§125

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxxxx faktická xxxxxxxx zamezující xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx správního xxxxxx xx vzhledem x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

VÝKON XXXXXX XXXXXX

§126

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ústav xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice,

g) xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx ředitelství xxx,

x) Policie České xxxxxxxxx,

x) krajské úřady,

k) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností,

l) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx a

n) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky.

§127

Ministerstvo

Ministerstvo

a) xxxxxxxx kontrolu xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, při nakládání x xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx správu xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vydaných k xxxx provedení,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx úmluvu23),

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx a funkci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx perzistentních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x xxxxx §49, 51 x §52 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Informačního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x požadovaném xxxxxxx x xxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x krajského úřadu,

i) xxxxxx stanovisko k xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx plány xxxxxxx přepravy odpadů xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ohlášené xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpřístupněných xxxxx.

§128

Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx spravuje x provozuje ministerstvo.

(2) X Xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů,

c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx hlášení xxxxx xxxxxx xxxxxx, x x původcích xxxxxx,

x) x obchodnících s xxxxxx, zprostředkovatelích x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx polychlorovaných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx x podléhajících xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxx, xxxxx kapacitě xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx krajskými úřady x xxxxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) podle xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) x provedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud jde x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx nakládání s xxxx,

x) xxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, obchodníků x xxxxxx, zprostředkovatelů x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odpady, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x výrobcích x ukončenou xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x x výkonu kontrolní xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx událostí xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx18).

§129

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xxxxxx vyjádření x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, že xxx přestává být xxxxxxx, xxxxx §10 xxxx. 1 x x xxxxxx o xxxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxx.

§130

Ministerstvo xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalů xx xxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxxx.

§131

Ústřední kontrolní x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zkušební xxxxx zemědělský

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, zda jsou xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx schváleného programu xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx x xxx, x

x) kontroluje, xxx xxxx zemědělskými xxxxxxxxxxx dodržovány povinnosti xxxxx §68 odst. 2, 4 x 5 x §69 xxxx. 1 xx 3.

§132

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx x předpisů xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx veřejného xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§133

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxx přestává xxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1, x x řízení x xxxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx xxxx důvod zrušení xxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 x v řízení x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx když xx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví; x xxxxxxxx stanovisku xxxx stanovit podmínky x zajištění ochrany xxxxxx lidí,

c) spolupracuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx a

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx xxxx.

§134

Inspekce

(1) Xxxxxxxx

x) kontroluje, xxx xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obcemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx oblastech působnosti xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx §147 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx jednou ročně xxxxxxxxxx, jak původce xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x jiných správních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství,

c) xxxxxxxxxx xxxxx kontrol xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1013/2006,

x) xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečišťujících xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1021 x xxxxx zákonem,

e) kontroluje, xxx jsou zařízení xx recyklaci lodí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1257/2013 x xxxxx zákonem, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x xxxxx zákonem.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxxxxx xxxx provádět xxxxxxxx xx místě xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x příjemce x xxxxx přepravy xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxx Policií Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx provádět xxxxxxxx dokladů podle xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 1013/2006 x podle xxxxxx xxxxxx, fyzickou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx může xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx úřady, xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, celními xxxxx, Xxxxxxx fondem xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx správními xxxxx, xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§135

Xxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx přepravu xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (ES) č. 1013/2006.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx celní xxxx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx

x) odpad xx xxxxxxxxxx dokladem xxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) odpad odpovídá xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(4) Xxx přeshraniční xxxxxxxx odpadů xxxxx xxxx kontroluje xxxx, xxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx dokladem xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a),

c) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxx xxxxxxx x

x) přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Celní xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

x) zboží, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx odpad, a xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 4 xxxx. x),

x) xxxxx, jehož xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx údajům xxxxxxxx x dokladu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a), x

x) xxxxx, xxxxx přeprava xx nebo xx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx, xx zakázána.

§136

Xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx přepravy odpadů xxxxxx úřadem,

a) je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na místě xxxxxxx celním xxxxxx, xxxx

x) xxxxx úřad xx náklady osoby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zboží xx xxxxx, které xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x analyzovat xxxxxx.

(3) X případě, xx xxxxx xxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx místě xxxxxx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xx místě xxxxxx x xxxxxxxx.

§137

Xxxxxxxx odpadu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úřadem

(1) Xxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dopravní prostředek, xxxxx je dopravuje, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx odpadu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxxxxxx x rozporu xx souhlasem xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo dopravní xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

§138

Postup xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředku pořídí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Stejnopis xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úřad xxxxx xxxxx, která xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx-xx nezbytnou xxxxxxxxxx k tomuto xxxxxxx.

(2) Celní úřad xxxx xxxxxxxx odpad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zadrženy, x xxx, že je xxxxx nesmí xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§139

Xxxxxxx xxxxx zadržení xxxxxx x dopravního xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx dotčená xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dopravního xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx tomu xxxxxxxx námitku xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx lhůtu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§140

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dopravního prostředku

(1) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx prostředek xxxxxx xxxxxxxxxxx, x není-li xxxx, xxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx nestanovilo xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vylučuje.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§141

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx, že bylo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx přepravou xxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx prostředku xx xxxx xxxxxx zadržení

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx dopravního xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx věděl xxxx vědět xxx x mohl, x xxxx-xx znám pachatel xxxxxxxxx, nebo

c) xxx, xxxx byly odpad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx známa xxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x).

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx 100 Kč.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xx splatná xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x její xxxx xxxxxxx osobě.

§142

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx odbornou xxxxx xxxxxxxx x ministerstva.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxxxxx zboží xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve lhůtě 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx ve xxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx se xx xx, že xxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx tohoto zákona,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpadů a

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xx uskutečňována x xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxx.

§143

Xxxxxxxxx ředitelství xxx

(1) Xxxxxxxxx ředitelství cel xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx xxx vyvezen x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, který xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx byl z xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx deklaranta, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firmu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxxx odpadu,

c) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) stát, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, hmotnosti xxxx počtu jednotek x

x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§144

Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedovolené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů x

x) xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx spolupůsobení x při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění xxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx24).

(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx odbornou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§145

Xxxxxxx úřad

(1) Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzickými xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx všech oblastech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx oblastí, x nichž je xxxxx §147 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad, x xxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxx stanovený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tohoto zákona, x mohlo-li xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadům xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lidí,

d) xxxx xxxxxx xxxx zakázat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxx xxxxx titaničitého, xxxxx xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxx xxxxxxxxx prokáže akutní xxxxxxxx přesahující xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stavu životního xxxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství,

f) xxxxxxxxx xxxxx čl. 7 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 850/2004, v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; o vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx do 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, a

g) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lodi xxxxx xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1257/2013.

(2) Pokud tímto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, je x rozhodování, xxxxxxxxx xxxxxxxx x vydávání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnost xxxx xx nachází xxxxxx xxx, které xx xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx x vedení xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx provozovatel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxx zařízení.

§146

Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx x zpracovává xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx dodržována xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx všech oblastech xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx oblastí, x nichž je xxxxx §147 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxx pověřené xxxxx xxxxxxxx stanovený xxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) může xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx do okolního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takového odpadu xxxxxx jeho předání xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, a xx xx náklady xxxxxxxxx xxxxx; xxx správě xxxxxxx těchto nákladů xx postupuje podle xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx odpadů xxxxxxx, xxxxx způsobuje xxxxx odpadů, pokud xxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů, xxxxx xxxxxxxxx, osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx odpadu, a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx xxxx, x

x) vydává stanovisko x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx se xxxxxxxxxx týká.

(3) Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností vydává

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady xxxx xxxxxxxxxx produkty xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona; x závazném xxxxxxxxxx xxxx stanovit podmínky, xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zajistí xxxxxxx xxxx recyklace xxxxxxxxxxxxx odpadů,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xx zřízení zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výroby xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Závazné stanovisko x vyjádření podle xxxxxxxx 3 obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jejího xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Vyjádření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx záměr.

§147

Obecní xxxx

Xxxxxx úřad xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx

x) xxxxxxxxx obecní xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obcí a x xxxxxxx s xx x zda xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x komunálním xxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx, x

x) mají xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu, xxxxx xxxx nezpracují x xxxxxxx x tímto xxxxxxx, osobou xxxxxxxxxx x převzetí xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§148

Xxxxxxx úřad

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zajišťování obrany xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xx xxxxx vojenského xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx působnosti

a) xxxxxxxxx úřadu xxxxx §21 xxxx. 2, §30 xxxx. 3, §34 xxxx. 4, §36 xxxx. 2, §72 odst. 3 x 4, §96 xxxx. 1, 3 x 4 a §145 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) a e),

b) xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 3, §34 xxxx. 4, §36 xxxx. 2, §96 xxxx. 2 a 3, §146 xxxx. 1 xxxx. d) a x) a §146 xxxx. 2 xx 5 x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx §147.

(2) Xxxxxxxxxx §5961 se xx xxxxxxx xxxx nepoužijí.

§149

§149 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§150

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx

Xxxxxxxxxx x pověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx výkonu xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx jeho držitel xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x držitel xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxx dostatečně xxxxxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§151

Xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 x §30 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 x §43 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §146 xxxx. 3 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxx §146 xxxx. 3 písm. x) a x) xx nevydají podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §23 xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx povolení.

§152

(1) Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx výkon xxxxxx daní, s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

Přechodná ustanovení

§153

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 185/2001 Sb., x odpadech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 185/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx odpadů xxxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě souhlasu xxxxxxxxx úřadu xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx považují xx zařízení určená xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x to xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x případě mobilních xxxxxxxx ke xxxxx x výkupu xxxxxx, xx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x využití xxxx xxxxxxxxxx odpadu. Xxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, smí xxx zařízení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxx, xxx bude o xxxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx určena xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §14 xxxx. 2 xxxxxx x. 185/2001 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 3, smí xxxxxxxx xxxxxx xxx povolení xxxxx §21 odst. 2 xx xxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx takového zařízení xxxxxx x vydání xxxxxxxx podle §21 xxxx. 2 xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, smí xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 2 do xxx, xxx bude x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx, kdy xxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxx xxxxxxxx xx zařízení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxx §9 odst. 4.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx souhlasu xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx být xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 po xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxx o vydání xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, smí xxx sklad xxxxxx xxxxxxxxxx bez povolení xxxxx §21 xxxx. 2 xx xxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zařízení xxxxx §33b xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx považuje xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §64 xxxx. 2, a xx xx xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 2 roky xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxxx §64 xxxx. 2 xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx kladného xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxx 2 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxx zařízení provozováno xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nabude xxxxxx moci.

(6) Komunitní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx §10a xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx dobu 1 xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxx xx vybavení x provoz xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, technologické xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kompostárně xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxxx §65 a 66.

§154

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2020 xx provádí podle §39 xxxx. 2 x 4 xx 7 zákona č. 185/2001 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 3 xx 5 xx poprvé provádí xx xxx 2021.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xx 44 zákona x. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx v platnosti xx uplynutí doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxx plánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx §42 xx 44 xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, do xxxxxxxx doby, xx xxxxxx byly vydány. Xxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxx §98 xx 101 nemusí xxx xxxxx xx uplynutí xxxx, xx xxxxxx xxx vydán xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxx věty první.

(3) Xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 zákona x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xxxxx §73 odst. 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 zákona x. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydaná xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx osvědčení xxxxx §76 xxxx. 3 xx xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x souladu x §3 xxxx. 6 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, a x souladu xx xxxxxxxxx x provozem xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxx, se považují xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx být odpadem xxxxx §10; to xx nepoužije xx xxxxxx, pro xxxxx xxxx vydána doplňující xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx.

(6) Xxxxxxxxx podle §15 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

§155

(1) Pokud xxxxxxx xxxxxx ukončil činnost xxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x současně před xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v provozovně xxxxxxxxx osobě xxxxx §4 odst. 1 xxxx. y) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen tak xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která byla xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu, x xxx xxxx xxxxxx soustředěny, vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 4.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x současně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soustředěné x xxxxxxxx oprávněné osobě xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. y) xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxx učinit do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx xxxx lhůty xx na xxxxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, x kde xxxx odpady soustředěny, xxxxxxxx povinnosti vlastníka xxxxxxxx xxxx xxxxx §17 odst. 3.

(3) Xxx poplatkové xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §45 xx 48 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx použije xxxxx x. 185/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xx odpady xxxxxx k xxxxxxx xx skládce x xxxxx fázi provozu xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 6 xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx skládce x první fázi xxxxxxx skládky, se xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx25) xx xxxxxxx integrovaného xxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx prevenci x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o integrované xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 69/2013 Xx., x xx xxxxxxx bylo na xxxxxxx nakládáno xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 229/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx odpadu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(5) Za xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skládky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx péče x xxxxxxx x xxxxxxx po ukončení xxxxxx xxxxxxx xxxxx §49 odst. 1 x §51 xxxx. 4 xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Původce xxxxxx xxxx xxxxxxx xx odděleného soustřeďování xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 odst. 3 xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx soustřeďování xxxxxx, xx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 zákona x. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxx vydán, xxxxxxx xxxx xx xxxx konce platnosti xxxxxxxx podle §14 xxxx. 1 zákona x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §18 xxxx. 3 xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Ustanovení §110 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx xx skládku, xxxxx provoz xxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud obce, xx jejichž území xx skládka xxxxxxx, xxxxxxx smlouvu, xx xxxxxxxx xx xxxx xx dělí xxxxx §48 odst. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxxx xxxxxx podle §89 xxxx. 1 xxxx 2 xx dvou xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(9) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinen xxxxxx pacienta x xxxxxxx x §89 xxxx. 2 xx xxxx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxx x souladu x §89 xxxx. 4 xx xxxx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§156

(1) Xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx komunálních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx základě smlouvy xxxxx §17 zákona x. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx tuto xxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx použít xx financování obecního xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poplatku xx komunální xxxxx, xxxxx x pro xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije xxxxx č. 185/2001 Sb. a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(3) Obec xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx, který zavedla xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx poplatkové xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021, xx xxxxxxx xxxxx č. 185/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx závazné xxxxxxxx vydané na xxxxxxx jeho zmocnění, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 31. prosince 2021.

(4) Xxxxxxxxxx x zkoušení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xx xxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx vedlejšího xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx na využití xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 zákona x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x jím schválený xxxxxxxx řád xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx být xx xxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx po xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 1. Xx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x).

§157

(1) V xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2029 xx komunální xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 1 x výjimkou xxxxxxxxxxxx odpadů, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx využitelných xxxxxx xx dílčího xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx hmotnost takového xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx skládku xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx uplatní xxxx nárok xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 12 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x poplatkovém období xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx základu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx komunálního xxxxxx pouze xxxxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx zahrnutí x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx údaje, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx poplatku xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx poplatku xx ukládání xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx základem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na skládku.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx xxx dílčí xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx komunálního xxxxxx xxxx 500 Xx xx xxxx.

(5) Pro xxxxx poplatek xx xxxxxxxx komunálního xxxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zbytkového xxxxxx.

§158

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 477/2001 Sb., o xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxx).

3. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci).

4. Xxxxx č. 275/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Část xxx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů.

6. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 167/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Zákon č. 188/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxx xxxxx zákona č. 317/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 156/1998 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx půdních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx zkoušení xxxxxxxxxxxx půd (zákon x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 147/2002 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zemědělském x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

9. Xxxxx č. 7/2005 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10. Xxxx xxxxxxxxx zákona č. 444/2005 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

11. Část xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 186/2006 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx stavebního zákona x zákona o xxxxxxxxxxx.

12. Část osmá xxxxxx č. 222/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx prevenci x omezování xxxxxxxxxx, x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o integrované xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

13. Xxxxx č. 314/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x odpadech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

15. Xxxx pátá xxxxxx č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

16. Xxxxx č. 34/2008 Sb., xxxxxx se xxxx zákon č. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxx xxxxx zákona č. 383/2008 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a o xxxxx zákona x. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

18. Xxxx xxxxxx zákona č. 9/2009 Sb., xxxxxx se xxxx zákon č. 156/1998 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělských xxx (xxxxx x hnojivech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony.

19. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 157/2009 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx.

20. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 223/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x volném xxxxxx xxxxxx.

21. Xxxx xxx osmnáctá xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

22. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

23. Xxxx xxxx xxxxxx č. 291/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

24. Xxxx první xxxxxx č. 297/2009 Sb., xxxxxx se xxxx zákon x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx.

25. Xxxx xxxxxxxx zákona č. 326/2009 Sb., x podpoře xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stability.

26. Xxxxx č. 154/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27. Xxxxx č. 31/2011 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

28. Xxxx xxxxx zákona č. 77/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 25/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování životního xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

29. Xxxxx č. 264/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x odpadech a x změně některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 457/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě České xxxxxxxxx.

31. Část xxxxxxx xxxx xxxxxx č. 18/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

32. Xxxx xxxx xxxxxx č. 85/2012 Sb., o ukládání xxxxx uhličitého do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx struktur x x změně xxxxxxxxx zákonů.

33. Část xxxxxx xxxxxx č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

34. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx č. 167/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

35. Xxxx xxxxx zákona č. 69/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x integrované xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

36. Část xxxxx xxxxxx č. 169/2013 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37. Část třicátá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Sb., o xxxxx daňových xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

38. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

39. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 184/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 169/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 25/2008 Xx., x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

40. Xxxxx č. 229/2014 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

41. Zákon č. 223/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 169/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 25/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x integrovaném systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42. Xxxx xxxxxxx zákona č. 243/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

43. Xxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx elektronické transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x právech souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx přestupcích.

45. Xxxx xxxxxxx pátá xxxxxx č. 225/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

46. Xxxx druhá xxxxxx č. 45/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxx.

47. Xxxxxxxx č. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx.

48. Xxxxxxxx č. 384/2001 Sb., x nakládání s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, monometyldichlordifenylmetanem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kteroukoliv x těchto xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 50 xx/xx (x xxxxxxxxx s XXX).

49. Vyhláška č. 237/2002 Sb., x podrobnostech xxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxxx výrobků.

50. Vyhláška č. 505/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x. 237/2002 Xx., x xxxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

51. Vyhláška č. 41/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

52. Xxxxxxxx č. 294/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xx skládky x xxxxxx využívání xx xxxxxxx terénu a xxxxx vyhlášky x. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx.

53. Xxxxxxxx č. 352/2005 Sb., x podrobnostech xxxxxxxxx x elektrozařízeními x xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx).

54. Xxxxxxxx č. 353/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 237/2002 Xx., x podrobnostech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 505/2004 Sb., x xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55. Xxxxxxxx č. 124/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 95/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 185/2001 Xx.

56. Xxxxxxxx č. 341/2008 Sb., x podrobnostech xxxxxxxxx x biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxx x. 294/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx terénu x změně xxxxxxxx x. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

57. Vyhláška č. 351/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

58. Xxxxxxxx č. 352/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady z xxxxxxxxx, vybraných xxxxxxxxx, x xxxxxxx vedení xxxxxx evidence x xxxxxxxx xxxxxx vznikajících x xxxxxxxxxx xx xxxxx a zpracování xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx autovraků (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x autovraky).

59. Xxxxxxxx č. 374/2008 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx č. 381/2001 Xx., kterou xx stanoví Katalog xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx účely xxxxxx, xxxxxx a tranzitu xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx souhlasu x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx odpadů), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60. Xxxxxxxx č. 478/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x podrobnostech xxxxxxxxx x odpady, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

61. Xxxxxxxx č. 54/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 352/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx evidence x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x podrobnostech nakládání x autovraky).

62. Xxxxxxxx č. 61/2010 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 294/2005 Sb., x xxxxxxxxxx ukládání odpadů xx xxxxxxx x xxxxxx využívání xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 341/2008 Xx., x xxxxxxxx x. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

63. Xxxxxxxx č. 65/2010 Sb., kterou xx mění xxxxxxxx x. 352/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx podmínkách financování xxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx).

64. Xxxxxxxx č. 170/2010 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx vyhlášky č. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

65. Xxxxxxxx č. 285/2010 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 352/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx x nimi (xxxxxxxx x nakládání s xxxxxxxxxxxxxxxxx x elektroodpady), xx xxxxx xxxxxxxx x. 65/2010 Xx.

66. Xxxxxxxx č. 158/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 352/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x elektrozařízeními x xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67. Xxxxxxxx č. 249/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 352/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (vyhláška x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a elektroodpady), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

68. Xxxxxxxx č. 93/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx a jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

69. Vyhláška č. 178/2013 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 352/2005 Xx., o podrobnostech xxxxxxxxx x elektrozařízeními x xxxxxxxxxxxxx x x bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x elektroodpady), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

70. Xxxxxxxx č. 35/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

71. Xxxxxxxx č. 105/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 352/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxx x zařízeních ke xxxxx x zpracování xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx vybraných xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx nakládání x autovraky), ve xxxxx xxxxxxxx x. 54/2010 Xx.

72. Xxxxxxxx č. 200/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 352/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx financování nakládání x nimi (xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxxxxxxxx x elektroodpady), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

73. Xxxxxxxx č. 321/2014 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx komunálních xxxxxx.

74. Xxxxxxxx vlády č. 352/2014 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 2015-2024.

75. Vyhláška č. 27/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

76. Xxxxxxxx č. 212/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 170/2010 Xx., x bateriích x akumulátorech x x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77. Xxxxxxxx č. 248/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxx pneumatik.

78. Vyhláška č. 270/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 352/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vznikajících v xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx autovraků x o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

79. Xxxxxxxx č. 83/2016 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

80. Xxxxxxxx č. 93/2016 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx.

81. Vyhláška č. 94/2016 Sb., x hodnocení nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx.

82. Xxxxxxxx č. 387/2016 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 294/2005 Xx., o xxxxxxxxxx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx terénu a xxxxx vyhlášky x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

83. Xxxxxxxx č. 437/2016 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx kalů xx zemědělské půdě x xxxxx vyhlášky x. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 341/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx č. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x podrobnostech xxxxxxxxx s xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

84. Xxxxxxxx č. 210/2018 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 321/2014 Xx., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx odděleného soustřeďování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

85. Xxxxxxxx č. 130/2019 Sb., x xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx xx asfaltová xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

86. Xxxxxxxx č. 199/2019 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 94/2016 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů.

87. Xxxxxxxx č. 200/2019 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Sb., x podrobnostech nakládání x odpady, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x vyhláška x. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx skládky x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

88. Xxxxxxxx č. 305/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 437/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zemědělské xxxx x změně xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady x změně xxxxxxxx x. 341/2008 Xx., x podrobnostech nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx č. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx terénu a xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozložitelnými odpady).

XXXX DEVÁTÁ

ÚČINNOST

§159

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2021.

v x. Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 541/2020 Xx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Zvýšit do xxxx 2025 xxxxxx xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx a úroveň xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 55 % xxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xx xxxx 2030 xxxxxx xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx komunálních xxxxxx xxxxxxx na 60 % celkové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů vyprodukovaných xx xxxxx České xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxx 2035 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a úroveň xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 65 % xxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

4. Odstraňovat xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx 2035 x x letech následujících xxxxxxx 10 % x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2035 x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z celkové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky; xxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx x rozdíl xxxx množstvím xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx 4, a skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx skládku.

Xxxxxxx č. 2 x zákonu x. 541/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx s odpady

Proces

Typ xxxxxxxx

(xxxxx xxxxxxxxxxx / xxxxxxxx)

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx nakládání

(R, X)

Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx využitím xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

1.1.0

X12x, X8

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1.4.0

X12x

xxxxxxxxxx xxxxxx

1.5.0

X8

xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

2.2.0

X12x, X9, X13

xxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx odpad

2.5.0

R12a, X9, X13

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vitrifikace, xxxxxx xxxx xxxxxxx

2.6.0

X12x, X9, X13

xxxxxxxxxx kapalných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2.7.0

X12x, X9, X13

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu

2.8.0

R12a, X9

xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2.9.0

X12x, X9

xxxxxx odpadu k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.10.0

X12x

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx- xxxxxxxx procesy

úprava xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §68 xxxx xxxxxxxx xx zemědělské xxxx

2.11.0

X12x

xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxx

3.1.0

X12x, X14

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3.1.1

X12x

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

3.1.2

X12x

xxxxxxx x různých xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

3.1.3

X12x

x xxxxx xxxxxxxxx lodí

3.1.4

R12j

drcení

odpadu

3.2.0

R12a, X14

xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

3.2.1

X12x

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

3.2.2

X12x

xxxxxx, paketace, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení

3.3.0

R12a, X14

xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx

3.4.0

X12x

X12x, X12x, X12x, X12x, X13, D14

R1b

R3a

R3b, R3d, X4x, X5x

X5x

xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx úprava

3.5.0

R12a

R12b, X12x, X12x, R12e, X12x, D8, X13, X14, X1x

X3x

X3x, R3d, X4x, R5b

Využití xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxx xxxxxx

4.1.1

X1x

xxxxxxxxxxx využití ostatních xxxxxx

4.2.0

X1x

xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

4.2.1

X1x

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů

4.3.0

R1a

výroba xxxxxx x nebezpečných xxxxxx

4.3.1

X1x

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

4.4.0

X1x

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx odpadních xxx

4.4.1

X1x

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

4.5.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx nebezpečných xxxxxx

4.6.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

4.7.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx

4.8.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx kalů z xxxxxxxx odpadních xxx

4.9.0

X1x

xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bioplynu x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

4.10.0

X1x, X1x, X3x, X3x,

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx využitím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx určeným x energetickému xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx produktu

4.11.0

R1a, X1x, X3x, X4x, X5x, X5x

xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx produktu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx využití x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx využitím xxxxxxxx

4.12.0

X1x, X1x, R3a, X3x, X4x, X5x, X5x

xxxxxxxxxxx xxxxxxx a recyklace

biologické xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

5.1.1

X3x

xxxxxx kompostu xx xxxxxx rekultivace x xxxxxxxxx xxxxx

5.1.2

X3x, R12f

kompostování x xxxxx xxxxxxxx

5.1.3

X3x

xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

5.2.1

X2x

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

5.3.0

X6x

xxxxxx xxxxx používaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

5.4.0

X7x

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

5.5.0

X9x

xxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxx olejů

5.5.1

R9a

využití xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

5.6.1

X5x

xxxxxxx odpadu k xxxxxxxx úpravám, xxxxx xxxxx a druhé xxxx xxxxxxx xxxxxxx

5.7.0

X5x

xxxxxx xxxxxxxxxxxx x podobných xxxxx x xxxxxx

5.8.0

X5x

xxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx kovů x xxxxxxxx xxxxxxxxx

5.9.0

X4x

xxxxxxxxxxxx kovu xxx recyklaci

5.9.1

R4b

recyklace/zpětné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálů

5.10.0

R5a

přepracování xxxx pro xxxxxxxxx

5.10.1

X5x

xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

5.10.2

X5x

xxxxxxxxxxxx x/xxxx stabilizace s xxxxxxxx xxxxxxx

5.11.0

X5x

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

5.12.0

X8x

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.13.0

X3x

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx

5.14.0

X3x

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx

5.14.1

X3x

xxxxxxxxx xxxxxx

5.14.2

X3x

xxxxxxxxx plastu

5.14.3

R3d

výroba xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, kromě xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx

5.14.5

X3x

xxxxxx produktu, xxxxx přestává xxx xxxxxxx, kromě skla x xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

5.14.6

X5x

xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3, kromě xxxxxxxx 4.7.0, 4.8.0 x 5.16.0

5.15.0

R3a, X3x, X3x, X3x, X4x, X5x, X5x

xxxxxxx xxxx x čistíren xxxxxxxxx xxx xx zemědělské xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3

5.16.0

X10x

xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

5.17.0

X3x, X4x, X5x

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

5.18.0

X1x, R1b, X3x, R3h

pyrolýza x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5.19.0

X3x, X4x, X5x, R5g

plazma s xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx využití

5.20.0

R3a, X3x, X4x, X5x, R5g

rozpouštění x produkty použitelnými xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

5.21.0

X3x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx rozklad (xxxxxxx xxxxxxxxxx)

6.1.0

X2

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

8.1.0

X1, X1x

xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx

8.2.0

X1, X1x

xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

8.3.0

X1, X1x

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx

9.1.0

X10

xxxxxxxxx odpadů

9.2.0

D10

kalů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

9.3.0

X10

xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu

hlubinná xxxxxxxx

10.1.0

X3

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx

10.2.0

X4

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxxxx xxxxxxx

10.3.0

X5

xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxx

10.5.0

X12

xxxxxxxxxxxx kapalných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx odpadních xxx

10.6.0

X8, X9, X13

Xxxx xxxxxx

xxxx

xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností

11.1.0

vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx

11.1.1

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

11.1.2

Xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx

12.1.0

X13x, X15

xxxxxxxxxxxx xxxxxx

12.2.0

X13x, X15

xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx

12.3.0

X13x

Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povinností xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

13.1.0

X3x, X4x, X5x,

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 541/2020 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x souhlas x souhlasu x xxxxxxxx malého xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx provozu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx k obchodování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxx

1. Žádost x xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, právní formu x sídlo, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx fyzickou xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx provozovny, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxx, xxxxxx doložení xxxxxxxx vztahu žadatele x předmětné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx souřadnice provozovny xx formátu xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx; xxxxxx sídla žadatele, xxx-xx x mobilní xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx zařízení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, též xxxxx xxxxxxx vystupujících ze xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx, xxxxx-xx x mobilní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx vlivu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx x kategorii xxxxxx,

x) xxxx odborného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxx xx souhlas x xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhodnutí xxxxxxxxxx podle stavebního xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x elektronické xxxxxx x návrh xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení x xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxx lidí a xxxxxxx prostředí.

2. Xxxxxx x souhlas s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x souhlas x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1, x xxxxxxxx písmen x), x) x X).

3. Žádost x xxxxxxxx provozu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx uvedených x xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx x geotechnické xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) návrh xxxxx xx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxx péči x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxx.

4. Xxxxx jsou xxxxxxx x náležitostí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zařízení, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu.

5. X xxxxxxxxxxxx případech, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zařízení podle xxxx 1 xxxx. x), xxxxx v xxxxxxxx podobě.

6. Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s odpady xxxxxxxx

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a sídlo, xx-xx žadatel xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx firmu a xxxxx, je-li žadatel xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx žadatele,

c) xxxxx, xxxxxxxxx jména a xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) seznam xxxxx x kategorie xxxxxx, xx xxxxx xx xx povolení xxxxxxxxx.

7. Žadatel podle xxxx 1 až 3 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx.

8. Povolení k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) údaje xxxxxxx v xxxx 1, xxxxxx-xx uvedeny x xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxx xxx.

9. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) zhodnocení jednotlivých xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 8 xxxxxx xxxxxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozního xxxx zařízení, x

x) xxxxxx potřebných změn xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x případě xxxxxx, že žádné xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx - kapacity xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx kapacita xxxxxxxx

x/xxx

Xxxxxxxx odpadů v xxxxxx xx xxx, xxxxx xxx zařízení xx xxx přijmout xxxxx xxxxxxxxxx dokumentace. Xxxxx neexistuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede se xxxxxxxxx kapacita.

Roční projektovaná xxxxxxxxxxxxxx kapacita xxxxxxxx

x/xxx

Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx projektová xxxxxxxxxxx, xxxxx se plánovaná xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx zpracovatelská xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxxxxx)

x/xxx

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx, xxxxx smí zařízení xx rok xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokumentace. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x/xxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xx zpracování xx xxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx plánovaná xxxxxxxx.

Xxxx xx vztah x xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x

Xxxxxxxxx množství odpadů, xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zařízení.

Maximální xxxxxxxx kapacita xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

x

Xxxxxxxxx množství xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, které xx xxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx projektovaná kapacita xxxxxxx

x3

Xxxxxxxx skládky xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx je uvedena x projektové dokumentaci, x xxxx x xxx, jaká část xxxx xxxxxxxx skládky (xxxxx x3) se xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx kapacita xxxxxxx

x3, x

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx projektované xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x metrů xxxxxxxxxxx xx xxxx xx provede pomocí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skládky podle xxxxxxxxx xxxxx XXX 83 8036.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x3

Xxxxxxx projektovaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx dalších plánovaných xxxx rozšiřování xxxxxxx x xxxx o xxx, xxxx část xxxx kapacity xxxxxxx (xxxxx x3) se xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx obcí.

Údaje x xxxxxxxxxx xx udávají x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx č. 541/2020 Sb.

Seznam zařízení x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, lepenky nebo x xxxxxxx materiálovému xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx energetické xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, které xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

03 03 08

Xxxxxx xx xxxxxxx papíru x xxxxxxx určené x recyklaci

15 01 01

Xxxxxxxx x lepenkové xxxxx

15 01 05

Kompozitní xxxxx

19 12 01

Xxxxx x xxxxxxx

20 01 01

Xxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kalendářním roce: 600 000 xxx.

2. Xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxx být x xxxxxxxx zpracovány:

10 11 12

Xxxxxxx xxxx neuvedené xxx xxxxxx 10 11 11

15 01 07

Xxxxxxx xxxx

16 01 20

Xxxx

17 02 02

Xxxx

19 12 05

Xxxx

20 01 02

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx: 16 000 x.

3. Zařízení xx xxxxxx kovů xxxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxx dostupnými technikami

Odpady, xxxxx smí xxx x zařízení xxxxxxxxxx:

02 01 10

Xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxx lesnictví)

10 02 10

Xxxxx x válcování

12 01 01

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx kovů

12 01 02

Xxxx xxxxxxxxx xxxx

12 01 03

Xxxxxx x xxxxxx neželezných xxxx

12 01 04

Úlet xxxxxxxxxxx kovů

12 01 17

Xxxxxx z xxxxxxxxxxx

15 01 04

Xxxxxx xxxxx

16 01 17

Železné xxxx

16 01 18

Xxxxxxxxx kovy

17 04 05

Xxxxxx x xxxx

17 04 01

Měď, xxxxx, mosaz

17 04 02

Xxxxxx

17 04 03

Olovo

17 04 04

Xxxxx

17 04 06

Xxx

17 04 07

Xxxxxx xxxx

17 04 09*

Xxxxxx xxxxx znečištěný xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

19 10 01

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

19 12 02

Xxxxxxx xxxx

19 12 03

Neželezné kovy

20 01 40

Kovy

Maximální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx: 4 100 000 t xxx xxxxxxx xxxx, 500 000 x xxx xxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovávající xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx smí xxx x zařízení xxxxxxxxxx:

02 01 01

Xxxx x xxxxx a x xxxxxxx

02 01 03

Odpad xxxxxxxxxxx xxxxxx

02 01 06

Xxxxxxx trus, xxx x hnůj (včetně xxxxxxxxxx slámy), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vzniku

02 01 07

Xxxxxx x xxxxxxxxx

02 03 01

Xxxx x xxxxx, čištění, loupání, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx

02 03 04

Xxxxxxxx nevhodné xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

02 02 05

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx vzniku

02 04 01

Xxxxxx x čištění x xxxxx xxxx

02 04 03

Xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx vod x místě xxxxxx xxxxxx

02 06 01

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zpracování

02 06 02

Xxxx x čištění xxxxxxxxx xxx v xxxxx jejich xxxxxx

02 07 01

Xxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxx

02 07 02

Odpad x xxxxxxxxx xxxxxxx

02 07 04

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zpracování

02 07 05

Kaly z xxxxxxx odpadních xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx

19 12 12

Xxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxxx odpadu xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 12 11 (pouze xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx určeném xxx nakládání s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelných xxxxxx x xxxxx xxxxxxx limitní hodnoty xxxxxxxxxxx rizikových látek x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 4)

20 01 08

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx x stravoven (xxxxx xxxxx rostlinného xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx)

20 02 01

Biologicky rozložitelný xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxx 30 % x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kamením x xxxxxxxxxx x maximálním xxxxxxxx 10 000 x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 50 000 x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx neprovozuje nebo x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx fondu.

8. Xxxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

07 02 13

Xxxxxxxx odpady

11 01 05

Xxxxxx mořící xxxxxxx

12 01 02

Úlet xxxxxxxxx xxxx

16 03 05

Xxxxxxx

16 06 06

Odděleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

17 04 05

Xxxxxx x xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx zpracovaných xxxxxx x kalendářním xxxx: 20 000 x

9. Xxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xxx být x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

07 02 13

Plastový xxxxx

16 01 19

Xxxxxx

17 01 03

Xxxxxx

17 06 04

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 17 06 01 x 17 06 03

20 01 39

Xxxxxx

Xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx: 10 000 xxx.

10. Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx smí xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

16 02 11*

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hydrochlorofluorouhlovodíky (XXXX) x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX)

16 02 12*

Vyřazená xxxxxxxx obsahující xxxxx xxxxxx

16 02 13*

Xxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 16 02 09 xx 16 02 12

16 02 14

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx čísly 16 02 09 až 16 02 13

20 01 23*

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20 01 35*

Xxxxxxxx elektrické x xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx čísly 20 01 21 x 20 01 23

20 01 36

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxx xxxxx 20 01 21, 20 01 23 x 20 01 35

Xxxxxxxxx xxxxxxxx zpracovaných xxxxxx x kalendářním xxxx: 500 x.

11. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k obnově xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xxx být x xxxxxxxx zpracovány:

16 01 03

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kalendářním xxxx: 15 000 x.

12. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx ostatní xxxxxx.

Xxxxxxxxx okamžitá xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx 100 x.

Příloha č. 5 x xxxxxx č. 541/2020 Xx.

Xxxxxxx využití xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx odpadů

Způsoby xxxxxxxxx xxx X1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

X1x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxx xxxxxx nebo jiným xxxxxxxx x výrobě xxxxxxx neuvedené x xxxxxx xxxx

X1x

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X2 Zpětné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X2x

Xxxxxx získávání nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx spadající xxx X3 Xxxxxxxxx xxxx zpětné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

X3x

Xxxxxxxxx xxxx zpětné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx neuvedené x dalších bodech

R3b

Přepracování xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx, který přestává xxx xxxxxxx

X3x

Xxxxxxxxx papíru

R3d

Recyklace xxxxxx

X3x

Xxxxxxxx na opětovné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X3x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
X3x Xxxxxxxxxxxx

X3x

Xxxxxx xxxxxxxx produktu, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxx spadající pod X4 Recyklace xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx

X4x

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx neuvedené x xxxxxxx xxxxxx

X4x

Xxxxxxxxxxxx kovu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx přestává xxx xxxxxxx

X4x

Xxxxxxxx kovových xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx opětovné xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X5 Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx anorganických xxxxxxxxx

X5x

Xxxxxxxxx nebo zpětné xxxxxxxxx xxxxxxxxx anorganických xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bodech

R5b

Přepracování skla xxxxxxxx k recyklaci, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

X5x

Xxxxxxxx xx opětovné xxxxxxx anorganických materiálů xxxxxx zemin

R5d

Výroba stavebních xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

X5x

Xxxxxxx xxxxxx x zasypávání, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X5x

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx fázi xxxxxxx xxxxxxx

X5x

Xxxxxx vitrifikovaného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx R6 Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx

X6x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zásad

Způsoby xxxxxxxxx xxx X7 Xxxxxx získávání látek xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X7x

Xxxxxx xxxxxxxxx látek xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X8 Zpětné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

X8x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X9 Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx použití xxxxx

X9x

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X10 Xxxxxxxx xx půdy, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

X10x

Xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ekologii

Způsoby xxxxxxxxx xxx X11 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx označením R1 xx X10

X11x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx R1 xx X10

Xxxxxxx xxxxxx odpadů

Způsoby xxxxxxxxx pod Úprava X12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx uvedených xxx xxxxxxxxx R1 xx X11 xxxxxxxxx x xxxxxxx bodech

R12a

Úprava xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx označením X1 xx R11 xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

X12x

Xxxxxx xxxx využitím xxxxxx x xxxxxx energie

R12c

Úprava xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, plasty)

R12d

Úprava xxxx recyklací xxxx xxxxxxx získáváním xxxx x sloučenin xxxx

X12x

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx, zeminy, xxxxxxxx xxxxxx)

X12x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx nevyhovující xxxxxxx

X12x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X12x

Xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx

X12x

Xxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

X12x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx pod R13 Xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx některým ze xxxxxxx uvedených pod xxxxxxxxx R1 až X12, s xxxxxxxx xxxxxxxxx uložení x xxxxx shromažďování x xxxxx

X13x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx R1 až X12, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx shromažďování x xxxxx

Xxxxxxxx

X xxxx X3 - Zahrnuje přípravu x xxxxxxxxxx použití, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxx X12 - Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx X, xxxx tento xxxxxx zahrnovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx demontáž, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, peletizace, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx označených X1 xx R11.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxx č. 541/2020 Sb.

Způsoby xxxxxxxxxx xxxxxx x úpravy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx

X1x

Xxxxxxxx x úrovni xxxx xxx úrovní terénu (xxxxxxxxx skládkování)

D1b

Ukládání odpadů xxxx xxxxxxxxxxxxxxx materiálu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozklad xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx x xxxx)

X3

Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, solných komor xxxx prostor přírodního xxxxxx)

X4

Xxxxxxxx do povrchových xxxxxx (například xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů xxxx xxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxx nádrží xxxx xxxxx)

X5

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor, xxxxx jsou uzavřeny x xxxxxxxxx xxxxxxxx x od xxxxxxxx xxxxxxxxx)

X6

Xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxx x oceánů

D7

Vypouštění xx xxxx x xxxxxx, xxxxxx ukládání xx xxxxxx xxx

X8

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx nespecifikovaná, xxxxxx konečným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx D1 až X12

X9

Xxxxxxxxx-xxxxxxxx úprava jinde x xxxx příloze xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx odstraňují některým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx X1 xx D12 (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx)

X10

Xxxxxxxxx xx pevnině

D11

Spalování xx xxxx

X12

Xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xx xxxx)

X13

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze způsobů xxxxxxxxx pod xxxxxxxxx X1 xx X12

X14

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx způsobů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx X1 xx X13

X15

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxxx X1 xx X14, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx shromažďování x xxxxx.

Xxxxxxxx

X xxxx X11 - Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxxx úmluvami.

K bodu X13 - Xxxxx xxxx x dispozici xxxx vhodný xxx X, xxxx tento xxxxxx xxxxxxxxx předběžné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, peletizace, sušení, xxxxxx, kondicionování nebo xxxxxxxxxx xxxx použitím xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx X1 xx X12.

Xxxxxxx x. 7 x zákonu x. 541/2020 Xx.

Xxxx požadované xxxxxxxxxxx účinnosti x xxxxxx xxx její xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx účinnost = (Xx - (Ef + Xx)) / (0,97 x (Xx + Ef))

Ep se xxxxxx xxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx. Vypočítá se xxx, xx se xxxxxxx xx formě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2,6 a teplo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1,1 (XX/xxx).

Xx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vstup xx systému x xxxxx přispívajících k xxxxxx xxxx (XX/xxx).

XX xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx čisté výhřevnosti xxxxxx (XX/xxx).

Xx xx xxxxxx roční xxxxxx xxxxxxx xxx Xx x Xx (GJ/rok).

0,97 xx xxxxxxxxx energetických xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x referenčním dokumentem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx spalování xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účinnosti xxx xxxxxxx odpadů xxxxxxxx X1

Xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx souhlas x xxxxxxx zařízení x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009: 0,60.

Xxx zařízení, která xxxxxxx souhlas k xxxxxxx zařízení xx 31. prosinci 2008: 0,65.

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxx č. 541/2020 Sb.

Způsob x xxxxxxxx stanovení druhu x výše xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 poskytované xx prospěch ministerstva x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx vzorec xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x oznámením x xxxxxx přepravy xxxxxx x Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx:

X = X x (X + X + X) (1)

Z - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v [Xx], [xxxx] xxxx jiné xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (1) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nahoru xx xxxx xxxxxx [Xx] nebo xxxxxxx [xxxx], x jiných xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx finanční záruky xxx xxxxxx na xxxxxxxx výpočtu xxxxx xxxxxx (1) xx 10 000 Xx.

X - xxxxxxxx xxxxxx x tunách [t], xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx záruka. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx výše xxxxxx (X) a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (X), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

X - xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx odpadu

T - částka za xxxxxxxx jedné xxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xx státě xxxxxx xxxx xx České xxxxxxxxx

X - xxxxxx xx uskladnění xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx 90 xxx.

Xxxxxx xxxxxxx X, A x X xx [Xx/x], [xxxx/x] xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx (1) se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ([Xx/x], [xxxx/x] xxxx.) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx oznámení, xxxxxxxxx xxx, xxx xx výpočet xxxxxxxx.

2. Xxxxxx při kalkulaci

2.1 Xxx xxxxxxx se xxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006.

2.2. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx "A" xx xxxxxx (1): Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx tabulky:

Tabulka x. 1 - xxxxxxxxx členu "A" xx vzorci (1)

Xxx.

Xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx v Xx/x

X

Xxxxx, plast, xxxxx - xxxxxxxxx

5 000

X

Xxxxxxxxxx

6 500

X

Xxxxxx skupiny 20, xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx

6 000

X

Xxxxxxxxxx odpady, xxxxxxxxx xxxx

7 000

X

Xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxx skládkování, xxxxxxxxx xxxx

6 200

X

Xxxxxxx xxxxxxxx sírová

13 000

N

Dentální xxxxxxx

50 000

X

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

16 000

X

Xxxxxxxxxx odpad xxx freonů x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx

14 000

N

Spalitelný xxxxx x obsahem 50-100 xxx xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů

35 000

X

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx freony

250 000

X

Xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výše

13 000

O

N

Jiné xxxxxx neobsahující rtuť, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, freony xxxx.*)

30 000

*) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx známo, xx xxxxxxxxxxxx odpad xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx (1) xx xxxx "X" xxxx.

2.3 Částka xx xxxxxxxx - člen "X" ve vzorci (1)

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx odpadu xx xxxxxx xxxxx xxxxxx:

X = 10 + 0,1 x (X + 500) (2)

10 - xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx je [xxxx x t-1]

0,1 - xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx je [xxxx x t-1 x xx-1]

X - vypočítaná xxxxxx za přepravu xxxxx tuny xxxxxx, xxxxxxxx xx v [xxxx/x].

500 - xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx [xx]

X - xxxxxxxxxx x [xx] mezi xxxxxxxxxxx zařízením pro xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §48

2.4 Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx 90 xxx - xxxx "X" xx xxxxxx (1)

Tabulka x. 2 - Částky xx skladování xxxxxx xx xxxx 90 xxx

Xxx xxxxxx

Xxxxxx v Xx/x

Xxxxxxxxxx odpad

Částka v Xx/x

Xxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

4 000

2 000

Xxxxx, xxxx

6 000

3 000

Prach, prášek

8 000

4 000

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx x kyselinou)

12 000

6 000

Kapalný xxxxx

16 000

8 000

2.5. Množství xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx finanční xxxxxx - xxxx "X" xx xxxxxx (1).

Xx xxxxxxxx vzorce (1) xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx množství xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx plánovaném xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxx. "živých xxxxxxx"; za "xxxxx xxxxxxx" odpadu x xxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx taková xxxxxxx, xxxxx byla odeslána xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokončení využití xxxx xxxxxxxxxx zásilky.

Stanovení xxxxxxx "M" x xxxxxxx xxxxxxxx "xxxx xxxxxxx" xxxxxx zejména xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, četnosti xxxxxxx x xx rychlosti, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu x čl. 16 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hodnota "X" nesmí xxx xxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 10 xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.6 Xxx kalkulaci xxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxx námořní xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "X" pro xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx informace x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 14 xxxxx 1 xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006.

2.7 Xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx "X", "T" x "X" xxxxxxx podle xxxxxxxx 2.2, 2.3, 2.4 xx převedou xx shodnou xxxxxxxx ([Xx/x], [xxxx/x] apod.) x dosadí xx xxxxxx (1). Za "X" se dosadí xx vzorce (1) xxxxxxxx odpadu v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.5.

Příloha x. 9 x xxxxxx x. 541/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx xx skládku x xxxxxxxx, kterými xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx

1. Sazba xxx xxxxxxxxxx dílčí xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (x Kč/t)

Poplatkové xxxxxx v xxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 a xxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx*)

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850

xxxxxxxxxx odpadů

500

500

500

500

500

600

600

700

700

800

nebezpečných xxxxxx

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

xxxxxxxxx odpadů

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

*) xxxxx §40 xxxx. 1.

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (x %; rozpočet obce, xx jejímž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx Xxxxxxxx fondu životního xxxxxxxxx Xxxxx republiky)

Dílčí xxxxxxxx xx ukládání

Poplatkové xxxxxx x xxxx

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 x xxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx*)

60/40

50/50

45/55

36/64

28/72

26/74

24/76

22/78

20/80

20/80

xxxxxxxxxx xxxxxx

80/20

75/25

75/25

75/25

75/25

60/40

60/40

50/50

50/50

40/60

xxxxxxxxxxxx xxxxxx

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

xxxxxxxxx technologických xxxxxx

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

Xxxxxxx x. 10 x zákonu x. 541/2020 Sb.

Parametr xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx hodnota

Jednotka

spotřeba xxxxxxx xx 4 dnech (XX4)*)

10

xx O2/g xxxxxx

*) XX4 - xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pro hodnocení xxxxxxxxx bioodpadu na xxxxxxx xxxxxx spotřeby X2 za 4 xxx

Xxxxxxx x. 11 x xxxxxx x. 541/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx pověření x xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx správního řádu

a) xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx x xxxxxx elektronické pošty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx ustanoven,

c) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačního xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x nebezpečných xxxxxxxxxxxx xxxxxx3), pro xxxxxxx xxxxxxxxx je žádáno x xxxxxxx pověření,

e) xxxxxxx kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odbornou způsobilost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žadatele pro xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx podle §74 xxxx. 1 xx 3x

x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

2. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů

Návrh xx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx

x) xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx odborného zástupce,

b) xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zástupce žadatele, xxx-xx ustanoven,

c) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx prodloužení xxxxxxxxx pověření,

d) xxxxxxx xxxxx dokladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) doklad x xxxxxxxxx správního xxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 12 x xxxxxx č. 541/2020 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §157

1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxx §157, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obce xxxxxxxxx x bilanci xxxxxxxx České republiky xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxxx kalendářního roku xxxxxxxxxxxxx předcházejícího poplatkovému xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx obyvatel") x xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx kalendářní rok, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. V xxxxxxx xxxxxxxx obcí xxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxxx xxxxx xx sloučení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx účely bodu 1 hledí xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx obce vzniklé xxxxxx sloučením nebo xxxx, xxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx.

3. V případě xxxxxxxx části xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nastanou x kalendářním xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx 1 xxxxx xx ukazatel X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

xxxx xx počet xxxxxxxx xxxxxxx obce xxxxxxx x xxxxxxx obyvatel x xx xxxxxxxx X xxxxxxxxx podle xxxxxx

xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx vzniklé xxxx xxxxxxx v xxxxxxx obyvatel.

V těchto xxxxxxxx xxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx význam:

O … xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

XXxxxxxxx … počet xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx k 1. xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx období

TRnově vzniklá … počet xxxxxx xxxxxxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx x nově vzniklé xxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxxxx období

Tabulka

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Množství odpadu xx obyvatele x xxxxxx

0,2

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

Informace

Právní xxxxxxx x. 541/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

261/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x účinností xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím stavebního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

149/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxx 86/278/EHS xx xxx 12. xxxxxx 1986 x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x zejména xxxx při xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Rady 91/692/EHS, xxxxxxxx Rady 807/2003/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 219/2009/ES x rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/853.

Xxxxxxxx Xxxx 87/217/EHS ze xxx 19. xxxxxx 1987 x předcházení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx směrnice Rady 91/692/XXX, xxxxxxxx Xxxx 807/2003/XX x rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/853.

Xxxxxxxx Xxxx 96/59/ES xx xxx 16. xxxx 1996 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXX), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 596/2009/XX.

Xxxxxxxx Rady 1999/31/ES xx xxx 26. xxxxx 1999 x xxxxxxxxx odpadů, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 1882/2003/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 1137/2008/XX, xxxxxxxx Xxxx 2011/97/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/850.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) 2008/98/ES xx dne 19. listopadu 2008 x xxxxxxxx x x zrušení některých xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Komise 1357/2014/EU, xxxxxxxx Komise 2015/1127/XX, xxxxxxxx Rady (XX) 2017/997 x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/851.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/75/EU xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx).

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2150/2002 ze xxx 25. xxxxxxxxx 2002 o xxxxxxxxxx xxxxxx, v platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006 ze xxx 14. června 2006 x xxxxxxxx xxxxxx, x platném xxxxx. Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1257/2013 ze xxx 20. listopadu 2013 x xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1013/2006 x směrnice 2009/16/XX, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 xx xxx 17. xxxxxx 2017 x rtuti x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1102/2008.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1021 xx xxx 20. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1357/2014 xx xxx 18. xxxxxxxx 2014, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2008/98/XX x xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/997 xx xxx 8. června 2017, xxxxxx xx mění xxxxxxx III směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2008/98/ES, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX 14 "xxxxxxxxxx".

4) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009 xx xxx 21. října 2009 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx produkty, xxxxx nejsou xxxxxx x lidské spotřebě, x o zrušení xxxxxxxx (ES) č. 1774/2002 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktech xxxxxxxxxxx xxxxxx), v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 767/2009 ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxxx xx trh x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1831/2003 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 79/373/EHS, xxxxxxxx Xxxxxx 80/511/XXX, xxxxxxx Rady 82/471/XXX, 83/228/XXX, 93/74/XXX, 93/113/XX x 96/25/ES x xxxxxxxxxx Xxxxxx 2004/217/ES, x xxxxxxx znění.

6) Xxxxxxxxx xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o změně x doplnění některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 634/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 201/2012 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 350/2011 Sb., x xxxxxxxxxx látkách a xxxxxxxxxx směsích a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx dne 18. xxxxxxxx 2006 o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX x x zrušení xxxxxxxx Rady (XXX) x. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1488/94, xxxxxxxx Xxxx 76/769/XXX x xxxxxxx Xxxxxx 91/155/EHS, 93/67/XXX, 93/105/XX x 2000/21/XX, x platném xxxxx, xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1272/2008 ze dne 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x směsí, o xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 67/548/EHS x 1999/45/XX x o xxxxx nařízení (XX) x. 1907/2006, v xxxxxxx znění.

9) Xxxxxxxxx nařízení Xxxx (EU) č. 333/2011 xx xxx 31. xxxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxx kovového xxxxx xxxxxxxxxx být xxxxxxx xx xxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/XX, nařízení Xxxxxx (XX) č. 715/2013 xx xxx 25. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/98/XX.

10) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 ze xxx 28. xxxxx 2002, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx postupy týkající xx bezpečnosti xxxxxxxx, x platném znění.

11) Xxxxx č. 201/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 406/2000 Sb., x hospodaření xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 99/1992 Sb., o zřizování, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostorech, xx xxxxx pozdějších předpisů.

13) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.

14) Například zákon č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx - XXX (Xxxxxx 1957), xxxxxxxxx xxx č. 64/1987 Sb., x xxxxxxx xxxxx, Evropská xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx vnitrozemských vodních xxxxxxx (ADN) (Ženeva 2000), xxxxxxxxx pod č. 102/2011 Sb. m. s., Řád pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX), xxxxx je xxxxxxxxx X x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx železniční xxxxxxxx (XXXXX), vyhlášené xxx č. 8/1985 Sb., v xxxxxxx xxxxx.

15) Xxxxx č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x integrovaném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

16) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1272/2008, x xxxxxxx xxxxx.

Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - XXX (Xxxxxx 1957), x xxxxxxx znění.

Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (XXX), x xxxxxxx xxxxx.

17) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1272/2008, x xxxxxxx xxxxx.

18) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx. Xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx ochraně, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1021.

20) Xxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 309/2006 Sb., kterým xx upravují další xxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x. 361/2007 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 432/2003 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx odběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hlášení xxxxx s xxxxxxxx x biologickými xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

21) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852.

22) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1257/2013, x xxxxxxx znění.

23) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů přes xxxxxxx xxxxx x xxxxxx zneškodňování (Xxxxxxx 1989), vyhlášená xxx č. 6/2015 Sb. m. s.

24) Xxxxxxxxx zákon č. 273/2008 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx č. 294/2005 Sb., x podmínkách xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx využívání xx povrchu terénu x změně xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxx č. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady.