Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o odpadech

541/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Účel a předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Odpadové hospodářství a jeho hierarchie §3

Odpad §4

Původce odpadu §5

Zařazování odpadu §6

Nebezpečný odpad a ostatní odpad §7

Vedlejší produkt §8

Ukončení odpadového režimu §9 §10

Vymezení některých dalších pojmů §11

Předcházení vzniku odpadu §12

ČÁST DRUHÁ - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

HLAVA I - VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

Obecné povinnosti při nakládání s odpady §13

Nakládání s nezákonně soustředěným odpadem §14

HLAVA II - POVINNOSTI PŮVODCE ODPADU A PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ

Povinnosti původce odpadu §15

Provozovatel zařízení §16

Povinnosti provozovatele zařízení §17 §18 §19

Školní sběr §20

HLAVA III - PROVOZ ZAŘÍZENÍ URČENÝCH PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A POVOLENÍ K OBCHODOVÁNÍ S ODPADY

Provoz zařízení určených pro nakládání s odpady §21

Povolení provozu zařízení §22

Revize povolení provozu zařízení §23

Přechod práv a povinností z povolení provozu zařízení §24

Změna, zrušení a zánik povolení provozu zařízení §25

Povolení k obchodování s odpady §26

Omezení vydání povolení §27

HLAVA IV - VZORKOVÁNÍ A ZKOUŠKY ODPADU §28 §29

HLAVA V - JEDNOTLIVÉ ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Díl 1 - Soustřeďování, skladování a sběr odpadu

Soustřeďování odpadu §30

Skladování odpadu §31

Sběr odpadu §32

Díl 2 - Úprava odpadu §33

Díl 3 - Využití odpadu

Obecná ustanovení §34

Energetické využití odpadu §35

Díl 4 - Odstranění odpadu

Obecná ustanovení §35

Odstranění odpadu skládkováním §37 §38

Povinnosti provozovatele skládky §39

Zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku §40

Zabezpečení ochrany životního prostředí a zdraví lidí při ukládání odpadu na skládku §41

Rezerva na zajištění rekultivace a následné péče o skládku §42 §43

Díl 5 - Obchodování s odpady a zprostředkování nakládání s odpady

Obchodování s odpady §44

Zprostředkování nakládání s odpady §45

Díl 6 - Přeprava odpadu

Oddíl 1 - Povinnosti při přepravě odpadu §46

Oddíl 2 - Přeshraniční přeprava odpadu

Základní povinnosti §47

Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů §48

Souhlas, zákaz a námitka §49

Zahájení přeshraniční přepravy odpadů §50

Změny v přeshraniční přepravě po odsouhlasení a zrušení souhlasu §51

Povinnost zpětného převzetí §52

Oddíl 3 - Finanční záruka při přeshraniční přepravě odpadu

Obecná ustanovení §53

Způsob provedení finanční záruky §54

Výpočet finanční záruky §55

Použití finanční záruky §56

Vrácení záruční listiny §57

Zvláštní ustanovení §58

HLAVA VI - NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI DRUHY ODPADU

Díl 1 - Komunální odpad a další odpady v obecním systému

Obecní systém §59 §60

Povinnosti osob při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému §61

Povinnosti podnikajících fyzických osob a právnických osob při nakládání s komunálním odpadem §62

Díl 2 - Biologicky rozložitelný odpad, komunitní kompostování, kaly a sedimenty

Povinnosti při nakládání s biologicky rozložitelným odpadem §63

Malé zařízení §64

Komunitní kompostování §65 §66

Kaly §67

Úprava kalů před použitím na zemědělské půdě §68

Povinnosti při používání kalů na zemědělské půdě §69

Sedimenty §70

Díl 3 - Nebezpečný odpad

Balení a označování nebezpečných odpadů §71

Mísení nebezpečných odpadů §72

Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů §73 §74

Zánik a odejmutí pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu §75

Postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu §76

Kontrola hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, pozastavení platnosti osvědčení a odejmutí osvědčení §77

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů §78 §79

Díl 4 - Odpad z výroby oxidu titaničitého §80

Díl 5 - Polychlorované bifenyly §81 §82 §83

Díl 6 - Odpad perzistentních organických znečišťujících látek §84

Díl 7 - Odpad obsahující azbest §85

Díl 8 - Odpad rtuti §86

Díl 9 - Odpady s obsahem radionuklidů §87

Díl 10 - Odpady ze zdravotní a veterinární péče §88 §89 §90

Díl 11 - Odpad léčiv z domácností §91

Díl 12 - Odpadní olej §92

Díl 13 - Recyklace lodí §93

Díl 14 - Stavební a demoliční odpad §93a

ČÁST TŘETÍ - PRŮBĚŽNÁ EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ §94 §95 §96

ČÁST ČTVRTÁ - PLÁNY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Společná ustanovení §97

Plán odpadového hospodářství České republiky §98 §99

Plán odpadového hospodářství kraje §100 §101 §102

ČÁST PÁTÁ - POPLATEK ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU

HLAVA I - POPLATEK

Subjekt poplatku §103

Předmět poplatku §104

Osvobození od poplatku §105

Základ poplatku §106

Sazba poplatku §107

Výpočet poplatku §108

Poplatkové období §109

Rozpočtové určení poplatku §110

HLAVA II - SPRÁVCE POPLATKU A SPRÁVA POPLATKU

Obecná ustanovení §111

Plátce poplatku §112

Vyúčtování §113

Splatnost poplatku §114

Úrok z prodlení §115

ČÁST ŠESTÁ - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PŘESTUPKY

HLAVA I - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ §116

HLAVA II - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §117

Přestupky původce odpadu §118

Přestupky provozovatele zařízení §119

Přestupky provozovatele skládky §120

Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §121

Přestupky obce §122

Společná ustanovení §123 §124 §125

ČÁST SEDMÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství §126

Ministerstvo §127

Informační systém odpadového hospodářství §128

Ministerstvo průmyslu a obchodu §129

Ministerstvo zemědělství §130

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský §131

Ministerstvo zdravotnictví §132

Krajská hygienická stanice §133

Inspekce §134

Celní úřad §135

Provádění kontroly přepravy odpadů celním úřadem §136

Zadržení odpadu a dopravního prostředku při provádění kontroly přepravy odpadů celním úřadem §137

Postup při zadržení odpadu a dopravního prostředku §138

Námitka proti zadržení odpadu a dopravního prostředku §139

Vrácení zadrženého odpadu a dopravního prostředku §140

Náhrada nákladů §141

Součinnost celního úřadu s jinými orgány §142

Generální ředitelství cel §143

Policie České republiky §144

Krajský úřad §145

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §146

Obecní úřad §147

Újezdní úřad §148

Součinnost stavebního úřadu se správními orgány vykonávajícími státní správu v oblasti odpadového hospodářství §149

Kontrola v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady §150

ČÁST OSMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ

Společná ustanovení §151 §152

Přechodná ustanovení §153 §154 §155 §156 §157

Zrušovací ustanovení §158

ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST §159

Příloha č. 1 - Cíle odpadového hospodářství

Příloha č. 2 - Katalog činností

Příloha č. 3 - Náležitosti žádosti o povolení a povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady, náležitosti žádosti o souhlas a souhlasu s provozem malého zařízení, náležitosti žádosti o povolení provozu skládky odpadů, náležitosti žádosti o povolení a povolení k obchodování s odpady a náležitosti zprávy o revizi

Příloha č. 4 - Seznam zařízení k využití odpadu, která smí být provozována bez povolení provozu zařízení

Příloha č. 5 - Způsoby využití odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho využitím

Příloha č. 6 - Způsoby odstranění odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho odstraněním

Příloha č. 7 - Výše požadované energetické účinnosti a vzorec pro její vypočet

Příloha č. 8 - Způsob a podmínky stanovení druhu a výše finanční záruky podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 poskytované ve prospěch ministerstva a informace a dokumentace nezbytné pro stanovení výše krytí

Příloha č. 9 - Sazba poplatku za ukládání odpadů na skládku a procenta, kterými se rozpočty podílejí na výnosu poplatků

Příloha č. 10 - Parametr biologické stability

Příloha č. 11 - Obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Příloha č. 12 - Množství odpadů, na které se vztahuje výjimka podle §157

INFORMACE

541

ZÁKON

ze xxx 1. xxxxxxxx 2020

x odpadech

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx x xxxxxxx úpravy

(1) Xxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ochrany životního xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x nimi v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx nakládání x xxx,

x) práva x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx hospodářství a

c) xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§2

Působnost zákona

(1) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx látek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) výbušniny, xxxxxxxx x munici,

d) exkrementy, xxxxx a jiné xxxxxxxx látky xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) x

2. využívají xx v zemědělství xxxx lesnictví x xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx energie xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx přírodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, xx materiál xxxx použit xx xxxx přirozeném stavu xxx xxxxx stavby xx xxxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přemísťované x xxxxx povrchových xxx xx účelem xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, předcházení xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze xxxxx použitelných předpisů Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx vlastnostech odpadů3), x

x) xxxx in xxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zeminy a xxxxxx spojených se xxxx xxxxxx základem.

(2) X rozsahu, x xxxxx nakládání s xxxx xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyjmuty

a) odpadní xxxx,

x) xxxxxxx odpad,

c) xxxxxx, návykové látky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x prekursory xxxx,

x) xxxxx těla xxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx nákazy zvířat, xxxxx xxxx odstraněna x souladu s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009 4),

e) vedlejší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx4), x xxxxxxxx vedlejších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx skládkování nebo x xxxxxxx x xxxxxxxx xx výrobu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx krmné suroviny xxxxx xx. 3 xxxx. 2 písm. x) nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 767/2009 5) x xxxxx xxxxxx xxxxxxx vedlejšími xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx je, a

g) xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx.

§3

Odpadové xxxxxxxxxxxx x xxxx hierarchie

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx vzniku odpadu, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, na následnou xxxx o xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx, zprostředkování xxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx.

(2) Odpadové xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxx odpadu xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příprava x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití, x není-li xxxxx xxx xx, xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Výklad a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství.

(4) Při xxxxxxxxxxx hierarchie odpadového xxxxxxxxxxxx xx zohlední

a) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x materiálů, xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odpady xx životní prostředí x xxxxxx lidí,

b) xxxxxx xxxxxxxxx opatrnosti x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x hospodářská xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxx a hospodářské x sociální xxxxxx x

x) xxxx, zásady x xxxxxxxx Plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Od hierarchie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx odchýlit x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vznik xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx vhodné x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany životního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

§4

Odpad

(1) Odpad xx xxxxx movitá věc, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, má xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx zbavit.

(2) Xx xx xx xx, xx osoba xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) ji xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx účelu x xxxx xxx současně xxxxxxxx xxxxxxx prostředí,

b) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu6), xxxx

x) vznikla při xxxxxx, xxxxxx prvotním xxxxx nebyla xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(4) X xxxxxxxxxxxxx, xxx xx movitá xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx této movité xxxx nebo osoby, xxxxx xxxxxxx právní xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx podat, xxxxx xx xx xxxxxx x téže xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí (xxxx xxx "inspekce") xxxx xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xx osoba xxxxxxxxx x věcí x souladu s xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006.

§5

Původce odpadu

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxx, při jehož xxxxxxxx vzniká xxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx od xxxxxxxx, xxx osoba odloží xxxxx xxxxx §59 x 60 na xxxxx xxxx x xxxxxx účelu určenému.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx více osob xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxx vlastníka xxxx, xx které xx stane xxxxx, xx původcem odpadu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnost, xxx xxxxx odpad xxxxxx. Xxxxxxxx odpadu je xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vzniklého xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx z domácností, xx xxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x písemné smlouvy x xxxxxx, xxxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx odpadu

(1) Xxxxx xx zařazuje xx

x) xxxxxxxxx odpadu, a xx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxx odpadu vymezeného x Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxx Katalogu odpadů.

§7

Nebezpečný xxxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Nebezpečný xxxxx xx odpad, xxxxx

x) vykazuje xxxxxxx xxxxx z nebezpečných xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x nebezpečných xxxxxxxxxxxx xxxxxx3),

x) xx xxxxxxxx xx druhu odpadu, xxxxxxx xx x Xxxxxxxx odpadů přiřazena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpad, xxxx

x) xx xxxxxx x některým x xxxxxx uvedených v xxxxxxx x) xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx vlastnost xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx kritérií a xxxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů3) x v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxx označeními XX 9, XX 14 x HP 15 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxx komunální xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxxxx odpad po xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, pouze xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx xxxxx §76.

(5) Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx použitelných předpisů Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů3) xxx xxxxxxxxxx XX 9, XX 14 x XX 15.

§8

Xxxxxxxx produkt

(1) Xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxx výrobě, xxxxxx xxxxxxxx cílem xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx věci, xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxx využití možné xxx dalšího zpracování xxxxxxxx jiným, než xx xxxxx výrobní xxxxx,

x) xx její xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxx xxxxx použitelnými předpisy Xxxxxxxx xxxx8) a xxxxxxxx x nepříznivým xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmen a) xx x), pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie a xx vypracována průvodní xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx nebo přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Ministerstvo x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) kritéria pro xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxx, ke xxxxxxx smí xxx xxxxxxxx produkt využíván,

2. xxxxxxxx postup zpracování xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) x

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxx na vzorkování x zkoušení x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxx xxxxxxx vedlejšího produktu, xxx který byla xxxxxxxxxx průvodní xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx osobě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§9

(1) Xxxxx, který xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxxx právním předpisem, xxxxx

x) splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vzorkováním a xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo prováděcím xxxxxxx předpisem,

b) splňuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx konkrétní xxxxx, xxxxx byly stanoveny xxxxxx právními předpisy xxxx technickými xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) x xxxx využití xxxxxxxx x nepříznivým xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx x

x) xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Odpad, který xxx xxxxxxxxx některého xx způsobů xxxxxxx x není vymezen xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie9) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 odst. 1, pokud xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx ověřeno xxxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití, xxxxxxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx, kdy

a) xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx proběhla v xxxxxxx x §34 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účely, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) splňuje xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx7) x xxxx xxxxxxx nepovede x xxxxxxxxxxx dopadům xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx x

x) xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxx vymezených x bodech 1 xx 3 přílohy č. 4 x tomuto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba, která xxxxxxx movitou xxx, xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx odpadem xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vymezeném v xxxx 11 přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx, xx povinnost xxxxxxxx xxxx věc s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xx kterém xxxxxxxxxx xxx movité xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tohoto xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx odpadem xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx povahu xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx využívají xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx poptávka,

b) xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx smí xxx xxxxxx věc, xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx vstupující xx xxxxxxx recyklace nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx odpadem xxxxx xxxxxxxx 1,

e) xxxxxx zpracování xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx odpad xxxxxx, xxx přestal xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx zajistila, xx xxxxxxxx věc xx využitelná ke xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx způsob ověření xxxxxxx požadavků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a

h) náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), odstavce 3 xxxx. x) x xxxxxxxx 5.

§10

(1) Xxxxxxx úřad xx xxxxxx žadatele x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x využití xxxxxx xxxxxx, xx x zařízení xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 x xxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxx xxx

x) xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxx, pro xxxxxx existuje xxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx předpisy nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxxxx předpisů7) a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx

x) xxxxx, který xxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxxx věc přestává xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx procesu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který přestává xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) kvalitativní xxxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx odpadem; xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xxx zajistila, xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x nedojde x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lidí,

f) xxxxxx ověření splnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vzorkování x zkoušení, x

x) xxxxxxx, xxx odpad xxxxxxxx být odpadem.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx parametry xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zařízení.

(5) Žadatel xxxxxxx x žádosti xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx věc xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, x závazné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx na zdraví xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx druh xxxxxx vstupující xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx využití, stejný xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx následný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx změní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx

x) xxxxx xx xxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx splňovat podmínky xxxxx odstavce 1.

(7) X xxxxxx o xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 si xxxxxxx xxxx xxxxxx vyjádření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx změna povolení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxx xx xxxxxx lidí x hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) předcházením vzniku xxxxxx opatření přijatá xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx stane xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x zdraví xxxx, omezují xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x výrobcích xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx postupy, xxxxxxx xxxx výrobky xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účelu, xx xxxxxxx xxxx původně xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx s xxxxxxx soustřeďování xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx odpadu, skladování xxxxxx, sběr odpadu, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx s odpadem xxxx xxxxxxxx odpadu,

d) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx umístění xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx prvotního xxxxxxx xxx xxxxx odděleného xxxxxxxxxxxxx x dočasného xxxxxxx xxxxxx v xxxxx místě,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx odpady xxxxxxxxxx xxxxx druhu, kategorie x xxxxxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování,

f) xxxxxx odpadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx podnikající fyzickou xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadu, xxxxx uložení xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nepřesáhne xxxx 9 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnující i xxxxxx před jeho xxxxxxxx nebo odstraněním,

h) xxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo fyzikálních xxxxxxxxxx odpadů, včetně xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dopravy, využití xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxx odpadem,

i) xxxxxxxx odpadu činnost, xxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke konkrétnímu xxxxx nebo že xx k tomuto xxxxxxxxxxx xxxxx připraven xxx, že naplní xxxxxxxx xxxxxxxxx v §9 nebo 10 x xxxxxxxx xxx xxxxxxx; způsoby xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx zákonu,

j) energetickým xxxxxxxx odpadu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxx xxxxxx xx xxxxxx využití jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu jakýkoliv xxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, recyklaci x zasypávání, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx zpracován na xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, ať xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx materiálů, xxx xxxxxxxxxx energetické využití x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx možné xxx xxxxxxx zpracování opětovně xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x tomu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 roku xxxx xxxxxx odstraněním xxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx činnost, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a to x v xxxxxxx, xx xxxx činnost xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx znovuzískání látek xxxx xxxxxxx; způsoby xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx na vlastní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx tyto osoby xxxxxx odpad xxxxxxx x držení,

q) zařízením xxxxxxxxx xxxxxxxx, pozemek, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx určeným xxx xxxxxxxxx s xxxxxx

1. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, sběru, úpravě, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxx xxxxxxx činnost vymezená x Xxxxxxxx činností x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx podle §21 xxxx. 2,

2. xxxxxxxx x využití xxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 4 x tomuto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výjimky xxxxx §21 xxxx. 3 x jehož xxxxxxxx provozu bylo xxxxxxxx podle §95 xxxx. 1, nebo

3. xxxx zařízení provozované xx xxxxxxx souhlasu xxxxx §64 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx zařízením xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx s odpady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx svou xxxxxx xxxxxxxx,

x) zprostředkováním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx odpadu xxxxxx xxxxxx xxxx, včetně xxxxxxx, xxx nemá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zprostředkovávající xxxxxxxxx s xxxxxx (xxxx xxx "zprostředkovatel") xxxx xxxxxx xxxxxxx x držení,

u) vzorkováním xxxxxx xxxxxxxx vedoucích x odběru vzorků x dokumentace xxxxxx xxxxxxxx,

x) zasypáváním jakýkoli xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx použit xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx odpadem xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx papír a xxxxxxx, sklo, kovy, xxxxxx, biologický odpad, xxxxx, textil, xxxxx, xxxxxxx elektrická x xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x objemný odpad, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx z xxxxxx zdrojů, pokud xx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odpad x xxxxxx, xxxxxxxxxxx, lesnictví, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x čistíren xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx, vozidla na xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x demoliční xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpad, který xxxxxxx aerobnímu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx zeleně, potravinový x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, jídelen, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a srovnatelný xxxxx xx zařízení xxxxxxxxxxxxxxx průmyslu,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 20 xxx, pokud celkové xxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 150 xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx provozující xxxxxxx xxx cizí xxxxxxx, xxxxx přepravuje odpad, xxxxx není xxxxxxxx, x současně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx řízeného xxxxxxxxxxx nebo podpovrchového xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx produktů xxxx upravených xxxxxx, xxxxx přestaly xxx xxxxxxx xxxx, co xxxxxxx podmínky a xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dalších xxxxxxx využitelných pro xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vstupních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx výrobu x nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxx,

x) sedimentem xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, vodních xxxxx, xxxxxxx x koryt xxxxxxx toků xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx materiálu, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákona,

j) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadem xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx odpadem xxxxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 10), xxxxx xx staly xxxxxxx,

x) nezákonně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx soustředěný xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) soustřeďování xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx x místě xxxxxxxxxxxxx nepřesáhne xxxx 1 xxxx,

x) soustřeďování xxxxxxxxx xxxxxx, kdy xx na shromažďovací xxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx ostatní xxxxx, xxxxx vznikl xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu x xxxxxxxx xxxxxxx 20 tun, xxxxx xx přepraven xxxxxxxxxx xx jeho vzniku xx vhodné provozovny xxxxxxx xxxxxx,

x) soustřeďování xxxxxx na místech xxxxxxxx xxxx podle §59 odst. 2 x 5, nebo

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxx správu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obranu státu xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx obrany České xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxx přepraven xx xxxxxx xxxx provozovny, xxx x xxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu

(1) Xxxxx xx povinen xxx xxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx odpadu, xxxxxxxx jeho množství x nebezpečné xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx výrobky, je xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxx x výroba xxxxxx výrobků xxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx odpadů, x xxxxx není xxxxx vzniku xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx dosáhnout co xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odpadů x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství.

(3) Každý xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx předcházení vzniku xxxxxx, xxxxx vzniklý xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxx činnosti xxxx xxx předá x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx lidí. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx byl zajištěn xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx metanu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx smí xxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx zpracování vedlejších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu4). Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx. Jiné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Movitá xxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x původnímu xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx předá x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxx osoby.

(5) Platí, xx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx místo určené xxxx x xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx s jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x původnímu xxxxx, xx xxxxxxx odpadem, xxxxx xxxx předána x xxxxxxxxxx použití.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx xx povinen

a) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydanými xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxx x odpady xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx limity xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdraví lidí,

b) xxxxxxxx x odpadem xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx druhem x xxxxxxxxx odpadu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx odpadu,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) nakládat x odpadem xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo aby xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství, xx okamžiku, xxx xxx xxx zpracuje, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxx, xxxxx sám xxxxxxxxxx v souladu x tímto xxxxxxx, xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzorků xxxxxx x rozborům, xxxxxxxx xxxx analýzám xxx xxxxx vědy, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx určeného pro xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx v souladu x právními předpisy, x souladu s xxxxxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxx druhem a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx §16 odst. 3 xx dopravního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxxx pro xxxx xxxx a xxxxxxxxx odpadu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx určenému xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

3. xx místo xxxxxx xxxx xxxxx §59 xxxx. 2 a 5.

(2) Převzít xxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxx odpadu x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx určeného pro xxxxxxxxx x odpady, x zařazení xxxxxx xx kategorie, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dalším xxxxxxxx a zkouškám xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s odpady x souladu s xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxxx pro xxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §59, xxxx

x) právnická xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vysoká xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §20.

(3) Xx jednotky požární xxxxxxx x xxxxxxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x zdolávání xxxxxx, se při xxxx činnosti nevztahují xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§14

Nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Vlastník xxxxxx xx povinnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 3 do xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx, který xx fyzickou osobou.

(2) Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx dozví x xxxxxxxxx soustředěném xxxxxx xx xxxx pozemku, xx povinen xxxxxxx xxxx skutečnost xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx odpad soustředěn.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností dozví, xx xx x xxxx správním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osoba zemřela xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx přešly xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx předání xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx výzvy. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x odklizení xxxxxx x xxxx předání xx zařízení určeného xxx nakládání x xxxxxx xxxxx. Obec, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx vlastníkovi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx předání do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx lhůtě xxxxxxxxx ve xxxxx, xxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) uložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxx soustředěný xxxxx, xxxxx dalšímu xxxxxx odpadu,

b) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx škodlivin xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. a), xxxxx xxxxx xx xxxxxxx náklady xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, kterým xx xx taková xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. b) xxxx x), xx xxxxx xxxxxxxx obecním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vlastník xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX A PROVOZOVATELE XXXXXXXX

§15

Xxxxxxxxxx původce xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx původce odpadu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx odpadu xx xxxxxxx

x) zařadit xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx skutečných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. e); x případě stavebního x xxxxxxxxxxx odpadu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a demoličního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x demoličního xxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxx podle §59 xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx a demoličního xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) x odpovídajícím xxxxxxxx zajištěno písemnou xxxxxxxx před jejich xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx nepodnikající fyzické xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx předat xxxxx §59 xxxx,

x) s xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx předat xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx a údaje x odpadu nezbytné xxx xxxxxxxx, zda xxx xxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx předat xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxx základního popisu xxxxxx; x xxxxxxx xxxxx z opakovaných xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx základního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx odpadu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx x původcem xxxxxx xxxx zajistit xxxxxxxxxx základního xxxxxx xxxxxx provozovatel xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadu x

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, provádění xxxxxx xxxx údržbě stavby xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x vybouranými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určenými xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx produkty x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Původce xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x provozovně xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provozovně, xx xxxxxxxxx xxxxxx odpad xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx odpady xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxx a x odpadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d),

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kritických xxxxxxxxx x četnost xxxxxx xxxxxxxxx x

x) postup xxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiály xxxxxxxx xxx opětovné xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x).

§16

Provozovatel xxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxx má od xxxxxxxx převzetí xxxxxx xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx tímto zákonem x xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxx odpad xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx osoby. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx identifikovatelný x xxxx x ním xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxx provozovatel xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx přepravu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zajišťuje provozovatel xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. b) a x), xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx okamžikem xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x tomuto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahájení xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení

§17

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, sběru, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2,

x) xxx převzetí xxxxxx, x výjimkou xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxx už před xxxxxxxxx,

1. zaznamenat údaje x xxxxxx x xxxxxxxxxxx osobě a xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx tak, aby xxxxx být xxxxxx xxxxxxxx evidence xxxxxx x prováděno xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x kategorie x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx fyzické osoby, x

5. x případě, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx převzetí xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx odpadu, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, potvrzení x xxxxxxxx, xxxxx x kategorii xxxxxxxxx xxxxxx, včetně uvedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x řady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x odpady xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x zařízení, xx xxxxxxx xxxxxx předává, x s xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxx zda xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uložení na xxxxxxx odpadů nebo x xxxxxxxxxx dále xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x případě xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx je xxxxxxx předat xxxxxxxxx x kritických xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivy xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx prostředí, které xxxx x xxxxxxx x xxxxx popsanými x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx limity xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx životního prostředí x zdraví xxxx, x oznámit opatření xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vlivů,

f) xxxxx v zařízení xxxxxxxxx pouze x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxx, které smí xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x případě, xx přebírá xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx vznikl, xx 15. ledna xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxx x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx 2 xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zařízení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xx uplynutí xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx provozovatel xxxxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxx předat xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady vedle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx byla zařízením xxxxxxx pro nakládání x xxxxxx, a xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nemovité xxxx xx povinen xxxx xxxxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx jej x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxxxxxx náklady spojené x xxxxxxxx xxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx.

(4) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx zaznamenání údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx 1,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x),

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g) x x) x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx typu xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§18

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 rovněž xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxx xxxxx x tuto xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xx účelem xxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxx osoby. Podle xxxx první xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xx mobilního xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx. Zákaz xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx odpad, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx provozovatel povinen xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx místa pobytu x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx povahu xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx jako xxxxx x xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) také xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Bez xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx rozsah x způsob vedení xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§19

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které mají xxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx a bohoslužebné xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 48 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxx úplatu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xx nepodnikajících xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx přebíraný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxx xx povinen x případě, že xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kamerovým xxxxxxxx, uchovávat záznam x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 30 xxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) každoročně xxxxxxxxx xxxxxxx pracovníky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxxx školení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx vedení evidence xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx systém x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx záznamu.

§20

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxx od žáků xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx papíru, plastů x kovů x xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx se na xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx stává xxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxx se škola xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx plní ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Na xxxx xx xx xxxxxx x odpadu xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx původce xxxxxx, x xxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx s odpady.

(5) Xxxxx předá do 15. xxxxx obci, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, údaje x hmotnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

HLAVA III

PROVOZ ZAŘÍZENÍ XXXXXXXX XXX NAKLÁDÁNÍ X XXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Zařízení xxxxxx xxx nakládání x odpady xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxx xxxx x odštěpným závodem xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zařízení ke xxxxxxxxxx, sběru, úpravě, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxx být xxxxxxxxxxx pouze na xxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Obsahové náležitosti xxxxxxx o povolení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx, xxx podat prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona.

(3) Zařízení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 4 k xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§22

Xxxxxxxx xxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx činností vymezené x Katalogu činností x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xx provozní xxx xxxxxxxx. Povolení xxxxxxx zařízení xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx dobu 6 xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx mobilního xxxxxxxx xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx niž bylo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dokud xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx též xxxx, xx jejímž území xx být xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx, a xxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxx dotčeno.

(3) Žadatel x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx posoudí xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx zdraví xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 vymezené x xxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, může xxxxxxx xxxx stanovit x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx dnem nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, povolení k xxxxxxxxxxx užívání stavby, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx změně x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxx podle §21 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx stavby xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx odpadů.

(7) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxx xxxx činnosti.

§23

Xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Provozovatel zařízení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx provést revizi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "zpráva x xxxxxx") xx xxxxxxxxx, x xx ve xxxxx 6 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx zprávy o xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepředloží, xxxxxxxx xxxxxxx zařízení uplynutím xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x případě xxxxxxx předloží xxxxx xxxxxxxxxx provozního xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o revizi xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §25 xxxx. 1, x xxxxxxxxxxxx nepodal xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx xxxx úplná, xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x změnu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx žádosti x xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx nepředloží xxxx xxxxxxxx dokumenty xxxxx xxxx první, xxxxxxx xxxx povolení provozu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy o xxxxxx xxxxxx, že xxxx dány důvody xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx xx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx nejsou xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx schválí.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxx x revizi xxxx stanoveny x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx a xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přecházejí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx nástupce xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z povolení xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx lhůtě xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxx provozovatele zařízení.

§25

Xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx povolení,

b) xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx předpisy, xxxx

x) xxxx nebo xxxx xxxxxxxx podle §10 xxxx. 1.

(2) Krajský xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) opakovaně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx průběžnou xxxxxxxx o xxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx odpadu xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob podle §19 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxx úhradu xx vykoupený xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx stanoveno x §19 odst. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxx, x to xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději do 30 xxx ode xxx převodu užívacích xxxx, xxxxx pro xxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dokud xxxxxx o jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx xxxxx §24.

(6) Xxxxxxx xxxx si v xxxxxx x změně xxxx xxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovisko krajské xxxxxxxxxx stanice, pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zrušení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx lidí x xxxxxxxx zdravotní xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx x obchodování x xxxxxx

(1) Obchodovat x xxxxxx xxxx xxxxx právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx sídlo xxxx odštěpný xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xx xx základě x x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx vydaným xxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xx x xxxxxx povolení xxxxxxxxx Magistrát hlavního xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxx může v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lidí.

(2) Xxxxxxxx k obchodování x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, nejdéle na xxxx 6 xxx. Xxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx obchodníka x xxxxxx vždy xxxxxxx x xxxxxxx 6 xxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vydání. Pokud xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxxx uplynutím doby, xx xxx bylo xxxxxxxx vydáno, povolení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxx, pokud

a) xxxxx ke xxxxx xxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxx povolení,

b) xxxxxxxxx x odpady xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx předpisy,

c) xxxxxxxxx x odpady opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxx kontrole xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontrolované xxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx jsou stanoveny x příloze č. 3 k xxxxxx zákonu.

§27

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 x §26 xxxx. 1 xxxxx xxxxx, xxxxx

x) bylo xxxxxxxx x xxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxx povolení provozu xxxxxxxx podle §25 xxxx. 1 písm. x) nebo §25 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §26 odst. 3 písm. b), x) xxxx x), xxxx

x) xxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx žadatele xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx osoby x xxxxxx 5 let xxxx podáním xxxxxxx, xxxxx kterého xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kvůli xxxxxx xxxx právnické osobě xxxxxxxxxx zrušeno povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxx. x) xxxx §25 odst. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 3 xxxx. x), x) xxxx x).

XXXXX IV

VZORKOVÁNÍ X XXXXXXX XXXXXX

§28

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx přijatelnosti xxxxxx xx xxxxxxxx, hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu x další zkoušky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx x ním xxxx xxx zjištění xxxx vlastností nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kritérií xxx vedlejší xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxx provádění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x personálním xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo akreditované xxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xx garantována xxxxxxx způsobilou xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx vzorkování xxxxxx, xxxx

x) osoba, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx a xxxxx xx oprávněna xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §29 xxxx. 1, pokud xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xx garantována xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osoba,

a) která xxxxxxx tyto požadavky:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx 2 xxxx praxe x xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx x posledních 10 xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxxxx 3 xxxx praxe x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx a

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx odpadu, xxxx

x) xxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) může xxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxx nejméně

a) xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo, a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx školení, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x intervalu xxxxxxx každé 3 xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školení.

(4) Certifikace xxxxxxx způsobilé fyzické xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaným xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx akreditovány xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx.

(5) Vzorkování xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx smí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx odborně xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx odpadu.

(6) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx na

a) xxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxx xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxxxx 3,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

§29

(1) Vzorkování odpadu xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu do xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx pro xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx vzorkování xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro vedlejší xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odborně způsobilou xxxxxxxx osobou pro xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vzorky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fyzická osoba xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx způsobilá xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx odběrů stejného xxxxx odpadu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jednou x xxxxxxxxxxx roce. X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx záznam, xxxxx jsou xxxxx, xxxxxxxxx xxxx pracoviště xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 2 xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx podle §28 xxxx. 1.

(3) Osoba, xxxxxxxxx xxxx pracoviště xxxxx §28 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Laboratorní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx přijatelnosti odpadu xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností odpadu x další xxxxxxx xxx dokladování xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxx zjištění xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx produktu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a odborná xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x požadavky stanovenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na výrobky.

(5) Xxxxx, xxxxx nechala xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, uchovává xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx vzorkování xxxx xxxxxxx.

(6) Ministerstvo x Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

b) xxxxxxxxx technickou normu xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxxx x ekotoxikologických a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odpadů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

XXXXX X

XXXXXXXXXX ZPŮSOBY XXXXXXXXX X XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx odpadu

§30

Soustřeďování xxxxxx

(1) Xxxxx smí soustřeďovat xxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx odděleně, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 2. Ostatní odpady xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx třídění xxxx oddělené xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx.

(3) X vydání xxxxxxxx x upuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadů xx příslušný krajský xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x upuštění xx odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23. Xxxxxxxx x upuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxx 5 let. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxx se považuje xx xxxxxx odpadů.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x upuštění od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadů xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x provozovnu xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx.

(6) Veškerý xxxxx xxxxxxxxxxxxx neodděleně xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx odpadu podle Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x povolení xxxx druh xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpad, x xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxx soustřeďování x xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx x konkrétním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx druh xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx odpadu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu pouze

a) x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxxxx záměru, kolaudačním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a

b) xx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x technickými xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx určený x xxxxxxxxxx smí xxx xxxxxxxxx nejvýše xx xxxx 1 xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx xxx kódem X15. Xx xxxxxxxx lhůty xxx skladování musí xxx odpad odstraněn xxxx předán xx xxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x využití smí xxx skladován xx xxxx xxxxxxx 3 xxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 5 k xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx X13x. Do uplynutí xxxxx pro skladování xxxx být xxxxx xxxxxx nebo předán xx xxxxxxxx, kde xxxx využit.

(3) Odpad xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx xxxx xxxxx využít, xxxx xxx odstraněn nebo xxxxxx xx zařízení, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx 30 dnů xxx dne, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu xxxxxxx, že jej xxxx možné xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx skladování xx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3, pokud xx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx o skladování xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nepřesáhne 9 xxxxxx.

§32

Xxxx odpadu

(1) Provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx odpadu pouze

a) x xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxx, kolaudačním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xx-xx xxxxxxxx xx sběru xxxxxx xxxx mobilní xxxxxxxx xx sběru xxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x technickými xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 9 xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx povoleno xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx pouze xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadu, nejdéle xxxx xx xxxx 48 xxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx veterinární xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx 24 xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx pouze xx jejich xxxxxxx x odpady xxxxx xxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx předávány xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx republiku (xxxx xxx "přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx") xxxxx xxx odpad xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx z něj xxxxx být xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxx

§33

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx povolením záměru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx zařízení x xxxxxx odpadu x

x) xx-xx zařízení x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Úprava xxxxxx před xxxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 5 k xxxxxx xxxxxx pod xxxx X12x xx X12x. Xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 6 k xxxxxx xxxxxx pod xxxx D8, X9, X13 x D14.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx účelem usnadnění xxxxxxx xxxxxx považovány xx xxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Využití odpadu

§34

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx využití xxxxxx pouze

a) v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx určeném x xxxxxx účelu povolením xxxxxx, xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx xxxxx x užívání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, x xxxxxxxx xx xxxxxxx upravených xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x využití xxxxxx a

b) xx-xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x technickými xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

(2) X zařízení xx xxxxxxx odpadu xxxxxxx xx xxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx X12x xx R12j x R13a tak, xx se xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx výrobku xxxx stavby, xxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xx přeměněn xx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxx xx využití xxxxxx xxxxxxx příprava x xxxxxxxxxx použití, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx výrobky xxxxxx x xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx použitého xxxxx xx xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx je povinen xx základě rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odpadu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Takové xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lidí xxxxxxxx, x pokud xx xxxxxxxxx využití xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx rozhodnutí nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx tímto rozhodnutím xxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx. Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx uloží xxxxxxx xxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxx, xxxxx nakládáním x odpadem způsobila xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřadu.

(5) Provozovatel xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx základě rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 9 x čl. 24 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x xxxxx xxxxxxxxxx uvedené. Takové xxxxxxxxxx může být xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx přeshraniční přepravy xxxxxx, kterou nelze xxxxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx technicky xxxxx. Xxxxxxx vzniklé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxxxx vydal. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx danému xxxxx xxxxxxxxxx x xxx omezen na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. K zasypávání xxx být využíván xxxxx xxxxx, xxxxx xx x takové xxxxxxxx technicky vhodný x splňuje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zajistí, xx xxxxxxx k xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx limitů xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx odpady xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x četnosti jejich xxxxxxxxx, a

b) odpady, xxxxx nesmí xxx x xxxxxxxxxx využívány.

§35

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxx v příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx X1x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže

a) použitý xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx podpůrné palivo x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osob za xxxxxxxx stanovených jinými xxxxxxxx předpisy11), xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx palivo xxxx xxxx přídavné xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx11).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené v příloze č. 5 x tomuto xxxxxx xxx xxxxx X1x xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx energetické xxxxxxxxx a vzorec xxx xxxx výpočet xxxx xxxxxxx x příloze č. 7 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vhodné x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx recyklaci, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, sklo, xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx odpad, xxxxx xxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx vznikajícího při xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx kritéria stanovená xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tak, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx energetické xxxxxxx odpadu přinášelo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§36

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pouze

a) v xxxxxxxx k odstranění xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx účelu povolením xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona x

x) je-li xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx xxxx, stanovenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx vydáno xxxxx x mimořádných xxxxxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nezbytné x xxxxx je provedení xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx možné. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxxxxxxxx vydal. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nakládáním s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zařízení x odstranění xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 9 x xx. 24 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1013/2006 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx to pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx vzniklé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx krajský xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxxxx xxx xxx odstraněny xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx komunální xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, zejména papír, xxxxxx, xxxx, kovy, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx být xxxxxxx k xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx nižší xxx 6,5 MJ/kg x

x) xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přinese xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství.

§37

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx skládky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) v xxxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kolaudačním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx pozemku xxxxxxxxxx x katastru nemovitostí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx využití xxxxxxx xxxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s technickými xxxxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx vyhláškou ministerstva.

(2) Xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx fázích, xxxxx xx sebe xxxx xxxxxxxxxxxxx navazovat.

(3) X první xxxx xxxxxxx skládky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxx řízeným xxxxxxxx xx xxxxxx terénu xxxx pod úrovní xxxxxx. Xxxxxxx movité xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x rámci xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jsou odpadem, x xxxxxxxx materiálu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx odpadů xxxx xxxxxxx xxxx technologický xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skládky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx materiál xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx smí xxx xxxxxxxxx pouze xxxxxx, xxxxx xxxxx technickými xxxxxxxxx xxxxxx účelu xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx provádí její xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx splněny podmínky xxxx využití, xxxxx xxxxxxx, xxx nedošlo x ohrožení životního xxxxxxxxx.

(5) Xx třetí xxxx xxxxxxx skládky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxx xx docházelo x xxxxxxxxx x xxxxxx. Využití xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx drobné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skládky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx skládky. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x skládku xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx příslušný krajský xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx fáze xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 30 xxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx skládky xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro tento xxxx xxxxx odstavce 3 a

c) xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x rekultivaci xxxxxxx, x podmínky xxxxxx využití xxxxx xxxxxxxx 4.

§38

(1) Xxxxx x xxxxx fáze xxxxxxx xxxxxxx smí být xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx provozu skládky.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx druhé fáze xxxxxxx skládky, xxx xxxxx, xxxxx pokud xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stavby, xxxxxx se povoluje xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx provoz xxxxx xxxx provozu xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xx xxxxxxx xxxx xx nově xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, aby xxxxxx, xxx jsou xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Kontrolu xxxxxxx xxxx provede xxxx xxxx uzavřením skládky, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Bez xxxx kontroly xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx smí xxx xxxxxxxxxxx třetí fáze xxxxxxx xxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky a x orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx zřídil xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §42 xxxx. 3, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na platbách xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx první xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vést rezervu xx zajištění rekultivace x následné xxxx x skládku a xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx fáze xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném tímto xxxxxxx x prováděcími xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, rekultivaci x následnou péči x xxxxxxx nepříznivému xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 5,

x) vést xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) vést xxxxxxxxx xxxxxxxx x množství xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx, použitých na xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx provozu xxxxxxx x

x) před xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky pro xxxxx fázi xxxxxxx xxxxxxx tak, xx

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx a xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skládky x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a za xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx skládky,

2. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nutných xx odstranění škod xxxxx bodu 1; xxxxx škody, jejich xxxxxx x xxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. zajistí xxxxxxx na odstranění xxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx bankovní xxxxxx xxxxx xxxxxx x bankách; xxxxx xxxxx, xxxxxx rozsah x výši xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx posudek; xxxxxx xxxx xxxxx xx celou dobu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx vázaného xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xxx xxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxx a xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx účet xxx být xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx skládky xxxx po ukončení xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxx poté, co xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx škody xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků na xxxxxxxxx provozu xxxxxxx.

§40

Zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx skládku

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 1. ledna 2030 xx xxxxxxx xxxxxxx odpady,

a) jejichž xxxxxxxxxx x sušině xx vyšší než 6,5 XX/xx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx biologické xxxxxxxxx XX4 xxxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xx stávajícího xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) x x).

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx neuplatní x xxxxxxx

x) xxxxxx uloženého xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x převzetí xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx x technických xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx je xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx spalovnách xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx zařízeních xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx výhřevnosti x xxxxxxxxxx stability xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x x),

x) odpady, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 3 x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx možné xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jiných zařízeních xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, podle xxxxxxxx 4.

§41

Zabezpečení ochrany životního xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pouze xx xxxxxxx, která xxxx technickým provedením xxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí ukládaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, nebezpečné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx odpadu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx jeho přijetí xx xxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxx nesmí xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x jejich úpravy, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx 6,5 XX/xx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x výstupy z xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x výjimkou

1. xxxxxx x menšinovým xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. výstupů x úpravy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, který xxxx mít xxx xxxxxxx na skládku xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) odpad, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx žádnou ze xxxxxx skládek,

f) xxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx úprava xxxxxxxxx neproveditelná, x xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 6,5 XX/xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotu parametru xxxxxxxxxx stability XX4 xxxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxxxx zákonu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxx proškolit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx. X školení xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx provozovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 let.

(6) Xxxxxxxxxxxx stanoví vyhláškou

a) xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1,

c) xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx škodlivých xxxxx xx vodném xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, x způsob jejich xxxxxxx,

x) xxxxxx odpadů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelné složky x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelného odpadu, xxxxx smí xxx xxxxxxxx xx skládku xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxx, které je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxx nepříznivým xxxxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx lidí xxxxx odstavce 3 xxxx. x), a

f) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

§42

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx péče x xxxxxxx (xxxx xxx "rezerva").

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úroky x xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxx xxxx součástí. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx13) provozovatele xxxxxxx, xxxxxxxxx skládky xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx prostředky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vázaný xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx rezervy pro xxxxxxxx základu xxxx x příjmů xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx zřízen samostatný xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zvláštního vázaného xxxx musí obsahovat xxxx, xxxxx xxxxxxx xx rezerva týká, x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx účtu je xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx využity xxxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uložení odpadu.

(5) Xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx odpadu xx xxxxxx provozovatele xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx účet podle xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx skládky xx xxxxx 3 xxxxxx xx převodu užívacího xxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx xxxx

x) 145 Xx xx 1 xxxx xxxxxxxxx nebezpečného xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) 75 Kč xx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx ostatního xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx.

§43

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx být xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dostatečnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdraví xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vydaného xxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx smí xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx fáze xxxxxxx xxxxxxx. Krajský úřad xxxxxxxxxx uvolnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx péče o xxxxxxx x xxx xxxxxx, že by xxxxxxxxxxxx xxxxx schopen xxxx činnosti zajistit.

(2) Xxxxxxx-xx provozovatel xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx právní nástupce xxxx znám xxxx xxxxxxxxxx-xx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevyčerpanou xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxx xxxxxxxxxx budou Xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx podle §42 xxxx. 3 xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx použity xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx následné xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx provozovatele skládky xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx právní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx, xxxxx nebo xxxxxxx xx pokyn xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx část xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx území xxxxxxx xxxx. V xxxxxxx, xx skládka xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x územích xxxxxx xxxx.

Xxx 5

Obchodování s xxxxxx x zprostředkování xxxxxxxxx s xxxxxx

§44

Xxxxxxxxxxx x odpady

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zařízení, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zařízení, nepovažuje xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx odpadu x xx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx okamžikem xxxxxxxx xxxxxxxx odpadu x provozovny xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx obchodníka. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx zařízení x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k využití xxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxxx x odpady; x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Obchodník s xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x úpravě xxxxxx nebo do xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xx vlastníkem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx všechny xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx nakládat xxxxx xxxxxxxx xxx s xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx x odpady nesmí xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx odpad xxxxxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx obchodníkovi x xxxxxx xxxxx předává, xxxxx obchodníkovi x xxxxxx za převzetí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx obchodník x xxxxxx přebírá xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 odst. 2, xx dostačující, xxxxx obchodník x xxxxxx poskytne xxxxxx xx xxxxx odpad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx

x) ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx; x případě, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx kategorie odpadu xxxxxxxx, xxxxx odpad xxxxxxx x

x) předat xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo obchodníkovi x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x své xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx je xxxxx xx xxxxxxxx možné xxxxxxx nebo zda xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§45

Xxxxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx nakládání x odpady xxx xxx prováděno pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx krajskému xxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Pokud xx zprostředkovatel sídlo xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předání xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx pro nakládání x odpady, xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx zprostředkovatel xxxxxxxx smlouvu, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx zařízení.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx až xx okamžiku xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady, x xx i x xxxxxxx, xx za xxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatel.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx a způsobech xxxxxxxxx x nimi (xxxx xxx "průběžná xxxxxxxx") podle §94 xxxx. 1, v xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx přepravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §78 x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxx dohodce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 6

Přeprava xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx

§46

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na přepravě xxxxxx xx povinna

a) xxxxxxxxxx přepravu xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy14),

b) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu podle xxxxxx xxxxxx doklady, xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxx odstavce 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxx odpadu xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx přepravy x

x) xxx xxxxxxxx nebezpečného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravy.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx xxxx přepravovat xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x kategorii přepravovaného xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo provozovnu, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx přepravovaný xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx, xxx přepravuje xxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Přeprava xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxx 48 xxxxx, xxx-xx x xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péče xxxx xxxx biologický xxxxx, nesmí přesáhnout xxxx 24 xxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§47

Xxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Českou xxxxxxxxx xx ministerstvo.

(3) Xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx přednostně xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx vzniklý x Xxxxx republice xx xxxxxxxxxx využívá x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx to xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx odpadů xx Xxxxx republiky xx xxxxxx odstranění xx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx státech x xxxxxxxx živelních xxxxxx xxxx za xxxxx nouze. Xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx vznikající x Xxxxx xxxxxxxxx zpracován xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx odpadového hospodářství.

(5) Xxxxx jsou xx Xxxxx xxxxxxxxx přepravovány xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx požadavků xx informace xxxxx xx. 18 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx o následném xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x doprovodném xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx nařízení xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Směsný xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx v případě, xxx xxx podroben xxxxx mechanické úpravě, xxxxxxxxxx xxxxxxxx hustotních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podstatně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx ministerstvo, inspekce xxxx celní úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx odpad, x xxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 se xxxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxx xxxxxx oznamovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xx. 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jazyce.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x návaznosti na xxxx 3 xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 pro xxxxxxxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx.

§49

Xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 9 xx 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006.

(2) Ministerstvo xxxx rozhodnout x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx 5 xxx před vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 500 000 Xx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uloženo xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx provádějícím xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xx toto xxxxxxxx x uložené xxxxx xxxxxxxx,

x) byl xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx x době 5 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxx xxxxxxx sankce xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, které xxxx x xxxx 5 xxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx právnická osoba x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vznesení xxxxxxx xxxxx oznámené přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v době 5 let xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx spáchaný x souvislosti x xxxxxxxxxx s xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx oznámení.

(4) Rozklad xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxx námitky xxxx odkladný xxxxxx.

§50

Xxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaji x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 před uplynutím xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1, platí, xx xx oznamovatel xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí.

§51

Změny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx. 17 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

(2) V xxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 8 x 9 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1013/2006 xxxxxxxxxxxx rozhodnutím zruší xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006.

§52

Povinnost zpětného převzetí

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 22 xx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (ES) č. 1013/2006.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 xxxxxxxxx ministerstvo, xxxx xxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nelze xxxxxxxx, xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx uhradit vzniklé xxxxxxx xx dopravu, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadů. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úhradu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx nedovolenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.

(3) Bezpečné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 9 x xx. 24 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 zajistí krajský xxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx byl xxxxx zjištěn. Krajský xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxxx náklady. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Odvolání xxxx rozklad proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 nemá odkladný xxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxx

§53

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx oddílu xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 6 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006.

(2) Xxxxxxxx záruku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x s xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx dosahovat xxxxxxxxxxxx xxxx podle §55.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx poskytnuta xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 16 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx může být xxxxxxxxx zkrácena x xxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006. X xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§54

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Finanční xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x pobočky xxxxxxxxxx banky se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční záruky xxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx uvedeno, xx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006.

(3) X xxxxxxx listině xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že banka xxxx xxxxxxx xx xxxxx ministerstva vyplatí xxxxxxxxxxxx požadovanou částku xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx záruce xxxxxx xxxxxxxxxxxx banka xxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx vydaly. Xxxxx xxxx zaslán xxxxxxxxxxxx originál xxxxxxx x finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oznámení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx úplné.

§55

Xxxxxxx finanční xxxxxx

(1) Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx nezbytné pro xxxxxxx xxxx stanoveny x příloze č. 8 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxx xxxx 2.5 xxxx. x) přílohy č. 8 x xxxxxx zákonu, xxxxx x xxxx 5 xxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznamovatel xxxxxxx podmínku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

§56

Xxxxxxx xxxxxxxx záruky

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx který x xxxxx případě xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Finanční xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx na xxxxx ministerstva x xxxxxxx s xx. 6 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 18 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx financuje alternativní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů, uskladnění xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vlastní náklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 22 xx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006.

§57

Xxxxxxx záruční listiny

(1) Xxxxxxx listina xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx oznamovatele xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx jménem oznamovatele xxxxxxxxx.

(2) Žádost musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v případě xxxxxx odpadu xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx doložit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxx ustanovení

(1) X xxxxxxxxx dovozu do Xxxxxxxx unie xxxxx xx. 6 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odeslání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx případný xxxxxx xxxxxx do státu xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytované xx xxxxxxxx ministerstva.

(2) X xxxxxxx nové finanční xxxxxx xxxxx čl. 6 odst. 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx finanční xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 15 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006.

XXXXX VI

NAKLÁDÁNÍ S XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx systému

§59

Obecní xxxxxx

(1) Xxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx komunální xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx území při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx komunálního xxxxxx x xxxxxxxx věci xx xxxxxxx kapacity xxxxxxxxxxxxxxx prostředků podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soustřeďovacích xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx alespoň xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, plastů, xxxx, kovů, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedlých xxxxx x xxxx x xx 1. xxxxx 2025 xxxxxx xxxxxxx. Xxxx není xxxxxxx xxxxxxxx soustřeďovat xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx, xxxxx tím xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce 2025 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 60 %, v xxxxxxxxxxx xxxx 2030 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 65 % x x xxxxxxxxxxx xxxx 2035 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 70 % z celkového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx předávány xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ke xxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx nastaví xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxx"). Xxxxxx xxxxxx může obec xxxxxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx obec xxxxxxx xxxxxx systém xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, xxxx xxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxx i xxxxx, xx kterých xxxx x xxxxx xxxxxxxx systému přebírat

a) xxxxxxxx x demoliční xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx vznikající na xxxxx obce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx systému xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx; v takovém xxxxxxx musí obec xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, xxxxxx nastaví obecní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx obecního xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx v xxxxx služby xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx životností, nebo

e) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx kompost x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §65.

(6) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxx systém, xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxxx x předáváním xxxxxx a xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

b) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxxxx 3, x

x) xxxxxx xxxxxxx plnění xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx.

§60

(1) X okamžiku, xxx osoba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx movité xxxx nebo xxxxxx.

(2) Xxxx xxxx ve xxxxxx k odpadům xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx autorizované obalové xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x obalech.

(3) Obec xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxxx xxxxxx o obcích xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx obcí.

(4) Xxxx xx xxxxxxx informovat xxxxxxx xxxxxx ročně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx odděleného xxxxxxxxxxxxx komunálního xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx prevence x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Nejméně xxxxxx xxxxx obec xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadového hospodářství xxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxx obecního xxxxxxx.

§61

Povinnosti xxxx xxx xxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxx věcí do xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx odpad xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx určená xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx materiál xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zákonem x xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxx, je-li xxxxxx.

§62

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x komunálním xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, která xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx nepodnikajícím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komunálního xxxxxx vzniklého x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx místa xxx xxxxxxxx soustřeďování odpadu, x xx xxxxxxx xxx odpady papíru, xxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx odpad.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxx, xxxx tyto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx systému. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunální xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, nevede xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx ohlašovací povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, se xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 odst. 1 písm. x), §18 x 19, xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx odpady xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx

§63

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx rozložitelným xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx 2 xx 5 xxxx §64 xxxxxxx xxxxxxxx, xxx nedocházelo x xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadem xxxxx x xxxxxxx x technickými xxxxxxxxx xx vybavení x xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxxx rozložitelných xxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou ministerstva x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx ověření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx vstupující xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx. Xxx využití xxxxxxxxxxxx xxxxxx metodou xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 xxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadem xx xxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx, ve xxxxxx se zpracovávají xxxxxxxx produkty xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx4) nebo odpad xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx vyžaduje xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxx zpracovává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx hodnotit, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx biologického xxxxxxxxxx x materiálového xxxxxxx x xxxxxxxxx je. X xxxxxxx smí xxx nakládáno s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výstupů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx organismů xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

(5) Xxxxxxxxxxxxx biologicky rozložitelných xxxxxx xxxx technologii xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx může xxxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) způsoby xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1,

c) způsob x kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx zpracování biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4,

x) limitní xxxxxxx koncentrací rizikových xxxxx x indikátorových xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x metody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4,

x) xxxxxx a kritéria xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx biologického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4 x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

§64

Xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx při splnění xxxxxxxxxxx x technologických xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provozovat malé xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu obce x rozšířenou působností. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx malého zařízení xx provozní xxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx, obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dostatečnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x souhlas x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zařízení xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx biologického xxxxxxxxxx x materiálového xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. Xxxxxxx x malého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností zruší xxxxxxx x provozem xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx které je xxxxxxx vázán, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx kontrolované xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx kontrolního xxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, které xxxxx xxx zpracovány x xxxxx zařízení,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

e) xxxxxxxxx xx xxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxx do technologie xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx x kritéria hodnocení x četnost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelných odpadů xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx organismů xx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx x metody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikových xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a

h) způsob x kritéria zařazování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxx odstavce 4.

Komunitní kompostování

§65

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) komunitním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zeleně, xxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx a následné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zeleně, zahrad x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ze xxxxxx a kuchyní, xxxx xx zeminou, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx neznečištěné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx vzniklý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x údržbě x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx možné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxx může xxx komunitní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunitní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx vyplývá x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx tak xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx svazku xxxx.

§66

(1) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kompostárnu x xxxxxxx s xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x provoz zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbytků x xxxxxx xxxxxx, zahrad x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx přijetí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xx 28. února následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx ministerstvu xxxxxxx o množství xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kalendářním xxxx.

(2) Xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 28. února xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx kompostárnách provozovaných xx jejím území.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. d) x odstavce 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx15) xxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Hlášení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 15. dubna xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx deníku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxx x xxxxxx vedení průběžné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rostlinných zbytků x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a domácností xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbytků x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx kompostárnách provozovaných xx území obce xxxxx odstavce 2 x

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§67

Kaly

(1) Xxx účely xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxx

1. xxx x xxxxxxxx odpadních xxx zpracovávajících městské xxxxxxx vody nebo xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx a x xxxxxx čistíren xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stejného xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx, x to x v xxxxxxx, xx xxxxxxxx odpadních xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1069/2009 4),

2. xxx xx septiků xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx odpadní xxxx x xxxxxxxxx, které xxxxx vlastnostmi xxxxxxxxxx xxxxxxxx vodám a xxxxxxxxxx xxxxx bodu 1, zejména xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x potravinářském xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx

1. xxx, který xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxxxxxx organismů x xxxx, a xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

2. xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx použití xxxx.

(2) Kal, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X neupraveným xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zdravotní rizika, xxxxx xxxxxxxxxxx. Osoby xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kalu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §78 a 79, xxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx. Každý, xxx xxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx o xxx, zda xx xxxxx o xxxxxxxx xxx xx nikoliv, x v xxxxxxx xxxxxxxxxx kalu xxxxxxxxxxx x provedení úpravy xxxx.

(3) Xxxxxx kalů xxx probíhat xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx-xx o xxxx produkované xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx na xxxxxx xxxx, x xxxx xxx provedena x xxxxxxx s technickými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx úpravy xxxx musí splňovat xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx ověření xxxxxxxxx technologie úpravy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§68

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxxx xxxxxxxxx úpravu kalů, xx xxxxxxx předat xxxx xxxxxx k xxxxxxx na zemědělské xxxx do xxxxxxxx xx úpravu kalů.

(2) Xxxxx, xxxxx provedla xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx po xxxxxx xxxx před xxxxxx xxxxxxxx upraveného xxxx x využití na xxxxxxxxxx půdě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx schválení Ústřednímu xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Kal xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx kalů, x to xxxxx x jiným xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva, xxxxx xx to xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx zlepšování xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx směs xx xxxxxxxx všechny požadavky xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kritérií. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizikových xxxxx x kalech xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xxxx xxx xxxxxxx před xxxxxxxx. Xxxxxxxxx množství xxxx xxxxxxxxx na xxxxx hektar se xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provedla xxxxxx xxxx, po smísení x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výsledné xxxxx.

(4) Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx kalů.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxx upravený xxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxxx kalů, xxxxx bude xxxxx xxx používat. Xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x dočasně xxxxxx před xxxxxxxx xx podmínek stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx použití xxxx podle xxxxxxxx 2.

§69

Xxxxxxxxxx xxx používání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx použití kalů xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zemědělské xxxx x kvalita xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxx smí xx zemědělské xxxx xxxxxx xxxxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, která xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx být xx zemědělské půdě xxxxxxxxx pouze xxx xxxxxxx technických podmínek, xxxxxxxxxxx množství xxxx xxxxxxxxx na jeden xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx látek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx použití xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx půdě xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx půdě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx půdy xx období 10 xxx, a mikrobiologická xxxxxxxx xxx použití xxxx. Splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx z xxxxx čistírny odpadních xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xx půdách xxxxxxx porostů xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx vodních xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx pásmech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx trvalých xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx období xx do poslední xxxx,

x) v intenzivních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx využívaných x pěstování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x předcházejícím xxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pícnin, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx vybraných xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x hodnot xxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx x xxxxxxxx výměnné xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xX 5,6,

x) na xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx k rekreaci x xxxxxx xxxx xxxxxxxx prostranstvím,

l) na xxxxxxxxxx xxxx, kde xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnoty podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního fondu, xxxx

x) jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx smí xxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxx kalů.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) mezní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

b) mezní xxxxxxx koncentrací xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx 10 xxx, xxxxx xxxxxxxx 2 x

x) xxxxxxx analýzy xxxx x xxxx, xxxxxx metod xxxxxx xxxxxx.

§70

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx určeny x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxx x ochraně zemědělského xxxxxxx xxxxx, nemusí xxx pozemky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fond, xx kterých budou xxxxxxx, zařízením xxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x osoba, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, nevedou xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §94 a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §95. Xxx xxxx xxxxxxxxx xx vede xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx 3

Nebezpečný xxxxx

§71

Xxxxxx x xxxxxxxxxx nebezpečných xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx obdobně jako xxx balení chemických xxxxx x xxxxx x nebezpečných xxxx16).

(2) Xxxxxxx odpadu a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx x nebezpečným xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx označeny xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxx symbolem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 17) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva. Xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x nebezpečných vlastnostech xxxxxx3) pod xxxxxxxxx XX 9 Infekční xx xxxxxxxx výstražným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nakládají x xxxxxxxxxxx odpadem, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx list nebezpečného xxxxxx a místa xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx tímto listem xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxx identifikačního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§72

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx nebezpečných odpadů xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx materiály xx xxxxxxxx. Xxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx navzájem nebo x ostatními xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx proveditelné x xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdraví lidí.

(2) Xxxxx xxxxxx nebezpečných xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že k xxxxxx dochází x xxxxx xxxxxx xxxxxx x zařízení x xxxxxx, využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx umožňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx navzájem xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x nejlepšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenými xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx úřad xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a to x ohledem xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx lidí při xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§73

Pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxx3) xxx xxxxxxxxxx HP 1 xx XX 3, XX 12, XX 14 x XX 15 hodnotí xxxxx xxxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx vlastnostech odpadů3) xxxxxxx osoba xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx na dobu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 3 xxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx pověření xx xxxxxxxxx přihlašovací xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nejvýše x 5 xxx, a xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx osoba podá xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx nejpozději 6 xxxxxx před xxxxxxxxx xxxx, na xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx nezaniká, dokud x žádosti nebude xxxxxxxxxx rozhodnuto.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx osobu.

§74

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx nebo jejíž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x nebezpečných xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) pod xxxxxxxxxx XX 1 xx XX 3, XX 12, XX 14 x HP 15 se prokazuje xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx 10 xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx před podáním xxxxxxx o pověření xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx udělí pověření xxxx prodlouží xxxxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odborné kvalifikace. Xxxxxxx způsobilost xx xxxxxxxxx dokladem x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx hygiena x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx lékařství nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přímo použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x nebezpečných vlastnostech xxxxxx3) pod označeními XX 4 xx XX 11 x XX 13 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oboru xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx lékařství nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastnosti odpadů xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů3) xxx xxxxxxxxx XX 9,

x) xxxxxxx 10 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, musí požadavky xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx a který xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou osobu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxx, je pověřená xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxxxx xx pověřilo, a xx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx, doložit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §73 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxx ministerstvu nebo Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx hodnotit, doklady xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností odpadu xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx o udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 11 x xxxxxx xxxxxx.

(7) Ministerstvo x Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§75

Xxxxx x odejmutí xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností odpadu

(1) Xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pověřenou xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pověřené xxxxx,

x) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx pověření xxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx podle §73 xxxx. 3, nebo

e) xxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odejme xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx hodnocení nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx bylo pověření xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx x vyloučení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx odpad, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odejmuto xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx po xxxx následujících 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby. V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem, xxxxx xxxxxxx zástupce xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxx xx odejmutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zástupcem x xxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzické xxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx xx xx uplynutí 5 xxx xx jeho xxxxxxxx.

§76

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx zároveň xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastností xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx pověřených xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpadu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx vyhláškou ministerstva x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx prováděných hodnoceních xxxxxx xxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(3) Vyloučí-li pověřená xxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vydá xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx. Pokud pověřená xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Hodnotí-li různé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx různé xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx a sdělení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zároveň v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a sdělení xx dokumentační xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x stanoví xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx osvědčení. Xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx než 4 xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže x původce xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vstupního xxxxxxxxx, xxxxx ovlivní xxxxxxx odpadu xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx 4 roky, x xx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxx x osvědčení, xxxxxxx xx povinna xxxxxxxx, zda odpad xxxx xxxxxxxxxx vlastnosti, xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx osoba, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx nebezpečný.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx původce xxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxxxx 2 x

x) xxxxxxxxx, sdělení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

§77

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Inspekce xxxx krajský úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 60 xxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kontrol nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx krajský xxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebyly xxxxxxxx metody xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyhodnoceny xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Krajský xxxx xxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nakládání s xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx přístup x xxxxxxxx o provedených xxxxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx vedených v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Ohlašování přepravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§78

(1) Xxxxxxx odpadu xxxx oprávněná xxxxx, xxxxx odesílají xxxxx xx xxx provozovny xxxx zařízení, (xxxx xxx "odesilatel") xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zahájením v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx listu, xx kterém xxxx xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nakládky xxxxxx, xxxxx zajišťující přepravu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx každé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx čísla xxxxxxxxxxxx xxxxx přiděleného xxxxxxxxxxxx systémem plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx ohlášení přepravy xxxxxxxxxxxx odpadů do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravy v xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x ohlášeném xxxxxxx, x

x) nejpozději xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a přepravovaných xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx mezi skutečnými x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx údaje xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mobilním zařízením xx sběru xxxxxx xxx xxxxx provozovatel xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Původce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx své xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx odpad xx xxxxxxxxx přepravy xxxxxxxx, (xxxx jen "příjemce") xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx 3 pracovních xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx potvrzení xxxxxxx xxx xxxx xxxxx provádět xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx ohlašovacího xxxxx, x to nejpozději xx 3 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx zahájení xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ohlášeném xxxxxxx, x

x) x xxxxxxx, xx byl xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx opravit xxxxx x xxxxxxxx x přepravovaných odpadech, xxxxx xxxxxx rozpor xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxx opravovat xxxxx x xxxxxxx, xx byl xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xxxx xx xxxxxxxxxxx splnit xxxxxxxx, xxxxx xx xxx dohodnou; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Na odesilatele xx xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu příjemci xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx předat doklad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx x xxxxxxx příjemci.

(7) Xxxxxxxxxxxx stanoví vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx. x).

§79

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx ohlašuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů se xxxxxxxxxx, xxxxx nepřesahuje xxxxx provozovny, pokud xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx organizace xxx správu a xxxxxx objektů xxxxxxxxxx xxx obranu xxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx fyzická xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx účastní Ministerstvo xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x provoz xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx k zásilce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx listu, x xxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxx listu.

(3) V xxxxxxx přerušení provozu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odesilatel vyplní xxxxxxxxxx xxxx, jeden xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 3 pracovních xxx povinen xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do 48 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Informace x jednotlivých osobách xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx správy x složkám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému při xxxxxx xxxxxxxxx situací xxxx mimořádných událostí xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx18).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx listu xxxxx odstavce 3.

Xxx 4

Xxxxx x xxxxxx oxidu xxxxxxxxxxxx

§80

Xxxxxxxxx xx vodního útvaru xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nesmí odstraňovat xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx oxidu xxxxxxxxxxxx, x xx:

x) pevný xxxxx,

x) matečné louhy xxxxxxxxxx ve fázi xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx síranu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx používajících xxxxxxxxx proces, xxxxxx xxxxxxxx odpadu smíchaného x takovými xxxxx x obsahujícího celkem xxxx xxx 0,5 % xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zředěných xxx, xxx xxxxxxxxxx 0,5 % nebo xxxx xxxxx kyseliny xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx více xxx 0,5 % xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx 0,5 % xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) filtrační xxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx neutralizaci) s xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx nezahrnující neutralizované x přefiltrované, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx kovy xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxx xX xxxxx xxx 5,5.

Díl 5

Polychlorované bifenyly

§81

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, monometyldichlordifenylmetan, onometyldibromdifenylmetan x xxxxxxx směsi xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx 50 xx/xx,

x) zařízením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx každé xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx obsahovat polychlorované xxxxxxxx, u kterého

1. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2009,

2. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dekontaminací x xxxx skutečnost xxxx xxxxxxxx ministerstvu, xxxx

3. xxx důvodně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 a 3,

x) xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, indukční xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, hydraulická důlní xxxxxxxx, xxxxxxx čerpadla, xxxxxxxxxx zařízení s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx obsahující více xxx 5 xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx kontaminovaným xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kapalina xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 50 až 500 xx/xx.

(2) U xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx neobsahuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx

x) xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009, xxxx

x) xx xxxx provozovatel xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxx, při kterém xx 500 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx polychlorovaných xxxxxxxx x provozní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx než 50 xx/xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obsahem polychlorovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 50 xx 500 xx/xx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) musí xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx skupin xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kondenzátory x kapalným dielektrikem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektroizolační xxxxxxxxx; xxxxxxxx vyrobená xx 1. lednu 2000 xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

§82

(1) Xxxxx xx xxxxxxx předat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx polychlorované xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nachází xx pozemku xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx vlastníkem.

(2) Xxx-xx x xxxxx kontaminované xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x odstranění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2025; xxx-xx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx náplně xxxxxx xxx 5 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx data xxxxxxxxxxx x příslušných plánech xxxxxxxxxx odstranění polychlorovaných xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx polychlorované bifenyly x xxxxxxxxxxx průběžné xxxxxxxx, xxxxxxx však xx 31. xxxxxxxx 2022.

(3) Xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxxxxxx bifenyly, xxxxx xxxx předáno xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxx odstraněno xx 1 roku xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx polychlorovaných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx způsoby xxxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx xxx kódy D8, X9, D10, D12 x D15.

(5) Vlastník xxxx xxxxxxxxxxxx dekontaminovaného xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Vlastník x xxxxxxxxxxxx lehce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx v xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx normám, aby xxxxxxxx bylo v xxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxx xxxxxxxxxxx x úniku jeho xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zařízení obsahujících xxxxxxxxxxxxxx bifenyly podle xxxxxxxx 1 a

b) xxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx polychlorované bifenyly xxxxx odstavce 5.

§83

(1) Vlastník x xxxxxxxxxxxx lehce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průběžnou xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx skutečnostech jsou xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxx, xx ke xxxxx xxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního prostředí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(2) Průběžnou evidenci x ohlašování polychlorovaných xxxxxxxx, xxxxxx polychlorovaných xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxx xxx zřízené xxxxxxxxxx pro xxxxxx x provoz xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx důležitých xxx xxxxxx státu xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad 5 xxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) způsob x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx změn v xxxx evidenci xxxxx xxxxxxxx 1 x

x) xxxxxxxxxxx ohlašování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Díl 6

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečišťujících xxxxx

§84

(1) Xxxxxxx perzistentních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/1021 19), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx nakládáno, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx 7

Odpad xxxxxxxxxx xxxxxx

§85

Xxxxx xxxx zajistit, xxx xxx xxxxxxxxx x odpadem xxxxxxxxxxx xxxxxx nebyla x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlákna xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx nedošlo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx azbestová vlákna. Xxx xxxxxxxxx s xxxxxxx obsahujícím xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx20).

Díl 8

Odpad rtuti

§86

(1) Xxxxx podle čl. 11 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/852 21) xx odpadem podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx xx. 12 xxxx. 1 písm. a) xx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2017/852 x

x) kopie xxxxxxxxx xxxxx čl. 14 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/852 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadní xxxxx xxxxxxxx výkaz podle xx. 14 odst. 4 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 x xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 14 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/852 x

x) vzor xxxxxx xxxxx xx. 14 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/852.

Xxx 9

Odpady s xxxxxxx radionuklidů

§87

Součástí xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. d) x x) x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx radionuklidů xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx němž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pracoviště s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxx x xxx, xx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx odpad x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 10

Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

§88

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

1. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 18, xxxxxxxxxx 18 01 Xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jim xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních,

2. xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx péči poskytované xx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx odpad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxx, xxxxxxxxxx salonech xxxx xxxxxxxxxxxxxx centrech, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vlastnosti x rizika x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení,

b) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx odpadů xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, léčení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vznikl xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§89

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xx původcem xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx tento xxxxx xxxxxx. Pokyny xxxx xxxxxxxx provozního řádu xxxxxxxx zpracovaného xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx zdravotní xxxx x x xxxx xxxxxxxxx uložení xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx záznam xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; záznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xx vlastním sociálním xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x veterinární xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx x hospodářství, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xx xxxxxxx zpracovat xxxxxx xxx nakládání x odpady ve xxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx veterinární péče xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x domácím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx veterinární xxxx xxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nakládání s xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x chovatel je xxxxxxx x odpadem xxxxxxx v souladu x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx odpadu z xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx veterinární xxxx xxxxxxxxxxx v místě xxxxxxxx zvířete nebo x xxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxxxxx veterinární xxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx obsahové náležitosti xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3.

§90

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxx s xxxx než 10 xxxxxx odpadů ze xxxxxxxxx xxxx veterinární xxxx xxxxx, je xxxxxxx zajistit nakládání x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxx způsobilou xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx zdravotní x xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx rozumí osoba, xxxxx xx dokončené xxxxxxxxxxxxx vzdělání a xxxxxxx 3 roky xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 letech xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxx xxxxx x oboru xxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxxxxx 10 letech.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nakládání x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, kterého fyzická xxxxx xxxxxxx způsobilá xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x veterinární péče xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. O školení xxxx být pořízen xxxxxxx záznam, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx nakládá x xxxx xxx 10 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, povinna xxxxxxxxx xx xxxx 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx nakládá x xxxx xxx 10 tunami xxxxxx xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx péče ročně, xx povinna zaměstnance, xxxxx budou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx liší xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxx. X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, která xxxxxxx x xxxx xxx 10 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx ročně, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4.

Díl 11

Xxxxx xxxxx x domácností

§91

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx z domácností xxxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x domácností xxxxxxxx xx fyzických xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidenci x xxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxx krajskému xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx léčiv x xxxxxxxxxx, xxxxx předal xx zařízení pro xxxxxxxxx x odpady x xxxxxxx uplynulého xxxxxxxxxx čtvrtletí, x xx písemně na xxxxxxxxxx formuláři do 30 xxx od xxxxx xxxxxx kalendářního xxxxxxxxx. Krajský xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x množství xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékáren xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 15. dubna následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formulář xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

Díl 12

Xxxxxxx xxxx

§92

(1) Xxxxxxxx olejem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx průmyslový olej, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pro použití, xxx xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, minerální nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx pro turbíny x xxxxxxxxxxx olej.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx složek, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x takovém xxxxx.

(3) Původce odpadního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který nakládá x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x odpadním xxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx požadavky stanovenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx regeneraci odpadního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx recyklace, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx výsledek x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx energetické xxxxxxx, popřípadě odstranění x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x

x) zajistit, xxx xx odpadní xxxxx xxxxxxxx x oleji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jinými xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x písmeny x) x b).

Xxx 13

Xxxxxxxxx xxxx

§93

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1257/2013 22) za Xxxxxx republiku xx xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx tento xxxxx svěřuje působnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx odstranění odpadů.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxx recyklací xxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1257/2013.

(4) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx.

Xxx 14

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpad

§93a

(1) Po xxxxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povolení xxxxx stavebního zákona, xx stavebník povinen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, terénní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx opětovně xxxxxxx stavební výrobky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, byly xxxxxxx x souladu s xxxxx xxxxxxx x xx veškeré xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx bylo xxxxxxxx jako x xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx26), xx xxxxxxxxx xxxxxxx zaslat xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovisko.

§93a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 149/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX

§94

(1) Xxxxxxx xxxxxx, provozovatel xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx evidence xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx druh xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, za xxxxxxx obchodníka s xxxxxx a xx xxxxxx provozovnu, xxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx evidence xxxx samostatně xx xxxxx správní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) Průběžná xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx evidence xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx kterých xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodnících x xxxxxx, kterým xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx, provozovatel zařízení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 5 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxx perzistentních xxxxxxxxxxx látek vymezeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaj x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organických xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021.

§95

(1) Provozovatel zařízení, xxxxxxxxx s odpady, xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ohlásit xxxxx x zařízení xxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx nebo x činnosti x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, přerušení nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti. Xxxxxxxx x obnovení xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx povinni ohlásit xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obnovením. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxx skutečnost nastala. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx vymezených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 28. xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx údaje x xxxxx vytvořené xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x účtu provozovatele xxxxxxx, údaje o xxxxx kapacitě xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odpadu xx skládky.

(3) Původce xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx 600 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxx xxx 100 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx perzistentních xxxxxxxxxxx znečišťujících xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva, xx xxxxxxx xxxxxx xx 28. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx hlášení xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx evidence xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx zařízení, x xxxxxxxx skladu xxxxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx zákonu bodu 12, a xxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx do 28. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx i v xxxxxxx, xx x xxxxxxxx nebylo po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nakládáno x xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodník s xxxxxx, jejichž provoz xxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx kalendářní rok.

(5) Xxxx, která xx xxxxxxx xxxxxx hlášení xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xx 28. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) rozsah xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxx xx ukládání odpadu xx skládky podle xxxxxxxx 2,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 a

d) xxxxxx hlášení o xxxxxxx systému podle xxxxxxxx 5.

§96

(1) Xxxxxxx xxxxx §95 odst. 1 x 2 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxx zařízení určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x podle xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dopravce odpadu, xxxxxxxxxx x odpady xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx podle §95 xxxx. 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx úřad kontroluje x xxxxxxxxxx hlášení xxxxx §95 odst. 1 do 15 xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §95 odst. 2 xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx podáváno.

(2) Hlášení xxxxx §95 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxxx, xxxxx místa xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx vzniku xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zařízení určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx k úpravě xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx sídla xxxxxxxxxxxxx nebo obchodníka x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxx xxxx obchodníků s xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 30. dubna kalendářního xxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a krajský xxxx zasílají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, a xx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiděluje xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nakládání x odpady xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení xxxxxxxx x vydáním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zahájení xxxxxxx xxxxxxxx vymezených x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx přiděluje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vydáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x odpady. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čísla používat. Xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sídlo, x xxxxxx xxxxxx povolení xx 5 dnů xxx xxx jeho xxxxxx. Krajský xxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx má provozovatel xxxxxxxxx zařízení sídlo, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx mobilního zařízení xx vědomí xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx a provoz xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx evidence ministerstvu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 xx 5 xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx systému při xxxxxx krizových situací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx18).

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hlášení xxxxx xxxxxxxx 1 x 2,

x) xxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zasílaných xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikačních xxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxxxx čísel obchodníka x odpady xxxxx xxxxxxxx 4 x

x) xxxxxx ohlašování Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx organizací xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx státu podle xxxxxxxx 5.

XXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§97

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx stanoveném tímto xxxxxxx zpracovávají xxxxxxxxxxxx x kraj.

(2) Plán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Plán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky

§98

(1) Xxxxx Xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx správy x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx prostředí. Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx připomínky x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx skládá x části xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx schvaluje xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx druhů, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx vývoje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sběru a xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x obalů, xxxxxxxxxx xxxxx, stavební x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx tříděného sběru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vyhodnocení xxxx xxxxxxxx určených pro xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx posouzení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x výrobky x ukončenou životností x xxxxxxx xx xxxxxx zlepšení x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a blízkosti, x

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxxxx kritérií xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx podporovaných x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx to x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx cílů xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobů nakládání x odpady x xxxxxxxx indikátorů k xxxxxxxxx xxxxxx cílů Xxxxx odpadového hospodářství xxx

x) nakládání s xxxxxxxxxx odpadem, zejména xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx odpadem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx se stavebním x xxxxxxxxxx odpadem,

c) xxxxxxxxx s xxxxxx x obalů,

d) nakládání x výrobky s xxxxxxxxx životností,

e) nakládání x odpady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, recyklaci, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nepříznivé xxxxxx xx xxxxxxx prostředí,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx k xxxxxxxxxx rozložitelnému xxxxxx x xxxxxxx cílů xxx xxxxxxx ukládání xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složky xx xxxxxxx komunálním xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx Plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx cílů Xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxx odpadového xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nezbytné xxx vypracování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx podporovaných x xxxxxxxxx zdrojů, xxxxx xx to x xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) návrhy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§99

(1) Xxxx odpadového xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx zpracovává na xxxx nejméně 10 xxx a xxxx xxx změněn xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx podmínek, na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx část Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx každoročně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx 15. xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx po 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zpracuje xxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxxx na portálu xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxx

§100

(1) Krajský xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxx xxx území xxxxx x xxxx xxxxx.

(2) Xxxx odpadového xxxxxxxxxxxx kraje xxxx xxx x xxxxxxx xx závaznou částí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx využity k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x posouzení xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxx přinejmenším xxx xxxxxxxxx xxxxx, směsný xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad, odpady x obalů, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx odpad, výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx využitelných xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx soběstačnosti x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx umístění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů, xxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxx stanovených xxxx xxxxxxxx.

(5) Koncepční část xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx cíle x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k hodnocení xxxxxx xxxx plánu xxxxxxxxxx hospodářství xxxxx xxx

x) nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadem x biologicky rozložitelnými xxxxxx,

x) nakládání se xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nakládání s xxxxxx z xxxxx,

x) xxxxxxxxx s výrobky x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpadem x s xxxxxxxx xxxxxxx,

x) přípravu xx xxxxxxxx použití, xxxxxxxxx, xxxxxxx a odstranění xxxxxx minimalizující nepříznivé xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) snižování xxxxxxxx xxxxxx ukládaných xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soustředěnými xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxx splnění xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro omezování xxxxxxxxxxxx odpady odloženými xxxx xxxxx určená,

d) xxxxxxxx pro xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xx uzavření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx je xx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§101

(1) Krajské xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx plánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrh xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx 18 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxx nejméně 10 xxx x xxxx xxx změněn při xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xx nejpozději xx 18 xxxxxx xxx dne změny xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx krajskému xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxx obdržení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) X případě, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxx v xxxxxxx xx závaznou částí Xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx změnou, ministerstvo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx druhé xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hledisek. Xxxxxxx xxxx plán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ministerstvu. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zveřejnit xx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§102

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje je xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomocí soustavy xxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxx odpadového hospodářství xxxxx a do 31. října xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx 2 kalendářních letech, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zpracuje xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje x xxxx xxxxxx zašle xx 15. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx změny xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zašle xx xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX ZA XXXXXXXX ODPADŮ NA XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX

§103

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx xx

x) xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odpadu, při xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) provozovatel xxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skládky.

§104

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx skládku xx xxxxxxx odpadu xx jednotlivou xxxxxxx x xxxxx první xxxx jejího xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozovatelem xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx materiál xxx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx vzniká xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli skládky.

§105

Xxxxxxxxxx xx poplatku

(1) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle krizového xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx skládku se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx skládku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxx uložení xxxx xxxxxxxxxxxxx materiál xxx xxxxxxxxx zabezpečení skládky xx xx 25 % celkové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§106

Základ xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx skládku xx součet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx v §40 xxxx. 1 x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx využitelných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx podle xxxxxxx x), v xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpadů v xxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx technologických xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x odstraňování xxxx sanací ekologických xxxxxx xxxxxxxxx kontaminací xxxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x níž xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x podmínkami, za xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxx xxxxx xxxxxx, x případě xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x) x xxxxxxx v tunách x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za ukládání xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx x průmyslové xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§107

Xxxxx poplatku

Sazba xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x příloze č. 9 x xxxxxx xxxxxx.

§108

Výpočet xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx poplatků.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx tento xxxxx základ xxxxxxxx.

§109

Xxxxxxxxxx období

Poplatkovým xxxxxxx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§110

Rozpočtové xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s výjimkou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xx skládka xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podílejí xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx stanoveny x xxxx 2 přílohy č. 9 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx dílčího xxxxxxxx xx ukládání sanačních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obce, na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx nachází xx xxxxx xxxx xxxx, část xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx odpadů na xxxxxxx xx mezi xx dělí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx posledního xxxxxxxxx xxxxxxx nacházející xx xx území těchto xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX

§111

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxx xx skládku xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx placení poplatku xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx celního xxxxx se xxxx xxxxx místa skládky.

(3) Xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx vyúčtování platební xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx poplatku a xxxx, popřípadě xxxxx, xx jejichž xxxxx xx skládka nachází.

§112

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx poplatek xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx poplatníka xxxxxx.

(3) Plátce xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx na skládku xxxxxxx xxxxxxxx.

§113

Xxxxxxxxxx

(1) Plátce poplatku xx ukládání xxxxxx xx skládku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se xxxxxx xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Formát x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§114

Xxxxxxxxx poplatku

Poplatek xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx splatný xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§115

Úrok x xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na poplatku xx xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXX A XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX K XXXXXXX

§116

(1) X xxxxxxx, xx xxxxx nedodržuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006, nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1257/2013, xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/852, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx správní xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx příslušný x xxxxxxxxxx přestupků, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx provést x xxxxxxxxx lhůtě opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx úniku, xxxxxxxxxxxx nebo odcizení,

b) xxxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxx škodlivin x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x okolního xxxxxxxxx xxx uniklé xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro nakládání x odpady, xxxxxx xxxxxxx xxxx provozu, xxxx

x) jiném vhodném xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lidské xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Správní xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx právnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x případě xxxxx xxxx osoby přecházejí xx osobu, xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Správní xxxxx, xxxxx zahájí xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, je xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx stejné věci x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo x uložení xxxxxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx příslušný x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX

§117

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx věci xxxxx §4 odst. 3,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §12 xxxx. 3,

c) xxxxxxx x odpadem xxxx xxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxx s daným xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x),

x) v xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. nebezpečné xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x),

x) nepředá xxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §13 odst. 1 xxxx. e),

g) převezme xxxxx, xxxx xx xxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2,

h) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 2,

x) x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xx základě §14 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx soustředěný xxxxx, xxxxx xxxxxxx návozu xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx stanoveným xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zajištěno xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxx §15 xxxx. 4 xxxxxxx odpady xxxxxxxxxxx x provozovně xx xxxxxxxx určeného xxx nakládání x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx soustředěné x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx x rozporu x §18 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx využití xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, zkoušky xxxx xxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §29 xxxx. 1 až 4,

x) xxxxxxxxxxx odpady x rozporu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §47 xxxx. 4 provádí xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxx v rozhodnutí xxxxxxxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxx §49, 51 xxxx §52 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx věc, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx systému, x xxxxxxx x §61.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §72 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §76 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx stanovenými metodami xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §76 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení,

d) x rozporu x §82 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly, odpad xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k odstranění xxxx nedekontaminuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §85 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxx x poučením xxxxx §89 xxxx. 2,

x) xxxx chovatel xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle §89 xxxx. 4,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se zadrženým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozporu x §138 xxxx. 2,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852, xxxx

x) jako xxxxxxxxx x xxxxxxx x §93a xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, terénní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx doklady.

(3) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 10 000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), i) xxxx x),

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 nebo xxxx. t) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x),

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxx. x) xxxx 1, xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxx x),

x) 200 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), m) xx q) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x), xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x).

§118

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx původce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §15 xxxx. 2 písm. x)

1. xxxxxxxx odpad podle xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxx xxxxxxxxx podle jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §15 xxxx. 2 písm. x) neprokáže, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a stanoveným xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx způsobem x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx běžně xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §15 odst. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx popis xxxxxx podle §15 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpady xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady xxxxx §15 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx vlastníkovi xxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle §15 xxxx. 4, xxxx

x) x rozporu x §18 xxxx. 2 xxxxx stanovený xxxxx xx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxx, úpravě xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxx odpadu xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §89 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, kde xxxxx xxxxx vzniká,

b) x xxxxxxx s §89 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx nakládání x xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §89 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxx nakládání s xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §89 odst. 4 nepoučí chovatele x způsobu xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 4,

x) v rozporu x §90 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady xx xxxxxxxxx xxxx veterinární xxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxx způsobilou x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx péče, xxxx

x) x rozporu x §90 xxxx. 3 xxxx 4

1. připustí, xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušného xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxx neuchová záznam x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lze uložit xxxxxx xx

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx x) nebo x) xxxx odstavce 2 xxxx. x), x), x) xxxx g),

b) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1, xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), c) xxxx x), xxxx

x) 25 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx 2.

§119

Xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nevede evidenci xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx odpadem xxxxx §9 xxxx. 6,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 2 xxxxxxx odpad xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §17 odst. 1 xxxx. x)

1. xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx odpad xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. neověří xxxxxxxx xxxxxx xxxxx druhu x kategorie,

4. xxxxxxxx xxxxx xxxxx druhu x xxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx odpadu, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx potvrzení xxx xxxxxxxx odpadu xxxxx §17 odst. 1 xxxx. c),

e) xxxxxxx xxxxx obchodníkovi x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx údaji, xx základním popisem xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx x krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) neoznámí provoz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 1 xxxx. g),

i) neoznámí xxxx údaje xxxxx §17 odst. 1 xxxx. x),

x) nevede xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) v rozporu x §17 xxxx. 2 xxxxxxx odpady xxxxxxxxxxx v zařízení xx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady,

l) x xxxxxxx x §17 xxxx. 3 neuhradí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx uchování xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených v §17 odst. 1,

n) x rozporu x §17 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §17 xxxx. 5 xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §19 odst. 1 xxxxxxxx, jinak xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpad mající xxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dílo nebo xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxx,

x) v xxxxxxx x §19 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxx xx odpad xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §19 odst. 3 poskytne xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §19 xxxx. 4

1. nesleduje prostor xxxxxxxx, neuchovává xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tento záznam xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

2. neproškolí xxxxxxx xxxxxxxxxx, nepořídí x xxxxxxx záznam xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx stanovenou xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lodí x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1257/2013, xxxx

x) v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1257/2013 provede xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxx nebo v xxxxxxx x ním.

(2) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) v xxxxxxx x §31 xxxx. 1 skladuje xxxxxx v zařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx stanovenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §31 odst. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x využití xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doba skladování, xxxx

x) v xxxxxxx x §31 xxxx. 3 nepostupuje stanoveným xxxxxxxx xxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxx není xxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §32 xxxx. 1

1. provádí xxxx odpadu x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky,

2. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx stanovenými technickými xxxxxxxxxx,

x) v rozporu x §32 odst. 2 xx v xxxxxxxx xx sběru xxxxxx uložen xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 9 měsíců,

f) x xxxxxxx s §32 odst. 3 xx v xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxx odpad xxxx xxx xx xxxx

1. přepravy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. 48 xxxxx, xxxx

3. 24 xxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx odpad,

g) x xxxxxxx x §32 xxxx. 4

1. xxxxxxx odpady xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx původce, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxx do xxxxxx mobilního xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §32 xxxx. 5 xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odpadu xxxxx xxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §33 xxxx. 1 provádí xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §34 odst. 1 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, xxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, aby vystupující xxxxxxx určené k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxx podle §34 xxxx. 3,

x) x xxxxxxx x §34 xxxx. 4 neprovede xxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx s §34 xxxx. 5 nebo §36 odst. 3 xxxxxxxxxx dočasně xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu,

n) x xxxxxxx s §34 xxxx. 6 použije x zasypávání xxxxx, xxxxx nesplňuje stanovené xxxxxxxx,

x) xxxxxx zákaz xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §34 xxxx. 6,

x) x xxxxxxx s §35 xxxx. 3 předá xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx energetické xxxxxxx odděleně soustřeďované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x opětovnému xxxxxxx xxxx recyklaci,

q) x xxxxxxx x §36 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxx x zařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx stanovenými technickými xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §36 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného v xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) jako provozovatel xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx s biologicky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxxxx x §63 xxxx. 2 xxxx 4,

x) x xxxxxxx x §64 xxxx. 1 zpracovává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 2 xxxx v xxxxxxx s ním, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nesplní xxxxxxxx z povinností xxxxx §64 odst. 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx 1 xxxx 2, xxxx. d) až x), x) xx x) xxxx x) xx x) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x) nebo x),

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), xxxx. c) xxxx 3, xxxx. x), l), x) xxxx x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x), x), x), x), x), x) xx x), nebo

d) 25 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) bodu 4 nebo 5 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. o).

§120

Xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx skládky se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x rozporu x §37 xxxx. 1

1. provádí xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx, xxxxx nesplňuje stanovené xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxx evidován xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkami,

b) x xxxxxxx s §37 xxxx. 3

1. xxxxx xx xxxxxxx v xxxxx první xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx odpadem,

2. uloží xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, nebo

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skládky xxxx xxx stanovené odpady,

c) x rozporu x §37 xxxx. 4

1. x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx skládky xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx fázi xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x změně povolení xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §39 xxxx. 1,

x) poruší xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §40 odst. 1 xxxx 4 xxxx §41 xxxx. 1 xxxx 3,

x) provozuje xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx technickými xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxx ředění xxxx xxxxxx odpadu podle §41 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 4,

j) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 5,

x) nesplní některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vytváření xxxxxxx x čerpání jejích xxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xx 5 xxxx §43 xxxx. 1, nebo

l) x xxxxxxx x §95 odst. 2 xxxxxxx ve stanovené xxxxx a xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Za přestupek xxxxxxxxxxxxx skládky xxx xxxxxx pokutu do

a) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) xx x) xxxx x), xxxx

x) 25 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx i).

§121

Xxxxx xxxxxxxxx právnických x podnikajících fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx zbavit se xxxxxx věci podle §4 xxxx. 3,

b) x xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §9 xxxx. 5 xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx vývoj, xxxxxx nebo využití xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §12 xxxx. 2,

x) provádí xxxxxxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rozporu x §12 xxxx. 3,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x),

x) x rozporu x §13 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx odpady, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 písm. d),

i) xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s hierarchií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §13 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx x xxxx převzetí xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2,

x) jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpad xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx neučiní xxxxxxxx o nezákonně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 2,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §14 xxxx. 5 písm. x) xxxxxxxxxxx místo, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx nemovité xxxx x rozporu x §15 xxxx. 4 xxxxxxx odpady xxxxxxxxxxx v provozovně xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx s xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx nakládání x xxxxxx bez xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxx §17 odst. 1 xxxx. a) xxxx x xxxxxxx x ním,

p) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxx s §17 xxxx. 3 xxxxxxx odpady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) jako škola xxxxxxx xx 15. xxxxx xxxx údaje x školním sběru xxxxx §20 xxxx. 5,

x) jako xxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxx povolení podle §26 xxxx. 1 xxxx x rozporu x xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx odpadů x xxxxxxx x některou x povinností xxxxxxxxxxx x §29 odst. 1 xx 4,

u) x xxxxxxx s §29 xxxx. 5 xxxxxxxxxx protokol x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) soustřeďuje xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1.

(2) Právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x rozporu x §34 xxxx. 4 nebo §36 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx náklady,

b) x xxxxxxx s §36 xxxx. 5 předá x odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x §44 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxxxx x odpady x xxxxxxx x §44 xxxx. 3 nakládá x xxxxxx jiným xxx xxxxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §44 xxxx. 4

1. jako xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx úplatu xx převzetí xxxxxx,

x) xxxx obchodník s xxxxxx xxxxxxx správnost xxxxxxxx odpadu xxxxx §44 odst. 5 xxxx. x) nebo xxxxxxx provozovateli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx podle §45 xxxx. 1,

x) neuchová xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odpadu xxxxx §46 odst. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx, která přepravuje xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §46 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §46 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx odpadu, xxxxx xxxxxxxx dobu 48 hodin xxxx xxxx 24 xxxxx, xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péče xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu s §47 xxxx. 4 xxxxxxx přeshraniční přepravu xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxx §49, 51 xxxx §52 odst. 1,

n) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §62 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §62 xxxx. 2,

x) v xxxxxxx x §63 odst. 1 nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §63 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §66 xxxx. 1 xxxx. x),

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x),

3. xxxxxx průběžnou xxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

4. nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x),

x) v xxxxxxx x §67 xxxx. 2 nesplní xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x §67 xxxx. 3,

x) xxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx úpravu xxxx xxxxx §68 odst. 1,

x) jako xxxxx, xxxxx provedla xxxxxx xxxx,

1. x rozporu x §68 odst. 2 nebo 3 xxxxxxxxxxx program použití xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x povinností stanovených x §68 xxxx. 3, xxxx

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxx podle §68 xxxx. 4,

w) x xxxxxxx s §68 odst. 5 xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx podle §68 odst. 5 xxxx xxx skladuje xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §69 xxxx. 1 xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxx na zemědělské xxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxx v rozporu x xxxxxxxxx použití xxxx,

x) xxxxxxx upravené xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v rozporu x xxxxxxxx x xxxxxxxx stanovených x §69 odst. 2, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx §69 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nezajistí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §71 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §71 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx list xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x nebezpečným xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §72 xxxx. 1

1. xxxx nebezpečné xxxxxx xxx xxxxxxxx x mísení xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx roztřídění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxx k mísení xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx osoba x xxxxxxx s §76 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx postupy,

e) xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s §76 xxxx. 6 vydá xxxxxxxxx xxx odpad, xx který xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některou x povinností při xxxxxxxxxx přepravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovenou x §78 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx §79 xxxx. 3,

x) xxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx odpadu nepředá xxxxxxxxx doklad xxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 6,

x) jako xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §79 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) v rozporu x §80 xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx některý z xxxxxxxxx xxxxxx pocházejících x xxxxxx oxidu xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §82 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx polychlorovaných bifenylů xxxx zařízení obsahující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §82 xxxx. 3 xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §82 odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx určených stanovenými xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dekontaminovaného xxxxxxxx xxxx lehce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 5,

n) xxxx vlastník nebo xxxxxxxxxxxx lehce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx §82 xxxx. 6,

x) jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §83 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průběžnou xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §83 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxx zařízení obsahující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 5 xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x odpady xxxxxxxxxxxxxx organických xxxxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §85 xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x odpadem xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v rozporu x §87 xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odpadu a xxxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx, nebo xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx základě kterých xxxx být xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx provozovatel xxxxxxx x rozporu x §91 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x domácností xxxxxxxx xx fyzických xxxx xxxxxxxx nebo xxx xxx nevede xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx lékárny v xxxxxxx x §91 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x množství xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxx

x) xxxxxxx při nakládání x odpadním olejem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §92 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nevede průběžnou xxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx s §94 xxxx. 3 neuchovává xxxxxxxxx evidenci xx xxxx xxxxxxx 5 xxx,

x) neohlásí xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §95 xxxx. 3 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx hlášení souhrnných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §95 xxxx. 4 xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx evidence,

f) xxx xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxx nakládá xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §138 xxxx. 2,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 1013/2006 xxxx jinak xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852,

x) prozatímně uloží xxxx xxxxxx odstraní xxxxxxx xxxx v xxxxxxx s čl. 13 xxxx. 1 xxxx 3 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2017/852,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 12 xxxx 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 xxxx xx xxxxx x rozporu x §86 xxxx. 2 xxxx 3, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §93a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dokončené stavby, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 10 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx. e) xxxx 2, xxxx. x), x) až x), x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x), x), m), x), s) xx x) xxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xx x) xxxx x),

x) 10 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx c), xxxx. x) xxxx 2, písm. i) xx x), n) xx p), s) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx d), písm. x) xxxx 1, xxxx. x), x), x) xx q) xxxx x) xx x), xxxxxxxx 3 xxxx. d), x), x) xx x), x), x), x) xxxx v) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo x), xxxx

x) 25 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo písm. x) bodu 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo x) nebo odstavce 4 písm. g), x) xxxx x).

§122

Přestupky xxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx s §59 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpad,

b) v xxxxxxx s §59 xxxx. 2 neurčí xxxxx xxx oddělené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §59 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxxx odděleně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx komunálních xxxxxx,

x) nesplní některou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 4,

x) v xxxxxxx x §65 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunitním xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na jejím xxxxx xxxxx §66 xxxx. 2, nebo

g) x xxxxxxx x §95 xxxx. 5 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obecním xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx obce xxx xxxxxx pokutu xx

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. d),

b) 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xx x), xxxx

x) 10 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§123

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. x) xx j), x), x), x) x q) x §117 odst. 2 xxxx. x), x) xx x) x x),

x) xxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. k), x) a x) x §121 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 písm. x), x) x x), §117 xxxx. 2 xxxx. x), x) a i), §118 odst. 1 xxxx. a), x) x e), §118 xxxx. 2, §119 xxxx. 1 xxxx. x) až h), x) x x), §119 xxxx. 2 xxxx. a) xx x), m), n), x) x x), §120 xxxx. 1 x §121 odst. 1 písm. x) xx x) a x) až x), §121 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), j) až x), x), u) x xxxx. x) xxxx 2, §121 xxxx. 3 xxxx. x), x), x) xx x), x) x s) xx x), §121 odst. 4 písm. g), x) x i),

d) xxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §117 xxxx. 2 xxxx. h), §121 xxxx. 2 písm. x) a §121 xxxx. 4 písm. x),

x) xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §118 odst. 1 xxxx. x) xx x), §119 xxxx. 1 xxxx. x) xx s), §119 xxxx. 2 xxxx. l), x), x) až x), §121 odst. 1 xxxx. a), x) xx q) x x), §121 odst. 2 xxxx. x), x), p), x), x) a s), §121 odst. 3 xxxx. a), x), x), x), x), x), x) až x), x) a x), §121 odst. 4 písm. x) xx x) x x) x §122 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx, xxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §118 xxxx. 1 xxxx. b) x c), a

g) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x přestupky xxxxx §121 odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 x 3 x písm. x) až x).

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx řízení, xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v pochybnostech.

§124

(1) Xxxxxx xxxxxx x vymáhá xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx uložené inspekcí xxxx x 50 % příjmem rozpočtu xxxx, na xxxxxx xxxxx došlo k xxxxxxxx povinnosti, x x 50 % xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx k porušení xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx obcí, podíl xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx uložená inspekcí xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx příjmem xxxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pokuty xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx x 50 % příjmem rozpočtu xxxx, xx xxxxxx xxxxx došlo k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x 50 % xxxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxx pokutu xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx na pokutě xx xxxx jednotlivé xxxx xxxxxxx stejným xxxxx. Pokuta xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx, která na xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je x 50 % xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx x z 50 % příjmem xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx pokutu xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Ústředním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemědělským xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§125

Od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx tehdy, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vzhledem k xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx tvrdosti. X xxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX

§126

Xxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx správu x xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zkušební ústav xxxxxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx hygienické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx úřady x Xxxxxxxxx ředitelství xxx,

x) Policie České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx úřady,

m) újezdní xxxxx x

x) Xxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§127

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx správní xxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx zákona a xxxxxxxx vydaných k xxxx provedení,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx23),

x) xxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx subjektu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vydává xxxxxxxxxx podle nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006 x xxxxx §49, 51 x §52 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x rozsahu a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství,

g) xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx zřízeným xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jimiž xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x formátu x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx úřadu,

i) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozvojovému plánu xxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx plány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 a

k) xxxxxxxxxxxx Českému statistickému xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpřístupněných údajů.

§128

Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Informační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ministerstvo.

(2) X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx údaje

a) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

x) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) x osobách, které xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxx odpadu,

e) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadu,

f) x xxxxxxxx polychlorovaných xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, která xxxxx obsahovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, a odpadů xxxxxxxxxxxxxx organických xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odpadů na xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx,

x) x přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx,

x) o rozhodnutích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) podle zákona x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx životností x

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxx, pokud xxx x

x) souhrnné informace x xxxxxxxx x xxxxxxxxx nakládání x xxxx,

x) seznam xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx odpadu,

c) xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x dopravců xxxxxx,

x) informace podle xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxx systému odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx integrovaného záchranného xxxxxxx xxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18).

§129

Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vydává vyjádření x xxxxxx x xxxxxx povolení, xx xxx přestává být xxxxxxx, xxxxx §10 xxxx. 1 x x xxxxxx x xxxxx nebo zrušení xxxxxx xxxxxxxx.

§130

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx upravených xxxx xx zemědělské půdě x

x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxxx.

§131

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zkušební xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kalů a x xxxxxxx x xxx, x

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §68 odst. 2, 4 x 5 a §69 xxxx. 1 až 3.

§132

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx a předpisů xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx veřejného zdraví xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§133

Xxxxxxx hygienická xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxx x vydání xxxxxxxx, že movitá xxx přestává xxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1, x x xxxxxx o xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vždy xxxx xx xxxxx xxxx důvod zrušení xxxxxx oblastí ochrany xxxxxxxxx zdraví; v xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 x x xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx oblasti xxxxxxx veřejného zdraví; x závazném xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) spolupracuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx a

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání x odpady x xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx lidí x minimalizaci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx řádu.

§134

Inspekce

(1) Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx orgánů ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxx §147 xxxx. 1 xxxx. x) ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxxx osoby dodržují xxxxxxxxx xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx ročně xxxxxxxxxx, xxx původce xxxxxx z xxxxxx xxxxx titaničitého xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx správních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1013/2006,

x) xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021 x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx recyklaci xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1257/2013 a xxxxx zákonem, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006 x tímto xxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx přepravy xx xxxxxxxxxx s celními xxxxx nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx přizvat xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx spolupracuje x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, celními úřady, Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sborem Xxxxx republiky a Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dalšími xxxxxxxxx xxxxx, kraji a xxxxxx x poskytuje xxx odbornou xxxxx.

§135

Xxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxx

x) kontroluje přepravu xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (ES) č. 1013/2006.

(2) Xxx přepravě xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xxxxx xxxx kontroluje xxxx, zda

a) xxxxx xx xxxxxxxxxx dokladem xxxxx xxxxxx zákona x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmene x).

(4) Xxx přeshraniční xxxxxxxx odpadů xxxxx xxxx kontroluje také, xxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 nebo podle xxxxxx xxxxxx,

x) odpad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxxxxx a

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx celního xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx

x) zboží, xxxxx xxxx deklarováno xxxx odpad, x xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a),

c) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) odpad, xxxxx xxxxxxxxxx údajům xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. a), x

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx.

§136

Provádění xxxxxxxx přepravy xxxxxx xxxxxx úřadem

(1) Xxxxxxxx-xx xx provádění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx odpad xxxxxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopravním xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx celním xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dobu provádění xxxxxxxx zboží na xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Při xxxxxxxx přepravy odpadů xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x analyzovat xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx celní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx také xx místě xxxxxx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx určení x příjemce.

§137

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přepravy xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prostředek, xxxxx je xxxxxxxxx, x xxxxxxx podezření, xx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx že přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx souhlasem ministerstva.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo dopravní xxxxxxxxxx podle odstavce 1 bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

§138

Postup při zadržení xxxxxx x dopravního xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx osobě, xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx zadržení x xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomuto xxxxxxx.

(2) Celní úřad xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx, x xxx, že xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§139

Xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx dotčená xxxxx xx zadržením xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx námitku xx xxxxx 3 pracovních xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx lhůtu nelze xxxxxxxx v předešlý xxxx.

§140

Vrácení zadrženého xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřad vrátí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxx, osobě, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, pokud

a) xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx zabrání xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředku x

x) xxxxxxxxxxxx nestanovilo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 nebo tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx vrátí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx přestupku.

§141

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006 xxxx že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx přestupku,

b) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx vědět měl x mohl, x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) ten, xxxx byly xxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx podle xxxxxxx x) xxxx b).

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, celní xxxx xxxxxxx výši xxxxxx nákladů, dosahuje-li xxxx xxxx xxxxxxx 100 Xx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§142

Xxxxxxxxxx celního úřadu x jinými orgány

(1) Xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx odbornou xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx pochybností x xxx, zda xxxxxxxxxxxx zboží xx xxxxxxx, požádá celní xxxx o vydání xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx inspekci, xxxxxxxxxxx-xx xxxxx úřad tuto xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xx xxxxx 5 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx se xx xx, xx xxxxx xxxx odpadem.

(4) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x inspekci o

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx tohoto zákona,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpadů x

x) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx prostředku, xxxxx xxx dopravuje, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx je nedovolenou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006 nebo xx xxxxxxxxxxxx přeprava xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§143

Generální xxxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x inspekci xxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx xxx vyvezen x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxx xxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) stát, x xxxxx byl xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxx vyvezen,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx počtu xxxxxxxx x

x) x případě xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006.

(2) Poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§144

Xxxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů x

x) spolupracuje x x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x využívá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24).

(3) Xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx odbornou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

§145

Krajský xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami x podnikajícími xxxxxxxxx xxxxxxx dodržována xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx §147 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx příslušný xxxxxx úřad, x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zpracovává a xxxxxxxx vede xxxxxxxx xxx vydaných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxx zastavit xxxx xxxxxx provoz xxxxxxxx xx skladování, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto zařízení xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx-xx xx x xxxxxxxx toho xxxxx x závažným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lidí,

d) xxxx xxxxxx xxxx zakázat xxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx z výroby xxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vydává stanovisko x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle stavebního xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) rozhoduje xxxxx xx. 7 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 850/2004, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x vydaných xxxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx následujícího kalendářního xxxx, x

x) schvaluje xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) č. 1257/2013.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx předpisem není xxxxxxxxx jinak, xx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x vydávání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx provozováno zařízení xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx movitá xxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxx změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§146

Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx x zpracovává xxxxxxxx xxx vydaných xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx správních orgánů xx všech oblastech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx oblastí, x xxxxx xx xxxxx §147 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad, a xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovený způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx zabezpečit xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx poškozuje zdraví xxxx nebo životní xxxxxxxxx, před xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nákladů xx postupuje xxxxx xxxxxxxx řádu,

d) xxxx xxxxxxx původci odpadů xxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx odpadu nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, osobou xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx druhu x xxxxxxxxx odpadu, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx způsobit škodu xx životním prostředí xxxx xxxxxx lidí, x

x) vydává xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx plánům xxxxx xxxxxxxxxx zákona x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak, je x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v jehož xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx movitá xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x odstranění stavby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx produkty, xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx být xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx výrobky xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx; x závazném xxxxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx hierarchie odpadového xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nakládání x xxxxxx, vedlejšími produkty, xxxxxxxxxx výrobky, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx realizován xxxxxxxxx záměr.

§147

Obecní xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx

x) využívají xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy x xxxx a x xxxxxxx s xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v souladu x xxxxx xxxxxxx, x

x) mají xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu, který xxxx nezpracují x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x převzetí xxxxxx xxxxx x kategorie xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§148

Újezdní xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx zajišťování xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx úřadu xxxxx §21 odst. 2, §30 xxxx. 3, §34 odst. 4, §36 odst. 2, §72 xxxx. 3 x 4, §96 xxxx. 1, 3 x 4 a §145 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x),

x) xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx působností xxxxx §30 xxxx. 3, §34 xxxx. 4, §36 xxxx. 2, §96 xxxx. 2 x 3, §146 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x §146 xxxx. 2 xx 5 x

x) xxxxxxxx xxxxx podle §147.

(2) Xxxxxxxxxx §59 xx 61 se na xxxxxxx xxxx nepoužijí.

§149

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní správu x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, závěrečných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx environmentální xxxxxxxxxx26), postupuje stavební xxxx v součinnosti x orgánem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx správu x xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxxxxx k vydání xxxxxxxxxx environmentálního xxxxxxxxxx.

§150

Kontrola x oblasti xxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxxxx x odpady

Inspektoři x xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx orgánů vykonávajících xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx prokazují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jejich pověřením xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxx držitel xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§151

(1) Povolení podle §21 xxxx. 2 x §30 xxxx. 2 x souhlas xxxxx §42 xxxx. 3 x §43 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci. Xxxxxxxxxx §23 xx xxxxxxxxx xx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx se x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovisko26), xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §146 odst. 3 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxx §146 xxxx. 3 xxxx. x) x c) xx nevydávají.

§152

(1) Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností nebo xxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za výkon xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx ustanovení

§153

(1) Řízení xxxxxxxx podle zákona č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x využití, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxx podle §14 odst. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx zařízení xxxxxx xxx nakládání x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 roku xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru x xxxxxx xxxxxx, xx 2 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k využití xxxx odstranění odpadu. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požádá x xxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 6 měsíců před xxxxxxxxx lhůt xxxxx xxxx xxxxx, smí xxx xxxxxxxx provozováno xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do dne, xxx bude x xxxx žádosti pravomocně xxxxxxxxxx.

(3) Zařízení, která xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx s odpady, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §14 xxxx. 2 zákona x. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §21 xxxx. 3, xxx přijímat xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 po xxxx 1 roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxx podle §21 xxxx. 2 do 6 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, smí xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xx xxx, xxx bude x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxx první xxxx druhé xxxxxxxx xx zařízení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2, xx xxxxxxx xxxxxxx §9 xxxx. 4.

(4) Xxxxxx odpadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx souhlasu podle §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 po xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xx 6 xxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez povolení xxxxx §21 xxxx. 2 xx xxx, xxx bude x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zařízení xxxxx §33b odst. 1 písm. x) xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxx podle §64 xxxx. 2, x xx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §79 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, na xxxxxxx kterého xxxx xxxxxxxxxxx, nejdéle xxxx 2 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x provozem zařízení xxxxx §64 odst. 2 xxxxxxxxxx 6 xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §79 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejdéle však 2 xxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxx xxx zařízení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxx žádosti xxxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §10a xxxxxx x. 185/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx dobu 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx na vybavení x xxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, technologické xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zbytků x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. a), xxxxx splňuje xxxxxxx xxxxxxxxx §65 a 66.

§154

(1) Xxxxxxxxxx odpadů xx xxx 2020 xx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 x 4 xx 7 xxxxxx č. 185/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Ohlašování xxxxx §95 xxxx. 3 xx 5 xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx 2021.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxxx xxxxx §42 xx 44 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx uplynutí xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx. Na změny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxxxx §42 xx 44 xxxxxx x. 185/2001 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, do xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §98 xx 101 xxxxxx xxx xxxxx xx uplynutí xxxx, na xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxx věty xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xxxxx §73 xxxx. 1 do uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xxxxx §7 odst. 2 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(4) Osvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu vydaná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 zákona x. 185/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 3 xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Odpady, xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxx v souladu x §3 xxxx. 6 xxxxxx x. 185/2001 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxxxxx, xxxxxx provozního xxxx, xx xxxxxxxx xx věci, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §10; xx xx nepoužije xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx.

(6) Povinnost xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§155

(1) Pokud původce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě podle §4 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 185/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx nemovité xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxx původce xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx soustředěny, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 4.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ukončil xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen xxx učinit do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx vlastníka xxxxxxxx věci, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, a kde xxxx xxxxxx soustředěny, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §17 odst. 3.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poplatku xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §45 xx 48 zákona x. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx práva a xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx se použije xxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxx k využití xx xxxxxxx v xxxxx fázi provozu xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 6 xxxxxx č. 185/2001 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx na xxxxxxx x první xxxx xxxxxxx skládky, xx xxxxxxx je nakládáno x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů25) xx xxxxxxx integrovaného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx znečištění, x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx a o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 69/2013 Xx., x se xxxxxxx bylo na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 229/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx odpadu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle §45 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xx odpady xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §49 odst. 1 x §51 xxxx. 4 xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx soustřeďování xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §16 xxxx. 2 xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx tento souhlas xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Provozovatel zařízení xxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx soustřeďování odpadů, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 zákona x. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx doby, xx xxxxxx byl xxxxx souhlas vydán, xxxxxxx xxxx do xxxx konce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx kterému xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 odst. 3 xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(7) Ustanovení §110 xxxx. 3 se xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx obce, xx xxxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx se mezi xx xxxx xxxxx §48 odst. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §89 xxxx. 1 xxxx 2 xx xxxx xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §89 xxxx. 2 xx xxxx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §89 xxxx. 4 xx dobu xxxxxxx roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§156

(1) Xxxxx xxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxx §17 zákona x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx tuto xxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2021. Vybrané xxxxxxxxxx musí xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poplatku xx xxxxxxxxx odpad, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 185/2001 Sb. x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Obec xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 2021 vybírat xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x pro xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021, xx xxxxxxx xxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx zmocnění, xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Obecně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx poplatek, xxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději 31. xxxxxxxx 2021.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx dobu 3 xxx od nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxx produktu xxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle §14 xxxx. 1 zákona x. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x jím xxxxxxxxx xxxxxxxx řád xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpadem v xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx po xxxx 3 let xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 1. Xx xx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x).

§157

(1) X poplatkovém xxxxxx xx xxxx 2029 xx xxxxxxxxx xxxxx splňující podmínky xxxxx §40 odst. 1 x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx dílčího xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dílčího xxxxxxx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uloženého na xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dne kalendářního xxxx, xx kterém xxxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx, xx vztahu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 12 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxxxx období xxxx množství xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx základu poplatku xx ukládání komunálního xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpad xx xxxxxxx xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxx x něj xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, xxx jí na xxxx zahrnutí xxxxxx xxxxx. Plátce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxxxx uchovává xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx poplatku xx xxxxxxxx komunálního odpadu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx skládku.

(4) Xxxxx poplatku xx xxxxxxxx odpadů na xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx komunálního xxxxxx xxxx 500 Xx xx tunu.

(5) Pro xxxxx poplatek za xxxxxxxx komunálního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§158

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o obalech).

3. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a omezování xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

4. Xxxxx č. 275/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxx xxx xxxxx zákona č. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Část xxxxx zákona č. 167/2004 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxx č. 188/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8. Část xxxxx xxxxxx č. 317/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 156/1998 Xx., x hnojivech, xxxxxxxxx xxxxxxx látkách, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x substrátech x x xxxxxxxxxxxxx zkoušení xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx x hnojivech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 185/2001 Xx., x odpadech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 147/2002 Xx., o Xxxxxxxxx kontrolním x xxxxxxxxx xxxxxx zemědělském x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 252/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9. Xxxxx č. 7/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10. Xxxx xxxxxxxxx zákona č. 444/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

11. Xxxx dvacátá xxxxxx zákona č. 186/2006 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního zákona x xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

12. Xxxx xxxx xxxxxx č. 222/2006 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 76/2002 Xx., x integrované xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x integrované xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony.

13. Xxxxx č. 314/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x odpadech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 182/2006 Xx., o xxxxxx a způsobech xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

15. Xxxx xxxx xxxxxx č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů.

16. Zákon č. 34/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 383/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

18. Xxxx čtvrtá xxxxxx č. 9/2009 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 156/1998 Sb., x xxxxxxxxx, pomocných půdních xxxxxxx, pomocných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x substrátech x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělských xxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx.

19. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 157/2009 Sb., x nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.

20. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 223/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x volném xxxxxx xxxxxx.

21. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

22. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 281/2009 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

23. Xxxx xxxx zákona č. 291/2009 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 252/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

24. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 297/2009 Sb., kterým xx xxxx zákon č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění odpovědnosti xx škodu způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Xx.

25. Xxxx xxxxxxxx zákona č. 326/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx růstu x xxxxxxxx stability.

26. Xxxxx č. 154/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27. Xxxxx č. 31/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 77/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 25/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

29. Xxxxx č. 264/2011 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

30. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 457/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

31. Xxxx dvacátá xxxx zákona č. 18/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

32. Xxxx pátá xxxxxx č. 85/2012 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx horninových struktur x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

33. Xxxx xxxxxx zákona č. 165/2012 Sb., x podporovaných zdrojích xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.

34. Xxxx xxxxxxxxxxx zákona č. 167/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx.

35. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 69/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 76/2002 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x integrované prevenci), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

36. Část xxxxx xxxxxx č. 169/2013 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 25/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37. Část xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Sb., o xxxxx daňových xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.

38. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 64/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolního řádu.

39. Xxxx první xxxxxx č. 184/2014 Sb., kterým se xxxx xxxxx č. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 169/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 25/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x integrovaném systému xxxxxx ohlašovacích povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 56/2001 Sb., x podmínkách provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

40. Xxxxx č. 229/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

41. Xxxxx č. 223/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 169/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42. Část xxxxxxx zákona č. 243/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxx xxxxxx.

43. Část xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 298/2016 Sb., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx k informacím, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx autorským x x změně xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44. Část xxx xxxxxxxx xxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx a xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx.

45. Xxxx dvacátá pátá xxxxxx č. 225/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

46. Část xxxxx xxxxxx č. 45/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x rtuti.

47. Xxxxxxxx č. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx.

48. Xxxxxxxx č. 384/2001 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x veškerými xxxxxx obsahujícími xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 50 mg/kg (x nakládání x XXX).

49. Vyhláška č. 237/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

50. Vyhláška č. 505/2004 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx prostředí x. 237/2002 Xx., x xxxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx některých xxxxxxx.

51. Vyhláška č. 41/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady.

52. Xxxxxxxx č. 294/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xx skládky a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

53. Xxxxxxxx č. 352/2005 Sb., x podrobnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nimi (xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx).

54. Xxxxxxxx č. 353/2005 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 237/2002 Xx., x podrobnostech xxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx některých výrobků, xx znění vyhlášky x. 505/2004 Xx., x vyhláška x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

55. Xxxxxxxx č. 124/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 95/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx postup xxxxx §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 185/2001 Xx.

56. Xxxxxxxx č. 341/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s biologicky xxxxxxxxxxxxxx odpady x x xxxxx xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx povrchu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx rozložitelnými xxxxxx).

57. Vyhláška č. 351/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

58. Xxxxxxxx č. 352/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vznikajících x zařízeních ke xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vybraných xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx).

59. Vyhláška č. 374/2008 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxx x. 381/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x seznamy xxxxxx x xxxxx xxx účely xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a postup xxx xxxxxxxxx souhlasu x vývozu, xxxxxx x xxxxxxxx odpadů (Xxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60. Xxxxxxxx č. 478/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx životního prostředí x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

61. Xxxxxxxx č. 54/2010 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 352/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxxx, vybraných xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx evidence a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x zařízeních xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx autovraků (x podrobnostech nakládání x xxxxxxxxx).

62. Xxxxxxxx č. 61/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx skládky x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 341/2008 Xx., x xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

63. Xxxxxxxx č. 65/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 352/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x elektrozařízeními a xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nimi (xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx).

64. Xxxxxxxx č. 170/2010 Sb., x bateriích x xxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65. Xxxxxxxx č. 285/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 352/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x elektroodpady x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx financování nakládání x nimi (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 65/2010 Xx.

66. Xxxxxxxx č. 158/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 352/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x elektrozařízeními x xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx (xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67. Xxxxxxxx č. 249/2012 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 352/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x elektroodpady x x bližších xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx x xxxx (vyhláška x nakládání x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

68. Xxxxxxxx č. 93/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 294/2005 Xx., o podmínkách xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx a jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x změně xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., x podrobnostech xxxxxxxxx s xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

69. Vyhláška č. 178/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 352/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nakládání s xxxx (vyhláška x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

70. Xxxxxxxx č. 35/2014 Sb., kterou xx xxxx vyhláška x. 383/2001 Xx., x podrobnostech nakládání x odpady, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

71. Xxxxxxxx č. 105/2014 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 352/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x odpady x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx autovraků, x způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vznikajících x xxxxxxxxxx xx xxxxx a zpracování xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx autovraků (x xxxxxxxxxxxxx nakládání x autovraky), xx xxxxx xxxxxxxx x. 54/2010 Xx.

72. Xxxxxxxx č. 200/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 352/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x o bližších xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

73. Xxxxxxxx č. 321/2014 Sb., x rozsahu a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx.

74. Nařízení xxxxx č. 352/2014 Sb., o Plánu xxxxxxxxxx hospodářství České xxxxxxxxx pro xxxxxx 2015-2024.

75. Xxxxxxxx č. 27/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

76. Vyhláška č. 212/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 170/2010 Xx., x xxxxxxxxx x akumulátorech x x xxxxx vyhlášky x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

77. Xxxxxxxx č. 248/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxxx.

78. Xxxxxxxx č. 270/2015 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 352/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxx z autovraků, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx vedení jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vznikajících x xxxxxxxxxx ke xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx toků xxxxxxxxx xxxxxxxxx (o xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

79. Xxxxxxxx č. 83/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

80. Xxxxxxxx č. 93/2016 Sb., x Katalogu xxxxxx.

81. Xxxxxxxx č. 94/2016 Sb., x xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx odpadů.

82. Vyhláška č. 387/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 294/2005 Xx., o xxxxxxxxxx ukládání odpadů xx skládky x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx terénu x xxxxx vyhlášky č. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

83. Vyhláška č. 437/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx upravených xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx č. 341/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx rozložitelnými odpady x o xxxxx xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpady).

84. Xxxxxxxx č. 210/2018 Sb., xxxxxx se xxxx vyhláška x. 321/2014 Sb., o xxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx odděleného soustřeďování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

85. Xxxxxxxx č. 130/2019 Sb., x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx je asfaltová xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

86. Xxxxxxxx č. 199/2019 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 94/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností odpadů.

87. Xxxxxxxx č. 200/2019 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx využívání xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx vyhlášky č. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

88. Vyhláška č. 305/2019 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 437/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady x xxxxx xxxxxxxx x. 341/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x biologicky rozložitelnými xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx č. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xx skládky x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozložitelnými odpady).

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§159

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021.

v x. Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 541/2020 Sb.

Cíle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxx 2025 úroveň xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x úroveň xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxx na 55 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xx xxxx 2030 úroveň xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx x úroveň xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 60 % celkové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyprodukovaných xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxx 2035 xxxxxx xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxx na 65 % xxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx skládku x xxxx 2035 x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 % x celkové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyprodukovaných xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

5. Energeticky xxxxxxxx x xxxx 2035 x x letech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky; toto xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx bodu 4, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx skládku.

Xxxxxxx č. 2 x zákonu x. 541/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx x odpady

Proces

Typ xxxxxxxx

(xxxxx xxxxxxxxxxx / xxxxxxxx)

Xxxxxxx

Xxxxxxxx způsoby nakládání

(R, X)

Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

1.1.0

X12x, X8

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1.4.0

X12x

xxxxxxxxxx úprava

1.5.0

D8

fyzikálně-chemické xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

2.2.0

X12x, X9, D13

solidifikace x/xxxx stabilizace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

2.5.0

X12x, X9, D13

tepelná xxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx

2.6.0

X12x, X9, X13

xxxxxxxxxx kapalných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2.7.0

X12x, D9, D13

dekontaminace xxxxxxxxxx xxxxxx

2.8.0

X12x, D9

jiné xxxxxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2.9.0

X12x, X9

xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx využití

2.10.0

R12b

biologické x xxxxxxxxx- xxxxxxxx procesy

úprava xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx vod podle §68 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

2.11.0

X12x

xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxx

3.1.0

X12x, X14

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3.1.1

X12x

xxxxxxxxx elektrozařízení

3.1.2

R12h

vozidel x xxxxxxx druhů xxxxxxx, kromě xxxxxxxx

3.1.3

X12x

x xxxxx xxxxxxxxx xxxx

3.1.4

X12x

xxxxxx

xxxxxx

3.2.0

X12x, X14

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3.2.1

X12x

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

3.2.2

X12x

xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

3.3.0

X12x, X14

xxxxxxx, dotřídění xxxxxx

3.4.0

X12x

X12x, X12x, X12x, X12x, X13, X14

X1x

X3x

X3x, X3x, X4x, X5x

X5x

xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx

3.5.0

X12x

X12x, X12x, X12x, X12x, X12x, X8, D13, X14, R1b

R3a

R3b, R3d, X4x, X5x

Xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

4.1.1

X1x

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

4.2.0

X1x

xxxxxx paliva z xxxxxxxxx odpadů

4.2.1

R1b

energetické xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

4.3.0

X1x

xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

4.3.1

X1x

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

4.4.0

X1x

xxxxxxxxxxx xxxxxxx bioplynu x xxxxxxxx xxxxxxxxx vod

4.4.1

R1a

spoluspalování xxxxxxxxx xxxxxx

4.5.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx nebezpečných xxxxxx

4.6.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

4.7.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx

4.8.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx odpadních xxx

4.9.0

X1x

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bioplynu x x omezeným materiálovým xxxxxxxx digestátu

4.10.0

R1a, R1b, X3x, X3x,

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx produktem určeným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx produktu

4.11.0

R1a, X1x, X3x, X4x, X5x, X5x

xxxxxx x xxxxxxxxxxxx využitím xxxxxxxx xxxx produktem určeným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4.12.0

X1x, X1x, R3a, R3h, X4x, X5x, X5x

xxxxxxxxxxx xxxxxxx a recyklace

biologické xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx

5.1.1

X3x

xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx rekultivace a xxxxxxxxx xxxxx

5.1.2

X3x, R12f

kompostování x xxxxx xxxxxxxx

5.1.3

X3x

xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

5.2.1

X2x

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

5.3.0

X6x

xxxxxx látek používaných xx snižování znečištění

5.4.0

R7a

rafinace xxxxxxxxx xxxxx

5.5.0

X9x

xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

5.5.1

X9x

xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

5.6.1

X5x

xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx a druhé xxxx xxxxxxx skládky

5.7.0

R5e

výroba xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

5.8.0

X5x

xxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx kovů x xxxxxxxx xxxxxxxxx

5.9.0

X4x

xxxxxxxxxxxx xxxx xxx recyklaci

5.9.1

R4b

recyklace/zpětné získávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.10.0

X5x

xxxxxxxxxxxx xxxx xxx recyklaci

5.10.1

R5b

výroba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x demoličních xxxxxx

5.10.2

X5x

xxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

5.11.0

X5x

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

5.12.0

X8x

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.13.0

X3x

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx získávání xxxxxxxxxxx xxxxx, kromě rozpouštědel

5.14.0

R3a

přepracování xxxxxx pro recyklaci

5.14.1

R3b

recyklace xxxxxx

5.14.2

X3x

xxxxxxxxx plastu

5.14.3

R3d

výroba produktu, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, kromě xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx

5.14.5

X3x

xxxxxx produktu, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, kromě xxxx x recyklátů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

5.14.6

X5x

xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxx 4.7.0, 4.8.0 x 5.16.0

5.15.0

X3x, X3x, X3x, X3x, R4a, X5x, X5x

xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 3

5.16.0

X10x

xxxxxxxx x přípravě xxx xxxxxxxx použití

5.17.0

R3f, X4x, X5x

xxxxxxxxxx xxxxxxx x energetickým xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx digestátu

5.18.0

R1a, X1x, X3x, X3x

xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5.19.0

X3x, R4a, X5x, X5x

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5.20.0

X3x, X3x, X4x, R5a, X5x

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx použitelnými xxxx původní surovina

5.21.0

R3a

Odstraňování xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx (konečné xxxxxxxxxx)

6.1.0

X2

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxx inertní xxxxx

8.1.0

X1, X1x

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odpad

8.2.0

D1, D1b

zařízení xxx xxxxxxx xxxxx

8.3.0

X1, X1x

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx odpadů

9.1.0

D10

ostatních xxxxxx

9.2.0

X10

xxxx x xxxxxxxx odpadních xxx

9.3.0

X10

xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu

hlubinná xxxxxxxx

10.1.0

X3

xxxxxxxx do povrchových xxxxxx, zejména xxxxxxxxx

10.2.0

X4

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxxxx skládek

10.3.0

D5

konečné či xxxxxx uložení, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxx

10.5.0

X12

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

10.6.0

X8, X9, X13

Xxxx xxxxxx

xxxx

xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

11.1.0

xxxxxxx x xxxxxxxxx životností

11.1.1

odpadních xxxxxxxxxxxxxxx

11.1.2

Xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx

12.1.0

X13x, X15

xxxxxxxxxxxx odpadů

12.2.0

R13a, X15

xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vod před xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

12.3.0

X13x

Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpětného xxxxxx

xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití

13.1.0

R3f, X4x, X5x,

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx x. 541/2020 Sb.

Náležitosti žádosti x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x odpady, xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx malého xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, náležitosti žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx k obchodování x odpady x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x odpady obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, právní formu x sídlo, je-li xxxxxxx právnickou xxxxxx; xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, obchodní xxxxx a xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx provozovny, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx s odpady, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx vztahu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx souřadnice xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx sídla xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx žadatele,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx technologického postupu xxxxxxxxx s odpadem x zařízení,

g) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, vstupujících x xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx vystupujících xx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx vlivu provozu xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx prostředí a xxxxxx lidí odpovídající xxxx zařízení x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx zařízení,

n) rozhodnutí xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) návrh xxxxxxxxxx řádu x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx provozu ohrožovat xxxxxx xxxx a xxxxxxx prostředí.

2. Xxxxxx x souhlas x xxxxxxxx malého zařízení x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxx x), x) x X).

3. Žádost x xxxxxxxx provozu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxx

x) projektovou dokumentaci,

b) xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx x geotechnické xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) návrh xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x následnou xxxx x skládku, xxxxxx xxxxxx délky doby xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx některé x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx provozu xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 1 x 2 obsahem provozního xxxx xxxxxxxx, mohou xxx x žádosti xxxxxxxx formou odkazu xx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x technických x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx provozního xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. x), xxxxx x xxxxxxxx podobě.

6. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxx xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx právnickou xxxxxx; xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a příjmení, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx osobou,

b) identifikační xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a

d) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx podle xxxx 1 xx 3 připojí x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x bodě 1, xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxx xxx.

9. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povolení provozu xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxx x pořadí podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx žádné xxxxx xxxxxx potřeba, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x/xxx

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx, xxxxx smí zařízení xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení

t/rok

Množství xxxxxx x xxxxxx xx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx za xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokumentace. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx projektovaná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolené činnosti (xxxxxxxxxxx)

x/xxx

Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx projektová xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x/xxx

Xxxxxxxx odpadů, které xxx s xxxxxxx xx používanou technologii xxxxxxxx do xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace, xxxxx xx plánovaná xxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx x integrované xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx kapacita xxxxxxxx

x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx smí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zařízení.

Maximální xxxxxxxx kapacita zařízení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x3

Xxxxxxxx skládky xxx xxxxxxx odpadů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentaci, x xxxx x xxx, xxxx část xxxx kapacity xxxxxxx (xxxxx x3) xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x3, x

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x objemu všech xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, stav platný x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx. Přepočet xxxxxxxxx odpadů na xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX 83 8036.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacita xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozšiřování skládky x xxxx x xxx, xxxx část xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x3) se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx o xxxxxxxxxx xx udávají x přesností xx xxxx xxxxx.

Příloha č. 4 x zákonu x. 541/2020 Sb.

Seznam xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx být xxxxxxxxxxx bez povolení xxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx výrobu xxxxxx, xxxxxxx xxxx recyklované xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, lepenky xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v průmyslu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

03 03 08

Odpady xx xxxxxxx xxxxxx x lepenky xxxxxx x xxxxxxxxx

15 01 01

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

15 01 05

Kompozitní xxxxx

19 12 01

Xxxxx x lepenka

20 01 01

Xxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx zpracovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx: 600 000 tun.

2. Xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikami

Odpady, xxxxx xxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

10 11 12

Xxxxxxx xxxx neuvedené xxx xxxxxx 10 11 11

15 01 07

Xxxxxxx xxxx

16 01 20

Xxxx

17 02 02

Xxxx

19 12 05

Xxxx

20 01 02

Xxxx

Xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kalendářním xxxx: 16 000 x.

3. Zařízení na xxxxxx kovů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikami

Odpady, xxxxx smí xxx x xxxxxxxx zpracovány:

02 01 10

Kovové xxxxxx (xxxxxxx xx zemědělství xxxx lesnictví)

10 02 10

Xxxxx x xxxxxxxxx

12 01 01

Piliny x xxxxxx železných xxxx

12 01 02

Úlet xxxxxxxxx xxxx

12 01 03

Piliny x třísky xxxxxxxxxxx xxxx

12 01 04

Xxxx xxxxxxxxxxx kovů

12 01 17

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx

15 01 04

Xxxxxx obaly

16 01 17

Železné xxxx

16 01 18

Neželezné xxxx

17 04 05

Železo a xxxx

17 04 01

Měď, xxxxx, xxxxx

17 04 02

Xxxxxx

17 04 03

Olovo

17 04 04

Xxxxx

17 04 06

Xxx

17 04 07

Xxxxxx xxxx

17 04 09*

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

19 10 01

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

19 12 02

Železné xxxx

19 12 03

Neželezné xxxx

20 01 40

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx: 4 100 000 x xxx xxxxxxx xxxx, 500 000 x xxx xxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovávající xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx smí xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

02 01 01

Xxxx z xxxxx x z xxxxxxx

02 01 03

Xxxxx xxxxxxxxxxx pletiv

02 01 06

Xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx slámy), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx

02 01 07

Xxxxxx x lesnictví

02 03 01

Xxxx x xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

02 03 04

Xxxxxxxx nevhodné xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

02 02 05

Xxxx x čištění odpadních xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx

02 04 01

Xxxxxx z čištění x praní xxxx

02 04 03

Xxxx x xxxxxxx odpadních vod x xxxxx xxxxxx xxxxxx

02 06 01

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

02 06 02

Xxxx x čištění xxxxxxxxx xxx x xxxxx jejich xxxxxx

02 07 01

Odpad x xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

02 07 02

Xxxxx x xxxxxxxxx lihovin

02 07 04

Xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

02 07 05

Xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxx jejich xxxxxx

19 12 12

Xxxx xxxxxx (včetně xxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 12 11 (xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozložitelným odpadem xxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikových látek x indikátorových organismů xxxxx §63 xxxx. 4)

20 01 08

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x stravoven (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx živočišného xxxxxx)

20 02 01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx množství odpadů xxxxxxxxxxxx v kalendářním xxxx xxxx xxxxxx 30 % z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx upravených xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kamením x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx 10 000 x odpadu nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 50 000 x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx neprovozuje xxxx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxx zařízení x xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx fondu.

8. Xxxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxxx xxxxx provozované x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikami.

Odpady, které xxx xxx x xxxxxxxx zpracovány:

07 02 13

Xxxxxxxx odpady

11 01 05

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

12 01 02

Xxxx xxxxxxxxx xxxx

16 03 05

Xxxxxxx

16 06 06

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

17 04 05

Xxxxxx a xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kalendářním xxxx: 20 000 x

9. Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx plastů, xxxxxxxxxxxx kaučuku x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx dostupnými technikami.

Odpady, xxxxx smí být x xxxxxxxx zpracovány:

07 02 13

Plastový xxxxx

15 01 02 Xxxxxxxx obaly

16 01 19

Xxxxxx

17 02 03

Xxxxxx

17 06 04

Xxxxxxxx xxxxxxxxx neuvedené xxx xxxxx 17 06 01 x 17 06 03

20 01 39

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx zpracovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx: 10 000 xxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení.

Odpady, xxxxx smí xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

16 02 11*

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (XXXX) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX)

16 02 12*

Vyřazená xxxxxxxx obsahující xxxxx xxxxxx

16 02 13*

Xxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 16 02 09 xx 16 02 12

16 02 14

Xxxxxxxx zařízení neuvedená xxx čísly 16 02 09 xx 16 02 13

20 01 23*

Vyřazená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20 01 35*

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 20 01 21 x 20 01 23

20 01 36

Xxxxxxxx elektrické x elektronické zařízení xxxxxxxxx xxx čísly 20 01 21, 20 01 23 x 20 01 35

Xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx: 500 t.

11. Xxxxxxxx ke zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx, které xxx být x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

16 01 03

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx: 15 000 x.

12. Xxxxx odpadů, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx provozovatele.

V xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx pouze ostatní xxxxxx.

Xxxxxxxxx okamžitá kapacita xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx 100 x.

Xxxxxxx x. 5 x zákonu č. 541/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x skladování odpadu xxxx jeho xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx způsobem x xxxxxx xxxxxxx

X1x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x výrobě xxxxxxx neuvedené v xxxxxx xxxx

X1x

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X2 Zpětné xxxxxxxxx xxxx regenerace xxxxxxxxxxxx

X2x

Xxxxxx získávání nebo xxxxxxxxxx rozpouštědel

Způsoby xxxxxxxxx xxx R3 Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx látek, xxxxx xx nepoužívají xxxx xxxxxxxxxxxx

X3x

Xxxxxxxxx nebo zpětné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx rozpouštědla neuvedené x dalších xxxxxx

X3x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxx xxxxxxx

X3x

Xxxxxxxxx xxxxxx

X3x

Xxxxxxxxx xxxxxx

X3x

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx organických materiálů

R3f Příprava xxxxxxxxx xx opětovné xxxxxxx
X3x Xxxxxxxxxxxx

X3x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxx spadající pod X4 Xxxxxxxxx nebo xxxxxx získávání xxxx x xxxxxxxxx kovů

R4a

Recyklace xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x sloučenin xxxx neuvedené v xxxxxxx bodech

R4b

Přepracování kovu xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxx

X4x

Xxxxxxxx xxxxxxxx dílů xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx R5 Xxxxxxxxx xxxx zpětné xxxxxxxxx xxxxxxxxx anorganických xxxxxxxxx

X5x

Xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bodech

R5b

Přepracování xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

X5x

Xxxxxxxx na opětovné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

X5x

Xxxxxx stavebních xxxxxxxxx, xxxxx přestávají xxx xxxxxxx

X5x

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx provozu xxxxxxx xxxxxx

X5x

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx skládek xx xxxxx fázi xxxxxxx xxxxxxx

X5x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxx odpadem

Způsoby xxxxxxxxx xxx R6 Regenerace xxxxxxx nebo xxxxx

X6x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx pod R7 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X7x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx snižování xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X8 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

X8x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X9 Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx opětovného xxxxxxx xxxxx

X9x

Xxxxxxxx olejů nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx olejů

Způsoby xxxxxxxxx xxx X10 Xxxxxxxx xx xxxx, která xx přínosem xxx xxxxxxxxxxx xxxx zlepšuje xxxxxxxx

X10x

Xxxxxxxx xx půdy, xxxxx xx xxxxxxxx xxx zemědělství xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx spadající xxx X11 Xxxxxxx xxxxxx získaných xxxxxxxx xx způsobů uvedených xxx označením X1 xx X10

X11x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx některým ze xxxxxxx uvedených pod xxxxxxxxx X1 xx X10

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx X12 odpadů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxxx R1 xx X11 xxxxxxxxx x xxxxxxx bodech

R12a

Úprava xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx X1 xx X11 xxxxxxxxx x dalších xxxxxx

X12x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx energie

R12c

Úprava xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx organických xxxxx (xxxxx, plasty)

R12d

Úprava xxxx recyklací xxxx xxxxxxx získáváním xxxx x sloučenin kovů

R12e

Úprava x následné xxxxxxxxx xxxx zpětnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx anorganických materiálů (xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx)

X12x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kvality

R12g

Zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X12x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

X12x

Xxxxxx xxxx x čistíren xxxxxxxxx xxx před xxxxxxxx na zemědělské xxxx

X12x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx pod X13 Xxxxxxxxxx odpadů před xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx X1 až X12, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx shromažďování x xxxxx

X13x

Xxxxxxxxxx odpadů před xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx uvedených pod xxxxxxxxx X1 xx X12, s xxxxxxxx xxxxxxxxx uložení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx

Xxxxxxxx

X bodu X3 - Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x využitím xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zasypávání.

K xxxx X12 - Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx X, xxxx tento xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předcházející xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, drcení, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, míšení xxxx xxxxxxxxx, před xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx X1 xx R11.

Příloha x. 6 x xxxxxx x. 541/2020 Sb.

Způsoby odstranění xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx

X1x

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx skládkování)

D1b

Ukládání odpadů xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X2

Xxxxxx půdními xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozklad xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x půdě)

D3

Hlubinná xxxxxxxx (například xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx prostor xxxxxxxxxx xxxxxx)

X4

Xxxxxxxx do povrchových xxxxxx (například xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx)

X5

Xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skládek (xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx oddělených xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x izolovány xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx)

X6

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxx a xxxxxx

X7

Xxxxxxxxxx xx moří x xxxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxxx xxx

X8

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx konečným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx některým ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx D1 xx X12

X9

Xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx příloze xxxxxxxxxxxxxxx, jejímž konečným xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx způsobů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx X1 xx X12 (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, kalcinace)

D10

Spalování xx pevnině

D11

Spalování xx xxxx

X12

Xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx)

X13

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxxx X1 až D12

D14

Přebalení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx způsobů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx X1 xx X13

X15

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx uvedených pod xxxxxxxxx X1 až X14, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx shromažďování x xxxxx.

Xxxxxxxx

X xxxx D11 - Xxxxx způsob xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx EU x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx X13 - Xxxxx xxxx x dispozici xxxx vhodný xxx X, může xxxxx xxxxxx zahrnovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx předzpracování, jako xxxxxxxxx třídění, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, peletizace, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx X1 xx X12.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxx č. 541/2020 Xx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx účinnost = (Xx - (Xx + Ei)) / (0,97 x (Xx + Ef))

Ep xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx tepla xxxx xxxxxxxxx. Vypočítá xx xxx, xx xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2,6 a xxxxx xxxxxxxx pro komerční xxxxxxx xxxxxxxx 1,1 (XX/xxx).

Xx xx rozumí xxxxx xxxxxxxxxxx vstup xx systému z xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx (XX/xxx).

XX xx xxxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zpracovávaných odpadech xxxxxxxxxx xx použití xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (GJ/rok).

Ei se xxxxxx xxxxx dodaná xxxxxxx bez Xx x Xx (XX/xxx).

0,97 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokumentem x nejlepších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx spalování xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx účinnosti xxx xxxxxxx odpadů způsobem X1

Xxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provozována xxxx 1. xxxxxx 2009: 0,60.

Xxx zařízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008: 0,65.

Příloha x. 8 x xxxxxx x. 541/2020 Sb.

Způsob a xxxxxxxx stanovení xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xx. 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výše krytí

1. Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx:

X = X x (X + T + X) (1)

Z - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x [Xx], [xxxx] nebo xxxx xxxx. Výsledek xxxxx xxxxxx (1) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx [Xx] xxxx xxxxxxx [xxxx], x xxxxxx xxx obdobně. Minimální xxxx xxxxxxxx záruky xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx (1) je 10 000 Xx.

X - xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx [x], xx xxxxx xx xxxxxxxx finanční xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx výše xxxxxx (X) a xxxxxxx xx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (M), xxxxxxxx xx zaokrouhluje xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

X - xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odstranění xxxxx xxxx odpadu

T - xxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx určení xxxx xx České xxxxxxxxx

X - xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx odpadu xx xxxx 90 dnů.

Rozměr xxxxxxx X, A x X xx [Xx/x], [euro/t] xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx (1) xx převedou xx xxxxxxx xxxxxxxx ([Xx/x], [xxxx/x] xxxx.) xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx národní bankou xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx oznámení, xxxxxxxxx dni, xxx xx xxxxxxx prováděn.

2. Xxxxxx při xxxxxxxxx

2.1 Xxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxxxxx pododstavce xxxx 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006.

2.2. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx "X" xx xxxxxx (1): Použije xx xxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx x. 1 - xxxxxxxxx xxxxx "X" xx xxxxxx (1)

Xxx.

Xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx v Xx/x

X

Xxxxx, xxxxx, dřevo - spalování

5 000

X

Xxxxxxxxxx

6 500

X

Xxxxxx skupiny 20, xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx

6 000

X

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx

7 000

X

Xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx skládkování, xxxxxxxxx xxxx

6 200

X

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

13 000

N

Dentální xxxxxxx

50 000

N

Odpady xxxxxxxxxx xxxxxx

16 000

X

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů, xxxxxxxxx xxxx

14 000

X

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 50-100 xxx polychlorovaných xxxxxxxx

35 000

X

Xxxxxx x odpady xxxxxxxxxx xxxxxx

250 000

X

Xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výše

13 000

X

X

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rtuť, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, freony apod.*)

30 000

*) Xxxxxxxxx hodnota, xxxxxx xx stanoví xxxxx charakteru xxxxxx

Xxxxx xx ministerstvu xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx vzorce (1) xx člen "X" xxxx.

2.3 Xxxxxx xx xxxxxxxx - člen "X" xx xxxxxx (1)

Xxxxxx xx přepravu xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx:

X = 10 + 0,1 x (X + 500) (2)

10 - xxxxxxxxx, xxxxx rozměr je [xxxx x x-1]

0,1 - xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx [xxxx x x-1 x xx-1]

X - vypočítaná xxxxxx xx přepravu xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x [xxxx/x].

500 - konstanta, xxxxx rozměr je [xx]

X - vzdálenost x [xx] xxxx xxxxxxxxxxx zařízením pro xxxxxxx xxxx odstranění xxxxx xxxxx 10 xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxx pro zpětný xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §48

2.4 Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu 90 dnů - xxxx "X" ve xxxxxx (1)

Tabulka x. 2 - Částky xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu 90 xxx

Xxx odpadu

Částka v Xx/x

Xxxxxxxxxx odpad

Částka x Xx/x

Xxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

4 000

2 000

Pasty, kaly

6 000

3 000

Prach, xxxxxx

8 000

4 000

Xxxx odpad xxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx)

12 000

6 000

Xxxxxxx xxxxx

16 000

8 000

2.5. Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxx "X" xx xxxxxx (1).

Xx xxxxxxxx xxxxxx (1) pro výpočet xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tunách, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) součtu xxxxxxxxx xxx. "živých xxxxxxx"; xx "živou xxxxxxx" xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zásilka, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokončení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx "X" x xxxxxxx aplikace "xxxx xxxxxxx" xxxxxx xxxxxxx xx hmotnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, četnosti xxxxxxx x na xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zasílat xxxxxxxxx o využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu x čl. 16 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x přepravou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. U obecného xxxxxxxx však xxxxxxx "X" xxxxx být xxxxx, xxx xx xxxxxxxx přepravovaného odpadu xxxxxxxxxxxx 10 xxxx, xxxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.6 Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx veličiny "X" xxx xx xxxx trasy, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx přepravy xxxxxxxx xxxxx xxxx 14 xxxxx 1 xxxxxxx II nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006.

2.7 Xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx "X", "T" x "X" xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.2, 2.3, 2.4 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ([Xx/x], [xxxx/x] apod.) x dosadí do xxxxxx (1). Xx "X" xx xxxxxx xx xxxxxx (1) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 2.5.

Příloha x. 9 x xxxxxx x. 541/2020 Sb.

Sazba poplatku xx ukládání odpadů xx skládku x xxxxxxxx, kterými xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx poplatků

1. Sazba xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poplatku za xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (v Xx/x)

Xxxxxxxxxx xxxxxx x roce

Dílčí xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 a dále

využitelných xxxxxx*)

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850

xxxxxxxxxx xxxxxx

500

500

500

500

500

600

600

700

700

800

xxxxxxxxxxxx xxxxxx

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpadů

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

sanačních xxxxxx

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

*) xxxxx §40 xxxx. 1.

2. Dělení xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (v %; rozpočet obce, xx jejímž xxxxx xx skládka xxxxxxx/xxxxxxxx Xxxxxxxx fondu životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 x xxxx

xxxxxxxxxxxx odpadů*)

60/40

50/50

45/55

36/64

28/72

26/74

24/76

22/78

20/80

20/80

zbytkových xxxxxx

80/20

75/25

75/25

75/25

75/25

60/40

60/40

50/50

50/50

40/60

xxxxxxxxxxxx xxxxxx

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

Xxxxxxx x. 10 x zákonu x. 541/2020 Sb.

Parametr xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx hodnota

Jednotka

spotřeba xxxxxxx xx 4 xxxxx (XX4)*)

10

xx X2/x sušiny

*) XX4 - test xxxxxxxxxx xxxxxxxx, testovací xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx spotřeby X2 xx 4 xxx

Xxxxxxx x. 11 x xxxxxx x. 541/2020 Sb.

Obsah xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů x xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x udělení pověření x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního řádu

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx, xxx-xx ustanoven,

c) číslo xxxxxxxxxxxx čitelného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li žadatelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx byl xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x nebezpečných xxxxxxxxxxxx xxxxxx3), pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx žádáno x udělení xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xx 3x

x) xxxxxx o xxxxxxxxx správního xxxxxxxx.

2. Xxxxx návrhu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx elektronické pošty xxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx x xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxx zástupce žadatele, xxx-xx xxxxxxxxx,

x) výčet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxx3), xxx jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx školení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žadatelem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žadatele x

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 12 x xxxxxx č. 541/2020 Sb.

Množství xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx výjimka xxxxx §157

1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §157, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obce xxxxxxxxx x bilanci xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poplatkovému xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx") a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x následující xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rok, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. V xxxxxxx xxxxxxxx obcí xxxx připojení xxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx bodu 1 xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na počet xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, která xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x bilanci xxxxxxxx.

3. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx x kalendářním xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx části xxxx, xxx xxxxx xxxx 1 hledí xx xxxxxxxx X xxxxxxxxx xxxxx vzorce

jako xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx X vypočtený xxxxx xxxxxx

xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx vzniklé xxxx xxxxxxx v xxxxxxx obyvatel.

V xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx následující xxxxxx:

X … počet xxxxxxxx xxxxxxx obce xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

XXxxxxxxx … xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXxxxx xxxxxxx … xxxxx občanů xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vzniklé xxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx období

Tabulka

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Množství xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxx

0,2

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

Informace

Právní xxxxxxx č. 541/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

261/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

284/2021 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

149/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x jednotném environmentálním xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx zákona č. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxx 86/278/EHS xx dne 12. června 1986 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx používání xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Rady 91/692/XXX, xxxxxxxx Xxxx 807/2003/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 219/2009/ES x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/853.

Xxxxxxxx Rady 87/217/EHS xx dne 19. xxxxxx 1987 x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx znečištění životního xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/692/XXX, nařízení Xxxx 807/2003/XX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2018/853.

Xxxxxxxx Xxxx 96/59/ES ze xxx 16. xxxx 1996 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx terfenylů (PCB/PCT), xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 596/2009/XX.

Xxxxxxxx Xxxx 1999/31/ES ze dne 26. xxxxx 1999 x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1882/2003/XX, nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 1137/2008/XX, směrnice Xxxx 2011/97/EU x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/850.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2008/98/ES xx dne 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 1357/2014/EU, xxxxxxxx Xxxxxx 2015/1127/EU, xxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/997 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/851.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/75/EU xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx).

2) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 2150/2002 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2002 x statistice xxxxxx, v platném xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 xx xxx 14. xxxxxx 2006 x xxxxxxxx odpadů, x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1257/2013 xx xxx 20. xxxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1013/2006 x směrnice 2009/16/XX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/852 xx dne 17. xxxxxx 2017 x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1102/2008.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2019/1021 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečišťujících xxxxxxx.

3) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1357/2014 xx xxx 18. prosince 2014, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/98/XX x odpadech a x xxxxxxx některých xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/997 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx se mění xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/ES, pokud xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX 14 "xxxxxxxxxx".

4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1069/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vedlejší xxxxxxxx živočišného xxxxxx x xxxxxxx produkty, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x o zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1774/2002 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišného xxxxxx), x platném xxxxx.

Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 767/2009 xx xxx 13. července 2009 o uvádění xx xxx x xxxxxxxxx krmiv, o xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1831/2003 x o xxxxxxx xxxxxxxx Rady 79/373/XXX, xxxxxxxx Komise 80/511/XXX, xxxxxxx Rady 82/471/XXX, 83/228/XXX, 93/74/EHS, 93/113/XX x 96/25/XX a xxxxxxxxxx Xxxxxx 2004/217/ES, x platném xxxxx.

6) Například xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7) Xxxxxxxxx zákon č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 102/2001 Sb., x obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 258/2000 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 350/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx směsích a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx dne 18. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 793/93, nařízení Xxxxxx (XX) x. 1488/94, směrnice Xxxx 76/769/XXX a xxxxxxx Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX x 2000/21/ES, x platném xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1272/2008 ze dne 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx, o xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/XX x x xxxxx nařízení (ES) x. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.

9) Xxxxxxxxx nařízení Xxxx (XX) č. 333/2011 xx xxx 31. xxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx určité xxxx xxxxxxxx šrotu xxxxxxxxxx být xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/XX, nařízení Xxxxxx (XX) č. 715/2013 xx dne 25. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2008/98/XX.

10) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 178/2002 xx xxx 28. xxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x požadavky potravinového xxxxx, xxxxxxx se Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx postupy týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

11) Zákon č. 201/2012 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx nerostného bohatství (xxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx úřadu č. 99/1992 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

14) Xxxxxxxxx xxxxx č. 111/1994 Sb., x silniční xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravě nebezpečných xxxx - XXX (Xxxxxx 1957), vyhlášená xxx č. 64/1987 Sb., x xxxxxxx znění, Xxxxxxxx xxxxxx o mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xx vnitrozemských xxxxxxx xxxxxxx (ADN) (Ženeva 2000), xxxxxxxxx xxx č. 102/2011 Sb. m. s., Xxx xxx xxxxxxxxxxx železniční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí (RID), xxxxx xx xxxxxxxxx X k Xxxxxx x xxxxxxxxxxx železniční xxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxxxx xxx č. 8/1985 Sb., v xxxxxxx xxxxx.

15) Zákon č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního prostředí x integrovaném xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008, v xxxxxxx znění.

Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - XXX (Ženeva 1957), x platném znění.

Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (XXX), x xxxxxxx xxxxx.

17) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1272/2008, v xxxxxxx xxxxx.

18) Zákon č. 239/2000 Sb., x integrovaném záchranném xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx ochraně, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021.

20) Zákon č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 309/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x. 361/2007 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 432/2003 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx do kategorií, xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxx expozičních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x azbestem x biologickými činiteli, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/852.

22) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1257/2013, x xxxxxxx xxxxx.

23) Basilejská xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přes xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (Basilej 1989), xxxxxxxxx xxx č. 6/2015 Sb. m. s.

24) Například xxxxx č. 273/2008 Sb., x Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Vyhláška č. 294/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx skládky x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx vyhlášky x. 383/2001 Xx., x podrobnostech xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxx č. 383/2001 Sb., x podrobnostech nakládání x xxxxxx.

26) Zákon č. 148/2023 Sb., x jednotném xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.