Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 30.06.2023.


Zákon o odpadech

541/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Účel a předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Odpadové hospodářství a jeho hierarchie §3

Odpad §4

Původce odpadu §5

Zařazování odpadu §6

Nebezpečný odpad a ostatní odpad §7

Vedlejší produkt §8

Ukončení odpadového režimu §9 §10

Vymezení některých dalších pojmů §11

Předcházení vzniku odpadu §12

ČÁST DRUHÁ - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

HLAVA I - VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

Obecné povinnosti při nakládání s odpady §13

Nakládání s nezákonně soustředěným odpadem §14

HLAVA II - POVINNOSTI PŮVODCE ODPADU A PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ

Povinnosti původce odpadu §15

Provozovatel zařízení §16

Povinnosti provozovatele zařízení §17 §18 §19

Školní sběr §20

HLAVA III - PROVOZ ZAŘÍZENÍ URČENÝCH PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A POVOLENÍ K OBCHODOVÁNÍ S ODPADY

Provoz zařízení určených pro nakládání s odpady §21

Povolení provozu zařízení §22

Revize povolení provozu zařízení §23

Přechod práv a povinností z povolení provozu zařízení §24

Změna, zrušení a zánik povolení provozu zařízení §25

Povolení k obchodování s odpady §26

Omezení vydání povolení §27

HLAVA IV - VZORKOVÁNÍ A ZKOUŠKY ODPADU §28 §29

HLAVA V - JEDNOTLIVÉ ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Díl 1 - Soustřeďování, skladování a sběr odpadu

Soustřeďování odpadu §30

Skladování odpadu §31

Sběr odpadu §32

Díl 2 - Úprava odpadu §33

Díl 3 - Využití odpadu

Obecná ustanovení §34

Energetické využití odpadu §35

Díl 4 - Odstranění odpadu

Obecná ustanovení §35

Odstranění odpadu skládkováním §37 §38

Povinnosti provozovatele skládky §39

Zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku §40

Zabezpečení ochrany životního prostředí a zdraví lidí při ukládání odpadu na skládku §41

Rezerva na zajištění rekultivace a následné péče o skládku §42 §43

Díl 5 - Obchodování s odpady a zprostředkování nakládání s odpady

Obchodování s odpady §44

Zprostředkování nakládání s odpady §45

Díl 6 - Přeprava odpadu

Oddíl 1 - Povinnosti při přepravě odpadu §46

Oddíl 2 - Přeshraniční přeprava odpadu

Základní povinnosti §47

Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů §48

Souhlas, zákaz a námitka §49

Zahájení přeshraniční přepravy odpadů §50

Změny v přeshraniční přepravě po odsouhlasení a zrušení souhlasu §51

Povinnost zpětného převzetí §52

Oddíl 3 - Finanční záruka při přeshraniční přepravě odpadu

Obecná ustanovení §53

Způsob provedení finanční záruky §54

Výpočet finanční záruky §55

Použití finanční záruky §56

Vrácení záruční listiny §57

Zvláštní ustanovení §58

HLAVA VI - NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI DRUHY ODPADU

Díl 1 - Komunální odpad a další odpady v obecním systému

Obecní systém §59 §60

Povinnosti osob při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému §61

Povinnosti podnikajících fyzických osob a právnických osob při nakládání s komunálním odpadem §62

Díl 2 - Biologicky rozložitelný odpad, komunitní kompostování, kaly a sedimenty

Povinnosti při nakládání s biologicky rozložitelným odpadem §63

Malé zařízení §64

Komunitní kompostování §65 §66

Kaly §67

Úprava kalů před použitím na zemědělské půdě §68

Povinnosti při používání kalů na zemědělské půdě §69

Sedimenty §70

Díl 3 - Nebezpečný odpad

Balení a označování nebezpečných odpadů §71

Mísení nebezpečných odpadů §72

Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů §73 §74

Zánik a odejmutí pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu §75

Postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu §76

Kontrola hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, pozastavení platnosti osvědčení a odejmutí osvědčení §77

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů §78 §79

Díl 4 - Odpad z výroby oxidu titaničitého §80

Díl 5 - Polychlorované bifenyly §81 §82 §83

Díl 6 - Odpad perzistentních organických znečišťujících látek §84

Díl 7 - Odpad obsahující azbest §85

Díl 8 - Odpad rtuti §86

Díl 9 - Odpady s obsahem radionuklidů §87

Díl 10 - Odpady ze zdravotní a veterinární péče §88 §89 §90

Díl 11 - Odpad léčiv z domácností §91

Díl 12 - Odpadní olej §92

Díl 13 - Recyklace lodí §93

ČÁST TŘETÍ - PRŮBĚŽNÁ EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ §94 §95 §96

ČÁST ČTVRTÁ - PLÁNY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Společná ustanovení §97

Plán odpadového hospodářství České republiky §98 §99

Plán odpadového hospodářství kraje §100 §101 §102

ČÁST PÁTÁ - POPLATEK ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU

HLAVA I - POPLATEK

Subjekt poplatku §103

Předmět poplatku §104

Osvobození od poplatku §105

Základ poplatku §106

Sazba poplatku §107

Výpočet poplatku §108

Poplatkové období §109

Rozpočtové určení poplatku §110

HLAVA II - SPRÁVCE POPLATKU A SPRÁVA POPLATKU

Obecná ustanovení §111

Plátce poplatku §112

Vyúčtování §113

Splatnost poplatku §114

Úrok z prodlení §115

ČÁST ŠESTÁ - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PŘESTUPKY

HLAVA I - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ §116

HLAVA II - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §117

Přestupky původce odpadu §118

Přestupky provozovatele zařízení §119

Přestupky provozovatele skládky §120

Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §121

Přestupky obce §122

Společná ustanovení §123 §124 §125

ČÁST SEDMÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství §126

Ministerstvo §127

Informační systém odpadového hospodářství §128

Ministerstvo průmyslu a obchodu §129

Ministerstvo zemědělství §130

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský §131

Ministerstvo zdravotnictví §132

Krajská hygienická stanice §133

Inspekce §134

Celní úřad §135

Provádění kontroly přepravy odpadů celním úřadem §136

Zadržení odpadu a dopravního prostředku při provádění kontroly přepravy odpadů celním úřadem §137

Postup při zadržení odpadu a dopravního prostředku §138

Námitka proti zadržení odpadu a dopravního prostředku §139

Vrácení zadrženého odpadu a dopravního prostředku §140

Náhrada nákladů §141

Součinnost celního úřadu s jinými orgány §142

Generální ředitelství cel §143

Policie České republiky §144

Krajský úřad §145

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §146

Obecní úřad §147

Újezdní úřad §148 §149

Kontrola v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady §150

ČÁST OSMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ

Společná ustanovení §151 §152

Přechodná ustanovení §153 §154 §155 §156 §157

Zrušovací ustanovení §158

ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST §159

Příloha č. 1 - Cíle odpadového hospodářství

Příloha č. 2 - Katalog činností

Příloha č. 3 - Náležitosti žádosti o povolení a povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady, náležitosti žádosti o souhlas a souhlasu s provozem malého zařízení, náležitosti žádosti o povolení provozu skládky odpadů, náležitosti žádosti o povolení a povolení k obchodování s odpady a náležitosti zprávy o revizi

Příloha č. 4 - Seznam zařízení k využití odpadu, která smí být provozována bez povolení provozu zařízení

Příloha č. 5 - Způsoby využití odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho využitím

Příloha č. 6 - Způsoby odstranění odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho odstraněním

Příloha č. 7 - Výše požadované energetické účinnosti a vzorec pro její vypočet

Příloha č. 8 - Způsob a podmínky stanovení druhu a výše finanční záruky podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 poskytované ve prospěch ministerstva a informace a dokumentace nezbytné pro stanovení výše krytí

Příloha č. 9 - Sazba poplatku za ukládání odpadů na skládku a procenta, kterými se rozpočty podílejí na výnosu poplatků

Příloha č. 10 - Parametr biologické stability

Příloha č. 11 - Obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Příloha č. 12 - Množství odpadů, na které se vztahuje výjimka podle §157

INFORMACE

541

XXXXX

xx xxx 1. xxxxxxxx 2020

x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Účel x předmět xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zdraví xxxx x trvale xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx a nakládáním x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx sociální xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatelnosti xxx, aby bylo xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1), xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro předcházení xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx s xxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx hospodářství a

c) xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) výbušniny, xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které

1. nevykazují xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přímo použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxx3) x

2. využívají xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx se zákonem x xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx přírodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx použit xx xxxx přirozeném xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx, správy vodních xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx účinku xxxxxxx xxxx xxxxxx sucha xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx některou x nebezpečných vlastností xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3), x

x) xxxx in xxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pevným základem.

(2) X rozsahu, v xxxxx nakládání x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx

x) odpadní xxxx,

x) xxxxxxx odpad,

c) xxxxxx, návykové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návykové xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) mrtvá xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvířat, xxxxx jsou odstraněna x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009 4),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx4), x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx živočišného původu x získaných xxxxxxxx xxxxxxxx xx spalování xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x využití v xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx kompostování,

f) xxxxx, které xxxx xxxxxx x použití xxxx xxxxx suroviny xxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 767/2009 5) x které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx produkty xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx, a

g) xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

(1) Odpadovým xxxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx zaměřená na xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu, xx nakládání x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x místo, xxx xx odpad xxxxxx uložen, zprostředkování xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odpadové xxxxxxxxxxxx xx založeno xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a nelze-li xxxxxx xxxxxx předejít, xxx x následujícím xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x není-li xxxxx xxx xx, jeho xxxxxxxxxx.

(3) Výklad x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x hierarchií xxxxxxxxxx hospodářství.

(4) Při xxxxxxxxxxx hierarchie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zohlední

a) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x materiálů, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) technická xxxxxxxxxxxxxx a hospodářská xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxx, zásady x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x případě xxxxxx, x nichž xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx výsledek x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdraví xxxx.

§4

Xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx zbavit.

(2) Má xx za to, xx osoba xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx věc xxxx xxxxx používat k xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Osoba xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) ji nepoužívá xxxx xx není xxxxx používat x xxxxxxxxx účelu x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředí,

b) xxxx vyřazena xxxx xxxxxxx na základě xxxxxx právního xxxxxxxx6), xxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx produktem xxxxx §8 odst. 1.

(4) X xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx věc xxxxxxx, rozhoduje xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx z xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx podat, xxxxx xx xx xxxxxx x téže movité xxxx vedeno xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx x uložení xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx životního prostředí (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx s věcí x souladu x xxxxx xxxxxxx, zákonem x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006.

§5

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx, při xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx odpadů xxxx xxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx odpadu, nebo

c) xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx podle §59 x 60 xx xxxxx obcí x xxxxxx xxxxx určenému.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx více xxxx xxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx odpad, xx xxxxxxxx odpadu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxx osoba podle xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx osobami. Xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx stává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v okamžiku xxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů x odpadů x xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx z domácností, xx původcem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx byla původcem xxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx odpadu

(1) Xxxxx xx zařazuje xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo jako xxxxxxx odpad, x

x) xxxxx xxxxxx vymezeného x Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Katalogu xxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx odpad, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x nebezpečných xxxxxxxxxxxx xxxxxx3),

x) se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx je x Xxxxxxxx odpadů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) je smísen x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xx xxx znečištěn.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxx použitelnými předpisy Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů3) x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx předpisů Evropské xxxx xxx označeními XX 9, XX 14 x HP 15 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx je xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxx komunální xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x když splňuje xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, pouze xxxxx x xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §76.

(5) Xxxxxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů3) xxx xxxxxxxxxx HP 9, HP 14 x XX 15.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx, xxxxx vznikla xxx xxxxxx, jejímž xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxx nedílná xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx další využití xxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxx využití xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, než xx běžná výrobní xxxxx,

x) je xxxx xxxxx využití v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx8) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx x

x) xxxx xxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x), pokud xxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie; splnění xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx průvodní xxxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Ministerstvo a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx může stanovit xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx splnění podmínek xxx vedlejší xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx účel, xx xxxxxxx xxx být xxxxxxxx xxxxxxx využíván,

2. xxxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) x

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxx zdraví,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kritérií xxxxx odstavce 1 xxxx. x), včetně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e).

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx průvodní xxxxxxxxxxx, xx povinen xxx xxxxxx další osobě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx

§9

(1) Xxxxx, který xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie9) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx právním předpisem, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx stanoveným přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) splňuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx právními předpisy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx7) x xxxx využití xxxxxxxx x nepříznivým dopadům xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdraví lidí x

x) xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx průvodní xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx některého xx xxxxxxx využití x xxxx vymezen xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie9) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x současně se xxxxxxx x xxxxx xxxxxx k dalšímu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, přestane xxx xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveném v xxxxxxxx krajského xxxxx xxxxx §10 odst. 1, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx tohoto povolení, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v povolení x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Odpad, xxxxx byl xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx x okamžiku, kdy

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx proběhla x xxxxxxx s §34 xxxx. 3,

x) splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účely, pokud xxxx stanoveny jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx normami použitelnými xx výrobky,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx7) a jeho xxxxxxx nepovede k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x

x) xxx něj xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx přestane xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3 přílohy č. 4 x tomuto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx věc, xxxxx přestala xxx xxxxxxx, x výjimkou xxxx, xxxxx přestala xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, a xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 11 přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx předávat xxxx věc x xxxxxxxx dokumentací.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx s odpady (xxxx xxx "provozovatel xxxxxxxx"), xx xxxxxx xxxxxxxxxx být xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Ministerstvo x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx

x) odpady, xxxxx xxxxxxxxxx xxx odpadem xxxxx odstavce 1; xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx pouze odpady, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xx xxxxx využívají xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxx odpadem,

c) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx smí xxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx zpracování xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx využití xxxxx odstavce 1,

f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1; xxxx xxxxxxxx xxxx xxx stanovena xxx, xxx xxxxxxxxx, xx výsledná xxx xx využitelná xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx na vzorkování x zkoušení xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavků podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx 5.

§10

(1) Xxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x využití xxxxxx povolí, že x zařízení xxxx xxxxxxxx x recyklaci xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x odpad xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 a xxxxxxx prokáže, že xxxxxxxx xxx

x) se xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx žádosti,

b) xx věcí, xxx xxxxxx existuje trh xxxx xxxxxxxx,

x) splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx výrobky, x

x) xxxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) x xxxx xxxxxxx nepovede x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx součástí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x využití xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vymezí

a) xxxxx, který přestává xxx odpadem,

b) xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx věc xxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx odpad xxxxxxxxxx xx procesu xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx přestává xxx xxxxxxx,

x) postup xxxxxxxxxx odpadu,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx být xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx zajistila, že xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx doplňujících xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x zkoušení, x

x) xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo x návrhu provozního xxxx zařízení.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, xxx xx výsledná xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx, xxx pro xx xxxxxxxx trh xxxx xxxxxxxx a zda xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx krajské hygienické xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Závazné xxxxxxxxxx x vyjádření xx nevyžadují, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx pravomocné rozhodnutí, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx věc a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci.

(6) Xxxxxxx úřad xxxxx xxxx xxxxx povolení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(7) X xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx důvod xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oblastí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx x hlediska dopadů xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxx

x) předcházením vzniku xxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x zdraví xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x výrobcích xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx částí x xxxxxxxxx účelu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků,

b) xxxxxxxxx použitím xxxxxxx, xxxxxxx jsou výrobky xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx použity ke xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, odstranění odpadu, xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx přeprava odpadu,

d) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxx prvotního třídění xxx xxxxx odděleného xxxxxxxxxxxxx x dočasného xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx,

x) odděleným xxxxxxxxxxxxxx odpadu soustřeďování xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx odpady xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, kategorie x xxxxxxxxx odpadu x xxxxx usnadnit xxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování,

f) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx od jiných xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 9 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxx nebo odstranění xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx odstraněním,

h) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx změně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx třídění, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, snížení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx odstranění, xxxxxxx xxxxx xx úpravě xxxxxxx xxxx odpadem,

i) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx nahradí xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xx x tomuto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 nebo 10 x xxxxxxxx xxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou uvedeny x příloze č. 5 k xxxxxx xxxxxx,

x) energetickým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxx palivo za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obsahu nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití x přepracování xx xxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx využití odpadu, xxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, materiály nebo xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx; recyklace xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx materiálů, xxx xxxxxxxxxx energetické xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx použity jako xxxxxx xxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) skladováním odpadu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k tomu xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 1 xxxx xxxx jejich odstraněním xxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx odpadu činnost, xxxxx není využitím xxxxxx, x to x x případě, xx xxxx činnost xx jako xxxxxxxx xxxxxxxx znovuzískání xxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 6 x tomuto zákonu,

p) xxxxxxxxxxxx s odpady xxxxx a xxxxxx xxxxxx na vlastní xxxxxxxxxxx právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx odpad fyzicky x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxx,

x) zařízením xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx

1. zařízení ke xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Katalogu xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2,

2. xxxxxxxx x xxxxxxx odpadu xxxxxxxx v příloze č. 4 x tomuto xxxxxx, xxxxx xx provozováno xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 x jehož xxxxxxxx provozu xxxx xxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1, nebo

3. xxxx zařízení xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx samostatného pohybu x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s odpady xxxxxxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxx fyzicky x držení,

u) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx technické xxxxx xxx xxxxxxxxx úpravách.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) komunálním odpadem xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx, biologický odpad, xxxxx, textil, obaly, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odpadní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x objemný xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx odpad x xxxxxx xxxxxx, pokud xx xx do xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, septiků, kanalizační xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx vod, včetně xxxx, vozidla na xxxxx životnosti xxx xxxxxxxx x demoliční xxxxx,

x) xxxxxxxxxx rozložitelným xxxxxxx odpad, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx komunálním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad xxxxxxxx x komunálním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx odpadem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx zeleně, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x domácností, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, velkoobchodu, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx maloobchodních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx zařízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx zařízení pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxx odpad xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 20 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 150 xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dopravu xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx ze xxxxx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx,

x) skládkou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odpadů xxxxxx xxxxxx řízeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx surovinou xxxxxxxxx xxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpadů, xxxxx přestaly xxx xxxxxxx poté, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, materiálů xxxxxxxxx x xxxxxxx podléhajících xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou životností, xxxxxxxxx z dalších xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx surovin, xxxxxxxxx předávaných x xxxxxx využití; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxx prvotní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ploch, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx toků xxxxxxx xxxxxxxx usazováním erodovaných xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx materiálu, xxxxx xxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x demoličním xxxxxxx xxxxx vznikající xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) potravinovým odpadem xxxxxxxxx xxxxx čl. 2 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 178/2002 10), xxxxx se xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx soustředěný xxxx xxxxxxxx určené xxx nakládání x xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Shromažďováním xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) soustřeďování odpadu x xxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřesáhne xxxx 1 xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kdy xx na shromažďovací xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxx místě xxxx xxxxxxxxxx původce xxxxxx x xxxxxxxx nejvýše 20 xxx, pokud xx přepraven xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu,

c) soustřeďování xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §59 xxxx. 2 x 5, nebo

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu

(1) Xxxxx je povinen xxx své činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx zabezpečit, aby xxxxx x xxxxxx xxxxxx výrobků xxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx není xxxxx xxxxxx odpadu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odpadů v xxxxxxx x hierarchií xxxxxxxxxx hospodářství.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx použije x xxxxx své činnosti xxxx jej předá x souladu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx kompostování tak, xxx xxx zajištěn xxxxxxx mikrobiální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx metanu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx živočišného xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx splňujícím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vedlejších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx4). Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx činnosti xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x kompostování jsou xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx, pokud ji xxxx osoba xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxx, nebo prostřednictvím xxxx osoby.

(5) Platí, xx xxxxxx xxx, xxxxxx osoba xxxxxxx xx místo určené xxxx x xxxxxx xx možné x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x původnímu xxxxx, xx xxxxxxx odpadem, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx použití.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXX

XXXXX I

VŠEOBECNÉ XXXXXXXXXX

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady

(1) Každý xx povinen

a) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx pro daný xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxx x odpady xxxxxxx xxx překročeny xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx životního prostředí x zdraví xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x kategorií xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx s odpadem x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) nakládat x odpadem xxx, xxx jej zabezpečil xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx aby xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx možnost xxxxxxxxx x daným odpadem x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxx sám zpracuje, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx předání xxxxx xxxxxxx x) a

e) xxxxx, xxxxx sám xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, výzkumu x xxxxxx, zjištění xxxxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady, xxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxx, hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozborům x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství

1. xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx druhem a xxxxxxxxx odpadu xxxx xx xxxxxxxx xxxxx §16 odst. 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx druh x xxxxxxxxx odpadu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

3. xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §59 xxxx. 2 x 5.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpadu x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, výzkumu x xxxxxx, x zjištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s odpady, x zařazení xxxxxx xx xxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady x souladu x xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) obchodník x odpady x xxxxxxxxx pro daný xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §59, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §20.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x právnické x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a zdolávání xxxxxx, se xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§14

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Vlastník xxxxxx xx povinnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx pro daný xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu, xxxxx xx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx obecnímu xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xx odpad soustředěn.

(3) Xxxxx xx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozví, xx xx x xxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxx xxxxxxxxx soustředěný xxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx zjistit xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, aniž xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx odpadu xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx obecní úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx ve xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx výzvy. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovit lhůtu x xxxxxxxxx xxxxxx x jeho předání xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx delší. Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx odpad xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s odpady.

(5) Xxxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zařízení určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, xxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) uložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx zabezpečil xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, proti xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx prostředí, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx soustředěný xxxxx xxxxxxxx x předat xx xxxxxxxx určeného xxx nakládání x xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x), xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx x), xx xxxxx xxxxxxxx obecním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx oprávněna xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx nezbytnou x xxxxxxxxxxx nebo odklizení xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X PROVOZOVATELE XXXXXXXX

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx původce xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, u kterých xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Původce xxxxxx xx povinen

a) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx odpad, xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §13 odst. 1 xxxx. x); x xxxxxxx xxxxxxxxxx x demoličního odpadu xx tato povinnost xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxxxx a demoličního xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx,

x) v případě xxxxxxxxxxx odpadu, xxxxx xxxxx produkuje, a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx. 1 písm. x) v odpovídajícím xxxxxxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx a demoličních xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx množství xxxxxxxxxxxxx stavebních a xxxxxxxxxxx odpadů odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx fyzická xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §59 obci,

d) s xxxxxx jednorázovou xxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx předat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, zda xxx xxx x xxxxx odpadem v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx obchodník x xxxxxx xxxxxx xxxxx převzít; xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x případě xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx d) xxxxxx základního popisu xxxxxx; x případě xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx popisu xxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx odpadu xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxx xxxxxxxxx; na základě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx základního popisu xxxxxx provozovatel xxxxxxxx, xx kterého xx xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxx, za zpracování xxxxxxxxxx xxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) při xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x vybouranými xxxxxxxxxx materiály xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx produkty a xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx použití x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx odpadu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozovny povinen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx odpadu xxxxxxx xxxxx soustředěný x provozovně do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provozovně, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zařízení určeného xxx nakládání x xxxxxx vedle xxxxxxx xxxxxx také vlastník xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx soustředěny. Xxxxxxxx nemovité věci xx povinen xxxxxx xxxx povinnost nejpozději xx 60 dnů xxx dne, kdy xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x odpadu xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a

c) xxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxxx stavebními xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx produkty x stavebními x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, provádění xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§16

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx od xxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx předává odpad xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx uzavřít písemnou xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ve vlastnictví xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx musí xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx s xxx xxx nakládáno xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpad xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodníkovi x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx odpadu.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx x při xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxx §17 odst. 1 xxxx. b) a x), xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu okamžikem xxxxxxxx přepravy. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx odpadu xxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxxxxxx zahájení xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§17

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx, sběru, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2,

x) při xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx,

1. zaznamenat údaje x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx, ze xxxxxxx je odpad xxxxxxxx tak, aby xxxxx xxx vedena xxxxxxxx xxxxxxxx odpadu x prováděno ohlašování,

2. xxxxx zvážit x xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx druhu x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x kategorie x xxxxxxx, xx xx přebírá xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

5. x xxxxxxx, xx není x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, odmítnout xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx odpadu, x výjimkou odpadu, xxxxx xxxxxxxxxx byl xx před xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x kategorii xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení,

d) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx opakovaných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x údaji x xxxxxxxx, ze xxxxxxx odpady xxxxxxx, x s údaji xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xx zařízení xxxxxx nebo zda xxx obchodník x xxxxxx takový odpad xxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx základním xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uložení xx skládce nebo x zasypávání je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ukazatelích x xxxxxxxx x xxxxxxx podle §15 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odpadem na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx prostředí, které xxxx v rozporu x vlivy xxxxxxxxx x provozním xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx limity xxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxxxx předpisy xx xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxx lidí, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx odpady, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx stanici x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxx komunální xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx obci, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, do 15. xxxxx xxxx x xxxxxxxx převzatého xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x

x) xxxx xxxxxxxx deník.

(2) Xxxxxxxxxxxx zařízení je xxxxxxx xxxx ukončením xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxx §25 odst. 1 nebo 2 xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zařízení xx xxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx. Do xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx soustředěný xxxxx.

(3) Xxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx odstavce 2, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx vedle xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx, a xxx jsou odpady xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxx k xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx 1,

x) rozsah údajů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxx x způsob xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x h) a

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx deníku xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§18

(1) Provozovatel zařízení xx xxx převzetí xxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx odpadu; xx xxxxxx xxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx.

(2) Xxxxxxx odpadu, xxxxxx nepodnikajících xxxxxxxxx xxxx, xxxxx odpad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxx nesmí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přebírá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x bohoslužebných xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x odpadu xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x doplnit xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx zaznamenání xxxxx xxxxx odstavců 3 a 4 xxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozsah x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§19

(1) Xxxxxxxx kovové xxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx díla nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 48 hodin xx xxxxxx převzetí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kovových odpadů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xx nepodnikajících xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx za přebíraný xxxxxx xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pouze převodem xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx formou poštovního xxxxxxx. X uskutečněných xxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je povinen x případě, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpad xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nepřebírá x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro nakládání x odpady,

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kamerovým xxxxxxxx, uchovávat záznam x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 30 xxx x xx xxxxxxxx tento záznam xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovníky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx získání xxxxxxxxxx znalostí, xxxxxxxxxx x postupů pro xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx pořídit xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) rozsah a xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kamerový systém x xxxxxxxxx na xxxxxxxx záznamu.

§20

Školní sběr

(1) Xxxxx xxxx xx xxxx xxxx studentů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x kovů x xxxxxxxxxx. X tomto xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx okamžikem xxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxx sběru xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx, na xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu, x xxxxxxxx povinnosti podání xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Na xxxx xx xx xxxxxx x odpadu xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx nevztahují xxxxxxxxxx původce xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ročního xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x odpady.

(5) Xxxxx předá xx 15. xxxxx xxxx, xx jejímž území xx xxxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx určeným xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx převzaté odpady xxxxxxx, za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxx předání xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

XXXXX XXX

XXXXXX ZAŘÍZENÍ XXXXXXXX PRO NAKLÁDÁNÍ X ODPADY X XXXXXXXX X OBCHODOVÁNÍ X XXXXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx nakládání x odpady smí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zařízení xx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx vydaného xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoveny v příloze č. 3 x tomuto xxxxxx.

(3) Zařízení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vymezené v příloze č. 4 x tomuto xxxxxx a malé xxxxxxxx xxx být xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§22

Xxxxxxxx provozu zařízení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx činností x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Povolení xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 6 xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx mobilního zařízení xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx uplynutím doby, xx xxx bylo xxxxxxxx vydáno, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) S xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx obec, xx xxxxxx xxxxx xx xxx zařízení xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx, x xxxx, jejíž životní xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx připojí závazné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx posoudí xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx provozu zařízení xxxxx §21 xxxx. 2 vymezené x xxxxxxx nejsou dostatečné xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lidí, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lidí xxxxxxx.

(5) Povolení provozu xxxxxxxx xx vykonatelné xx xxxx xxxxxx xxxxxx moci kolaudačního xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx stavby xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3, vydat kolaudační xxxxxxx, kolaudační xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souhlas nebo xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx určené xx xxxxxxxxxx, sběru, úpravě, xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zařízení xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxxx povolení provozu xxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x hlediska xxxx xxxxxxxxxxx x úplnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zprávu o xxxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx zařízení (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxx") xx xxxxxxxxx, x to xx xxxxx 6 let xxx dne nabytí xxxxxx xxxx povolení xxxxxxx zařízení, xxxx xxxxxxxx změny xxxx xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxxx zprávy x xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx zařízení uplynutím xxxx lhůty xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x změnu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx předloží návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx krajský úřad xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x revizi xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, x xxxxxxxxxxxx nepodal žádost x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zprávou x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předložené zprávy x xxxxxx, podání xxxxxxx x změnu xxxxxxxx provozu zařízení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx upraveného xxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve stanovené xxxxx nepředloží xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxx. Krajský xxxx dále xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx, xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxx shledá, xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxx §25 xxxx. 1.

(3) Xxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxx povolení provozu xxxxxxxx, zprávu x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxx xxxx provozu xxxxxxx.

(5) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přecházejí xx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxxx xxxxxx vlastnictví xxxx právo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxx krajskému xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a x téže lhůtě xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx provozní xxx xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx tak, xxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxx provozovatele xxxxxxxx.

§25

Xxxxx, xxxxxxx x xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Krajský úřad xxxxx nebo změní xxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx

x) dojde ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy, nebo

c) xxxx xxxx ruší xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1.

(2) Krajský xxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) opakovaně xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx neplní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx životností opakovaně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) nevede xxxxxxxxx xxxxxxxx x osobách x x xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1,

x) poruší zákaz xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx §19 odst. 2, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx způsobem, xxx xx stanoveno x §19 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení bez xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxx, x to xx xxx ohlášení xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx užívací xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx převodu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxx dosavadní povolení xxxxxxx xxxxxxxx, dokud xxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto.

(5) Xxxxxxx úřad změní xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24.

(6) Xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx změna xxxxxxxx xxxx xxxxx zrušení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx posoudí xxxx žádost x xxxxxxxx dopadů xx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Povolení x xxxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx může xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x odpady xxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osoby, xxxxx x vydání xxxxxxxx žádá. Pokud xxxx x xxxxxx xxxxxxxx osoba se xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je x xxxxxx povolení xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí dostatečnou xxxxxxx životního prostředí x xxxxxx lidí.

(2) Xxxxxxxx x obchodování x odpady xx xxxxxx xx dobu xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 6 xxx. Xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx vždy nejdéle x xxxxxxx 6 xxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vydání. Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxxx uplynutím doby, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dokud xxxxxx x žádosti pravomocně xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k obchodování x xxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xx změně xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx,

x) obchodník x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx stanovené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) obchodník x xxxxxx opakovaně xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx neplní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx opakovaně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Obsahové náležitosti xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxx x obchodování x xxxxxx xxxx stanoveny x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

§27

Omezení vydání povolení

Povolení xxxxx §21 xxxx. 2 a §26 xxxx. 1 xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx x době 5 xxx před xxxxxxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxx povolení provozu xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §25 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s odpady xxxxx §26 odst. 3 xxxx. x), x) nebo x), xxxx

x) xxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx 5 let xxxx xxxxxxx žádosti, xxxxx kterého xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx §25 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 3 xxxx. x), c) xxxx x).

HLAVA XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§28

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx přijatelnosti xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x další xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx další xxxxxxxxx s xxx xxxx pro zjištění xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx provádět xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro vzorkování xxxxxx,

x) akreditovaná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx vzorkování xxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x toto oprávnění xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx technickou xxxxxx podle §29 xxxx. 1, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx vzorkuje odpady xxxxx dočasně xxxx xxxxxxxxx a její xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx provádění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx,

x) která xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx 2 xxxx praxe v xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx dosažený xxxxxx středního vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx praxe x xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství x posledních 10 xxxxxx x

2. absolvování xxxxxxxxxxx vzdělávacího programu xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx odpadu, xxxx

x) jejíž odborná xxxxxxxxxxx podle písmene x) může být xxxxxx podle zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) základní xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo, x

x) xxxxxxxx zdokonalovací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx každé 3 xxxx xx absolvování xxxxxxxxxx školení.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky xxxx xxxxxxxx dokladem vydaným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x odborná xxxxxxxxxx xxxx xxx vzorkování xxxxxx akreditovány xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx vzorkování xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx provádění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx xx

x) obsah xxxxxxxxxxxx programu pro xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x

x) akreditaci xxxxxxxxxx x odborného xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

§29

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx nakládání x xxx nebo xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx ověření splnění xxxxxxxx pro vedlejší xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 1 v xxxxxxx x xxxxxxxxx technickou xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx odborně xxxxxxxxx fyzická osoba xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx způsobilá xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, před xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odpadu x konkrétním místě xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jednou v xxxxxxxxxxx xxxx. O xxxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou osoba, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 xxx. X případě, xx xxxxxx odpadu xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1.

(3) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxxxx 1, jsou xxxxxxx vést dokumentaci xxxxxxxxxx.

(4) Laboratorní zkoušky, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx testy xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxx zjištění xxxx vlastností xxxx xxx xxxxxxxx vlastností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x technických xxxxxxxxxxx na xxxxxxx.

(5) Xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx protokol x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odpadů xx xxxx 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zkoušky.

(6) Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx vzorkování xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

c) xxxxxx dokumentace vzorkování xxxxx xxxxxxxx 2 x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, analýz x ekotoxikologických x xxxxxxxxxxxxxxxxx testů xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

XXXXX V

JEDNOTLIVÉ XXXXXXX XXXXXXXXX S ODPADY

Díl 1

Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx odpadu

§30

Soustřeďování odpadu

(1) Xxxxx xxx soustřeďovat xxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lidí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx nemusí být xxxxxxxxxxxxx odděleně, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §72 odst. 2. Xxxxxxx odpady xxxxxx xxx soustřeďovány xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadů xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neoddělené xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x následnému způsobu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nedojde x ohrožení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odpadem x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx správní xxxxx xxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxx x upuštění od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx krajský xxxx, jde-li x xxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxx x odpady, x výjimkou malého xxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx je xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xx odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx podle §23. Xxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx soustřeďování xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx podle věty xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx soustřeďování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx odpadů.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k upuštění xx odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se zařazuje xxxx jeden druh xxxxxx xxxxx Katalogu xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x povolení xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx být xxxxxxx neodděleně soustřeďovaný xxxxx, x xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v případě xxxxxxxxxxxxx u původce xxxxxx, xxxxx není x xxxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx lidí xxxxxxxxx xxxxx jiný xxxx xxxxxx, x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx odpadu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smí provádět xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx územním xxxxxxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx využití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby, xxxx-xx xxxxxxxxxx kolaudace xxxxx xxxxxxxxxx zákona, a

b) xx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Odpad xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx nejvýše xx xxxx 1 xxxx, xxxxxx skladování xx xxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx xxx kódem X15. Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx odpad xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx být xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 let; takové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 5 k xxxxxx xxxxxx pod xxxxx X13x. Do xxxxxxxx lhůty pro xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx využit xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx využití xx xxxx xxxxx xxx 1 rok, který xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx, xx 30 xxx ode dne, xxx provozovatel xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx možné xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx skladování xx delší xxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, pokud xx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xx stávajícího xxxxx xxxxxxxxx xxxx technického xxxxxxx xxxxx zpracovat. Xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nejedná o xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx 9 xxxxxx.

§32

Xxxx odpadu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx, které xx nachází na xxxxxxx určeném x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx využití xxxxxxxxxxx rozhodnutím, xxxxxxxxx x užívání nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru odpadu, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xx-xx xxxxxxxx xx sběru xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

(2) X zařízení xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx po dobu 9 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx povoleno xxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxx xx zařízení xx zpracování xxxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxx 48 xxxxx, xxx-xx x odpad xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx odpad, xxxxxxx xx xxxx 24 xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx zařízení ke xxxxx xxxxxx smí xxx přebírány xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx být x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx mobilního xxxxxxxx určeného pro xxxxxxxxx s xxxxxx.

(5) Xxx přepravě xxxxxx xx Xxxxx republiky, x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx přeprava xxxxxx") xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx mobilního xxxxxxxx xx sběru xxxxxx xxx z xxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxx xxxxxx

§33

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smí xxxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxx

x) v xxxxxxxx x úpravě xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x tomuto účelu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx souhlasem xxxx xx xxxxxx xxxxxx x tomuto účelu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx kolaudačním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx vyžadována kolaudace xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx mobilní xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdraví xxxx, xxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 5 k xxxxxx xxxxxx pod xxxx R12a xx X12x. Úprava odpadu xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx xxx kódy X8, X9, X13 x X14.

(3) Třídění xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx odpadu

§34

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx k tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx kolaudačním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx vyžadována xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo na xxxxxxxxx xxxxxxxxx zemědělský xxxxx fond x xxxxxxx odpadů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x

x) je-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx mobilní zařízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x technickými xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x tomuto xxxxxx xxxxx xxxx X12x xx X12x x X13x xxx, xx xx xxxxx stane xxxxxxxx xxxxxxx terénu, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x zařízení xx využití xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určené x xxxxxxxxxx xxxxxxx splňovaly xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zboží na xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí krajského xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provést xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx vydáno xxxxx x xxxxxxxxxxx případech, xx-xx to x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx technicky možné. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností, xxxxx xxxxxxxxxx vydal. Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x využití odpadu xx povinen na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle čl. 22 xxxx. 9 x čl. 24 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx rozhodnutí xxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx to xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx vzniklé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Odpad xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx účelu xxxxxxxxxx a být xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X zasypávání xxx xxx xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx je x takové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x ohrožení xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx xxxx. Ředění xxxx xxxxxx odpadu xx účelem xxxxxxx xxxxxx pro zasypávání xx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x zasypávání xxxxx xxxxxxxx 6, včetně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx být x xxxxxxxxxx využívány.

§35

Xxxxxxxxxxx využití odpadu

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 k xxxxxx xxxxxx xxx kódem X1x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vznikající xxxxx xx použije pro xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx osob za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy11), nebo

b) xxxxx se použije xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx11).

(2) Spalování komunálního xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené v příloze č. 5 k tomuto xxxxxx xxx kódem X1x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx požadované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx výpočet xxxx xxxxxxx x příloze č. 7 k xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x opětovnému použití xxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx, xxxxxx, sklo, xxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx předány ke xxxxxxxxx x zařízení xx xxxxxxxxxxx využití xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx vznikajícího při xxxxxx zpracování, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tak, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxx na energetické xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství.

Xxx 4

Odstranění xxxxxx

§36

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x tomuto xxxxx využití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) je-li xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx s technickými xxxxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxx životního prostředí x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

(2) Xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x mimořádných xxxxxxxxx, xx-xx to x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Náklady xxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx. Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx uloží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 22 odst. 9 a xx. 24 odst. 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x xxxxx xxxxxxxxxx uvedené. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx vzniklé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostor xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinými právními xxxxxxxx12).

(5) Xxxxxxxx soustřeďované xxxxxxxxx xxxxxx vhodné x opětovnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, plasty, xxxx, xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx předány x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx jeho výhřevnost x sušině xxxxx xxx 6,5 XX/xx x

x) splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx kterých odstranění xxxxx vzniklého odpadu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska životního xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§37

Odstranění xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx skládky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) ve xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámením o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx,

x) na pozemku xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x druhem xxxxxxx ostatní xxxxxx x xxxxxxxx využití xxxxxxx xxxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxx provozována x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zdraví xxxx, stanovenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxxxxxxxx ve třech xxxxxx, xxxxx xx xxxx musí bezprostředně xxxxxxxxx.

(3) X první xxxx xxxxxxx skládky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízeným xxxxxxxx xx úrovni xxxxxx nebo xxx xxxxxx terénu. Xxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx první xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx používaného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sloužit xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx technologický xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skládky xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxx provozu xxxxxxx xx provádí xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, k xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, který xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vhodný, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jeho využití, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx k ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx xxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx. Využití xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx drobné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skládky xxxx součástí provozu xxxxxxx. Dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx skládku příslušný xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxx xxxxxxx skládky. Xxxx xxxx xxxxx xxx kratší xxx 30 let.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) vymezení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3,

b) xxxxxx odpadů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parametry xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 x

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx technicky vhodné x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§38

(1) Xxxxx x xxxxx xxxx provozu xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx pouze na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Součástí rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Provozovatel xxxxxxx xx xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fáze xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o změně xxxxxxxx provozu xxxxxxx, xxxxxx se povoluje xxxxxx xxxxx fáze xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stavby, xxxxxx se povoluje xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx skládky, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx provozu xxxxxxx, lze xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx vydán xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Příslušný xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx skládky xxxxxxxx xx místě xxxxxxx xxxxxxxx. První xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx skládku xxxx xx nově xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, aby xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx provozu xxxxxxx. Kontrolu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx kontroly xxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxx být xxxxxxxxxxx třetí fáze xxxxxxx xxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx

x) před zahájením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxx nedoplatek x xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §42 xxxx. 3, a dále xx nemá evidovány xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx skládky xxxxxxxx x vést rezervu xx xxxxxxxxx rekultivace x xxxxxxxx péče x xxxxxxx x xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx skládky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x prováděcími xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zabezpečit xx xxxxxxxx xxxxx xxxx provozu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x následnou péči x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx; tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 5,

x) vést xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx xx celou xxxx xxxxxxx skládky x xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx,

x) vést xxxxxxxxx xxxxxxxx x množství xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx, použitých xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx fáze xxxxxxx skládky zabezpečit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx prostředí, xx xxxxxx xxxx x xx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxx skládky v xxxxx xxxx provozu xxxxxxx a za xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx skládky,

2. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx částku ve xxxx nákladů xxxxxxx xx odstranění xxxx xxxxx xxxx 1; xxxxx škody, xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx bankovní xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx; xxxxx xxxxx, jejich xxxxxx x výši xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxx trvat xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vázaného xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) bodu 2 smí xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx krajského xxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxx zrušen xx xxxxxxxx první xxxx xxxxxxx skládky xxxx xx ukončení xxxxxxx xxxxx první xxxx provozu xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx k vypořádání xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx škody nevznikly. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xx stávají xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx xxxxxxx skládky.

§40

Zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xx 1. xxxxx 2030 xx skládku xxxxxxx xxxxxx,

x) jejichž xxxxxxxxxx x sušině xx vyšší než 6,5 XX/xx,

x) které xxxxxxxxxx limitní xxxxxxx xxxxxxxxx biologické xxxxxxxxx XX4 xxxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxx xx za stávajícího xxxxx vědeckého x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx recyklovat.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x).

(3) Zákaz xxxxx odstavce 1 xx neuplatní x xxxxxxx

x) odpadu xxxxxxxxx xx skládku x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx na využití xxxxxx, s jehož xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxx odpadu xx xxxxxx zařízení, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebezpečného xxxxxx nebo v xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx energetické xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) způsob x xxxxxxx ověřování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stability xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x),

x) xxxxxx, které xx za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a

d) xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx technicky xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 4.

§41

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx odpad pouze xx xxxxxxx, xxxxx xxxx technickým xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, nebezpečné vlastnosti x obsah xxxxxxxxxx xxxxx xx vodném xxxxxx x v xxxxxx xxxxxx.

(2) Je xxxxxxxx ředění xxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx splnění limitů xxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ukládat

a) xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx 6,5 MJ/kg,

b) xxxxxxxxxx rozložitelný odpad x xxxxxxx x xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x výjimkou

1. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

2. výstupů x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx zpracovat xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxx xxxxxxxxx xxxxxxx negativní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) odpad, který xxxx xxx při xxxxxxx xx skládku xxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) odpad, xxxxx xxxxxxxxxxx, nebezpečné xxxxxxxxxx a obsah xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx žádnou ze xxxxxx xxxxxxx,

x) odpad, xxxxx nebyl xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu, u xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, x něhož xxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx v sušině xxxxx než 6,5 XX/xx xxxx překračuje xxxxxxx hodnotu parametru xxxxxxxxxx stability AT4 xxxxxxxxxx x příloze č. 10 x tomuto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxx proškolit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zařízení x o bezpečném xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. X školení xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx provozovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 5 xxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx skládek xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vlastnosti a xxxxx xxxxxxxxxx látek xx xxxxxx xxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxx uložení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx splnit xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx skládek xxxxx xxxxxxxx 1, x způsob jejich xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obsahem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složky x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelného xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepříznivým xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. d), a

f) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx skládky podle xxxxxxxx 4.

Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

§42

(1) Xxxxxxxxxxxx skládky je xxxxxxx xxxxxxxx rezervu xx xxxxxxxxx rekultivace x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx rezervy xxxxx xxx xxxxxxxxx nařízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxx zahrnuty xx xxxxxxxxx podstaty13) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vlastníka xxxxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

(3) Peněžní prostředky xxxxxxx ve stanovené xxxx se ukládají xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxx každou xxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx samostatný xxxxxxxx xxxxxx účet. Xxxxxxx x bankou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vázaného xxxx xxxx obsahovat xxxx, xxxxx skládky xx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx účet, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxx xxx zřízení zvláštního xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx podle umístění xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxx xx podmínky, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx budou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx vytvářené xxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxx na zvláštní xxxxxx účet xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uložení xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx užívací právo xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx od xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx dosavadní xxxxxxxxxxxx skládky xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxx užívacího xxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx xxxx

x) 145 Xx xx 1 xxxx xxxxxxxxx nebezpečného odpadu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx,

x) 75 Kč xx 1 tunu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skládky.

§43

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; vydání xxxxxxxx xxxx krajský xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dostatečnou xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxx lidí. Xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx na základě xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vydaného xxxxx stavebního zákona x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx být xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx fáze xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvolnění peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx zůstávala dostatečná xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx x xxx xxxxxx, že by xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx provozovatel xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x skládku x xxxx právní nástupce xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx, banka xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx nevyčerpanou xxxx xxxxxxx xx rozpočtu Xxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx prostředky xxxxx Xxxxxxx fondem životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx podle §42 xxxx. 3 xxxx, kdo zabezpečí xxxxxxxxxxx x následnou xxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx prostředky rezervy x tohoto xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x skládku xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx převede xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx právního xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx, banka xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, že skládka xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx tento xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx skládky xxxxxx x xxxxxxx těchto xxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx

§44

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx odpad xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx tato xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Obchodník x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx obchodníka. Xxxxxxxxx x odpady xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo jinému xxxxxxxxxxxx x odpady; x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xx jiného xxxxxxxxxx, je xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx. Xx smluv xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx být xxxxxx, xxxxx obchodník xx xxxxxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x převzatým xxxxxxx nakládat jiným xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jej. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx odpad od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu odpad xxxxxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx odpad xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx přebírá xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2, je xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx poskytne xxxxxx xx tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxx xx povinen

a) ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxx druhu a xxxxxxxxx; x případě, xx xxxx x xxxxxxxx daného druhu xxxx xxxxxxxxx odpadu xxxxxxxx, xxxxx odpad xxxxxxx a

b) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x odpady s xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x posouzení, xxx je xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zda xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odpady, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§45

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady xxx xxx prováděno xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zprostředkovatele. Pokud xx xxxxxxxxxxxxxxxx sídlo xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady, se xxxxxx xx xxxx xxxx mít v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx až xx okamžiku xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady, x xx i x xxxxxxx, že xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xx neuvádí x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a způsobech xxxxxxxxx x xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") xxxxx §94 xxxx. 1, x xxxxxxxxxxx listu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxxxx podle §78 x v hlášení xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxx dohodce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 6

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

§46

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na přepravě xxxxxx xx povinna

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14),

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxx odstavce 2,

x) xxxxxxxxx doklady související x přepravou odpadu xx xxxx 5 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxx xxxxxxxx nebezpečného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx řidiče xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x kategorii xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx kterých je xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky nesmí xxxxxxxxxx dobu 48 xxxxx, jde-li x xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxx veterinární xxxx xxxx xxxx biologický xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 24 hodin.

Oddíl 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§47

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Tento xxxxx upravuje v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxxxxxxxxxx přepravu odpadů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx přepravu xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx se přednostně xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x České republice xx xxxxxxxxxx využívá x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx.

(4) Přeprava xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zakázána, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx státech x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo za xxxxx xxxxx. Přeprava xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zakázána, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx by x důsledku přeshraniční xxxxxxxx xxxxx být xxxxx vznikající v Xxxxx xxxxxxxxx zpracován xxxxxxxx, xxxxx není x souladu s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx využití v xxxxxx xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxx podle xx. 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006, xxxxxxxx xx uvedení xxxxxxxxx x následném xxxxx xxx předběžném xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx nařízení xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Směsný xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx x xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx separaci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podstatně xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx celní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx věc xxx přeshraniční xxxxxxxx xx odpad, k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xx nepřihlíží.

§48

Oznámení x přeshraniční xxxxxxxx odpadů

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podává oznamovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006. Xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je pouze xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx přepravě odpadů xxx x souladu x xx. 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxxx x xxxxxx, slovenském nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxxx XX nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006 pro xxxxxxxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu.

§49

Xxxxxxx, zákaz x xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 9 xx 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu pravomocně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinností xx xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 500 000 Xx xxxx xxxxxx vyšší,

b) bylo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu uloženo xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xx toto xxxxxxxx x uložené xxxxx nesplnil,

c) xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx v době 5 let xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx členem xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, které bylo x době 5 xxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo rozhodne x vznesení xxxxxxx xxxxx oznámené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v době 5 xxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen pro xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx osoba xxxxxx, xxxxx trestný xxx souvisí x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí ministerstva x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§50

Zahájení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu x vyplněným xxxxx xxxxxxxxxxxx přepravy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1, platí, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí.

§51

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx podle čl. 17 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 není xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx oznámení změny x přeshraniční přepravě xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 8 x 9 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006.

§52

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nelze xxxxxxxx, nebo nedovolené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx uložit splnění xxxxxxxxxx podle xx. 22 až 25 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (ES) č. 1013/2006.

(2) Pokud splnění xxxxxxxxxx podle xx. 22 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1013/2006 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nelze xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx, xxxxxxxxx uhradit vzniklé xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx odpadů. Xxxxxxxxxxxx xxxx uložit xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx, odpovídají za xxxxxx nákladů xxxxxxxx x nerozdílně.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xxxxx xx. 22 xxxx. 9 x xx. 24 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 xxxxxxx krajský xxxx, v jehož xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravu odpovídají, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx rozklad xxxxx xxxxxxxxxx vydanému xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx odkladný xxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxx xxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx

§53

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Podle xxxxxx oddílu se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx záruka xxxxx xx. 6 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx, zda xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006 x s xxxxx xxxxxxx.

(3) Finanční xxxxxx xxxx dosahovat xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §55.

(4) Xxxxxxxx záruka v xxxxxx výši xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu.

(5) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, musí xxxxx xxxxx xxxxxxx 16 měsíců xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx podle xx. 9 odst. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006. X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§54

Xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx.

(2) X záruční xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxx záruku podle xx. 6 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx vyplatí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx záruční listiny x finanční xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pobočka, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydaly. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx záruce xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§55

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x podmínky xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxx jsou stanoveny x příloze č. 8 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxx xxxx 2.5 xxxx. x) přílohy č. 8 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

§56

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx záruka je xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, xx který x xxxxx případě xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Finanční xxxxxx xxxx její xxxx xxxx být xxxxxx nebo xxxxxxxx xx výzvě ministerstva xxxxxxxxx okamžitě x xxx xxxxxxxxxx podmínek xxxx přezkoumávání její xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xx xxxxx ministerstva x xxxxxxx s čl. 6 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 vyplacena x xxxxxx příslušnému orgánu xxxxx xx. 2 xxxx. 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx financuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, uskladnění xxxxxx x dopravní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx či jiná xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxx náklady xxxxxxxxx povinnosti xxxxx xx. 22 xx 25 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006.

§57

Xxxxxxx xxxxxxx listiny

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Žádost xxxx xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx příjemci xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx doložit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxx ustanovení

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx unie podle xx. 6 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odeslání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do státu xxxxxxxx, může x xxxx skutečnosti přihlédnout xxx schvalování xxxxxxxx xxxxxx poskytované xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx nové finanční xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 se xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Nová xxxxxxxx xxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx využití xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 15 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1013/2006.

HLAVA XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX DRUHY XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx odpad x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

§59

Xxxxxx systém

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx veškerý xxxxxxxxx xxxxx vznikající xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx kapacity xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vznikající xx xxxxx území xxx xxxxxxxx nepodnikajících fyzických xxxx x množství xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soustřeďovacích xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx místa xxx xxxxxxxx soustřeďování xxxxxxxxxxx odpadu, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx olejů x tuků x xx 1. xxxxx 2025 xxxxxx xxxxxxx. Xxxx není povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx a xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx recyklace.

(3) Xxxx je povinna xxxxxxxx, aby odděleně xxxxxxxxxxxxx recyklovatelné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2025 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 60 %, v kalendářním xxxx 2030 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 65 % x x xxxxxxxxxxx xxxx 2035 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 70 % x celkového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx odděleně xxxxxxxxxxxxx recyklovatelné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx obce xxx xxxxxxxx nepodnikajících xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx systému.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 obec nastaví xxxxxx systém odpadového xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx"). Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx, xxxx xxxxx vyhláškou xxxxxxx určit i xxxxx, ve kterých xxxx x xxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx vznikající xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fyzických osob, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx obecní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpadu, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx obecního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě, xxxxx xx přebírá v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákona x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, zahrad x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx kompost x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §65.

(6) Xxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx obecní systém, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s předáváním xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx míst xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxxxx 2,

x) odpady, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxxxx 3, a

c) xxxxxx výpočtu xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 3 x xxxxxx xxxxxxxx jeho plnění.

§60

(1) X xxxxxxxx, xxx osoba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xx xxxxx xxxx k xxxxxx účelu xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx prostřednictvím dobrovolného xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx prostřednictvím veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx obcí.

(4) Obec xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx komunálního odpadu, xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx prevence x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxx xxxxxx nákladů xx provoz xxxxxxxx xxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx věcí xx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx je xxxxxxx odpad xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx obecního xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanovenými pro xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx materiál xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxx, xx-xx vydána.

§62

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x právnických xxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu, x xx alespoň xxx odpady xxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxx, xxxx tyto xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunální xxxxx, jehož xx xxxxxxxx, xxxxxx průběžnou xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, se xxxxxx xx xx xxxxxxxx systému xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, se x xxxxxxx přebírání xxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x), §18 x 19, xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx úplatu.

Xxx 2

Biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx

§63

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadem

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx 5 xxxx §64 xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lidí.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smí xxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxx rozložitelným xxxxxxx xxxxx v souladu x technickými požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x musí splnit xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx vstupující do xxxxxxxxxxx materiálového xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxx splňovat kvalitativní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Při využití xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 xxx xxxxxx.

(3) K xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určeného xxx nakládání s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx4) nebo odpad xx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx předložit souhlas xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy x xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x biologicky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve kterém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx výstupy ze xxxxxxxx hodnotit, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx skutečných xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx biologického xxxxxxxxxx x materiálového xxxxxxx x označovat xx. X xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx hierarchii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva. Xxxxxxx xx xxxxxxxx musí xxxxxxxx limitní hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxxxx organismů xxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. To xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelného xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx vzorkování xxxxxxx xx zařízení xxx xxxxxxxxxx zpracování biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikových xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstupech xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xxxxxx x kritéria xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jejich biologického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

§64

Xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpady xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x malém xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a požadavků xx xxxxxxx vstupujících xxxxxx.

(2) Provozovatel zařízení xxx provozovat xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx malého xxxxxxxx xx provozní xxx. Xxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vymezené x xxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxx prostředí nebo xxxxxx lidí, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o souhlas x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x provozem xxxxxx xxxxxxxx jsou stanoveny x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, zařazovat xx xxxxxx xxxxx způsobů xxxxxx biologického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší xxxxxxx x provozem xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opakovaně

a) xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx vázán, xxxx

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx zařízení,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) požadavky xx kvalitu xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

f) xxxxxx x xxxxxxxx hodnocení x xxxxxxx a xxxxxx vzorkování upravených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx x malého xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx koncentrací rizikových xxxxx podle xxxxxxxx 4 x

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelných xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4.

Komunitní kompostování

§65

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) komunitním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx zeleně, xxxxxx x domácností x xxxxx xxxx, jejich xxxxxx x následné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kompost,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x zelenina ze xxxxxx x kuchyní, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kompostováním xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x údržbě x xxxxxx veřejné zeleně xx xxxx území. Xxxx využití kompostu xx možné pouze xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Obec xxxx xxx xxxxxxxxx kompostování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx obce, pokud xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxx, nebo xxxxx xx xxx xxxxxxxx obce x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§66

(1) Xxxxxxxxxxxx komunitní xxxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx komunitní xxxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx požadavky na xxxxxx xxxxxxxxxxx zbytků,

b) xxxx xxxxxxxx deník,

c) xxxx průběžnou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbytků x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x domácností x xxxxxxxxx xx po xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xx 28. února xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x uplynulém xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxx zaslat každoročně xx 28. xxxxx xxxxxxxxxxxx hlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provozovaných xx jejím xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx15) xxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určené x plnění ohlašovacích xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Hlášení xxxxxxxxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxx xx xxxxxxx podáváno.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx deníku xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) rozsah x xxxxxx vedení průběžné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbytků x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) rozsah x xxxxxx hlášení xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rostlinných zbytků x xxxxxx zeleně, xxxxxx x domácností xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx kompostárnách xxxxxxxxxxxxx xx území obce xxxxx odstavce 2 x

x) rozsah a xxxxxx provádění kontroly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§67

Xxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx

1. xxx x xxxxxxxx odpadních xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vody xxxx xxxxxxx vody x xxxxxxxxxx a x xxxxxx čistíren odpadních xxx, které zpracovávají xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx, x to x v případě, xx čistírny odpadních xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx spadající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009 4),

2. xxx ze septiků xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx nebo podzemních, xxxx

3. xxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vody x materiály, které xxxxx vlastnostmi odpovídají xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x materiály, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx

1. xxx, který xxx xxxxxxxx biologické, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jakémukoliv xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx sníží xxxxx xxxxxxxxxxx organismů v xxxx, a xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx aplikací xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx který xxx vypracován xxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

2. xxx, který splňuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxxxxxx ministerstva,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kalu xx xxxxxxxxxx půdy,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(2) Kal, který xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. S xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx. Osoby xxxxxxxxxx xx přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78 a 79, xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Každý, kdo xxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx xxx kal xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Součástí xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxx xxxx o xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, x x případě xxxxxxxxxx xxxx podrobnosti x xxxxxxxxx úpravy xxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxx probíhat xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, jde-li o xxxx xxxxxxxxxxx danou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxx, a xxxx xxx provedena x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx úpravy xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx kalů x xxxxxxxxx na ověření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§68

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx zemědělské xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx povinen xxxxxx xxxx určené x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx úpravu xxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx úpravě xxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx půdě vypracovat xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zemědělskému.

(3) Xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx smí xxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxx, x to xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx potřeby xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx půdy. Xx xxxxxxxx směs xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx mikrobiologických kritérií. Xxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizikových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva musí xxx xxxxxxx před xxxxxxxx. Přípustné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x podílu xxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Program xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx směsi.

(4) Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx kalu, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx osobě xxxxxxx x programu xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx kal xxxxxxxx, xxxx do zařízení xx xxxxxxxxxx kalů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxx xx skladování xxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx použití kalů, xxxxx xxxx tento xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx použitím xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§69

Xxxxxxxxxx při používání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx zemědělské xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx nutriční xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx se schváleným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod. Xxxxxxxx xxx smí xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která tuto xxxx užívá.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx zemědělské xxxx xxxxxxxxx pouze při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx použití xxxxxxxxxx kalů xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx dále splněny xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx půdě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kovů, xxxxx xxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx období 10 xxx, a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx půdě xx posuzuje xxxxxxxxxx xxx kal x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx xx úpravu xxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bloku.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx porostů xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x lese,

c) x xxxxxxxxxx xxxxxxx vodních xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxxxx plochách,

d) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxx xxxxx lázeňského xxxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx období xx xx poslední xxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pěstování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx jejich pěstování x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pícnin, kukuřice x při pěstování xxxxxxx řepy s xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx obsah vybraných xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x hodnot xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx půdách x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx než xX 5,6,

x) xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxxx půdě, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx mikrobiálně xxxxxxxxxxxxxxx xxxx smí xxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxx kalů.

(4) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou

a) mezní xxxxxxx xxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxx přidány xx xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxx 10 let, xxxxx xxxxxxxx 2 x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx xxxxx odběru xxxxxx.

§70

Sedimenty

Pokud jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx x koryt xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx zemědělský xxxxx fond x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x zákonem x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx fondu, nemusí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx půdní xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx určeným xxx xxxxxxxxx s xxxxxx; xxxxxx původce x osoba, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxx §94 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §95. Xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx 3

Nebezpečný xxxxx

§71

Xxxxxx x xxxxxxxxxx nebezpečných xxxxxx

(1) Při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx obdobně xxxx xxx xxxxxx chemických xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxxx věcí16).

(2) Xxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x nebezpečným xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečnosti xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1272/2008 17) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx s nebezpečnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přímo použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxx3) pod xxxxxxxxx XX 9 Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří nakládají x nebezpečným odpadem, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxx identifikačního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§72

Mísení xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx nebezpečných xxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx odpady, látkami xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Pokud xxxxx xx xxxxxxx nebezpečných xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx být provedeno xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx proveditelné x xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x zdraví lidí.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx navzájem nebo x ostatními xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx x xxxxxx dochází x xxxxx úpravy odpadů x zařízení x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx navzájem nebo x xxxxxxxxx odpady x xxxxxxxx k xxxxxx, využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx úřad xxxx druh xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx lidí při xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§73

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxx3) xxx xxxxxxxxxx HP 1 xx HP 3, HP 12, XX 14 a XX 15 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx použitelných předpisů Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) xxxxxxx osoba xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx pověření x xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx x 5 let, a xx opakovaně.

(3) Xxxxx xxxxxxxx osoba podá xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx niž xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dokud x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto.

(4) Udělené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§74

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxx prodlouží xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx způsobilost byla xxxxxx xxxxx xxxxxx x uznávání odborné xxxxxxxxxxx. Odborná xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) pod xxxxxxxxxx XX 1 xx XX 3, XX 12, HP 14 x XX 15 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx 10 xxxxxx praxe x xxxxx chemie xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a

c) xxx, xx xxxxxxx x posledních 6 xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobě, která xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx způsobilost se xxxxxxxxx xxxxxxxx o

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přímo použitelných xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) xxx označeními XX 4 až XX 11 x XX 13 x x ukončeném xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx lékařství nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx zahrnujícím xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) xxx xxxxxxxxx HP 9,

x) xxxxxxx 10 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) x

x) xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověření xxxxxxxxxx školení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo zdravotnictví.

(3) Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx, musí požadavky xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxx řádné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u pověřené xxxxx, je xxxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx zástupce. Xxxxxxx xx pověřená xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost nového xxxxxxxxx zástupce.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dočasně xxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx x §73 xxxx. 1, xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytne této xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 11 x tomuto xxxxxx.

(7) Ministerstvo a Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx odpadů podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 písm. d).

§75

Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxx

x) xxxxx fyzické xxxxx, která xx xxxxxxxxx osobou,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx konkursu na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx bylo pověření xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o jeho xxxxxxxxxxx podle §73 xxxx. 3, nebo

e) xxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odejme xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx postupy xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx bylo pověření xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností odpadu (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X případě, xx xx pověření x hodnocení nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nesmí xxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxx od odejmutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxx xx odejmutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx osoba xxxx xxx odborným zástupcem x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx.

(4) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxx pověření x xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 5 xxx po jeho xxxxxxxx.

§76

Postup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Nebezpečné xxxxxxxxxx xxx vyloučit xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odpad xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxx jedna nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx odpadu. Hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx provedeno x xxxxxxx x xxxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zadává xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx. Xxxxx pověřená xxxxx nevyloučí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, že xxxxx má xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"). Xxxxxxx-xx různé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx různé xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx společně. Xxxxxxxxx a sdělení xx vydává xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx x dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx nesmí xxx xxxxx xxx 4 xxxx. Osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxx okamžitě, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněné osoby xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx. Osvědčení xxxx být pověřenou xxxxxx po opakovaném xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx další 4 xxxx, x xx x opakovaně.

(5) Xxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxx, pro xxxxx xx vydáno xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxx vydaného xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x odpadem, xxxxxxxxx podmínky nedodržuje xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nedodržuje xxxxxxxx povolení provozu xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Ministerstvo x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti

a) xxxxxx hodnocení nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§77

Xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení a xxxxxxxx osvědčení

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení xx xxxx nejvýše 60 xxx, xxxxxxxx-xx pochybnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx pochybnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx příslušný podle xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže nebyly xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx stanovený xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o odejmutí xxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx obecní úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx povinností v xxxxxxx životního prostředí x xxxxxxxxxxxxx do xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§78

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněná osoba, xxxxx xxxxxxxxx odpad xx xxx provozovny xxxx zařízení, (dále xxx "xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx listu, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x odesilateli, druhu x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nakládky odpadu, xxxxx xxxxxxxxxxx přepravu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxx, xx xxxxxxx jsou odpady xxxxxxxxxxxx,

x) xx každé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxx x písemné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne ohlášeného xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx údaje o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze v xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebezpečných odpadů, xxxxx přepravuje xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, x provozovatel xxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx předáván, (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxx povinni

a) nejpozději xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx převzetí xxxxxxxxxxxx xxxxxx potvrdit xxxxxxxx nebezpečných xxxxxx x ohlášené xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x přepravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx ohlášena, x xxxxxxx ohlašovacího listu, x xx xxxxxxxxxx xx 3 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ohlášeném termínu, x

x) v případě, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx přepravy xxxxxxx xxxxx x přepravě x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vznikl xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaji; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxx ohlašovatelem.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b) xxxx xx odesilatele xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx nadále xxxxxxxxxx.

(5) Na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx doby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(6) Osoba xxxxxxxxxxx přepravu xx xxxxxxx xxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohlašovacího xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a).

§79

(1) Přeprava xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx ohlašuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxxxxx, xxxxx nepřesahuje xxxxx provozovny, xxxxx xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx účastní Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxxx organizace pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx k zásilce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohlašovacího xxxxx, x xxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxx přerušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vyplní xxxxxxxxxx xxxx, jeden xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx ponechá xxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích povinností x oblasti životního xxxxxxxxx je xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x přepravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ohlašovacího xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích povinností x oblasti životního xxxxxxxxx.

(4) Odesilatel xx xxxxxxx dokončit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do 48 xxxxx od xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osobách xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mimořádných xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx18).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozsah údajů xxxxx ohlašovacího xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Xxx 4

Xxxxx x xxxxxx oxidu titaničitého

§80

Umístěním xx vodního xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nesmí xxxxxxxxxxx xxxxx pocházející x xxxxxx xxxxx titaničitého, x xx:

x) pevný xxxxx,

x) matečné xxxxx xxxxxxxxxx ve fázi xxxxxxxx xx hydrolýze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proces, včetně xxxxxxxx xxxxxx smíchaného x xxxxxxxx louhy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 0,5 % xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x různé xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx 0,5 % xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obsahující xxxx xxx 0,5 % xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, včetně odpadu xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx 0,5 % xxxx méně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) filtrační xxx, xxxx a xxxxxxx xxxxx vznikající xxx xxxxxx (koncentraci xxxx xxxxxxxxxxxx) s xxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxx x) x x) a xxxxxxxxxx xxxxx těžké xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx odpady, které xxxxxxxx těžké xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pH xxxxx xxx 5,5.

Xxx 5

Polychlorované bifenyly

§81

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx bifenyly polychlorované xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, monometyldichlordifenylmetan, onometyldibromdifenylmetan x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx 50 xx/xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxxxxx bifenyly, x xxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x kterého

1. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2009,

2. xxxxx k odstranění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dekontaminací x xxxx skutečnost xxxx ohlášena ministerstvu, xxxx

3. xxx důvodně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3,

x) xxxxxxxxx, které může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx transformátory, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, indukční xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektroizolační xxxxxxxxx, hydraulická xxxxx xxxxxxxx, vakuová čerpadla, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx těchto xxxxxxxx obsahující xxxx xxx 5 xxxxx xxxxxxx,

x) lehce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 50 xx 500 xx/xx.

(2) X xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx předpokládat, xx neobsahuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx

x) bylo vyrobeno xx 31. xxxxxxxx 2009, xxxx

x) je xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx orgánu provádějícího xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx schopen xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xx 500 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx polychlorovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 50 xx/xx xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 50 až 500 xx/xx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) musí xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kondenzátory x xxxxxxxx dielektrikem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plněná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; zařízení xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2000 xx xx xxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů x xxxxxxx, které xx xxxxxxxx.

§82

(1) Xxxxx je xxxxxxx předat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx polychlorovaných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxx, co xxxxxx, xx je jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pozemku nebo x budově, xxxxxxx xx vlastníkem.

(2) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx dekontaminováno xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2025; xxx-xx x xxxxxxxx s obsahem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 5 litrů, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo dekontaminováno xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nepodléhají xxxxxxxx xxxxxxxx, nejdéle však xx 31. xxxxxxxx 2022.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady, xxxx být odstraněno xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů xx xxxxx xxxxx x zařízeních x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx zákonu xxx xxxx D8, X9, X10, X12 x X15.

(5) Vlastník xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x lehce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx kontaminovaného xxxxxxxx jsou povinni xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxxx normám, xxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x úniku jeho xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) podmínky xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx xxxxx odstavce 5.

§83

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průběžnou xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx ohlásit ministerstvu xx 30 dnů xxxx, xx xx xxxxx došlo, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti životního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx evidenci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obranu xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx x ministerstvem.

(3) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx zařízení obsahující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 5 litrů xxxxxx, xx xxxxxxx ohlásit xxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx evidence xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxx x rozsah xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly xxxxx xxxxxxxx 3.

Díl 6

Xxxxx perzistentních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§84

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxx xxxxx x xxxxx uvedených v xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/1021 19), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx smí xxx nakládáno, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/1021 x technické xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx.

Xxx 7

Xxxxx obsahující xxxxxx

§85

Xxxxx xxxx zajistit, xxx při xxxxxxxxx x odpadem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlákna xxxx azbestový xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx nakládání x xxxxxxx xxxxxxxxxxx azbest xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20).

Díl 8

Xxxxx xxxxx

§86

(1) Xxxxx podle čl. 11 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 21) xx odpadem xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 12 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 zašle xxxxxxxxxxxx x listinné nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje podle xx. 12 xxxx. 1 xxxx. a) xx c) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/852 x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 14 xxxx. 1 xx 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x popřípadě xxxxxxxxxxxx odpadní xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 14 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/852 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. x),

x) xxxxx osvědčení xxxxx xx. 14 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/852 a

c) xxxx xxxxxx xxxxx čl. 14 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852.

Xxx 9

Xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§87

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx odpadu xxxxx §15 xxxx. 2 písm. d) x e) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx radionuklidů vznikajících xxx činnosti xxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxx pracoviště s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxx x xxx, xx xx xxxxx x látku x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx, a xxxxx x skutečnostech, xx xxxxxxx kterých xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 10

Odpady xx xxxxxxxxx x veterinární xxxx

§88

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxx ze zdravotní xxxx

1. xxxxx xxxxxxx xx skupině 18, xxxxxxxxxx 18 01 Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x lůžkových, xxxxxxxxxxxx xxxx jim xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx vznikající při xxxxxxxxx xxxx poskytované xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a vyžaduje xxxxxxxx nakládání xxxx xxxxx ze zdravotnických xxxxxxxx, xxxx

3. odpad xxxxxxxxxx mimo zdravotnická xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxx, xxxxxxxxxx salonech xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx zvláštní nakládání xxxx odpad xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení,

b) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, léčení nebo xxxxxxxx nemocí xxxxxx, xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§89

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx původcem xxxxxx ze zdravotní xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx tento xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx provozního řádu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxx pacienta x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx nedošlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx záznam do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; záznam xxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx, xxxxx xx provedl, x xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx pečuje. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle veterinárního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z veterinární xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxx x hospodářství, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx veterinární péče xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx veterinární xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x domácím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx z veterinární xxxx x x xxxx xxxxxxxxx uložení xxx, xxx nedošlo x ohrožení jeho xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zdraví a xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, x chovatel xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsahové náležitosti xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3.

§90

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nakládá x xxxx než 10 xxxxxx odpadů ze xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx ročně, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odpady xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s odpady xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx péče.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx xx zdravotní x veterinární xxxx xx rozumí xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx dosáhla xxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou a xxxxxxx 5 xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx nakládání x xxxxxx xx zdravotní x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ohledně nakládání x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx liší xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. O xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx x xxxx než 10 xxxxxx odpadů ze xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, povinna xxxxxxxxx xx dobu 5 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx než 10 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx nakládat, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odpady. Xxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za 3 roky. X xxxxxxx xxxx být xxxxxxx písemný xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nakládá x méně než 10 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx školení.

(5) Xxxxxxxxxxxx stanoví vyhláškou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx školení pro xxxxxxxxxx kategorie podle xxxxxxxx 3 x 4.

Xxx 11

Xxxxx léčiv x xxxxxxxxxx

§91

(1) Provozovatel xxxxxxx xxxx ve xxxxxx x odpadu xxxxx x domácností xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx povinnosti zaslání xxxxxxx hlášení x xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x domácností xxxxxxxx od fyzických xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx, a vede xxx xxx samostatnou xxxxxxxxx evidenci x xxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx ministerstvu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékáren xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce do 15. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

Díl 12

Xxxxxxx xxxx

§92

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxxx zamýšlen, xxxxxxx xxxxxxxxxx olej ze xxxxxxxxxxx xxxxxx, převodový xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx mazací olej, xxxx xxx xxxxxxx x hydraulický xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odpadního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rafinací xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx odstraněním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Původce odpadního xxxxx x provozovatel xxxxxxxx, který xxxxxxx x odpadním xxxxxx, xxxx povinni

a) nakládat x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx regeneraci xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx recyklace, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx energetické xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jiných právních xxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx důvodů xxxxx, x

x) xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx oleje xxxxxxxx x oleji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxx v souladu x xxxxxxx a) x b).

Xxx 13

Recyklace xxxx

§93

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1257/2013 22) za Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx tento xxxxx svěřuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Zařízení xx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpadů.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx recyklace xxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1257/2013.

(4) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx.

XXXX TŘETÍ

PRŮBĚŽNÁ XXXXXXXX X XXXXXXXXXX

§94

(1) Xxxxxxx xxxxxx, provozovatel zařízení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx samostatně za xxxxx xxxx odpadu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady, xx xxxxxxx obchodníka s xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx vzniká. X xxxxxxx vzniku odpadu xxxx provozovnu x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x úpravě, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx průběžná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx správní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx, x četností xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, údaje o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx s odpady, xxxxxxxxx xxxxxx, zařízeních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx kterých je xxxxx přebírán, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx předáván.

(3) Xxxxxxx xxxxxx, provozovatel xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx jsou povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxx evidenci xx dobu 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) X odpadu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxx perzistentních organických xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1021.

§95

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx burzách, x xxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x činnosti x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx provozu zařízení xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx provozu xxxxxxxx nebo činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zahájením xxxx obnovením. Přerušení xxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxxx nastala. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx 28. xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx výpisem x xxxx provozovatele xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx ukládání odpadu xx skládky.

(3) Původce xxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x více xxx 600 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxx xxx 100 xxxxxx xxxxxxxxx odpadů xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xx 28. února xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx skladu odpadu xxxxx přílohy č. 4 k xxxxxx zákonu xxxx 12, x xxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx 28. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx hlášení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx evidence za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx v xxxxxxxx nebylo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nakládáno s xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx x obchodník s xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx činnost xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx kalendářní xxx.

(5) Xxxx, která xx xxxxxxx zaslat xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxx do 28. xxxxx následujícího xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx povinností v xxxxxxx životního prostředí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx ohlašování xxxxx o zařízení xxxx x činnosti x rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahájení, xxxxxxxx, přerušení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxx vytvořené xxxxxxx, xxxxx o xxxxx xxxxxxxx skládky a xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odpadu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) rozsah xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x průběžné xxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 a

d) xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

§96

(1) Xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx x zpracovává xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x odpady xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx sídlo xxxx xxxxx České republiky, xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 kontroluje x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 xx 15 xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 2 xx 15. dubna xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxx je xxxxxxx podáváno.

(2) Hlášení xxxxx §95 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxxxx x zpracovává xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx, podle místa xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx odpadu xxxx provozovnu, podle xxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx místa xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxx mobilních xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx sídla xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odpady v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx do 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx x krajský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vydaném podle xxxxxx zákona, x xx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zahájení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze č. 4 k xxxxxx xxxxxx a malých xxxxxxxx. Obchodníkovi x xxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čísla používat. Xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxxxxxxx mobilního xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx. Krajský xxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx má provozovatel xxxxxxxxx zařízení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xx 5 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čtvrté x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxx krajskému xxxxx, který xxxxx xxxxxxxx provozu.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx organizace xxx xxxxxx x provoz xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státu ohlašují xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxxxxxxxx nosiči xxx a provoz xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podobě xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

(6) Informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 až 5 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejné správy x složkám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx krizových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx událostí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18).

(7) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) rozsah x xxxxxx provádění kontroly x zpracování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2,

x) xxxxxx xxxxxxxx informací o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx zasílaných xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 4 x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx x provoz xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

XXXX ČTVRTÁ

PLÁNY XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§97

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Plán xxxxxxxxxx hospodářství v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zpracovávají xxxxxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu x xxxxxxxxx x xxx podle xxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxx

§98

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx spolupráci x příslušnými xxxxxx xxxxxxx správy a xxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí. Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx. Kraj sdělí xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxx obdržení.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx skládá x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x směrné.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky schvaluje xxxxx.

(4) Analytická xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) oblast xxxxxxxxxxx vzniku odpadu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x opatření, které xxxxx xxx využity x předcházení xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx druhů, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxx vývoje xxxxxx xxxxxxxx x nakládání, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, směsný xxxxxxxxx xxxxx, biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, stavební a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxx určených xxx xxxxxxxxx s odpady xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn x xxxxxxxx systémů sběru x xxxxxxxxx s xxxxxx x výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx zlepšení x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx informací nezbytných xxx xxxxxxxxxxx kritérií xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx Plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cíle x opatření pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dále xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cílů Xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozložitelným xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x odpady obsahujícími xxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx odpadem,

g) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, recyklaci, xxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí,

h) xxxxxxxxx množství odpadů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxx cílů xxx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxx,

x) snižování podílu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx směsném xxxxxxxxxx xxxxxx a

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx.

(6) Směrná xxxx Plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) výčet nástrojů xxx xxxxxxx cílů Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podmínek, xx jejichž xxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx to x xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx xxxx nezbytné, x

x) návrhy xx xxxxxxxx zařízení určená xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je to x ohledem na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§99

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx a xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx každé xxxxxxx xxxxx podmínek, na xxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx.

(2) Závazná xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx plánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxxxxx cílů Plánu xxxxxxxxxx hospodářství České xxxxxxxxx x do 15. prosince xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího po 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx Plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxx odpadového xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx portálu xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxx

§100

(1) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí xxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx a jeho xxxxx.

(2) Plán odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx závaznou xxxxx xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx hospodářství kraje xx xxxxxx x xxxxx analytické, xxxxxxxxx x směrné.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje, xxxxx xxxxxxxx

x) oblast xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx využity x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx vznikajících xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odpad, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad, xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpad, výrobky x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxx tříděného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s odpady xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapacit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx sběru x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx životností x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx soběstačnosti x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x veřejných xxxxxx, xxxxx je to x xxxxxxx xx xxxxxx stanovených xxxx xxxxxxxx.

(5) Koncepční část xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx a opatření x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx preferovaných způsobů xxxxxxxxx x soustavu xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxx xxxx plánu xxxxxxxxxx hospodářství xxxxx xxx

x) xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadem x biologicky rozložitelnými xxxxxx,

x) nakládání se xxxxxxxxx x demoličním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx x výrobky x xxxxxxxxx životností,

e) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nakládání x nebezpečným xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a odstranění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx množství xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, zejména xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx komunálního xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxx složky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) kritéria xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx zpracován,

c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpady xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx určených xxx xxxxxxxxx s odpady xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx a

e) xxxxxx xx xxxxxxxx stávajících xxxxxxxx určených pro xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx určená xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xx xx s xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§101

(1) Xxxxxxx úřady xxxx povinny xxx xxxxxxxxxxxx plánů odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx změn vzájemně xxxxxxxxxxxxx.

(2) Krajský xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrh xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo jeho xxxxx do 18 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxx části Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 10 xxx x xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx změně xxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx byl xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 18 měsíců xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zaslat xxxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k návrhu xxxxx odpadového hospodářství xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko xx stanovené lhůtě, xxx plán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zveřejnit x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx návrh xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství kraje xxxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx xxxxxx, ministerstvo x rámci stanoviska xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx plán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxx připomínky, xxx plán odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxx nedostatků.

§102

(1) Plán odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx.

(2) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cílů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x do 31. října kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zpracuje xxxxxx x plnění xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje a xxxx zprávu zašle xx 15. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx odpadového xxxxxxxxxxxx kraje x xxxx xxxxx krajský xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxx ho xxxxxxxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

POPLATEK XX XXXXXXXX ODPADŮ NA XXXXXXX

XXXXX I

POPLATEK

§103

Subjekt poplatku

Poplatníkem xxxxxxxx za ukládání xxxxxx na skládku xx

x) ten, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ukládaného xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) provozovatel xxxxxxx, pokud

1. uložil xxxxx na xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxx odpad při xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§104

Xxxxxxx poplatku

(1) Předmětem xxxxxxxx za ukládání xxxxxx na xxxxxxx xx uložení xxxxxx xx xxxxxxxxxxx skládku x rámci xxxxx xxxx xxxxxx provozu.

(2) X xxxxxxx uložení xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx první xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx materiál xxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§105

Osvobození xx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu na xxxxxxx x xxxxx xxxxxx následků xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Od poplatku xx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx uložení jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zabezpečení skládky xx do 25 % celkové hmotnosti xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§106

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx na skládku xx xxxxxx dílčích xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx hmotnost

a) odpadů xxxxxxxxxx x §40 xxxx. 1 x xxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx odpadů, x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), v tunách x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů,

c) vybraných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx technologických xxxxxx,

x) nebezpečných odpadů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx sanací ekologických xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vod xxxx stavebních xxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxxxxxx těchto odpadů xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xx možné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxx, x případě xxxxxxx poplatku za xxxxxxxx sanačních xxxxxx x

x) odpadů xxxxxxxxxxx xxx písmeny a) xx d) x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za ukládání xxxxxxxxxx odpadů.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vzniku xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§107

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dílčí xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx x příloze č. 9 x xxxxxx zákonu.

§108

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Poplatek xx xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx poplatků.

(2) Dílčí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součin xxxxxxx xxxxxxx poplatku x xxxxx xxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§109

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx obdobím xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx xx kalendářní xxxxxxxxx.

§110

Xxxxxxxxxx určení xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx příjmem xxxxxxxx Státního fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Procentní podíly, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 přílohy č. 9 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx výnosu poplatku xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx sanačních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obce, xx xxxxxx území se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx nachází xx xxxxx xxxx xxxx, část výnosu x poplatku xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx projektované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx jednotlivých xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxx těchto xxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX POPLATKU X XXXXXX XXXXXXXX

§111

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx poplatku xx ukládání odpadů xx xxxxxxx je Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxx placení xxxxxxxx xxxxxxxx celní úřad. Xxxxxx xxxxxxxxxxx celního xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx fond životního xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx vyúčtování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, popřípadě xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§112

Plátce xxxxxxxx

(1) Plátcem xxxxxxxx za ukládání xxxxxx xx skládku xx provozovatel xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx poplatek xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx poplatku xx xxxxxxx odvést xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poplatku.

§113

Xxxxxxxxxx

(1) Plátce xxxxxxxx xx ukládání odpadů xx skládku je xxxxxxx xxxxx vyúčtování.

(2) Xxxxxxxxxx xx podává xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Formát a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejní xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§114

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§115

Xxxx z prodlení

U xxxxxxxxxx xx poplatku xx xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x prodlení.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX X XXXXXXX

§116

(1) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006, nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1257/2013, xx vztahu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/852, xxxxx zákonem xxxx xx jejich xxxxxxx, xx správní xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupků, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) zajištění odpadu xxxxx jeho úniku, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odpadu do xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx soustředěného xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx předat xxxxx xx stanovené xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x odpady, včetně xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) jiném xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx nepříznivým dopadům xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lidské zdraví x zajistilo náležitou xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx xxxx zajistilo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx způsobila, xxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx stav xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx nástupce. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxx smrti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Správní xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušné xx stejné xxxx x xxxxxxx opatření x nápravě nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za přestupek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nápravě x xxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX

§117

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §12 xxxx. 3,

x) nakládá x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. e),

g) xxxxxxxx xxxxx, aniž xx xxxx x xxxx xxxxxxxx oprávněna podle §13 odst. 2,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustředěný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu xxxxx §14 odst. 2,

x) x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xx xxxxxxx §14 xxxx. 5 písm. x) nezabezpečí xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx soustředěný odpad, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x rozporu x §15 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx stanoveným xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxxxx zajištěno xxxxxxx xxxxxxxxxx x demoličního xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx §15 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozovně xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxx s §17 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady,

o) xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §18 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx mobilního xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx využití xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx testy odpadů x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx 4,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1,

x) v xxxxxxx x §47 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1013/2006 nebo xxxxx §49, 51 xxxx §52 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx x §61.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) v xxxxxxx s §72 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxx odpad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jako xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §76 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx v xxxxxxx xx stanovenými xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) jako xxxxxxxx osoba x xxxxxxx s §76 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx, xx který odpovídá xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení,

d) x rozporu s §82 xxxx. 1 xxxx 2 nepředá xxxxxxxxxxxxxx bifenyly, odpad xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx polychlorované bifenyly,

e) x rozporu s §85 xxxx. 1 xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx pacient xxxxxxx x odpadem x xxxxxxx s xxxxxxxx podle §89 xxxx. 2,

x) jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odpadem x xxxxxxx s poučením xxxxx §89 odst. 4,

x) při přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx odpadem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §138 xxxx. 2, xxxx

x) xxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravu xxxxxx xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 50 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) bodu 2 xxxx xxxx. t) xxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x),

x) 100 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxx. x) xxxx 1, písm. e), x), x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x),

x) 200 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) xx x) nebo odstavce 2 písm. x) xxxx h), xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), r) nebo x) xxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x).

§118

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxx odpadu xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x rozporu x §15 xxxx. 2 xxxx. x)

1. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastností,

b) x xxxxxxx x §15 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v rozporu x §15 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx běžně xxxxxxxxx, nebo stavebního x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx o xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x vybouranými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určenými xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stavebními x demoličními xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. f),

g) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozovně do xxxxxxxx určeného pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx vlastníkovi xxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle §15 xxxx. 4, nebo

i) x rozporu x §18 xxxx. 2 xxxxx stanovený xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx původce xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §89 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx zdravotní xxxx x zařízení, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §89 xxxx. 2 xxxxxxx pacienta o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §89 xxxx. 3 nezpracuje pokyny xxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §89 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nakládání x odpady,

e) xxxx xxxxxxxx zvířete xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 4,

x) v rozporu x §90 odst. 1 xxxxxxxxx nakládání x odpady ze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x odpady xx zdravotní a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) x rozporu s §90 odst. 3 xxxx 4

1. xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nakládal xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx i) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), d), x) nebo x),

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1, písm. x) xx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx e), nebo

c) 25 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx 2.

§119

Přestupky provozovatele xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nevede evidenci xxxx, které xxxxxxxx xxx odpadem xxxxx §9 xxxx. 6,

b) x xxxxxxx x §16 odst. 2 xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx. b)

1. xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vizuální xxxxxxxx,

3. neověří xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x kategorie, xxxx

5. xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx převzetí odpadu xxxxx §17 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx popisem xxxxxx nebo s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx x krajské xxxxxxxxxx stanici údaje xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. e),

g) xxxxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx do zařízení xxxxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxx údaje podle §17 xxxx. 1 xxxx. h),

j) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) v rozporu x §17 xxxx. 2 xxxxxxx odpady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §17 xxxx. 3 neuhradí xxxxxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxx vynaložené xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání x odpady,

m) xxxxxxx xxx převzetí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vedení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §17 odst. 1,

x) x rozporu x §17 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §17 odst. 5 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx zaznamenání xxxxx,

x) x xxxxxxx x §19 odst. 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxx odpad mající xxxxxx strojního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §19 xxxx. 2 xxxxxxxx úplatu xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §19 xxxx. 3 poskytne úplatu xx přebíraný xxxxx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo nevede xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v rozporu x §19 xxxx. 4

1. xxxxxxxxx prostor xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x kamerového xxxxxxx xxxx tento xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxx

2. neproškolí xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x školení záznam xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu,

t) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1257/2013, xxxx

x) x xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1257/2013 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx s ním.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx, nebo neprovozuje xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §31 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x využití xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §31 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xx dobu xxxxx než 1 xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx s §32 xxxx. 1

1. xxxxxxx xxxx odpadu v xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky,

2. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxx

3. neprovozuje xxxxxxxx ke sběru xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §32 xxxx. 2 má x xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx dobu delší xxx 9 xxxxxx,

x) x rozporu x §32 xxxx. 3 xx v mobilním xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx uložen odpad xxxx xxx xx xxxx

1. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. 48 xxxxx, xxxx

3. 24 xxxxx, xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §32 xxxx. 4

1. xxxxxxx odpady xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odpadu od xxxx osoby xxx xxxxxx původce, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

h) x xxxxxxx x §32 xxxx. 5 xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxx odesílá x mobilního zařízení xx sběru xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů,

i) x xxxxxxx x §33 xxxx. 1 provádí xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §34 odst. 1 xxxxxxx odpad x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx vystupující xxxxxxx určené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx podle §34 xxxx. 3,

x) x xxxxxxx s §34 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxx odpadu uvedeného x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §34 xxxx. 5 nebo §36 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxx odpady xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §34 xxxx. 6 xxxxxxx x zasypávání xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poruší zákaz xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podle §34 xxxx. 6,

x) x xxxxxxx x §35 xxxx. 3 předá xx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx odděleně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §36 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx neprovozuje xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §36 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §63 xxxx. 2 xxxx 4,

x) x xxxxxxx x §64 xxxx. 1 zpracovává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x malém xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx,

x) provozuje xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §64 odst. 2 xxxx x xxxxxxx s ním, xxxx

x) xxxx provozovatel xxxxxx xxxxxxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §64 odst. 4.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 500 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) bodu 1 nebo 2, xxxx. d) až x), x) až x) xxxx x) xx s) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x),

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), xxxx. x) xxxx 3, xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x), x), n), x), x), s) xx x), xxxx

x) 25 000 000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) bodu 4 nebo 5 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§120

Xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x rozporu x §37 odst. 1

1. xxxxxxx skládkování xxxxxx ve xxxxxxx, xxxxx nesplňuje stanovené xxxxxxxx,

2. provádí skládkování xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx není evidován xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §37 xxxx. 3

1. xxxxx xx skládku x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx odpadem,

2. xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx technologický xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem, xxxx

3. xxxxxxx na technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx stanovené xxxxxx,

x) x rozporu s §37 xxxx. 4

1. x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx využívá xxxx než xxxxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §38 xxxx. 1 provozuje xxxxxx xxxx třetí xxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx x xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §39 xxxx. 1,

x) poruší xxxxx ukládat xx xxxxxxx xxxxxx podle §40 xxxx. 1 xxxx 4 xxxx §41 odst. 1 xxxx 3,

g) provozuje xxxxxxx x rozporu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxx ředění nebo xxxxxx odpadu xxxxx §41 xxxx. 2,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 5,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx týkajících xx vytváření rezervy x čerpání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 až 5 xxxx §43 xxxx. 1, xxxx

x) x rozporu x §95 odst. 2 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxx xx provozu xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 10 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x), x) až x) xxxx x), xxxx

x) 25 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx i).

§121

Další xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 3,

b) x rozporu x §8 xxxx. 3 xxxxxxx vedlejší produkt x průvodní xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §9 odst. 5 xxxxxxx věc x xxxxxxxx dokumentací,

d) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, nezabezpečí vývoj, xxxxxx xxxx využití xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §12 xxxx. 2,

e) provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §12 odst. 3,

x) xxxxxxx x xxxxxxx mimo zařízení xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx druhem x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x rozporu s §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. nebezpečné odpady, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx znehodnocením xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. d),

i) xxxxxxx odpad v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. x),

x) převezme xxxxx, xxxx by byla x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx nepředá xxxxxxxxx soustředěný xxxxx xx xxxxxxxx určeného xxx nakládání s xxxxxx, xx dopravního xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1,

x) jako xxxxxxxx xxxxxxx neučiní xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu xxxxx §14 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §14 odst. 5 xxxx. a) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, proti xxxxxxx xxxxxx odpadu,

n) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §15 xxxx. 4 xxxxxxx odpady xxxxxxxxxxx v provozovně xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx v xxxxxxx x xxx,

x) xxxx xxxxxxxx nemovité věci x xxxxxxx s §17 odst. 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15. xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 5,

x) jako právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx x xxxxxxx x ním,

t) xxxxxxx xxxxxxxxxx, zkoušky xxxx xxxxx odpadů x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §29 odst. 1 xx 4,

u) x xxxxxxx x §29 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §34 xxxx. 4 xxxx §36 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §36 xxxx. 5 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx komunální xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností stanovených x §44 xxxx. 2,

x) xxxx obchodník x xxxxxx x xxxxxxx x §44 xxxx. 3 xxxxxxx x odpady jiným xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx nepodnikající xxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §44 odst. 4

1. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx odpad xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx převzetí odpadu,

f) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §44 xxxx. 5 písm. x),

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx podle §45 xxxx. 1,

h) xxxxxxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxx odpadu xxxxx §46 odst. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx s §46 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu,

j) xxxx xxxxx, která přepravuje xxxxx, xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 2,

x) x xxxxxxx s §46 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx odpadu, xxxxx xxxxxxxx dobu 48 hodin xxxx xxxx 24 xxxxx, xxx-xx x odpad xx zdravotnické xxxx xxxxxxxxxxx péče nebo xxxx biologický xxxxx,

x) x rozporu x §47 xxxx. 4 xxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití,

m) xxx xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxx neplní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1013/2006 nebo xxxxx §49, 51 nebo §52 xxxx. 1,

n) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §62 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §62 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §63 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem,

q) x xxxxxxx s §63 odst. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxx xxxxxxxxxxx zpracování stanoveným xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. provozuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x §66 xxxx. 1 xxxx. x),

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x),

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §67 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx nezajistí xxxxxxxx xxxx,

x) provádí xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx s §67 xxxx. 3,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx kalů xxxxx §68 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxx, xxxxx provedla xxxxxx xxxx,

1. x xxxxxxx x §68 odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx schválení Xxxxxxxxx kontrolnímu x xxxxxxxxxx xxxxxx zemědělskému,

2. xxxxx xxx x xxxxxxx x některou x povinností xxxxxxxxxxx x §68 xxxx. 3, xxxx

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxx podle §68 xxxx. 4,

w) x xxxxxxx x §68 odst. 5 xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §68 odst. 5 xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §69 xxxx. 1 xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxx v rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx upravené xxxx xx zemědělské xxxx v rozporu x xxxxxxxx z xxxxxxxx stanovených x §69 odst. 2, xxxx

x) xxxxxx některý xx xxxxxx pro xxxxxxx kalů xxxxx §69 odst. 3.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §71 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx s §71 odst. 3 xxxxxxxxxx identifikační xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §72 xxxx. 1

1. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx x mísení nebezpečných xxxxxx,

2. neprovede roztřídění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. nezařazuje odpad x souladu x xxxxxxxxx x mísení xxxxxxxxxxxx odpadů,

d) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §76 xxxx. 2 neprovede xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx stanovenými xxxxxxxx xxxx postupy,

e) xxxx xxxxxxxx osoba x xxxxxxx x §76 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx který xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx odesilatel xxxx xxxxxxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovenou v §78 odst. 1 xxxx 3 xxxx §79 xxxx. 3,

x) xxxx osoba zajišťující xxxxxxxx odpadu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 6,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s §79 xxxx. 4 xxxxxxxxx přepravu xxxxxxxxxxxx xxxxxx do 48 xxxxx od xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §80 odstraní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §82 odst. 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx polychlorovaných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v rozporu x §82 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,

l) x xxxxxxx s §82 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízeních x xxxx xxxxxxxx stanovenými xxxxxxx,

x) xxxx vlastník xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §82 odst. 5,

x) xxxx vlastník xxxx xxxxxxxxxxxx lehce kontaminovaného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §82 xxxx. 6,

x) jako xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx x §83 odst. 1 xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo neohlásí xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx ke xxxxx došlo,

p) x xxxxxxx s §83 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly xxx 5 xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx splnění xxxxxxxxx podle §84 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §85 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxx xxxxxxxxx s xxxxxxx obsahujícím xxxxxx,

x) x rozporu s §87 xxxxxxx xxxx xxxxxxx informací x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x tom, xx xx xxxxx o xxxxx x obsahem xxxxxxxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxx, kde xxxxx xxxxxx, nebo údaje x skutečnostech, xx xxxxxxx xxxxxxx mohl xxx odpad z xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §91 xxxx. 1 nesoustřeďuje xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx průběžnou xxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §91 xxxx. 2 nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx odpadu xxxxx x domácností xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §92 odst. 3.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dále dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx průběžnou xxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §94 odst. 3 xxxxxxxxxx průběžnou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 let,

c) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxx, ukončení, xxxxxxxxx xxxx obnovení provozu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §95 xxxx. 3 nezašle ve xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §95 xxxx. 4 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx evidence,

f) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §138 xxxx. 2,

x) při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1013/2006 nebo nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852,

h) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v rozporu x xx. 13 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx x xx. 12 xxxx 14 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/852 xxxx xx xxxxx x xxxxxxx x §86 xxxx. 2 xxxx 3.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uložit xxxxxx do

a) 10 000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), h), x), x), t) xxxx x), odstavce 2 xxxx. x), xxxx. x) xxxx 2, xxxx. f), x) xx x), x) xxxx s), xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x), g), x), x), s) xx x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx e),

c) 10 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), písm. x) xxxx 2, xxxx. x) xx x), n) xx x), x) nebo x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x), xxxx. e) xxxx 1, písm. x), x), x) xx x) xxxx x) xx z), xxxxxxxx 3 písm. x), x), h) xx x), x), x), r) nebo x) xxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xxxx x), xxxx

x) 25 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) xxxx xxxx. g) xxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), x) xxxx x).

§122

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpad,

b) v xxxxxxx x §59 xxxx. 2 neurčí xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu,

c) x rozporu x §59 odst. 3 xxxxxxxxx splnění stanoveného xxxxxx odděleně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx komunálních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx povinností xxxxx §60 xxxx. 4,

x) x rozporu x §65 xxxx. 2 využívá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx hlášení x xxxxxxxxxxx kompostárnách xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx §66 xxxx. 2, xxxx

x) x xxxxxxx s §95 xxxx. 5 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. d),

b) 200 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) až x), xxxx

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx b).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§123

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx

x) xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 písm. x) xx j), x), x), o) x x) x §117 odst. 2 xxxx. a) a x) až g),

b) xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §117 odst. 1 xxxx. x), x) x x) x §121 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 písm. x), x) a s), §117 xxxx. 2 xxxx. x), c) x x), §118 xxxx. 1 xxxx. x), d) a x), §118 xxxx. 2, §119 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), t) x x), §119 xxxx. 2 xxxx. x) xx k), x), n), p) x x), §120 xxxx. 1 x §121 xxxx. 1 xxxx. b) až x) a x) xx x), §121 xxxx. 2 písm. x) až x), x) xx x), x), x) x xxxx. x) xxxx 2, §121 odst. 3 písm. x), x), x) xx x), x) x x) až x), §121 xxxx. 4 xxxx. x), x) x i),

d) xxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §117 xxxx. 2 xxxx. x), §121 odst. 2 xxxx. x) x §121 xxxx. 4 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §118 xxxx. 1 xxxx. x) až x), §119 odst. 1 xxxx. x) xx x), §119 xxxx. 2 xxxx. x), x), r) xx x), §121 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x) x x), §121 xxxx. 2 xxxx. x), n), x), q), x) x x), §121 xxxx. 3 xxxx. x), x), x), x), x), x), x) xx p), x) x x), §121 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) x §122 xxxx. 1,

x) inspekce, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §118 xxxx. 1 xxxx. b) x x), x

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x přestupky xxxxx §121 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 x 3 a xxxx. x) xx x).

(2) Xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxx, informuje x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné správní xxxxxx a xxxxxxx xxxx příslušný x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

§124

(1) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx uložené inspekcí xxxx z 50 % xxxxxxx rozpočtu xxxx, xx xxxxxx xxxxx došlo x xxxxxxxx povinnosti, x x 50 % xxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxxx životního prostředí Xxxxx republiky. Pokud xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, podíl xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx inspekcí xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností xxxx x 50 % příjmem xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx došlo x xxxxxxxx povinnosti, a x 50 % xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, jejíž xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx více xxxx, xxxxx xx xxxxxx xx mezi jednotlivé xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx, xxxxx na xxxx území xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x 50 % příjmem xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemědělským jsou xxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§125

Xx uložení správního xxxxxx lze xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx přestupku xxxxxxx xxxxxxxxxx následků porušení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zamezující xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu a xxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vedlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx následků xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXX XXXXXX

§126

Xxxxxxx orgány vykonávající xxxxxx správu v xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxx x obchodu,

c) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx kontrolní x zkušební xxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) celní úřady x Xxxxxxxxx ředitelství xxx,

x) Xxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx úřady,

k) xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx úřady,

m) xxxxxxx xxxxx x

x) Xxxxxx xxxx životního prostředí Xxxxx republiky.

§127

Ministerstvo

Ministerstvo

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx nakládání x xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státní správu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx provedení,

b) vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx23),

x) xxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxx x kontaktního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, funkci xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx na recyklaci xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek,

d) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x xxxxx §49, 51 x §52 xxxx. 1 x 2,

x) shromažďuje x xxxxxxxxxx xxxxx vložené xx Informačního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zveřejňuje x rozsahu a xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx Informační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x orgánům xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx Česká republika xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí inspekce x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx stanovisko k xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) schvaluje xxxxx xxxxxxx přepravy xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006 x

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x poskytuje xx xxxxxxxxxx pro vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§128

Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx spravuje x xxxxxxxxx ministerstvo.

(2) X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) x osobách, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, zprostředkovatelích x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx polychlorovaných xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx x podléhajících xxxxxxxx, zařízeních, která xxxxx obsahovat polychlorované xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x stavu xxxxxxx, volné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřady x xxxxxxxx úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) podle xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) x provedených hodnoceních xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx systém odpadového xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxx informace x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

x) seznam xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x odpady, obchodníků x xxxxxx, zprostředkovatelů x dopravců xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zařízení určených xxx xxxxxxxxx s xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) seznam xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx shromažďované x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx slouží xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx správy a xxxxxxx integrovaného záchranného xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx událostí podle xxxxxx právních xxxxxxxx18).

§129

Ministerstvo xxxxxxxx a xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x řízení o xxxxxx xxxxxxxx, že xxx přestává být xxxxxxx, xxxxx §10 xxxx. 1 a x řízení o xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§130

Xxxxxxxxxxxx zemědělství

Ministerstvo xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinností při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxxx.

§131

Ústřední xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx zemědělský

Ústřední xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx schváleného xxxxxxxx xxxxxxx kalů x x souladu x xxx, x

x) kontroluje, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §68 odst. 2, 4 x 5 x §69 xxxx. 1 xx 3.

§132

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx nakládání x xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx správu na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx x předpisů xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§133

Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice

Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxx přestává xxx xxxxxxx podle §10 xxxx. 1, x x xxxxxx o xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vždy xxxx se změna xxxx xxxxx zrušení xxxxxx oblastí ochrany xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx závazné xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxx povolení xxxxxxx zařízení podle §21 odst. 2 x v řízení x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx xxxx důvod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění ochrany xxxxxx xxxx,

x) spolupracuje x ostatními xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxx nakládání x xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx vázaných xx xxxxxxx xxxxxx lidí x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx řádu.

§134

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzickými xxxxxxx a obcemi xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx oblastech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx oblastí, v xxxxx xx podle §147 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx příslušný obecní xxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x výroby xxxxx titaničitého dodržuje xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006,

x) xxxxxxxxxx, zda xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souladu x nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021 x xxxxx zákonem,

e) xxxxxxxxxx, xxx jsou zařízení xx xxxxxxxxx lodí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1257/2013 x xxxxx xxxxxxx, a

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006 x tímto zákonem.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vzniku xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x příjemce x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokladů xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx může xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx spolupracuje x obecními xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, celními úřady, Xxxxxxx fondem xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxx správními xxxxx, kraji x xxxxxx a poskytuje xxx xxxxxxxx xxxxx.

§135

Xxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxx

x) kontroluje xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxx celní xxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx označeno xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx kontroluje xxxx, xxx

x) xxxxx xx doprovázen xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x

x) odpad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxx x).

(4) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů celní xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx

x) odpad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dokladu xxxxx xxxxxxx x),

x) přepravované xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxxxxx a

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu není x rozporu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Celní úřad xxx xxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx režimu

a) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx doprovázen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. a),

c) xxxxx, jehož xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a), x

x) xxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx.

§136

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx celním xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úřadem,

a) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx odpad xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přepravovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na místě xxxxxxx celním xxxxxx, xxxx

x) xxxxx úřad xx náklady osoby xxxxxxxxxxxx odpad xxxxxx xx xxxx provádění xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřadu.

(2) Xxx xxxxxxxx přepravy xxxxxx xxxx celní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx také xx xxxxx vzniku xxxxxx x původce xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§137

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxx celním xxxxxx

(1) Xxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odpad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx dopravuje, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx přepravou xxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxxxxxx v rozporu xx souhlasem xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx zadrží xxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

§138

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx úřad úřední xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx celní xxxx xxxxx xxxxx, která xx odpad xxxx xxxxxxxx prostředek x xxxx zadržení x xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx odpad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zadrženy, x xxx, xx xx xxxxx xxxxx zničit xxx s nimi xxxxx nakládat, x xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxx skladování.

§139

Xxxxxxx xxxxx zadržení xxxxxx a dopravního xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dopravního prostředku, xxxx proti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§140

Vrácení zadrženého odpadu x xxxxxxxxxx prostředku

(1) Xxxxx úřad vrátí xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x není-li xxxx, xxxxx, které xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxx prostředku x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx tohoto xxxxxx, xxxxx vrácení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx vrátí xxxxxxxx prostředek, xx-xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx nepoměru x xxxxxx přestupku.

§141

Náhrada xxxxxxx

(1) V xxxxxxx, xx bylo xxxxxxxxxx, že přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx náklady na xxxxxxxxxx odpadu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vlastník xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx v době xxxx xxxxxxxx věděl xxxx xxxxx měl x xxxx, a xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, xxxx byly odpad xxxx dopravní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx známa xxxxx podle xxxxxxx x) xxxx b).

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náklady podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx výše alespoň 100 Xx.

(3) Náhrada xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx splatná xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx x její xxxx povinné xxxxx.

§142

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxxxxx zboží je xxxxxxx, xxxxxx celní xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx odborné xxxxxxxxxx xx lhůtě 3 pracovních xxx xxx xxx doručení xxxxxxx inspekci, neprodlouží-li xxxxx xxxx tuto xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xx xxxxx 5 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx se xx xx, xx zboží xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxxxxxx zboží nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpadů x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§143

Generální xxxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx evidencí xxxx informace:

a) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, vývozce xxxx xxxxxxx, a xx jméno, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, adresu xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno,

b) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx byl vyvezen,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x

x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 není porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.

§144

Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx České xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx a dokumentuje xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedovolené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) spolupracuje a x xxxxx součinnosti xxxxxxxxx odbornou xxxxx x přiměřené xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x celním xxxxxx.

(2) Xxxxxxx České republiky x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx získávání xxxxxxxxx potřebných pro xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x využívá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24).

(3) Xxxxxxx České xxxxxxxxx si xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pomoc xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

§145

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx, jak xxxx právnickými xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx správních orgánů xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx je xxxxx §147 xxxx. 1 xxxx. x) xx kontrole xxxxxxxxx xxxxxx úřad, x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dalších rozhodnutí xxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, sběru, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpadů, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx-xx xx x xxxxxxxx toho xxxxx x závažným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lidí,

d) xxxx xxxxxx xxxx zakázat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přesahující xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem nebo xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stavu životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx čl. 7 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 850/2004, v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, a

g) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx čl. 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1257/2013.

(2) Pokud tímto xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx x rozhodování, provádění xxxxxxxx a vydávání xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx příslušný xxxxxxx úřad, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnost nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxx, které xx xxxxxxxxxx týká. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx k vedení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§146

Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, x výjimkou xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx §147 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxx pověřené osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxx poškozuje xxxxxx xxxx xxxx životní xxxxxxxxx, před xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xx xx xxxxxxx odpovědné xxxxx; při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx řádu,

d) může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxxx převzetí odpadů, xxxxx xxxxxxxxx, osobou xxxxxxxxxx x převzetí xxxxxx druhu x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavebního zákona x xxxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx, je x rozhodování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx obecní úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx nachází movitá xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo povolení xxxxx xxxxxxxxxx zákona; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a životního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx míru recyklace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyjádření x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx jejího xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x prováděcích právních xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§147

Xxxxxx xxxx

Xxxxxx úřad xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx obecní xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx x xxxx x x souladu s xx x zda xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxx zákonem, x

x) mají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nezpracují x xxxxxxx x tímto xxxxxxx, osobou xxxxxxxxxx x převzetí xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§148

Újezdní úřad

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správu x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 2, §30 odst. 3, §34 xxxx. 4, §36 odst. 2, §72 xxxx. 3 x 4, §96 xxxx. 1, 3 x 4 a §145 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) a x),

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 3, §34 xxxx. 4, §36 xxxx. 2, §96 xxxx. 2 x 3, §146 odst. 1 xxxx. x) a x) x §146 xxxx. 2 až 5 x

x) xxxxxxxx xxxxx podle §147.

(2) Xxxxxxxxxx §59 xx 61 xx na xxxxxxx xxxx nepoužijí.

§149

§149 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§150

Kontrola x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx

Xxxxxxxxxx x pověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů vykonávajících xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxxxx s odpady xxxxx xxxxxx xxxxxx xx při xxxxxx xxx činnosti prokazují xxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a držitel xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx jsou x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§151

Xxxxxxxx podle §21 xxxx. 2 x §30 odst. 2, xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 x §43 odst. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §146 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxx §146 xxxx. 3 xxxx. x) a c) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, pokud xx xxxxxx vydání xxxxxxxxx postupem v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §23 xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxx povolení.

§152

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené působnosti.

(2) Xxxxx působnosti xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx ustanovení

§153

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x využití, xxxxxxxxxx, sběru xxxx xxxxxx xxxxxx provozovaná xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx základě souhlasu xxxxxxxxx xxxxx podle §14 odst. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterého xxxx xxxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru x výkupu odpadu, xx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x případě ostatních xxxxxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x do 3 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx v případě xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxx. Xxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §14 odst. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůt xxxxx xxxx xxxxx, smí xxx zařízení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxx, xxx bude o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Zařízení, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxx odpady na xxxxxxx §14 xxxx. 2 zákona x. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 3, xxx xxxxxxxx xxxxxx bez povolení xxxxx §21 xxxx. 2 xx xxxx 1 roku ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xx 6 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 do xxx, kdy bude x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto. Xx xxxx, xxx xxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxx §9 xxxx. 4.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx souhlasu xxxxx §14 odst. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxx §21 odst. 2 xx dobu 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx odpadu xxxxxxxxxx xxx povolení xxxxx §21 xxxx. 2 xx xxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §33b odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 2, a xx xx xxxxxxxx xxxx platnosti kladného xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však 2 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxxx §64 xxxx. 2 xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 4 xxxx. d) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, nejdéle však 2 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxx, xxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxx nabude xxxxxx xxxx.

(6) Komunitní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx §10a xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vybavení x provoz xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx zbytků x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxxx §65 x 66.

§154

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx rok 2020 xx xxxxxxx xxxxx §39 odst. 2 x 4 xx 7 zákona x. 185/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx xxxxx §95 odst. 3 xx 5 xx xxxxxx xxxxxxx xx rok 2021.

(2) Xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42 xx 44 zákona x. 185/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx x platnosti xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byly xxxxxx. Xx změny xxxxxx xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §42 xx 44 zákona x. 185/2001 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx vydány. Xxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx §98 xx 101 xxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxx xxxx, na kterou xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první.

(3) Xxxxx pověřené k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx považují xx xxxxx pověřené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §73 odst. 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x vyloučení nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 3 do xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxx přestaly xxx xxxxxxx v xxxxxxx x §3 xxxx. 6 xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x x souladu xx xxxxxxxxx x provozem xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx věci, které xxxxxxxxxx být xxxxxxx xxxxx §10; xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, pro xxxxx xxxx vydána doplňující xxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx podle §15 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx dobu jednoho xxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

§155

(1) Pokud xxxxxxx xxxxxx ukončil xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx před xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v provozovně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx lhůty xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx původce odpadu, x xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §15 xxxx. 4.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx nabytím účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soustředěné v xxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Po xxxxxxxx xxxx lhůty xx na xxxxxxxxx xxxxxxxx věci, která xxxx xxxxxxxxx určeným xxx nakládání s xxxxxx, a xxx xxxx odpady xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxx věci xxxxx §17 xxxx. 3.

(3) Xxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxx za xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx podle §45 xx 48 xxxxxx x. 185/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jakož i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 185/2001 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(4) Za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx fázi xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 6 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx nakládáno x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů25) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 69/2013 Xx., a xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nakládáno xx xxxxxx účinnosti xxxxxx č. 229/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx odpadu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §45 odst. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skládky xxxxxxxxx xxxxxxxx rezervu na xxxxxxxxxxx, zajištění xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx ukončení xxxxxx xxxxxxx podle §49 xxxx. 1 x §51 xxxx. 4 zákona x. 185/2001 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(6) Xxxxxxx xxxxxx může upustit xx odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 3 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Provozovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx soustřeďování odpadů, xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxx x. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx doby, xx kterou xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx konce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 odst. 3 xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx §110 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx xx skládku, xxxxx provoz xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx se xxxx xx xxxx xxxxx §48 odst. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zpracovat xxxxxx xxxxx §89 xxxx. 1 xxxx 2 xx xxxx xxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinen xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §89 xxxx. 2 xx xxxx jednoho xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v souladu x §89 xxxx. 4 po xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§156

(1) Pokud obec xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx úhradu xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x pro xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 185/2001 Sb. a xxxxxx závazné vyhlášky xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Obec xxxx za poplatkové xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxx za komunální xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021, xx xxxxxxx xxxxx č. 185/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2021.

(4) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xx xxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx produktu xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x provozem xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 zákona x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxx schválený xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx základě kterého xxxxxxxxx být na xxxxxxx takového zařízení xxxxx odpadem x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 1. Xx xx netýká xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x).

§157

(1) V xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx 2029 xx xxxxxxxxx xxxxx splňující xxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx obec, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xx dílčího xxxxxxx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx skládku xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxxxx toto poplatkové xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx uplatní xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 12 x tomuto xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx přesáhne, xxxxxx se xx xxxxxxx základu poplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx část xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx poplatku xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx základu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx toto xxxxxxxx x současně xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterých vyplývá, xxx xx na xxxx xxxxxxxx vznikl xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx odpadu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx ukládání komunálního xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx uchovává tyto xxxxxxx xxxxx.

(3) Dílčí xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx komunálního xxxxxx xx xxxxxx základem xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 500 Xx xx xxxx.

(5) Pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§158

Zrušovací ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx).

3. Xxxx sedmá zákona č. 76/2002 Sb., o integrované xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

4. Xxxxx č. 275/2002 Sb., kterým se xxxx zákon x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Část xxx xxxxx zákona č. 320/2002 Sb., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů.

6. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 167/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxx č. 188/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxx xxxxx zákona č. 317/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 156/1998 Xx., o hnojivech, xxxxxxxxx xxxxxxx látkách, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravcích x substrátech x x agrochemickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx x hnojivech), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 147/2002 Xx., x Xxxxxxxxx kontrolním a xxxxxxxxx xxxxxx zemědělském x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o Ústředním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 252/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxx č. 7/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10. Část xxxxxxxxx xxxxxx č. 444/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 531/1990 Xx., o územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx.

11. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 186/2006 Sb., x xxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního zákona x xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

12. Xxxx osmá xxxxxx č. 222/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezování znečištění, x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx o integrované xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

13. Xxxxx č. 314/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx.

15. Část xxxx xxxxxx č. 25/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

16. Xxxxx č. 34/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Část xxxxx xxxxxx č. 383/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 185/2001 Xx., o odpadech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

18. Xxxx čtvrtá zákona č. 9/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 156/1998 Xx., x xxxxxxxxx, pomocných xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

19. Xxxx xxxxxx zákona č. 157/2009 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.

20. Xxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 223/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxx služeb.

21. Část xxx osmnáctá xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

22. Xxxx xxxxxxxxxx sedmá xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx daňového řádu.

23. Xxxx xxxx zákona č. 291/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

24. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 297/2009 Sb., kterým se xxxx xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Xx.

25. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 326/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

26. Xxxxx č. 154/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

27. Zákon č. 31/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 77/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 25/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

29. Xxxxx č. 264/2011 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 185/2001 Xx., x odpadech x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

30. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 457/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě České xxxxxxxxx.

31. Xxxx xxxxxxx xxxx zákona č. 18/2012 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

32. Xxxx xxxx xxxxxx č. 85/2012 Sb., x xxxxxxxx xxxxx uhličitého xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx struktur x x změně xxxxxxxxx zákonů.

33. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx.

34. Xxxx devatenáctá xxxxxx č. 167/2012 Sb., xxxxxx se xxxx zákon x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

35. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 69/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., x integrované xxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony.

36. Část xxxxx zákona č. 169/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 185/2001 Xx., x odpadech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 25/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37. Část xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

38. Xxxx xxxxxxxxx osmá zákona č. 64/2014 Sb., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx kontrolního řádu.

39. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 184/2014 Sb., xxxxxx se xxxx zákon č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 169/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 25/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x oblasti životního xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

40. Zákon č. 229/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

41. Xxxxx č. 223/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 169/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 25/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti životního xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách provozu xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

42. Xxxx xxxxxxx zákona č. 243/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxx zákona.

43. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 298/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické transakce, xxxxx č. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

44. Xxxx xxx patnáctá zákona č. 183/2017 Sb., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x zákona x xxxxxxxxx přestupcích.

45. Xxxx dvacátá pátá xxxxxx č. 225/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

46. Část druhá xxxxxx č. 45/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x rtuti.

47. Xxxxxxxx č. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

48. Xxxxxxxx č. 384/2001 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x těchto látek x xxxxxxxxxxx větší xxx 50 mg/kg (x nakládání s XXX).

49. Xxxxxxxx č. 237/2002 Sb., x podrobnostech xxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxxx výrobků.

50. Xxxxxxxx č. 505/2004 Sb., kterou xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x. 237/2002 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

51. Xxxxxxxx č. 41/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x podrobnostech xxxxxxxxx s xxxxxx.

52. Xxxxxxxx č. 294/2005 Sb., x xxxxxxxxxx ukládání xxxxxx xx skládky x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx terénu x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

53. Xxxxxxxx č. 352/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx s xxxx (xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx).

54. Vyhláška č. 353/2005 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 237/2002 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx některých xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 505/2004 Xx., x xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55. Xxxxxxxx č. 124/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 95/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, na které xx xxxxxxxx postup xxxxx §55 xxxx. 2 zákona x. 185/2001 Xx.

56. Xxxxxxxx č. 341/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx skládky x xxxxxx využívání xx xxxxxxx terénu x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Sb., x podrobnostech xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

57. Vyhláška č. 351/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x podrobnostech xxxxxxxxx s odpady, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

58. Xxxxxxxx č. 352/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x odpady x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx autovraků, x způsobu vedení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx).

59. Xxxxxxxx č. 374/2008 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx vyhlášky x. 381/2001 Sb., xxxxxx xx stanoví Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx nebezpečných xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a států xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx souhlasu x vývozu, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

60. Xxxxxxxx č. 478/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního prostředí x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61. Xxxxxxxx č. 54/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 352/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx autovraků, x způsobu xxxxxx xxxxxx evidence a xxxxxxxx odpadů vznikajících x xxxxxxxxxx ke xxxxx x zpracování xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x podrobnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxxx).

62. Vyhláška č. 61/2010 Sb., kterou se xxxx xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx ukládání odpadů xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 341/2008 Xx., a xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

63. Xxxxxxxx č. 65/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 352/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x elektrozařízeními a xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nimi (xxxxxxxx x nakládání x elektrozařízeními a xxxxxxxxxxxxx).

64. Vyhláška č. 170/2010 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a x xxxxx vyhlášky č. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

65. Vyhláška č. 285/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 352/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 65/2010 Sb.

66. Xxxxxxxx č. 158/2011 Sb., kterou xx mění vyhláška x. 352/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x elektrozařízeními x xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx s xxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67. Xxxxxxxx č. 249/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 352/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxxxxxxxx x elektroodpady x x bližších xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx x nimi (xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

68. Xxxxxxxx č. 93/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x podrobnostech xxxxxxxxx s xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

69. Vyhláška č. 178/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 352/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

70. Xxxxxxxx č. 35/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

71. Xxxxxxxx č. 105/2014 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 352/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledování xxxx vybraných xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx nakládání x autovraky), xx xxxxx xxxxxxxx x. 54/2010 Xx.

72. Vyhláška č. 200/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 352/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (vyhláška x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

73. Xxxxxxxx č. 321/2014 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx zajištění odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

74. Xxxxxxxx xxxxx č. 352/2014 Sb., x Plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxx 2015-2024.

75. Xxxxxxxx č. 27/2015 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

76. Xxxxxxxx č. 212/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 170/2010 Xx., x xxxxxxxxx x akumulátorech a x změně vyhlášky x. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

77. Xxxxxxxx č. 248/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxxx.

78. Xxxxxxxx č. 270/2015 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 352/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx x autovraků, xxxxxxxxx autovraků, o xxxxxxx vedení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vznikajících x xxxxxxxxxx xx sběru x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x informačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

79. Xxxxxxxx č. 83/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

80. Vyhláška č. 93/2016 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx.

81. Xxxxxxxx č. 94/2016 Sb., x hodnocení nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx.

82. Vyhláška č. 387/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., o xxxxxxxxxx ukládání odpadů xx skládky a xxxxxx využívání xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx vyhlášky x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

83. Vyhláška č. 437/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kalů xx xxxxxxxxxx půdě x xxxxx vyhlášky x. 383/2001 Xx., x podrobnostech xxxxxxxxx x odpady a xxxxx vyhlášky č. 341/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozložitelnými xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx č. 294/2005 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady (xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x biologicky xxxxxxxxxxxxxx odpady).

84. Vyhláška č. 210/2018 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 321/2014 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

85. Xxxxxxxx č. 130/2019 Sb., x xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx xx asfaltová xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přestává xxx xxxxxxx.

86. Vyhláška č. 199/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 94/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx.

87. Xxxxxxxx č. 200/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x vyhláška x. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx ukládání odpadů xx xxxxxxx x xxxxxx využívání xx xxxxxxx terénu x xxxxx xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

88. Vyhláška č. 305/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 437/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx upravených xxxx xx zemědělské xxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 341/2008 Sb., x podrobnostech nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx využívání xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx vyhlášky x. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx (vyhláška o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§159

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2021.

v x. Filip x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 541/2020 Sb.

Cíle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxx 2025 xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx komunálních xxxxxx xxxxxxx xx 55 % celkové hmotnosti xxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

2. Zvýšit do xxxx 2030 xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx a úroveň xxxxxxxxx komunálních xxxxxx xxxxxxx xx 60 % celkové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx do xxxx 2035 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 65 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxx 2035 a x xxxxxx následujících xxxxxxx 10 % x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyprodukovaných xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

5. Energeticky využívat x roce 2035 x x letech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; toto xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx o rozdíl xxxx množstvím xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx uloženy na xxxxxxx podle bodu 4, x skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Příloha x. 2 x xxxxxx č. 541/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxx

Xxx xxxxxxxx

(xxxxx xxxxxxxxxxx / xxxxxxxx)

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(X, X)

Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

1.1.0

X12x, D8

biologické xxxxxxxxx xxxxxxx

1.4.0

X12x

xxxxxxxxxx xxxxxx

1.5.0

X8

xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

2.2.0

X12x, D9, X13

xxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

2.5.0

X12x, X9, X13

xxxxxxx úprava xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx

2.6.0

X12x, X9, X13

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2.7.0

X12x, X9, X13

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2.8.0

X12x, D9

jiné xxxxxxxx k xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpadu

2.9.0

R12a, X9

xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.10.0

X12x

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx- chemické xxxxxxx

xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §68 xxxx xxxxxxxx xx zemědělské půdě

2.11.0

R12i

mechanické xxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxx

3.1.0

X12x, X14

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3.1.1

X12x

xxxxxxxxx elektrozařízení

3.1.2

R12h

vozidel x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

3.1.3

X12x

x xxxxx xxxxxxxxx lodí

3.1.4

R12j

drcení

odpadu

3.2.0

R12a, X14

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3.2.1

X12x

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

3.2.2

X12x

xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

3.3.0

X12x, X14

xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx

3.4.0

X12x

X12x, X12x, R12d, R12e, X13, X14

X1x

X3x

X3x, R3d, X4x, R5b

R5h

mechanicko-biologická xxxxxx

3.5.0

X12x

X12x, X12x, R12d, X12x, X12x, D8, X13, X14, X1x

X3x

X3x, X3x, X4x, X5x

Xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunálních xxxxxx

4.1.1

X1x

xxxxxxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxxx

4.2.0

X1x

xxxxxx paliva x xxxxxxxxx xxxxxx

4.2.1

X1x

xxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxxx odpadů

4.3.0

R1a

výroba xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

4.3.1

X1x

xxxxxxxxxxx xxxxxxx kalů z xxxxxxxx odpadních vod

4.4.0

R1a

energetické xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx odpadních xxx

4.4.1

X1x

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

4.5.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

4.6.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx odpadů v xxxxxxxxxx

4.7.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx

4.8.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

4.9.0

X1x

xxxxxxxxxx xxxxxxx x energetickým xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

4.10.0

X1x, X1x, X3x, X3x,

xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x energetickému využití x s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4.11.0

X1x, X1x, R3a, X4x, X5x, R5g

plazma s xxxxxxxxxxxx využitím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4.12.0

X1x, X1x, X3x, X3x, X4x, R5a, X5x

xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

5.1.1

X3x

xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

5.1.2

X3x, X12x

xxxxxxxxxxxx x xxxxx zařízení

5.1.3

R3g

získání/regenerace xxxxxxxxxxxx

5.2.1

X2x

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

5.3.0

X6x

xxxxxx látek xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx znečištění

5.4.0

R7a

rafinace xxxxxxxxx xxxxx

5.5.0

X9x

xxxx způsob xxxxxxxxxx použití xxxxx

5.5.1

X9x

xxxxxxx xxxxxx x rekultivaci xxxxxxx pouze x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

5.6.1

X5x

xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxx xxxx provozu xxxxxxx

5.7.0

X5x

xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

5.8.0

X5x

xxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

5.9.0

X4x

xxxxxxxxxxxx kovu xxx recyklaci

5.9.1

R4b

recyklace/zpětné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.10.0

X5x

xxxxxxxxxxxx xxxx xxx recyklaci

5.10.1

R5b

výroba xxxxxxxxx ze stavebních x xxxxxxxxxxx odpadů

5.10.2

R5d

solidifikace x/xxxx stabilizace s xxxxxxxx xxxxxxx

5.11.0

X5x

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

5.12.0

X8x

xxxxxxxxxxxxxx pneumatik

5.13.0

R3f

recyklace xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kromě xxxxxxxxxxxx

5.14.0

X3x

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx

5.14.1

X3x

xxxxxxxxx xxxxxx

5.14.2

X3x

xxxxxxxxx plastu

5.14.3

R3d

výroba xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, kromě xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx

5.14.5

X3x

xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx skla x recyklátů xx xxxxxxxxxx a demoličních xxxxxx

5.14.6

X5x

xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxx 4.7.0, 4.8.0 x 5.16.0

5.15.0

X3x, X3x, X3x, X3x, R4a, X5x, R5e

využití xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxx v zařízeních xxxxx §21 xxxx. 3

5.16.0

X10x

xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

5.17.0

X3x, X4x, X5x

xxxxxxxxxx xxxxxxx x energetickým xxxxxxxx xxxxxxxx a materiálovým xxxxxxxx digestátu

5.18.0

R1a, R1b, X3x, X3x

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx využití

5.19.0

R3a, X4x, X5x, X5x

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5.20.0

X3x, R3h, X4x, R5a, X5x

xxxxxxxxxxx x produkty xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx surovina

5.21.0

R3a

Odstraňování xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx (konečné xxxxxxxxxx)

6.1.0

X2

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx

8.1.0

X1, D1b

zařízení xxx xxxxxxxxxx xxxxx

8.2.0

X1, X1x

xxxxxxxx xxx xxxxxxx odpad

8.3.0

D1, X1x

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx

9.1.0

X10

xxxxxxxxx xxxxxx

9.2.0

X10

xxxx x čistíren odpadních xxx

9.3.0

X10

xxxxxxxxxx ukládání xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx

10.1.0

X3

xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx odkaliště

10.2.0

D4

ukládání xx xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxxxx xxxxxxx

10.3.0

X5

xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx

10.5.0

X12

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů, xxxxxxx čistírna xxxxxxxxx xxx

10.6.0

X8, X9, X13

Xxxx xxxxxx

xxxx

xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností

11.1.0

vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

11.1.1

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

11.1.2

Xxxxxxxxxx odpadu

ostatních xxxxxx

12.1.0

X13x, X15

xxxxxxxxxxxx odpadů

12.2.0

R13a, X15

xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vod před xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

12.3.0

X13x

Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povinností xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxx přípravu x xxxxxxxxxx xxxxxxx

13.1.0

X3x, X4x, X5x,

Příloha č. 3 x xxxxxx x. 541/2020 Sb.

Náležitosti xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x souhlas x souhlasu s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx a xxxxxxxx x obchodování x odpady x xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxx

1. Žádost o xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou; xxxxx, xxxxxxxxx jména x příjmení, xxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xx-xx žadatel xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady, xxxxxxx se xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx formátu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu; xxxxxx sídla xxxxxxxx, xxx-xx x mobilní xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx oprávněných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx činností xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx zařízení včetně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx technologického xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle Katalogu xxxxxx, vstupujících x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx x zařízení xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxxxxxx xxxx x zařízení xx vztahu x xxxxxxxxxxx druhům xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx vlivu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x kategorii xxxxxx,

x) plán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhodnutí xxxxxxxxxx podle stavebního xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx řádu x xxxxxxxx a elektronické xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx deníku x

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx nebude xx xxxxxxxx provozu ohrožovat xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Žádost x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zařízení x xxxxxxx x xxxxxxxx malého zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x bodě 1, x xxxxxxxx xxxxxx x), x) a X).

3. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx skládky xxxxxx obsahuje kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) návrh xxxxx xx uzavření xxxxxxx x následnou xxxx x skládku, xxxxxx xxxxxx délky xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx finančního zajištění.

4. Xxxxx xxxx některé x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x povolení provozu xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 1 a 2 obsahem provozního xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. V xxxxxxxxxxxx případech, zejména x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxx provozního xxxx xxxxxxxx podle xxxx 1 písm. x), pouze x xxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxx x xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a sídlo, xx-xx žadatel xxxxxxxxxx xxxxxx; jméno, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Žadatel podle xxxx 1 xx 3 připojí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx obsahuje

a) údaje xxxxxxx x xxxx 1, nejsou-li xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxx xxx.

9. Xxxxxx o revizi xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx jednotlivých xxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx x bodě 8 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x případě xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx potřeba, xxxxxxxxxx xxxxxx závěru.

Tabulka - kapacity xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx kapacita xxxxxxxx

x/xxx

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx za rok, xxxxx smí zařízení xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx projektová xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx kapacita.

Roční projektovaná xxxxxxxxxxxxxx kapacita xxxxxxxx

x/xxx

Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xx xxx, které xxx xxxxxxxx za xxx zpracovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx projektovaná zpracovatelská xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxxxxx)

x/xxx

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx zpracovat xxxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx denní zpracovatelská xxxxxxxx

x/xxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xx používanou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do zařízení xx xxxxxxxxxx za xxxxx den. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o integrované xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x

Xxxxxxxxx množství xxxxxx, xxxxx xx smí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx.

x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů x xxxxxxx z xxxxxx, xxxxx xx xxx x jeden xxxxxxx nacházet x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x3

Xxxxxxxx skládky xxx xxxxxxx odpadů v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx x projektové dokumentaci, x xxxx o xxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x3) xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx kapacita xxxxxxx

x3, x

Xxxxxx objemu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacity x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx platný x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skládky xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX 83 8036.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dalších plánovaných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x údaj x xxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx skládky (xxxxx x3) xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x zákonu x. 541/2020 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxx x využití odpadu, xxxxx xxx být xxxxxxxxxxx bez povolení xxxxxxx zařízení

1. Xxxxxxxx xx xxxxxx papíru, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k výrobě xxxxxx, lepenky xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x průmyslu xxxx energetické xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

03 03 08

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x recyklaci

15 01 01

Xxxxxxxx a lepenkové xxxxx

15 01 05

Xxxxxxxxxx xxxxx

19 12 01

Xxxxx x xxxxxxx

20 01 01

Xxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx zpracovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce: 600 000 xxx.

2. Xxxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

10 11 12

Xxxxxxx xxxx neuvedené xxx číslem 10 11 11

15 01 07

Xxxxxxx xxxx

16 01 20

Xxxx

17 02 02

Sklo

19 12 05

Xxxx

20 01 02

Xxxx

Xxxxxxxxx množství zpracovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx: 16 000 x.

3. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx provozované x souladu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx smí být x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

02 01 10

Kovové odpady (xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx)

10 02 10

Xxxxx z xxxxxxxxx

12 01 01

Xxxxxx x xxxxxx železných kovů

12 01 02

Xxxx železných xxxx

12 01 03

Xxxxxx x xxxxxx neželezných xxxx

12 01 04

Xxxx xxxxxxxxxxx kovů

12 01 17

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx

15 01 04

Xxxxxx xxxxx

16 01 17

Železné xxxx

16 01 18

Xxxxxxxxx xxxx

17 04 05

Xxxxxx x xxxx

17 04 01

Xxx, xxxxx, xxxxx

17 04 02

Xxxxxx

17 04 03

Xxxxx

17 04 04

Zinek

17 04 06

Xxx

17 04 07

Směsné xxxx

17 04 09*

Kovový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

19 10 01

Železný x xxxxxxx xxxxx

19 12 02

Železné xxxx

19 12 03

Neželezné xxxx

20 01 40

Kovy

Maximální množství xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx: 4 100 000 x xxx xxxxxxx xxxx, 500 000 x xxx xxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vedlejší xxxxxxxx zemědělské výroby.

Odpady, xxxxx smí xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

02 01 01

Xxxx x xxxxx x z xxxxxxx

02 01 03

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

02 01 06

Xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx xxxxxx soustředěné xxxxxxxx x zpracovávané mimo xxxxx xxxxxx

02 01 07

Xxxxxx z lesnictví

02 03 01

Xxxx z xxxxx, čištění, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

02 03 04

Suroviny nevhodné xx spotřebě xxxx xxxxxxxxxx

02 02 05

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx

02 04 01

Xxxxxx z xxxxxxx x xxxxx xxxx

02 04 03

Kaly x xxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxx jejich xxxxxx

02 06 01

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zpracování

02 06 02

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vod v xxxxx jejich xxxxxx

02 07 01

Xxxxx x xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

02 07 02

Xxxxx z xxxxxxxxx lihovin

02 07 04

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

02 07 05

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x místě xxxxxx xxxxxx

19 12 12

Xxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) z mechanické xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 12 11 (xxxxx xxxxx, který xxxxxx x zařízení xxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 4)

20 01 08

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x stravoven (xxxxx odpad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který nepřišel xx kontaktu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx)

20 02 01

Xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxx 30 % z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zemědělské xxxx.

6. Zasypávání xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v maximálním xxxxxxxx 10 000 x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x maximálním xxxxxxxx 50 000 x xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx do 2 xxxxxxxxx jiné zařízení x xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx zemědělském xxxxxx xxxxx.

8. Zařízení xx xxxxxx chemických xxxxx provozované x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx, které xxx být x xxxxxxxx zpracovány:

07 02 13

Xxxxxxxx xxxxxx

11 01 05

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

12 01 02

Úlet xxxxxxxxx xxxx

16 03 05

Xxxxxxx

16 06 06

Odděleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x baterií x xxxxxxxxxxx

17 04 05

Xxxxxx a xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx: 20 000 x

9. Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikami.

Odpady, xxxxx smí xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

07 02 13

Plastový xxxxx

16 01 19

Xxxxxx

17 01 03

Xxxxxx

17 06 04

Izolační xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 17 06 01 a 17 06 03

20 01 39

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx zpracovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx: 10 000 xxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadních elektrozařízení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xxx být x xxxxxxxx zpracovány:

16 02 11*

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXXX) x hydrofluorouhlovodíky (XXX)

16 02 12*

Vyřazená xxxxxxxx obsahující volný xxxxxx

16 02 13*

Vyřazená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxx 16 02 09 až 16 02 12

16 02 14

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx čísly 16 02 09 až 16 02 13

20 01 23*

Vyřazená zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20 01 35*

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky xxxxxxxxx xxx xxxxx 20 01 21 x 20 01 23

20 01 36

Vyřazené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxx xxxxx 20 01 21, 20 01 23 x 20 01 35

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx: 500 x.

11. Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik sloužící xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx části pneumatik xxxxxxxx xxxx teplou xxxxxxx protektorování.

Odpady, xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

16 01 03

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx zpracovaných xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx: 15 000 x.

12. Xxxxx odpadů, xxxxx vznikly xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx okamžitá kapacita xxxxxxxx smí být xxxxxxx 100 x.

Xxxxxxx x. 5 x zákonu x. 541/2020 Xx.

Xxxxxxx využití xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx odpadů

Způsoby xxxxxxxxx xxx R1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

X1x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx bodě

R1b

Výroba paliva x odpadu

Způsoby xxxxxxxxx xxx X2 Xxxxxx xxxxxxxxx nebo regenerace xxxxxxxxxxxx

X2x

Xxxxxx získávání xxxx xxxxxxxxxx rozpouštědel

Způsoby xxxxxxxxx xxx X3 Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx látek, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

X3x

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx organických xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

X3x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx odpadem

R3c

Recyklace xxxxxx

X3x

Xxxxxxxxx xxxxxx

X3x

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X3x Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx
X3x Xxxxxxxxxxxx

X3x

Xxxxxx xxxxxxxx produktu, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx pod X4 Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx kovů x sloučenin xxxx

X4x

Xxxxxxxxx xxxx zpětné xxxxxxxxx xxxx x sloučenin xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

X4x

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

X4x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx opětovné použití

Způsoby xxxxxxxxx pod X5 Xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X5x

Xxxxxxxxx xxxx zpětné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neuvedené x xxxxxxx xxxxxx

X5x

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x recyklaci, xxxxx přestává xxx xxxxxxx

X5x

Xxxxxxxx xx opětovné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálů xxxxxx xxxxx

X5x

Xxxxxx stavebních xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx odpadem

R5e

Využití xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X5x

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx druhé xxxx xxxxxxx skládky

R5g

Výroba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx odpadem

Způsoby spadající xxx R6 Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx

X6x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zásad

Způsoby xxxxxxxxx pod X7 Xxxxxx získávání xxxxx xxxxxxxxxxx ke snižování xxxxxxxxxx

X7x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X8 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

X8x

Xxxxxx získávání xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx spadající xxx X9 Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx opětovného použití xxxxx

X9x

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx R10 Aplikace xx půdy, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo zlepšuje xxxxxxxx

X10x

Xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx zemědělství xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X11 Xxxxxxx xxxxxx získaných některým xx xxxxxxx uvedených xxx xxxxxxxxx R1 xx X10

X11x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxxx R1 xx X10

Xxxxxxx úpravy xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx pod Xxxxxx X12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx některým xx xxxxxxx uvedených pod xxxxxxxxx X1 xx X11 xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

X12x

Xxxxxx odpadů xxxx xxxxxxxx některým xx způsobů uvedených xxx xxxxxxxxx R1 xx X11 xxxxxxxxx x xxxxxxx bodech

R12b

Úprava xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

X12x

Xxxxxx xxxx recyklací nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxx)

X12x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x sloučenin xxxx

X12x

Xxxxxx x následné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx anorganických xxxxxxxxx (xxxx, zeminy, stavební xxxxxx)

X12x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kvality

R12g

Zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X12x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení

R12i

Úprava xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx před xxxxxxxx xx zemědělské xxxx

X12x

Xxxxxxxxx lodí

Skladování odpadu

Způsoby xxxxxxxxx xxx R13 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx některým xx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxxx X1 xx X12, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx

X13x

Xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx uvedených xxx xxxxxxxxx R1 xx X12, x výjimkou xxxxxxxxx uložení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx

Xxxxxxxx

X bodu X3 - Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx pyrolýzu x využitím složek, xxxx xxxx chemické xxxxx, x využití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxx X12 - Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx vhodný xxx X, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, třídění, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, peletizace, xxxxxx, drcení, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, před xxxxxxxx některého ze xxxxxxx xxxxxxxxxx X1 xx X11.

Příloha x. 6 x zákonu x. 541/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx

X1x

Xxxxxxxx x úrovni xxxx xxx úrovní xxxxxx (xxxxxxxxx skládkování)

D1b

Ukládání odpadů xxxx xxxxxxxxxxxxxxx materiálu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx x xxxx)

X3

Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, solných xxxxx xxxx xxxxxxx přírodního xxxxxx)

X4

Xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx)

X5

Xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedených xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou uzavřeny x izolovány xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx)

X6

Xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxx a xxxxxx

X7

Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx, xxxxxx ukládání xx mořské xxx

X8

Xxxxxxxxxx xxxxxx jinde v xxxx příloze xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx konečným xxxxxxxxx xxxx sloučeniny nebo xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx některým xx xxxxxxx uvedených xxx xxxxxxxxx D1 xx X12

X9

Xxxxxxxxx-xxxxxxxx úprava xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx konečným xxxxxxxxx jsou sloučeniny xxxx xxxxx, xxxxx xx odstraňují xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx X1 xx D12 (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, kalcinace)

D10

Spalování xx xxxxxxx

X11

Xxxxxxxxx xx xxxx

X12

Xxxxxx xxxxxxx (například xxxxxxxx x kontejnerech xx xxxx)

X13

Xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx odstraněním xxxxxxxx xx způsobů xxxxxxxxx xxx označením X1 až X12

X14

Xxxxxxxxx xxxx odstraněním xxxxxxxx xx způsobů uvedených xxx xxxxxxxxx D1 xx X13

X15

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx D1 až X14, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxx

X xxxx D11 - Xxxxx způsob xx zakázán xxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxxx úmluvami.

K xxxx X13 - Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx X, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx třídění, rozmělňování, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx způsobů xxxxxxxxxx D1 xx X12.

Příloha x. 7 x xxxxxx x. 541/2020 Xx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx = (Xx - (Xx + Ei)) / (0,97 x (Xx + Xx))

Xx se xxxxxx roční množství xxxxxxxx energie xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx, že se xxxxxxx ve formě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2,6 x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1,1 (XX/xxx).

Xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx systému x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx (GJ/rok).

EW xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použití xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XX/xxx).

Xx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx bez Ew x Xx (GJ/rok).

0,97 xx činitelem energetických xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokumentem x nejlepších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx spalování xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx způsobem X1

Xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx souhlas x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009: 0,60.

Xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008: 0,65.

Xxxxxxx x. 8 x zákonu č. 541/2020 Sb.

Způsob x xxxxxxxx xxxxxxxxx druhu x xxxx finanční xxxxxx podle xx. 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 poskytované xx prospěch xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx vzorec xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx vzorec pro xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí:

Z = X x (X + T + X) (1)

X - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v [Xx], [xxxx] nebo xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (1) se xxxxxxxxxxxx směrem nahoru xx xxxx tisíce [Xx] xxxx xxxxxxx [xxxx], x jiných xxx obdobně. Minimální xxxx finanční xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (1) xx 10 000 Kč.

M - hmotnost odpadu x xxxxxx [x], xx xxxxx xx xxxxxxxx finanční xxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxx záruky (X) x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (X), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tun xxxxxx dolů.

A - xxxxxx xx alternativní xxxxxxx nebo odstranění xxxxx xxxx xxxxxx

X - částka za xxxxxxxx xxxxx tuny xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx určení xxxx do Xxxxx xxxxxxxxx

X - xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx po xxxx 90 xxx.

Xxxxxx xxxxxxx X, A x X xx [Xx/x], [xxxx/x] apod. Xxxx dosazením xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx (1) se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ([Xx/x], [xxxx/x] xxxx.) xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx dni, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxx kalkulaci

2.1 Xxx výpočtu xx xxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx obsaženy x xxxxx provedeném oznámení xxxxx xx. 4 xxxxxxx pododstavce xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006.

2.2. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx "A" xx xxxxxx (1): Použije xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx tabulky:

Tabulka x. 1 - xxxxxxxxx xxxxx "X" xx xxxxxx (1)

Xxx.

Xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx x Xx/x

X

Xxxxx, xxxxx, xxxxx - spalování

5 000

X

Xxxxxxxxxx

6 500

X

Xxxxxx skupiny 20, xxxxxxxxx výše - xxxxxxxxx

6 000

X

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx

7 000

X

Xxxxxx, xx které se xxxxxxxxxx zákaz xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx

6 200

X

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

13 000

X

Xxxxxxxx xxxxxxx

50 000

X

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

16 000

X

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx freonů x xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů, neuvedený xxxx

14 000

X

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 50-100 xxx xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů

35 000

X

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

250 000

X

Xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výše

13 000

O

N

Jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx bifenyly, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, freony xxxx.*)

30 000

*) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx známo, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tržní xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx (1) xx xxxx "X" xxxx.

2.3 Xxxxxx xx xxxxxxxx - xxxx "X" ve vzorci (1)

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tuny xxxxxx xx počítá podle xxxxxx:

X = 10 + 0,1 x (X + 500) (2)

10 - konstanta, xxxxx xxxxxx xx [xxxx x x-1]

0,1 - xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx [xxxx x x-1 x xx-1]

X - vypočítaná xxxxxx za xxxxxxxx xxxxx tuny xxxxxx, xxxxxxxx xx x [xxxx/x].

500 - konstanta, xxxxx xxxxxx je [xx]

X - xxxxxxxxxx x [xx] xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx odstranění xxxxx xxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx zpětný xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §48

2.4 Xxxxxx xx skladování xxxxxx xx xxxx 90 xxx - xxxx "X" xx xxxxxx (1)

Tabulka č. 2 - Xxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadu xx xxxx 90 xxx

Xxx xxxxxx

Xxxxxx x Xx/x

Xxxxxxxxxx odpad

Částka v Xx/x

Xxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

4 000

2 000

Xxxxx, xxxx

6 000

3 000

Prach, prášek

8 000

4 000

Tuhý odpad xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx)

12 000

6 000

Xxxxxxx xxxxx

16 000

8 000

2.5. Množství xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxx "X" ve vzorci (1).

Xx xxxxxxxx xxxxxx (1) pro xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxx. "xxxxxx xxxxxxx"; za "xxxxx xxxxxxx" odpadu v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla odeslána xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, ale xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx "M" x xxxxxxx xxxxxxxx "živé xxxxxxx" xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zásilek x na xxxxxxxxx, x xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 16 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1013/2006. Xxxxxxxxxxxx stanoví x xxxxxxxxxx x souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X obecného xxxxxxxx však hodnota "X" xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxxx 10 dnům, xxxxxxxxxx z celkové xxxxxxxxx hmotnosti a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.6 Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx přepravu xxx xxxxxx námořní xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v částkách xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "X" pro xx xxxx xxxxx, xxxxx xx dopravována námořní xxxxxxxx podle informace x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu 14 xxxxx 1 xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1013/2006.

2.7 Xxxxxxx výpočet.

Hodnoty xxxxxxx "X", "X" x "X" získané xxxxx xxxxxxxx 2.2, 2.3, 2.4 xx xxxxxxxx xx shodnou jednotku ([Xx/x], [xxxx/x] xxxx.) x dosadí xx xxxxxx (1). Xx "X" se xxxxxx xx xxxxxx (1) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.5.

Příloha x. 9 x zákonu č. 541/2020 Sb.

Sazba poplatku xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx, kterými xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx poplatků

1. Sazba xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (v Xx/x)

Xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 a xxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx*)

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850

xxxxxxxxxx xxxxxx

500

500

500

500

500

600

600

700

700

800

xxxxxxxxxxxx odpadů

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

vybraných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

xxxxxxxxx xxxxxx

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

*) xxxxx §40 xxxx. 1.

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (x %; xxxxxxxx obce, xx jejímž území xx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky)

Dílčí xxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 x dále

využitelných odpadů*)

60/40

50/50

45/55

36/64

28/72

26/74

24/76

22/78

20/80

20/80

zbytkových xxxxxx

80/20

75/25

75/25

75/25

75/25

60/40

60/40

50/50

50/50

40/60

xxxxxxxxxxxx xxxxxx

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxx x. 541/2020 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx xx 4 xxxxx (XX4)*)

10

xx X2/x xxxxxx

*) XX4 - xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, testovací xxxxxx pro hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx X2 za 4 xxx

Příloha x. 11 x zákonu x. 541/2020 Xx.

Xxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx

1. Obsah xxxxxxx x udělení xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů

Žádost x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce,

b) xxxxx, popřípadě xxxxx x příjmení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx vydán,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x nebezpečných vlastnostech xxxxxx3), pro xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx x udělení xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx nebo odborného xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xx 3x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

2. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů

Návrh xx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů obsahuje xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě jména x xxxxxxxx x xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx, xxx-xx ustanoven,

c) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx navrhuje prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx dokladu x xxxxxxxxxxx školení xxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žadatele x

x) doklad o xxxxxxxxx správního xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 12 x zákonu x. 541/2020 Sb.

Množství odpadů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §157

1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx výjimka xxx zařazení do xxxxxxx základu xxxxxxxx xxxxx §157, xx xxxxxxx xxxx násobek xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx České republiky xxxxxxxxxx Xxxxxx statistickým xxxxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poplatkovému xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obcí xxxx připojení xxxx, xxx účely bodu 1 xxxxx na xxxxxx počtů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x bilanci xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx obce vzniklé xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxxx části xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x kalendářním roce, xx kterém došlo x xxxxxxxx xxxxx xxxx, pro účely xxxx 1 xxxxx xx ukazatel X xxxxxxxxx podle xxxxxx

xxxx xx počet xxxxxxxx xxxxxxx obce xxxxxxx x xxxxxxx obyvatel x xx ukazatel X xxxxxxxxx podle xxxxxx

xxxx xx počet xxxxxxxx xxxx vzniklé xxxx uvedený x xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

X … xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x bilanci xxxxxxxx

XXxxxxxxx … xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x původní xxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxxxx období

TRnově vzniklá … počet občanů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx obyvatel x nově xxxxxxx xxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx nastane xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx

Xxx

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Xxxxxxxx xxxxxx xx obyvatele x xxxxxx

0,2

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 541/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

284/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxx 86/278/EHS ze dne 12. xxxxxx 1986 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zejména xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx Xxxx 91/692/XXX, xxxxxxxx Xxxx 807/2003/ES, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 219/2009/XX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/853.

Xxxxxxxx Rady 87/217/EHS xx dne 19. xxxxxx 1987 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/692/XXX, xxxxxxxx Xxxx 807/2003/XX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/853.

Směrnice Xxxx 96/59/ES ze xxx 16. xxxx 1996 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx terfenylů (XXX/XXX), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 596/2009/ES.

Směrnice Rady 1999/31/ES xx xxx 26. xxxxx 1999 x xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 1882/2003/ES, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 1137/2008/XX, směrnice Xxxx 2011/97/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/850.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2008/98/ES ze xxx 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 1357/2014/EU, xxxxxxxx Xxxxxx 2015/1127/XX, xxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/997 a směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/851.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/75/EU xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x průmyslových xxxxxxx (integrované xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx).

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2150/2002 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2002 x statistice xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006 xx xxx 14. června 2006 x xxxxxxxx xxxxxx, x platném xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1257/2013 ze xxx 20. xxxxxxxxx 2013 x recyklaci xxxx x o xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1013/2006 a xxxxxxxx 2009/16/XX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/852 ze xxx 17. xxxxxx 2017 x rtuti a x zrušení nařízení (XX) x. 1102/2008.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021 xx dne 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečišťujících xxxxxxx.

3) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1357/2014 xx xxx 18. xxxxxxxx 2014, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/XX x odpadech a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/997 ze dne 8. června 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx XXX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/98/ES, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX 14 "xxxxxxxxxx".

4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009 xx xxx 21. října 2009 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx určeny x xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1774/2002 (xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišného xxxxxx), x platném xxxxx.

Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 767/2009 xx xxx 13. července 2009 o xxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxx krmiv, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1831/2003 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 79/373/XXX, xxxxxxxx Xxxxxx 80/511/XXX, xxxxxxx Xxxx 82/471/XXX, 83/228/XXX, 93/74/XXX, 93/113/XX x 96/25/XX x xxxxxxxxxx Xxxxxx 2004/217/XX, x xxxxxxx xxxxx.

6) Xxxxxxxxx xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7) Například zákon č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 634/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 258/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 201/2012 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 254/2001 Sb., o xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 350/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx chemických xxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxx agentury xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 1999/45/ES x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1488/94, xxxxxxxx Xxxx 76/769/XXX a směrnic Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX x 2000/21/XX, x platném xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1272/2008 ze xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx, označování x balení xxxxx x xxxxx, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/XX x x xxxxx nařízení (XX) x. 1907/2006, x xxxxxxx znění.

9) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 333/2011 xx dne 31. xxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx kovového xxxxx xxxxxxxxxx xxx odpadem xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/98/ES, xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 715/2013 xx xxx 25. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy měděný xxxx xxxxxxxx být xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/XX.

10) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 178/2002 xx xxx 28. ledna 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, zřizuje se Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx postupy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

11) Zákon č. 201/2012 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání a x xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 406/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Zákon č. 44/1988 Sb., x ochraně a xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx úřadu č. 99/1992 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxxxx, zajištění x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

14) Xxxxxxxxx xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Evropská xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx - XXX (Xxxxxx 1957), xxxxxxxxx xxx č. 64/1987 Sb., v xxxxxxx xxxxx, Evropská xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX) (Xxxxxx 2000), xxxxxxxxx pod č. 102/2011 Sb. m. s., Řád pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepravu xxxxxxxxxxxx věcí (XXX), xxxxx je xxxxxxxxx X k Xxxxxx x mezinárodní železniční xxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxxxx xxx č. 8/1985 Sb., x xxxxxxx znění.

15) Zákon č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

16) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008, x xxxxxxx xxxxx.

Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - XXX (Ženeva 1957), x xxxxxxx xxxxx.

Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (XXX), x xxxxxxx xxxxx.

17) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008, x xxxxxxx xxxxx.

18) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zákon č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx ochraně, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1021.

20) Xxxxx č. 258/2000 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 309/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx další xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 361/2007 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro zařazování xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů x xxxxxxxxxxx hlášení xxxxx x azbestem x biologickými xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/852.

22) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1257/2013, x xxxxxxx znění.

23) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxx 1989), xxxxxxxxx xxx č. 6/2015 Sb. m. s.

24) Xxxxxxxxx zákon č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx č. 294/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx využívání xx povrchu xxxxxx x xxxxx vyhlášky x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.