Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 31.01.2022.


Zákon o odpadech

541/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Účel a předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Odpadové hospodářství a jeho hierarchie §3

Odpad §4

Původce odpadu §5

Zařazování odpadu §6

Nebezpečný odpad a ostatní odpad §7

Vedlejší produkt §8

Ukončení odpadového režimu §9 §10

Vymezení některých dalších pojmů §11

Předcházení vzniku odpadu §12

ČÁST DRUHÁ - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

HLAVA I - VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

Obecné povinnosti při nakládání s odpady §13

Nakládání s nezákonně soustředěným odpadem §14

HLAVA II - POVINNOSTI PŮVODCE ODPADU A PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ

Povinnosti původce odpadu §15

Provozovatel zařízení §16

Povinnosti provozovatele zařízení §17 §18 §19

Školní sběr §20

HLAVA III - PROVOZ ZAŘÍZENÍ URČENÝCH PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A POVOLENÍ K OBCHODOVÁNÍ S ODPADY

Provoz zařízení určených pro nakládání s odpady §21

Povolení provozu zařízení §22

Revize povolení provozu zařízení §23

Přechod práv a povinností z povolení provozu zařízení §24

Změna, zrušení a zánik povolení provozu zařízení §25

Povolení k obchodování s odpady §26

Omezení vydání povolení §27

HLAVA IV - VZORKOVÁNÍ A ZKOUŠKY ODPADU §28 §29

HLAVA V - JEDNOTLIVÉ ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Díl 1 - Soustřeďování, skladování a sběr odpadu

Soustřeďování odpadu §30

Skladování odpadu §31

Sběr odpadu §32

Díl 2 - Úprava odpadu §33

Díl 3 - Využití odpadu

Obecná ustanovení §34

Energetické využití odpadu §35

Díl 4 - Odstranění odpadu

Obecná ustanovení §35

Odstranění odpadu skládkováním §37 §38

Povinnosti provozovatele skládky §39

Zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku §40

Zabezpečení ochrany životního prostředí a zdraví lidí při ukládání odpadu na skládku §41

Rezerva na zajištění rekultivace a následné péče o skládku §42 §43

Díl 5 - Obchodování s odpady a zprostředkování nakládání s odpady

Obchodování s odpady §44

Zprostředkování nakládání s odpady §45

Díl 6 - Přeprava odpadu

Oddíl 1 - Povinnosti při přepravě odpadu §46

Oddíl 2 - Přeshraniční přeprava odpadu

Základní povinnosti §47

Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů §48

Souhlas, zákaz a námitka §49

Zahájení přeshraniční přepravy odpadů §50

Změny v přeshraniční přepravě po odsouhlasení a zrušení souhlasu §51

Povinnost zpětného převzetí §52

Oddíl 3 - Finanční záruka při přeshraniční přepravě odpadu

Obecná ustanovení §53

Způsob provedení finanční záruky §54

Výpočet finanční záruky §55

Použití finanční záruky §56

Vrácení záruční listiny §57

Zvláštní ustanovení §58

HLAVA VI - NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI DRUHY ODPADU

Díl 1 - Komunální odpad a další odpady v obecním systému

Obecní systém §59 §60

Povinnosti osob při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému §61

Povinnosti podnikajících fyzických osob a právnických osob při nakládání s komunálním odpadem §62

Díl 2 - Biologicky rozložitelný odpad, komunitní kompostování, kaly a sedimenty

Povinnosti při nakládání s biologicky rozložitelným odpadem §63

Malé zařízení §64

Komunitní kompostování §65 §66

Kaly §67

Úprava kalů před použitím na zemědělské půdě §68

Povinnosti při používání kalů na zemědělské půdě §69

Sedimenty §70

Díl 3 - Nebezpečný odpad

Balení a označování nebezpečných odpadů §71

Mísení nebezpečných odpadů §72

Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů §73 §74

Zánik a odejmutí pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu §75

Postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu §76

Kontrola hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, pozastavení platnosti osvědčení a odejmutí osvědčení §77

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů §78 §79

Díl 4 - Odpad z výroby oxidu titaničitého §80

Díl 5 - Polychlorované bifenyly §81 §82 §83

Díl 6 - Odpad perzistentních organických znečišťujících látek §84

Díl 7 - Odpad obsahující azbest §85

Díl 8 - Odpad rtuti §86

Díl 9 - Odpady s obsahem radionuklidů §87

Díl 10 - Odpady ze zdravotní a veterinární péče §88 §89 §90

Díl 11 - Odpad léčiv z domácností §91

Díl 12 - Odpadní olej §92

Díl 13 - Recyklace lodí §93

ČÁST TŘETÍ - PRŮBĚŽNÁ EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ §94 §95 §96

ČÁST ČTVRTÁ - PLÁNY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Společná ustanovení §97

Plán odpadového hospodářství České republiky §98 §99

Plán odpadového hospodářství kraje §100 §101 §102

ČÁST PÁTÁ - POPLATEK ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU

HLAVA I - POPLATEK

Subjekt poplatku §103

Předmět poplatku §104

Osvobození od poplatku §105

Základ poplatku §106

Sazba poplatku §107

Výpočet poplatku §108

Poplatkové období §109

Rozpočtové určení poplatku §110

HLAVA II - SPRÁVCE POPLATKU A SPRÁVA POPLATKU

Obecná ustanovení §111

Plátce poplatku §112

Vyúčtování §113

Splatnost poplatku §114

Úrok z prodlení §115

ČÁST ŠESTÁ - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PŘESTUPKY

HLAVA I - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ §116

HLAVA II - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §117

Přestupky původce odpadu §118

Přestupky provozovatele zařízení §119

Přestupky provozovatele skládky §120

Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §121

Přestupky obce §122

Společná ustanovení §123 §124 §125

ČÁST SEDMÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství §126

Ministerstvo §127

Informační systém odpadového hospodářství §128

Ministerstvo průmyslu a obchodu §129

Ministerstvo zemědělství §130

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský §131

Ministerstvo zdravotnictví §132

Krajská hygienická stanice §133

Inspekce §134

Celní úřad §135

Provádění kontroly přepravy odpadů celním úřadem §136

Zadržení odpadu a dopravního prostředku při provádění kontroly přepravy odpadů celním úřadem §137

Postup při zadržení odpadu a dopravního prostředku §138

Námitka proti zadržení odpadu a dopravního prostředku §139

Vrácení zadrženého odpadu a dopravního prostředku §140

Náhrada nákladů §141

Součinnost celního úřadu s jinými orgány §142

Generální ředitelství cel §143

Policie České republiky §144

Krajský úřad §145

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §146

Obecní úřad §147

Újezdní úřad §148

Poskytování údajů o fyzických osobách §149

Kontrola v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady §150

ČÁST OSMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ

Společná ustanovení §151 §152

Přechodná ustanovení §153 §154 §155 §156 §157

Zrušovací ustanovení §158

ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST §159

Příloha č. 1 - Cíle odpadového hospodářství

Příloha č. 2 - Katalog činností

Příloha č. 3 - Náležitosti žádosti o povolení a povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady, náležitosti žádosti o souhlas a souhlasu s provozem malého zařízení, náležitosti žádosti o povolení provozu skládky odpadů, náležitosti žádosti o povolení a povolení k obchodování s odpady a náležitosti zprávy o revizi

Příloha č. 4 - Seznam zařízení k využití odpadu, která smí být provozována bez povolení provozu zařízení

Příloha č. 5 - Způsoby využití odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho využitím

Příloha č. 6 - Způsoby odstranění odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho odstraněním

Příloha č. 7 - Výše požadované energetické účinnosti a vzorec pro její vypočet

Příloha č. 8 - Způsob a podmínky stanovení druhu a výše finanční záruky podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 poskytované ve prospěch ministerstva a informace a dokumentace nezbytné pro stanovení výše krytí

Příloha č. 9 - Sazba poplatku za ukládání odpadů na skládku a procenta, kterými se rozpočty podílejí na výnosu poplatků

Příloha č. 10 - Parametr biologické stability

Příloha č. 11 - Obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Příloha č. 12 - Množství odpadů, na které se vztahuje výjimka podle §157

INFORMACE

541

XXXXX

xx xxx 1. xxxxxxxx 2020

x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx x předmět xxxxxx

(1) Xxxxxx tohoto xxxxxx xx zajistit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x trvale xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatelnosti xxx, aby bylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1), zároveň xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx2) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro předcházení xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx s xxx,

x) práva x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odpadovém xxxxxxxxxxxx.

§2

Působnost xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ovzduší,

b) radioaktivní xxxxxx,

x) výbušniny, střelivo x munici,

d) xxxxxxxxxx, xxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, které

1. xxxxxxxxxx xxxxxx z nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x nebezpečných xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) x

2. využívají xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx x hnojivech xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupů nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředí a xxxxxxxxxx zdraví lidí,

e) xxxxxxxxxxxxxxxx zeminu x xxxx přírodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx stavby xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx vodních xxxx, xxxxxxxxxxx povodním, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxxxx x příloze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3), x

x) půdu xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, x xxxxx nakládání x xxxx xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x působnosti xxxxxx xxxxxx vyjmuty

a) xxxxxxx xxxx,

x) těžební odpad,

c) xxxxxx, návykové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x prekursory xxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx uhynula xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx nákazy zvířat, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1069/2009 4),

e) xxxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx4), x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke spalování xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx v xxxxxxxx xx výrobu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx k použití xxxx xxxxx suroviny xxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 767/2009 5) x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxxxxx xx, x

x) xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx zaměřená xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nakládání x xxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx uložen, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odpadové xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití, x xxxx-xx xxxxx xxx xx, xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Výklad a xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x hierarchií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx se zohlední

a) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xx životní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx předběžné xxxxxxxxxx x udržitelnosti,

c) technická xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x sociální xxxxxx x

x) cíle, xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x případě odpadů, x xxxxx je xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopadů životního xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx zahrnujícího vznik xxxxxx a nakládání x xxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zdraví xxxx.

§4

Xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx věc, xxxxx xx osoba xxxxxxx, xx úmysl xxxx povinnost xx xx xxxxxx.

(2) Xx xx xx to, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx není xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelu.

(3) Xxxxx xx povinnost xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx nepoužívá xxxx xx není xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx základě xxxxxx právního předpisu6), xxxx

x) xxxxxxx při xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx této xxxx, xxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(4) X xxxxxxxxxxxxx, zda xx xxxxxx věc xxxxxxx, xxxxxxxxx krajský xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx právní xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx vztahu x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x přestupku nebo xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí (xxxx xxx "inspekce") xxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x souladu x xxxxx zákonem, xxxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006.

§5

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx vzniká xxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx povahy xxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx odloží xxxxx xxxxx §59 x 60 xx xxxxx xxxx x xxxxxx účelu xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxx osob xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx podle xxxx první, xxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx těmito xxxxxxx. Xxxxxxx odpadu xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vzniklého odpadu xxxxxxxxxx x okamžiku xxxx vzniku.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxx x xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kde xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx byla původcem xxxxxx podle xxxxxxxx 1, a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vzniku xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx zařazuje do

a) xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Katalogu odpadů.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí (xxxx jen "ministerstvo") xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Katalogu xxxxxx.

§7

Nebezpečný odpad x xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3),

x) xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x Xxxxxxxx odpadů xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečný xxxxx, xxxx

x) je xxxxxx x některým z xxxxxx uvedených v xxxxxxx b) nebo xx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx kritérií x xxxxxxxxx hodnot stanovených xxxxx použitelnými předpisy Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxxx XX 9, XX 14 a HP 15 xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx odpad, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx c) nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx může xxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxx byly xxxxxxxxx nebezpečné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §76.

(5) Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitní hodnoty x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v příloze xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů3) xxx xxxxxxxxxx XX 9, HP 14 x HP 15.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Movitá xxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, jejímž xxxxxxxx cílem není xxxxxx nebo získání xxxx věci, xxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxx xxxx nedílná xxxxxxx výroby,

b) xx xxxx xxxxx využití xxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx výrobní xxxxx,

x) xx její xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx8) a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx x

x) xxxx xxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxx materiály xxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx; splnění xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vzorkováním a xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx vypracována průvodní xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx.

(2) Ministerstvo x Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx

x) kritéria pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) xxx jednotlivé xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) x

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí, xx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e), xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x zkoušení x

x) xxxxxxxxxxx průvodní xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx produktu, xxx který byla xxxxxxxxxx průvodní xxxxxxxxxxx, xx povinen xxx xxxxxx další xxxxx x průvodní xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx odpadového režimu

§9

(1) Xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie9) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxxxx xxx xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx

x) xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx9) xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) splňuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxxxx právními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx výrobky,

c) xxxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxxxx předpisů7) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopadům xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx x

x) xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, který xxx xxxxxxxxx některého xx způsobů xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx9) xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x odpad xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, pro xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx krajského xxxxx xxxxx §10 xxxx. 1, pokud splní xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx x povolení x byla xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx byl připraven x opětovnému xxxxxxx, xxxxxxxx být odpadem x xxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §34 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx předpisy nebo xxxxxxxxxxx normami xxxxxxxxxxxx xx výrobky,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx7) a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx xxxx x

x) xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx průvodní xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx přestane xxx xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxxxx xx výrobku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3 přílohy č. 4 x xxxxxx zákonu.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, která přestala xxx odpadem xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx vymezeném v xxxx 11 přílohy č. 4 x tomuto xxxxxx, xx xxxxxxxxx předávat xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx vést evidenci xxxxxx věcí xx xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx mají povahu xxxxxxxx suroviny nebo xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx existuje xxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxx odpadem,

c) xxxxxxxxx účel, ke xxxxxxx xxx být xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx recyklace xxxx xxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx odpadu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxxxx kritéria, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxx xxxxxxxx xxxx xxx stanovena xxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx životního prostředí xxxx zdraví xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxx způsob ověření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 3 xxxx. d) x xxxxxxxx 5.

§10

(1) Xxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že x xxxxxxxx může xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterým přestává xxx daný xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x odpad xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx

x) xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účelu uvedenému x xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx trh xxxx poptávka,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účely, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, a

d) xxxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxxxx předpisů7) a xxxx xxxxxxx nepovede x xxxxxxxxxxx dopadům xx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx lidí.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je součástí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x využití odpadu xxxxx §21 odst. 2.

(3) Xxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx

x) xxxxx, který xxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx odpadem,

c) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx vznikne xxxxx, který xxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) postup xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx splnit, aby xxxxxxx být xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx je xxxxxxxxxx xx konkrétnímu xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx lidí,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), včetně doplňujících xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x zkoušení, x

x) xxxxxxx, kdy odpad xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 x žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx k žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, zda xx xxxxxxxx věc xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx žádosti, xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx a hodnocení xxxxxxxxxxx rizik. Závazné xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxx xxxxxx vstupující do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx zpracování, xxxxxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxx následný xxxxxx xxxxxxx výsledné xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx změní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx

x) dojde xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx věc xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(7) X xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx vyžádá xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, x pokud xx změna povolení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxx závazné stanovisko xxxxxxx hygienické xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx zdraví xxxx x hodnocení zdravotních xxxxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) předcházením vzniku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxx věc xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx obsah xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx opětovného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx účelu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx výrobky xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx použity xx xxxxxxxx účelu, xx xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxx,

x) nakládáním s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx odpadu, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, odstranění xxxxxx, xxxxxxxxxxx x odpadem xxxx xxxxxxxx odpadu,

d) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx roztříděny xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x cílem usnadnit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx soustřeďování xxxxxx právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx od xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx do zařízení xx zpracování xxxxxx, xxxxx uložení xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 9 měsíců,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo odstraněním,

h) xxxxxxx xxxxxx každá xxxxxxx, která xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx třídění, xx xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vždy xxxxxxx,

x) xxxxxxxx odpadu xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx nahradí materiály xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx připraven xxx, xx naplní xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 nebo 10 x xxxxxxxx xxx xxxxxxx; způsoby xxxxxxx xxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 5 k xxxxxx zákonu,

j) energetickým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobem obdobným xxxx palivo xx xxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx způsobem x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jakýkoliv xxxxxx xxxxxxx odpadů xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx energetického xxxxxxx x přepracování na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx použity xxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx x výrobě xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx pro xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx; recyklace xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx materiálů, xxx xxxxxxxxxx energetické xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx mají xxx použity xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu, xxxxxxx xxxx opravu, xxxxx xxxxxx, xx je xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) skladováním odpadu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx po dobu xxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx odpadu činnost, xxxxx xxxx využitím xxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx znovuzískání xxxxx xxxx energie; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 6 x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x odpady xxxxx a prodej xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx odpad xxxxxxx x držení,

q) xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotka, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx

1. zařízení xx xxxxxxxxxx, xxxxx, úpravě, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v kterém xxxxxxx xxxxxxx vymezená x Xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 2,

2. zařízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx provozováno xx základě výjimky xxxxx §21 odst. 3 x jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §95 xxxx. 1, xxxx

3. xxxx xxxxxxxx provozované xx xxxxxxx souhlasu xxxxx §64 odst. 2,

x) xxxxxxxx zařízením xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady xxxxxxx samostatného xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) zprostředkováním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx využití nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxx fyzicky x držení,

u) vzorkováním xxxxxx xxxxxxxx vedoucích x xxxxxx vzorků x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) zasypáváním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, při xxxx xx xxxxxx xxxxxxx odpad použit xxx účely rekultivace xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx účely tohoto xxxxxx se dále xxxxxx

x) xxxxxxxxxx odpadem xxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx, biologický xxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx matrace x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx odpad x xxxxxxx odpad z xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx do xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odpad x xxxxxx, zemědělství, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, septiků, kanalizační xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx na xxxxx životnosti ani xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx aerobnímu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v komunálním xxxxxx,

x) biologickým odpadem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad xx zahrad x xxxxxxx xxxxxx, potravinový x xxxxxxxxx odpad x xxxxxxxxxx, kanceláří, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x srovnatelný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx zařízení pro xxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zpracovává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nepřekračujícím 20 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 150 xxx,

x) xxxxxxxxx odpadu právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odpadů xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx surovinou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxx poté, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou životností, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zpracování, včetně xxxxxxxxxxxxxxxx vstupních xxxxxxx, xxxxxxxxx předávaných k xxxxxx využití; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pro výrobu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx toků xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx částic, s xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) stavebním x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) potravinovým xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 178/2002 10), xxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx soustředěným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařízení určené xxx nakládání x xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) soustřeďování xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx x místě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu 1 xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kdy xx xx shromažďovací xxxxx původcem odpadu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikl xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x množství nejvýše 20 xxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vzniku xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx místech xxxxxxxx xxxx podle §59 xxxx. 2 x 5, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx důležitých xxx obranu xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obrany České xxxxxxxxx i v xxxxxxx, že xx xxxxx přepraven xx xxxxxx xxxx provozovny, xxx x xxxxx xxxxxx.

§12

Předcházení xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpadu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx zabezpečit, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx není xxxxx xxxxxx odpadu x těchto xxxxxxx xxxxxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx dosáhnout co xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odpadů v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství.

(3) Xxxxx xxxx kompostovat biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vznikající xxx jeho činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud vzniklý xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx své xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx musí xxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hmoty xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx metanu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx pouze v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vedlejších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx4). Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx x hnojivech, je xxxxxxx. Xxxx výstupy x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx.

(4) Xxxxxx věc, xxxxxx je xxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx použití, x to xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xx movitá xxx, xxxxxx xxxxx předala xx místo určené xxxx a kterou xx xxxxx v xxxxxxx s jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx nestala xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXX

XXXXX I

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

§13

Obecné xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx

x) nakládat x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x jinými xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx pro xxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx; při nakládání x odpady xxxxxxx xxx překročeny xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdraví xxxx,

x) xxxxxxxx x odpadem xxxxx x zařízení xxxxxxx xxx nakládání x xxxxx druhem x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx odpadu, xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) nakládat x xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx aby xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx nakládání x daným xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadového hospodářství, xx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx e) x

x) xxxxx, xxxxx sám xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx odpadu x xxxxx xxxxxxxx sběru xxxx předání nezbytného xxxxxxxx xxxxxx odpadu x xxxxxxxx, zkouškám xxxx analýzám xxx xxxxx xxxx, výzkumu x xxxxxx, zjištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x odpady, xxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nakládání x xxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy, x souladu x xxxxxxxxxx odpadového hospodářství

1. xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx podmínek xxxxx §16 xxxx. 3 xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx a xxxxxxxxx odpadu, xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

3. xx xxxxx určené xxxx podle §59 xxxx. 2 x 5.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxx, k zjištění xxxxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s odpady x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx odpadu,

b) obchodník x odpady x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) obec xx xxxxxxxx stanovených x §59, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx") za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §20.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x právnické x podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx při xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx 1 písm. x).

§14

Nakládání s nezákonně xxxxxxxxxxxx odpadem

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) za xxxxxxxx podle §16 xxxx. 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) obchodníkovi x odpady s xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx soustředěném xxxxxx xx xxxx pozemku, xx povinen xxxxxxx xxxx skutečnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxx správním xxxxxx xx xxxxx soustředěn.

(3) Xxxxx xx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx se x xxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, neprodleně se xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx odpovědná xxxx xxxxxx xxxxx zemřela xxxx xxxxxxx, aniž xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx osobu, xxxxx obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx výzvy. X xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xxxxx. Obec, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x předání odpadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx výzvy nebo x xxxxx lhůtě xxxxxxxxx ve xxxxx, xxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx nezákonně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ohrožuje xxxxxxx xxxxxxxxx, před xxxxxx škodlivin xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx pozemku xxxxxx splnit xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x), xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, kterým xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) nebo x), xx osoba xxxxxxxx obecním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx nezbytnou k xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx uživatel xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odklizení xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§15

Xxxxxxxxxx původce xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx ty xxxxxxxxxx původce odpadu xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, x kterých xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx povinen

a) zařadit xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx s ním xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) prokázat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x §13 odst. 1 xxxx. x); x xxxxxxx stavebního x xxxxxxxxxxx odpadu xx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx i na xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxx §59 xxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx a demoličního xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx podle §13 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištěno písemnou xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy množství xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpadů odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx odpadů, které xxxx xxxxxxx nepodnikající xxxxx předat xxxxx §59 xxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x odpady spolu x odpadem předat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x údaje x xxxxxx xxxxxxxx xxx zjištění, xxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxx obchodník x xxxxxx xxxxxx xxxxx převzít; tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx určeného k xxxxxxx xx skládce xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx předat údaje xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx základního popisu xxxxxx; x případě xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx může zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozovatel xxxxxxxx, xx kterého xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, za zpracování xxxxxxxxxx popisu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) při xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx s vybouranými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určenými xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x demoličními xxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx odpadu xx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozovně xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x provozovně xx xxxxxxxx určeného pro xxxxxxxxx x xxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx činnosti x provozovně, má xxxxxxxxx předat odpad xx zařízení určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vlastník xxxxxxxx věci, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxx odpady xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx povinnost nejpozději xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxx x tomu xxxxx xxxxxxxx, krajský xxxx xxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností. Xxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxx vlastníkovi xxxxxxxx xxxx xxxxxx vynaložené xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s odpady.

(5) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx základního xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ukazatelů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) postup xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx stavebními xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx opětovné xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stavebními x xxxxxxxxxxx odpady xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx údržbě xxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x).

§16

Provozovatel zařízení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 písm. x) x x) xx vztahu k xxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxxxxx provozovatele zařízení xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke skladování xxxxxx před využitím, xxxxxx xxxx využitím xxxx k xxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx osoby. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxx x ním xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx výstupu xx xxxxxxxx smí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpad xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx obchodníkovi s xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx svého xxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu okamžikem xxxxxxxx přepravy. X xxxxxxx případě xx xxxxxxx povinnosti provozovatele xxxxxxxx ve xxxxxx x tomuto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx.

Povinnosti provozovatele xxxxxxxx

§17

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2,

x) xxx převzetí xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vlastníkem xxx xx xxxx xxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxxx údaje x odpadu x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx evidence xxxxxx x xxxxxxxxx ohlašování,

2. xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. ověřit xxxxxxxx xxxxxx xxxxx druhu x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx fyzické osoby,

4. xxxxxxx xxxxx podle xxxxx x kategorie x případě, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

5. x xxxxxxx, xx není k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, odmítnout převzetí xxxxxx do xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx odpadu, x xxxxxxxx odpadu, xxxxx xxxxxxxxxx byl xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, od xxxxx odpad do xxxxxxxx převzal, xxxxxxxxx x množství, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxx,

x) xxxxxx s každou xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxx opakovaných xxxxxxx odpad xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx, ze xxxxxxx odpady xxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx být xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx takový xxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uložení xx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu xxxxxxxx k uložení xx skládce nebo x zasypávání xx xxxxxxx xxxxxx informace x kritických ukazatelích x xxxxxxxx x xxxxxxx podle §15 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu a xxxxxxx xxxxxxxxxx stanici xxxxxxxxxx vlivy xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx prostředí, xxxxx xxxx x xxxxxxx x vlivy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx překračují xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx předpisy na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdraví xxxx, x oznámit xxxxxxxx xxxxxxx x zamezení xxxxxx xxxxxxxxxxxx vlivů,

f) xxxxx x zařízení xxxxxxxxx pouze s xxx xxxxxxxxxxxxx odpady, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx stanici x xxxxxxxx xxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx fyzických xxxx, xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx území xxxxx xxxxxx, do 15. xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx rok x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx x xxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxx 2 xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpady soustředěné x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx x nezákonně xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesplní povinnost xxxxx xxxxxxxx 2, xx povinnost xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx, a xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx jej k xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zařízení je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxx zaznamenání xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx 1,

x) rozsah xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. d),

c) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) a

d) xxxxxxxxxxx provozního xxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§18

(1) Provozovatel xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, vést xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xx účelem xxxxxxx xxxx povinnosti je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby. Podle xxxx první xx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx přebírán x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx odpadu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nesmí odpad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx; provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpad xxxxx odstavce 1 xxxxxxx. Zákaz xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxx o xxxxxxx osobě, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se rozumí xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, adresa xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx pobytu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přebírá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx prospěšného xxxxxxxx, xxxxxxxxxx díla xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx údaje x odpadu podle §17 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx dalších xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx.

(5) Xxx zaznamenání xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx převzít.

(6) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxx x osobách x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§19

(1) Převzaté xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx díla nebo xxxxxx a bohoslužebné xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxx xx xxxx 48 hodin xx xxxxxx převzetí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx úplatu xx xxxxxxxx kovových xxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx xx nepodnikajících fyzických xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxx xx přebíraný xxxxxx xxxxx stanovený xxxxxxxxx ministerstva poskytnout xxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx služby nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx formou poštovního xxxxxxx. X uskutečněných xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx evidenci.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx zařízení přebírá xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx odpad xxxxxxxxx x jiného zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady,

a) xxxxxxxx xxxxxxx zařízení kamerovým xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x kamerového xxxxxxx xx xxxx 30 xxx x na xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx, xxxxx vykonávají obsluhu xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dovedností x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx školení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx záznam uchovávat xx dobu 5 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx evidence xxxxxx podle xxxxxxxx 3 x

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx systém x požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxxx sběr

(1) Xxxxx xxxx od xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx papíru, xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx. V tomto xxxxxxx xx xx xxxxx nevztahují povinnosti xxxxxxxxxxxxx zařízení.

(2) Škola xx xxxxxxxxx převzetí xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx sběru xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx, na xxxxxx xxxxx xx škola xxxxxxx, jeho xxxxxxxx.

(3) Xxxxx plní xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xx xxxx se xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ročního hlášení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xx 15. xxxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xx nachází, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx určeným xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx předchozí xxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

XXXXX XXX

XXXXXX ZAŘÍZENÍ XXXXXXXX XXX NAKLÁDÁNÍ X XXXXXX X XXXXXXXX X OBCHODOVÁNÍ X XXXXXX

§21

Xxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání x odpady

(1) Zařízení xxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady smí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx sídlem nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, sběru, úpravě, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zařízení a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx nebo skladování xxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 4 k xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxx být xx splnění podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxx 2.

§22

Povolení xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vydává xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Katalogu xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 6 xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebude x xxxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx.

(2) S xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení je xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx obec, xx jejímž xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx, a xxxx, jejíž životní xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx takového zařízení xxxxx xxxxxxx.

(3) Žadatel x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx z hlediska xxxxxx xx xxxxxx xxxx a zhodnotí xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxx provozu zařízení xxxxx §21 odst. 2 vymezené x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zajištění ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x povolení xxxxx xxxxxxxx, xxxxx dostatečnou xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lidí xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx provozu xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx dnem xxxxxx xxxxxx moci kolaudačního xxxxxxxxxx, povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx změně x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, pokud jsou xxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx zařízení xxxxx §21 odst. 3, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provozu x souhlas nebo xxxxxxxx xx změně xxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, sběru, úpravě, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 podle xxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx revizi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx provozního xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x předložit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx zařízení (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxx") xx xxxxxxxxx, x xx ve xxxxx 6 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx změny xxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx, xx zprávu xx xxxxxxxxx lhůtě krajskému xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxxx společně x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu.

(2) Xxxxx krajský xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §25 xxxx. 1, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx současně xx zprávou o xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx krajský xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx předložené xxxxxx x revizi, xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx. Pokud provozovatel xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx nepředloží xxxx xxxxxxxx dokumenty xxxxx xxxx xxxxx, krajský xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx shledá, že xxxx xxxx důvody xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1.

(3) Xxxxx krajský úřad xx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxx o revizi xxxxxx, že nejsou xxxx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx, zprávu x xxxxxx schválí.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx fázi xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx zařízení

Práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nástupce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx přešlo xxxxxxxxxxx xxxx právo xxxxxx xxxxxxxx. Právní nástupce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx zařízení krajskému xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx přechodu xxxx x povinností x x téže xxxxx xxxxxxx x změnu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx provozní xxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx provozovatele zařízení.

§25

Xxxxx, xxxxxxx x xxxxx povolení provozu xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx zařízení nezajistí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx stanovené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxx xxxx ruší xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) opakovaně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x ukončenou životností xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontrolované xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx,

x) nevede xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx odpadu xx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob podle §19 xxxx. 2, xxxx

x) poskytne xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, než xx stanoveno x §19 odst. 3.

(3) Xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxx xxx zániku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxx ohlášení xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx získal xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxx užívacích xxxx, xxxxx xxx xxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto.

(5) Xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx xxxxx §24.

(6) Krajský xxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx zdravotní rizika.

§26

Xxxxxxxx x obchodování x odpady

(1) Obchodovat x xxxxxx xxxx xxxxx právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sídla osoby, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx žádá. Xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx osoba se xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Magistrát xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dostatečnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxx na xxxx xxxxxxx, nejdéle na xxxx 6 let. Xxxx xxxxxxxxx povolení x obchodování s xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx obchodníka s xxxxxx xxxx xxxxxxx x dalších 6 xxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx o prodloužení xx 6 měsíců xxxx xxxxxxxxx doby, xx niž xxxx xxxxxxxx xxxxxx, povolení xxxxxxxx, xxxxx nebude x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx úřad xxxxx nebo změní xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x odpady, xxxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x odpady xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem nebo xxxxxxxxx neplní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) obchodník s xxxxxx xxx kontrole xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x obchodování x xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxx vydání povolení

Povolení xxxxx §21 xxxx. 2 x §26 xxxx. 1 xxxxx xxxxx, pokud

a) bylo xxxxxxxx x xxxx 5 xxx před xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §25 xxxx. 2 nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §26 odst. 3 písm. x), x) nebo x), xxxx

x) xxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx 5 xxx xxxx podáním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxx. x) nebo §25 odst. 2 xxxx xxxxxxx povolení x obchodování x xxxxxx podle §26 xxxx. 3 xxxx. x), x) nebo x).

HLAVA XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXX ODPADU

§28

(1) Vzorkování xxxxxx pro účely xxxxxxxx přijatelnosti odpadu xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu x další xxxxxxx xxx dokladování xxxxxxx xxxxxx xxx další xxxxxxxxx x ním xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kritérií xxx vedlejší xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx způsobilá xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx vzorkování xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vzorkování xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xx usazena x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x která xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §29 xxxx. 1, pokud xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dočasně xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx způsobilou xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx a řízení xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxxxx 3 xxxx praxe x xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství x posledních 10 xxxxxx x

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxx provádění x xxxxxx vzorkování xxxxxx, xxxx

x) xxxxx odborná xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) může být xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx provádění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx zdokonalovací x xxxxxxxxx jednodenní školení, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 3 xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školení.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Laboratoře x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx akreditačním xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxx provádět xxxxx pověřená k xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xx fyzická xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx pověřené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickou osobu xxx provádění a xxxxxx xxxxxxxxxx odpadu.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx xx

x) obsah xxxxxxxxxxxx programu pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§29

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu do xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx nebo xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx vedlejší xxxxxxx provádí xxxxx, xxxxxxxxx xxxx pracoviště xxxxx §28 odst. 1 x xxxxxxx x xxxxxxxxx technickou xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle této xxxxx odborně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx odpadu.

(2) Vzorky xxxxxx xxxxxxx odborně xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx odborně způsobilá xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx plán xxxxxx xxxxxx, před xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx roce. O xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxxx uchovávat xx xxxx 2 xxx. V případě, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1.

(3) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1, xxxxx provádějí xxxxxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Laboratorní xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kvality xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx nechala xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, uchovává xxxxxxxx x vzorkování a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 5 let xx xxxxxxxxx vzorkování xxxx xxxxxxx.

(6) Ministerstvo x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx normu xxxxx xxxxxxxx 1,

c) xxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x

x) xxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxxx x ekotoxikologických x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4.

XXXXX V

JEDNOTLIVÉ XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxxx, skladování a xxxx xxxxxx

§30

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx smí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx, stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §72 odst. 2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx soustřeďovány xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx povolí xxxxx, xxxxx vzhledem x následnému xxxxxxx xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství. Xxxxxxxxx správní xxxxx xxxx v povolení xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx nepříznivých dopadů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxx povolení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxx. V ostatních xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(4) Povolení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určeného pro xxxxxxxxx x odpady, xxxxx xx xxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x upuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §23. Xxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxx 5 xxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx odpadů.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jeden xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Správní xxxxx x xxxxxxxx určí xxxx odpadu, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx neodděleně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxx xxxxx odpadu, xxxxx tvoří xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soustředěného xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x konkrétním xxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx lidí vhodnější xxxxx xxxx druh xxxxxx, x x xxxxxxxxx případech vhodný xxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x úpravu xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx odpadu

(1) Provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx účelu využití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xx-xx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxx provozováno x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkami, xxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdraví xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Odpad určený x xxxxxxxxxx xxx xxx skladován xxxxxxx xx dobu 1 xxxx, takové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx X15. Do xxxxxxxx xxxxx pro skladování xxxx xxx odpad xxxxxxxxx xxxx předán xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx k využití xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 let; xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx zákonu pod xxxxx X13x. Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx zařízení, xxx bude xxxxxx.

(3) Xxxxx skladovaný xx xxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx odstraněn xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx, xxx provozovatel xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, pokud xx xxxxx o xxxxxx, které není xx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx nebo technického xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 9 měsíců.

§32

Sběr xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

x) x zařízení xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx nachází xx xxxxxxx určeném x xxxxxx xxxxx územním xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx využití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x užívání xxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x mobilním xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx lidí, xxxxxxxxxxx vyhláškou ministerstva.

(2) X xxxxxxxx xx xxxxx odpadů smí xxx odpad uložen xxxxxxx po xxxx 9 měsíců, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařízení xx xxxxxxxxxx odpadů.

(3) V xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odpadu xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxxx do zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 48 xxxxx, xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péče nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx dobu 24 xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxx odpadu xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx být x xxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jiného mobilního xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx, x Xxxxx republiky xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů") xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx mobilního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxx nesmí xxx xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxx

§33

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx x úpravě xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx souhlasem nebo xx stavbě xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx kolaudačním rozhodnutím, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx kolaudace xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxx v mobilním xxxxxxxx x úpravě xxxxxx x

x) je-li xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx mobilní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x zdraví xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxx xx vymezena x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx X12x xx X12x. Úprava xxxxxx xxxx odstraněním xx xxxxxxxx x příloze č. 6 x tomuto xxxxxx xxx xxxx X8, X9, D13 x X14.

(3) Třídění odpadu xxx xxxx shromažďování x xxxxx xxxxxx xxxxxx u původce xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxx

§34

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxx xxx provádět xxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx k využití xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na pozemku xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx stavbě xxxxxx k tomuto xxxxx využití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámením o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povolením xxxxxx, xxxx-xx vyžadována xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx tvořících zemědělský xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx sloužících xx zlepšení kvality xxxxxxxxxx půdy xxxx x mobilním zařízení x využití xxxxxx x

x) je-li zařízení x využití xxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení x xxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lidí, stanovenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dochází xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x tomuto zákonu xxxxx xxxx X12x xx X12x x X13x xxx, že xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx zapracován xx xxxxxx výrobku xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo je xxxxxxxx na energii.

(3) Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určené k xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx na uvádění xxxxxxxxx xxxxx xx xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx zařízení x využití odpadu xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností provést xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx může xxx vydáno xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odpadu xxx xxxxxxxxxxxxx technicky xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností, xxxxx rozhodnutí vydal. Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx způsobila nezbytnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Provozovatel zařízení x využití xxxxxx xx povinen na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 9 x čl. 24 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006 x xxxxx rozhodnutí xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx v mimořádných xxxxxxxxx nedovolené přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů, xxxxxx xxxxx dokončit, xx-xx xx pro xxxxxxxxxxxxx technicky možné. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nahrazovat xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx odpadem, xxxxxxxxx danému účelu xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx množství xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxx xxx využíván xxxxx xxxxx, xxxxx xx x takové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Ředění xxxx mísení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx zakázáno.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxxxx xx odpady xxxxxxxxx x zasypávání xxxxx xxxxxxxx 6, včetně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x způsobu a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) odpady, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 k xxxxxx xxxxxx xxx kódem X1x xxxxxxxx pouze xxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx palivo x xxxxxxxxxx xxxxx xx použije pro xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11), xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x zařízeních xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11).

(2) Spalování xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx X1x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx energetické xxxxxxxxx a xxxxxx xxx její xxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 7 k xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx soustřeďované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx odpad, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx vznikajícího xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva, xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství.

Xxx 4

Odstranění odpadu

§36

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx odstranění xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx pozemku xxxxxxx x tomuto xxxxx územním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx stavbě xxxxxx k tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámením o xxxxxxx nebo kolaudačním xxxxxxxxx xxxx povolením xxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx provozováno v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lidí, xxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení k xxxxxxxxxx odpadu, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx x mimořádných xxxxxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxx krajský xxxx xxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krajský xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nakládáním x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřadu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxx je povinen xx základě rozhodnutí xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 22 odst. 9 a xx. 24 odst. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x xxxxx xxxxxxxxxx uvedené. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxx xxxxxxxxxxxx přepravy xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, je-li xx xxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx. Náklady vzniklé xxxxx rozhodnutím hradí xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxxxx vydal. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný účinek.

(4) Xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostor xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx12).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpady xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, sklo, xxxx, textil x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 6,5 MJ/kg x

x) splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odpadu xxxxxxx nejlepší xxxxxxxx x hlediska životního xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx skládky xxx xxxxxxxx odstranění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx pozemku xxxxxxx x xxxxxx xxxxx územním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx využití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo kolaudačním xxxxxxxxx xxxx povolením xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skládka x

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Skládka xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxx musí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxx xxxxxxx skládky xx provádí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízeným xxxxxxxx xx úrovni xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx první fáze xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx ukládaných odpadů xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx životního xxxxxxxxx. Xxxx technologický xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx smí xxx používány xxxxx xxxxxx, xxxxx svými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odpovídají.

(4) Xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, x této xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vhodný, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx péče o xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx v režimu xxxxxxxxxx pro drobné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skládky xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx péče o xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx doba nesmí xxx xxxxxx xxx 30 let.

(6) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prvků xxxxxxx xxxxx odstavce 3,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xxx použití xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x

x) xxxxxx odpadů, xxxxx xxxx technicky xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx odstavce 4.

§38

(1) Druhá x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx smí být xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx skládky xx xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx provozu skládky.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx druhé fáze xxxxxxx skládky, xxx xxxxx, pouze xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx účinků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skládky. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx místě a xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rekultivaci xxxxxxx.

(3) Příslušný xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx skládky xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx zařízení. První xxxxxxxx provede před xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xx skládku nebo xx xxxx vybudovanou xxxx skládky, xxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxx. Kontrolu xxxxxxx xxxx provede xxxx xxxx xxxxxxxxx skládky, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx povolení provozu xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx smí xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§39

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) před zahájením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx a x orgánů Xxxxx xxxxxx České republiky x xx xxxxxx xxxxxxxx vázaný xxxx xxxxx §42 xxxx. 3, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) při xxxxxxxxxxx xxxxx fáze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x skládku x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx x prováděcími xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zabezpečit xx xxxxxxxx první xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavření, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nepříznivému xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 5,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx celou xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx provozu xxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxx první xxxx xxxxxxx xxxxxxx zabezpečit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

1. xxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx škodu xx xxxxxxxx prostředí, na xxxxxx xxxx a xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx fázi provozu xxxxxxx x za xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. uloží xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx částku ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1; xxxxx xxxxx, jejich xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx; možné xxxxx, jejich rozsah x výši xxxxxx xxxxxxx znalecký xxxxxxx; xxxxxx musí xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx provozu xxxxxxx.

(2) Prostředky xx xxxxxxxxxx vázaného účtu xxxxx odstavce 1 xxxx. x) bodu 2 smí být xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tento xxxx xxx xxx xxxxxx xx ukončení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poté, xx xxxxx k vypořádání xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx škody nevznikly. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§40

Xxxxx ukládání využitelných xxxxxx xx skládku

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 1. xxxxx 2030 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x sušině xx xxxxx xxx 6,5 MJ/kg,

b) které xxxxxxxxxx limitní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX4 stanovenou x příloze č. 10 x tomuto xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xx stávajícího xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx recyklovat.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

(3) Zákaz xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx

x) odpadu xxxxxxxxx xx skládku x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx původce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x převzetí odpadu xx xxxxxx xxxxxxxx, xx z xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo provoz xxxx xx jeho xxxxxx z technických xxxxxx xxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebezpečného xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu provozovaných xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx ověřování xxxxxxxxxxx x biologické stability xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x),

x) xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx vědeckého x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 3 x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 4.

§41

Zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxx xx skládku

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smí xxxxxxx xxxxx pouze xx skládku, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx každou xxxxxxx xxxxxxx xxxx ukládaný xxxxx splnit parametry xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, nebezpečné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vodném xxxxxx x x xxxxxx odpadu.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx odpadu xx xxxxxx splnění xxxxxx xxx jeho xxxxxxx xx skládku.

(3) Provozovatel xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) výrobky x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx 6,5 XX/xx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad x výstupy x xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx

1. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. výstupů x úpravy nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zpracovat xxxxx xxxxxxxx,

x) odpady, xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx negativní xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx mít xxx xxxxxxx xx skládku xxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx lidí,

e) odpad, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx výluhu a x sušině odpadu xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx,

x) odpad, xxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, u něhož xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx snížení xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastností, a

g) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů, xxxxx xx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx než 6,5 XX/xx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotu parametru xxxxxxxxxx stability AT4 xxxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx skládky je xxxxxxx provádět monitorování xxxxxx provozu.

(5) Provozovatel xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx skládky x xxxxxx provozu xxxxxxxx x x bezpečném xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x ohrožení životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. O xxxxxxx xxxx xxx pořízen xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 5 let.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) skupiny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxx mísitelnost, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx látek xx vodném xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx splnit xxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx skládek xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx odpadů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelné xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx smí xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x),

x) seznam xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepříznivým xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lidí xxxxx odstavce 3 xxxx. d), x

x) xxxxxxxxx xx monitorování xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

Rezerva xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx o skládku

§42

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x následné péče x skládku (xxxx xxx "rezerva").

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx provozovatele xxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxxx xxxx součástí. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxx zahrnuty do xxxxxxxxx xxxxxxxx13) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx rezervy pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx x banky xxxx x pobočky xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxx každou skládku, xx kterou je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx zřízen samostatný xxxxxxxx xxxxxx účet. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vázaného xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx účet, xxxxx je bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx zajistí, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx skládce odpadu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx od xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxx podle odstavce 3 zřízený xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 3 měsíců xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx xxxx

x) 145 Xx xx 1 xxxx xxxxxxxxx nebezpečného xxxxxx, xxxxxx nebezpečného xxxxxx xxxxxxxxx jako technologický xxxxxxxx na technické xxxxxxxxxxx skládky, x xxxxxxxxxxx odpadu, s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) 75 Kč xx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxxx, xxxxxx ostatního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx materiál xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§43

(1) Xxxxxxx prostředky xxxxxxx smí být xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx krajského xxxxx; xxxxxx souhlasu xxxx krajský úřad xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dostatečnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx smí být xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Krajský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx zůstávala dostatečná xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx a xxxx právní nástupce xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx nevyčerpanou část xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx fondu životního xxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxx prostředky budou Xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §42 odst. 3 xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a následnou xxxx x skládku. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tohoto účtu xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(3) Xx xxxxxxxx následné péče x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx provozovatele xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx právní xxxxxxxx znám nebo xxxxxxxxxx-xx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rezervy xx xxxxxxxx xxxx, xx jejímž území xxxxxxx leží. X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xx územích xxxxxxxx obcí, dělí xx tento příjem xxxxxxx xxxxx velikosti xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxx 5

Obchodování x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady

§44

Obchodování x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx přebírá xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx odpad vystupující xx zařízení, nepovažuje xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxx.

(2) Obchodník x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx odpadu a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx vztahu k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x provozovny nebo xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx smí xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x využití xxxxxx nebo jinému xxxxxxxxxxxx s xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Obchodník x xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xx jiného xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Ze xxxxx xxxx obchodníky x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přepravy x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx nakládat xxxxx xxxxxxxx než x xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx nesmí xxxxxxxx odpad od xxxxxxxxxxxxx fyzické osoby.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx převzatý xxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx odpad xxxxxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xx převzetí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx odpady xx provozovatele xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2, je xxxxxxxxxxx, xxxxx obchodník x xxxxxx poskytne xxxxxx xx xxxxx odpad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx s xxxxxx xx povinen

a) xxxxxx xxxxxxxxx zařazení odpadu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx druhu xxxx kategorie odpadu xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) předat xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx první x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zda xxx smí xxxxxxx xxxxxxxxx x odpady, xxxxxxxxx xx základním xxxxxxx xxxxxx.

§45

Xxxxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady xxx xxx prováděno xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zprostředkovatele. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx svou xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x zprostředkování xxxxxxxxx s odpady xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx zajistil xxxxxxx xxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx nebo xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxx odpadu xx zařízení zprostředkovatel xxxxxxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxxx odpadu a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx okamžiku xxxx xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, a xx x v xxxxxxx, xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx evidenci x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nimi (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") podle §94 xxxx. 1, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx přepravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §78 x x hlášení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 není xxxxxxx xxxxxxx dohodce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 6

Xxxxxxxx odpadu

Oddíl 1

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

§46

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na přepravě xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14),

x) předložit xx výzvu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx doprovázena xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx odstavce 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 5 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přepravu xxxxxxx xxxxx §78, x xxxxxxxx přeshraniční přepravy.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx odpad, je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o skutečnosti, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x zařízení určené xxx nakládání x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx přepravovaný xxxxx doprovázen xx xxxxx dobu přepravy, x

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx motorové xxxxxxx xxxx v době, xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxx 48 xxxxx, xxx-xx x xxxxx ze zdravotnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiný xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 24 hodin.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxxxx přeprava xxxxxx

§47

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxxxxxxxxxx přepravu odpadů.

(2) Xxxxxxxxxx orgánem pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx republiku xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx xx přednostně xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Odpad xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx přednostně xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx odpadů xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, s xxxxxxxx odpadů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx komunálního xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx odpad xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx nebo by x důsledku přeshraniční xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x souladu s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx jsou do Xxxxx xxxxxxxxx přepravovány xxxxxx určené k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obecných požadavků xx informace podle xx. 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006, xxxxxxxx xx uvedení xxxxxxxxx x následném xxxxx xxx předběžném xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxx x příloze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v souladu x xx. 3 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx x případě, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx mechanické xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx hustotních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx, inspekce xxxx celní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx věc xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 4 xx nepřihlíží.

§48

Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Oznámení x přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oznamovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006. Xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxxx.

(2) Oznámení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxx x xxxxxxx x xx. 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1013/2006 xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxx x dokumentace x xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1013/2006 xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx k podávání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu.

§49

Xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx námitky xxxxx xx. 9 xx 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnout o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx nebo příjemci x xxxx 5 xxx před vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xx xxxxxxxx povinností xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx které lze xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 500 000 Xx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) bylo xxxxxxxxxxxx xxxx příjemci x xxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx uloženo xxxxxxxx k xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) byl xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx příjemce xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx x době 5 let xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo člen xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, které bylo x xxxx 5 xxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k nápravě x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx právnická osoba x xxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx v xxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx x odpady. Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx přeshraniční přepravy xxxxxx, na kterých xx xxxx osoba xxxxxx, pokud trestný xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Rozklad xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxx námitky xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§50

Xxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx ministerstvo obdrží xxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx příslušnými xxxxx x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 před uplynutím xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1, platí, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí.

§51

Xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx. 17 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx oznámení změny x přeshraniční přepravě xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxx rozhodnutí.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 8 x 9 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006.

§52

Xxxxxxxxx zpětného xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx xx. 22 až 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 22 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 zajišťuje xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx osobám, xxxxx zajišťují přeshraniční xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dopravu, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úhradu xxxxxx nákladů xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxx nákladů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 22 odst. 9 a xx. 24 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zjištěn. Xxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Odvolání xxxx rozklad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxx

§53

Xxxxxx ustanovení

(1) Podle xxxxxx oddílu xx xxxxxxxxx x schvaluje xxxxxxxx záruka xxxxx xx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zda xx xxxx x druh xxxxxxxx záruky x xxxxxxx s nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x x xxxxx xxxxxxx.

(3) Finanční xxxxxx xxxx dosahovat xxxxxxxxxxxx xxxx podle §55.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x jednomu xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxx.

(5) Xxxxx xx finanční xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 16 měsíců xx xxxxxxxx platnosti příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxx může být xxxxxxxxx zkrácena v xxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006. X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x předběžné xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§54

Xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxx

(1) Finanční xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx jsou oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) X záruční xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006.

(3) X záruční xxxxxxx xxxx být obsaženo xxxxxxxxxx, xx banka xxxx xxxxxxx po xxxxx ministerstva vyplatí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx záruční xxxxxxx x finanční xxxxxx xxxxxx ministerstvu banka xxxx pobočka, které xxxxxxx listinu vydaly. Xxxxx xxxx zaslán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listiny x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem, nepovažuje xx oznámení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§55

Xxxxxxx finanční záruky

(1) Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 8 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxx xxxx 2.5 písm. x) přílohy č. 8 x xxxxxx xxxxxx, pokud x xxxx 5 xxx před vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznamovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxx bodu.

§56

Xxxxxxx finanční záruky

(1) Xxxxxxxx záruka xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Finanční xxxxxx nebo její xxxx musí xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okamžitě a xxx xxxxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx být na xxxxx ministerstva x xxxxxxx x čl. 6 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxxxxxxx x xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 18 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1013/2006.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, pokud oznamovatel, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vlastní náklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 22 až 25 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1013/2006.

§57

Vrácení záruční xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznamovatele x xxxxx zásilek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx odpadu xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx podle xx. 6 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xx postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odeslání x xxxxxxxxx dostatečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx případný návrat xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstva.

(2) V xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 6 odst. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx předběžného využití xx do xxxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 písm. e) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1013/2006.

XXXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

§59

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx je povinna xxxxxxx veškerý xxxxxxxxx xxxxx vznikající xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nepodnikajících xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx komunálního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx základě kapacity xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx při xxxxxxxx nepodnikajících xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxx určit místa xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu, x xx alespoň nebezpečného xxxxxx, papíru, plastů, xxxx, kovů, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx x xx 1. xxxxx 2025 xxxxxx textilu. Xxxx není povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad xxxxxx, skla a xxxx, pokud xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx další způsob xxxxxxxxx x xxxx x ohrožení xxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2025 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 60 %, x xxxxxxxxxxx xxxx 2030 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx alespoň 65 % a x xxxxxxxxxxx xxxx 2035 x následujících xxxxxx xxxxxxx 70 % x xxxxxxxxx xxxxxxxx komunálních odpadů, xxxxxxx je v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx výpočtu xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx recyklovatelné xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx činnosti nepodnikajících xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx"). Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx obecní xxxxxx xxxxxx závaznou vyhláškou, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určit x xxxxx, ve xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x demoliční xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx obce při xxxxxxxx nepodnikajících xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) komunální xxxxx vznikající xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických osob, xxxxx se xx xxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nastaví obecní xxxxxx, stanovit xxxxxxx xxxxx odpadu, xxxxx xxxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxxxxxx xx obecního xxxxxxx, způsob xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx obecního xxxxxxx x způsob xxxxxx výběru,

d) výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě, xxxxx xx přebírá x xxxxx služby xxx xxxxxxx podle xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx zbytky z xxxxxx zeleně, xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §65.

(6) Xxxx xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx obecní xxxxxx, xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) rozsah xxxx xxx xxxxxxxx soustřeďování xxxxxxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx recyklovatelné xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxxxx 3, x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§60

(1) V xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx věc xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxx účelu určeném, xxxxx se obec xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx může xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx.

(3) Obec xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx x obcích xxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednou ročně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx o způsobech x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx komunálního xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx prevence x minimalizace xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx obec xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx odpadu a xxxxxxxx věcí xx xxxxxxxx systému

Každý xx xxxxxxx odpad xxxx xxxxxxx xxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, odkládat xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, kategorii xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx vydána.

§62

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx nepodnikajícím fyzickým xxxxxx odkládání komunálního xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx soustřeďování xxxxxx, x to xxxxxxx xxx odpady xxxxxx, xxxxxx, skla, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx komunální xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx z papíru, xxxxxx, xxxx a xxxx, xxxx tyto xxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunální xxxxx, jehož xx xxxxxxxx, xxxxxx průběžnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx odpad, se xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x případě xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nevztahují xxxxxxxxxx §17 xxxx. 1 písm. x), §18 x 19, xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx

§63

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx 2 xx 5 xxxx §64 takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx lidí.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx určené xxx nakládání s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou ministerstva. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx metodou xxxxxxxxxxxxxxxxx nesmí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přesáhnout 1 000 tun xxxxxx.

(3) K xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadem xx xxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx4) nebo xxxxx xx stravovacích zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxx zpracovává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hodnotit, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx skutečných xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx biologického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx využití x xxxxxxxxx je. X xxxxxxx smí xxx nakládáno x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx technologii xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uložení s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelného xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) seznam biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxxx xxxxxxxx 1,

x) způsob x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx vzorkování xxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x metody stanovení xxxxxxxxxxx rizikových xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

e) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vlastností x xxxxxxx xxxxxx biologického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxx technologii zpracování xxxxx xxxxxxxx 5.

§64

Xxxx xxxxxxxx

(1) Biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavků xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řád. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lidí xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a souhlasu x xxxxxxxx malého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zařízení xxxxxxxx, xxxxxxxxx, zařazovat do xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. Xxxxxxx x malého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx hodnoty koncentrací xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx organismů.

(5) Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx podmínky, xx které xx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx kontrolované xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx odpadů podle xxxxxxxx 1, které xxxxx být xxxxxxxxxx x malém zařízení,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) technické xxxxxxxxx xx vybavení x provoz xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zařízení podle xxxxxxxx 1,

e) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení podle xxxxxxxx 1,

x) způsob x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx vzorkování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 x

x) xxxxxx x xxxxxxxx zařazování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracování a xxxxxxxxxxxxx využití x xxxxxx označování xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§65

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) komunitním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbytků x xxxxxx xxxxxx, zahrad x domácností x xxxxx obce, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na kompost,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x domácností ovoce x zelenina ze xxxxxx x kuchyní, xxxx xx zeminou, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx neznečištěné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx využívat výhradně x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx svém xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx možné pouze xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Obec xxxx xxx xxxxxxxxx kompostování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx tak xxxxxxxx xxxx v xxxxx dobrovolného svazku xxxx.

§66

(1) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxxx komunitní xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx průběžnou evidenci x množství přijatých xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zeleně, xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx komunitní xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx do 28. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rostlinných xxxxxx x údržby xxxxxx, xxxxxx x domácností x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Obec xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 28. února xxxxxxxxxxxx hlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x odstavce 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx15) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určené x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxxxx kompostárny xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) obsah xxxxxxxxxx deníku xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx průběžné xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rostlinných zbytků x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) rozsah x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rostlinných xxxxxx x údržby zeleně, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§67

Xxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxx

1. xxx x xxxxxxxx odpadních xxx zpracovávajících xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx x z xxxxxx čistíren odpadních xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx, a to x x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad xx základě povolení xxxxxxx zařízení xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx spadající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1069/2009 4),

2. xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx odpadní vody x materiály, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxx a materiály, xxxxx xxxx původ x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx

1. xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx tepelné xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, x xxx xxxxxxxxx riziko spojené x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravy xxxx, xxx který xxx xxxxxxxxxx program xxxxxxx xxxx, xxxx

2. xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zemědělské půdy,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx, který xxxxx upraven, se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X neupraveným xxxxx musí být xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx rizika, xxxxx představuje. Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kalu musí xxxxxx povinnosti xxxxx §78 x 79, xxxx kdyby xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxx xxxxxxx s kalem, xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx označení xxxx xxxx xxx xxxx xxxx x xxx, zda xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, x x případě xxxxxxxxxx xxxx podrobnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxx probíhat xxxxx x čistírně xxxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxx danou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx úpravu xxxx, x musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenými vyhláškou xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx.

§68

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx zemědělské xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx předat xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zemědělské xxxx xx xxxxxxxx xx úpravu kalů.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kalu, je xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx prvním xxxxxxxx upraveného xxxx x využití na xxxxxxxxxx půdě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kalů x předložit xxx xx xxxxxxxxx Ústřednímu xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx zemědělskému.

(3) Kal xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx mísit xxxxx osoba, která xxxxxxx úpravu kalů, x xx xxxxx x jiným xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je to xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxx kalů xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x kalech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx množství xxxx použitých na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx zpracovává osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx smísení x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx použití xxxx, xxxxx xxxx xxxxx kal používat, xxxx xx xxxxxxxx xx skladování xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx skladování xxxx je povinen xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx bude xxxxx xxx xxxxxxxx. Upravený xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§69

Povinnosti xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Na xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x ohledem xx nutriční xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xx schváleným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx nebyla zhoršena xxxxxxx zemědělské xxxx x xxxxxxx povrchových x xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx kal xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tuto xxxx užívá.

(2) Upravené xxxx smí být xx zemědělské půdě xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx technických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxxxx kalů xx xxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx koncentrací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx půdě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxx přidány xx xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxx 10 xxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kal z xxxxx čistírny odpadních xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx kalů xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx kalů je xxxxxxxx

x) xx zemědělské xxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a krajiny xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx půdách xxxxxxx porostů xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x lese,

c) x xxxxxxxxxx pásmech xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx pásmech xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů a xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxx xxxxx lázeňského xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx vegetačního xxxxxx xx do xxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pěstování polních xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x předcházejícím xxxxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx, kukuřice x při xxxxxxxxx xxxxxxx řepy s xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx vybraných xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z hodnot xxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx půdní xxxxxx xxxxx xxx xX 5,6,

x) xx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx půdě, xxx xxxx xxxxxxxx překročení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx kaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontaminovaných xxxx xxx xxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxx kalů.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) mezní xxxxxxx koncentrací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx smí xxx přidány xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx 10 xxx, xxxxx odstavce 2 x

x) xxxxxxx analýzy xxxx x xxxx, xxxxxx xxxxx odběru xxxxxx.

§70

Xxxxxxxxx

Xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx z koryt xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx určeny x xxxxxxx xx xxxxxxxxx tvořících xxxxxxxxxx xxxxx fond x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x zákonem x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xxxxxx xxx pozemky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx; jejich xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx na pozemcích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdní xxxx využívá, nevedou xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxx §94 a nepodávají xxxxxxx xxxxx §95. Xxx tyto xxxxxxxxx xx xxxx evidence xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu.

Xxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxx

§71

Xxxxxx x xxxxxxxxxx nebezpečných xxxxxx

(1) Při balení xxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx balení chemických xxxxx x směsí x nebezpečných xxxx16).

(2) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou povinni xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečnosti xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1272/2008 17) x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) pod xxxxxxxxx XX 9 Infekční xx xxxxxxxx výstražným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Původce xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x nebezpečným odpadem, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx list xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx listem xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsah identifikačního xxxxx nebezpečného odpadu xxxxx odstavce 3.

§72

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx nebezpečných xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx odpady, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebezpečných xxxxxx navzájem xxxx x ostatními xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx proveditelné x xx-xx to xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x zdraví xxxx.

(2) Xxxxx mísení nebezpečných xxxxxx navzájem nebo x xxxxxxxxx odpady xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2.

(3) Krajský xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x ostatními odpady x zařízení x xxxxxx, využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx mísení xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx prevenci x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx úřad xxxx druh xxxxxx, xx kterého xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a to x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx nakládání x xxxxx xxxxxxx.

§73

Xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxx xxxxxxx x příloze xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) xxx označeními XX 1 xx XX 3, XX 12, XX 14 x XX 15 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) xxxxxxx xxxxx pověřená Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxx 3 xxx. Současně x xxxxxxxx pověření xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx životního xxxxxxxxx. Xxxx platnosti pověření x hodnocení nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nejvýše x 5 xxx, x xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx před uplynutím xxxx, na xxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx, pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x žádosti nebude xxxxxxxxxx rozhodnuto.

(4) Udělené xxxxxxxx nelze xxxxxxx xx xxxxx osobu.

§74

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxx xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) xxx xxxxxxxxxx XX 1 xx XX 3, XX 12, HP 14 x HP 15 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) vysokoškolském xxxxxxxx,

x) xxxxxxx 10 xxxxxx xxxxx x xxxxx chemie xxxx xxxxxxxxxx hospodářství x

x) xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx udělí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx platnost xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx byla uznána xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx způsobilost se xxxxxxxxx dokladem o

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx uvedených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) xxx xxxxxxxxxx XX 4 xx XX 11 x XX 13 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zahrnujícím xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze xxxxx použitelných předpisů Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) xxx označením XX 9,

x) nejméně 10 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx oboru podle xxxxxxx x) x

x) xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx žádosti o xxxxxxxxxxx platnosti pověření xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx podnikající fyzickou xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zástupce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx právnickou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů.

(4) Xxxxx dojde x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx pověřená xxxxx povinna xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 15 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xx pověřená xxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je usazena x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx a na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dočasně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §73 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx předložení xxxxxxx poskytne xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx integrovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 11 k xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x odstavce 2 písm. d).

§75

Zánik a odejmutí xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osobou,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pověřené xxxxx,

x) xxxxxxxxx doby, na xxxxxx xxxx pověření xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 3, xxxx

x) xxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx pověřené xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností odpadu xxxxxxxx osobě, pokud xxxxxx postupy stanovené xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu nebo xxxxxxxxx podmínky, za xxxxxxx xxxx pověření xxxxxxx, xxxx vydá xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nesmí xxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxx od odejmutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, že je xxxxxxxx k hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odborný zástupce xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxx xx odejmutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx odpadu, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx až xx uplynutí 5 xxx xx jeho xxxxxxxx.

§76

Postup xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx odpadu

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx u konkrétního xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x odpadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx neměnné xxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxx xxxxxxx jedna xxxx xxxx pověřených xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxx xxx provedeno x souladu s xxxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx vyhláškou ministerstva x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zadává xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pověřená xxxxx xx integrovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx. Xxxxx pověřená xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vydá xxxxx, xxxxx hodnocení xxxxxx, xxxxxxx, že xxxxx má xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"). Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pověřené xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sdělení xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x sdělení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Součástí xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zpráva.

(4) X osvědčení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx osvědčení. Tato xxxx xxxxx být xxxxx xxx 4 xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x původce xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vlastnosti. Xxxxxxxxx xxxx xxx pověřenou xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x ohledem na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na další 4 xxxx, a xx i xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky uvedené xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x osvědčení, xxxxxxx xx povinna xxxxxxxx, xxx odpad xxxx nebezpečné vlastnosti, xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx vydaného xxxxxxxxx. X případě, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x odpadem, xxxxxxxxx xxxxxxxx nedodržuje xxxx v xxxxxxx xxxxxx odpadu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx který xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Ministerstvo x Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu podle xxxxxxxx 2 x

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx zprávy podle xxxxxxxx 3.

§77

Xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Inspekce xxxx krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odpadem xxxxx xxxxxxxxxx platnost xxxxxxxx osvědčení na xxxx nejvýše 60 xxx, vzniknou-li xxxxxxxxxxx x dodržení xxxxxxxxx xxxxx xxxx postupu xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxx odkladný xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odejmout xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx stanovený pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebezpečné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x odejmutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx úřad xxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x inspekce xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x provedených xxxxxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx údaje o xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxxxxxx osvědčení.

Xxxxxxxxxx přepravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§78

(1) Xxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx odesílají xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxx

x) každou přepravu xxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zahájením v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxxxxx, druhu x množství xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zajišťující xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zařízení, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx ohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx byl xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xx 3 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx údaje o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx skutečnými x ohlášenými údaji; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx nebezpečný xxxxx mobilním zařízením xx xxxxx xxxxxx xxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx zařízení, xx kterého xx xxxxxxxxxx odpad xx xxxxxxxxx přepravy xxxxxxxx, (xxxx xxx "příjemce") xxxx povinni

a) nejpozději xx 3 pracovních xxx xx převzetí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x integrovaném xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx systému xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx nejpozději xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx ukončení xxxxxxxx,

x) zrušit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx zahájení xxxxxxxx x případě, že xxx ohlašovatelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ohlášeném xxxxxxx, x

x) v xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxx přepravy opravit xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx odpadech, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaji; tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x případě, xx xxx ohlašovatelem.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx; odpovědnost xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nadále xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx odpady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxx xx zařízení.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx přepravu xx xxxxxxx předat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx x odpadem xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§79

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se ohlašuje xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx jí xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obranu xxxxx xxxx v xxxxxxx, xx odesilatelem xx xxxxxxxxxxxxx fyzická xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx účastní Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx organizace xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státu, přikládá xxxxxxxxxx x zásilce xxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxx listu.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx povinností v xxxxxxx životního prostředí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů uskutečnit, xxxxx odesilatel vyplní xxxxxxxxxx list, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx přiloží x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxx integrovaného xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xx příjemce xx 3 pracovních xxx povinen xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx integrovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti životního xxxxxxxxx.

(4) Odesilatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Informace x xxxxxxxxxxxx osobách xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx18).

(6) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Díl 4

Odpad z xxxxxx xxxxx titaničitého

§80

Umístěním xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odstraňovat xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx oxidu titaničitého, x to:

a) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx louhy xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx hydrolýze xxxxxxx síranu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx používajících xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x obsahujícího xxxxxx xxxx než 0,5 % volné kyseliny xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, aby obsahovaly 0,5 % nebo xxxx xxxxx kyseliny xxxxxx,

x) odpad xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obsahující xxxx xxx 0,5 % xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx těžké xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx 0,5 % xxxx xxxx volné xxxxxxxx chlorovodíkové,

d) xxxxxxxxx xxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx úpravě (xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x) x obsahující xxxxx těžké xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx neutralizované x xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x které xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xX xxxxx xxx 5,5.

Xxx 5

Polychlorované xxxxxxxx

§81

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, onometyldibromdifenylmetan x veškeré xxxxx xxxxxxxxxx jednu xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx než 50 xx/xx,

x) xxxxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx polychlorované bifenyly xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxx

1. xxxx zjištěna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxx ministerstvu do 31. prosince 2009,

2. xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstvu, xxxx

3. xxx důvodně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx polychlorovaných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx cívky x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx důlní xxxxxxxx, vakuová čerpadla, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx teplonosnou kapalinou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx obsahující více xxx 5 litrů xxxxxxx,

x) lehce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 50 xx 500 mg/kg.

(2) X xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx polychlorované bifenyly, xxx důvodně předpokládat, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x případě, xx

x) xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009, nebo

b) xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx schopen xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx 500 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v provozní xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx než 50 xx/xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx v koncentraci 50 xx 500 xx/xx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x kapalným dielektrikem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2000 se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx metody pro xxxxxxxxx celkové koncentrace xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

§82

(1) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odpad xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxx, co xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nachází xx xxxxxxx nebo x budově, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Jde-li x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2025; xxx-xx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů s xxxxxxx náplně xxxxxx xxx 5 litrů, x xxxxxxxx lehce xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx xxx předáno x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx stanoveného x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx polychlorovaných xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nejdéle však xx 31. xxxxxxxx 2022.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly, xxxxx xxxx předáno do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxx být odstraněno xx 1 xxxx xx tohoto xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx způsoby xxxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx X8, X9, X10, X12 x D15.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x lehce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx lehce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxx xx doby xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx x xxx xxxxxxxx, odpovídaly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx normám, xxx xxxxxxxx bylo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x aby nedocházelo x úniku jeho xxxxxx.

(7) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

§83

(1) Vlastník x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx v xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xxxx, co xx xxxxx došlo, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Průběžnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxxxx polychlorované bifenyly x xxxxxxxxxxxxx průběžné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxx jím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x provoz objektů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx a jím xxxxxxx organizace pro xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státu ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad 5 litrů xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) způsob x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx změn x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x

x) xxxxxxxxxxx ohlašování xxxxx x zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Díl 6

Odpad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečišťujících xxxxx

§84

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organických xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxx xxxxx x xxxxx uvedených v xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2019/1021 19), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx smí xxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx 7

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§85

Xxxxx musí xxxxxxxx, xxx xxx nakládání x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx azbestový prach x xxx nedošlo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlákna. Xxx nakládání s xxxxxxx obsahujícím xxxxxx xx xxxxx splnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx20).

Xxx 8

Odpad xxxxx

§86

(1) Xxxxx xxxxx čl. 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/852 21) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 12 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 zašle xxxxxxxxxxxx x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx podobě

a) formulář xxxxxxxxxx xxxxx podle xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 14 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 obdržených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadní xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xx. 14 odst. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/852 x xxxxxxxx nebo elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) vzor xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxx xxxxxxxxx podle xx. 14 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/852 a

c) xxxx xxxxxx podle xx. 14 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852.

Díl 9

Xxxxxx x xxxxxxx radionuklidů

§87

Součástí informací x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. d) x e) x xxxxxxx odpadů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vznikajících xxx činnosti xxxxxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x tom, xx xx xxxxx x látku x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx vznikl, x xxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx xxx odpad x pracoviště xxxxxxx.

Xxx 10

Xxxxxx xx xxxxxxxxx a veterinární xxxx

§88

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se rozumí

a) xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx

1. odpad xxxxxxx xx xxxxxxx 18, xxxxxxxxxx 18 01 Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v lůžkových, xxxxxxxxxxxx xxxx jim xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních,

2. xxxxx vznikající xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nakládání xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. odpad xxxxxxxxxx xxxx zdravotnická xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxx, xxxxxxxxxx salonech nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rizika x xxxxxxxx zvláštní nakládání xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) odpadem x veterinární péče xxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, léčení nebo xxxxxxxx nemocí xxxxxx, xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx veterinární péče.

§89

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx původcem xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx v zařízení, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx provozního xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pacienta x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a pacient xx povinen x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; záznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx nebo xxxxx, která x xxxxxxxx xxxxxx. Původcem xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx povinna xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx s odpady x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx vzniká. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx ve xxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx veterinární xxxx xxxxxxxxxxx v místě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx nakládání x xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx bezpečném xxxxxxx xxx, xxx nedošlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zdraví a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx je xxxxxxx x odpadem xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx poučením. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zvířete nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx veterinární xxxx.

(5) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavců 1 x 3.

§90

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxx xxx 10 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo veterinární xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx fyzickou osobou xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Fyzickou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxx x veterinární xxxx xx rozumí osoba, xxxxx xx dokončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx dosáhla xxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxx xxxxx x oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx ze xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, kterého fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx ze zdravotní x veterinární péče xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odpady. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx jednotlivých kategorií xxxxxxxxxxx. Školení se xxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxx. X školení xxxx být pořízen xxxxxxx záznam, který xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxx xxx 10 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, povinna xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 10 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péče ročně, xx povinna xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx odpady xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nakládání x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 roky. O xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx záznam, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 10 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx ročně, xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 5 xxx xx provedení xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4.

Xxx 11

Xxxxx léčiv x xxxxxxxxxx

§91

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x odpadu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx x odpady. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx soustřeďuje odpad xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx od fyzických xxxx xxxxxxxx od xxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx, x vede xxx xxx samostatnou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx x množství xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x průběhu uplynulého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx písemně xx xxxxxxxxxx formuláři xx 30 xxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x množství xxxxxx xxxxx x domácností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx určených xxx nakládání x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxx léčiv x domácností xxxxx xxxxxxxx 2.

Xxx 12

Xxxxxxx xxxx

§92

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx minerální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx motorů, převodový xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx pro xxxxxxx x hydraulický xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx rozumí jakýkoliv xxxxxx, kterým je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x aditiv xxxxxxxxxx x takovém xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který nakládá x odpadním xxxxxx, xxxx povinni

a) nakládat x odpadním xxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx požadavky stanovenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx recyklace, které xxxxxxx rovnocenný xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx regenerace,

c) xxxxxxxx xxxx energetické xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx právních xxxxxxxx, pokud jeho xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx důvodů xxxxx, x

x) zajistit, xxx xx xxxxxxx oleje xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jinými xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx tím byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v souladu x písmeny x) x b).

Xxx 13

Xxxxxxxxx xxxx

§93

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1257/2013 22) za Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx svěřuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krajskému xxxxx.

(2) Zařízení xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx recyklací xxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxx podle xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1257/2013.

(4) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx lodi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx posoudí xxxx xxxxxxxxx lodi x xxxxxxxx dopadů xx xxxxxx xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX

§94

(1) Xxxxxxx xxxxxx, provozovatel xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a xx xxxxxx provozovnu, xxx xxxxx xxxxxx. V xxxxxxx vzniku odpadu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx zařízení x úpravě, využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx samostatně xx xxxxx správní xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Průběžná xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx o osobě, xxxxxxxx xxxx provozovně, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a kategorii xxxxxx, údaje x xxxxxxxx odpadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxx odpadu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx určených pro xxxxxxxxx x odpady xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx předáván.

(3) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 5 xxx od provedení xxxxxxx xx evidence.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vymezeného xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxxxxx průběžné evidence xxxxxx xxxx x xxxxxx perzistentních organických xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/1021.

§95

(1) Provozovatel xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x dopravce xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xx xxxxxxx ohlásit xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 28. xxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxx údaje x stavu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx výpisem x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o poplatcích xx xxxxxxxx xxxxxx xx skládky.

(3) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx kalendářním xxxx x xxxx xxx 600 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s více xxx 100 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva, xx povinen xxxxxx xx 28. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx evidence xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx odpadu xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx zákonu xxxx 12, x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx zaslat xx 28. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx evidence xx xxxxxxxx kalendářní rok. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zaslat xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, že x xxxxxxxx nebylo xx xxxx xxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxx provoz xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Hlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxx, která je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxx do 28. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x obecním xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určené x xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x integrovaném systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) rozsah ohlašování xxxxx x xxxxxxxx xxxx o činnosti x rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx provozu zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx ukládání odpadu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) rozsah xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x průběžné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 x

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 5.

§96

(1) Hlášení xxxxx §95 odst. 1 x 2 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxx xxxxx provozovatele mobilního xxxxxxxx, xxxxxxxx odpadu, xxxxxxxxxx s odpady xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zprostředkovatele, xxxxx xx xxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 kontroluje x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxx kontroluje x zpracovává xxxxxxx xxxxx §95 odst. 1 xx 15 xxx xx xxxxxxxx x hlášení podle §95 odst. 2 xx 15. dubna xxxxxxxxxxxx roku následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx vzniku xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odpadem x xxxxxxx mobilních xxxxxxxx x úpravě xxxx xxxxxxx odpadu x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odpady x xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kontroluje x xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, x xx do 15 xxx ode xxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxx.

(4) Pro xxxxx xxxxxx evidenčních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiděluje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 4 k xxxxxx xxxxxx x malých xxxxxxxx. Obchodníkovi s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x obchodování x odpady. Xxx xxxxxx evidenčních a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přidělená xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx úřad, který xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx mobilního xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxx xxxxxx. Xxxxxxx úřad, x jehož správním xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx provozovateli zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx xx obdržení informace xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx krajskému xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státu ohlašují xxxxxxxx údaje z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nosiči xxx x xxxxxx xxxxxxxx určených xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 xx 5 xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x složkám integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mimořádných událostí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18).

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) rozsah a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hlášení xxxxx odstavců 1 x 2,

x) způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxx přidělování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odpady xxxxx xxxxxxxx 4 x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx důležitých xxx xxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx 5.

XXXX ČTVRTÁ

PLÁNY XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§97

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zpracovávají xxxxxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx hospodářství se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx x nakládání x xxx podle xxxxxx xxxxxx.

Xxxx odpadového xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§98

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx podle zákona x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx Plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx připomínky x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxx obdržení.

(2) Plán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx analytické, xxxxxxx x směrné.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx schvaluje xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx xxxxxx vyhodnocení nástrojů x xxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů a xxxxxxxxx vývoje xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx toku xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx stávajících xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx přinejmenším pro xxxxxxxxx odpad, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, stavební x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx tříděného sběru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složek xxxxxx,

x) vyhodnocení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxx, posouzení xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nakládání x xxxxxx x výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ohledem na xxxxxx zlepšení x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x blízkosti, x

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení určených xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xx x xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadem, zejména xxxxxxx komunálním odpadem, xxxxxxxxxxxx odpadem x xxxxxxxxxx rozložitelným xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x odpady x xxxxx,

x) nakládání x výrobky s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nakládání x odpady obsahujícími xxxxxxxx xxxxxxxx kritických xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopady xx životní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx skládky, xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxx cílů xxx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxx,

x) snižování podílu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx komunálním xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soustředěnými xxxx xxxxx k xxxx xxxxxx.

(6) Směrná xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxx

x) xxxxx nástrojů xxx splnění xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxx,

x) kritéria xxxxxxxxx změn xxxxxxxx, xx jejichž základě xxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nezbytné xxx vypracování kritérií xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx x xxxxxxx na plnění xxxxxxxxxxx cílů xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx nadregionálního xxxxxxx, xxxxx je to x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§99

(1) Plán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 10 xxx a xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx plánů odpadového xxxxxxxxxxxx krajů x xxxxxxxxx xxx zpracovávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx každoročně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cílů Xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxx a xx 15. prosince kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky a xxxx změny ministerstvo xxxxxxxx xx portálu xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx

§100

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx spolupráci x příslušnými orgány xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx území xxxxx x xxxx xxxxx.

(2) Plán odpadového xxxxxxxxxxxx kraje xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx hospodářství kraje xx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx plánu odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nástrojů a xxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, odpady x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x ukončenou životností, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx využitelných složek xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx kraje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x blízkosti,

e) podklady xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro vypracování xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů, xxxxx je xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dále xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxx preferovaných xxxxxxx xxxxxxxxx x soustavu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cílů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx

x) xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadem x xxxxxxxxxx rozložitelnými xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nakládání s xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx významné množství xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, recyklaci, xxxxxxx x odstranění xxxxxx minimalizující xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) snižování množství xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx komunálního xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu x

x) xxxxxxxxx znečištění xxxxxx soustředěnými xxxx xxxxx k xxxx xxxxxx.

(6) Směrná část xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx pro typy, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z veřejných xxxxxx a

e) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s odpady x xxxxxx na xxxxxxxx zařízení určená xxx nakládání x xxxxxx, xxxxx xx xx s xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx xxxx nezbytné.

§101

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Krajský xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x zveřejnit xxxxx xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx 18 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Plán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx x musí xxx změněn xxx xxxxx zásadní xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx xxx xxx změny xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě ministerstvu x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx krajskému xxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxx xxxx jeho xxxxx do 2 xxxxxx ode dne xxxx obdržení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx nezašle xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje zveřejnit x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) X případě, xx návrh plánu xxxxxxxxxx hospodářství kraje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx na nedostatky x uvedených xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx změnu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§102

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxxxxx pro zpracovávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x obcí.

(2) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění cílů xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxx x xx 31. xxxxx kalendářního xxxx následujícího xx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxx prováděno, zpracuje xxxxxx x plnění xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje x xxxx zprávu xxxxx xx 15. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Plán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje x xxxx xxxxx krajský xxxx zveřejní na xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxx ho xxxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX ZA XXXXXXXX ODPADŮ XX XXXXXXX

XXXXX I

POPLATEK

§103

Subjekt poplatku

Poplatníkem xxxxxxxx za ukládání xxxxxx xx xxxxxxx xx

x) xxx, kdo xxxxxxx vlastnické právo x xxxxxx, při xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

1. uložil xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx skládku, xxxx

2. xxxxx xxxxx při xxxx uložení xx xxxxxxx jako technologický xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§104

Předmět xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx xx skládku xx xxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx první xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na skládku x xxxxx xxxxx xxxx jejího xxxxxxx xxxxxxxx provozovatelem skládky xxx xxxx xxxxxxx xxxx technologický xxxxxxxx xxx technické zabezpečení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§105

Xxxxxxxxxx od xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Od xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx skládku xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx skládku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxx uložení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skládky xx xx 25 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§106

Základ poplatku

(1) Základem xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx na skládku xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poplatku, xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x §40 xxxx. 1 x xxxxxx x případě xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx využitelných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx odpadů, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za ukládání xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vybraných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx technologických xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ekologických xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx odpadů xxxxxxxx xx skládku xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx poplatku za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx d) x xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadem podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) je odpad x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx ani xx xxxxxx využít x xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§107

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dílčí xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x příloze č. 9 x xxxxxx xxxxxx.

§108

Výpočet xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx dílčího xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§109

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čtvrtletí.

§110

Xxxxxxxxxx určení xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 2 je xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, na jejímž xxxxx xx skládka xxxxxxx. Xxxxxxxxx podíly, xxxxxxx se tyto xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx dílčích poplatků, xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 přílohy č. 9 x xxxxxx zákonu.

(2) Xxxx výnosu poplatku xx ukládání odpadů xx skládku ve xxxx dílčího xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obce, xx xxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxx, část xxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx mezi xx dělí podle xxxxxxx projektované kapacity xxxxxxx nacházející se xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx odečtení xxxxxxxx celkové projektované xxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx území těchto xxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX

§111

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se řídí xxxxx místa xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx vyúčtování platební xxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, popřípadě xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§112

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx na xxxxxxx xx provozovatel skládky.

(2) Xxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Plátce poplatku xx povinen xxxxxx xxxxxxxx za ukládání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§113

Vyúčtování

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odpadů xx skládku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se xxxxxx xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(4) Formát x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejní xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§114

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx za xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx xx splatný xx 30 xxx xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§115

Xxxx x prodlení

U xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vzniká xxxx z xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX X XXXXXXX

§116

(1) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1257/2013, xx xxxxxx x xxxxxxx rtuti xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/852, xxxxx xxxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx této xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx úniku, xxxxxxxxxxxx nebo odcizení,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx škodlivin z xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx škodliviny xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxx

x) jiném xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx lidské xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx zdraví xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Správní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx způsobila, xxxx osobě, která xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx plynoucí x xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x nápravě uložených xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Správní xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx, je xxxxxxx o této xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat ostatní xxxxxxx orgány xxxxxxxxx xx xxxxxx věci x uložení opatření x xxxxxxx xxxx x uložení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x opatřením x nápravě a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§117

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx zbavit xx xxxxxx xxxx podle §4 xxxx. 3,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiálu v xxxxxxx x §12 xxxx. 3,

c) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x daným xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. nebezpečné xxxxxx, nebo

2. ostatní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx soustřeďuje, před xxxxxxxxx, únikem nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx odpad x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §13 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx x jeho xxxxxxxx oprávněna xxxxx §13 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxxx odpadu xxxxxxx xxxxxxxxx soustředěný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §14 xxxx. 1,

x) xxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 2,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §14 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx návozu xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §15 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx produkuje, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x demoličního xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx §15 odst. 4 xxxxxxx odpady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx vlastník xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s §17 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx soustředěné x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x odpady,

o) xxxx xxxxxxx odpadu x rozporu x §18 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru, xxxxxx xxxx využití odpadu,

p) xxxxxxx xxxxxxxxxx, zkoušky xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx 4,

x) xxxxxxxxxxx odpady x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1,

x) v rozporu x §47 xxxx. 4 provádí xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx energetického využití,

s) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx §49, 51 xxxx §52 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx předává do xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x §61.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) v xxxxxxx s §72 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxx odpad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §76 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx postupy,

c) jako xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §76 xxxx. 6 vydá xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení,

d) x xxxxxxx x §82 odst. 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx,

x) x rozporu x §85 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpadem obsahujícím xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 2,

g) jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 4,

x) při přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §138 xxxx. 2, xxxx

x) xxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx poruší xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu do

a) 10 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxx písm. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. f) xxxx x),

x) 100 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxx. x) xxxx 1, písm. e), x), x) xxxx x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x),

x) 200 000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), m) xx x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) 1 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), x), x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x).

§118

Přestupky původce xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §15 odst. 2 xxxx. x)

1. xxxxxxxx odpad xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastností,

b) x xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x odpovídajícím xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v rozporu x §15 odst. 2 xxxx. x) xxxx stanoveným xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxxxx xxxxxxxxx předání komunálního xxxxxx, xxxxx běžně xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx x demoličního xxxxxx, xxxxx sama xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx obchodníkovi x xxxxxx xxxxx o xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx základní xxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x vybouranými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určenými pro xxxxxxxx použití, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stavebními x demoličními odpady xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. f),

g) xxxxxxx odpady xxxxxxxxxxx x provozovně xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §15 odst. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxx xx zařízení určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4, nebo

i) x xxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxxx stanovený xxxxx xx mobilního xxxxxxxx xx xxxxx, úpravě xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx odpadu xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx péče dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu s §89 xxxx. 1 xxxxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx péče x zařízení, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §89 odst. 2 xxxxxxx pacienta x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §89 xxxx. 3 xxxxxxxxxx pokyny xxx nakládání s xxxxxx z veterinární xxxx x hospodářství, xxx tento xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §89 odst. 4 xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) jako xxxxxxxx xxxxxxx nakládá x xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §89 odst. 4,

x) x xxxxxxx x §90 xxxx. 1 nezajistí xxxxxxxxx x odpady xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxx způsobilou k xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx péče, nebo

g) x rozporu x §90 xxxx. 3 xxxx 4

1. xxxxxxxx, xxx s xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. nepořídí xxxx neuchová xxxxxx x školení zaměstnance.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx x) xxxx i) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) nebo g),

b) 10 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 1, xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x), xxxx

x) 25 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2.

§119

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx evidenci xxxx, které xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 6,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx určeného pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodníkovi s xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §17 xxxx. 1 písm. x)

1. xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje,

2. xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx x kategorie,

4. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx základním xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. e),

g) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx smí xxx do xxxxxxxx xxxxxxx podle §17 xxxx. 1 písm. x),

x) neoznámí provoz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx podle §17 odst. 1 xxxx. g),

i) xxxxxxxx xxxx xxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. h),

j) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x rozporu x §17 odst. 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x odpady,

l) x xxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do zařízení xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) nesplní xxx xxxxxxxx kovového xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx průběžné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §17 xxxx. 1,

n) x rozporu x §17 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §17 odst. 5 xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxx zaznamenání xxxxx,

x) x xxxxxxx x §19 xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx převzatý xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx strojního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dílo xxxx xxxxxx x bohoslužebný xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx,

x) x rozporu x §19 xxxx. 2 xxxxxxxx úplatu xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §19 xxxx. 3 poskytne xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x uskutečněných xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §19 xxxx. 4

1. xxxxxxxxx prostor xxxxxxxx, neuchovává záznam x xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxx záznam xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxx

2. neproškolí xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x školení záznam xxxx záznam xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu,

t) xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1257/2013, xxxx

x) v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1257/2013 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxxx plánu recyklace xxxx xxxx x xxxxxxx x xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx stanovenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §31 xxxx. 2 nepostupuje stanoveným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx uplynula xxxxxxxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §31 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, které není xxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx s §32 xxxx. 1

1. xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx stanovenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §32 xxxx. 2 xx v xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx uložen xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 9 měsíců,

f) x xxxxxxx x §32 xxxx. 3 xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx odpad xxxx xxx po xxxx

1. xxxxxxxx xx xxxxxxxx ke zpracování xxxxxx,

2. 48 xxxxx, xxxx

3. 24 xxxxx, xxx-xx o odpad xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx odpad,

g) x xxxxxxx x §32 xxxx. 4

1. xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx osoby než xxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

h) x rozporu s §32 odst. 5 xxxxxxx xx mobilního xxxxxxxx ke sběru xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů,

i) x xxxxxxx s §33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §34 odst. 1 xxxxxxx odpad x zařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx technickými xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx vystupující xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uvádění xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx §34 xxxx. 3,

l) x xxxxxxx s §34 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §34 xxxx. 5 nebo §36 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx úřadu,

n) x xxxxxxx x §34 xxxx. 6 xxxxxxx x xxxxxxxxxx odpad, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poruší zákaz xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §34 xxxx. 6,

x) v xxxxxxx x §35 xxxx. 3 xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soustřeďované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 1 odstraňuje xxxxx x zařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx neprovozuje xxxxxxxx x souladu xx stanovenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §36 odst. 2 neprovede xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx provozovatel xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x biologicky xxxxxxxxxxxxx odpadem nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §63 xxxx. 2 xxxx 4,

x) v xxxxxxx x §64 xxxx. 1 zpracovává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpady x xxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bez souhlasu xxxxx §64 xxxx. 2 xxxx v xxxxxxx x ním, xxxx

x) jako provozovatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx §64 xxxx. 4.

(3) Za přestupek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx 1 nebo 2, xxxx. x) až x), x) xx x) xxxx x) xx x) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx r),

c) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a), x), xxxx. x) xxxx 3, písm. x), x), x) xxxx u) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx x), x), x), x), x), x) xx x), nebo

d) 25 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 4 nebo 5 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§120

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §37 xxxx. 1

1. provádí xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx evidován xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §37 xxxx. 3

1. xxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx odpadem,

2. xxxxx xx xxxxxxx odpad xxxx technologický xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx odpady,

c) x xxxxxxx s §37 xxxx. 4

1. x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §38 odst. 1 provozuje xxxxxx xxxx třetí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx v §39 xxxx. 1,

f) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odpady xxxxx §40 odst. 1 xxxx 4 nebo §41 odst. 1 xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu xx xxxxxxxxxxx technickými xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxx ředění nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx monitorování xxxxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 4,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 5,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rezervy x čerpání xxxxxx xxxxxxxxxx podle §42 xxxx. 1 xx 5 nebo §43 xxxx. 1, nebo

l) x xxxxxxx x §95 odst. 2 xxxxxxx ve stanovené xxxxx a ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 10 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x) až x) xxxx x), nebo

c) 25 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx i).

§121

Další xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx zbavit se xxxxxx xxxx podle §4 odst. 3,

b) x xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x průvodní dokumentací,

c) x xxxxxxx s §9 odst. 5 xxxxxxx věc x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxx vyrábí xxxxxxx, xxxxxxxxxxx vývoj, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §12 xxxx. 2,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §12 odst. 3,

x) nakládá s xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro nakládání x xxxxx xxxxxx x kategorií xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x rozporu x §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx odpady, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. d),

i) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství způsobem xxxxxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. x),

x) převezme odpad, xxxx xx xxxx x jeho převzetí xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx nepředá xxxxxxxxx soustředěný odpad xx zařízení určeného xxx nakládání x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx xxxx obchodníkovi s xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1,

l) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx §14 xxxx. 5 písm. x) xxxxxxxxxxx místo, xxx xx nachází xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx vlastník xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §15 xxxx. 4 nepředá odpady xxxxxxxxxxx x provozovně xx zařízení určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) provozuje xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 písm. x) xxxx x xxxxxxx x ním,

p) jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rozporu s §17 xxxx. 3 xxxxxxx odpady soustředěné x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) jako xxxxx xxxxxxx xx 15. xxxxx obci xxxxx x xxxxxxx sběru xxxxx §20 odst. 5,

x) xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxx x odpady xxx xxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx x rozporu x xxx,

x) provádí xxxxxxxxxx, zkoušky nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s některou x xxxxxxxxxx stanovených x §29 xxxx. 1 xx 4,

u) x xxxxxxx s §29 xxxx. 5 xxxxxxxxxx protokol x xxxxxxxxxx x zkouškách xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §30 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §34 xxxx. 4 xxxx §36 xxxx. 2 neuhradí xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx náklady,

b) x xxxxxxx x §36 xxxx. 5 předá x xxxxxxxxxx odděleně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k opětovnému xxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxx obchodník s xxxxxx nesplní některou x povinností xxxxxxxxxxx x §44 xxxx. 2,

x) jako xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx x §44 xxxx. 3 nakládá x xxxxxx xxxxx xxx stanoveným xxxxxxxx xxxx přebere odpad xx nepodnikající fyzické xxxxx,

x) v rozporu x §44 xxxx. 4

1. jako xxxxxxxxx x odpady neposkytne xx xxxxx úplatu, xxxx

2. xxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx správnost xxxxxxxx odpadu podle §44 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5 písm. x),

x) xxxxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 1,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x),

x) v xxxxxxx s §46 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §46 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx s §46 odst. 3 xxxxxxx přepravu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx 48 xxxxx nebo xxxx 24 xxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx péče nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §47 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití,

m) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx neplní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 nebo podle §49, 51 xxxx §52 xxxx. 1,

n) xxxxxxxxx místa xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu xxxxx §62 odst. 1,

x) využívá xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §62 xxxx. 2,

x) x rozporu x §63 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §63 xxxx. 5 xxxxxxxxx soustřeďování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx s §66 xxxx. 1 xxxx. x),

2. nevede xxxxxxxx xxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x),

3. nevede průběžnou xxxxxxxx podle §66 xxxx. 1 písm. x), xxxx

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x),

x) v xxxxxxx s §67 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx nezajistí xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kalů x xxxxxxx x §67 odst. 3,

x) xxxx provozovatel čistírny xxxxxxxxx vod xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx §68 odst. 1,

x) xxxx xxxxx, xxxxx provedla xxxxxx xxxx,

1. x rozporu x §68 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxx použití xxxx nebo jej xxxxxxxxxx ke schválení Xxxxxxxxx kontrolnímu x xxxxxxxxxx xxxxxx zemědělskému,

2. xxxxx kal x xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §68 xxxx. 3, nebo

3. xxxxxxx xxxxxxxx kal podle §68 odst. 4,

x) x xxxxxxx x §68 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §68 xxxx. 5 xxxx xxx xxxxxxxx xxxx dočasně xxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §69 odst. 1 xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x programem xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na zemědělské xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §69 xxxx. 2, xxxx

x) poruší xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx §69 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §71 xxxx. 2,

x) x rozporu s §71 xxxx. 3 xxxxxxxxxx identifikační list xxxxxxxxxxxx odpadu nebo xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §72 xxxx. 1

1. mísí xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxx nebezpečných xxxxxx,

2. xxxxxxxxx roztřídění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů, xxxx

3. xxxxxxxxxx odpad x xxxxxxx s xxxxxxxxx x mísení xxxxxxxxxxxx odpadů,

d) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §76 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx postupy,

e) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §76 xxxx. 6 vydá xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v §78 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx §79 xxxx. 3,

x) xxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxx nepředá xxxxxxxxx xxxxxx příjemci xxxxx §78 xxxx. 6,

x) jako odesilatel x xxxxxxx x §79 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxxxx do 48 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §80 xxxxxxxx xxxxxxxxx do vodního xxxxxx některý z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x výroby oxidu xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §82 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxx polychlorované xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxxxxxx bifenyly k xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahující polychlorované xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §82 xxxx. 3 neodstraní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly xx xxxxxxxxx lhůtě,

l) x rozporu s §82 odst. 4 xxxxxxxxxx polychlorované bifenyly x zařízeních k xxxx xxxxxxxx stanovenými xxxxxxx,

x) jako xxxxxxxx xxxx provozovatel dekontaminovaného xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neoznačí xxxx xxxxxxxx xxxxx §82 odst. 5,

x) xxxx vlastník nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx kontaminovaného xxxxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §82 xxxx. 6,

x) xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §83 xxxx. 1 xxxxxx xxx toto xxxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo neohlásí xxxxxxxxxxxx změny v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §83 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly xxx 5 litrů xxxxxx,

x) xxxxxxx x odpady xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx splnění xxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2,

x) v xxxxxxx x §85 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §87 xxxxxxx xxxx xxxxxxx informací x xxxxxx a základního xxxxxx xxxxxx údaj x xxx, xx xx jedná x xxxxx x obsahem xxxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx, nebo xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx odpad x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §91 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osob odděleně xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx provozovatel xxxxxxx v rozporu x §91 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxx odpadu xxxxx x domácností krajskému xxxxx, nebo

v) nesplní xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx olejem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x §92 xxxx. 3.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1,

x) v rozporu x §94 xxxx. 3 neuchovává xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 5 xxx,

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxx činnosti xxxx údaje x xxxxxxxx, ukončení, xxxxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx §95 odst. 1,

x) x rozporu x §95 xxxx. 3 nezašle xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x průběžné xxxxxxxx,

x) x rozporu x §95 xxxx. 4 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se zadrženým xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §138 xxxx. 2,

x) xxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852,

h) xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx odstraní xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x čl. 13 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/852, nebo

i) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx x xx. 12 xxxx 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2017/852 xxxx xx xxxxx x rozporu x §86 xxxx. 2 xxxx 3.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), h), x), x), x) xxxx x), odstavce 2 xxxx. x), písm. x) xxxx 2, xxxx. x), h) xx x), r) xxxx x), xxxxxxxx 3 písm. x), x), f), g), x), p), s) xx x) xxxx xxxxxxxx 4 písm. x) až x),

x) 10 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx c), xxxx. x) xxxx 2, xxxx. x) xx x), x) xx x), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. b) xx x), xxxx. x) xxxx 1, xxxx. x), x), x) xx x) xxxx x) xx z), xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x) xx x), n), x), r) xxxx x) nebo odstavce 4 xxxx. x) xxxx f), nebo

d) 25 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. f) xxxx písm. x) xxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x) xxxx odstavce 4 xxxx. g), h) xxxx i).

§122

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpad,

b) x xxxxxxx s §59 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx komunálního xxxxxx,

x) x rozporu x §59 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx komunálních xxxxxx,

x) nesplní některou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 4,

x) x rozporu x §65 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunitním kompostováním xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx kompostárnách xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx §66 xxxx. 2, nebo

g) x xxxxxxx x §95 odst. 5 xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xx xxxxxxxxxx rozsahu hlášení x xxxxxxx systému.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxx xxx uložit pokutu xx

x) 100 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d),

b) 200 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx x), xxxx

x) 10 000 000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§123

(1) Přestupky xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 písm. x) až x), x), x), x) x x) a §117 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xx x),

x) xxxxxx úřad, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §117 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) a §121 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxx-xx x přestupky xxxxx §117 odst. 1 xxxx. x), x) x x), §117 odst. 2 xxxx. b), x) x i), §118 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x), §118 xxxx. 2, §119 odst. 1 xxxx. a) xx x), x) x x), §119 xxxx. 2 xxxx. x) až x), x), x), x) x x), §120 xxxx. 1 x §121 odst. 1 xxxx. x) xx x) a x) xx x), §121 xxxx. 2 xxxx. x) xx h), x) xx m), x), u) a xxxx. x) xxxx 2, §121 odst. 3 písm. d), x), i) xx x), q) x x) xx x), §121 xxxx. 4 xxxx. x), h) x x),

x) xxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §117 xxxx. 2 písm. x), §121 odst. 2 xxxx. x) x §121 xxxx. 4 xxxx. f),

e) xxxxxxxx nebo obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x přestupky xxxxx §118 odst. 1 xxxx. x) xx x), §119 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §119 xxxx. 2 xxxx. x), o), x) xx x), §121 xxxx. 1 písm. x), e) xx x) a x), §121 xxxx. 2 xxxx. a), x), x), x), x) x s), §121 xxxx. 3 xxxx. x), x), c), x), g), x), x) xx x), x) x x), §121 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) x §122 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §118 xxxx. 1 xxxx. x) x x), a

g) Xxxxxxxx kontrolní x xxxxxxxx ústav zemědělský, xxx-xx x přestupky xxxxx §121 odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 a 3 a xxxx. x) xx z).

(2) Xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx řízení, xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

§124

(1) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx správní xxxxx, xxxxx je xxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z 50 % příjmem xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x 50 % xxxxxxx xxxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx republiky. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, podíl xx xxxxxx se xxxx jednotlivé xxxx xxxxxxx stejným xxxxx. Xxxxxx uložená inspekcí xxxx, xxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je příjmem xxxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx povinnosti, x x 50 % xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx pokutě xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx rozdělí xxxxxxx xxxxx. Pokuta xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností xxxx, která xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx z 50 % xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x z 50 % příjmem xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx pokutu uložil.

(4) Xxxxxx uložené celním xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemědělským xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Státního xxxxx životního prostředí Xxxxx xxxxxxxxx.

§125

Od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx následků xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zamezující xxxxxxx xxxxxx xxxx obnově xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx správního trestu xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx tvrdosti. X xxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniku dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x přestupku xxxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

VÝKON STÁTNÍ XXXXXX

§126

Xxxxxxx orgány vykonávající xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství

Státní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávají

a) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zkušební xxxxx xxxxxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice,

g) xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx úřady,

k) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) újezdní xxxxx x

x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§127

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx státní xxxxxx vykonávané xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx použitelných předpisů Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx kontaktního xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx23),

x) xxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, funkci xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx subjektu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek,

d) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006 x podle §49, 51 a §52 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x rozsahu a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Informační systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxx xx základě mezinárodních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí inspekce x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx stanovisko k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přepravy xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x

x) xxxxxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ohlášené xxxxx xxxxxx zákona x poskytuje mu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpřístupněných xxxxx.

§128

Xxxxxxxxxx xxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx

(1) Informační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx x xxxxxxxxx ministerstvo.

(2) X Informačním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

x) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx určených xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxx odpadu,

e) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx polychlorovaných bifenylů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx x podléhají xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organických xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, poplatcích xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x rozhodnutích xxxxxxxx krajskými xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) podle xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností x

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxx informace x xxxxxxxx x xxxxxxxxx nakládání s xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x odpady, obchodníků x xxxxxx, zprostředkovatelů x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x dopravců xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx osob xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností odpadů.

(4) Xxxxxxxxx shromažďované x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství v Xxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů18).

§129

Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx přestává xxx xxxxxxx, xxxxx §10 xxxx. 1 a x řízení x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§130

Ministerstvo xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx upravených xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§131

Ústřední kontrolní x xxxxxxxx xxxxx zemědělský

Ústřední xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx zemědělský

a) rozhoduje x xxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx používány xx xxxxxxx schváleného programu xxxxxxx kalů x x xxxxxxx s xxx, a

b) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 2, 4 a 5 a §69 xxxx. 1 xx 3.

§132

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxx nakládání x xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§133

Xxxxxxx hygienická xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x vydání xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx přestává xxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1, x x řízení x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx povolení, xxxx xxxx xx změna xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx oblastí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx stanovisku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxx,

x) vydává xxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení x vydání povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 x v řízení x změně nebo xxxxxxx tohoto povolení, xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx stanovisku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) spolupracuje x xxxxxxxxx správními xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx.

§134

Xxxxxxxx

(1) Inspekce

a) kontroluje, xxx xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzickými xxxxxxx x obcemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx oblastí, x xxxxx xx xxxxx §147 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx příslušný obecní xxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů,

b) xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxx, xxx původce xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxx správních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006,

x) xxxxxxxxxx, zda je x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021 a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xx recyklaci lodí xxxxxxxxxxx x souladu x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1257/2013 a xxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x xxxxx xxxxxxx.

(2) X rámci přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx inspekce xxxx provádět xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x celními xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxx xxxx xxx provádět xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1013/2006 a xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx odpadů x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx může xx kontrole prováděné x xxxxx přeshraniční xxxxxxxx odpadů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx spolupracuje x xxxxxxxx úřady, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx úřady, Xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx a poskytuje xxx xxxxxxxx xxxxx.

§135

Xxxxx úřad

(1) Xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx přepravu xxxxxx a

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx označeno xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx kontroluje xxxx, xxx

x) odpad xx xxxxxxxxxx dokladem xxxxx tohoto xxxxxx x

x) odpad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmene x).

(4) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx také, xxx

x) odpad je xxxxxxxxxx dokladem podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1013/2006 nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) odpad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx dokladem xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx tímto xxxxxxx.

(5) Xxxxx úřad xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů prováděné x xxxxx xxxxxxx xxxxxx nepropustí do xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx deklarováno xxxx xxxxx, a xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x),

x) xxxxx, xxxxx přeprava xx v xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxx xxxxxxxx x dokladu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), x

x) xxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx.

§136

Xxxxxxxxx kontroly přepravy xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přepravy xxxxxx xxxxxx úřadem,

a) je xxxxx přepravující xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx celním úřadem, xxxx

x) xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx odpad umístí xx xxxx provádění xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx dohledem xxxxxxx úřadu.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxx xxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx celní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx také xx xxxxx vzniku xxxxxx u xxxxxxx xxxxxx, držitele odpadu xxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxx určení x xxxxxxxx.

§137

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxx xxx kontrole xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odpad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, x případě xxxxxxxxx, xx přeshraniční přeprava xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx v rozporu xx souhlasem xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xx xxxxx třetích xxxx.

§138

Postup xxx zadržení xxxxxx x dopravního xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx úředního xxxxxxx celní úřad xxxxx xxxxx, která xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx, poskytne-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Celní xxxx xxxx xxxxxxxx odpad xxxx dopravní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxx, xx je xxxxx xxxxx zničit xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§139

Xxxxxxx xxxxx zadržení xxxxxx a dopravního xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx odpadu xxxx dopravního xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto úkonu. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§140

Vrácení xxxxxxxxxx xxxxxx x dopravního prostředku

(1) Xxxxx xxxx vrátí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxx xxxxxxxx, pokud

a) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxx prostředku x

x) ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx vrátí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§141

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, že přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nedovolenou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1013/2006 xxxx že přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx náklady na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředku xx xxxx jejich xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vlastník xxxxxx xxxx dopravního xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxx věděl xxxx xxxxx xxx x xxxx, x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxx, xxxx byly xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li známa xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, celní xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nákladů, xxxxxxxx-xx xxxx výše xxxxxxx 100 Kč.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx povinné xxxxx.

§142

Xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu x jinými xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx odbornou xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, požádá celní xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxx úřad xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xx xxxxx 5 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx odborné stanovisko, xx se xx xx, že xxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Celní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxx x inspekci x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx tohoto zákona,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx podezření, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006 nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§143

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o odpadu, xxxxx xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxx, který xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, nebo xxxxx xxx x xxxxxx státu xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx evidencí xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx dovozce, x xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx název, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxxx xxxxxx,

x) sazební xxxxxxxx,

x) stát, x xxxxx byl xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx vyvezen,

e) xxxxxxxx odpadu vyjádřené x objemu, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x

x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpad xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxx řádu.

§144

Policie Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jevy x xxxxxxxxx nasvědčující nedovolené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx x x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxxxxxx úřadům x xxxxxx úřadům.

(2) Xxxxxxx České xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 postupuje x xxxxxxx oprávnění xxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx24).

(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx si xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§145

Krajský xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx předpisů a xxxxxxxxxx správních orgánů xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx oblastí, x xxxxx xx xxxxx §147 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxx pověřené osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx zastavit nebo xxxxxx xxxxxx zařízení xx skladování, xxxxx, xxxxxx, využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadům na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) může xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx prokáže akutní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx stanovisko x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx. 7 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 850/2004, v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x

x) schvaluje xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) č. 1257/2013.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, je x xxxxxxxxxxx, provádění xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 místně xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, v xxxxx správním obvodu xx provozováno zařízení xxxx činnost xxxx xx xxxxxxx movitá xxx, xxxxx se xxxxxxxxxx týká. V xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx x xxxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu má xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podání xxxxxxx o povolení xxxxxxx zařízení.

§146

Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx správních xxxxxx xx všech oblastech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou oblastí, x xxxxx xx xxxxx §147 xxxx. 1 xxxx. a) xx kontrole xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxx stanovený způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx poškozuje xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx únikem xxxxxxxxx xx okolního xxxxxxxxx nebo zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx předání xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx postupuje podle xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx způsobuje xxxxx odpadů, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx převzetí xxxxxx, xxxxx produkuje, xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx by odpady xxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx škodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x územním xxxxxx x regulačním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx jinak, xx x rozhodování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx movitá xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx týká.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydává

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx produkty závazné xxxxxxxxxx x terénním xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení xxxxx stavebního zákona; x závazném xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx recyklace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx dokončené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a

c) xxxxxxxxx xx zřízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povinnostmi xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Vyjádření a xxxxxxx stanovisko xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxx správním xxxxxx má být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx záměr.

§147

Obecní xxxx

Xxxxxx úřad xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xxxxxxx x xx x xxx xxxxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxxx x komunálním xxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx nezpracují v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx daného xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§148

Xxxxxxx úřad

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx obrany Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správu x xxxxxxx působnosti

a) xxxxxxxxx úřadu xxxxx §21 xxxx. 2, §30 odst. 3, §34 xxxx. 4, §36 odst. 2, §72 xxxx. 3 x 4, §96 xxxx. 1, 3 x 4 x §145 xxxx. 1 xxxx. a), b), x) x x),

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 3, §34 xxxx. 4, §36 xxxx. 2, §96 xxxx. 2 x 3, §146 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x §146 xxxx. 2 xx 5 x

x) xxxxxxxx xxxxx podle §147.

(2) Xxxxxxxxxx §59 xx 61 xx na xxxxxxx úřad xxxxxxxxx.

§149

Poskytování xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro správu x xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x informačního systému xxxxxxxx obyvatel,

c) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců x

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den smrti xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxx x

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx narození, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx,

x) datum, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx občanského xxxxxxx.

(6) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence občanských xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve tvaru xxxxxxxxxxxxxx současný stav.

(7) X xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou nezbytné xx splnění daného xxxxx.

§150

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxx x pověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxx výkonu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, osvědčuje, xx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x příslušný xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx identifikováni.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X ZRUŠOVACÍ

Společná xxxxxxxxxx

§151

Xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 x §30 xxxx. 2, xxxxxxx podle §42 xxxx. 3 a §43 odst. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §146 xxxx. 3 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxx §146 xxxx. 3 písm. x) a x) xx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxx postupem v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x integrované xxxxxxxx. Ustanovení §23 xx nepoužije xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx povolení.

§152

(1) Působnosti stanovené xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx celních xxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§153

(1) Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, sběru xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx zařízení xxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx souhlasu, xx xxxxxxx kterého jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 roku xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mobilních xxxxxxxx ke xxxxx x xxxxxx odpadu, xx 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke sběru xxxx výkupu odpadu x xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxx požádá x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxx §14 odst. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxx první, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě tohoto xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §14 odst. 2 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §21 odst. 3, xxx přijímat xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xx xxxx 1 roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 do 6 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, smí xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 do xxx, xxx bude x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx, kdy xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx druhé xxxxxxxx xx xxxxxxxx odpady xxx povolení podle §21 xxxx. 2, xx použije obdobně §9 odst. 4.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx souhlasu xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, smí být xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxx §21 xxxx. 2 xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx sklad odpadu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xx dne, xxx xxxx x xxxx žádosti pravomocně xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §33b xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 2, a xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kladného xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nejdéle však 2 roky xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxx x souhlas x provozem xxxxxxxx xxxxx §64 odst. 2 nejpozději 6 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §79 odst. 4 písm. x) xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 2 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxx xxx zařízení xxxxxxxxxxx xx základě tohoto xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxx žádosti xxxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovaná přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §10a xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxx xx vybavení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 odst. 1 písm. x), xxxxx splňuje xxxxxxx xxxxxxxxx §65 x 66.

§154

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2020 xx provádí xxxxx §39 xxxx. 2 x 4 xx 7 zákona č. 185/2001 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 3 až 5 xx poprvé xxxxxxx xx rok 2021.

(2) Xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xx 44 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx uplynutí xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx plánů odpadového xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4244 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx vydány. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §98101 xxxxxx být xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx vydán odpovídající xxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx pověřené x xxxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §73 xxxx. 1 xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 3 xx uplynutí xxxx, na kterou xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx x §3 odst. 6 xxxxxx x. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx s provozem xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně provozního xxxx, se považují xx věci, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §10; xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx vydána doplňující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. c) se xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§155

(1) Pokud původce xxxxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx před xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen tak xxxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx uplynutí xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx nemovité xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxx xxxx podle §15 xxxx. 4.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx soustředěné x xxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. y) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx této xxxxx xx xx vlastníka xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §17 xxxx. 3.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poplatku xx xxxxxxxx odpadů na xxxxxxx xxxxx §45 xx 48 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 odst. 6 xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x první xxxx xxxxxxx skládky, xx xxxxxxx xx nakládáno x xxxxxxx x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx25) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x omezování xxxxxxxxxx, x integrovaném registru xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 69/2013 Xx., x xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 229/2014 Sb., kterým se xxxx xxxxx x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poplatek za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xx odpady xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxxxxxxxxxx skládky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x skládku x xxxxxxx xx ukončení xxxxxx xxxxxxx podle §49 odst. 1 x §51 xxxx. 4 xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxx upustit xx xxxxxxxxxx soustřeďování xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 odst. 3 xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx tento xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §18 xxxx. 3 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx, xx kterou byl xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx xxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xx kterému xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx §110 xxxx. 3 se xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx §48 xxxx. 1 xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(8) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §89 xxxx. 1 xxxx 2 xx dvou xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §89 xxxx. 2 xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx veterinární péče xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x souladu x §89 xxxx. 4 po xxxx xxxxxxx roku ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§156

(1) Xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 zákona x. 185/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2021. Vybrané xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx obecního xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x nimi xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije xxxxx č. 185/2001 Sb. a xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx zmocnění, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 2021 vybírat xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021, se xxxxxxx xxxxx č. 185/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x obecně závazné xxxxxxxx vydané xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Obecně xxxxxxx xxxxxxxx, kterou obec xxxxxxx tento poplatek, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2021.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx vedlejšího xxxxxxxx provedené xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x souladu se xxxxxxx č. 185/2001 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx 3 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x zkoušení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx schválený xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterého xxxxxxxxx být xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx zněním xxxxxx č. 185/2001 Sb., xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx považuje xx xxxx 3 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx povolení xxxxx §10 xxxx. 1. Xx xx netýká xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).

§157

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx roku 2029 xx komunální xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx §40 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx namísto dílčího xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxx, xx kterém xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx kterému uplatní xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené xxxxx přílohy č. 12 k xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx přesáhne, xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx část xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpad do xxxxxxx základu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx x něj xxxx xxxxxxx xxxxx xx toto zahrnutí x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx údaje, xx kterých xxxxxxx, xxx xx na xxxx xxxxxxxx vznikl xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odpadu xx xxxxxxx xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx uchovává xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx komunálního xxxxxx xx xxxxxx základem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odpadů na xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx poplatku xx xxxxxxxx komunálního odpadu xxxx 500 Xx xx xxxx.

(5) Pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx komunálního xxxxxx xx použijí obdobně xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx dílčího xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§158

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxx č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx.

2. Xxxx čtvrtá xxxxxx č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx).

3. Xxxx sedmá xxxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx, x integrovaném xxxxxxxx znečišťování x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

4. Xxxxx č. 275/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

5. Xxxx xxx šestá xxxxxx č. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x ukončením činnosti xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxx xxxxx zákona č. 167/2004 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxx č. 188/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8. Xxxx xxxxx zákona č. 317/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 156/1998 Xx., x hnojivech, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 147/2002 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zemědělském), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxx č. 7/2005 Sb., kterým xx xxxx zákon č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 444/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

11. Část dvacátá xxxxxx xxxxxx č. 186/2006 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

12. Xxxx osmá xxxxxx č. 222/2006 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x integrovaném registru xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony.

13. Xxxxx č. 314/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x způsobech xxxx řešení (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx.

15. Xxxx pátá xxxxxx č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

16. Xxxxx č. 34/2008 Sb., xxxxxx se xxxx zákon x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxx xxxxx zákona č. 383/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x odpadech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 56/2001 Sb., x podmínkách provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxx xxxxxx zákona č. 9/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 156/1998 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pomocných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx o hnojivech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx.

19. Část xxxxxx zákona č. 157/2009 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.

20. Xxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 223/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

21. Xxxx xxx osmnáctá xxxxxx č. 227/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx registrech.

22. Část xxxxxxxxxx sedmá xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx.

23. Xxxx xxxx xxxxxx č. 291/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony.

24. Xxxx první xxxxxx č. 297/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Sb.

25. Xxxx třináctá xxxxxx č. 326/2009 Sb., x podpoře xxxxxxxxxxxxx růstu x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

26. Xxxxx č. 154/2010 Sb., xxxxxx se xxxx zákon č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

27. Zákon č. 31/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

28. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 77/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 25/2008 Xx., o integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx.

29. Xxxxx č. 264/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

30. Xxxx xxxxxxxx zákona č. 457/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o Xxxxxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx.

31. Xxxx dvacátá xxxx xxxxxx č. 18/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

32. Xxxx xxxx xxxxxx č. 85/2012 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx.

33. Část xxxxxx xxxxxx č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

34. Xxxx devatenáctá xxxxxx č. 167/2012 Sb., kterým xx xxxx zákon č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

35. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 69/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx znečištění, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony.

36. Xxxx xxxxx zákona č. 169/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37. Xxxx třicátá xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

38. Část xxxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolního xxxx.

39. Xxxx xxxxx zákona č. 184/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 169/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x integrovaném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

40. Xxxxx č. 229/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

41. Xxxxx č. 223/2015 Sb., xxxxxx se xxxx zákon č. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 169/2013 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x integrovaném xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

42. Část xxxxxxx xxxxxx č. 243/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

43. Xxxx xxxxxxx druhá zákona č. 298/2016 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., o svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44. Část xxx patnáctá xxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích.

45. Xxxx dvacátá xxxx xxxxxx č. 225/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

46. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 45/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxx.

47. Xxxxxxxx č. 383/2001 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

48. Xxxxxxxx č. 384/2001 Sb., x nakládání x xxxxxxxxxxxxxxxx bifenyly, polychlorovanými xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, monometyldichlordifenylmetanem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obsahujícími kteroukoliv x xxxxxx látek x koncentraci xxxxx xxx 50 xx/xx (x xxxxxxxxx x XXX).

49. Vyhláška č. 237/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků.

50. Vyhláška č. 505/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 237/2002 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx xxxxxxx.

51. Xxxxxxxx č. 41/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 383/2001 Xx., o podrobnostech xxxxxxxxx x odpady.

52. Xxxxxxxx č. 294/2005 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xx skládky x xxxxxx využívání xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

53. Xxxxxxxx č. 352/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x elektrozařízeními a xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxx x nakládání x elektrozařízeními x xxxxxxxxxxxxx).

54. Vyhláška č. 353/2005 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 237/2002 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxx některých xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 505/2004 Xx., x xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55. Vyhláška č. 124/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 95/2006 Xx., xxxxxx xx stanoví seznam xxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 zákona x. 185/2001 Sb.

56. Xxxxxxxx č. 341/2008 Sb., x podrobnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx ukládání xxxxxx xx skládky x jejich xxxxxxxxx xx povrchu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

57. Vyhláška č. 351/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s odpady, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

58. Vyhláška č. 352/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x odpady x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x zařízeních xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledování xxxx vybraných autovraků (x podrobnostech xxxxxxxxx x autovraky).

59. Xxxxxxxx č. 374/2008 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx vyhlášky x. 381/2001 Xx., xxxxxx xx stanoví Xxxxxxx xxxxxx, Seznam nebezpečných xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx účely xxxxxx, xxxxxx x tranzitu xxxxxx x xxxxxx xxx udělování xxxxxxxx x xxxxxx, dovozu x xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx odpadů), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60. Xxxxxxxx č. 478/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61. Xxxxxxxx č. 54/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 352/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx vznikajících x zařízeních xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x autovraky).

62. Xxxxxxxx č. 61/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xx skládky x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 341/2008 Xx., x xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

63. Xxxxxxxx č. 65/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 352/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx podmínkách financování xxxxxxxxx x nimi (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx).

64. Vyhláška č. 170/2010 Sb., x bateriích x xxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65. Vyhláška č. 285/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 352/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxxxxxxxx x elektroodpady x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx x xxxx (vyhláška x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx), xx znění vyhlášky x. 65/2010 Sb.

66. Xxxxxxxx č. 158/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 352/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x elektrozařízeními a xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

67. Xxxxxxxx č. 249/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 352/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x elektroodpady x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx financování nakládání x xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx x elektroodpady), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

68. Xxxxxxxx č. 93/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., o podrobnostech xxxxxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

69. Xxxxxxxx č. 178/2013 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 352/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x elektrozařízeními x xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (vyhláška x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

70. Xxxxxxxx č. 35/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

71. Xxxxxxxx č. 105/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 352/2008 Xx., x podrobnostech xxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx, vybraných autovraků, x způsobu xxxxxx xxxxxx evidence a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x zařízeních xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledování xxxx xxxxxxxxx autovraků (x podrobnostech nakládání x xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxx č. 54/2010 Sb.

72. Xxxxxxxx č. 200/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 352/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (vyhláška x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

73. Xxxxxxxx č. 321/2014 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

74. Xxxxxxxx xxxxx č. 352/2014 Sb., x Plánu xxxxxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 2015-2024.

75. Xxxxxxxx č. 27/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

76. Xxxxxxxx č. 212/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 170/2010 Xx., x xxxxxxxxx x akumulátorech a x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77. Xxxxxxxx č. 248/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pneumatik.

78. Vyhláška č. 270/2015 Sb., kterou xx xxxx vyhláška x. 352/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x autovraků, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx a evidence xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxx x xxxxxxxxxx autovraků x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

79. Vyhláška č. 83/2016 Sb., kterou se xxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Sb., o xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

80. Xxxxxxxx č. 93/2016 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx.

81. Xxxxxxxx č. 94/2016 Sb., x xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx.

82. Xxxxxxxx č. 387/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 294/2005 Sb., o xxxxxxxxxx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

83. Vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zemědělské xxxx x změně xxxxxxxx x. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx č. 341/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxx rozložitelnými xxxxxx x x změně xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx povrchu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x podrobnostech xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

84. Xxxxxxxx č. 210/2018 Sb., kterou xx xxxx vyhláška x. 321/2014 Xx., x xxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx komunálních odpadů.

85. Xxxxxxxx č. 130/2019 Sb., x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vedlejším xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

86. Xxxxxxxx č. 199/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 94/2016 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

87. Xxxxxxxx č. 200/2019 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x podrobnostech xxxxxxxxx x odpady, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx vyhlášky x. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

88. Xxxxxxxx č. 305/2019 Sb., kterou se xxxx xxxxxxxx č. 437/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x změně xxxxxxxx x. 341/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozložitelnými xxxxxx a o xxxxx vyhlášky x. 294/2005 Sb., o xxxxxxxxxx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx terénu a xxxxx vyhlášky x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§159

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2021.

v x. Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 541/2020 Xx.

Xxxx odpadového xxxxxxxxxxxx

1. Zvýšit xx xxxx 2025 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx komunálních xxxxxx xxxxxxx xx 55 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx do xxxx 2030 úroveň xxxxxxxx k opětovnému xxxxxxx x úroveň xxxxxxxxx komunálních odpadů xxxxxxx xx 60 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx do xxxx 2035 xxxxxx xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx komunálních odpadů xxxxxxx na 65 % celkové hmotnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxx 2035 a x letech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 % x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2035 x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohly xxx uloženy na xxxxxxx podle xxxx 4, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx komunálních xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx.

Příloha x. 2 x xxxxxx x. 541/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx

Xxxxxx

Xxx xxxxxxxx

(xxxxx technologie / xxxxxxxx)

Xxxxxxx

Xxxxxxxx způsoby nakládání

(R, X)

Xxxxxx xxxxxx před xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx procesy

biodegradace

1.1.0

R12a, X8

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx biomasy

1.4.0

R12b

biologická xxxxxx

1.5.0

X8

xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

2.2.0

X12x, D9, X13

xxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx upravený odpad

2.5.0

R12a, X9, X13

xxxxxxx úprava xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx

2.6.0

X12x, X9, X13

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2.7.0

X12x, X9, D13

dekontaminace xxxxxxxxxx xxxxxx

2.8.0

X12x, D9

jiné xxxxxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2.9.0

X12x, X9

xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.10.0

X12x

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx- xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxx x čistíren xxxxxxxxx vod xxxxx §68 xxxx xxxxxxxx xx zemědělské xxxx

2.11.0

X12x

xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxx

3.1.0

X12x, X14

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3.1.1

X12x

xxxxxxxxx elektrozařízení

3.1.2

R12h

vozidel x různých xxxxx xxxxxxx, kromě xxxxxxxx

3.1.3

X12x

x xxxxx xxxxxxxxx xxxx

3.1.4

X12x

xxxxxx

xxxxxx

3.2.0

X12x, X14

xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx

3.2.1

X12x

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

3.2.2

X12x

xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxx povolení

3.3.0

R12a, X14

xxxxxxx, xxxxxxxxx odpadu

3.4.0

R12a

R12b, X12x, R12d, X12x, X13, D14

R1b

R3a

R3b, R3d, X4x, X5x

X5x

xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx úprava

3.5.0

R12a

R12b, X12x, X12x, R12e, X12x, X8, D13, X14, X1x

X3x

X3x, X3x, X4x, R5b

Využití xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunálních xxxxxx

4.1.1

X1x

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

4.2.0

X1x

xxxxxx paliva x xxxxxxxxx xxxxxx

4.2.1

X1x

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů

4.3.0

R1a

výroba xxxxxx x xxxxxxxxxxxx odpadů

4.3.1

R1b

energetické xxxxxxx kalů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

4.4.0

X1x

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx odpadních xxx

4.4.1

X1x

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

4.5.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

4.6.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxxx

4.7.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx

4.8.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

4.9.0

X1x

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx materiálovým xxxxxxxx xxxxxxxxx

4.10.0

X1x, R1b, X3x, X3x,

xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx produktu xxxx produktem xxxxxxx x energetickému xxxxxxx x x možným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4.11.0

X1x, X1x, X3x, X4x, X5x, R5g

plazma s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx určeným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4.12.0

X1x, X1x, R3a, X3x, X4x, X5x, R5g

materiálové xxxxxxx a xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

5.1.1

X3x

xxxxxx kompostu xx xxxxxx rekultivace x xxxxxxxxx úprav

5.1.2

R3g, R12f

kompostování x xxxxx xxxxxxxx

5.1.3

X3x

xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

5.2.1

X2x

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

5.3.0

X6x

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx snižování xxxxxxxxxx

5.4.0

X7x

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

5.5.0

X9x

xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx použití xxxxx

5.5.1

X9x

xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx fázi xxxxxxx xxxxxxx

5.6.1

X5x

xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx a druhé xxxx xxxxxxx xxxxxxx

5.7.0

X5x

xxxxxx xxxxxxxxxxxx a podobných xxxxx z xxxxxx

5.8.0

X5x

xxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx kovů x xxxxxxxx sloučenin

5.9.0

R4a

přepracování xxxx xxx xxxxxxxxx

5.9.1

X4x

xxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.10.0

X5x

xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx

5.10.1

X5x

xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

5.10.2

X5x

xxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výrobek

5.11.0

R5d

získání složek xxxxxxxxxxxx

5.12.0

X8x

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.13.0

X3x

xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kromě xxxxxxxxxxxx

5.14.0

X3x

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx recyklaci

5.14.1

R3b

recyklace xxxxxx

5.14.2

X3x

xxxxxxxxx plastu

5.14.3

R3d

výroba produktu, xxxxx přestává být xxxxxxx, kromě xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx

5.14.5

X3x

xxxxxx produktu, xxxxx přestává být xxxxxxx, xxxxx xxxx x recyklátů xx xxxxxxxxxx a demoličních xxxxxx

5.14.6

X5x

xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxx 4.7.0, 4.8.0 x 5.16.0

5.15.0

X3x, X3x, X3x, R3f, R4a, X5x, R5e

využití xxxx x xxxxxxxx odpadních xxx na zemědělské xxxx v zařízeních xxxxx §21 xxxx. 3

5.16.0

X10x

xxxxxxxx x přípravě xxx opětovné xxxxxxx

5.17.0

X3x, X4x, R5c

bioplynová xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx digestátu

5.18.0

R1a, X1x, X3x, X3x

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx využití

5.19.0

R3a, X4x, X5x, R5g

plazma s xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5.20.0

X3x, R3h, X4x, X5x, R5g

rozpouštění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

5.21.0

X3x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx)

6.1.0

X2

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxx inertní xxxxx

8.1.0

X1, D1b

zařízení xxx xxxxxxxxxx odpad

8.2.0

D1, X1x

xxxxxxxx xxx ostatní odpad

8.3.0

D1, X1x

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx odpadů

9.1.0

D10

ostatních xxxxxx

9.2.0

X10

xxxx x čistíren xxxxxxxxx xxx

9.3.0

X10

xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu

hlubinná xxxxxxxx

10.1.0

X3

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx

10.2.0

X4

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxxxx skládek

10.3.0

D5

konečné xx xxxxxx xxxxxxx, zejména x xxxxxxxxxxxx do xxxx

10.5.0

X12

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů, xxxxxxx čistírna odpadních xxx

10.6.0

X8, X9, X13

Xxxx xxxxxx

xxxx

xxxxxx, kromě xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x výrobcích x ukončenou životností

11.1.0

vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

11.1.1

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

11.1.2

Xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx

12.1.0

X13x, X15

xxxxxxxxxxxx xxxxxx

12.2.0

X13x, X15

xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx

12.3.0

X13x

Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpětného xxxxxx

xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití

13.1.0

R3f, X4x, X5x,

Příloha x. 3 x zákonu x. 541/2020 Sb.

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x souhlasu x xxxxxxxx malého zařízení, xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx provozu skládky xxxxxx, xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx x obchodování x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx formu x xxxxx, xx-xx xxxxxxx právnickou xxxxxx; xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xx-xx žadatel xxxxxxxx xxxxxx,

x) identifikační číslo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, včetně doložení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx souřadnice xxxxxxxxxx xx formátu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x mobilní xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob oprávněných xxxxxx xxxxxx žadatele,

e) xxxxxxxx činnosti xxxxx Xxxxxxxx činností uvedeném x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu,

f) název, xxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx včetně xxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx technologického xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx, x pokud xxxx x zařízení xxxxxxxx xxxxxxx, též xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx druhům xxxxxxx xxxxxx do zařízení, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx okolní xxxxxxx prostředí x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x kategorii xxxxxx,

x) xxxx odborného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení, xxxxx je xxxxxxx x provozování zařízení xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhodnutí xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx,

x) návrh xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx deníku x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx nebude po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx prostředí.

2. Xxxxxx x souhlas x xxxxxxxx malého xxxxxxxx x souhlas x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x bodě 1, x xxxxxxxx xxxxxx x), k) a X).

3. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx skládky xxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx plánu xx xxxxxxxx skládky x následnou péči x skládku, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxx.

4. Xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx žádosti x povolení provozu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 obsahem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx v žádosti xxxxxxxx formou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu.

5. X xxxxxxxxxxxx případech, zejména x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxx xxxx zařízení xxxxx xxxx 1 písm. x), pouze v xxxxxxxx podobě.

6. Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx s odpady x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx

x) obchodní firmu xxxx název, xxxxxx xxxxx a xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx, popřípadě xxxxx a příjmení, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx osobou,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx žadatele,

c) jméno, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx fyzických osob xxxxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxx a

d) xxxxxx xxxxx a kategorie xxxxxx, na xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx podle xxxx 1 až 3 připojí x xxxxxxx vyjádření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

8. Povolení x xxxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxx 1, nejsou-li uvedeny x provozním xxxx, x

x) xxxxxxxx řád.

9. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx jednotlivých xxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx x pořadí xxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx x bodě 8 xxxxxx samostatného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx potřebných xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx x xxxxxxx xxxxxx, že žádné xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx

Xxxxx projektovaná xxxxxxxx xxxxxxxx

x/xxx

Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx za xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx neexistuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx kapacita.

Roční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x/xxx

Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx dokumentace. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx plánovaná xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx zpracovatelská xxxxxxxx povolené xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx)

x/xxx

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx za xxx, xxxxx smí xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx projektová dokumentace, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x/xxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x ohledem xx xxxxxxxxxx technologii xxxxxxxx do xxxxxxxx xx zpracování za xxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxx x xxxx, zdali xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx x integrované xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx okamžitá kapacita xxxxxxxx

x

Xxxxxxxxx množství odpadů, xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx kapacita xxxxxxxx xxxxxx výrobků x xxxxxx.

x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výrobků x xxxxxx, které xx xxx v jeden xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x3

Xxxxxxxx skládky pro xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentaci, x údaj x xxx, jaká xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x3) xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx obcí.

Volná xxxxxxxx xxxxxxx

x3, t

Rozdíl objemu xxxxxxx projektované xxxxxxxx x xxxxxx všech xxxxxx uložených xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx platný x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Přepočet xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údajů provedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx XXX 83 8036.

Plánovaná xxxxxxxx xxxxxxx

x3

Xxxxxxx projektovaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx dalších plánovaných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx, xxxx xxxx xxxx kapacity skládky (xxxxx m3) xx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxxx xx udávají x xxxxxxxxx na xxxx čísla.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x. 541/2020 Xx.

Xxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx být xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxx papíru, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, lepenky xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx energetické využití xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

03 03 08

Odpady xx xxxxxxx papíru x lepenky určené x xxxxxxxxx

15 01 01

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

15 01 05

Xxxxxxxxxx xxxxx

19 12 01

Xxxxx x xxxxxxx

20 01 01

Xxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx zpracovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx: 600 000 xxx.

2. Xxxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxx být x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

10 11 12

Xxxxxxx sklo neuvedené xxx xxxxxx 10 11 11

15 01 07

Xxxxxxx xxxx

16 01 20

Xxxx

17 02 02

Sklo

19 12 05

Xxxx

20 01 02

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx zpracovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx: 16 000 x.

3. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikami

Odpady, xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

02 01 10

Xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxx lesnictví)

10 02 10

Xxxxx z válcování

12 01 01

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx kovů

12 01 02

Úlet xxxxxxxxx xxxx

12 01 03

Xxxxxx x třísky neželezných xxxx

12 01 04

Xxxx xxxxxxxxxxx kovů

12 01 17

Xxxxxx z otryskávání

15 01 04

Kovové xxxxx

16 01 17

Xxxxxxx xxxx

16 01 18

Xxxxxxxxx xxxx

17 04 05

Xxxxxx x xxxx

17 04 01

Xxx, xxxxx, xxxxx

17 04 02

Xxxxxx

17 04 03

Xxxxx

17 04 04

Xxxxx

17 04 06

Xxx

17 04 07

Xxxxxx xxxx

17 04 09*

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxx

19 10 01

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

19 12 02

Železné kovy

19 12 03

Xxxxxxxxx kovy

20 01 40

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxxxx xxxx: 4 100 000 x xxx železné kovy, 500 000 x xxx xxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výroby.

Odpady, xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

02 01 01

Kaly x xxxxx x x xxxxxxx

02 01 03

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

02 01 06

Xxxxxxx trus, xxx x xxxx (včetně xxxxxxxxxx slámy), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zpracovávané xxxx xxxxx xxxxxx

02 01 07

Xxxxxx x xxxxxxxxx

02 03 01

Xxxx z xxxxx, čištění, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx

02 03 04

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

02 02 05

Xxxx x xxxxxxx odpadních xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx

02 04 01

Xxxxxx x xxxxxxx x praní xxxx

02 04 03

Xxxx z xxxxxxx odpadních xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx

02 06 01

Xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx zpracování

02 06 02

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx vzniku

02 07 01

Odpad x xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

02 07 02

Xxxxx x xxxxxxxxx lihovin

02 07 04

Xxxxxxxx nevhodné xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

02 07 05

Xxxx z xxxxxxx odpadních xxx x xxxxx jejich xxxxxx

19 12 12

Xxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) x mechanické xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 19 12 11 (xxxxx xxxxx, který vznikl x xxxxxxxx xxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 4)

20 01 08

Biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx (xxxxx odpad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který nepřišel xx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx)

20 02 01

Biologicky rozložitelný xxxxx

Xxxxxxxxx množství xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx 30 % x xxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Používání xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

6. Zasypávání zeminou xxxx kamením x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx 10 000 x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x maximálním xxxxxxxx 50 000 x odpadu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x posledních 5 xxxxxx neprovozoval xx xxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zasypávání.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx zemědělském xxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provozované x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikami.

Odpady, xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

07 02 13

Xxxxxxxx xxxxxx

11 01 05

Xxxxxx xxxxxx roztoky

12 01 02

Xxxx xxxxxxxxx xxxx

16 03 05

Viskóza

16 06 06

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x baterií x xxxxxxxxxxx

17 04 05

Xxxxxx x xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx zpracovaných odpadů x kalendářním roce: 20 000 t

9. Xxxxxxxx xx xxxxxx x zpracování plastů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vláken provozované x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

07 02 13

Plastový odpad

16 01 19

Xxxxxx

17 01 03

Xxxxxx

17 06 04

Izolační xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxx 17 06 01 x 17 06 03

20 01 39

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v kalendářním xxxx: 10 000 xxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadních elektrozařízení xxxxxxxx výhradně x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx smí xxx x xxxxxxxx zpracovány:

16 02 11*

Xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hydrochlorofluorouhlovodíky (XXXX) x hydrofluorouhlovodíky (XXX)

16 02 12*

Vyřazená xxxxxxxx xxxxxxxxxx volný xxxxxx

16 02 13*

Vyřazená xxxxxxxx obsahující nebezpečné xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 16 02 09 xx 16 02 12

16 02 14

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 16 02 09 xx 16 02 13

20 01 23*

Vyřazená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20 01 35*

Xxxxxxxx elektrické x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 20 01 21 x 20 01 23

20 01 36

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxx čísly 20 01 21, 20 01 23 x 20 01 35

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx: 500 t.

11. Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x obnově xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx, které xxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

16 01 03

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx zpracovaných xxxxxx x kalendářním xxxx: 15 000 x.

12. Xxxxx xxxxxx, xxxxx vznikly xxx xxxxxxxx jeho provozovatele.

V xxxxxxxx xxx být xxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smí xxx xxxxxxx 100 t.

Příloha x. 5 x zákonu x. 541/2020 Sb.

Způsoby xxxxxxx xxxxxx a úpravy x xxxxxxxxxx odpadu xxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx spadající xxx X1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx energie

R1a

Využití odpadu xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx neuvedené x xxxxxx bodě

R1b

Výroba xxxxxx x odpadu

Způsoby spadající xxx X2 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx regenerace xxxxxxxxxxxx

X2x

Xxxxxx získávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X3 Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nepoužívají xxxx xxxxxxxxxxxx

X3x

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

X3x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

X3x

Xxxxxxxxx papíru

R3d

Recyklace xxxxxx

X3x

Xxxxxxxx xx opětovné xxxxxxx organických xxxxxxxxx

X3x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
X3x Xxxxxxxxxxxx

X3x

Xxxxxx plynného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxx spadající pod X4 Xxxxxxxxx nebo xxxxxx získávání xxxx x sloučenin xxxx

X4x

Xxxxxxxxx xxxx zpětné získávání xxxx x sloučenin xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

X4x

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro recyklaci, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

X4x

Xxxxxxxx xxxxxxxx dílů xxxx kovových xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx pod R5 Xxxxxxxxx xxxx zpětné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X5x

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

X5x

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k recyklaci, xxxxx přestává být xxxxxxx

X5x

Xxxxxxxx na opětovné xxxxxxx anorganických xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

X5x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přestávají xxx xxxxxxx

X5x

Xxxxxxx odpadů x zasypávání, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X5x

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx druhé xxxx xxxxxxx xxxxxxx

X5x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X6 Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx

X6x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zásad

Způsoby xxxxxxxxx xxx R7 Xxxxxx získávání xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X7x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx snižování xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx pod X8 Xxxxxx získávání xxxxxx xxxxxxxxxxxx

X8x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X9 Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx opětovného xxxxxxx xxxxx

X9x

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx R10 Aplikace xx půdy, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx zlepšuje xxxxxxxx

X10x

Xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X11 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx některým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx označením X1 xx X10

X11x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx X1 xx X10

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx X12 xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx X1 xx X11 xxxxxxxxx x xxxxxxx bodech

R12a

Úprava odpadů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx X1 xx X11 xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

X12x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx odpadu x výrobě energie

R12c

Úprava xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx získáváním organických xxxxx (papír, xxxxxx)

X12x

Xxxxxx xxxx recyklací xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kovů x xxxxxxxxx xxxx

X12x

Xxxxxx x xxxxxxxx recyklaci xxxx xxxxxxxx získávání xxxxxxxxx anorganických materiálů (xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx)

X12x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx nevyhovující xxxxxxx

X12x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X12x

Xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx

X12x

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx před xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

X12x

Xxxxxxxxx lodí

Skladování xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X13 Xxxxxxxxxx odpadů před xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx uvedených pod xxxxxxxxx X1 xx X12, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx shromažďování x xxxxx

X13x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx X1 xx X12, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx

Xxxxxxxx

X xxxx X3 - Xxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxx použití, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx složek, xxxx jsou xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx materiálů ve xxxxx xxxxxxxxxx.

X bodu X12 - Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx kód X, xxxx xxxxx xxxxxx zahrnovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx X1 xx R11.

Příloha x. 6 x zákonu x. 541/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a úpravy x skladování odpadu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx

X1x

Xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxx úrovní xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

X1x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx materiálu xx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx

X2

Xxxxxx půdními procesy (xxxxxxxxx biologický xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x půdě)

D3

Hlubinná xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxx, solných xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx)

X4

Xxxxxxxx xx povrchových xxxxxx (například xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů nebo xxxx xx prohlubní, xxxxxxx nádrží xxxx xxxxx)

X5

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skládek (xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx oddělených xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx navzájem x xx vnějšího xxxxxxxxx)

X6

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxx x xxxxxx

X7

Xxxxxxxxxx xx moří a xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dno

D8

Biologická xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx některým ze xxxxxxx uvedených pod xxxxxxxxx D1 až X12

X9

Xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x této příloze xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx konečným xxxxxxxxx xxxx sloučeniny xxxx xxxxx, xxxxx xx odstraňují xxxxxxxx xx způsobů uvedených xxx označením X1 xx X12 (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx)

X10

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx

X11

Xxxxxxxxx na xxxx

X12

Xxxxxx uložení (xxxxxxxxx xxxxxxxx x kontejnerech xx dolů)

D13

Mísení xxxx xxxxxxxxx xxxx odstraněním xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx X1 až X12

X14

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx způsobů uvedených xxx xxxxxxxxx D1 xx X13

X15

Xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxxx X1 xx X14, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxx

X xxxx X11 - Xxxxx xxxxxx xx zakázán xxxxxxxx xxxxxxxx EU a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx X13 - Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx X, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předběžné xxxxxxxx předcházející odstranění, xxxxxx předzpracování, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, rozmělňování, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sušení, xxxxxx, kondicionování xxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx X1 až X12.

Příloha x. 7 x zákonu x. 541/2020 Sb.

Výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx = (Xx - (Xx + Xx)) / (0,97 x (Xx + Xx))

Xx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx energie xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx, xx xx xxxxxxx xx formě xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotou 2,6 x teplo xxxxxxxx pro komerční xxxxxxx xxxxxxxx 1,1 (XX/xxx).

Xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx (XX/xxx).

XX xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsažené xx xxxxxxxxxxxxxx odpadech xxxxxxxxxx xx použití xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XX/xxx).

Xx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx bez Xx x Ef (XX/xxx).

0,97 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxxxx vzorec xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx X1

Xxx zařízení, xxxxx xxxxxxx souhlas x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provozována xxxx 1. xxxxxx 2009: 0,60.

Xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx souhlas x xxxxxxx xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2008: 0,65.

Příloha č. 8 x zákonu x. 541/2020 Xx.

Xxxxxx a xxxxxxxx stanovení xxxxx x výše finanční xxxxxx xxxxx xx. 6 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 poskytované xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x informace a xxxxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx vzorec xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx:

X = X x (A + T + X) (1)

X - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x [Xx], [xxxx] xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (1) se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx celé xxxxxx [Xx] xxxx xxxxxxx [xxxx], x xxxxxx xxx obdobně. Xxxxxxxxx xxxx finanční záruky xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (1) je 10 000 Kč.

M - xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx [x], xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxx výše xxxxxx (X) x provádí xx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (X), xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

X - xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx

X - xxxxxx za xxxxxxxx jedné xxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx České xxxxxxxxx

X - xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx odpadu xx xxxx 90 dnů.

Rozměr xxxxxxx X, A x S xx [Xx/x], [xxxx/x] xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx (1) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ([Xx/x], [xxxx/x] apod.) xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx

2.1 Xxx výpočtu se xxxxxxx x informací x dokumentace, xxxxx xxxx obsaženy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006.

2.2. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odpadem - xxxx "X" xx xxxxxx (1): Použije xx přiměřená xxxxxxx x následující xxxxxxx:

Xxxxxxx x. 1 - xxxxxxxxx xxxxx "X" xx vzorci (1)

Xxx.

Xxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx x Xx/x

X

Xxxxx, xxxxx, xxxxx - spalování

5 000

X

Xxxxxxxxxx

6 500

X

Xxxxxx xxxxxxx 20, xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx

6 000

O

Spalitelné odpady, xxxxxxxxx xxxx

7 000

X

Xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx skládkování, xxxxxxxxx xxxx

6 200

N

Odpadní xxxxxxxx xxxxxx

13 000

N

Dentální xxxxxxx

50 000

N

Odpady obsahující xxxxxx

16 000

X

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů, xxxxxxxxx xxxx

14 000

N

Spalitelný odpad x xxxxxxx 50-100 xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

35 000

X

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx freony

250 000

N

Odpady, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx

13 000

O

N

Jiné xxxxxx neobsahující rtuť, xxxxxxxxxxxxxx bifenyly, polychlorované xxxxxxxxxxx, xxxxxx apod.*)

30 000

*) Minimální xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx kladnou xxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xx xxxxxx (1) xx xxxx "X" xxxx.

2.3 Částka za xxxxxxxx - člen "X" ve xxxxxx (1)

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tuny xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx:

X = 10 + 0,1 x (X + 500) (2)

10 - xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx je [xxxx x t-1]

0,1 - xxxxxxxxx, jejíž xxxxxx xx [xxxx x x-1 x xx-1]

X - xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx je v [xxxx/x].

500 - xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx je [xx]

X - vzdálenost x [xx] xxxx xxxxxxxxxxx zařízením pro xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx odpadu, jehož xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §48

2.4 Xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 90 xxx - xxxx "S" xx xxxxxx (1)

Xxxxxxx x. 2 - Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 90 xxx

Xxx xxxxxx

Xxxxxx x Xx/x

Xxxxxxxxxx odpad

Částka x Xx/x

Xxxxxxx odpad

Tuhý xxxxx

4 000

2 000

Pasty, xxxx

6 000

3 000

Prach, xxxxxx

8 000

4 000

Tuhý odpad xxxxxxxxxx kapalinu (xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx)

12 000

6 000

Xxxxxxx xxxxx

16 000

8 000

2.5. Množství xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx finanční xxxxxx - člen "X" xx vzorci (1).

Xx obecného vzorce (1) pro xxxxxxx xx dosazuje xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxxx odpovídá

a) údaji x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxx. "xxxxxx xxxxxxx"; xx "xxxxx xxxxxxx" odpadu x xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla odeslána xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokončení xxxxxxx xxxx odstranění zásilky.

Stanovení xxxxxxx "X" v xxxxxxx aplikace "živé xxxxxxx" xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx odpadu zasílat xxxxxxxxx x využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x čl. 16 xxxx. e) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) č. 1013/2006. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x přepravou odpovídající xxxxxxxx. U xxxxxxxx xxxxxxxx však hodnota "X" nesmí xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 10 xxxx, xxxxxxxxxx z celkové xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxxxx.

2.6 Xxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx námořní x xxxxxxxx přepravu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "X" xxx xx xxxx trasy, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle informace x xxxxx přepravy xxxxxxxx xxxxx xxxx 14 části 1 xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006.

2.7 Xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx veličin "X", "X" x "X" xxxxxxx podle xxxxxxxx 2.2, 2.3, 2.4 se převedou xx shodnou xxxxxxxx ([Xx/x], [euro/t] apod.) x dosadí xx xxxxxx (1). Za "X" se dosadí xx vzorce (1) xxxxxxxx odpadu v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.5.

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxx č. 541/2020 Xx.

Xxxxx poplatku xx ukládání odpadů xx skládku x xxxxxxxx, kterými se xxxxxxxx podílejí na xxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx (x Kč/t)

Poplatkové xxxxxx v xxxx

Xxxxx xxxxxx poplatku xx xxxxxxxx

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 x xxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx*)

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850

xxxxxxxxxx xxxxxx

500

500

500

500

500

600

600

700

700

800

xxxxxxxxxxxx odpadů

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

vybraných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

xxxxxxxxx xxxxxx

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

*) xxxxx §40 odst. 1.

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (x %; xxxxxxxx obce, xx xxxxxx území xx skládka xxxxxxx/xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx x roce

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 x xxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx*)

60/40

50/50

45/55

36/64

28/72

26/74

24/76

22/78

20/80

20/80

xxxxxxxxxx xxxxxx

80/20

75/25

75/25

75/25

75/25

60/40

60/40

50/50

50/50

40/60

xxxxxxxxxxxx odpadů

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

vybraných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

Xxxxxxx x. 10 x zákonu x. 541/2020 Sb.

Parametr xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx hodnota

Jednotka

spotřeba kyslíku xx 4 dnech (XX4)*)

10

xx X2/x sušiny

*) XX4 - xxxx xxxxxxxxxx aktivity, xxxxxxxxx xxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx měření xxxxxxxx X2 xx 4 xxx

Xxxxxxx x. 11 x xxxxxx x. 541/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů a xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. Obsah xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x udělení pověření x xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx x příjmení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx,

x) číslo xxxxxxxxxxxx čitelného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx byl xxxxxx xxxxxx vydán,

d) xxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxx3), xxx jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §74 xxxx. 1 xx 3x

x) xxxxxx o xxxxxxxxx správního xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověření x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx správního xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx odborného xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxx zástupce žadatele, xxx-xx xxxxxxxxx,

x) výčet xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3), xxx jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ověřená xxxxx dokladu o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx zástupcem xxxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

Xxxxxxx x. 12 x xxxxxx č. 541/2020 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §157

1. Xxxxxxx množství xxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje x xxxxxxxxxxx xxxx výjimka xxx zařazení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §157, se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx obyvatel obce xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx") a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x následující xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx nastane xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxx sloučení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxxx xxxxx xx sloučení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx účely xxxx 1 xxxxx xx xxxxxx počtů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x bilanci obyvatel xxxx xx počet xxxxxxxx xxxx vzniklé xxxxxx sloučením xxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx obce xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x poplatkových xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxxx xxxxx x oddělení xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx 1 xxxxx xx ukazatel X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

xxxx xx xxxxx obyvatel xxxxxxx obce uvedený x bilanci xxxxxxxx x na ukazatel X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

xxxx xx počet xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

X těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

X … xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

XXxxxxxxx … xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu podle xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx nastane xxxxxxxxxx období

TRnově vzniklá … xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x 1. xxxxx kalendářního roku, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx období

Tabulka

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Množství xxxxxx xx obyvatele x xxxxxx

0,2

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 541/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů veřejné xxxx

x účinností xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxx 86/278/EHS xx dne 12. xxxxxx 1986 x ochraně životního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx používání xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/692/EHS, xxxxxxxx Xxxx 807/2003/ES, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 219/2009/ES x rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/853.

Směrnice Xxxx 87/217/EHS ze xxx 19. xxxxxx 1987 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx směrnice Xxxx 91/692/XXX, xxxxxxxx Xxxx 807/2003/XX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/853.

Směrnice Xxxx 96/59/ES ze xxx 16. xxxx 1996 o odstraňování xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXX), xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 596/2009/XX.

Xxxxxxxx Rady 1999/31/ES xx xxx 26. dubna 1999 x xxxxxxxxx odpadů, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1882/2003/XX, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1137/2008/XX, xxxxxxxx Xxxx 2011/97/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/850.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (ES) 2008/98/ES xx xxx 19. listopadu 2008 x xxxxxxxx x x zrušení některých xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 1357/2014/EU, xxxxxxxx Xxxxxx 2015/1127/EU, xxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/997 a směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/851.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/75/EU ze xxx 24. listopadu 2010 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (integrované prevenci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2150/2002 xx xxx 25. listopadu 2002 x statistice xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 ze dne 14. xxxxxx 2006 x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1257/2013 xx dne 20. xxxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxx (ES) x. 1013/2006 x xxxxxxxx 2009/16/XX, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/852 ze xxx 17. xxxxxx 2017 x xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1102/2008.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021 xx dne 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1357/2014 xx xxx 18. xxxxxxxx 2014, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/98/XX x xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) 2017/997 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx se xxxx xxxxxxx III směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx HP 14 "xxxxxxxxxx".

4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1069/2009 xx xxx 21. října 2009 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x získané produkty, xxxxx xxxxxx xxxxxx x lidské spotřebě, x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1774/2002 (xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišného xxxxxx), x platném xxxxx.

Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 767/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x uvádění xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1831/2003 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 79/373/EHS, xxxxxxxx Xxxxxx 80/511/XXX, xxxxxxx Xxxx 82/471/EHS, 83/228/XXX, 93/74/EHS, 93/113/ES x 96/25/XX x xxxxxxxxxx Komise 2004/217/XX, x platném xxxxx.

6) Xxxxxxxxx xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 102/2001 Sb., o obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 258/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 114/1992 Sb., x ochraně přírody x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx ovzduší, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 254/2001 Sb., o xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 350/2011 Sb., o xxxxxxxxxx látkách a xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx dne 18. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, povolování x omezování xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 1488/94, směrnice Rady 76/769/XXX a směrnic Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/EHS, 93/105/XX x 2000/21/ES, x platném xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1272/2008 xx xxx 16. prosince 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x balení xxxxx x xxxxx, o xxxxx x zrušení xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/XX x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006, x xxxxxxx znění.

9) Například xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 333/2011 xx xxx 31. xxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx určité xxxx kovového xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/98/XX, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 715/2013 xx dne 25. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx přestává xxx xxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2008/98/XX.

10) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 178/2002 ze xxx 28. xxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, zřizuje xx Xxxxxxxx úřad pro xxxxxxxxxx potravin a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx bezpečnosti potravin, x xxxxxxx xxxxx.

11) Xxxxx č. 201/2012 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x x výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 406/2000 Sb., o hospodaření xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Zákon č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxx báňského xxxxx č. 99/1992 Sb., x zřizování, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

13) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxxxxxx xxxxx č. 111/1994 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravě nebezpečných xxxx - XXX (Xxxxxx 1957), vyhlášená xxx č. 64/1987 Sb., x xxxxxxx znění, Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (ADN) (Xxxxxx 2000), xxxxxxxxx xxx č. 102/2011 Sb. m. s., Řád xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepravu xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxxx X k Xxxxxx x mezinárodní železniční xxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxxxx xxx č. 8/1985 Sb., v xxxxxxx xxxxx.

15) Xxxxx č. 25/2008 Sb., x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

16) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1272/2008, v xxxxxxx xxxxx.

Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - XXX (Xxxxxx 1957), x xxxxxxx xxxxx.

Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (XXX), v xxxxxxx xxxxx.

17) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008, x xxxxxxx xxxxx.

18) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx č. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx některých xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/1021.

20) Xxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 309/2006 Sb., kterým xx upravují další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo pracovněprávní xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády č. 361/2007 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 432/2003 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičních xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hlášení xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852.

22) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1257/2013, x xxxxxxx znění.

23) Basilejská xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx států x xxxxxx zneškodňování (Xxxxxxx 1989), xxxxxxxxx xxx č. 6/2015 Sb. m. s.

24) Například zákon č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

25) Vyhláška č. 294/2005 Sb., x podmínkách xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x jejich využívání xx xxxxxxx terénu x změně xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x podrobnostech nakládání x xxxxxx.

Xxxxxxxx č. 383/2001 Sb., x podrobnostech xxxxxxxxx x odpady.