Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o odpadech

541/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Účel a předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Odpadové hospodářství a jeho hierarchie §3

Odpad §4

Původce odpadu §5

Zařazování odpadu §6

Nebezpečný odpad a ostatní odpad §7

Vedlejší produkt §8

Ukončení odpadového režimu §9 §10

Vymezení některých dalších pojmů §11

Předcházení vzniku odpadu §12

ČÁST DRUHÁ - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

HLAVA I - VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

Obecné povinnosti při nakládání s odpady §13

Nakládání s nezákonně soustředěným odpadem §14

HLAVA II - POVINNOSTI PŮVODCE ODPADU A PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ

Povinnosti původce odpadu §15

Provozovatel zařízení §16

Povinnosti provozovatele zařízení §17 §18 §19

Školní sběr §20

HLAVA III - PROVOZ ZAŘÍZENÍ URČENÝCH PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A POVOLENÍ K OBCHODOVÁNÍ S ODPADY

Provoz zařízení určených pro nakládání s odpady §21

Povolení provozu zařízení §22

Revize povolení provozu zařízení §23

Přechod práv a povinností z povolení provozu zařízení §24

Změna, zrušení a zánik povolení provozu zařízení §25

Povolení k obchodování s odpady §26

Omezení vydání povolení §27

HLAVA IV - VZORKOVÁNÍ A ZKOUŠKY ODPADU §28 §29

HLAVA V - JEDNOTLIVÉ ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Díl 1 - Soustřeďování, skladování a sběr odpadu

Soustřeďování odpadu §30

Skladování odpadu §31

Sběr odpadu §32

Díl 2 - Úprava odpadu §33

Díl 3 - Využití odpadu

Obecná ustanovení §34

Energetické využití odpadu §35

Díl 4 - Odstranění odpadu

Obecná ustanovení §35

Odstranění odpadu skládkováním §37 §38

Povinnosti provozovatele skládky §39

Zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku §40

Zabezpečení ochrany životního prostředí a zdraví lidí při ukládání odpadu na skládku §41

Rezerva na zajištění rekultivace a následné péče o skládku §42 §43

Díl 5 - Obchodování s odpady a zprostředkování nakládání s odpady

Obchodování s odpady §44

Zprostředkování nakládání s odpady §45

Díl 6 - Přeprava odpadu

Oddíl 1 - Povinnosti při přepravě odpadu §46

Oddíl 2 - Přeshraniční přeprava odpadu

Základní povinnosti §47

Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů §48

Souhlas, zákaz a námitka §49

Zahájení přeshraniční přepravy odpadů §50

Změny v přeshraniční přepravě po odsouhlasení a zrušení souhlasu §51

Povinnost zpětného převzetí §52

Oddíl 3 - Finanční záruka při přeshraniční přepravě odpadu

Obecná ustanovení §53

Způsob provedení finanční záruky §54

Výpočet finanční záruky §55

Použití finanční záruky §56

Vrácení záruční listiny §57

Zvláštní ustanovení §58

HLAVA VI - NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI DRUHY ODPADU

Díl 1 - Komunální odpad a další odpady v obecním systému

Obecní systém §59 §60

Povinnosti osob při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému §61

Povinnosti podnikajících fyzických osob a právnických osob při nakládání s komunálním odpadem §62

Díl 2 - Biologicky rozložitelný odpad, komunitní kompostování, kaly a sedimenty

Povinnosti při nakládání s biologicky rozložitelným odpadem §63

Malé zařízení §64

Komunitní kompostování §65 §66

Kaly §67

Úprava kalů před použitím na zemědělské půdě §68

Povinnosti při používání kalů na zemědělské půdě §69

Sedimenty §70

Díl 3 - Nebezpečný odpad

Balení a označování nebezpečných odpadů §71

Mísení nebezpečných odpadů §72

Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů §73 §74

Zánik a odejmutí pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu §75

Postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu §76

Kontrola hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, pozastavení platnosti osvědčení a odejmutí osvědčení §77

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů §78 §79

Díl 4 - Odpad z výroby oxidu titaničitého §80

Díl 5 - Polychlorované bifenyly §81 §82 §83

Díl 6 - Odpad perzistentních organických znečišťujících látek §84

Díl 7 - Odpad obsahující azbest §85

Díl 8 - Odpad rtuti §86

Díl 9 - Odpady s obsahem radionuklidů §87

Díl 10 - Odpady ze zdravotní a veterinární péče §88 §89 §90

Díl 11 - Odpad léčiv z domácností §91

Díl 12 - Odpadní olej §92

Díl 13 - Recyklace lodí §93

ČÁST TŘETÍ - PRŮBĚŽNÁ EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ §94 §95 §96

ČÁST ČTVRTÁ - PLÁNY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Společná ustanovení §97

Plán odpadového hospodářství České republiky §98 §99

Plán odpadového hospodářství kraje §100 §101 §102

ČÁST PÁTÁ - POPLATEK ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU

HLAVA I - POPLATEK

Subjekt poplatku §103

Předmět poplatku §104

Osvobození od poplatku §105

Základ poplatku §106

Sazba poplatku §107

Výpočet poplatku §108

Poplatkové období §109

Rozpočtové určení poplatku §110

HLAVA II - SPRÁVCE POPLATKU A SPRÁVA POPLATKU

Obecná ustanovení §111

Plátce poplatku §112

Vyúčtování §113

Splatnost poplatku §114

Úrok z prodlení §115

ČÁST ŠESTÁ - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PŘESTUPKY

HLAVA I - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ §116

HLAVA II - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §117

Přestupky původce odpadu §118

Přestupky provozovatele zařízení §119

Přestupky provozovatele skládky §120

Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §121

Přestupky obce §122

Společná ustanovení §123 §124 §125

ČÁST SEDMÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství §126

Ministerstvo §127

Informační systém odpadového hospodářství §128

Ministerstvo průmyslu a obchodu §129

Ministerstvo zemědělství §130

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský §131

Ministerstvo zdravotnictví §132

Krajská hygienická stanice §133

Inspekce §134

Celní úřad §135

Provádění kontroly přepravy odpadů celním úřadem §136

Zadržení odpadu a dopravního prostředku při provádění kontroly přepravy odpadů celním úřadem §137

Postup při zadržení odpadu a dopravního prostředku §138

Námitka proti zadržení odpadu a dopravního prostředku §139

Vrácení zadrženého odpadu a dopravního prostředku §140

Náhrada nákladů §141

Součinnost celního úřadu s jinými orgány §142

Generální ředitelství cel §143

Policie České republiky §144

Krajský úřad §145

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §146

Obecní úřad §147

Újezdní úřad §148

Poskytování údajů o fyzických osobách §149

Kontrola v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady §150

ČÁST OSMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ

Společná ustanovení §151 §152

Přechodná ustanovení §153 §154 §155 §156 §157

Zrušovací ustanovení §158

ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST §159

Příloha č. 1 - Cíle odpadového hospodářství

Příloha č. 2 - Katalog činností

Příloha č. 3 - Náležitosti žádosti o povolení a povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady, náležitosti žádosti o souhlas a souhlasu s provozem malého zařízení, náležitosti žádosti o povolení provozu skládky odpadů, náležitosti žádosti o povolení a povolení k obchodování s odpady a náležitosti zprávy o revizi

Příloha č. 4 - Seznam zařízení k využití odpadu, která smí být provozována bez povolení provozu zařízení

Příloha č. 5 - Způsoby využití odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho využitím

Příloha č. 6 - Způsoby odstranění odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho odstraněním

Příloha č. 7 - Výše požadované energetické účinnosti a vzorec pro její vypočet

Příloha č. 8 - Způsob a podmínky stanovení druhu a výše finanční záruky podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 poskytované ve prospěch ministerstva a informace a dokumentace nezbytné pro stanovení výše krytí

Příloha č. 9 - Sazba poplatku za ukládání odpadů na skládku a procenta, kterými se rozpočty podílejí na výnosu poplatků

Příloha č. 10 - Parametr biologické stability

Příloha č. 11 - Obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Příloha č. 12 - Množství odpadů, na které se vztahuje výjimka podle §157

INFORMACE

541

XXXXX

xx xxx 1. xxxxxxxx 2020

x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přírodních xxxxxx předcházením xxxxxx xxxxxx x nakládáním x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx únosnosti x ekonomické xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx x umožněn xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx příslušné předpisy Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu a xxx xxxxxxxxx x xxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx hospodářství a

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx se nevztahuje xx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) radioaktivní xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx x munici,

d) xxxxxxxxxx, xxxxx a jiné xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx výroby xxxx xxxxxxxxx, xxxxx

1. nevykazují xxxxxx z nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x nebezpečných xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) x

2. xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx zeminu a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx během stavební xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx vytěžen,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx vod xx xxxxxx správy xxx, správy xxxxxxx xxxx, předcházení povodním, xxxxxxxx xxxxxx povodní xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx půdy, xxxxx nemají xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxx3), x

x) xxxx xx xxxx, včetně nevytěžené xxxxxxxxxxxxx zeminy a xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx základem.

(2) X xxxxxxx, v xxxxx nakládání s xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx předpisy, xxxx x působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, návykové xxxxx, xxxxxxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxx x prekursory xxxx,

x) xxxxx těla xxxxxx, xxxxx uhynula xxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxx, xxxxxx zvířat xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1069/2009 4),

e) xxxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx x xxxxxxx produkty4), x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x využití x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 767/2009 5) x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx produkty xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxxxxx je, x

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx hospodářství a xxxx xxxxxxxxxx

(1) Odpadovým xxxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx následnou xxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx, xxxxx níž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a nelze-li xxxxxx xxxxxx předejít, xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příprava x xxxxxxxxxx použití, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x není-li xxxxx xxx to, jeho xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxx životní xxxxxx xxxxxxx x materiálů, xxxxxxx s ohledem xx snižování vlivů xxxxxxxxx s odpady xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx opatrnosti x xxxxxxxxxxxxx,

x) technická xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx prostředí, zdraví xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx Plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx hierarchie xxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x nichž je xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx vhodné x ohledem xx xxxxxxxx výsledek x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx.

§4

Xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx povinnost xx xx xxxxxx.

(2) Xx xx za xx, xx xxxxx xx xxxxx zbavit se xxxxxx věci, xxxxx xxxx věc xxxx xxxxx používat x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx zbavit xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) ji xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx používat x xxxxxxxxx účelu x xxxx xxx současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6), xxxx

x) vznikla při xxxxxx, jejímž xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(4) X xxxxxxxxxxxxx, zda xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx. Žádost xxxxx xxxx první xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx xxxxxx x uložení xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx Česká xxxxxxxx životního prostředí (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxx xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xx osoba xxxxxxxxx x xxxx x souladu s xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (ES) č. 1013/2006.

§5

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx, při xxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpad,

b) xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx úpravu xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xx okamžiku, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §59 x 60 na xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) X případě, xx xxxxx vzniká při xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, ze xxxxx xx stane xxxxx, xx xxxxxxxx odpadu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xxxxx vzniká. Xxxxxxxx odpadu xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx těmito xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první nebo xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vzniklého xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vzniku.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vlastník xxxxxxxx xxxx, xxx vznikají, xxxxx xxx xxxxxxx x písemné smlouvy x osobou, xxxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, a nejpozději x okamžiku xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx odpadu

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx do

a) xxxxxxxxx xxxxxx, x xx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxx, a

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx vyhláškou Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§7

Nebezpečný xxxxx a xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3),

x) se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx v Xxxxxxxx odpadů xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečný odpad, xxxx

x) je smísen x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpadu na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnot stanovených xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů3) x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxx označeními XX 9, XX 14 x XX 15 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitních xxxxxx x kritérií.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx odpad, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxx komunální xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x když xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx x) nebo xxxxxxxxxx odpad xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x něj xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx podle §76.

(5) Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x kritéria pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) xxx označeními XX 9, XX 14 x XX 15.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx cílem není xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, ale xx xxxxxxxxx produktem, xxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx výroby,

b) xx xxxx xxxxx využití xxxxxxxxx,

x) je xxxx xxxxx xxxxxxx možné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxx xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx unie8) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx a

e) xxxx xxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxx materiály xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmen a) xx d), xxxxx xxxx stanovena xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem nebo xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx; splnění xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx produkt xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx produkt využíván,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x

3. kvalitativní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kritérií xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxx xx vzorkování x xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Každý xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx povinen xxx xxxxxx další osobě x xxxxxxxx dokumentací.

Xxxxxxxx odpadového xxxxxx

§9

(1) Xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx recyklace xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx vymezený xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx9) xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx odpadem x okamžiku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx9) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx kritérií je xxxxxxx vzorkováním x xxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx konkrétní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxxxx normami xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx7) a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx průvodní xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x není xxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx9) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x současně xx xxxxxxx o xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky x xxxxxxxx, přestane xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 1, xxxxx splní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx ověřeno xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx pro xxx zpracována průvodní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vyhláškou.

(3) Xxxxx, xxxxx xxx připraven x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxx k opětovnému xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §34 xxxx. 3,

x) splňuje xxxxxxxxx požadavky pro xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx stanoveny xxxxxx xxxxxxxx předpisy nebo xxxxxxxxxxx normami použitelnými xx výrobky,

c) splňuje xxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx7) a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x

x) xxx xxx byla xxxxxxxxxx průvodní dokumentace.

(4) Xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx do výrobku x zařízeních vymezených x xxxxxx 1 xx 3 přílohy č. 4 x tomuto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4, x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 11 přílohy č. 4 x xxxxxx zákonu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx dokumentací.

(6) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxx movité xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx evidenci xxxxxx věcí do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx

x) xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxx odpadem xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx pouze xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx suroviny xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účelu a xxx xxxxx existuje xxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx odpad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx být xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx smí xxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxx odpadem xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx,

x) požadavky na xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx odpad, xxxxx xxxxxxxx být odpadem xxxxx odstavce 1,

e) xxxxxx xxxxxxxxxx odpadu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxxxx kritéria, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx přestal xxx xxxxxxx podle odstavce 1; tato xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx, xx výsledná xxx xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx účelu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x jejím xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx vzorkování x zkoušení xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x

x) náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), odstavce 3 xxxx. d) a xxxxxxxx 5.

§10

(1) Xxxxxxx xxxx xx žádost žadatele x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx x zařízení může xxxxxxxx k recyklaci xxxx jinému xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx

x) xx xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx uvedenému x xxxx xxxxxxx,

x) xx věcí, xxx xxxxxx existuje trh xxxx poptávka,

c) splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) x xxxx využití xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopadům xx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x využití odpadu xxxxx §21 odst. 2.

(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx

x) xxxxx, který xxxxxxxx xxx odpadem,

b) xxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxxx věc přestává xxx xxxxxxx,

x) požadavky xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx recyklace xxxx jiného využití, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který přestává xxx xxxxxxx,

x) postup xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx, xxx zajistila, xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lidí,

f) xxxxxx ověření splnění xxxxxxxxx podle xxxxxxx x), včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx, xxx odpad xxxxxxxx být odpadem.

(4) Xxxxxxx navrhne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x žádosti podle xxxxxxxx 1 xxxx x návrhu xxxxxxxxxx xxxx zařízení.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx pro ni xxxxxxxx trh nebo xxxxxxxx a zda xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výrobků xx xxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx zdraví xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx nevyžadují, pokud xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx využití xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx využití, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx

x) xxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx splňovat podmínky xxxxx xxxxxxxx 1.

(7) X xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx krajský xxxx vyžádá xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, a pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxx důvod zrušení xxxxxxxx týkají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxx hygienické stanice x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zdravotních xxxxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx zákona se xxxxxx

x) předcházením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx omezují xxxxxxxxxx xxxxxx vzniklého xxxxxx na životní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx opětovného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx částí x xxxxxxxxx účelu xxxx xxxxxxxxxxxx životnosti xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx použitím xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jejich části, xxxxx nejsou xxxxxxx, xxxxx použity ke xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sběr odpadu, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx přeprava odpadu,

d) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx umístění xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx prvotního třídění xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) odděleným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx odpady xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, kategorie x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx následující xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx odpadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jiných xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx zpracování odpadu, xxxxx uložení xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx odpadů xxxxxxxxxx xxxx 9 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxx xxxx odstranění xxxxxx zahrnující x xxxxxx před xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx chemických, xxxxxxxxxxxx xxxx fyzikálních xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxx xx úpravě xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx činnost, xxxxxx výsledkem je, xx xxxxx slouží xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx nahradí xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke konkrétnímu xxxxx xxxx že xx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 nebo 10 x přestane být xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx zákonu,

j) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx palivo xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx způsobem k xxxxxx energie,

k) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití, recyklaci x xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití x přepracování xx xxxxxxxxx, které mají xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxx xxxxx zpracován na xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxx xxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přepracování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx energetické využití x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, které mají xxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přípravou x opětovnému použití xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx opravu, xxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx možné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opětovně xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 1 roku xxxx jejich odstraněním xxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx xxxx jejich xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx není využitím xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx tato xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx x prodej xxxxxx xx vlastní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx odpad xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotka, pozemek, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) zařízením xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx

1. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx, úpravě, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vymezená x Xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2,

2. zařízení x xxxxxxx odpadu xxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx provozováno xx xxxxxxx výjimky xxxxx §21 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1, nebo

3. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě souhlasu xxxxx §64 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxx x odpady xxxxxxx samostatného xxxxxx x funkce, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx neztratí,

t) zprostředkováním xxxxxxxxx x odpady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpadu jménem xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx nemá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxxxx") xxxx odpady fyzicky x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx činností vedoucích x odběru xxxxxx x xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx,

x) zasypáváním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx odpad použit xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastí xxxx xxx technické účely xxx xxxxxxxxx úpravách.

(2) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx odpadem xxxxxx x xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx, biologický xxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x dále xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxx x složení xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx; komunální odpad xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, kanalizační xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxxxx xxxx, vozidla na xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx rozložitelným xxxxxxx odpad, který xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) biologicky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad xxxxxxxx v komunálním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx odpadem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zahrad a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, kanceláří, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo maloobchodních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx zařízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad xxx xxxxx zakládku v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 20 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelného xxxxxx xxxxxxxxxxxx 150 tun,

f) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx přepravuje xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx tento xxxxx nepřepravuje xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx,

x) xxxxxxxx zařízení xxx odstranění xxxxxx xxxxxx xxxxxx řízeného xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx surovinou xxxxxxxxx mající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zpracování, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vstupních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pro výrobu x nahrazuje prvotní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx materiál xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx erodovaných xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx těžen jako xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx,

x) stavebním x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) potravinovým xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 178/2002 10), xxxxx xx staly xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpad xxxxxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxx xxx nakládání x xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Shromažďováním xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx odpadu x místě xxxx xxxxxx, pokud uložení xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřesáhne xxxx 1 xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ostatní xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx původce odpadu x xxxxxxxx xxxxxxx 20 tun, xxxxx xx přepraven xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §59 xxxx. 2 x 5, nebo

d) xxxxxxxxxxxxx odpadu v xxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x nebezpečné xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx zabezpečit, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx není xxxxx xxxxxx odpadu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxx co xxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vznikající xxx xxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx, xxxxx vzniklý xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx své xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x souladu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx kompostování tak, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx zápachu xxxx xxxxx metanu. Kompostování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu4). Xxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Movitá věc, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx předá x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Platí, xx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx místo xxxxxx xxxx a kterou xx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX S XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Každý xx povinen

a) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx pro xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxx x odpady nesmějí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx předpisy xx xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx x zařízení xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x daným druhem x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x nakládání xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx tak, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx možnost nakládání x daným odpadem x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx předání podle xxxxxxx x) x

x) xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx zákonem, xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx odpadu x xxxxx xxxxxxxx sběru xxxx xxxxxxx nezbytného xxxxxxxx vzorků xxxxxx x rozborům, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx, výzkumu x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozborům x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxx x právními předpisy, x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxx xx zařízení určeného xxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx §16 odst. 3 xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx s odpady x povolením xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

3. xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §59 xxxx. 2 a 5.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, zkouškám xxxx xxxxxxxx xxx účely xxxx, výzkumu x xxxxxx, k zjištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady, x xxxxxxxx xxxxxx xx kategorie, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x zkouškám xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx druhem x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) obchodník x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x kategorii xxxxxx,

x) obec xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §59, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §20.

(3) Xx xxxxxxxx požární xxxxxxx a právnické x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§14

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soustředěný xxxxx

x) do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 3 xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxxx xxx daný xxxx x kategorii xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx dozví x xxxxxxxxx soustředěném xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx správním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx se x xxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxx nezákonně soustředěný xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(4) Pokud není xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx za xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osoba xxxxxxx xxxx zanikla, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx odpadu xxxxxx xx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx vlastníka pozemku x xxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx xx zařízení určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx lhůtě 30 dnů xxx xxx doručení xxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxxx obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx stanovit xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx předání xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Obec, xx xxxxxx území xx xxxxx nachází, xxxx vlastníkovi pozemku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx určeného pro xxxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx pozemku xxxxxxxxx odklizení odpadu x předání xxxxxx xx zařízení určeného xxx nakládání s xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výzvě, xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

x) uložit vlastníkovi xxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx nezákonně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx prostředí, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx soustředěný xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx pozemku xxxxxx splnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. a), xxxxx odpad xx xxxxxxx xxxxxxx předá xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx taková xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. b) xxxx x), je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněna xxxxxxxx xx pozemek xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo odklizení xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX II

POVINNOSTI PŮVODCE XXXXXX A PROVOZOVATELE XXXXXXXX

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu

(1) Xx xxxxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, u kterých xx tak xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Původce xxxxxx xx povinen

a) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x kategorie x xxxxxxxx x xxx xxxxx jeho skutečných xxxxxxxxxx,

x) prokázat orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx, x odpovídajícím xxxxxxxx x souladu x §13 xxxx. 1 xxxx. x); x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpadu xx xxxx povinnost xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx množství xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a demoličního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxx §59 xxxx,

x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx x demoličních xxxxxx xx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavebních x xxxxxxxxxxx odpadů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §59 obci,

d) s xxxxxx jednorázovou xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx obchodníkovi x odpady xxxxx x odpadem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx o své xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx být x xxxxx odpadem v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x odpady takový xxxxx xxxxxxx; tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx popisem xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; v případě xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx základního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předávat xxxxxxxxx; xx základě xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx předáván, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a demoličními xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx míra jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozovně do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x provozovně xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s odpady xx 60 xxx xx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx předat odpad xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx vedle xxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx původce xxxxxx, a xxx xxxx odpady xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx dne, xxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností. Xxxxxxx xxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady.

(5) Xxxxxxxxxxxx stanoví vyhláškou

a) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d),

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. e) xxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx kritických ukazatelů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiály xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x).

§16

Xxxxxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx má xx xxxxxxxx převzetí odpadu xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx vztahu x xxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x stává xx xxxx vlastníkem.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx, xxxxxx před xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx odpad xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx písemnou xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Tento xxxxx xxxx xxx xxx nakládání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxx xxxxxxxxx odděleně. Xx výstupu xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpad xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx odpadu.

(3) X xxxxxxx, xx přepravu xxxxxx do xxxxx xxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 odst. 1 xxxx. b) a x), xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stát xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx odpadu xxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§17

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx skladování, xxxxx, xxxxxx, využití xxxx xxxxxxxxxx odpadu v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2,

x) při převzetí xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx,

1. zaznamenat údaje x odpadu x xxxxxxxxxxx osobě x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxx být xxxxxx xxxxxxxx evidence odpadu x prováděno xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x kategorie, x xxxxxxxx převzetí xx xxxxxxxxxxxxx fyzické osoby,

4. xxxxxxx odpad podle xxxxx x xxxxxxxxx x případě, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, x

5. x případě, xx xxxx x xxxxxxxx daného xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, odmítnout převzetí xxxxxx do zařízení,

c) xxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx byl xx xxxx převzetím, xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x množství, xxxxx x kategorii předaného xxxxxx, xxxxxx uvedení xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxx,

x) xxxxxx s každou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x řady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx provozovateli zařízení xxxx x údaji x zařízení, xx xxxxxxx xxxxxx předává, x s údaji xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx obchodník s xxxxxx takový odpad xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx určeného x uložení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx základním xxxxxxx xxxxxx; x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx skládce nebo x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx informace x kritických ukazatelích x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivy nakládání x odpadem xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx v rozporu x vlivy xxxxxxxxx x provozním xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx životního prostředí x xxxxxx xxxx, x xxxxxxx opatření xxxxxxx x zamezení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provoz xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxx komunální xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx obci, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx 15. ledna xxxx x množství převzatého xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a

i) xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení nebo x případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx 2 xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx. Do xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Pokud provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx odstavce 2, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zařízení xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, a xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nemovité xxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xxx k xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vlastníkovi xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x předáním xxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx 1,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. d),

c) xxxxxx a způsob xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x h) a

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§18

(1) Provozovatel zařízení xx xxx převzetí xxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxxxxxx kromě údajů xxxxx §17 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx předala odpad xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx x tuto xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 5 let xx převzetí xxxxxx; xx xxxxxx splnění xxxx povinnosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx přebírán z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx.

(2) Původce xxxxxx, xxxxxx nepodnikajících fyzických xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Zákaz podle xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxx xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxx xxxxx xxxxxx x číslo průkazu xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přebírá odpad, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx díla xxxx xxxxxxxx x bohoslužebných xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx jako údaje x xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx písmen, xxxxxx, popřípadě dalších xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx zaznamenání xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vedení xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§19

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které mají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx díla xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 48 xxxxx xx xxxxxx převzetí rozebírat, xxxxx pozměňovat xxxx xxxxxxxx xxxxxx osobám.

(2) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxxx xxx xx přebíraný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby nebo xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x případě, že xx xxxxxxxx přebírá xxxxxx xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx odpad xxxxxxxxx x jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady,

a) xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x kamerového systému xx xxxx 30 xxx x na xxxxxxxx tento záznam xxxxxxxxxx orgánům provádějícím xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x postupů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx uchovávat xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) rozsah a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 x

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kamerový xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx záznamu.

§20

Xxxxxx xxxx

(1) Škola xxxx od xxxx xxxx xxxxxxxx přebírat xxxxxx papíru, xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx stává xxxx xxxxxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx škola xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxx hlášení o xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx.

(4) Xx xxxx xx xx xxxxxx x odpadu xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xx 15. xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx nachází, xxxxx x hmotnosti xxxxxxxxxx xxxxx odpadů a xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady, xxxxxx převzaté xxxxxx xxxxxxx, za předchozí xxxxxxxxxx rok.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozsah x způsob xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

HLAVA III

PROVOZ XXXXXXXX XXXXXXXX PRO XXXXXXXXX X ODPADY X XXXXXXXX X OBCHODOVÁNÍ X XXXXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx sídlem xxxx x odštěpným xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx být xxxxxxxxxxx pouze na xxxxxxx povolení provozu xxxxxxxx xxxxxxxx krajským xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zařízení x xxxxxxxx provozu zařízení xxxx stanoveny x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Zařízení k xxxxxxx xxxx skladování xxxxxx vymezené x příloze č. 4 k tomuto xxxxxx x malé xxxxxxxx xxx být xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

§22

Povolení xxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxx vymezené x Katalogu xxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx povolení provozu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx zařízení. Povolení xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx vydává xx dobu určitou, xxxxxxx xx xxxx 6 let. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx niž xxxx xxxxxxxx vydáno, povolení xxxxxxxx, dokud nebude x xxxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx.

(2) S výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxx xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 xxxxxxxxxxx, a xxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dotčeno.

(3) Žadatel x žádosti x xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx posoudí xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lidí xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx provozu xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby, xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povolení xx změně v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx nabytí xxxxxxxx xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx x užívání xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Bez povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3, vydat xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, povolení xx zkušebnímu xxxxxxx x souhlas xxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx určené xx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 podle xxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx revizi xxxxxxxx provozu zařízení, xxxxxx provozního xxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx a úplnosti x xxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení (xxxx xxx "zpráva x xxxxxx") xx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxx 6 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxx změny xxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx, xx zprávu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx, xx xx xxxxxxxx provést změnu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx společně x xxxxxxxxxxx zprávy o xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x případě xxxxxxx předloží xxxxx xxxxxxxxxx provozního xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx předložené xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx důvody xx xxxxx povolení provozu xxxxxxxx podle §25 xxxx. 1, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x změnu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx současně xx xxxxxxx x xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx není úplná, xxxxx krajský úřad xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx předložené xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx o změnu xxxxxxxx provozu xxxxxxxx, xxxxxxxxx x předložení xxxxxx xxxxxxxxxx provozního xxxx nebo k xxxxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nepředloží xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx provozu zařízení, xxxxx xx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxx důvody xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1.

(3) Xxxxx krajský úřad xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xx nejsou xxxx důvody xx xxxxx povolení provozu xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx stanoveny x příloze č. 3 x tomuto xxxxxx.

§24

Xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nástupce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx právo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x povinností x x téže xxxxx xxxxxxx x změnu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řád xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx provozovatele xxxxxxxx.

§25

Xxxxx, zrušení x xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx provozu zařízení, xxxxx

x) dojde ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x ukončenou životností xxxx opakovaně neplní xxxxxxxx xxxxxxxxx povolením,

b) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo povinné xxxxx podle kontrolního xxxx,

x) xxxxxx průběžnou xxxxxxxx o xxxxxxx x o odpadech xxxxx §18 odst. 1,

x) poruší xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx §19 xxxx. 2, xxxx

x) poskytne xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x §19 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který není xxxxxxx nástupcem dosavadního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x tomuto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, požádá x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději do 30 dnů xxx xxx převodu xxxxxxxxx xxxx, platí xxx xxx xxxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx §24.

(6) Krajský xxxx xx v xxxxxx o xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovisko krajské xxxxxxxxxx stanice, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx důvod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Povolení x xxxxxxxxxxx x odpady

(1) Xxxxxxxxxx x odpady xxxx xxxxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx sídlo xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xx xx základě a x souladu s xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osoby, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx žádá. Pokud xxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxx může x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx lidí.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x odpady se xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 6 xxx. Xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx nejdéle x dalších 6 xxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vydání. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x prodloužení xx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxx bylo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Krajský xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k obchodování x xxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x odpady xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx stanovené xxxxxx xxxxxxxx předpisy,

c) xxxxxxxxx x odpady xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxx v povolení, xxxx

x) obchodník x xxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x obchodování x xxxxxx x xxxxxxxx x obchodování x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu.

§27

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 x §26 xxxx. 1 nelze xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx v xxxx 5 let před xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) xxxx §25 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §26 odst. 3 xxxx. b), x) xxxx x), xxxx

x) xxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx žadatele xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 5 xxx xxxx podáním žádosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §25 xxxx. 2 xxxx zrušeno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 3 písm. x), x) xxxx x).

XXXXX XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§28

(1) Vzorkování xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx dokladování xxxxxxx xxxxxx xxx další xxxxxxxxx x ním xxxx xxx xxxxxxxx xxxx vlastností xxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vedlejší xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vzorkování xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akreditované xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx provádění x řízení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx je usazena x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x která xx oprávněna xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru x xxxx oprávnění xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vzorkuje xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilou xxxxxxxx xxxxxx xxx provádění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Odborně způsobilou xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx a řízení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osoba,

a) která xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nejméně 2 xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x maturitní zkouškou x nejméně 3 xxxx praxe v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx a

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacího programu xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx odpadu, xxxx

x) jejíž odborná xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx program xxx provádění a xxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxx xxxxxxx

x) základní xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx zdokonalovací x xxxxxxxxx jednodenní školení, xxxxxxx xxxxx schválilo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx každé 3 xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx certifikačním xxxxxxx xxx certifikaci xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxxxx požadavcích xx výrobky nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx pracoviště xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx akreditačním xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx.

(5) Vzorkování xxxxxx pro účely xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů. Xxx účely xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx zástupce právnické xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx provádění a xxxxxx xxxxxxxxxx odpadu.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

§29

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu do xxxxxxxx x další xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx nakládání x xxx xxxx pro xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx vzorkování xx xxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxx vedlejší xxxxxxx provádí osoba, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 x souladu x evropskou xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx odpadu.

(2) Xxxxxx xxxxxx odebírá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, před xxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu odpadu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prokazatelného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce. O xxxxxxx xxxx být xxxxxxx písemný xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 povinny xxxxxxxxx xx xxxx 2 xxx. X xxxxxxx, xx vzorky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, odpovídá za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1.

(3) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 1, které provádějí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jsou xxxxxxx vést xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Laboratorní xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zkoušky xxx dokladování xxxxxxx xxxxxx xxx další xxxxxxxxx x xxx xxxx pro xxxxxxxx xxxx vlastností nebo xxx zjištění vlastností xxxxxxxxxx produktu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva a Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx.

(5) Xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx a zkoušet xxxxx, xxxxxxxx protokol x vzorkování x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx normu xxxxx xxxxxxxx 1,

c) xxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x ekotoxikologických x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4.

XXXXX V

JEDNOTLIVÉ XXXXXXX XXXXXXXXX X ODPADY

Díl 1

Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx

§30

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx smí soustřeďovat xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neoddělené xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x následnému xxxxxxx xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxx není xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nedojde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx správní orgán xxxx v povolení xxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx životní prostředí xxxx xxxxxx xxxx.

(3) X vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx soustřeďování xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx určené pro xxxxxxxxx x odpady, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Povolení k xxxxxxxx xx odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx je xxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx. Xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23. Xxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxx xx odděleného soustřeďování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx odpadů.

(5) Xxxxxxx odpad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xx odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx. Správní xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx odpadu, do xxxxxxx xx být xxxxxxx neodděleně soustřeďovaný xxxxx, x xx xxxxx druhu xxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x v xxxxxxxxx případech xxxxxx xxxx odpadu odpovídající xxxxxxxxxxx, že se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx odpadu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádět xxxxxxxxxx odpadu pouze

a) x zařízení ke xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx určeném x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxxxxx stavby, xxxx-xx xxxxxxxxxx kolaudace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

b) xx-xx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx podmínkami, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, stanovenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx smí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx, takové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx X15. Do xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zařízení, kde xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx být skladován xx dobu xxxxxxx 3 xxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx X13x. Xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx zařízení, xxx xxxx využit.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx využití xx xxxx delší xxx 1 xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx 30 xxx ode xxx, xxx provozovatel xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx není xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx je xxxxxxx x odstavcích 2 x 3, xxxxx xx xxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zpracovat. Xxxxxx xxxxx xxx xxx provozován xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx uložení xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadu, xxxxx xxxx xxxxxxx odpadu x zařízení nepřesáhne 9 měsíců.

§32

Xxxx odpadu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádět xxxx odpadu xxxxx

x) x xxxxxxxx xx xxxxx odpadu, xxxxx xx nachází xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx určené x xxxxxx účelu využití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámením x užívání xxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx kolaudace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x mobilním zařízení xx xxxxx xxxxxx, xxxxx je označeno xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx, x

x) xx-xx xxxxxxxx xx sběru xxxxxx nebo mobilní xxxxxxxx xx sběru xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x technickými xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x zdraví xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

(2) X xxxxxxxx xx xxxxx odpadů xxx xxx odpad xxxxxx xxxxxxx po dobu 9 měsíců, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadů.

(3) V xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx odpad xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadu, xxxxxxx však xx xxxx 48 xxxxx, xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx 24 xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxx xxx xxx přebírány xxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx z xxxxxxxxx zařízení xx xxxxx odpadu předávány xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, x České republiky xxxx xxxx Českou xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx") xxxxx být odpad xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ani x xxx xxxxx být xxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxx xxxxxx

§33

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx x úpravě xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx kolaudace xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x

x) je-li xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx mobilní xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x technickými xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lidí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 5 k xxxxxx xxxxxx pod xxxx X12x až X12x. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx X8, X9, X13 a X14.

(3) Třídění xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxxxx x změna xxxxxx xxxxxx x původce xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dopravy xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxx

§34

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, které se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx k tomuto xxxxx územním xxxxxxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx x tomuto xxxxx využití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámením x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zemědělský xxxxx xxxx v xxxxxxx odpadů sloužících xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx podmínkami, xxxxx zajistí ochranu xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

(2) V xxxxxxxx na využití xxxxxx dochází xx xxxxxxxxx xxxxxxx odpadu xxxxxxxxx v příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx R12a xx R12j a X13x xxx, xx xx xxxxx stane xxxxxxxx povrchu xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx výrobku xxxx xxxxxx, xxxxxxxx být xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx na energii.

(3) Xxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx použití, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určené k xxxxxxxxxx xxxxxxx splňovaly xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zboží xx xxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxx x využití odpadu xx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provést xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx může xxx vydáno xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx možné. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx. Xxxxxxx vzniklé xxxxx xxxxxxxxxxx hradí xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx. Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxx náhradu takto xxxxxxxxxxxx nákladů osobě, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxx x využití xxxxxx xx povinen na xxxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx dočasně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 9 x xx. 24 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedovolené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů nebo xxxxxxxxxxxx přepravy xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx vzniklé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx materiály, xxxxx nejsou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx účelu xxxxxxxxxx a být xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nutné pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxx xxx využíván xxxxx xxxxx, který xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lidí. Xxxxxx xxxx mísení odpadu xx xxxxxx splnění xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, včetně xxxxxx obsahu škodlivin x způsobu a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) odpady, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx využívány.

§35

Energetické xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xx energetické xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx pod kódem X1x považuje xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zapálení xx xxxxxxxxx podpůrné palivo x vznikající xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxx vlastní xxxx xxxxxxx osob xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy11), nebo

b) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx jinými právními xxxxxxxx11).

(2) Xxxxxxxxx komunálního xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v příloze č. 5 k xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx X1x xxxxx xxxxx, xxxxx dosahuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx účinnosti. Xxxx požadované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 7 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpady vhodné x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxx, textil x xxxxxxxxxx xxxxx, nesmí xxx předány xx xxxxxxxxx v zařízení xx energetické xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx zpracování, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přinášelo xxxxxxxx výsledek z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxx odpadového hospodářství.

Díl 4

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§36

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) v xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx územním rozhodnutím xxxx xxxxxxx souhlasem xxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámením o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povolením xxxxxx, xxxx-xx vyžadována xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s technickými xxxxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx lidí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx odpadu, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx rozhodnutí xxxx být xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li to x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx lidí xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx náhradu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xxxxxx úřadu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx základě rozhodnutí xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 22 xxxx. 9 a xx. 24 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 v xxxxx xxxxxxxxxx uvedené. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedovolené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxx, je-li xx xxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx vzniklé xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx ukládáním xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx splnění podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpady xxxxxx x opětovnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, sklo, xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, nesmí xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx jeho výhřevnost x xxxxxx nižší xxx 6,5 XX/xx x

x) xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výsledek x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx skládky smí xxxxxxxx odstranění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx, která se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx územním souhlasem xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx využití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámením x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdraví xxxx, xxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxxxxxxxx xx třech xxxxxx, xxxxx na xxxx musí bezprostředně xxxxxxxxx.

(3) V xxxxx xxxx xxxxxxx skládky xx provádí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízeným xxxxxxxx xx úrovni xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx uložené xx skládku v xxxxx xxxxx fáze xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx používaného jako xxxxxxxxxxx prvky xxxxxxx. Xxxx ukládaných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxx splnění technických xxxxxxxx použití, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx životního xxxxxxxxx. Xxxx technologický xxxxxxxx na technické xxxxxxxxxxx skládky xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx svými xxxxxxxxxxx parametry tomuto xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Ve xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, k xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, který xx x xxxxxx xxxxxxxx technicky xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x odpady. Využití xxxxxx x režimu xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxx xxxxxxx skládky. Xxxx xxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 30 xxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx skládky xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xxx použití jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx účel xxxxx xxxxxxxx 3 x

x) xxxxxx odpadů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uzavírání a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx jejich využití xxxxx xxxxxxxx 4.

§38

(1) Xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx být xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx povolení xxxxxxx skládky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx fáze xxxxxxx xxxxxxx. Provozovatel xxxxxxx xx xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx provozu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx provozu skládky.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx fáze xxxxxxx skládky, xxx xxxxx, pouze xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterým xx povoluje xxxxxx xxxxx fáze xxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx provedl kontrolu xx místě x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Příslušný xxxxxxx xxxx provádí x xxxxxxx provozu skládky xxxxxxxx xx místě xxxxxxx zařízení. První xxxxxxxx provede před xxxxxxxxx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx nově vybudovanou xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx podmínky stanovené x xxxxxxxx provozu xxxxxxx. Xxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxx také xxxx uzavřením skládky, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skládky. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxx, na základě xxxxxxx xxx být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx skládky.

§39

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skládky

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxx nedoplatek x xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx vázaný xxxx xxxxx §42 odst. 3, a xxxx xx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) při xxxxxxxxxxx první fáze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx péče x skládku a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx první xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx provozu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x následnou xxxx x xxxxxxx nepříznivému xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 5,

x) vést průběžnou xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx péče o xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx v rámci xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a

f) před xxxxxxxxx první fáze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, že

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx lidí a xx xxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ukončení xxxxxxx xxxxx první fáze xxxxxxx xxxxxxx,

2. uloží xx zvláštní xxxxxx xxxx částku xx xxxx nákladů xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx bodu 1; xxxxx škody, xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. zajistí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxx 1 formou bankovní xxxxxx xxxxx zákona x bankách; možné xxxxx, jejich rozsah x výši xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx posudek; xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx provozu xxxxxxx.

(2) Prostředky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) xxxx 2 xxx xxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx účet xxx xxx zrušen xx xxxxxxxx první xxxx provozu skládky xxxx po xxxxxxxx xxxxxxx během xxxxx xxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xx nepochybné, xx xxxxx škody nevznikly. Xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§40

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xx 1. xxxxx 2030 na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x sušině xx vyšší xxx 6,5 MJ/kg,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX4 xxxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxxxx xxxxxx, nebo

c) které xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx vědeckého x xxxxxxxxxxx pokroku xxxxx xxxxxx recyklovat.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

(3) Zákaz xxxxx xxxxxxxx 1 xx neuplatní x xxxxxxx

x) xxxxxx uloženého xx xxxxxxx v xxxxx řešení xxxxxxxx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, s jehož xxxxxxxxxxxxxx má původce xxxxxx uzavřenu xxxxxxx x xxxxxxxx odpadu xx xxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx je xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx omezen.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx spalovnách xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provozovaných xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x biologické xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x),

x) xxxxxx, které xx xx stávajícího xxxxx vědeckého x xxxxxxxxxxx xxxxxxx možné xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x

x) xxxxxxxxxx odpady, xxxxx xx xxxxxxxxx možné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, podle xxxxxxxx 4.

§41

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdraví xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smí xxxxxxx odpad xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx technickým xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx odpadu. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí ukládaný xxxxx splnit xxxxxxxxx xxx jeho složení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx škodlivých xxxxx ve xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx odpadu xx xxxxxx splnění xxxxxx xxx jeho přijetí xx xxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxx nesmí xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dále xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxx 6,5 MJ/kg,

b) xxxxxxxxxx rozložitelný odpad x výstupy z xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx

1. xxxxxx s menšinovým xxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. výstupů x úpravy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, které xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx negativní xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) odpad, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx na skládku xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxx mísitelnost, nebezpečné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx látek xx xxxxxx výluhu x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xx žádnou xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxx upraven x souladu s xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx snížení xxxx odstranění xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxx 6,5 XX/xx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx AT4 xxxxxxxxxx x příloze č. 10 x tomuto zákonu.

(4) Xxxxxxxxxxxx skládky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x bezpečném xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxx nedošlo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo zdraví xxxx. X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx mísitelnost, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx výluhu x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx splnit xxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, x způsob xxxxxx xxxxxxx,

x) seznam xxxxxx x xxxxxxxxxx obsahem xxxxxxxxxx rozložitelné xxxxxx x xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelného odpadu, xxxxx xxx být xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxx, které je xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx kvůli jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

Rezerva xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x následné xxxx x skládku

§42

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zajištění rekultivace x xxxxxxxx xxxx x skládku (xxxx xxx "xxxxxxx").

(2) Tvorba xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nákladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úroky z xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxx její xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx předmětem xxxxxxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x exekuce, xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx13) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Peněžní prostředky xxxxxxx xx stanovené xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vázaný xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx základu xxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x banky xxxx x pobočky xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx skládku, xx xxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx zřízen xxxxxxxxxx xxxxxxxx vázaný xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxx týká, x ustanovení, xx xx xxxxx o xxxxxxxx vázaný účet, xxxxx xx xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx krajského úřadu xxxxxxxxxxx podle umístění xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx budou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx odpadu xx nového xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4, převedeny xx zvláštní xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx skládky ve xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxx užívacího xxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx xxxx

x) 145 Kč xx 1 tunu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skládky, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) 75 Kč xx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odpadu z xxxxxxx, xxxxxx ostatního xxxxxx uloženého xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§43

(1) Peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx smí být xxxxxxx xxxxx xx xxxxx související s xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x to xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dostatečnou xxxxxxx životního xxxxxxxxx x zdraví xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx být xxxxxxxxxxx druhá x xxxxx xxxx provozu xxxxxxx. Krajský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxx x pro xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zajistit.

(2) Xxxxxxx-xx provozovatel skládky xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx znám xxxx xxxxxxxxxx-xx, banka xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do rozpočtu Xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky. Xxxx prostředky xxxxx Xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx podle §42 xxxx. 3 xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x následnou xxxx x skládku. Xxxxxxx prostředky xxxxxxx x tohoto xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x skládku xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx převede xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx-xx, xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx území xxxxxxx leží. X xxxxxxx, že skládka xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dělí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx velikosti xxxxx skládky xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxx 5

Obchodování s xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady

§44

Obchodování x odpady

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx odpad xxxxxxxxxxx xx zařízení, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx obchodování s xxxxxx.

(2) Obchodník x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x provozovny xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx přebírá, xxxx xxxxxxxxx převzetí od xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x odpady xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx zařízení x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx x odpady; x xxxxxxxx zahájení xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x využití xxxxxx. Xx xxxxx xxxx obchodníky s xxxxxx musí xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx vlastníkem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx s odpady xxxxx s převzatým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx nesmí xxxxxxxx odpad xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx za převzatý xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxxx xxxxxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx obchodníkovi x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úplatu. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx provozovatele xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2, je xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx poskytne xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx daného xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodníkovi x xxxxxx x xxxxxxxxxxx o své xxxxx x informacemi xxxxxxxxxx k posouzení, xxx je xxxxx xx xxxxxxxx možné xxxxxxx xxxx xxx xxx smí xxxxxxx xxxxxxxxx s odpady, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odpadu.

§45

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Zprostředkování xxxxxxxxx x xxxxxx smí xxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušnému podle xxxxx zprostředkovatele. Xxxxx xx zprostředkovatel xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) Uzavřením xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s odpady xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx nebo xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zařízení zprostředkovatel xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxxx odpadu a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu až xx okamžiku jeho xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx, x xx i x xxxxxxx, že za xxx po dobu xxxxxxxx zajišťuje xxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatel.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x způsobech xxxxxxxxx s xxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") xxxxx §94 xxxx. 1, x xxxxxxxxxxx listu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxxxx xxxxx §78 x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §95 odst. 4.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx burzách.

Xxx 6

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx

§46

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx je povinna

a) xxxxxxxxxx přepravu xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14),

x) xxxxxxxxx xx výzvu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx odpadů doprovázena xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxxx doklady související x přepravou odpadu xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a

d) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přepravu xxxxxxx xxxxx §78, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx

x) informovat xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx označujícím xxxx x kategorii xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vlastníka odpadu x zařízení xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx přepravovaný xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx motorové xxxxxxx xxxx x době, xxx xxxxxxxxxx odpad, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Přeprava xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 48 xxxxx, jde-li o xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nesmí přesáhnout xxxx 24 xxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§47

Xxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxx xxxxx upravuje x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx přepravu xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Odpad xxxxxxx v České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx. Xxxxx vzniklý x Xxxxx xxxxxxxxx xx přednostně využívá x České xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx, xxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx.

(4) Xxxxxxxx odpadů xx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, s xxxxxxxx odpadů vzniklých x sousedních státech x xxxxxxxx živelních xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musel xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx vznikající x Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x souladu x xxxxx odpadového hospodářství.

(5) Xxxxx jsou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xx. 18 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006, xxxxxxxx xx uvedení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v doprovodném xxxxxxx podle xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Směsný xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 5 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx x případě, xxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho vlastnosti.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx celní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx přeshraniční přepravě xx xxxxx, x xxxxxxxxxx krajského úřadu xxxxx §4 xxxx. 4 se nepřihlíží.

§48

Oznámení o přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xx. 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 xxxxx x xxxxxx, slovenském xxxx xxxxxxxxx jazyce.

(3) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxx x dokumentace x návaznosti na xxxx 3 xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§49

Xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx námitky podle xx. 9 xx 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxx, xxxxx

x) byla xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxx pokuta za xxxxxxxx povinností xx xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 500 000 Xx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx 5 xxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx uloženo xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx toto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) byl xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxx příjemce xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu právnické xxxxx, xxxxx xxxx x době 5 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxxx odpadu uloženo xxxxxxxx x xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx rozhodne x vznesení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx 5 xxx před xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx s xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xx xxxx osoba xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Rozklad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vznesení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

§50

Xxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx obdrží xxxxx průvodního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaji x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx podle §49 xxxx. 1, platí, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§51

Xxxxx v přeshraniční xxxxxxxx xx odsouhlasení x zrušení xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx čl. 17 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006 není xxxxxxxx nové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx oznámení změny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 8 x 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vydaný xxxxx xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006.

§52

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X případě přeshraniční xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 22 xx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1013/2006.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1013/2006 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxx, xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx uložit xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, které odpovídají xx nedovolenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odpovídají za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xxxxx xx. 22 xxxx. 9 a xx. 24 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (ES) č. 1013/2006 xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravu odpovídají, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx odpovídají xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vydanému xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxx odkladný xxxxxx.

Oddíl 3

Finanční xxxxxx xxx přeshraniční přepravě xxxxxx

§53

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx a druh xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 1013/2006 x x xxxxx xxxxxxx.

(3) Finanční xxxxxx xxxx xxxxxxxxx přinejmenším xxxx xxxxx §55.

(4) Xxxxxxxx záruka x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x jednomu xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx poskytnuta xx xxxx určitou, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 16 měsíců po xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx s přeshraniční xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx podle xx. 9 odst. 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1013/2006. V případě, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§54

Způsob provedení xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx x banky xxxx u pobočky xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxx zákona x xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxx záruku podle xx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006.

(3) X xxxxxxx listině xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx pobočka xx xxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx dalších podmínek.

(4) Xxxxxxxx záruční listiny x xxxxxxxx záruce xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx záruce xxxxxxxx xxxxxxxx, nepovažuje xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§55

Výpočet xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x podmínky xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 8 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx nelze použít xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2.5 písm. x) přílohy č. 8 x xxxxxx zákonu, pokud x době 5 xxx před vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx bodu.

§56

Použití finanční xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x tomto případě xxxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxx musí být xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 6 odst. 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 18 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006.

(4) Xxxxxxxxxxxx z finanční xxxxxx xxxxxxxxx alternativní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx oznamovatel, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 22 xx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006.

§57

Vrácení xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x počtu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx příjemci xxxxxx, x případě xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce.

§58

Zvláštní xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx dovozu do Xxxxxxxx xxxx podle xx. 6 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006 xx postupuje xxxxxxx podle tohoto xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záruky, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxx, může k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx ministerstva.

(2) X xxxxxxx xxxx finanční xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Nová finanční xxxxxx xx xxxxxxxx xx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx využití xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 15 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1013/2006.

XXXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX DRUHY ODPADU

Díl 1

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx odpady x xxxxxxx xxxxxxx

§59

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xx povinna xxxxxxx veškerý komunální xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx území při xxxxxxxx nepodnikajících xxxxxxxxx xxxx. Pokud obec xxxxxxx poplatek za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinna xxxxxxxx xxxxxx komunální xxxxx vznikající xx xxxxx území xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x množství xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Obec xx xxxxxxx určit xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx nebezpečného xxxxxx, papíru, plastů, xxxx, kovů, biologického xxxxxx, jedlých xxxxx x xxxx x xx 1. xxxxx 2025 rovněž xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx soustřeďovat odpad xxxxxx, skla a xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx s ohledem xx další xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu tvořily x xxxxxxxxxxx xxxx 2025 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 60 %, x kalendářním xxxx 2030 a xxxxxxxxxxxxx letech alespoň 65 % a x xxxxxxxxxxx roce 2035 a následujících xxxxxx alespoň 70 % z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx je v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Do xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx obce xxx xxxxxxxx nepodnikajících xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx systému.

(4) Xx xxxxxxx povinností podle xxxxxxxx 1 xx 3 obec nastaví xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx systém"). Obecní xxxxxx může obec xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx touto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxx, xx xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxx systému přebírat

a) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx vznikající na xxxxx obce xxx xxxxxxxx nepodnikajících xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx věci x xxxxx předcházení xxxxxx odpadu,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx systému na xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx obec xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, xxxxxx xxxxxxx obecní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpadu, xxxxx xxxx právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obecního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx zbytky x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx kompost x xxxxx komunitního xxxxxxxxxxxx xxxxx §65.

(6) Xxxx xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx obecní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů, a xxxxxx, které se xxxxxxxxxx xxxx odděleně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3, x

x) xxxxxx výpočtu xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxx jeho plnění.

§60

(1) X xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxx věc xxxx odpad, x xxxxxxxx výrobků s xxxxxxxxx životností, xx xxxxx obcí x xxxxxx účelu určeném, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx movité xxxx nebo odpadu.

(2) Xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obalové xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx.

(3) Obec xxxx plnit své xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxx prostřednictvím veřejnoprávní xxxxxxx uzavřené s xxxxx obcí.

(4) Obec xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x způsobech x xxxxxxx odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x x možnostech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxx. Nejméně xxxxxx ročně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxx včetně xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx věcí xx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx materiál odpadu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxx.

§62

Xxxxxxxxxx podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odkládání xxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklého x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx soustřeďování odpadu, x xx xxxxxxx xxx odpady xxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxx x biologický xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpad xxxx xxxxxx z xxxxx x xxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx systému. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx veškerý xxxxxxxxx xxxxx, jehož je xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxx ohlašovací xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx zapojila.

(4) Xx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x případě xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx systému nevztahují xxxxxxxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. c), §18 x 19, xxxxx neposkytuje xx xxxxxxxx xxxxxx úplatu.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx kompostování, xxxx a xxxxxxxxx

§63

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadem

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx zpracován xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx 5 xxxx §64 takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx životního prostředí xxxx xxxxxx lidí.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx rozložitelných xxxxxx xxxx xxxxxxxx kvalitativní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx metodou xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 tun xxxxxx.

(3) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozložitelným xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, jde-li x zařízení, xx xxxxxx xx zpracovávají xxxxxxxx produkty xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx4) xxxx xxxxx xx stravovacích zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx vyžaduje veterinární xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad, xx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x označovat xx. X xxxxxxx smí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na hierarchii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x indikátorových organismů xxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx biologicky rozložitelných xxxxxx mimo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx k jejich xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uložení x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelného xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1,

b) způsoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx odpadů podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx x kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výstupů xx zařízení xxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikových xxxxx x indikátorových xxxxxxxxx xx výstupech xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpady x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xxxxxx x kritéria xxxxxxxxxx výstupů xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx biologického xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxx skupin xxxxx odstavce 4 x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

§64

Xxxx zařízení

(1) Biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx kvalitu xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností. Xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řád. Xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x žádosti nejsou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx zdraví lidí xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx x provozem xxxxxx xxxxxxxx x souhlasu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx biologického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x označovat xx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší xxxxxxx x provozem xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podmínky, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, které xxxxx být xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zařízení podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx na vybavení x provoz malého xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) požadavky xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do technologie xxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

g) xxxxxxx xxxxxxx koncentrací xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x malého xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikových xxxxx podle xxxxxxxx 4 a

h) způsob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§65

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx soustřeďování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zeleně, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x komunitní xxxxxxxxxxx na xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x domácností ovoce x xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xxxx využívat xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zeleně xx xxxx xxxxx. Xxxx využití xxxxxxxx xx možné xxxxx xx splnění podmínek xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx.

(3) Obec xxxx xxx komunitní kompostování xxxxxxxx xxxxxxxxx kompostárnu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, pokud xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, nebo xxxxx xx tak xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§66

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx zbytků, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx provozní deník,

c) xxxx průběžnou xxxxxxxx x množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, zahrad x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx ji xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx přijetí xx xxxxxxxxx kompostárny x

x) xxxxxx do 28. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o množství xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x uplynulém kalendářním xxxx.

(2) Xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx xxxxxxxxxxxx hlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provozovaných xx jejím území.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxxx 2 xx zasílají ministerstvu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx15) xxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x integrovaném xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx kalendářním xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) obsah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rostlinných xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c),

c) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx o množství xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx kompostárnách xxxxxxxxxxxxx xx území xxxx xxxxx odstavce 2 x

x) xxxxxx x xxxxxx provádění kontroly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§67

Kaly

(1) Xxx účely xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) kalem

1. kal x čistíren xxxxxxxxx xxx zpracovávajících xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vody xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vody x xxxxxxx vody x xxxxxxxxxx, x xx x v případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §21 odst. 2 xxxx xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx spadající do xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1069/2009 4),

2. xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx k čištění xxxxxxxxx xxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. kal x xxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxxxxxxx odpadní vody x materiály, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podle bodu 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx

1. xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx nebo jakémukoliv xxxxxx vhodnému xxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, a xxx xxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx technologie xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kalů, xxxx

2. xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kritéria stanovená xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx půdy,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx kalů xxxxxxxxxxx pro použití xxxx.

(2) Xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx rizika, xxxxx představuje. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx povinnosti podle §78 x 79, xxxx xxxxx xx xxxxxxx o nebezpečný xxxxx. Xxxxx, kdo xxxxxxx s xxxxx, xxxx zajistit, aby xxx xxx označen xxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx označení xxxx xxxx xxx xxxx údaj o xxx, xxx se xxxxx x xxxxxxxx xxx xx nikoliv, x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podrobnosti x provedení xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxx probíhat pouze x čistírně xxxxxxxxx xxx, jde-li x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx úpravu xxxx, x musí xxx provedena x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx na ověření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx.

§68

Xxxxxx kalů xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx čistírny xxxxxxxxx vod, xxxxx xxxxxxxxx úpravu xxxx, xx povinen předat xxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, je xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx upraveného xxxx x využití na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kalů x xxxxxxxxx jej xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zkušebnímu xxxxxx zemědělskému.

(3) Xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx kalů, x to xxxxx x xxxxx kalem xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx potřeby xxxxxxx xxxx s xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx půdy. Na xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx zemědělské xxxx xxxxxx mikrobiologických xxxxxxxx. Xxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizikových látek x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva musí xxx xxxxxxx před xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x podílu xxxx xx výsledné xxxxx. Program xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx úpravu xxxx, xx smísení x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx kalu, xx xxxxxxx předat upravený xxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx použití xxxx, xxxxx bude xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kalů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx upravený xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kalů, xxxxx bude xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x dočasně xxxxxx xxxx použitím xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

(6) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§69

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxx xxx být xxxxxxx xxxxx upravené xxxx x xxxxxxx xx nutriční xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx použití xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x kvalita xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx půdě xxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Upravené xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx technických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jeden xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx koncentrací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx půdy xx období 10 xxx, x mikrobiologická xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx. Splnění podmínek xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kal z xxxxx xxxxxxxx odpadních xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx porostů xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) x xxxxxxxxxx pásmech xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx pásmech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx přírodních léčivých xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx půdě v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx do poslední xxxx,

x) v intenzivních xxxxxxxxx ovocných xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx polních xxxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxx pěstování x v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce,

h) x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx chrástu xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyplývá, xx obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx,

x) xx půdách x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xX 5,6,

x) xx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx x rekreaci x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx zjištěno překročení xxxxxxxxxxx hodnoty podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) jestliže kaly xxxxxxxxx mikrobiologická xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou ministerstva; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxx kalů.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxx půdě podle xxxxxxxx 2,

x) mezní xxxxxxx xxxxxxxxxxx těžkých xxxx, které smí xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxx 10 xxx, xxxxx xxxxxxxx 2 x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxx, xxxxxx metod xxxxxx xxxxxx.

§70

Sedimenty

Pokud xxxx sedimenty xxxxxxxx z koryt xxxxxxx toků x xxxxxxx nádrží určeny x využití xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem o xxxxxxxxx a zákonem x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx pozemky tvořící xxxxxxxxxx půdní fond, xx kterých xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdní xxxx xxxxxxx, nevedou xxx xxxx sedimenty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §94 a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §95. Xxx xxxx sedimenty xx xxxx evidence xxxxx zákona x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxxx odpad

§71

Balení x označování xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx balení xxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x směsí x xxxxxxxxxxxx xxxx16).

(2) Xxxxxxx odpadu a xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem x x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1272/2008 17) x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Nebezpečný xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) xxx xxxxxxxxx XX 9 Xxxxxxxx xx xxxxxxxx výstražným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Původce xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x nebezpečným xxxxxxx, xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nebezpečného xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x nebezpečným xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx identifikačního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3.

§72

Mísení xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx nebezpečných xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx odpady, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x je-li to xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdraví xxxx.

(2) Xxxxx mísení nebezpečných xxxxxx navzájem nebo x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že x xxxxxx dochází x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2.

(3) Krajský xxxx xxxxxx mísení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x ostatními odpady x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x nejlepšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci a xxxxxxx xx nepříznivé xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx kterého má xxx xxxxxxx smísený xxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx nakládání x xxxxx odpadem.

§73

Pověření x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů3) xxx xxxxxxxxxx XX 1 xx HP 3, XX 12, XX 14 x XX 15 hodnotí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxx3) xxxxxxx osoba xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů se xxxxxxx xx dobu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx. Xxxx platnosti pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o 5 xxx, a xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx podá xxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx nejpozději 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxx pověření xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx nezaniká, xxxxx x xxxxxxx nebude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jinou xxxxx.

§74

(1) Xxxxxxxxxxxx udělí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxx podle xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx způsobilost xxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů3) xxx xxxxxxxxxx XX 1 xx XX 3, XX 12, XX 14 a XX 15 se prokazuje xxxxxxxx x

x) vysokoškolském xxxxxxxx,

x) nejméně 10 xxxxxx praxe v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hospodářství a

c) xxx, xx xxxxxxx x posledních 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o pověření xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověření xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož náplň xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx udělí xxxxxxxx xxxx prodlouží platnost xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx způsobilost xx xxxxxxxxx xxxxxxxx o

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx oboru xxxxxxxx lékařství xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx přímo použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x nebezpečných xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) xxx xxxxxxxxxx XX 4 až XX 11 x XX 13 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů3) xxx xxxxxxxxx XX 9,

x) xxxxxxx 10 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxx, xx žadatel x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

(3) Xxx-xx o právnickou xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx osoba xxxxxxx ministerstvu, xxxxx xx xxxxxxxx, doložit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce.

(5) Xx xxxxxxxxx osobu se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx usazena x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx České republiky xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §73 xxxx. 1, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx integrovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností odpadů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto pověření xxxx xxxxxxx x příloze č. 11 x xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx hodnocení nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 písm. d).

§75

Zánik a xxxxxxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx k hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pověřené osoby,

d) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 3, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby o xxxxxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odejme xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx odpad, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení ve xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X případě, xx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odejmuto xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, že xx xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx vlastností odpadu xxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx pověření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxxx x xxxx pověření xx xx xxxxxxxx 5 xxx po xxxx xxxxxxxx.

§76

Xxxxxx hodnocení nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vyloučit xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x odpadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odpad xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x osvědčení zároveň xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidelného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx xxxxxx vlastník xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx integrovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebezpečné xxxxxxxxxx, vydá osobě, xxxxx xxxxxxxxx zadala, xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"). Xxxxxxx-xx různé xxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxx pověřené xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x sdělení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x sdělení xx dokumentační xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxx x xxxxx odpadu, na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx x dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxx xxxxx xxx xxxxx než 4 xxxx. Osvědčení pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxxxx nebo vstupního xxxxxxxxx, xxxxx ovlivní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzorkování xxxxxxxxxxx xx další 4 xxxx, x xx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x odpadem, xxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nedodržuje xxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx, xx odpad xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a

b) xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

§77

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Inspekce xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx platnost xxxxxxxx osvědčení xx xxxx nejvýše 60 xxx, vzniknou-li xxxxxxxxxxx x dodržení správných xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxxx účinek.

(2) Xxxxxxxx xxxx krajský xxxx příslušný xxxxx xxxxx nakládání x xxxxxxx mohou odejmout xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odejmutí xxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.

(3) Krajský xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x inspekce xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxxxx

§78

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx své provozovny xxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx přepravu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ohlašovacího xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx alespoň xxxxx x odesilateli, druhu x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx odpadu, xxxxx zajišťující xxxxxxxx, xxxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx doklad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémem plnění xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 3 pracovních xxx xxx xxx ohlášeného xxxxxxxx přepravy x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxxxx x přeprava xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx v ohlášeném xxxxxxx, x

x) nejpozději xx 3 pracovních xxx xx ukončení xxxxxxxx nebezpečných odpadů xxxxxxx údaje o xxxxxxxx a přepravovaných xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxx skutečnými x xxxxxxxxxx údaji; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sběru xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Původce xxxxxxxxxxxxxx nebezpečných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx své provozovny, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxx") xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přepravy x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx ohlašovacích povinností x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx systému xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx listu, x xx nejpozději xx 3 pracovních xxx xx ukončení xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xx 3 pracovních xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxx ohlašovatelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx není zahájena x xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) v případě, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxx opravovat xxxxx x případě, xx xxx ohlašovatelem.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxx dohodnou; xxxxxxxxxxx xx splnění těchto xxxxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx zákonem až xx xxxx předání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zařízení.

(6) Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx předat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx x odpadem xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohlašovacího xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§79

(1) Přeprava xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx provozovny, xxxxx xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx důležitých xxx obranu xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx odesilatelem xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů, které xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx organizace pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxx ohlašovacího xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního prostředí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vyplní xxxxxxxxxx xxxx, jeden xxxxxxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx přiloží x zásilce x xx dokončení přepravy xx xxx ponechá xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 3 pracovních xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přepravu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Informace x xxxxxxxxxxxx osobách xxxxxxxxxxxx na přepravě xxxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytují xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx18).

(6) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx ohlašovacího xxxxx xxxxx odstavce 3.

Xxx 4

Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

§80

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx oxidu xxxxxxxxxxxx, x xx:

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx louhy xxxxxxxxxx xx fázi xxxxxxxx po hydrolýze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx používajících xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x takovými louhy x xxxxxxxxxxxx celkem xxxx xxx 0,5 % volné xxxxxxxx xxxxxx x různé xxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, aby obsahovaly 0,5 % xxxx xxxx volné kyseliny xxxxxx,

x) xxxxx ze xxxxxxxx používajících xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 0,5 % xxxxx kyseliny xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx těžké xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx 0,5 % xxxx xxxx volné xxxxxxxx chlorovodíkové,

d) xxxxxxxxx xxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx vznikající xxx úpravě (koncentraci xxxx neutralizaci) s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x) x xxxxxxxxxx xxxxx těžké xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xX xxxxx xxx 5,5.

Díl 5

Polychlorované xxxxxxxx

§81

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxxxxxx bifenyly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, onometyldibromdifenylmetan x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx z xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx 50 xx/xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly xxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly, s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat polychlorované xxxxxxxx, x xxxxxxx

1. xxxx zjištěna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009,

2. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx skutečnost xxxx ohlášena xxxxxxxxxxxx, xxxx

3. lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepřítomnost xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 a 3,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kondenzátory x kapalným xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, indukční xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx těchto xxxxxxxx obsahující xxxx xxx 5 xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx kontaminovaným xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx 50 xx 500 xx/xx.

(2) U xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx předpokládat, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx

x) xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009, nebo

b) je xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx orgánu provádějícího xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx schopen prokázat xxxxxxx, xxx xxxxxx xx 500 xxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx obsahem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 50 xx/xx připadá xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obsahem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 50 až 500 xx/xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx být xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx zařízení xxxxxxx transformátory, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dielektrikem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx vyrobená xx 1. xxxxx 2000 xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpokladu xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx metody pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

§82

(1) Každý je xxxxxxx xxxxxx polychlorované xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co zjistí, xx xx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nachází xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, jejichž xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2025; jde-li x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 5 xxxxx, x výjimkou lehce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xx data xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plánech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx polychlorovaných xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, která xxxxxxxx polychlorované bifenyly x nepodléhají průběžné xxxxxxxx, xxxxxxx však xx 31. xxxxxxxx 2022.

(3) Zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xx 1 roku xx tohoto předání.

(4) Xxxxxxxxxx polychlorovaných bifenylů xx možné xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx určených x xxxxxxx xx způsoby xxxxxxxxx v příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx X8, X9, X10, X12 x X15.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a lehce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx lehce kontaminovaného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx x něm xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx v xxxxxx provozním stavu x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) podmínky xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahujících xxxxxxxxxxxxxx bifenyly xxxxx xxxxxxxx 1 a

b) xxxxxx označování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

§83

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Změny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x integrovaném registru xxxxxxxxxxxx životního prostředí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odpadů xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx x podléhajících xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx x provoz xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx zajišťuje Ministerstvo xxxxxx x jím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx odpadu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 5 litrů xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx změn x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Díl 6

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečišťujících látek

§84

(1) Xxxxxxx perzistentních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx odpad xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxx uvedených v xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021 19), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, pokud xxxx splněny xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2019/1021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx 7

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§85

Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx při xxxxxxxxx x odpadem obsahujícím xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xx ovzduší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx azbestový xxxxx x xxx nedošlo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx azbestová xxxxxx. Xxx nakládání s xxxxxxx obsahujícím azbest xx xxxxx splnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20).

Díl 8

Xxxxx xxxxx

§86

(1) Xxxxx xxxxx xx. 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 21) xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 12 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/852 zašle xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podobě

a) formulář xxxxxxxxxx údaje xxxxx xx. 12 xxxx. 1 písm. x) xx c) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/852 x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 14 xxxx. 1 xx 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/852 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prozatímní uložení xxxxxxx rtuti x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výkaz xxxxx xx. 14 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) xxxxx osvědčení xxxxx xx. 14 odst. 1 až 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 a

c) xxxx xxxxxx podle xx. 14 xxxx. 4 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2017/852.

Xxx 9

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§87

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx popisu odpadu xxxxx §15 xxxx. 2 písm. x) x x) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx radionuklidů vznikajících xxx xxxxxxxx pracoviště, xx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx zvýšeného xxxxxxx x přírodních xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxx x tom, xx se jedná x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, údaje x pracovišti, xxx xxxxx vznikl, a xxxxx x skutečnostech, xx xxxxxxx kterých xxxx být xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 10

Odpady xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

§88

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxx ze zdravotní xxxx

1. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 18, xxxxxxxxxx 18 01 Xxxxxxxx odpadů, který xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

3. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx centrech, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x veterinární xxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx odpadů xxxx xxxxx z xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx veterinární péče.

§89

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx s těmito xxxxxx v xxxxxxxx, xxx tento xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx provozního řádu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí pacienta xx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ze zdravotní xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x ohrožení jeho xxxxxx, xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s tímto xxxxxxxx. X poučení xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník, xxxxx ho provedl, x xxxxxxx nebo xxxxx, která o xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, kde xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady xx xxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx veterinární xxxx xxxxxxxxxxx v místě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x domácím prostředí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx chovatele x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx bezpečném xxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x ohrožení jeho xxxxxx, zdraví zvířete, xxxxxxxxx zdraví a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx x souladu x tímto poučením. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx péče x xxxxxxx veterinární xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxxxxx veterinární xxxx.

(5) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3.

§90

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nakládá x xxxx než 10 xxxxxx odpadů xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx ročně, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Fyzickou xxxxxx odborně způsobilou xxx nakládání x xxxxxx xx zdravotní x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx dokončené xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx 3 roky xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství v xxxxxxxxxx 10 letech xxxx dosáhla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx 5 xxx xxxxx x oboru xxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxxxxx 10 letech.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, kterého fyzická xxxxx odborně způsobilá xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x veterinární xxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx se liší xxxxx jednotlivých kategorií xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx nejméně jednou xxxxx. X školení xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx záznam, který xx právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxx než 10 xxxxxx odpadů xx xxxxxxxxx x veterinární xxxx ročně, xxxxxxx xxxxxxxxx po dobu 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx než 10 xxxxxx odpadů xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx nakládat, xxxxxxxxx xxxxxxx nakládání x odpady. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx jednotlivých kategorií xxxxxxxxxxx. Školení se xxxxxxx xxxxxx xx 3 roky. X xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x méně xxx 10 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx provedení xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx školení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4.

Xxx 11

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx

§91

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x domácností xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpad xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx od fyzických xxxx odděleně od xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, x vede xxx xxx samostatnou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x množství xxxxxx léčiv z xxxxxxxxxx, xxxxx předal xx zařízení pro xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí, x xx písemně na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Krajský úřad xxxxx ministerstvu xxxxx x množství odpadu xxxxx x domácností xxxxxxxxx provozovateli xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x domácností xxxxx xxxxxxxx 2.

Xxx 12

Xxxxxxx olej

§92

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx syntetický xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx stal xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx zamýšlen, zejména xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx jakýkoliv xxxxxx, kterým xx xxxxx xxxxxxx základový xxxx rafinací xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx odstraněním xxxxxxxxxxxxxxx složek, oxidačních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x takovém xxxxx.

(3) Původce xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nakládá x odpadním xxxxxx, xxxx povinni

a) nakládat x odpadním olejem x souladu x xxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx výsledek x xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx důvodů xxxxx, x

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s oleji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jinými xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx byla xxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x písmeny x) x x).

Xxx 13

Xxxxxxxxx xxxx

§93

(1) Xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) č. 1257/2013 22) xx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx působnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx předložit před xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1257/2013.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx připojí k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx recyklace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx posoudí xxxx xxxxxxxxx lodi z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX

§94

(1) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx zařízení x obchodník s xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx průběžnou xxxxxxxx. Xxxxxxxx evidence se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xx každé xxxxxxxx xxxxxx xxx nakládání x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx x za xxxxxx provozovnu, xxx xxxxx vzniká. V xxxxxxx vzniku odpadu xxxx provozovnu x xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, využití xxxx xxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx vedena xxxxxxxx, x četností xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx. Součástí xxxxxxxx xxxxxxxx jsou alespoň xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx provozovně, xx xxxxx xx xxxxxxxx evidence xxxxxx, xxxxx x kategorii xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x odpady, xx kterých xx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady xxxx obchodnících x xxxxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx.

(3) Původce xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx jsou povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 5 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vymezeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx perzistentních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021.

§95

(1) Provozovatel xxxxxxxx, xxxxxxxxx x odpady, xxxxxxxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxx xxxxxx x komoditních xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ohlásit xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady xxxx x činnosti x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, přerušení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx. Zahájení x obnovení provozu xxxxxxxx xxxx činnosti xxxx povinni xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obnovením. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ohlásit xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 xx povinen ohlásit xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx údajů.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxx do 28. xxxxx za předchozí xxxxxxxxxx rok xxxxx x stavu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx provozovatele xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx skládky x o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx skládky.

(3) Původce xxxxxx, xxxxx vyprodukoval xxxx nakládal v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x více než 600 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x více xxx 100 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x odpadem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva, xx xxxxxxx zaslat xx 28. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů z xxxxxxxx evidence za xxxxxxxx kalendářní xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx zařízení, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx xxxx 12, x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 28. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku hlášení xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok. Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx zaslat xxxx xxxxxxx i v xxxxxxx, že v xxxxxxxx nebylo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nakládáno x xxxxxx, aniž by xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přerušen. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxx provoz xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

(5) Xxxx, xxxxx xx xxxxxxx zaslat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xx 28. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 se xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určené k xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx podle zákona x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx, přerušení nebo xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxx rezervy, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx skládky x xxxxx x xxxxxxxxxx xx ukládání xxxxxx xx skládky xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx evidence xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 x

x) xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

§96

(1) Xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx odpadu, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx dopravce odpadu xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, který xx sídlo mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx podle §95 xxxx. 1 kontroluje x zpracovává Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy. Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §95 odst. 1 xx 15 xxx xx xxxxxxxx x hlášení xxxxx §95 xxxx. 2 xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx který je xxxxxxx podáváno.

(2) Xxxxxxx xxxxx §95 odst. 3 xx 5 xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx vzniku xxxxxx xxxx provozovnu, xxxxx xxxxx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx mobilních xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx sídla xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodníka x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx obchodníků x xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx kontroluje x xxxxxxxxxx xx 30. dubna kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxx xx hlášení xxxxxxxx.

(3) Obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx x každém xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx do 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(4) Pro účely xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady identifikační xxxxx zařízení xxxxxxxx x vydáním xxxxxxxx xxxxxxx zařízení nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx povinen přidělená xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx mobilního xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxx tohoto povolení xx 5 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení sídlo, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení xx 5 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty čtvrté x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxx krajskému xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx ohlašují xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xx elektronickém xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx nosiči xxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osobách xxxxxxx xxxxx §95 odst. 1 xx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mimořádných událostí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18).

(7) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx provádění xxxxxxxx x zpracování xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2,

x) způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutích x xxxxxx zasílaných xxxxx xxxxx odstavce 3,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxxxx čísel xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 4 x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx a provoz xxxxxxx důležitých pro xxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx 5.

XXXX XXXXXX

XXXXX ODPADOVÉHO XXXXXXXXXXXX

§97

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx.

(2) Plán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx odpadového hospodářství Xxxxx xxxxxxxxx

§98

(1) Xxxxx Xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zpracovává xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy a xxxxxxxxxx xxxxx zákona x posuzování xxxxx xx xxxxxxx prostředí. Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo s xxxxx. Kraj xxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxx obdržení.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx analytické, xxxxxxx a směrné.

(3) Xxxx odpadového xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx schvaluje xxxxx.

(4) Analytická xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) oblast xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vyhodnocení nástrojů x xxxxxxxx, které xxxxx xxx využity x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) výčet druhů, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx stávajících xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx s xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx přinejmenším pro xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx odpad, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, odpady x obalů, nebezpečný xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpad, xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxxx xxxxxxxxx sběru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složek xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady xx xxxxx České xxxxxxxxx, včetně posouzení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn a xxxxxxxx xxxxxxx sběru x nakládání x xxxxxx a xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s principy xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů, xxxxx xx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx stanoví xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vzniku odpadu x dále xxxx x zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx odpadového hospodářství xxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx komunálním xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx stavebním x xxxxxxxxxx odpadem,

c) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx obsahujícími xxxxxxxx xxxxxxxx kritických xxxxxxx,

x) nakládání s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx množství odpadů xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx cílů xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxx rozložitelné xxxxxx xx směsném xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) omezování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx určená.

(6) Směrná xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx nástrojů xxx splnění xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

b) kritéria xxxxxxxxx změn xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informace xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx umístění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů, xxxxx xx xx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xx xxxxxxxx zařízení určená xxx nakládání s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx x ohledem xx xxxxxx stanovených cílů xxxxxxxx.

§99

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 10 xxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx každé xxxxxxx xxxxx podmínek, xx xxxxxxx základě xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx změn, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krajů x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhodnocuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x do 15. xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx 2 kalendářních xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x plnění xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx odpadového hospodářství Xxxxx republiky a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx správy.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

§100

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odpadového hospodářství xxxxx xxx území xxxxx x jeho xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x souladu xx xxxxxxxx částí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx skládá x xxxxx xxxxxxxxxx, koncepční x směrné.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx předcházení xxxxxx odpadu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jejich produkce x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémů xxxxx x nakládání x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x obalů, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx tříděného xxxxx xxxxxxxxxxx využitelných složek xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx kraje xxxxxx xxxxxxxxx kapacit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nezbytných xxxx x doplnění xxxxxxx sběru a xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x principy xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x veřejných xxxxxx, xxxxx xx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx část xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxx obsahuje xxxx x opatření xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dále xxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx preferovaných způsobů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx cílů plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje xxx

x) xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadem x xxxxxxxxxx rozložitelnými xxxxxx,

x) nakládání xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxxx použití, xxxxxxxxx, xxxxxxx a odstranění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx,

x) snižování množství xxxxxx ukládaných na xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ukládání komunálního xxxxxx na skládky,

i) xxxxxxxxx xxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) omezování xxxxxxxxxx xxxxxx soustředěnými xxxx xxxxx x tomu xxxxxx.

(6) Směrná xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje,

b) kritéria xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxx plán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx omezování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx pro typy, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xx xxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xx x ohledem xx plnění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§101

(1) Krajské xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx změn vzájemně xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x zveřejnit xxxxx xxxxx odpadového hospodářství xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx 18 xxxxxx ode xxx xxxxxx závazné xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx x musí xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx změně xxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx xxx zpracován, x xx xxxxxxxxxx xx 18 měsíců xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx povinen zaslat xxxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovené lhůtě, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx návrh plánu xxxxxxxxxx hospodářství kraje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx x souladu xx xxxxxxxx částí Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx změnou, xxxxxxxxxxxx x xxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx úřad plán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x elektronické xxxxxx xxxxx ministerstvu. X případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx nedostatků.

§102

(1) Plán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x obcí.

(2) Xxxxxxx xxxx každoročně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx 31. října xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx prováděno, xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje x xxxx zprávu xxxxx xx 15. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX

§103

Xxxxxxx poplatku

Poplatníkem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx skládku xx

x) ten, xxx xxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxx, při xxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx,

x) xxxx, pokud xx xxxxxxxx ukládaného komunálního xxxxxx, xxxx

x) provozovatel xxxxxxx, pokud

1. xxxxxx xxxxx na xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx technologický xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§104

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx odpadu xx jednotlivou xxxxxxx x rámci xxxxx xxxx xxxxxx provozu.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na skládku x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx vzniká poplatková xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skládky.

§105

Osvobození xx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx osvobozuje xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x rámci xxxxxx následků krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx poplatku xx xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skládky xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx materiál xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx 25 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x poplatkovém xxxxxx.

§106

Xxxxxx poplatku

(1) Základem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na skládku xx xxxxxx dílčích xxxxxxx poplatku, xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) odpadů xxxxxxxxxx x §40 xxxx. 1 v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx využitelných odpadů,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx písmene x), x tunách x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z odstraňování xxxx xxxxxx ekologických xxxxxx xxxxxxxxx kontaminací xxxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxx xxxx povrchových vod xxxx stavebních xxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxxx s nebezpečnými xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů x

x) odpadů xxxxxxxxxxx xxx písmeny a) xx d) x xxxxxxx v xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx odpad x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§107

Sazba xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx skládku xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx stanovena x příloze č. 9 x xxxxxx zákonu.

§108

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dílčí xxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx dílčího xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx pro tento xxxxx základ xxxxxxxx.

§109

Xxxxxxxxxx období

Poplatkovým xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§110

Xxxxxxxxxx určení poplatku

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx s výjimkou xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx x rozpočtu xxxx, xx jejímž xxxxx xx skládka xxxxxxx. Procentní xxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx podílejí xx xxxxxx xxxxxxx poplatků, xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 přílohy č. 9 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odpadů xx skládku xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx obce, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nachází.

(3) Xxxxx xx skládka nachází xx xxxxx xxxx xxxx, xxxx výnosu x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx mezi xx dělí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nacházející xx xx území xxxxxxxxxxxx xxxx xx odečtení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx posledního xxxxxxxxx xxxxxxx nacházející xx xx xxxxx těchto xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX

§111

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Správcem xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx xx skládku xx Xxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx úřad. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx vyúčtování platební xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx, popřípadě xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx skládka xxxxxxx.

§112

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx poplatek xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx xx skládku xxxxxxx poplatku.

§113

Vyúčtování

(1) Xxxxxx poplatku xx ukládání odpadů xx skládku xx xxxxxxx xxxxx vyúčtování.

(2) Xxxxxxxxxx se podává xx 25 xxx xx xxxxxxxx poplatkového xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(4) Formát a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§114

Xxxxxxxxx poplatku

Poplatek xx xxxxxxxx odpadů na xxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne právní xxxx platebního xxxxxx.

§115

Xxxx x prodlení

U xxxxxxxxxx na poplatku xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXX A XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX X XXXXXXX

§116

(1) X xxxxxxx, xx xxxxx nedodržuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1257/2013, xx xxxxxx k xxxxxxx rtuti xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2017/852, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx základě, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x projednání přestupků, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx spočívající x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx úniku, xxxxxxxxxxxx xxxx odcizení,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx škodliviny xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) povinnosti xxxxxx xxxxx ve stanovené xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxx provozu, xxxx

x) xxxxx vhodném xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx náležitou xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx xxxx zajistilo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx nástupci xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx stav způsobila, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxxxx stav xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nástupce. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx z opatření x nápravě uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x případě smrti xxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxxxxxxxx v její xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx zahájí xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx stejné xxxx x uložení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x uložení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§117

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zbavit xx xxxxxx xxxx xxxxx §4 odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxxx x §12 xxxx. 3,

c) nakládá x xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x daným xxxxxx x kategorií xxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x rozporu x §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx neodděleně

1. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. ostatní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x),

x) nepředá xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. e),

g) xxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2,

x) xxxx vlastník xxxxxx xxxxxxx nezákonně xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx §14 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx soustředěném odpadu xxxxx §14 odst. 2,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §14 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx soustředěný xxxxx, xxxxx dalšímu xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §15 odst. 2 xxxx. b) xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zajištěno xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, které sama xxxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxx §15 odst. 4 xxxxxxx odpady xxxxxxxxxxx x provozovně xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §17 xxxx. 3 nepředá xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx x rozporu x §18 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, úpravě xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x rozporu s xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §29 xxxx. 1 až 4,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx podmínkami stanovenými xxxxx §30 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §47 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (ES) č. 1013/2006 xxxx xxxxx §49, 51 nebo §52 xxxx. 1, xxxx

x) odkládá xxxxx xxxx xxxxxxx věc, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x §61.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §72 xxxx. 1 smísí xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx roztřídění smísených xxxxxxxxxxxx odpadů,

b) jako xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §76 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxx metodami xxxx xxxxxxx,

x) jako xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §76 xxxx. 6 vydá xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení,

d) x xxxxxxx x §82 odst. 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odpad xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §85 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxx obsahujícím xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle §89 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxxx zvířete xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 4,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx odpadem xxxx xxxxxxxxx prostředkem x xxxxxxx s §138 xxxx. 2, xxxx

x) při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1013/2006 nebo nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), x) xxxx x),

x) 50 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 2 xxxx xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x),

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx. x) bodu 1, xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxx odstavce 2 xxxx. x) xx x),

x) 200 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), m) xx x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), nebo

e) 1 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) nebo x) xxxx odstavce 2 xxxx. d) xxxx x).

§118

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx původce odpadu xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §15 odst. 2 xxxx. x)

1. xxxxxxxx xxxxx podle xxxxx a kategorie, xxxx

2. x odpadem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastností,

b) v xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §15 odst. 2 písm. c) xxxx xxxxxxxxxx způsobem x v odpovídajícím xxxxxxxx písemnou smlouvou xxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx o xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §15 xxxx. 2 xxxx. x),

x) nedodrží xxxxxxxxx xxxxxx pro nakládání x vybouranými stavebními xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stavebními x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. f),

g) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozovně xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady xxxxx §15 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x předáním odpadu xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4, xxxx

x) x xxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxxx stanovený xxxxx xx mobilního xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx využití odpadu.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxx původce xxxxxx xx zdravotní nebo xxxxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx s §89 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady xx zdravotní xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx odpad vzniká,

b) x rozporu x §89 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nakládání x xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §89 xxxx. 3 nezpracuje pokyny xxx nakládání x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx odpad xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §89 odst. 4 nepoučí xxxxxxxxx x xxxxxxx nakládání x xxxxxx,

x) jako xxxxxxxx zvířete nakládá x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 4,

x) x rozporu x §90 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, nebo

g) x xxxxxxx x §90 xxxx. 3 xxxx 4

1. xxxxxxxx, xxx s xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx péče nakládal xxxxxxxxxxx xxx příslušného xxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x školení xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx i) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) nebo x),

x) 10 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1, xxxx. x) xx x) xxxx odstavce 2 xxxx. x), x) xxxx x), xxxx

x) 25 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx 2.

§119

Xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxx odpadem xxxxx §9 xxxx. 6,

b) x rozporu x §16 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §17 odst. 1 xxxx. b)

1. xxxxxxxxxxx xxx převzetí xxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxxxxx údaje,

2. xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x kategorie,

4. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x kategorie, xxxx

5. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx převzetí odpadu xxxxx §17 xxxx. 1 písm. c),

e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx údaji, xx xxxxxxxxx popisem xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x kritických xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxxx seznam druhů xxxxxx, xxxxx smí xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zahájením xxxxx §17 odst. 1 xxxx. g),

i) neoznámí xxxx xxxxx podle §17 odst. 1 xxxx. h),

j) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 písm. x),

x) v xxxxxxx x §17 xxxx. 2 nepředá xxxxxx xxxxxxxxxxx x zařízení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro nakládání x xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §17 xxxx. 3 neuhradí xxxxxxxxxxx nemovité věci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x přebíraných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uchování průběžné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §17 xxxx. 1,

n) x rozporu x §17 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §17 xxxx. 5 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx bez zaznamenání xxxxx,

x) x rozporu x §19 odst. 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxx xxxxx mající xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x bohoslužebný xxxxxxx xxxx jejich xxxx,

x) v xxxxxxx x §19 xxxx. 2 poskytne xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx nepodnikající xxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §19 xxxx. 3 poskytne xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx stanoveným xxxxxxxx xxxx nevede xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §19 odst. 4

1. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx záznam x xxxxxxxxxx systému xxxx tento xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovníky, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx stanovenou dobu,

t) xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1257/2013, xxxx

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1257/2013 xxxxxxx xxxxxxxxx lodi bez xxxxxxxxxxx plánu recyklace xxxx xxxx x xxxxxxx x xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §31 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxx technickými xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §31 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §31 odst. 3 xxxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §32 xxxx. 1

1. provádí xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. neoznačí xxxxxxx zařízení xx xxxxx odpadu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx stanovenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v rozporu x §32 xxxx. 2 xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 9 xxxxxx,

x) x rozporu x §32 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx uložen xxxxx xxxx xxx po xxxx

1. přepravy xx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxx,

2. 48 xxxxx, xxxx

3. 24 xxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péče nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §32 xxxx. 4

1. xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx zařízení xx xxxxx odpadu od xxxx xxxxx než xxxxxx původce, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

h) x rozporu x §32 odst. 5 xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §33 xxxx. 1 provádí xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx stanovenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxxxxx odpad x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxx technickými xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx §34 xxxx. 3,

l) v xxxxxxx x §34 xxxx. 4 neprovede xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §34 xxxx. 5 xxxx §36 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx základě rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §34 xxxx. 6 xxxxxxx x zasypávání xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podle §34 xxxx. 6,

x) v xxxxxxx x §35 xxxx. 3 předá xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odděleně soustřeďované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx použití xxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §36 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v rozporu x §36 xxxx. 2 neprovede xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x biologicky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §63 xxxx. 2 nebo 4,

x) x rozporu x §64 odst. 1 zpracovává stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x malém zařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provozuje xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §64 odst. 2 xxxx v xxxxxxx s xxx, xxxx

x) xxxx provozovatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 1 nebo 2, xxxx. x) xx x), x) xx x) nebo m) xx x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx r),

c) 10 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), xxxx. x) xxxx 3, xxxx. x), x), x) xxxx x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx k), x), x), p), x), x) xx x), nebo

d) 25 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 4 nebo 5 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. o).

§120

Přestupky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v xxxxxxx x §37 xxxx. 1

1. provádí skládkování xxxxxx ve xxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pozemku, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxx skládku v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §37 xxxx. 3

1. uloží xx skládku v xxxxx xxxxx fáze xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx odpadem,

2. xxxxx xx xxxxxxx odpad xxxx technologický materiál xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx stanovené prováděcím xxxxxxx předpisem, xxxx

3. xxxxxxx xx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x rozporu x §37 xxxx. 4

1. x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx využívá xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §38 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxxxx x §39 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxx ukládat na xxxxxxx xxxxxx xxxxx §40 xxxx. 1 xxxx 4 nebo §41 xxxx. 1 xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx stanovenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1,

h) poruší xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx proškolit xxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 5,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rezervy x čerpání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xx 5 xxxx §43 xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §95 xxxx. 2 xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Za přestupek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx pokutu do

a) 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. j) xxxx l),

b) 10 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c), x) xx h) xxxx x), xxxx

x) 25 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

§121

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx podle §4 odst. 3,

x) x rozporu s §8 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 5 xxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jako xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §12 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx biologicky rozložitelného xxxxxxxxx v rozporu x §12 odst. 3,

x) nakládá x xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxx xxx nakládání x xxxxx druhem x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x rozporu x §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. nebezpečné xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx odpady,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx odpad x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §13 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx odpad, xxxx xx xxxx x jeho převzetí xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2,

x) jako xxxxxxxx odpadu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxx pozemku neučiní xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §14 xxxx. 2,

m) x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §14 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx odpadu,

n) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rozporu x §15 odst. 4 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 písm. x) xxxx x xxxxxxx x xxx,

x) jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s §17 xxxx. 3 xxxxxxx odpady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx škola xxxxxxx xx 15. xxxxx xxxx údaje x školním xxxxx xxxxx §20 odst. 5,

x) jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §24,

s) xxxxxxxxx s xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx x xxxxxxx x xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx 4,

x) x rozporu x §29 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x zkouškách xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se dále xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx x §34 odst. 4 xxxx §36 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou působností xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 5 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §44 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx s §44 xxxx. 3 xxxxxxx x xxxxxx jiným xxx stanoveným xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpad xx nepodnikající xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §44 xxxx. 4

1. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx úplatu xx převzetí xxxxxx,

x) xxxx obchodník s xxxxxx neověří správnost xxxxxxxx xxxxxx podle §44 odst. 5 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5 písm. x),

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 1,

x) neuchová xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 odst. 1 xxxx. c),

i) x xxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu,

j) xxxx xxxxx, xxxxx přepravuje xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 2,

x) x xxxxxxx x §46 xxxx. 3 xxxxxxx přepravu odpadu, xxxxx xxxxxxxx xxxx 48 xxxxx xxxx xxxx 24 xxxxx, xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §47 xxxx. 4 xxxxxxx přeshraniční přepravu xxxxxx xx České xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxx §49, 51 xxxx §52 odst. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx soustřeďování xxxxxx xxxxx §62 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v rozporu x §62 xxxx. 2,

x) v xxxxxxx x §63 xxxx. 1 xxxxxxxxx přednostní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §63 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §66 xxxx. 1 xxxx. x),

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x),

3. nevede průběžnou xxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. d),

s) v xxxxxxx x §67 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxx neupraveného xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravy xxxx x xxxxxxx x §67 odst. 3,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx čistírny xxxxxxxxx vod nepředá xxxx do xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx §68 odst. 1,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx úpravu xxxx,

1. x rozporu x §68 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx kal v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x §68 xxxx. 3, xxxx

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxx podle §68 xxxx. 4,

w) x rozporu x §68 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx osobě xxxxx §68 xxxx. 5 xxxx jej xxxxxxxx xxxx dočasně xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §69 odst. 1 používá

1. xxxxxxxxxx xxxx na zemědělské xxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) použije upravené xxxx xx zemědělské xxxx v rozporu x některou x xxxxxxxx stanovených x §69 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxx některý xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx podle §69 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) nezajistí xxxxxxxx nebezpečných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §71 odst. 2,

x) x rozporu x §71 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x nebezpečným xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §72 xxxx. 1

1. mísí xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx x mísení xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §76 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) jako xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §76 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx který odpovídá xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některou x povinností xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovenou x §78 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx §79 xxxx. 3,

g) xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxxxx xxxxxxxxx doklad příjemci xxxxx §78 odst. 6,

x) xxxx odesilatel x rozporu x §79 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §80 odstraní xxxxxxxxx xx vodního xxxxxx některý x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx oxidu xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §82 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů xxxx zařízení obsahující xxxxxxxxxxxxxx bifenyly x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §82 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly xx xxxxxxxxx lhůtě,

l) x xxxxxxx x §82 xxxx. 4 xxxxxxxxxx polychlorované bifenyly x xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dekontaminovaného xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neoznačí xxxx xxxxxxxx xxxxx §82 odst. 5,

n) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §82 xxxx. 6,

o) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx x §83 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změny v xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xxxx, co xx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §83 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxx zařízení obsahující xxxxxxxxxxxxxx bifenyly xxx 5 xxxxx náplně,

q) xxxxxxx s odpady xxxxxxxxxxxxxx organických znečišťujících xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §85 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx azbest,

s) x rozporu s §87 nepředá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx, že xx jedná x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, kde odpad xxxxxx, nebo údaje x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých mohl xxx odpad z xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx lékárny x xxxxxxx x §91 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxx léčiv x xxxxxxxxxx převzatý xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx pro něj xxxxxx xxxxxxxxxxx průběžnou xxxxxxxx,

x) xxxx provozovatel xxxxxxx x rozporu x §91 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx odpadu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

v) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx olejem xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x §92 odst. 3.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1,

x) v xxxxxxx x §94 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx údaje o xxxxxxxx, ukončení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo činnosti xxxxx §95 xxxx. 1,

x) v xxxxxxx x §95 xxxx. 3 nezašle xx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx evidence,

e) x xxxxxxx x §95 odst. 4 xxxxxxx xx stanovené xxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxxx hlášení xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dopravním xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §138 xxxx. 2,

x) při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxx xxxxxx některou x povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/852,

x) xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx odpadní xxxx v rozporu x čl. 13 xxxx. 1 nebo 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/852, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 12 xxxx 14 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 xxxx ji xxxxx x rozporu x §86 odst. 2 xxxx 3.

(5) Xx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10 000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) nebo x),

x) 1 000 000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), t) nebo x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), písm. x) bodu 2, xxxx. f), x) xx k), x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. a), x), x), x), x), x), x) xx u) nebo xxxxxxxx 4 xxxx. x) až x),

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxx. x) bodu 2, xxxx. i) až x), x) xx x), s) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x), písm. x) xxxx 1, písm. x), x), x) xx x) nebo x) xx x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), e), h) xx l), x), x), r) xxxx x) nebo xxxxxxxx 4 písm. x) xxxx x), xxxx

x) 25 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxx. x) xxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), x) xxxx x).

§122

Přestupky xxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §59 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §59 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §59 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nesplní některou x informačních povinností xxxxx §60 odst. 4,

x) x xxxxxxx x §65 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx hlášení x xxxxxxxxxxx kompostárnách xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx §66 xxxx. 2, xxxx

x) x xxxxxxx x §95 odst. 5 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obecním systému.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xx g), xxxx

x) 10 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§123

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle §117 xxxx. 1 písm. x) až x), x), x), x) x q) a §117 odst. 2 xxxx. x) a x) xx x),

x) xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §117 odst. 1 xxxx. x), x) x t) x §121 xxxx. 2 xxxx. o),

c) xxxxxxxx, xxx-xx o přestupky xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. p), x) a x), §117 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x), §118 xxxx. 1 písm. x), x) x x), §118 xxxx. 2, §119 xxxx. 1 xxxx. x) xx h), x) x u), §119 xxxx. 2 xxxx. x) xx k), x), x), x) x x), §120 xxxx. 1 x §121 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a r) xx x), §121 xxxx. 2 xxxx. x) až h), x) xx x), x), u) x xxxx. v) xxxx 2, §121 odst. 3 xxxx. x), x), x) xx x), q) x x) až u), §121 xxxx. 4 xxxx. x), h) x x),

x) xxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §117 xxxx. 2 xxxx. x), §121 xxxx. 2 xxxx. x) x §121 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §118 xxxx. 1 xxxx. f) až x), §119 odst. 1 písm. x) xx s), §119 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) xx x), §121 xxxx. 1 xxxx. x), e) xx x) x x), §121 odst. 2 xxxx. x), x), x), x), x) x x), §121 xxxx. 3 xxxx. x), x), c), x), g), x), x) xx x), x) x x), §121 xxxx. 4 xxxx. a) xx x) x §122 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxx-xx o přestupky xxxxx §118 odst. 1 xxxx. x) x c), a

g) Xxxxxxxx kontrolní x xxxxxxxx xxxxx zemědělský, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §121 odst. 2 xxxx. v) xxxx 1 x 3 x xxxx. x) až x).

(2) Xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxx, informuje x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx příslušný x xxxxxxxxxxx x pochybnostech.

§124

(1) Pokuty xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx uložených inspekcí.

(2) Xxxxxx uložené xxxxxxxx xxxx x 50 % příjmem xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x 50 % xxxxxxx xxxxxxxx Státního xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx obce xxxxxxx xxxxxxx dílem. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xx xxxx území xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx došlo k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a x 50 % xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxx pokutu xxxxxx. Xxxxx xxxxx k xxxxxxxx povinnosti xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx na xxxxxx xx mezi jednotlivé xxxx rozdělí xxxxxxx xxxxx. Pokuta uložená xxxxxxx úřadem xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxx prostředí České xxxxxxxxx a z 50 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxx pokutu xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Ústředním xxxxxxxxxx a zkušebním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§125

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx upustit xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx faktická xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx správního trestu xx vzhledem k xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx následků xxx xxxxxx x přestupku xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXX XXXXXX

§126

Xxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu,

c) Ministerstvo xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zkušební ústav xxxxxxxxxx,

x) Ministerstvo zdravotnictví,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx úřady obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x

x) Státní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§127

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávané podle xxxxxx xxxxxx a xxxxx použitelných předpisů Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx správu xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení,

b) xxxxxxxx xxxxxx kontaktního xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx23),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a kontaktního xxxxxxxx xxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx, funkci xxxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxx na recyklaci xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx subjektu pro xxxxxx perzistentních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1013/2006 x xxxxx §49, 51 x §52 xxxx. 1 x 2,

x) shromažďuje a xxxxxxxxxx xxxxx vložené xx Xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx intervalech xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) rozhoduje x odvolání xxxxx xxxxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx úřadu,

i) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství,

j) xxxxxxxxx plány xxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 a

k) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx statistickému xxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údajů.

§128

Xxxxxxxxxx systém odpadového xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx spravuje x provozuje xxxxxxxxxxxx.

(2) X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nakládání x xxxx,

x) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x obchodnících s xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadu,

f) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zařízeních, která xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podléhají xxxxxxxx, x odpadů xxxxxxxxxxxxxx organických xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) o xxxxx xxxxxxx, volné xxxxxxxx xxxxxxx, poplatcích za xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vyúčtování,

h) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x obecními úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

k) x provedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností odpadů.

(3) Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxx, pokud jde x

x) souhrnné informace x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx informace o xxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odpady, xxxxxxxxxxxxxxxxx a dopravců xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx systému odpadového xxxxxxxxxxxx slouží xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx kontrolní xxxxxxxx a s xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx pouze orgánům xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx situací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx18).

§129

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vydává xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx být xxxxxxx, xxxxx §10 xxxx. 1 x x řízení o xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§130

Xxxxxxxxxxxx zemědělství

Ministerstvo xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxx upravených xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x

x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx zemědělského.

§131

Xxxxxxxx kontrolní x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) rozhoduje x schválení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx x xxx, x

x) xxxxxxxxxx, xxx jsou zemědělskými xxxxxxxxxxx dodržovány xxxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 2, 4 x 5 x §69 xxxx. 1 až 3.

§132

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxx nakládání s xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx orgány vykonávající xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx x předpisů xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxx xxxxxxxxx s xxxxxx.

§133

Xxxxxxx hygienická xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice

a) vydává xxxxxxx stanovisko x xxxxxx x vydání xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1, x x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx povolení, vždy xxxx xx xxxxx xxxx důvod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení x vydání xxxxxxxx xxxxxxx zařízení podle §21 xxxx. 2 x x řízení x xxxxx xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxx xxxx se xxxxx nebo důvod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx; x závazném xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) spolupracuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x

x) provádí xxxxxxxx provozu zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx xxxx.

§134

Inspekce

(1) Inspekce

a) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzickými xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů ve xxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx oblastí, x xxxxx je xxxxx §147 xxxx. 1 xxxx. x) ke xxxxxxxx příslušný xxxxxx xxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx jednou ročně xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx správních xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx kontrol přepravy xxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006,

x) xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1021 a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lodí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1257/2013 a xxxxx xxxxxxx, a

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1013/2006 x xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxx přeshraniční xxxxxxxx odpadů xxxxxxxx xxxx provádět xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x příjemce x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx provádět xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx odpadů x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Inspekce xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Inspekce xxxxxxxxxxxx x obecními xxxxx, xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx fondem xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx záchranným sborem Xxxxx republiky x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx správními xxxxx, xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxx odbornou xxxxx.

§135

Xxxxx úřad

(1) Celní xxxx

x) kontroluje přepravu xxxxxx x

x) předává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1013/2006.

(2) Při přepravě xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx

x) odpad xx doprovázen xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x

x) xxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podle xxxxxxx x).

(4) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx kontroluje xxxx, xxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx dokladem podle xxxxxxx a), není xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozporu s xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 xxxx tímto xxxxxxx.

(5) Celní xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prováděné x xxxxx celního xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu

a) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx odpadem,

b) odpad, xxxxx xxxx doprovázen xxxxxxxx podle odstavce 4 písm. x),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) odpad, xxxxx neodpovídá údajům xxxxxxxx x dokladu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a), a

e) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx, je zakázána.

§136

Xxxxxxxxx xxxxxxxx přepravy xxxxxx celním xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx to provádění xxxxxxxx přepravy odpadů xxxxxx úřadem,

a) xx xxxxx přepravující xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxxxxx xxxxx přepravovaného dopravním xxxxxxxxxxx na místě xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx provádění xxxxxxxx zboží na xxxxx, které xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxx xxxxx úřad xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) V případě, xx xxxxx xxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx šetření xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x původce xxxxxx, držitele xxxxxx xxxx oznamovatele a xx místě xxxxxx x příjemce.

§137

Xxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxx prostředku při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odpad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx souhlasem ministerstva.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

§138

Postup xxx zadržení xxxxxx a dopravního xxxxxxxxxx

(1) O xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Stejnopis úředního xxxxxxx xxxxx úřad xxxxx xxxxx, xxxxx xx odpad xxxx xxxxxxxx prostředek x xxxx zadržení u xxxx, xxxxxxxx-xx nezbytnou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, s xxx, že je xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§139

Námitka xxxxx zadržení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx dotčená xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx proti tomu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 3 pracovních xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx nelze xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§140

Xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, pokud

a) xxxxxx xxxxxxxxxx x propadnutí xxxx xxxxxxx odpadu xxxx dopravního xxxxxxxxxx x

x) ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx postup xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vrácení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx vrátí xxxxxxxx prostředek, xx-xx xxxx hodnota x xxxxxxxx nepoměru k xxxxxx xxxxxxxxx.

§141

Náhrada xxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zadrženého odpadu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx uskutečňována x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx jejich xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx dopravního xxxxxxxxxx, pokud o xxxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx vědět měl x xxxx, x xxxx-xx znám pachatel xxxxxxxxx, nebo

c) xxx, xxxx xxxx xxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxx podle xxxxxxx x) nebo b).

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx 100 Xx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx splatná xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§142

Součinnost xxxxxxx xxxxx x xxxxxx orgány

(1) Xxxxx xxxx xx xxx provádění kontroly xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx odbornou xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx pochybností x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx celní xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve lhůtě 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx tuto xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Neobdrží-li xxxxx xxxx xx lhůtě 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx se xx xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Celní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx přeprava tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 xxxx že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§143

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx byl vyvezen x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx z xxxxxx státu dovezen xx Xxxxx xxxxxxxxx, xx svých evidencí xxxx xxxxxxxxx:

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, vývozce xxxx xxxxxxx, x xx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx název, adresu xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxxx odpadu,

c) sazební xxxxxxxx,

x) xxxx, x xxxxx byl xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx byl xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x objemu, hmotnosti xxxx počtu jednotek x

x) v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§144

Xxxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx a dokumentuje xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů x

x) spolupracuje x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podmínky xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, krajským xxxxxx x celním xxxxxx.

(2) Xxxxxxx Xxxxx republiky x rámci xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24).

(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx si xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx inspekce nebo xxxxxxx xxxxx.

§145

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx

x) kontroluje, jak xxxx právnickými xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzickými xxxxxxx dodržována xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx oblastech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, x nichž je xxxxx §147 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx příslušný xxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx provoz xxxxxxxx xx skladování, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpadů, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx-xx xx x důsledku xxxx xxxxx k závažným xxxxxxxxxxx dopadům na xxxxxxx prostředí nebo xxxxxx lidí,

d) xxxx xxxxxx nebo zakázat xxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxx xxxxxxxxx prokáže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovené prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, stejně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx územního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx hospodářství,

f) rozhoduje xxxxx čl. 7 xxxx. 4 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 850/2004, x xxxxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informuje ministerstvo xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x

x) schvaluje xxxx xxxxxxxxx lodi xxxxx čl. 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1257/2013.

(2) Xxxxx tímto xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, je x rozhodování, provádění xxxxxxxx x vydávání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 místně xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx nebo xx nachází xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx provozovatel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxx.

§146

Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností

(1) Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx x zpracovává xxxxxxxx xxx vydaných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx správních xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona, x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx je xxxxx §147 xxxx. 1 xxxx. x) xx kontrole příslušný xxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovený způsob xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx poškozuje xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx okolního xxxxxxxxx nebo zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx xx zařízení určeného xxx nakládání s xxxxxx, a xx xx náklady xxxxxxxxx xxxxx; při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu,

d) xxxx xxxxxxx původci odpadů xxxxxxx, xxxxx způsobuje xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x převzetí xxxxxx druhu x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxx způsobit xxxxx xx životním xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx, x

x) vydává stanovisko x územním xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxx xxxxxxx nebo jiným xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 místně xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx nachází xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx stanovisku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxx a životního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx míru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx nakládání x xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx a

c) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady x x zavedení xxxx xxxxxxxxx výroby oxidu xxxxxxxxxxxx.

(4) Závazné xxxxxxxxxx x vyjádření xxxxx xxxxxxxx 3 obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx souladu x povinnostmi vyplývajícími x tohoto zákona x prováděcích právních xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx stanovisko xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx správním xxxxxx xx být xxxxxxxxxx příslušný xxxxx.

§147

Obecní xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x podnikající fyzické xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obcí x x xxxxxxx s xx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x tímto xxxxxxx, x

x) mají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx oprávněnou x převzetí daného xxxxx x kategorie xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§148

Xxxxxxx xxxx

(1) Újezdní xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x výcviku xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 2, §30 xxxx. 3, §34 xxxx. 4, §36 odst. 2, §72 xxxx. 3 x 4, §96 xxxx. 1, 3 x 4 x §145 odst. 1 xxxx. a), x), x) a x),

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 3, §34 xxxx. 4, §36 xxxx. 2, §96 odst. 2 a 3, §146 xxxx. 1 xxxx. d) x x) x §146 xxxx. 2 xx 5 a

c) xxxxxxxx xxxxx xxxxx §147.

(2) Xxxxxxxxxx §59 xx 61 se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§149

Xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje

a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx x

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) datum x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx a

e) státní xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx občanství.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx narození, u xxxxxxxx údajů, xxxxx xx narodil x xxxxxx, datum, místo x stát, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx x

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) xxxx

x) xxxxx, popřípadě jména, x příjmení,

b) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) druh x xxxxxx místa xxxxxx x

x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx, informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(7) X využívaných xxxxx xxx x konkrétním xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§150

Kontrola v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx při výkonu xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx jeho držitel xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx dostatečně xxxxxxxxxxxxxx.

XXXX OSMÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§151

Xxxxxxxx podle §21 xxxx. 2 x §30 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 a §43 odst. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §146 odst. 3 xxxx. a) x xxxxxxxxx podle §146 xxxx. 3 písm. x) x x) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §23 xx nepoužije xx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§152

(1) Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx působnosti xxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx daní, s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§153

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., x odpadech x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx k využití, xxxxxxxxxx, sběru nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx nakládání s xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx souhlasu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx 1 roku xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx 2 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxx xxxxxx odpadu x xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx 6 měsíců před xxxxxxxxx lhůt xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx do xxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §14 xxxx. 2 zákona č. 185/2001 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §21 xxxx. 3, smí xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xx xxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 2 xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 do xxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx, xxx lze xxxxx xxxx první xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odpady xxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2, xx použije xxxxxxx §9 odst. 4.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, smí xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xx xxxx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, smí xxx xxxxx odpadu xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 xx xxx, xxx bude x xxxx žádosti pravomocně xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx provozované xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §33b xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx č. 185/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §64 xxxx. 2, a xx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx kladného xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nejdéle xxxx 2 roky xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 2 nejpozději 6 xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §79 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 2 roky xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nabude xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovaná přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §10a xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nemusí xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx splňovat technické xxxxxxxxx xx vybavení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxxx §65 a 66.

§154

(1) Ohlašování odpadů xx xxx 2020 xx provádí podle §39 odst. 2 x 4 až 7 xxxxxx x. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 3 xx 5 xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx 2021.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxxx xxxxx §42 xx 44 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byly xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx plánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §42 xx 44 zákona x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx byly xxxxxx. Xxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx §98 xx 101 xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxx vydán odpovídající xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx pověřené k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx podle §7 xxxx. 1 zákona x. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují xx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §73 odst. 1 do uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností odpadů xxxxx §7 odst. 2 xxxxxx č. 185/2001 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Osvědčení x xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx odpadu xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx osvědčení xxxxx §76 xxxx. 3 xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Odpady, xxxxx přestaly xxx xxxxxxx x xxxxxxx x §3 odst. 6 xxxxxx x. 185/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx se xxxxxxxxx s provozem xxxxxxxx, ze kterého xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx být xxxxxxx xxxxx §10; to xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx.

(6) Povinnost podle §15 xxxx. 2 xxxx. c) se xx dobu jednoho xxxx ode dne xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xx nepodnikající xxxxxxx xxxxx.

§155

(1) Xxxxx původce xxxxxx ukončil činnost xxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x současně xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx tak xxxxxx xx 60 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx vlastníka xxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, vztahují xxxxxxxxxx vlastníka nemovité xxxx podle §15 xxxx. 4.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a současně xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx oprávněné osobě xxxxx §4 odst. 1 xxxx. y) xxxxxx č. 185/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx do 60 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx této xxxxx xx xx vlastníka xxxxxxxx věci, která xxxx zařízením xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx soustředěny, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxx §17 odst. 3.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §45 xx 48 xxxxxx x. 185/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 185/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx fázi xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 odst. 6 xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx fázi xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů25) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx prevenci a x xxxxxxxxx znečištění, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x integrované xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 69/2013 Xx., x xx xxxxxxx bylo na xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx účinnosti zákona č. 229/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, původce xxxxxx xxxxxxx poplatek za xxxxxxxx xxxxxx podle §45 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Za xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxxxxxxxxxx skládky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x skládku a xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x §51 xxxx. 4 xxxxxx x. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxx upustit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 3 xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, do xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx souhlas xxxxx, nejdéle však xx doby 2 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx soustřeďování odpadů, xx základě souhlasu xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx konce doby, xx xxxxxx xxx xxxxx souhlas xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxx zařízení, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx §110 xxxx. 3 se xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx provoz xxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xx dělí xxxxx §48 odst. 1 xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §89 xxxx. 1 nebo 2 xx dvou xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §89 xxxx. 2 xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(10) Xxxxxxxxxxxx veterinární xxxx xxxx povinen poučit xxxxxxxxx v souladu x §89 xxxx. 4 xx xxxx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§156

(1) Xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx, sběr, přepravu, xxxxxxx, využití x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osob xx základě xxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx tuto xxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx poplatkové xxxxxxxxxx u xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpad, xxxxx x pro xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi související, xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 185/2001 Sb. x xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxx xx základě xxxx zmocnění, ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

(3) Xxxx xxxx za poplatkové xxxxxx 2021 vybírat xxxxxxxx za komunální xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx poplatku, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx související, xxxxxxx x poplatkovém xxxxxx 2021, xx xxxxxxx xxxxx č. 185/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxx závazná xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2021.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provedené před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xx xxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx odpadu xxxx vedlejšího produktu xxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto zákonem.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx využití xxxxxx podle §14 xxxx. 1 zákona x. 185/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x jím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx být na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zněním xxxxxx č. 185/2001 Sb., účinným xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 1. Xx xx xxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx stanovena xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x).

§157

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx 2029 xx xxxxxxxxx xxxxx splňující xxxxxxxx xxxxx §40 odst. 1 s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxx, xxxxxx xxxxxxx dílčího xxxxxxx poplatku za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za ukládání xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx skládku od xxxxxxx xxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx vztahu xx xxxxxxx uplatní xxxx nárok xxxxx xxxxxxxx 2, nepřesáhne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 12 x tomuto xxxxxx. Pokud xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Plátce poplatku xxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxx poplatku xx ukládání xxxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxx x xxx xxxx uplatní xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x současně xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxx zahrnutí vznikl xxxxx. Plátce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nárocích xx xxxxxxxx odpadu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve které xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx komunálního odpadu xx dílčím základem xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxx poplatku xx xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 500 Xx xx xxxx.

(5) Pro xxxxx poplatek za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx zbytkového xxxxxx.

§158

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx).

3. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

4. Xxxxx č. 275/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxx xxx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxx xxxxx zákona č. 167/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxxxxxxx zákony.

7. Xxxxx č. 188/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

8. Xxxx xxxxx zákona č. 317/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 156/1998 Xx., x hnojivech, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravcích x substrátech a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 147/2002 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x Ústředním xxxxxxxxxx x zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9. Xxxxx č. 7/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxx xxxxxxxxx zákona č. 444/2005 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx.

11. Xxxx xxxxxxx xxxxxx zákona č. 186/2006 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx stavebního zákona x xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

12. Xxxx xxxx xxxxxx č. 222/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 76/2002 Sb., x integrované xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

13. Xxxxx č. 314/2006 Sb., kterým xx mění zákon x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 296/2007 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

15. Část xxxx xxxxxx č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx životního xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

16. Xxxxx č. 34/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

17. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 383/2008 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx vozidla), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

18. Xxxx xxxxxx zákona č. 9/2009 Sb., kterým se xxxx zákon x. 156/1998 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pomocných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x substrátech x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

19. Xxxx xxxxxx zákona č. 157/2009 Sb., x nakládání s xxxxxxxx odpadem x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

20. Část xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 223/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

21. Část xxx xxxxxxxx zákona č. 227/2009 Sb., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

22. Xxxx xxxxxxxxxx sedmá zákona č. 281/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

23. Xxxx xxxx xxxxxx č. 291/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 252/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

24. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 297/2009 Sb., xxxxxx se xxxx zákon x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx.

25. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 326/2009 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx růstu x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

26. Xxxxx č. 154/2010 Sb., kterým se xxxx zákon x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27. Xxxxx č. 31/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28. Xxxx xxxxx zákona č. 77/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 25/2008 Xx., x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

29. Xxxxx č. 264/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x změně některých xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30. Xxxx xxxxxxxx zákona č. 457/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

31. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx č. 18/2012 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

32. Xxxx xxxx xxxxxx č. 85/2012 Sb., o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx struktur x x změně xxxxxxxxx zákonů.

33. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

34. Xxxx xxxxxxxxxxx zákona č. 167/2012 Sb., xxxxxx se xxxx zákon č. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x elektronickém podpisu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

35. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 69/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony.

36. Xxxx xxxxx zákona č. 169/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 25/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému plnění xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37. Xxxx xxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Sb., o xxxxx xxxxxxxx zákonů x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů.

38. Xxxx xxxxxxxxx osmá zákona č. 64/2014 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu.

39. Xxxx první xxxxxx č. 184/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 169/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 25/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

40. Xxxxx č. 229/2014 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

41. Xxxxx č. 223/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 169/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti životního xxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

42. Xxxx xxxxxxx xxxxxx č. 243/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxx xxxxxx.

43. Část xxxxxxx druhá xxxxxx č. 298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44. Xxxx xxx patnáctá zákona č. 183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích.

45. Xxxx dvacátá pátá xxxxxx č. 225/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

46. Část xxxxx xxxxxx č. 45/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx o xxxxx.

47. Xxxxxxxx č. 383/2001 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx.

48. Vyhláška č. 384/2001 Sb., x nakládání x xxxxxxxxxxxxxxxx bifenyly, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, monometyltetrachlordifenylmetanem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx látek x koncentraci větší xxx 50 xx/xx (x xxxxxxxxx x XXX).

49. Xxxxxxxx č. 237/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků.

50. Xxxxxxxx č. 505/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 237/2002 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

51. Xxxxxxxx č. 41/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 383/2001 Xx., x podrobnostech xxxxxxxxx x odpady.

52. Xxxxxxxx č. 294/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

53. Vyhláška č. 352/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x elektrozařízeními x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxx x nakládání x elektrozařízeními x xxxxxxxxxxxxx).

54. Vyhláška č. 353/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 237/2002 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xx xxxxx vyhlášky x. 505/2004 Xx., x vyhláška č. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

55. Xxxxxxxx č. 124/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 95/2006 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 185/2001 Xx.

56. Xxxxxxxx č. 341/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x biologicky xxxxxxxxxxxxxx odpady a x změně xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., x podmínkách ukládání xxxxxx xx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx povrchu terénu x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x podrobnostech xxxxxxxxx x xxxxxx (vyhláška x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozložitelnými xxxxxx).

57. Vyhláška č. 351/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s odpady, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

58. Xxxxxxxx č. 352/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x odpady x xxxxxxxxx, vybraných autovraků, x způsobu xxxxxx xxxxxx evidence x xxxxxxxx xxxxxx vznikajících x zařízeních xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vybraných autovraků (x xxxxxxxxxxxxx nakládání x autovraky).

59. Xxxxxxxx č. 374/2008 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx x. 381/2001 Xx., xxxxxx xx stanoví Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx nebezpečných xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x států xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx a tranzitu xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vývozu, xxxxxx x tranzitu odpadů (Xxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

60. Xxxxxxxx č. 478/2008 Sb., kterou xx mění vyhláška Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x. 383/2001 Sb., x podrobnostech xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61. Xxxxxxxx č. 54/2010 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 352/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxxxxx autovraků, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vznikajících x xxxxxxxxxx ke xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vybraných autovraků (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx).

62. Xxxxxxxx č. 61/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 294/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx skládky a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 341/2008 Xx., x vyhláška x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

63. Xxxxxxxx č. 65/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 352/2005 Sb., x podrobnostech xxxxxxxxx x elektrozařízeními x xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx).

64. Xxxxxxxx č. 170/2010 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a x xxxxx vyhlášky x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65. Xxxxxxxx č. 285/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 352/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx vyhlášky x. 65/2010 Xx.

66. Xxxxxxxx č. 158/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 352/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67. Xxxxxxxx č. 249/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 352/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x x bližších xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx x xxxx (vyhláška x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

68. Xxxxxxxx č. 93/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx povrchu xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

69. Vyhláška č. 178/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 352/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x elektroodpady x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

70. Xxxxxxxx č. 35/2014 Sb., kterou xx xxxx vyhláška x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

71. Xxxxxxxx č. 105/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 352/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx autovraků, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x zařízeních ke xxxxx a zpracování xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx vybraných xxxxxxxxx (x podrobnostech nakládání x autovraky), xx xxxxx vyhlášky x. 54/2010 Xx.

72. Vyhláška č. 200/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 352/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx financování nakládání x nimi (vyhláška x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a elektroodpady), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

73. Vyhláška č. 321/2014 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx odděleného xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx.

74. Xxxxxxxx vlády č. 352/2014 Sb., o Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 2015-2024.

75. Xxxxxxxx č. 27/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

76. Vyhláška č. 212/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 170/2010 Xx., x xxxxxxxxx x akumulátorech a x změně xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77. Xxxxxxxx č. 248/2015 Sb., o xxxxxxxxxxxxx provádění zpětného xxxxxx pneumatik.

78. Xxxxxxxx č. 270/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 352/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx vedení jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx sběru x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

79. Vyhláška č. 83/2016 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

80. Vyhláška č. 93/2016 Sb., x Katalogu xxxxxx.

81. Xxxxxxxx č. 94/2016 Sb., x hodnocení nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx.

82. Vyhláška č. 387/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

83. Xxxxxxxx č. 437/2016 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx upravených kalů xx xxxxxxxxxx xxxx x změně vyhlášky x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx č. 341/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady (xxxxxxxx o podrobnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpady).

84. Xxxxxxxx č. 210/2018 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 321/2014 Sb., x xxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů.

85. Xxxxxxxx č. 130/2019 Sb., o xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

86. Xxxxxxxx č. 199/2019 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 94/2016 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx.

87. Xxxxxxxx č. 200/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx využívání na xxxxxxx terénu x xxxxx xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

88. Xxxxxxxx č. 305/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 437/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zemědělské xxxx a xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady x xxxxx xxxxxxxx x. 341/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x. 294/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx skládky x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx terénu a xxxxx vyhlášky x. 383/2001 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (vyhláška o xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpady).

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§159

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2021.

&xxxx;

x x. Xxxxx x. x.

Xxxxx v. r.

Babiš x. r.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx x. 541/2020 Xx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx do xxxx 2025 úroveň xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 55 % xxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxx odpadů vyprodukovaných xx xxxxx České xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xx xxxx 2030 xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x úroveň xxxxxxxxx komunálních xxxxxx xxxxxxx xx 60 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

3. Zvýšit xx xxxx 2035 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 65 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyprodukovaných xx xxxxx České xxxxxxxxx.

4. Odstraňovat xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx 2035 x x xxxxxx následujících xxxxxxx 10 % x celkové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2035 x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xxxxxxx xxxxxxxxx komunálních odpadů xxxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxx xxxx množstvím xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohly xxx uloženy xx xxxxxxx podle xxxx 4, x skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 541/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx x odpady

Proces

Typ xxxxxxxx

(xxxxx xxxxxxxxxxx / xxxxxxxx)

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx nakládání

(R, X)

Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

1.1.0

X12x, X8

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1.4.0

X12x

xxxxxxxxxx úprava

1.5.0

D8

fyzikálně-chemické xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

2.2.0

X12x, X9, X13

xxxxxxxxxxxx x/xxxx stabilizace s xxxxxxxx upravený xxxxx

2.5.0

X12x, X9, X13

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vitrifikace, xxxxxx xxxx xxxxxxx

2.6.0

X12x, X9, D13

deemulgace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2.7.0

X12x, X9, D13

dekontaminace xxxxxxxxxx odpadu

2.8.0

R12a, D9

jiné xxxxxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx vlastností xxxxxx

2.9.0

X12x, X9

xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.10.0

X12x

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx- chemické procesy

úprava xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxx §68 před xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

2.11.0

X12x

xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxx

3.1.0

X12x, X14

xxxxxxx s xxxxxxxxx životností

3.1.1

R12g

odpadních elektrozařízení

3.1.2

R12h

vozidel x xxxxxxx druhů xxxxxxx, kromě xxxxxxxx

3.1.3

X12x

x xxxxx recyklace lodí

3.1.4

R12j

drcení

odpadu

3.2.0

R12a, X14

xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

3.2.1

X12x

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

3.2.2

X12x

xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu xx základě xxxxxxxx

3.3.0

X12x, X14

xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx

3.4.0

X12x

X12x, X12x, R12d, R12e, X13, X14

X1x

X3x

X3x, X3x, X4x, X5x

X5x

xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx úprava

3.5.0

R12a

R12b, X12x, R12d, X12x, X12x, X8, D13, X14, X1x

X3x

X3x, R3d, X4x, X5x

Xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunálních xxxxxx

4.1.1

X1x

xxxxxxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxxx

4.2.0

X1x

xxxxxx paliva x xxxxxxxxx xxxxxx

4.2.1

X1x

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

4.3.0

X1x

xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx odpadů

4.3.1

R1b

energetické xxxxxxx kalů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

4.4.0

X1x

xxxxxxxxxxx xxxxxxx bioplynu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

4.4.1

X1x

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

4.5.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

4.6.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

4.7.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

4.8.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vod

4.9.0

R1a

bioplynová xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x omezeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

4.10.0

X1x, X1x, X3x, X3x,

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx produktem xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx využitím produktu

4.11.0

R1a, X1x, X3x, X4x, X5x, R5g

plazma x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx produktem určeným x xxxxxxxxxxxxx využití x s xxxxxx xxxxxxxxxxxx využitím xxxxxxxx

4.12.0

X1x, X1x, X3x, X3x, X4x, R5a, R5g

materiálové xxxxxxx a recyklace

biologické xxxxxxx

xxxxxx kompostu xxxx xxxxxxx

5.1.1

X3x

xxxxxx kompostu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

5.1.2

X3x, R12f

kompostování x xxxxx xxxxxxxx

5.1.3

X3x

xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

5.2.1

X2x

xxxxxxxxxx kyselin x xxxxx

5.3.0

X6x

xxxxxx látek používaných xx snižování xxxxxxxxxx

5.4.0

X7x

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

5.5.0

X9x

xxxx způsob xxxxxxxxxx použití xxxxx

5.5.1

X9x

xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxx fázi xxxxxxx xxxxxxx

5.6.1

X5x

xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx úpravám, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx provozu xxxxxxx

5.7.0

X5x

xxxxxx xxxxxxxxxxxx x podobných xxxxx z xxxxxx

5.8.0

X5x

xxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

5.9.0

X4x

xxxxxxxxxxxx xxxx xxx recyklaci

5.9.1

R4b

recyklace/zpětné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.10.0

X5x

xxxxxxxxxxxx xxxx xxx recyklaci

5.10.1

R5b

výroba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpadů

5.10.2

R5d

solidifikace x/xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

5.11.0

X5x

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

5.12.0

X8x

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.13.0

X3x

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx

5.14.0

X3x

xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx

5.14.1

X3x

xxxxxxxxx xxxxxx

5.14.2

X3x

xxxxxxxxx plastu

5.14.3

R3d

výroba produktu, xxxxx přestává být xxxxxxx, kromě xxxxxx, xxxxxx, kompostu

5.14.5

R3a

výroba produktu, xxxxx přestává xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx x demoličních xxxxxx

5.14.6

X5x

xxxxxxx odpadů x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3, kromě xxxxxxxx 4.7.0, 4.8.0 x 5.16.0

5.15.0

X3x, X3x, X3x, X3x, X4x, X5x, X5x

xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx na zemědělské xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 3

5.16.0

X10x

xxxxxxxx x přípravě xxx opětovné xxxxxxx

5.17.0

X3x, X4x, X5x

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx využitím xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

5.18.0

X1x, X1x, X3x, X3x

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5.19.0

X3x, R4a, X5x, X5x

xxxxxx x xxxxxxxxx určeným k xxxxxxxxxxxxx využití

5.20.0

R3a, R3h, X4x, R5a, R5g

rozpouštění x xxxxxxxx použitelnými xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

5.21.0

X3x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx rozklad (konečné xxxxxxxxxx)

6.1.0

X2

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx

8.1.0

X1, D1b

zařízení pro xxxxxxxxxx odpad

8.2.0

D1, X1x

xxxxxxxx xxx ostatní xxxxx

8.3.0

X1, X1x

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx odpadů

9.1.0

D10

ostatních xxxxxx

9.2.0

X10

xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

9.3.0

X10

xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu

hlubinná xxxxxxxx

10.1.0

X3

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx

10.2.0

X4

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skládek

10.3.0

D5

konečné či xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x kontejnerech xx xxxx

10.5.0

X12

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

10.6.0

X8, D9, D13

Sběr xxxxxx

xxxx

xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x výrobcích x ukončenou životností

11.1.0

vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

11.1.1

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

11.1.2

Xxxxxxxxxx odpadu

ostatních xxxxxx

12.1.0

X13x, X15

xxxxxxxxxxxx xxxxxx

12.2.0

X13x, X15

xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx před xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

12.3.0

X13x

Xxxxxxxxx s xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpětného xxxxxx

xxxxxxxx xxx přípravu x xxxxxxxxxx použití

13.1.0

R3f, X4x, X5x,

Příloha x. 3 x zákonu x. 541/2020 Sb.

Náležitosti xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x odpady, náležitosti xxxxxxx o souhlas x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx k obchodování x xxxxxx a xxxxxxxxxxx zprávy o xxxxxx

1. Žádost x xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, právní xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx právnickou xxxxxx; xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx fyzickou xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx,

x) označení x xxxxxx provozovny, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx doložení xxxxxxxx vztahu xxxxxxxx x předmětné provozovně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx formátu xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x mobilní xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx žadatele,

e) xxxxxxxx činnosti xxxxx Xxxxxxxx činností xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) název, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zařízení souvisejících, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odpadem x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Katalogu xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx zařízení, x pokud xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, též xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxxx do xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxx xxxxx tabulky,

j) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx vlivu provozu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx odpovídající xxxx xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x provozování zařízení xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) návrh xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx deníku x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx nebude po xxxxxxxx xxxxxxx ohrožovat xxxxxx xxxx x xxxxxxx prostředí.

2. Xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx malého zařízení x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1, x výjimkou písmen x), k) x X).

3. Žádost x xxxxxxxx provozu xxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

x) projektovou dokumentaci,

b) xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxx xx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxx délky doby xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 1 x 2 obsahem xxxxxxxxxx xxxx zařízení, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx důvodů, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mapových, xxxxxxxxxx x grafických xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx provozního xxxx zařízení podle xxxx 1 xxxx. x), pouze v xxxxxxxx podobě.

6. Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, právní xxxxx a sídlo, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxx, je-li žadatel xxxxxxxx osobou,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx žadatele,

c) jméno, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx jednat jménem xxxxxxxx a

d) xxxxxx xxxxx x kategorie xxxxxx, xx které xx má xxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Žadatel xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxxxxx k xxxxxxx vyjádření a xxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) údaje xxxxxxx x bodě 1, nejsou-li uvedeny x xxxxxxxxx xxxx, x

x) provozní řád.

9. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxxx ustanovení provozního xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx - kapacity xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxx projektovaná xxxxxxxx xxxxxxxx

x/xxx

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx, xxxxx smí xxxxxxxx xx rok přijmout xxxxx xxxxxxxxxx dokumentace. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx projektovaná xxxxxxxxxxxxxx kapacita xxxxxxxx

x/xxx

Xxxxxxxx xxxxxx x tunách xx xxx, které xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx projektovaná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx)

x/xxx

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx rok, xxxxx smí xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx projektová dokumentace, xxxxx se plánovaná xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx denní zpracovatelská xxxxxxxx

x/xxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zpracování za xxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx projektová xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx má xxxxx x xxxx, zdali xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx okamžitá kapacita xxxxxxxx

x

Xxxxxxxxx množství odpadů, xxxxx xx xxx x xxxxx okamžik xxxxxxxx v zařízení.

Maximální xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

x

Xxxxxxxxx množství xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, které xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx projektovaná xxxxxxxx xxxxxxx

x3

Xxxxxxxx skládky xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx krychlových xxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxx, jaká xxxx xxxx kapacity xxxxxxx (xxxxx m3) se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x3, x

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx uložených xx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx, stav xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx z metrů xxxxxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údajů provedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX 83 8036.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x3

Xxxxxxx projektovaná kapacita xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozšiřování xxxxxxx x údaj o xxx, xxxx část xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x3) se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

Příloha x. 4 x xxxxxx x. 541/2020 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxx x využití xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx bez povolení xxxxxxx xxxxxxxx

1. Zařízení xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k výrobě xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, které xxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

03 03 08

Odpady xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

15 01 01

Xxxxxxxx a lepenkové xxxxx

15 01 05

Xxxxxxxxxx xxxxx

19 12 01

Papír x lepenka

20 01 01

Xxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů x kalendářním roce: 600 000 tun.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx provozované x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxx být x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

10 11 12

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 11 11

15 01 07

Xxxxxxx xxxx

16 01 20

Xxxx

17 02 02

Xxxx

19 12 05

Xxxx

20 01 02

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx zpracovaných xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx: 16 000 x.

3. Xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx smí být x xxxxxxxx zpracovány:

02 01 10

Xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx lesnictví)

10 02 10

Xxxxx x válcování

12 01 01

Piliny x xxxxxx xxxxxxxxx kovů

12 01 02

Xxxx xxxxxxxxx xxxx

12 01 03

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

12 01 04

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

12 01 17

Xxxxxx z xxxxxxxxxxx

15 01 04

Xxxxxx xxxxx

16 01 17

Xxxxxxx xxxx

16 01 18

Xxxxxxxxx xxxx

17 04 05

Xxxxxx a xxxx

17 04 01

Měď, xxxxx, xxxxx

17 04 02

Xxxxxx

17 04 03

Xxxxx

17 04 04

Xxxxx

17 04 06

Xxx

17 04 07

Xxxxxx xxxx

17 04 09*

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxx

19 10 01

Xxxxxxx x ocelový xxxxx

19 12 02

Xxxxxxx kovy

19 12 03

Xxxxxxxxx kovy

20 01 40

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx: 4 100 000 t xxx xxxxxxx xxxx, 500 000 t xxx neželezné xxxx.

4. Xxxxxxxxxx stanice zpracovávající xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx smí být x zařízení xxxxxxxxxx:

02 01 01

Kaly x xxxxx a z xxxxxxx

02 01 03

Odpad xxxxxxxxxxx pletiv

02 01 06

Xxxxxxx trus, xxx x xxxx (včetně xxxxxxxxxx xxxxx), kapalné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx mimo xxxxx xxxxxx

02 01 07

Xxxxxx x xxxxxxxxx

02 03 01

Xxxx x xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x separace

02 03 04

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx spotřebě xxxx xxxxxxxxxx

02 02 05

Xxxx x čištění xxxxxxxxx xxx x místě xxxxxx xxxxxx

02 04 01

Xxxxxx z čištění x xxxxx xxxx

02 04 03

Xxxx x xxxxxxx odpadních xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx

02 06 01

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zpracování

02 06 02

Xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx vod v xxxxx xxxxxx xxxxxx

02 07 01

Xxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

02 07 02

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

02 07 04

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

02 07 05

Xxxx z xxxxxxx odpadních xxx x xxxxx jejich xxxxxx

19 12 12

Xxxx xxxxxx (xxxxxx směsí xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 12 11 (pouze xxxxx, xxxxx vznikl x xxxxxxxx xxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a který xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 4)

20 01 08

Biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx x stravoven (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx živočišného xxxxxx)

20 02 01

Biologicky rozložitelný xxxxx

Xxxxxxxxx množství odpadů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx 30 % x xxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx upravených xxxx xx zemědělské xxxx.

6. Xxxxxxxxxx zeminou xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx 10 000 x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx 50 000 x xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx do 2 xxxxxxxxx xxxx zařízení x zasypávání.

7. Využití xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provozované x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikami.

Odpady, xxxxx xxx být x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

07 02 13

Xxxxxxxx xxxxxx

11 01 05

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

12 01 02

Xxxx xxxxxxxxx xxxx

16 03 05

Xxxxxxx

16 06 06

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

17 04 05

Xxxxxx x ocel

Maximální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx: 20 000 x

9. Xxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx plastů, xxxxxxxxxxxx kaučuku x xxxxxxxxxxxx vláken provozované x xxxxxxx s xxxxxxxxxx dostupnými xxxxxxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xxx xxx x zařízení xxxxxxxxxx:

07 02 13

Plastový odpad

16 01 19

Plasty

17 01 03

Xxxxxx

17 06 04

Izolační xxxxxxxxx neuvedené xxx xxxxx 17 06 01 x 17 06 03

20 01 39

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx zpracovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx: 10 000 xxx.

10. Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxx výhradně x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx smí xxx x xxxxxxxx zpracovány:

16 02 11*

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (XXXX) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX)

16 02 12*

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

16 02 13*

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 16 02 09 xx 16 02 12

16 02 14

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx čísly 16 02 09 až 16 02 13

20 01 23*

Vyřazená zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20 01 35*

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx čísly 20 01 21 x 20 01 23

20 01 36

Vyřazené elektrické x elektronické xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx čísly 20 01 21, 20 01 23 x 20 01 35

Xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kalendářním xxxx: 500 x.

11. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik sloužící xxxxxxxx k obnově xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx teplou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

16 01 03

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx množství zpracovaných xxxxxx x kalendářním xxxx: 15 000 x.

12. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx pouze ostatní xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx kapacita xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx 100 x.

Příloha x. 5 x xxxxxx x. 541/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x úpravy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx využitím

Způsoby xxxxxxx odpadů

Způsoby xxxxxxxxx xxx X1 Využití xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx způsobem x xxxxxx xxxxxxx

X1x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k výrobě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx bodě

R1b

Výroba xxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx spadající xxx X2 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X2x

Xxxxxx získávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx spadající xxx R3 Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

X3x

Xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx organických xxxxx, xxxxx xx nepoužívají xxxx rozpouštědla xxxxxxxxx x xxxxxxx bodech

R3b

Přepracování xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx přestává xxx odpadem

R3c

Recyklace xxxxxx

X3x

Xxxxxxxxx xxxxxx

X3x

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X3x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
X3x Xxxxxxxxxxxx

X3x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X4 Xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x sloučenin xxxx

X4x

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a sloučenin xxxx neuvedené x xxxxxxx xxxxxx

X4x

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro recyklaci, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

X4x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X5 Xxxxxxxxx xxxx zpětné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X5x

Xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neuvedené x xxxxxxx xxxxxx

X5x

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x recyklaci, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

X5x

Xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx anorganických materiálů xxxxxx xxxxx

X5x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přestávají xxx odpadem

R5e

Využití xxxxxx x zasypávání, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx fáze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X5x

Xxxxxxx odpadů x rekultivaci skládek xx xxxxx fázi xxxxxxx skládky

R5g

Výroba vitrifikovaného xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X6 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx

X6x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zásad

Způsoby xxxxxxxxx pod R7 Xxxxxx získávání xxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X7x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx pod X8 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

X8x

Xxxxxx získávání xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X9 Xxxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxx použití xxxxx

X9x

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx opětovného xxxxxxx olejů

Způsoby xxxxxxxxx xxx X10 Xxxxxxxx xx půdy, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

X10x

Xxxxxxxx xx půdy, xxxxx xx přínosem xxx zemědělství xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X11 Xxxxxxx xxxxxx získaných xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx označením X1 xx X10

X11x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx uvedených xxx xxxxxxxxx R1 xx X10

Xxxxxxx úpravy xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx Úprava X12 odpadů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx uvedených xxx xxxxxxxxx R1 xx X11 xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx

X12x

Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx některým xx xxxxxxx uvedených xxx označením X1 xx X11 neuvedená x xxxxxxx bodech

R12b

Úprava xxxx využitím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

X12x

Xxxxxx xxxx recyklací nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx organických xxxxx (xxxxx, xxxxxx)

X12x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx

X12x

Xxxxxx x xxxxxxxx recyklaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx, xxxxxx, stavební xxxxxx)

X12x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nevyhovující kvality

R12g

Zpracování xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X12x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

X12x

Xxxxxx xxxx x čistíren xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

X12x

Xxxxxxxxx lodí

Skladování xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx pod R13 Xxxxxxxxxx odpadů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx uvedených xxx xxxxxxxxx R1 xx X12, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx

X13x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx některým ze xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxxx X1 až X12, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxxx

X bodu X3 - Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxx xxxxx, a využití xxxxxxxxxxx materiálů ve xxxxx zasypávání.

K bodu X12 - Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx vhodný kód X, xxxx xxxxx xxxxxx zahrnovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx demontáž, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, lisování, xxxxxxxxxx, xxxxxx, drcení, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, oddělování, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx R1 xx R11.

Příloha x. 6 x xxxxxx x. 541/2020 Sb.

Způsoby xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx odpadu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx

X1x

Xxxxxxxx x úrovni nebo xxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

X1x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx technické zabezpečení xxxxxxx

X2

Xxxxxx půdními procesy (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozklad xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx v xxxx)

X3

Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx injektáž xxxxxxxxxxxx odpadů do xxxx, solných xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx)

X4

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů nebo xxxx xx prohlubní, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx)

X5

Xxxxxxxx xx speciálně xxxxxxxxx provedených xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou uzavřeny x xxxxxxxxx xxxxxxxx x od vnějšího xxxxxxxxx)

X6

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxx x xxxxxx

X7

Xxxxxxxxxx xx moří x xxxxxx, včetně ukládání xx mořské xxx

X8

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx produktem xxxx sloučeniny nebo xxxxx, které se xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx X1 až X12

X9

Xxxxxxxxx-xxxxxxxx úprava jinde x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx konečným xxxxxxxxx xxxx sloučeniny xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx způsobů uvedených xxx xxxxxxxxx X1 xx X12 (například xxxxxxxxxx, xxxxxx, kalcinace)

D10

Spalování xx xxxxxxx

X11

Xxxxxxxxx na xxxx

X12

Xxxxxx uložení (například xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xx xxxx)

X13

Xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx X1 až D12

D14

Přebalení xxxx odstraněním xxxxxxxx xx xxxxxxx uvedených xxx xxxxxxxxx X1 xx X13

X15

Xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx některým ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx D1 xx X14, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx shromažďování a xxxxx.

Xxxxxxxx

X xxxx D11 - Tento xxxxxx xx zakázán xxxxxxxx xxxxxxxx EU a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X bodu X13 - Xxxxx xxxx x dispozici xxxx xxxxxx xxx X, může xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odstranění, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx před použitím xxxxxxxxx ze způsobů xxxxxxxxxx X1 xx X12.

Příloha x. 7 x zákonu x. 541/2020 Sb.

Výše požadované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx její xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx = (Xx - (Ef + Xx)) / (0,97 x (Xx + Xx))

Xx se xxxxxx roční množství xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx tepla xxxx xxxxxxxxx. Vypočítá xx xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2,6 x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hodnotou 1,1 (XX/xxx).

Xx xx xxxxxx xxxxx energetický vstup xx systému x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx páry (XX/xxx).

XX xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx odpadech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx čisté výhřevnosti xxxxxx (XX/xxx).

Xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx Xx x Xx (XX/xxx).

0,97 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxxxx popela x xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x referenčním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účinnosti pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx X1

Xxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009: 0,60.

Xxx zařízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008: 0,65.

Xxxxxxx x. 8 x zákonu x. 541/2020 Sb.

Způsob x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx finanční xxxxxx podle čl. 6 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx vzorec pro xxxxxxxxx

Xxxxxxxx vzorec xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x oznámením o xxxxxx přepravy xxxxxx x České republiky xx zahraničí:

Z = X x (X + X + X) (1)

X - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x [Xx], [xxxx] nebo jiné xxxx. Výsledek podle xxxxxx (1) se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx [Xx] xxxx desítky [xxxx], u xxxxxx xxx obdobně. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx výpočtu xxxxx xxxxxx (1) je 10 000 Xx.

X - hmotnost xxxxxx x xxxxxx [t], xx xxxxx se xxxxxxxx finanční xxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxx záruky (X) x xxxxxxx xx výpočet odpovídající xxxxxxxxx xxxxxx (M), xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx dolů.

A - xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx tuny odpadu

T - xxxxxx xx xxxxxxxx jedné xxxx xxxxxx ze zařízení xx státě xxxxxx xxxx do Xxxxx xxxxxxxxx

X - xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx po xxxx 90 xxx.

Xxxxxx xxxxxxx X, X x X xx [Xx/x], [euro/t] xxxx. Xxxx dosazením xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx (1) se xxxxxxxx xx shodnou xxxxxxxx ([Xx/x], [xxxx/x] xxxx.) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx den předcházející xxx xxxxxx oznámení, xxxxxxxxx dni, kdy xx výpočet prováděn.

2. Xxxxxx při xxxxxxxxx

2.1 Xxx xxxxxxx xx xxxxxxx z informací x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxxxxx pododstavce xxxx 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006.

2.2. Xxxxxx xx alternativní xxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx "A" ve xxxxxx (1): Xxxxxxx xx přiměřená hodnota x xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx x. 1 - xxxxxxxxx členu "X" xx xxxxxx (1)

Xxx.

Xxx xxxxxx, xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx v Xx/x

X

Xxxxx, xxxxx, xxxxx - spalování

5 000

X

Xxxxxxxxxx

6 500

X

Xxxxxx xxxxxxx 20, xxxxxxxxx výše - xxxxxxxxx

6 000

X

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx výše

7 000

X

Xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx zákaz xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx

6 200

X

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

13 000

N

Dentální xxxxxxx

50 000

X

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

16 000

X

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx

14 000

X

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 50-100 xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

35 000

X

Xxxxxx x odpady xxxxxxxxxx xxxxxx

250 000

N

Odpady, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx skládkování, xxxxxxxxx xxxx

13 000

X

X

Xxxx xxxxxx neobsahující xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, freony xxxx.*)

30 000

*) Minimální xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odpadu

Pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx kladnou tržní xxxxxxx, dosadí xx xx vzorce (1) xx xxxx "X" xxxx.

2.3 Xxxxxx xx xxxxxxxx - xxxx "X" ve vzorci (1)

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx:

X = 10 + 0,1 x (X + 500) (2)

10 - xxxxxxxxx, xxxxx rozměr xx [xxxx x t-1]

0,1 - konstanta, xxxxx xxxxxx je [xxxx x t-1 x xx-1]

X - xxxxxxxxxx xxxxxx za přepravu xxxxx xxxx odpadu, xxxxxxxx xx v [xxxx/x].

500 - xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx je [xx]

X - xxxxxxxxxx x [xx] xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx odpadu, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §48

2.4 Xxxxxx xx skladování xxxxxx xx dobu 90 dnů - xxxx "X" xx xxxxxx (1)

Xxxxxxx č. 2 - Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 90 xxx

Xxx odpadu

Částka x Xx/x

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx x Xx/x

Xxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

4 000

2 000

Pasty, kaly

6 000

3 000

Prach, xxxxxx

8 000

4 000

Tuhý odpad xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx)

12 000

6 000

Xxxxxxx xxxxx

16 000

8 000

2.5. Množství xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - člen "X" xx vzorci (1).

Xx xxxxxxxx vzorce (1) pro xxxxxxx xx dosazuje xxxxxxxx xxxxxx x tunách, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) součtu xxxxxxxxx xxx. "xxxxxx xxxxxxx"; xx "xxxxx xxxxxxx" xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx taková xxxxxxx, xxxxx byla odeslána xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokončení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx "M" v xxxxxxx xxxxxxxx "xxxx xxxxxxx" xxxxxx zejména xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx, x jakou bude xxxxxxxx xxxxxx zasílat xxxxxxxxx x využití xxxx xxxxxxxxxx zásilky xxxxxx x souladu x čl. 16 xxxx. e) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1013/2006. Xxxxxxxxxxxx stanoví x xxxxxxxxxx x souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hodnota "X" xxxxx být xxxxx, xxx xx xxxxxxxx přepravovaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx 10 xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hmotnosti x xxxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.6 Při xxxxxxxxx xxxxxx xx přepravu xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zohlednit xxxxxxx x částkách xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "X" xxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx námořní xxxxxxxx podle informace x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 14 xxxxx 1 xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006.

2.7 Xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx "X", "X" x "X" xxxxxxx podle xxxxxxxx 2.2, 2.3, 2.4 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ([Xx/x], [xxxx/x] xxxx.) x xxxxxx do xxxxxx (1). Za "X" xx xxxxxx xx xxxxxx (1) xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx odstavce 2.5.

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxx x. 541/2020 Sb.

Sazba poplatku xx xxxxxxxx xxxxxx xx skládku x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx podílejí xx xxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (x Kč/t)

Poplatkové xxxxxx x xxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 x xxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx*)

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850

xxxxxxxxxx xxxxxx

500

500

500

500

500

600

600

700

700

800

xxxxxxxxxxxx xxxxxx

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

xxxxxxxxx odpadů

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

*) xxxxx §40 odst. 1.

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xx výši xxxxxxx poplatků (x %; xxxxxxxx obce, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky)

Dílčí xxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx x roce

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 x xxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx*)

60/40

50/50

45/55

36/64

28/72

26/74

24/76

22/78

20/80

20/80

xxxxxxxxxx xxxxxx

80/20

75/25

75/25

75/25

75/25

60/40

60/40

50/50

50/50

40/60

xxxxxxxxxxxx xxxxxx

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

xxxxxxxxx technologických xxxxxx

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

Příloha x. 10 x zákonu x. 541/2020 Sb.

Parametr xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx hodnota

Jednotka

spotřeba kyslíku xx 4 xxxxx (XX4)*)

10

xx X2/x xxxxxx

*) XX4 - xxxx xxxxxxxxxx aktivity, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx X2 za 4 xxx

Xxxxxxx č. 11 x zákonu x. 541/2020 Xx.

Xxxxx žádosti x xxxxxxx pověření x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů x xxxxx návrhu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověření x hodnocení nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx

1. Obsah xxxxxxx x udělení xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů

Žádost x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního řádu

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud nemá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx uvedených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo odborného xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §74 xxxx. 1 až 3x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx správního xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud nemá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žadatele, xxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností odpadů xxxxxxxxx x příloze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxx3), xxx jejichž hodnocení xx navrhuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověření,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Příloha č. 12 x xxxxxx č. 541/2020 Sb.

Množství odpadů, xx xxxxx xx xxxxxxxx výjimka xxxxx §157

1. Xxxxxxx množství xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxx §157, xx xxxxxxx xxxx násobek xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxx odpadů na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x následující tabulce xxx kalendářní xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx období.

2. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx x poplatkových xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obcí xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx 1 hledí na xxxxxx počtů xxxxxxxx xxxxxxxxx obcí xxxxxxxxx x bilanci obyvatel xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, která xxx xxxxxxxxx obce xxxxxxxx, xxxxxxx x bilanci xxxxxxxx.

3. X případě xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx části xxxx, pro xxxxx xxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxx X xxxxxxxxx podle xxxxxx

xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x na ukazatel X vypočtený xxxxx xxxxxx

xxxx na xxxxx xxxxxxxx nově vzniklé xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

X těchto xxxxxxxx xxxx jednotlivé xxxxxxxxx následující xxxxxx:

X … počet xxxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečně xxxxxxx x bilanci xxxxxxxx

XXxxxxxxx … xxxxx xxxxxx přihlášených x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxx o evidenci xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x 1. xxxxx kalendářního roku, xx xxxxxx nastane xxxxxxxxxx xxxxxx

XXxxxx xxxxxxx … počet xxxxxx xxxxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx

Xxx

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx

0,2

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 541/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Rady 86/278/EHS xx dne 12. června 1986 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx při používání xxxx x čistíren xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/692/EHS, xxxxxxxx Rady 807/2003/ES, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 219/2009/XX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/853.

Xxxxxxxx Rady 87/217/EHS ze xxx 19. března 1987 x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx azbestem, xx xxxxx xxxxxxxx Rady 91/692/XXX, xxxxxxxx Rady 807/2003/XX x rozhodnutí Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/853.

Xxxxxxxx Xxxx 96/59/ES xx xxx 16. xxxx 1996 x odstraňování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (PCB/PCT), xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 596/2009/XX.

Xxxxxxxx Xxxx 1999/31/ES ze xxx 26. dubna 1999 x skládkách odpadů, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1882/2003/XX, nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 1137/2008/XX, směrnice Xxxx 2011/97/EU a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/850.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2008/98/ES xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Komise 1357/2014/XX, xxxxxxxx Xxxxxx 2015/1127/XX, xxxxxxxx Rady (XX) 2017/997 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2018/851.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2010/75/EU xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o průmyslových xxxxxxx (integrované prevenci x omezování xxxxxxxxxx).

2) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2150/2002 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 ze xxx 14. xxxxxx 2006 x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1257/2013 xx xxx 20. listopadu 2013 x xxxxxxxxx lodí x o xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1013/2006 x směrnice 2009/16/XX, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/852 xx xxx 17. xxxxxx 2017 x rtuti a x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1102/2008.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/1021 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxx organických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1357/2014 xx xxx 18. xxxxxxxx 2014, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/XX x odpadech x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/997 xx dne 8. června 2017, xxxxxx se xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/98/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx HP 14 "xxxxxxxxxx".

4) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1069/2009 ze xxx 21. října 2009 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x získané xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1774/2002 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktech živočišného xxxxxx), v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 767/2009 xx xxx 13. července 2009 x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1831/2003 x x xxxxxxx xxxxxxxx Rady 79/373/EHS, xxxxxxxx Xxxxxx 80/511/XXX, xxxxxxx Xxxx 82/471/XXX, 83/228/XXX, 93/74/EHS, 93/113/XX x 96/25/ES a xxxxxxxxxx Komise 2004/217/XX, x xxxxxxx znění.

6) Xxxxxxxxx xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx zdraví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Sb., o xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 350/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 o xxxxxxxxxx, hodnocení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx chemických xxxxx, o xxxxxxx Xxxxxxxx agentury xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 793/93, nařízení Xxxxxx (XX) x. 1488/94, xxxxxxxx Xxxx 76/769/XXX x xxxxxxx Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX a 2000/21/XX, x xxxxxxx znění, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1272/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx látek x směsí, x xxxxx x zrušení xxxxxxx 67/548/EHS x 1999/45/XX x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006, x xxxxxxx znění.

9) Například nařízení Xxxx (EU) č. 333/2011 xx xxx 31. xxxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxxx, xxx určité xxxx xxxxxxxx šrotu xxxxxxxxxx xxx odpadem xx smyslu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/98/ES, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 715/2013 xx dne 25. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx být xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/XX.

10) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 178/2002 xx xxx 28. xxxxx 2002, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx postupy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x platném znění.

11) Xxxxx č. 201/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 165/2012 Sb., x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 44/1988 Sb., x ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx úřadu č. 99/1992 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxxxx, zajištění a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

14) Xxxxxxxxx xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, Xxxxxxxx xxxxxx o mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx - XXX (Xxxxxx 1957), vyhlášená xxx č. 64/1987 Sb., v xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxx (XXX) (Xxxxxx 2000), xxxxxxxxx xxx č. 102/2011 Sb. m. s., Xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxxx X x Xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxxxx xxx č. 8/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxx.

15) Xxxxx č. 25/2008 Sb., x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1272/2008, x xxxxxxx xxxxx.

Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - XXX (Xxxxxx 1957), x xxxxxxx xxxxx.

Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (XXX), x xxxxxxx xxxxx.

17) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1272/2008, v xxxxxxx xxxxx.

18) Zákon č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021.

20) Xxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 309/2006 Sb., kterým xx xxxxxxxx další xxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxxxx nebo poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 361/2007 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 432/2003 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičních xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx expozičních xxxxx x náležitosti xxxxxxx xxxxx x azbestem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

21) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852.

22) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1257/2013, x xxxxxxx xxxxx.

23) Basilejská xxxxxx x kontrole xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přes xxxxxxx států a xxxxxx zneškodňování (Xxxxxxx 1989), xxxxxxxxx xxx č. 6/2015 Sb. m. s.

24) Například xxxxx č. 273/2008 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx č. 294/2005 Sb., x podmínkách ukládání xxxxxx na skládky x jejich xxxxxxxxx xx povrchu terénu x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxx č. 383/2001 Sb., x podrobnostech nakládání x odpady.