Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Nález ÚS ze dne 12.11.2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení §72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.

337/2019 Sb.

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

337

NÁLEZ

Ústavního xxxxx

Xxxxxx republiky

Ústavní xxxx xxxxxxx xxx xx. xx. Pl. XX 19/17 xxx 12. xxxxxxxxx 2019 x xxxxx složeném xx xxxxxx Ludvíka Xxxxxx, Jaroslava Xxxxxx, Xxxx Filipa, Jaromíra Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx (soudce xxxxxxxxx) x Xxxxxx Zemánka x xxxxxx xxxxxxx 19 senátorů Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx. XXXx. Xxxxxxx Koudelkou, Xx.X., xxxxxxxxx, se xxxxxx x Xxxx, Xxxxxxxx 46, na zrušení xxxxxxxxxx §72 odst. 1 a 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb., xx účasti Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účastníka řízení,

takto:

I. Xxxxxxxxxx §72 odst. 1 zákona x. 280/2009 Sb., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb., xx xxxx uplynutím xxx 31. xxxxxxxx 2020.

XX. Xx xxxxxxxxx části xx návrh xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx 17. xxxxx 2017 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 19 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 280/2009 Sb., daňový xxx, ve znění xxxxxx č. 458/2011 Sb., dnem xxxxxxxxx nálezu xx Xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxx podán podle čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Ústava") a §64 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xxx rozpor x čl. 1 xxxx. 1, čl. 2 xxxx. 4, čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 3, čl. 4 xxxx. 1 a 2, čl. 10 xxxx. 2 x 3 x čl. 11 odst. 5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a svobod (xxxx xxx "Listina").

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

3. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx vydávaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §72 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "daňový řád") xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákon, xxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, by xxxx xxx xxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x čl. 11 odst. 5 Xxxxxxx plyne xxxxxx výhrady xxxxxx x to, xx xxxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x podstatné daňové xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx napadenými xxxxxxxxxxxx k nedůvodnému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx principů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xxxxx čl. 1 odst. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxxx kontrola xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla svázána xxxxxxx pravidly a xxx xxxxxxx formuláře xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx a je xxxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx soudy, xxx xx xxxx například x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zápis xx veřejného xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 323/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, evidence xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x některým xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 459/2017 Sb.

5. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx §72 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb., x z xxxxxx, že na xxxxxxxx tiskopisech (formulářích) xxxxxx daňový xxxxxxx xxxxxx údaje x xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cizích xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxx xx toho xxxxxx, xx ustanovení §72 odst. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xxxx o sobě xxxx xx první xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx, xxxxx xx jen xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx zneužívat. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx tento xxxx faktickou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxx ten xxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxxxxx informace xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xx xx, že §72 xxxx. 2 zákona x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, z xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxx tiskopisech xxxxxxxxxx, a též x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správy daní, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Derogace xxxxxx xxxxxxxxxx je podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, aby zákonodárce xxxxxxx xxxx oblast xxxxx x xxx xxxxxxx konformně.

7. Na xxxxxxx svých tvrzení xxxxxxxxxxxxx poukázala na xxxxxx, kdy Ústavní xxxx Xxxxxxxx republiky xxxxxx přechodné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx ustanovení xxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxx zakázkách jsou xx xxxx od 1. xxxxx 2001 xx 31. xxxxx 2002 v xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úrovni xxx xxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 23. xxxxxxxx 2013 sp. xx. Pl. ÚS 13/12 (N 126/70 XxXX 147; 259/2013 Sb.) xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxx xxxxxxxxxx §289 xxxx. 2 xxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxxxxxx vládu xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x zejména xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze dne 6. prosince 2016 xx. xx. Pl. XX 32/15 (X 232/83 SbNU 605; 40/2017 Sb.) ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení x zákoně č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o DPH") x uvedla, že xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx plynoucí xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 a 2 zákona x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb., neboť xxxxx xxxxxx názoru xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení x zákoně o DPH a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tiskopisů x §72 xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

XXX.

Xxxxxx xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx

8. Xxxxxxx xxxx xxxxx §69 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále jen "zákon o Ústavním soudu") zaslal xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx jako účastníkům xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx ochránkyni xxxx jako xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx vedlejší xxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx průběh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxx navrhována ke xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, že xx xxxx Xxxxxxxxx soudu, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx rozhodl x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

10. Xxxxx Xxxxxxxxxx České republiky xx svém xxxxxxxxx xxxxxx danou xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 xx xxxxxxxx x xxxxxxx řádu xxx xx počátku xxxx xxxxxxxxx, xxxx ode xxx 1. xxxxx 2011, přičemž xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx č. 458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx zákonů, xxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" vložena slova "xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů". Účinnost xxxx změny nastala xxxx 1. ledna 2013. Xxxxxxxxxx §72 xxxx. 2 xx xxxxxxxx x daňovém řádu xxxxxx xxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxx ode xxx 1. xxxxx 2011, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, že právní xxxxxxxxxx formulářových podání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxx součást daňového řádu xxx xx xxxxxxxx xxxx přijetí, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jeden x prvků xxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx předpisu. Xxxxx xxxx uvedl, xx v xxxxxxxxx xx již vícekrát xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x přijetí nového daňového řádu, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xx. zn. Xx. XX 18/14 xx xxx 15. xxxx 2015 (N 165/78 XxXX 469; 299/2015 Sb.) x xxx xx. zn. Xx. XX 24/14 xx xxx 30. června 2015 (X 123/77 XxXX 867; 187/2015 Sb.), x na xxxx xxx vyjádření xxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxx uvedl, xx xx xxxx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx napadených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx věci xxxxxxx.

11. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxx 2017 x. 714 xxxxxxxxx svůj xxxxx xx xxxxxx, navrhla xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx vedlejší xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXx. Xxxx Chvojku, xxx xx xxxxxxxxxx x ministrem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xx ustanovení §72 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx návrh xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na nález Xxxxxxxxx soudu sp. xx. Pl. XX 32/15, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o DPH. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx do xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 360/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016. Ústavní xxxx x xxxxxx xx. zn. Xx. XX 32/15 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx takový a x provedený test xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx příznivě. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx senátorů xxx ve větší xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx mu xxxxxxx pouze zrušením xxxxxxxxxx §101d odst. 1 xxxxxx o XXX (x xx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2017) x xxxxxxxxxx §101g odst. 5 zákona x XXX (xxxxxxxxx vyhlášení xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxx požadoval, aby zákon o DPH xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx okruh xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nad koncepcí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §101d xxxx. 1 xxxxxx o XXX x dospělo k xxxxxx, xx pro xxxxxx jistotu xxxx xxxxxxx nejvhodnějším xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pozměňovací xxxxx, xxxxx xx xxxx být xxxxxxx xx půdě Poslanecké xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vládního návrhu xxxxxx, který by xxxxxxxxx xxxxxx zákona o DPH. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 370/2017 Sb., x platebním xxxxx, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku. Vláda xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx ustanovení §101d odst. 1 xxxxxx x DPH xxxxxxxx xxxxxxxxx Ústavního xxxxx, xxx byly xxxxxxxxx v xxxxxx xx. xx. Pl. XX 32/15, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx názoru vlády xxxx xxxxxxxxxx §101d xxxx. 1 xxxxxx x XXX x xxxxxx xxxxxxx Ústavním xxxxxx v xxxxxxxxx xxx specialis xxxx xxxxxx xxxxxx daňového řádu x v xxxxxxx, xx xx nebylo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx novou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daňového řádu.

12. X xxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vláda xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nosičem xxx xxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx hmotněprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx daňovou xxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mu však xxxxxxx, který xx xx splnění této xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tvrzení xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Díky xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx daňový xxxxxxx zákonnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxx, xx xx xxx tvrzená neodchyluje xx daně xxxxxxxxx xxxxxxxx daně, xxxxxx xxxxxxx daně xxx xxxxxxxx xxxxxxxx oznamovat x xxxxxxxx xxxxx, xxxx. dodatečný xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx §140, xxxx. §144 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx). X případě xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx daňovými xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx pojmově xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x se xxxxxxxx požadavkem na xxxxxx využití. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvést x něm xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx rovněž x xxxxx xx xxxxx mírou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údajů, xxxxx xx daňový xxxxxxx povinen správci xxxx xxxxxx s xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx formuláři. X xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx pohyboval x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, a to x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a právního xxxxx. Uvedené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x daňovém řádu, xxxx. v xxxxxxx xxxxx, obecně xxxxxxxxx různými xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx toto stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výčtem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxx xx xxxxxx množství, xxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. To xxxx xxxxxxxxx, xx možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx zákonné mantinely xxx rozsah xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx formulářů xxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx). Xxxxxxx tyto normy x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx číst x xxxxxxxx xxxx xxxxx celek, xx. xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx tedy xxx xxxxx vlády xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxx v konkrétním xxxxxxx pohybuje uvnitř xxxxxxxxx xxxxxxxxx (definovaných x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx výše. Zda xxxx tak xx, xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ověřitelné xxxxxxxxx výkladovými xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxx, x to x x xxxxxxx xx ustálenou správní xxxxx. Pokud xx xxxx xxxxxxxxx formulář xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx "předvídatelným formulářem", xxx jej xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx - x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkladu právních xxxxx - i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Pl. XX 32/15, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx konstatováno, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxx tvrzení vlády xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nástrojem xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx může v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x konkretizovat, avšak xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx daňovému xxxxxxxx nezakládá. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejde fakticky x rozšíření xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx daně pravomoc xxxxxx, xxx xxxxx x stanovení pravidel xxx poskytování těchto xxxxx, zejména založení xxxxxxxxx režimu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx využívající xxxxxxxxx, které konkretizují xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x řadě xxxxxxx i hospodárnější x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx využívané xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx konkrétním případě xxxxxxxxxxxx xxxxx předem xxxx.

15. X námitce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx vydávání xxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xx xx xxx vydání konkrétního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, právní úprava xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pomocí xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx domáhat xxxxxxx svých xxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odmítnout (xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx údaj xxxxxxx. Xxxxx xx procesním xxxxxxxxxxx [§11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Xx., daňový xxx] x z tohoto xxxxxx xxxx možné xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (§109 xxxx. 2 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx). Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx uložena (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §247 xxxx. 2 zákona x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb. Xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xx proti xxxx xxxxxxx. V případě xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx soud x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

16. Xxxxx má za xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proces, xxxxxxxx xxxxxxx obrany xxxxx xxxxxxx xx "xxxxxxx xx xxxxx" xx strany xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx dovodit xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx formuláře obecně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x omezení kazuistiky x rigidity xxxxxxx xxxxxx, které xxxx x praxi jednou x příčin xxxxxx xxx. xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx taxativního xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx doby xxx úpravy xxxxxxxx xxxxx x ohledem xx xxxxxxxx postup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx by xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žádný xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx možnost xxxxxx xx xxxxx excesivním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx prakticky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Takový xxxxxx xx naopak směřoval xxxxx xxxxxxxxxx zaznívajícímu xxxxxxxxx xx větší xxxxxxxxxxxx x srozumitelnost xxxxxx xxxxxxxxxxx.

17. Závěrem xx svém xxxxxxxxx xxxxx shrnula, xx xxxxxxxxxxxxx se ve xxxx návrhu xxxxxx xxxxxxx ustanovení §72 xxxx. 1 a 2 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxx č. 458/2011 Sb., primárně x zájmu zamezení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o DPH, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 1. ledna 2018 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravou v xxxxx zákona o DPH. Z xxxxxx xxxx pohledu xx xxxx xxxxx xxx stal bezpředmětným, xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx senátoři xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx měli xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řešit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx znamenalo xxxxxxx xxxxx xx praktického xxxxxx xxxxxx xxxx, x xx xxx xx xxxxxx daňových xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx daně. Xx xx týče xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňového řádu, xxx xxxxxxxxxxx, xx jimi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podání xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správy xxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx práva. Xxxxx xxxxxx xxxxx je x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx možné konstatovat, xx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x nich xxxxxxxxxxxx xxxxx xx strany Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx takový krok xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx limitů. Xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podání xxxxxx, x smyslem, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx daný xxxxxxxx přiměřeným x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Případné xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx pak xxxxxx xxx specifikovány xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o DPH.

18. Veřejná xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx dopisem xx xxx 21. září 2017 sdělila, že xxxxx práva xxxxxxxx xx řízení xxxx xxxxxxxx účastnice xxxxxxxxx.

19. Xxxxxxx soud xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx a x xxxxxxxx replice xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

20. Xx zaslaná xxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx připomínky a x xxxxxxxxx vlády xxxxxx, xx x xxx xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x původním xxxxxx. Xxxxx názoru xxxxxxxxxxxxx xx, xx xxxx x mezidobí xxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňového řádu. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zejména xxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx, xx xx lze xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx navrhujících xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx údajnou xxxxxxxx x xxxxxxxxx změny xxxxxx, ačkoli sami xxxx členy Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx zákonodárnou xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx přístup xxxx xxxxxxx jako nevhodný - xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislativního řešení. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx senátoři xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zajistit hlasováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx 39, xx xxxxxx xxxxx argumentovala, xx xxx xxxxxx formulářů xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx jejího xxxxxx xxxxx xxxxx x zásadě xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Zrušením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx navrhovatelky xxxx oslabena xxxxx xxxxxxxxxxx menšiny. Xxxxx xx pak formulář xxxxxx xx neadresně xxxxxxx a velmi xxxxxxx skupinu xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx zajištěna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxx moci. X xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx ustanovení je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, navrhovatelka xxxxxx, že xx xxxxxxxxx, xx nemůže xxx Ústavním xxxxxx xxxxxxx.

XX.

Xxxxx xxxxxxx

21. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §44 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx ústní xxxxxxx, neboť by xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, resp. xxxxxxxx xxxxxxxxx věci, xxx xxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

22. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 písm. a) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx subjektem xxx §64 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o Ústavním xxxxx požadované xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx Ústavním soudem, Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx k jeho xxxxxxxxxx, x proto xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

23. X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx ustanovení §68 xxxx. 2 xxxxxx č. 182/1993 Xx., o Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxx xxxxxxxx, xxx napadený xxxxx xxx xxxxxx x vydán v xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx legislativní proceduře xxxxxxxxx žádné námitky. X posuzovaném xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx tisků xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx http://www.psp.cz) xxxxxxx, xx napadená xxxxxxxxxx daňového řádu xxxx xxxxxxx x xxxxxx Ústavou stanovené kompetence x ústavně předepsaným xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

24. Xxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxx č. 458/2011 Sb., zní:

"§72

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx na xxxxxxxxx vydaném Ministerstvem xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, obsah x xxxxxxxxxx údajů xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx x v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx."

XXXX.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daňové registrace x daňového xxxxxxx

25. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přihlášku k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx registračních xxxxx x dále xxx řádné xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx. Daňový řád xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx x §72 xxxx. 2 xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

26. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxx správě xxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx; xxxx součástí xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §134 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, byť x xxx xxxxx úzce xxxxxxx. Xxxx účelem xx xxxxxxx přehledu x daňových xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx je x §72 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx podání (tj. "xxxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxx xxxx" xxxxxxx v §126 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový řád, xx xxxxx zákona č. 458/2011 Sb.) daňový řád xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ponechává na xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x obecným omezením xxxxxxxxx z §72 xxxx. 2 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád. Xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx x §125 xx 131 daňového xxxx (xxxxxxxxxxxx sankce xxx x §247 x 247a daňového xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx registrační povinnosti x xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

27. Xxxxxxxxxxxx zkratky "řádné xxxxxx xxxxxxx" x "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xxxx zní: "(3) Základem xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx přiznání, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx ,xxxxx xxxxxx xxxxxxx') x dodatečné xxxxxx xxxxxxxx, následné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx ,xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx‘) xxxxxx daňovým subjektem." Xxxxx "řádné xxxxxx xxxxxxx" je blíže xxxxxxx x §135 xx 140 xxxxxxxx xxxx, a xx x hlediska povinnosti xxxxx řádné xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx (§135), xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§136), lhůt xxxxxxxx hlášení a xxxxxxxxxx (§137), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§138), xxxxxxxx pro vymezení xxxx (§139) x xxxxxxxxxx výměru (§140). Xxxxx "dodatečné xxxxxx xxxxxxxx" xx blíže xxxxxxx v §141 xx 144 xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvrzení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, přičemž x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. vznik xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti (xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. §38g xxxxxxxxxx zákona). Xxxxxxx xxx xxxx x zákon o DPH, x xxxxx §101d xxxx. 1 je xx xxxx zrušení xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. xx. Xx. XX 32/15 xxxx xxxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxx, x) údaje xxxxxxxx xx plnění x úplat, xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hlášení, x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx x x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údajům, které xxxxxxxxxx kontrolní xxxxxxx xxxx provedenou xxxxxxx, xx rozdíl xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx okruhy xxxxxxxxxx xxxxxxx v zákoně o DPH.

IX.

Věcné xxxxxxxxx návrhu

28. Podstatou xxxxxx je tvrzení xxxxxxxxxxxxx, že předmětná xxxxxxxxxx daňového řádu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozporná x xxxxxxxx pořádkem, xxxxxxx

• x článkem 2 xxxx. 4 Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx zákonem xxxxxxxx, x nikdo xxxxx xxx nucen xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx,

• s článkem 79 xxxx. 3 Xxxxxx, xxx něhož xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě x v mezích xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxx zmocněna,

• x článkem 2 xxxx. 3 Xxxxxxx, dle xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxx xxxxx činit, xx xxxxx xxxxxxxx,

• x článkem 4 Xxxxxxx, dle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx ukládány xxxxxx xx xxxxxxx zákona x x xxxx xxxxxx x xxx xxx zachování xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

• x článkem 10 xxxx. 2 x 3 Listiny, xxxxx xxxxx xx xxxxx právo xx xxxxxxx xxxx neoprávněným xxxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zneužíváním xxxxx x xxx osobě,

• x článkem 11 xxxx. 5 Xxxxxxx, dle xxxxx xxxx x xxxxxxxx lze ukládat xxx na základě xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx principy obchází xxx, xx bez xxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podzákonné xxxxxx xxxxxxxx.

29. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx založena xx xxxxxxx xxxxx již xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §101d odst. 1 xxxxxx x XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx II xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 32/15, jenž xx týkal "xxxxxxxxxxxx xxxxx" v xxxxxxxxxx xxxxxxx, tedy tvrzení x xxxxxxxx zásady xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx povinností.

30. Vláda xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x napadených ustanoveních §72 xxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxx odvozenou xxxxxxxxxxxx exekutivy xx xxxxxx čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx; xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti, xxxx či poplatky, xxx by xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx již xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňového řádu xxxxx označit za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

31. Xxxxxxx soud xx xxxxxxxxxxxxx ústavnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zákoně o DPH xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Pl. XX 32/15, na který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32. Xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, daňový xxx x §126 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xx. "xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx správu xxxx" nestanoví a xxxxxx xxxxxxxxx ponechává xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Neposkytnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v §247a xxxxxxxx xxxx.

33. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §101d odst. 1 xxxxxx o DPH, xxxxx byla xxxx 31. xxxxxxxx 2017 xxxxxxx xxxxxxxxx nálezem Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 32/15. Xxxxxxxx byly xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zákoně o DPH xxxxxxxx xxx, že zákonem xxxx xxxxxxxxx další (xxxxx obecných) xxxxxxxxxxx x xxxxxx podání xxxxxxxxxxx xxxxxxx (zákon č. 371/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o platebním styku; xxxxxxxx xx 1. ledna 2018).

34. X nálezu xx. xx. Xx. XX 32/15 Xxxxxxx xxxx v xxxx 69 xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx 21 xxxxxxxx) vznesli námitku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx ukládání xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §101d xxxx. 1 xxxxxx x DPH. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxx, xx "xxxxx xxxxx být nucen xxxxx, xx zákon xxxxxxxx" x xx "xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx toliko na xxxxxxx zákona x x xxxx xxxxxx" (čl. 2 xxxx. 4 Xxxxxx, čl. 2 xxxx. 3, čl. 4 odst. 1 Listiny). Zmíněné xxxxxxxx xxxxxxxxxx ukládalo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hlášení "xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx správu xxxx". Xxxxxxx xxxx dospěl x xxxxxx, xx "xxxxx [x XXX] ,xxxxxxxxxx xxxxx‘ xxxxx xxxxx neupřesňuje a xxxxxxxxxxxxxxx ustanovení §72 xxxx. 1 x 2 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb., xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx v elektronickém xxxxxxxxx kontrolního hlášení. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxx je na Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ... Xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx je tak xxxxxxx xxx, která xxx Ústavy náleží xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx ohromné xxxxxxxx xxxxxxxxx. X právě xxxx skutečnost xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx citlivějšími a xxxxxx xxxxxxxxxx ... Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx sdělovat. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 79 xxxx. 3 Ústavy) xx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Ministerstvem xxxxxxx. Avšak muselo xx se xxx xxxx formou právního xxxxxxxx. Jen xxx xx možno xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Bez xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Ústavního xxxxx, která xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

35. Xxxxxxx xxxxxx xxx vztáhnout x na xxxxxxxxx xxxxx xx zrušení §72 xxxx. 1 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx zákona č. 458/2011 Sb. V xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stanovil xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx, x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Přitom xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx být xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

36. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ustanovení §12 xxxx. 6 xxxxxx č. 159/2006 Xx., x střetu xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxx dikce: "Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx x xxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti vyhláškou." Xxxx xxxxxx se xxxx povahou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx toho, xxx xxxxxxxx svůj xxxxxxxxx xxxx, x taktéž xx xxxx stanoveno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx §38g xxxx. 3 zákona x xxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx: "V xxxxxxx xxxxxxxx poplatník xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxx, xxxxx xxxxxx od xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, x xxxxx xx xxx vybírána xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx postup podle §36 xxxx. 7 xxxx 8. X xxxxxxx přiznání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx §35ba x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35c a 35d. Xxxx-xx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx dokladem xxxxxxxxxx xxxxx §38j xxxx. 3." Xxx xxxx xx rozdíl xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonodárce xxxxx xxxxxxx rozsah xxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxxxx vyžadovány.

37. Xxxxxx xxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 32/15 xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx navrhovatelky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx daně shromažďovaných xxxxxxxx x jiných xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx přiznání xxxx, xx. xxxx, xxxxxxxx xxxx., x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx poplatníka, tituly xxx odečtení od xxxxxxx xxxx, slevy xx xxxx xxx. X daňovém řádu xx xxxxxx xxxxxx ochrany x poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx §52 xxxx. 1 xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxx, xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x poměrech xxxxxx xxxx.

38. V xxxxxx xx xxx 22. xxxxxx 2011 xx. zn. Xx. XX 24/10 (X 52/60 XxXX 625; 94/2011 Sb.), xx xxxx xxxx xxxxxxxxx X - shromažďování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxx 37), Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dotčeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx své chování xxx, xxx xx xxxxxxxxx xx styku x omezující xxxxxx. Xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx udělené příslušným xxxxxxx, aby jednotlivcům xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxx. X již xxxxxxxx xxxxxx xx. zn. Xx. XX 32/15 Xxxxxxx soud xxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx představit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxx spojeny xx xxxxx xx xxxxx xxxx se xxxxxx některých xxxxx xxxxxx xxxxxx [xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx §11 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxx]. Okruh xxxxx vyžadovaných xx xxxxxxxx subjektu xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxx údaje xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx podzákonného xxxxxxxx xxxxxxxx.

39. Xxxxxxx xxxx xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ústavnosti xxx xxxxxxx, jestliže xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. V případě xxxxxxxxx, xxxxx forma xxxx dána zákonem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

40. V xxxxxxxxxx na východiska xxxxxxx x xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 24/10 x xx. xx. Xx. XX 32/15 xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx x závěru, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx zákona č. 458/2011 Sb., xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx před neoprávněným xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 10 xxxx. 3 Xxxxxxx.

41. Xxxxxxxxx soudu tudíž xxxxxxx než xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x daňové xxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxx čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx.

42. Pokud xxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zrušení dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx soud xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající ústavně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

43. Xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx předložila Poslanecké xxxxxxxx xxx 28. xxxxx 2019 návrh xxxxxx, kterým xx xxxx daňový řád (sněmovní xxxx 580/0). Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx pořad 35. xxxxxx (od 15. xxxxx 2019). Xxxx xxxxxxx je xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §72 xxxx. 1, xx které xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečné" nahradit xxxxxx "xxxx". X xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxx x návaznosti xx xxxxx terminologie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx §1 odst. 3 x 4 xxxxxxxx xxxx).

44. Ústavní xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxx podle čl. 2 xxxx. 4 x čl. 79 odst. 3 Xxxxxx a čl. 2 xxxx. 2 x 3, čl. 4 xxxx. 1, čl. 10 odst. 3 x čl. 11 xxxx. 5 Listiny xxxxxx podle §70 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xx znění zákona č. 48/2002 Sb., xxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx zákona č. 458/2011 Sb.

45. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §72 xxxx. 2 xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xxxxx jehož xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx podání, pouze xxxxx nezbytné pro xxxxxx xxxx, ani x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Sb., daňový xxx, nelze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dovodit. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx, xx xx takového tiskopisu xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, co není xxxxxxxx xxx správu xxxx. Proto Xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 xxxx. a) xx spojení x §43 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x Ústavním xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:

x z. XXXx. Xxxxx x. r.

místopředseda

Informace

Právní xxxxxxx x. 337/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.