Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Nález ÚS ze dne 12.11.2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení §72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.

337/2019 Sb.

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

337

XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx rozhodl xxx xx. xx. Pl. XX 19/17 dne 12. xxxxxxxxx 2019 x xxxxx složeném xx soudců Ludvíka Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Jaromíra Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Kateřiny Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx (xxxxxx zpravodaj) x Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 19 senátorů Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxx. XXXx. Xxxxxxx Koudelkou, Xx.X., xxxxxxxxx, xx sídlem x Brně, Xxxxxxxx 46, xx zrušení xxxxxxxxxx §72 odst. 1 x 2 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb., xx účasti Xxxxxxxxxx sněmovny Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxx,

xxxxx:

X. Xxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxx č. 458/2011 Sb., xx xxxx uplynutím dne 31. prosince 2020.

II. Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx 17. xxxxx 2017 xxxxxxx xxxxx skupiny 19 xxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 a 2 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb., xxxx xxxxxxxxx nálezu xx Xxxxxx zákonů.

2. Xxxxx xxx podán xxxxx čl. 87 odst. 1 xxxx. a) Ústavy Xxxxx republiky (xxxx xxx "Ústava") x §64 xxxx. 1 xxxx. b) zákona x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xxx rozpor x čl. 1 xxxx. 1, čl. 2 odst. 4, čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 3, čl. 4 xxxx. 1 x 2, čl. 10 odst. 2 a 3 x čl. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Listina").

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

3. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx sdělovaných xxxxx x tiskopisech xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx §72 xxxxxx č. 280/2009 Sb., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "daňový řád") xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojmy xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx, respektive jejich xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx názoru navrhovatelky x čl. 11 odst. 5 Listiny xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx, že xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nedůvodnému xxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx principů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 1 odst. 1 Ústavy, xxxxx xxxxxx kontrola podzákonných xxxxxxxx xx součástí xxxxxx principu. Je xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydávány (jejich xxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich veřejná xxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přezkoumatelnost Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx veřejného rejstříku (xxxx. xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 323/2013 Sb., o náležitostech xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx nebo výmaz xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x údajům x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 459/2017 Sb.

5. Navrhovatelka xxxxxx §72 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb., i x xxxxxx, xx xx xxxxxxxx tiskopisech (formulářích) xxxxxx xxxxxx subjekt xxxxxx údaje x xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výhod), xxxxxxx v případě xxxxxxxxxxx hlášení jsou xx i xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxx cizích xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx §72 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xxxx x sobě xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx neústavním xx, xxxxx je xxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podle xxxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxx faktickou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxx ten xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx má xx xx, že §72 xxxx. 2 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, je xxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx limitu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x takových xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx x xxxxxxx zásady, xx xxxx lze xxxxxxxx jen xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx x na podstatné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx hmotněprávní xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tudíž xxxxxx xxxxxx x xxxx, aby zákonodárce xxxxxxx xxxx oblast xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xx xxxxxxx xxxxx tvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přechodné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonů o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx 1. xxxxx 2001 xx 31. xxxxx 2002 v xxxxxxx x ústavou, byť xxxxxx ustanovení na xxxxxxxx úrovni již xxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Ústavního soudu xx dne 23. xxxxxxxx 2013 xx. xx. Xx. ÚS 13/12 (X 126/70 XxXX 147; 259/2013 Sb.) xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxx xxxxxxxxxx §289 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx pléna Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 6. xxxxxxxx 2016 xx. zn. Xx. XX 32/15 (N 232/83 XxXX 605; 40/2017 Sb.) xx xxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxxx x xxxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o DPH") x xxxxxx, xx xxxxxx závěry x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení §72 xxxx. 1 x 2 zákona č. 280/2009 Xx., daňový xxx, ve xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení x zákoně o DPH x právní xxxxxx xxxxxxxxxxx tiskopisů x §72 xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx.

XXX.

Xxxxxx xxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx

8. Ústavní xxxx xxxxx §69 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "zákon o Ústavním soudu") xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dále xxxxx Xxxxx republiky x Veřejné ochránkyni xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxx účastníci xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx shrnula průběh xxxxxxxxxxxxxx procesu, xxxxx xxxx x přijetí xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xx x návrhem xxxxxx xxxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obě xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vyhlášen. Xxxxxxx xxxxxx, xx je xxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x aby xxxxxxx x xxxxxx na xxxx xxxxxxx.

10. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 xx obsaženo x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, tedy xxx xxx 1. xxxxx 2011, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx č. 458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxx změnách daňových x pojistných zákonů, xxxx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxx slova "xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxx xxxx změny xxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013. Xxxxxxxxxx §72 xxxx. 2 xx xxxxxxxx v daňovém řádu xxxxxx xxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxx ode xxx 1. xxxxx 2011, x nebylo xxxxx xxxxxxxxxxxx. Podle xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daňového řádu xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x prvků xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx předpisu. Xxxxx xxxx uvedl, xx v minulosti xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxxx procesu vedoucího x xxxxxxx xxxxxx daňového řádu, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx sp. xx. Xx. XX 18/14 xx xxx 15. xxxx 2015 (X 165/78 XxXX 469; 299/2015 Sb.) x xxx xx. xx. Xx. XX 24/14 xx xxx 30. června 2015 (N 123/77 XxXX 867; 187/2015 Sb.), x xx tato xxx vyjádření xxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xx xx plně xx Ústavním xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx napadených zákonných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx.

11. Xxxxx usnesením ze xxx 11. října 2017 x. 714 xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx účastník xxxxxx xxxxxxxx ministra XXXx. Xxxx Chvojku, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx vyjádření xxx vláda xxxxxx, xx ustanovení §72 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx svého obsahu xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 32/15, xxxxx xx xxxxxxxxx k institutu xxxxxxxxxxx hlášení xxxxx zákona o DPH. Xxxxxxxx kontrolního xxxxxxx byl xx xxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx zaveden xxxxxxx č. 360/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 235/2004 Sb., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 32/15 nezpochybnil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xxxx takový x x provedený xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxxx příznivě. Návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxx soud mu xxxxxxx pouze zrušením xxxxxxxxxx §101d xxxx. 1 xxxxxx x XXX (x xx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2017) x xxxxxxxxxx §101g odst. 5 zákona x XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx). Ústavní soud xxxx xxxxxxxxx, aby zákon o DPH xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx okruh xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxx zahájilo interní xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §101d xxxx. 1 xxxxxx x DPH x dospělo k xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výjimečném xxxxxxx rezignovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který by xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx Poslanecké xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx novelu zákona o DPH. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 370/2017 Sb., x platebním styku, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Vláda xx přesvědčena, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §101d odst. 1 xxxxxx o DPH xxxxxxxx požadavky Ústavního xxxxx, jak byly xxxxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 32/15, xxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ustanovení §101d xxxx. 1 zákona x XXX x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx daňového řádu x x xxxxxxx, xx by xxxxxx xx svém zrušení xxxxxxxxx novou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx aplikována obecná xxxxxx daňového řádu.

12. X xxxxxxx xxxxxxxx požadavku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx tvrzení xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx daňových xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, resp. povinnost xxxxxxx, nekonstituuje xxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx tiskopisu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx této xxxxxxxxxx usnadnil. Obsah x xxxxxxxxx tiskopisu xxxxxxxx tvrzení xxxxxxxxxx xxxx, xx zákon xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx povinnosti. Xxxx xxxx xxxxxx není xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx znal, a xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (v xxxxxxx, xx se xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx stanovené xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x platební xxxxx, xxxx. dodatečný platební xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx §140, xxxx. §144 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx). X případě xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tvrzeními, xxxxx tudíž xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx x xx xxxxxxxx požadavkem xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Zákon xxxxxx x větší či xxxxx xxxxx obecnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správci xxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxx. X principu xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx formulář pohyboval x xxxxxx zákonných xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx principy ústavního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Uvedené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v daňovém řádu, resp. x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx různými xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů. Xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx, xx možnost xxxxxxxxx údaje prostřednictvím xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx tvrdí xxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx rozsah údajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx formulářů xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx čl. 2 odst. 3 Xxxxxx a čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx). Xxxxxxx tyto xxxxx x xxxxxxxx je xxxxxx třeba xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx celek, xx. xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx lze xxxxx vlády vyslovit xxxxxx závěr, xxxxx xxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mantinelů (xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mírou xxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx výše. Zda xxxx xxx xx, xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ověřitelné xxxxxxxxx výkladovými xxxxxxxx x ze strany xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x to x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx konkrétní formulář xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxx xxx xxxxxxxxx xx ústavně xxxxxxxxx. Xx xxxxx - x s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právních xxxxx - x xxx zákonná xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx formuláře xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdůrazněna x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 32/15, přičemž xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx tento obsah xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx oznamovacího xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákonné xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, avšak xxxx xxxxxxxxx xxx x sobě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx fakticky x rozšíření xxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx pouze x stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx cestou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx využívající xxxxxxxxx, které konkretizují xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů, xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx méně administrativně xxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xx xxx cestou, xxx xxxxxxxx subjektu xxx xxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

15. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx formulářů xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx daně, x xxxxxxx nedochází. Xxx xxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x excesu xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pomocí xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx svých xxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx domnívá, xx xxxx obsažený xx xxxxxxxxx xx xx xxx požadován xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje odmítnout (xxxx xx tiskopisu xxxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daně vyzván, xxx údaj xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§11 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád] x x xxxxxx xxxxxx není možné xxxxx ní xxxxx xxxxxxxx (§109 odst. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx). Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mu xxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §247 odst. 2 zákona x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxx č. 458/2011 Sb. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx x odvolacího xxxxxx xx lze xxxxxxx xx xxxx x žalobou xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx.

16. Xxxxx má xx xx, xx smyslem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx "xxxxxxx xx xxxxx" xx xxxxxx veřejné xxxx, xxx xx xxxxx dovodit xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podání. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro okruh xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx konkretizace je xxxxxxxxx formuláři, vede x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx x praxi xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx. xxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx. v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx k posílení xxxxxxxxxxx práva a xxxxxxx xxxxxxx doby xxx xxxxxx takového xxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx takové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx benefit xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx možnost bránit xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce daně xx poskytnutí xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx naopak xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

17. Závěrem xx svém vyjádření xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb., xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aplikace xx xxxxxxxx kontrolních xxxxxxx podle zákona o DPH, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 1. xxxxx 2018 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx zákona o DPH. X xxxxxx xxxx pohledu xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx navrhující xxxxxxxx xxxx členové zákonodárného xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx vyjádřila xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxx dopadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx zásah xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x to jak xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňového řádu, xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podání xx tradičním a xxxxxx používaným xxxxxxxxx xxxxxx správy xxxx, xxxxx x jiných xxxxx z oblasti xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x konkretizaci x xxxx požadovaných xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxx xx souladné x ústavním xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x mezích xxxxxxxxx limitů. Xxxx xxxxxx xxxx dány xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x smyslem, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx jsou xxxx xxxxxx respektovány, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx přiměřeným x xxxxxxxxxxxxxx x pohledu xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tento xxxxx xx pak xxxxxx xxx specifikovány xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx případ například xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xxxxx zákona o DPH.

18. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx 21. xxxx 2017 xxxxxxx, že xxxxx xxxxx vstoupit xx řízení jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

19. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xx xxxxxx x x xxxxxxxx replice xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx to, xx xxxxx relevantní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

20. Na xxxxxxx xxxxxxxxx Senátu x xxxxx reagovala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve které x vyjádření Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx vlády xxxxxx, že x xxx nesouhlasí x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx názoru xxxxxxxxxxxxx xx, že xxxx x mezidobí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty, xxxx xxxx xx xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx daňového řádu. Xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 vyjádření xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx přístupem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx členy Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx zákonodárnou xxxxxxxxxxx, xxxxx by jim xxxxxxxx - pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxx xxxx xxxxxxxx - předložit xxxxxxx xxxxx legislativního xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx senátoři xxxx xxxxxxx kontrolního xxxxxxx xxxx celku, x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx 39, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx postupuje obdobně xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx dala xx pravdu navrhovatelce, xx xxxx xxx xxxxxxxx tvořen jako xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx pak xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x velmi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxx zajištěna xxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx vlády, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx problémy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, xx nemůže xxx Ústavním soudem xxxxxxx.

XX.

Xxxxx xxxxxxx

21. Xxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §44 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx ústní xxxxxxx, neboť xx xxxxx nepřispělo k xxxxxxx, xxxx. hlubšímu xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx se x xx seznámil x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účastníka xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i skutečnost, xx Ústavní xxxx xxxxxxxxxxx xx potřebné xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

22. Ústavní xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx subjektem xxx §64 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, x obsahuje xxxxxxx xxxxxxx o Ústavním xxxxx požadované xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx soud je xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, x proto xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx posouzení.

VI.

Posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxx legislativního procesu

23. X xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx byl přijat x vydán x xxxxxx Ústavou stanovené xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx soud z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (na xxxxxxxx xxxxxxxxx http://www.psp.cz) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňového řádu xxxx xxxxxxx x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx kompetence x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxx napadeného xxxxxxxxxx

24. Xxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx zákona č. 458/2011 Sb., zní:

"§72

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, oznámení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxx tvrzení xxx xxxxx xxx na xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx nebo na xxxxxxxx výstupu x xxxxxxxxxx tiskárny, xxxxx xx údaje, xxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X tiskopisech x x nich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxx, xxx požadovat pouze xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx."

XXXX.

Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tvrzení

25. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přihlášku k xxxxxxxxxx x oznámení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dále xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Daňový řád nestanovuje xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, pouze x §72 xxxx. 2 stanoví, xx x tiskopisech lze xxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

26. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx daňového xxxxxx xx smyslu §134 xxxxxx x. 280/2009 Sb., daňový xxx, byť x xxx xxxxx úzce xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx tvrzení. Xxxxxxx xxxxx xx x §72 xxxxxxxx xxxxx xxxxx podání. Xxxxx xxxxxx (xx. "xxxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxx xxxx" xxxxxxx x §126 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx znění xxxxxx č. 458/2011 Sb.) xxxxxx řád xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx ponechává xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x obecným omezením xxxxxxxxx x §72 xxxx. 2 zákona x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád. Registrační xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx x §125 xx 131 daňového xxxx (xxxxxxxxxxxx sankce xxx x §247 x 247a daňového xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx registrační povinnosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

27. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "řádné xxxxxx tvrzení" x "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxx xxxxxxxx definovány x §1 xxxx. 3 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xxxx xxx: "(3) Základem xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx přiznání, hlášení xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx ,xxxxx xxxxxx xxxxxxx') a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, následné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx ,xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx‘) xxxxxx daňovým subjektem." Xxxxx "řádné xxxxxx xxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx x §135 xx 140 daňového xxxx, a xx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (§135), lhůt xxx podání daňového xxxxxxxx (§136), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx (§137), opravného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§138), xxxxxxxx xxx vymezení xxxx (§139) x xxxxxxxxxx xxxxxx (§140). Xxxxx "xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx" je blíže xxxxxxx v §141 xx 144 daňového xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx forem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotlivé xxxxxx xxxxxx. Xxxxx č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení pro xxxxxxxx daně x xxxxxx, xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx daně x příjmů blíže xxxxxxxx xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xx některé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (obsah) xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. §38g xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxx činí x zákon o DPH, x xxxxx §101d xxxx. 1 je xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. xx. Xx. XX 32/15 xxxx xxxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, b) xxxxx xxxxxxxx xx plnění x xxxxx, xxxxx xxxx plnění x xxxxxx zakládají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hlášení, x) údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx x x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Tyto okruhy xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx kontrolní hlášení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxx nyní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v zákoně o DPH.

IX.

Věcné xxxxxxxxx xxxxxx

28. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňového řádu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozporná x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx

• x článkem 2 xxxx. 4 Xxxxxx, xxx xxxxx každý xxxxx xxxx xxxxx, xx není zákonem xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx nucen xxxxx, co xxxxx xxxxxxxx,

• x článkem 79 xxxx. 3 Xxxxxx, xxx něhož xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x mezích xxxxxx vydávat xxxxxx xxxxxxxx, jsou-li x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

• x článkem 2 xxxx. 3 Xxxxxxx, dle xxxxx každý xxxx xxxxx, xx není xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxx činit, co xxxxx xxxxxxxx,

• s článkem 4 Xxxxxxx, xxx xxxxx povinnosti xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx x jen xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o mezích xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx jejich podstaty x xxxxxx,

• s článkem 10 xxxx. 2 x 3 Xxxxxxx, xxxxx nichž xx xxxxx právo na xxxxxxx xxxx neoprávněným xxxxxxxxxxx do soukromého x rodinného xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, zveřejňováním xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x své xxxxx,

• x článkem 11 xxxx. 5 Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx lze xxxxxxx xxx na základě xxxxxx, xxxxx citované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, že bez xxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fakticky xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

29. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx dříve xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx zrušení ustanovení §101d xxxx. 1 xxxxxx o XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 32/15, jenž xx týkal "předepsaných xxxxx" x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

30. Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx vydávání xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanoveních §72 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx exekutivy xx xxxxxx čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx; jinak xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nové povinnosti, xxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňového řádu xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

31. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx ústavnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zákoně o DPH podrobně xxxxxxx x xxxxxx sp. xx. Xx. ÚS 32/15, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx odkázala.

32. Xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x §126 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oznámení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx. "předepsané údaje xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Neposkytnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů však xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v §247a xxxxxxxx xxxx.

33. Tato xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx úprava xxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §101d odst. 1 xxxxxx o XXX, xxxxx xxxx dnem 31. xxxxxxxx 2017 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Pl. XX 32/15. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zákoně o DPH xxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx další (xxxxx obecných) náležitosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení (zákon č. 371/2017 Sb., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o platebním styku; xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2018).

34. V xxxxxx xx. xx. Xx. XX 32/15 Xxxxxxx xxxx x xxxx 69 xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx (skupina 21 xxxxxxxx) vznesli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výhrady xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §101d xxxx. 1 xxxxxx x XXX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásada výhrady xxxxxx spočívala x xxx, xx "nikdo xxxxx být xxxxx xxxxx, xx zákon xxxxxxxx" a xx "xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx" (čl. 2 odst. 4 Xxxxxx, čl. 2 xxxx. 3, čl. 4 xxxx. 1 Listiny). Xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x kontrolním hlášení "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx daně". Xxxxxxx soud dospěl x xxxxxx, že "xxxxx [x XXX] ,xxxxxxxxxx xxxxx‘ xxxxx xxxxx neupřesňuje a xxxxxxxxxxxxxxx ustanovení §72 xxxx. 1 x 2 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxx č. 458/2011 Sb., xxxxxxxxx xx Ministerstvu xxxxxxx, xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx x elektronickém xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v zákoně xxxxxxxx velmi xxxxxxxx x xxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ... Xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xx tak xxxxxxx xxx, xxxxx xxx Ústavy náleží xxx moci xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zákonného xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx o xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx podobě. Na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx tak xxxx xxxxxxxxxxx ohromné xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxx skutečnost činí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx ... Xxxxx Ústavní soud xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx musí xxxxx xxxxxxx alespoň xxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxx sdělovat. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zmocnění (čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Ministerstvem xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx se xxx xxxx formou právního xxxxxxxx. Xxx tak xx xxxxx zajistit xxx plátce Předvídatelnost xxxxx, xxxxx po xxxx bude stát xxxxxxxxx. Xxx významu xxx jistě xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavnosti xx xxxxxx Ústavního xxxxx, která je x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

35. Uvedené xxxxxx xxx vztáhnout x na xxxxxxxxx xxxxx na zrušení §72 xxxx. 1 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx zákona č. 458/2011 Sb. X posuzované xxxx zákonodárce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx podzákonného xxxxxxxx xxxxxxxx. Přitom xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jaké xxxxx xxxxx být xx formulářích xxxxxxxxxx.

36. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na ustanovení §12 xxxx. 6 xxxxxx x. 159/2006 Xx., x střetu xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx xx podávají ve xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx stanoví Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou." Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx blíží xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx toho, kdy xxxxxxxx svůj majetkový xxxx, x xxxxxx xx bylo stanoveno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx lze xxx xxxxx xxxxx §38g xxxx. 3 xxxxxx x daních x xxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx: "X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx daně, xxxxx příjmů xx xxxx osvobozených, xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxx postup xxxxx §36 odst. 7 xxxx 8. X xxxxxxx přiznání xxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx §35ba x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §35c x 35d. Xxxx-xx xxxxxxxx zdanitelných xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §38j xxxx. 3." Zde tedy xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonodárce xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx poplatníka xxxxxxxxxx.

37. Xxxxxx xxxx v xxxxxx xx. xx. Xx. XX 32/15 xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nezůstala xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ochrany xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx osoby, které xxxx relevantní pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx. xxxx, xxxxxxxx xxxx., a dále xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx odečtení xx xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxx xxx. X daňovém řádu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx §52 xxxx. 1 xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxx, xx se xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x poměrech xxxxxx xxxx.

38. X xxxxxx xx dne 22. xxxxxx 2011 xx. zn. Xx. XX 24/10 (X 52/60 XxXX 625; 94/2011 Sb.), xx xxxx xxxx xxxxxxxxx I - xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (srov. xxxx xxx 37), Xxxxxxx xxxx mimo xxxx vyžaduje, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx soukromí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxx přesné a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivcům xxxxxxx své xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx i související xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. X xxx xxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 32/15 Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx představit xxxxxx xxxxxxx správce xxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, xxx xxxx xx xxx xxxxxx spojeny xx větší xx xxxxx míře xx xxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxx [xxx Xxxxxxx xxxx odkázal xxxxxxx xx §11 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxx]. Okruh xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxx subjektu xxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx konkrétní údaje xxxxx xxx stanoveny xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

39. Xxxxxxx xxxx xx xx xx, xx xxxx institutu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze x hlediska xxxxxxxxxx xxx namítat, xxxxxxxx xxxx xx vyplnění xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx, je xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx dána zákonem xxx podzákonným xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není.

40. X xxxxxxxxxx na východiska xxxxxxx x nálezech xx. zn. Xx. XX 24/10 a xx. zn. Xx. XX 32/15 pak Xxxxxxx xxxx dospěl x závěru, xx xxxxxxxx ustanovení §72 xxxx. 1 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb., xxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, zveřejňováním xxxx xxxxx zneužíváním xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 10 xxxx. 3 Xxxxxxx.

41. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx napadené ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nezbytné pro xxxxxx daní; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx.

42. Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx navrhuje xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx soud je xxxx xxxxxx, xx xxxxx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxxx zákonodárci xxxxxxxxxx prostor x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ústavně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

43. Xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 28. xxxxx 2019 xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx daňový řád (xxxxxxxx xxxx 580/0). Xxxxxxxxxxxx xxxxx bylo zařazeno xx xxxxx 35. xxxxxx (xx 15. xxxxx 2019). Jeho xxxxxxx je mimo xxxx změna napadeného xxxxxxxxxx §72 xxxx. 1, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx tvrzení xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx "xxxx". X xxxxxxxx xxxxxx xx x této xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx §1 odst. 3 x 4 xxxxxxxx řádu).

44. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 4 x čl. 79 odst. 3 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 a 3, čl. 4 xxxx. 1, čl. 10 odst. 3 a čl. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 zákona x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 48/2002 Sb., xxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx zákona č. 458/2011 Sb.

45. Xxx-xx o posouzení xxxxxxxxxxxx §72 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx požadovat x xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx, xxx x argumentace xxxxxxxxxxxxx, xxx ze samotného xxxxx §72 odst. 2 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx neústavnost xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zárukou, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. Xxxxx Ústavní xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 xxxx. x) xx spojení s §43 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x Xxxxxxxx soudu xxxxxx jako návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:

x z. XXXx. Xxxxx x. x.

xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 337/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.