Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Nález ÚS ze dne 12.11.2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení §72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.

337/2019 Sb.

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

337

NÁLEZ

Ústavního xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx pod xx. zn. Xx. XX 19/17 dne 12. xxxxxxxxx 2019 x xxxxx složeném xx soudců Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Šimáčkové, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx (soudce zpravodaj) x Jiřího Xxxxxxx x návrhu xxxxxxx 19 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx doc. JUDr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xx.X., xxxxxxxxx, se sídlem x Brně, Optátova 46, na zrušení xxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 a 2 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb., za xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx jako účastníků xxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx:

X. Xxxxxxxxxx §72 odst. 1 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve znění xxxxxx č. 458/2011 Sb., xx xxxx xxxxxxxxx dne 31. xxxxxxxx 2020.

II. Xx xxxxxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxx dne 17. xxxxx 2017 xxxxxxx xxxxx skupiny 19 xxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxx č. 458/2011 Sb., dnem xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxx xxxxx podle čl. 87 odst. 1 xxxx. a) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Ústava") x §64 xxxx. 1 xxxx. b) zákona x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xxx rozpor x čl. 1 odst. 1, čl. 2 xxxx. 4, čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx a čl. 2 xxxx. 3, čl. 4 xxxx. 1 a 2, čl. 10 xxxx. 2 a 3 x čl. 11 odst. 5 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Listina").

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

3. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x tiskopisech vydávaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §72 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "daňový řád") musí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přímo xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, by měly xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx názoru navrhovatelky x čl. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx plyne xxxxxx xxxxxxx zákona x xx, xx xxxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxxx základní x podstatné xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxx tvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xxxxx čl. 1 odst. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxxx kontrola xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je součástí xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx, xxx formulářová xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pravidly x xxx xxxxxxx formuláře xxxx xxxxxxxx (jejich xxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x je xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, jak xx tomu xxxxxxxxx x formulářových podání xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx), stanovených xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 323/2013 Sb., x náležitostech xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx zápis, xxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x podrobnostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 459/2017 Sb.

5. Navrhovatelka xxxxxx §72 odst. 1 a 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx znění zákona č. 458/2011 Sb., x x xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx daňový xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx osobách (děti, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výhod), xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxxx, z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cizích xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxx xx toho xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §72 xxxx. 2 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xxxx o xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx neústavní, přesto xx xxxx domnívá, xx xxxxxxxxxx xx, xxxxx xx jen xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx tento xxxx faktickou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, neboť xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx za xx, xx §72 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanovení limitu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxx tiskopisech xxxxxxxxxx, a xxx x pohledu zásady, xx xxxx lze xxxxxxxx xxx zákonem, xxx xx xxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Derogace xxxxxx xxxxxxxxxx je podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tudíž xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx zákonodárce xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx Rakouské xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxxxxx, že ustanovení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zakázkách xxxx xx xxxx xx 1. xxxxx 2001 xx 31. srpna 2002 x xxxxxxx x ústavou, byť xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Navrhovatelka xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 23. xxxxxxxx 2013 xx. xx. Pl. ÚS 13/12 (X 126/70 XxXX 147; 259/2013 Sb.) xx věci návrhu xx xxxxxxx části xxxxxxxxxx §289 xxxx. 2 xxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx množství xxxxx xxx malé x zejména na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze dne 6. prosince 2016 xx. xx. Pl. XX 32/15 (N 232/83 XxXX 605; 40/2017 Sb.) xx věci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení x xxxxxx č. 235/2004 Sb., x dani z xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o DPH") x uvedla, xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx vztáhnout x xx xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 280/2009 Xx., daňový xxx, ve xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zákoně o DPH x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §72 xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

XXX.

Xxxxxx xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx

8. Xxxxxxx soud xxxxx §69 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "zákon o Ústavním soudu") xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako orgánům, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx účastníci xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxx průběh xxxxxxxxxxxxxx procesu, který xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xx x návrhem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx souhlas xxx xxxxxx Parlamentu, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vyhlášen. Závěrem xxxxxx, xx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx protiústavnosti xxxxxx x aby rozhodl x návrhu xx xxxx zrušení.

10. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx svém vyjádření xxxxxx xxxxx právní xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 xx obsaženo v xxxxxxx řádu xxx xx počátku xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx 1. xxxxx 2011, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx č. 458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx místa a xxxxxxx změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx slovo "xxxxxxxxxx" vložena slova "xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxx xxxx změny xxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013. Ustanovení §72 xxxx. 2 xx xxxxxxxx x daňovém řádu xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx dne 1. xxxxx 2011, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx názoru Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daňového řádu již xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x byla tudíž xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx, xx x minulosti xx xxx vícekrát xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedoucího x xxxxxxx xxxxxx daňového řádu, zejména x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Ústavním soudem xxx xx. zn. Xx. XX 18/14 xx dne 15. xxxx 2015 (X 165/78 XxXX 469; 299/2015 Sb.) x xxx xx. zn. Xx. XX 24/14 ze xxx 30. xxxxxx 2015 (N 123/77 XxXX 867; 187/2015 Sb.), x na tato xxx xxxxxxxxx odkázal. Xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xx xx plně xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx napadených zákonných xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxx rozhodl.

11. Xxxxx usnesením xx xxx 11. xxxxx 2017 x. 714 xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, navrhla xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx vedlejší xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXx. Jana Xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x ministrem xxxxxxx xxxxxxxxxx vyjádření vlády. X podrobném xxxxxxxxx xxx xxxxx uvedla, xx xxxxxxxxxx §72 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx. Předmětný xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Pl. XX 32/15, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona o DPH. Institut kontrolního xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 360/2014 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 235/2004 Sb., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, x xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2016. Ústavní xxxx v xxxxxx xx. xx. Xx. XX 32/15 nezpochybnil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx skupinou xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx zamítnut x Xxxxxxx xxxx mu xxxxxxx pouze zrušením xxxxxxxxxx §101d xxxx. 1 xxxxxx x XXX (x xx xxxxxxxxx dne 31. xxxxxxxx 2017) a xxxxxxxxxx §101g xxxx. 5 zákona o XXX (okamžikem xxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxx požadoval, aby zákon o DPH xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx interní xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení §101d xxxx. 1 xxxxxx x XXX x xxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nejvhodnějším xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který by xxxx xxx vznesen xx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vládního xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona o DPH. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 370/2017 Sb., x platebním xxxxx, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx znění xxxxxxxxxx §101d xxxx. 1 xxxxxx o DPH xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 32/15, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx údajů, které xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §101d xxxx. 1 xxxxxx x XXX x xxxxxx zrušené Ústavním xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx úpravě daňového řádu x x případě, xx xx xxxxxx xx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx speciální xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daňového řádu.

12. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákona vláda xxxxxx, že tiskopis xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx, nekonstituuje ani xxxxxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx daňový xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mu xxxx xxxxxxx, který by xx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Obsah x struktura tiskopisu xxxxxxxx tvrzení xxxxxxxxxx xxxx, co xxxxx xxxxxxxx xxx splnění xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx není xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx znal, x xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxx tiskopisu (x xxxxxxx, xx se xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx oznamovat x xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx §140, resp. §144 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx). X xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx daňovými xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx pojmově xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx požadavkem na xxxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxxx xxxxxx oznamovacího xxxxxxxxxx x xxxxx x něm předepsané xxxxx opět stanoví xxxxx. Xxxxx rovněž x xxxxx či xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx daňový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx s xxx, xx jejich xxxxxxxxxxxx je v xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxx příslušnému formuláři. X xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, x to x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ústavního xxxxxxx x právního xxxxx. Xxxxxxx zákonné xxxxxxxxx xxxx x daňovém řádu, xxxx. x xxxxxxx xxxxx, obecně xxxxxxxxx různými xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx požadovaných údajů. Xxx x xxxxxxx xx jejich množství, xxx xx xxxxxx x xxxx se xxxxxxxxxxx charakter xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx je bezbřehá, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxxxxx mantinely xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx a čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx). Xxxxxxx tyto xxxxx x principy je xxxxxx xxxxx xxxx x vykládat xxxx xxxxx xxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxx xxx xxxxx vlády xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nemusí xxx xxxxxxx xxxxxxxx explicitní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx x konkrétním xxxxxxx pohybuje uvnitř xxxxxxxxx mantinelů (definovaných x nezbytnou mírou xxxxxxxxx), xxxxx jsou xxxxxxx výše. Zda xxxx tak xx, xxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkladovými metodami x xx xxxxxx xxxxxxxx právních norem x xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxx, x xx x x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxx xxx xxxxxxxxx xx ústavně xxxxxxxxx. Xx platí - x x ohledem xx xxxxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - i xxx xxxxxxx ustanovení, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx formulář xxxxx. Xxxxx Předvídatelnost xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxx Ústavního xxxxx xx. zn. Xx. XX 32/15, přičemž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx normativní xxxxx xxx tento obsah xxxx být stanoven xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx konstatovat, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tuto xxxxxxxxx může x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, avšak xxxx xxxxxxxxx xxx x sobě daňovému xxxxxxxx nezakládá. Pokud xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx, nejde xxxxxxxx x rozšíření xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx daně pravomoc xxxxxx, xxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxx, xxxxxxx založení xxxxxxxxx režimu xxxxxx xxxxxxxxxxx údajů ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx údajů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x konečném xxxxxx xxxx administrativně xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxx okruh v xxxx konkrétním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předem xxxx.

15. X námitce xxxxxxxxxx abstraktní xxxxxx xxxxxxxx daňových formulářů xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx praxe ukazuje, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx. xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx nedochází. Xxx xxxxxx, xx by xxx xxxxxx konkrétního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředky, pomocí xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx je po xxx požadován xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx). V takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxx, xxx xxxx doplnil. Xxxxx xx procesním xxxxxxxxxxx [§11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx] x z xxxxxx xxxxxx není xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (§109 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx). Xxxx následek xxxxxxxxxx výzvě mu xxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx pokuta xxxxx §247 odst. 2 xxxxxx x. 280/2009 Sb., daňový xxx, xx znění xxxxxx č. 458/2011 Sb. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xx proti xxxx xxxxxxx. V případě xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

16. Xxxxx má xx xx, xx smyslem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proces, xxxxxxxx xxxxxxx obrany xxxxx xxxxxxx xx "xxxxxxx xx xxxxx" xx strany veřejné xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podání. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx kazuistiky x xxxxxxxx zákonné xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx. mezer v xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx taxativního xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx takového xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu. Xxxxxxxx by takové xxxxxx nepřineslo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx údajů xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx naopak xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

17. Xxxxxxx xx xxxx vyjádření xxxxx shrnula, xx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení §72 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb., xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx institut kontrolních xxxxxxx xxxxx zákona o DPH, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xx 1. xxxxx 2018 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx zákona o DPH. X xxxxxx xxxx pohledu xx tedy xxxxx xxx xxxx bezpředmětným, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx měli xxxx xxxxxxx xxxx tvrzenou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx vyjádřila xxxxx, xx vyhovění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx by s xxxxxxx xx xxxx xxxx dopadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx zásah xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňových xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx správy xxxx, x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tak xx xxxxxx xxxxxxx daně. Xx xx xxxx xxxxxxxx posouzení ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňového řádu, xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx upravený xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podání xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správy xxxx, xxxxx x jiných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Podle xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daných xxxxxxxxxx xxxxx konstatovat, xx vydání příslušných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxxxxx xx souladné x ústavním xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx limitů. Xxxx xxxxxx xxxx dány xxxxxxx potřebností xxxxx xxx xxxxxx daní, xxxxxxxxxx zásadami správy xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plněna, x xxxxxxx, xxxxxx x povahou xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx z pohledu xxxxxxxx subjektů. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx případ například xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o DPH.

18. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Ústavnímu xxxxx xxxxxxx xx xxx 21. xxxx 2017 xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

19. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xx xxxxxx x x xxxxxxxx replice xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx to, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

20. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx připomínky x x vyjádření xxxxx xxxxxx, xx x xxx nesouhlasí x xxxx xx argumentech xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxxx napadeného ustanovení daňového řádu. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 vyjádření xxxxx, ve kterém xxxx xxxxxxx, xx xx lze xxxxxxxxxx xxx přístupem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kritizují Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxx pasivitu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx - xxxxxxxxx vlastní xxxxx legislativního řešení. Xxxxxxxxxxxxx namítala, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxxx 39, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxx xxx tvorbě xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx uvedla, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx dala xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a součást xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx abstraktní xxxxxxxx xxxxx. Zrušením xxxxxxxxxx kontroly norem xx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx oslabena xxxxx xxxxxxxxxxx menšiny. Pokud xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a velmi xxxxxxx skupinu obyvatel xxxxx, měla xx xxx zajištěna abstraktní xxxxxxxx norem jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, navrhovatelka xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx Xxxxxxxx soudem xxxxxxx.

XX.

Xxxxx jednání

21. Xxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §44 xxxxxx x Ústavním xxxxx uvážil, xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx ústní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx s xx seznámil x xxxxxxxxx xxxxx navrhovatelky x účastníků a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx ústního jednání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx dokazování.

V.

Aktivní procesní xxxxxxxxxx x podmínky xxxxxx

22. Ústavní xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx xxx podán xxxxxxxxxx subjektem xxx §64 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, x obsahuje xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx řízení xxxx Xxxxxxxx soudem, Xxxxxxx soud je xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx, x proto xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx posouzení.

VI.

Posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxx legislativního xxxxxxx

23. X xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx Ústavní xxxx podle xxxxxxxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx č. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx Ústavou stanovené xxxxxxxxxx x ústavně xxxxxxxxxxx způsobem. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx proceduře xxxxxxxxx žádné xxxxxxx. X posuzovaném xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dostupných (xx xxxxxxxx stránkách http://www.psp.cz) xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňového řádu xxxx xxxxxxx x mezích Ústavou xxxxxxxxx kompetence x ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

24. Xxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx zákona č. 458/2011 Sb., xxx:

"§72

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx daňové xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx tvrzení xxx xxxxx xxx na xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx tiskárny, který xx údaje, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tímto xxxxxxxxxx.

(2) X tiskopisech x x nich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx požadovat xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx."

XXXX.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

25. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 zákona x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx zákona č. 458/2011 Sb., xxxxxxxx daňový xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oznámení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx řádné daňové xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxx tvrzení na xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Daňový řád xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, pouze x §72 xxxx. 2 stanoví, xx x xxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx.

26. Registrační xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx součástí xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §134 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xxx x xxx velmi xxxx xxxxxxx. Jeho xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx, xx budou xxxxxxx daňová xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx je x §72 xxxxxxxx xxxxx xxxxx podání. Xxxxx podání (xx. "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx správu daní" xxxxxxx x §126 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový řád, xx xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb.) xxxxxx xxx xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §72 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx. Registrační xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx v §125 xx 131 xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx sankce xxx x §247 x 247a xxxxxxxx xxxx). Konkrétní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx povinnosti x některé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

27. Xxxxxxxxxxxx zkratky "xxxxx xxxxxx tvrzení" a "xxxxxxxxx daňové tvrzení" xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §1 odst. 3 xxxxxx x. 280/2009 Sb., daňový xxx, jenž xxx: "(3) Základem pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx daně je xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vyúčtování (xxxx xxx ,xxxxx daňové xxxxxxx') x dodatečné xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo dodatečné xxxxxxxxxx (xxxx xxx ,xxxxxxxxx daňové xxxxxxx‘) xxxxxx xxxxxxx subjektem." Xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxx" xx blíže xxxxxxx x §135 xx 140 daňového xxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx řádné xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx (§135), lhůt xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx (§136), lhůt xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§137), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§138), xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx (§139) x xxxxxxxxxx výměru (§140). Xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" xx blíže xxxxxxx x §141 xx 144 daňového xxxx. Zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx řádného xxxxxxxx tvrzení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotlivé xxxxxx xxxxxx. Zákon č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx, xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x příjmů xxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx podat daňové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti (xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. §38g xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxx činí x zákon o DPH, x xxxxx §101d xxxx. 1 xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. zn. Pl. XX 32/15 xxxx xxxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx údaje xxxxxx, b) xxxxx xxxxxxxx xx plnění x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx zakládají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x) xxxxx týkající xx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx x d) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlášení xxxx xxxxxxxxxx novelou, xx xxxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx však nyní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v zákoně o DPH.

XX.

Xxxxx xxxxxxxxx návrhu

28. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňového řádu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem, xxxxxxx

• x článkem 2 xxxx. 4 Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx nucen xxxxx, co xxxxx xxxxxxxx,

• x článkem 79 xxxx. 3 Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxx zmocněna,

• x článkem 2 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, co xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx,

• x článkem 4 Xxxxxxx, xxx xxxxx povinnosti xxxxx xxx xxxxxxxx toliko xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x smyslu,

• x článkem 10 xxxx. 2 x 3 Listiny, xxxxx nichž xx xxxxx právo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx života x před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx údajů x xxx xxxxx,

• x článkem 11 xxxx. 5 Listiny, xxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx lze ukládat xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx principy xxxxxxx xxx, že xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

29. Argumentace navrhovatelky xx xxxxxxxx xx xxxxxxx dříve xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §101d xxxx. 1 xxxxxx x DPH, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. zn. Xx. XX 32/15, xxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x porušení zásady xxxxxxx zákona xxx xxxxxxxx povinností.

30. Xxxxx xx naopak toho xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x napadených xxxxxxxxxxxx §72 xxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 79 odst. 3 Xxxxxx; jinak xxxxxx, že xxxx xxxxxxx podzákonných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nekonstituuje xxxxx nové xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxx xx zákonem xxxx na jeho xxxxxxx již xxxxxx xxxxxxxxx, x proto xxxxxxxx ustanovení daňového řádu xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

31. Xxxxxxx soud xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení x zákoně o DPH xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 32/15, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32. Xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, daňový řád x §126 xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxx registračních xxxxx, xx. "předepsané údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx a xxxxxx stanovení xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Neposkytnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx citelné xxxxxx x §247a xxxxxxxx řádu.

33. Xxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxx (dřívější) xxxxxxx xxxxxx náležitostí x xxxxxxx podání xxxxxxxxxxx hlášení v §101d odst. 1 xxxxxx x DPH, xxxxx xxxx dnem 31. xxxxxxxx 2017 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 32/15. Xxxxxxxx byly xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení x zákoně o DPH xxxxxxxx xxx, xx zákonem xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxxxx podání xxxxxxxxxxx hlášení (xxxxx č. 371/2017 Sb., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o platebním styku; xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2018).

34. X xxxxxx xx. zn. Pl. XX 32/15 Ústavní xxxx x xxxx 69 uvedl, xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx 21 xxxxxxxx) xxxxxxx námitku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx ukládání xxxxxxxxxx ve xxxxxx x ustanovení §101d xxxx. 1 xxxxxx x XXX. Navrhovateli xxxxxxxxxxx zásada xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx "xxxxx xxxxx být nucen xxxxx, co xxxxx xxxxxxxx" x xx "xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx toliko xx xxxxxxx zákona x x xxxx xxxxxx" (čl. 2 xxxx. 4 Xxxxxx, čl. 2 xxxx. 3, čl. 4 odst. 1 Xxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxx x xxxxxxxxxx hlášení "xxxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx správu xxxx". Xxxxxxx xxxx xxxxxx x závěru, xx "xxxxx [o XXX] ,xxxxxxxxxx xxxxx‘ xxxxx xxxxx neupřesňuje x xxxxxxxxxxxxxxx ustanovení §72 xxxx. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve znění xxxxxx č. 458/2011 Sb., xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X protože xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx velmi neurčitě x široce, jejich xxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ... Xxx souhlasit x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx tak xxxxxxx moc, xxxxx xxx Ústavy xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx vymezení xx x tomto xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. A právě xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx citlivějšími a xxxxxx xxxxxxxxxx ... Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx x závěru, xx zákon musí xxxxx vymezit alespoň xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx sdělovat. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 79 xxxx. 3 Ústavy) xx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Ministerstvem xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxx zajistit xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx bude stát xxxxxxxxx. Bez xxxxxxx xxx jistě není xxx xxxxxxx případné xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xx xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

35. Uvedené xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §72 odst. 1 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx náležitosti x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Přitom xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx být xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

36. Xxxxxxx soud x xxxx souvislosti poukazuje xxxxxxxxxx xx ustanovení §12 xxxx. 6 xxxxxx x. 159/2006 Xx., x střetu xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx xx podávají xx xxxxxxxxx a formátu, xxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx vyhláškou. Soudci xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jehož strukturu x formát xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou." Xxxx oblast xx xxxx xxxxxxx blíží xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx toho, kdy xxxxxxxx xxxx majetkový xxxx, x taktéž xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisem. Pro xxxxxxxx xxx též xxxxx znění §38g xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických osob xxxxxxx: "X xxxxxxx xxxxxxxx poplatník uvede xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem daně, xxxxx xxxxxx xx xxxx osvobozených, xxxxxx, x xxxxx je xxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §36 odst. 7 xxxx 8. X xxxxxxx přiznání poplatník xxxxxx uvede xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx §35ba x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §35c x 35d. Xxxx-xx součástí zdanitelných xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je poplatník xxxx xxxxxxxx vystaveným xxxxx §38j odst. 3." Xxx xxxx xx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozsah xxxxx, xxxxx xxxx xx poplatníka xxxxxxxxxx.

37. Xxxxxx jako x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 32/15 xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxx námitka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ochrany xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxxxx údajů identifikujících xxxxxxxx poplatníka a xxxxx xxxxx, které xxxx relevantní xxx xxxxxxx přiznání xxxx, xx. xxxx, xxxxxxxx xxxx., a xxxx xxxx příjmů a xxxxxx xxxxxxxxxx, tituly xxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx, slevy xx dani xxx. X daňovém řádu je xxxxxx xxxxxx ochrany x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx celá xxxxx xxxxxx, xxxxx ustanovení §52 odst. 1 xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxx, co xx xxx xxxxxx daní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

38. X xxxxxx xx xxx 22. xxxxxx 2011 xx. xx. Pl. XX 24/10 (X 52/60 XxXX 625; 94/2011 Sb.), ve věci xxxx xxxxxxxxx X - xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (srov. xxxx bod 37), Xxxxxxx soud mimo xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx střetu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přesné x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dotčeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, aby se xxxxxxxxx xx styku x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx x související xxxxxxxxx udělené xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxx. X xxx uvedeném xxxxxx xx. zn. Xx. XX 32/15 Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, že si xxx těžko xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx daňových subjektů, xxx jsou xx xxx povahy xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povahy [xxx Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx na §11 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxx]. Okruh xxxxx vyžadovaných od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx být specifikován xxxxxxx s xxx, xx konkrétní xxxxx xxxxx xxx stanoveny xxxxxx podzákonného právního xxxxxxxx.

39. Xxxxxxx xxxx xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx namítat, jestliže xxxx xx vyplnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx jeho xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. V případě xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, abstraktní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ukládaných xxxxxxxxxx xxxxx není.

40. V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx. xx. Pl. XX 24/10 x xx. xx. Xx. XX 32/15 pak Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx ustanovení §72 xxxx. 1 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx zákona č. 458/2011 Sb., xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx neoprávněným xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx čl. 10 xxxx. 3 Xxxxxxx.

41. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx než xxxxxxxxxxx, xx napadené ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x daňové xxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonné xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 79 odst. 3 Xxxxxx.

42. Xxxxx xxx o účinky xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx navrhuje xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx je xxxx názoru, xx xxxxx 31. prosince 2020 xxxxxxxxx zákonodárci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ústavně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

43. Xxx xxxxxxx Ústavní xxxx připomíná, xx xxxxx xxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxx 28. xxxxx 2019 xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx daňový řád (xxxxxxxx xxxx 580/0). Projednávání xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 35. xxxxxx (xx 15. xxxxx 2019). Xxxx xxxxxxx xx mimo xxxx změna napadeného xxxxxxxxxx §72 odst. 1, ve které xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx "xxxx". V xxxxxxxx zprávě xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx terminologie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx §1 odst. 3 x 4 xxxxxxxx xxxx).

44. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 4 x čl. 79 odst. 3 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 a 3, čl. 4 xxxx. 1, čl. 10 odst. 3 x čl. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx znění zákona č. 48/2002 Sb., xxxxxxxxxx §72 xxxx. 1 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx zákona č. 458/2011 Sb.

45. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §72 xxxx. 2 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, podle xxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx x tiskopisech x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx podání, xxxxx xxxxx nezbytné pro xxxxxx daní, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dovodit. Xxxx ustanovení je xxxxxx zárukou, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxx, co není xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. Xxxxx Ústavní xxxx x xxxx xxxxx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxx §43 odst. 2 písm. x) xx spojení x §43 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x Ústavním xxxxx xxxxxx jako návrh xxxxxx neopodstatněný.

Předseda Xxxxxxxxx xxxxx:

x x. JUDr. Xxxxx v. x.

xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 337/2019 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.