Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

365/2017 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna antidiskriminačního zákona Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna soudního řádu správního Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Veřejném ochránci práv Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - Účinnost Čl. V

INFORMACE

365

ZÁKON

ze xxx 11. xxxxx 2017,

xxxxxx xx xxxx zákon č. 198/2009 Sb., x xxxxxx zacházení a x xxxxxxxx prostředcích xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. I

Zákon č. 198/2009 Sb., x xxxxxx zacházení x o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx č. 89/2012 Xx. a xxxxxx x. 332/2014 Xx., se mění xxxxx:

1. V §1 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x v xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx1) x v xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3) a".

Poznámky pod xxxxx č. 1 x 3 xxxxx:

"1) Xxxxxxxx Rady 2000/43/ES xx xxx 29. xxxxxx 2000, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bez ohledu xx xxxxxx xxxx xxxx etnický původ.

Směrnice Xxxx 2000/78/ES xx xxx 27. listopadu 2000, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rámec xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 79/7/EHS xx xxx 19. xxxxxxxx 1978 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x ženy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 86/378/EHS xx xxx 24. xxxxxxxx 1986 x xxxxxxxx zásady xxxxxxx xxxxxxxxx pro muže x ženy v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2004/113/ES xx dne 13. xxxxxxxx 2004, kterou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx poskytování.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/54/ES xx xxx 5. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx muže x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolání.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/41/EU xx xxx 7. xxxxxxxx 2010 x uplatňování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx muže a xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx směrnice Xxxx 86/613/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/54/EU xx xxx 16. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxx usnadňujících xxxxx xxxx udělených xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx volným xxxxxxx.

3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 492/2011 xx xxx 5. xxxxx 2011 o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxx.".

2. X §1 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadem xxxxx České republiky".

3. X §1 odst. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx".

4. V §1 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx i) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx".

5. X §1 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Tím xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxxxx3).".

6. V §1 odst. 3 xx za slova "xxxxx xxxxx" vkládají xxxxx "xxxx přímo xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pracovníků3)".

7. X §2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx3).".

8. X §2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx x právních xxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx z oblasti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx3), x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx

Xx. II

V §26 xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní řád, xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zastoupení xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xx použije i x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx105).".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 105 zní:

"105) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 492/2011 xx xxx 5. dubna 2011 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X §35 xxxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád správní, xx na konci xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx právnickou osobou xx použije x x xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxxxx26).".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 26 xxx:

"26) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 492/2011 xx xxx 5. xxxxx 2011 o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.".

XXXX ČTVRTÁ

Změna zákona x Xxxxxxxx ochránci xxxx

Xx. IV

Zákon č. 349/1999 Sb., x Veřejném xxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 314/2008 Xx., xxxxxx x. 198/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx. x zákona x. 198/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xx xxxxxxxx 7 xxxxxx nový odstavec 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 9 x 10 xxx:

"(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx práva xx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru x jejich rodinných xxxxxxxxxxx9) (xxxx xxx "xxxxxx Xxxxxxxx xxxx") x xxxxxxx podle §21x10).

"9) §15a xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Xx. 4 x xx. 7 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/54/EU ze xxx 16. xxxxx 2014 x opatřeních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx pohybem.".

Dosavadní xxxxxxxx 8 až 10 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 9 xx 11.

2. Xx §21x xx xxxxxx nový §21x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11 xxx:

"§21x

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx11) ochránce

a) poskytuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx práva volného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx souvisejícím x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dalším xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,

e) xxxxxxxxx xxxxxx dostupných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx volný xxxxx xxxx občanů Xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx11).

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx přiměřeně §15 a 16.

(4) X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně xxxxx §20 odst. 2 písm. b).

"11) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 492/2011 ze xxx 5. xxxxx 2011 x xxxxxx xxxxxx pracovníků uvnitř Xxxx.".

XXXX XXXX

XXXXXXXX

Xx. X

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

Xxxxxxx x. x. 

Xxxxx x. x. 

Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 365/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.