Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.06.2021.


Sdělení o přijetí Úmluvy Rady Evropy o krajině

12/2017 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Evropské úmluvy

Evropská úmluva

Preambule

KAPITOLA I - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Definice Článek 1

Rozsah Článek 2

Cíle Článek 3

KAPITOLA II - VNITROSTÁTNÍ OPATŘENÍ

Rozdělení pravomocí Článek 4

Všeobecná opatření Článek 5

Zvláštní opatření Článek 6

KAPITOLA III - SPOLUPRÁCE MEZI STRANAMI

Mezinárodní politiky a programy Článek 7

Vzájemná pomoc a výměna informací Článek 8

Přeshraniční krajiny Článek 9

Sledování plnění Úmluvy Článek 10

Cena Rady Evropy za krajinu Článek 11

KAPITOLA IV - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztah k dalším nástrojům Článek 12

Podpis, ratifikace a vstup v platnost Článek 13

Přístup Článek 14

Územní působnost Článek 15

Výpověď Článek 16

Změny Článek 17

Oznámení Článek 18

INFORMACE

12

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 13/2005 Xx. x. x.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o krajině, xxxxxxx xxx 20. xxxxx 2000 xx Xxxxxxxxx, xxxxx nahrazuje xxxxx xxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxx č. 13/2005 Sb. m. s.

Xxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxx, 20.10.2000

Preambule

Členské xxxxx Xxxx Xxxxxx, které podepsaly xxxx xxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx x xxxx, že xxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx větší xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx dědictvím, x xx xxxxxx cíle xxx dosáhnout xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dohod x xxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxx;

x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx vyvážených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a životním xxxxxxxxxx;

xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu x xxxxxxx kultury, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x sociální xxxxxxx x představuje xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx činnost, x xxxx ochrana, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

xxxxxx si xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přírodního x kulturního dědictví, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx lidstva x xxxxxxxx evropské xxxxxxxx;

xxxxxxxxx xx vědomy celosvětového xxxxxxx krajiny, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x němž lidé xxxx;

xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kvality života xxxx: v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejně xxxx x oblastech xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx;

xxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxx výrobních postupů x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxx nerostů, x xxxx x oblastech xxxxxxxx plánování, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ekonomice x xxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxx krajiny;

přejíce xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kvalitní xxxxxxx x hrát xxxxxxx xxxxx xxx jejím xxxxxxx;

xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x plánování xxxx xxxxxxx x právy x xxxxxxxxxxx každého xxxxxxx;

x ohledem xx xxxxxx texty xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přírodního x xxxxxxxxxx dědictví, xxxxxxxx plánování x xxxxxx regionálního rozvoje, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx Úmluvu o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bern, 19. xxxx 1979), Úmluvu o ochraně architektonického dědictví Evropy (Xxxxxxx, 3. xxxxx 1985), Evropskou úmluvu o ochraně archeologického dědictví (xxxxxxxxxxx) (Xxxxxxx, 16. xxxxx 1992), Evropskou rámcovou úmluvu o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady (Xxxxxx, 21. xxxxxx 1980) x její xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Evropskou chartu místní samosprávy (Xxxxxxxxx, 15. xxxxx 1985), Úmluvu o biologické rozmanitosti (Xxx, 5. xxxxxx 1992), Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (Xxxxx, 16. xxxxxxxxx 1972) a Úmluvu o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhus, 25. xxxxxx 1998);

xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajin xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroj a xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx, správy x plánování;

přejíce xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx výhradně xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

xxxxxxx si umožnit xxxxxxx hodnot a xxxxxxxx formulovaných x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tak xxxxx;

xx xxxxxxx xxxxx:

KAPITOLA X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx

Xxx účely této xxxxxx:

x) "krajina" xxxxxxx xxxx území, xxx xxx je xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x/xxxx lidských xxxxxxx;

x) "krajinná xxxxxxxx" xxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxx, strategií x xxxxxx kompetentními veřejnými xxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) "cílová kvalita xxxxxxx" xxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx x přání xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány;

d) "ochrana xxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx význačných xxxx charakteristických xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a/nebo lidskou xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči x krajinu x xxxxx řídit a xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx způsobeny xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) "plánování xxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, obnovu xxxx xxxxxx krajiny.

Xxxxxx 2

Xxxxxx

X výhradou xxxxxxxxxx článku 15 xx xxxx úmluva vztahuje xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stran x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Zahrnuje xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x mořské xxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx krajin xxxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxx

Xxxxx této xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, správu x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx.

KAPITOLA XX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx smluvní xxxxxx provádí xxxx xxxxxx, xxxxxxx články 5 x 6, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v souladu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx k Evropské chartě místní samosprávy. Xxxx by xx xxxxxxxxx xx ustanovení xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx svými xxxxxxxxx politikami.

Článek 5

Xxxxxxxxx opatření

Každá xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx prostředí, x xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kulturního x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) zavést x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na ochranu, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 6;

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxx stran, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx politik xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx;

x) začlenit xxxxxxx xx svých politik xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx plánování, x xx své xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx politiky, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přímým xx xxxxxxxx dopadem xx xxxxxxx.

Článek 6

Xxxxxxxx xxxxxxxx

X. Xxxxxxxxx povědomí

Každá xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejných orgánů x hodnotě xxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxx smluvní xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx odborníků x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx politiky, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx profesionály x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se x xxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx a xx xxxxxx týkající xx xxxx xxxxxxx, správy x xxxxxxxxx.

X. Vymezení x xxxxxxxxx

1) Xx xxxxxxx účasti xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x souladu x článkem 5 xxxx. x), x xx xxxxxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x)

x) vymezit xxxxxxx krajiny xx xxxxx svém xxxxx;

xx) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx, xxxxx je mění;

iii) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx takto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx hodnoty, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dotčeným obyvatelstvem.

2) Xxxx vymezující x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výměnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle článku 8.

X. Cílové xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x souladu x článkem 5 xxxx. x), xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zaměřené xx xxxxxxx, xxxxxx x/xxxx plánování xxxxxxx.

KAPITOLA XXX

XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x programy

Smluvní strany xx xxxxxxxx spolupracovat xxx xxxxxxxxxxxx krajinné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx politik x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, v případě xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx byly xxxxxxxxxxx.

Článek 8

Xxxxxxxx pomoc x výměna xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx:

x) vzájemně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) podporovat xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úmluvy.

Xxxxxx 9

Přeshraniční xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx úrovni x x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx x uskutečňovat xxxxxxxx programy zvyšování xxxxxxx krajiny.

Článek 10

Xxxxxxxxx plnění Xxxxxx

1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustavené xxxxx článku 17 Xxxxxxx Xxxx Evropy xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxxx sledováním xxxxxx Xxxxxx.

2) Po xxxxxx zasedání xxxxxx xxxxxxx předá generální xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx ministrů zprávu x xxxxxxxx xxxxx x provádění Xxxxxx.

3) Xxxxxx xxxxxxx navrhují Xxxxxx ministrů kritéria xxx udělování Xxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxx x pravidla, xxxxx xx xxxxxxxx.

Článek 11

Xxxx Xxxx Xxxxxx za xxxxxxx

1) Xxxx krajiny Xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některé ze Xxxxx této úmluvy xxxxxxx xxxxxxx politiku xxxx opatření xx xxxxxxx, xxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx krajiny, jež xx ukázaly xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx proto sloužit xxxx xxxxxxx xxx xxxx územní xxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx udělit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ochraně, správě xxxx xxxxxxxxx krajiny.

2) Xxxxxx xx xxxxxxx Xxxx Xxxx Evropy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxx xxxxxxx uvedeným x článku 10. Přeshraniční místní x xxxxxxxxxx xxxxxx x seskupení příslušných xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxxx xxxxxxxx předmětnou xxxxxxx.

3) Xx xxxxx xxxxxx expertů uvedených x článku 10 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx Ceny Xxxx Xxxxxx xx krajinu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

4) Xxxxxxx Ceny Xxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx příslušných xxxxxx.

XXXXXXXX IV

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 12

Xxxxx x dalším xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, správy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátních xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 13

Xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx

1) Xxxx xxxxxx xx otevřena k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx. Podléhá xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Evropy.

2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx následujícího po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx dne, xxx xxxxx členských xxxxx Rady Xxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx vyjádří xxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx ode xxx uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, listiny x xxxxxxx xxxx schválení.

Xxxxxx 14

Xxxxxxx

1) Xx xxxxxx této xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx Rady Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx článku 20 xxxx. x) Statutu Xxxx Xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - Xxxxx, oprávněných xxxxxxx xx Výboru xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx stát, xxxxx není xxxxxx Xxxx Evropy, xxx x Úmluvě xxxxxxxxxxx.

2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx Evropské xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty tří xxxxxx ode dne xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x generálního xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxxx xxxxxxxxx

1) Xxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, listiny x xxxxxxx, schválení xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx která xx bude Xxxxxx xxxxxxxxx.

2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx kdykoli xxxxxxx, xxxxxxxxxxx adresovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxx působnost xxxx úmluvy xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx území x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxx měsíců xxx xxx, xxx generální xxxxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předchozích xxxx xxxxxxxx může xxx, pokud xxx x kterékoli xxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx, xxxxxxxx oznámením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx první xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxx xxx, xxx generální xxxxxxxx xxxx oznámení xxxxxxx.

Xxxxxx 16

Výpověď

1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.

2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx ode dne, xxx generální tajemník xxxx oznámení obdržel.

Xxxxxx 17

Změny

1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x článku 10 mohou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

2) Každý návrh xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx evropskému xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxx x souladu x xxxxxxxxxxx článku 14 xxxxxx, xxx k xxxx xxxxxx přistoupil.

3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x článku 10 přezkoumají xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx text xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Výboru xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x článku 20 xxxx. x) Xxxxxxx Xxxx Evropy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx států - xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx, bude xxxx postoupen xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx.

4) Xxxxx změna xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx, první xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxx měsíců xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxx. Xxx každou xxxxxxx stranu, xxxxx xx přijme později, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx měsíců xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx strana o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tajemníka.

Článek 18

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx tajemník Xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxxxx státu xxxx Evropskému společenství, xxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) každý xxxxxx;

x) xxxxxxx každé xxxxxxxxxxx listiny, xxxxxxx x přijetí, xxxxxxxxx xxxx přístupu;

c) každé xxxxx xxxxxx této xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx článků 13, 14 x 15;

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 15;

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 16;

x) každý xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle článku 17 x xxxxx jejího xxxxxx x xxxxxxxx;

x) xxxxx jiný xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx xxxx.

Xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, řádně x xxxx zplnomocněni, podepsali xxxx xxxxxx.

Xxxx ve Xxxxxxxxx xxx 20. xxxxx 2000 x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž oba xxxxx jsou stejně xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx v xxxxxxx Xxxx Evropy. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxx ověřené kopie xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx a xxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx vyzvány, xxx x xxxx úmluvě xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 12/2017 Xx. m. x. nabyl xxxxxxxxx xxxx 25.2.2017.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

27/2021 Xx. x. x., x xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx se mění Xxxxxxxx úmluva x xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.6.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.