Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2016.


Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

131/2015 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna energetického zákona Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o nouzových zásobách ropy Čl. VII

Přechodná ustanovení Čl. VIII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv Čl. IX

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o hospodaření energií Čl. X

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. XI

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o střetu zájmů Čl. XII

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o podporovaných zdrojích energie Čl. XV

Přechodná ustanovení Čl. XVI

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 310/2013 Sb. Čl. XVII

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o státní službě Čl. XVIII

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XIX

INFORMACE

131

XXXXX

xx xxx 13. xxxxxx 2015,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx č. 262/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 278/2003 Sb., xxxxxx č. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 670/2004, Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., zákona x. 90/2014 Xx. x xxxxxx x. 250/2014 Sb., se xxxx takto:

1. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 a 1a xxxxx:

"1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/72/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx trh x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2003/54/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/73/ES xx dne 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxxxxxx pravidlech pro xxxxxxx xxx se xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 2003/55/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/32/ES xx xxx 5. xxxxx 2006 x xxxxxxxxxxx účinnosti u xxxxxxxxx uživatele a x energetických službách x o xxxxxxx xxxxxxxx Rady 93/76/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/89/ES xx xxx 18. xxxxx 2006 o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2012/27/EU xx xxx 25. října 2012 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně xxxxxxx 2009/125/XX a 2010/30/XX x o xxxxxxx xxxxxxx 2004/8/XX x 2006/32/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2011/83/EU xx xxx 25. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 93/13/XXX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 1999/44/ES x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/577/XXX a xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 97/7/XX.

1x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 713/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 714/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx přístupu xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1228/2003.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 715/2009 xx dne 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1775/2005.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 617/2010 xx xxx 24. xxxxxx 2010 x povinnosti xxxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx projektech xx xxxxxxxxxxx infrastruktury v xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 736/96.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 994/2010 xx dne 20. xxxxx 2010 x opatřeních na xxxxxxxxx bezpečnosti dodávek xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Rady 2004/67/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013 xx dne 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx energetické sítě x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX a xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (ES) č. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1227/2011 xx xxx 25. xxxxx 2011 x xxxxxxxxx x transparentnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.".

2. X §2 odst. 1 se xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní písmena x) xx g) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

3. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx b) xx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x f) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) a x).

4. X §2 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".

5. V §2 odst. 1 xx na konci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx chráněná xxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx získaná xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx veřejně xxxxxxxx,".

6. X §2 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx 6 xx xx xxxxx "xxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x".

7. X §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx 9 se xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx".

8. V §2 xxxx. 2 xxxx. a) xxx 17 zní:

"17. zákazníkem xxxxx, xxxxx nakupuje xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx užití x xxxxxxxx xxxxx,".

9. X §2 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxx 19 xx 21, xxxxx xxxxx:

"19. související xxxxxxx x elektroenergetice xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx,

20. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx spolehlivého x bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy,

21. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx distribuční xxxxxxxx,".

10. X §2 xxxx. 2 písm. x) xxx 8 xxx:

"8. xxxxxxxxxxxx zařízením xxxxxxxx výrobny plynu, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx plynovodu,".

11. V §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 9 se xxxxx "xxxxxxxxx," zrušuje x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

12. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 11 x 12 xxxxx:

"11. plynovodní xxxxxxxxx xxxxxxxx začínající xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxx xxxx hlavním xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx slouží x xxxxxxxxx odběrného xxxxxxxxx xxxxxxxx,

12. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, plynovodní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, odběrná xxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,".

13. V §2 xxxx. 2 xxxx. b) se xxx 14 zrušuje.

Dosavadní xxxx 15 xx 27 xx označují xxxx xxxx 14 xx 26.

14. X §2 odst. 2 xxxx. x) bod 25 xxx:

"25. xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x odběrném xxxxx,".

15. X §2 xxxx. 2 písm. x) xx doplňují xxxx 27 xx 30, xxxxx xxxxx:

"27. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x plynárenství xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx služba distribuční xxxxxxxx,

28. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zajišťování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxxxx spolehlivého x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx,

29. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

30. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu plynárenské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,".

16. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozvodného xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, xxxxx má vlastnické xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx tepelnému" x xxxxx "xx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxx".

17. X §2 xxxx. 2 písm. x) bod 2 xxx:

"2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx energie, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiné xxxxx,".

18. X §2 odst. 2 písm. x) xxxx 4 x 5 znějí:

"4. xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx energii xxx xxxx konečné xxxxxxx x odebírá nakoupenou xxxxxxxx energii xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tepelnému xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxx xxxxxxxx,".

19. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 6 xx slovo "dodávky" xxxxxxx x xx xxxxx "distributora" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx".

20. X §2 xxxx. 2 písm. x) xxxx 7 xx xx slovo "xxxxxxxxxx" a xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "tepelné xxxxxxx".

21. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 8 xxx:

"8. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx x rozvodnému xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x objektu nebo xxxx xxxxx,".

22. X §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx 9 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx".

23. X §2 odst. 2 xxxx. c) bod 11 zní:

"11. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípojkami; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xx x nim xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx; částí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x ním xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx,".

24. X §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx 12 se xxxxx "ucelené xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "stavba xxxx xxxxxx" a xxxxx "xxxxxx" xx zrušuje.

25. X §2 xxxx. 2 se na xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxx 15, který xxx:

"15. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tepelné sítě, xxxxx xxxxxxxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx.".

26. X §3 odstavec 3 zní:

"(3) Podnikat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx licence xxxxxxx Energetickým regulačním xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx vyžaduje xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 10 kW určené xxx vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx x přenosovou xxxxxxxxx xxxx x distribuční xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výrobnách xxxxxxxxx x instalovaným výkonem xx 10 xX xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx místě xxxxxxxxx xxxx výrobna xxxxxxxxx xxxxxxxx licence.".

27. X §3 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xx obchod, výrobu, xxxxxxxxxx x uskladňování xxxxxxxxxxxxx xxxxx čistého, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy, k xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx 50 xxxxxxxxx míst,

b) na xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

28. X §3 odstavec 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 25 xxx:

"(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx, butanu x xxxxxx směsí xx xxxxxx-xxxxxxxxxx lahví, xxxx povinny zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx technickým xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx pro plnění xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů25) xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx vlastníka xx xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 174/1968 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon x. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x. 208/2011 Sb.

Mezinárodní xxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxx.

XXX XX 1439.".

29. X §4 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xx 25 xxx, x xx xx

1. xxxxxx elektřiny,

2. xxxxxx xxxxx,

3. výrobu xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxx, x to xx

1. xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx.

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx plynu,

6. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxx 5 xxx, x xx xx

1. xxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx x plynem.".

30. X §4 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4 se označují xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

31. X §4 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx nebo", xxxxx "25 xxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovená v xxxxxxxx 1", xxxxx "xxxxxxx xx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx spojená x xxxxx zařízením se xxxxxxx" x slova "xxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva".

32. X §5 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Podmínkou pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx

x) xxxx xxxxxxxxxxx,

x) bezúhonnost,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6.".

33. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx. x) xx c)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) x x)".

34. X §5 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Xxx xxxxxxx xx xxxxxx elektřiny, xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx výrobu tepelné xxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 (xxxx jen "provoz xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx"); xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxx xx smlouvou x připojení x xxxxxxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoba xxxxxx nejméně 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ověření xxxxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx než 1 xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx provozující xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Energetický xxxxxxxxx xxxx souhlas xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx xx nezbytný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dosavadnímu xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Po xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx technologie xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, výrobnu xxxxx nebo zdroj xxxxxxx energie obdobně xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na výrobce xxxxxxxxx, xxxxxxx plynu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

35. X §6 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 6.

36. X §7 odst. 2 písm. b) xx xxxxx ", xxxxx" xxxxxxx.

37. X §7 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "statutárního orgánu xxxx xxxx xxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

38. X §7 odst. 3 xxxx. b) xx xxxxx ", xxxxx" zrušuje.

39. X §7 odst. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxx prokazující xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx sídla x xxxxxx o xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx,".

40. V §7 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx orgánem xxxx jeho" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "statutárního xxxxxx".

41. X §7 xxxx. 4 xxxx. f) xx xxxxx "x xx není xxxxxxxxx xx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro licencovanou xxxxxxx x jiného xxxxxxxx licence" xxxxxxx.

42. X §7 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "podniku" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxx".

43. X §7 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx prokázání

a) xxxxxxxxxxxx žadatele xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1x) xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x Rejstříku xxxxxx x výpis x Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx sítí,

b) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx skutečnost xxxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x žádosti x udělení xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výpis z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx si xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx skutečnost xxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx nepřipojil.".

44. X §7x xxxx. 2 xx xxxx poslední xxxxxxx.

45. X §8 xxxx. 2 písm. x) se xx xxxxx "xxxx-xx xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxx," a xxxxx "rodné číslo x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxx xxxxx narození," xx zrušují.

46. V §8 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx ", xxxxx" xxxxxxx.

47. X §8 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx chráněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxxxx regulačním věstníku.".

48. X §9 se xx konci odstavce 1 xxxxxxxx věty "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklady x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nevztahuje xx xxxxx xxx xxxxxxx x základních xxxxxxxxxx a na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx tepelné xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovatel xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx licence xx xxxxxx tepelné energie xxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx energetických xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx energetických xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad na xxxxxxx změn podle xxxxxxxxx věty xxxxxx xxxxxx x změně xxxxxxx x xxxx xxxxxx.".

49. V §9 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx.".

50. X §10 xxxx. 1 písm. x) se slova "9 xx 11" xxxxxxxxx xxxxx "8 xx 10".

51. X §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "zánikem" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "nejde-li o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11,".

52. V §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se písmeno x), které zní:

"e) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.".

53. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx d), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx licence xxxxx xxxxxxxxx ani xx upozornění xxxxxxxxxxx xxxx služby distribuční xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provozovateli xxxxxxxxx soustavy.".

54. V §10 xx odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 8 až 11 xx označují xxxx xxxxxxxx 7 xx 10.

55. X §10 xxxx. 7 xx xxxxx "podle xxxxxxxx 7" zrušují.

56. V §10 xxxx. 8 xxxx. d) se xxxxx "správce xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".

57. X §10 xxxxxxxx 9 xxx:

"(9) Xxxxx osoba nebo xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Energetickému regulačnímu xxxxx xxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx závěti je xxxxxxx xxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx úřadu pokračování xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve lhůtě xx 3 měsíců xxx xxx, xxx xx xxxx funkce.".

58. X §10 odst. 10 xx xxxxx "9 písm." xxxxxxxxx xxxxx "8 xxxx.".

59. X §10 xx xxxxxxxx odstavec 11, xxxxx xxx:

"(11) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx vzniklá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx licencované xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx x udělení licence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx předpokladu, xx xx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx přeměny xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx a xxxxxxxx xx předloží xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx licence xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx právnickou osobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx pokračuje xxxxxx nástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx vzniklá xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx provozu zůstává xxxxxxxxx. Xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx licence právnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx licence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

60. X §10x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xx xxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

61. V §10x xxxx. 3 xx xxxxx "xx xxxxx xxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxx".

62. V §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx čárka xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "x" x slova "x Xxxxxx energetické xxxxxxxx" xx xxxxxxx.

63. X §11 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, plynu, xxxxxxx xxxxxxx a související xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x plynárenství,".

64. V §11 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx službách5a) nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,".

65. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmena x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx spotřebě xxxxxxx za xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) nabízet xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vypracováno,

q) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny x xxxxx a x xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxx nabídkou x poptávkou xxxxxxxxx x xxxxx,

x) poskytnout xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury vedené xxxxx xxxxxxxxxx zákona xx žádost xxxxx, xxxxx prokáže xxxxxx xxxxx.".

66. X §11 xxxx. 2 se xx slova "xxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx situací1e) x" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxx tom" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxx tom se xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx1x) x".

67. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 1e xxx:

"1x) Xxxxx x. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

68. X §11 se xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

69. X §11x xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx se xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx" se vkládají xxxxx "x oznámit xxxx zákazníkům xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx" x xxxxx "30 xxx" se nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxx". Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nová xxxx, xxxxx xxx: "Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

70. X §11x xxxxxxxx 2 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 1 xxx:

"(2) X případě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx, xxxxxx uzavřel xxxxxxxx x postavení xxxxxxxxxxxx x držitelem xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence, xxxx čtrnáctidenní lhůta xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1) xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

71. X §11x xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx nové odstavce 3 a 4, xxxxx xxxxx:

"(3) V xxxxxxx smlouvy o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, kterou xxx xxxxx dodavatele xxxxxxx xxxxxxxx v postavení xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx distančním způsobem xxxx mimo obchodní xxxxxxxx xxxxxxxx licence, xx zákazník oprávněn xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx neurčitou xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx zahájení dodávky xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxx xxxxxxx výpověď odeslána xxxxxxxx licence. Výpovědní xxxx xxxx 15 xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x držitele licence xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uzavřené xx xxxx neurčitou.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx prostory.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 až 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 9.

72. X §11x odst. 5 xx xxxxx "30 xxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx den", xxxxx "10 dnů" xx xxxxxxxxx xxxxx "desátý xxx" x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx věta "Xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nevzniká x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ceny, xxxx x poplatků, x xxxx x xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx zajištění souladu x obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

73. V §11x xxxxxxxx 9 xxx:

"(9) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, obchod x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zálohové xxxxxx xx dodávku xxxxxxxxx, xxxxx xxxx tepelné xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejvýše v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x následujícím xxxxxxxxxx xxxxxx.".

74. X §12 xxxx. 1 xx xxxxxxxx věty "X xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx dotčené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, povinností distribuce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx licencované činnosti xxxxx držitelem licence. Xxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

75. V §12 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx z xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx na 12 xxxxxx. Energetický xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodloužit xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx x moci xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.".

76. X §12 xx odstavec 7 xxxxxxx.

77. V §12x xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pozbyl xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx nesplňuje finanční xxxxxxxx zúčtování odchylek xxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx službách dodávky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx dodávky plynu xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu nemá xxxxxxxxx související službu x xxxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxx dnem, xxx xxxxxxxx trhu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dotčeného xxxxxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, trvá xxxxxxx 6 xxxxxx a xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx 12 měsíců byla xxxxx xxx 630 XXx.".

78. X §12x xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dodávat elektřinu xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxx operátora xxxx. Xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx vymezeného xxxxx xx nachází xxxxxxx místo, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 až 8.

79. X §14 xxxx. 2 xx slova "§4 odst. 1 xxxx. h) x x)" nahrazují xxxxx "§4 odst. 1 xxxx. a) xxxx 3 x §4 xxxx. 1 písm. x) bodu 6".

80. §15 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

81. X §15x xxxx. 1 xx xxxxx za xxxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "x" x xxxxx "a Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx.

82. X §15a xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxx trhu xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x energií (xxxx xxx "Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx") xxxx xxxx xxxxx v pracovněprávním, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx podle Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxxx, správné a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 x 4.

83. X §15a odst. 4 xx xxxxx xx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "nebo" x slova "nebo Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx.

84. Xx §15x xx vkládá xxxx §15x, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:

"§15b

Povinnost xxxxxxxxxx xxxxx oznamovaných Xxxxxxxx

Xx-xx účastník xxxx xxxxx čl. 8 Xxxxxxxx x velkoobchodním xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx oznamovat Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx velkoobchodních xxxxxx x energií, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xx. 8 xxxx. 2 x 6 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x energií po xxxx 3 let xx uskutečnění xxxxxxxxx xxxx od přijetí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

85. X §16 písm. x) xxx 6 xxx:

"6. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kombinované xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o primárních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dosažených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a tepla x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výrobu xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx x kapacit xxxxxxx zásobování tepelnou xxxxxxx x chlazení xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx primární energie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,".

86. X §16 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx i) xx x) xx xxxxxxxx jako písmena x) xx x).

87. X §16 xxxxxxx x) zní:

"m) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x x desetiletému xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,".

88. X §16 písmeno x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 zní:

"o) xx xxxxxxxxxx orgánem x xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx plynu21) x Xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx30),

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES x mění xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.".

89. X §16 xxxx. x) xx xxxxx xxxx slovem "xxxxxx" a xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxx "x" a xxxxx "podpory xxxxxxxxx x xxxxxxx decentrální xxxxxx xxxxxxxxx," xx xxxxxxx.

90. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmena x) x x) xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxx x xx 30. xxxxx xxxxxxx roku xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx při xxxxxx vnitrostátních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x každé 3 xxxx xx 30. xxxxx daného roku xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx energetické xxxxxxxxx.".

91. X §17 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx za xxxxx "Nařízení o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavám2b)" xxxxxxxx slova ", Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx".

92. X §17 xxxx. 7 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a zákazníkem".

93. X §17 xxxx. 7 písm. x) xx slovo "nebo" xxxx slovy "xxxxx" x "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx x za xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

94. X §17 xxxx. 7 xxxxxxx e) xxx:

"x) xx návrh xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx tepelnou xxxxxxx pro xxxxxxxx x domácnosti xxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou podnikající, xxxxxxxxx

1. spory mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x splnění xxxxxxxxxx xx smluv, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx energie,

2. o xxxxxx, zda xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo distribuce xxxxxxxxx, plynu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, x xxx se xxx xxxxx,".

95. X §17 odst. 7 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx odvětvích".

96. V §17 odst. 7 xxxxxxx x) zní:

"i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přenosové soustavy x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx; xxxxxxxxx desetiletého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx podmíněno závazným xxxxxxxxxxx ministerstva,".

97. X §17 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "čtvrtletní" x xxxxx "elektrizační xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavy" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

98. X §17 xx xx konci xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které zní:

"s) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.".

99. X §17 xxxx. 8 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx" se xxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx," xx xxxxxxx.

100. X §17 xxxx. 10 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx, xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx," se xxxxxx xxxxx "xxxxx," x slova "a xxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu o xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxx".

101. X §17 xxxx. 10 větě xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxx" vkládají slova "x hospodaření".

102. X §17 se xx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx elektroenergetiky a xxxxxxxxxxxx, xxxxxx současně xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.".

103. X §17 xxxxxxxx 11 xxx:

"(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x elektroenergetice, související xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx elektřiny x plynu dodavatele xxxxxxxx instance. Energetický xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx tvorby ceny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

104. V §17 xxxxxxxx 13 xxx:

"(13) Zaměstnanec xxxxxxxx xx Energetického regulačního xxxxx xxxx osoba x xxxxx xxxxxxx xxxxxx k Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"), xx xxxxx xxxxxxx vykonává xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx činnost, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu x Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxx podávají o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx orgánů xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx trhu pro xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zajistit stejnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.".

105. X §17x xxxx. 3 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".

106. X §17x xxxx. 4 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".

107. §17x a 17x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 46 xxxxx:

"§17x

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu

(1) X čele Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu je Xxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx (dále xxx "Xxxx"), xxxxx má xxx xxxxx. Jeden x xxxxx Rady xx xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx, x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx Xxxx.

(2) Členy Xxxx a jejího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxx ministra xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx členů Rady xx 5 xxx. Xxxxx xxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx. Xx funkce xxxxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxx jmenován xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 3 xxx.

(3) Xx xxxxxx člena Xxxx může být xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx; za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx pravomocně xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx čin, pokud xxxx odsouzení xxx xxxxxxx xxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx xx xx něj z xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xx xxxx nepovažuje xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem46),

c) má xxxxxxx 7 xxx xxxxx x oboru xxxxxxxxxx, x toho xxxxxxx 3 roky x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx činnost xx xxxxxx, xxxxxxx, přepravě, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, plynu xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx trhu v xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxx x magisterském studijním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx funkci xxxx činnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxx Xxxx,

x) xx x oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxx xx neslučitelná x funkcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx zástupce, jakoukoliv xxxxxx ve veřejné xxxxxx, s funkcí xxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Funkce xxxxx Xxxx zaniká

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxx,

x) dnem, kdy xx xxxx funkce xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Rady,

e) xxxxxxx xxxxxx moci rozsudku xxxxx x omezení xxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxx Xxxx nesmí být xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx podnikatelskou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, nesmí xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx licence nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx energetiky, xxx členem jakýchkoli xxxxxx xxxxxx osoby xxxx se xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx takové osoby, xxx poskytovat xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxx xxxxx působící x oblasti xxxxxxxxxx. Xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx, být v xxxxxxxxx poměru xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vykonávat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx důvěru x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxx xxxx odvolat v xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx méně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx trvale xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úkolů xxxx nevykonává-li svou xxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx. Vláda xx xxxxx ministra xxxxxxxx x obchodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx na xxxxxxxxx xxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxxx člena.

(8) Funkce xxxxxxxx Rady xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6. Xxxxxxxxxx x odvolání x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxx předsedovi Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx zániku xxxxxx. Xxxxx na návrh xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxx předsedu Xxxx xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

(9) Rada xxxxxxxxx hlasováním. Xxxxx xxxx Xxxx má xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx, xxxxx pro xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx přítomní xxxxxxx Xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx pověřena xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx vyloučeno xxxxxxxx xx xxxxxx protokolu.

(10) Xxxx

x) xxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. návrh xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu,

3. xxxxxxx xxx Xxxx, xxxxxxxxxxx, spisový x xxxxxxxxx řád Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

6. návrhy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx,

x) jmenuje xxxxx xxxxxxxxxx komise.

(11) Proti xxxxxxxxxx Rady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek.

(12) X prvním xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(13) Xxxxxxxx Rady xx xxxxx xx plat, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx. Xxxx Rady xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jako člen Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx. Xxxxxxxx x další xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xx xxxx trojnásobku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx xxxx člen Xxxx x funkce xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxx proto, xx xx ujal xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx.

(14) Rada xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x státní službě; xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx státnímu xxxxxxxxxxx příkazy k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx přenést xx xxxxxxxxxx členy Xxxx.

§17x

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx, Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vzájemně xxxxxxxxx podněty, informace x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxx. Xxx předávání xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) jednáních účastníků xxxx, x nichž xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x takovému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx x elektřinou, xxxxxx xxxx x odvětví xxxxxxxxxxxx,

x) způsobech tvorby xxx elektřiny, plynu x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.".

46) Xxxxx x. 451/1991 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx předpoklady xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

108. V §17x odst. 1 xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

109. X §17d xxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx:

"(2) Xxxxx poplatku x odvětví xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vláda xxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx náklady na xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 1,70 Xx xx xxxxx x xxxxxxx však 2,50 Xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx zákazníka odebírajícího xxxxxxxxx.

(3) Sazbu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx a xxxxx xxxxxxx 1 Xx/XXx x nejvýše xxxx 1,40 Kč/MWh za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plynu.

(4) Xxxxx výše poplatku xx stanoví xxxx xxxxxxx sazby xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a jako xxxxxxx sazby xxxxx xxxxxxxx 3 a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx x 31. 12. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx republice xx xxxxxxxxxx rok, xxxxx předchází xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx sestavuje xxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Energetický xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx rozpočtový rok, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx množství xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx kalendářního xxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx zákonů.

(6) Xxxxxxxx xxxx xx x průběhu xxxx xxxxxxx odvádět xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx dvanáctiny ročního xxxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxxx 3. Rozdíl xxxx xxxxxx a xxxxxx x poplatku x xxxxx xxxx xx operátorovi xxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.".

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 7.

110. X §17e xxxx. 2 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx b), xxxxx xxx:

"x) návrhy xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).

111. X §17x se xxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 12, xxxxx xxxxx:

"(4) Xxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) nebo x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) xxxxx xxxxxxx, xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx připomínky x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx netýkají, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dotčeny, xxxx xxxxxxxxxxxx bez odůvodnění xxxx uplatněnými xx xxxxx se Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxx zabývat.

(5) Připomínky xxx xxxxxxxx xx xxxxx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 2 xxxx. a), x) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x uplatnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx než 5 xxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx po xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 5. Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a), x) xxxx x) xxxx xxxx podle odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x vyhodnocení připomínek. Xxxxx xx takovou xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx změně návrhu xxxx plánu, může Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x opakované xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xx 11.

(8) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 16 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx podání připomínek xxxxxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 60 xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx připomínek xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx lhůtě xx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx regulace Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx provozovateli přenosové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx distribučních xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x uplatnění připomínek x stanoví xxxxx xxx jejich podání, xxxxx nesmí xxx xxxxxx než 60 xxx. K xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(10) X projednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a subjektů xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x místu x čase xxxxxx xxxxxxxxx projednání Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 14 xxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx projednání xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 9 x xxx, kdo ve xxxxxxxxx xxxxx podal x xxxxxx xxxxx xxxxxx regulace xxxxxxxxxx. X xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(11) Po veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx cenové regulace x xxxxxxxx jej xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx projednání. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vypořádání připomínek xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejpozději xx 30. listopadu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx regulované xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx týkající se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxx x. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx v cenovém xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxx.".

112. §17x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§17x

Xxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx zprávu x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxx xx Energetický xxxxxxxxx xxxx povinen poskytnout Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx informace x xxxxxx zprávy o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx x hospodaření x Xxxxxxxxxx sněmovně Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx spadající do xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx vyžádat si xx jednání účast xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánům k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxx Poslanecké sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx určených xxxxxx je Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx informovat x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x poskytnout x xxx xxxxxxxx informace x vysvětlení.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 13.".

113. Xx §17f xx xxxxxx nový §17x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§17x

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "registr") xx xxxxxxxxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

114. X §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "dodávek xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x Nařízení x velkoobchodním xxxx x xxxxxxx".

115. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 28 xxx:

"x) zákona o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie28).

28) Xxxxx x. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

116. Xxxxxxxx xxx čarou x. 14 zní:

"14) Xxxxx x. 255/2012 Xx., x kontrole (xxxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

117. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem.".

118. X §18 xx xx odstavec 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztahu ke xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx může xxxxxx objasnění odepřít, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxx xxx trestný xxx nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx existujících xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hovorech xxxx xxxxxxx dat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx nacházející xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

119. V §18 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kontrolujícího xxxx 30 xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx.".

120. V §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oprávněni xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x x dokumentům xxxxxxx.".

121. X §18x odstavec 2 zní:

"(2) Xxx xxxxx šetření xx xxxx xxxx zahájením Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyjádření Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ministerstva x Xxxxx národní xxxxx, xx-xx to xxxxxx x xxxxxx.".

122. X §18x xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xx trhu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx propanu, butanu x xxxxxx xxxxx, x účastník trhu xxxxx Nařízení o xxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx povinen xxxxxxxx xx šetření Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

123. X §19x odstavec 1 xxx:

"(1) Při xxxxxxxx xxxx související xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx postupuje Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněné xxxxxxx xx xxxxxxxxx spolehlivého, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx licencované xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvyšování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přepravní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxx x xxxxxxx cen xx mezinárodní přepravu xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x odlišném xxxxxxx xxxxxx xxxxxx cen xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Energetický xxxxxxxxx xxxx bere v xxxxx xxx schválený xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, plán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přepravní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx21).".

124. X §19a se xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx se rozumí xxxx xxxxxx přenosové xxxxxxxx nebo služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxx xx systémové služby, xxxx za činnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx činnost Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx x složku xxxx xx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx cena xxxxxx přepravy plynu xxxx služby distribuční xxxxxxxx, které xxxxxxxx x cenu za xxxxxxxx operátora xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 se xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 7.

125. X §19a odstavec 4 xxx:

"(4) Energetický xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tepelné xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx energie se xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx, než xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx druhé xx zohlední xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx cizí a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

126. V §19x xxxx. 7 xx xxxxx "xxxx upraví xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx".

127. X §19x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 a 9, xxxxx xxxxx:

"(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rok, xxx xxxxx Energetický xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx x cenách. Regulačním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roky.

(9) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postupy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro transparentní, xxxxxxxxxxxxx a dlouhodobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí x odvětví xxxxxxxxxxxxxxxxx x plynárenství.".

128. V §20 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxx zákazníků" xxxxxxxx xxxxx "xxxx jehož xxxxxxxxxxx soustava xx xxxxx připojena x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx" x na xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx věta "Xxxxxxx xxxxxxx xx obchod x xxxxxxxxxx, xxxxx xx povinně vykupujícím xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x držitel licence xx xxxxxxxx operátora xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o nákladech x xxxxxxxx x xxxxxxxx hospodaření odděleně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podporou xxxxxxxxx x podporovaných zdrojů xxxxxxx.".

129. X §20 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx".

130. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" x slova "x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx.

131. X §20 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Držitel xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx plynu, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx je povinně xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx, držitel xxxxxxx xx výrobu tepelné xxxxxxx x držitel xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2&xxxx;500&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxx sestavovat xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxxxx regulačních výkazů, xx kterého xxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx důvěrné xxxxxxxxx.".

132. X §20 xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.

133. X §20x xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Operátor xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x) xxxx 7. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxx podíl, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uvedené v §4. Xxxxx operátora xxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. x) xxxxxx 1 xx 6 x x §4 xxxx. 1 písm. c). Xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemůže xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx současně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. x) xxxxxx 1 až 6 x x §4 xxxx. 1 xxxx. x).".

134. X §20a xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací,".

135. X §20x odst. 4 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) až bb) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx xx).

136. V §20x xxxx. 4 písm. x) se slova "x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx," zrušují.

137. X §20a xxxx. 4 xx písmena x), x) a x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx aa) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx s) xx x).

138. X §20a xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx zdrojů x elektřiny x xxxxxxxxxxxx kombinované výroby xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx evidenci x elektronické xxxxxx x uznávat záruky xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.".

139. X §20x xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny x xxxxx, xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxx, způsobů xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx. 8 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx na velkoobchodních xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx transakcích xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx dni vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxx o velkoobchodním xxxx s xxxxxxx.".

140. X §20a xxxx. 5 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x údaje xxxxxxxx xxx zpracování zprávy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny x xxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx".

141. X §20a xx xx xxxxx odstavce 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"h) xx xxxxxx složky xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.".

142. X §22 odst. 2 xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

143. X §22 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "x".

144. X §22 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx složku xxxx xxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x několika xxxxxxx složek ceny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ceny xxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

145. X §23 xxxx. 1 se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxx xxxxxxx,".

146. X §23 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"e) xxxxxx, přerušit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákazníkům xxx xxxxxxxxxxxx odběru xxxxxxxxx.".

147. X §23 odst. 1 se xx xxxxx xxxxxxx e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) nakupovat elektřinu xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxx.".

148. X §23 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxx zúčtování," vkládají xxxxx "údaje x xxxxxxxxx ceny za xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx Xxxxxxxx xxxx x elektřinou".

149. V §23 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

150. X §23 xxxx. 2 xx xxxxxxx k) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx l) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx q).

151. X §23 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx účastník xxxx")" xxxxxxx.

152. X §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxx xxxxx parametrů xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx svá xxxxxxxx xxx, xxx vyhovovala xxxxx xxxxxx.".

153. X §24 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x rozvoj xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx, x xx xxx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx uspokojovat přiměřenou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosových xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx integraci vnitřního xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx,".

154. X §24 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xxxxxx elektřiny xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

155. V §24 odst. 3 xxxx. x) xxxx 9 se xx xxxxx "xxxxxx xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx".

156. X §24 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 10 se xx xxxxx slovo "xxxx" zrušuje.

157. X §24 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxx 11 xxxxxxx.

158. X §24 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 10 xx xx xxxxx "elektřiny" xxxxxxxx slova "xxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx," se xxxxxxxx xxxxx "xxxx".

159. X §24 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 11 xx xxxxx "xxxx" zrušuje.

160. X §24 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxx 12 xxxxxxx.

161. V §24 xxxx. 3 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x vjíždět".

162. X §24 xxxx. 3 xxxxxxx i) xxx:

"x) xxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,".

163. X §24 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) V případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx prokazatelně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy.".

164. X §24 xxxxxxxx 9 zní:

"(9) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti xxxx mu vznikla xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx5). Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přenosové soustavy xx 2 let xxx dne, xxx x xxxxxxx xxxx xxxx došlo, xxxxx xxxxx xxxxxx.".

165. X §24 odst. 10 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

166. V §24 xxxx. 10 písmeno x) zní:

"j) každý xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozvoje xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxx xxxxx §58k xxxx. 3 a xx jeho xxxxxxxxx xxx zveřejňovat; ustanovení §58x xxxx. 10 xxxxx věty x §58x xxxx. 5 xx použije xxxxxxx,".

167. X §24 xxxx. 10 xxxxxxx x) xxx:

"x) zajišťovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx operátorovi trhu,".

168. X §24 odst. 10 xxxxxxx x) xxx:

"x) dodržovat stanovenou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,".

169. V §24 xxxx. 10 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operátorovi xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x vyrovnávacího xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,".

170. X §24 xxxx. 10 xxxx. x) xx slova "x xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

171. X §24 xx xx konci xxxxxxxx 10 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňují xx písmena x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx operátorovi xxxx xxxx za xxxxxxxx operátora trhu xxxxx Xxxxxxxx xxxx x elektřinou,

y) xxxxxxxxxxx xxxxxxx místa a xxxxxxxxx místa u xxxxxxxxx trhu,

z) zajistit xxxxxxxxxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxxxx podpůrných xxxxxx.".

172. X §24x odst. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodním xxxxxxx".

173. X §24a xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx xxxx".

174. X §24a xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx" xxxxxxx, za xxxxx "členem" se xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxx", xx slova "xxxxxxx rady" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx xxxx", xxxxx ", prokuristou" x xxxxx "xxxxxxxxxxx orgánem xxxx" se xxxxxxx.

175. X §24a odst. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

176. X §24x xxxxxxxx 6 zní:

"(6) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx rozumí

a) xxxxx vykonávat hlasovací xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx, jejichž souhrnná xxxxxxxxx nebo účetní xxxxxxx přesahuje 50 % základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx statutárního xxxxxx xxxx členy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx určeného xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx podstatný konflikt xxxxx mezi provozováním xxxxxxxxx soustavy a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.".

177. V §25 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) poskytuje xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy,".

178. X §25 odst. 3 písm. x) xx xxxxx "x xxx xxxxxxx spotřebu" xxxxxxx.

179. X §25 xxxx. 3 xxxx. x) bodě 8 xx za xxxxx "xxxxxx xxxxx," doplňuje xxxxx "xxxx".

180. X §25 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 9 xx na xxxxx textu xxxx xxxxx "nebo" xxxxxxxxx xxxxxx.

181. X §25 xxxx. 3 xxxx. x) se bod 10 xxxxxxx.

182. X §25 xxxx. 3 xxxx. d) bodě 10 se xx xxxxx "xxxxx §26 xxxx. 5," doplňuje xxxxx "xxxx".

183. X §25 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 11 xx xx xxxxx textu xxxx xxxxx "nebo" xxxxxxx.

184. X §25 odst. 3 xxxx. d) xx bod 12 xxxxxxx.

185. V §25 xxxx. 5 xx xx slova "v xxxxx obvyklým" xxxxxxxx xxxxx "xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup".

186. X §25 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) V xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 3 písm. x) x d) xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx vyloučeno. Xx neplatí, nesplní-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx v případech, xxx poruchu prokazatelně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx.".

187. V §25 xxxx. 8 xxxx xxxxx xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

188. V §25 xxxxxxxx 9 zní:

"(9) Xxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) omezen x xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxx mu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx5). Xxxxx na xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx k omezení xxxx újmě došlo, xxxxx xxxxx xxxxxx.".

189. X §25 xxxx. 10 xxxxxxx x) xxx:

"x) xx xxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,".

190. X §25 odst. 10 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,".

191. X §25 xxxx. 10 xxxxxxx x) xxx:

"x) dodržovat stanovenou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, vykazovat Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu úroveň xxxxxxx dodávek x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,".

192. X §25 odst. 10 xx písmeno s) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

193. X §25 xxxx. 11 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx operátorovi trhu xxxxx z měření xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Pravidel trhu x xxxxxxxxxx,".

194. V §25 odst. 11 xxxx. d) se xxxxx "s xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

195. X §25 xxxx. 11 xxxx. x) xx slova "x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx distribuci xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx x elektřinou" xxxxxxx.

196. X §25 xxxx. 11 se xx konci xxxxx xxxxxxx g) doplňují xxxxx "a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

197. X §25 xx xx xxxxx odstavce 11 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena i) xx l), xxxxx xxxxx:

"x) při změně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx těmto xxxxxx,

x) xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx ztrát x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx potřebu,

k) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx činnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a předávací xxxxx u xxxxxxxxx xxxx.".

198. X §25 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 12, xxxxx zní:

"(12) Xxxxx provozovatel distribuční xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx připojena x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx vlastní Pravidla xxxxxxxxxxx distribuční soustavy, xxxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxx připojené x xxxxxxxxx soustavě, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nachází.".

199. X §25x xxxx. 2 xxxx. a) se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx", xx xxxxx "xx xxxxxxxx" se xxxxxx xxxxx "xxxxxx" x xxxxx "nebo xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

200. X §25x xxxx. 2 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx", xxxxx "nebo xxxx xxxxx, prokuristy" xx xxxxxxx, xxxxx "statutární xxxxx nebo jeho xxxx, prokurista" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx vkládá slovo "xxxxx".

201. X §25a xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxx orgán xxxx jeho členy" xxxxxxxxx slovy "členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx "dozorčí xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx správní xxxx".

202. X §25x xxxx. 6 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxx, xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx statutárního orgánu".

203. X §25x xxxxxxxx 8 zní:

"(8) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxx část xx svého xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxx účely xxxxxx xxxxxxxx.".

204. X §26 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "oprávněny" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx" x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

205. X §26 xx xxxxxxxx odstavec 8, xxxxx xxx:

"(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jalových xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dispečinkem provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

206. X §28 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "pokud má xxx dodávku elektřiny xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxx.

207. X §28 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x rozúčtovat xxxx xxxxx elektřinu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxx provozovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx do 52 kV xxxxxx.".

208. X §28 se xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx odstavce 5 x 6, xxxxx xxxxx:

"(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xX, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx není ve xxxxxxx odběrném xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x připojení, xxxxx xxxxxxxx x připojení xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práva xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 písm. x), c), e), x) x x).

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx dále povinen

a) xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x technickými normami,

b) xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x instalací x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx elektřinu xxx, xxx xxxxxxx x ohrožení xxxxxx x xxxxxx osob, xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

209. X §30 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neuhrazení xxxx xx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ani xx upozornění" xxxxxxx.

210. X §30 xxxx. 2 xxxxxxx d) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodávek x xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x zveřejňovat xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,".

211. X §30 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

212. V §30 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx zní:

"n) xxx provádění úkonů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx změny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a úplné xxxxxxxxx a na xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx předložit údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich ověření.".

213. X §30x xxxx. 1 xx xxxxx "100 kW" xxxxxxxxx xxxxx "1 XX".

214. X §30x xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx neudělí, pokud xxxxxxxxxxxxx výrobna xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jde x výrobu xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx xxxxx xxxxxx o hospodaření xxxxxxx.".

215. X §30x xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 3 x xxxxxxxx xxxxx §30x".

216. X §30x xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

217. X §30x odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena g) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).

218. X §30b xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx h), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výrobny xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx příkonu xxx 20 XX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dobou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 1500 hodin xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

219. V §30x xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.

220. X §30x xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se označuje xxxx xxxxxxxx 4.

221. X §45 xxxx. 8 se xxxxx "xx x xxxxxxxxx xxxxxxx" zrušují.

222. X §46 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx elektrizační xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx, zdraví x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx pásmo xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx územního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx účinnosti veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx právními xxxxxx územního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx jeden x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uvedení zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.".

223. X §46 xxxx. 6 xxxx. x) se xx xxxxx "20 x" xxxxxx xxxxx "vně" x xx xxxxx "xx oplocení" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, 20 x".

224. V §46 xxxx. 6 xxxx. x) xx xx xxxxx "1 x" xxxxxx xxxxx "xxx".

225. X §46 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxxxx xxxxx výrobny xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx vymezený xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx

x) 20 x xxx oplocení, xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oplocena, 20 x xx vnějšího xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přenosové soustavě, xxxx distribuční xxxxxxxx x napětím xxxxxx xxx 52 kV,

b) 7 x xxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oplocena, 7 m xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k distribuční xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 1 xX xx 52 xX xxxxxx,

x) 1 x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x instalovaným xxxxxxx nad 10 xX x připojené x xxxxxxxxxxx soustavě x xxxxxxx xx 1 xX včetně,

d) x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx, 1 m xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx líci xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad 10 xX a připojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx do 1 xX xxxxxx,

x) 1 x xx xxxxxxxx líce obvodového xxxxx budovy, xx xxxxx xx výrobna xxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx do 1 kV xxxxxx x instalovaným xxxxxxx xxx 10 xX.

Xxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 1 kV včetně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nestanovuje.".

226. X §46 odst. 12 xx za slova "xxxx xx xx" xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxxxx zdržet xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx poškodit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx ohrozit xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x veškeré xxxxxxxx".

227. X §46 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 16, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 33 xxx:

"(16) Xxxxxxxx pásmo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx33).

33) Xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx xxxxx.".

228. V §49 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxx provedení xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx zařízení xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx svého xxxxxxxxx místa. Pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxx, provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měřicí xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zákazník xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, provoz x xxxxxx požadovaného měřicího xxxxxxxx oproti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu.".

229. X §50 odst. 1 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "vymezenou xxxxxxxxx x časovým xxxxxxxx" xx xxxxxxx.

230. X §50 xxxx. 1 xxxx. f) xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".

231. X §50 odstavce 2 xx 4 xxxxx:

"(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxxxxxx xx zavazuje xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx k distribuční xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx napětí, xxxx xxxxxxxxxxx elektřinu x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x na xxxxxxx xxxx související xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodníkovi x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx elektřinu x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x elektroenergetice. Zahájením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákazníka na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx obchodníka x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odběrných xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dodávku elektřiny x xxxxxxxxxxx xxxxxx x elektroenergetice, xxxxx xxxxxxxxx xxxx ne xxxxx než 3 xxxxxx, xxxxx začíná xxxxxx dnem kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nesouhlasu x xxxxxxxxxxx změnou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o navrhované xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx smluvního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, typ xxxxxx x opatření xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nouze, xx xxxxx nouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel distribuční xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x distribuční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx elektřiny x xxxxxxxx xxxxxxxxx rezervovaný xxxxxx xxxx xxxxx x žadatel xx xxxxxxxx uhradit podíl xx xxxxxxxxxxx nákladech xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, umístění xxxxxxxx xxxxxxxx, termíny x místo xxxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx přímo x xxxxxxxxx soustavě xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smlouva xxxxxxxxx jeho xxxx x skutečný xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výrobu, distribuci xxxx xxxxx elektřiny x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení žadatele xxx xxxxxx xxxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťovat xxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxx xxxx x elektřinou xx xxxxxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx obsahovat ujednání x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxx zahájení přenosu xxxxxxxxx, xxxxxx měření xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

232. V §50 xx na xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxx.".

233. X §50 xxxxxxxx 6 zní:

"(6) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx distribuční soustavy xx xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x elektřinou xxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx na hladině xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo x xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákazník, výrobce xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijímaná xxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx x xx xxxxx xxxxx.".

234. X §50 xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "Smlouva o xxxxxxxxx xxxxxxxxx energie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

235. X §50 xx xx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx x přístupu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x elektřinou xxxxxxxx xxxxxxxx formu.".

236. X §50 xx xx konci xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx formu.".

237. X §50 se xx konci xxxxxxxx 10 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx formu.".

238. X §50 xxxx. 11 xx xxxxx "trvání xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" a xx konci xxxxxxxx 11 xx doplňuje xxxx "Smlouva x xxxxxxxxx odchylek vyžaduje xxxxxxxx xxxxx.".

239. V §51 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "uzavřené xxxxxxx, xxxxxx předmětem by xxxx xxxxxxx elektřiny" xxxxxxxxx xxxxx "právního xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,".

240. X §51 odst. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxx 10 pracovních dní".

241. X §51 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, které xxxxx:

"(3) Při neoprávněném xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x penězích xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx škodu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zjištěných xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prvku x xxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxx, nedohodnou-li se xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx elektřiny probíhá xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx zákazníka xx xxxx kratší xxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx evidovaného xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx subjekt zúčtování.".

242. X §52 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "uzavřené xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x dodávce xxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx důvodu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx".

243. V §53 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx distribucí elektřiny xx

x) xxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řádem,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vznikající x xxxxxxxxxxx x neoprávněnou xxxxxxxx xxxx neoprávněným xxxxxxx elektřiny,

c) využití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx důvod xxxxxx.".

244. X §53 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který zní:

"(2) Xxx xxxxxxxxxxxx přenosu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx využívala xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x penězích xxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx označuje jako xxxxxxxx 3.

245. X §54 odst. 3 xxxx. a) se xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", operátorovi xxxx".

246. X §54 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxx xxxx".

247. X §54 xxxx. 4 xxxx. x) se xx xxxxx "Ministerstvu vnitra" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxxx xxxx".

248. X §54 xxxx. 4 xxxx. b) xx xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxx xxxx".

249. X §54 xxxx. 6 se xxxxx "x xxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

250. V §57 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxx výkonu xxxx výrobce xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) omezen x xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxx mu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx jednorázovou xxxxxxx5). Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx uplatnit x xxxxxxx xxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx právo xxxxxx.".

251. X §57 xxxx. 7 se xxxxx "x xxxxxx xxxxx" zrušují.

252. V §57 se xx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) xx x), xxxxx znějí:

"m) xxxxxxxxxxxxx xx xx 30 dnů xx xxxxxxx licence na xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníkem xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ke xxxxx xx výrobna plynu xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nezbytné pro xxxxxxxxxx plateb za xxxxxx operátora xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx x každý xxxxx rok xx 31. xxxxxx upřesňovat xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxx pro xxxx xxxxx x xxxxxxx xx ministerstvu,

p) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx 31. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxx 10 xxx.".

253. X §58 xxxx. 1 xxxx. g) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxx".

254. V §58 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti nebo xx xxxxxxx újma xx xxxxxxx, xx xxxxx na jednorázovou xxxxxxx5). Xxxxx xx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx 2 xxx xxx dne, xxx x omezení xxxx xxxx xxxxx, xxxxx právo xxxxxx.".

255. X §58 xxxx. 7 xx xxxxx "x xxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

256. X §58 xxxx. 8 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě uzavřených xxxxx,".

257. X §58 xxxx. 8 písm. x) xx za xxxxx "připojení" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx".

258. X §58 xxxx. 8 písm. x) xx slova "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "třetích xxxxx".

259. X §58 xxxx. 8 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxx přepravy xxxxx".

260. X §58 xxxx. 8 xxxxxxx x) xxx:

"x) dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxxx dodávek x xxxxxx, xxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x zveřejňovat xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup,".

261. X §58 xxxx. 8 xxxx. j) xx xxxxx "přepravu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

262. X §58 odst. 8 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

263. X §58 xxxx. 8 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx x za xxxxx "xxxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "§58k xxxx. 10 první věty x".

264. X §58 xx na konci xxxxxxxx 8 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx xx) xx xx), xxxxx xxxxx:

"xx) xxxxxxxxxxxxx xx xx 30 xxx od xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, zaregistrováním se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníkem xxxx,

xx) vypracovat xx 6 měsíců po xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx plánu preventivních xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ceny za xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx Pravidel xxxx x plynem,

dd) registrovat xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx trhu.".

265. X §58x xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx cenný xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx papír,".

266. X §58x xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx monistický xxxxxx".

267. X §58b xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "obchodním xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

268. X §58b xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) musí xxxxxxx základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému.".

269. X §58x xx xxxxxxxx 4 zrušuje.

270. X §58x nadpis xxx: "Xxxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx".

271. V §58x xxxx. 1 xx slova "xxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxx", slova "xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxxxx orgánu nebo" xx zrušují.

272. V §58x xxxx. 2 xx xxxxx "statutárního xxxxxx xxxx" xxxxxxx x slova "statutární xxxxx xxxx" xx xxxxxxx.

273. X §58x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxx, za xxxxx "xxxxxxx xxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx správní xxxx" x xx slova "xxxxxxx rady" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxx".

274. V §58x odst. 4 xx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "statutárního xxxxxx xxxx" xxxxxxx.

275. V §58x odst. 5 xx slova "statutárního xxxxxx nebo" xxxxxxx.

276. X §58x odst. 6 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo" xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

277. X §58x xxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxx statutárních xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

278. X §58d xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, která x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx srovnatelných funkcí x jiné xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je součástí xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobném xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiné osobě xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, které xxxx součástí xxxxx xxxxxxxx xxxx nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx spotřebu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx přímo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx osobami odlišnými xx nezávislého provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxx spotřebu,

d) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx obstarávala xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

279. X §58d xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx orgánů xxxx", xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx §58b xxxx. 4" x slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" zrušují.

280. X §58d xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přímo podřízenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx období xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx téhož xxxxxxxx xxxx nezávislý xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxx nabýt vůči xxxxxx xxxxx právo xx xxxxx xx xxxxx xx jiné xxxxxxx plnění. Xxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx, údržby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx zaměstnanců nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

281. X §58x xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx", x xxxxxx xxxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxx podřízení" nahrazují xxxxx "nebo osoby xxxxx xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxx ustanovení §58x xxxx. 4" xx xxxxxxx.

282. V §58x nadpis xxx: "Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

283. X §58x xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxx", x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx "obchodním xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x v xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxx".

284. X §58e xxxx. 2 xx xx xxxxx "dozorčí radou" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx", za xxxxx "Dozorčí rada" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx správní xxxx", xxxxx "statutárnímu orgánu" xx nahrazují slovy "xxxxx statutárního xxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxx" x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

285. X §58e xxxx. 3 se xx xxxxx "xxxxxxx rady" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx xxxx".

286. V §58x odst. 4 xx xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx xxxx".

287. X §58x xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx správní rady" x xx slova "xxxxxxx rada" se xxxxxxxx slova "správní xxxx".

288. X §58x xxxx. 6 se xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxx".

289. X §58e xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxx" x xxxxx "4" xx xxxxxxxxx číslem "3".

290. X §58x xxxx. 8 xx za xxxxx "dozorčí xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx rady".

291. X §58x xxxxxx zní: "Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx x členů xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy x xxxxxx xxxxxxxx".

292. X §58f xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxx:

"(1) X řízení x xxxxxxxxx jmenování, xxxxx xxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy o xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx člena xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rady, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx do 3 xxxxx od xxxxxxxx xxxxx žádosti.

(2) Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx rozhodnutí xx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx, že xxxxxxxxx této lhůty Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxxxx, volbu xxxx xxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo člena xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 schválil.

(3) Energetický xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx statutárního orgánu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx k jeho xxxxxxxxx odborné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pochybnosti, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy.

(4) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx správní xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx rady, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx pochybnosti x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx z funkce xxxxx xxxxxx zákona.".

293. X §58g odst. 3 xx za xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx xxxx".

294. X §58x odst. 4 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

295. X §58x xxxx. 1 xxxx. c) xx xx xxxxx "dozorčí xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx správní radou".

296. X §58x odst. 1 se za xxxxx "dozorčí xxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx xxxx".

297. X §58x odst. 4 xx za xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx xxxx".

298. X §58x xxxx. 5 se xxxxx "4" nahrazuje xxxxxx "3".

299. X §58x odst. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxx".

300. X §58x xxxx. 6 písmeno x) zní:

"h) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu úřadu xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxxx soustavy a xxxxxxxxxxx investic xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx rady o xxxxxx xxxxxxxx,".

301. X §58x xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxxxxxx rady" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx xxxx".

302. V §58x xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxx".

303. X §58x xxxx. 2 xx za xxxxx "rozvoje" xxxxxx xxxxx "přepravní", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx provozovatelů" xx xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

304. X §58k xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "provozovatelů" xxxxxxx x za xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxx," xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

305. X §58l xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx".

306. X §58x xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx".

307. X §58x odst. 2 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx správní xxxx".

308. V §58n xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

"f) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, členem xxxxxxx rady, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xxxxxxxx stanovami xxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx společnosti určeného xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxxxx plynu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.".

309. X §58x odstavec 5 xxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, výrobce xxxxx, obchodník x xxxxxx xxxxx xxx xxxx jednáním xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přímou xxxx nepřímou xxxxxxxx xxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx, ani ve xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podíl.".

310. V §58x xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxxxx právem xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva ve xxxxxxxxxxx,

x) vlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) právo xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx členy xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxx vyvolává xxxxxxxxx xxxxxxxx zájmů mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.".

311. X §59 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx".

312. X §59 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx umožňující xxxxxxx cizí nemovitosti xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx plní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plynárenského xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx vlastník xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx, xx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx věcného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx.".

313. V §59 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxx byl xxxxxxxx xxxx uživatel nemovitosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx i) omezen x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx, xx právo xx přiměřenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx5). Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx k xxxxxxx xxxx újmě došlo, xxxxx xxxxx xxxxxx.".

314. X §59 xxxx. 7 xx xxxxx "x ušlého xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "podle xxxxxxx x) xxxx 4" xx xxxxxxx x xxxxx "zaviní" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

315. V §59 xxxx. 8 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx,".

316. X §59 xxxx. 8 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx o to xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx žádosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x důvodů xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

317. X §59 xxxx. 8 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx, xxx o xx xxxxxx, xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kapacity xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx; odmítnutí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx písemnou formu x xxxx xxx xxxxxxxxxx,".

318. V §59 xxxx. 8 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodávek x xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x zveřejňovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,".

319. X §59 xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu" xxxxxxxxx xxxxx "poskytuje xxxxxx distribuční soustavy".

320. X §59 xxxx. 8 xxxx. k) xx xxxxx "distribuci xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

321. X §59 xxxx. 8 xxxxxxx l) xxx:

"x) xxxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,".

322. X §59 xxxx. 8 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předávaných xxxxxxxxxxx xxxx,".

323. X §59 se xx xxxxx odstavce 8 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx aa) xx xx), která xxxxx:

"xx) xxxxxxxxxxxxx se do 30 dnů xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stává xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu,

bb) vypracovat xx 6 měsíců xx xxxxxxx licence xx distribuci xxxxx x xxxxx xxxxx xxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zpracování xxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření a xxxxx xxx stav xxxxx, zasílat xx xxxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx zpracovávat x xx 31. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy údaje x xxxxxxxxxx rozvoji xxxxxxxx souborů předávacích xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x přepravní xxxxxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx zpracování desetiletého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) xxxxxx cenu xx činnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx s xxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

324. X §59 xx doplňuje xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxx připojena x xxxxxxxxx xxxxxxxx, nemá xxxxxxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x), xxxxxxx xx Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy přímo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.".

325. X §59x xxxxxxxx 9 xxx:

"(9) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona provedena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxx oddělení podle xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxx, xx propachtovatel povinen xxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx Energetickým regulačním xxxxxx pro účely xxxxxx regulace.".

326. V §60 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx práv provozovatele xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx vznikla újma xx majetku, má xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náhradu5). Právo xx xxxxxxx podle xxxx xxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu do 2 xxx ode xxx, xxx k xxxxxxx xxxx újmě xxxxx, jinak xxxxx xxxxxx.".

327. X §60 xxxx. 7 xx xxxxx "a xxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

328. X §60 xxxx. 8 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx s) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x) .

329. X §60 xxxx. 8 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

330. X §60 xxxx. 8 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x plynem, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx z důvodů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o uskladnění xxxxx; xxxx není xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx,".

331. X §60 odst. 8 xxxxxxx n) zní:

"n) xxxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxxxx,".

332. X §60 xxxx. 8 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalitu dodávek x xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,".

333. V §60 xxxx. 8 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež jsou xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx fungování xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),".

334. X §60 xx xx konci xxxxxxxx 8 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmena x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxxxx xx xx 30 dnů xx xxxxxxx xxxxxxx xx provozování zásobníku xxxxx u operátora xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníkem xxxx,

x) vypracovat do 6 měsíců xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx rok xx xxxxxxxxxx,

x) každoročně xxxxxxxxxxx x xx 31. xxxxxx předávat provozovateli xxxxxxxxx soustavy xx xxxxxx xxxxxxxxxx desetiletého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rozvoji provozního xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plynu, x xx xx xxxxxx nejméně 10 xxx.".

335. V §60x xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx" xxxxxxx, xx xxxxx "členem" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx ", xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

336. X §60x xxxx. 2 xxxx. x) se slova "xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxx" xxxxxxx, xx xxxxx "člena" xx xxxxxxxx xxxxx "statutárního xxxxxx", slovo ", xxxxxxxxxx" xx zrušuje, xx xxxxx "člen" xx vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx" xx zrušují x xxxxx ", xxxxxxxxxx" xx zrušuje.

337. X §60a xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx" xxxxxxx, za xxxxx "členy" se xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxx".

338. X §61 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.".

339. X §61 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx "400 xxx. x3" xxxxxxxxx xxxxx "4&xxxx;200 MWh".

340. X §61 xxxx. 2 xxxxxxx h) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalitu xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x zveřejňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,".

341. X §61 xxxx. 2 písmeno m) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zákazníkovi, xxxxx vypověděl xxxxxxx xx smlouvy nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.".

342. X §61 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmena x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) vypracovat xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx licence xx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxx analýzu xxxxx xxx zpracování xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pro xxxx xxxxx, zaslat xx xxxxxxxxxxxx a xxxxx druhý xxx xx upřesňovat,

o) xxxxxx xxxx za činnosti xxxxxxxxx xxxx podle Xxxxxxxx xxxx s xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx žádost Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.".

343. X §62 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plynu xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx uplatněnou x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".

344. X §62 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"f) xxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxx plyn, a xx prostřednictvím vlastního xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

345. X §62 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxx, k xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxx Řádem provozovatele xxxxxxxxxxx soustavy".

346. X §62 odst. 2 xxxxxxx x) zní:

"g) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx části xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx umístění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx změně tlakové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx-xx v důsledku xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx umístění xxxxxxxx xxxxxxx plynu, xxxxxxxx xx plynové zařízení xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx zařízení x majetku vlastníka xxxxxxxxxxx. Náklady xx xxxxxxxxx xxxxx hradí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy,".

347. X §62 odst. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x)" zrušují.

348. X §62 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xx x nemovitosti xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".

349. X §62 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxxx odběrného xxxxxxxxx xxxxxxxx připojeného x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavě xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

350. V §66 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 29 znějí:

"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípojky je xxxxxxx zajistit xxxx xxxxxx, údržbu x xxxxxx xxx držitelem xxxxxxx na distribuci xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx29) xxxxx zákona x státním xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx příčinou xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx majetku xxxx. Xxxxxxx xxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxx soustavy, k xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx; vlastník xxx xxx zmocněná xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí provádět xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x musí xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x §68 xxxx. 4 x §69 xxxx. 3 tohoto xxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx připojena, xx xxxxxxx xx úplatu xxxxxxxxxx přípojku xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

29) §6c xxxxxx x. 174/1968 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

351. X §67 xx xxxxxxxx 5 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx 12 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 11.

352. X §67 xx za xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx odstavec 9, xxxxx xxx:

"(9) Na xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 9 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 10 xx 12.

353. X §68 odstavce 2 x 3 xxxxx:

"(2) Xxxxxxxxx pásmem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostor xxxxxxxx xxxxxxxx rovinami xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vzdálenosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měřeno xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx:

x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o tlakové xxxxxx do 4 xxx včetně, xxxxxxxxxx x zastavěném území xxxx 1 m xx xxx xxxxxx x umístěných mimo xxxxxxxxx xxxxx obce 2 m na xxx strany,

b) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad 4 xxx do 40 xxx xxxxxx 2 x xx obě xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxx 40 xxx 4 m xx xxx strany,

d) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 4 x na xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxx zásobníku xxxxx 30 x xx osy jejich xxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx 30 x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vlastní xxxxxxxxxxxxxxx xxxx držitele licence 1 x xx xxx strany.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soustavu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení.".

354. X §68 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx x xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx plynovod, plynovodní xxxxxxxx xxxx zásobník xxxxx".

355. V §68 xx xx konci xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu dále xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx prostor xxxxxxx o xxxxxxxx 15 x od xxx ústí xxxxx xxxxxxxxx plynu".

356. V §68 odstavec 6 xxx:

"(6) Xxxxxxxxxx trvalých xxxxxxx kořenících do xxxxx hloubky než 20 xx xxx xxxxxx plynovodu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx 2 x xx obě xxxxxx od xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxxx pozemku x xxxxxxxx 15 x od xxx xxxx sondy zásobníku xxxxx xxx pouze xx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy, xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

357. X §68 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

358. X §69 xx xxxxxxxx odstavec 5, který xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx plynového xxxxxxxx xxxxxx trvalým xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

359. §71 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§71

Xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx je xxxxx měřicím zařízením.

(2) Xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x provozovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx měřicím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákazníků xxxxxxxxx x jimi xxxxxxxxxxx soustavě x xxxxxxxxx místa xxxx xxxx provozovanou xxxxxxxxx x jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Provozovatel přepravní xxxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx plynu. Výrobce xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx měřicím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx plynu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zásobníkem xxxxx, těžebním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx zákazníků xxxxxxxxx x jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx předávacích xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx výrobny xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx určuje provozovatel xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, provozovatelé xxxxxxxxx xxxxx a provozovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na svůj xxxxxx xxxxxxx odběrné xxxx předávací xxxxx xxx instalaci měřicího xxxxxxxx v xxxxxxx xx smlouvou o xxxxxxxxx a s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo v Xxxx provozovatele distribuční xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při změně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plynu.

(5) Jakýkoliv xxxxx do měřicího xxxxxxxx xxx souhlasu xxxx, xxx určuje xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx zakazuje.

(6) Zákazníci, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou povinni xxxxxxx provozovateli přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxx předávací xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx výrobna xxxxx xxxxxxxxx, kdykoliv přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Ten, xxx xxxxxx xxxxxx měření x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxx plynu, xxxxxxxxxxxx zásobníku plynu xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, kdo xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx zařízení.

(8) Xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx předávací xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xx xxxx náklad x na xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x pravidelně ověřuje xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xx-xx xxxxxxxx, provozovatel zásobníku xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxxx xxxx zjistí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx jej xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx plynu. Ten, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx měřicím xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx písemné xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zajistit ověření xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Je-li xx xxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxx, hradí xxxxxxx spojené x xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx správnosti měření xxxxx odstavce 8 xxx, xxx odběrné xxxx předávací xxxxx xxxxxxx zařízením xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tyto náklady xxx, xxx x xxxxxxx správnosti xxxxxx xxxxxxx.

(11) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx plynovodu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx zařízení nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) X xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx odběr plynu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 2&xxxx;100 XXx, je časový xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx instalováno xxxxxxxxx xxxxxx, nahrazen xxxxxxx xxxxxxxxx dodávek.".

360. V §72 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

361. V §72 xxxx. 1 xxxx. c) se xxxxx "400 xxx. x3" nahrazují xxxxx "4&xxxx;200 XXx".

362. X §72 xxxx. 1 xxxx. f) xx xxxxx "smlouvy" nahrazuje xxxxxx "závazku".

363. X §72 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxx se zavazuje xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plyn x zajistit xx xxxxxxx jméno x xx vlastní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x zákazník xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx plynu xxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x cenovou xxxxxxxx. Xxxxxxxxx dodávky plynu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxx dochází x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x plynem. Xxxxxxx o sdružených xxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.".

364. X §72 xxxx. 3 xx xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx technické xxxxxxxx, xxxxxx x místo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx měřicího zařízení.".

365. X §72 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".

366. X §72 xxxxxxxx 5 a 6 xxxxx:

"(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx tržního způsobu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plynu. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plynu xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, dobu xxxxxx xxxxxxx, určení vstupních x výstupních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x způsob xxxxxx xxxxx. Smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zákazníkem xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx službu přepravy xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx změnou xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x zajištění služby xxxxxxxxxxx soustavy se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníkovi, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx soustava připojena, x xxxxxxxx xxxx x plynem se xxxxxxxx zaplatit xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výrobce xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx plynu, vlastním xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx Řádu provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu, xxxxxxxx rezervované kapacity, xxxxx předávacích nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plynu x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx o zajištění xxxxxx distribuční soustavy xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

367. V §72 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje xxxx "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

368. V §73 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx,".

369. X §73 xxxx. 3 písm. x) se xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx vnitra," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx,".

370. X §73 xxxx. 4 písm. x) xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx vnitra," xxxxxxxx xxxxx "operátorovi xxxx,".

371. X §73 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "operátorovi xxxx,".

372. X §73 xxxx. 6 xx xxxxx "x ušlého xxxxx" zrušují.

373. V §73x xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx standard xxxxxxxxxx dodávky xxxxx xxx dodávce xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx21), xxxxxxx část bezpečnostního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x spolehlivé xxxxxxx plynu do Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx obchodník x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx účastníka xxxx x xxxxxx.".

374. X §73x odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 1," xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx vždy xx prvého xxx xxxxxx měsíce x" x xxxxx "x xxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx". Xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxx předložit údaje x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx obchodníka x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx první x xx xxxxxxxxx xxxx x plynem, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx.".

375. X §73x xx xxxxxxxx 4 zrušuje.

376. X §74 nadpis xxx: "Xxxxxxxxxxx odběr, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neoprávněná distribuce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

377. V §74 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx dodávka xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx právní xxxxx xxxxxx".

378. X §74 xxxx. 1 písm. x) bodě 1 xx xxxxx "xx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".

379. X §74 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "xx" xxxxxxxxx slovy "nebo".

380. X §74 xxxx. 1 písmeno g) xxx:

"x) xxxxx plynu xxx xxxxxxx o xxxxxxxxx odchylek xxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpovědnosti xx odchylku na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx než 10 xxxxxxxxxx xxx.".

381. X §74 se xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) X xxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx plynu x odběrném xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zúčtování xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx odchylku xxxx budoucí xxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 až 6.

382. X §74 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plynu xxx právního xxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx přepravy plynu xxx xxxxxxxxxx neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx distribucí xxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxx xxxxxxxx důvodu nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) využití služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx distribuční soustavy xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

383. V §74 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 a 8, xxxxx xxxxx:

"(7) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odebírá xxxx, xxxxxxx uhradit x xxxxxxxx vzniklou xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxxxx zjištěných xxxxx, xx povinna uhradit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx instalovaných x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x tlaku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potrubí nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx. Xxxxxx xxxx x prokazatelné xxxxxxxx nutné náklady xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, neoprávněné distribuci xxxxx xxxx uskladnění xxxxx xx osoba, xxxxx neoprávněně xxxxxxx xxxxxx přepravy plynu, xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx uskladnění plynu, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

384. X §76 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx".

385. X §76 xxxx. 2 se xxxxx "xx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" a xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx "Dodavatel xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.".

386. X §76 odst. 3 xxxx. c) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

387. X §76 xxxx. 4 xx xx xxxxx "Dodavatel" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx".

388. V §76 xxxx. 4 se xx konci xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "tepelné energie".

389. X §76 odst. 4 xxxx. x) xx za slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx slova "xxxxxxx xxxxxxx".

390. X §76 xxxx. 5 úvodní xxxxx ustanovení se xx xxxxx "rozvod" xxxxxxxx slova "tepelné xxxxxxx".

391. X §76 xxxx. 5 xxxx. x) xx xx xxxxx "rozvodných" xxxxxx xxxxx "tepelných".

392. V §76 xxxx. 5 xxxx. x) xx xx xxxxx "rozvodných" xxxxxx slovo "xxxxxxxxx".

393. X §76 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx energie oznamovací xxxxxxxxx uloženou xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie.".

394. X §76 xxxx. 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelného zařízení" xxxxxxxxx xxxxx "Držitel xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx energie" x xx xxxxx "xxxxxxxxxxx;" xx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx vlastníkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

395. X §76 xxxx. 7 xx xxxxx "v xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "V xxxxxxx".

396. X §76 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx tepelné energie xx povinen xxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx x) xx nejvíce xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jim xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx nemovitosti do xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx odpovídajícího xxxxxxxxxxx účelu nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x oznámit xxxx xxxxxxxxxx vlastníku xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx okleštění stromoví xx xxxxxxx na xxxx náklad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx po xxxxx.".

397. X §76 xxxx. 9 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

398. V §76 xxxx. 9 xxxx. x) se xxxxx "a xxxxxxxx" xxxxxxx.

399. V §76 xxxxxxxx 10 zní:

"(10) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rozvod tepelné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx b) xxxxxx x obvyklém xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx právo xx přiměřenou jednorázovou xxxxxxx5). Právo xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 2 xxx ode xxx, xxx k omezení xxxx xxxx xxxxx, xxxxx právo xxxxxx.".

400. X §77 odst. 1 se za xxxxx "Odběratel" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" x slova "xxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "zdroji xxxxxxx xxxxxxx".

401. X §77 xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx:

"(2) Odběratel xxxxxxx energie xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx nedodržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodávky xxxxxxx xxxxxxx. Právo xx náhradu xxxxx xx vyloučeno x xxxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 4.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx právo xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx změn. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx parametrů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx dodavatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx svůj xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx tepelné xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx energie xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx odběrné tepelné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x technickými xxxxxxxxxx výrobce xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jeho provoz, xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx s držitelem xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

402. X §77 odst. 5 xxxx xxxxx se xxxx xxxxx "xxxxxxxx" x "uhradí" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přípojky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

403. X §77 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xx odběrném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx zakázáno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx držitele xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx tepelné xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x částem odběrného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tepelná xxxxxxx.".

404. X §77 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx zní:

"(8) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; náklady na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx rozúčtuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

405. X §78 xxxx. 1 xx xxxxx "držitele xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx licence xx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx" x slovo "účtovat" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx" xx zrušuje.

406. X §78 odstavec 1 zní:

"(1) Povinností xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tepelné xxxxxxx měřit, vyhodnocovat x vyúčtovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, zapojí, xxxxxxx x pravidelně ověřuje xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx12). Odběratel xxxxxxx energie má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx odečtu naměřených xxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx energie pouze xxx jeden xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx12) xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx na xxxxxxx x této xxxxxxxxx stanice.".

407. X §78 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti údajů xxxxxx nebo byla-li xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zařízení, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx závady xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx povinen poskytnout x xxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx zjištěna xxxxxx xxxxxxxx zařízení, hradí xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx též xx xxxxxxx tepelné energie xxxxxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx, xxxxx smlouva o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

408. V §78 odst. 3 xx slova "xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

409. X §78 xxxx. 4 větě xxxxx xx za slovo "Xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxx xxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx", ve větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx".

410. X §78 xx xxxxxxxx 5 x 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

411. X §78 odstavec 5 xxx:

"(5) Odběratel xxxxxxx energie xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tepelné energie xx více xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stanovených xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nákladů xx vytápění x xxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx nákladů xx vytápění a xxxxxxx teplé xxxx.".

412. §79 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§79

Xxxxxxx přípojka x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Předávací xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx tepelnou xxxxxxxx zřizuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxx, xxx xx xxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Opravy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx vlastník.

(4) Xxxxxxxxx tepelné energie xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx stanici xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx udržovat x xxxxxxxxx, pokud x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

413. X §87 odst. 4 xx xxxx xxxxx nahrazuje větou "X xxxxxxxxx pásmu x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx jednání, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx provoz x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx nebo rozvod xxxxxxx xxxxxxx.".

414. X §87 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 33 xxx:

"(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx33).

"33) Xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), v platném xxxxx.".

415. X §88 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x při xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx licence na xxxxxx tepelné energie x xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx povinni xx xxxxxxxx omezení spotřeby xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mohou v xxxxxxxxx xxxxxxx využívat xxxxxxxx odběratelů tepelné xxxxxxx.".

416. X §88 xxxx. 6 se xxxxx "x ušlého xxxxx" xxxxxxx.

417. §89 xxxxxx nadpisu zní:

"§89

Neoprávněný xxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie xx

x) xxxxx tepelné xxxxxxx xxx právního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx důvod xxxxxx,

x) xxxxx tepelné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx neoprávněným xxxxxxx tepelné xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx po upozornění,

c) xxxxxxxxx xxxx odběr xxxxxxx energie x xx xxxxx odběrného xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx prochází xxxxxxxx xxxxxxx energie,

d) xxxxx xxxxxxx energie xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx tepelné xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx škodě xxxxxxxxxx tepelné energie x xxxxxxxx neoprávněného xxxxxx xx tohoto xxxxxxxx zařízení xxxx xxxx součástí xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx byly x měřicím zařízení xxxxxxxxx takové zásahy, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx změnily,

2. nebylo xxxxxxx dodavatelem xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx jím xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx kterém xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx zařízení,

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx energie xxx umožnění xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, odečtu, xxxxxx, xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, přestože xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx předem xxxxxxx xxxxxx.

(2) Neoprávněnou xxxxxxxx xxxxxxx energie je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x dodávce xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx licence.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx x neoprávněná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zakazuje.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx osoba, xxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tepelnou xxxxxxx, povinna xxxxxxxx x penězích vzniklou xxxxx. Nelze-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx spotřebičů xxxxx x obvyklé xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx. Xxxxxx xxxx x prokazatelně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odběru tepelné xxxxxxx.".

418. X §90 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxx xxxxxxxxx náklady xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo tepelné xxxxxxx" zrušují a xxxxx "x §3 xxxx. 5" se xxxxxxxxx slovy "v §3 odst. 6".

419. X §90 odst. 1 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení x rozsahu xxxxx §10 xxxx. 7" xxxxxxxxx xxxxx "výkon xxxxxxxxxxx činnosti podle §12 odst. 1".

420. X §90 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx x" xxxxxxxx xxxxx "§22 odst. 3," x xxxxx "§28 xxxx. 5" xx xxxxxxxxx xxxxx "§28 xxxx. 7".

421. X §90 xxxx. 1 xxxxxxx g) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxx s §28 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx výrobnu xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx soustavou x xxxxxxx x §28 xxxx. 5 xxxx 6,".

422. V §90 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxx "nezajistí" x "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx" x xx xxxxx "tepelné xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

423. V §90 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) poruší xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx v §46 xxxx. 8, 9, 10 xxxx x §68 xxxx. 3 xxxx 5,".

424. X §90 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §46 odst. 12 nebo 13 xxxx §68 xxxx. 5 xxxx umístí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §68 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx xxxxx činnost x xxxxxxxxx pásmu x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx §68 odst. 4 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx §68 xxxx. 6 xxxx xxxxxx xxxxxx x bezpečnostním xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx §69 xxxx. 3,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx z) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) až aa).

425. X §90 odst. 1 xxxx. m) xx slova "xxxx. 2" nahrazují slovy "xxxx. 3" x xxxxx "odst. 5" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 6".

426. X §90 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "jeho xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx energie".

427. X §90 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx dodavateli tepelné xxxxxxx osazení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přístup x xxxx xxxxx §78 odst. 4 xxxx xxxxxxxx dodavateli xxxxxxx energie přístup x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, podle §77 xxxx. 7".

428. X §90 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxx slovo "xxxxxxxx" x slova "xxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx tepelné xxxxxxxx".

429. X §90 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxx x xxxxxxxxx náhradní xx jiný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx propojen x xxxxxxxxx tepelným xxxxxxxxx, xxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx látku v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx parametry xxx písemné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx rozvod xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §77 xxxx. 4.".

430. V §90 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx orgán" xxxxxxx x za slovo "xxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx správní xxxx".

431. V §90 xx xx odstavec 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xx dále dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxxx v případech xxxxxxxx dodávky xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vytápění xxxx xxxxx údaje xxxxxxxx xxx rozdělování xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x §78 odst. 5,

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §66 xxxx. 3,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxx xxxxx x §25a xxxx. 6 xxxx x §59x xxxx. 7,

x) neposkytne xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požadované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §15x xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxx xx pokusí x xxxxxxxxxx s xxxxx x xxxxxxx x xx. 5 Nařízení x velkoobchodním trhu x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxx xx zákazem xxxxx čl. 3 Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zveřejnění důvěrné xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 bodu 3 Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x energií,

i) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxx, že xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 5 nebo nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §18x xxxx neposkytne Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx je x xxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 a 4.

432. X §90 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx pokuta xx xx xxxx 100&xxxx;000 Xx. Za xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xx) xx xxxxx pokuta xx do výše 500&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) xx x) xx xxxxx xxxxxx až xx výše 50&xxxx;000 Xx. Za xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xx k) se xxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1 000 000 Xx.".

433. V §91 xxxx. 1 písm. x) xx číslo "7" nahrazuje číslem "6".

434. X §91 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx x změnu xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx nejpozději xx 30. dubna Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx energetických zařízení xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepožádá x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx".

435. X §91 odst. 1 xxxx. e) xx xxxxx "ministerstvu," xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxx", xxxxx "xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx x xxxxx "2" se xxxxxxxxx xxxxxx "3".

436. X §91 xxxx. 1 xxxx. g) xx xxxxx "xxxx. 2" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 3" a xxxxx "xxxx. 5" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 6".

437. X §91 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx znějí:

"i) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 6,

j) nepředloží xxxxxxxxx výkazy xxxxx §20 odst. 6 xx struktuře, obsahu x termínech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 3,

x) xxx uplatňování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx tepelné xxxxxxx nestanovil xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx důvodně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny, plynu xxxx tepelné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11a xxxx. 7.".

438. X §91 xxxx. 3 xxxx. d) xx xx slova "§24 xxxx. 1" vkládají xxxxx "xxxx. a), x), d), x) xxxx x)" x xxxxx "nebo w)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x) xx x)".

439. V §91 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 5".

440. X §91 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx "§25 xxxx. 1" xxxxxxxx slova "xxxx. x) xxxx x)".

441. X §91 xxxx. 4 xxxx. f) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx" xxxxxxx, xx slovo "xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "statutárního xxxxxx" x xx slovo "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxx".

442. X §91 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "propachtovaný xxxxxxxx xxxxx", xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx".

443. X §91 odst. 5 xxxx. x) se xxxxx "nebo 6" xxxxxxxxx xxxxx "nebo 7" x xxxxx "xxxx. 3" se xxxxxxxxx slovy "odst. 4".

444. X §91 xxxx. 6 xxxx. x) xx slova "§57 odst. 8 xxxx. b) až x)" nahrazují slovy "§57 xxxx. 8 xxxx. x) až x)".

445. X §91 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. 9" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 8".

446. X §91 odst. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx x)" nahrazují slovy ", x) nebo xx) xx xx)".

447. X §91 odst. 8 xxxx. x) xx slova "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx na jméno xxxx xxxxx xxxxx xxxx akcie xx xxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx papír".

448. X §91 xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx stanovy" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

449. X §91 xxxx. 8 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx" xxxxxxx.

450. X §91 xxxx. 8 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxx orgánu nebo" xxxxxxx.

451. V §91 xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx orgánem xxxx" xxxxxxx.

452. V §91 xxxx. 8 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx x za slovo "xxxx" xx vkládají xxxxx "nebo správní xxxx".

453. X §91 xx na konci xxxxxxxx 8 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §58x odst. 8.".

454. X §91 odst. 9 xxxx. x) xx slova "odst. 4" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 5".

455. V §91 odst. 9 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "až xx)".

456. X §91 xxxx. 9 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" a xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx xxxx".

457. X §91 xxxx. 9 xxxx. x) se xxxxx "pronajatý xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx", slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "pachtýři" a xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxxxx".

458. X §91 xxxx. 9 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. 9" nahrazují xxxxx "xxxx. 8".

459. X §91 xx na xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) poruší povinnost xxxxxxxx v §59x xxxx. 6 xxxx x §59x xxxx. 8.".

460. X §91 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx ", x) až x) nebo x)" xxxxxxxxx xxxxx "nebo x) xx u)".

461. X §91 odst. 10 xxxx. x) xx xxxxx "statutární xxxxx xxxx xxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu" x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxx".

462. X §91 xxxx. 10 xxxx. x) xx slova "xxxx. 9" xxxxxxxxx xxxxx "odst. 8".

463. X §91 xxxx. 11 písm. x) xx xxxxx "xxxx 6" xxxxxxxxx slovy "xxxx 7" x xxxxx "xxxx. 3" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 4".

464. V §91 xxxx. 12 xxxx. x) xx xxxxx "vlastní" zrušuje.

465. X §91 odst. 12 xxxx. e) xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "neověří xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx "xxx" xx zrušuje a xx xxxxx "xxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxxx zařízení".

466. V §91 xx za xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:

"(13) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §20x odst. 3.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 xx označuje xxxx xxxxxxxx 14.

467. X §91 xx xx xxxxx xxxxxxxx 14 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 13.".

468. §91a xxxxxx xxxxxxx zní:

"§91a

Správní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx licence nebo xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7x nebo xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxxx podle §7x odst. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x §3 odst. 3,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §3 odst. 6,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení neumožní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx licencované xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §15x odst. 1,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x nákladech x xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx pachtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §20 odst. 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx neposkytne informace x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20x xxxx. 5 písm. x) xxxx f) xxxx xxxxxxx nezbytné xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 6,

h) xxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x §28 odst. 2 xxxx. a) xx x), x), x), x) xxxx odst. 7 nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §62 odst. 2 písm. b) xx i), x §62 odst. 3 xxxx 4,

j) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §28 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx zásah xx xxxxxxxx plynovém xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxx x §71 odst. 11,

x) x rozporu x §28 odst. 5 nebo 6 xxxxxxxxx výrobnu xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x distribuční xxxxxxxxx,

x) xxxx vlastník xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x §43 xxxx §65 xxxx. 3 nebo xxxx vlastník xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jinou xxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxx xxxxxxxx x ochranném pásmu xxxxx §46 xxxx. 11 xxxx §68 xxxx. 4,

m) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 odst. 5 xxxx §66 xxxx. 3 nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx údržbu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 3,

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neumožní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pásmu xxxxx §46 odst. 4 xxxx §68 xxxx. 5 nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neumožní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zařízení xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 6,

x) poruší xxxxxxx xx zákazů xxxxxxxxxxx x §46 xxxx. 8, 9, 10 xxxx §68 odst. 3 xxxx 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x §46 xxxx. 12 xxxx 13 nebo §68 xxxx. 5 xxxx xxxxxx xxxxxx x ochranném xxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx §68 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §68 xxxx. 4 xxxx vysadí trvalé xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §68 xxxx. 6 xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx §69 xxxx. 3,

q) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx instalaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 nebo §71 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjištěné xxxxxx xx xxxxxxx zařízení xxxx zajištění proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 odst. 4 xxxx §71 xxxx. 7 nebo xxxxxxxx zjištěné porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zajištění xxxxx §78 xxxx. 4,

s) xxxxxxx do měřicího xxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy x rozporu x §49 xxxx. 4, §71 odst. 5 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zařízení bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx x rozporu x §78 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §49 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx podle §71 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měřicího xxxxxxxx x přístup x xxxx xxxxx §78 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odběrného xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxxxxxx xxxxxxxx tepelná xxxxxxx, xxxxx §77 xxxx. 7,

u) poruší xxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §53 xxxx. 3 nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx distribuce xxxxx uvedený x §74 xxxx. 6,

v) xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx elektřiny, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx §54 odst. 5 xxxx §73 xxxx. 5 nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx §88 odst. 3,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatele přípojky x xxxxxxx x §68 odst. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx teplonosné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odběrné xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3,

y) xxxxx x provozuje xxxxxxxx xx jiný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tepelným xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx parametry xxx písemné dohody x xxxxxxxxx licence xx rozvod xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §77 odst. 4,

x) xxxx vlastník xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §77 odst. 6.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx dopustí správního xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxxx částech, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxx s §77 odst. 7,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §87 odst. 4 xxxx provádí x ochranných pásmech xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx slouží xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §87 odst. 4,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §87 odst. 5,

x) neposkytne x xxxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxxx energie do xxxx odběrných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x metrologii xxxx xx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a další xxxxx podle §78 xxxx. 5,

x) jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x §25x odst. 6 xxxx x §59x xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxx, xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řádu,

g) xxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §18x xxxx xxxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx součinnost, xx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx auditora xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §25x xxxx. 5, §58x odst. 8 xx 10, §59a xxxx. 5 nebo §60x xxxx. 5.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx licence xx xxxxxx xxxxxxx energie, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxx přeruší xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §76 xxxx. 4 písm. x),

x) neprovozuje, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxxx xx žádost xxxxxx vlastníka xxxxx §79 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx energii xx základě smlouvy xxxx nevyúčtuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §11x xxxx. 7 xxx xxxxxxxxxxx záloh xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx důvodně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tepelné xxxxxxx x následujícím zúčtovacím xxxxxx,

x) xxxxxx, nevyhodnocuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §78 xxxx. 1.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nepředloží xxxxxxxxxx doklady xxxx xx xxxxxxxxx jednání xxxx neumožní Energetickému xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §96x, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx jako účastník xxxx xxxxx Xxxxxxxx XXXXX26) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxx ministerstvu xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §15x xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxx uloženou opatřením xxxxxx xxxxxx podle §18x odst. 4,

x) xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx o xxxxxxxxxx x trhem x xxxxxxx s čl. 5 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 3 Xxxxxxxx x velkoobchodním trhu x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx 3 Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 8 Nařízení x xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xx. 9 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x energií,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 Nařízení o xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15x.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxx xxxxxx xx 15&xxxx;000&xxxx;000 Kč s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. v) x xxxxxxxx 6, kdy xxx xxxxxx pokutu xx xx 50 000 000 Xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1 000 000 Kč.".

469. §91x xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

470. V xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

471. X §96 odst. 1 xx xxxxx "5" xxxxxxxxx číslem "7".

472. X §96 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx se" xxxxxx slovo "xxxxxxxxx" x xx xxxxx "x xxxxxxxx" xx xxxxx "nepoužije" zrušuje.

473. X §96 se xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §141 xxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx řádu ve xxxxxx §97x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx, xx zvláště xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 měsíců. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 90 xxx, ve zvláště xxxxxxxxx případech 120 xxx.".

474. V §96 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) X řízeních vedených Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxx při xxxxxxxxx xx xxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx listin xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterých xxxx chráněné informace xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx žádost Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx listin xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx byly xxxxxx skutečnosti odstraněny, xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxx.".

475. X §96 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 x 9, xxxxx xxxxx:

"(8) Na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx zařízení, jakož x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx předpisů do xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx práva x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxx xxxx věcným xxxxxx, xxxxx xxxx z xxxxxxxxx seznamu zřejmé. X xxxxxxx zápisu xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx seznamu xx xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx takové xxxxxxxxx k cizím xxxxxxxxxxxx vzniklo.

(9) Xxxxxxxxx x cizím xxxxxxxxxxxx, xxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxx vzniklá xxxxx předchozích právních xxxxx xxxx z xxxxxxx břemene xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nového xxxxxxxx licence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavu, xxxxxxxx xxxx jejich xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vztahují.".

476. X §96 xx xxxxxxxx odstavec 10, xxxxx zní:

"(10) Xxx xxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vzniklo xx základě xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

477. X §96x xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "§10 xxxx. 7 nebo §12 xxxx. 7" xxxxxxxxx slovy "§12 xxxx. 1".

478. X §97x xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "Xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 12 nebo xxxxx §59 xxxx. 9.".

479. X §97x xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Nepředloží-li xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx návrh xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx §25 odst. 12 xxxx podle §59 odst. 9, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jeho předložení x xxxxxxx přiměřenou xxxxx. Po marném xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.".

480. X §98 xx xxxxxxxx 13 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 19 xxxxxxx.

481. X §98a xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "stanovení" vkládá xxxxx "xxxx", xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "skutečně xxxxxxx" x xx xxxxx "škody" xx xxxxxxxx slova "x xxxxxx určení xxxx xxxxxxx škody, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx vzniklou xxxxx".

482. V §98a xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"c) způsoby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x termíny x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxx tvorbu bilancí, xxxxxxxxx x sledování xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě,".

483. X §98a xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nouze x postupy xxx xxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx, xxxxxxxx elektřiny, plynu x tepla včetně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx havarijních xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plánu xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx zaslání xxxxxxxxxxxx,".

484. X §98x odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) rozsah x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x metrologii xxxx xxxxx ze zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx za dodávku xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx odebíraného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx xxxxxxx xxxx části xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx smlouvu x dodávce tepelné xxxxxxx, x xxx xxxxxxx x xxxxxx x způsobu rozdělení xxxxxxx,".

485. V §98x xxxx. 2 písmeno x) xxx:

"x) požadovanou xxxxxxx dodávek x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu, xxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvality xxxxxxx a xxxxxx,".

486. X §98x xxxx. 2 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxx předávaných xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx usměrňování xxx x teplárenství, přípravu x provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

487. X §98x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

488. X §98x xxxx. 2 xxxx. h) xx xxx 6 zrušuje.

Dosavadní xxxx 7 xx 12 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 6 xx 11.

489. X §98x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 6 se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

490. X §98x xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx xxxxx xxxx 8 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx registrace xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx".

491. X §98a xxxx. 2 písm. x) xxx 11 xxx:

"11. skladbu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x hrazení xxxxxxxxxxxx xxx mezi xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,".

492. X §98x xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxxx xxxx 12 x 13, xxxxx xxxxx:

"12. xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxx ověření xxxxxxxxxxx,

13. xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx trhu,".

493. X §98x odst. 2 xxxx. h) se xxxxxxxx xxx 14, xxxxx xxx:

"14. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,".

494. X §98x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 7 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx krátkodobých xxxx".

495. X §98x xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 9 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předávacích xxxx".

496. X §98x xxxx. 2 xxxx. i) xxx 12 zní:

"12. xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x termíny předávání xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x způsob x termíny xxxxxxxx x xxxxxxx regulovaných xxx xxxx účastníky xxxx s plynem,".

497. X §98x xxxx. 2 xxxx. i) xx xxxxxxxx bod 13, xxxxx xxx:

"13. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx pro ověření xxxxxxxxxxx,".

498. X §98x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx 14, xxxxx xxx:

"14. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plateb,".

499. X §98a xxxx. 2 xxxx. x) xx na konci xxxxx xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx".

500. X §98a xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" zrušují x xx slovo "xxxx" se vkládají xxxxx "nebo správní xxxx".

501. V §98a xx na konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx výkazů xxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx průkazu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".

502. X §98x xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

503. Xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx k xxxxxx x. 458/2000 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zařízení

druh xxxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx (vzdálenost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx) mimo xxxxxxxxxx umístěných xxxx

250 x

Xxxxx xxxxxxxxx plynu (xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx)
x tlakem xx 100 barů
s xxxxxx xxx 100 xxxx80 x
150 x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xx vnějšího obvodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
xxx 5 x3 xx 20 x3
xxx 20 x3 xx 100 x3
xxx 100 m3 do 250 m3
nad 250 x3 xx 500 x3
xxx 500 m3 xx 1&xxxx;000 x3
xxx 1&xxxx;000 x3 xx 3&xxxx;000 m3
nad 3&xxxx;000 x3
20 m
40 m
60 x
100 x
150 x
200 x
300 x

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
xx 100 x3
xxx 100 x330 x
50 x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxx100 x

Xxxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxxx xxxxx

100 m

Odpařovací xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

100 x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

200 x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 4 xx 40 xxxx xxxxxx


10 x

Xxxxxxxxx stanice x tlakem xxx 40 xxxx

20 m

Vysokotlaké xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 4 xx 40 xxxx xxxxxx
xx XX 100 včetně
nad XX 100 xx XX 300 xxxxxx
xxx XX 300 xx DN 500 včetně
nad DN 500
8 m
10 x
15 x
20 m

Vysokotlaké xxxxxxxxx x plynovodní
přípojky x xxxxxx xxx 40 xxxx
xx XX 100 xxxxxx
xxx XX 100 xx XX 300 xxxxxx
xxx XX 300 xx XX 500 xxxxxx
xxx DN 500 xx XX 700 xxxxxx
xxx XX 7008 x
15 x
70 x
110 x
160 x".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx plynových zařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxx xxxxxxxxx zachovány x xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Ochranná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx souhlasy xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Vláda xxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2017 xxxxx Xxxx, x xx xxx, že xxxxxxx xxxxx jmenuje xx xxxxxxx období 1 xxxx, jednoho člena xxxxxxx xx funkční xxxxxx 2 xxx, xxxxxxx člena xx xxxxxxx xxxxxx 3 xxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx období 4 let a xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx 5 xxx.

4. Xxxxxxx x xxxxxxx elektřiny uzavřená xxxxx zákona č. 458/2000 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Smlouva o xxxxxxxx xxxxx uzavřená xxxxx zákona č. 458/2000 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx plynu xxxxx xxxxxx č. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x distribuci xxxxx uzavřená podle xxxxxx č. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx služby distribuční xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 6 xxxx xxxxx §72 odst. 6 xxxxxx č. 458/2000 Sb., xx xxxxx účinném po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxx x dodávce xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x dodávce elektřiny xxxxx §50 xxxx. 1 x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 zákona x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

8. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 458/2000 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2 a xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx plynu xxxxx §72 xxxx. 2 xxxxxx č. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 3 xxxx xxxxx §72 odst. 3 zákona x. 458/2000 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxx-xx xx smlouvě x xxxxxxxxxx elektřiny sjednané xxxxx §50 odst. 6 xxxxxx x. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx o distribuci xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příkonu xx výši xxxxxxxx xxx odběrné nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x připojení xxxxxxxx podle §50 xxxx. 3 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx výši hodnoty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sjednané xx smlouvě xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příkonu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx. Xx-xx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §50 odst. 6 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x hodnotě rezervovaného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jiné výši xxx xx výši xxxxxxxx ve xxxxxxx x připojení xxxxx §50 odst. 3 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxx xxxxxxx sjednané xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 458/2000 Sb., xxxxx xxxx první obdobně.

11. Xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx plynu, xxxxxx tepelné xxxxxxx x činnosti xxxxx xxxxxx č. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx elektřiny, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxxxx xxxxx, rozvod tepelné xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu vypracují xxxxxxxx xxx zpracování xxxxx preventivních xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx nouze xxxxx §57 xxxx. 8 xxxx. x), §58 xxxx. 8 písm. xx), §59 xxxx. 8 xxxx. x) x §60 xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxx č. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x zašlou xx xxxxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Obchodník x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx podle §61 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 458/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona a xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §36 písm. xx) zákona č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 158/2009 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "členů Xxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení

Čl. IV

V §3 odst. 1 xxxx. x) bodě 8 xxxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 458/2011 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "členové Rady".

XXXX ČTVRTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

X §5 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 158/2009 Xx., xx xxxxx "předseda" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx Xxxx".

XXXX PÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu

Čl. XX

X §26 xxxxxx č. 15/1998 Sb., x dohledu x xxxxxxx kapitálového xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 230/2008 Sb., zákona x. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 37/2012 Xx. x xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx na xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), které včetně xxxxxxxx pod čarou x. 37 zní:

"j) Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu úřadu x Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx37).

37) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 1227/2011 xx xxx 25. xxxxx 2011 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

Xxxxx č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 189/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xxxxx xxxxx nouze x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy), ve xxxxx xxxxxx x. 560/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx. x xxxxxx x. 161/2013 Xx., xx xxxx takto:

1. V §1x xx xx xxxxx xxxxx písmene x) doplňují xxxxx "xxxxxxxx vzájemně xxxxxxxxxx xxxxxxxx potrubí, armaturních xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx protikorozní xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x přenosu xxxxxxxxx xxx činnosti výpočetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §1x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souborem xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx techniky x xxxxxxxx x xxxxxxx informací xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

3. X §3 xxxxxxxx 2 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 2 xxx:

"(2) Skladovací xxxxxxxx, produktovody a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx2).

2) Zákon x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

4. X §3 se xx konci odstavce 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxx skladovacího xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxx xxxxx zaniklo, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dotčené ochranným xxxxxx Xxxxxx.".

5. X §3 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) X ochranném xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx jednání, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx skladovacího xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.".

6. V §3 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 11, které včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 12 x 13 xxxxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx 2 x na xxx xxxxxx od xxx produktovodu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou povinni xxx xxxx činnost xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kořenících xx xxxxx hloubky než 20 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vzdálenosti xx 2 x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx ropovodu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxx ropovodu.

(7) Xxxxx to xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx x ohrožení života, xxxxxx, bezpečnosti xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx produktovod xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, zřizováním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ochranném xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, produktovodu xxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) x souladu xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx2) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxx xxxx ropovody,

b) xxxxxxxxx x vjíždět xx xxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; vstupovat x xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx telekomunikací, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, produktovodu xxxx xxxxxxxx,

x) odstraňovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx ohrožujících xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx ropovodů x xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx či xxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 5 x 8 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx co xxxxxxx šetřit xxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxx nemovitosti do xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx-xx to xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x oznámit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nahradit xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stromoví xx xxxxxxx na svůj xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx po těžbě.

(10) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx skladovacího xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. b) a x) xxxxx xxxx xx-xx omezen v xxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) xx c), xx xxxxx na přiměřenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx5).

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zřídit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části pro xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 8 xxxx. x), x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxx xxxx proto, xx xx xxxxxxxxxxxx nedosažitelný xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x dohodě x ním a xxxx-xx dány xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx provozovatele skladovacího xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx umožňujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx její části.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 12 xx 16.

7. V §3 xxxx. 15 xx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "14".

8. X §3x xxxx. 5 xxxx. a) xx xxxxx "podniku" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx".

9. X §3a xxxx. 5 písm. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

10. X §5 xxxx. 1 xx xxxxx "9" xxxxxxxxx xxxxxx "16".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx užívání, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxxx seznamu, xx nevztahuje zásada xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsaného do xxxxxxxxx seznamu xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x cizím xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx vlastnické xxxxx x nemovité xxxx, x xxx xx vztahuje xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx x cizím xxxxxxxxx věcem, xxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x věcného xxxxxxx vzniklá xxxxx xxxxxx xxxxxx přechází xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxx xx daná oprávnění xxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv

Čl. XX

X §4 zákona č. 309/1999 Sb., x Xxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xx xxxxx "správního xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx energií, ve xxxxx xxxxxx č. 359/2003 Xx., xxxxxx x. 694/2004 Xx., xxxxxx x. 180/2005 Xx., zákona x. 177/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 574/2006 Xx., xxxxxx x. 393/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 299/2011 Sb., xxxxxx x. 53/2012 Xx., zákona x. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 318/2012 Sb., xxxxxx č. 310/2013 Xx. x zákona x. 103/2015 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §12x xxxx. 2 xxxx. x) x g) xx xxxxx "§94 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx e) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "§13c odst. 2 xxxx. x), x) xxxx e)".

2. X §12x xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx7x)" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 7a xx xxxxxxx.

3. X §13x odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx2)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce".

4. Xx xxxxx X xx xxxxxx nová hlava XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"HLAVA XX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§13x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadem xx xxxxxx v Xxxxx.

(2) Xxxxxx energetická xxxxxxxx xx podřízena xxxxxxxxxxxx x xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx sídla

a) v Xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) v Českých Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx Jihočeský xxxx,

x) x Plzni x xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) x Ústí xxx Xxxxx x působností xxx Xxxxxxx kraj,

e) x Xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx Liberecký xxxx,

x) x Xxxxxx Xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx,

x) v Xxxx s xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx Xxxxxxxx,

x) x Xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx,

x) ve Zlíně x xxxxxxxxxx pro Xxxxxxx xxxx,

x) x Xxxxxxx x působností xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účetní xxxxxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státu xxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) V xxxx ústředního xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ředitel. X xxxx územního xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxx xxxx ústřední xxxxxxx. Výběr, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx zákonem x státní xxxxxx.

§13x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxxx x termínů k xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx písemné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditem x x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x účel xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx úspory xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření ke xxxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx účastníkům xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx užití xxxxxxx x o jejich xxxxxxxxxx x správních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxx povinných podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nad xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx spotřebou xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx provozu xxxx dále distribuovány x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx je Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) vyžádat si xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informace potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx energie x xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx upravujících xxxxxxxxx xx ekodesign x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx kontrolovaných osob xxxxxxxx vzorky xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx štítky,

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zajistit xxxxxxxxx rozborů x xxxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx energie xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ekodesign x na energetické xxxxxx; provedení těchto xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osob; pokud xxxx rozborem xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxx, hradí náklady xx provedení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx zjištěné nedostatky, xxxxxx příčiny x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx zákaz xxxxxxx xx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx stažení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx energie x trhu; xxxxxxxx xxxx Xxxxxx energetická xxxxxxxx xxxxxxx zničení xxxxxxx spojeného xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx znehodnocení,

g) xxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxx písmen x) x x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pokud Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx seznámit x xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx vydává xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxx VI xx označuje jako xxxxx XXX.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti

Čl. XX

X §25 odst. 1 xxxx. n) zákona č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxx x. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx. x xxxxxx x. 158/2009 Sb., xx xxxxx "předsedou" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Xxxx".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xx. XXX

X §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 159/2006 Sb., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 158/2009 Xx., xx xxxxx "předseda" xxxxxxxxx xxxxx "člen Rady".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x nemocenském pojištění

Čl. XXXX

X §5 xxxx. x) xxxx 10 xxxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 181/2007 Xx. x xxxxxx x. 158/2009 Xx., se slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx Xxxx".

XXXX DVANÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009, xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 282/2009 Xx., xxxxxx x. 292/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., zákona x. 329/2011 Sb., xxxxxx č. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 463/2012 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxx x. 182/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X části xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §12 se xx slovo "výrobou" xxxxxxxx slova "x xxxxxx plynu operátorem xxxx".

2. X xxxxx xxxxxxxxx sedmé xx. XXXXX §2 xxxx. 1 se písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

3. V xxxxx xxxxxxxxx sedmé xx. XXXXX §8 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx označují jako xxxxxxx x) a x).

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 310/2013 Xx. x zákona x. 90/2014 Sb., xx mění xxxxx:

1. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxx:

"1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/28/ES xx dne 23. xxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o změně x následném zrušení xxxxxxx 2001/77/ES x 2003/30/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2012/27/EU xx xxx 25. xxxxx 2012 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 2009/125/XX x 2010/30/XX x x zrušení xxxxxxx 2004/8/XX x 2006/32/XX.".

2. X §1 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxx x xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx" a xxxxx ", xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx a decentrální xxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla".

3. X §1 odst. 1 se xx xxxxx xxxxx písmene x) doplňují xxxxx "x z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx".

4. V §1 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xx úhradu xxxxxxx spojených x xxxxxxxx" zrušují x xxxxx ", tepla x xxxxxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx x obnovitelných zdrojů".

5. X §1 xxxx. 2 písm. x) xx slova ", xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla, xxxxxxxxx a decentrální xxxxxx elektřiny" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla".

6. X §2 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x uspokojování xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx nepřekračuje xxxxxxx tepla xxxx xxxxxxxx x která xx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxx uspokojována xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx než xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx,".

7. X §2 xx xxxxxxx k) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx y) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

8. X §2 xx xxxxxxx l) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) se označují xxxx xxxxxxx x) xx w).

9. V §2 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx w) xx označují xxxx xxxxxxx n) xx x).

10. X §2 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až u).

11. X §2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx r) xx x).

12. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx u) a x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spotřeba xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx zvyšovacích xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo přenosové xxxxxxxx,

x) xxxxxxx soustavou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zásobování xxxxxxxx xxxxxxx, do xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxx z obnovitelných xxxxxx, 50 % xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, 75 % xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo 50 % tepla x xxxxxxxxx xxxxxxxxx možností.".

13. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obsahovat také xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxxxx pro jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

14. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xx hrubé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx22) xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx, nepotravinářských xxxxxxxxxxxx vláknovin a xxxxxxxxxxxxxxxxx vláknovin xxxxxxxx xx dvojnásobný oproti xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 22 xxx:

"22) Zákon x. 311/2006 Xx., x xxxxxxxxx hmotách x xxxxxxxxx stanicích xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

15. X §3 xxxx. 5 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "ve Zprávě x pokroku xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

16. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Odebírá-li xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx elektřinu x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx soustavy xxxx x xxxx výrobny xxxxxxxxx, xx předmětem xxxxxxx elektřina v xxxxxxxx naměřeném v xxxxxxxxxx xxxxx výrobny xxxxxxxxx x sníženém x xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

17. X §4 xxxx. 6 xx na xxxxx xxxxxxx a) xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

18. X §4 se xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx písmena x) x e), xxxxx znějí:

"d) vyrobenou xxxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx podle §11x xxxx. 1, 2 xxxx 4, nebo xxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx trhu xxxxx §11x odst. 6, xxxx. 7 xxxx. x), 8 xxxx 9, xxxx

x) naměřenou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx provedeny xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx hodnotě xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx bylo buď xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx měřicího xxxxxxxx.".

19. X §4 xxxx. 11 xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx" x xx konci xxxxx xxxxxxxx 11 xx doplňují xxxxx "xxxx xx vlastnictví xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx".

20. V §4 odst. 12 xx xx konci xxxxxxxx věta "Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výrobců x xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.".

21. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

22. V §5 xxxxxxxx 6 zní:

"(6) Xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxx zdrojů xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) x druhotných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu8),

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §11x xxxx. 1 xxxx 4, xxxx xxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx §11x odst. 6, xxxx xxxx. 7 xxxx. a), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx zařízením, xxxxx

1. xxxxxxxxxxx naměřené xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx došlo x xxxxxxxxx výrobce, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxx součásti xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx byly x měřicím zařízení xxxxxxxxx takové zásahy, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx naměřené xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. vykazuje xxxxx měření ve xxxxxxxx xxxxxxx a xx kterém xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx prokázán xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

23. X §5 xxxx. 8 se xx xxxxx "obce" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx" x xx xxxxx textu xxxxxxxx 8 xx doplňují xxxxx "nebo ve xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx".

24. X §6 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx elektřina xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x původu elektřiny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx energie xx výši xxxxxxx 10 % oproti xxxxxxxx xxxxxx elektřiny x tepla. X xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonem xxxxxx xxx 1 XX xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Způsob xxxxxxx xxxxxx primární xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.".

25. V §6 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Podpora elektřiny x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxx

x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §11x xxxx. 3, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx operátorovi xxxx podle §11x xxxx. 7 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx zařízením, xxxxx

1. xxxxxxxxxxx naměřené xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxx do jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx byly v xxxxxxx zařízení provedeny xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx bylo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

26. X §6 odst. 6 se xx xxxxx "obce" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx doplňují xxxxx "xxxx ve vlastnictví xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx".

27. X §6 xxxx. 8 xx na xxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zemědělská výroba x způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

28. X §7 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x biomasy, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty x záznamy o xxxxxxxx xxxxxx po xxxx 5 xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.".

29. X §7 xxxx. 5 se xx slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxx, xxxxxxxxx paliva", xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxxx x pravdivé" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx, operátorovi xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekci" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trhu".

30. X §7 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8, které xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 23 xxxxx:

"(7) Doklady xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxxxx uchovávat xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23), xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx těmito xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxx a xx xxxxxxxx xx předložit Xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx převodce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nabyvateli xxxx xxxxxxxx nástupci xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výši investičních xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x výši xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

23) Xxxxxxxxx xxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

31. X §8 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Podporu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokud je xxxxxxxxx prostřednictvím jednoho xxxxxxxxx místa více xxxxxxx elektřiny.".

32. X §9 xxxx. 6 xxxx první xx xxxxx "xxxxxx12) vyrobené xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx12) xxxxx §11x", xxxxx "§11 odst. 6" se xxxxxxxxx xxxxx "§11a xxxx. 4" x slova "xxxxxxxx elektřiny" xx xxxxx "xxxxxxxxxxx hodnot" xx zrušují.

33. X §9 odst. 6 xx věta xxxxx xxxxxxx.

34. X §10 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x" xxxxxxxxx slovy "xxxxx §11a".

35. X xxxxxxx §11 xx xxxxx ", xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx".

36. X §11 xx xxxxxxxx 4 xx 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx 12 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.

37. X §11 odst. 7 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x hodinovém režimu".

38. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 x 9, xxxxx xxxxx:

"(8) X xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx zeleného bonusu xxxxx odstavce 7, xxx xx dosaženo xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxx xxxx stanovená Xxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxxx rozdíl mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx operátorovi xxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenou x xxxxxxx xxxxx x xxxx úhrady xxxxxxxxxxx trhu stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(9) X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx vyšší xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx zelený xxxxx xxxxxxxx.".

39. Xx §11 xx xxxxxx nový §11x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"§11a

Měření a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxx xx povinen xx xxxx xxxxxx xxxxx

x) xx místem xxxxxx xxxxxxxx technologické xxxxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvlášť x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxx místem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxx vyrobenou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx samostatně xxxxxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měřidlem xxxxx zákona x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a) a x) se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z obnovitelných xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x výroben xxxxxxxxx x instalovaným xxxxxxx xx 10 xXx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxx hodinového zeleného xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo přenosové xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx elektřinu x xxxxxxxxx průběhem xxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx12).

(3) Výrobce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx je povinen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx svorkách xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx palivo x xxxxxxx a xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx elektřinu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zdrojů, xx xxxxxxx měřit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyrobené xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx je xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 4 x platným xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx měřicího xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xxxx do xxxx xxxxxxxx či příslušenství.

(6) Xxxxxxx, xxxxx vyrábí xxxxxxxxx xxxxxxxxx spalováním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx též Xxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdroje x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) skutečné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a jeho xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nabytého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) V xxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxx xxxxxxxx bonusů xx xxxxxxxxx xx výrobce xxxxxxx

x) předat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x další xxxxx x xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx výroben xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo vypočtených xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podpory xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu nebo xxx písemně pověřené xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx měření vyrobené xxxxxxxxx x podporovaných xxxxxx xxxxxxx.

(8) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x pravdivé xxxxx x jím provozované xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx obnovitelných xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx x způsob xxxxxxx x evidence xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(9) X xxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx operátorovi xxxx úplné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předávacím xxxxx xxxxxxxxx výrobny elektřiny x xxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxx x termín předání x evidence xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxxx xxxxx podpory xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

40. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", x xxxxxxxx výrobny elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vody x instalovaném výkonu xx 10 XX," xxxxxxx x xx xxxxx písmene b) xx xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxxxxxxx xxxx modernizaci xx xxxxxxxxxx oprava nebo xxxxxx výrobny xxxxxxxxx xxx požadavků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy".

41. X §12 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx "xxxx. 9" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 4" x xxxxx "xxxx. 10" xx xxxxxxxxx slovy "odst. 5".

42. X §12 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 8.

43. X §12 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

44. V §13 xxxx. 1 xxxx xxxxx se slova "xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x složku xxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ve výši, x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx regionální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28".

45. X §13 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxx distribuční soustavy x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx elektřiny" x za xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "x mezi provozovateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

46. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxx §11x".

47. V §24 odst. 3 xx xx xxxxx "xx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "vyrobené z xxxxxxxxxxx biomasy, xxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5 xxxx. x), x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanovená prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx tepelným xxxxxxx xxxxxx než 200 xX xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxx xxx 200 xX" x slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje" xx xxxxxxx.

48. X §24 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vztahuje na xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx tepla, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx České republiky x které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xx 500 xX x xxxxxxxxx bioplyn xxxxxxxxxx x xxxx xxx 70 % xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

49. X §24 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Provozní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxx v kombinované xxxxxx elektřiny x xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxx x instalovaným xxxxxxxxxxx výkonem xx 7,5 XX, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxx §4 xxxx. 5 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx ve výrobně xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxxxx xx elektřinu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx vyrobené společným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx společným spalováním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) neoprávněnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx energetického xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx tepla uvedených xx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx Xxxx podle odstavce 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) teplo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx formu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx výlučně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, který, xx-xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xxxxxx prohlášení x xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž souhrnná xxxxxxxxx xxxxxxx přesahuje 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) teplo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx povinnosti podle §27 odst. 3 xxxx nesplní povinnost xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx §27 xxxx. 7 xxxx. a), xxxx

x) xxxxx naměřené xxxxxxx xxxxxxxxx, které

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxx x prospěchu xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx neoprávněného xxxxxx xx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx naměřené xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. vykazuje xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx tepla x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

50. X §24 xxxx. 7 xx xx všech xxxxxxxxx xxxxx "z xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx zdrojů" xxxx xxxxx "xxxxx z" x "pro" xx xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxxxx xxxxx obnovitelných xxxxxx xxxxxxx".

51. X §24 xxxx. 8 xx slova "z xxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx".

52. X §24 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x)", xx slovo "xxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx slova "xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx".

53. V §24 xx xxxxxxxx odstavec 10, xxxxx xxx:

"(10) Xxxxxxxxxx odstavce 6 xxxx. f) xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx z obnovitelného xxxxxx, xxxxx hlavním xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zemědělská xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

54. X §25 odst. 5 se xxxxx "xxxxxxx," xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx", za xxxxx "stávajících" se xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "využívajících xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx tepla x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

55. X §25 xxxx. 7 xx xx xxxxx "obce" xxxxxxxx slova "nebo xxxx" x na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxxx "xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx o xxxxxxx".

56. X §26 xxxx. 4 se za xxxxx "povinen" vkládají xxxxx "xxx výrobny xxxxx podle §24 xxxx. 3", za xxxxx "xx výši 50 Xx/XX" xx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x 2 %." x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxx xxxxxxx tepla xxxxx §24 odst. 4 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x cenovém xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx návratnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx technických x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx jednotku xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem.".

57. X §26 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx tepla dodaného xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 odst. 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v §24 xxxx. 4 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx operátorem xxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx.".

58. X §27 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xx xxxxxxx xxxxx", slova "xxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxx výrobny" x xx konci xxxxxxxx xx doplňuje věta "Xxxxxxxxx výkupu se xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx dotčené xxxxxxxx zásobování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx neomezí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

59. V §27 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx slovo "Povinnost" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx výrobny tepla x".

60. X §27 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona".

61. X §27 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx xx xxxxxxxx tepelné xxxxxxxx xxxxxxxx účinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,".

62. X §27 xxxx. 2 xxxx. d) xx za slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".

63. X §27 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx tepla je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) užitečného xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §24 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

64. V §27 xxxx. 4 xx xx xxxxx "biomasy" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx", za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx x pravdivé" x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x na xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx Xxxxx, ministerstvu x xxxxxxxxxxx xxxx.".

65. X §27 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx", xx slovo "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx a xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx energetické xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx".

66. X §27 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 odst. 3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §24 xxxx. 4".

67. X §27 odst. 7 xxxx. x) xx xx slova "operátorovi xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx a xxxxxxxx", xx slova "xxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxx xxxxxxx tepla podle §24 odst. 3 xxxx užitečného xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 x xxxxx údaje", xx xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx x xxxxxx", xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" se vkládají xxxxx "x dalších xxxxx" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx "a" xxxxxxx.

68. X §27 xxxx. 7 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásobování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 odst. 3 xxxx xxxxxxxxxx tepla x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxxx. 4".

69. X §27 xx na xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", x" a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx výrobce xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx23), x xx lhůtě stanovené xxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx podpory xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx po xxxxx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxx a po xxxx následujících 5 xxx x na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxxxx je převodce xxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnímu xxxxxxxx xxxx doklady xxxx xxxxxx xxxxx.".

70. V §27 xx doplňují xxxxxxxx 8 x 9, xxxxx znějí:

"(8) Xxxxxxx xxxxx je xxxx povinen

a) udržovat x xxxxxxxxxx měřidlo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zajištění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 trvá právo xx podporu xxxxx xx xxxx životnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxx tepla xx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.".

71. §28 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24 zní:

"§28

Financování xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xx podporu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx operátora trhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx

x) xxxxxxx z plateb xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy a xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx soustavy na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x plateb xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx hnědého xxxx xxxxx §6 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) výnosy z xxxxxx povolenek xxxxx xxxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx s povolenkami xx emise skleníkových xxxxx realizovanými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx nákladů xx podporu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx soustavy a xxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a na xxxxxxxxxx xx elektřinu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx x obnovitelných zdrojů xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx") podle §28x, x to xx 30. září xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx podporu xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), x) x x), x to xxx, xxx spolu s xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podporu elektřiny x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle §28x.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx služby xxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx napěťové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx napětí x vysokého xxxxxx x Kč/MW/měsíc na xxxxxxx sjednaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx připojená x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nízkého xxxxxx x Xx/X/xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx hradí xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ceny služby xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ve výši xxxxxxx xxxxxxxxxx složky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx napětí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy a xxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 495 Xx/XXx x celkového xxxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx celkového xxxxxxxx xx nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přečerpávacími xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, spotřebované xxxxxxxxxx24) x ostrovním xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od elektrizační xxxxxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxxx a množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx elektřiny x xxxxx nebo spotřebované xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx x provozovatelem distribuční xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx soustavě.

(6) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx lokální distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx plateb xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx služby distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx plateb odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkonu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x souhrnu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxx xxxx xx odběrná x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavě. Xxxxxxxxx platba xx xxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy za xxxxxxxxxxx období je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 495 Xx/XXx x xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lokální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavy, ke xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustava připojena, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x výrobců xxxxxxxxxxx x lokální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sníženého x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lokální xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx lokální xxxxxxxxxxx soustava xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x lokální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx fakturované xxxxxx. Do xxxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxxx přečerpávacími xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, spotřebované xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odděleném xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx ztrát x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla.

(7) X xxxxxxx, xx odběrné xxxxx zákazníka xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx hladině xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxx platby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jistícího xxxxx.

(8) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy a xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx místo xxxx xxxxxxx elektřiny x daném měsíci xxxxxxxxx, x xxxxx xxx v kalendářním xxxxxx.

(9) Finanční xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x provozní xxxxxxx tepla podle §9 xxxx. 3, §13 xxxx. 2, §26 xxxx. 6 x xx kompenzaci xxxxx §28a vede xxxxxxxx xxxx samostatně xx xxxxxxxxxx účtech.

(10) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx služby distribuční xxxxxxxx a složky xxxx xxxxxx přenosové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok Úřad xxxx v úvahu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx podporu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx §28x za uplynulý xxxxxxxxxx rok.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 6, xxxxxxx vykupujícímu podle §13 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxx §28x. Skutečnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx uhrazené finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(12) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu údaje x xxxxxxxxxx licencí x xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxx činnost.

24) §2 xxxx. 2 xxxx. x) bod 17 x §28 xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx).".

72. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 17 xx xxxxxxx.

73. Za §28 xx xxxxxx nový §28x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§28x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákazníkem x České republice xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx má právo xx kompenzaci xx xxxxxxxxx trhu xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx 2013 xx 2015 xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx členském státě Xxxxxxxx unie, smluvním xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxx xxxxxxx xxxx") za xxxxxxxx xxxx uvedených.

(2) Xxxxxx zákazníka xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Zákazník xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx obchodník x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, přiloží xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X opačném xxxxxxx obchodník s xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx svému zákazníkovi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxxxx dále xxxxxxx.

(4) Xx ověření xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx xxxxxx kompenzaci obchodníkovi x elektřinou, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Obchodník x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx původu xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx původu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §45,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx členském xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx obchodníkem x xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě x xxxxxxxxxxx x elektřinou x České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx republice xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx kompenzaci, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx českého, xxxxx xxxxxxxx trhu neprohlásí, xx takový xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx úředně ověřený xxxxxxx, a

c) xxxxxxxx, xx odběrné xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

(6) Xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2013 xx 2015 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx přesáhnout xxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx předcházejícím na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxx do xxxxxxx xx 1. ledna 2013. Xxx xxxxx xx xxxxxx kompenzace xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx, xx kompenzaci xxxx xxx své xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci nárokovat xxxx obchodníků x xxxxxxxxxx x xxxxx xx x překročení xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxx, pak se xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx dodané xxxxxxxxx z obnovitelných xxxxxx xxxxxxxxxx. Informace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Postupy, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xx kompenzaci jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §29.".

74. X §29 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxx xxxxx §28" xxxxxxxx xxxxx "x xx xxxxxxxxxx xxxxx §28x".

75. X části xxxxx se xxxxx XXX x VIII xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx pod xxxxx x. 18 xx 20 zrušují.

76. X xxxxxxx hlavy deváté xx za xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx".

77. §44 x 45 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§44

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxx původu xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxxxxx hodnotě xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx výrobcem vyrobeno x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx elektrizační soustavy Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx původu elektřiny. Xxxxxx původu elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx může stát xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx původu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x dodáno xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxx, šesti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců, x slouží k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxxx.

§45

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla a xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx (dále jen "xxxxxx původu") vydává x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx žádosti výrobce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx na xxxx xxxx vedený x evidenci xxxxx xxxxxx.

(2) Záruka původu xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx výroby odpovídající xxxxxxxxx, pokud xx xx xxxx xxxxxxx x jejímu xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx platná xx xxxx 12 kalendářních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx elektřiny.

(3) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx nebo obchodníka x elektřinou (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx") x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup evidenci xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx elektronickým způsobem

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vyrobenou x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1 XXx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxx výrobci xxxxxxxxx xxxx obchodníky x xxxxxxxxxx x Xxxxx republice x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x elektřinou x xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zákazníkovi v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx"),

x) uznání xxxxxx xxxxxx vydané x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x důvodu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx záruky xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informací.

(5) Xxxxxxxx xxxx pravidla xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx do evidence xxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(6) Výrobce xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vysokoúčinné kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx může požádat x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dodávky elektřiny.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxxxx kombinované výroby xxxxxxxxx x tepla, xxxxx xxxx žádost x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxx elektronickou formou xxxxxxxxxxx trhu úplné x xxxxxxxx informace xxxxx k xxxxxx xxxxxx původu a xxxxx sloužící k xxxxxx ověření a

b) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx nutných x vydání xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx původu, xxxxx byla xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx záruku xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx umožněn xxxx elektronický xxxxxx x evidence xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, x je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx původu elektřiny xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pravosti záruk xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx členském xxxxx xx xxxxxxxx trhu xxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx x případně xxxxxxx xxxx záruky xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x je xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx informovat ministerstvo. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx neuznání xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxx, uplatnění, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxx, uznání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx původu xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx operátorovi xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydané x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx záruky původu x za xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.".

78. X §48 xx slova "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

79. §49 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§49

Xxxxxxx delikty xxxxxxxxxxx x podnikajících fyzických xxxx

(1) Právnická xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) jako provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx povinnost podle §7 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxx xxxxxxx nesplní povinnosti xxxxx §7 odst. 4, 7 nebo 8,

x) jako výrobce xxxxxx, xxxxxxxxx paliva xxxx dovozce xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nesplní xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5,

d) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx §7 xxxx. 6,

x) jako vykupující xxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 odst. 2,

x) xxxx povinně vykupující xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 2,

g) xxxx xxxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3,

x) xxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxxxx podle §11 odst. 4 xxxx 8,

x) jako xxxxxxx vykupující nesplní xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4, 5, 6 xxxx 7,

x) xxxx xxxxxxxxxx nesplní xxxxxxxxx podle §11 xxxx. 5,

x) jako xxxxxxx nesplní xxxxxxxx x povinností podle §11x odst. 5 xxxx. a) xxxx x) nebo xxxx. 7 písm. x) xxxx na vyžádání Xxxxx xxxx ministerstva xxxxxxx povinnost podle §11x xxxx. 6,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11x xxxx. 9,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1,

x) jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 1 xxxx 2,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 7,

x) xxxx xxxxxxx tepla xxxxxxx povinnost xxxxx §25 xxxx. 4,

x) xxxx držitel licence xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 4, 6, 7 xxxx 8,

x) jako xxxxxxx paliva x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x biomasy xxxxxxx povinnost xxxxx §27 xxxx. 5,

x) xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x povinností podle §28x odst. 3 xxxx 4,

u) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů nebo xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x tepla xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 7,

v) jako xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §45 xxxx. 10,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x druhotných xxxxxx nebo výrobce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla žádající x xxxxxx xxxxxxxxx x původu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 3,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 3,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §45 odst. 1, 4 xxxx 5.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx odstavce 1 xx xxxxx pokuta xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč. Xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxx výrobce xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx na podporu. Xxxxxxxx x pokutou xxxx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx, jehož xxxxxx xx odstranění xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x jeho xxxxxxxxxx.".

80. X §50 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřad. X rozkladu xxxxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx.".

81. §51 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§51

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx správního xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxx podpory"), Xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx neoprávněného xxxxxxx xxxxxxx. Výrobce, výrobce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxx tepla je xxxxxxx xxxxxxxxxxx čerpanou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 0,1 % xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx výrobce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podporu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xx uhradil do xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx odvodů z xxxxxxxxxxxxx čerpání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx správu xxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx lze xxxxxxx xx 10 let xx 1. ledna xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, v xxxx xxxxx k neoprávněnému xxxxxxx podpory.".

82. V §52 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x podpory biometanu" xxxxxxxxx slovy "a xxxxxxx xxxxx".

83. §53 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§53

Xxxxxxxx x xxxxxx prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x parametry xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x tepla x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x vykazování xxxxxxxx cíleně pěstované xxxxxxx xx xxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) minimální xxxxxxxxx xxxxx energie xx výrobnách elektřiny, xx xxxxx se xxxxxxxx podpora xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx tepla, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) způsob xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdrojů xxx výrobě elektřiny x obnovitelného xxxxxx xxxx druhotného zdroje xxxxxxxx x neobnovitelným xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxx využití veškerého xxxxxxxx xxxxxxxx obnovitelného xxxxxx,

x) xxxxxx uchovávaných xxxxxxxxx x xxxxxxx x použitém xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx, převody, xxxxxxxxx, xxxxxx x vyřazení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektřiny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x tepla, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx ověření xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx záruky původu, x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx záruk xxxxxx,

x) xxxx žádosti x vydání xxxxxxxxx x původu elektřiny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx nebo z xxxxxxxxxx zdrojů a xxxxxxxx pro jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxxx z vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x termíny x xxxxxx předávaných xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x tepla a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nerozložitelné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu,

j) xxxxxx uchovávaných dokumentů x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a biokapalin x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx,

x) kritéria xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx údajů x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vypočtených xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x podpory xxxxxx xxxxxxxx bonusu xx xxxxxxxxx,

x) rozsah údajů x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxx výkupních cen,

n) xxxxxx, rozsah x xxxxxxx předávání a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x obnovitelných xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx x výrobny xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx výroben xxxxxxxxx x §24 xxxx. 4 x xxxxxx měření xxxxxxxx xxxxx xx rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx x xxxxxxx výroben xxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 a dalších xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení a xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x postup xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx provozu,

q) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx svorkách xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla,

r) xxxxxx a rozsah xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx podání x xxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxx, vzor xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx vyhláškou

a) technicko-ekonomické xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxxx bonusů xx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §24 xxxx. 4,

x) xxxx xxxxxxxxxx výroben xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a dobu xxxxxxxxxx výroben xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §24 xxxx. 4,

x) termíny x postupy xxxxxx xxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) termíny x xxxxxxx výběru x xxxx režimů xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx registrace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x operátora xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenou x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx elektřinu, xxxxxxxx xxxx x xxxx xx činnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobcem xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinně vykupujícím xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x elektřinou x x situaci, kdy xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x poptávky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx účtování x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x složky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx podporu elektřiny xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mezi provozovateli xxxxxxxxxxxxx soustav.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti zemědělská xxxxxx,

x) xxxxxx vedení xxxxxxx výrobců s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

84. V §54 odst. 1 xx slova "§11 xxxx. 9" nahrazují xxxxx "§11 odst. 4", xxxxx "§11 xxxx. 10" xx xxxxxxxxx xxxxx "§11 xxxx. 5" a xxxxx "§12 xxxx. 7" xx xxxxxxxxx xxxxx "§12 xxxx. 6".

85. X §54 xxxx. 2 xx xxxxx "§12 xxxx. 7" nahrazují slovy "§12 xxxx. 6.".

Čl. XVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. X výroben xxxxxxxxx x instalovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 100 xX xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11x xxxx. 1 xx 5 zákona x. 165/2012 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2017.

2. X výroben xxxxxxxxx x instalovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 100 kW, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §11x xxxx. 1 až 5 xxxxxx č. 165/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 1. xxxxx 2018.

3. U xxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx x xxxxx byly xxxxxxx xx provozu přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, musí xxx splněny povinnosti xxxxx §27 xxxx. 3 x 8 xxxxxx č. 165/2012 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 2018.

4. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx povinnosti podle §11x odst. 1 xx 5 xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §9 xxxx. 6, §10 xxxx. 3, §11 odst. 6 x 8 x §13 xxxx. 4 xxxxxx x. 165/2012 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 165/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx působnosti, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx na Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přechází xx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx x která xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx energetická xxxxxxxx.

8. Výkon xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pokuty x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad x xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx energetické xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x oblasti působnosti, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx Energetický xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx vykonatelné xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxx na xxxxxxx xxxxx podle §24 xxxx. 4 xxxxxx x. 165/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx x tom, xx xxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx x vnitřním xxxxx podle Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

10. Úřad xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §28 xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx část xxxx 2015.

11. Xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx roku 2015 xxxxxxxxxx státního rozpočtu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x složky xxxx xxxxxx přenosové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx úhradu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 3 xxxxxx 165/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxxxx §7 xxxx. 7, §7 xxxx. 8 x §27 xxxx. 7 xxxx. c) se xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx využívající xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx výkonu xx 10 MW xx x xxxxxxx, že x xx byla x xxxx xx 2. 10. 2013 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx rekonstrukce xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx srovnatelnou x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxx do provozu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x. 310/2013 Xx.

Xx. XXXX

X xxxxx xxxxx xx. XX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 1. xxxxxx č. 310/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 165/2012 Xx., x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 407/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxx "xx 31. prosince 2015 xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "do 6 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx" x doplňuje xx xxxx xxxxx, xxxxx zní:"Věta xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx energii xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx zahájeno xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 18. xxxxx 2011 x který xxxx xxxxxxx uvede xx xxxxxxx xx 6 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x státní xxxxxx

Xx. XXXXX

X §2 xxxx. 1 písm. x) x x §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx, xx slova "xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx Rady".

XXXX ŠESTNÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2016, x výjimkou xxxxxxxxxx části xxxx 107, xxxxx xxx x §17x, x xxxxxxxxxx bodu 112, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, části první xxxxx xxxx 171, pokud xxx o §24 xxxx. 10 xxxx. x), xxxxx xxxx 197, pokud xxx x §25 odst. 11 xxxx. x), xxxxx bodu 264, xxxxx xxx o §58 xxxx. 8 xxxx. xx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020, x s výjimkou xxxxxxxxxx části první části xxxx 127, xxxxx xxx x §19a xxxx. 8, x xxxxx třinácté bodu 31, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2019, a xxxxxxxxxx části čtrnácté, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Sobotka x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 131/2015 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2016, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx části první xxxx 107, xxxxx xxx x §17x, x xxxxxxxxxx xxxx 112, které xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.8.2017, části první xxxxx xxxx 171, xxxxx xxx x §24 xxxx. 10 xxxx. x), xxxxx bodu 197, xxxxx xxx x §25 xxxx. 11 xxxx. x), xxxxx bodu 264, xxxxx xxx x §58 xxxx. 8 xxxx. xx), xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2020, x s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 127, xxxxx jde x §19x odst. 8, x části čtrnácté xxxx 31, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2019, a ustanovení části čtrnácté, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 5.6.2015.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.