Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

412/2005 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

ČÁST DRUHÁ - OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Hlava I - Úvodní ustanovení

Újma zájmu České republiky a nevýhodnost pro zájmy České republiky §3

Stupně utajení §4

Druhy zajištění ochrany utajovaných informací §5

Hlava II - Personální bezpečnost

Podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené §6 §7

Bezúhonnost §8 §9 §10

Podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné §11

Podmínky pro vydání osvědčení fyzické osoby §12

Osobnostní způsobilost §13

Bezpečnostní spolehlivost §14

Hlava III - Průmyslová bezpečnost

Podmínky přístupu podnikatele k utajované informaci a formy přístupu podnikatele k utajované informaci §15

Prohlášení podnikatele §15a

Podmínky pro vydání osvědčení podnikatele §16

Ekonomická stabilita §17

Bezpečnostní spolehlivost §18

Způsobilost zabezpečit ochranu utajovaných informací §19

Formy přístupu podnikatele k utajované informaci §20

Hlava IV - Administrativní bezpečnost

Vyznačování údajů a evidence utajované informace §21 §22 §23

Hlava V - Fyzická bezpečnost §24 §25

Projednávání utajovaných informací §26 §27 §28 §29 §30 §31

Projekt fyzické bezpečnosti §32

Zmocňovací ustanovení §33

Hlava VI - Bezpečnost informačních a komunikačních systémů §33a

Informační systém §34

Komunikační systém §35

Manipulace s taktickou informací §35a

Hlava VII - Ochrana utajovaných informací při zpracování v elektronické podobě v zařízení, které není součástí informačního nebo komunikačního systému §36

Hlava VIII - Kryptografická ochrana §36a §37

Kontrolovaná kryptografická položka §37a

Výkon kryptografické ochrany §38

Zvláštní odborná způsobilost pracovníka kryptografické ochrany a zkouška zvláštní odborné způsobilosti §39

Provozní obsluha kryptografického prostředku §40

Manipulace s kryptografickým materiálem a kontrolovanou kryptografickou položkou §41

Přeprava kryptografického materiálu a vývoz kryptografického prostředku §42

Kompromitace kryptografického materiálu §43 §43a

Zmocňovací ustanovení §44

Kompromitující vyzařování §45

Hlava IX - Certifikace §45a

Společná ustanovení §46

Žádost o certifikaci technického prostředku a platnost certifikátu technického prostředku §47

Žádost o certifikaci informačního systému a platnost certifikátu informačního systému §48

Žádost o certifikaci kryptografického prostředku a platnost certifikátu kryptografického prostředku §49

Žádost o certifikaci kryptografického pracoviště a platnost certifikátu kryptografického pracoviště §50

Žádost o certifikaci stínicí komory a platnost certifikátu stínicí komory §51

Smlouva o zajištění činnosti §52

Zmocňovací ustanovení §53

Hlava X - Osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele, zvláštní přístup a zprošťování mlčenlivosti

Osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele §54 §55 §56 §56a

Osvědčení fyzické osoby pro cizí moc a osvědčení podnikatele pro cizí moc §57

Zvláštní přístup k utajované informaci §58

Jednorázový přístup k utajované informaci §59 §60 §60a §61

Přístup k utajované informaci na základě uznání bezpečnostního oprávnění vydaného úřadem cizí moci §62

Zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost §63

Zmocňovací ustanovení §64

Hlava XI - Povinnosti při ochraně utajovaných informací

Obecné povinnosti §65

Povinnosti fyzické osoby, která má přístup k utajovaným informacím, a fyzické osoby, která je držitelem osvědčení fyzické osoby §66

Povinnosti odpovědné osoby §67

Povinnosti podnikatele, který je držitelem osvědčení podnikatele §68

Povinnosti podnikatele, který učinil prohlášení podnikatele §68a

Povinnosti právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které mají přístup k utajované informaci, a orgánu státu §69

Povinnosti při ochraně průmyslového vlastnictví §70

Bezpečnostní ředitel §71

Personální projekt §72

Hlava XII - Poskytování utajovaných informací v mezinárodním styku

Podmínky poskytování utajovaných informací §73

Podmínky poskytování utajovaných informací mezi orgánem státu a cizí mocí §74 §75 §75a

Povolení a souhlas při poskytování utajovaných informací §76

Způsob poskytování utajovaných informací §77

Způsob poskytování utajovaných informací Evropské unie v jejím rámci a mimo něj §78

Registry, pomocné registry a kontrolní body §79

ČÁST TŘETÍ - BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOST

Citlivá činnost §80 §80a

Podmínky pro vydání dokladu §81

Bezúhonnost §82

Osobnostní způsobilost §83

Spolehlivost §84

Doklad §85

Povinnosti právnické osoby, podnikající fyzické osoby a orgánu státu §86

Povinnosti fyzické osoby §87

Výkon citlivé činnosti pro potřeby zpravodajských služeb §88

ČÁST ČTVRTÁ - BEZPEČNOSTNÍ ŘÍZENÍ

Hlava I - Obecná ustanovení

Obecné zásady bezpečnostního řízení §89

Vyloučení z řízení §90 §91

Účastník řízení §92

Hlava II - Průběh řízení

Zahájení řízení §93

Žádost fyzické osoby §94

Dotazník fyzické osoby §95

Žádost podnikatele §96

Dotazník podnikatele §97

Bezpečnostní dokumentace podnikatele §98

Žádost o doklad §99

Dotazník §100

Zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu §101

Společná ustanovení §102 §103

Svědek §104

Pohovor §105

Znalec §106

Úkony v řízení

Úkony v řízení o vydání osvědčení fyzické osoby §107

Úkony v řízení o vydání osvědčení podnikatele §108

Úkony v řízení o žádosti o doklad §109 §110 §111

Přerušení řízení §112

Zastavení řízení §113

Zajištění účelu a průběhu řízení

Předvolání §114

Předvedení §115

Pořádková pokuta §116

Lhůty, počítání času a doručování §117 §118

Počítání času §119

Doručování §120

Rozhodnutí §121

Náležitosti rozhodnutí §122

Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí §123

Bezpečnostní svazek §124

Hlava III - Rozklad a soudní přezkum

Základní ustanovení, lhůty pro podání rozkladu a jeho náležitosti §125 §126 §127

Postup Úřadu před rozhodnutím ředitele Úřadu §128 §129

Rozhodnutí ředitele Úřadu v řízení o rozkladu §130 §131 §132

Hlava IV - Soudní přezkum a závěrečné ustanovení §133 §134

Hlava V - Zmocňovací ustanovení §135

ČÁST PÁTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY §136

Úřad §137

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost §137a §138 §138a

Spolupráce Úřadu a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost §138b §139

Zpravodajské služby §140

Ministerstvo vnitra a policie §141 §142

ČÁST ŠESTÁ - KONTROLA §143

Opatření k nápravě §144

ČÁST SEDMÁ - KONTROLA ČINNOSTI ÚŘADU §145 §146 §147

ČÁST OSMÁ - PŘESTUPKY §148 §149 §150 §151 §152 §153 §154 §155 §155a

Společné ustanovení k přestupkům §156

ČÁST DEVÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §157

Zmocňovací ustanovení §158 §159

Zrušovací ustanovení §160

Účinnost §161

Nález Ústavního soudu - č. 226/2010 Sb.

č. 255/2011 Sb. - Čl. II

č. 205/2017 Sb. - Čl. XV

č. 46/2020 Sb. - Čl. IV

č. 523/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

412

XXXXX

xx xxx 21. xxxx 2005

o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podmínky pro xxxxxxx k xxx x další xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činností a xxxxxxxx xxx jejich xxxxx x x xxx spojený xxxxx xxxxxx správy.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) utajovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx zaznamenaná na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací (§139),

x) xxxxxx České xxxxxxxxx zachování xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, mezinárodních závazků x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx tohoto zákona,

d) xxxxxxx státu organizační xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1), xxxx2), hlavní město Xxxxx3), xxxxxxx část xxxxxxxx města Xxxxx x obec4) xxx xxxxxx xxxxxx správy xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx státu xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx5), Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx6) a Xxxxx xxxxxxx xxxxx7),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx

1. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. u xxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxx xxxx,

3. x organizační xxxxxx xxxxx, zřízené xxxxx organizační xxxxxxx xxxxx, ten, kdo xx xxxxxxxxxx xxxxxx x organizační xxxxxx xxxxx vykonávající funkci xxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxx,

5. x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. x Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx,

7. x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

8. x hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

9. u xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx tajemník xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx části,

10. x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

11. u xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x není-li jej, xxxxxxxx,

12. u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

13. x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxx 6 xx 11 xxxxxxxxxx xxxxx; jedná-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx více xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx orgánem, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx odpovědnou xxxxxx xxxxx xx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxx, a

14. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx9),

x) původcem xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 4,

g) xxxx xxxx cizí stát xxxx jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx,

x) neoprávněnou xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x seznámení xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx a povinnostmi x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,

x) bezpečnostním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx postupy, xxxxxxxxx xxxxxx, bezpečnostní xxxxxxxxx x organizační opatření xxx xxxxxxxxx nejmenší xxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) bezpečnostním xxxxxxxxx módem xxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, charakterizované xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávnění uživatelů.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx I

Úvodní xxxxxxxxxx

§3

Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo ohrožení xxxxx České xxxxxxxxx xx újma člení xx xxxxxxxxx vážnou xxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx celistvosti xxxx xxxxxxxxxxxxxx základů České xxxxxxxxx,

x) rozsáhlé xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) mimořádně xxxxx xxxx dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) značné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

e) xxxxxxxxx xxxxx ohrožení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx vážné xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, Xxxxxxxx xxxx xxxx členského xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bojeschopnosti xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx členského xxxxx Evropské unie, xxxx

x) mimořádně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahů Xxxxx xxxxxxxxx x Organizaci Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Vážná xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zneužitím xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může xxx xx následek

a) xxxxxxxx svrchovanosti, xxxxxx xxxxxxxxxxx x demokratických xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx škodu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx životech xxxx xxxxxxxx zdraví xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx ohrožení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) vážné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahů Xxxxx xxxxxxxxx k Organizaci Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, nebo

i) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx újma xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vznikne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx České republiky, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx xxxxx nebo členského xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajských xxxxxx,

x) ohrožení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické smlouvy, Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx členského xxxxx,

x) xxxxxxx, ztížení anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx10) nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, nebo

h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace neoprávněné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, Organizace Severoatlantické xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) zmaření, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx usnadnění xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Evropské xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx státu,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednání Xxxxx xxxxxxxxx x cizí xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx operací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx informace xx xxxxxxxxxxx stupněm xxxxxxx

x) Přísně xxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobě nebo xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx újmu xxxxxx České republiky,

b) Xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx prostou xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx pro xxxxx České xxxxxxxxx.

§5

Xxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací

Ochrana utajovaných xxxxxxxxx xx zajišťována

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxx fyzických xxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informacím, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx x utajovaným xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx informací u xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto zákonem,

c) xxxxxxxxxxxxxxx bezpečností, kterou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, přenášení, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, archivaci, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x utajovanými xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx bezpečností, kterou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zabránit xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informacím, popřípadě xxxxxxx xxxx xxxxx x něj zaznamenat,

e) xxxxxxxxxxx informačních xxxx xxxxxxxxxxxxx systémů, kterou xxxxx systém opatření, xxxxxxx cílem xx xxxxxxxx důvěrnost, integritu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nimiž xxxx xxxxxxx nakládají, x xxxxxxxxxxx správy x uživatele xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

f) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx ukládání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxxx informaci xxxxxx utajení Vyhrazené

§6

(1) Xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, jestliže xxx nezbytně potřebuje x výkonu své xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx činnosti, xx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x utajované xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§54) xxxx xxxxxxx (§80) x xx poučena, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§58 xx 62).

(2) Xxxxxxxx se xxxx fyzické osobě, xxxxx

x) xx plně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx 18 xxx xxxx,

x) xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx xxx, kdo xx vůči xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo pracovněprávního, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnou osobou, xxxx jí určená xxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx osobu, xxxx xxx není xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx, splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vydává xxxxxxxxx osoba xxxx xx určená xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxx x utajované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. X ostatních případech xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vydává Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx xxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxx svéprávnosti xx prokazuje prohlášením xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx věku xx xxxxxxxxx občanským xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx bezúhonnosti se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx11) x v xxxxxxx xxxxxxx x obdobným xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x xxxx xxxxxxx pobýval nepřetržitě xx dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx xx jejich xxxxxx.

(2) Doklady xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx osoba.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx o xxxxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx na xx xxxxx, xxxx by xxxxxxxxx nebyla.

§9

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx, kdo xx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx poměru nebo xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Jde-li o xxxxxxxx osobu, xxxx xxx není odpovědná xxxxx podle věty xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx, xxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx podepisuje xxxxxxx xxxxx a ten, xxx xxxxxxx provedl; xxxxx výtisk xxxxxxx xx předá x xxxxx xxxxxx xxxxx12).

(2) Xxx, xxx vydal xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxx xxx jeho xxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §6 odst. 2 xxxx. x) a x); xxxxxxxx splnění xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx důvodné pochybnosti x tom, xx xxxxx xxxxxxxx některou x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx zaniká

a) xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxx, xxx oznámení xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx přestala splňovat xxxxxxxx xxxxxxxx x §6 odst. 2 xxxx. a) nebo x),

x) xxxxxxxxx služebního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx umožněn xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jí xxxxxxx osobou xxxx, xxx umožnil xxxxxxx xxxxx přístup x xxxxxxxxx informaci xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, nebo Xxxxxx podle §6 xxxx. 3,

x) úmrtím xxxx prohlášením xxxxx xx mrtvou,

e) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyrozumění xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě povinnost xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx oznámení xxxx, xxx xxx vydal, x xxxx-xx xxx, xxx Úřadu,

i) xxxxxxxxx xxxx xx doručení xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx některého z xxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Při zániku xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx důvod xxxxxx xxxxxxxxx oznámení. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) xx x), x), x) nebo x) xx ten, xxx xxxxxxxx vydal, povinen x xxxxx xxxxxx xxxxxx písemný záznam, xxxxx uloží12).

(5) Xxxxx xxxxxxx oznámení do 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x), x) nebo x) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx vydal, x xxxxxx oznámení xxxxxx, přístup xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxx; xxx, kdo xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx 5 dnů xx doručení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Při xxxxxx platnosti oznámení xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx odevzdat xxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x), x) xxxx x) xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx oznámení xxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxx platnosti oznámení xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxx oznámení x xxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x §6 odst. 2 xxxx. x) x x) musí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem oznámení, xxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx tomu, xxx xxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 odst. 2 xxxx. a) x x),

2. xxxxxxxx, ztrátu xxxx xxxxxxxxx oznámení,

3. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx uvedené x §9 odst. 3 písm. c), x) a x),

x xx xx xxxxx 15 dnů ode xxx, kdy xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se x ní xxxxxxx xxxxx dozvěděla,

b) x xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 předložit xx xxxxxxxxx lhůtě xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx11), v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x státu, v xxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 6 xxxxxx v posledních 5 xxxxxx, x xxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

Podmínky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k utajované xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, Tajné xxxx Xxxxxxx

§11

(1) Fyzické xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx Důvěrné, jestliže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx platného osvědčení xxxxxxx osoby (§54) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx poučena, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak (§58 xx 62).

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx informaci xxxxxx xxxxxxx Přísně xxxxx, Xxxxx xxxx Xxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávního, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odpovědnou, xxxxxxx xxxx poučení. Xxx-xx x fyzickou xxxxx xx xxxxxx, xxxx níž není xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx odpovědná osoba xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx přístup k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx podepisuje fyzická xxxxx a xxx, xxx xxxxxxx provedl; xxxxx výtisk xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx12) x xxxxx zašle Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx13) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx") x xxxxxxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 písm. x) x xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §141 xxxx 1.

(3) Poučení xxxxxxxx Úřadu x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx provede předseda xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vnitra x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provede xxxxxxx xxxxxx; pro xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx výtisku xxxxxxx xxxxx odstavec 2 xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx osoby (§56 xxxx. 1) xxxx xxxxxxxx služebního xxxxxx xxxx pracovněprávního, členského xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxx xxxxxxx xxxxx umožněn xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx má xx to, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

§12

Podmínky xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx fyzické xxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx nebo státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §6 odst. 2,

x) xx osobnostně xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx (§55).

§13

Xxxxxxxxxx způsobilost

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx poruchou xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx způsobilost xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx k osobnostní xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx (§106) x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x osobnostní xxxxxxxxxxxx.

(3) Zpravodajská služba x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a uchazečů x zaměstnání xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle §140 xxxx. 1 písm. x) x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1 ověřuje osobnostní xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Podmínku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, u xxx není zjištěno xxxxxxxxxxxx riziko.

(2) Bezpečnostním xxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zájmům Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x potlačování základních xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby.

(3) Za xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxx považovat

a) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxx nebo kontrarozvědným xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx štábu Československé xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx ochrany Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpravodajskou xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Sboru xxxxxxxx xxxxxxx,

x) užívání jiné xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx může xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky,

d) chování, xxxxx má xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x osobou, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx České republiky,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věci x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx žádosti x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§94) xxxx v jiném xxxxxxxxx poskytnutém Xxxxx x xxxxxxx k xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §101 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx zastavení trestního xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx čin xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx narovnání xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94 xxxxxxxx xx období xx 15 let xxxx; xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. b) až x) se zjišťují 10 xxx zpětně xx podání xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, 15 xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Tajné a 20 xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xx 15 xxx xxxx xxxxx xxxx, které x xxxx xx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx identitu xx xxxxxxxxx důvodu.

(6) Xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx, xx jaké xxxx xxxx xxxxxxxx schopnost xxxxxxxx informace, k xxxx xxxxxx xxxxxxx, x jejímu xxxxxxx, xxxxxxxxxx a k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 4.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx příslušníků, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx podnikatele x xxxxxxxxx informaci x xxxxx xxxxxxxx podnikatele x utajované xxxxxxxxx

§15

Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx přístup, pokud

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných informací (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"), nebo

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx (§54),

x) xxxxxx xxxxxxx Důvěrné a xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§54) xxxxxxxxxxx xxxxxx utajení,

nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx (§58 xx 62).

§15x

Xxxxxxxxxx podnikatele

(1) Podnikatel xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud

a) xx pro ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§20) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§5),

b) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, osvědčení xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci xxxxx §15 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace") xxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikatele xxxx prvním xxxxxxxxx x této xxxxxxxxx; xxx xx xxxxxxxx xx podnikatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podnikatele xxxxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx, Xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxx skutečnost xxxx, komu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podnikatele; xx neplatí, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) uplynutím 5 xxx ode xxx, xxx bylo xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikatele podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx,

x) xxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zrušením xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx z podmínek xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx

x) změnou xxxxxxxxx z údajů xxxxxxxxx v prohlášení xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikatele xxxxx odstavce 5 xxxx. c) xx x) xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 předal xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 255/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§16

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Osvědčení xxxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx stabilní,

b) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx nejméně xxx xxxxxx stupeň xxxxxxx, xxx xxxxx žádá xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx48).

(2) Podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d) musí xxxxxxxxxx splňovat po xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§55).

§17

Ekonomická xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx stability nesplňuje xxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx15),

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx15),

x) u xxxxxxx byla zavedena xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx trhu.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx,

x) který xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx, xx dani z xxxxxxx hodnoty xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx částky, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx,

x) který trvale xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti vůči xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx zjištěno bezpečnostní xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx rizikem xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti,

c) skutečnost, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx zaknihované,

d) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxxxxxx, akciová xxxxxxxxxx x formou akcií xx xxxxxxxx s xxxxx podobou, než xxxx xxxxx zaknihované.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx objektivní x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx ověřování xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žádosti podle §96 xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx odsouzení xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx podnikatele, xxx xxxxxxx trestný xxx,

x) úmyslné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společníkem xxxxxxxxxxx, členem xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx jmenování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zájmům Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za podnikatele xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx může nastat xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx pracovněprávního, xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx podnikatele, k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx moci, xxxxx vyvíjely xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx osoba,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §101 odst. 1, xxxx

x) pravomocné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x xxxxxxxx 3 xxxx. x) je xxxxxxx prosadit xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, které jsou xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xx možnost ovlivnit xxxxxxx podnikatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§19

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací

Podmínku způsobilosti xxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesplňuje podnikatel, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx utajení x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§20

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x utajované xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx přístup x utajované xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxx u xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, ale xx xxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnanci podnikatele xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, x xx x souvislosti x výkonem xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx podnikatel xxxxxxxx podmínku xxxxx §16 odst. 1 xxxx. x) pouze xxxxxxxxxx ochrany utajované xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx [§5 písm. x)].

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxxxxxxx bezpečnost

Vyznačování xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§21

(1) Na xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 a xx uvedena v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx název, xxxxxx xxxxxx utajení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Na xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté Xxxxx xxxxxxxxx cizí xxxx xxxxxxx orgán xxxxx, xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx první (§77 xx 79), xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x §4, x to x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (například xxxxxxx "XX", "XXXX" xxxx "XXXX"), xxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx cizí xxxx xx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; název xxxxxxx x xxxxx xxxxxx utajované xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx režim xxxxxxxxx") x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx označení (například xxxxxxxx "KRYPTO", jde-li x utajovanou xxxxxxxxx x oblasti kryptografické xxxxxxx, a xxxxxxxx "XXXXXX", xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx).

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 vyznačit, uvedou xx tak, aby xx xxxx xxxxx xxxxxxxx zjistit.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx eviduje x xxxxxxxxxxxxxxxxx pomůckách xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx stanoveným; xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Vyhrazené odpovědná xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx utajované xxxxxxxxx.

(6) Xxxx, kopie nebo xxxxxxx utajované informace xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx pouze xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x utajovanou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxx, mohou xxx vyhotoveny xxxxx x písemným souhlasem xxxxx nadřízené xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v přenosných xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx jejím xxxxxx; xxxxxxxxxxx ji xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurýrní xxxxxx xxxx držitele xxxxxxxx licence17).

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx informace příjemce xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak (§23 xxxx. 1).

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxx skartační xxxxx, stanovené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx služebním poměru xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx obdobném xxxxxx.

(10) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18).

§22

(1) Stupeň xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx (§70).

(2) Xxxxxxxxx stupně xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx důvodů xxxxxxx. Xxx souhlasu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx moci nesmí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx charakter xxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; stupeň xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx důvod pro xxxxxxx informace, xxxxxx xxx utajení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stupni xxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxx xxxxxxx stanoven neoprávněně, x na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyznačí.

(5) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx jednou xx xxx xxx ode xxx jejího vzniku.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx změnu stupně xxxxxxx podle xxxxxxxx 4, oznámí tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxx skutečnost všem xxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxx informaci xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx po obdržení xxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx zrušení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 jeho xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx nástupce xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Úřad.

§23

(1) Nejde-li o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx povinnost xxxxxxxxx v §21 xxxx. 8 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx stupně xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obdobnými xxxxxxxx xxxx moci, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19) x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8 nelze xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx odpovědná xxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx moc xxxx původce xxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xx 4 x §22 odst. 1, 3, 4 a 7, xxxxxxx ve xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §21 xxxx. 5, x xx x xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, jejich xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x technické xxxxxxxxx xx jejich xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§21 xxxx. 6), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 7 xx 9 x x další x tím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xx nich, a xx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nosič xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx informačního systému xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a splňuje xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx těch xxxxxxxxx, jejichž užití xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informačního systému xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx užití xxxxxxxx xxxxxxxx povaha xxxxxxxxxx xxxxxxx55), se xxxxxxx xxxxxxxx 1, §21 xxxx. 1 až 4, §21 odst. 5, s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, §21 xxxx. 6, xxxxx xxx x překlad, §21 odst. 8 xx 10 x §22 xxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zpracování x xxxxxx utajovaných informací x informačních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tabulky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§24

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx fyzické xxxxxxxxxxx xx určují objekty, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx ohraničený xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x objektu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx tajné xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jednací xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) v zabezpečené xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xx zajištěno, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx neoprávněná xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x písemným xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxxxx ředitele x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, než xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx neoprávněná xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx bezpečnostního xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Utajovaná xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x v xx popřípadě v xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx skříni xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§25

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x nich ukládá, x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxx se v xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxx,

x) Tajné,

c) Důvěrné, xxxx

x) Xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx

x) xxxxx X, kdy vstupem xx této oblasti xxxxxxx k xxxxxxxxx x utajovanou xxxxxxxxx,

x) xxxxx II, xxx xxxxxxx xx této xxxxxxx nedochází k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §27. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX, a xx x osobou, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X odůvodněných případech x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx pověřené xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx X xx xxxxx XX, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx x utajované informaci xxxx xxxxxxx neoprávněná xxxxx.

§26

Projednávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x jednací xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo úniku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx požádat Xxxx x provedení xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx nedochází x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxx kontroly xxxx odpovědná xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxxx xxxxx. Tuto xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zpravodajskými xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx republiky (dále xxx "xxxxxxx"). Xxx xxx potřeby xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Vstup do xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x ní xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §27. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jednací xxxxxxx xxxxx s xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx oblasti xxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxx

x) ostraha,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) technické xxxxxxxxxx.

§28

(1) Ostraha xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx, ve xxxxxx xx nachází zabezpečená xxxxxx xxxxxxxxx

x) Přísně xxxxx, xxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx,

x) Xxxxx, nejméně 1 xxxxxx u xxxxxxx x 1 xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxx, nejméně 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, ve xxxxxx xx nachází xxxxxxxxxxx oblast nejvýše xxxxxxxxx Vyhrazené, x x objektu xxx xxxxxxxxxxx oblasti xxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) U xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx jednací oblast, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx jednací oblast, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxx x 1 xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zásah, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xxxxxxx objekt xxx, xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xx zabezpečené oblasti x jednací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx prostředky, které xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 písm. b), x způsob manipulace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx oprávnění při xxxxxxx xxxx x xxxxxxx dopravních prostředků x objektu x xxx xxxxxx kontrolu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x objektu, zabezpečené xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxxxx a vynášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx oblasti x xxxxxxx oblasti.

§30

(1) Xxxxxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) elektrická xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx kontrolu xxxxxx,

x) xxxxxxxx elektrické xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) speciální xxxxxxxxx systémy,

e) xxxxxxx xxxxxxx,

x) zařízení elektrické xxxxxxx signalizace,

g) zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) zařízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x aktivnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx je uznání x souladu xx xxxxxxxxxx politickými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Při postupu xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx písemné stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; neobdrží-li Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx, xx xx za xx, xx xxxxxxxxxx je xxxxxx.

(2) Xxxxxx ohodnocení (§31 xxxx. 1) xx přiřazuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§46 xxxx. 1 xxxx. x)] x odpovědnou xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxx x xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ozbrojeném xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx humanitární akci, x xxxxxxx zahraničních xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx válečného stavu, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx20), x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil Xxxxx republiky v xxxxx vojenského xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vojenskou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvýšenou xxxxxxxx, než xxxx xx xxxxxxx x §28, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů21) anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx moci.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxx xxxx žádosti. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx nebylo v xxxxxxx xx zahraničně xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§31

(1) Xxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxxx rizik; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Opatření fyzické xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx na vyhodnocení xxxxx x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x jednací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xx kategorii xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednací xxxxxxx schvaluje a xxxxxxx odpovědná xxxxx xxxx jí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x případě xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Orgán xxxxx, xxxxxxxxx osoba a xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx použitá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídají xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x právním předpisům x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací.

§32

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxx, xxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečené oblasti xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x zabezpečených xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxx kategorií x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx objektu x

x) xxxx zabezpečení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx fyzické bezpečnosti x xxxxxxxxx, kdy xx v xxxxxxx xxxxxxx zabezpečená xxxxxx xxxxx kategorie Xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx fyzické xxxxxxxxxxx x případech, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) určení xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx rizik,

c) xxxxxx použití xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti,

d) provozní xxx xxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx situacích.

(4) Xxxxxxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Přísně xxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx xxx zabezpečené xxxxxxx xxxx jednací xxxxxxx obsahuje

a) určení xxxxxxx včetně jeho xxxxxx,

x) způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti,

c) xxxxxxxx řád objektu x

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx fyzické xxxxxxxxxxx objektu xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxx včetně xxxx xxxxxx.

(6) Na projekt xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx podle §30 odst. 3 xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a stanoví xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx (§24 xxxx. 6),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx (§28) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ostrahou, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §28 xxxx. 4, x xx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxxxx xxxx x xxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§29),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x §30 xxxx. 1, a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblasti xxxxxx prostředky, x xxxxxxxxxx na stupni xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxx zabezpečené xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření fyzické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nejnižší xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zabezpečené xxxxxxx, xxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§31 xxxx. 1 x 2),

x) četnost x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x právním xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§31 xxxx. 5),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx objektu x xxxxx xxxxxxxxxxx objektů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx [§32 xxxx. 1 xxxx. x) x e) x §32 xxxx. 3 xxxx. d) x e)].

Hlava XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x komunikačních systémů

§33a

Státní xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx utajovaných informací xxxxx této xxxxx xxxxxxxx Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 205/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§34

Xxxxxxxxxx systém

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx informacemi se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx více počítačů, xxxxxx programové xxxxxxxx, x tomu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, správa xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx systém").

(2) Xxxxxxxxxx systém xxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx bezpečnost [§46 xxxx. 1 xxxx. x)] x xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx v době xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx informačního systému xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxxxx informačního systému xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx pověřená xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost xx 30 xxx xx xxxxxx schválení.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a

b) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§35

Komunikační xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zajišťující xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uživateli a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x provozní xxxxxxxx x postupy.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxxx písemně xxxx x Národního xxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Nakládat x xxxxxxxxxx informací xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splňujícím xxxxxxxx podle odstavce 2.

(4) Xxxxxxxxxxx systém xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx provozu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx pověřenou osobou.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx přístup x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Vyhrazené, xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxx jen x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikatele xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x podmínky xxxx xxxxxxxxxxx.

§35x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Taktickou informací xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dobou xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Taktická xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx přenosu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx informace xx stupně xxxxxxx Xxxxx může být xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xxxxx VII

Ochrana utajovaných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx komunikačního xxxxxxx

§36

(1) Xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo zobrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxx datového formátu, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx povinni pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; pouze x souladu x xx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx uvedou xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1

x) způsob xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) provozní xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxxxxxx xx xxxxxx utajení x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

Hlava VIII

Kryptografická ochrana

§36a

Státní xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 205/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§37

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx funkce xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx používané xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Národním xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§46 xxxx. 1 písm. x)].

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx materiálu xxxx x výrobě a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředků. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x musí být xx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx testování xxxxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx distribučním x xxxxxxxxxx xxxxxx kryptografického xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxx před xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx ředitelem certifikováno Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§46 odst. 1 xxxx. x)].

(5) Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx vést evidence xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, provozní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kurýrů xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§37x

Xxxxxxxxxxxx kryptografická xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx kryptografickou položkou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxx x xxxxxxx informací xxx xxxxxx zpracování xxxx xxxxxxx a využívající xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx položku xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x bezpečnostním xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, distributora nebo xxxxxxxxx Národní xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zařadí do xxx vedeného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kryptografických položek x xxxxxxx, xx xx xx x xxxxxxx se záměry Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§38

Výkon kryptografické xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) její xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kryptografické xxxxxxx, xxxxx xx

x) x xxxxxx kryptografické xxxxxxx pověřen xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx a

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti").

§39

Zvláštní odborná způsobilost xxxxxxxxxx kryptografické xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Zvláštní xxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx") zahrnuje znalost xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Národní úřad xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "odborná xxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zkušební xxxxxx; xx není xxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx Národního xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu xxxxx odstavce 3 xxxx. x). Tomu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost xxxx xxxxx státu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx evidenci. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx 5 xxx.

(2) Přihlášku x odborné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx podnikatele x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx zkouška xx musí xxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxx přihlášky. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx státu xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx x odbornou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx odesláno xxxxxxxxxx 20 xxx xxxxx dnem konání xxxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nevyhověl, xx xxxx vykonat xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zkouška může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Národní úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §52, xxxxxx xxxxxxxxx xx provedení

a) odborné xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx zkoušky, xxxxxxxx xx §38 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) x příslušné návaznosti xx §38 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxx Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx obsluhou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsluhu kryptografického xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx odpovědnou osobou xxxx xx pověřenou xxxxxx,

x) splňovat xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx §11 xxxx. 1 x

x) xxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx položkou

(1) Manipulací x kryptografickým xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx s ním, xxxxxx jeho xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx x manipulovat x xxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx materiálu a xxxxxxx požadavky, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Důvěrné, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx dohledem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Kontrolovanou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, provozovat, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x distribuovat xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardu.

§42

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Přepravu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kurýr xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx materiálu xx xxxxx, xxxxx

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx poměřenou osobou,

b) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx stupeň xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředek [§46 xxxx. 1 xxxx. x)] pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační bezpečnost. Xx xxxxx xx xxxxxxxxxx používání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx státu.

(3) Povolení xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx vydává xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxx též xxxx xxxxxx. Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx by xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx informace Xxxxx xxxxxxxxx xxxx utajovaná xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx; tuto xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxx udělených podle xxxxxxxx 2.

§43

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx materiálem, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx způsobit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost.

§43x

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx materiálu Xxxxx republiky, kryptografického xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kryptografického xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Podmínky evidence, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx materiálu xxxx Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx kurýrní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upraví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) organizaci, xxxxx x xxxxxx provádění xxxxxxx zkoušky,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správy kryptografické xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx x kurýra xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx materiálu,

h) xxxxx a náležitosti xxxxxxxxxxxxxxxxx pomůcek kryptografické xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) bližší xxxxxxxxx xx způsob x xxxxxxxxxx manipulace x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) obsah xxxxxxx pro udělení xxxxxxxx pro vývoz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku x území Xxxxx xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxx,

x) xxxxxx vedení xxxxxxxx uvedených x §37 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zabezpečení,

m) podmínky xxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx funkce xxxxx §41 xxxx. 3.

Kompromitující xxxxxxxxxx

§45

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx tajné, Xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx objektu.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komorou, xxxx xxx tato xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§46 xxxx. 1 xxxx. x)].

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx objektu k xxxxxxx xxxx únikem xxxxxxxxx xxxxxxxxx kompromitujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx pro kybernetickou x informační xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kryptografického xxxxxxxxxx, xxx schvalování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx podnikatele v xxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxxxx informací.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxx možného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Národní úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřít x orgánem xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxx §52 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx objektu podle xxxxxxxx 3, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx. X těchto xxxxxxxxx xxxx vyžadováno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §52. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informačního systému xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Národnímu úřadu xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx měření xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx měření xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx bezpečnost.

Xxxxx IX

Certifikace

§45a

Státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx hlavy xxxxxxxx Xxxxxxx úřad pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak.

§45a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 205/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§46

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, jímž Xxxx xxxx Národní xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx způsobilost technického xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informacemi,

c) ověřuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 odst. 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxx Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, certifikát xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, certifikát xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Certifikáty xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku obsahuje

a) xxxxxxxxx xxxxx certifikátu,

b) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx výrobce technického xxxxxxxxxx xxxxxxxx firmou (xxxx xxx "xxxxx") xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx číslo") x xxxxxx, xxx-xx x právnickou xxxxx, xxxx jménem, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxx-xx x osobu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx vydání x xxxx xxxxxxxxx certifikátu x

x) otisk úředního xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx; xxxxx úředního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) evidenční xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) identifikaci držitele xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x),

x) xxxxx vydání x xxxx xxxxxxxxx certifikátu x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxxx; xxxxx úředního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 obsahuje xxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x stupeň xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) x

x) stupeň utajení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválena.

(8) Xxxxxxxxxx kryptografického pracoviště xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 obsahuje

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pracoviště.

(9) Certifikát xxxxxxx komory xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx

x) identifikaci xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx vydáván,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. c) x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx schválena.

(10) Xxxx-xx Úřadem xxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx zjištěna xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx x nevydání xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx platnosti xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §47 xxxx. 4 xxxx. x). Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4 písm. x), §49 xxxx. 5 xxxx. b), §50 xxxx. 4 xxxx. d) a §51 odst. 4 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx. Proti rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx certifikátu informačního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxxx certifikátu zanikla xxxxx §48 xxxx. 4 xxxx. x) x d), §49 xxxx. 5 xxxx. x), §50 xxxx. 4 xxxx. x) x x) nebo §51 xxxx. 4 xxxx. b) a x), je držitel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx certifikát Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx. Jestliže platnost xxxxxxxxxxx zanikla podle §47 odst. 4 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinen xx 5 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu odevzdat xxxxxxxxxx Xxxxx.

(13) Přílohou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku, kryptografického xxxxxxxxxx xxxx stínicí xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx provozování. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxxxx.

(14) Úřad ověřuje xxxxxxxxxxx technického prostředku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "posudek"). K xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx může Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §52 x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(15) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxx Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost uzavřít x xxxxxxx xxxxx xxxx podnikatelem xxxxxxx xxxxx §52 o xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx; xx neplatí, jde-li x ověřování způsobilosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo pracoviště xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(16) Xxxxxx orgánů xxxxx x podnikatelů, x xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §52, xxxxxxxxxx Xxxx a Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(17) K xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nelze provést Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kryptografické pracoviště xxxx stínicí xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxxx služby. V xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úloh, xxxxxx xxxxxx výsledků.

(18) Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 17 xxxx zpravodajské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx standardů Národního xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx.

(19) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx platnosti certifikátu xx xxxxxxx podle §47 xxxx. 1, §48 xxxx. 1, §49 xxxx. 1, §50 xxxx. 1 x §51 xxxx. 1.

§47

Xxxxxx x certifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx certifikátu technického xxxxxxxxxx

(1) X certifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx u Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 14 a dokumentace xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxx.

(4) Platnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) rozhodnutím Xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxx zákona x prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xx shodě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxx 4, Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(6) Technický xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§48

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx

(1) X certifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost xxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx Xxxxxxx úřad xxx kybernetickou a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxx xxxxxx xxxxxxx

x) Přísně xxxxx x Tajné nejdéle 2 xxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxx 3 roky x

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informačního systému xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx platnosti,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Důvěrné xxxx xxxxxxx zánikem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) rozhodnutím Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxxx x zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přestal-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxx informační xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx Národní xxxx xxx kybernetickou a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xx xxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xx 1 xxxx od xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxx; xxxxx-xx xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxxxx x této xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx , xxxxxxx xxxx x 6 xxxxxx.

§49

Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx

(1) O certifikaci xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační bezpečnost xxxxxxx, xxxxxxx, distributor xxxx uživatel xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 1 xxxx. a).

(2) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 rozhodnutím xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx se xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací kryptografickou xxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx x nelze xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kryptografický xxxxxxxxxx v potřebném xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx platnosti xxxxxxxxxxx kryptografického prostředku xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost xx xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx certifikátu, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 měsíců xxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační bezpečnost xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxxx x certifikátu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněným xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(8) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx spolehlivé xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(9) Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxx způsobilost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §48 odst. 6.

§50

Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pracoviště písemně xxxx x Národního xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x kterého xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozováno. Xxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx certifikace.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 let.

(4) Xxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx jeho platnosti,

b) xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu xxxxx,

x) rozhodnutím Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxx xxx vykonávání xxxxxxxx xxxxxxxx,xxxx

x) xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxx podnikatele, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Má-li xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezprostředně xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx certifikátu, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 povinen xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doručena xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx bezpečnost xx xxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o certifikaci, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx; nelze-li xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, může ji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejvýše však x 3 měsíce.

§51

Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx komory xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx komora xxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx x xxxxxxxxxxx stínicí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 požádal, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Národního xxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanoví Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx bezpečnost xx xxxx xxxxxxx 5 let.

(4) Platnost xxxxxxxxxxx stínicí xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx platnosti,

b) zánikem xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu státu, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx kybernetickou x informační bezpečnost x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx způsobilá x ochraně utajovaných xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x bezprostředně xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x certifikaci xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx doručena xxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 6.

§52

Xxxxxxx x zajištění xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx o xxxxxxxxx činnosti (dále xxx "smlouva") xxxxxxx x §39 odst. 3, §45 odst. 4 x §46 xxxx. 14 x 15 se uzavírá xx dobu xxxxxxx xxxx neurčitou. Xxxxxxx xxxx xxx písemnou xxxxx. Projev xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo podnikatelem xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Smlouvu x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx uzavřít xxxxx xxxxx, xx-xx

x) xxxx xxxxx nebo místo xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele xxxxxxxxxxx stupně xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx neplatí, xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §46 odst. 14 x 15.

(4) Xxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx účastníků xxxxxxx,

x) způsob kontroly xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx podle odstavce 6,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) souhlas xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, jde-li x smlouvu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §46 xxxx. 14.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xx Xxxx nebo Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v případě, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvou.

(6) Xxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx druhý xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uzavřené xxxxxxx.

(7) Xxxxxx obsah xxxxxxx xxx xxxxx písemnou xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy.

(8) Xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx písemnou xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, použijí se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.

§53

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokumentaci xxxxxxxxx k provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxx x certifikaci informačního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx komory, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx, certifikace xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stínící xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx zprávy xxxxx §46 xxxx. 13,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx, certifikátu kryptografického xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x certifikátu xxxxxxx komory,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x ochraně před xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xxxxx §52.

Hlava X

Osvědčení xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx mlčenlivosti

Osvědčení xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§54

(1) Xxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejnými xxxxxxxxx.

(2) Osvědčení fyzické xxxxx xxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx, rok x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opravňuje,

f) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu ; xxxxx úředního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx vydáno x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje

a) identifikaci xxxxxxxxxxx firmou xxxx xxxxxx, identifikačním číslem x xxxxxx, xxx-xx x právnickou xxxxx, x jde-li o xxxxx fyzickou, údaje xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xx x),

x) xxxxxxx nejvyššího xxxxxx xxxxxxx utajované xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) formu xxxxxxxx xxxxx §20,

d) xxxxx vydání x xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx úředního xxxxxxx x podpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx; otisk xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§55

Platnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pro xxxxxx utajení

a) Xxxxxx xxxxx 5 xxx,

x) Xxxxx 7 let x

x) Xxxxxxx 9 xxx.

§56

(1) Platnost osvědčení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podnikatele zaniká

a) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx (§123 xxxx. 3, §126 xxxx. 4) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§101),

x) xxxxxx fyzické xxxxx, xxxx byla-li xxxxxxxxxx za xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) ohlášením xxxx xxxxxxxx xxxx ztráty,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx celistvost,

g) xxxxxx xxxxxxxxx z údajů x xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazeného do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x osvědčení fyzické xxxxx, xxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx, xxx xxxxxxxx xxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §141 odst. 1, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskou službou xxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra,

j) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx,

x) dnem doručení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx stejnou formu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx osvědčení fyzické xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx informaci.

(2) Xxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), d), x) nebo x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx poskytnuta, xxxxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xxx xxxxxx, je xxxxxxx odevzdat ji Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x podnikatele xxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx jej, Úřadu. Xxxxxxxxx x předání xxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zániku xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx odstavce 1 xxxx. a), b), x) nebo x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, aby tato xxxxxxx osoba neměla xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) Xxxx xxxxxxx vyrozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zániku platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx osoby; Xxxx postupuje stejně x x případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vydané pro xxxxx xxxxxx utajení.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxx jeho platnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), f) xxxx g) xxxxxx xxxxxxx Xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx informaci není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčen; Xxxx xxxx do 5 xxx od doručení xxxxxxx osvědčení nové, xxxxx xxxxxxxxx původní.

§56x

(1) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §56 xxxx. 1 xxxx. x) vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služba xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx, x xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §56 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx fyzické osobě xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx původní,

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxx, xxx této xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx poměr příslušníka xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx, x xx xx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §141 xxxx. 1, nebo

c) Xxxx x ostatních případech, x xx ke xxx následujícímu xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nové xxxxxxxxx xxxxxxx osoby Xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, x to do 5 xxx ode xxx xxxxxxxx žádosti. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx původního xxxxxxxxx; xxxxxxxx žádosti xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(3) Příslušná xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx x případě postupu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) zánik xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x to xx 5 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje xxxxxxx x §54 xxxx. 2 xxxx. x) xx f) x xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto osvědčení.

(4) Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx státu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; bezpečnostní xxxxxx xx xxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§56x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 119/2007 Xx. x účinností xx 24.5.2007

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx podnikatele xxx cizí moc

(1) Xx-xx mít fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx §15 xxxx. b), x požaduje-li xxx xxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx.

(2) Xx-xx xx x xxxxxxx x bezpečnostními x xxxxxxxxxxxx zájmy Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §101 odst. 1, Úřad xx xxxxxxx písemné odůvodněné xxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx moc, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §54 x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxx přístup x xxx toto osvědčení xxxxxxxxx, se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §21 odst. 2.

(5) Osvědčení xxxxx xxxxxxxx 2 potvrzuje, xx u xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx osvědčení podnikatele xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx přístupu xxxxxxxxxxx x utajované xxxxxxxxx xxxxx §20.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xx kterou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Platnost xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2 xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx podle §56 odst. 1 xxxx. e) xxxx x), xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx x §56 odst. 1 xxxx. x), e), x), x), x) xxxx x).

(8) Platnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nezaniká x xxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx. a) do xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 4 nebo §96 xxxx. 4, xxxxxxx však po xxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo pro xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový stav xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx stav"), xxxx xxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx odevzdat xx xx 15 xxx Xxxxx, xxxxxxx-xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) až x), xxxx

x) jeho xxxxxxxx x důvodů stanovených x §56 xxxx. 1 xxxx. x).

(10) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, která není xxxxxxxxxxxx, Xxxx vydá, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx zahraničního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx potvrzení x rozsahu ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zajištěné xxxxx §5 x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx informaci

§58

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx

x) prezident xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxx ochránce xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránce xxxx,

x) xxxxxx x

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a členové Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx x v rozsahu xxxxxxxxx pro xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx umožnit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx24), informátorovi25) xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krátkodobá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx zvláštní27). Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx, kdo xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx umožní. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k utajované xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx28) xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx podmínek mají xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx soudním xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx řízení xxxxxxxx, x xx v xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxx jejich xxxx x plnění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x utajovaným xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxx podle odstavce 5.

(5) Xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) x xxxx uvedených x xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxx, o xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis28). Xxxxxxx xx provede xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §9 xxxx. 1; xxxxxxx musí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx o xxx, že xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, jsou Xxxxxx evidovány a xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 4 xxxxxx, x výjimkou prezidenta xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, předsedy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxxxx x utajované informaci xxxx moci.

§59

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxx x odůvodněných případech xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx informaci xx xxxxxxx utajení x xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx dobu xxxxxxxx nutnou, xxxxxxx xxxx na xxxx 6 xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx podnikateli vydat xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci xxxxx §20 xxxx. 1 písm. x).

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx umožněn,

c) kopii xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx osvědčení xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx jednorázového xxxxxxxx x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx písemný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Úřad xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx. Odpovědná osoba xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx po xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3, xxxxxxx její poučení.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x utajované xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x lze jej xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx informaci xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx cizí xxxx.

§60

(1) X případě xxxxxx České xxxxxxxxx x ozbrojeném xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x záchranné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx válečného xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx stavu xxxxxxxx státu20) xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nemá xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Vyhrazené.

(2) Přístup xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x její xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx přístupu xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx poučení xxxxxxx xxxxx. Hrozí-li nebezpečí x xxxxxxxx xxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu, xxx xxxxxxx nahradit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jejími xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) O xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx osoba xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxx záznam xxxxx x poučením xxxxx xxxxxxxxx xxxxx neprodleně Xxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx seznámením xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx přístup podle xxxxxxxx 1 umožněn xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx x části xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx poučení xx Xxxxx nezasílají, xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx.

(5) Xx-xx podnikateli xxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxx odpovědná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(6) V mimořádných xxxxxxxxx xxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx umožnit xxxxx v souladu x požadavky této xxxx moci.

§60a

Držitel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podnikatele xx oprávněn v xxxxxxx, že mu xxxxxxx platnost xxxxxxxxx x důvodu uvedeného x §56 xxxx. 1 xxxx. a), xxx xx doby xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 4 nebo §96 xxxx. 4, xxxxxxx xxxx xx xxxx 12 xxxxxx xx uplynutí doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx utajení x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ve xxxxx xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx žádost podána x xxxx, xxx xxx vyhlášen krizový xxxx, xxxx xxx-xx xxxxxxx stav xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 523/2020 Sb. x účinností xx 11.12.2020

§61

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §59 a přístup xxxxx §60 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxx tajné xxxx x xxxxxxxxx informaci, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx režim xxxxxxxxx.

§62

Xxxxxxx k utajované xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci xxx xxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx je xxxxxxx, xxxx podnikateli x x xxxxxxxxx, kdy Xxxx xxxx bezpečnostní xxxxxxxxx xxxxxx úřadem xxxx moci, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, stanoví-li xxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uznat x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nárok. Při xxxxxxx podle věty xxxxx si Xxxx xxxx vyžádat xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby; neobdrží-li Xxxx vyžádané stanovisko xx 30 xxx xxx dne doručení xxxxxxx o xx, xx se xx xx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx provede xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, který xx x působnosti xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx v xxxxxxx případě xxx xxx, kdy žádost xxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostního oprávnění,

b) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx držitele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění,

d) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx číslem x xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx trvalého xxxxxx, jde-li o xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx uznání xxxxx xxxxxxxx 1,

f) x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formě přístupu xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x jejíž xxxxxx xx žádáno,

g) dobu, xx xxxxxx má xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx držitele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx moci, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxx xx být xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ověřenou kopii; xxxx doklady se xxxxxxxxxx, je-li žádost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx moci, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx žadatel xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx druhé Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxx jeho žádosti. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx Xxxx zašle držiteli xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xx 60 xxx ode xxx podání xxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zahraničně xxxxxxxxxxx xxxx bezpečnostními xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxx nevyhoví x xxxx skutečnost xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx d),

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx,

x) x podnikatele xxxxx xxxxxxxx xxxxx §20,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) otisk xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx; otisk úředního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx vydáno x xxxxxxxxxxxx podobě.

Xxxxxxxxx povinnosti zachovávat xxxxxxxxxxx

§63

(1) X řízení xxxx xxxxxxx státu xxxx, xx žádost xxxxxx xxxxxx, odpovědná xxxxx orgánu státu, xx jehož oblasti xxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, fyzickou xxxxx zprostit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx (odstavec 8 x §133 odst. 2).

(2) X případě, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zproštění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 zproštění mlčenlivosti xxxx provádí

a) prezident xxxxxxxxx x předsedy xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx úřadu, předsedy x místopředsedy Ústavního xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxxxxxx Kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx ochránce xxxx, xxxxxxxx Veřejného xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky,

b) Poslanecká xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) Xxxxx u xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Kanceláře Xxxxxxxxxx sněmovny,

e) předseda Xxxxxx x vedoucího Xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) předseda xxxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx správních xxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx spravedlnosti x soudců neuvedených x písmenu g), xxxxxxxx zástupců x xxxxxxxxxxx, vláda x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vnitra x xxxxxxxx Xxxxx xxx zahraniční styky x informace x xxxxxxx obrany x xxxxxxxx Vojenského xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost věci, xxxxxx xxxxxxxxxx orgán Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx odpovědné osoby xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx utajovaná xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxxxxx xxxxx xx příslušnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x nezbytně xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx nezbytně nutnou. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Zproštění mlčenlivosti xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx x ohrožení xxxxxx či xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx ustanovení

§64

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podnikatele,

b) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx cizí moc x

x) xxxxxxx x xxxxxx bezpečnostního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§65

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx utajovanou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tímto zákonem xxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx cizí xxx xxxx osvědčení podnikatele xxx cizí xxx (xxxx xxx "nalezená xxxxxxxxx") Xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx měl xxxx xx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx o xx xxxxxxxxxxx x xxxxx k xx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Každý xx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provádění neodkladných xxxxxxxx podle §144 xxxx. 1.

§66

Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx má xxxxxxx x xxxxxxxxxx informacím, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxxxx fyzické osoby

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx vydal, xx 15 xxx xxx xxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxxx zanikla xxxxx §56 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx i), x) nebo x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx cizí xxx xxxxx, ztrátu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx oznamovat Xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx x formu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx §11 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) účastnit xx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ale xxxx xxxxxxx x utajované xxxxxxxxx, se vztahují xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx x).

§67

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba je xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) jednou xxxxx xxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxx osob, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci, x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx a xxxx x těchto proškoleních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přístup xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Vyhrazené,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx x písemné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx fyzické xxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) neprodlené xxxxxxx oznámení Xxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxx osvědčení xxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxx xxxxx §121 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, členského xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxx xxxxx umožněn xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxx xxxxx, Tajné xxxx Důvěrné; tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx dodržování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě v §21 xxxx. 5, §23 odst. 1 xxxx. x), §59 xxxx. 1, §60 xxxx. 5, §63 xxxx. 1 a 4, §70 odst. 5 x x §77 odst. 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§68

Xxxxxxxxxx podnikatele, který xx držitelem osvědčení xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) odevzdat Xxxxx do 15 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx platnost xxxxxxx xxxxx §56 odst. 1 xxxx. x), x), g), x) xxxx x),

x) neprodleně xxxxxxx oznámit Úřadu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx údajů uvedených xxxxx §97 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxx §98 xxxx. c) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx změn, jakož x xxxxxx a xxxxx jejich doložení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) písemně xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vydání xxxxxxxxx podnikatele, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podnikatele xxxxx §96; omezení xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx,

x) zabezpečit xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přeměny xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx28a) xx 15 xxx xxx dne xxxx přijetí.

§68a

Povinnosti xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx §98 písm. x) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mu xx poskytnout,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx podle §15a xxxx. 3,

x) oznámit xxxxx §15a xxxx. 4 písemně Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vyhrazené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ní nebo xxxxx §15a xxxx. 6 zánik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) postupovat xxxxxxx podle §56 xxxx. 2 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §15a xxxx. 5,

x) učinit x xxxxxxxxxx předat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x případě §15a xxxx. 3 Xxxxx, nové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud x xx xxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 5 písm. x) xxxx x) x xxxxxx xxxxxxxx potřebuje xxxxxxx x utajované xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx.

§68x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 255/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§69

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx informacím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x utajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx utajení, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§39); xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx29),

x) xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx na xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vytvoření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, evidenci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx manipulaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx režimem xxxxxxxxx v xxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx jen xxxxxxxxxx systém, který xx certifikován Xxxxxxxx xxxxxx xxx kybernetickou x informační xxxxxxxxxx x xxxxxxx schválen xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x zajistit xxxxxxx utajované informace x něm x x těchto skutečnostech xxxxxxxxxx Xxxxxxx úřad xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti komunikačního xxxxxxx, x x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxxx,

x) používat xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx, xx kterému xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx provozu,

j) xxxx xxxxxxxx fyzických osob, xxxxx xxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxx informací,

k) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti uložené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx; xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 xxxx. a) x na Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§79) x xxxxxx xxxxx x xxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

m) provést xxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx a xxxxxx x xxxxx výsledku xxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx stupňů xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a registrem xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxx §78 xxxx. 1,

x) předat xxxxxxxxxx informaci poskytnutou xxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx partnerem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Úřadu xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxx §79 xxxx. 5,

x) zasílat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxx moci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx registru (§79 xxxx. 2),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním režimem xxxxxxxxx xxxxxxxx "XXXXXX",

x) xxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaslat Xxxxx kopii prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 2,

r) xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx doklady ke

1. xxxxxxxxxxx, xx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx49),

2. xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx50) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx,

3. stanovení xxxxxxxxx xx profesní xxxxxxxxxxx x zadávacím xxxxxx51) xxxxxxxxxxx x předložení xxxxxxx prokazujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxxx nebo xxxxx xxxx oprávnění xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zabezpečené xxxxxxx xxxxxxxxx Důvěrné xxxx vyšší xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxx

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx x předložení dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx53) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx nebo vyšší.

s) xxxxxxxxxxx dodržování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx kryptografické xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx obsluhy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx kryptografického xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx uvedená x odstavci 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx na zpravodajské xxxxxx v případech xxxxx §140 odst. 1 písm. a) x na Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1.

§70

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví

(1) Xxxxx, xxx Xxxxx průmyslového xxxxxxxxxxx podává xxxxxxxxx xxxxxxxx, užitného xxxxx xxxx topografie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vyznačit xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx, xx xxxxxxx přihlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci. Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx Úřadu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přihlášky xxxxxx, návrh xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx utajovanou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx; nenáleží-li xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx věcné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx provedené xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx Úřadu průmyslového xxxxxxxxxxx ve xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx mu x téže xxxxx xxxxx, že návrh xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxx; v xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stupeň xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xx přihlášce x xxxxxxxxxx jej xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxx utajení xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§21 a 22) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxxxxxx nepodnikající xxxxxxx xxxxx, Xxxx průmyslového xxxxxxxxxxx xx postavení xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámí též.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stupně xxxxxxx, Úřad průmyslového xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxx xxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přihlašovatele; odpovědná xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poučí xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxx považují xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, obsažené v xxxxxxxx xxxx přihlášky. Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x §11 odst. 2 věty xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kterému xx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx funkci xxxxxxxxxxxxxx ředitele. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sama; xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx jméno, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx vykonávající xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přehled xxxx xxxx xxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. b), x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §67 odst. 2; xxxxxxxxxxx odpovědné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ředitele xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx §69 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx ředitelem se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx x utajovaným xxxxxxxxxx xxxxxxxx stupně xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx této xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx držitelem xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci nejméně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx souběžně.

§72

Xxxxxxxxxx projekt

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx a

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §92 xxxx. x), x xx s xxxxxxxxxx xxxxx stupňů xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx projekt xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a další xxxxxxxx správní xxxxx Xxxxx xxxx xx 31. července xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xx schválení.

Xxxxx XII

Poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

§73

Xxxxxxxx poskytování utajovaných xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze x mezinárodním styku xxxxxxxxxx, xxxx-xx x §74 stanoveno jinak,

a) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx tajné, Xxxxx xxxx Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

b) xxx-xx o utajovanou xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající fyzické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx písemného xxxxxxxx Xxxxx.

§74

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi orgánem xxxxx a cizí xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. x) při poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státu x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx

x) xx-xx uzavřena xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30), nebo

d) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obdobnou xxxxxxx xxxx xxxx x rámci spolupráce xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu19).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx mocí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §73 písm. x).

§75

(1) Xxxxxx podle §73 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx moci nebo xxxxxxxxxxxx partnera, xxxxxx xx xxx utajovaná xxxxxxxxx poskytnuta,

b) xxxxxx, xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx moci xxxxxxx xxxxx.

(2) Přílohou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x povolení xxxx xxxxxxx podle §73 je

a) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizí xxxx xxxx zahraničnímu partnerovi, xxxxxxxxxx konkretizaci utajované xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx-xx zároveň x xxxxxx podle §75a, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx cizí moci (§77 xxxx. 6) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx.

§75a

(1) Xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx popřípadě xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) Xxxxxx, xxxxx si xx xxxxxxx, xxxx pokud xxxxxxx x dohodě xxxxx xxxxxxx b) xxxxx nenáleží-li utajovaná xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x nich xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx instrukci xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx smlouvu xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zpravodajskou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 nevztahuje.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instrukce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§76

Xxxxxxxx x souhlas xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx vydáním xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. x) xx Xxxx xxxx vyžádá xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x dále xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx oblasti věcné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxx, nežádá-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx-xx utajovaná xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se nevyžaduje. Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxx xx od xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx zahraničního partnera xxxxxx xxxxxx cizí xxxx, do jehož xxxxxxxxxx náleží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx zahraničního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxxxxxx zpravodajská xxxxxx x ústřední xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx lhůtě 30 xxx xxx xxx doručení xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx vydá xxxxxxxx §73 písm. x) xx lhůtě 60 dnů ode xxx xxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx informace xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písemně oznámí.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Úřad vydá xxxxxxx xxxxx §73 xxxx. x) ve xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby; x xxxxxxx, kdy xx utajovaná xxxxxxxxx xxxx jejím poskytnutím xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo Úřad xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxx.

(5) Na xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx souhlasu xxxxx §73 xxxx xxxxxx nárok.

(6) Xxxx xxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxxx podle §73 xxxx. a).

§77

Způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Poskytování utajované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §79 xxxx. 2, xxxxx xxxx v odstavcích 2 xx 5, x §78 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Na xxxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx uskutečňované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19) se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx. O xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědná xxxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x obdobnými xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis31) jinak, xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx státu x policie xxxxx xxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §73 se xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx utajované informace x mezinárodním styku x případech xxxxx §60 xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizí xxxx xxx pouze x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§78

Způsob xxxxxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x jejím xxxxx x xxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Tajné xxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se týká xxxxxxxx spolupráce xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx Evropských společenství, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí podle §79 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 3.

§79

Xxxxxxxx, xxxxxxx registry x xxxxxxxxx body

(1) X registrech nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, Xxxxx nebo Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx utajovaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jednacích protokolech x předává xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxx xxxx xxxx xxxxx poskytnutých a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §77 xxxx. 1 (xxxx xxx "xxxxxxxx registr").

(3) Xxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx registr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"); x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xx xxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx služby. Xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx souhlasu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svého registru xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx složky, pomocné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Neposkytne-li xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 způsobem uvedeným x §77 xxxx. 1 xxxx §78 xxxx. 1, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 x registru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Orgán státu, xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x registru x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(7) Úřad xxxx xxxxxxx zřízených xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činnosti.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx registru,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx registru x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx zprávy o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x registru xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx registru,

e) xxxxxxxx zřízení, xxxxx x způsob vedení xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxx x registru, xxxxxxxxxxxx Xxxxx.

XXXX TŘETÍ

BEZPEČNOSTNÍ XXXXXXXXXXX

§80

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Citlivou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem (§88) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx32), jejímž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx fyzické xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx platného xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx").

§80x

Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x případě, xx mu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedeného x §85 xxxx. 3 xxxx. x), xx xxxx vydání xxxxxxxxxx x žádosti podle §99 xxxx. 4, xxxxxxx však xx xxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vykonávat xxxxxxxx činnost nebo xxx přístup x xxxxxxxxx informaci xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx žádost podána x xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx-xx xxxxxxx xxxx vyhlášen x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§80x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 523/2020 Xx. x účinností xx 11.12.2020

§81

Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx Xxxx xxxx fyzické osobě, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx alespoň 18 xxx xxxx,

x) xx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx způsobilá x

x) xx xxxxxxxxxx.

(2) Podmínka xxxxxxxxxxxx xx ověřuje x prohlášení fyzické xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx cestovním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx11) a x případě cizince x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x němž xxxxxxx xxxxxxx v posledních 10 xxxxxx nepřetržitě xx dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx osobnostní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v §13 odst. 2.

§82

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx bezúhonnosti pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx na xx hledí, xxxx xx xxxxxxxxx nebyla.

§83

Xxxxxxxxxx způsobilost

Podmínku osobnostní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splňuje xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx vliv xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§84

Xxxxxxxxxxxx

(1) Podmínku spolehlivosti xxxxxxx fyzická xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx okolností je

a) xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx považovat

a) uvedení xxxxxxxxxx informace, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečného xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx změny xxxxx x žádosti xxxxx §99 xxxx v xxxxx xxxxxxxxx, poskytnutém Xxxxx x xxxxxxx x této xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nedůvěryhodnost xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxxxx citlivé xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx, která vyvíjí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §101 odst. 1, xxxx

x) podmíněné zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx odložení xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx neuplynula, xxxxx xxxxxxxxx narovnání xxx xxxxxxx trestný xxx.

(4) Negativní xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xx xxxxxx 10 xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §99, xxxx xx období xx 15 xxx xxxx podle toho, xxxxx x xxxx xx kratší.

(5) Xxx xxxxxxxxxx, xxx okolnost xxxxx xxxxxxxx 3 xx negativní xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx, xx jaké xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx citlivé xxxxxxxx, x xxxx jejího xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x chování xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

§85

Doklad

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Platnost xxxxxxx xx 5 xxx.

(2) Xxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx, rok x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx vydání x xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx úředního razítka x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx; otisk xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx doklad xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx dokladu xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx platnosti,

b) dnem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx (§123 xxxx. 3, §126 odst. 4) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§101),

c) úmrtím xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx dokladu, xxxx jejím xxxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) takovým xxxxxxxxxx, xx zápisy x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx v něm xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxx tomu, xxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx držitel xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), e) xxxx x) xxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, výkon xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; Xxxx xxxx do 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nový, xxxxx nahrazuje xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx xxxx dokladu.

§86

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx jsou povinni

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzickou osobou, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx evidenci xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxx činnost x xxxx xxxx xxx xx služebním xxxxxx xxxx x pracovněprávním, xxxxxxxx xx obdobném xxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §121 odst. 2 xxxxxxxx skutečnosti, kterými xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx může xxx xxxx na vydání xxxxxxx anebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§101), a

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxxx Úřadu x xxx, xx byl xxxxxxx xxxxx citlivé xxxxxxxx, anebo xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávního, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx držitele xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§87

Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinna

a) xxxxxxxx Xxxxx xx 15 xxx doklad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §85 xxxx. 3 xxxx. x), e), x) nebo x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx ztrátu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x její xxxxxxx x xxxxxx; omezení xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nalezený doklad Xxxxx, policii xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§88

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx citlivé xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx zpravodajské služby xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x §140 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx službu xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx citlivou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zpravodajská xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx služba xxxxxxx podmínky xxxxx §81 x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro výkon xxxxxxx xxxxxxxx. Bezpečnostní xxxxxx xx neprovádí x xxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx služba xxxxxx fyzické osobě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx splní xxxxxxxx xxxxx §81, x xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§89

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x bezpečnostním xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") xxxxxxxxx tak, xxx xxx úplně x xxxxxx xxxxxxx stav xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx nezbytný xxx xxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxx být xxxxxxx osobní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dotčených.

(3) X xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx příslušníka xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx33). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v cizím xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx v úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx34).

(4) Xxxx xxxxxxx podmínky, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxx xx zkrácení xxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx řízení xx xxxx dát xxxxxxxxxx advokátem xxxx xxxxx zástupcem, xxxxxxx xx xxxxx. Zmocnění x zastoupení se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxx xxxxxxxx. U osobních xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Účastník řízení x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nahlížet xx xxxxxxxxxxxxxx svazku x xxxxx xx x xxx xxxxxx, x výjimkou xx xxxxx bezpečnostního xxxxxx (§124), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xx možno xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxxxx x požadavkem tohoto xxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxxx podobě.

§90

Vyloučení x řízení

(1) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), o xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx má x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx, k účastníku xxxxxx nebo jeho xxxxxxxx takový xxxxx xx průběhu a xxxxxxxx řízení, pro xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx nepodjatosti, xx vyloučen xx xxxxx úkonů x xxxxxx, při jejichž xxxxxxxxx xx mohl xxxxxxxx xxxxxx ovlivnit.

(2) Xxxxxxxxx je xxx xxxxxx osoba, xxxxx xx účastnila xxxxxx x xxxx xxxx xx jiném xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 15 xxx ode xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, proti které xxxxxx osobě námitka xxxxxxx, v čem xx xxxxxxxxx důvod xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx x jakými xxxxxx může být xxxx tvrzení xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tomu, xx xx xxxxxxx, xx povinna o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxx úřední xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx odkladu.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x vyloučení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx přípustný.

(6) Odstavce 1 x 3 xx 5 xx xxxxx xxxxxxx i xxx účast xxxxxx x tlumočníků x xxxxxx.

§91

X xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x žádostech xxxxx §94, 96 x 99 x x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podnikatele nebo xxxxxxx xxxxx §101.

§92

Xxxxxxxx řízení

Účastníkem řízení xx

x) x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §94 xxxx 99 xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx dokladu, xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx §93 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx x žádosti xxxxx §96 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, osvědčení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §101 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Hlava XX

Xxxxxx xxxxxx

§93

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx dnem, xxx xx

x) Úřadu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §94, 96 xxxx 99,

x) Xxxxx doručena xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejímž xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oznámení Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxx (§101),

d) xxxxxxxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx (§125) xxxxxx xxxxx §131 xxxx. 3.

(2) X zahájení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxx-xx o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

§94

(1) Xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxx x rozsahu stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxxxxxx nutnosti xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stupně utajení x xxxxxxxx xxxxx xxxx funkce xxxxx §69 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ten, xxx xxxx xxxxxxxxxx informaci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) prohlášení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o svéprávnosti,

e) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 35 x 45 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, zobrazující xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx 13 xx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nevidomých, v xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx použití xxxxxxxxxx důvody xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) je-li xxxxxxxx, xxxxxx obdobný výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx11) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx; xxxxx doklad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 4 x xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx x místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx xxxxx §52 xxxx. 2 daňového řádu, x xx x xxxxx rozsahu údajů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx.

(4) Xx-xx xxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx písemně xxxxxxx Xxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

x) 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx utajení Xxxxxxx,

x) 7 xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx x

x) 10 xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxx x xx xxx xxxxxxxxx přílohy xxxxx odstavce 2. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se údaje xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Písemnosti podle xxxxxxxx 2 písm. x) xx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x případě, došlo-li x průběhu platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx změnám xxxxx.

(6) Xxxxxx-xx fyzická xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx stejný stupeň xxxxxxx, xxx xxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, zjišťují xx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxx osvědčení fyzické xxxxx zpětně nejméně xx xxxx, která xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx podle §93 xxxx. 1 písm. x), fyzická osoba, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 6 xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx podle §93 xxxx. 1 xxxx. x), b) nebo x).

§95

Xxxxxxxx xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx tyto xxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předchozích,

d) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jiných xxxx, kde se xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 90 xxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jde x cizince,

f) název xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx funkce, xxxxxxxxx xxxxxxx vykonávané xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x uvedením xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poměru,

h) xxxxxxx xxxx,

x) nepřetržitý xxxxx x xxxxxxxxx delší xxx 90 dnů,

j) xxxxxxxx výkony rozhodnutí,

k) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xx bývalé x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxx xxxx xxxx xx její xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 3 xxxx. x), s výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx roce 1990,

x) osobní xxxxxxxx x cizími státními xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx žijícími x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 1990, xxxxx xx lze xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx omamné xxxx xxxxxxxxxxxx látky uvedené x zákoně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx35) x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx na látkách xxxxxxxxx v písmenu x) x xx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání,

s) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx společnosti xx posledních 5 xxx,

x) xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x) x f) x xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx (partnerky)52) a xxxx xxxxxxxx 18 xxx žijících x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx36).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx životopis x xxxxxxxxxx x pravdivosti x úplnosti údajů xxxxxxxxx v dotazníku xxxxxxx osoby.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x §94 xxxx. 2 xxxx. x) se pokládá xx xxxxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx podnikatele

§96

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x utajované xxxxxxxxx x uvedením xxxxxx utajení x xxxxx výskytu utajovaných xxxxxxxxx.

(2) Podnikatel k xxxxxxx podle odstavce 1 přiloží

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x elektronické xxxxxx,

x) bezpečnostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x ověření xxxxxxx podmínek podle §16 x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x zproštění xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxx §52 odst. 2 daňového xxxx, x to x xxxxx rozsahu xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Přílohy xxxxx xxxxxxxx 2 xx považují xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxx podnikatel xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx dosavadního xxxxxxxxx podnikatele, xx xxxxxxx písemně požádat Xxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxxx podnikatele, x xx xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele xx lhůtě xxxxxxx

x) 7 xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx,

x) 9 měsíců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx Xxxxx x

x) 11 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx utajení Xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x musí x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§97

Xxxxxxxx podnikatele

Dotazník xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxx:

x) xxxxxx údaje, které xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx, živnostenského xxxx xxxxxxxxx rejstříku či xxxxxxxx, vždy xxxx xxxxxxx rodného xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxx, xxxxx, okresu x státu xxxxxxxx, x xx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nezapisují,

b) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x datum, xxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, firma a xxxxxxxxxxxxx xxxxx společníků, xxxxx xxxxxx údajem xxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx,

x) xxxxx bank, xxxxx platných bankovních xxxx x údaje x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstev,

d) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostory xxxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx vyskytuje zabezpečená xxxxxx xxxxx §25, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx účetním xxxxxxxx37), xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x daňovým xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu38), a xxxxx k řádným xxxxxxx xxxxxxxx ověřeným xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx právní xxxxxxx53), x to xx xxxxxxxxxx 5 let,

f) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx,

x) smlouvy, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace,

h) zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx partnerů x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx partneři x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx celkového ročního xxxxxx uskutečněných obchodů xxxxxxxxxxxxx 20 % xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx,

x) xxxxx x podání xxxxxxxxxxxxx návrhu,

k) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx řešení xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x) x b),

o) údaje xxxxxxxxx xxxxx podnikatele, xxxxx jsou jméno, xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxx-xx přiděleno, datum xxxxxxxx x zastávaná xxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx.

§98

Xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatele xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podnikatele, xxxx být u xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx na xxxxxxx zakázky, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zakázky, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxx xx měl xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx původce x stupně xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx x něj xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx předpokládané xxxxxxxxxxx xxxx zakázky,

b) xxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx snížení xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací,

d) xxxxxx funkcí x xxxx, x xxxxxxx xx předpokládá přístup x utajovaným xxxxxxxxxx, x uvedením xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx utajení, xx xxxxx tyto osoby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx, x u xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx jeho xxxxx x datum xxxxxx x xxxxxx utajení, xx xxxxx bylo xxxxxx, x oznámení xxxxx xxxx vydání x u xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx vydání.

Xxxxxx o xxxxxx

§99

(1) Xxxxxx o doklad xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx odpovědnou xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx dotazník x xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) prohlášení k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jiné xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx §52 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx, a xx v xxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxx, xxxxxx obdobný xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx11) xxxxx, xxxxx xx státním příslušníkem, xxxxx i xxxxx, x xxxxx pobývala x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx nepřetržitě po xxxx xxxxx xxx 6 měsíců, ne xxxxxx xxx 3 xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx x rozměrech 35 x 45 xx odpovídající xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx pohledu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx 13 xx, xxx xxxxx s xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx hlavy, není-li xxxx xxxxxxx odůvodněno xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx znemožňujícím xxxxxxxxxxxx fyzické osoby.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti x doklad.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost i xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxx k xx xxx přiloženy přílohy xxxxx odstavce 2. X xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x xxxxxxx přiloží xxxxx v případě, xxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxxxx dokladu xx xxxxxx xxxxx.

(6) Požádá-li xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxx xxxxxx dokladu, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zpětně xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx vydání xxxxxxx dosavadního.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xx Xxxx vyžádá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx musí xxxxx xx celou xxxx xxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1 xxxx. a) nebo x).

§100

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §95 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x §95 xxxx. 2.

Xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dokladu

§101

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, osvědčení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Úřad xxxxxx, existuje-li xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxx splňuje xxxxxxxx xxx její vydání (§12, 16 x 81).

(2) Přestal-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxx xxxxxxxx zruší.

(3) Xxxxxx o zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §112 x xxx zastavit xxxxx §113, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §113 odst. 1 xxxx. i) xxxx x).

Společná xxxxxxxxxx

§102

(1) Xxxx-xx xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxx účastníku xxxxxx xxxxxxxx nedostatky xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx nedostatky xxxxx odstranit xx xxxxx, Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx účastníka xxxxxx, xxx nedostatky xxxxxxx odstranil xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro další xxxxxx řízení [§113 xxxx. 1 xxxx. x)].

(2) Xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§103

(1) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx xxxxx §94, 96 x 99 x sdělení doplňujících xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Za xxx xxxxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 14 xxx x v xxxxxxx xxxxxx podle §96 xx xxxxx do 30 xxx xxx xxx doručení xxxxx xxxxxxxxx Úřadu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §94, 96 x 99; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x způsob x xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§104

Svědek

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostních xxxxx x dostavit xx xx předvolání k Xxxxx. X předvolání xxxx xxx xxxxxx, xxx, kam x x xxxx xxxx xx xx svědek xxxxxxxx x jaké xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx (§115 x 116). Svědek xxxx vypovídat xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, ledaže xx xxx této xxxxxxxxxx zproštěn. Výpověď xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, kdyby xx xxxxxxxx nebezpečí trestního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx blízkým39). Xxxxxxx xxxx xxxxxx odepřít xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx řízení.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx zjistí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x právních následcích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§116).

(3) X výpovědi svědka xx vyhotoví protokol. Xxx xxxxxxxxxx protokolu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §105 xxxx. 5 a 6.

(4) Od xxxxxx xxx též xxxxxxxxx, xxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxx xxxxx, podal xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxx použijí odstavce 1, 5 x 6.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hotové xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx40) x xxxx výdělek. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx, jinak xxxxxx. X xxx musí xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Jako svědek xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §107 xx 109.

§105

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx, xxxxxxx Úřad x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxx, který žádá x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx Úřad xxxxxxx xxxx.

(2) Účastník xxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxx písemně. X xxxxxxxxxx xxxx xxx zřejmé, kdy, xxx, x xxxx xxxx a z xxxxxx důvodu xx xx účastník xxxxxx xxxxxxxx x jaké xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx [§113 xxxx. 1 xxxx. x)].

(3) Při pohovoru xx účastník řízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněn xx xxxxxxx pohovoru xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být účastník xxxxxx xxxxxxx poučen x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx [§113 xxxx. 1 xxxx. x)].

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Protokol musí xxxxxxxxx xxxxx, čas x xxxxx xxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx osoby a xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(6) Protokol xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a tlumočník; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xx xxxxx straně xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx kopii xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení; xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, pokud o xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§124).

(7) Při xxxxxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxx utajované informace.

(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx nahradit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Úřad xxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§106

Znalec

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx osobnostní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §13 x 83 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Úřad xxxxxx41) x xxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx k xxxxxxxxx posouzení skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, ustanoví Úřad xxxxxx41).

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx Xxxx.

Xxxxx v xxxxxx

§107

Xxxxx x xxxxxx o xxxxxx osvědčení fyzické xxxxx

(1) X xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxx Důvěrné xx Úřad x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, pokud x xx nakládají.

(2) X xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a dále xxxxx xxxxxxxx účastníka xxxxxx; x ověření xxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxx požádat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx xxxx xxxxxxx x účastníkovi xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx 18 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx36).

(3) X řízení o xxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx tajné Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxx x šetření x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a policie xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxx x xxxxx xx zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření.

(5) Xxxxx informace xxxxxxx xxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx utajení Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věci, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. X xxxxxx xxxxxxxxx si Xxxx vyžádá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx [§113 xxxx. 1 písm. x)].

(6) Xx-xx prováděno xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 4, xx Xxxx oprávněn provést xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§108

Xxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X řízení x xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx pro stupeň xxxxxxx Důvěrné xx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x ověření xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxxx potřebnou informaci xx příslušného orgánu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx Tajné Xxxx xxxxxxx úkony xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxx podnikatele.

(3) V xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx utajení Přísně xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálových x xxxxxxxxxx xxxxxx podnikatele.

(4) Xx xxxxxx ověření xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, provozů nebo xxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx podnikatele x vyžadovat předložení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx Xxxx ověřit xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podnikatele xxxx xxxx xxxxxxxxxx zabezpečit xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu nebo xxxxxxx.

(6) Zpravodajské xxxxxx x xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 x xxxxxx x xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxx příslušný stupeň xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stavu xxxx, xx Úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx stanovenými x xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxx písemný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x právních xxxxxxxxxx, xxxxx nastanou, xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx [§113 xxxx. 1 xxxx. x)].

(8) Xx-xx prováděno xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podle §96 xxxx. 4, ustanovení xxxxxxxx 1 až 7 platí xxxxxxx.

§109

Úkony x xxxxxx x žádosti x xxxxxx

(1) X řízení x žádosti x xxxxxx si Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx úplného xxxxx xxxx, lze xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §107, xxxxxxxxxxx účelu xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx si Xxxx xxxxxx písemný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx na xxxxxx následky, xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx [§113 xxxx. 1 xxxx. e)].

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 4, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 části xxxx xx středníkem xxxxx xxxxxxx.

§110

(1) Po dobu xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx cizí xxx xxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx podle §57 Xxxx prověřuje xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx osvědčení podnikatele.

(2) Xx žádost bezpečnostního xxxxx členského státu Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x působnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, Xxxx xxxxxxx xxxxx řízení x xxxxx, která xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x utajovaným xxxxxxxxxx.

§111

Xxxx xx oprávněn xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §107 x 108, §109 xxxx. 1 x §110 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické osobě x nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxx vztahující xx x vyžádané informaci.

§112

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx řeší xxxxxx významnou xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx byl Úřadem xxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx aby doplnil xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx předvolán k xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxx xx xxxxx, byl Xxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jehož výpověď xx důležitá pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) účastník xxxxxx x přerušení xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x účasti xx xxxxxx, x xx xx dobu nejdéle 60 dnů, nebo

f) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx vypracování znaleckého xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx licence, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx Xxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení54).

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Úřad xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. e). Xxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §117 a §131 xxxx. 6 xxxxxx.

§113

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, žádost xxxxxxxxxxx, xxxxxx x doklad xxxx xxxxxxx (§125) xxxx,

x) účastník řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §6 xxxx. 2 xxxx §81 xxxx. 1 xxxx. x), b) xxxx x),

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxx v xxxxxxxx (§125),

x) xxxxxxxx xxxxxx xx bez xxxxxx, obsahující xxxxxxx xxxxxx, nedostaví xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §107 odst. 5, §108 xxxx. 7 xxxx §109 xxxx. 2,

x) účastník xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x jednání odpovědných xxxx, popřípadě k xxxxxxx nepověřil xxxxx xxxxx odpovědnou xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx věci xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx dlouhodobě xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jinou nezbytnou xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nelze xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, byl xxxxxx xxxx zanikl, xxxx

x) x xxxxxx xxxxx §101 xxxxxx jeho xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx též zastaví, xxxxxx-xx důvod xxxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 písm. x) x §141 xxxx. 1 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §67 xxxx. 1 písm. x) xxxx §86 xxxx. c).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (§131 xxxx. 1), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podnikatele xxxx dokladu, xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x), x), g), i) x j) x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx přípustný.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§114

Xxxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx nutná.

(2) V xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx.

§115

Předvedení

(1) Xxxxxx, který xx bez xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx x xxx jehož xxxxxx xxxxxx nelze řízení xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxx xxxxxx požádá Úřad xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§116

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxx pořádkovou xxxxxx

x) xx 50 000 Xx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx tím, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předložení xxxxxxx,

x) xx 500 000 Xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzické xxxxx za to, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx bezúplatně xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §117 xxxx. 7.

(2) Pokutu xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx částku 100&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Pro xxxxxx xxxxxx pokuty x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pokut xx xxxxxxx §156 xxxx. 3 a 7 xx 9.

Xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

§117

(1) Úřad xxxxxx x vydání xxxxxxxxx fyzické osoby xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) 2 měsíců xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx,

x) 6 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx x

x) 9 xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx Přísně tajné.

(2) Xxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxx podnikatele xxxxxx xxx xxx xxxx zahájení ve xxxxx

x) 6 xxxxxx xxx stupeň xxxxxxx Xxxxxxx,

x) 8 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx x

x) 10 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx řízení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 75 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx šetření provedeného xxxxx §107 odst. 2 věty xxxxx x §107 xxxx. 3 xxx dne xxxxxxxx jeho xxxxxxx xx lhůtě

a) 4 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx,

x) 6 xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služba x policie xxxxxxxx Xxxxx výsledky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 5 ode xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx

x) 3 xxxxxx xxx xxxxxx utajení Xxxxxxx,

x) 4 měsíců pro xxxxxx utajení Tajné,

c) 6 xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx.

(6) Příslušná xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §109 xxxx. 2 xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx 2 xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx, právnická xxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xx lhůtě 30 dnů ode xxx doručení xxxxxxx Xxxxx xxxxx §107, 108 xxxx 109 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Udělí-li xxxxxxx xxxxx souhlas s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 5 xxxx §109 odst. 2, xxxxx udělí-li xxxxxxxxxx souhlas xxxxx §108 odst. 7, xxxxxxxx xx xx xxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx pro stupeň xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx byl souhlas xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 neběží xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§118

(1) Nemůže-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 4 xx 6, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §117 xxxx. 7, oznámí xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xx lhůtách xxxxx §117 odst. 1 až 3, xxxxxxx Úřadu lhůtu xxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxxx, prodlouží x xxxxxxxxx xxxxxx o xxx, x xxxxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení příslušného xxxxxx.

§119

Xxxxxxxx času

(1) Xx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxx, xxx došlo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx shoduje xx xxxx, kdy xxxxx xx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx takový xxx x měsíci, končí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Připadne-li konec xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx dnem lhůty xxxxxxxxx pracovní xxx.

(2) Xxxxx xx zachována, xx-xx posledního xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xx-xx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx17) xxxx osobě, xxxxx má obdobné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx opak.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Úřad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud x xx xxxxxxxx xxxxxx požádá do 5 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx zmeškání, a xxxxx-xx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx odkladný xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx rozklad.

§120

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx doručuje Xxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx54) nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx licence, kterému x poštovní xxxxxxx17) xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx způsobem odpovídajícím xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx může provádět xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Má-li xxxxxxxx xxxxxx zástupce, xxxxxxxx se písemnosti xxxxx zástupci; v xxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účastníku xxxxxx. Xxxxxxxxxx zastoupenému xxxx xxxxxx xxx běh xxxx. V případě xxxxxxxxx řízení xxxxx §113 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx písemnost xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x písemnost Úřadu xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx Úřad, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx vyznačí xxxxxxx.

(3) Nebyl-li adresát x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ačkoliv se x xxxxx doručení xxxxxxx, xxxxxxxxxxx uloží xxxxxxx u Xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx provozovně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxx xx xxxx 10 xxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx oznámení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby si xxxxxxxxx xxxxxxx. Nevyzvedne-li xx adresát xxxxxxxxx xx 10 dnů xx uložení, xxxxxxxx xx xxxxxxxx den xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxx xx adresát x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Neprokáže-li xxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx xx x xxxxx xxxxxxxx zdržoval.

(5) Xxxxxx doručení u xxxxxxx xxxxx je xxxxxx pobytu na xxxxx České republiky xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx i adresa xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxx doručována xxxxxxxx do zahraničí, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Fyzické xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bude xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx písemnost xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx osobě xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx sídla x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx právnickou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědná osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Osobám xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x osobám, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx doručovat, xx xxxx doručovat veřejnou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se provede xxx, xx xx xxxxxxxxx, popřípadě oznámení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, vyvěsí xx xxxxxx xxxxx Úřadu x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 10.

(10) Xxxx zřizuje xxxxxx xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx. Obsah xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx internetových xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxxxx

§121

(1) Pokud Xxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, nevydává písemné xxxxxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx založí xx xxxxxxxxxxxxxx svazku (§124).

(2) Xxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osvědčení fyzické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dokladu x xxxxxx jej xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx svazku.

(3) Xxxxx Úřad xxxxx xxxxxxxx osvědčení fyzické xxxxx, osvědčení xxxxxxxxxxx xxxx dokladu, xxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jej xxxxxxxxx xxxxxx; kopii xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx provedeného na xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx mezinárodní organizace, xxxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx podle §93 xxxx. 1 xxxx. x) zašle Xxxx tomuto orgánu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§122

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx vydává x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výrokovou xxxx, xxxxxxxxxx x poučení xxxxxxxxx xxxxxx. Vykonatelnost xxxxxxxxxx doručeného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, oznámí Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx vydán x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32), oznámí Xxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx části xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx nichž bylo xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx výrokové xxxxx xx x xxxxxxxx účastníka xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx fyzická osoba, xxxxxxxx se jménem, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx nebo názvem, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx obsahovat x xxxxxx lhůty ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxx důvody xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xx Xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x při xxxxxxx právních předpisů. Xxxx-xx některé x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx informacemi, uvede xx x odůvodnění xxxxx odkaz xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx utajení. Xxxxx, xxxxxxx se Úřad xxxxx xxx jejich xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx se xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx xx podává, a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx musí dále xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx vyhotovení, xxxxx xxxxxxxx razítka, jméno, xxxxxxxx, funkci x xxxxxx zaměstnance Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Týká-li xx xxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx, xxxx x xxx Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

§123

Xxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí xx x xxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxx xxxx podat xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Úřad xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx moci xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§124

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Bezpečnostní xxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x hlášení xxxx; člení xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx; xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx v xxxxxx.

(3) Xxxxx uvedené v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v bezpečnostním xxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, x xx x po xxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4.

Xxxxx XXX

Xxxxxxx a xxxxxx přezkum

Základní xxxxxxxxxx, xxxxx pro podání xxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxx

§125

Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxx podat rozklad, xxxxx se xxxxxx xxxxx po doručení xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxx pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§126

(1) Rozklad xx xxxxxx u Úřadu xx 15 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx, neúplného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx požádá xxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx pominula xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podnikatele nebo xxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

§127

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou musí xxxxxxxxx její jméno, xxxxxxxx, rodné číslo x xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu nebo xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x podepsán.

(2) Xxxxxxx podaný podnikající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx označení xxxxxx xxxx názvem x identifikačním xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx musí být xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxx domáhá x x čem je xxxxxxxxx rozpor x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx. Rozklad xxxxx xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyzve Úřad xxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nesmí být xxxxx xxx 15 xxx, x xxxxxxxx xxx xx právní xxxxxxxx neodstranění xxxxxx xxxxxxxxxx [§113 odst. 1 písm. x)].

Xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§128

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx rozklad xxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitel Xxxxx, pokud

a) xxx xxxxx tohoto zákona xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx xxxxx po xxxxxxxx lhůty podle §126 odst. 1, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 3 prominuto.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxx rozklad.

§129

(1) Xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx podepisuje xxxxxxx Xxxxx, xxxxx rozkladu xxxxxx x xxxxx xxxxxxx; vyhoví-li Xxxx xxxxxxxx, napadené xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze podat xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx Xxxx x rozkladu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx §128, xxxxxxxx xxx xx svým xxxxxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxx materiálem xx 15 xxx xx xxxxxxxx rozkladu xxxxxxxx Úřadu.

Rozhodnutí ředitele Xxxxx x řízení o xxxxxxxx

§130

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx podle §128 xxxx. 1 xxxx §129 xxxx. 1, xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx rozkladové xxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxx xxx polovina xxxxx xxxxxx xxxx xxx ukončené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx komise musí xxx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x státním občanem Xxxxx xxxxxxxxx. Rozkladová xxxxxx xx ustavena xxxx na dobu 5 let; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komise je xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx dobu jednoho xxxxxxxxxxxx xxxx. Rozkladová xxxxxx může jednat, xx-xx přítomna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejích xxxxx; xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx většinou jejích xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Většinu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx v jiných xxxxxxxx xxxxx než x Xxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxx komise,

b) xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx x rozkladové xxxxxx xxxxxxxxxx jejímu xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx členům rozkladové xxxxxx poskytovat náhradu xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx40).

§131

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx ředitel Xxxxx xxxxxxx, je-li dán xxxxx podle §113, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, stalo-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Napadené xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx Úřadu xxxxx x xxx xxxxx x novému projednání x xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxx xxxxxxxx výrok xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx, že xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Ředitel Xxxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxx novém xxxxxxxxxx xxxx Xxxx vázán, xxxxx xx xxxxx xxxxxx názor xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxx podkladů xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx nového xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx rozklad, xxxx-xx v xxxxx xxxxxx stanoveno jinak.

(6) Xxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx do 3 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§132

Dnem právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §129 xxxx. 1 anebo §131 xxxx. 2 nebo 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx se účastníkovi xxxxxx xxxxx zpět xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx doklad, odevzdané xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), §68 xxxx. a) xxxx §87 xxxx. 1 písm. x); xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Hlava XX

Xxxxxx přezkum x xxxxxxxxx ustanovení

§133

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x rozkladu xxx podat xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx42) xx xxxxx 30 xxx xxx xxx doručení rozhodnutí. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx podle §131 odst. 1, xxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx §113 xxxx. 5 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x utajovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx šetření xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx policie. K xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx tehdy, xxx-xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx; zprostit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy by xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx policie; xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, o xxxxxxx xxxxx, xx xx vztahu k xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, k xxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxx, budou xxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx nebo vážně xxxxxxxx; do xxxxxxxxxx xxxxx spisu xxxxxxxx xxxxxx, jeho zástupce x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxx ustanovení zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx42) x xxxxxxxxxx, označování xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx něj dotčena.

§134

Není-li x §125 xx 132 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §89 xx 124.

Xxxxx V

Zmocňovací xxxxxxxxxx

§135

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxx xxxxxxx podle §58 odst. 5,

b) xxxxx x xxxxxx xxxxxx žádostí xxxxx §93 xxxx. 1 xxxx. a),

c) rozsah x formu xxxxxxxxxx xxxxx §94 odst. 2 xxxx. b),

d) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx žádosti xxxxx §94 xxxx. 5, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 5, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx žádosti xxxxx §96 xxxx. 5,

x) xxxx xxxxxxxxxx x osobnostní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §95,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §97 x

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §99 odst. 2 xxxx. c) x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §100,

x) rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1, §96 xxxx. 1 x §99 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx údajů, xxxxx x xxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxx, podle §66 xxxx. 1 xxxx. x), §68 xxxx. x) x x), §87 xxxx. 1 xxxx. c) x §103 odst. 2,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 2 xxxx. g), §96 odst. 2 xxxx. d) x §99 odst. 2 xxxx. d).

XXXX XXXX

XXXXX XXXXXX XXXXXX

§136

(1) Xxxxxx správu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonává Xxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) X xxxx Úřadu xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx projednání xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx Úřadu je xxxxxxxxx předsedovi vlády xxxx pověřenému členovi xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx z xxxxx x pracích xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx zákoníkem xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Platový xxx Úřadu vydává xxxxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx rozpočtovým xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§137

Xxxx

Xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x doklad x x xxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dokladu, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx [§140 xxxx. 1 písm. x) x §141 xxxx. 1], x xxxxxx osvědčení fyzické xxxxx podle §56a,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx (§143) a xxxxxxxxxx činnost, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§143 xxxx. 5),

c) plní xxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x souladu se xxxxxxx vyplývajícími x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy x z xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána,

d) xxxx ústřední xxxxxxx x xxxxxxxxx zřízení xxxxxxxx x orgánech xxxxx a x xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povoluje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx styku,

f) xx xxxxxxx přepravě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, Tajné xxxx Důvěrné poskytovaných x rámci mezinárodního xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1, vydává xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxxxx ředitele kurýrní xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nedodržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

j) xxxxxxxxx x dalších xxxxxx x xxxx xxxxx úkoly na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) vydává Xxxxxxx Xxxxx, který zveřejňuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

l) vede x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejňuje xxxxxx osvědčení fyzické xxxxx, osvědčení podnikatele x dokladů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §60a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx podle §80a.

§137x

Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x vydává xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx x souladu xx xxxxxxx vyplývajícími x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany utajovaných xxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx distribuci kryptografického xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx střediska xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro bezpečnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx komory x xxxxxxxxx projekt bezpečnosti xxxxxxxxxxxxx systému,

f) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx národních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vyvíjí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx kompromitující xxxxxxxxxx xxx, xxx xx vyskytují xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx x jednací xxxxxxx nedochází xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ohrožení xxxx únikům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za nedodržení xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxx věcech x xxxx xxxxx úkoly xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§137x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 205/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§138

(1) Xxxx je xxx plnění úkolů xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx osobní xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) vést xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany utajovaných xxxxxxxxx, evidenci bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x utajovaným xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zpravodajských xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx fyzických osob, xxxxx xxxx držiteli xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx služeb informace xxxxxxx postupy podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx43),

x) xxxxxxxxx opis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx11) x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx; žádost x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx přestupků se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x nich xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx osobě nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx informaci,

h) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dílčích xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) uchovávat xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spolupracovat x xxxxxx xxxx xxxx, který má x působnosti ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 písm. r) xx xxxxx 30 xxx ode dne xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a

l) xxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §140 xxxx. 1, xx xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx, provádět xxxxx xxxxx §107 xxxx. 1.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službám x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzických osob, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) osob, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v písmenu x), nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zrušena,

c) xxxxxxxxxxx, x xxxx obdržel xxxxx §15a odst. 2 nebo 3 xxxxxxxxxx podnikatele.

(3) Národní xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx při plnění xxxxx podle tohoto xxxxxx oprávněn x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), g) x x), x xxxx xx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uzavírat smlouvu x xxxxxxx státu xxxx podnikatelem k xxxxxxxxx xxxxxxx úloh xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx informace xxxxx vyskytovat, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxxxxx spis xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, vést xxxxxx kontrolovaných kryptografických xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx pro provádění xxxxxxxx xxxxx §45.

§138a

§138a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§138x

Xxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxxx

Xxxxxxx úřad pro xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx obdržel xxxxx §34 odst. 5, §43 xxxx. 2 xxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) x h).

§138b xxxxxx právním předpisem x. 205/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§139

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vláda xxxx xxxxxxxxx.

(2) Seznam xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xx jednoho či xxxx stupňů xxxxxxx xxxxx §4.

§140

Xxxxxxxxxxxx služby

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x případě svých xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx služebního xxxx xxxxxxxxxx poměru, xxxxx jsou držiteli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx této fyzické xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §56a,

x) na xxxxxxx xxxxxxx žádosti Xxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v řízení xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx rozhodování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxx k úkonům xx xxxx xxxxx §5 xxxxxx č. 153/1994 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx-xx okolnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx držitel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službou.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx44),

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx evidencí x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadem,

c) xxxxxxxxx x využívat údaje x xxxxxxxx x xxxxxxxxx vzniklých x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx osobní xxxxx,

x) vést xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxxx opis x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx11) x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx zákona,

i) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx osoby x

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxx, kterým xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 4.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx informačního xxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x).

(6) Ředitel xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx souhlas xxxxx §59 xxxx. 3.

§141

Ministerstvo xxxxxx x xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx policie xxxxxxxxx x zájmu xxxxxx xxxxxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx stupeň xxxxxxx, x o zrušení xxxxxxxxx osvědčení fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osvědčení fyzické xxxxx xxxxx §56a.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx rozhodování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxx x ministr xxxxxx postavení xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx povinno

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx zjistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx jejich xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxx x rodičů.

(4) Xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 je Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx evidencí,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje,

c) xxxx evidence,

d) požadovat xxxxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxx, právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraného xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vyžadovat xxxx a xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx11) x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx nebo xxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů xxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx30) na xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1; na základě xxxxxxx žádosti Xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx provádí též xxxxx x řízení.

(6) Xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje z xxxxxxxx xxxx, kterým xxx umožněn xxxxxxx x utajovaným xxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 4.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvu vnitra xxxxxxxxxx potřebnou k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x).

(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 3.

§142

(1) Xxxx-xx Xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxx §87 xxxx. 2, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx písemnost xxxx xxxxxx označí, x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nalezenou xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx. Xxxx doručí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejímu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, doklad, xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se příslušník xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx informaci x xxxxxxx nezbytně xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§143

(1) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx orgány státu, xxxxxxxxx xxxxx, podnikající xxxxxxx osoby a xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxx.

(2) Xxx výkonu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řádu, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx moci, xxxxx xx v působnosti xxxxxxx utajovaných informací, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxx poskytnuty České xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx to xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx unii, xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x případech xxxxx §141.

(6) X případě xxxxxxxx, která xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§144

Xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řádu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnostní způsobilosti x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx, xxxxxx odejmutí utajované xxxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx utajení xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx utajení. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxxx, xxx xx stanovené xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx nedostatky.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pokynům xxxxxxxxxxx pracovníka xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxx odstavce 3 xxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu do 100&xxxx;000 Xx. Pořádkovou xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Úhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přesáhnout částku 400&xxxx;000 Xx. Xxx xxxxxx xxxxxx pokuty x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x vymáhání xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §156 odst. 3 x 7 xx 9.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§145

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která x xxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxx orgán xx xxxxxx nejméně xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů xxx, xxx xxx zastoupen xxxxx poslanecký xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politickému hnutí, xx něž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx je xxxx xxxxx. Členem xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx a povinnosti xxxx členů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis46).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ředitele Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do objektů Xxxxx.

(5) Xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx o činnosti Xxxxx,

x) zprávu o xxxxxxxxxxxx řízeních o xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxx podnikatele x xxxxxxx o xxxxxx x x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, osvědčení xxxxxxxxxxx xxxx dokladu [§137 xxxx. x)],

x) návrh xxxxxxxx Úřadu,

d) podklady xxxxxxxx ke kontrole xxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

e) xxxxxxx předpisy Xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zasahovat xx xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§146

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx, xx činnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx občanů xxxx xx rozhodovací xxxxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vadami, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx Xxxxx potřebné xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx porušení xxxxxx zaměstnancem Xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, je povinen xxxxxxx řediteli Úřadu x předsedovi vlády.

§147

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §146 xxxx. 2.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX

§148

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxx účastník bezpečnostního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §103 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx v žádosti x xxxxxx xxxxx §103 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx nalezenou xxxxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x utajované xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §71 xxxx. 5,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx kryptografické xxxxxxx splňujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 2,

g) provádí xxxxxxxx obsluhu kryptografického xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §40 odst. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 1,

i) xxxxxxx si přístup x xxxxxxxxx informaci, xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §11 xxxx. 1, nebo

j) xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Národního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. d), x) a x) xx trestný.

(3) Přestupku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) x x) xx dopustí xxx návodce xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx h),

d) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), x) xxxx x).

§149

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx má přístup x utajované xxxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x administrativních xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx xxxx, kopii nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxx x §21 odst. 6,

x) předá utajovanou xxxxxxxxx v xxxxxxx x §21 xxxx. 8,

x) xxxxxxx, přepraví xxxx přenese utajovanou xxxxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7 xxxx 9,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx původce xxxx xxxxxxxxxxx xxxx moci,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxx §24 xxxx. 5 xxxx 6,

x) xxxxxxx x utajovanou informací x informačním xxxxxxx, xxxxx není certifikován Xxxxxx nebo není xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx odpovědnou xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bezpečnostní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Úřadem xxxx xxxx xxxxxxxx xxx stupeň xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x rozporu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnicí xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiál x xxxxxxxxxxxxxxxxx pomůckách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) manipuluje x xxxxxxxxxxxxxxx materiálem x rozporu x §41 odst. 2 xxxx 3.

(2) Přestupku xxxxx odstavce 1 xxxx. x), b), x), x) x x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, návodce xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x), x), x) xxxx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. i), x) nebo k).

§150

(1) Fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. c),

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žádosti xxxxxxx osoby xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx pro xxxx xxx xxxxxxxxx neplatné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx §57 xxxx. 9, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx pro xxxx xxx xxxxxxxx ztrátu xxxx odcizení xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxx xxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 50 000 Xx.

§151

(1) Fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x) xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx obsažených, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 6.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 30 000 Xx.

§152

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1 xxxx. a),

b) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx dokladu xxxxx §87 odst. 1 xxxx. b), nebo

c) xxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxx x doklad xxxxx §87 odst. 1 xxxx. c).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.

§153

(1) Právnická xxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx, které mají xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 nebo 4 xxxxxxx u xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx provozní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx písemné xxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx informaci xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "XXXXXX",

x) nezřídí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx podle §71 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ředitele,

f) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx informaci xxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xx 4,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx informaci, aniž xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx její xxxxxxxxx nebo zneužití xxxx xxxxxxxx újmu xxxxx České republiky xxxx může být xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zrušení nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 6,

x) jako adresát xxxxxxxxx xxxxxxxxx neoznámí xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx utajení xxxxx §22 xxxx. 6,

j) xxxxxxxxx podle §28 xxxx. 1, 3 xxxx 4 nepřetržitou xxxxxxx u xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx zabezpečená xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx utajované xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §32,

x) xxxxxx xxxxxxxx x evidencí stanovených x §69 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídala xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanoveným xxxxx §31,

p) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §21 odst. 1 a 4, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenému xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nezajistí vytvoření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §33 xxx xxxxxxxx x §23 xxxx. 2 xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx informační xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx provozu odpovědnou xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxx Národním xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nezastaví xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxx komunikačního systému, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx kryptografickou xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx certifikován Xxxxxxxx xxxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx používá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k jinému xxxxx, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 2,

x) nezajistí obsluhu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx v §40 xxxx. 2,

x) nezajistí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §42 odst. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §43 xxxx. 2,

xx) nezřídí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 8 písm. x),

xx) neprovádí kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 odst. 1 xxxx. m) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx výsledek Xxxxx,

xx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxx xxxxx, Tajné xxxx Důvěrné v xxxxxxx x §77,

xx) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

xx) nevede xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §69 xxxx. 1 písm. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 300&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x), x), x), x) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), i), j), x), x), x), x), x) nebo xx),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x), q), x), s), t), x), x), w), x), x), z), xx), xx), cc), xx) xxxx xx).

§154

(1) Podnikatel, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neodevzdá xxxx xxxxxxx utajovanou xxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2,

x) neaktualizuje bezpečnostní xxxxxxxxxxx podnikatele xxxxx §98,

x) poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxxxx x xxxxxxx s §73 xxxx. b),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxxxxx utajení Xxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx Xxxxxxx zahraničnímu partneru x xxxxxxx s §73 xxxx. x),

x) xxxxxx z xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředek bez xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §15a xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15a odst. 3, nebo

g) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx vyhrazené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 6.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 2 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

§155

(1) Podnikatel, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. x) osvědčení xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) neoznámí podle §68 xxxx. x) xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx §68 písm. x) xxxxx údaje xxxxxxxxx v §97 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx x §98 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxx §68 písm. d) xxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxx podnikatele,

e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx cizí xxx xxxxxxxxx podle §57 xxxx. 9 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxx,

x) xxxx xxxxxxx osvědčení pro xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele xxx xxxx xxx, xxxx

x) nezabezpečí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §56 odst. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), b), c), x), x) xxxx x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§155x

(1) Podnikatel xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxx výkon xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx,

x) si zajistí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxxxxx, xxxx splňuje xxxxxxxx podle §15 xxxx. x), xxxx xx xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx splněny podmínky xxxxx §15a xxxx. 1, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, aniž splňuje xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. b).

(2) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx do

a) 500 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x).

§156

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx Úřad, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §148 odst. 1 písm. x) xx x) x x), §149 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §153 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x) x ff) x §154 odst. 1 xxxx. e), xxxxx projednává x xx něž xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§157

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx skutečnost xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xx x dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx informace podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx za xxxxxx utajení xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(3) Xxxx 1. xxxxx 2008 xx xxxxxxx xxxxxx utajení x xxxxxxxxxxx písemností xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2007 xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Osvědčení, xx xxxxxxxxxx xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx vydání, xxxxx xxxx vydáno xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx stupeň xxxxxxx Xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, věku x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přístupu xxxxxxx xxxxx k utajované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxx utajovanou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx osoba, která xx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx seznamovala x utajovanými skutečnostmi xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x nebyla xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx, xxxx mít xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přístup x xxxxxxxxxx informacím xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. To neplatí x xxxxx, která xxxxx tohoto xxxxxx xx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a bez xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxxxxx potvrzení, xxxxx xxx vydán xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx podnikatele xxx cizí moc, xxxxx xxxxxxxxx cizí xxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x případě xxxxxxxxx podnikatele x xxxxx výskytu utajované xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx pro jeho xxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx dobu xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Souhlas s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany vydané xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dobu platnosti x něm xxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxx skutečnostmi, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xx xxxx platnosti x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx vydán xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx platnosti x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(17) Xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(18) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se dokončí xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxx zákona s xxx, xx lhůta xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(19) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xx vztahuje lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x tím, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

(20) Xxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(21) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(22) Xxxxxxx prostředek podaný xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Kolegium xxx xxxxxxxxxx. Kolegium x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx vrátí xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tom, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxx xxxxxx; v xxxxxx případech xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx znovu xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(23) Xxxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(24) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(25) Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx provozovat do xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx xx 3 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(26) Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx byly vykonávány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx xx dobu 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx orgán xxxxx xxxx podnikatel do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx x provedení xxxx certifikace.

(27) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx tímto xxxxxxxxxxxxx používat x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 24 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, pokud Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx požádá o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(28) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxx, vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx navrhované osobě xxxx vydáno osvědčení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy pouze xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 45 xxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§158

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §7 odst. 3, §9 odst. 8, §15a xxxx. 7, §23 xxxx. 2, §33, §53 xxxx. x) x x), §64, §75a xxxx. 4, §79 odst. 8, §85 xxxx. 5 a §135. Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §34 xxxx. 6, §35 xxxx. 6, §36 xxxx. 4, §44 x §53 xxxx. x) až f).

§159

Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxx části xxxxx hlavy IX, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxx podle §116 x na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

§160

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx x. 164/1999 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x o změně xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx x. 363/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 148/1998 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Zákon x. 386/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 148/1998 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx č. 340/2002 Sb., xxxxxx xx stanoví seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx vlády č. 385/2003 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx stráž.

6. Xxxxxxxx xxxxx č. 31/2005 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx nařízení vlády x. 212/2005 Xx.

7. Xxxxxxxx xxxxx č. 246/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxxx x. 89/1999 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 246/1998 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxx x. 152/1999 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx vlády č. 246/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx seznamy xxxxxxxxxxx skutečností, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 89/1999 Sb.

10. Xxxxxxxx xxxxx x. 17/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 246/1998 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx xxxxx č. 275/2001 Xx., kterým xx xxxx nařízení vlády x. 246/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx vlády x. 403/2001 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx xxxxx x. 246/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13. Xxxxxxxx xxxxx x. 549/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 246/1998 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxxx x. 631/2004 Xx., kterým xx xxxx nařízení xxxxx x. 246/1998 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx č. 137/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx stanovení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxx administrativní xxxxxxxxxxx.

16. Xxxxxxxx č. 245/1998 Sb., x xxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

17. Xxxxxxxx x. 397/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 245/1998 Sb., x osobnostní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

18. Xxxxxxxx č. 263/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ověřování bezpečnostní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

19. Xxxxxxxx č. 12/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků.

20. Xxxxxxxx x. 337/1999 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 12/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků.

21. Vyhláška č. 56/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, provádění xxxxxx xxxxxxxxxxx a náležitostech xxxxxxxxxxx.

22. Xxxxxxxx č. 339/1999 Sb., x xxxxxxxxx bezpečnosti.

23. Xxxxxxxx č. 136/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx certifikátu.

24. Xxxxxxxx č. 348/2002 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§161

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.

Xxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. r.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx řízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, osvědčení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx vztahují xxxxx xxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxx 2; x xxxxxxxx xx xxxxxx dokončí xxxxx zákona x. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxx osvědčení podnikatele xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Vyhrazené a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx zastavují dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx oznámení xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx delikt xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, vydané xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, se považuje xx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona x. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 x xxxxx XX xxxxxx x. 412/2005 Xx., xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost.

2. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §148 xxxx. 1 písm. x) xx h) x x), §149 xxxx. 1 xxxx. x) xx k), §153 odst. 1 xxxx. b), x) xx x) x xx) x §154 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 412/2005 Sb., xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dokončí Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx práv x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Národním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §52 xxxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxxx smluv uzavřených xxxxx §46 odst. 15 xxxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 14 xxxxxx č. 412/2005 Xx., xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Národnímu xxxxx xxx kybernetickou a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona veškeré xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 a 2 x x xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Národní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx doklady x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx působnosti, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx bezpečnostního úřadu xxxxx xxxxxx x. 412/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x. 412/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 308 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 457/2016 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2017, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx předcházející xxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxx působnosti Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx na Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx.

9. Certifikát informačního xxxxxxx, certifikát xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, certifikát xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaný Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 412/2005 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost.

Čl. XV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 205/2017 Sb. x účinností od 1.8.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx §136 odst. 4 xxxxxx x. 412/2005 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxx poprvé pro xxxxxxxxxx xxx 2021. Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx Úřadu podle xxxxxx zákona se xxxxxxxxxxx platu x xxxxx x dohod x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 46/2020 Xx. s účinností xx 12.3.2020

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx podle §94 xxxx. 4 nebo §96 xxxx. 4 xxxxxx č. 412/2005 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x které Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx mít přístup x xxxxxxxxx informaci xxxxx §60a xxxxxx x. 412/2005 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, kdy xxx vyhlášen válečný xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stav xxxx stav ohrožení xxxxx, nebo byl xxxxxxx xxxx nebo xxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx státu vyhlášen x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však po xxxx 12 měsíců xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §99 xxxx. 4 xxxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nerozhodl, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Vyhrazené podle §80a xxxxxx č. 412/2005 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx, že žádost xxxx podána x xxxx, kdy xxx xxxxxxxx válečný xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx státu, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx nouzový stav xxxx stav xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxx žádosti, x xx xx doby xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 523/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 11.12.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 412/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2006.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

119/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.5.2007

177/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.7.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

32/2008 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 106/99 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.3.2008

124/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

126/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

250/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony související x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2008

41/2009 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

226/2010 Xx., xxxxx XX xx xxx 4.5.2010 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §58 odst. 6 xxxxxx č. 412/2005 Xx., x xxxxxxx utajovaných informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 7.8.2010

255/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 412/2005 Xx., o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx a xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojistných xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

128/2012 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 412/2005 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx 47/2012 Sb.

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x kybernetické bezpečnosti)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

250/2014 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.12.2014

204/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

375/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx postupech a xxxxxx krize na xxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

135/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností od 1.10.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

x xxxxxxxxx od 19.9.2016

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

205/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 181/2014 Xx., o xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x x xxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2017

256/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 412/2005 Xx., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

35/2018 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv

s účinností xx 1.1.2024

46/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/1993 Xx., o Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 12.3.2020

523/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 11.12.2020

261/2021 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

177/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx zákonů x mezinárodních xxxxx x o tvorbě xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x mezinárodních xxxxx (xxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxxx §3 xxxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, §2 odst. 7 xxxxxx č. 238/2000 Xx., x Hasičském xxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, §55b xxxx. 3 xxxxxx č. 49/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 258/2002 Xx.
2) Xxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) Zákon č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Zákon č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7) Zákon č. 6/1993 Sb., o Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §14 xxxx. 3 trestního xxxxxxxx.
11) Zákon č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 126/2003 Xx.
12) §68 xxxx. 1 xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
13) §3 xxxxxx x. 153/1994 Xx., o zpravodajských xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
14) §68 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Zákon č. 328/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) Zákon č. 29/2000 Sb., x poštovních xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) §7 x xxxx. zákona x. 499/2004 Xx.
19) §10 xxxxxx x. 153/1994 Xx.
20) Zákon č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxxx §14 xxxx. 3 xxxxxx č. 219/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, §50a odst. 1 xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx č. 26/1993 Xx.
22) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) §69 xxxxxxxxxx zákoníku.
24) §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 153/1994 Xx.
§15 odst. 2 xxxxxx č. 154/1994 Xx.
25) §33f xxxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxx x. 1/2002 Sb.
§23f xxxxxx x. 283/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 265/2001 Sb.
26) Xxxxx č. 137/2001 Sb., x zvláštní xxxxxxx svědka x xxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx zákona x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, ve xxxxx pozdějších předpisů.
27) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28x) Zákon č. 125/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
29) Xxxxxxxxx xxxxx č. 218/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 46/2004 Xx., xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektrotechnice, xx xxxxx vyhlášky x. 98/1982 Xx.
30) Například xxxxx č. 283/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 137/2001 Sb.
31) Xxxxxxxxx §47a xxxx. 6 xxxxxx x. 283/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 137/2001 Sb.
32) Například xxxxx č. 38/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon) x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 273/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb.
34) Zákon č. 41/1993 Sb., x ověřování xxxxx opisů xxxx xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu okresními x obecními xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx x xxxxxxxxx úřady, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §18 x §19 xxxx. 1 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
41) Xxxxx č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
43) Xxxxx č. 153/1994 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 283/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
43a) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43b) §1 xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43x) §13b xxxxxx č. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx. a xxxxxx x. 342/2006 Sb.
43x) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
43e) §4 xxxx. h) xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
43f) §57 xxxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
44) Xxxxx č. 153/1994 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 154/1994 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
46) Xxxxx č. 90/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49) §29 písm. x) xxxxxx x. 134/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

50) §193 zákona x. 134/2016 Xx.

51) §195 zákona x. 134/2016 Xx.
52) Zákon č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

53) §104 xxxx. x) xxxxxx x. 134/2016 Xx
54) Xxxxx č. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx dokumentů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55) §63 xxxx. 3 a 4 xxxxxx x. 499/2004 Xx.