Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 31.12.2023.


Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

412/2005 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

ČÁST DRUHÁ - OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Hlava I - Úvodní ustanovení

Újma zájmu České republiky a nevýhodnost pro zájmy České republiky §3

Stupně utajení §4

Druhy zajištění ochrany utajovaných informací §5

Hlava II - Personální bezpečnost

Podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené §6 §7

Bezúhonnost §8 §9 §10

Podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné §11

Podmínky pro vydání osvědčení fyzické osoby §12

Osobnostní způsobilost §13

Bezpečnostní spolehlivost §14

Hlava III - Průmyslová bezpečnost

Podmínky přístupu podnikatele k utajované informaci a formy přístupu podnikatele k utajované informaci §15

Prohlášení podnikatele §15a

Podmínky pro vydání osvědčení podnikatele §16

Ekonomická stabilita §17

Bezpečnostní spolehlivost §18

Způsobilost zabezpečit ochranu utajovaných informací §19

Formy přístupu podnikatele k utajované informaci §20

Hlava IV - Administrativní bezpečnost

Vyznačování údajů a evidence utajované informace §21 §22 §23

Hlava V - Fyzická bezpečnost §24 §25

Projednávání utajovaných informací §26 §27 §28 §29 §30 §31

Projekt fyzické bezpečnosti §32

Zmocňovací ustanovení §33

Hlava VI - Bezpečnost informačních a komunikačních systémů §33a

Informační systém §34

Komunikační systém §35

Manipulace s taktickou informací §35a

Hlava VII - Ochrana utajovaných informací při zpracování v elektronické podobě v zařízení, které není součástí informačního nebo komunikačního systému §36

Hlava VIII - Kryptografická ochrana §36a §37

Kontrolovaná kryptografická položka §37a

Výkon kryptografické ochrany §38

Zvláštní odborná způsobilost pracovníka kryptografické ochrany a zkouška zvláštní odborné způsobilosti §39

Provozní obsluha kryptografického prostředku §40

Manipulace s kryptografickým materiálem a kontrolovanou kryptografickou položkou §41

Přeprava kryptografického materiálu a vývoz kryptografického prostředku §42

Kompromitace kryptografického materiálu §43 §43a

Zmocňovací ustanovení §44

Kompromitující vyzařování §45

Hlava IX - Certifikace §45a

Společná ustanovení §46

Žádost o certifikaci technického prostředku a platnost certifikátu technického prostředku §47

Žádost o certifikaci informačního systému a platnost certifikátu informačního systému §48

Žádost o certifikaci kryptografického prostředku a platnost certifikátu kryptografického prostředku §49

Žádost o certifikaci kryptografického pracoviště a platnost certifikátu kryptografického pracoviště §50

Žádost o certifikaci stínicí komory a platnost certifikátu stínicí komory §51

Smlouva o zajištění činnosti §52

Zmocňovací ustanovení §53

Hlava X - Osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele, zvláštní přístup a zprošťování mlčenlivosti

Osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele §54 §55 §56 §56a

Osvědčení fyzické osoby pro cizí moc a osvědčení podnikatele pro cizí moc §57

Zvláštní přístup k utajované informaci §58

Jednorázový přístup k utajované informaci §59 §60 §60a §61

Přístup k utajované informaci na základě uznání bezpečnostního oprávnění vydaného úřadem cizí moci §62

Zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost §63

Zmocňovací ustanovení §64

Hlava XI - Povinnosti při ochraně utajovaných informací

Obecné povinnosti §65

Povinnosti fyzické osoby, která má přístup k utajovaným informacím, a fyzické osoby, která je držitelem osvědčení fyzické osoby §66

Povinnosti odpovědné osoby §67

Povinnosti podnikatele, který je držitelem osvědčení podnikatele §68

Povinnosti podnikatele, který učinil prohlášení podnikatele §68a

Povinnosti právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které mají přístup k utajované informaci, a orgánu státu §69

Povinnosti při ochraně průmyslového vlastnictví §70

Bezpečnostní ředitel §71

Personální projekt §72

Hlava XII - Poskytování utajovaných informací v mezinárodním styku

Podmínky poskytování utajovaných informací §73

Podmínky poskytování utajovaných informací mezi orgánem státu a cizí mocí §74 §75 §75a

Povolení a souhlas při poskytování utajovaných informací §76

Způsob poskytování utajovaných informací §77

Způsob poskytování utajovaných informací Evropské unie v jejím rámci a mimo něj §78

Registry, pomocné registry a kontrolní body §79

ČÁST TŘETÍ - BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOST

Citlivá činnost §80 §80a

Podmínky pro vydání dokladu §81

Bezúhonnost §82

Osobnostní způsobilost §83

Spolehlivost §84

Doklad §85

Povinnosti právnické osoby, podnikající fyzické osoby a orgánu státu §86

Povinnosti fyzické osoby §87

Výkon citlivé činnosti pro potřeby zpravodajských služeb §88

ČÁST ČTVRTÁ - BEZPEČNOSTNÍ ŘÍZENÍ

Hlava I - Obecná ustanovení

Obecné zásady bezpečnostního řízení §89

Vyloučení z řízení §90 §91

Účastník řízení §92

Hlava II - Průběh řízení

Zahájení řízení §93

Žádost fyzické osoby §94

Dotazník fyzické osoby §95

Žádost podnikatele §96

Dotazník podnikatele §97

Bezpečnostní dokumentace podnikatele §98

Žádost o doklad §99

Dotazník §100

Zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu §101

Společná ustanovení §102 §103

Svědek §104

Pohovor §105

Znalec §106

Úkony v řízení

Úkony v řízení o vydání osvědčení fyzické osoby §107

Úkony v řízení o vydání osvědčení podnikatele §108

Úkony v řízení o žádosti o doklad §109 §110 §111

Přerušení řízení §112

Zastavení řízení §113

Zajištění účelu a průběhu řízení

Předvolání §114

Předvedení §115

Pořádková pokuta §116

Lhůty, počítání času a doručování §117 §118

Počítání času §119

Doručování §120

Rozhodnutí §121

Náležitosti rozhodnutí §122

Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí §123

Bezpečnostní svazek §124

Hlava III - Rozklad a soudní přezkum

Základní ustanovení, lhůty pro podání rozkladu a jeho náležitosti §125 §126 §127

Postup Úřadu před rozhodnutím ředitele Úřadu §128 §129

Rozhodnutí ředitele Úřadu v řízení o rozkladu §130 §131 §132

Hlava IV - Soudní přezkum a závěrečné ustanovení §133 §134

Hlava V - Zmocňovací ustanovení §135

ČÁST PÁTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY §136

Úřad §137

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost §137a §138 §138a

Spolupráce Úřadu a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost §138b §139

Zpravodajské služby §140

Ministerstvo vnitra a policie §141 §142

ČÁST ŠESTÁ - KONTROLA §143

Opatření k nápravě §144

ČÁST SEDMÁ - KONTROLA ČINNOSTI ÚŘADU §145 §146 §147

ČÁST OSMÁ - PŘESTUPKY §148 §149 §150 §151 §152 §153 §154 §155 §155a

Společné ustanovení k přestupkům §156

ČÁST DEVÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §157

Zmocňovací ustanovení §158 §159

Zrušovací ustanovení §160

Účinnost §161

Nález Ústavního soudu - č. 226/2010 Sb.

č. 255/2011 Sb. - Čl. II

č. 205/2017 Sb. - Čl. XV

č. 46/2020 Sb. - Čl. IV

č. 523/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

412

XXXXX

xx dne 21. xxxx 2005

o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a s xxx spojený výkon xxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx označená x xxxxxxx x xxxxx zákonem, jejíž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxx xxx tento xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§139),

x) zájmem Xxxxx xxxxxxxxx zachování xxxx xxxxxxxxxx, svrchovanosti a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obrany, xxxxxxx xxxxxxxxx a ochrana xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) porušením xxxxxxxxxx xxx ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1), xxxx2), xxxxxx město Xxxxx3), xxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x obec4) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx; orgánem xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx5), Xxxxxxxx zpravodajství6) a Xxxxx národní xxxxx7),

x) xxxxxxxxxx osobou

1. u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. u xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, kdo xxxxx x xxxx xxxx,

3. x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zřízené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx, kdo xx xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxx,

5. u Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ředitel,

6. x České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

7. u xxxxx ředitel krajského xxxxx,

8. x hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

9. x městské xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxx, starosta xxxxxxx xxxxx,

10. x xxxxxxxxxxxx města xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

11. u xxxxxxx xxxx a obcí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxx, xxxxxxxx,

12. x organizační xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx ten, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx samosprávného xxxxx vykonávajícího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

13. x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxx 6 xx 11 xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8) xxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx, xxx xx odpovědnou osobou xxxxx ta x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a

14. podnikající xxxxxxx osoba9),

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, x nichž xxxxxxxxx xxxxxxxxx vznikla, xxxx Úřad průmyslového xxxxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 4,

x) xxxx xxxx cizí xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx nadnárodní xxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx fyzická nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx informaci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx záznam x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) bezpečnostním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pravidel, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, bezpečnostní parametry x xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx míry ochrany xxxxxxxxxxx informací,

k) bezpečnostním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx, charakterizované xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§3

Xxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxx České republiky xx xxxx xxxxx xx mimořádně vážnou xxxx, vážnou xxxx x prostou xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx neoprávněné xxxxx xxxx zneužitím utajované xxxxxxxxx, které může xxx xx následek

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svrchovanosti, xxxxxx celistvosti nebo xxxxxxxxxxxxxx základů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ztráty xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ekonomiky Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx narušení xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vážné ohrožení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činnosti zpravodajských xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Evropské xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx jejího členského xxxxx xxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) mimořádně xxxxx xxxxxxxxx diplomatických nebo xxxxxx vztahů České xxxxxxxxx k Organizaci Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Vážná xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zneužitím xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxx za následek

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, územní xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx škodu Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxxxx xxxx hospodářské xxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) vážné xxxxxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k Organizaci Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx jinému xxxxx, xxxx

x) vážné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx

x) zhoršení xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivce,

c) xxxxxxxx bojeschopnosti xxxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické smlouvy, Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx státu,

f) xxxxxxx, xxxxxxx anebo xxxxxxxx prověřování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závažných xxxxxxx10) nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxxxxxx škody Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx ekonomických xxxxx Xxxxx republiky.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace neoprávněné xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx mít xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxx, ztížení xxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxx vyšetřování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx významných xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxx jejího xxxxxxxxx státu,

d) narušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxx, xxxx

x) narušení xxxxxxxxxxxxxx operací xxxx xxxxxxxx zpravodajských služeb.

§4

Stupně utajení

Utajovaná xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxx tajné, xxxxxxxx její vyzrazení xxxxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx České republiky,

b) Xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zneužití xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx České republiky,

c) Xxxxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

d) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx nevýhodné xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací

Ochrana utajovaných xxxxxxxxx xx zajišťována

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx fyzických xxxx, xxxxx mají xxx přístup x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx výchova x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx tvoří xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro přístup xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx v souladu x tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx tvorbě, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, odesílání, xxxxxxxx, přenášení, ukládání, xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx, xxxxxxxx jiném xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informacemi,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxxxx systém opatření, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx pokus x něj xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx systémů, kterou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx správy x uživatele xx xxxxxx činnost x xxxxxxxxxxx xxxx komunikačním xxxxxxx a

f) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx tvoří xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx utajovaných informací xxxxxxxx kryptografických xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx ukládání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Hlava XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx

§6

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, jestliže xxx nezbytně xxxxxxxxx x výkonu xxx xxxxxx, pracovní nebo xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§54) xxxx xxxxxxx (§80) a xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§58 xx 62).

(2) Xxxxxxxx xx xxxx fyzické osobě, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) dosáhla alespoň 18 xxx xxxx,

x) xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 ověřuje a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, kdo xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnou osobou, xxxx jí xxxxxx xxxxx. Jde-li o xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx není odpovědná xxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x oznámení xxxxxxx osobě vydává xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Vyhrazené. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx x oznámení xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "Xxxx") na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§7

(1) Podmínka xxxxxxxxxxxx xx prokazuje prohlášením xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx občanským xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx bezúhonnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů11) x x případě xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx cizinec státním xxxxxxxxxxxx, jakož i xxxxx, x němž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu delší xxx 6 xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesmějí být xxxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Doklady podle xxxxxxxx 1 předkládá xxxxxxx xxxxx.

(3) Prováděcí xxxxxx předpis xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x svéprávnosti.

§8

Bezúhonnost

Podmínku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činu vztahujícího xx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xx xx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx nebyla.

§9

(1) Před xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxxxxx xxx, kdo xx vůči fyzické xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zajistí její xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx není odpovědná xxxxx podle xxxx xxxxx, zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx toho, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci xxxxxx. Xxxxxxx podepisuje fyzická xxxxx a ten, xxx poučení provedl; xxxxx výtisk xxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxx uloží12).

(2) Xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxx dne xxxx xxxxxx ověřovat xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §6 odst. 2 xxxx. x) a x); xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty, xxxxxxxx-xx důvodné xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx přestala některou x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx oznámení xxxxx, že fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedenou v §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx osobou toho, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3,

x) úmrtím xxxx prohlášením xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx v xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx jeho celistvost,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxx nesplnila xx xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxx §10 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx jej xxxxx, x xxxx-xx xxx, xxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx dokladu, nebo

j) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x) xx xxx, xxx xxxxxxxx vydal, xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxx přístup x utajované xxxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxx. Xxx xxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx x), x), x) xxxx x) xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx zániku xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx12).

(5) Xxxxx xxxxxxx oznámení xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxx xxxxxxx toho, xxx oznámení xxxxx, x vydání xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x utajované xxxxxxxxx není zánikem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx 5 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx původní.

(6) Při xxxxxx platnosti oznámení xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x) je xxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), c) xxxx x) xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxx poučena xxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx držitelem xxxxxxxx, xxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx informaci xxxxxx xxxxxxx Vyhrazené.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx vydal xxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx uvedených x §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x),

2. xxxxxxxx, xxxxxx xxxx poškození xxxxxxxx,

3. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

4. skutečnosti xxxxxxx x §9 xxxx. 3 xxxx. x), x) x x),

x xx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx, xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx dozvěděla,

b) v xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxxxxx xx stanovené lhůtě xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx11), x xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxx, v xxxx xxxxxxx pobýval xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 letech, a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

Podmínky přístupu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx Důvěrné

§11

(1) Fyzické xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx k utajované xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, Tajné xxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxx, pracovní xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx xxxxxxx osoby (§54) xxxxxxxxxxx stupně xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx (§58 xx 62).

(2) Před xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx informaci xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx Xxxxxxx xxx, xxx xx xxxx fyzické xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávního, xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx, xxxx xxx není xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxx xxxxx, zajistí xxxxxxx odpovědná osoba xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx přístup x xxxxxxxxx informaci xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a ten, xxx poučení provedl; xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx předá, xxxxx xxxxxx xxxxx12) x xxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx zaslání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx13) (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx služby") x xxxxxxxxx podle §140 xxxx. 1 xxxx. x) x na Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §141 xxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx Bezpečnostní informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ředitele Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ministr xxxxxx x poučení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obrany; xxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§56 xxxx. 1) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, členského xx xxxxxxxxx vztahu, xx xxxxxx xxx xxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

§12

Podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx státním xxxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 2,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx bezpečnostně xxxxxxxxxx.

(2) Podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§55).

§13

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splňuje xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxx xxx vliv na xxxx spolehlivost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (§106) i xx základě znaleckého xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx služba x xxxxx příslušníků, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo x přijetí do xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 xxxx. x) x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx x osobnostní xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) závažná xxxx opakovaná xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) činnost, xxxxxxxxxxx x potlačování xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx, xx xxxx majetkové xxxxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx složky xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správy Xxxxxxxxxxx štábu Československé xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prokazatelnou spolupráci x bývalou Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx armády xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) užívání xxxx xxxxxxxx,

x) úmyslné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxx xxxxxx újma xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx má vliv xx důvěryhodnost xxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodné xxx objektivní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věci x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§94) xxxx x jiném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu x příloze k xxxx žádosti,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx součinnosti xxx bezpečnostním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxx na potrestání xxx úmyslný trestný xxx, x nichž xxxxxxxxx zkušební doba xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx narovnání xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx 3 xxxx. a) xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94 zjišťují xx období od 15 xxx věku; xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) xx zjišťují 10 xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx stupeň xxxxxxx Xxxxxxx, 15 xxx xxxxxx xxx stupeň xxxxxxx Tajné x 20 xxx xxxxxx xxx xxxxxx utajení Xxxxxx xxxxx, xxxx xx období xx 15 xxx věku xxxxx toho, které x nich je xxxxxx.

(5) X bezpečnostnímu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) se nepřihlíží, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxx xxxx ovlivnit schopnost xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx rozsahu, xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 4.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx příslušníků, xxxxxxxxxxx x uchazečů x xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xx služebního xxxxxx může xxx xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyšetření.

Xxxxx XXX

Xxxxxxxxxx bezpečnost

Podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x utajované xxxxxxxxx

§15

Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci

a) stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud

1. xxxxxx xxxxxxxx prohlášením xxxx xxxxxxxxx zabezpečit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"), nebo

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§54),

x) xxxxxx xxxxxxx Důvěrné x xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§54) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak (§58 xx 62).

§15x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud

a) xx xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Vyhrazené vytvořeny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§20) x xxxxxxxxxxx xxxxx zajištění xxxx xxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx oznámení, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §15 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx vyhrazené xxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx prvním přístupem x této xxxxxxxxx; xxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprodleně Xxxxx.

(3) Podnikatel, x xxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx, Úřadu.

(4) Xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx x utajované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tuto skutečnost xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3 xxxxxx xxxx xxxxxx prohlášení podnikatele; xx xxxxxxx, došlo-li x xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. a).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikatele xxxxxx

x) xxxxxxxxx 5 xxx xxx xxx, xxx xxxx učiněno,

b) xxxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx,

x) dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx zánikem xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, nebo

f) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx zánik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikatele xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) až x) xxxx, xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 255/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§16

Podmínky pro vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Osvědčení xxxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx bezpečnostně xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx je držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx stupeň utajení, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu48).

(2) Podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d) musí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§55).

§17

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxxx,

x) x kterého xxxx xxxxxxxx moratorium15),

b) xxxx jehož xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx15),

x) x xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na něj x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x řešení krize xx finančním xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx považovat xxxxxxxxxxx,

x) který xx xxxxxxx nedoplatek xx xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x příjmů, xx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušného penále x dlužné xxxxxx, xxxxxxxxx na vyměřeném xxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx trvale xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxx

x) x něhož bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxxxx spolehlivost

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx zjištěno xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, člena kontrolního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo jeho xxxxx, člena xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x potlačování xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx je společníkem, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx na volbu xxxx xxxxxxxxx statutárního xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx akcie xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx též xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxx zamlčení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx objektivní x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu věci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání osvědčení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx údajů uvedených x xxxxxxx podle §96 nebo x xxxxx materiálu poskytnutém Xxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) kapitálové, finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiným fyzickým xxxx právnickým osobám xxxxx x cizí xxxx, které vyvíjejí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx odsouzení xxxxxxx xxxxx, která xx společníkem xxxxxxxxxxx, xxx úmyslný xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx volbu xxxx jmenování statutárního xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podnikatele xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, členského xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x cizí moci, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

i) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. 1, nebo

k) pravomocné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) x xxxxxxxx 3 xxxx. f) xx xxxxxxx prosadit xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, odvolání xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxx družstva. Xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx možnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx, jimiž se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§19

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací

Podmínku způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx stupni xxxxxxx x xxxxx přístupu x xxxxxxxxx informaci.

§20

Formy přístupu podnikatele x xxxxxxxxx informaci

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x utajované xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxx, nebo xx xx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxx u něho xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx mají xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx smlouvy.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§5 xxxx. x)].

Xxxxx IV

Administrativní xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§21

(1) Xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 x xx xxxxxxx v xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx svůj název, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Na xxxxxxxxx informaci xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx cizí xxxx vyznačí orgán xxxxx, xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx (§77 xx 79), xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x §4, x to x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána x xx xxxxxx xxxxxxx je utajovaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxx (například xxxxxxx "XX", "XXXX" xxxx "NATO"), nebo x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx moci xxxx se stupněm xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace xx nevyznačuje.

(3) Xx xxxxxxxxx informaci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx") x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx členem, xx xxxxxxx xxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx "KRYPTO", xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx "XXXXXX", xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx).

(4) Nelze-li na xxxxxxxxx údaje podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx tak, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x administrativních pomůckách xxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx stanoveným; xx xxxxxxx, xxxxx u xxxxxxxxxxxx materiálů xxxxxx xxxxxxx Vyhrazené x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx neevidují. X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx předávání, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx, kopie nebo xxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Tajné xxxx Xxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nadřízené osoby.

(7) Xxxxxxxxxx informaci xxx xxxxxxxxxxx xxxx přenášet xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na jejím xxxxxx xxxxxxx x xx jejím xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx prostřednictvím kurýrní xxxxxx nebo držitele xxxxxxxx xxxxxxx17).

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§23 xxxx. 1).

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze v xxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxx, stanovené podle xxxxxxxxxx právního předpisu18), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které jsou x xxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx služebním poměru xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxx vyřazování xxxxxxxxx informace ve xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18).

§22

(1) Stupeň utajení xx utajované xxxxxxxxx xxxxxxx původce xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak (§70).

(2) Xxxxxxxxx stupně xxxxxxx xx utajované xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx souhlasu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx uplynutím xxxxxxxxx doby.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx informace, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx byl-li xxxxxx xxxxxxx stanoven neoprávněně, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx toto zrušení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx utajení xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, zda xxxxx xxx utajení informace xxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx ode xxx jejího xxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx stupně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx utajované informace. Xxxxxxxx utajované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost všem xxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 na utajované xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxx nástupce, a xxxx-xx xxx, nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Úřad.

§23

(1) Nejde-li o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadující xxxxxxxx xxxxx nakládání, xxxxxxxxxx se povinnost xxxxxxxxx x §21 xxxx. 8 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obdobnými xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu19) x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx a nepožaduje-li xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx utajované xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xx 4 a §22 odst. 1, 3, 4 x 7, xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx utajované xxxxxxxxx,

x) druhy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §21 xxxx. 5, x xx v xxxxxx knih, xxxxxx xxxx xxxxx, jejich xxxxxxxxxxx x organizační x technické xxxxxxxxx xx xxxxxx vedení, x rozsah podkladových xxxxxxxxx stupně utajení Xxxxxxxxx k utajované xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pořizování opisu, xxxxx, výpisu a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§21 xxxx. 6), xxxxxx vyznačování xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx k přepravě, xxxxxxxxx, převzetí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 7 až 9 x k xxxxx x tím související xxxxxxxxxx x xx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí xx nich, x xx xxxxxxx ve xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx x přenos xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx systému spisové xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxx nakládání x xxxxxxxxxxx informacemi xxxx xxxxxxx užití xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxx55), xx xxxxxxx xxxxxxxx 1, §21 xxxx. 1 xx 4, §21 odst. 5, x xxxxxxxx xxxxx věty první xx xxxxxxxxxx, §21 xxxx. 6, xxxxx xxx x xxxxxxx, §21 xxxx. 8 xx 10 x §22 obdobně. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kryptografických prostředcích xxxxxxxxx.

(4) Xxxx vyhlašuje xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx převodní xxxxxxx xxxxxx utajení xxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxx bezpečnost

§24

(1) Xxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Objektem xx budova nebo xxxx ohraničený xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx nachází xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostor x objektu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x objektu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Přísně xxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx oblasti.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) x zabezpečené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx x utajované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx neoprávněná xxxxx,

x) x odůvodněných xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědné osoby xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x objektu xxxx xxxxxxxxx, než je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace, pokud xx zajištěno, xx x utajované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

d) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx souhlasem odpovědné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxx, xxxxx xx zajištěno, xx k utajované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osoba.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ukládá x xxxxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x v xx popřípadě x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx schránce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx utajení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxx ukládá, x xxxxxxx xx xxxxx nejvyššího stupně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxx zpracovává, xxxxxxxx xx kategorií

a) Xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxx,

x) Xxxxxxx, xxxx

x) Xxxxxxxxx.

(2) Zabezpečené xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařazují xx xxxx

x) třída X, xxx xxxxxxx xx xxxx oblasti xxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx II, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xx xxxx xxx kontrolovány xxxxxxxxxx xxxxx §27. Xxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx třídy XX, x xx x xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx povolen.

(4) X odůvodněných případech x xxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxx osoby nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx I na xxxxx XX, xxxxx xx zajištěno, xx x utajované xxxxxxxxx xxxx přístup xxxxxxxxxxx xxxxx.

§26

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x jednací xxxxxxx xxxxx §24 odst. 4 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx požádat Úřad x provedení xxxxxxxx, xxx x jednací xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených k xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx této kontroly xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rovněž u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxxx xxxxx. Xxxx kontrolu Xxxx zajistí x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "policie"). Xxx xxx potřeby xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kontrolu provádějí xxxx.

(3) Vstup do xxxxxxx oblasti x xxxxxx x ní xxxx xxx kontrolován xxxxxxxxxx xxxxx §27. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do jednací xxxxxxx pouze x xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx oblasti xxxxx povolen.

§27

Xxxxxxxxxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxx

x) ostraha,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prostředky.

§28

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zajišťuje x xxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx zabezpečená xxxxxx xxxxxxxxx

x) Přísně xxxxx, xxxxxxx 2 xxxxxxx u xxxxxxx,

x) Xxxxx, xxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxx x 1 xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx narušeno,

c) Xxxxxxx, xxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxx poplachové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rychlý zásah, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X objektu, xx xxxxxx se nachází xxxxxxxxxxx oblast nejvýše xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, x x xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx oblasti xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnou xxxxxx.

(3) X objektu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx tajné, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 osobami u xxxxxxx; x objektu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx 1 xxxxxx x objektu x 1 další xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xxxxxx xxxxxx zásah, xx-xx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx narušeno.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu státu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx a xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxxx oblasti x jednací oblasti x xxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx způsob manipulace x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vstupů xxxxx §30 odst. 1 písm. b), x způsob xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x způsob xxxxxxxx pohybu osob x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jednací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§30

(1) Technickými prostředky xxxx xxxxxxx

x) mechanické xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx signalizace,

d) speciální xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) tísňové xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek xxxx xxxxxxxx,

x) zařízení fyzického xxxxxx xxxxxx informací,

i) xxxxxxxx proti pasivnímu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx dále xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx politickými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx písemné stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x příslušné zpravodajské xxxxxx; xxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxx stanovisko xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx, xx xx za to, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Bodové xxxxxxxxxx (§31 odst. 1) xx xxxxxxxxx certifikovaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§46 xxxx. 1 xxxx. x)] x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředkům.

(3) Xxxxxxxxx prostředky uvedené x xxxxxxxx 1 xxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x mezinárodním ozbrojeném xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxxxx xxxx humanitární xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x případě xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxx ohrožení xxxxx20), x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx vojenského xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxx x vojenskou xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vojenského xxxxxx nahradit xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx x §28, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil nebo xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů21) anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 10 xxx ode dne xxxxxx xxxx žádosti. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx Xxxx zašle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx podání jeho xxxxxxx; pokud by xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx zahraničně xxxxxxxxxxx xxxx bezpečnostními xxxxx České xxxxxxxxx, Xxxx žádosti nevyhoví x tuto skutečnost xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§31

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx; bodové xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxx odpovídat xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblasti x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x jednací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednací xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx.

(5) Orgán státu, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pravidelně xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti odpovídají xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti ochrany xxxxxxxxxxx informací.

§32

Xxxxxxx fyzické xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxx, xxx xx x objektu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Přísně xxxxx, Xxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx

x) určení objektu x xxxxxxxxxxxxx oblastí, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x určení xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vyhodnocení rizik,

c) xxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx objektu a

e) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x krizových situacích.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kategorie Vyhrazené, xxxxxxxx

x) určení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jejich hranic x xxxxxx xxxxxxxxx x tříd xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx fyzické xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x jednací xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx a

e) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx situacích.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx kategorie Xxxxxx xxxxx, Xxxxx a Xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx obsahuje

a) xxxxxx xxxxxxx včetně xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx bez zabezpečené xxxxxxx obsahuje určení xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx.

(6) Na projekt xxxxxxx xxxxxxxxxxx se x případech podle §30 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxxxx; rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx u xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxxxxxx ředitele.

§33

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx utajení (§24 xxxx. 6),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx ostrahy (§28) x zabezpečení jednací xxxxxxx xxxx zabezpečené xxxxxxx touto ostrahou, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §28 xxxx. 4, x to v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo na xxxxxxxxx zabezpečené xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§29),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x §30 xxxx. 1, a zabezpečení xxxxxxx, xxxxxxx oblasti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na kategorii xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nejnižší xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx základní metody xxxxxxxxx xxxxx (§31 xxxx. 1 x 2),

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx použitá xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx utajovaných informací, x xxxxxxxxxx na xxxxxx utajení utajovaných xxxxxxxxx (§31 xxxx. 5),

x) obsah provozního xxxx objektu x xxxxx zabezpečení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx oblastí a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx [§32 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x §32 odst. 3 xxxx. x) x x)].

Xxxxx VI

Bezpečnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systémů

§33a

Státní xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 205/2017 Xx. x účinností xx 1.8.2017

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx jeden xxxx xxxx počítačů, xxxxxx xxxxxxxxxx vybavení, x xxxx patřící xxxxxxxxx xxxxxxxx, správa xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x k xxxxxx xxxxxxx xx vztahující xxxxxxx xxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxxx sběr, xxxxxx, zpracování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "informační xxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx Národním xxxxxx xxx kybernetickou x informační bezpečnost [§46 xxxx. 1 xxxx. b)] x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Informační xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x době xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx informačního xxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Nakládat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pouze x xxxxxxxxxxx xxxxxxx splňujícím xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxxxx informačního xxxxxxx xx provozu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx tohoto xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx stupni xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx provozním xxxx x

x) obsah xxxxxxxxxxxx dokumentace informačního xxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Komunikačním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "komunikační systém") xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přenosové xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obsluhu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Komunikační xxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x Národního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxx, xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxx xxxx provozovat.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splňujícím xxxxxxxx podle odstavce 2.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx pověřenou xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx systém podnikatele, xxxxx má xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikatele xxxxxx též schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx.

(6) Prováděcí právní xxxxxxx stanoví

a) obsah xxxxxxx o schválení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxxx x xxxxxx x podmínky xxxx xxxxxxxxxxx.

§35x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x informačním xxxx xxxxxxxxxxxx systému a xxx xxxxxxx se xxxxxx kryptografickou xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx taktické xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx manipulace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx standard.

§35a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při zpracování x elektronické podobě x xxxxxxxx, které xxxx součástí informačního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§36

(1) Xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx stroji x xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx formátu, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx x souladu s xx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxxxx jeho xxxxxxxxxx provozování,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

Hlava VIII

Kryptografická xxxxxxx

§36x

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxx této xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 205/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§37

(1) Kryptografickým xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx dokument.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§46 xxxx. 1 xxxx. x)].

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx určené x výrobě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx materiálu xxxx x výrobě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředků. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx standardy x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Kryptografické xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx distribučním x xxxxxxxxxx místem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx xxx před xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx certifikováno Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§46 xxxx. 1 písm. x)].

(5) Xxxxx státu, právnická xxxxx a podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx evidence xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§37a

Kontrolovaná xxxxxxxxxxxxxx položka

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx do xxxxxxx podle odstavce 3, xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx pouze x xxxxxxx x bezpečnostním xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxx výrobce, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx do xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kryptografických xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx to v xxxxxxx se xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§38

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany xx rozumí

a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) speciální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxx materiálu k xxxxxxxxx xxxx funkce.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pracovník xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx").

§39

Xxxxxxxx odborná způsobilost xxxxxxxxxx kryptografické ochrany x zkouška zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxxxxx ochrany (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx") zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx, schopnost jejich xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1. Tyto xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou a xxxxxxxxxx bezpečnost zkouškou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"). Odborná xxxxxxx xxxxxxx xxxx zkušební xxxxxx; to není xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odpovědná xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxxx orgánu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxx, xxx xxxxxx odbornou xxxxxxx, vydá Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxx x tom evidenci. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xx xxxxxx nejdéle xx 5 let.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx zkoušce xxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx podnikatele x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Odborná xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxx přihlášky. Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jím xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx oznámí xxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; oznámení xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx 20 dnů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zkoušky. Ten, xxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx opakovaně. Xxxxxxxxx zkouška xxxx xxx vykonána xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx smlouvu x xxxxxxxxx činnosti xxxxx §52, jejímž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) odborné xxxxxxx a vydání xxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx způsobilosti, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx §38 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx §38 odst. 1 xxxx. x).

Xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxx.

§40

Provozní obsluha xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx obsluhu kryptografického xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx pověřenou xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 1 nebo §11 xxxx. 1 x

x) xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§41

Manipulace s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x kryptografickým materiálem xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx x xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ním xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(3) Ochranu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x materiálu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx do stupně xxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxx zajistit xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x materiál xxxxxx xxx dohledem jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Kontrolovanou xxxxxxxxxxxxxxx položku lze xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, ukládat, xxxxxxxxxxx, vyvážet, xxxxxxxxxxx x distribuovat způsobem, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxxx.

§42

Přeprava xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Kurýrem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx

x) xxxx x přepravě pověřena xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Z xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx vyvážet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§46 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Národního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost. Xx xxxxx xx xxxxxxxxxx používání certifikovaného xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; tuto xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx právní nárok.

(4) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§43

Xxxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x kryptografickým xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx způsobit xxxxxxxx xxxxxxx utajované xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx povinna neprodleně xxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu xxx kybernetickou a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§43x

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x kryptografického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx smlouvy, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx materiálu xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx x kryptografického xxxxxxxxx xxx vojenské xxxxx zajišťuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx evidencí, xxxxxxxxx funkce, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Národnímu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx služby xxx kryptografický materiál Xxxxxxxx xxxx upraví xxxxxxxxxxxx standard.

§44

Xxxxxxxxxx ustanovení

Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) organizaci, obsah x způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) minimální xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kryptografické xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zajišťování xxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx zaškolování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxx kryptografického xxxxxxxxx x vzor xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx materiálu,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) bližší xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx materiálem,

j) obsah xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxx x §37 odst. 5,

l) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx činností xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x materiálu x xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx §41 odst. 3.

Xxxxxxxxxxxxxx vyzařování

§45

(1) Ochranou xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxx Přísně xxxxx, Xxxxx xxxx Důvěrné xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, musí xxx tato xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost [§46 xxxx. 1 xxxx. x)].

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx únikem xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx schvalování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx státu xxxx podnikatele x xxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxxxx informací.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §52 o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zabezpečené xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zpravodajskými službami, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyžadováno xxxxxxxx smlouvy podle §52. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx při schválení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předají xxxxxxxxxxxx xxxxxx Národnímu xxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx.

(6) Xxx provádění měření xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Národního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxxx

§45x

Xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

§45x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 205/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§46

Společná xxxxxxxxxx

(1) Certifikace xx postup, xxxx Xxxx xxxx Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx informacemi,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pracoviště pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §37 xxxx. 4, xxxx

x) ověřuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx nebo Xxxxxxx úřad pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilost xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, certifikát xxxxxxxxxxxx systému, certifikát xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx komory xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku obsahuje

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x typové xxxxxxxx technického xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx technického xxxxxxxxxx obchodní xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxx xxxxxx, identifikačním xxxxxx osoby (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxx, xxx-xx x právnickou xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx trvalého xxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xxxxx písmene x),

x) xxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx,

x) xxxxx vydání x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) otisk xxxxxxxx xxxxxxx x podpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx; xxxxx úředního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě.

(5) Certifikát xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) evidenční xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x),

x) xxxxx xxxxxx a xxxx platnosti xxxxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost a xxxxxx oprávněného zástupce Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx; xxxxx úředního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ověřena.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x

x) stupeň xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx komory, pro xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. c) x

x) stupeň xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxx xxxxx xxxx způsobilost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxx-xx Xxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx certifikátu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx odvolání xxxxxxxxx.

(11) Xxxx xxxxxxxxx x zániku platnosti xxxxxxxxxxx v případech xxxxxxxxx v §47 xxxx. 4 xxxx. x). Xxxxxxx úřad xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4 xxxx. x), §49 xxxx. 5 xxxx. x), §50 odst. 4 xxxx. x) x §51 xxxx. 4 xxxx. x). Odvolání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zániku platnosti xxxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zániku xxxxxxxxx certifikátu informačního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(12) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zanikla xxxxx §48 odst. 4 xxxx. x) x d), §49 xxxx. 5 xxxx. x), §50 odst. 4 písm. x) x x) nebo §51 xxxx. 4 xxxx. x) x x), xx držitel xxxxxxxxxxx povinen xx 5 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jestliže platnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4 xxxx. b), je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 5 dnů xxx xxx doručení xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

(13) Přílohou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kryptografického xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx provozování. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx mohou být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(14) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku (dále xxx "xxxxxxx"). X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první může Xxxx uzavřít x xxxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxx §52 x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(15) X provádění xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až e) xxxx Xxxxxxx úřad xxx kybernetickou a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §52 o xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x ověřování způsobilosti xxxxxxxxxxxx systému, kryptografického xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx stínící xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zpravodajskými službami.

(16) Xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §52, xxxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxxx úřad pro xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(17) X provádění xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx systém, kryptografický xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx úloh, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(18) Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 17 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dodržovat ustanovení xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Národního xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxx xx žadatel xxxxx §47 xxxx. 1, §48 xxxx. 1, §49 odst. 1, §50 xxxx. 1 x §51 xxxx. 1.

§47

Xxxxxx x certifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxx x Úřadu xxxxxxx, dovozce, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 odst. 14 a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx, kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx zveřejňován xx internetových xxxxxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká

a) xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředkem.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(6) Technický xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx x xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovištěm cizí xxxx.

§48

Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx u Národního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační bezpečnost xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx.

(2) Xxx, kdo x xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx úřadu xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost. Platnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxx x Tajné nejdéle 2 roky,

b) Důvěrné xxxxxxx 3 xxxx x

x) Xxxxxxxxx nejdéle 5 let.

(4) Platnost xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxx nakládání s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stupně xxxxxxx Důvěrné xxxx xxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx podnikatele,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx certifikátu, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxxxx, x zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xx žadatel xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému. Xxxxxxxxx žádost xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx původního certifikátu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Úřad xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xx 1 xxxx od xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxx; nelze-li xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, může ji xxxxxxxxx prodloužit ředitel Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx , xxxxxxx xxxx x 6 xxxxxx.

§49

Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxxxxxx, dovozce, distributor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Žádá-li o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přístup x utajované xxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 rozhodnutím xxxxxxx, xxxx-xx v xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Proti rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx x nelze xx xxx xxxxxxxxxx soudem.

(3) Xxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, předkládá x xxxxxxx certifikace na xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v potřebném xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(5) Platnost certifikátu xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxx

x) rozhodnutím Xxxxxxxxx úřadu pro xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx prostředek xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx Národnímu úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx původního certifikátu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(8) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxx přerušit xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x informaci xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxx způsobilost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx §48 xxxx. 6.

§50

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) O xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxx x Národního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační bezpečnost xxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxx kryptografické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikatel, xxxx xxx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx x certifikaci xxxxxxxxxxxxxxxx pracoviště podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx žádost Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx jeho platnosti,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) rozhodnutím Xxxxxxxxx xxxxx xxx kybernetickou x informační xxxxxxxxxx x xxxxxx platnosti xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykonávání xxxxxxxx xxxxxxxx,xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxxxxxx, x zrušení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxx kryptografické pracoviště xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx certifikátu, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kryptografického pracoviště. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx úřadu xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxx xxxxxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx původního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Národní xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen rozhodnout x xxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 1 xxxx; nelze-li vzhledem x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x této xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitel Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však x 3 měsíce.

§51

Xxxxxx x certifikaci xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx certifikátu stínicí xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx komory písemně xxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační bezpečnost xxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxx komora xxxxxxxxx.

(2) Xxx, kdo x certifikaci stínicí xxxxxx xxxxx odstavce 1 požádal, xxxxxxxxx x xxxxxxx certifikace xx xxxxxx Národního xxxxx xxx kybernetickou x informační bezpečnost xxxxxxxxxxx nezbytnou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 let.

(4) Platnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) zánikem xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx státu, xxxx

x) rozhodnutím Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx být xxxxxxx komora xxxxxxxxx x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx být xxxxxxx xxxxxx používána x bezprostředně xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx certifikátu, xx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx lhůty xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx §50 xxxx. 6.

§52

Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") uvedená x §39 xxxx. 3, §45 xxxx. 4 x §46 xxxx. 14 x 15 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx neurčitou. Xxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx vůle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxx x orgánem xxxxx xxxx podnikatelem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx pouze xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx,

x) zajištěny x xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, technicky x materiálně.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, je-li

a) xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stupně utajení; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §46 xxxx. 14 x 15.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x povinnosti účastníků xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6,

x) způsob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníků xx xxxxxxx,

x) souhlas xx zveřejněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x §46 xxxx. 14.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx xxx xxx stanoveno, xx Úřad xxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstoupí xx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uzavřenou smlouvou.

(6) Xxxx xxxx Národní xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxx, xxx druhý xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx obsah xxxxxxx xxx pouze písemnou xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy.

(8) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx písemnou xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.

§53

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví

a) náležitosti xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokumentaci xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx platnosti certifikátu xxxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx certifikátu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x certifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, certifikaci kryptografického xxxxxxxxxx x certifikaci xxxxxxx komory, x xxxxxxxxxxx nezbytnou x xxxxxxxxx certifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x certifikace xxxxxxx xxxxxx,

x) způsob x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx x obsah xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 13,

d) xxxxx certifikátu informačního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx a certifikátu xxxxxxx xxxxxx,

x) náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx hodnocení jejich xxxxxxxxxxxx x

x) náležitosti xxxxxxx orgánu státu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §52.

Xxxxx X

Osvědčení fyzické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a osvědčení xxxxxxxxxxx

§54

(1) Osvědčení fyzické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx fyzické xxxxx obsahuje

a) xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx, rok x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) státní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx ; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě.

(3) Osvědčení xxxxxxxxxxx obsahuje

a) identifikaci xxxxxxxxxxx firmou xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx-xx x právnickou xxxxx, x xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x),

x) uvedení nejvyššího xxxxxx xxxxxxx utajované xxxxxxxxx, xxx přístup x níž osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx §20,

x) xxxxx vydání x xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx úředního xxxxxxx x podpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx osvědčení xxxxxx x elektronické xxxxxx.

§55

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxxxx

x) Přísně xxxxx 5 let,

b) Xxxxx 7 xxx x

x) Xxxxxxx 9 xxx.

§56

(1) Platnost xxxxxxxxx xxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx doby jeho xxxxxxxxx,

x) dnem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu (§123 xxxx. 3, §126 xxxx. 4) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§101),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx byla-li xxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo ztráty,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx x xxx xxxxxxx jsou nečitelné xxxx xx porušena xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx z údajů x xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovního poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vydané Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx, xxx přestane xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §141 xxxx. 1, xxx-xx o osvědčení xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Ministerstvem xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo jej xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podnikatele xxx xxxxxxx formu xxxxxxxx podnikatele x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx utajení, nebo

n) xxxx doručení rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx přístupu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), d), x) nebo x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci, která xx byla xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx xx ji xxxxxxx xxxx do jehož xxxxxxxxxx náleží; xxxxx-xx xxx učinit, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx. Utajované xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxx, xxxx-xx xxx, Xxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), b), x) nebo m) xx odpovědná osoba xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, povinen xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx neměla xxxxxxx x utajované xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x m) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovědnou xxxxx x xxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx osoby; Xxxx xxxxxxxxx stejně x x xxxxxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx stupeň xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx platnosti xxxxx odstavce 1 xxxx. e), x) xxxx g) xxxxxx xxxxxxx Úřad x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podnikatele x xxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčen; Úřad xxxx do 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§56a

(1) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx podle §56 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx xxxxxxxxx zpravodajská služba xxxx fyzické osobě xxxx osvědčení, které xxxxxxxxx osvědčení původní, x xx xx xxx vzniku xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx osoby xxxxx §56 odst. 1 xxxx. x) vydá xxxx fyzické osobě xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osvědčení původní,

a) xxxxxxxxx zpravodajská služba, x xx ke xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnance xxxxxxxxxx do zpravodajské xxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx, x to xx xxx, kdy se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx osobou xxxxxxxx x §141 xxxx. 1, nebo

c) Xxxx x xxxxxxxxx případech, x xx xx xxx následujícímu xx xxx zániku platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx 5 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx podat xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení; xxxxxxxx žádosti xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(3) Příslušná xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx postupu xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx 5 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx v §54 xxxx. 2 písm. x) xx x) x den zániku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xx orgánu státu, xxxxx vydal xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx předá xx 5 xxx xxx xxx doručení xxxx xxxxxxx.

§56x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.5.2007

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx cizí xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx

(1) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx nebo podnikatel xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizí moci, xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx §15 písm. b), x xxxxxxxx-xx tak xxxx xxx, být xxx držitelem xxxxxxxxx xxx xxxx moc.

(2) Xx-xx to x xxxxxxx x bezpečnostními x ekonomickými zájmy Xxxxx republiky x xx xxxxxxx vyplývajícími xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx s xxxxx osobou xxxxxx xxxxx §101 odst. 1, Úřad na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx platného osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx moc.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §54 x tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 potvrzuje, xx u jeho xxxxxxxx bylo provedeno xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxx x xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx podnikatele xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx přístupu podnikatele x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx vydává xx xxxx nezbytně nutnou, xxxxxxx xxxx xx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx podnikatele.

(7) Platnost xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2 xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podnikatele, xxxxx-xx x zánik xxxxx §56 xxxx. 1 xxxx. e) xxxx x), xxxx

x) z xxxxxx xxxxxxxxxxx x §56 odst. 1 xxxx. a), e), x), x), x) xxxx n).

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §56 odst. 1 xxxx. x) xx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 4 nebo §96 xxxx. 4, xxxxxxx xxxx xx xxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxx vyhlášen xxxxxxx xxxx nebo xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx ohrožení xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), nebo xxx-xx xxxxxxx stav xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx o této xxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx povinen xxxxxxxx xx xx 15 xxx Xxxxx, xxxxxxx-xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §56 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) až n), xxxx

x) jeho platnost x xxxxxx xxxxxxxxxxx x §56 odst. 1 xxxx. x).

(10) Xx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, Úřad vydá, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx partnera xxxx xxxx moci, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxxxxxxxx xxxxx §5 u xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona.

Zvláštní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§58

(1) Xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x utajované informaci xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx Parlamentu,

c) xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x zástupce Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x členové Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx x utajované xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxx jmenování xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx výkonu x v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx informacím xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx lze umožnit xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx24), informátorovi25) nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxxxxxxx ochrana xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx26), xxxx příslušníku xxxxxxxxxxxx služby, který xx xxxxxxx v xxxxxx zvláštní27). Xxxxxxx xxxx osoby provede xxx, xxx jí xxxxxxx x utajované xxxxxxxxx umožní. Této xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx moci.

(4) Xxxxxxxx právní xxxxxxx28) xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx a za xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx soudním xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx řízení správním, x to x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxx jejich xxxx x xxxxxx povinností x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x utajovaným xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx případech xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(5) Poučení podle §2 písm. i) x xxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 xxxxxxx ten, x xxxx to stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx28). Xxxxxxx se provede xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §9 xxxx. 1; xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx spisové xxxxxxxx věci, xxxxx xx předmětem xxxxxx, x poučení o xxx, xx xxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx uvedené x odstavcích 1 x 4 nemají, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, předsedy Poslanecké xxxxxxxx Parlamentu, předsedy xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, přístup x utajované xxxxxxxxx xxxx xxxx.

§59

Xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxx může Xxxx ve xxxxxxxxxxx x odůvodněných případech xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístupem x xxxxxxxxx informaci xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vyšším, xxx xx xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx dobu 6 xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxxx vydat xxxxx xxx přístup x xxxxxxxxx informaci xxxxx §20 xxxx. 1 písm. x).

(3) Xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1 ministr xxxxxx, a to xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Žádost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx jednorázového přístupu,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx umožněn,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osvědčení xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx jednorázového xxxxxxxx x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx písemný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vydáním xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) Xxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 neprodleně, xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Odpovědná osoba xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx přístup xxxxxxx xxxxx x utajované xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3, xxxxxxx její xxxxxxx.

(6) Xx udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x utajované informaci xxxx xxxxxx xxxxx x lze jej xxxx xxxxx udělit xxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx informaci cizí xxxx lze jednorázový xxxxxxx xxxxxxx pouze x souladu x xxxxxxxxx této cizí xxxx.

§60

(1) V případě xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zahraničí xxxx x záchranné xxxx xxxxxxxxxxx akci x xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx válečného stavu x v xxxxxxx xxxxx nebezpečí, xxxxxxxxx xxxxx xxxx stavu xxxxxxxx státu20) xxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx osvědčení fyzické xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo x důvodu xxxx xxxxxxxxxxx x významu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x jejími xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x následky jejich xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx osoba xxxx xx xxxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx záznam xxxxx x xxxxxxxx zašle xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx; xxxx-xx poučení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx, uvede xx xxxx xxxxxxxxxx x písemném záznamu. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službou, xxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxx xxxx druhé za xxxxxxxxxx ani xxxxxxx xx Xxxxx nezasílají, xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx záznam, xxxxx neprodleně xxxxx Xxxxx.

(6) X mimořádných xxxxxxxxx xxx přístup x xxxxxxxxx informaci xxxx moci xxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxx xxxx moci.

§60x

Xxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx oprávněn x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx. a), xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 4 xxxx §96 xxxx. 4, xxxxxxx xxxx xx xxxx 12 xxxxxx xx uplynutí doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stupně xxxxxxx x v případě xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, kdy xxx vyhlášen krizový xxxx, nebo xxx-xx xxxxxxx stav xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx žádosti.

§60a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 523/2020 Sb. x účinností xx 11.12.2020

§61

Jednorázový xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §59 x xxxxxxx xxxxx §60 nelze xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxx tajné xxxx x xxxxxxxxx informaci, xx kterou se xxxxxxxx xxxxxxxx režim xxxxxxxxx.

§62

Xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx

(1) Přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, který xx x působnosti xxxxxxx utajovaných informací (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxx x xxxxxxx xx zahraničně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; na xxxx uznání xxxx xxxxxx nárok. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby; xxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx x prostřednictvím úřadu xxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx v xxxxxxx xxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x místo xxxxxxxx držitele bezpečnostního xxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění,

d) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, identifikačním xxxxxx x sídlem, jde-li x xxxxxxxxxx osobu, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x místem xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formě xxxxxxxx xxxxx §20 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx žádáno,

g) xxxx, xx xxxxxx xx xxx uznání xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx moci, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx, x xxxxxx, na xxxxxx xx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxxx ověřenou kopii; xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx moci, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, které se x žádosti xxxxxxx, xxxxxxx, xx žadatel xx držitelem příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx Xxxx xxxxx držiteli bezpečnostního xxxxxxxxx xx 10 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxx Xxxx xxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xx 60 xxx ode xxx xxxxxx jeho xxxxxxx; xxxxx by xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zahraničně xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, Xxxx žádosti nevyhoví x tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx v téže xxxxx písemně oznámí.

(5) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) xx d),

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění vydaného xxxxxx cizí xxxx,

x) xxxxxxxx nejvyššího xxxxxx xxxxxxx utajované xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 opravňuje,

d) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §20,

e) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx oprávněného xxxxxxxx Xxxxx; xxxxx úředního xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxx-xx uznání vydáno x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§63

(1) V řízení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxxx orgánu, odpovědná xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx oblasti xxxxx xxxxxxxxxx utajovaná xxxxxxxxx xxxxxx, fyzickou xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx (odstavec 8 x §133 xxxx. 2).

(2) X případě, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zproštění xxxxxxxxxxxx provést ředitel Xxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 zproštění xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x členů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxxxxxx Kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, zástupce Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Poslanecká xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) Xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxxxx Kanceláře Xxxxxxxxxx sněmovny,

e) předseda Xxxxxx u vedoucího Xxxxxxxxx Senátu,

f) předseda xxxxx u xxxxxxxx x vedoucích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních úřadů,

g) xxxxxxxx Ústavního soudu x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx,

x) ministr xxxxxxxxxxxxx x soudců xxxxxxxxxxx x xxxxxxx g), xxxxxxxx zástupců x xxxxxxxxxxx, vláda x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vnitra x ředitele Úřadu xxx xxxxxxxxxx styky x informace a xxxxxxx obrany x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx projednává xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna xxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu, do xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 je xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Zproštění mlčenlivosti xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx x na xxxx nezbytně nutnou. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx písemně. Stupeň xxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxx.

(8) Zproštění mlčenlivosti xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx by xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vážné xxxx vážné xxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§64

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby xxx cizí xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx x

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx osoby a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění podnikatele.

Xxxxx XI

Povinnosti xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§65

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Každý je xxxxxxx neprodleně odevzdat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informaci xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxx xxx xxxx osvědčení podnikatele xxx cizí moc (xxxx xxx "nalezená xxxxxxxxx") Úřadu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx republiky.

(2) Xxxxx, xxx xxx nebo xx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx zachovávat o xx xxxxxxxxxxx a xxxxx x xx xxxxxxx přístup neoprávněné xxxxx.

(3) Každý je xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Úřadem plnit xxxxxx kontrolního pracovníka xxx provádění neodkladných xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 1.

§66

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x utajovaným xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) dodržovat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vydal, do 15 dnů xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56 odst. 1 písm. b), x) xx i), x) nebo x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx cizí moc xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx byly uvedeny x xxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby; omezení xxxxxxx xxxxxxx změn, xxxxx i způsob x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) neprodleně xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 nebo §11 xxxx. 2, porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Na xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx, xxx nemá xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

§67

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx zajistit

a) xxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) jednou xxxxx xxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx informaci stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx ochrany,

f) neprodlené xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu x xxx, xx xxxx vydáním osvědčení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §121 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx,

x) neprodlené xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávního, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, Tajné xxxx Xxxxxxx; tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx odpovědnou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx policie xxxxx §141 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) K xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x §21 odst. 5, §23 xxxx. 1 xxxx. b), §59 xxxx. 1, §60 xxxx. 5, §63 xxxx. 1 a 4, §70 xxxx. 5 x x §77 xxxx. 2 xxxxx pověřit jinou xxxxx.

§68

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx držitelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx povinen

a) xxxxxxxx Xxxxx do 15 xxx osvědčení xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1 písm. x), x), g), x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit Úřadu xxxxxx nebo odcizení xxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §97 písm. x), x) nebo x) xxxxx §98 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx rozsahu xxxxxxx změn, xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx doložení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx se xxxx označením xxxxxxx xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §96; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx změn a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx přeměny xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx28a) xx 15 xxx ode xxx xxxx xxxxxxx.

§68x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx povinen

a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rozsahu §98 xxxx. x) x x) x xx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxx xxxxxxxxx mu xx poskytnout,

b) zabezpečit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x utajované xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx podnikatele Xxxxx podle §15a xxxx. 3,

x) oznámit xxxxx §15a xxxx. 4 xxxxxxx Xxxxx xxxx poskytovateli vyhrazené xxxxxxxxx ukončení xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx §15a xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §15a xxxx. 5,

x) xxxxxx x neprodleně předat xxxxxxxxxxxxx vyhrazené xxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx §15a xxxx. 3 Xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 5 xxxx. x) xxxx f) i xxxxxx xxxxxxxx potřebuje xxxxxxx x utajované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx.

§68x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§69

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x utajované xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx

(1) Právnická xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x mezinárodních xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxx přehled míst xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx informací Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx stupně utajení, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (§39); tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úseku odborné xxxxxxxxxxxx29),

x) neprodleně písemně xxxxxxx Úřadu skutečnost, xxxxx může xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vytvoření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, přepravu, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx utajované informace x xxxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x prováděcím právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x x těchto skutečnostech xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který nesplňuje xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx Národním xxxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxx x xxxxx, xx kterému bylo xxxxxxxxxxxxx a schváleno xx provozu,

j) vést xxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ochrany utajovaných xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxx x nepříznivých xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx; xxxx povinnost se xxxxxxxxxx xx zpravodajské xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 xxxx. x) x na Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x případech xxxxx §141 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxx porušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx Xxxxxxxx unie,

l) xxxxxx xxxxxxx poskytovaných utajovaných xxxxxxxxx (§79) a xxxxxx změny v xxx Úřadu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

m) provést xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxx x registru xxxxxxxxxxx informací x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x jejím výsledku xxxxxx Xxxxx do 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku spolu x xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ústředním xxxxxxxxx x registrem xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxx §78 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx partnerem xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxx §79 xxxx. 5,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx utajované informace xxxx moci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx registru (§79 xxxx. 2),

p) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním režimem xxxxxxxxx označené "ATOMAL",

q) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx kopii prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x doložit Xxxxx xxxxxxx xx

1. xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx veřejnou zakázku xxxx xxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx49),

2. xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx50) xxxxxx xxxxxxx Důvěrné xxxx xxxxx,

3. stanovení xxxxxxxxx xx profesní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení51) xxxxxxxxxxx x předložení xxxxxxx prokazujícího schopnost xxxxxxxxxx zabezpečit ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx oprávnění xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx vyšší xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx53) stupně xxxxxxx Xxxxxxx nebo xxxxx.

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx evidenci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, evidenci xxxxxxxxxx kryptografické ochrany, xxxxxxxx provozní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxx xxxxxx kryptografického xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx uvedená x odstavci 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 xxxx. x) x xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1.

§70

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxx Úřadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, užitného vzoru xxxx topografie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx"), je povinen xx xxxxxxxxx vyznačit xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx se, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci. Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx právnická osoba, xxxxx x přihlášce xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlášku xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx oblasti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, návrh stupně xxxxxxx potvrdí, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx předmět xxxxxxxxx utajovanou xxxxxxxxx, xxxxx zamítne; nenáleží-li xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vyjádření xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx potvrzení xxxx xxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx Úřadu průmyslového xxxxxxxxxxx xx xxxxx 60 dnů ode xxx doručení xxxxxxxxx Xxxxx, popřípadě xx x xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx utajení zamítl, x přihlášku xx xxxxx; x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx přihlašovatel splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který tento xxxxxx xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx (§21 x 22) vyznačí na xxxxxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxxxxxx nepodnikající xxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxx-xx předmět xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx, Xxxx průmyslového xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxx poučení, a xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx; odpovědná xxxxx přihlašovatele poučí xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxx potřebují; xxxxxxxx se xxxx xxxxx považují za xxxxx splňující xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, obsažené v xxxxxxxx této xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 věty poslední x §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxxxx ředitel

(1) Xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx osoba a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x utajované xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx zřídit x obsadit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ředitele. Funkci xxxxxxxxxxxxxx ředitele xxxx xxxxxxxxx x odpovědná xxxxx sama; xxxxx xx bezpečnostní ředitel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Orgán státu, xxxxxxxxx osoba a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx do 15 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci, a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou v xxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, nejde-li o xxxxxxx xxxxxxx v §67 xxxx. 2; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jmenováním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo funkcí xxxxx §69 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx ředitelem xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx bezpečnostního xxxxxxxx může vykonávat xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje podmínky xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx při xxxxxx této funkce xxxxxxx. U xxxxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xx funkci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stupně utajení, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx osvědčení.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx podnikatelů souběžně.

§72

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstva x další ústřední xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx bezpečnosti xx xxxxxxxx xxx x

x) xxxxxxxxxxxxx počet fyzických xxxx, u kterých xxxx nutné x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §92 xxxx. a), x xx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx úřady Xxxxx vždy xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Personální xxxxxxxx předloží Xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vždy xx 30. listopadu xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx XII

Poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx

§73

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, není-li x §74 stanoveno xxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx Důvěrné, xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx státu, právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti orgánu xxxxx, právnické osoby xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx x písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xxxxxxx věcné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti věcné xxxxxxxxxx xxxxxxx ústředního xxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

§74

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx orgánem xxxxx x cizí xxxx

(1) Xxxxxxx podmínek xxxxx §73 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxx státu a xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xx závazku xxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30), xxxx

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx cizí moci x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx19).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxxxxx lze xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §73 xxxx. x).

§75

(1) Xxxxxx xxxxx §73 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxx utajovaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) důvody, xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx x souhlas žádá; xx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizí moci xxxxxxx xxxxx.

(2) Přílohou xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx x povolení xxxx xxxxxxx podle §73 xx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizí moci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx-xx zároveň x xxxxxx podle §75a, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx (§77 xxxx. 6) xxxx xxxxxxxxxxxx partnerovi, xxxxxxxxxx bezpečnostní instrukci; xx platí xxxxxxx x xxx orgán xxxxx.

§75x

(1) Smlouva, při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxx x utajované informace, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx popřípadě xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx schválena

a) Úřadem, xxxxx xx to xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx x dohodě xxxxx písmene b) xxxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do věcné xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, xx xxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx náleží, x xxxxxx-xx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx dohody xxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx podle xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx zahraničním xxxxxxxxx x zpravodajskou xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx a strukturu xxxxxxxxxxxx instrukce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§76

Povolení x xxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Před xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. a) xx Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, do xxxxx oblasti věcné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx orgán xxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxxxxxxx xx nevyžaduje. Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx partnera xxxxxx xxxxxx cizí xxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxx zahraničního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx zpravodajská služba x ústřední správní xxxx poskytnou Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ve lhůtě 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx vydá xxxxxxxx §73 xxxx. x) ve xxxxx 60 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx informace byla xxxxx xxxxxxxxxxx ohrožena, Xxxx žádosti xxxxxxxx x tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedené xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx vydá xxxxxxx xxxxx §73 xxxx. b) ve xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby; x případě, kdy xx utajovaná xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ústřední správní xxxx xxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedené xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxx a xx udělení souhlasu xxxxx §73 není xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. a).

§77

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx stupně utajení Xxxxxx tajné, Tajné xxxx Důvěrné x xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxx x §79 xxxx. 2, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 5, x §78 nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zpravodajskou službou x xxxxxxxx službou xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19) se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědná xxxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti, soudy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x obdobnými xxxxxx xxxx moci xx xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx předpis31) jinak, xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx státu x policie vedou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §73 se xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx x případech xxxxx §60 xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxxx informaci xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx moci xxxx zahraničnímu xxxxxxxxxx.

§78

Způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Důvěrné xxxx Xxxxxx republikou a xxxxxxxxx státy Evropské xxxx xxxx mezi Xxxxxx republikou x xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí podle §79 odst. 3.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje na xxxxxxxxxxx utajované informace, xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3.

§79

Xxxxxxxx, pomocné xxxxxxxx x xxxxxxxxx body

(1) X xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx eviduje x xxxxxxxxx protokolech x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Přísně xxxxx, Tajné xxxx Xxxxxxx poskytovaná x xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx utajovaná xxxxxxxxx zaznamenává x xxxxxxxxx jednacích xxxxxxxxxxx x předává zpracovateli.

(2) Xxxx zřizuje x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx informací, xxxxx xx poskytují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 (xxxx xxx "ústřední xxxxxxx").

(3) Xxxxx xxxxx, právnická xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"); x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xx vedou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx poskytují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §78 xxxx. 1. Zřízení xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Úřad xx oprávněn před xxxxxxx xxxxxxxx provést xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx registru.

(4) Orgán xxxxx, xxxxxxxxx osoba xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx zvýšení operativnosti xxxxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxxx, jako xxxx xxxxxxx xxxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx cizí xxx nebo zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informaci xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx x §77 xxxx. 1 nebo §78 xxxx. 1, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo v xxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxx §78 xxxx. 1 x registru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Orgán státu, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx změny x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činnosti.

(8) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx registru x xxxxxxxxxxx bodu,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §69 odst. 1 xxxx. m),

d) xxxxx písemné xxxxxxx x zřízení registru,

e) xxxxxxxx zřízení, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a

f) xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§80

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Citlivou činností xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx (§88) nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx32), xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx způsobilá je xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby (xxxx xxx "doklad").

§80x

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx dokladu x xxxxxx uvedeného x §85 odst. 3 xxxx. x), do xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 4, xxxxxxx však po xxxx 12 xxxxxx xx uplynutí doby xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podána x xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řízení x této žádosti.

§80a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 523/2020 Xx. x účinností xx 11.12.2020

§81

Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx

(1) Doklad Úřad xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx plně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx 18 xxx xxxx,

x) xx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

e) xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o svéprávnosti. Xxxxxxxx věku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx cestovním dokladem xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ověřuje xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx11) x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx písemností xxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x státu, x xxxx cizinec xxxxxxx x posledních 10 letecj nepřetržitě xx dobu delší xxx 6 xxxxxx. Xxxxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxxxx nesmějí xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx osobnostní xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §13 odst. 2.

§82

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx na xx xxxxx, jako xx odsouzena nebyla.

§83

Osobnostní xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilosti splňuje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx poruchou či xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§84

Spolehlivost

(1) Podmínku spolehlivosti xxxxxxx fyzická osoba, x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx okolnost.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxx majetkové xxxxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx změny údajů x xxxxxxx podle §99 xxxx v xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx odsouzení xxx xxxxxxx xxx,

x) chování, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) styky s xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx vyvíjela činnost xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx součinnosti xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §101 xxxx. 1, xxxx

x) podmíněné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, u xxxxx xxxxxxxxx zkušební xxxx xxxxx neuplynula, xxxxx schválení narovnání xxx úmyslný trestný xxx.

(4) Negativní xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xx zjišťují za xxxxxx 10 xxx xxxxxx xx podání xxxxxxx xxxxx §99, xxxx za xxxxxx xx 15 xxx xxxx podle toho, xxxxx z nich xx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx negativní xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxx může ovlivnit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x době xxxxxx xxxxxxx, x jejímu xxxxxxx x charakteru x k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 4.

§85

Xxxxxx

(1) Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx je 5 xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxx, xxxxx, rok x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx vydání x xxxx platnosti a

f) xxxxx úředního razítka x podpis oprávněného xxxxxxxx Xxxxx; otisk xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxx v elektronické xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx (§123 xxxx. 3, §126 xxxx. 4) x xxxxxxx jeho xxxxxxxxx (§101),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxx, xxxx xxxxx prohlášením xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx v xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx některého x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx,

x) vrácením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx držitel xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx platnosti xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), e) nebo x) požádá písemně Xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; Xxxx xxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nový, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§86

Povinnosti právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx jsou povinni

a) xxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxx xxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx nim xx xxxxxxxxx poměru xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx,

x) zajistit neprodlené xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx §121 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, než uvedenou x xxxxxxx x), xxxxx může mít xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx platnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§101), x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxxx Xxxxx x xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx z xxxxxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx držitele xxxxxxx xxxx osvědčení.

§87

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinna

a) odevzdat Xxxxx xx 15 xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zanikla xxxxx §85 odst. 3 xxxx. x), x), x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxx písemně oznámit Xxxxx ztrátu nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx žádosti x xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx hlášení xxxx, xxxxx i xxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx.

§88

Xxxxx citlivé činnosti xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxxxx x §140 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx službu xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §81 z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x doklad se xxxxxxxx.

(4) Zpravodajská služba xxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx splní podmínky xxxxx §81, a xx na xxxx xxxxxx x provedení xxxx činnosti.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXX ŘÍZENÍ

Hlava X

Xxxxxx ustanovení

§89

Obecné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení

(1) Úřad x bezpečnostním řízení (xxxx jen "xxxxxx") xxxxxxxxx tak, xxx xxx úplně a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx v rozsahu, xxxxx xx xxxxxxxx xxx rozhodnutí.

(2) Xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx osobní čest x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx řízením xxxxxxxxx.

(3) X řízení se xxxxx x písemnosti xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx o výkon xxxx xxxxxxxxxxx národnostní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu33). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx předložit x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx v úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx34).

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx k xxxx xx zkrácení xxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx řízení xx xxxx xxx xxxxxxxxxx advokátem nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx zvolí. Zmocnění x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx plnou xxxx. Účastník může xxx pouze xxxxxxx xxxxxxxx. X osobních xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Účastník xxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx svazku x xxxxx xx x něj výpisy, x xxxxxxxx té xxxxx bezpečnostního xxxxxx (§124), xxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Úkony xxxxxxxxx xxxx Úřadu xx xxxxx učinit, xx-xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§90

Xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxxxxx xx podílející xx xxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxx"), o xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx má x xxxxxxx xx xxxx poměr x xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx takový xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x jeho nepodjatosti, xx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx řízení ovlivnit.

(2) Xxxxxxxxx xx též xxxxxx osoba, která xx účastnila xxxxxx x téže xxxx xx jiném xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podjatost xxxxxx osoby xx xxxxx do 15 xxx ode xxx, xxx xx x xxxxxx osobě xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, proti které xxxxxx xxxxx námitka xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx tvrzení xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se nepřihlíží.

(4) Xxxxxx osoba, xxxxx xx dozví x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx neprodleně uvědomit xxxxx nadřízeného. Xx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx úkony, které xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 a 3 xx 5 se xxxxx xxxxxxx x xxx účast znalců x xxxxxxxxxx x xxxxxx.

§91

V xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x žádostech xxxxx §94, 96 x 99 a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxx xxxxx §101.

§92

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) x řízení x xxxxxxxxx xxxxx §94 xxxx 99 xxxxxxx xxxxx, která xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, pro kterou xx xxxxx §93 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxxx podle §96 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, osvědčení podnikatele xxxx xxxxxxx xxxxx §101 držitel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Hlava XX

Xxxxxx xxxxxx

§93

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdy xx

x) Xxxxx doručena xxxxxxx žádost xxxxx §94, 96 xxxx 99,

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby - xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx organizace, jejímž xx Xxxxx republika xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, osvědčení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oznámení Xxxxx x zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxx (§101),

d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxx (§125) xxxxxx xxxxx §131 xxxx. 3.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxx.

Žádost xxxxxxx xxxxx

§94

(1) Xxxxxx o vydání xxxxxxxxx xxxxxxx osoby (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx utajení x xxxxxxxx místa xxxx xxxxxx podle §69 odst. 1 xxxx. x), které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, kdo xxxx xxxxxxxxxx informaci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx

x) vyplněný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x listinné x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správnost údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobilosti,

d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 35 x 45 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx ji x čelném xxxxxxx x výškou obličejové xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx 13 mm, xxx xxxxx s xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx hlavy, xxxx-xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx důvody xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zakrývat xxxxxxxxxxx část způsobem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx,

x) je-li xxxxxxxx, xxxxxx obdobný xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx11) státu, jehož xx státním příslušníkem, xxxxx x xxxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx; xxxxx doklad xxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 4 x xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 měsíce,

g) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx §52 xxxx. 2 xxxxxxxx řádu, x xx x xxxxx xxxxxxx údajů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti fyzické xxxxx.

(4) Má-li xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx písemně xxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx, x xx xxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

x) 3 xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx,

x) 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx stupeň utajení Xxxxx x

x) 10 xxxxxx x osvědčení xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx utajení Přísně xxxxx.

(5) Xxxxxx podle xxxxxxxx 4 musí xxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx k xx xxx přiloženy xxxxxxx xxxxx odstavce 2. X xxxxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) se x xxxxxxx přiloží pouze x xxxxxxx, došlo-li x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx změnám xxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxx stupeň xxxxxxx, xxx který xx xxxx vydáno xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu, která xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dosavadního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Požádá-li x vydání osvědčení xxxxxxx osoby xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejímž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §93 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx osoba, x vydání jejíhož xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 xxxxxxx.

(8) Důvod xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xx celou xxxx xxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo x).

§95

Dotazník xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx občanství xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxxx xxxxxx xxxx, kde se xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 90 xxx,

x) xxxxx x dokladu xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a označení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti,

g) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx data xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) rodinný xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx 90 dnů,

j) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) předchozí xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) příslušnost, xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxxx moci nebo xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx v §14 xxxx. 3 xxxx. x), x výjimkou xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 1990,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx občany Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, x xxxxxxxx kontaktů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 1990, pokud xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jde x kontakty xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx35) x užívání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx hráčství,

q) xxxxx xxxxxxxxxx na látkách xxxxxxxxx x xxxxxxx x) x na xxxxxxxx x léčba xxxxxxxxxxxxx hráčství,

r) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) příslušnost x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx,

x) xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) x x) u xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx)52) x xxxx xxxxxxxx 18 xxx žijících x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx36).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) a §94 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Žádost xxxxxxxxxxx

§96

(1) Žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxxxxxx nutnosti přístupu xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx utajení a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx i elektronické xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 x rozsahu x xxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcně x místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx xxxxx §52 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx, x to v xxxxx xxxxxxx údajů xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx mít podnikatel xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx před xxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx

x) 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx,

x) 9 xxxxxx u xxxxxxxxx podnikatele xxx xxxxxx xxxxxxx Tajné x

x) 11 xxxxxx x xxxxxxxxx podnikatele xxx stupeň utajení Xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx x xx být xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se údaje xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§97

Dotazník xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx podnikatele xxxxxxxx tyto xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxxx, místa, okresu x státu xxxxxxxx, x xx x xxxx xx xx xxxxxxxx rejstříku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, x xxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, firma x xxxxxxxxxxxxx xxxxx společníků, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx platných bankovních xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x spořitelních a xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x pronajaté xxxxxxxxxxx x nebytové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve kterých xx vyskytuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25, xxxxxx uvedení jejich xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx37), vede-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx x daňovým xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx38), a xxxxx x xxxxxx xxxxxxx závěrkám ověřeným xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx53), x to xx xxxxxxxxxx 5 let,

f) xxxxxxxxxx x přijaté xxxxxx a úvěry x posledních 5 xxxxxx,

x) xxxxxxx, jejichž xxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx v xxxxxxxxxx 5 letech,

i) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uskutečněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 20 % xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu,

l) údaje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx vůči xxxxx xxxxx §17 odst. 2 xxxx. x) x x),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) trestní xxxxxx.

§98

Xxxxxxxxxxxx dokumentace podnikatele

Bezpečnostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obsahuje

a) xxxxx utajovaných informací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x stupně xxxxxxx x v xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx zakázky, též x xxxxxxxx specifikace xxxx zakázky, a xxxx specifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nimž xx xxx xxx xxxxxxxxxx přístup, x xxxxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxx utajení x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx informace xx mu xxxx xxx poskytnuta nebo xx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, též x uvedením předpokládané xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx možného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, vhodná x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx snížení xxxxx,

x) xxxxxxx realizace xxxxxxxxxxxx druhů zajištění xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx,

x) xxxxxx funkcí a xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx informacím, x uvedením jejich xxxxxxx čísla a xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx osoby žádají, x u xxx xxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x stupeň xxxxxxx, xx který xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx

§99

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnou xxxxxx xxxx xx pověřenou xxxxxx.

(2) X žádosti xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) písemnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x rozsahu a xxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jiné xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní podle §52 xxxx. 2 xxxxxxxx řádu, x xx x plném xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx, xxxxxx obdobný xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx11) státu, xxxxx xx xxxxxxx příslušníkem, xxxxx x států, x nichž xxxxxxxx x posledních 10 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 měsíců, xx xxxxxx xxx 3 xxxxxx, x

x) jednu xxxxxxxxxx x rozměrech 35 x 45 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fyzické osoby, xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx pohledu s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x bradě minimálně 13 xx, bez xxxxx x xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx hlavy, xxxx-xx xxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pokrývka xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx požádat Xxxx x xxxxxx xxxxxx dokladu xxxxxxx 5 měsíců xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. X xxxxxxxxx se xxxxx vyplní x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Písemnosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x žádosti přiloží xxxxx x xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx dokladu ke xxxxxx xxxxx.

(6) Požádá-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 o xxxxxx nového dokladu, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx vydání nového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xx Xxxx vyžádá xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx11) xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(8) Důvod xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx celou xxxx xxxxxx xxxxx §93 odst. 1 xxxx. x) nebo x).

§100

Dotazník

Dotazník podle §99 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx údaje xxxxxxxxx v §95 xxxx. 1 písm. x) až x) x x §95 xxxx. 2.

Zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, osvědčení xxxxxxxxxxx nebo dokladu

§101

(1) Xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx důvodná xxxxxxxxxx x xxx, xx držitel takovéto xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vydání (§12, 16 a 81).

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxx platnost zruší.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxx §112 x ani xxxxxxxx xxxxx §113, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §113 odst. 1 xxxx. i) xxxx x).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§102

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pomůže Xxxx účastníku řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxx odstranit na xxxxx, Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyzve xxxxxxxxx xxxxxx, xxx nedostatky xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx včasného nedoplnění xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx [§113 xxxx. 1 xxxx. x)].

(2) Na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxx žádosti fyzické xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§103

(1) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §94, 96 a 99 x sdělení doplňujících xxxxx k ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxx, xx-xx xx nezbytné xxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx skutečného stavu xxxx. Xx tím xxxxxx Xxxx účastníka xxxxxx písemně xxxxx, xxx xxxx upřesnění xxxxx ve lhůtě xx 14 xxx x v xxxxxxx xxxxxx xxxxx §96 xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úřadu.

(2) Účastník xxxxxx je povinen x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §94, 96 x 99; xxxxxxx xxxxxxx hlášení změn, xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, stanoví prováděcí xxxxxx předpis.

§104

Xxxxxx

(1) Každý je xxxxxxx vypovídat jako xxxxxx xx účelem xxxxxxxx skutečného xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x dostavit se xx xxxxxxxxxx x Xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx, xxx x x xxxx xxxx xx má svědek xxxxxxxx x jaké xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx (§115 x 116). Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nesmí xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx být vyslechnut xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx uznanou xxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxx xx byl této xxxxxxxxxx zproštěn. Výpověď xxxx odepřít jen xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx blízkým39). Xxxxxxx xxxx rovněž odepřít xxxxx blízká x xxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svědka a xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo neúplné xxxxxxxx xxxxxxxx (§116).

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xx vyhotoví xxxxxxxx. Xxx vyhotovení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §105 xxxx. 5 x 6.

(4) Xx svědka xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx mu Úřad xxxxx, xxxxx písemné xxxxxxxxx. Podpis svědka xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx. X xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx odstavce 1, 5 x 6.

(5) Xxxx nahradí xxxxxxxx prokázané hotové xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náhrady40) x xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx do 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podílející xx xx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx svědka nelze xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx §107 xx 109.

§105

Xxxxxxx

(1) Vyskytnou-li xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx Úřad x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx Přísně xxxxx, xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Účastník xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx písemně. X xxxxxxxxxx xxxx xxx zřejmé, kdy, xxx, v jaké xxxx a x xxxxxx důvodu xx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx x xxxx xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx [§113 xxxx. 1 xxxx. x)].

(3) Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx vypovídat osobně; xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pohovoru xxxxxxxxx.

(4) Xxxx započetím xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x o případných xxxxxxxxxx nepravdivé nebo xxxxxxx výpovědi [§113 xxxx. 1 xxxx. x)].

(5) O xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx, čas x xxxxx xxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osob zúčastněných xx pohovoru.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx protokolu. Xxxxxxxx podpisu x xxxxxx tohoto odepření xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vydá kopii xxxxxxxxx. Pohovor může xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx pouze xx xxxxxxxxx účastníka xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, pokud x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§124).

(7) Při xxxxxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, který dlouhodobě xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx nahradit jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx, které mají xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx účastníka xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§106

Xxxxxx

(1) Xxxxx úřední xxxxx při ověřování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x případech xxxxx §13 x 83 xxxxxx xxxxxxxxxx vyvolávající xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníka xxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxxxxx41) x xxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx znaleckého xxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx Xxxx xxxxxx41).

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx Xxxx.

Xxxxx v xxxxxx

§107

Xxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) V řízení x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx utajení Xxxxxxx xx Xxxx x xxxxxxx podmínek xxx xxxxxx tohoto osvědčení xxxxxx xxxxxxxxx informaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx nakládají.

(2) X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x ověření xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nepostačují pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx je xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x osobám xxxxxxx 18 xxx xxxxxxx x účastníkem xxxxxx v xxxxxxxxxx36).

(3) X řízení o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx Přísně xxxxx Xxxx xxxxxxx úkony xxxxx odstavce 2 x dále požádá xxxxxxxxxx zpravodajskou službu x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a policie xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxx x podat xx xxxxxx o xxxxxxxxxx požadovaných xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věci, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Tajné xxxxx xxxxxxxx 3. V xxxxxx xxxxxxxxx si Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účastníka xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx písemný xxxxxxx xxxxxxxx [§113 xxxx. 1 xxxx. x)].

(6) Xx-xx prováděno xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podle §94 xxxx. 4, xx Xxxx xxxxxxxx provést xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5. Xxxxxxxxxx odstavce 5 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§108

Úkony v řízení x xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx

(1) X řízení x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx si Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stability, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potřebnou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, pokud x xx nakládají.

(2) V xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podnikatele pro xxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx utajení Xxxxxx xxxxx Xxxx provede xxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálových a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx jiné xxxxxxxxxxx ke zjištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxx schopnosti zabezpečit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Zpravodajské xxxxxx x policie xxxx xxxxxxx žádosti Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx x podat xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušný xxxxxx xxxxxxx, nepostačují xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, je Úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxx řízení, xxxxxxxx se vyššího xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx případech xx Xxxx vyžádá xxxxxxx xxxxxxx účastníka řízení x zároveň xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nastanou, xxxxxxxx Xxxx písemný xxxxxxx xxxxxxxx [§113 xxxx. 1 písm. x)].

(8) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle §96 xxxx. 4, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 7 xxxxx xxxxxxx.

§109

Xxxxx x řízení x xxxxxxx o xxxxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx, právnické osoby xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx s xxxx nakládají.

(2) Pokud xxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx provedením dalších xxxxxxxxxx xxxxx podle §107, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; v xxxxxx xxxxxxxxx xx Úřad xxxxxx písemný souhlas xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx jej xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx [§113 xxxx. 1 xxxx. e)].

(3) Xx-xx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §99 odst. 4, je Úřad xxxxxxxx provést xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 části xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§110

(1) Xx xxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro cizí xxx podle §57 Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx fyzická xxxxx xxxx podnikatel x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx státu, se xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx x působnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x osobě, která xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx x utajovaným xxxxxxxxxx.

§111

Xxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §107 x 108, §109 xxxx. 1 x §110 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§112

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx přeruší xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) účastník xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxx, xxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx o doklad xxxx x rozkladu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jestliže xxx předvolán x xxxxxxxx,

x) účastník řízení, xxxxx jménem xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx však xx xxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxx, xxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

d) xxxxx provést výslech xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx,

x) účastník řízení x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx brání x xxxxxx xx xxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxx 60 xxx, nebo

f) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx držiteli xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx licence, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxxx účastníkem xxxxxx, xxxxxxxx-xx Xxxx, nebo xxxxxxx do datové xxxxxxxx účastníka xxxxxx54).

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Úřad xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx překážky, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx uplynula xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §117 a §131 xxxx. 6 xxxxxx.

§113

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx žádost xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx rozklad (§125) xxxx,

x) účastník xxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §6 odst. 2 xxxx §81 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) účastník xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxx v xxxxxxxx (§125),

d) účastník xxxxxx se xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x pohovoru,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 5, §108 xxxx. 7 xxxx §109 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x jednání xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

g) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zdržoval xx xxxxx cizího xxxxx,

x) účastník xxxxxx xxxxx nepravdivou nebo xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nelze rozhodnout,

i) xxxxxxxx řízení xxxxxx, xxx prohlášen za xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) x řízení xxxxx §101 odpadl xxxx xxxxx xx předmět.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx řízení xxxxx §140 odst. 1 písm. x) x §141 xxxx. 1 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxx bezpečnostní řízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §86 xxxx. c).

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (§131 odst. 1), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), b), x), x), x), x) x x) a xxxxxxxx 2 není xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení

§114

Předvolání

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 na xxxxxx následky xxxxxxxxxxx xx.

§115

Předvedení

(1) Svědek, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostaví x Úřadu x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx řízení xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx.

(2) O předvedení xxxxxx požádá Xxxx xxxxxxx, x předvedení xxxxxx v xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§116

Pořádková pokuta

(1) Xxxx xxxx xxxxxx pořádkovou xxxxxx

x) xx 50&xxxx;000 Xx tomu, xxx xxxxxxx xxxxxx řízení, xxxxxxx xxx, xx xx bez xxxxxxxxx xxxxxx nedostaví na xxxxxxxx xxxxx k Xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxx svědeckou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx listiny,

b) xx 500 000 Xx xxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xx to, xx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx Úřadem xxx xxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx §117 odst. 7.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxxxxx. Úhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přesáhnout částku 100&xxxx;000 Xx, jde-li x pokutu podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Pro určení xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx vybírání x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §156 xxxx. 3 x 7 xx 9.

Xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

§117

(1) Xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx zahájení xx xxxxx

x) 2 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx,

x) 6 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx x

x) 9 xxxxxx pro stupeň xxxxxxx Přísně tajné.

(2) Xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ode dne xxxx zahájení xx xxxxx

x) 6 měsíců xxx stupeň xxxxxxx Xxxxxxx,

x) 8 xxxxxx xxx stupeň xxxxxxx Xxxxx a

c) 10 xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx Přísně xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 75 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2 xxxx xxxxx x §107 xxxx. 3 xxx dne xxxxxxxx jeho žádosti xx xxxxx

x) 4 xxxxxx xxx stupeň xxxxxxx Tajné,

b) 6 xxxxxx xxx stupeň xxxxxxx Xxxxxx tajné.

(5) Xxxxxxxxx zpravodajská xxxxxx x policie xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx podle §108 xxxx. 5 xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx

x) 3 měsíců xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx,

x) 4 xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx Tajné,

c) 6 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Přísně xxxxx.

(6) Příslušná xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §109 odst. 2 xxx dne xxxxxxxx xxxx žádosti xx xxxxx 2 xxxxxx.

(7) Xxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx §107, 108 xxxx 109 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx-xx fyzická xxxxx souhlas x xxxxxxxx informací podle §107 odst. 5 xxxx §109 xxxx. 2, xxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 7, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro stupeň xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 7 neběží xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stav.

§118

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx policie xxxxxx Xxxxx výsledky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 4 až 6, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx orgán xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytnout xx xxxxx xxxxxxx x §117 odst. 7, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Úřadu.

(3) Nemůže-li Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 až 3, xxxxxxx Xxxxx lhůtu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx řízení x xxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx být jednorázově xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§119

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx. Lhůty xxxxxx xxxxx měsíců xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx toho xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx takový xxx x měsíci, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx na xxx xxxxxxxxxx klidu, xx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxx pracovní xxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx podání x Úřadu, xxxxx xx-xx x tento xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podání, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx17) nebo osobě, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx v jiném xxxxx.

(3) V xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůta xx zachovanou, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx-xx účastník řízení xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxxxx xxxxx promine, xxxxx x xx účastník xxxxxx xxxxxx xx 5 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx v xxxx xxxxx zmeškaný úkon. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx odkladný xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x návrhu na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podat xxxxxxx.

§120

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxx písemnosti doručuje Xxxx sám, dodáním xx datové xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení54) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx, kterému x xxxxxxxx xxxxxxx17) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx doručují do xxxxxxxxx rukou. Má-li xxxxxxxx xxxxxx zástupce, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zástupci; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx doručují xxxx účastníku xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx běh xxxx. V případě xxxxxxxxx xxxxxx podle §113 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštní poštovní xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx x xxxxxxxxx Úřadu xxxxx. Písemnost xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx, xxx bylo xxxx převzetí xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ni vyznačí xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxx doručení xxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxx doručení xxxxxxx, xxxxxxxxxxx uloží xxxxxxx x Xxxxx xxxx v místně xxxxxxxxx provozovně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx uloží xx dobu 10 xxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx si xxxxxxxxx xxxxxxx. Nevyzvedne-li xx xxxxxxx písemnost xx 10 xxx xx uložení, považuje xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx, i když xx adresát x xxxxxxx nedozvěděl.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx se v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxx zájmu, xxxx být xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxx písemnost xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 obdobně.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx doručuje xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x podnikající fyzické xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx podnikání. Xx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx doručovat, xx xxxx doručovat xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se provede xxx, že xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx oznámení x možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx x na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx dnem xx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxx lhůtě xxxxxxx x povinnost zveřejnění xxxxx xxxxxxxx 10.

(10) Xxxx zřizuje xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx nepřetržitě xxxxxxx xxxxxxxxx. Obsah úřední xxxxx se xxxxxxxxxx x xx internetových xxxxxxxxx Úřadu.

Rozhodnutí

§121

(1) Xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx podnikatele nebo xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podnikatele nebo xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx svazku (§124).

(2) Xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx, osvědčení podnikatele xxxx dokladu x xxxxxx xxx účastníku xxxxxx; xxxxx xxxxxx xx bezpečnostního svazku.

(3) Xxxxx Úřad zruší xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxx, vydá x tom rozhodnutí x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx do bezpečnostního xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx provedeného xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx mezinárodní organizace, xxxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx podle §93 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxx Xxxx tomuto orgánu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§122

Xxxxxxxxxxx rozhodnutí

(1) Rozhodnutí xx vydává x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx část, xxxxxxxxxx a poučení xxxxxxxxx řízení. Vykonatelnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx vydán x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu32), oznámí Xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xx výrokové xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx nichž bylo xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx umožňuje jeho xxxxxxxxxxxx. Je-li účastníkem xxxxxx fyzická xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Výroková xxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vydání xxxxxxxxxx, podklady pro xxxx vydání, xxxxx, xxxxxxx xx Xxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x odůvodnění xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a jejich xxxxxx utajení. Úvahy, xxxxxxx se Xxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx utajovanými informacemi.

(4) X poučení xx xxxxx, xxx xx xxxxx proti rozhodnutí xxxxx rozklad, v xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx komu xx podává, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx odkladný účinek.

(5) Xxxxxxxxxx musí xxxx xxxxxxxxx označení Xxxxx, xxxxx vyhotovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jméno, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx zaměstnance Úřadu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Týká-li se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx.

§123

Právní xxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx x právní xxxx, bylo-li xxxxxxxx x nelze-li proti xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx vyznačí, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx moci xxxx jestliže bylo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx němu xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§124

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Bezpečnostní xxxxxx obsahuje materiály xxxxxxxxxx se x xxxxxx a hlášení xxxx; xxxxx xx xx utajovanou x xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, eviduje x xxxxxxxx Úřad; xxxxxxxx xx po xxxxxxxx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx svazku xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, x xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx může ředitel Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4.

Xxxxx III

Rozklad a xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx podání xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx

§125

Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podat xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxx pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

§126

(1) Rozklad xx xxxxxx x Úřadu xx 15 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxxxxx, neúplného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx doručení rozhodnutí.

(3) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx příčina xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx účastník xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx písemně po xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 zpět, xxxxxx jej podat xxxxx.

§127

(1) Rozklad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx její xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx a podepsán.

(2) Xxxxxxx xxxxxx podnikající xxxxxxxxxx osobou musí xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxx nebo názvem x xxxxxxxxxxxxxx číslem x adresu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx doručování. Rozklad xxxx xxx datován x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxx xxx xxxx uvedeno, xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx domáhá x x xxx je xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rozklad nelze xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(4) Pokud xxxxxxx xxxx předepsané xxxxxxxxxxx, xxxxx Úřad xxxxxxx toho, xxx xxxxxxx podal, k xxxxxxxxxx nedostatků. Ve xxxxx xxxxxxx lhůtu xxx odstranění xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 15 xxx, x xxxxxxxx xxx na právní xxxxxxxx neodstranění xxxxxx xxxxxxxxxx [§113 odst. 1 xxxx. x)].

Xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§128

(1) Xxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, pokud

a) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podat, xxxx

x) xxx podán xx xxxxxxxx xxxxx podle §126 odst. 1, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 3 xxxxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx uvedenému v xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxx.

§129

(1) Úřad může x rozkladu rozhodnout xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitel Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 lze xxxxx xxxxxxx.

(3) Nerozhodne-li Xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxx §128, xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx a s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx doručení xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

Rozhodnutí ředitele Xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx

§130

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx podle §128 xxxx. 1 xxxx §129 odst. 1, xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rozkladové xxxxxx.

(2) Členy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pět xxxxx. Xxxx než polovina xxxxx xxxxxx musí xxx ukončené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Člen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby x státním xxxxxxx Xxxxx republiky. Rozkladová xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xx xxxx 5 xxx; předsedou xxxxxxxxxx komise je xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx dobu jednoho xxxxxxxxxxxx xxxx. Rozkladová xxxxxx může xxxxxx, xx-xx přítomna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejích xxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Většinu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státu než x Xxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 písm. x).

(4) Členství x xxxxxxxxxx komisi xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) odvoláním x xxxxxx,

x) vzdáním xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx prohlášením xxxxx xx xxxxxx.

(5) Za xxxxxxx x rozkladové xxxxxx xxxxxxxxxx jejímu xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx40).

§131

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx ředitel Úřadu xxxxxxx, xx-xx dán xxxxx xxxxx §113, x napadené xxxxxxxxxx xxxxx, stalo-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx bezpředmětným; xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxx vyhoví x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x novému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokud

a) xxx napadený xxxxx xxxxx x xxxxxxx x právními předpisy, xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx, xx po xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx neshledá xxxxx pro xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3.

(5) Ředitel Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx též xxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxx novém projednání xxxx Xxxx vázán, xxxxx se tento xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx využít xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx vydanému x novém řízení xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx doručení xxxxxxxx.

§132

Dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §129 xxxx. 1 xxxxx §131 xxxx. 2 xxxx 3 se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, odevzdané xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x), §68 xxxx. x) xxxx §87 xxxx. 1 písm. a); xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxx přezkum x závěrečné ustanovení

§133

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx42) ve xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx §131 odst. 1, xxx xxxxxx xxxxx xxx v případě, xx je xxxxx §113 odst. 5 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přípustný xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o utajovaných xxxxxxxxxxx obsažených ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x údajích x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. K xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx důkaz výslechem xxx xxxxx, xxx-xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx důkaz xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2, x xxxxxxx tvrdí, xx xx xxxxxx x xxx nelze zprostit xxxxxxxxxxxx, x předseda xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nebo vážně xxxxxxxx; xx oddělených xxxxx spisu xxxxxxxx xxxxxx, xxxx zástupce x xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxx xxxxxxx. V ostatním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu42) x xxxxxxxxxx, označování xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx dotčena.

§134

Není-li x §125 xx 132 xxxxxxxxx xxxxx, použijí xx xxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxxxx §89 xx 124.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxx ustanovení

§135

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 5,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1 xxxx. a),

c) rozsah x xxxxx písemností xxxxx §94 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 5, xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 5, xxxxxx xxxxx dotazníku podnikatele x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §96 odst. 5,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §95,

x) xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §97 x

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 2 písm. c) x vzor dotazníku xxxxx §100,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §94 odst. 1, §96 xxxx. 1 x §99 odst. 1,

x) omezení xxxxxxx xxxxxxx xxxx údajů, xxxxx x xxxxxx x formu jejich xxxxxxxx, xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), §68 xxxx. x) a x), §87 xxxx. 1 xxxx. x) x §103 odst. 2,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 2 xxxx. g), §96 odst. 2 xxxx. x) x §99 xxxx. 2 xxxx. x).

ČÁST XXXX

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX

§136

(1) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxx Xxxxx xx xxxxxxx, kterého jmenuje xx projednání ve xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx odvolává.

(3) Xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pověřenému xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxx Xxxxx vydává xxxxxxx Xxxxx xx xxxx schválení rozpočtovým xxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

§137

Úřad

Úřad

a) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx x o zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem [§140 xxxx. 1 xxxx. x) a §141 xxxx. 1], a xxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx podle §56a,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx a bezpečnostní xxxxxxxxxxxx (§143) x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (§143 xxxx. 5),

x) plní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x z xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx ústřední registr x schvaluje xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povoluje poskytování xxxxxxxxxxx informací v xxxxxxxxxxxx styku,

f) ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx Xxxxxxx poskytovaných x xxxxx mezinárodního xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytované xxxxx §78 odst. 1, xxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kurýrní xxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx správní tresty xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x plní xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx,

x) vydává Xxxxxxx Xxxxx, který xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

l) xxxx x xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejňuje xxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, osvědčení xxxxxxxxxxx x dokladů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §60a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx přístup x xxxxxxxxx informaci stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx §80a.

§137x

Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx svěřené mu xxxxx zákonem

a) zajišťuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx x souladu xx xxxxxxx vyplývajícími x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx vybraných xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx střediska komunikační xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx střediska xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Národního xxxxxxxxx xxx xxxxxx kompromitujícího xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx součástí,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kryptografického xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx pracoviště a xxxxxxx komory x xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxxxx systému,

f) xxxxxxxxx xxxxxx, vývoj a xxxxxx národních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vyvíjí a xxxxxxxxx národní šifrové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zjišťuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx vyskytují xxxx xxxxx vyskytovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zjišťuje x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx v jednací xxxxxxx nedochází xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ohrožení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

§137a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 205/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§138

(1) Xxxx je xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx, xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařazených xx zpravodajských xxxxxx x vybraných xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxx státu, právnické xxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxx požadovat xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx43),

x) xxxxxxxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx11) x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x x evidence xxxxxxxxx x opis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx a z xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x nich xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx orgánu státu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dílčích xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx informačních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) při provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spolupracovat x úřadem xxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx řízení,

k) xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx §69 odst. 1 xxxx. x) xx lhůtě 30 xxx ode dne xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx Xxxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx x

x) pro xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §140 xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxxxx písemné xxxxxxx, xxxxxxxx úkony xxxxx §107 xxxx. 1.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx jedenkrát xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx podnikatelů x xxxxxxx,

x) xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxx v písmenu x), xxxx kterým xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, x xxxx obdržel xxxxx §15a odst. 2 nebo 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) a x), x xxxx xx xxxxxxxx

x) vést xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, evidenci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dílčích xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kryptografických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx výskytu kompromitujícího xxxxxxxxxx xxx, xxx xx utajované xxxxxxxxx xxxxx vyskytovat, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

c) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx komory, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a vést xxxxxxxxxxx pro provádění xxxxxxxx xxxxx §45.

§138a

§138a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§138x

Xxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx úřad pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 5, §43 xxxx. 2 nebo §69 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

§138x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 205/2017 Xx. x účinností xx 1.8.2017

§139

(1) Úřad xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydá vláda xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx utajovanou xxxxxxxxx xx xxxxxxx či xxxx xxxxxx utajení xxxxx §4.

§140

Xxxxxxxxxxxx služby

(1) Zpravodajské xxxxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanců x xxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx x vydávají xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §56a,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti Xxxxx x xxxxx xxx působnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxx a odpovědná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxx x úkonům xx xxxx podle §5 xxxxxx x. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx nasvědčující xxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx vydání, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona oprávněny

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx44),

x) xxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx bezpečnostních x xxxxxxxxxx xxxxxx československého xxxxx,

x) zpracovávat osobní xxxxx,

x) vést xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx bezúplatně informace x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x využívat xx,

x) xxxxxxxxx opis x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx11) x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx opisu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x opis xxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx přestupků se xxxxxxxxx x listinné xxxxxx, xxxxxxxxx elektronické xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) uchovávat x xxxxxxxxxxxx systémech údaje xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) provádět xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx osob, xxxxxx xxx umožněn xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 4.

(5) Xxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x).

(6) Ředitel xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydává xxxxxxx xxxxx §59 odst. 3.

§141

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o žádosti xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou příslušníků xxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stupeň xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §56a.

(2) Xxxxxxxxxxxx vnitra má xxx rozhodování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ředitele Xxxxx.

(3) Ministerstvo vnitra xx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dále povinno

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx evidencí x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje,

c) xxxx evidence,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx státu, právnické xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vyžadovat xxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx11) x opis x xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x evidence xxxxxxxxx x opis xxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xx předávají x listinné xxxxxx, xxxxxxxxx elektronické xxxxxx, x to způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx se podílí x xxxxx své xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx30) xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1; xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 4.

(7) Orgán xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx informačního systému, x xxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, je povinen xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x).

(8) Ministr vnitra xxxxxx xxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 3.

§142

(1) Xxxx-xx Xxxxx, xxxxxxx nebo zastupitelskému xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx doklad xxxxx §87 odst. 2, xxxxxx tento xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx písemnost nebo xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nalezenou xxxxxxxxx xxxx doklad xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx tato osoba xxxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxx xxxxx nalezenou xxxxxxxxx nebo doklad Xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informaci jejímu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, osvědčení xxxxxxxxxxx, xxxxxx, osvědčení xxxxxxx osoby xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx podnikatele xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xx oprávněného x xxxxxxxx k xxxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx sepsání záznamu x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§143

(1) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx osoby") xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řádu, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx pracovníci") xxxxxxx x xxxxxxxxxx informacím x xxxxxxx prováděné xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx moci, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx, xx oprávněn xxxxxxxx xx kontroly x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx poskytnuty Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii, xxxx xxxxxxx-xx tak mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §141.

(6) V xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx státní xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bude xx kontrole xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§144

Opatření x nápravě

(1) Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx řádu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x bezpečnostní způsobilosti x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přijmout neodkladná xxxxxxxx k zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx utajované xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx utajované xxxxxxxxx xxxxxxx utajení. X xxxxxxxx xxxxxx kontrolované xxxxx potvrzení. Xxxxxx xxxx oprávněni požadovat, xxx ve xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx nedostatky.

(2) Náklady xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Každý xx xxxxxxx vyhovět pokynům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx Xxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx částku 400&xxxx;000 Xx. Xxx xxxxxx výměry xxxxxx x její xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uložených xxxxx xx použije §156 xxxx. 3 x 7 xx 9.

XXXX SEDMÁ

KONTROLA ČINNOSTI XXXXX

§145

(1) Xxxxxxxx činnosti Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která k xxxxxx účelu zřizuje xxxxxxxx kontrolní xxxxx (xxxx xxx "kontrolní xxxxx").

(2) Xxxxxxxxx orgán xx skládá nejméně xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx příslušnosti x xxxxxxxxx straně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx něž poslanci xxxxxxxxxxx xx volbách; xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu může xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx46).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxx

x) xxxxxx x činnosti Xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení fyzické xxxxx, xxxxxxxxx podnikatele xxxx dokladu [§137 xxxx. a)],

c) xxxxx xxxxxxxx Úřadu,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxx předpisy Xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu x xxxxxxxxxx jejich řídicí xxxxxxx.

§146

(1) Má-li xxxxxxxxx xxxxx xx xx, xx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx omezuje xxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx rozhodovací xxxxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Úřadu potřebné xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx kontrolní orgán xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx řediteli Xxxxx x xxxxxxxxxx vlády.

§147

Povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxx členům kontrolního xxxxxx podle xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx kontrolní xxxxx podává xxxxxxxx xxxxx §146 odst. 2.

ČÁST OSMÁ

PŘESTUPKY

§148

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx účastník xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx neoznámí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx §103 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x doklad xxxxx §103 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx nalezenou xxxxxxxxx xxxxx §65 odst. 1 xxxx nalezený xxxxxx xxxxx §87 xxxx. 2,

x) poruší xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost x utajované xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci neoprávněné xxxxx,

x) vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §71 xxxx. 5,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aniž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx splňujícím požadavky xxxxxxxxx x §38 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx obsluhu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aniž xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x §40 odst. 2,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiál, xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x §42 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx §11 xxxx. 1, nebo

j) xxxxxx z území Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) x x) xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxx návodce xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx přestupek xxx uložit xxxxxx xx

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x).

§149

(1) Fyzická osoba, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx utajovanou xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5,

x) vyhotoví xxxx, kopii nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx uvedeného x §21 xxxx. 6,

x) xxxxx utajovanou xxxxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 8,

x) xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přenese xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §21 odst. 7 xxxx 9,

x) xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizí xxxx,

x) xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 5 xxxx 6,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx certifikován Xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx provozu odpovědnou xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx osobou,

h) nakládá x utajovanou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bezpečnostní projekt xxxx xxxxxxxx Úřadem xxxx není schválen xxx xxxxxx utajení xxxxxxxx utajované informace,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §36 xxxx. 2,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiál x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §41 xxxx. 2 xxxx 3.

(2) Přestupku xxxxx odstavce 1 xxxx. x), b), x), x) x x) xx xxxxxxx xxx organizátor, návodce xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x), x), f), g) xxxx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x).

§150

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby podle §66 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx §57 odst. 9, nebo

e) jako xxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx ztrátu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. c).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.

§151

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx změnu xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 2 písm. x) nebo c) xxxx xxxxx údajů x oznámení obsažených, xxxx

x) neodevzdá xxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 6.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 30&xxxx;000 Xx.

§152

(1) Fyzická osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx neplatný xxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx podle §87 odst. 1 xxxx. b), xxxx

x) xxxxxxxx změnu údaje xxxxxxxxx x žádosti x doklad podle §87 odst. 1 xxxx. x).

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.

§153

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx podle §28 xxxx. 2 nebo 4 xxxxxxx u xxxxxxx, xx xxxxxx xx nachází xxxxxxxxxxx xxxxxx kategorie Xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx písemné xxxxxxxx fyzické osoby x xxxxxxxx k xxxxxxxxx informaci xx xxxxxxxxx režimem nakládání xxxxxxxx "XXXXXX",

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ředitele podle §71 odst. 1,

e) xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx informaci xxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xx 4,

x) xxxx původce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, aniž xx uvedena v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx aniž xxxx xxxxxxxxx xxxx zneužití xxxx způsobit újmu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx zájem xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zrušení nebo xxxxx xxxxxx utajení xxxxx §22 xxxx. 6,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1, 3 xxxx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx u objektu, xx xxxxxx xx xxxxxxx zabezpečená xxxxxx xxxx xxxxxxx oblast,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §32,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stanovených x §69 xxxx. 1 písm. j),

n) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídala xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31,

x) jako xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §21 xxxx. 1 a 4, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x případech, xxx pominul xxxxx xxx utajení xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stupni xxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxx utajení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §33 xxx xxxxxxxx a §23 xxxx. 2 xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx odpovědnou xxxxxx nebo jí xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v certifikační xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x projektu xxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx kryptografickou xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx kybernetickou x informační xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky stanovené x §38 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x §40 xxxx. 2,

y) nezajistí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x §42 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2,

xx) nezřídí xxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxx změny x xxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 8 písm. x),

xx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §69 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x registru xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx,

xx) odešle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxx x §77,

xx) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

ee) xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

ff) xxxxxx xxxxxxxx x evidencí xxxxxxxxxxx x §69 xxxx. 1 písm. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxx uložit pokutu xx

x) 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), b), x), d), e), x) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x), x), x), x), x) xxxx xx),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x), q), x), s), t), x), x), x), x), x), z), xx), xx), xx), xx) xxxx xx).

§154

(1) Podnikatel, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neodevzdá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §98,

x) xxxxxxxx utajovanou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxxxx x xxxxxxx s §73 xxxx. b),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, Tajné xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx partneru x xxxxxxx x §73 písm. a),

e) xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředek bez xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15a odst. 3, nebo

g) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15a odst. 6.

(2) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 5 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx e),

c) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x).

§155

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx platnost xxxxxxx,

x) neoznámí xxxxx §68 xxxx. b) xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §97 xxxx. x), x) xxxx p) nebo x §98 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx osvědčení xxx cizí xxx xxxxxxxxx podle §57 xxxx. 9 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx moc,

f) jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx osvědčení podnikatele xxx cizí xxx, xxxx

x) nezabezpečí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx postupem xxxxx §56 xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), b), c), x), x) nebo x),

x) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§155x

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §15 xxxx. a), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x němuž xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1, nebo

c) xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. b).

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

§156

Společné ustanovení x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Úřad, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §148 xxxx. 1 xxxx. x) xx h) x x), §149 odst. 1 písm. x) xx k), §153 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x) x xx) x §154 xxxx. 1 xxxx. e), xxxxx projednává a xx něž pokuty xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§157

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mluví x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Stupeň xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx stanovený xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx 1. xxxxx 2008 se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx písemností xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nestanoví x xxxxxxxxxx případě xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje za xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Osvědčení, xx xxxxxxxxxx xxxxx splňuje xxxxxxxx stanovené pro xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů, xx xx dobu xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxx doby xxxx platnosti.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx 6 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xx ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přístupu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ten, xxx utajovanou xxxxxxxxx xxxxxxx osobě poskytuje, xxxxxxx xx 1 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx poučení.

(8) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx považuje za xxxxxxx x jednorázovým xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx stupeň xxxxxxx, xxx xxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x utajovanými xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informacím xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. To xxxxxxx x osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, že xxxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx po xxxx xxxxxxxxx v něm xxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxx fyzické osoby xxx cizí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx moc, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, že x xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx utajení x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, se xx xxxx xxxxxxxxx x něm uvedenou xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx partnerem, který xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(13) Xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kryptografické xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů, xx xx dobu xxxxxxxxx v něm xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, se xx xxxx platnosti x xxx uvedenou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx v xxx uvedenou považuje xx certifikát xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(17) Xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx, který byl xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxx xx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(18) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx její xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx osvědčení podle xxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(19) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilosti zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(20) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku zahájená xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(21) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(22) Xxxxxxx prostředek xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx Kolegiu xx xxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Kolegium xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx případech xxxxxxx spisový xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx jej xxxxxxxxx. Xxxxx orgán xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxx může xxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(23) Xxxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx žalobu xxxxx xxxxxx zákona.

(24) Řízení x xxxxxxx pokuty xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(25) Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl provozován xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejdéle xxxx po xxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx požádá x xxxxxxxxx jeho bezpečnostního xxxxxxxx.

(26) Xxxxxxxxxx, na xxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx kryptografické ochrany xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx používat x xxxxxx kryptografické ochrany xx xxxx xxxx xxxxxxxxx do provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx po dobu 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx podléhá xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx státu xxxx podnikatel xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(27) Stínicí xxxxxx, xxxxx byla Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zastupitelském xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xx doby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 24 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(28) Xxxxxxxxx bezpečnostní prověrky xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, certifikace xxxxxxxxxxx prostředku, certifikace xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku, ověření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx osobě xxxx vydáno xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zahraničním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže žádost xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx přepravě nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nejpozději 45 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§158

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx vydá xxxxxxxx k xxxxxxxxx §7 xxxx. 3, §9 xxxx. 8, §15a odst. 7, §23 xxxx. 2, §33, §53 xxxx. x) x x), §64, §75a xxxx. 4, §79 odst. 8, §85 xxxx. 5 x §135. Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §34 xxxx. 6, §35 xxxx. 6, §36 xxxx. 4, §44 x §53 xxxx. x) xx x).

§159

Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxx podle části xxxxx xxxxx IX, xxxx-xx stanoveno xxxxx, xx xxxxxx xxxxx §116 x xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

§160

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 164/1999 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx x. 363/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 148/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3. Zákon x. 386/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 148/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx č. 340/2002 Sb., kterým xx xxxxxxx seznam xxxxxxxxx citlivých činností.

5. Xxxxxxxx xxxxx č. 385/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx č. 31/2005 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 212/2005 Sb.

7. Xxxxxxxx xxxxx č. 246/1998 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx vlády x. 89/1999 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 246/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxx x. 152/1999 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 246/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 89/1999 Xx.

10. Xxxxxxxx vlády x. 17/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx č. 246/1998 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Nařízení xxxxx č. 275/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 246/1998 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx xxxxx x. 403/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 246/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

13. Xxxxxxxx vlády x. 549/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 246/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxxx x. 631/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 246/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx č. 137/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x označení xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx administrativní bezpečnosti.

16. Xxxxxxxx č. 245/1998 Sb., x xxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxxxxx používaných x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

17. Xxxxxxxx x. 397/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 245/1998 Sb., x osobnostní způsobilosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

18. Vyhláška č. 263/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizace.

19. Vyhláška č. 12/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

20. Xxxxxxxx x. 337/1999 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 12/1999 Xx., x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

21. Vyhláška č. 56/1999 Sb., x zajištění xxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a náležitostech xxxxxxxxxxx.

22. Xxxxxxxx č. 339/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

23. Xxxxxxxx č. 136/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

24. Xxxxxxxx č. 348/2002 Sb., o xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxx.

§161

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx řízení o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx vztahují lhůty xxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx podle xxxx 2; v ostatním xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx oznámení xxxxxxxx Úřadem xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxx o xxxxxxx pokuty za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončena přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Osvědčení xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx považuje xx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 x xxxxx IX xxxxxx x. 412/2005 Sb., xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x výjimkou řízení x certifikaci technického xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §148 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x), §149 xxxx. 1 xxxx. x) až x), §153 xxxx. 1 xxxx. b), x) xx x) x xx) a §154 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 412/2005 Sb., xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx práv x xxxxxxxxxx xx xxxxx uzavřených Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §52 xxxxxx x. 412/2005 Xx., s xxxxxxxx xxxxx uzavřených xxxxx §46 xxxx. 15 zákona x. 412/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 14 zákona x. 412/2005 Sb., xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x Xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx xx Národní xxxx xxx kybernetickou x informační xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx kybernetickou a xxxxxxxxxx bezpečnost ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona veškeré xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 x 2 x x xxxxxxx xxxxxx x Národním xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx působnosti, která xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxxx zákona č. 412/2005 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, která xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přechází xx Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx Xxxxxxx úřad xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx bezpečnost, pokud xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 412/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx přechází ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 308 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 457/2016 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxx 2017, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx souvisí s xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx přesouvají ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx, certifikát xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx bezpečnostním xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 412/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx certifikát xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 205/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Postup xxxxx §136 xxxx. 4 zákona x. 412/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx poprvé xxx xxxxxxxxxx xxx 2021. Xx vydání Xxxxxxxxx xxxx Úřadu podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx z xxxxx x pracích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 46/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 12.3.2020

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxx xxxxx §94 xxxx. 4 xxxx §96 xxxx. 4 xxxxxx x. 412/2005 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x které Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx mít xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §60a xxxxxx x. 412/2005 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx podmínky, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, kdy xxx vyhlášen xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx nebo xxx celé území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo stav xxxxxxxx státu vyhlášen x xxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxx, x xx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx žádosti, xxxxxxx však xx xxxx 12 měsíců xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxx xxxxx §99 xxxx. 4 xxxxxx x. 412/2005 Sb., x xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, x xxx nezanikla xxxxxxxx dokladu xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo x přístupu k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx §80a zákona č. 412/2005 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxx, xxx byl xxxxxxxx válečný stav xxxx pro xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx ohrožení xxxxx, xxxx byl xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx nouzový xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx o xxxx žádosti, x xx xx xxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx po xxxx 12 měsíců xx xxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 523/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 11.12.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 412/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2006.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

119/2007 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 24.5.2007

177/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti

s xxxxxxxxx od 27.7.2007

296/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

32/2008 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 412/2005 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 106/99 Xx., x xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

126/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

250/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 4.7.2008

41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

227/2009 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech

s účinností xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

226/2010 Xx., xxxxx XX xx xxx 4.5.2010 ve xxxx návrhu na xxxxxxx §58 xxxx. 6 zákona č. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 7.8.2010

255/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 412/2005 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a řízení xxxxx nim

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx změnách xxxxxxxx a pojistných xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

128/2012 Sb., úplné xxxxx právního předpisu x. 412/2005 Sb. xxxxxxxxxxx v xxxxxx 47/2012 Xx.

167/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím rekodifikace xxxxxxxxxx práva

s účinností xx 1.1.2014

181/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

204/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2016

375/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx trhu x x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

135/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.10.2016

298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x službách vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx od 19.9.2016

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx x zákona x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

205/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 181/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 104/2017 Xx., a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 1.8.2017

256/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2018

35/2018 Xx., x změně některých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké sněmovny

s xxxxxxxxx od 7.3.2018

277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

46/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 166/1993 Xx., x Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.3.2020

523/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 11.12.2020

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

177/2022 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 222/2016 Sb., x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv x o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlašovaných xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 277/2019 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx §3 xxxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, §2 xxxx. 7 xxxxxx x. 238/2000 Xx., o Hasičském xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů, §55b odst. 3 xxxxxx č. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 258/2002 Xx.
2) Zákon č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) Zákon č. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Praze, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní xxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) Xxxxx č. 289/2005 Sb., o Vojenském xxxxxxxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §14 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2003 Xx.
12) §68 xxxx. 1 zákona x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
13) §3 xxxxxx x. 153/1994 Xx., x zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
14) §68 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 328/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) Zákon č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) §7 x xxxx. zákona x. 499/2004 Sb.
19) §10 xxxxxx č. 153/1994 Xx.
20) Xxxxx č. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxxxxxx §14 xxxx. 3 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x ozbrojených xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, §50a odst. 1 xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 26/1993 Xx.
22) Zákon č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) §69 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 153/1994 Xx.
§15 odst. 2 xxxxxx x. 154/1994 Xx.
25) §33f xxxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx, xx znění zákona x. 1/2002 Xx.
§23f zákona x. 283/1991 Xx., xx xxxxx zákona č. 265/2001 Xx.
26) Zákon č. 137/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Zákon č. 361/2003 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
28x) Xxxxx č. 125/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností a xxxxxxxx.
29) Xxxxxxxxx xxxxx č. 218/2002 Sb., o xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 312/2002 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 46/2004 Xx., xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., o odborné xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/1982 Sb.
30) Například xxxxx č. 283/1991 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 137/2001 Sb.
31) Například §47a xxxx. 6 xxxxxx č. 283/1991 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 137/2001 Sb.
32) Xxxxxxxxx xxxxx č. 38/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx materiálem x x doplnění xxxxxx x. 455/1991 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx využívání jaderné xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon) x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 273/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Sb.
34) Xxxxx č. 41/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x ověřování xxxxxxxx podpisu okresními x xxxxxxxx úřady x x vydávání xxxxxxxxx orgány xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §18 x §19 xxxx. 1 xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Zákon č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
43) Zákon č. 153/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 283/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
43a) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
43x) §1 xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
43c) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx. x zákona x. 342/2006 Xx.
43x) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x nabývání x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43e) §4 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43x) §57 xxxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
44) Xxxxx č. 153/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Zákon č. 90/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

49) §29 xxxx. x) zákona č. 134/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek.

50) §193 xxxxxx x. 134/2016 Xx.

51) §195 xxxxxx x. 134/2016 Xx.
52) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

53) §104 xxxx. x) zákona x. 134/2016 Sb
54) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

55) §63 odst. 3 x 4 xxxxxx x. 499/2004 Xx.