Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.12.2020 do 31.12.2021.


Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

412/2005 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

ČÁST DRUHÁ - OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Hlava I - Úvodní ustanovení

Újma zájmu České republiky a nevýhodnost pro zájmy České republiky §3

Stupně utajení §4

Druhy zajištění ochrany utajovaných informací §5

Hlava II - Personální bezpečnost

Podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené §6 §7

Bezúhonnost §8 §9 §10

Podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné §11

Podmínky pro vydání osvědčení fyzické osoby §12

Osobnostní způsobilost §13

Bezpečnostní spolehlivost §14

Hlava III - Průmyslová bezpečnost

Podmínky přístupu podnikatele k utajované informaci a formy přístupu podnikatele k utajované informaci §15

Prohlášení podnikatele §15a

Podmínky pro vydání osvědčení podnikatele §16

Ekonomická stabilita §17

Bezpečnostní spolehlivost §18

Způsobilost zabezpečit ochranu utajovaných informací §19

Formy přístupu podnikatele k utajované informaci §20

Hlava IV - Administrativní bezpečnost

Vyznačování údajů a evidence utajované informace §21 §22 §23

Hlava V - Fyzická bezpečnost §24 §25

Projednávání utajovaných informací §26 §27 §28 §29 §30 §31

Projekt fyzické bezpečnosti §32

Zmocňovací ustanovení §33

Hlava VI - Bezpečnost informačních a komunikačních systémů §33a

Informační systém §34

Komunikační systém §35

Manipulace s taktickou informací §35a

Hlava VII - Ochrana utajovaných informací při zpracování v elektronické podobě v zařízení, které není součástí informačního nebo komunikačního systému §36

Hlava VIII - Kryptografická ochrana §36a §37

Kontrolovaná kryptografická položka §37a

Výkon kryptografické ochrany §38

Zvláštní odborná způsobilost pracovníka kryptografické ochrany a zkouška zvláštní odborné způsobilosti §39

Provozní obsluha kryptografického prostředku §40

Manipulace s kryptografickým materiálem a kontrolovanou kryptografickou položkou §41

Přeprava kryptografického materiálu a vývoz kryptografického prostředku §42

Kompromitace kryptografického materiálu §43 §43a

Zmocňovací ustanovení §44

Kompromitující vyzařování §45

Hlava IX - Certifikace §45a

Společná ustanovení §46

Žádost o certifikaci technického prostředku a platnost certifikátu technického prostředku §47

Žádost o certifikaci informačního systému a platnost certifikátu informačního systému §48

Žádost o certifikaci kryptografického prostředku a platnost certifikátu kryptografického prostředku §49

Žádost o certifikaci kryptografického pracoviště a platnost certifikátu kryptografického pracoviště §50

Žádost o certifikaci stínicí komory a platnost certifikátu stínicí komory §51

Smlouva o zajištění činnosti §52

Zmocňovací ustanovení §53

Hlava X - Osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele, zvláštní přístup a zprošťování mlčenlivosti

Osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele §54 §55 §56 §56a

Osvědčení fyzické osoby pro cizí moc a osvědčení podnikatele pro cizí moc §57

Zvláštní přístup k utajované informaci §58

Jednorázový přístup k utajované informaci §59 §60 §60a §61

Přístup k utajované informaci na základě uznání bezpečnostního oprávnění vydaného úřadem cizí moci §62

Zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost §63

Zmocňovací ustanovení §64

Hlava XI - Povinnosti při ochraně utajovaných informací

Obecné povinnosti §65

Povinnosti fyzické osoby, která má přístup k utajovaným informacím, a fyzické osoby, která je držitelem osvědčení fyzické osoby §66

Povinnosti odpovědné osoby §67

Povinnosti podnikatele, který je držitelem osvědčení podnikatele §68

Povinnosti podnikatele, který učinil prohlášení podnikatele §68a

Povinnosti právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které mají přístup k utajované informaci, a orgánu státu §69

Povinnosti při ochraně průmyslového vlastnictví §70

Bezpečnostní ředitel §71

Personální projekt §72

Hlava XII - Poskytování utajovaných informací v mezinárodním styku

Podmínky poskytování utajovaných informací §73

Podmínky poskytování utajovaných informací mezi orgánem státu a cizí mocí §74 §75 §75a

Povolení a souhlas při poskytování utajovaných informací §76

Způsob poskytování utajovaných informací §77

Způsob poskytování utajovaných informací Evropské unie v jejím rámci a mimo něj §78

Registry, pomocné registry a kontrolní body §79

ČÁST TŘETÍ - BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOST

Citlivá činnost §80 §80a

Podmínky pro vydání dokladu §81

Bezúhonnost §82

Osobnostní způsobilost §83

Spolehlivost §84

Doklad §85

Povinnosti právnické osoby, podnikající fyzické osoby a orgánu státu §86

Povinnosti fyzické osoby §87

Výkon citlivé činnosti pro potřeby zpravodajských služeb §88

ČÁST ČTVRTÁ - BEZPEČNOSTNÍ ŘÍZENÍ

Hlava I - Obecná ustanovení

Obecné zásady bezpečnostního řízení §89

Vyloučení z řízení §90 §91

Účastník řízení §92

Hlava II - Průběh řízení

Zahájení řízení §93

Žádost fyzické osoby §94

Dotazník fyzické osoby §95

Žádost podnikatele §96

Dotazník podnikatele §97

Bezpečnostní dokumentace podnikatele §98

Žádost o doklad §99

Dotazník §100

Zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu §101

Společná ustanovení §102 §103

Svědek §104

Pohovor §105

Znalec §106

Úkony v řízení

Úkony v řízení o vydání osvědčení fyzické osoby §107

Úkony v řízení o vydání osvědčení podnikatele §108

Úkony v řízení o žádosti o doklad §109 §110 §111

Přerušení řízení §112

Zastavení řízení §113

Zajištění účelu a průběhu řízení

Předvolání §114

Předvedení §115

Pořádková pokuta §116

Lhůty, počítání času a doručování §117 §118

Počítání času §119

Doručování §120

Rozhodnutí §121

Náležitosti rozhodnutí §122

Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí §123

Bezpečnostní svazek §124

Hlava III - Rozklad a soudní přezkum

Základní ustanovení, lhůty pro podání rozkladu a jeho náležitosti §125 §126 §127

Postup Úřadu před rozhodnutím ředitele Úřadu §128 §129

Rozhodnutí ředitele Úřadu v řízení o rozkladu §130 §131 §132

Hlava IV - Soudní přezkum a závěrečné ustanovení §133 §134

Hlava V - Zmocňovací ustanovení §135

ČÁST PÁTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY §136

Úřad §137

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost §137a §138 §138a

Spolupráce Úřadu a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost §138b §139

Zpravodajské služby §140

Ministerstvo vnitra a policie §141 §142

ČÁST ŠESTÁ - KONTROLA §143

Opatření k nápravě §144

ČÁST SEDMÁ - KONTROLA ČINNOSTI ÚŘADU §145 §146 §147

ČÁST OSMÁ - PŘESTUPKY §148 §149 §150 §151 §152 §153 §154 §155 §155a

Společné ustanovení k přestupkům §156

ČÁST DEVÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §157

Zmocňovací ustanovení §158 §159

Zrušovací ustanovení §160

Účinnost §161

Nález Ústavního soudu - č. 226/2010 Sb.

č. 255/2011 Sb. - Čl. II

č. 205/2017 Sb. - Čl. XV

č. 46/2020 Sb. - Čl. IV

č. 523/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

412

ZÁKON

ze dne 21. xxxx 2005

x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti

Parlament xx usnesl xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxx činností a xxxxxxxx xxx jejich xxxxx a x xxx spojený výkon xxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx způsobit xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx tento zájem xxxxxxxxx, x xxxxx xx uvedena v xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací (§139),

x) zájmem České xxxxxxxxx zachování xxxx xxxxxxxxxx, svrchovanosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx závazků x xxxxxx, ochrana xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uložené tímto xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx organizační xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1), xxxx2), xxxxxx město Xxxxx3), xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x obec4) při xxxxxx státní správy xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx rozumí x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx5), Xxxxxxxx zpravodajství6) x Xxxxx xxxxxxx xxxxx7),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx

1. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ten, xxx xxxxx v xxxx xxxx,

3. x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxx xxxxx organizační xxxxxxx xxxxx, xxx, xxx xx odpovědnou xxxxxx x organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ten, xxx xxxxx x xxxxxx xxxx,

5. x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. x Xxxxx xxxxxxx xxxxx guvernér,

7. x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

8. x hlavního xxxxx Xxxxx ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

9. x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx tajemník xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxx, starosta xxxxxxx xxxxx,

10. x xxxxxxxxxxxx xxxxx tajemník xxxxxxxxxx,

11. u xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx úřadu, x není-li xxx, xxxxxxxx,

12. x organizační xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, kdo xx odpovědnou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávajícího funkci xxxxxx zřizovatele,

13. u xxxxxxxxxxx osob neuvedených x xxxxxx 6 xx 11 xxxxxxxxxx xxxxx; jedná-li podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8) xxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxx xx z xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x

14. xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba9),

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx informace vznikla, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §70 xxxx. 4,

g) xxxx xxxx xxxx stát xxxx jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx orgán,

h) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x utajované xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem,

i) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soubor pravidel, xx xxxxxx se xxxxxxx postupy, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx parametry x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prostředí, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx I

Úvodní xxxxxxxxxx

§3

Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx újmu x xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx celistvosti nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ztráty xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) mimořádně xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ekonomiky České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx narušení xxxxxxxxx pořádku a xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx ohrožení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajských xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, Evropské xxxx xxxx členského xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx jejího xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx vážné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahů Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx újma xxxxx České republiky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx, které xxxx xxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, územní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx finanční, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) ztráty xx xxxxxxxx životech nebo xxxxxxxx xxxxxx obyvatel,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) vážné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx členského státu xxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx narušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Organizaci Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jinému xxxxx, nebo

i) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxx utajované informace, xxxxx může mít xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x cizí mocí,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivce,

c) xxxxxxxx bojeschopnosti ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie,

d) xxxxxxxx bezpečnostních operací xxxx činnosti zpravodajských xxxxxx,

x) xxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx xxxxxxxxx státu,

f) xxxxxxx, xxxxxxx anebo xxxxxxxx prověřování nebo xxxxxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx10) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) závažné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxx zájmy Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx neoprávněné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx, Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx,

x) zmaření, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prověřování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 písm. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx významných xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxx jejího xxxxxxxxx státu,

d) narušení xxxxxxxxxx obchodních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x cizí xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx operací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§4

Stupně xxxxxxx

Xxxxxxxxx informace xx klasifikuje xxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx újmu xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx újmu xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx neoprávněné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx.

§5

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací

Ochrana xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx bezpečností, xxxxxx xxxxx výběr fyzických xxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x ochrana,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx tvoří xxxxxx opatření k xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxx xxx přístup xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxx opatření xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, odesílání, xxxxxxxx, přenášení, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx jiném xxxxxxxxx x utajovanými xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxxxx systém opatření, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zabránit nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx cílem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dostupnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx nakládají, x odpovědnost správy x uživatele xx xxxxxx činnost x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

f) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx metod x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, přenosu xxxx ukládání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx informaci xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx

§6

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx, jestliže xxx nezbytně potřebuje x xxxxxx xxx xxxxxx, pracovní xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx k utajované xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§54) xxxx xxxxxxx (§80) x xx poučena, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx (§5862).

(2) Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx alespoň 18 xxx xxxx,

x) xx bezúhonná.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 ověřuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávního, xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnou xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, vůči xxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vydává xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx osobě přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Vyhrazené. X xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 ověřuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vydává Národní xxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "Xxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxx svéprávnosti xx xxxxxxxxx prohlášením xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo cestovním xxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxxx bezúhonnosti se xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů11) x v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státu, xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 6 měsíců. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx od xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 předkládá xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxxxx xx xx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§9

(1) Před xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně utajení Xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx fyzické xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Jde-li x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx odpovědná xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx toho, xxx přístup k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx x xxx, xxx xxxxxxx provedl; xxxxx výtisk xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx12).

(2) Xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx 5 let xxx xxx xxxx xxxxxx ověřovat xxxxxxx xxxxxxxx stanovených v §6 xxxx. 2 xxxx. x) a x); xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty, xxxxxxxx-xx důvodné xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx přestala xxxxxxxx x xxxx splňovat.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyrozumění xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxx x §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x),

x) skončením xxxxxxxxxx xxxxxx nebo pracovněprávního, xxxxxxxxx či obdobného xxxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informacím,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru nebo xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx umožněn xxxxxxx k utajovaným xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx odpovědnou xxxxxx nebo xx xxxxxxx osobou xxxx, xxx xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci stupně xxxxxxx Vyhrazené, xxxx Xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxx prohlášením osoby xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) takovým poškozením, xx xxxxxx x xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jeho celistvost,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyrozumění xxxx, xxx oznámení xxxxx, xx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxx §10 odst. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx, x není-li xxx, xxx Xxxxx,

x) patnáctým xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx v něm xxxxxxxxxx.

(4) Xxx zániku xxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) a x) xx xxx, kdo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx neměla xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci, x x tomto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx důvod xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x) xx x), f), x) xxxx x) xx xxx, kdo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx písemný xxxxxx, xxxxx xxxxx12).

(5) Pokud xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x), x) nebo j) xxxxxx xxxxxxx toho, xxx xxxxxxxx xxxxx, x vydání oznámení xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx původního oznámení xxxxxx; xxx, kdo xxxxxxxx vydal, xxxx xx 5 xxx xx doručení žádosti xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx x) je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx odevzdat xxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyrozumění x v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x), x) xxxx x) xx 15 xxx ode xxx xxxxxx zániku xxxx, kdo xxxxxxxx xxxxx.

(7) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xx má xx xx, xx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx xxxx oznámení x poučení.

§10

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 2 xxxx. x) x c) xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem oznámení, xxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx tomu, xxx xxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 2 xxxx. a) x x),

2. odcizení, xxxxxx xxxx poškození xxxxxxxx,

3. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx uvedené x §9 xxxx. 3 xxxx. x), x) x j),

a xx ve xxxxx 15 dnů ode xxx, xxx tato xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx x xx fyzická xxxxx dozvěděla,

b) x xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 předložit xx stanovené xxxxx xx xxxxxx toho, xxx xxxxx oznámení, xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx11), v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jakož x státu, v xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx x posledních 5 xxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x svéprávnosti; tyto xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně utajení Xxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx Důvěrné

§11

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx umožnit xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx Xxxxxxx, jestliže xxx nezbytně xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx platného osvědčení xxxxxxx xxxxx (§54) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x je xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx jinak (§58 xx 62).

(2) Před xxxxxx přístupem x xxxxxxxxx informaci xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx Xxxxxxx xxx, kdo je xxxx fyzické osobě x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odpovědnou, xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx, xxxx xxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx, kdo xxxxxxx xxxxx přístup x xxxxxxxxx informaci xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx x xxx, xxx poučení xxxxxxx; xxxxx výtisk poučení xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx12) x xxxxx zašle Xxxxx. Xxxxxxxxx zaslání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx13) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx služby") x xxxxxxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 písm. x) a xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §141 xxxx 1.

(3) Poučení xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provede xxxxxxx obrany; xxx xxxxxx, předání x xxxxxxx xxxxxxx poučení xxxxx odstavec 2 xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§56 xxxx. 1) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, členského xx xxxxxxxxx vztahu, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx umožněn xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

§12

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby

(1) Xxxxxxxxx fyzické osoby Xxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §6 odst. 2,

x) xx osobnostně xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§55).

§13

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Podmínku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§106) x xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx služba x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x zaměstnání xxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 xxxx. x) x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v případech xxxxx §141 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx psychologického vyšetření xxxxxxxxxxxxxx pracovištěm xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, u xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziko.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxx opakovaná xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx základních xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxxx

x) skutečnost, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příjmům xxxxxxx osoby.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx považovat

a) zařazení xx xxxxxx bývalé Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správy Xxxxxxxxxxx štábu Československé xxxxxx armády nebo xxxxxx vnitřní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx výchovy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Generálního xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx lidové armády xxxx odborem vnitřní xxxxxxx Sboru nápravné xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx újma xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx vliv xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx utajovat xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

f) xxxxxxxxxx odsouzení xxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx informace rozhodné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx změny údajů xxxxxxxxx x příloze x xxxx žádosti x xxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx (§94) xxxx x xxxxx xxxxxxxxx poskytnutém Úřadu x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezpečnostním řízení xxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. 1, nebo

j) xxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx úmyslný trestný xxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94 zjišťují xx xxxxxx xx 15 xxx xxxx; xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) až x) xx xxxxxxxx 10 xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx stupeň xxxxxxx Xxxxxxx, 15 xxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx Xxxxx a 20 let xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xx 15 xxx věku xxxxx xxxx, které x xxxx je xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 3 písm. x) xx nepřihlíží, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxxxx rizikem, se xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx míry xxxx ovlivnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx výskytu, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a x xxxxxxx fyzické xxxxx x období xxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxxxxxxxxx služba x xxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanců x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx nebo o xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fyziodetekční xxxxxxxxx.

Xxxxx XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx informaci x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§15

Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx informaci

a) stupně xxxxxxx Vyhrazené, lze xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx prohlášením xxxx xxxxxxxxx zabezpečit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"), xxxx

2. xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§54),

x) stupně xxxxxxx Xxxxxxx a xxxxx, lze xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§54) příslušného xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak (§58 xx 62).

§15x

Xxxxxxxxxx podnikatele

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx učinit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud

a) xx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx vytvořeny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx (§20) a xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx oznámení, xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx.

(2) Splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci xxxxx §15 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx vyhrazené informace") xxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx informaci; xxx je xxxxxxxx xx podnikatele požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprodleně Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx, Úřadu.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx ukončuje xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tuto skutečnost xxxx, xxxx podle xxxxxxxx 2 nebo 3 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx x zániku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx 5 xxx xxx xxx, xxx xxxx učiněno,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxx Xxxxx,

x) xxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podnikatele,

e) xxxxxxx-xx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) xx x) xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 předal xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 255/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§16

Xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Osvědčení xxxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) který xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správní xxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu48).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) musí xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§55).

§17

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx stability nesplňuje xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx15),

x) xxxx xxxxx majetku xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx15),

x) x xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx správa xxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx dočasná xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx nedoplatek xx xxxx x příjmů, xx xxxx x xxxxxxx hodnoty či xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx jeho xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxxxx spolehlivost

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x něhož xxxx zjištěno xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx kontrolního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx, xxxxx podpora xxxxxx činnosti,

c) xxxxxxxxxx, xx je podnikatel xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) skutečnost, xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx volbu xxxx jmenování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, akciová xxxxxxxxxx x xxxxxx akcií xx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx akcie xxxxxxxxxxx.

(3) Xx bezpečnostní xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx ověřování podmínek xxx vydání osvědčení xxxxxxxxxxx xxxx nenahlášení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §96 xxxx x xxxxx materiálu xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx statutárním xxxx x xxxxxxxxxx orgánu xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx,

x) pravomocné xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xx společníkem podnikatele, xxx xxxxxxx trestný xxx,

x) xxxxxxx porušení xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx rozhodující xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx jeho činnost xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxx nastat xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx osoby, xxxxx má na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x cizí moci, xxxxx vyvíjely xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx statutárním xxxx kontrolním xxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podnikatele xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zahájeném xxxxx §101 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) x odstavce 3 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx jmenování, odvolání xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je statutárním xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxx ovlivnit xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx, jimiž se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§19

Xxxxxxxxxxx zabezpečit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx nesplňuje podnikatel, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stupni xxxxxxx x formě přístupu x utajované xxxxxxxxx.

§20

Xxxxx xxxxxxxx podnikatele x utajované xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx má xxxxxxx x utajované xxxxxxxxx,

x) xxxxx u něho xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxx x něho xxxxxxxx, ani xx xxxx poskytována, xxx xx xxxxx mají xxxxxxx zaměstnanci podnikatele xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podnikatele xxxx xx podnikatele, a xx v xxxxxxxxxxx x výkonem pracovní xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx smlouvy.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínku podle §16 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx [§5 xxxx. a)].

Hlava IV

Administrativní xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§21

(1) Na xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx evidenční xxxxxxxx x datum xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté Xxxxx republice xxxx xxxx vyznačí xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidují xxxx xxxxx (§77 xx 79), stupeň xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x §4, x xx v xxxxxxx s mezinárodní xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x na jejímž xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytována, včetně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx "XX", "XXXX" xxxx "NATO"), xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx cizí moci xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx cizí xxxx xx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyznačeným; xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx utajované xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx režim xxxxxxxxx") x oblastech xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodní smlouvou, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx "XXXXXX", xxx-xx x utajovanou xxxxxxxxx x xxxxxxx kryptografické xxxxxxx, x xxxxxxxx "XXXXXX", jde-li x xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxx zbraní hromadného xxxxxx).

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx, aby xx xxxx xxxxx xxxxxxxx zjistit.

(5) Utajovaná xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Vyhrazené k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanoví, xx xx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxxxxxx pomůckách se xxxxxxxxxxx též předávání, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx utajované xxxxxxxxx.

(6) Xxxx, kopie xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Přísně xxxxx nebo xxxxx x xx xxxxx xxx vyhotoveny xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; jde-li x utajovanou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Tajné xxxx Důvěrné, mohou xxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nadřízené xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx přenášet xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx jejím xxxxxx xxxxxxx x xx jejím nosiči; xxxxxxxxxxx ji xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurýrní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence17).

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx informace příjemce xxxxxxx, nestanoví-li tento xxxxx xxxxx (§23 xxxx. 1).

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze v xxxxxxx její skartační xxxxx, stanovené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x orgánu xxxxx, xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxx fyzické osobě xx xxxxxxxxx poměru xxxx v pracovněprávním, xxxxxxxx či obdobném xxxxxx.

(10) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu18).

§22

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx (§70).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo zrušen.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby.

(4) Stupeň xxxxxxx původce xxxxxxxxxx xxxxx nebo změní xx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx informace, xxxxxx xxx xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neoprávněně, x na utajované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx utajení xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx za xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx změnu stupně xxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxx informaci zpřístupnili.

(7) Xxxxxxx po obdržení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx utajované xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx utajení xxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxx nástupce, x xxxx-xx xxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Úřad.

§23

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadující xxxxxxxx xxxxx nakládání, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §21 xxxx. 8 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19) x xxxxxxxxx, xxx postup xxxxx §21 xxxx. 8 nelze xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx odpovědná xxxxx a xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx utajované xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx.

(2) Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí xx xxxxxxxxx informaci xxxxx §21 xxxx. 1 xx 4 x §22 odst. 1, 3, 4 x 7, zejména xx xxxxx xx stupeň xxxxxxx utajované xxxxxxxxx x nosič xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) druhy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §21 xxxx. 5, x to x xxxxxx xxxx, sešitů xxxx xxxxx, jejich xxxxxxxxxxx x organizační x technické požadavky xx xxxxxx vedení, x xxxxxx podkladových xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx opisu, xxxxx, výpisu x xxxxxxxx utajované informace (§21 xxxx. 6), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx pořizování xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 7 xx 9 x x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činností, xxxxxxxxx xx přenosné xxxxxxxx x obaly a xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xx xxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace x nosič utajované xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx x přenos xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému spisové xxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx x utajovanými xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby, x xxxxxxxx těch xxxxxxxxx, xxxxxxx užití xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vylučuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx55), xx použijí xxxxxxxx 1, §21 xxxx. 1 xx 4, §21 xxxx. 5, s xxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxxx, §21 xxxx. 6, xxxxx xxx x xxxxxxx, §21 xxxx. 8 xx 10 a §22 xxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxxx xxxx hlavy xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kryptografických prostředcích xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, kterými xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxx bezpečnost

§24

(1) Xxx zabezpečení ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx fyzické xxxxxxxxxxx xx xxxxxx objekty, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Objektem xx budova nebo xxxx xxxxxxxxxx prostor, xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x objektu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx informaci xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx tajné xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze x jednací oblasti.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) x zabezpečené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx zajištěno, xx x utajované xxxxxxxxx xxxx přístup xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx bezpečnostního xxxxxxxx x xxxxxxx jiné xxxxxxxxx, než je xxxxxx utajení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxx xx zajištěno, že x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přístup neoprávněná xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxxx případech x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je zajištěno, xx x utajované xxxxxxxxx nemá přístup xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x zabezpečené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x v xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, uzamykatelné xxxxxx xxxx xxxx schránce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxxxxxx oblasti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se v xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx kategorií

a) Přísně xxxxx,

x) Tajné,

c) Xxxxxxx, xxxx

x) Vyhrazené.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx tříd

a) xxxxx X, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x seznámení x xxxxxxxxxx informací,

b) xxxxx II, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx do xxxxxxxxxxx oblasti x xxxxxx x xx xxxx xxx kontrolovány xxxxxxxxxx xxxxx §27. Xxxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX, a xx x xxxxxx, xxxxx xx xx této xxxxxxx vstup povolen.

(4) X odůvodněných xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou xxxxxx xxxxx X xx xxxxx XX, xxxxx xx xxxxxxxxx, že x utajované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§26

Projednávání utajovaných xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 odst. 4 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx povinnosti xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx informací; o xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rovněž u xxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie Xxxxx nebo Přísně xxxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Policií Xxxxx republiky (xxxx xxx "policie"). Xxx xxx xxxxxxx si xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Vstup xx xxxxxxx oblasti x xxxxxx x xx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27. Xxxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, která xx xx této oblasti xxxxx xxxxxxx.

§27

Opatřeními xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) ostraha,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx,

x) Xxxxx, nejméně 1 xxxxxx x objektu x 1 xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx narušeno,

c) Xxxxxxx, nejméně 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací narušeno.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Vyhrazené, x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) U xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxx tajné, se xxxxxxx zajišťuje xxxxxxx 2 xxxxxxx u xxxxxxx; u xxxxxxx, xx kterém se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx projednávají utajované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx, nejméně 1 xxxxxx u xxxxxxx x 1 xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx narušeno.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu státu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jejichž objekt xxx, xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx nebo ozbrojených xxxxxxxxxxxxxx sborů nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx anebo xxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxx.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx, oprávnění xxxx xxx vstup xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oblasti x xxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx způsob manipulace x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx používají xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §30 odst. 1 xxxx. x), x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx opatření xxxxxxx xxx oprávnění xxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxx xxxxxx kontrolu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x vynášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx oblasti x xxxxxxx oblasti.

§30

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení a xxxxxxx xxx kontrolu xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx signalizace,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx elektrické xxxxxxx signalizace,

g) xxxxxxxx xxxxxxxx x vyhledávání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx fyzického xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx pasivnímu x xxxxxxxxx odposlechu xxxxxxxxx informace.

Úřad dále xxxx bezpečnostní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx politickými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxx postupu xxxxx xxxx třetí xx Úřad může xxxxxxx písemné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x příslušné zpravodajské xxxxxx; xxxxxxxx-xx Úřad xxxxxxxx stanovisko do 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx x xx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx (§31 odst. 1) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§46 xxxx. 1 xxxx. x)] x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx schváleným xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředkům.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx záchranné xxxx humanitární xxxx, x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ohrožení xxxxx20), x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vojenského xxxxxxx x praktického vojenského xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vojenskou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dislokace vojenského xxxxxx nahradit xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jaká xx xxxxxxx x §28, xxxxxxxxxx příslušníky xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21) xxxxx xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx moci.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx Xxxx xxxxx držiteli bezpečnostního xxxxxxxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx třetí Xxxx zašle držiteli xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xx 60 xxx ode xxx podání jeho xxxxxxx; pokud by xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bezpečnostními xxxxx Xxxxx republiky, Xxxx xxxxxxx nevyhoví x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx písemně xxxxxx.

§31

(1) Míra zabezpečení xxxxxxx oblasti x xxxxxxxxxxx oblasti opatřeními xxxxxxx bezpečnosti xx xxxxxx xxxxxx bodových xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x závislosti na xxxxxxxxxxx xxxxx; bodové xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxx odpovídat xxxxxxx xxxxxxxx míře zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblasti a xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx vyhodnocení xxxxx x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxx zabezpečené xxxxxxx.

(3) Opatření podle xxxxxxxx 2 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednací xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odpovědná osoba xxxx xx pověřená xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Hodnocení xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx průběžně a x případě potřeby xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Orgán xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinni xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ověřovat, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§32

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx fyzické bezpečnosti x případech, xxx xx x objektu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxx Přísně xxxxx, Xxxxx xxxx Důvěrné, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx oblastí, xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx použití opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx objektu x

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x krizových xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx fyzické xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) určení objektu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Projekt xxxxxxx xxxxxxxxxxx v případech, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, obsahuje

a) xxxxxx xxxxxxx x jednací xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx rizik,

c) xxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx a

e) xxxx xxxxxxxxxxx objektu x jednací oblasti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednací xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) způsob použití xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x krizových xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti se x xxxxxxxxx xxxxx §30 odst. 3 xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 až 5 xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xx pověřená osoba.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx ředitele.

§33

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) způsob xxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§24 odst. 6),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx ostrahy (§28) x xxxxxxxxxxx jednací xxxxxxx nebo zabezpečené xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx určení kategorie xxxx uvedených x §28 xxxx. 4, x xx x xxxxxxxxxx xx stupni xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§29),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x §30 xxxx. 1, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx oblasti xxxx xxxxxxxxxxx oblasti xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oblasti, xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x bodovou xxxxxxx xxxxxxxx míry xxxxxxxxxxx xxxxxxx oblasti xxxx xxxxxxxxxxx oblasti, xxxxxx základní metody xxxxxxxxx rizik (§31 xxxx. 1 a 2),

x) xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a právním xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx utajovaných informací, x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§31 xxxx. 5),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx objektu a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx [§32 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x §32 xxxx. 3 xxxx. x) x x)].

Hlava VI

Bezpečnost informačních x komunikačních systémů

§33a

Státní xxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§33x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 205/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§34

Xxxxxxxxxx systém

(1) Informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx programové xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x x xxxxxx xxxxxxx xx vztahující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, zpracování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx přenos xxxxxxxxxxx informací (dále xxx "informační systém").

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost [§46 xxxx. 1 xxxx. x)] x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx x utajovaným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx provozu xxx x době xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx; xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx informačního xxxxxxx xx provozu.

(4) Xxxxxxxx x utajovanou informací xxx pouze x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 nebo 3.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx provozu podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Národnímu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx bezpečného xxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, x xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a

b) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Komunikačním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informacemi (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx koncové komunikační xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x postupy.

(2) Komunikační xxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která jej xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Nakládat x utajovanou xxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx osobou.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx přístup x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx utajení Vyhrazené, xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxx jen x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; zánikem xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx.

§35x

Xxxxxxxxxx x taktickou xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx informace s xxxxxxx dobou trvání xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpracovává x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx se xxxxxx kryptografickou xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx informace xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxx souborem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x taktickou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/2011 Xx. x účinností od 1.1.2012

Xxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx systému

§36

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo komunikačního xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx s xxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být zajištěna xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Orgán státu, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinni xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnici; pouze x souladu s xx xxx zpracovávat xxxxxxxxxx informaci.

(3) V xxxxxxxxxxxx provozní směrnici xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) způsob xxxx xxxxxxxxxx provozování,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx XXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§36x

Xxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx bezpečnost, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§36x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 205/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§37

(1) Kryptografickým xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Národním xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx bezpečnost [§46 xxxx. 1 písm. x)].

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx kryptografických xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx standardy x musí xxx xx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ředitelem.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určené x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx kryptografického xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxx před xxxxxxxxxx xx provozu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ředitelem certifikováno Xxxxxxxx úřadem pro xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx [§46 xxxx. 1 xxxx. x)].

(5) Xxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx x podnikající xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ochranu, xxxx vést evidence xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§37x

Xxxxxxxxxxxx kryptografická xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, zařazené do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zpracování nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx součást xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx do xxx vedeného seznamu xxxxxxxxxxxxxx kryptografických xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xx x xxxxxxx se xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací.

§38

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany

(1) Xxxxxxx kryptografické ochrany xx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxx materiálu x xxxxxxxxx jeho funkce.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je

a) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jí xxxxxxxxx xxxxxx,

x) držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) držitelem xxxxxxxxx o zvláštní xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti").

§39

Xxxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kryptografické xxxxxxx x zkouška xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zvláštní odborná xxxxxxxxxxx") zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Národní úřad xxx kybernetickou a xxxxxxxxxx bezpečnost zkouškou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx"). Odborná xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; to není xxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jmenuje odpovědná xxxxx nebo xx xxxxxxxx osoba Xxxxxxxxx xxxxx pro kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a). Xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vydá Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx orgán státu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a vede x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xx xxxxxx xxxxxxx xx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxxx x odborné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Odborná xxxxxxx xx xxxx konat xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx oznámí xxxx, xxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, termín x xxxxx konání xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 20 xxx xxxxx xxxx konání xxxxxxx zkoušky. Ten, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nevyhověl, xx xxxx vykonat opakovaně. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nejdříve xx uplynutí 5 xxxxxxxxxx dnů ode xxx neúspěšně vykonané xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §52, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxx, xxxxxxxx xx §38 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) x příslušné xxxxxxxxxx xx §38 odst. 1 xxxx. a).

Smlouvu xxxxx xxxxxxx x) xxxx Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx.

§40

Provozní obsluha xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx uživatelských xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsluhu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx

x) být x této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jí xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §11 xxxx. 1 x

x) xxx k xxxx obsluze xxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, zapůjčování, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxx jen xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Ochranu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Důvěrné, bez xxxxxxxx jejich ukládání, xxx zajistit způsobem, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředek x xxxxxxxx xxxxxx xxx dohledem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx položku lze xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, ukládat, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x distribuovat xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxx xxxxxxx x splní xxxxxxxxx bezpečnostního standardu.

§42

Přeprava kryptografického xxxxxxxxx x vývoz xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx, xxxxx

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxx stupeň xxxxxxx přepravovaného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxx České xxxxxxxxx xxx vyvážet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§46 xxxx. 1 písm. x)] pouze na xxxxxxx xxxxxxxx Národního xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx konkrétního xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx též xxxx xxxxxx. Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxx ohrožena xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo utajovaná xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx zavázala; tuto xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx udělených xxxxx xxxxxxxx 2.

§43

Kompromitace kryptografického xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx způsobilo xxxx xx xxxxx způsobit xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxx xx orgán xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost.

§43a

(1) Distribuci x xxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely, xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx bezpečnost. Distribuci x xxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro vojenské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Podmínky evidence, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pro kryptografický xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, vedení xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx bezpečnost nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx kryptografický xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxxx ustanovení

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, obsah x způsob xxxxxxxxx xxxxxxx zkoušky,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kryptografické xxxxxxx,

x) podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku,

f) xxxxxx zaškolování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kurýra xxxxxxxxxxxxxxxx materiálu,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí xx utajované xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx materiálu,

h) xxxxx a náležitosti xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kryptografické xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx materiálem,

j) xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob xxxxxx xxxxxxxx uvedených x §37 odst. 5,

l) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti a xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx zabezpečení,

m) xxxxxxxx xxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jeho funkce xxxxx §41 xxxx. 3.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§45

(1) Ochranou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxx tajné, Xxxxx nebo Xxxxxxx xxxx xxxxxx únikem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx únikem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§46 xxxx. 1 xxxx. x)].

(3) Ověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx únikem xxxxxxxxx informace kompromitujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx nebo kryptografického xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx odůvodněné písemné xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Národní úřad xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřít x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxx §52 x xxxxxxxxx této činnosti.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zabezpečené xxxxxxx xxxx objektu xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxx provozovány nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyžadováno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §52. Xxx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx kryptografického prostředku, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předají xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jeho výsledku.

(6) Xxx xxxxxxxxx měření xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx standardů Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Hlava IX

Certifikace

§45a

Státní správu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§45x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 205/2017 Xx. x účinností xx 1.8.2017

§46

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx postup, xxxx Xxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxx informacemi,

c) ověřuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Úřad xxxx Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, certifikát xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, certifikát xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stínicí komory xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx listinami.

(4) Certifikát xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x typové xxxxxxxx technického prostředku,

c) xxxxxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx firmou (xxxx xxx "firma") xxxx názvem, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") x sídlem, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu, xxxx xxxxxx, příjmením, xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x osobu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmene c),

e) xxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx a xxxx platnosti xxxxxxxxxxx x

x) xxxxx úředního xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx; xxxxx xxxxxxxx razítka xx nevyžaduje, xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě.

(5) Certifikát xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, certifikát xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx stínicí xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. c),

c) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx certifikátu x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávněného zástupce Xxxxxxxxx úřadu pro xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx; otisk úředního xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx utajení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ověřena.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 obsahuje

a) xxxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx výrobce kryptografického xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. c) x

x) xxxxxx utajení xxxxxxxxxxx informací, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx komory, xxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) x

x) xxxxxx utajení xxxxxxxxxxx informací, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxx-xx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx o nevydání xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xxxx odvolání xxxxxxxxx.

(11) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §47 xxxx. 4 písm. x). Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhoduje x xxxxxx platnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §48 xxxx. 4 xxxx. x), §49 xxxx. 5 xxxx. b), §50 xxxx. 4 xxxx. x) a §51 xxxx. 4 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx Národního xxxxx xxx kybernetickou x informační bezpečnost x zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx x zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 4 xxxx. x) x x), §49 xxxx. 5 písm. x), §50 xxxx. 4 xxxx. b) x d) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. b) a x), je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx certifikát Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxx zanikla xxxxx §47 xxxx. 4 xxxx. b), je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

(13) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(14) Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxx posudku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku (dále xxx "xxxxxxx"). X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxx uzavřít s xxxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §52 o xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(15) X xxxxxxxxx xxxxxxx úloh xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx e) xxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §52 x xxxxxxxxx xxxxxx činností; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kryptografického xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx komory, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(16) Xxxxxx orgánů xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §52, xxxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(17) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx e), xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxx provést Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx, kryptografický xxxxxxxxxx, kryptografické xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx komoru, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx případech xxxxxxxxxxxx xxxxxx předají Národnímu xxxxx xxx kybernetickou x informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(18) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 17 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx standardů Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx.

(19) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx certifikátu xx žadatel xxxxx §47 xxxx. 1, §48 odst. 1, §49 xxxx. 1, §50 xxxx. 1 x §51 odst. 1.

§47

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxxx xx přiloží posudek xxxxx §46 xxxx. 14 a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví Xxxx xxxxxxx na xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx, kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx certifikovaných xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je zveřejňován xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

(4) Platnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká

a) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že vyráběný xxxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx není xx shodě s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, Xxxx xxxxx technický xxxxxxxxxx xxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho certifikátu.

(7) Xxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxxx x certifikátu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§48

Xxxxxx x certifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx certifikátu informačního xxxxxxx

(1) O certifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxx x Národního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx o xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, předkládá v xxxxxxx certifikace xx xxxxxx Národního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Dobu platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx 2 xxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx x

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx.

(4) Platnost xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxx

x) uplynutím doby xxxx platnosti,

b) x xxxxxxx informačního systému xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx zánikem platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) rozhodnutím Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přestal-li xxx informační xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informacemi, xxxx

x) xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x zrušení xxxxxxxxxxxx systému.

(5) Má-li xxx informační systém xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx certifikátu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx Národnímu úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxxx systému.

(6) Xxxx xx povinen xxxxxxxxxx x certifikaci informačního xxxxxxx do 1 xxxx od zahájení xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx zvlášť složitých xxxxxxxxx do 2 xxx; xxxxx-xx vzhledem x povaze věci xxxxxxxxxx v této xxxxx, může xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxxx , xxxxxxx xxxx x 6 xxxxxx.

§49

Žádost x certifikaci xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku písemně xxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, distributor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x utajované xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 rozhodnutím xxxxxxx, není-li v xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx přezkoumat xxxxxx.

(3) Xxx, kdo x xxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx certifikace na xxxxxx Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost kryptografický xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxx.

(4) Dobu platnosti xxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx úřad xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu pro xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx kryptografický xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx certifikátu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinen xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx žádost musí xxx Národnímu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doručena xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku.

(7) Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx moci.

(8) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věci.

(9) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost xxxx stanovit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxx lhůty pro xxxxxx rozhodnutí xxxxx §48 odst. 6.

§50

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pracoviště a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx x certifikaci kryptografického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx platnosti certifikátu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx úřad pro xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 let.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx xxxxxx

x) uplynutím xxxx jeho platnosti,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační bezpečnost x zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx být xxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxx xxx vykonávání xxxxxxxx xxxxxxxx,xxxx

x) oznámením xxxxxx xxxxx nebo podnikatele, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Má-li xxx xxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx certifikátu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx Národní úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx Národnímu úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 měsíců xxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx původního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pracoviště.

(6) Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x informační xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx x certifikaci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 1 xxxx; nelze-li vzhledem x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxxx, xxxxxxx však x 3 xxxxxx.

§51

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx písemně xxxx x Národního xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x kterého xx stínicí komora xxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx x xxxxxxxxxxx stínicí xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx certifikace xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytnou pro xxxxxxxxx certifikace.

(3) Xxxx xxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Národní xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x informační bezpečnost xx xxxx nejdéle 5 let.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stínicí komory xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) rozhodnutím Národního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx x zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx komora xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxx xxxxxxx komora používána x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doby platnosti xxxxxx certifikátu, xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 povinen xxxxxxx Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx o certifikaci xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx doručena nejméně 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stínicí xxxxxx.

(6) Pro xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 6.

§52

Smlouva x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Smlouva x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxx x §39 xxxx. 3, §45 xxxx. 4 x §46 xxxx. 14 x 15 xx uzavírá xx dobu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx písemnou xxxxx. Projev xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Smlouvu xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx tehdy, xxxxx-xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilými xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) zajištěny u xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, technicky x materiálně.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx uzavřít pouze xxxxx, je-li

a) jeho xxxxx nebo místo xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx podmínka neplatí, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 14 x 15.

(4) Xxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxxx smlouvy x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob kontroly xxxxxxxxx Úřadem xxxx Xxxxxxxx úřadem pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) způsob a xxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníků xx smlouvy,

f) xxxxxxx xx zveřejněním technického xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, xxx-xx x smlouvu x xxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x §46 xxxx. 14.

(5) X podmínkách xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx xxx též stanoveno, xx Xxxx xxxx Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstoupí xx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx účastník xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxx smlouvou.

(6) Xxxx nebo Národní xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x informační bezpečnost xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy.

(7) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx písemnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technického prostředku, xxxxxxxx xxx stanovení xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx platnosti xxxx certifikátu a xxxx certifikátu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x opakované xxxxxxx x xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx, certifikaci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx komory, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, certifikace kryptografického xxxxxxxxxx x certifikace xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x podmínky provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx kryptografického prostředku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x certifikace stínící xxxxxx x jejich xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 odst. 13,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx x certifikátu xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektrických x xxxxxxxxxxxxxx zařízení, zabezpečené xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyzařováním x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §52.

Hlava X

Xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx mlčenlivosti

Osvědčení xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§54

(1) Osvědčení xxxxxxx xxxxx a osvědčení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxx, měsíc, xxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) uvedení nejvyššího xxxxxx utajení utajované xxxxxxxxx, pro přístup x níž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx úředního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu ; xxxxx úředního xxxxxxx xx nevyžaduje, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x sídlem, xxx-xx x právnickou xxxxx, x xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx přístup x xxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) formu xxxxxxxx xxxxx §20,

x) xxxxx vydání a xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx oprávněného xxxxxxxx Úřadu; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx osvědčení xxxxxx x elektronické xxxxxx.

§55

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je pro xxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxx 5 let,

b) Xxxxx 7 xxx x

x) Xxxxxxx 9 xxx.

§56

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxx podnikatele xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) dnem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu (§123 xxxx. 3, §126 xxxx. 4) x xxxxxxx xxxx platnosti (§101),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx byla-li xxxxxxxxxx xx mrtvou,

d) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx nebo ztráty,

f) xxxxxxx poškozením, xx xxxxxx v xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx celistvost,

g) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx obsažených,

h) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x osvědčení fyzické xxxxx, xxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx v §141 xxxx. 1, xxx-xx o osvědčení xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra,

j) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx,

x) dnem doručení xxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx,

x) dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podnikatele xxx xxxxxxx formu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro stejný xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx přístupu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx informaci.

(2) Xxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x) nebo x) xx podnikatel povinen xxxxxxxxxx informaci, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx tomu, xxx xx ji xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xxx učinit, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx. Utajované informace, xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxxxxx informace náleží, xxxx-xx xxx, Úřadu. Xxxxxxxxx x předání xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx zániku platnosti xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) xxxx x) xx xxxxxxxxx osoba xxxx ten, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) Xxxx písemně vyrozumí xxxx odpovědnou xxxxx x zániku platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx osoby; Xxxx xxxxxxxxx stejně x x xxxxxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx utajení.

(4) Xxxxx xxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx platnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e), f) xxxx x) xxxxxx xxxxxxx Úřad o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx informaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčen; Xxxx xxxx xx 5 xxx xx doručení xxxxxxx osvědčení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§56x

(1) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §56 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osvědčení, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx původní, x to ke xxx vzniku jejího xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §56 xxxx. 1 xxxx. x) vydá xxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx, jež xxxxxxxxx osvědčení původní,

a) xxxxxxxxx zpravodajská xxxxxx, x xx ke xxx, xxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx osobou uvedenou x §141 odst. 1, xxxx

x) Xxxx x xxxxxxxxx případech, x xx ke xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx vydá na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx původního xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Příslušná xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx postupu xxxxx odstavce 2 xxxx. x) zánik xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a xx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. X potvrzení xx xxxxx označení xxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx v §54 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x den zániku xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nové osvědčení xxxxxxx xxxxx, si xxxxxxx xxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx státu, xxxxx vydal xxxxxxx xxxxxxxxx; bezpečnostní xxxxxx xx xxxxx xx 5 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§56x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2007 Xx. s účinností xx 24.5.2007

§57

Osvědčení xxxxxxx xxxxx xxx xxxx moc x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx cizí xxx

(1) Xx-xx mít xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x utajované xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx §15 písm. b), x xxxxxxxx-xx xxx xxxx moc, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx.

(2) Xx-xx to v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx x ekonomickými zájmy Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx vyplývajícími xxx Xxxxxx republiku x xxxxxxxxxxx smlouvy x neprobíhá-li s xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §101 odst. 1, Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx platného osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) osvědčení xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxxx podnikatele xxx xxxx moc.

(3) Osvědčení xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §54 x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxx xxxxxxx k xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 potvrzuje, xx u xxxx xxxxxxxx xxxx provedeno xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx čtvrté x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osvědčení podnikatele xxxxxx stupně xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx přístupu xxxxxxxxxxx x utajované informaci xxxxx §20.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xx kterou xx vydáno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Platnost xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2 xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx podle §56 odst. 1 xxxx. e) xxxx x), xxxx

x) z xxxxxx xxxxxxxxxxx v §56 odst. 1 xxxx. x), x), x), x), m) xxxx x).

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxx uvedeného x §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 4 nebo §96 xxxx. 4, xxxxxxx xxxx po xxxx 12 xxxxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx osvědčení, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxx vyhlášen válečný xxxx nebo pro xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx stav"), xxxx xxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x této xxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx povinen odevzdat xx xx 15 xxx Xxxxx, xxxxxxx-xx

x) xxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §56 xxxx. 1 xxxx. x), d) xxxx x) xx x), xxxx

x) xxxx platnost x xxxxxx xxxxxxxxxxx x §56 odst. 1 písm. x).

(10) Xx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxx xxxx, xx-xx xx požadavek xxxxxx xxxxxxxxxxxx partnera xxxx cizí xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxxxxxxxx xxxxx §5 u xxxxxxxxx osoby. Před xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Zvláštní xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci

§58

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx přístup x utajované xxxxxxxxx xxxxx stupňů utajení xxx platného xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx, jsou

a) prezident xxxxxxxxx,

x) poslanci x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxx ochránce xxxx x zástupce Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxx jmenování xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx výkonu x x xxxxxxx xxxxxxxxx pro její xxxxx.

(3) Přístup x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx osvědčení fyzické xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxx24), xxxxxxxxxxxxx25) xxxx xxxxxxx osobě, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zařazen x xxxxxx zvláštní27). Poučení xxxx xxxxx provede xxx, kdo jí xxxxxxx k utajované xxxxxxxxx xxxxxx. Této xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x utajované xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx28) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, x občanském xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx řízení správním, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx řízeních. Xxxxxxx x utajovaným xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxx xxxxx odstavce 5.

(5) Xxxxxxx podle §2 písm. x) x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx28). Xxxxxxx xx provede xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §9 xxxx. 1; xxxxxxx musí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxx, že údaje x osobách, které xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, jsou Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx být využity xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 4 nemají, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx, předsedy Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci xxxx xxxx.

§59

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může Xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx přístupem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vyšším, xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx na xxxx xxxxxxxx nutnou, xxxxxxx xxxx xx xxxx 6 xxxxxx.

(2) Souhlas xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxxx vydat xxxxx xxx xxxxxxx x utajované informaci xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. b).

(3) Xxxxxxx s jednorázovým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ředitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Žádost xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu,

b) xxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) x xxxxxxx podnikatele písemný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(5) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 neprodleně, nejpozději xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx souhlasu Úřadu xxxxxx přístup xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 3, xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právní xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx této xxxx xxxx.

§60

(1) X případě xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x ozbrojeném xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx stavu xxxxxxxx státu20) xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx nebo xxxx xxxxxxx x utajovaným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, nebo podnikateli, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informacím xxxxxx xxxxxxx Vyhrazené.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x její xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx přístupu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poučení xxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení nebo x důvodu jiné xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jejími xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x následky xxxxxx xxxxxxxx.

(4) O xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx odpovědná osoba xxxx xx xxxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxxx xxxxxxx záznam. Tento xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx ústním seznámením xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx skutečnost x xxxxxxxx záznamu. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službou, xxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxx xxxx druhé xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxx nezasílají, xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Je-li podnikateli xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxx odpovědná xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx písemný xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx umožnit xxxxx v xxxxxxx x požadavky této xxxx xxxx.

§60x

Xxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx mu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx. x), xxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 4 nebo §96 xxxx. 4, xxxxxxx xxxx xx xxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx utajení x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ve xxxxx přístupu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, kdy xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo xxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x průběhu řízení x této xxxxxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 523/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 11.12.2020

§61

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §59 a přístup xxxxx §60 xxxxx xxxxxxx x utajované xxxxxxxxx stupně utajení Xxxxxx tajné nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§62

Xxxxxxx x utajované xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx bezpečnostního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx i x případech, xxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydané xxxxxx xxxx moci, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "bezpečnostní xxxxxxxxx"). Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uzná, xxxxxxx-xx xxx mezinárodní smlouva, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Úřad xxxx xxxx bezpečnostní xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, kdy xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx politickými x xxxxxxxxxxxxxx zájmy Xxxxx xxxxxxxxx; na xxxx uznání xxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx Úřad xxxx vyžádat písemné xxxxxxxxxx Ministerstva zahraničních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby; xxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx x xx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxx xx kladné.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx provede xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx x prostřednictvím úřadu xxxx xxxx, xxxxx xx x působnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací; xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx. Žádost xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx firmou xxxx xxxxxx, identifikačním číslem x sídlem, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jménem, xxxxxxxxx x xxxxxx trvalého xxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formě xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx uznání xx žádáno,

g) dobu, xx xxxxxx xx xxx xxxxxx provedeno, x

x) podpis xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx v působnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x adresu, na xxxxxx xx být xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 je nutné xxxxxxxx xxxxxx překlad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xx-xx žádost xxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxx xxxx, který xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných informací, xxxxx xxxxx na xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx, xxxxx se x žádosti xxxxxxx, xxxxxxx, že žadatel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění.

(4) Uznání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx Úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx ode dne xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx třetí Xxxx zašle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx by xxxxxx nebylo x xxxxxxx xx zahraničně xxxxxxxxxxx nebo bezpečnostními xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxx nevyhoví x xxxx skutečnost xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx oznámí.

(5) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx d),

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx moci,

c) xxxxxxxx nejvyššího xxxxxx xxxxxxx utajované xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx uznání podle xxxxxxxx 1 opravňuje,

d) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §20,

e) xxxxx xxxxxx x xxxx platnosti,

f) otisk xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce Xxxxx; xxxxx úředního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx vydáno x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx

§63

(1) V xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx působnosti utajovaná xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx mlčenlivosti"), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxx 8 x §133 xxxx. 2).

(2) X xxxxxxx, xx xxxxx státu xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zproštění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) prezident xxxxxxxxx x předsedy xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx, předsedy x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x místopředsedy Xxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Veřejného ochránce xxxx, zástupce Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky,

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) Xxxxx u xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) předseda xxxxx u xxxxxxxx x vedoucích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů,

g) xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x soudců Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věci, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna xxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx odpovědné xxxxx xxxxxx xxxxx, do xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu orgánu xxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x prezidenta xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x na xxxx xxxxxxxx nutnou. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Stupeň xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zproštěním mlčenlivosti xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx mlčenlivosti xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx by xxx mohlo xxxxx x mimořádně xxxxx xxxx vážné újmě xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x ohrožení xxxxxx xx zdraví xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§64

Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx vzor

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x osvědčení xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxx moc x osvědčení podnikatele xxx xxxx xxx x

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací

§65

Obecné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informaci xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podnikatele, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx podnikatele xxx xxxx xxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx") Úřadu, policii xxxx zastupitelskému xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Každý, xxx měl xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx při výkonu xxxxxxx Úřadem plnit xxxxxx kontrolního pracovníka xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 1.

§66

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informacím, x fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informacím, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx tomu, xxx osvědčení fyzické xxxxx vydal, xx 15 dnů xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx platnost xxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1 xxxx. x), x) až i), x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxx moc xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx údajů, xxxxx byly xxxxxxx x xxxx žádosti xxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) neprodleně xxxxxxxxx tomu, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 nebo §11 xxxx. 2, porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 1 písm. x).

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ale nemá xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se vztahují xxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x).

§67

Xxxxxxxxxx odpovědné xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x těchto proškoleních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro přístup xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx informaci stupně xxxxxxx Vyhrazené,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu pro xxxxxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx fyzické xxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámení Xxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §121 xxxx. 2 pominuly xxxxxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx,

x) neprodlené xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, členského xx obdobného xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, Tajné xxxx Xxxxxxx; tato xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx služby xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem.

(2) K xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x §21 xxxx. 5, §23 xxxx. 1 xxxx. b), §59 xxxx. 1, §60 xxxx. 5, §63 xxxx. 1 a 4, §70 xxxx. 5 x x §77 odst. 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§68

Povinnosti xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení podnikatele, xx povinen

a) odevzdat Xxxxx xx 15 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1 písm. x), x), g), x) xxxx n),

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podnikatele pro xxxx moc,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx uvedených xxxxx §97 písm. x), x) xxxx x) xxxxx §98 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; omezení rozsahu xxxxxxx xxxx, jakož x způsob x xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, který se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dnem vydání xxxxxxxxx podnikatele, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §96; xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx a xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přeměny podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx28a) xx 15 xxx ode xxx xxxx xxxxxxx.

§68x

Xxxxxxxxxx podnikatele, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx učinil prohlášení xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx §98 xxxx. c) x d) x xx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxx xxxxxxxxx mu xx xxxxxxxxxx,

x) zabezpečit xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §15a xxxx. 3,

d) xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 4 xxxxxxx Xxxxx xxxx poskytovateli vyhrazené xxxxxxxxx ukončení xxxxxxxx x ní xxxx xxxxx §15a odst. 6 xxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) postupovat xxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 xxx xxxxxx xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x §15a xxxx. 5,

x) xxxxxx x neprodleně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x případě §15a odst. 3 Xxxxx, nové prohlášení xxxxxxxxxxx, xxxxx i xx zániku platnosti xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxx §15a odst. 5 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxx xxxxxxxx potřebuje xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxxxxx.

§68x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§69

Xxxxxxxxxx právnické xxxxx x podnikající fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x orgánu xxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx povinni

a) xxxxxxxx ochranu utajovaných xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx míst xxxx xxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x utajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx které xxxxx xxxxxxxxx xxx osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§39); tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx29),

x) neprodleně písemně xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx mít xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby xxxx xxxxxxxxx podnikatele,

d) xxxxxxxx vytvoření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, evidenci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx certifikován Národním xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost x písemně schválen xx provozu,

f) xxxxxxxx xxxxxx informačního xxxxxxx, xxxxx nesplňuje podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace x něm a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Národní úřad xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx projekt xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx provoz komunikačního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxxx, a o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx,

x) používat pro xxxxxxxxxxxxxxx ochranu xxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx k xxxxx, xx kterému xxxx xxxxxxxxxxxxx x schváleno xx xxxxxxx,

x) vést xxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti uložené xxxxxxxxxxx smlouvou x xxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxx a nepříznivých xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zpravodajské xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 xxxx. a) x xx Ministerstvo xxxxxx x případech xxxxx §141 xxxx. 1, s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie,

l) xxxxxx xxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§79) x xxxxxx xxxxx x xxx Úřadu x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx do 15. února xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx zasílají xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxx §78 xxxx. 1,

x) předat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutou xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx partnerem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxx §79 xxxx. 5,

x) zasílat x xxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx utajované xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§79 xxxx. 2),

p) xxxxxxxx xxxxxxx pověření xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx informaci xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "XXXXXX",

x) xxxx xxxxxxxxxxxx vyhrazené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaslat Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x doložit Xxxxx doklady xx

1. xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx49),

2. xxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx x zajištění ochrany xxxxxxxxx informace50) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxx xxxxxx51) xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx prokazujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací stupně xxxxxxx Xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx osob xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx vyšší xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx53) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx vyšší.

s) xxxxxxxxxxx dodržování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx evidenci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxx provozní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx uvedená x odstavci 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x případech xxxxx §140 odst. 1 písm. x) x xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1.

§70

Povinnosti xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví

(1) Každý, xxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx"), xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx vyjádření ústředního xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx oblasti věcné xxxxxxxxxx předmět xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, změní xxxx, xxxxxxxxxx-xx předmět xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zamítne; nenáleží-li xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx věcné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx, vyjádření xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx návrhu xxxxxx utajení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx přihlášky Xxxxx, popřípadě xx x xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx utajení xxxxxx, x přihlášku xx xxxxx; v xxxxxxxx Xxxx zároveň xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámený podle xxxxxxxx 3 vyznačí xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx oznámí xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx utajení xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§21 x 22) xxxxxxx na xxxxxxxx přihlášky; je-li xxxxxxxxxxxxxxx nepodnikající xxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx. Sdělení xxxxx xxxxxxxx 3 Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlašovateli xxxxxxxxxx oznámí xxx.

(5) Xxxxxxxx-xx předmět xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxxx-xx přihlašovatel xxxxxxxx xxxxxxxx x utajované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k předmětu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx nezbytně xxxxxxxxx; xxxxxxxx se tyto xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §9 odst. 1 xxxx xxxxxxxx x §11 odst. 2 xxxx xxxxx xxxxx obdobně.

§71

Xxxxxxxxxxxx ředitel

(1) Orgán xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx informace vzniká xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx povinni xxxxxx x xxxxxxx funkci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Funkci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx x odpovědná xxxxx xxxx; jinak xx xxxxxxxxxxxx ředitel xxxxx podřízen odpovědné xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ředitele xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxxxxx a rodné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx funkci.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx funkcí xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x), x nichž je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §67 xxxx. 2; xxxxxxxxxxx odpovědné osoby xx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx schválit xxxxxxx xxxx nebo funkcí xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na zpravodajské xxxxxx.

(4) Xxxxxx bezpečnostního xxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx takového stupně xxxxxxx, ke kterým xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx být držitelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci xxxxxxx xxxxxxxx stupně utajení, xxx xxxxx má xxxxxxxxxx vydané xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§72

Xxxxxxxxxx projekt

(1) Ministerstva x další xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx projekt.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx a

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx roce xxxxxxx xxxxxx xxxxx §92 xxxx. x), a xx x rozlišením xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx správní xxxxx Xxxxx xxxx do 31. července příslušného xxxxxxxxxxxx roku.

(4) Personální xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx schválení.

Hlava XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx

§73

Xxxxxxxx poskytování utajovaných xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx informaci xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x §74 xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx-xx x utajovanou xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx, právnické xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

b) xxx-xx x utajovanou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, na základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxx; xxxxxxxx-xx utajovaná xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ústředního xxxxxxxxx úřadu, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

§74

Xxxxxxxx poskytování utajovaných xxxxxxxxx xxxx orgánem xxxxx a xxxx xxxx

(1) Xxxxxxx podmínek xxxxx §73 xxxx. x) při poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx

x) je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika vázána,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx závazku xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx,

x) xx-xx utajovaná informace xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30), nebo

d) xx-xx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx cizí xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx souhlasu uvedeného x §73 xxxx. x).

§75

(1) Xxxxxx xxxxx §73 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx partnera, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) důvody, xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx; xx neplatí, má-li xxx utajovaná informace xxxxxxxxxx cizí xxxx xxxxxxx státu.

(2) Přílohou xxxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §73 je

a) smlouva, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizí moci xxxx xxxxxxxxxxxx partnerovi, xxxxxxxxxx konkretizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo

b) xxx-xx zároveň x xxxxxx xxxxx §75a, xxxxx smlouvy, xxxxx xxxxx má být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx moci (§77 xxxx. 6) xxxx xxxxxxxxxxxx partnerovi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx platí xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx.

§75a

(1) Xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx informace x utajované xxxxxxxxx, xxxxx xxx plnění xxxxxxx popřípadě xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schválena

a) Xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx písmene b) xxxxx nenáleží-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx jiného ústředního xxxxxxxxx úřadu,

b) xxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx dohody mezi xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxxxxxx instrukci xxxxxxxx, xxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx podle xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx nebo zahraničním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 nevztahuje.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. x) si Xxxx vždy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x dále ústředního xxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx oblasti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx; nenáleží-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx, právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, Úřad xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx partnera xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx partnera.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služba x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnou Úřadu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx lhůtě 30 xxx xxx xxx doručení xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx vydá xxxxxxxx §73 písm. x) xx xxxxx 60 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby; v xxxxxxx, xxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxx nevyhoví x xxxx skutečnost xxxxxxxx x uvedené xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx podle §73 xxxx. b) xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx orgánu státu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby; x případě, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx skutečnost xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxx povolení a xx udělení xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx xxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. a).

§77

Xxxxxx poskytování utajovaných xxxxxxxxx

(1) Poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx styku xx xxxxxxxxxxx prostřednictvím registru xxxxxxxxx x §79 xxxx. 2, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx 2 xx 5, x §78 nebo x xxxxxxxxxxx smlouvě xxxxxxxxx jinak.

(2) Xx xxxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx moci x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19) se xxxxxxxx 1 nevztahuje. X xxxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědná osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxx Xxxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxx moci se xxxxxxxx 1, stanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx31) xxxxx, xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx x policie xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 a 3.

(5) Xxxxxxxxxx odstavce 1 x §73 xx xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx x případech xxxxx §60 xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxxx informaci xxxx xxxx xxx pouze x xxxxxxx s xxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx zahraničnímu partnerovi.

§78

Xxxxxx xxxxxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxx rámci x mimo xxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Tajné xxxx Xxxxxxx mezi Xxxxxx republikou a xxxxxxxxx státy Evropské xxxx xxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí xxxxx §79 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nakládání xxxxx §21 odst. 3.

§79

Xxxxxxxx, xxxxxxx registry x xxxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registrech utajovaných xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx protokolech x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Přísně xxxxx, Xxxxx nebo Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx bodech xxxxxxxx xx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předává zpracovateli.

(2) Xxxx xxxxxxx x xxxx ústřední xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx poskytují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §77 xxxx. 1 (dále xxx "ústřední xxxxxxx").

(3) Xxxxx státu, právnická xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx registr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"); x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx poskytují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx schvaluje Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby; xx neplatí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Úřad xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx souhlasu xxxxxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohou z xxxxxx zvýšení operativnosti xxxxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxxx, xxxx jeho xxxxxxx xxxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxx zahraniční xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx informaci xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxxx x §77 odst. 1 xxxx §78 xxxx. 1, xxxxx xxxxx, právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnutou xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxx §78 xxxx. 1 v registru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem.

(7) Xxxx xxxx přehled xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, pomocného registru x kontrolního xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx utajovaných informací xxxxxxxx v registru xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, obsah x xxxxxx vedení xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Úřadu.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXXX ZPŮSOBILOST

§80

Citlivá xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx zákonem (§88) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx32), xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(3) Xxxxxxxxxxxx způsobilá xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (dále xxx "doklad").

§80x

Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x případě, xx mu xxxxxxx xxxxxxxx dokladu x xxxxxx xxxxxxxxx x §85 xxxx. 3 xxxx. a), xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §99 xxxx. 4, xxxxxxx xxxx xx xxxx 12 měsíců xx uplynutí doby xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x době, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx-xx xxxxxxx stav vyhlášen x xxxxxxx xxxxxx x této xxxxxxx.

§80x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 523/2020 Sb. x účinností xx 11.12.2020

§81

Xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx

(1) Xxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je plně xxxxxxxxx,

x) dosáhla xxxxxxx 18 xxx věku,

c) xx bezúhonná,

d) xx xxxxxxxxxx způsobilá x

x) xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x prohlášení xxxxxxx xxxxx o svéprávnosti. Xxxxxxxx věku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx cestovním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů11) x x xxxxxxx xxxxxxx x obdobnou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x němž cizinec xxxxxxx x posledních 10 letecj xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx. Xxxxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Podmínka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §13 xxxx. 2.

§82

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xx hledí, xxxx xx xxxxxxxxx nebyla.

§83

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx osobnostní xxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx způsobilosti splňuje xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx poruchou xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§84

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx fyzická xxxxx, x níž xxxxxx xxxxxxxx negativní okolnost.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx, xx jsou majetkové xxxxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx

x) uvedení xxxxxxxxxx informace, xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §99 nebo x xxxxx materiálu, poskytnutém Xxxxx x xxxxxxx x této xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin,

c) chování, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx, xxxxx vyvíjí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) opakované neposkytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §101 odst. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx stíhání xxx xxxxxxx trestný xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx čin, x xxxxx xxxxxxxxx zkušební xxxx dosud xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

(4) Negativní okolnosti xxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xx xxxxxxxx xx xxxxxx 10 let xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §99, xxxx xx období xx 15 xxx xxxx xxxxx toho, xxxxx z nich xx kratší.

(5) Xxx xxxxxxxxxx, xxx okolnost xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx k xxxx, do xxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, x době xxxxxx xxxxxxx, k jejímu xxxxxxx a charakteru x k chování xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 4.

§85

Doklad

(1) Doklad je xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxx.

(2) Xxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx, xxx a xxxxx narození,

c) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx; xxxxx xxxxxxxx razítka se xxxxxxxxxx, byl-li xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx (§123 xxxx. 3, §126 xxxx. 4) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§101),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem dokladu, xxxx xxxxx prohlášením xx xxxxxx,

x) ohlášením xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx poškozením, xx zápisy x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx celistvost,

f) xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx x něm xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx ho xxxxx, xxxx

x) xxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx držitel dokladu xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxx xxxxxxx Xxxx x vydání xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; Xxxx xxxx do 5 xxx xx doručení xxxxxxx doklad xxxx, xxxxx xxxxxxxxx původní.

(5) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxx dokladu.

§86

Povinnosti xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x orgánu xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx, podnikající fyzická xxxxx x orgán xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx nim xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámení Úřadu x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §121 xxxx. 2 xxxxxxxx skutečnosti, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxx, xxx uvedenou x xxxxxxx c), xxxxx může mít xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx o zrušení xxxx platnosti xxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx (§101), a

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu x xxx, že byl xxxxxxx xxxxx citlivé xxxxxxxx, xxxxx xx xxx ukončen z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§87

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, která xx držitelem xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) odevzdat Xxxxx xx 15 xxx doklad, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §85 odst. 3 xxxx. x), x), x) nebo x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit Xxxxx ztrátu nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x její xxxxxxx x doklad; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§88

Xxxxx citlivé xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x §140 xxxx. 1 písm. x) prováděné pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx dohody x xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxx správy xxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ověřuje zpravodajská xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §81 x vlastního xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro výkon xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx citlivé xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §81, x xx na dobu xxxxxx k provedení xxxx činnosti.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§89

Xxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxx řízení

(1) Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "řízení") xxxxxxxxx tak, xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx čest x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx řízením xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xx xxxxx a písemnosti xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x výkon xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33). Písemnosti xxxxxxxxxx v cizím xxxxxx xxxx účastník xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx českého34).

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxx xx zkrácení xxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Účastník řízení xx xxxx xxx xxxxxxxxxx advokátem xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx. Zmocnění x zastoupení se xxxxxxxxx písemnou xxxxx xxxx. Účastník xxxx xxx xxxxx jednoho xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxxx xxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx výpisy, x výjimkou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§124), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Úřadu xx xxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx x požadavkem xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§90

Xxxxxxxxx z řízení

(1) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxx"), o xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, pro xxxx lze xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xx vyloučen xx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx jejichž xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx, která xx účastnila xxxxxx x téže xxxx xx jiném xxxxxx xxxxxx.

(3) Účastník xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podjatost xxxxxx xxxxx ve xxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx se x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, v xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x jakými xxxxxx může být xxxx tvrzení xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx, xx povinna x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nadřízeného. Do xxxx, xxx nadřízený xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 x 3 xx 5 xx xxxxx obdobně x xxx xxxxx xxxxxx x tlumočníků x xxxxxx.

§91

V xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x žádostech xxxxx §94, 96 x 99 x x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §101.

§92

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §94 nebo 99 xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx dokladu, xxxx xxxxx, pro xxxxxx xx podle §93 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxxx podle §96 xxxxxxxxxx, který xxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx, osvědčení podnikatele xxxx xxxxxxx xxxxx §101 držitel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx II

Průběh xxxxxx

§93

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx

x) Xxxxx doručena xxxxxxx žádost xxxxx §94, 96 xxxx 99,

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby - státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejímž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, osvědčení xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§101),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx (§125) vydané xxxxx §131 xxxx. 3.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx-xx o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

§94

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx osoby") obsahuje x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxx xxxxxx přístupu k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx utajení x označení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx odpovědná xxxxx xxxx ten, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobě poskytovat.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 přiloží

a) xxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správnost údajů xxxxxxxxx x dotazníku x rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobilosti,

d) xxxxxxxxxx o svéprávnosti,

e) xxxxx fotografii o xxxxxxxxx 35 x 45 mm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxxxx xx x čelném xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavy xx xxx k bradě xxxxxxxxx 13 mm, xxx xxxxx s xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx oděvu x xxx pokrývky xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zdravotními; x xxxxxxx případě xxxxx xxxxxxxx hlavy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx, xxxxxx obdobný výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx11) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx příslušníkem, xxxxx x xxxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx; tento xxxxxx xxxx zahrnovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 4 a xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx příslušného xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx zúčastněné xx správě xxxx xxxxx §52 odst. 2 daňového xxxx, x to x xxxxx xxxxxxx údajů xx xxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xx-xx xxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxx dosavadního osvědčení xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx x vydání xxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx, x to xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

x) 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx,

x) 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx stupeň utajení Xxxxx a

c) 10 xxxxxx x osvědčení xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx utajení Xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx x xx xxx přiloženy xxxxxxx xxxxx odstavce 2. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Písemnosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x případě, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx změnám xxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx stejný xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zjišťují xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx zpětně xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx orgán Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1 písm. x), fyzická xxxxx, x vydání jejíhož xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 6 xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxx xxxxxxx přístupu fyzické xxxxx x utajované xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo x).

§95

Xxxxxxxx xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx a rodné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx trvalého xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, kde xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x posledních 10 xxxxxx nepřetržitě xxxx xxx 90 xxx,

x) xxxxx x dokladu xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx,

x) název xxxxxxxxxxxxxx a označení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti,

g) xxxxx předchozích zaměstnavatelů x uvedením data xxxxxx x skončení xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) rodinný xxxx,

x) xxxxxxxxxxx pobyt x zahraničí xxxxx xxx 90 xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx řízení,

l) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx služby x oblasti xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx v §14 xxxx. 3 písm. x), s xxxxxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx roce 1990,

x) osobní kontakty x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx povinností po xxxx 1990, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx x kontakty významné,

o) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx návykových látek35) x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) léčba xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) a na xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání,

s) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) příslušnost k xxxxxx, nadaci a xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx,

x) xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x písmenech x) xx d) x x) x xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx (partnerky)52) a xxxx xxxxxxxx 18 xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osobou v xxxxxxxxxx36).

(2) Součástí xxxxxxxxx xx životopis x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x úplnosti údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x §94 xxxx. 2 písm. x) se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Žádost podnikatele

§96

(1) Žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx stanoveném prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx nutnosti přístupu xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 přiloží

a) xxxxxxxx xxxxxxxx podnikatele x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) bezpečnostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxx k ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 v xxxxxxx x xxxxx stanovených xxxxxxxxxx právním předpisem,

d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx příslušného xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx daní xxxxx §52 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Přílohy xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x utajované xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí doby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx o vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx

x) 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx utajení Důvěrné,

b) 9 měsíců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx x

x) 11 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§97

Xxxxxxxx podnikatele

Dotazník podnikatele xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, živnostenského xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, vždy však xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, x xxxx, místa, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x to x xxxx se do xxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxx, místo, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx platných xxxxxxxxxx xxxx a údaje x účtech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x pronajaté nemovitosti x nebytové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx vyskytuje zabezpečená xxxxxx xxxxx §25, xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx řádným xxxxxxx xxxxxxxx37), vede-li podnikatel xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu38), x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx závěrkám xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx právní předpis53), x xx za xxxxxxxxxx 5 xxx,

x) xxxxxxxxxx x přijaté xxxxxx x xxxxx x posledních 5 xxxxxx,

x) smlouvy, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x členských států Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů nad 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx partneři x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uskutečněných obchodů xxxxxxxxxxxxx 20 % xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu,

k) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx řešení xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx podnikatele,

n) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x) x x),

x) údaje xxxxxxxxx xxxxx podnikatele, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx.

§98

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatele stanoví xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podnikatele, xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx mu xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, též x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zakázky, x xxxx specifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx přístup, s xxxxxxxx jejich xxxxxxx x stupně xxxxxxx x x xxxxxxx, xx utajovaná xxxxxxxxx xx mu xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx u xxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx zakázky, též x xxxxxxxx předpokládané xxxxxxxxxxx této xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx snížení xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx přístup x utajovaným informacím, x xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx, x u již xxxxxxxx osvědčení fyzické xxxxx xxxx xxxxx x datum vydání x stupeň xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x dokladu xxxx číslo a xxxxx xxxxxx.

Žádost o doklad

§99

(1) Xxxxxx x doklad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx odpovědnou osobou xxxx jí xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx přiloží

a) xxxxxxxx dotazník x xxxxxxxx x elektronické xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

d) prohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcně a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxx §52 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx údajů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx, xxxxxx obdobný xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx11) státu, jehož xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxx xxx 6 měsíců, xx xxxxxx xxx 3 xxxxxx, x

x) jednu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 35 x 45 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxxxx xx v xxxxxx pohledu s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx 13 xx, xxx xxxxx x tmavými xxxx s výjimkou xxxxxxxxxx, x občanském xxxxx a bez xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx náboženskými xxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obličejovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx x vydání xxxxxx dokladu nejméně 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Žádost xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx x ní xxx přiloženy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. X xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x případě, xxxxx-xx v průběhu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx podmínky xxx xxxxxx nového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Úřad xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx11) xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů. Xxxxxx x vydání xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v žádosti x xxxxxx musí xxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx podle §93 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x).

§100

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §95 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x v §95 xxxx. 2.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dokladu

§101

(1) Xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dokladu Úřad xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx takovéto xxxxxxx listiny x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vydání (§12, 16 a 81).

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx, osvědčení podnikatele xxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxx §112 x ani zastavit xxxxx §113, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1 písm. x) xxxx x).

Xxxxxxxx ustanovení

§102

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx o doklad xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pomůže Xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx nedostatky žádosti xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx účastníka xxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxx; součástí xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx včasného xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx [§113 xxxx. 1 písm. x)].

(2) Xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§103

(1) Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §94, 96 x 99 x sdělení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx, osvědčení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxx x přesné xxxxxxxx skutečného stavu xxxx. Za tím xxxxxx Xxxx účastníka xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xx 14 dnů x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §96 xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx povinen x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznamovat Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žádosti xxxxx §94, 96 x 99; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x způsob x formu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§104

Svědek

(1) Každý je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx skutečného stavu xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x dostavit xx xx předvolání x Xxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxx xxx zřejmé, xxx, xxx a x xxxx xxxx xx má xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se (§115 x 116). Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pravdivě x xxxxx nic xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx by xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo uznanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx byl xxxx xxxxxxxxxx zproštěn. Výpověď xxxx xxxxxxx jen xxxxx, kdyby xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxxx39). Výpověď xxxx xxxxxx odepřít xxxxx blízká x xxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§116).

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §105 xxxx. 5 x 6.

(4) Od xxxxxx xxx též xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx mu Xxxx xxxxx, xxxxx písemné xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx straně listiny xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1, 5 x 6.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náhrady40) x xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx třeba xxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jinak xxxxxx. X xxx musí xxx xxxxxx předem xxxxxx.

(6) Jako xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx svědka xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx §107 xx 109.

§105

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx Xxxx x účastníkem řízení xxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby pro xxxxxx utajení Xxxxxx xxxxx, provede Xxxx xxxxxxx vždy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X předvolání xxxx xxx xxxxxx, xxx, xxx, v xxxx xxxx x z xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx [§113 xxxx. 1 písm. x)].

(3) Při xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx zasahovat.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx účastník xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepravdivé xxxx xxxxxxx výpovědi [§113 xxxx. 1 xxxx. x)].

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx pohovoru x xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx účastník řízení, xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x protokolu xxxxxxxxxxx. Xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx kopii xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pouze xx xxxxxxxxx účastníka xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xx účastník řízení xxxxxx. Tento xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§124).

(7) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace.

(8) Xxxxxxx x účastníkem xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§106

Xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx ověřování xxxxxxxx osobnostní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §13 a 83 xxxxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx Xxxx znalce41) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x osobnostní xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxxxxx posouzení skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx znaleckého xxxxxxx x xxxxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx Xxxx xxxxxx41).

(3) Náklady x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx Xxxx.

Xxxxx x řízení

§107

Úkony x řízení x xxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx Důvěrné xx Úřad x xxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informaci xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx, právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxx provede xxxxx xxxxx odstavce 1 a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; k ověření xxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxx xxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx stavu xxxx, xxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xx žádost Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x účastníkovi řízení x k xxxxxx xxxxxxx 18 let xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx36).

(3) X xxxxxx x xxxxxx osvědčení fyzické xxxxx xxx stupeň xxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx požádá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x šetření x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xx účastník xxxxxx pohybuje.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxxx xxxx, xx Xxxx oprávněn xxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 a x xxxxxx x xxxxxx osvědčení fyzické xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. X xxxxxx xxxxxxxxx si Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účastníka xxxxxx x zároveň jej xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nastanou, xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx neobdrží [§113 xxxx. 1 xxxx. x)].

(6) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 4, je Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 až 5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxx druhé xxxxx xxxxxxx.

§108

Úkony x xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro stupeň xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx stability, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, k ověření xxxxxxxxxxxx vztahů podnikatele x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zabezpečit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příslušného orgánu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxx o vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Tajné Xxxx provede xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx utajení Xxxxxx xxxxx Úřad provede xxxxx podle xxxxxxxx 2 a xxxxx xxxxx x ověření xxxxxxxxxx kapitálových x xxxxxxxxxx xxxxxx podnikatele.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxxx xx objektů, xxxxxxxx, provozů xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx podnikatele x xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx Úřad ověřit xxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 až 3 nebo xxxx xxxxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxx bezpečnostního rizika x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxxx o xxxxxx xxxxxxx požádat příslušnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Zpravodajské služby x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření.

(7) Xxxxx informace, získané xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx x xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx stanovenými x xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx utajení. V xxxxxx případech si Xxxx vyžádá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxx neobdrží [§113 xxxx. 1 xxxx. x)].

(8) Xx-xx prováděno xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 4, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 7 xxxxx xxxxxxx.

§109

Úkony v xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx informace xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, právnické osoby xxxx podnikající fyzické xxxxx, pokud x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nepostačují xxx xxxxxxxx úplného xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §107, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; v xxxxxx xxxxxxxxx si Úřad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx následky, jestliže Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx [§113 odst. 1 písm. x)].

(3) Xx-xx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 4, je Úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2. Ustanovení xxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx obdobně.

§110

(1) Xx xxxx xxxxxxxxx osvědčení fyzické xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx §57 Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx úkonů řízení, xxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx splňují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dokladu xxxx osvědčení xxxxxxxxxxx.

(2) Xx žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x xxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxx úkony xxxxxx x osobě, která xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§111

Xxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úkonů xxxxx §107 x 108, §109 xxxx. 1 x §110 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osobě nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx potřebné osobní xxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§112

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx jiné xxxxxx, xxxxx řeší xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, žádosti xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x doklad xxxx x xxxxxxxx, xxxxx aby xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx předvolán x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jménem xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxx, byl Xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx výpověď xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx skutečného xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x přerušení požádá x xxxxxx, který xx dlouhodobě brání x účasti xx xxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxx 60 xxx, nebo

f) xxx xxxxxxxxx znalec xxx xxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx.

(2) Řízení se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o přerušení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníkem řízení, xxxxxxxx-xx Úřad, xxxx xxxxxxx xx datové xxxxxxxx účastníka řízení54).

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx přípustný.

(4) Xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx překážky, xxx xxxxx xxxx xxxxxx přerušeno, xxxxxxxx xxxxxxx uplynula xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. e). Xxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxx přerušení xxxxxx xxxxx podle §117 a §131 xxxx. 6 neběží.

§113

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxx xxxx rozklad (§125) xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 2 xxxx §81 xxxx. 1 xxxx. x), b) xxxx x),

x) xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x žádosti podnikatele, x xxxxxxx o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§125),

x) účastník xxxxxx se bez xxxxxx, obsahující závažné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x pohovoru,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx souhlas xxxxx §107 odst. 5, §108 odst. 7 xxxx §109 xxxx. 2,

f) xxxxxxxx xxxxxx ve stanovené xxxxx xxxxxxxx shody x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxx nepověřil xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

g) xxxx možné xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx stav xxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx řízení xxxxx nepravdivou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx daného xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxx §101 odpadl jeho xxxxx či xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx-xx důvod xxxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 xxxx. x) x §141 odst. 1 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxx a žádost xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zpět.

(3) Xxxx xxxx bezpečnostní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §86 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx pro xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxx (§131 xxxx. 1), xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, osvědčení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), b), e), x), g), x) x x) a xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx řízení

§114

Předvolání

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osobní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx věci xx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx Úřad upozorní xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxx nedostavení xx.

§115

Předvedení

(1) Xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx předvolání nedostaví x Úřadu x xxx jehož xxxxxx xxxxxx xxxxx řízení xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx požádá Xxxx xxxxxxx, o předvedení xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§116

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xx 50&xxxx;000 Xx tomu, kdo xxxxxxx postup xxxxxx, xxxxxxx tím, že xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nedostaví na xxxxxxxx xxxxx k Xxxxx, podá xxxxxxxxxxx xxxx neúplnou xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx 500&xxxx;000 Xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzické xxxxx xx xx, xx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx §117 odst. 7.

(2) Pokutu xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx částku 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x částku 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Pro určení xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx použije §156 xxxx. 3 x 7 xx 9.

Xxxxx, xxxxxxxx xxxx x doručování

§117

(1) Úřad xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx dne xxxx zahájení xx xxxxx

x) 2 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx,

x) 6 xxxxxx xxx stupeň utajení Xxxxx x

x) 9 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx tajné.

(2) Xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx podnikatele xxxxxx xxx dne xxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) 6 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx,

x) 8 xxxxxx xxx xxxxxx utajení Xxxxx x

x) 10 xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx tajné.

(3) Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 75 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Příslušná xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §107 odst. 2 věty druhé x §107 xxxx. 3 xxx dne xxxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxx

x) 4 xxxxxx xxx stupeň xxxxxxx Tajné,

b) 6 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služba x policie xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §108 xxxx. 5 xxx xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx ve lhůtě

a) 3 xxxxxx xxx xxxxxx utajení Důvěrné,

b) 4 měsíců pro xxxxxx xxxxxxx Xxxxx,

x) 6 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx.

(6) Příslušná xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu výsledky xxxxxxx provedeného xxxxx §109 xxxx. 2 xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx 2 měsíců.

(7) Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx ve lhůtě 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx §107, 108 nebo 109 xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx informací podle §107 odst. 5 xxxx §109 xxxx. 2, xxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxx souhlas xxxxx §108 xxxx. 7, xxxxxxxx xx xx xxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 až 7 xxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stav.

§118

(1) Xxxxxx-xx zpravodajská xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 4 až 6, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx Xxxxx.

(2) Nemůže-li xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §117 xxxx. 7, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xx 3, xxxxxxx Xxxxx lhůtu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, prodlouží a xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx být jednorázově xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§119

Xxxxxxxx času

(1) Xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx let xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx shoduje xx xxxx, kdy xxxxx xx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Připadne-li xxxxx xxxxx xx den xxxxxxxxxx klidu, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx dne xxxxx učiněno xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xx-xx x tento xxx podána xxxxxxxx xxxxxxx adresovaná Úřadu, xxxxx xxxxxxxx podání, xxxxxxxx poštovní licence xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx17) nebo osobě, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

(3) X pochybnostech xx xxxxxxxx xxxxx xx zachovanou, xxxxx xx neprokáže opak.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud x to účastník xxxxxx xxxxxx xx 5 dnů ode xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx této xxxxxxx xxxxxxx odkladný xxxxxx.

(5) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§120

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx sám, xxxxxxx xx datové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx54) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterému x xxxxxxxx xxxxxxx17) xxxxxxx xxxxxxxxx doručit xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxxxx xx zahraničí xx provádí xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí. X xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx x bezpečnostních xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Všechny xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx písemnosti xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx doručují xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx zastoupenému xxxx xxxxxx pro běh xxxx. V případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1 xxxx. i) se xxxxxxxxxx nedoručuje.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx převzít, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštní poštovní xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx na doručence xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx Úřadu xxxxx. Písemnost xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx adresátem xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx Úřad, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ni vyznačí xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, doručovatel xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx licence xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx uloží xx xxxx 10 xxx. Xxxxxxx xx xxxxx vložením xxxxxxxx xx domovní xxxxxxxx xxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx xx uložení, xxxxxxxx xx poslední den xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxx xx adresát o xxxxxxx nedozvěděl.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx xx v xxxxx doručení xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby xx xxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státním xxxxx, xxxx xxx místem xxxxxxxx x adresa xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxx doručována xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxx 2 obdobně.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx sídla x podnikající fyzické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx adresu xxxxxx místa podnikání. Xx xxxxxxxxxx osobu xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Osobám xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x osobám, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx převzít xxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx x na písemnost xx vyznačí xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx považuje za xxxxxxxxx, byla-li x xxxx xxxxx xxxxxxx x povinnost zveřejnění xxxxx odstavce 10.

(10) Xxxx zřizuje xxxxxx xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Obsah úřední xxxxx xx xxxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu.

Rozhodnutí

§121

(1) Pokud Xxxx xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx Úřad vydá xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxx a doručí xxx účastníku xxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§124).

(2) Xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, osvědčení podnikatele xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx účastníku xxxxxx; kopii xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx Úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, osvědčení xxxxxxxxxxx xxxx dokladu, vydá x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jej xxxxxxxxx řízení; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxx je Česká xxxxxxxxx členem xxxxx §93 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx Xxxx tomuto xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

§122

Xxxxxxxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x poučení xxxxxxxxx xxxxxx. Vykonatelnost xxxxxxxxxx doručeného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X případě zrušení xxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx32), xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu.

(2) Xx výrokové xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx rozhodování, a xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx účastníkem xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx jménem, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Je-li účastníkem xxxxxx xxxxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx nebo názvem, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Výroková xxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxx lhůty xx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.

(3) X xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx vydání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx, úvahy, xxxxxxx xx Úřad xxxxx xxx jejich xxxxxxxxx x při xxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxx-xx některé z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxx xx Úřad xxxxx xxx jejich xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx utajovanými xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx počítá, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx komu xx xxxxxx, a xxxxxxxxxx, že rozklad xxxx odkladný xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx označení Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jméno, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx.

(6) Xxxxxx zřejmých xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provede Úřad xxxxxxxx i xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx, vydá x xxx Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

§123

Xxxxxx moc x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí xx v xxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x nelze-li proti xxxx xxxxx rozklad.

(2) Xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx Úřad xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jestliže je x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x rozklad xxxxx xxxx nemá xxxxxxxx účinek.

§124

Bezpečnostní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje materiály xxxxxxxxxx xx x xxxxxx a xxxxxxx xxxx; člení xx xx utajovanou a xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Bezpečnostní xxxxxx xxxxxxx, vede, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx; xxxxxxxx xx po uplynutí 15 xxx od xxxx posledního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení.

(3) Xxxxx uvedené v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto řízení xxxx x xxxxxxxxxxx x ním, a xx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxx orgánů xxxxxxx x trestním xxxxxx může xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4.

Xxxxx XXX

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxx podání xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx

§125

Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x řízení xx účastník xxxxxx xxxxx podat rozklad, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně nevzdal xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§126

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx u Xxxxx xx 15 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxxxxx, neúplného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx podat do 3 měsíců ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx promine xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vzal xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx, xxxxxx jej xxxxx xxxxx.

§127

(1) Xxxxxxx podaný xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx číslo x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx podnikající xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo názvem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Rozklad xxxx xxx datován x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxx xxx xxxx uvedeno, xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx, xxxx se účastník xxxxxx xxxxxx a x xxx je xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nesprávnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx nelze xxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxx nemá předepsané xxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxx toho, kdo xxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ve xxxxx stanoví xxxxx xxx xxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 15 xxx, x upozorní xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx [§113 odst. 1 xxxx. x)].

Xxxxxx Xxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu

§128

(1) Xxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, pokud

a) jej xxxxx tohoto zákona xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx §126 odst. 1, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 3 xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 lze xxxxx rozklad.

§129

(1) Xxxx xxxx x rozkladu xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitel Xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxx, napadené xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 lze xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx Xxxx x rozkladu podle xxxxxxxx 1 nebo xxxxx §128, předloží xxx se svým xxxxxxxxxxx a s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xx doručení xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

Rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx

§130

(1) X rozkladu xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx podle §128 xxxx. 1 xxxx §129 xxxx. 1, xxxxxxx Úřadu na xxxxxxx návrhu rozkladové xxxxxx.

(2) Členy rozkladové xxxxxx jmenuje a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pět xxxxx. Xxxx než xxxxxxxx xxxxx xxxxxx musí xxx ukončené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby x státním xxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx na xxxx 5 xxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komise xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx komise xx dobu jednoho xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx se přijímá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Většinu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x Úřadu; to xxxxxxx xxx složení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx komisi končí

a) xxxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxx komise,

b) xxxxxxxxx x funkce,

c) xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx prohlášením xxxxx xx xxxxxx.

(5) Za xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Úřad xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxx40).

§131

(1) Řízení o xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx, xx-xx dán xxxxx podle §113, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx bezpředmětným; xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx rozsahu rozkladu xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxx.

(3) Napadené xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x věc vrátí x xxxxxx projednání x rozhodnutí, xxxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxx xx jinak xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které mají xxxx na xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Ředitel Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxx právní xxxxx, xxxxxx je xxx xxxxx projednání xxxx Xxxx xxxxx, xxxxx se tento xxxxxx názor xxxxxx xxxxx právního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bezpředmětným. X xxxxx řízení může Xxxx využít xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx to xxxxx xxxxxx řízení. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x novém xxxxxx xxx podat xxxxxxx, xxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 měsíců ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§132

Xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §129 xxxx. 1 anebo §131 xxxx. 2 xxxx 3 se xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx, obnoví. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx, osvědčení xxxxxxxxxxx xxxx doklad, xxxxxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x), §68 xxxx. x) xxxx §87 xxxx. 1 písm. x); xxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxx dokladu xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx IV

Soudní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§133

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42) ve xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí. Xxx-xx x rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxx podle §131 xxxx. 1, xxx xxxxxx podat xxx v případě, xx xx podle §113 xxxx. 5 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přípustný xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o utajovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, byl-li xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; zprostit mlčenlivosti xxxxx pouze x xxxxxxx, xxx xx xxxxx dojít k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo policie; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx, xxx xx důkaz xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, o xxxxxxx tvrdí, že xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx rozhodne, xx xxxxx spisu, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx váží, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx vážně xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxx x xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu42) o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx něj xxxxxxx.

§134

Xxxx-xx v §125 xx 132 stanoveno xxxxx, xxxxxxx xx xxx řízení x xxxxxxxx obdobně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §89 xx 124.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxx ustanovení

§135

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxx poučení podle §58 odst. 5,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §93 xxxx. 1 xxxx. x),

x) rozsah x xxxxx písemností xxxxx §94 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxx xxxxx dotazníku xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 5, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 5, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě žádosti xxxxx §96 xxxx. 5,

x) vzor prohlášení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx dotazníku xxxxxxx xxxxx xxxxx §95,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx podle §96 xxxx. 2 xxxx. x) x jejich xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §97 x

x) xxxxxx x xxxxx písemností xxxxx §99 odst. 2 písm. x) x vzor dotazníku xxxxx §100,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1, §96 odst. 1 x §99 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx změn xxxxx, xxxxx i způsob x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), §68 písm. x) x d), §87 xxxx. 1 xxxx. x) x §103 xxxx. 2,

x) xxxx zproštění xxxxxxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 2 xxxx. x), §96 xxxx. 2 xxxx. x) a §99 xxxx. 2 xxxx. x).

ČÁST XXXX

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX

§136

(1) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak.

(2) X xxxx Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx projednání ve xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx též odvolává.

(3) Xxxxxxx Úřadu je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx členovi xxxxx.

(4) Poskytování xxxxx x odměn x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxx zaměstnanců Xxxxx xx xxxx zákoníkem xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxx Úřadu vydává xxxxxxx Úřadu xx xxxx schválení xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§137

Xxxx

Xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx podnikatele x xxxxxxx x doklad x x xxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx zákonem [§140 xxxx. 1 xxxx. x) x §141 xxxx. 1], x xxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx xxxxx §56a,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§143) x xxxxxxxxxx činnost, s xxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx zákonem (§143 xxxx. 5),

x) xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx České republiky x Evropské unii, Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx x z xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána,

d) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zřízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx,

x) ve stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx styku,

f) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx Důvěrné xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx informace poskytované xxxxx §78 xxxx. 1, xxxxxx na xxxxxxx písemné žádosti xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ředitele xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v dalších xxxxxx a plní xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) vydává Věstník Xxxxx, xxxxx zveřejňuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejňuje xxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podnikatele x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §60a nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxx přístup k xxxxxxxxx informaci xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx §80a.

§137x

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti,

b) plní xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x členství České xxxxxxxxx x Evropské xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a z xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikační xxxxxxxxxxx, Národního xxxxxxxxx xxx distribuci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Národního střediska xxx měření xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx bezpečnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx komory x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, vývoj x xxxxxx národních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vyvíjí x xxxxxxxxx národní xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tam, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zjišťuje x xxxxxxxxxxx se zpravodajskými xxxxxxxx x policií, xxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx technických prostředků xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vydává bezpečnostní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx další xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx.

§137x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 205/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§138

(1) Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vést evidenci xxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x utajovaným xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx x zaměstnanců xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxxxx využívat x xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx postupy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu43),

e) xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů11) x z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx o xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx,

x) nahlížet xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x nich xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxx podnikatelem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx informačních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spolupracovat x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx má x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. r) xx lhůtě 30 xxx ode xxx xxxx doručení a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vyjádření x xxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §140 xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úkony xxxxx §107 odst. 1.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) vydaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx, u xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx kterým xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx §15a odst. 2 nebo 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx pro kybernetickou x xxxxxxxxxx bezpečnost xx xxx xxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x) x x), x xxxx xx xxxxxxxx

x) vést xxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx způsobilosti, evidenci xxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kryptografického xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvu x orgánem xxxxx xxxx podnikatelem x xxxxxxxxx xxxxxxx úloh xxx certifikaci informačních xxxxxxx, kryptografických prostředků, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x provádění xxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zjišťování xxxxxxxx výskytu kompromitujícího xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

c) vést xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kryptografického prostředku, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, vést xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kryptografických xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §45.

§138x

(1) Xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) adresa místa xxxxxx,

x) datum, místo x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, datum, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, místo a xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na jehož xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxx xxxxxxxx zpřístupněna."

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, na kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) omezení svéprávnosti, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx; je-li jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x adresa xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, došlo-li x uzavření manželství xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx vzniku registrovaného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxxx partnerů, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx partnerů xx mrtvého a xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx manželem xxxx registrovaným xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, která xxxx přiděleno rodné xxxxx, jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx manžela xxxx registrovaného xxxxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx dítěte; xx-xx xxxx cizinec, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxx dítěti xxxxx x rozsahu

1. stupeň xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení xxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

4. xxxxx, místo x xxxxx narození,

5. xxxxx xxxxx osvojitelů; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, údaje o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. rodná xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx přiděleno, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x osvojení xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx dítěte,

m) xxxxx, xxxxx a okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx občana mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo,

n) den, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, se xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) druh x adresa místa xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x manželů, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx xx xxxxxxx a den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx manželství,

m) xxxxx x xxxxx xxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x registrovaných xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, který xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxx xxxx registrovaného xxxxxxxx x xxxx rodné xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx partner xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx dítěte, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx, a jeho xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxx, matky, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx jeden x rodičů nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx narození,

q) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizincem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x nové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx osvojitelů; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx o xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx xxxx a xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x datu narození; xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx o dítě xxxxxxxx ženě s xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, která xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

7. xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx není umožněn xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx jehož xxxxx x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil,

u) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx byl xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 let xxxx xxx xxxxxx na xxx xxxxxxx, xxxxx xx o xxxx xxxxxxxx ze zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx takovým xxxxxxxxx xxxxxxx občana Evropské xxxx,

5. rodiče xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu, x xxxx rodné xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, kteří nemají xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx.

Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.

(4) Úřadu xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobách, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, údaje, xxxxxxx xxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rodné číslo,

d) xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx,

x) místo x okres narození; x fyzické osoby xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xx jehož xxxxx se xxxxxxxx.

(5) Xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx tohoto zákona xx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx datum xxxxxx z evidence xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x zřízení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx datové schránky, xx-xx xxxx datová xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osob nebo xxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx adresa místa xxxxxxxxx fyzické osoby xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x adrese x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) X údajům xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx změny.

(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1, odstavce 2 xxxx. x), x), x), f), x) x x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x) xx x), j), x) x x) xx x), odstavce 4 písm. x), x), x) a x) x xxxxxxxx 5.

§138x

Xxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx

Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx obdržel xxxxx §34 odst. 5, §43 odst. 2 xxxx §69 xxxx. 1 písm. x) x x).

§138x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 205/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§139

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klasifikuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §4.

§140

Zpravodajské xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osoby x případě xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xx služebního xxxx pracovního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx utajení, a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx §56a,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx provádějí xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx rozhodování xxxxx xxxxxxxx 1 postavení Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu. Xxxxxxxxxxx x úkonům xx xxxx podle §5 xxxxxx x. 153/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx službách České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zpravodajské xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx povinny xxxxxxx neprodleně Xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že držitel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxx dokladu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Zpravodajské xxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněny

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx44),

x) xxxxxxxx údaje xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x evidencí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zpracovávat osobní xxxxx,

x) vést xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby x xxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx11) x xxxx z evidence xxxxxxxxx; xxxxxx o xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x opis xxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxx opis x xxxxxxxx přestupků se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx,

x) uchovávat v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) provádět xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx osob, xxxxxx xxx umožněn xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 4.

(5) Orgán xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příslušné osobní xxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x).

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 3.

§141

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x žádosti xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxxx policie xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx závažných xxxxx xxxxxxx ministrem xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx alespoň xxx xxxxxxxxxx xxxxxx utajení, x o zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx u těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx xxxxx §56a.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinno

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu, xxxxx zjistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo dokladu xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx jejich xxxxxx, x

x) provádět xx xxxxxx Xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů držitele xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxx manželky, xxxxxx x rodičů.

(4) Xxx plnění úkolů xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 je Xxxxxxxxxxxx vnitra oprávněno

a) xxxxxxxx údaje xx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx Úřadem x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx,

x) požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx státu, právnické xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx policie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraného xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x výpis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx11) x opis x xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx opisu x evidence xxxxxxxxx x opis nebo xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx se předávají x listinné podobě, xxxxxxxxx elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx30) xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1; xx základě xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx provádí xxx xxxxx x xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxx xxxxxx úkolů podle xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx informacím xxxxx §58 xxxx. 4.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx informačního systému, x němž jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x).

(8) Ministr vnitra xxxxxx souhlas xxxxx §59 xxxx. 3.

§142

(1) Byla-li Xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx České republiky xxxxxxxxx nalezená xxxxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx doklad xxxxx §87 odst. 2, xxxxxx tento xxxxx záznam x xxxxxxxxx, x němž xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx označí, x xxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx číslo a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a podrobně xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxx předá nalezenou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, osvědčení xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx podnikatele pro xxxx moc doručí xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na zastupitelském xxxxx České republiky xxxxxxxx xx oprávněného x xxxxxxxx x xxxxxxxxx informaci v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx sepsání xxxxxxx x jejímu xxxxxxxx Xxxxx.

XXXX ŠESTÁ

KONTROLA

§143

(1) Xxxx x oblasti ochrany xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, podnikající xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx (dále xxx "kontrolované xxxxx") xxxxxxxx xxxxxx předpisy x této xxxxxxx.

(2) Xxx výkonu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řádu, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx pracovníci") xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx utajení.

(4) Xxxx xxxx moci, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, vyplývá-li xx xx závazku xxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx Ministerstva vnitra x xxxxxxxxx podle §141.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxxxx státní správu xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bude xx kontrole přizván xxxx xxxxxxxx.

§144

Xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pracovníci při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx odejmutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx, opatření ke xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx utajení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx utajení. O xxxxxxxx xxxxxx kontrolované xxxxx potvrzení. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Náklady xxxxxxx x provedením xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníka xxx xxxxxxxxx neodkladných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xx nesplnění povinnosti xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx 100&xxxx;000 Xx. Pořádkovou xxxxxx xxx uložit x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokut xxxxx xxxxxxxxxx částku 400&xxxx;000 Xx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx vybírání x xxxxxxxx uložených xxxxx se xxxxxxx §156 xxxx. 3 x 7 xx 9.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§145

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx").

(2) Kontrolní xxxxx xx skládá xxxxxxx xx 7 členů. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx klub xxxxxxxx podle příslušnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx je xxxx lichý. Xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx46).

(4) Xxxxxxx kontrolního xxxxxx xxxxx vstupovat v xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx kontrolnímu orgánu

a) xxxxxx o činnosti Xxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x doklad x o zrušení xxxxxxxxx osvědčení fyzické xxxxx, xxxxxxxxx podnikatele xxxx dokladu [§137 xxxx. x)],

x) návrh xxxxxxxx Xxxxx,

x) podklady xxxxxxxx xx kontrole xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§146

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx za xx, xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Každé porušení xxxxxx zaměstnancem Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx při své xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§147

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxx členům kontrolního xxxxxx podle xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxxx xxxxx §146 xxxx. 2.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX

§148

(1) Fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §103 odst. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §103 odst. 2,

b) xxxxxxxxx nalezenou xxxxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xxxx. 2,

c) xxxxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x utajované informaci,

d) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx neoprávněné xxxxx,

x) vykonává funkci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §71 xxxx. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x §38 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §40 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x §42 odst. 1,

i) xxxxxxx xx přístup x utajované informaci, xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §11 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředek xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx bezpečnost.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) a x) xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se xxxxxxx xxx návodce nebo xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x),

x) 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. f), x) xxxx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x).

§149

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx přístup x utajované xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neeviduje xxxx nezaznamenává utajovanou xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5,

x) vyhotoví xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §21 odst. 6,

x) předá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 8,

x) zapůjčí, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §21 odst. 7 xxxx 9,

x) xxxxx nebo změní xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx moci,

f) xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 5 xxxx 6,

x) xxxxxxx x utajovanou informací x xxxxxxxxxxx systému, xxxxx není xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx utajení xxxx xxxx písemně xxxxxxxx xx provozu odpovědnou xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) nakládá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx schválen Úřadem xxxx není xxxxxxxx xxx stupeň xxxxxxx xxxxxxxx utajované xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx utajovanou informaci x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozní xxxxxxxx xxxxxxx podle §36 xxxx. 2,

x) neeviduje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kryptografické xxxxxxx, xxxx

x) manipuluje x xxxxxxxxxxxxxxx materiálem x xxxxxxx x §41 odst. 2 xxxx 3.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), b), x), x) a x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, návodce xxxx xxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), c), d), x), f), g) xxxx x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x).

§150

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) neodevzdá xxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby podle §66 odst. 1 xxxx. x),

x) neoznámí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x),

x) jako xxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx §57 odst. 9, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx neoznámí xxxxxx xxxx odcizení osvědčení xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. c).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§151

(1) Fyzická xxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx c) xxxx xxxxx xxxxx x oznámení xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 6.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 30 000 Xx.

§152

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx ztrátu nebo xxxxxxxx xxxxxxx podle §87 odst. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx podle §87 odst. 1 xxxx. x).

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.

§153

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo orgán xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx 4 ostrahu u xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx zabezpečená xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx,

x) x rozporu s §36 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx x přístupu k xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "ATOMAL",

d) nezřídí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §71 odst. 1,

x) xxxxxxxx podle §71 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nevyznačí xx utajované informaci xxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xx 4,

x) jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx informaci, aniž xx uvedena v xxxxxxx utajovaných informací xxxx aniž xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx může xxx xxx xxxxx zájem xxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 odst. 6,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx neoznámí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 odst. 6,

j) xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1, 3 xxxx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxx ochraně utajované xxxxxxxxx,

x) nezpracuje projekt xxxxxxx bezpečnosti xxxxx §32,

x) nevede některou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §69 odst. 1 xxxx. j),

n) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §69 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx, xxx použitá opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanoveným xxxxx §31,

p) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 a 4, xxxxxx je informace xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx může způsobit xxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx nebo může xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenému stupni xxxxxxx xxxx byl-li xxxxxx utajení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených na xxxxxxx §33 xxx xxxxxxxx x §23 xxxx. 2 xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,

x) provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx bezpečnost xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx odpovědnou xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx projekt xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost,

u) nezastaví xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x certifikační xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxx komunikačního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému,

v) xxxxxxx xxx kryptografickou xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx certifikován Xxxxxxxx xxxxxx xxx kybernetickou x informační bezpečnost, xxxx xxxxxxx kryptografické xxxxxxxxxx x jinému xxxxx, xx kterému xxxx certifikováno x xxxxxxxxx do provozu,

w) xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobou, která xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x §38 odst. 2,

x) nezajistí obsluhu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x §40 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §42 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2,

xx) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx změny x xxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 8 xxxx. x),

xx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 odst. 1 xxxx. m) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx,

xx) xxxxxx utajovanou xxxxxxxxx stupně utajení Xxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxx x §77,

xx) xxxxxx xxxxx citlivé xxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky Xxxxx xxxxxxxxxx podle §69 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

xx) nevede xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §69 xxxx. 1 písm. x).

(2) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x), x), x), e), x) nebo g),

b) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x), l), x), x), x) xxxx xx),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), q), x), x), x), x), v), x), x), x), z), xx), bb), xx), xx) xxxx xx).

§154

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx přístup k xxxxxxxxx informaci, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neodevzdá nebo xxxxxxx utajovanou xxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §98,

x) poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu s §73 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Přísně xxxxx, Xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §73 xxxx. a),

e) xxxxxx z území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx Úřadu,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 2 xxxx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxx §15a odst. 3, xxxx

x) neoznámí xxxxxxx Úřadu nebo xxxxxxxxxxxxx vyhrazené xxxxxxxxx xxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 6.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b) xxxx c),

b) 5 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx x),

x) 2 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. f) xxxx x).

§155

(1) Podnikatel, xxxxx xx držitelem osvědčení xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx podle §68 xxxx. x) osvědčení xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx podle §68 xxxx. b) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx §68 písm. x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §97 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx x §98 písm. x),

x) xxxxxxxx podle §68 xxxx. x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podnikatele,

e) xxxx držitel xxxxxxxxx xxx cizí xxx xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 9 neplatné xxxxxxxxx podnikatele pro xxxx xxx,

x) xxxx xxxxxxx osvědčení pro xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §68 písm. x) ztrátu xxxx xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupem podle §56 xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), e) nebo x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g).

§155a

(1) Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx,

x) si xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxxxxx, xxxx splňuje xxxxxxxx podle §15 xxxx. x), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, k němuž xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §15a xxxx. 1, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, aniž splňuje xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do

a) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

§156

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx projednává x xxxxxx vybírá Xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §148 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x), §149 odst. 1 xxxx. x) xx x), §153 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x) x xx) x §154 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx pokuty xxxxxx Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§157

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Pokud xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tajemství, xxxxxx xx tím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Stupeň xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx 1. xxxxx 2008 xx zrušují xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx písemností xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992, pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx případě xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx x určení podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byl vydán xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobilosti fyzické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Oznámení x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx navrhované xxxxx pro stupeň xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xx dobu 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx ověření splnění xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx, xxxx x bezúhonnosti xxx xxxxxxxx přístupu fyzické xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx, který xxx xxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x jednorázovým xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro stupeň xxxxxxx, xxx xxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxx vydáno osvědčení.

(9) Xxxxxxx xxxxx, která xx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx skutečnostmi xxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení, xxxx mít ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. To neplatí x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx dobu xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx osvědčení podnikatele xxx cizí xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx podnikatele xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Potvrzení, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, se xx xxxx platnosti x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx partnerem, který xxx vydán xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací mezi xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx x xxx uvedenou xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx odborné způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx skutečností, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx po dobu xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(15) Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx po xxxx xxxxxxxxx v xxx uvedenou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx považuje xx certifikát xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(17) Utajovaný bezpečnostní xxxxxxxx, který xxx xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(18) Xxxxxxxxxxxx prověrka xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxxxx se vztahuje xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(19) Ověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahájené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůta xxx provedení xxxxxx x vydání dokladu xxxxx xxxxxx zákona x xxx, xx xxxxx začíná xxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(20) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(21) Xxxxxxxx xxxxx nevydání osvědčení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(22) Xxxxxxx xxxxxxxxxx podaný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnuto, Xxxxxxxx xxx nevyřizuje. Kolegium x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spisový xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vrátí xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx orgán xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx; v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxx xxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(23) Xxxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí stížnosti xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(24) Xxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(25) Komunikační xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxx schválení jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxx 12 měsíců ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(26) Xxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx podléhá certifikaci, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx písemně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx certifikace.

(27) Stínicí xxxxxx, xxxxx byla Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxx 24 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx požádá o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(28) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ověření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizí xxxx, xx navrhované xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx potvrzení, x xxxxxx xxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx doručena či xxxxxx nejpozději 45 xxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§158

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §7 xxxx. 3, §9 xxxx. 8, §15a odst. 7, §23 odst. 2, §33, §53 xxxx. x) x f), §64, §75a xxxx. 4, §79 xxxx. 8, §85 xxxx. 5 x §135. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §34 xxxx. 6, §35 xxxx. 6, §36 xxxx. 4, §44 x §53 písm. x) až x).

§159

Xxxxxxx řád se xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx podle části xxxxx xxxxx XX, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxx podle §116 x na xxxxxx podle části xxxx.

§160

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx x. 164/1999 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 148/1998 Xx., o xxxxxxx utajovaných skutečností x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Zákon x. 363/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 148/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx x. 386/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 148/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx č. 340/2002 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxx č. 385/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro Xxxxxx xxxxx.

6. Nařízení xxxxx č. 31/2005 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx letectví, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 212/2005 Sb.

7. Xxxxxxxx xxxxx č. 246/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxxx x. 89/1999 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 246/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx seznamy utajovaných xxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxx x. 152/1999 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx vlády x. 246/1998 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 89/1999 Xx.

10. Xxxxxxxx vlády x. 17/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 246/1998 Xx., kterým se xxxxxxx seznamy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx xxxxx č. 275/2001 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 246/1998 Xx., xxxxxx se stanoví xxxxxxx utajovaných skutečností, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx vlády x. 403/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády č. 246/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx seznamy xxxxxxxxxxx skutečností, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx xxxxx x. 549/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 246/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxxx č. 631/2004 Xx., kterým xx xxxx nařízení vlády x. 246/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx č. 137/2003 Sb., x podrobnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

16. Xxxxxxxx č. 245/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

17. Vyhláška č. 397/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 245/1998 Xx., x osobnostní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx bezpečnosti.

18. Xxxxxxxx č. 263/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

19. Vyhláška č. 12/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a certifikaci xxxxxxxxxxx prostředků.

20. Xxxxxxxx x. 337/1999 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 12/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

21. Xxxxxxxx č. 56/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, provádění xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

22. Xxxxxxxx č. 339/1999 Sb., x xxxxxxxxx bezpečnosti.

23. Xxxxxxxx č. 136/2001 Sb., x xxxxxxxxx kryptografické ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, provádění xxxxxxxxxxx kryptografických xxxxxxxxxx x náležitostech xxxxxxxxxxx.

24. Xxxxxxxx č. 348/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§161

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. r.

Paroubek x. x.

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xx xxxxxx o xxxxxx osvědčení fyzické xxxxx, osvědčení podnikatele xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx ukončení řízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx podle bodu 2; x xxxxxxxx xx xxxxxx dokončí xxxxx zákona č. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Řízení o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxx přístup x xxxxxxxxx informaci stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx zastavují xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle xxxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Řízení x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Osvědčení xxxxxxxxxxx xxx stupeň xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx prohlášení xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 a xxxxx XX xxxxxx x. 412/2005 Xx., xxxxxxxx x nedokončená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx x správních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §148 xxxx. 1 xxxx. x) xx h) x x), §149 xxxx. 1 písm. x) až x), §153 odst. 1 xxxx. b), s) xx z) x xx) x §154 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 412/2005 Xx., zahájená x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx dokončí Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx uzavřených Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadem podle §52 xxxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 15 zákona x. 412/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx posudku xxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 14 xxxxxx č. 412/2005 Xx., přechází xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx na Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx bezpečnostní xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodů 1 a 2 x o předání xxxxxx s Národním xxxxxx pro kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předá Národnímu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx doklady a xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost.

6. Xxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx činnost Xxxxxxxxx bezpečnostního úřadu xxxxx xxxxxx č. 412/2005 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přechází xx Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou a xxxxxxxxxx bezpečnost, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona na Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Příslušnost x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost, pokud xxx tento xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle zákona x. 412/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx přechází xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona na Xxxxxxx úřad pro xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Rozpočtované xxxxxxxxxx xxxxxxxx 308 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx č. 457/2016 Sb., x státním rozpočtu Xxxxx republiky na xxx 2017, xxxxxx xxxxxx nespotřebovaných výdajů xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx Národní xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx úřad pro xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx bezpečnostním xxxxxx xxxxx zákona x. 412/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx bezpečnost.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 205/2017 Sb. x účinností xx 1.8.2017

Xx. IV

Přechodné ustanovení

Postup xxxxx §136 odst. 4 xxxxxx č. 412/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx poprvé xxx xxxxxxxxxx xxx 2021. Xx vydání Platového xxxx Úřadu podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 46/2020 Xx. x účinností xx 12.3.2020

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx, kteří podali xxxxxx xxxxx §94 xxxx. 4 nebo §96 odst. 4 xxxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x které Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx mít přístup x xxxxxxxxx informaci xxxxx §60a zákona x. 412/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx podmínky, že xxxxxx byla podána x době, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx pro xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx celé území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vyhlášen x průběhu xxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx žádosti, xxxxxxx xxxx po xxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčení.

2. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxx xxxxx §99 xxxx. 4 zákona x. 412/2005 Xx., x xxxxx Národní xxxxxxxxxxxx xxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, x xxx nezanikla xxxxxxxx dokladu ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx činnosti xxxx x přístupu x xxxxxxxxx informaci xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx §80a xxxxxx x. 412/2005 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, kdy byl xxxxxxxx válečný stav xxxx pro xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx státu, xxxx byl xxxxxxx xxxx nebo xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx xxxx xxxx ohrožení xxxxx vyhlášen v xxxxxxx xxxxxx o xxxx žádosti, x xx do doby xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 523/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 11.12.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 412/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2006.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

119/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.5.2007

177/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.7.2007

296/2007 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

32/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 106/99 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.3.2008

124/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

126/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev

s účinností xx 1.7.2008

250/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx evidence xxxxxxxx

x účinností xx 4.7.2008

41/2009 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

226/2010 Xx., xxxxx XX xx xxx 4.5.2010 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §58 xxxx. 6 zákona x. 412/2005 Sb., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.8.2010

255/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní způsobilosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojistných xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

128/2012 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 412/2005 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx 47/2012 Xx.

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x kybernetické bezpečnosti)

s xxxxxxxxx od 1.1.2015

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 31.12.2014

204/2015 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2016

375/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx trhu a x souvislosti x xxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

135/2016 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 19.9.2016

x xxxxxxxxx od 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

205/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 181/2014 Sb., o xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x x změně souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 104/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

256/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny

s xxxxxxxxx xx 7.3.2018

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

46/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 166/1993 Xx., o Nejvyšším xxxxxxxxxx úřadu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 412/2005 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 12.3.2020

523/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 412/2005 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 11.12.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Například §3 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích, §2 odst. 7 xxxxxx x. 238/2000 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, §55b xxxx. 3 xxxxxx x. 49/1997 Xx., o civilním xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 258/2002 Xx.
2) Zákon č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Zákon č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7) Zákon č. 6/1993 Sb., o České xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §14 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2003 Xx.
12) §68 xxxx. 1 zákona x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx službě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
13) §3 xxxxxx x. 153/1994 Xx., x zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
14) §68 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Zákon č. 328/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Zákon č. 29/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §7 x xxxx. xxxxxx x. 499/2004 Sb.
19) §10 xxxxxx x. 153/1994 Xx.
20) Xxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
21) Xxxxxxxxx §14 odst. 3 xxxxxx x. 219/1999 Xx., o ozbrojených xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, §50a xxxx. 1 xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 26/1993 Xx.
22) Zákon č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §69 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §18 xxxx. 1 zákona x. 153/1994 Xx.
§15 odst. 2 xxxxxx x. 154/1994 Xx.
25) §33f xxxxxx č. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 1/2002 Sb.
§23f xxxxxx x. 283/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 265/2001 Sb.
26) Xxxxx č. 137/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxx č. 361/2003 Sb., o služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
28x) Xxxxx č. 125/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
29) Například xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 46/2004 Sb., vyhláška č. 50/1978 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektrotechnice, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/1982 Sb.
30) Například xxxxx č. 283/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 137/2001 Sb.
31) Xxxxxxxxx §47a xxxx. 6 xxxxxx x. 283/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 137/2001 Xx.
32) Například xxxxx č. 38/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem x x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon) x o změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 273/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
34) Zákon č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x vydávání xxxxxxxxx xxxxxx obcí x okresními xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 167/1998 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §115 xxxxxxxxxx zákoníku.
37) §18 x §19 xxxx. 1 xxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
40) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
41) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x tlumočnících.
43) Zákon č. 153/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 283/1991 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43a) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43x) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
43x) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx. a xxxxxx x. 342/2006 Sb.
43x) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43x) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43x) §57 xxxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
44) Zákon č. 153/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
45) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 90/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

49) §29 xxxx. x) xxxxxx č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

50) §193 zákona x. 134/2016 Xx.

51) §195 zákona x. 134/2016 Xx.
52) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x registrovaném xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

53) §104 xxxx. x) zákona č. 134/2016 Xx
54) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55) §63 odst. 3 x 4 xxxxxx x. 499/2004 Xx.