Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32013R1423 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1423/2013 ze dne 20. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o požadavky na zpřístupňování informací o kapitálu uložené institucím podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP) R P
32013R1422 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1422/2013 ze dne 18. prosince 2013, kterým se pro rok 2014 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením (EHS) č. 3846/87 R P
32013R1421 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1421/2013 ze dne 30. října 2013, kterým se mění přílohy I, II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí R P
32013R1417 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1417/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví vzor průkazu vydávaného Evropskou unií R P
32013R1417R(02) Oprava nařízení Rady (EU) č. 1417/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví vzor průkazu vydávaného Evropskou unií ( Úřední věstník Evropské unie L 353 ze dne 28. prosince 2013 ) R P
32013R1417R(01) Oprava nařízení Rady (EU) č. 1417/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví vzor průkazu vydávaného Evropskou unií ( Úřední věstník Evropské unie L 353 ze dne 28. prosince 2013 ) R P
32013R1416 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1416/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se s účinkem od 1. července 2013 upravují opravné koeficienty použitelné na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie R P
32013R1415 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1415/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému R P
32013R1414 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1414/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví opravné koeficienty použitelné od 1. července 2013 na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců Evropské unie vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích R P
32013R1409 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43) R P
32013R1408 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství R P
32013R1407 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Text s významem pro EHP) R P
32013R1405 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1405/2013 ze dne 20. prosince 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
32013R1391 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1391/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu R P
32013R1387 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 R P
32013R1387R(01) Oprava nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 ( Úřední věstník Evropské unie L 354 ze dne 28. prosince 2013 ) R P
32013R1383 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1383/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 (Text s významem pro EHP a Švýcarsko) R P
32013R1382 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1382/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se zavádí program Spravedlnost na období 2014 až 2020 (Text s významem pro EHP) R P
32013R1381 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se zavádí program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 (Text s významem pro EHP) R P
32013R1379 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 R P