Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32024L0242 SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/242 ze dne 27. září 2023, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o aktualizaci seznamu produktů pro obranné účely v souladu s aktualizovaným Společným vojenským seznamem Evropské unie ze dne 20. února 2023 R P
32023L1526 SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/1526 ze dne 16. května 2023, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako tepelného stabilizátoru v polyvinylchloridu použitém jako výchozí materiál v čidlech používaných v diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro R P
32023L1438 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2023/1438 ze dne 10. července 2023, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokud jde o protokoly pro zkoušení některých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny R P
32023L1437 SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/1437 ze dne 4. května 2023, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v převodnících tlaku taveniny určených pro kapilární reometry za určitých podmínek R P
32023L0171 SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/171 ze dne 28. října 2022 kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití šestimocného chromu jako antikorozního činidla v plynových absorpčních tepelných čerpadlech R P
32022L2523 SMĚRNICE RADY (EU) 2022/2523 ze dne 14. prosince 2022 o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin v Unii R P
32022L2464 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/2464 ze dne 14. prosince 2022, kterou se mění nařízení (EU) č. 537/2014, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o podávání zpráv podniků o udržitelnosti R P
32022L2438 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2022/2438 ze dne 12. prosince 2022, kterou se mění směrnice 93/49/EHS a prováděcí směrnice 2014/98/EU, pokud jde o regulované nekaranténní škodlivé organismy pro Unii na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin, rozmnožovacím materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlinách určených k produkci ovoce R P
32022L2100 SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2100 ze dne 29. června 2022, Mkterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU, pokud jde o zrušení některých výjimek týkajících se zahřívaných tabákových výrobků R P
32022L2041 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/2041 ze dne 19. října 2022 o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii R P
32022L1648 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2022/1648 ze dne 23. září 2022, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, pokud jde o odchylku pro ekologické odrůdy druhů zeleniny vhodných pro ekologickou produkci R P
32022L1647 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2022/1647 ze dne 23. září 2022, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, pokud jde o odchylku pro ekologické odrůdy druhů zemědělských rostlin vhodných pro ekologickou produkci R P
32022L1632 32022L1632- SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1632 ze dne 12. května 2022, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v některých zařízeních pro snímkování pomocí magnetické rezonance R P
32022L1631 SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1631 ze dne 12. května 2022, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v supravodivých kabelech a vodičích z bismuthum-stroncium-kalcium-kuprum-oxidu a olova v jejich elektrických spojích R P
32022L1326 SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1326 ze dne 18. března 2022, kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, pokud jde o zahrnutí nových psychoaktivních látek do definice drogy R P
32022L0905 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2022/905 ze dne 9. června 2022, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokud jde o protokoly pro zkoušení některých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny R P
32022L0890 SMĚRNICE RADY (EU) 2022/890 ze dne 3. června 2022, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH R P
32022L0738 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/738 ze dne 6. dubna 2022, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží R P
32022L0642 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/642 ze dne 12. dubna 2022, kterou se mění směrnice 2001/20/ES a 2001/83/ES, pokud jde o odchylky od některých povinností týkajících se určitých humánních léčivých přípravků dodávaných na trh ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko a na Kypru, v Irsku a na Maltě R P
32022L0542 SMĚRNICE RADY (EU) 2022/542 ze dne 5. dubna 2022, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a (EU) 2020/285, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty R P