Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022D0821 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/821 ze dne 24. května 2022 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2021 (oznámeno pod číslem C(2022) 3312) R P
32022D0820 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/820 ze dne 24. května 2022 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za rozpočtový rok 2021 (oznámeno pod číslem C(2022) 3307) R P
32022D0819 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/819 ze dne 24. května 2022 o schválení účetních závěrek platebních agentur Spojeného království týkajících se dlužných částek vyplývajících z výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) podle víceletého finančního rámce na období 2014–2020 a předchozích finančních výhledů pro rozpočtový rok 2021 (oznámeno pod číslem C(2022) 3306) (Pouze anglické znění je závazné) R P
32022D0818 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/818 ze dne 24. května 2022 o schválení účetních závěrek platebních agentur Spojeného království týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2021 (oznámeno pod číslem C(2022) 3305) (Pouze anglické znění je závazné) R P
32022D0818 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/818 ze dne 24. května 2022 o schválení účetních závěrek platebních agentur Spojeného království týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2021 (oznámeno pod číslem C(2022) 3305) (Pouze anglické znění je závazné) R P
32020R0760 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla pro správu dovozních a vývozních celních kvót podléhajících licencím, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o složení jistoty v rámci správy celních kvót R P
32015R1975 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1975 ze dne 8. července 2015, kterým se stanoví četnost a formát zpráv, jež se týkají nesrovnalostí ohledně Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 R P
32014R0994 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 994/2014 ze dne 13. května 2014, kterým se mění přílohy VIII a VIIIc nařízení Rady (ES) č. 73/2009, příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a přílohy II, III a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 R P
32014R0320 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 320/2014 ze dne 27. března 2014, kterým se mění příloha VIII nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky R P
32012R0938 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 938/2012 ze dne 12. října 2012, kterým se pro účetní období EZZF 2013 stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob R P
32011R1353 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1353/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV R P
32011R1036 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1036/2011 ze dne 17. října 2011, kterým se pro účetní období 2012 Evropského zemědělského záručního fondu stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob R P
32010R0772 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 772/2010 ze dne 1. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína R P
32003R2339 Nařízení Komise (ES) č. 2339/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství R P
32003R2237 Nařízení Komise (ES) č. 2237/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým režimům podpor stanoveným v hlavě IV nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce R P
32003R2235 Nařízení Komise (ES) č. 2235/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 1868/94, pokud jde o bramborový škrob R P
32003R2035 Nařízení Komise (ES) č. 2035/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 296/96 o údajích předávaných členskými státy a o měsíčním účtování výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) R P
32003R1782 Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 R P
32003R1761 Nařízení Komise (ES) č. 1761/2003 ze dne 7. října 2003, kterým se stanoví odchylka pro hospodářský rok 2003/2004 z nařízení (ES) č. 2461/1999, pokud jde o využití půdy vyňaté z produkce v některých členských státech R P
32001R1452 Nařízení Rady (ES) č. 1452/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro francouzské zámořské departementy týkající se některých zemědělských produktů, kterým se mění směrnice 72/462/EHS a zrušuje nařízení (EHS) č. 525/77 a (EHS) č. 3763/91 (Poseidom) R P