Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022R0827 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/827 ze dne 20. května 2022, kterým se opravuje dánské znění prováděcího nařízení (EU) 2019/1842, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o další opatření k úpravám přídělu bezplatných povolenek na emise v důsledku změn úrovní činnosti R P
32022D0601(01) Rozhodnutí Komise ze dne 1. dubna 2022, kterým se ústřední správce protokolu transakcí Evropské unie pověřuje, aby zanesl změny národních alokačních tabulek Česka, Dánska, Německa, Řecka, Francie, Nizozemska, Rakouska, Polska, Rumunska, Finska a Švédska do protokolu transakcí Evropské unie 2022/C 217/03 R P
32021R1204 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1204 ze dne 10. května 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/856, pokud jde o postupy podávání žádosti a postupy výběru v rámci inovačního fondu R P
32021R0980 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/980 ze dne 17. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/661, pokud jde o požadavky na informace pro registraci v elektronickém rejstříku kvót pro uvádění částečně fluorovaných uhlovodíků na trh R P
32021D0708(01) ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. dubna 2021, kterým se ústřední správce pověřuje, aby zanesl změny národních alokačních tabulek Dánska, Německa, Španělska, Francie, Itálie, Lotyšska, Maďarska, Nizozemska, Portugalska, Rumunska, Finska a Švédska do protokolu transakcí Evropské unie R P
32021R0662 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/662 ze dne 22. dubna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel R P
32021D0488 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/488 ze dne 22. března 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/174 a (EU) 2020/1167, pokud jde o používání schválených inovativních technologií v některých osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech schopných provozu na zkapalněný ropný plyn (LPG), stlačený zemní plyn (CNG) a ethanol (E85) R P
32021D0456 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/456 ze dne 12. března 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/1604, pokud jde o stanovení referenčních hodnot pro některé dovozce a výrobce na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023 R P
32021D0430(02) ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. března 2021 o pověření ústředního správce, aby v protokolu transakcí Evropské unie zapsal změny v tabulkách nároků na mezinárodní kredity R P
32021D0430(01) ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. března 2021, kterým se ústřední správce pověřuje, aby zanesl změny národních alokačních tabulek Bulharska, Německa, Španělska, Itálie, Kypru, Maďarska, Nizozemska, Polska a Portugalska do protokolu transakcí Evropské unie R P
32021R0392 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/392 ze dne 4. března 2021 o sledování a hlášení údajů týkajících se emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 a o zrušení prováděcích nařízení Komise (EU) č. 1014/2010, (EU) č. 293/2012, (EU) 2017/1152 a (EU) 2017/1153 R P
32021D0331(01) ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. prosince 2020 o pověření ústředního správce, aby v protokolu transakcí Evropské unie zapsal změny v tabulkách nároků na mezinárodní kredity R P
32020D2181 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/2181, ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanovují množstevní limity a přidělují kvóty na období od 1. ledna do 31. prosince 2021 pro látky regulované nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu R P
32020R2173 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2173 ze dne 16. října 2020, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 s cílem aktualizovat parametry sledování a objasnit některé aspekty související se změnou v regulačním zkušebním postupu R P
32020D2166 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/2166, ze dne 17. prosince 2020 o stanovení dražebních podílů členských států na období 2021–2030 v rámci systému EU pro obchodování s emisemi R P
32020R1208 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1208 ze dne 7. srpna 2020 o struktuře, formátu, postupech předkládání a přezkumu informací vykázaných členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a o zrušení nařízení (EU) č. 749/2014 R P
32020D1124(01) ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. října 2020, kterým se ústřední správce protokolu transakcí Evropské unie pověřuje, aby zanesl změny národních alokačních tabulek Belgie, Česka, Dánska, Německa, Francie, Litvy, Lotyšska, Polska, Portugalska, Rumunska a Spojeného království do protokolu transakcí Evropské unie R P
32020R1079 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1079 ze dne 20. července 2020 o ověřování a opravě údajů uvedených v nařízení (EU) 2018/956 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel R P
32020D1071 ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1071 ze dne 18. května 2020, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o vyloučení letů přilétajících ze Švýcarska ze systému EU pro obchodování s emisemi R P
32020R1040 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1040 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1628, pokud jde o přechodná ustanovení, s cílem řešit dopad krize COVID-19 R P