Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (EU) 2020/1040

xx dne 15. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1628, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x cílem xxxxx xxxxx xxxxx XXXXX-19

(Xxxx x xxxxxxxx pro XXX)

XXXXXXXX PARLAMENT X XXXX XXXXXXXX UNIE,

s xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx, a xxxxxxx xx xxxxxx 114 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx návrh Xxxxxxxx xxxxxx, po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(1), x xxxxxxx x řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(2),

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/1628&xxxx;(3) xxxxxxx požadavky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x postupů XX xxxxxxxxxxx xxxx xxx různé xxxxxxxxx xxxxxx určených pro xxxxxxxxxx mobilní xxxxxx.

(2)

Xxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx hodnoty emisí, xxxxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2016/1628 xxxx „xxxxx X“, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx výrobcům jasné x xxxxx informace x přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxx snížit xxxxxxxxxxxxxxx zátěž schvalovacích xxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx narušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx ke xxxxxxxxx x případě xxxxxx x strojů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx přísné mezní xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx V x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2016/1628.

(4)

X důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19 je xxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxx nesilničních mobilních xxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2016/1628 xxxx „výrobci xxxxxxxxx xxxxxxxx“, nebudou xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx které xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1628, byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxxxxx xxxxx ekonomické škody.

(5)

S xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního trhu, xxxxxxxxx xxxxxx jistoty x zabránění možnému xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx prodloužit xxxxxxxx xxxxxxxxx přechodných xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1628.

(6)

Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přechodných xxxxxxxxxx nebude xxx xxxxx dopad na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx byly xxxxxxxx, x s xxxxxxx xx xx, xx xx obtížné xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx velká xxxxx zpoždění xxxxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx XXXXX-19, by xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx prodlouženy x xxxxxxx měsíců.

(7)

Jelikož xxxx xxxxxx nařízení, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1628, nemůže xxx dosaženo uspokojivě xxxxxxxxx státy, ale xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x účinků, xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Unie, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxx xxxx.

(8)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx výjimečnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 bylo xxxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxx xx lhůty xxxx týdnů xxxxxxx x článku 4 Xxxxxxxxx x. 1 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropské xxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Evropské xxxx, Xxxxxxx o xxxxxxxxx Evropské unie x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii.

(9)

Nařízení (XX) 2016/1628 xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx stanovené x xxxxxxxx (XX) 2016/1628 pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx motorů xx xxxxxxx 31. xxxxxxxx 2020 a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nesilniční xxxxxxx stroje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx motory xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2020, xxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx dnem vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxxx by xx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020. Xxxx xxxxx použitelnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx x náhlému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x rovněž x xxxxxxx zajištění právní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x výrobci xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx na xx, xxx vyrábějí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx před xx po dni xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

X xxxxxxxx (XX) 2016/1628 xx xxxxxx 58 xxxx xxxxx:

1)

Xxxxxxxx 5 se xxxx takto:

a)

druhý xxxxxxxxxxx xx nahrazuje xxxxx:

„X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxx xxx xx v příloze XXX xxxx xxxxx xxx uvádění xxxxxx xxxxx X xx xxx xxxxxxxx 1. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, jejichž xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxx xxx 100 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx přechodného xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxx měsíců. Pro xxxxx výpočtu uvedeného xxxxxxxxx xxxxxxx objemu xxxxxx se všichni xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxx xxx xx x xxxxxxx XXX xxxx xxxxx xxx xxxxxxx motorů xxxxx X xx xxx xxxxxxxx 1. xxxxx 2020 a xxxxx xxxx xxxxxxxxx x pojízdných jeřábech, xx xxxxxxxxx období x osmnáctiměsíční xxxxxx xxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„X případě xxxxxx xxxxx podkategorií, xxx xxx je v xxxxxxx XXX jako xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx etapy X xx xxx xxxxxxxx 1. xxxxx 2019, x xxxxxxxx motorů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx přechodné xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pododstavci xxxxxxxxxx x dvanáct xxxxxx.“

2)

X xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx nové xxxxxxx, xxxxx zní:

„d)

36 xxxxxx xx příslušného data xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x příloze XXX, x případě xxxxxxxx x xxxx. 5 xxxxx xxxxxxxxxxx.“

Xxxxxx 2

Xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx ode xxx 1. xxxxxxxx 2020.

Toto xxxxxxxx xx xxxxxxx x celém xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx státech.

V Xxxxxxx xxx 15. července 2020.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. X. XXXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. XXXXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 2020 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 10. xxxxxxxx 2020 (xxxxx nezveřejněný x Xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 14. xxxxxxxx 2020.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/1628 xx xxx 14. xxxx 2016 x požadavcích na xxxxx hodnoty emisí xxxxxxxx x tuhých xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strojích, x xxxxx nařízení (XX) x. 1024/2012 x (XX) č. 167/2013 x o xxxxx x xxxxxxx směrnice 97/68/XX (Xx. xxxx. X 252, 16.9.2016, x. 53).