Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ XXXXXXXXXX PARLAMENTU X XXXX (XX) 2020/1040

xx xxx 15. xxxxxxxx 2020,

kterým xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1628, xxxxx jde x xxxxxxxxx ustanovení, x xxxxx řešit xxxxx xxxxx XXXXX-19

(Xxxx x významem xxx XXX)

XXXXXXXX PARLAMENT X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Smlouvu x fungování Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx článek 114 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx návrh Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(1), x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(2),

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/1628&xxxx;(3) xxxxxxx požadavky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx znečišťujících xxxxx x xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx typu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určených xxx xxxxxxxxxx mobilní stroje.

(2)

Data xxxxxx xxx nové xxxxx hodnoty xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/1628 jako „xxxxx V“, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x úplné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx období xxx přechod xx xxxxx V a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěž schvalovacích xxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxxxxx dodavatelského xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx ke xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x strojů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx emisí xxx xxxxxxx etapy X x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx v nařízení (XX) 2016/1628.

(4)

V xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xx xxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxx nesilničních xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/1628 xxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx vybavených xxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle nařízení (XX) 2016/1628, xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx utrpěli xxxxx xxxxxxxxxx škody.

(5)

S xxxxxxx na současné xxxxxxxxx x v xxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního trhu, xxxxxxxxx xxxxxx jistoty x zabránění možnému xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx (EU) 2016/1628.

(6)

Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přechodných xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, neboť xxxxxxx xxxxxxxxx motory xxx xxxx xxxxxxxx, x s xxxxxxx xx to, xx xx obtížné přesně xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, by xxxxxxxxx xxxxx měly xxx prodlouženy x xxxxxxx xxxxxx.

(7)

Xxxxxxx cíle xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1628, nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Unie, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx zásadou subsidiarity xxxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku nepřekračuje xxxx nařízení rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxx cíle.

(8)

Vzhledem k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxx ze lhůty xxxx týdnů xxxxxxx x xxxxxx 4 Xxxxxxxxx x. 1 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, Smlouvě x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxx atomovou energii.

(9)

Nařízení (XX) 2016/1628 by xxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněno.

(10)

Vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxx období xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/1628 pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 31. prosince 2020 x že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nesilniční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx motory xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2020, xxxx xx toto nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, a xx xxxx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xx se xxxxxx od 1. xxxxxxxx 2020. Toto xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxx k xxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx s výrobci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx vyrábějí nesilniční xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Článek 1

X xxxxxxxx (XX) 2016/1628 se xxxxxx 58 xxxx xxxxx:

1)

Xxxxxxxx 5 se xxxx takto:

a)

druhý xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxx podkategorií xxxxxxxxx XXX, xxx xxx xx x xxxxxxx XXX xxxx datum xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx X xx xxx xxxxxxxx 1. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, jejichž xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx je menší xxx 100 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strojů xxxxxxxxxx spalovacími xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx o dalších xxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx táž xxxxxxx xx právnická xxxxx, považují za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kategorie XXX, pro něž xx v xxxxxxx XXX jako xxxxx xxx xxxxxxx motorů xxxxx X xx xxx xxxxxxxx 1. xxxxx 2020 x xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v prvním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, pro xxx xx x xxxxxxx XXX xxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx V xx xxx xxxxxxxx 1. xxxxx 2019, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx přechodné xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dvanáct měsíců.“

2)

V xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx nové xxxxxxx, xxxxx zní:

„d)

36 xxxxxx xx příslušného xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx stanoveného x příloze III, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. 5 xxxxx pododstavci.“

Xxxxxx 2

Toto nařízení xxxxxxxx v platnost xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxx 1. července 2020.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Bruselu xxx 15. xxxxxxxx 2020.

Xx Evropský xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. X. XXXXXXX

Xx Radu

předsedkyně

J. XXXXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 11. června 2020 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 10. xxxxxxxx 2020 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Rady ze xxx 14. xxxxxxxx 2020.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/1628 xx dne 14. xxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1024/2012 x (XX) x. 167/2013 x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 97/68/XX (Xx. xxxx. X 252, 16.9.2016, x. 53).