Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX KOMISE (XX) 2020/1079

xx xxx 20. července 2020

x xxxxxxxxx x opravě xxxxx uvedených x xxxxxxxx (XX) 2018/956 x sledování x xxxxxxxxxx xxxxx XX2 x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/956 xx xxx 28. xxxxxx 2018 x xxxxxxxxx a vykazování xxxxx XX2 x xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx těžkých vozidel (1), x xxxxxxx xx xx. 8 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) 2018/956 ukládá Komisi xxxxxxxxx xxxxxx kvalitu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 4 x 5 uvedeného nařízení. Xxxxxx xx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx.

(2)

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x opravu xxxxx vykázaných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx nezbytné stanovit xxxxxx xxx ověření, xxx údaje xxxxxxxx xxxxxxx těžkých vozidel x xxxxxxx x xxxxxxxx X částí X xxxxx 2 xxxxxxxx (XX) 2018/956 xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxx, xx. certifikátu xxxxxxxxx xxxx motoru xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 595/2009 (2) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxx těžkých xxxxxxx, x xxxxx xx xxx kvalita xxxxx xxxxxxx, by měl xxx dostatečně xxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx možné xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajích x stanovit, zda xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx systematická.

(4)

Aby byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, měla xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx vykázaných xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx schválení xxxx xxxxxx a x xxxxxxx záznamů xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx registrovaná v xxxxx xxxxxxxxxxx období.

(6)

Pokud xxxxxxx Xxxxxx opravené xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx Xxxxxx v xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxx údaje xxxx xxxxxxx. Aby se xxxxxxxxx, že výrobci xxxxxxxxx Komisi správné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systematické xxxxxx, xxxx xx Komise xxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxx korekčního xxxxxxx xx xxxxx CO2 x xxxxx těžkých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7)

X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x těžkých xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

(8)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx jsou v xxxxxxx se xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx změnu xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Článek 1

Xxxxx vozidla, x nichž má xxx xxxxxxx kvalita xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxx údajů xxxxxxx v xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2018/956 xxxxx Xxxxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxxx počtu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx roku 2019 Komise ověří xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vozidel, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2 % x 10 % xxxxx těžkých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx registrována.

Xxxxxx 2

Oznámení Xxxxxx x xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxx vozidel xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 1 odst. 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx jednoho měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 předloží xxxxxxx Xxxxxx xx každému xxxxxxxxx xxxxxxx vozidlu:

a)

originál xxxxxxx záznamů výrobce xxxxxxxxxxxxx x souladu x částí X xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/2400&xxxx;(3);

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vydaného x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) č. 595/2009.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x xxxxxxx státy, x nichž xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vyřešení případných xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx klíče x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vybraných x xxxxxxx x xx. 1 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxx souboru xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 2 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx X části X xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/956.

V xxxxxxx jakýchkoli xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x těžkých xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 5 nařízení (XX) 2018/956 x odpovídajícími xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx I xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) 2017/2400.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxx x těžkých xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s položkami 75 xx 78 xxxx 2 části X xxxxxxx I xxxxxxxx (EU) 2018/956 x odpovídajícími hodnotami x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (ES) č. 595/2009.

Xxxxxx 4

Oznámení x xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 3, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vykázanými xxxxx článku 5 xxxxxxxx (XX) 2018/956 x odpovídajícími údaji x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx motoru x xxxxxxx x xx. 2 odst. 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx jednoho xxxxxx xx obdržení oznámení xxxxxxxxx x odstavci 1 poskytnou výrobci Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx vozidla xxxxxxx x souladu x xx. 1 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oznámení.

3.   Pokud Xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx výrobci Xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx pro všechna xxxxx xxxxxxx vykázaná xx xxxxxxxxxxx období x vysvětlení x xxxxxxxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx opravené xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx úložiště xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 4, xxxxxx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx souboru údajů, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x centrálním xxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jej xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx Xxxxxx není x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx poskytli xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 2 x 3, Komise:

a)

opraví xxxxx XX2 vyjádřené x x/xxx xxx xxxxx vozidla xxxxxxx x souladu x xx. 1 xxxx. 2, kterých xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 2 xxxx. 2 x 3;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systematické povahy xxxxxx xxxxx CO2 x všech těžkých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxx faktoru.

3.   Korekční xxxxxx xxxxxxx v xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x emisích XX2 vyjádřených x x/xxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 1 odst. 2.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx opravené xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který má xxx zveřejněn x xxxxxxxxxx registru xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx opravený.

Článek 6

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Toto xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 20. xxxxxxxx 2020.

Xx Komisi

Ursula XXX XXX XXXXX

xxxxxxxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 173, 9.7.2018, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 595/2009 xx xxx 18. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxxxx typu motorových xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Euro VI) x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 715/2007 x xxxxxxxx 2007/46/XX x x xxxxxxx xxxxxxx 80/1269/EHS, 2005/55/XX x 2005/78/ES (Xx. xxxx. L 188, 18.7.2009, x. 1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise (XX) 2017/2400 ze dne 12. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 595/2009, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx CO2 a xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxx nákladních xxxxxxx, x o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2007/46/XX x xxxxxxxx Komise (XX) x. 582/2011 (Xx. věst. X 349, 29.12.2017, x. 1).