Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32019R1839 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1839 ze dne 31. října 2019 kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1152, pokud jde o stanovení a vykazování hodnot CO2 podle celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) u určitých kategorií nových lehkých užitkových vozidel a o úpravu vstupních údajů pro korelační nástroj (Text s významem pro EHP) R P
32019R0987 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/987 ze dne 29. května 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 293/2012, pokud jde o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, která prošla postupem vícestupňového schválení typu R P
32019R0986 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/986 ze dne 7. března 2019, kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, která prošla postupem vícestupňového schválení typu (Text s významem pro EHP) R P
32019R0839 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/839 ze dne 7. března 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku (Text s významem pro EHP) R P
32019D0583 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/583 ze dne 3. dubna 2019, kterým se potvrzuje nebo pozměňuje předběžný výpočet průměrných specifických emisí CO2 a cílů pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů za kalendářní rok 2017 a pro určité výrobce patřící ke sdružení Volkswagen za kalendářní roky 2014, 2015 a 2016 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (oznámeno pod číslem C(2019) 2359) R P
32019R0248 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/248 ze dne 13. listopadu 2018, kterým se opravuje nařízení (EU) č. 63/2011, kterým se stanoví pravidla pro žádost o výjimku z cílů pro specifické emise CO2 podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP) R P
32019R0026 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/26 ze dne 8. ledna 2019, kterým se doplňují právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (Text s významem pro EHP) R P
32018D1876 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1876 ze dne 29. listopadu 2018 o schválení technologie používané ve 12voltových účinných alternátorech používaných v lehkých užitkových vozidlech poháněných konvenčními spalovacími motory jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (Text s významem pro EHP) R P
32018R1832 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1832 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) 2017/1151 za účelem zlepšení zkoušek a postupů schválení typu z hlediska emisí pro lehká osobní vozidla a užitková vozidla, včetně zkoušek a postupů týkajících se shodnosti v provozu a emisí v reálném provozu, a za účelem zavedení zařízení pro monitorování spotřeby paliva a elektrické energie (Text s významem pro EHP) R P
32018R0989 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/989 ze dne 18. května 2018 o změně a opravě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích (Text s významem pro EHP) R P
32018R0987 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/987 ze dne 27. dubna 2018 o změně a opravě nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/655, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích (Text s významem pro EHP) R P
32018R0858 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Text s významem pro EHP) R P
32018R0236 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/236 ze dne 20. prosince 2017, kterým se opravuje estonské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích R P
32017R1576 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1576 ze dne 26. června 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014, pokud jde o požadavky na akustický varovný systém vozidla pro EU schválení typu vozidla (Text s významem pro EHP) R P
32017R1231 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1231 ze dne 6. června 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1153, kterým se stanoví metodika pro určení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změny v regulačním zkušebním postupu za účelem vysvětlení procesních prvků a kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010 (Text s významem pro EHP) R P
32017R1152 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1152 ze dne 2. června 2017, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změny v regulačním zkušebním postupu, pokud jde o lehká užitková vozidla, a kterým se mění nařízení (EU) č. 293/2012 (Text s významem pro EHP) R P
32017D0947 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/947 ze dne 18. května 2017 o automatizované výměně údajů o registraci vozidel ve Finsku, ve Slovinsku, v Rumunsku, v Polsku, ve Švédsku, v Litvě, v Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku a o nahrazení rozhodnutí 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU a 2014/264/EU R P
32017D0943 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/943 ze dne 18. května 2017 o automatizované výměně údajů o registraci vozidel na Maltě, na Kypru a v Estonsku a o nahrazení rozhodnutí 2014/731/EU, 2014/743/EU a 2014/744/EU R P
32017R0748 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/748 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 tak, aby zohledňovala vývoj hmotnosti nových lehkých užitkových vozidel registrovaných v letech 2013, 2014 a 2015 (Text s významem pro EHP) R P
32017R0656 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/656 ze dne 19. prosince 2016, kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 (Text s významem pro EHP) R P