Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
504/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv R P
498/2000 Sb. Vyhláška o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy R P
494/2000 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť R P
493/2000 Sb. Zákon o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu ČR za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) R P
492/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony R P
491/2000 Sb. Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2001 R P
490/2000 Sb. Vyhláška o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví R P
485/2000 Sb. Vyhláška o výši odměny správce obchodního závodu a správce nemovité věci, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů a o paušálně stanovené náhradě nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu R P
483/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví případy, v nichž nelze povolit nahlédnutí do spisu, neboť jeho obsah musí zůstat utajen R P
482/2000 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů R P
478/2000 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě R P
477/2000 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků R P
474/2000 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na hnojiva R P
466/2000 Sb. Sdělení, jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace R P
463/2000 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva R P
462/2000 Sb. Nařízení vlády k provedení §27 odst. 8 a §28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) R P
460/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR, ve znění pozdějších předpisů R P
459/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů R P
458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) R P
449/2000 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů R P