Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
309/2022 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech R P
309/2021 Sb. Vyhláška o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv R P
309/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu R P
309/2019 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2019 sp. zn. Pl. ÚS 7/19 ve věci návrhu na zrušení §259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek R P
309/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů R P
309/2017 Sb. Vyhláška o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu R P
309/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů R P
309/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb. R P
309/2011 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa R P
309/2010 Sb. Nález ÚS ze dne 7.9.2010 ve věci návrhu na zrušení části §80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) R P
309/2009 Sb. O archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů - úplné znění zákona č. 499/2004 Sb. R
309/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony R P
309/2007 Sb. Sdělení o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) R P
309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) R P
309/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 205/99 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění vyhlášky č. 429/2002 Sb. R P
309/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně R P
309/2001 Sb. Vyhláška o vydání zlatých mincí "Raná gotika - klášter ve Vyšším Brodě" po 2 000 Kč R P
309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona R P
309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv R P
309/1998 Sb. Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně R P