Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
28/2023 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů R P
28/2022 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 18. ledna 2022 sp. zn. Pl. ÚS 43/18 ve věci návrhu na zrušení §60b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodů 3 a 4 zákona č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony R P
28/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních R P
28/2020 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 14. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 22/19 ve věci návrhu na zrušení části §9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů R P
28/2019 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách R P
28/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů R P
28/2017 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017 R P
28/2016 Sb. Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu R P
28/2015 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce R P
28/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů R P
28/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími R P
28/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony R P
28/2009 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Boubínský prales a stanovení jejích bližších ochranných podmínek R P
28/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory R P
28/1999 Sb. Nález ÚS ČR ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 8/1994 ze dne 9.11.1994 o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasové propagandy na území města Jeseníku R P
28/1996 Sb. O daních z příjmů - úplné znění zákona České národní rady č. 586/92 Sb. R
28/1995 Sb. Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice R P
28/1994 Sb. Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Lotyšské republiky o zrušení vízové povinnosti R P
28/1988 Sb. Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými R P
28/1987 Sb. Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Togo R P