Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.02.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

361/2003 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy a rozsah působnosti §1

Pravomoc jednat a rozhodovat ve věcech služebního poměru §2

Evidence volných služebních míst §3

Systemizace §4

Služební předpis §5

Místo služebního působiště §6

Služební hodnost, minimální stupeň vzdělání, minimální doba trvání služebního poměru pro služební hodnost a tarifní třída §7

Hodnostní označení §8

Druhy služebního poměru §9

Služební poměr na dobu určitou §10

Služební poměr na dobu neurčitou §11

Zkušební doba §11a

Služební zkouška §12

ČÁST DRUHÁ - VZNIK, ZMĚNY A SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU

HLAVA I - VZNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU

Předpoklady k přijetí do služebního poměru §13

Bezúhonnost §14

Zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost §15

Přijímací řízení §16

Vznik služebního poměru §17

Ustanovení na služební místo při přijetí do služebního poměru a jmenování do služební hodnosti §18

HLAVA II - ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU

Díl 1 - Obsazování volných služebních míst

Služební místo §19

Ustanovení na volné služební místo §20 §20a §21

Výběrové řízení na služební místo §22

Průběh výběrového řízení §23

Rozsah osobní působnosti výběrového řízení §24

Díl 2 - Převedení na jiné služební místo

Převedení na jiné služební místo ve stejné služební hodnosti §25

Převedení na jiné služební místo v jiné služební hodnosti §26

Převedení na jiné služební místo ve zvláštních případech §27

Díl 3 - Zálohy

Druhy záloh §28

Záloha činná §29

Záloha pro studující §30

Záloha zvláštní §31

Záloha pro přechodně nezařazené §32

Záloha neplacená §33

Ustanovení na služební místo po vynětí ze zálohy §34

Díl 4 - Další změny služebního poměru

Jmenování do jiné služební hodnosti §35

Převelení §36

Služební cesta §37

Studijní pobyt §38

Zastupování na jiném služebním místě §39

Zproštění výkonu služby §40

HLAVA III - SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU

Způsoby skončení služebního poměru §41

Zrušení služebního poměru ve zkušební době §41a

Propuštění §42

Potvrzení o výkonu služby a služební posudek §43

Nároky po zrušení rozhodnutí o skončení služebního poměru §44

ČÁST TŘETÍ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÍKA A OMEZENÍ JEHO NĚKTERÝCH PRÁV

Základní povinnosti příslušníka §45

Služební kázeň §46

Omezení práv příslušníka §47 §48

ČÁST ČTVRTÁ - KÁZEŇSKÉ ODMĚNY A KÁZEŇSKÉ TRESTY

Kázeňské odměny §49

Kázeňský přestupek §50

Kázeňský trest §51

ČÁST PÁTÁ - DOBA SLUŽBY, SLUŽEBNÍ POHOTOVOST A DOBA ODPOČINKU

HLAVA I - DOBA SLUŽBY

Základní doba služby v týdnu §52

Rozvržení doby služby §53

Služba přesčas §54

Dny pracovního klidu a služba ve svátek §54a

Služba v noci §55

Pružná doba služby §56

Formy pružné doby služby §57

Překážky ve službě při pružné době služby §58

Služba přesčas při pružné době služby §59

Přestávky ve službě

Přestávka na jídlo a odpočinek §60

Přestávka ke kojení §61

HLAVA II - SLUŽEBNÍ POHOTOVOST §62

HLAVA III - DOBA ODPOČINKU

Nepřetržitý odpočinek mezi jednotlivými směnami §63

Nepřetržitý odpočinek v týdnu §64

Dovolená

Délka dovolené §65

Čerpání dovolené §66

Krácení dovolené §67

HLAVA IV - SLUŽEBNÍ VOLNO S POSKYTNUTÍM SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU

Služební volno při překážkách ve službě z důvodu obecného zájmu §68 §69

Služební volno při důležitých osobních překážkách ve službě §70 §71

Služební volno k účasti na výběrovém řízení nebo k získání dalšího odborného požadavku §72

Služební volno při studiu §73

Povinnost příslušníka setrvat ve služebním poměru nebo uhradit náklady spojené se studiem nebo studijním pobytem §74

Společná ustanovení ke služebnímu volnu s poskytnutím služebního příjmu §75

HLAVA V - SLUŽEBNÍ VOLNO BEZ POSKYTNUTÍ SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU §76

HLAVA VI - VÝKON SLUŽBY Z JINÉHO MÍSTA §76a

ČÁST ŠESTÁ - PODMÍNKY VÝKONU SLUŽBY

HLAVA I - PÉČE O PŘÍSLUŠNÍKY

Povinnosti v oblasti péče o příslušníky §77

HLAVA II - NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ §78

HLAVA III - ZDRAVOTNÍ, OSOBNOSTNÍ A FYZICKÁ ZPŮSOBILOST PŘÍSLUŠNÍKA §79

HLAVA IV - OZDRAVNÝ POBYT §80

HLAVA V - MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ

Mateřská dovolená §81

Rodičovská dovolená §82

Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte §83

Společná ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené §84

HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNIC A PŘÍSLUŠNÍKŮ PEČUJÍCÍCH O DÍTĚ

Omezení při výkonu služby §85

HLAVA VII - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY

Obecná ustanovení §86

Prevence rizik a další povinnosti bezpečnostního sboru §87 §88

Osobní ochranné prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky §89

Povinnosti bezpečnostního sboru při služebních úrazech a nemocích z povolání §90

Služebny a služební prostředí §91

Práva a povinnosti příslušníka §92

ČÁST SEDMÁ - NÁHRADA ŠKODY

HLAVA I - PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM

Povinnosti a oprávnění bezpečnostního sboru §93

Povinnosti příslušníka §94

HLAVA II - ODPOVĚDNOST PŘÍSLUŠNÍKA ZA ŠKODU

Díl 1 - Obecná odpovědnost §95

Díl 2 - Zvláštní odpovědnost

Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je povinen příslušník vyúčtovat §96

Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů §97

HLAVA III - ODPOVĚDNOST BEZPEČNOSTNÍHO SBORU ZA ŠKODU

Díl 1 - Obecná a zvláštní odpovědnost

Obecná odpovědnost §98

Zvláštní odpovědnost za škodu na věci §99

Díl 2 - Odpovědnost za škodu při služebním úrazu nebo nemoci z povolání

Obecná ustanovení §100

Druhy náhrad §101

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po dobu neschopnosti ke službě §102

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě §103

Náhrada za bolest a za ztížení společenského uplatnění §104

Jednorázové odškodnění §105

Druhy náhrad poskytovaných po úmrtí příslušníka §106

Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem §107

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých §108

Jednorázové odškodnění pozůstalých §109

Náhrada věcné škody §110

Díl 3 - Společné ustanovení k odpovědnosti za škodu §111

ČÁST OSMÁ - SLUŽEBNÍ PŘÍJEM A ODMĚNA ZA SLUŽEBNÍ POHOTOVOST

HLAVA I - OBECNÉ USTANOVENÍ §112

HLAVA II - SLOŽKY SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU §113

Základní tarif §114

Stupnice základních tarifů §115 §115a

Tarifní třída §116

Tarifní stupeň §117

Příplatek za vedení §118

Příplatek za službu v zahraničí §119

Příplatek za sportovní reprezentaci §119a

Zvláštní příplatek §120

Náhradní volno a příplatek za službu ve svátek §121

Osobní příplatek §122

Stabilizační příplatek §122a

Odměna §123

HLAVA III - SLUŽEBNÍ PŘÍJEM VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH §124

Náhradní volno a služební příjem za službu přesčas §125

HLAVA IV - ODMĚNA ZA SLUŽEBNÍ POHOTOVOST §126

HLAVA V - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O SLUŽEBNÍM PŘÍJMU PŘÍSLUŠNÍKŮ A ODMĚNĚ ZA SLUŽEBNÍ POHOTOVOST

Určení složek služebního příjmu ředitele bezpečnostního sboru §127

Splatnost služebního příjmu §128

Výplata služebního příjmu §129

Srážky ze služebního příjmu §130

Nahlížení do právních předpisů o služebním příjmu §131

Postup při poskytování služebního příjmu za službu přesčas, příplatku za službu ve svátek a odměny za služební pohotovost §132

Informační systém o služebním příjmu §133

ČÁST DEVÁTÁ - NATURÁLNÍ NÁLEŽITOSTI A ZVLÁŠTNÍ POŽITKY

Naturální náležitosti

Služební stejnokroj nebo jiný oděv §134

Zvláštní požitky

Užívání služebních prostředků k jiným účelům §135

Náborový příspěvek §135a

ČÁST DESÁTÁ - NÁHRADY CESTOVNÍCH VÝDAJŮ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §136

HLAVA II - NÁHRADY CESTOVNÍCH VÝDAJŮ PŘI SLUŽEBNÍ CESTĚ

Druhy náhrad cestovních výdajů §137

Náhrada jízdních výdajů §138

Náhrada jízdních výdajů za cesty k návštěvě člena rodiny §139

Náhrada výdajů za ubytování §140

Stravné §141

Náhrada nutných vedlejších výdajů §142

HLAVA III - NÁHRADY VÝDAJŮ PŘI ZAHRANIČNÍ SLUŽEBNÍ CESTĚ §143

Náhrada jízdních výdajů §144

Náhrada jízdních výdajů za cesty k návštěvě člena rodiny §145

Stravné v cizí měně §146

Kapesné §147

HLAVA IV - NÁHRADY CESTOVNÍCH VÝDAJŮ V OSTATNÍCH PŘÍPADECH

Náhrada cestovních výdajů při studiu a při vyslání na studijní pobyt §148

Náhrada cestovních výdajů při vzniku nebo změně služebního poměru §149

Náhrada jízdních výdajů za místní hromadnou dopravu v místě služebního působiště §150

Náhrada výdajů při zařazení příslušníka do zálohy činné, který je vyslán k výkonu služby do zahraničí §151 §152

HLAVA V - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K NÁHRADÁM CESTOVNÍCH VÝDAJŮ §153

HLAVA VI - NÁHRADA STĚHOVACÍCH VÝDAJŮ §154

ČÁST JEDENÁCTÁ - VÝSLUHOVÉ NÁROKY

HLAVA I - ODCHODNÉ

Podmínky nároku na odchodné §155

Výměra odchodného §156

HLAVA II - VÝSLUHOVÝ PŘÍSPĚVEK

Podmínky nároku na výsluhový příspěvek §157

Výměra výsluhového příspěvku §158

Zvyšování výměry výsluhového příspěvku §159

Souběh výsluhového příspěvku s důchody §160

Souběh nároku na výsluhový příspěvek s nárokem na výsluhový příspěvek ze služebního poměru vojáka z povolání §161

Zánik nároku na výplatu výsluhového příspěvku §162

Povinnosti příslušníka, jemuž je poskytován výsluhový příspěvek §163

HLAVA III - ÚMRTNÉ A PŘÍSPĚVEK NA POHŘEB PŘÍSLUŠNÍKA §164 §164a

HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O VÝSLUHOVÝCH NÁROCÍCH

Doba rozhodná pro výsluhové nároky §165

Měsíční služební příjem pro účely stanovení výše výsluhových nároků §166

Výplata výsluhových nároků §167

Srážky z výsluhových nároků §168

ČÁST DVANÁCTÁ - ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Účastníci řízení §169

Předmět řízení §170 §171

Zastoupení §172 §173

Práva a povinnosti účastníka v řízení §174

Podání a postoupení podání §175

Doručování §176

Náklady řízení §177

HLAVA II - PRŮBĚH ŘÍZENÍ

Zahájení řízení §178

Zastavení řízení §179

Podklady rozhodnutí §180

Rozhodnutí §181

Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí §182

HLAVA III - ŘÍZENÍ O PROPUŠTĚNÍ PODLE §42 ODST. 1 PÍSM. D) §183

Zahájení zvláštního řízení §184 §185

HLAVA IV - ŘÍZENÍ O KÁZEŇSKÉM PŘESTUPKU A O JEDNÁNÍ, KTERÉ MÁ ZNAKY PŘESTUPKU

Ukládání kázeňských trestů §186

Postoupení věci §187

Zastavení řízení o kázeňském přestupku §188

Zvláštní postup při projednávání jednání, které má znaky přestupku §189

Zápis do evidence přestupků §189a

HLAVA V - PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ

Odvolání §190

Rozklad §191

Obnova řízení §192

Přezkumné řízení §193

Poradní komise §194

HLAVA VI - VÝKON ROZHODNUTÍ A PŘEZKOUMÁVÁNÍ PRAVOMOCNÝCH ROZHODNUTÍ SOUDEM

Výkon rozhodnutí §195

Přezkoumávání pravomocných rozhodnutí soudem §196

ČÁST TŘINÁCTÁ - INFORMOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ A PROJEDNÁVÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝKONU SLUŽBY A VZTAHY BEZPEČNOSTNÍHO SBORU A ODBOROVÉ ORGANIZACE

Právo na informace a projednání záležitostí týkajících se výkonu služby §197

Působnost odborové organizace a vyššího odborového orgánu §198

Kolektivní dohoda §199

Ochrana odborových funkcionářů a zabezpečení činnosti odborových organizací §200

ČÁST ČTRNÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Výklad některých pojmů §201

Osobní údaje §202

Služební hodnocení §203

Příslušník ve výslužbě §204 §205

Promlčení §206 §207 §208

Zánik práva §209

Lhůty §210

Počítání času §211

Zánik a přechod nároků po smrti příslušníka §212

Bezdůvodné obohacení §213

Mlčenlivost §214

HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §215 §216 §217 §218 §219 §220 §221 §222 §223 §224 §225 §226 §227 §228 §229

HLAVA III - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §230

Účinnost §231

Příloha č. 1 - Charakteristiky tarifních tříd příslušníků bezpečnostních sborů

Příloha č. 2

č. 169/2005 Sb. - Čl. V

č. 261/2007 Sb. - Čl. XLV

č. 341/2011 Sb. - §92

č. 183/2017 Sb. - Čl. CXLIV

č. 247/2017 Sb. - Čl. II

č. 181/2018 Sb. - Čl. V

č. 32/2019 Sb. - Čl. XVIII

č. 163/2019 Sb. - Čl. II

č. 172/2023 Sb. - Čl. VIII

č. 281/2023 Sb. - Čl. XI

Nález Ústavníh soudu - č. 331/2005 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 36/2012 Sb.; č. 186/2012 Sb.; č. 235/2018 Sb.

INFORMACE

361

XXXXX

xx dne 23. xxxx 2003

o služebním xxxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx x bezpečnostním xxxxx xxxxxxxxxx službu (dále xxx "příslušník"), xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx služebního xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx vztahy"). Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služba x Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a informace.

(2) X xxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je generální xxxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je ředitel, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxx xxx zahraniční xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx bezpečnostního xxxxx"). Xxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 5 xxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ředitele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx více xxx xxxxxxx za xxxxx.

(3) Příslušník xx xx xxxxxxxxx poměru x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x povinnosti Xxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Výkonem xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx realizující xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, vyhodnocování x xxxxxxxxx informací a xxxxx potřebných xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx v operačních x informačních střediscích,

c) xxxxxx xxxxxx služby,

d) xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků x xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxxx ředitelem bezpečnostního xxxxx, x

x) xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Úřadu xxx zahraniční xxxxx x informace (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx").

§2

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X rozsahu xxx stanoveném xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx1).

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx státu ministr, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu2), xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vládou xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx3) xxxxx, x xx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxx Generální xxxxxxxx bezpečnostních sborů xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru").

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxx"), které nejsou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jedná a xxxxxxxxx nadřízený xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a rozhodovat xxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxx služebního poměru xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolaných x xxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")4) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxxx x xxxxxxxxx ministr xxxxxx. V rozsahu xxx stanoveném xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x plnění xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodovat vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v policejní xxxxxxxx rektor policejní xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx služebního poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx k výkonu xxxxxx v této xxxxxxxxxxx složce xxxxx x

x) vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodováním x xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xx 5 jsou xxxxxxxxxx funkcionáři.

§3

Xxxxxxxx volných služebních xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx evidenci xxxxxxx služebních míst x xxxxxxxxxxxxxx sborech, x xxxxxxxx zpravodajských xxxxxx, a evidenci xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx požádali x xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx x čísle služebního xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Bezpečnostní xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby, je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Evidenci xxxxxxx služebních xxxx xx zpravodajské službě x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx míst xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxx, xxxxx xxxx bezpečnostní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).

(3) Xxxxx systemizace Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx ministr xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx úkolů x ministerstvu x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx akademii x xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx akademii x xx škole xxxxxxxxxx xxxxxxx vnitra x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx připravuje ředitel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx, xxxxx řídí xxxxx xxxxxx dalších příslušníků (xxxx jen "vedoucí xxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozkazy x xxxxxx služby.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx služební xxxxxxxxxx. Služební xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxx platných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx předpis xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraničí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx,6) x níž xxxxxxxxxx vykonává xxxxxx. Xx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx7) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x osob,8) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx považuje xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx9) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").

§7

Xxxxxxxx hodnost, xxxxxxxxx xxxxxx vzdělání, minimální xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx pro služební xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Pro příslušníky xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnosti, minimální xxxxxx xxxxxxxx, minimální xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x tarifní xxxxx:

&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx stupeň xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
x) referent
 
střední xxxx xxxxxxx s xxxxxxx listem
 
-
 
1.
&xxxx;
x) xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
-
&xxxx;
2.
 
c) xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
-
&xxxx;
3.
&xxxx;
x) vrchní xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx s maturitní xxxxxxxx
&xxxx;
2 xxxx
&xxxx;
4.
 
e) xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx x maturitní xxxxxxxx
&xxxx;
3 xxxx
&xxxx;
5.
 
f) xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou/vyšší odborné
 
5 xxx
&xxxx;
6.
&xxxx;
x) komisař
 
vyšší xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x bakalářském studijním xxxxxxxx
&xxxx;
6 xxx
&xxxx;
7.
&xxxx;
x) xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx studijním programu
 
7 xxx
&xxxx;
8.
&xxxx;
x) xxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx
&xxxx;
9 xxx
&xxxx;
9.
&xxxx;
x) xxxxxx rada
 
vysokoškolské v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
10 xxx
&xxxx;
10.
&xxxx;
x) vrchní xxxxxx rada
 
vysokoškolské v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
12 xxx
&xxxx;
11.

(2) Dobou trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x doba xxxxxxxxx xxxxx §224 xxxx. 1 xx 3 x odst. 5.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, než je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx služební xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x příloze.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Příslušníkovi xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx rotný,

b) vrchní xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) vrchní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx nadporučík,

h) vrchní xxxxxxx kapitán xxxx xxxxx,

x) xxxx podplukovník xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx plukovník.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovena 2 xxxxxxxxx označení, náleží xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx může jmenovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxx náměstka nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xx xxxxx xxxxx do xxxxxxxx brigádní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx označení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů.

§9

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxx určitou x

x) xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

§10

Služební xxxxx xx xxxx určitou

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 let xx xxxxxx příslušník xxx prvním přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx služebního xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx již xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx příslušníka xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx 3 roky; xx xxxxxxx pro příslušníka, xxxxx xxx xxx xx služebním xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 5 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx určitou, xxxxxxxx úspěšně vykonal xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx.

(2) Do xxxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, který xxx byl ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx dobu alespoň 3 roky x xx xxxx skončení xxxxxxxx méně xxx 5 xxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ředitel xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo ředitel Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§11a

Zkušební xxxx

Xxx přijetí xx xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx 6 xxxxxx. Doba, xx xxxxxx příslušník xxxxxx službu x xxxxxx překážek xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10 dnů.

§11a vložen xxxxxxx předpisem x. 247/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§12

Xxxxxxxx zkouška

(1) Příslušník xx nárok na xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky. Xxxxxxxx zkouška xx xxxxxx nejdříve 6 xxxxxx a nejpozději xxxxx xxxx uplynutím xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru na xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx znalosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx služebního xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zkoušku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx tříčlenná x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx ředitel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx funkcionář. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vystaví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osvědčení.

(4) Xxxxx-xx příslušníkovi xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služební xxxxxxx úspěšně, xx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Tuto xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 2 týdnů od xxxxxxxxx zkoušky a xxxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxx příslušník xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx přípravy xx xxxxxxxx zkoušku, xxxxx xxxxxxxx zkoušky, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX, ZMĚNY X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§13

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx služebního xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxxx

x) x xxxxxxx písemně požádá,

b) xx xxxxxx 18 xxx,

x) xx bezúhonný,

d) xxxxxxx stupeň vzdělání xxxxxxxxx pro služební xxxxx, na které xx xxx ustanoven,

e) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x utajovanými xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11) xx-xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo, xxx xxxxx xx tato xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx politického hnutí, x xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nevykonává xxxxx xxxxxxxxxx činnost, x xxxxxxxx činnosti xxxxx §48 xxxx. 4 písm. c) xx x), h) x x) a §68 xxxx. 2, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx příslušník xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzdělání xxxxxxxxx xxx služební xxxxxxx, xx xxx má xxx xxxxxxxx.

(3) Předpoklady xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x) x x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx bezúhonného xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl

a) x posledních 10 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x horní xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 roky,

b) x xxxxxxxxxx 15 xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen pro xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 2 xxxx, avšak xxxxxxxxxxxxx 5 xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxx než 5 xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx trestný xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xx-xx xxxxxxx, xxxxxx spáchal xxxxxxx xxx, v rozporu x xxxxxxxxx kladenými xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, v xxx xx být xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx, neuplynulo ještě 10 let, xxxx xxxx x trestním xxxxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xx-xx xxxxxxx, xxxxxx spáchal xxxxxxx xxx, v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příslušníka,

c) xxxxx xxx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxxx kladenými xx xxxxxxxxxxx, nebo

d) xxxxx xxxxxxxx znaky závislosti xx alkoholu či xxxxxx psychotropních látkách xxxx činnostech.

(3) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x zahlazení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) xxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxx, jako xx odsouzen xxxxx.

§15

Zdravotní, xxxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilost

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx13) xx xxxxxxx výpisu xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výsledku lékařské xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx občan xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx13), xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx podle závěru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobnostní xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx v bezpečnostním xxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxxx předpisem xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx které má xxx xxxxxxxxx.

(5) Náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bezpečnostní xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx seznam xxxxxx, xxxxx nebo vad, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, obsah lékařských xxxxxxxxx, náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxx x dobu xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předpokladem xxx xxxxx služby x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru x xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx o přijetí xx služebního xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx sboru. X případě, že x bezpečnostním xxxxx xxxx volné služební xxxxx, přijímací xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx xx služebního xxxxxx. Za xxx xxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx a xx oprávněn si x osvědčení bezúhonnosti xxxxxx

x) vyžádat opis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx,15)

x) vyžádat xxxx x xxxxxxxx přestupků xxxxxx Rejstříkem xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx služebního poměru

a) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx jeho trvání,

d) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x místem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx služby,

g) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x výší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx termínem,

i) x xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx výkonu xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bezpečnostní xxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) x xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx dohodami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služebního poměru.

(4) Xxxxxxxxxxxx sbor xx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xx x) x k) xx x) xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx anebo xx kolektivní xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxx x xxxxxx věku, rasy, xxxxx pleti, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, víry x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxxx x rodině, xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx sdruženích x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx výjimky xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Zakazuje xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, ale xx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxxx x diskriminaci.

(6) Xxxxx, který xx xxxxxx x přijetí xx xxxxxxxxxx poměru, xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrozuměn. Xxxxxx xxxxxxxxx se neoznamují.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx uchovává xxxxxx údaje x xxxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx, a údaj x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx.

§17

Vznik xxxxxxxxxx poměru

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx x

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dni xxxxxxx x výkonu xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) době trvání xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx služební hodnosti,

f) xxxxxxxxxx na služební xxxxx,

x) xxxxx služebního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx služebního xxxxxx x

x) zkušební xxxx.

(2) Služební xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ředitele Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.3)

(3) Služební xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x přijetí xx xxxxxxxxxx poměru. X xxx nástupu x xxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xxx: "Xxxxxxx xx svou xxxx a xxxxxxx, xx xxx výkonu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nezneužiji xxxxx služebního postavení. Xxxx xx xxxx x všude xxxxxx xxx, abych xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dobrou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx budu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx." Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, jestliže jeho xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podpisem. V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nedostaví nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx anebo xxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx služby x xxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx služebního poměru, xxxx by xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx překážka, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx této xxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přijetí do xxxxxxxxxx poměru xxxxx.

§18

Xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxx přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx hodnosti

(1) Příslušník xx xxx přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Příslušník xx xxx xxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, pro které xx xxxxxxxxx vyšší xxxxxxxx xxxxxxx, než xx uvedena v xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 5.

(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx byl xx xxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx služební místo, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx hodnosti stanovené xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Služební xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené pro xxxxxxxx xxxxx, xx xxx byl ustanoven.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx volných xxxxxxxxxx míst

§19

Služební xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx vyjadřuje xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx sboru. Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, stupněm xxxxxxxx, oborem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx požadavkem, základním xxxxxxx, náplní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx příslušník xxx služební xxxxx, xx které xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vedle xxxxxx vzdělání xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxx služební místo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jiný xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx zaměření xxxxxxxx xxxxxx splňovat xxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxx x xxxxxxx xx služebního xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx podle §22 xxxx. 5. Xxxxx xxxxxxx požadavek, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jehož xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx splňovat xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx místo xxxxx §25 odst. 1 až 4, §26 odst. 1, 2 x 4 x §27 nebo xx vynětí ze xxxxxx.

(3) Xxxxxx vzdělání xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx dosahuje xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx povolání, xxxx

x) xxxxxxxx obor, xxxxx je součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx.16)

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxx studiu xxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxx

x) x programech celoživotního xxxxxxxxxx orientovaných xx xxxxx služby.17)

(5) Xxxxxx xxxxxxxx požadavkem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx místo.

(6) Jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, fyzická xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx místo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, umožnit xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke splnění xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§20

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx místo

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx služební xxxxx x xxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který

a) dosáhl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnost, x

1. byl xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3, xxxxx §26 xxxx. 2,

2. xx zařazen do xxxxxx xxx přechodně xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 nebo 3 xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx,

3. xx xxx xxxxx xx xxxxxx činné, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zálohy neplacené, xx xxx byl xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. x),

4. skončilo xx zproštění výkonu xxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxx xxx požadovanou xxxxxxxx hodnost, a

1. xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa x důvodu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 4,

2. xx xxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx 3 xx xxxx delší xxx 1 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2,

3. xx xxx vyňat xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx níž byl xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. x), x xxxxx xx xxxxxxxxx xx služební xxxxx xx stejné xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx obsadit xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx toto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostního xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

1. xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3, xxxxx §26 odst. 2,

2. xx xxxxxxx xx zálohy pro xxxxxxxxx nezařazené podle §32 odst. 1 xxxx 3 xx xxxx nejdéle 1 xxxx, xxxx

x) dosáhl xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnost, x

1. xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 4,

2. xx zařazen xx zálohy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §32 odst. 1 xxxx 3 xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx nebo xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, služební xxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) příslušníka xxxxx bezpečnostního xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx byl

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4,

2. xxx xxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx dosažené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§18 xxxx. 3),

3. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx referent xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxx služby, xxxxx xxxxxx požadovanou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

1. xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4, xxxx

2. xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx studující nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx zařazen xxxxx §33 xxxx. x), xxxx

x) příslušníka xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dosáhl xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x dosavadního služebního xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 2, nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx zpravodajské xxxxxx, xxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx stupeň nižší, xxx je služební xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vrchní xxxxxxxx, x byl xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 3,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxx služební xxxxxxx x xxxxxxxx xx zproštění xxxxxx xxxxxx (§215 xxxx. 6),

3. xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx služební xxxxxxx, xx zařazen xx zálohy xxx xxxxxxxxx nezařazené po xxxx xxxxxx xxx 1 xxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx činné, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx neplacené, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. x), x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dosáhl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnost x který byl xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx požádali x převedení na xxxx xxxxxxxx místo. Xxxxxxx bezpečnostního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neobsadí.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xx postup podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx.

§20x

(1) Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx volné xxxxxxxx xxxxx příslušníka Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který

a) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §25 odst. 1 xx 3 nebo §26 xxxx. 2,

x) xx zařazen xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 anebo 3, xxxx

x) xx xxx vyňat xx xxxxxx xxxxx, zálohy xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx služební xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx ředitel Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který byl xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 4 xxxx §26 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx odvolán z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa, xxxx

x) občana, který xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx do služebního xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 341/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§21

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx, xxxxx

x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx služebního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 1 xx 3, §26 xxxx. 2 x 4 xxxx §27,

b) je xxxxxxx xx xxxxxx xxx přechodně xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx, zálohy xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 4, xxxx příslušníka xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx požadovanou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

1. byl xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa x xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. a),

2. xx xxxxxxx do xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxx odvolán x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 4, xxxxx

x) xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušnících zařazených xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxx řízení na xxxxxxxx xxxxx

(1) Není-li xxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §20, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výběrové xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx služebních míst, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnost xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx hodnost xxxxxxxxxx pro volné xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o jeden xxxxxx nižší, xxx xx xxxxxxxx hodnost xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx místo, vykonává xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx služební xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx zaměření xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx trvání služebního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výkonu služby.

(3) Xx výběrového xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x 2 stupně xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx příslušník, jenž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx požadavky stanovené xxx volné služební xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx doby trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx závěru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výsledků xx výkonu xxxxxx.

(4) Xx výběrového xxxxxx xx obsazení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnost, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx hodnosti xxxxxx xxxxxxx, se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx volné xxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx hodnost, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx služby.

(5) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, 3 xxxx 4, pro xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyznačen xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx výběrového xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§23

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx místo xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx stanoveny xxxxxx xxxxxxxxx, xxx vyhlásit xxxxxxxx výběrové xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušníka, xxxxx xx umístil první x xxxxxx vhodnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx služební xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx více xxxxxxx xxxxxxxxxx míst, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pořadí xxxxxxxxx, v jakém xx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx služebních xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vhodný xxx obsazované volné xxxxxxxx místo; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx funkcionář nové xxxxxxxx xxxxxx.

§24

Rozsah xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx §22 x 23 xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ředitel xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxx xx xxxx služební xxxxx

§25

Xxxxxxxxx xx jiné služební xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx odvolán x xxxxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) zanikla xxxxxxxx xxxx osvědčení, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,11) xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx plní úkoly xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednotce xxxxx plní úkoly xxx xxxxxxxx ochraně xxxxxx, xx xxxxxxx x dosavadního xxxxxxxxxx xxxxx, jestliže to xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, příslušnice xx xxxxx devátého xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx vyžaduje xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxx xxxx služby.

(4) Xxxxxxxxxxx xxx odvolat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx služební xxxxx, xxxxxxxx o xx požádá.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, 2 xxxx xxxxxxxx 4, je xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx místo, pro xxxxx xx stanovena xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx i x xxxxx místě xxxxxxxxxx působiště.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx ustanovena xx jiné pro xx vhodné xxxxxxxx xxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnost.

§26

Převedení xx xxxx xxxxxxxx místo v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx x dosavadního xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx umístil xx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx místo, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §23 odst. 2.

(2) Xxxxxxxxxxx lze xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx služební xxxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx lze xxxxxxx xx jeho xxxxxx z dosavadního xxxxxxxxxx místa, xxx xxxxx xx stanovena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x vrchní xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xx služební xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx služební hodnost x xxxxx stupeň xxxxx, jestliže splňuje xxxxxx vzdělání, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx služební xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx lze xxx odvolat z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx služební xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx neuspokojivých výsledků xx xxxxxx služby.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx odvolat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx místo, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxx služby.

§27

Převedení xx xxxx xxxxxxxx místo xx xxxxxxxxxx případech

Ředitel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služebního xxxxx ustanoven xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxx stejná služební xxxxxxx, nebo xxxxxxxx x xx požádá, x stupeň xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx působiště, xxxx jestliže o xx xxxxxx, x x jiném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx

§28

Xxxxx záloh

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx odvolán x xxxxxxxxxxx služebního místa x xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) pro xxxxxxxxx nezařazené, xxxx

x) xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxx stanovit x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29

Xxxxxx činná

(1) Xx xxxxxx xxxxx se xxxxxx příslušník, který xx xxxxxx x xxxxxx služby

a) x xxxx organizační xxxxxx xxxxx, právnické nebo xxxxxxx osobě, xxxxx

x) xx zahraničí za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx

1. z mezinárodních xxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána x xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sbírce18),

2. x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx18a).

(2) Na xxxxxxxxxxx x záloze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx základě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§30

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx příslušník, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx volno xxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx studium xxxxx xxx 12 xxxxxx.

§31

Xxxxxx xxxxxxxx

Xx zálohy xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§32

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx zálohy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx služební xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxx určenou xx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,11)

x) xxxxx byl xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx, zálohy xxxxxxxx xxxx zálohy neplacené, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx dosavadní xxxxxxxx xxxxx,

x nelze xxx xxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx místo.

(2) Xx xxxxxx xxx přechodně xxxxxxxxxx xx zařadí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služebního xxxxx podle §26 xxxx. 4 x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx záloze xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx 3 měsíců.

(3) Xx xxxxxx pro xxxxxxxxx nezařazené xx xxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx porodu xxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx, xxxxxxxx to vyžaduje xxxx bezpečnost a xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx služby, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx jiné xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§33

Xxxxxx neplacená

Do zálohy xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx

x) udělena xxxxxxxxxx dovolená, anebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx volno xxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx než 1 xxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx po vynětí xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx být xx xxxxxx ze zálohy xxxxx, pro studující, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx níž byl xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. x), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako pro xxxxxxxx místo, na xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx být xx xxxxxx xx zálohy xxx přechodně nezařazené xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx stejná xxxxxxxx xxxxxxx jako xxx služební místo, xx něž xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Nepodaří-li xx xx 1 xxxx od xxxxxxxx xx xxxxxx ustanovit xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx stejná xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o 1 xxxxxx xxxxx, xxx je stanovena xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx, x to i x xxxxx místě xxxxxxxxxx působiště.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxx po xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. b), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxx hodnost, xxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xx služební místo, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxx ustanoven xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, a xx x x jiném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 1 rok, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx činné, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx neplacené, xx níž byl xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. x), ustanoven xx xxxxxxxx místo, xxx které xx xxxxxxxxx nižší služební xxxxxxx, jestliže o xx požádá.

Xxx 4

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poměru

§35

Jmenování xx xxxx xxxxxxxx hodnosti

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vyšší služební xxxxxxxx, jestliže je xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx služební hodnost.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx služební xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx služební xxxxxxx.

§36

Převelení

(1) Xxxxxxxxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx určené x xxxxxx mimořádného xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx bezpečnostního xxxxx, xxx nevyplývají xx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx však na xxxx 60 xxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dny xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx-xx x úkoly xxxxxxxxxxx x xxxxxxx situace,19)

a xx x x xxxxx xxxxx, než xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx působiště.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Příslušníka xxx k plnění xxxxxxxxxx úkolů, xxxxx xxxxxxxxx z jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, než xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx funkcionář xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxx služební xxxxx xxxx příslušník xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxx pobyt

(1) Xxxxxxxxxxx xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřebných x xxxxxx služby xxxxxx xx studijní xxxxx, zejména xx xxxxxxx, do kurzu xxxx xx odbornou xxxx, x xx x do jiného xxxxx, než xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Služební xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi.

(3) Doba xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx služby.

§39

Xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx místě

(1) Xxxxxxxxxxx xxx pověřit xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx stejná xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx, nebo

b) po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x xx i x xxxxx xxxxx, xxx je xxxx xxxxx služebního xxxxxxxxx.

(2) Xx dobu zastupování xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušník

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xx xxxxx xx propůjčení služební xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§40

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx služby xx dobu, xx xxxxxx xx důvodně xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx ponechání xx xxxxxx xxxxxx ohrožovalo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a povinnosti, xxxxx pro xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.5)

(3) Služební xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zproštěnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x místě xxxxxxxx xxxxxx nebo na xxxxx místě, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, jenž xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nástupu x xxxxxx xxxxxx.

(4) Jestliže x souvislosti xx xxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx, je xxx důvod k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 odst. 1 xxxx. a) xx x), trvá xxxx xxxxxxxxx xxxxxx služby xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Pominou-li xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx zproštěn xxxxxx xxxxxx, zproštění xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX SLUŽEBNÍHO XXXXXX

§41

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx ve xxxxxxxx době,

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) propuštěním,

d) xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx mrtvého,

e) xxxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx dovršil xxxx 65 xxx.

§41x

Xxxxxxx služebního xxxxxx xx zkušební xxxx

Xx xxxxxxxx době xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x bez xxxxxxx důvodu. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcionáře xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doby.

§41a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 247/2017 Sb. x účinností xx 1.1.2018

§42

Xxxxxxxxxx

(1) Příslušník musí xxx propuštěn, jestliže

a) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx úmyslně,

b) xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx spáchaný x nedbalosti a xxxxxxx, xxxxxx trestný xxx xxxxxxx, xx x rozporu x xxxxxxxxx kladenými na xxxxxxxxxxx,

x) xxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx činu pravomocně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestního xxxxxxx22), bylo pravomocně xxxxxxxxx narovnání23) nebo xxxx pravomocně rozhodnuto x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx23a) x xxxxxxx, kterým xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx v xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx xx příslušníka,

d) xxxxxxx xxxxxxxx slib xxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x je xxxxxxxxx ohrozit xxxxxx xxxxxx bezpečnostního sboru,

e) xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnosti,

f) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §47,

x) pozbyl xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxx odňato osvědčení x tělesné zdatnosti xxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,24)

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx pozbyl osobnostní xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx jeho xxxxxxxxxxx omezena,

l) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §32 xxxx. 2 x xxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

m) xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx též xxxxxxxxx, xxxxxxxx mu zanikla xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x utajovanými xxxxxxxxxxx,11) a xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx ani xx 1 xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx přechodně xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx místo, na xxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx organizačních xxxx x příslušníka nelze xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx místo,

b) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx osobou určenou xx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,11) a xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) dosáhl xxxxxxxxxxxxxx výsledků ve xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx služebního hodnocení.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b) xx x) x xxxx. x) x xxxxxxxx 3 písm. c) xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxx. x) až x) skončí jeho xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) písm. x) xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx. x) xxxxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx doručení xxxxxxx o propuštění, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx kratší.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx služební xxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

§43

Potvrzení x výkonu xxxxxx x služební xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx služby a xx základě xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o

a) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x osobě, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx průměrného xxxxxxx x x xxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx25a) a

f) xxxxxxxxx x bezpečnostnímu xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skutečnosti, xxxxx se týkají xxxxxx služby. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx služební xxxxxxxxx.

§44

Nároky xx zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru

Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx služební xxxxx xxxx xx xxxxx nároky.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X OMEZENÍ XXXX XXXXXXXXX XXXX

§45

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx kázeň,

b) xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx zájmu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx nezneužívat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx x v souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx xxx příslušník xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx26) xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx svoji xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx služební xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x pro plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) vykonávat službu xxx, xxx nebyla xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxx,

x) ohlašovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx výkon xxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx byl pravomocně xxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx x xxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx tak, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bezpečnostního xxxxx,

x) xxxxxxxxxx po xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx příslušník xx xxx xxxxxxx

x) hodnotit xxxxx xxxxxx podřízených xxxxxxxxxxx,

x) zabezpečovat, xxx xxxxxxxxxxx byli xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx příkladné plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností a

e) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by jím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby.

§46

Xxxxxxxx kázeň

(1) Služební xxxxx spočívá x xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx služebních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxx xxx vyplývají x právních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx povinen xxx xx xxxx skutečnost xxxxxxxxx. Jestliže vedoucí xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx služby. X případě, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neumožňují, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx takový xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx by zřejmě xxxxxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxxxx práv xxxxxxxxxxx

§47

(1) Xxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx příslušníka xxx není dotčeno.

(2) Xxxxxxxxxx zpravodajské služby xxxxx xxx členem xxxxxxxx organizace.

§48

(1) Xxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx řídících xxxx kontrolních orgánů xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx do xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx funkcionářem, x x výjimkou xxxxxxxx x řídících xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx zřizovatelem xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxx vyslaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx službu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcionáře. Služební xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx činnost xxxxxx xxxx xx střetu xxxxx osobních xx xxxxx xxxxxx, k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx důležitého xxxxx služby.

(3) Služební xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx druhé xxxxxx. Xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x výkonem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Souhlas xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x §29, 31 xxxx v §68 xxxx. 2,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx udělena xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) činnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, pedagogickou, publicistickou, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx vykonávanou x xxxxxxxx organizaci, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx vykonávanou xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx vykonávanou v xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx zřizovatelem xxxx zakladatelem je xxxx, x

x) správu xxxxxxxxx majetku; xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bytového xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xx příslušník xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx, xxxxx soustavně xxxx úkoly xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxx funkcionáři xxxxxxx 10 xxx xxxx započetím jejího xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx započetí xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx okolnosti xxxxxxx xxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

KÁZEŇSKÉ XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

§49

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxx xx projevení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx anebo xx xxxxxx ocenění xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx udělit xxxxxxxxx xxxxxx. Xx příkladné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výsledků ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Kázeňskou xxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo věcný xxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx druh a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Kázeňským xxxxxxxxxx xx zaviněné xxxxxxx, které porušuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx o xxxxxxx xxx xxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx přestupku. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x dosahování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx

x) xxxxx, že xxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ale xxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx na xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) nevěděl, xx xxxx xxxxxxxx xxxx porušit xxxxxxxx xxxxxxxxx, ač to xxxxxxxx x okolnostem xxxxx měl a xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx příslušník

a) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, že svým xxxxxxxx xxxx porušit xxxxxxxx povinnost, x xxx případ, xx xx xxxxxx, byl x xxx srozuměn.

(4) Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx, x němuž xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§51

Kázeňský trest

(1) Příslušníkovi xx ukládá xxxxxxxx xxxxx

x) písemné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x 25 % xx dobu xxxxxxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.20) Xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) a x).

(3) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx majícího xxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXX SLUŽBY, XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXX XXXXXX

§52

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x týdnu

(1) Xxxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxx 37,5 xxxxxx xxxxx. Příslušníkovi lze xx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x týdnu.

(2) Xx týden xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, v xxx xxxx konána xxxxxx v rozsahu xxxxxxxx doby xxxxxx x xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx 1 xxx výkonu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx první.

§53

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxx předem xxxxxxxxx xx xxxxxx 1 xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx povaha xxxxxx stanovit příslušníkovi xxxxxxxxxxxx rozvržení xxxx xxxxxx předem, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 den xxxxxx xxxxxxx směny. Xxxxx směny xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxx v xxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx možné, na xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx zpravidla xxxxxxxxxx 10 xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx nepřesáhl 5 xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx.

(3) Xxx nerovnoměrném rozvržení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx doba služby xxx, xxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 4 xxxxxx x nepřesáhla 24 xxxxx x

x) xxxxxxxx doba služby xx xxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx období xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx základní xxxx služby x xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx nepřetržitý režim xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx se příslušníci xxxxxxxx střídají ve xxxxxxx x xxxxx 24 hodin xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nepřetržitého xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx služby 24 xxxxx denně xx 7 xxx x týdnu, nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 24xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(5) Xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx 16 hodin xx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx 24 hodin, x němž xx xxxx výkon xxxxxx x xxxxxx 16 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") x xxxxxx 8 hodin.

§54

Služba xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx služba xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 10,5 xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx 52 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dobu xx veřejném xxxxx xxxxxx přesčas i xxx rozsah xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(5) Xx xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx přípustné služby xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xx nezapočítává xxxxxx přesčas, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx volno, x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx služby x týdnu, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx.

§54x

Xxx pracovního xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dny, xx které připadne xxxxxxxxxxx odpočinek x xxxxx, x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx nařídit xxxxx xxxxx služby, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx den xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služby xx xxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 247/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§55

Xxxxxx v xxxx

Xxxxxx x noci xx xxxxxx xxxxxx v xxxx xx 22 xxxxx xx 6 xxxxx.

§56

Xxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx služby rozhodnout x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, jestliže xxxx nebrání důležitý xxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx začátek, popřípadě x xxxxx směny x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "volitelná xxxx xxxxxx"). Mezi xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x níž xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxx xxxxxx").

(3) Začátek x konec xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx v rozsahu 37,5 xxxxxx činila xxxxx xxxx xxxxxx x jednotlivých xxxxx xxxxxxx 5 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx služební funkcionář xx xxxxxxx x xxxxx směny xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx nejméně xxxxxx.

§57

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxxxx doba xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx

x) pružný xxx xxxxxx, při xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx směny a xx xxxxxxx x xxxxxxxxx den xxxxxxx xxxxx směnu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx,

x) xxxxxx týden xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx směn x je povinen x xxxxxxxxxx týdnu xxxxxxx xxxxxx připadající xx celou dobu xxxxxx x týdnu, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, při xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx směn x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxx v kalendářním xxxxxx.

§58

Xxxxxxxx xx službě xxx xxxxxx době xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx doby xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx služby xxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx pevné xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx službě zasáhla xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx služby xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx ni služební xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx doby, xx xxxxxx xx příslušník xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx volno, xxxxxxxx xx xxxx výkon xxxxxx celá tato xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru se xxxxxxxx xxxx výkon xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a to xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx při uplatnění

a) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx připadající xx xxxxxxxxx den, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx délky služby xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 4 xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx zasáhla xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx celou denní xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby anebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx část xxxx xxxxxx vykonat do xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xxxxxxxxx-xx služební xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxx. Vykonání xxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx služby.

§59

Služba přesčas při xxxxxx xxxx služby

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx,

x) pružném xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, která xx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nad stanovenou xxxx xxxxxx x xxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx služby, jestliže xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx připadající na xxxxxx čtyř xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxx xxxxx v případě, xx příslušník

a) xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx připadající xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v týdnu xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx přesčas, x bez xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v průběhu xxxxxxxxx xxxxx týdne (xxxxxx) použít ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx funkcionář xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tuto xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx (xxxxxxxxxxxx období), který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx ve službě

§60

Přestávka xx jídlo a xxxxxxxxx

(1) Příslušník xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx službě na xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx 5 xxxxxxxx nepřetržitého xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxx, a to xxx xxxxxx směny

a) xx 9 xxxxx x xxxxxxx 30 xxxxx,

x) xxx 9 xxxxx v takovém xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 30 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 minut.

(2) Přestávka xx xxxxxx xx xxxxx x odpočinek xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx služby.

(3) Xxx-xx x xxxxxx, jejíž xxxxx nemůže být xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxxx přiměřená doba xx xxxxx a xxxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx, má xxxxx xx přestávku xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xx stanovenou xxxx xxxxxx x xxxxx, xx poskytnou na xxxxx xxxx xx xxxxx 1 roku xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxxxx jedna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Vykonává-li xxxxxx xx dobu xxxxxx, xxxxx alespoň xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx, xxxxxxxx se jí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx každé dítě xx xxxxx 1 xxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx ke kojení xx započítává do xxxx xxxxxx.

XXXXX II

SLUŽEBNÍ XXXXXXXXXX

§62

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxx nařídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx služebním xxxxxxxxxxxx xxxx mimo xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx na jiném xxxxx xxxxxxx služebním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX III

DOBA XXXXXXXXX

§63

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx nepřetržitý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x trvání xxxxxxx 10 hodin. Xxxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx 6 xxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České republiky xxxxxxxxxx doba odpočinku xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x časovém xxxxx 24 xxxxx xxxxx §53 xxxx. 5, jestliže nepřetržitě xxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx

Xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx odpočinek x xxxxxx xxxxxxx 36 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přesčas, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx 12 xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx důležitý xxxxx služby, xxx xxxxxxxxxxxxx nepřetržitý xxxxxxxxx, xx který xx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

§65

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Příslušník xx xxxxx xx 6 týdnů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx-xx služební xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, příslušník xx xxxxx na poměrnou xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx dovolené se xxxx tak, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patnáctý xxx x xxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx i xx xxxxx kalendářní xxxxx. Xx kalendářní xxxxx, v xxxx xxxxxxxxxxxxx služební xxxxx xxxxxx, xx nárok xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxx, xx xx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxx 15 xxx.

§66

Xxxxxxx dovolené

(1) Xxxxxx xxxxxxxx určuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxxx xxx, aby ji xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxx příslušník xxxxxx xxxxxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx zájem xxxxxx, xxxx její nástup xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx ji xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Služební xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx služební xxxxx xxxxx celý xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejméně x xxxxx 2 týdnů x kalendářním roce, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx nárok. Xxx xxxxxxx dovolené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx; tuto xxxx xxx xxxxxxx xxx v případě, xx příslušník x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx funkcionář xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nástup xxxxxxxx xxxx jej x dovolené odvolat. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x odvoláním z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx nárok na xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xx xxxx, xxx xx příslušníkovi xxxxxxxxx dávka otcovské xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xx xxxx, xxx je xxxxxxxxxx uznán xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ani xx xxxx, xx xxxxxx xx příslušnice xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve službě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx čerpání xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx.

(4) Požádá-li xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na dobu, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxx oprávněna čerpat xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žádosti vyhovět.

(5) Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx neschopným xx xxxxxx, xx xx vypláceno dlouhodobé xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §39 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xx vyplácena xxxxxxxx, xxxxxxxx xx mu xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx ošetřování xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §39 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxx xx xxxxxx příslušníka. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx týden, xxxxxxxxx za 1 xxx xxxxxxx dovolené xx x příslušníka xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §52 xxxx. 2.

§67

Xxxxxxx dovolené

 (1) Xxxxxxxxxxxxx xx krátí xxxxxxxx xx prvních 90 xxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx 30 dnů xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx službu x xxxxxxxxxxx xxxx, za xxxxx xx xx xxxxxxxx poskytuje, x xxxxxx neschopnosti ke xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx vzniklé v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolená xx xxxxxxx zameškaných 30 xxx x jednu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zálohy xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx zálohy xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx dovolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx poskytována xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxx vazby.

(3) Xxxx xxxxxxx x odstavcích 1 a 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx roce xx sčítají.

HLAVA IV

SLUŽEBNÍ VOLNO X XXXXXXXXXXX SLUŽEBNÍHO XXXXXX

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§68

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx nárok na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkon jiného xxxxx v xxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dobu xxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyplývají xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku a xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jednání soudu xxxx xxxxxxxxx úřadu.

(5) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zájmu xx:

x) xxxxxxxxxx krve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) účast xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx, Xxxxx záchranné xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) uvolnění xxxxxxxxxxx x xxxxxx funkce x odborovém xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx příslušníka xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxx.

§69

(1) Služební xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx veřejné funkce xxxx plnění občanské xxxxxxxxxx se poskytne xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx cestu x xxxxxx, xx odběr x na xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx po xxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx služby x xxxx 24 xxxxx xx nástupu xxxxx x xxxxxx, x x době 48 xxxxx, xxx-xx x xxxxx dalších biologických xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxx xx nezbytně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxx účasti xx xxxxxx xxxxxxxxx reprezentaci xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 5 xxxx. c) xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx podle §68 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však 3 týdny v xxxxxxxxxxx roce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx podmínky, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxx zdravotně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx bezpečnostního xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx orgánu se xxxxxxxx v nezbytně xxxxxx rozsahu.

(6) Služební xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx včetně zkušební xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx 10 xxx v xxxxxxxxxxx roce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx důležitý xxxxx xxxxxx.

Služební xxxxx při xxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxx xx xxxxxx

§70

(1) Nemůže-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx důležitých xxxxxxxx překážek xx xxxxxx, xx xxxxx xx udělení xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xx zdravotnického xxxxxxxx x zpět v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vyšetření xxxx xxxxxxxx, jestliže xx nezbytně xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx stav,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxx xx internátní xxxxxxxxx školy,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 10 let, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx její zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x péče x xxxx xxxxxx 10 xxx x důvodu, xx

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, xx které xxxxx, xxxx uzavřeny z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů,

2. xxxx nemůže xxx xxx nařízenou karanténu x péči xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx školy, xxxx

3. osoba, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (karanténní xxxxxxxx), x xxxxx xxxxxx x dítě xxxxxxx;

xxxxxxxx xxxxxxxxxx služebního xxxxx xxx ošetřování (péči) xxxx oprávněným nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, svatba dětí xxxx rodičů,

h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rodiny, xxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx funkcionářem, xxxx

x) xxxxxxxxx příslušníka x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx služební místo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§71

(1) Xxxxxxxx volno xxx vyšetření xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dítěte, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx x vyšetření xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo zpoždění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx při ošetřování xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx o xxxx xxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, v rámci xxxxxxx 9 xxxxxxxxxxxx xxx, a xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 16 xxxxxxxxxxxx dnů, xxxxxxxx xxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

(3) Služební xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rodiny, xxxxxx xxxxxx na xxxx, xx poskytne xx 2 xxx. Xxxxxxxx volno xxx xxxxxx xxxx a xxxxxx x xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na 1 xxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx 1 xxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx služebního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 2 xxx.

§72

Xxxxxxxx volno x xxxxxx xx výběrovém xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na výběrovém xxxxxx nebo k xxxxxxx dalšího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx nařízeno služebním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 10 xxx v xxxxxxxxxxx xxxx.

§73

Xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx

(1) Příslušníkovi lze xx jeho xxxxxx xxxxxx služební xxxxx xxx xxxxxx studiu xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx škole xxxx vysoké xxxxx, xxxxx xx nezbytné xxx xxxxx služby, x to na xxxx xxxxxx studia.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx žádost xxxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, vyšší odborné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, takto:

a) xx xxxxxxx škole xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí studijního xxxxx,

2. 8 xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx,

3. 10 xxx xx přípravu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,30)

4. 20 xxx xx xxxxxxxx a vykonání xxxxxxxxxxx31) a

b) na xxxxxx škole x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na studijních xxxxxxxxxxxxx a konzultacích,

2. 14 dnů v xxxxxx xxxxxxxxxxx roce,

3. 2 xxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx zkoušky,

4. xxxxxx 40 xxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx závěrečné xxxxxxx32) x bakalářském studijním xxxxxxxx,

5. xxxxxx 80 xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx státní xxxxxxxxx zkoušky33) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxx 40 xxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

6. celkem 40 xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.34)

(3) Xxxxxxxx volno při xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 2 x xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx xxxxx xxxxxx školního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx příslušník xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxx, nárok xx xxxxxxxx xxxxx zanikne. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

§74

Povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytem

(1) Xxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxxx služební xxxxx xxxxx §73 odst. 1, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx35) ve služebním xxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Příslušník, kterému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §73 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxx době xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxx 3 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 100&xxxx;000 Xx.

(2) Nesplní-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx služebním xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx povinen uhradit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx náklady xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytem. Xxxxxxxxx xxxxxxx náklady xx xxxxxxx x xxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obsahují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušníkovi xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx příslušník xxxxxxx, xxxxx překročit xxxxxx

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx střední xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škole,

b) 400 000 Xx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx,

x) 150 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx při výkonu xxxxxx na xxxxxx xxxxx v bakalářském xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx,

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x studium xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx doktorském xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x studijní pobyt.

(4) Xxxxx-xx příslušník xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx jenom xxxxxx, xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytem zaniká x xxxxxxxxx propuštění xxxxxxxxxxx podle §42 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxx. 2 x xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx vrátí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx studiem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx dodatečně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru. Xxxxxx-xx xxxxxxxx povinnost jen xxxxxx, vrátí mu xxxxxxxxxxxx sbor částku, xxxxx odpovídá míře xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§75

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx volnu x xxxxxxxxxxx služebního xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx určené xxxxxx xxx příslušník x xxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx za 1 xxx čerpání xxxxxxxxxx xxxxx doba uvedená x §52 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xx xxxx xxxxxxxx xx službě xxxxx §68 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxx předem.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§76

Xxxxxxxxxxxxx xx na xxxx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx tomu vážný xxxxx xxxxxx.

XXXXX VI

VÝKON XXXXXX X XXXXXX XXXXX

§76x

(1) Xxxxxxx-xx xxxx důležitý xxxxx služby, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx služby xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx x jiného místa"). Xxxxxx x xxxxx xxxxxx x jiného xxxxx musí obsahovat xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx služby, které xx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx o takové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx důležitý xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx se podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxx xxxxx xxxx služebního funkcionáře x xxxxxx.

(3) Služební xxxxxxxxxx xxxxxxx nařídí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jiného místa x případě, xx xxx xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona95), x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx umožňuje x xx podmínky, xx xxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, na které xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx způsobilé x výkonu xxxxxx.

(4) Xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x výkonem služby x jiného místa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx vláda xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx paušální xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx částka xxxxx xxxx druhé xxxxxxxx xxxxxxx náklady spojené x xxxxxxx služby x jiného xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x jiného xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x níž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 281/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2023

XXXX ŠESTÁ

PODMÍNKY XXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXX X XXXXXXXXXXX

§77

Xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx sbor xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze služebního xxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx důstojnosti.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx přímá i xxxxxxx diskriminace x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, jazyka, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx víry, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, majetku, xxxx, xxxx, barvy xxxxx, xxxxxxxxxx, etnického xxxx xxxxxxxxxx původu, xxxx, těhotenství a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxx; za xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, navádění anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx jednání, x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx situaci.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2.

(5) Obtěžováním xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nevítané x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx příslušníkem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nevítané x jehož xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx důstojnosti xxxxxxx osoby nebo x vytváření xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx diskriminaci xx xxxxxxx pohlaví.

(7) Xx xxxxxxxxxxxx xx nepovažuje xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx prokáže věcný xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx požadavcích xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx příslušník vykonávat; xxxx sledovaný xxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Bezpečnostní xxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zajišťovat rovné xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx xxx o odbornou xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx nerovné xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(9) Xxxxx-xx ve xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcionáře, xx xxxxxxxxxx právo domáhat xx x soudu, xxx xxxx upuštěno xx tohoto xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx následky a xxx xx xxxx xxxx přiměřené xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx již xxxxxxx. Xxxx náhrady xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx k závažnosti xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx domáhá xxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx xxx něj xxxxxxxxx xx služebního xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx příslušníka x xxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx příslušníky xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 12 x §16 xxxx. 3 xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx této xxxxx, x x opatřeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odstavce 2 x §16 xxxx. 5 xx 1 měsíce xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x seznamování x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx potřebnými k xxxxxx služby,

d) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a zdokonalování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx služby x xxx získávání a xxxxxxxxx fyzické xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx, xxxxxx a sociální xxxxxxxx služeben,

f) xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx života x xxxxxx příslušníků x x xxxx xxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rodiny,

h) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které obvykle xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx36),

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(12) Příslušník, který xx xxxxxx na xxxxxxxxxx služební xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx dobu přesahující 4 po sobě xxxxxx týdny, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestou nebo xxxxxxxx k výkonu xxxxxx do xxxxxxxxx x o xxx, xxx x za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx návrat.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§78

(1) Xxxxxxxxxx pojištění příslušníků xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx37).

(2) U xxxxxxxxxxx xx neschopnost xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ošetřovného omluvenou xxxxxxxxx xx službě. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37).

XXXXX XXX

XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§79

(1) Xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx13) xxx xxxxxxxxxx prohlídkách. Proti xxxxxxxxxx posudku x xxxxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx psychologického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx osobnostně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x něhož xxxx podle závěru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx které má xxx příslušník xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx způsobilého xx považuje příslušník, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tělesnou zdatnost xxxxxxxxxx ředitelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hradí xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí, Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx, zpravodajskými xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx nemocí, stavů xxxx xxx, které xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost příslušníka xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx lékařských xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Ministerstvo x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx x postup xxx xxxxxxxxxx řízení.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXX

§80

(1) Xxxxxxxxxx, jehož služební xxxxx trval xxxxxxx 15 let, xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx x upevnění xxxxxxxxx x duševního xxxxxx x xxxxxx 14 dnů nepřetržitě x kalendářním xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx pobyt xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xx doby xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx též xxxx xxxxxxxxx podle §224 odst. 1 xx 3 x xxxx. 5.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx rehabilitačních xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx pobyt xxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x náklady x xxx xxxxxxx xxxxx bezpečnostní xxxx. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx dobu xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxx xxx rovnoměrném xxxxxxxxx xxxx služby.

(6) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jeho straně, xxxxx na ozdravný xxxxx xxxxxxx. Nemohl-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro překážky xx straně bezpečnostního xxxxx, xxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pobyt x následujícím xxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX A XXXXXXXXXX DOVOLENÁ

§81

Mateřská xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx dítě xxxxx xx mateřskou dovolenou xx dobu 28 xxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxx 2 nebo xxxx xxxx xxxx jde-li x xxxxxxxx příslušnici, xx nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 37 xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx šestého týdne xxxxx dnem xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx však xx xxxxxxx osmého xxxxx před tímto xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx příslušnice x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxx xxx 6 xxxxx, protože xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx 6 týdnů x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx jí xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx 22 xxxxx xxx xxx porodu, xxxxxxxxx 31 týdnů, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, náleží xx xxxxxxxx dovolená xx xxxx 14 týdnů.

(5) Xxxxxxxx dovolená x xxxxxxxxxxx s porodem xxxxx xxx xxxxxx xxx 14 xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx být xxxxxxxxx xxxx uplynutím 6 xxxxx ode dne xxxxxx.

§82

Xxxxxxxxxx dovolená

(1) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx písemnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx nástupem na xxxxxxxxxxx dovolenou, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příslušnice. Xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rodičovské xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxx dítěte, nejdříve xxxx narození xxxxxx, x xx x xxxxxxx, x jakém x xx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, kdy xxxx xxxxxxx věku 3 xxx.

§83

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxxxxx a nárok xx xxxxxxxxxxx dovolenou xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx péči rodičů xx základě rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, jehož matka xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx sociální podpory.39)

(2) Xxxxxxxx dovolená podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx převzetí xxxxxx xx xxxx 22 xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx dětí xxxx xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, poskytne xx xx mateřská dovolená xx xxxx 31 xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx, xxx xxxx dosáhne xxxx 8 xxxxxx.

(3) Rodičovská xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx náleží xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx, xxx dítě xxxxxxx xxxx 3 let; xxxxxxxxxxx, xxxxx čerpala xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxxxxx dovolená xx xx xxxxxxxx mateřské xxxxxxxx. Xxxx-xx dítě xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 3 xxx, xxxxxxx xxxx xx 7 let xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 22 týdnů. Při xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxx 3 xxx tak, že xx xxxx 22 xxxxx uplynula xx xxxxxxxx 3 xxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 22 týdnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§84

Společná ustanovení x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Mateřskou a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxx příslušnice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxx převzato xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx důvodů x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx služby, xxxxxxx xx jim tímto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dovolená; xxxx xxxxxxxxxxx část se xxx poskytne ode xxx xxxxxxxxxx převzetí xxxxxx x ústavu xx své péče, xxxxxxx xx xxxx, xxx dítě xxxxxxx xxxx 3 xxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx x z xxxx xxxxxx dojde x xxxx xxxxxxx xx rodinné xxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx-xx jejich xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě obdobného xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx důvodů, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx dovolenou xx xxxx, xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Jestliže xxxx xxxxx x xxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx rodičovské xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dobu 2 xxxxx ode dne xxxxx dítěte, xxxxxxx xxxx xx dne, xxx xx dítě xxxxxxx xxxx 1 xxxx.

HLAVA VI

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX PŘÍSLUŠNIC X XXXXXXXXXXX PEČUJÍCÍCH X DÍTĚ

§85

Omezení xxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxx zakázány, x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xx platí xxxxxxx i pro xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 může xxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxx službu x xxxx, xxxxxx přesčas xxxx xxxxxxxx pohotovost.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx mladší než 1 xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxx o dítě xxxxxx než 3 xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx místo x xxxxx místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx v dohodě x Xxxxxxxxxxxxx financí, Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx inspekcí xxxxxxxxxxxxxx sborů x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnicím, xxxxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxx důležitý xxxxx xxxxxx, xxxx služební xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx pečujícího o xxxx mladší 9 xxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx převážně sám xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx96) považuje xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx stupni XX (xxxxx xxxxxxxxx), rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx, uplatnění xxxxxx xxxx xxxxxx anebo x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Nebrání-li xxxx xxxxxxxx xxxxx služby, xxxx xxxxxxxx funkcionář xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dítě xxxxxx 9 xxx x příslušníka, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x osobu, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu96) xxxxxxxx xx osobu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx stupni XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xx stupni XXX (xxxxx závislost) xxxx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(7) Služební xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kratší xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx pružné xxxx xxxxxx, jiné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx výkonu xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xxxxx, pokud x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx zájem xxxxxx, xxxxx pokud xx xxxxxxxxx změnily xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydáno. Xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxx první xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

XXXXX VII

BEZPEČNOST X XXXXXXX ZDRAVÍ XXX XXXXXX SLUŽBY

§86

Obecná ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost x ochranu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx s ohledem xx xxxxxx xxxxxxx x možným xxxxxxxxx xxxxxx života x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"); xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx též xx další xxxxx, xxxxx xx x xxxx vědomím xxxxxxx xx služebnách.

(2) Za xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx odpovídají xxxxxxxx funkcionáři.

(3) Xxxxx xxx bezpečností při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx u

a) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx pro zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx rizik x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§87

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx a zdraví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření x prevenci xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx rizik xx považují xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx, a opatření, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx působení.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Za xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x jiných opatření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbor xx xxxxxxxxxxx preventivních xxxxx, kterými xxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx rizik x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx zdraví x

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§88

Bezpečnostní sbor je xxxx povinen

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, služebních xxxxxxxxxx x rozkazech x zajištění bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, pravidelně ověřovat xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vhodných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o bezpečnosti x ochraně xxxxxx xxxxxxxxxxx při výkonu xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, informovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx služby x x xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxx evidenci x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx,

x) přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx,

x) nepřipustit, xxx xxxxxxxxxx vykonával xxxxxx, xxxxx výkon xx xxxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,41)

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) zajistit xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx o služebních xxxxxxx a xxxxxxxx x povolání.

§89

Osobní ochranné xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředky

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,42) xxxxxxxx nemůže odstranit xxxxxx, a xxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož i xxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx výkon xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx xxxxx nahrazovat xxxxxxxx xxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx sbor xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx a okolnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx smrti xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "služební úraz") xx účasti xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx místě úrazu xx xxxx vyšetření xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx služebního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx pořizuje xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxx, xxxx x xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx vede xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, i xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 kalendářní xxx, x x xxxxxxxx x povolání. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x úrazu stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.43)

§91

Xxxxxxxx x služební xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx sbor xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídaly xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby, xxxxxxx xxx

x) místnosti, xxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zde xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx-xx o xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozměry, provedení x xxxxxxxx,

x) nouzové xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x) xxxx pravidelně xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x

x) byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§92

Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Příslušník xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx, xx informace x xxxxxxxx výkonu xxxxxx x o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Příslušník xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí.

(3) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx, umožňují-li xx xxxxxxxx xxxxxx služby, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxx x zdraví xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x služební předpisy x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx postupy x xxxxxxxx osobní xxxxxxxx prostředky,

c) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při výkonu xxxxxx x podrobovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) oznamovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx služby, x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx se xx výzvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření xx xxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x výkonu xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx se lékařským xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšetřením x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx,44)

x) xxxxxxxxx alkoholické xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx45) ve služebnách, x x xxxx xxxxxx i xxxx xx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x nekouřit xx služebnách, xxx xxxxxxxxxx službu x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx alkoholu xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka x

x) xxxxxxx vedoucímu příslušníkovi xxxx úraz xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx vyšetřování jeho xxxxxx.

(4) Služební funkcionář xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů, je-li xx xxxxxxxx nutné x xxxxxx xxxxx xxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxx xxxxxxxxxxxx činnosti.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXX

§93

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, při xxxxx xx nedocházelo ke xxxxxx xxxx; zjistí-li xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx povinen xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx plní xxx xxxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx věci, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxx xxxxxxxx x míst, kde xxxxxxxxxx službu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx. Při xxxxxxxx x prohlídce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx osobnosti a xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx provádět xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§94

Povinnosti xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxxx xx xx upozornit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx škody, xxxxx xxxxx bezpečnostnímu xxxxx, xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx; nemusí xxx xxxxxx, xxxxxxxx mu x xxx xxxxx xxxxxxxx překážka.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX PŘÍSLUŠNÍKA XX XXXXX

Xxx 1

Obecná xxxxxxxxxxx

§95

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx nebo x xxxxx souvislosti x xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x penězích xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výše xxxxx xx věci xx xxxx podle xxxx věci x xxxx poškození xxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx") dosahovaného před xxxxxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxxxxxxxx způsobil xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx byla škoda xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návykových xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, který nezakročil xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxx přiměřeném xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trojnásobek jeho xxxxxxxxxx služebního xxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx upraveno xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.47)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) kterou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx škody, xxx xxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx, jestliže xxxxx stav sám xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 2

Zvláštní xxxxxxxxxxx

§96

Xxxxxxxxxxx xx schodek xx xxxxxxxxx hodnotách, které xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxxx vzniklý xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odpovědnosti xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx vznikl xxxxx xxxx zčásti xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx řádné hospodaření xx xxxxxxxxx hodnotami.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx schodek, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx odpovědnosti xx schodek se xxxxxxxxxxx příslušníkům xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx odpovědného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx může mít xxxxxxxxx odpovědnost i xx zaměstnanci x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.48)

(5) Podíl xxxxxxx xxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxx vedoucího x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Neuhradí-li xx xxxxx určenými xxxxxx škoda v xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vedoucí příslušník x xxxx zástupce xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxx) byl xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zavinění.

§97

Odpovědnost xx ztrátu xxxxxxxxx předmětů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x plné xxxx za ztrátu xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x on jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se zprostí xxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx xxxxxx svěřených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XX ŠKODU

Díl 1

Xxxxxx x zvláštní xxxxxxxxxxx

§98

Xxxxxx odpovědnost

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx služby, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx sbor odpovídá xxxxxxxxxxxxx i za xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání, xxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1; pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx platí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x tím xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx sbor xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx škodu x penězích xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, jestliže x xxx příslušník xxxxxxxx. Xxxx škody na xxxx xx určí xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx ztráty.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx škodu xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx bez xxxx xxxxxxxx.

§99

Zvláštní xxxxxxxxxxx za xxxxx na xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx sbor xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx věci, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, jestliže xx xx odloží xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx nebo obvyklém.

(2) Xx věc, kterou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zvláštní xxxxxxx, xxxxxxxx bezpečnostní xxxx xx xxxxxx 10&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxx xx zjistí, xx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xx xxxxx na xxxx, xxxxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx příslušníkovi škodu xxx omezení.

(3) Nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx příslušník xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx při služebním xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx

§100

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx odpovídá xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx služebním úrazem.

(2) Xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxx xxxxxxxx x v xxxx přestávky xx xxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx a xxxx, xxxxxxxxxx, ošetření, popřípadě xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx cesta x němu a xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx na rozkaz xxxxxxxxxx funkcionáře nebo xxxxxxxx xxx první xxxxxx včetně cesty x xxxx x xxxx xx považováno xx xxxx v xxxxx souvislosti x xxxxxxx služby.

(3) Služebním xxxxxx xx xxxx xxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx pobyt xxxx xxx převelení.

(4) Xxxxxxxxxxxx sbor odpovídá xxxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx příslušník xxxx xxxxx zjištěním xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx nichž xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Nemocemi x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.49) Za xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxx, xxxxx xxxxxxx 3 xxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§101

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx nemoc x povolání, má xxxxx xx

x) xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx příjmu,

b) xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) jednorázové xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx věcné škody.

§102

Xxxxxxx za xxxxxx xx služebním příjmu xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx službě

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx poskytuje xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx služebního úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, aby se xxxxx xx služebním xxxxxxx nebo s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo nemoci x xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxxxxxxxxx xxxx vznikem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx služebním xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxx, xx níž xx xx náležela xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx skončení neschopnosti xx službě, xxxxx xxxxx neschopen xx xxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx nemoci x xxxxxxxx se považuje x nemocenské.

§103

Xxxxxxx xx xxxxxx xx služebním příjmu xx skončení xxxxxxxxxxxx xx službě

(1) Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx se poskytuje xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x případě, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx. Po xxxxxxxx služebního poměru xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx službě xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výdělečně činný xxx nepobírá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx za xxxxxx xx služebním příjmu xx xxxxxxxx neschopnosti xx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx poskytuje xx xxxx, xxxxx se xxxxx xx služebním xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxx důchodem poskytovaným x xxxxx důvodu xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podporou xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx škody. Xx xxxxxxxxxx výdělek xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx mzdy stanovené xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,50) x minimální xxxx xx vychází též x xxxxxxx, xx xxxxxxxx výplata xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx uplynutí xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx rekvalifikaci poskytuje.

(3) Xxx xxxxxxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx neschopnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x den xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx u xxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx nebo kdy x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.51) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nižší než xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx neschopnosti ke xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x průměrným služebním xxxxxxx xxxx vznikem xxxxx.

(6) Náhrada za xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx důvodu, než xx původní xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx x povolání; xxxxxx xx za xxxxxx xx xxxxxxxxx úrazu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx příjem, z xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Náhrada xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx místo x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x něhož xxxx zjištěna xxxxx x xxxxxxxx po xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx pro xxx výhodnější.

(8) Xxxxxxxxxx, xxxxx je poskytována xxxxxxx za xxxxxx xx služebním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx službě a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxx xxxx zdravotnímu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xx výši xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx dosáhnout v xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Vláda xxxx x xxxxxxx xx xxxxx, jež xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x způsob xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx příjmu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání.

(10) Příslušníkovi xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxxxxx věk 65 xxx.

§104

Náhrada za xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Náhrada xx xxxxxx x xxxxxxx za ztížení xxxxxxxxxxxxx uplatnění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx službami x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx výše xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§105

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Jednorázové xxxxxxxxxx xx xxxx 230&xxxx;000 Kč se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 1 xxxx. h) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx poměrně k xxxxxxxx xxxxxxxx nominální xxxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxx x nepodnikatelské xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx údajů Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

§106

Xxxxx náhrad poskytovaných xx úmrtí příslušníka

Zemře-li xxxxxxxxxx následkem služebního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§107

Xxxxxxx účelně vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x náhrada xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pohřbem

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.52)

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výlohy, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx pomníku xxxx xxxxx xx hradí xx xx xxxx 20&xxxx;000 Xx.

§108

Xxxxxxx nákladů na xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xx výživu pozůstalých xx xxxxxxxxx členům xxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxxxx povinen poskytovat xxxxxx,53) x xx xx xxxx, xx xxxxxx xx tuto xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx 65 let xxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1xxxxx, x 80 %, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyživovat více xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pozůstalých xx poskytuje xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, že není xxxxxxxx vdovským (xxxxxxxxx) x sirotčím důchodem xxxxxxxxxxxx z téhož xxxxxx.

§109

Jednorázové odškodnění xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pozůstalému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx54), a xx xxxxxxx xx xxxx 400&xxxx;000 Xx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže x xxx xxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx 240&xxxx;000 Xx.

(2) Jednorázové xxxxxxxxxx pozůstalých se xxxxxxxxxx zvyšuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx kalendářní xxx.

§110

Xxxxxxx věcné xxxxx

Xxxxxxx xxxxx škody xxxxxx xxxxxxx příslušníka.

Díl 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxx

§111

(1) Bezpečnostní xxxx xx xxxxxxx odpovědnosti xx škodu, jestliže xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, služebních xxxxxxxx, rozkazů, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo x důsledku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx látky,55)

a xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jedinou xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx zprostí odpovědnosti xxxxxx, jestliže prokáže, xx skutečnosti uvedené x odstavci 1 xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx příslušníka.

(3) Vláda xxxx x ohledem xx změny, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx pomníku xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX PŘÍJEM X ODMĚNA ZA XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§112

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxx. Nárok xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx v dalších xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušníkovi bezpečnostním xxxxxx ve výši x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx je stanoven xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx přesčas x xxxxxxx 150 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x veškeré xxxxxx přesčas.

(3) Příslušník x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx službu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx je konána xx stejných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx, xxx stejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výsledcích xx výkonu služby.

(4) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xx xxxx obvyklý xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svátek, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§113

Xxxxxxxx xxxxxx příslušníka xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx za xxxxxx,

x) xxxxxxxxx za xxxxxx x zahraničí,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx ve svátek,

f) xxxxxx příplatek,

g) odměna,

h) xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§114

Základní tarif

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Příslušník xx nárok na xxxxxxxx tarif, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hodnost, xx xxx xx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx má příslušník xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx x 10 % xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx ve dvousměnném, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Základní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zaokrouhluje xx xxxxxxx xxxxx nahoru.

§115

Xxxxxxxx základních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx tarifních xxxxxxx x v xxxxx x xxxx xx dvanácti xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx tak, xxx xxx zachován xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tarify i xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§115x

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 247/2017 Sb.

§116

Tarifní xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx xxxxx nejnáročnější xxxxxxxx, jejíž xxxxx xx xx služebním xxxxx vyžaduje. Xxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x charakteristikami xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, odpovědnosti a xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, odpovědnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tarifní xxxxx xxx nové služební xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činností. Nejsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx tarifní třídu xxxxx srovnatelných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx porovnání xx vychází x xxxxxx charakteristiky tarifní xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx stanoví xxx xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.

§117

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx třídách odstupňovávají xxxxx získaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úsecích xx 12 xxxxxxxxx stupňů.

(2) Xxxxxxx odborné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx služby xxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxxx doba xxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx služebním xxxxx určí xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxx podle odstavce 2 xx xxxxxxxxxx x

x) doba xxxxxx xxxxxxxx základní (náhradní) xxxxxx57) a civilní xxxxxx58) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx základní (xxxxxxxx) xxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x denním studiu59) xxxx x prezenčním xxxxxx60) x

x) xxxx xxxxxxxx a rodičovské xxxxxxxx xxxx doba xxxxxx xxxx o xxxx nebo xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx mateřské xxxx rodičovské xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx59) xxxx x prezenčním xxxxxx,60) xxxxxxx však x xxxxxxxx rozsahu 3 xxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx zařadí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3. Xx xxxxxxx tarifního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxx.

(5) Příslušníkovi, který xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, vykonává xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx úkoly xxx xxxxxxxx ochraně xxxxxx, xx příslušníkem xxxxxxxxxxxx služby xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx činné a xx vyslán x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx ředitel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx určit xxxxxxxx tarif v xxxxx xxxxxxx základních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx, x xx podle xxxxxxxx xxxxxx služby, xxxxxx xxxxxxx x výkonnosti xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x kritéria pro xxxxxx xxxxxxxxxx tarifu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx služebním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x shodné xxxxxxxx, x xxxxx xx zvýší shodný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx příslušný xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tarif podle xxxx první určen.

§118

Xxxxxxxxx xx vedení

(1) Xxxxxxxxx xx vedení xx xxxxxxx poskytovanou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxx příslušník.

(2) Xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx rozpětí xxxxx xxxxxx úrovně xxxxxxxxxx místa a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx pro

a) xxxxxxxx bezpečnostního xxxxx 10&xxxx;000 až 14&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxx příslušníka 1. řídící xxxxxx 4&xxxx;000 xx 10&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2. řídící úrovně 2&xxxx;500 xx 7 000 Xx,

x) vedoucího xxxxxxxxxxx 3. xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;500 xx 4&xxxx;000 Xx,

x) vedoucího xxxxxxxxxxx 4. xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 xx 2&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx, zda xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx celém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx příplatků za xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vedoucích příslušníků xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úrovní xxxxxxx xxxxxxx zpravodajské služby x rámci rozpětí xxxxxxxxx v odstavci 3 služebním xxxxxxxxx.

§119

Xxxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí

Příslušník, xxxxx xx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx a xx xxxxxx x xxxxxx služby xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx nárok xx xxxx xxxxxxxx x zahraničí xx xxxxxxxxx xx xxxx 700 xx 4 000 XXX měsíčně, xxxxxxxxx x rovnocenné xxxx XXXX. Xxxx xxxx x xxxxx rozpětí xxxxxxx ředitel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příplatku nemá xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx přesčas x xx odměnu za xxxxxxxx pohotovost.

§119a

Příplatek xx sportovní xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx spojenou s xxxxxxxxxxx sportovních xxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 5&xxxx;000 Xx až 25&xxxx;000 Xx xxxxxxx. Xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§119x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 247/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2018

§120

Xxxxxxxx příplatek

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx koná xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx škodlivých pracovních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx zvláštní příplatek. Xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx výše xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x zdraví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.61)

(2) Xxxxxxxxxx, který vykonává xxxxxx v prostředí x vysokou mírou xxxxxxxx zdraví, jež xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 500 Xx až 1&xxxx;500 Xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx může xxxxx x xxxxxxxx xxxx života xxxx xxxxxx, popřípadě k xxxxx xxxxxxxx rizikům, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx psychickou xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx příplatek xx xxxx 5&xxxx;000 Xx xx 10&xxxx;000 Xx xxxxxxx x I. xxxxxxx x 1 000 Xx až 5&xxxx;000 Xx ve XX. xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx služebních xxxxxxxx xx X. x II. xxxxxxx x xxxx zvláštního xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Jestliže příslušníkovi xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxx mu xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx.

§121

Náhradní xxxxx a xxxxxxxxx xx službu xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx hodinu xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx, xx xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xx xxxx 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx služby ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxx náhradního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nekrátí.

§122

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služebního xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx služby v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příplatku xxxx xxx písemně xxxxxxxxxx.

(2) Osobní xxxxxxxxx xxx xxxxx až xx xxxx 60 % xxxxxxxxxx tarifu xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx, který xx uveden v §117 xxxx. 5, x příslušníka xx xxxxxxxx xxxxxxxx vrchní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx lze xx výkon xxxxxx x mimořádné xxxxxxx xxxx x rozsahu xxx xxxxxxxx dobu xxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, ocenit xxxxxxxxx xxxxxxxx příplatku až xx výše 100 % xxxx základního xxxxxx.

§122x

Xxxxxxxxxxxx příplatek

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx příslušníkům xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxxxxxxx xxxx x dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx stabilizačního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mzdy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příslušníkovi x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx po xxxx xxx polovinu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx nezařazené xxxx xxxxxx neplacené,

c) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx překážek xx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci xxx xxxxxxxxxxx nepřítomnost xx službě.

(6) Stabilizační xxxxxxxxx není pro xxxxx určování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §156 xxxx výměry xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §158 xxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu.

§122a xxxxxx právním předpisem x. 163/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

§123

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služebního xxxxx,

x) xxxxxxx naléhavých xxxxxxxxxx úkolů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx dovršení 50 xxx xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§124

(1) Xxxxxxxxxx, který je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx nárok na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, v xxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx služební xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Příslušník, xxxxx xx zařazen do xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osobě, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx průměrnému xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx odměna xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxx odměna nižší xxx služební xxxxxx xxxxx věty xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx služebního xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx do xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nárok xx služební xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx má xxxxx xx služební příjem xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(5) Příslušníkovi xx xxxxxxxxx služební xxxxxx

x) xx dobu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx nařízené xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx z xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, který xx zproštěn xxxxxx xxxxxx, má xxxxx xx služební xxxxxx xx xxxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu služby x po dobu xxxxxxxx x odstavci 5. Xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupku, x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxx služebního příjmu, x xxx xx xxx služební xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx má xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx nárok xx xxxxxxxx příjem xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemohl dovolenou xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku, xxxxxx mu xx xx xxxxxxx xx xxxx služebního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx době xxxxxxxxxxx dovolené.

(8) Příslušník, xxxxx nemůže xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx nárok xx služební xxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxx na straně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx též doba xxxxx v dopravním xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, jestliže xx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, očkování nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Příslušník xx xx zrušení xxxxxxxxxx x skončení xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx služební příjem xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služebnímu příjmu.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx, který xx vyslán k xxxxxx služby xx xxxxxxxxx, má xxxxx xx služební xxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x této záloze, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xx xxxxx základě62a). Xx-xx xxxx odměna xxxxx než xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx zařazený xx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx62b), xx xxxxx na xxxxxxxx příjem xxxxx xxxxxxxx vykonávané po xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(12) Nárok xx xxxxxxxx příjem xxxx příslušník, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx příjem xx xxxx 50 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx službě

a) zaviněnou xxxxxx ve xxxxxx; xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx 2 nebo více xxxx, xxxx

x) jako xxxxxxxxxxxxx následek xxx xxxxxxxx xxxx zneužití xxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx v období xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Pokud xxx byl xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příjmu.

§125

Xxxxxxxx volno x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx přesčas

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx hodinu služby xxxxxxx ; xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v rozsahu 150 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx krizového xxxxx. Neposkytne-li bezpečnostní xxxx příslušníkovi xxxxxxxx xxxxx x xxxx 3 kalendářních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxx dohodnuté době, xx xxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, osobního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx připadá xx každou xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx měsíci, v xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx příjem nekrátí.

XXXXX IV

ODMĚNA XX XXXXXXXX POHOTOVOST

§126

(1) Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx mimo xxxx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx xxxx 35 %, a xxx-xx o den xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx 70 % xxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tarifu xxxxxxxxx, xxxxxxxx a zvláštního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxx v kalendářním xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx služební pohotovost.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxx služební xxxx příslušníka xx xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxx xx xxxx 10 %, x xxx-xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx 15 % xxxxxxx xxxxx přiznaného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx připadajícího xx 1 xxxxxx služby x měsíci, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §135 odst. 1.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ustanovení §112 xxxx. 3 xx xxxxxxxx na xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně.

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX PŘÍJMU XXXXXXXXXXX A XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§127

Xxxxxx xxxxxx služebního příjmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx služebního příjmu, xxxxx xxxx xxxxxxx x §118 xxxx. 3, §120, 122 x 123, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

§128

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezpečnostního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nárok na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx některou xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx služební xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx výplatnímu xxxxxxx.

(2) Služební xxxxxx, xxxxx xx splatný xxxxx dovolené xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbor xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx služební xxxxxx, xx který xx xxxxxx nárok, xxxxx xx xxx vyplatí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§129

Výplata xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx příjem xx xxxxxxxxxxxxx vyplácí x xxxxxxxxx xxxxxxxx63) x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx nahoru.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx prospěch, xxxxxxx bezpečnostní xxxx xx svůj xxxxxx x své xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx64).

(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sbor xxxxxxxxxxxxx doklad, který xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly podkladem xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx x místem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zahraničí xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služební xxxxxx xxxx jeho xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx je Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyhlašován xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

(5) Xxx přepočet xxxxxxxxxx příjmu xxxx xxxx části xx xxxx měnu xx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx vyhlášený Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§130

Xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Srážky xx xxxxxxxxxx příjmu xxx xxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxx příslušníka x xxxxxxxxx srážek xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx bezpečnostní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx

x) daň x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění,

c) xxxxxx xxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx nařízeným xxxxxx, xxxxxxxx úřadem nebo xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx vrátit xxxxx, xx xxxxxx splněny xxxxxxxx pro přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) služební xxxxxx xx dovolenou, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě na xxxxx xx nárok xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci x neprávem xxxxxxx xxxxxx dávek sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxx xx xxxxxxx vykonatelného xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,66) xxxx

x) xxxxxx, x xxxxxx xx byl xxxxxx xxxxxxxx tarif v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx.

§131

Nahlížení xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx příslušníkovi xxxxxx nahlížet xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§132

Xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, příplatku xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx službu xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx celkovou xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxx xx svátek x xxxxxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§133

Xxxxxxxxxx systém o xxxxxxxxx příjmu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxx, jehož xxxxxx xx shromažďovat, zpracovávat x uchovávat xxxxx x prostředcích na xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmech xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx údajích,26) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx sbor xx xxxxxxx poskytovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x služebním xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI X XXXXXXXX POŽITKY

Naturální xxxxxxxxxxx

§134

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx

(1) Příslušník xx nárok na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou:

a) služební xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx x obuv, xxxxx používá xxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "služební xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a

c) xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxx výstroje.

(2) Xxx přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Po xxxx trvání služebního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x obměně x xxxxxxxx služební xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx služební xxxxxxxx x výjimkou xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nárok na xxxxxxxxx určené x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výstroje x xx xxxxxx xxxxxxx x údržbou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx mu xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx příjem po xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxxxxx ustanoven xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dojde-li x xxx x xxxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxx xxxxxx, má nárok xx xxxxxxxxxx služební xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xx podmínky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxx x údržbou xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx poskytnutí xxxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx služebního poměru xxxx xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výstroj.

Zvláštní požitky

§135

Užívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiným xxxxxx

(1) Ředitel bezpečnostního xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx užívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xx

x) xxxxxxxxxx vozidla a

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx dosažitelnosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx do služby x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnostních radách, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, službě xxxxxxx, xxxxxxx xx služební xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx vyžaduje xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Může xxx povolit používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanice xx xxxxxx okamžitého xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxx.

§135x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx, může xxxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx příspěvek.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx 30&xxxx;000 Xx xx 150&xxxx;000 Xx. Konkrétní xxxx xxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx služebním předpisem.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx příspěvek,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx trvá méně xxx 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxx nebyl v xxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek xxxxxxx, a

e) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx přiznán xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxx 6 xxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx služebním xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v odstavci 4, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyplaceného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx splnil xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyplaceného xxxxxxxxxx příspěvku vzniká xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx jeho služební xxxxx propuštěním xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), i) a x) nebo §42 xxxx. 3 xxxx. x).

(6) Xx xxxx xxxxxxxx příslušníka xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx této zálohy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rozsahu, x xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxxxx.

§135x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 247/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

XXXX XXXXXX

XXXXXXX CESTOVNÍCH XXXXXX

XXXXX I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§136

(1) Xxxxxxxxxx má xxxxx xx náhrady xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vyslání xx služební xxxxx xx xxxxxx, ozdravný xxxxx, xxx xxxxxx xxxx změně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx zařazení xx zálohy xxxxx x vyslání k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx přiznání cestovních xxxxxx, zejména xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxx a způsob xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zájmům xxxxxxxxxxx.

(3) Za služební xxxxx xx považuje xxxx, xxxxx počíná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů x xxxxx xxxxx, xxx je xxxx xxxxx služebního působiště, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx.

(4) Xx zahraniční xxxxxxxx cestu se xxxxxxxx xxxxxxxx cesta xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx xxxxxxxxx pro vznik xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cizí měně xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx doba xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx konaná xx hraniční xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX CESTOVNÍCH XXXXXX XXX SLUŽEBNÍ XXXXX

§137

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, má xx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxx xxxxx xx náhradu

a) xxxxxxxx xxxxxx,

x) jízdních xxxxxx xx cesty x xxxxxxxx člena xxxxxx,

x) výdajů xx xxxxxxxxx,

x) zvýšených xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů.

§138

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty, x xx ve xxxx, xxxxxx xxxxxxx služebnímu xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx motorové xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx 1 xx xxxxx sazba xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx výdajů xx xxxxxxxxxxxxx pohonnou hmotu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru.67)

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx spotřebovanou xxxxxxxx hmotu xx xxxxxxx x ceny xxxxxxx hmoty x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Při výpočtu xxxxxxx výdajů za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hmotu xx xxxxxxx x xxxx pohonné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx mu xxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx ceny pohonné xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.68)

(5) Spotřeba pohonné xxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxx xxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxxxx průkaz xxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za pohonnou xxxxx xxx x xxxxxxx, xx spotřebu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx o registraci xxxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcionáře při xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx služební xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx ceně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx rodiny

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §138 xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx rodiny xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx předem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx schválí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx funkcionář xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx místa xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx trvá xxxx než 7 xxxxxxxxxxxx xxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx však xxxxxxxxx xx měsíc.

§140

Xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx výdajů xx ubytování, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx služební xxxxx, x to xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx služebnímu xxxxxxxxxxx.

§141

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx doby xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dni xx xxxx určené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx.69)

(2) Zabezpečí-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stravování, stravné xx xx neposkytne. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 20 % xx snídani, x 40 % xx xxxx x x 40 % xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx vyslaný xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx trvá 5 x xxxx hodin x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx ukončení před xxxxx xxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx 5 až 12 xxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 1 xxxxxxxxxx xxx, x je xxxxxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx anebo xx denně xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx svého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx člena xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx před cestou x návštěvě xxxxx xxxxxx x od xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx této xxxxx. Xx xxxx návštěvy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§142

Náhrada nutných vedlejších xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx má xxxxx xx náhradu xxxxxxx vedlejších výdajů xxxxxxxxxxxx xxx služební xxxxx xx xxxx, xxxxxx prokáže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vedlejších xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx výdajů ve xxxx, xxxxxx určí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx věcí x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx a x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX VÝDAJŮ XXX XXXXXXXXXX SLUŽEBNÍ XXXXX

§143

(1) Na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx služební xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §136138 x §140 xx 142, xxxxxxxx tento xxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx náhrad výdajů xxx zahraniční xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výměně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.70)

§144

Náhrada xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx služební xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx pohonnou xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky.

§145

Xxxxxxx jízdních výdajů xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx má nárok xx náhradu jízdních xxxxxx xxxxx §138 xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx rodiny xx jeho xxxxx xxxxxxxx pobytu x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx místo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxx ve xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výdajům xx xxxxx xxxxxxxxxx služebního xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§146

Xxxxxxx x xxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x cizí xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.71) Výše stravného x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx, x němž xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx stravné x xxxx měně xx xxxx základní xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx 12 xxxxx. Trvá-li xxxx xxxx 12 x xxxx hodin, příslušník xx xxxxx xx xxxxxxx x cizí xxxx ve xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx strávených xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx měně, xxxxxxxx doba xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx méně xxx 1 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx měně podle §141 xx dobu xxxxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 1 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,9) xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců.

§147

Xxxxxxx

(1) Služební xxxxxxxxxx xxxx příslušníkovi xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx 40 % stravného stanoveného xxxxx §146.

(2) Služební xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx celní xxxxxxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, přiznat kapesné x xxxxxxxxx xxxx xxxx až xx xxxx 20 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §146.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX V XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§148

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx volno při xxxxxx, xx xxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §138 xxxx §144 xx xxxxx x účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), x vykonání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §140 po xxxx účasti na xxxxxxxxxx soustředěních (konzultacích), xxxxxx zkoušek xxxx xxxxxxxxxxx a

c) xxxxxxx xxxxx §141 nebo §146 xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx studijních xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), s xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, než xx xxxx místo služebního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx, xxx xx jeho xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§149

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx poměru

(1) Xxxxxxxxxx, který je

a) xxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1 xx 3 x §26 odst. 1, 4 a 5,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx zálohy xxxxx x xxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxx, xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, do xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zvláštní,

do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek x xx xxxx xxxx xxx služební cestě. Xxxxxxx cestovních xxxxxx xxxxx xxxxxxx a), x) xxxx c) xx xxxxxxxxxxxxx poskytují xx doby xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx působiště; xxxxxxx xx poskytuje xxxxxxx xx dobu 6 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx rodiny x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z důvodu

a) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) převedení xx jiné xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx působiště xxxxx §25 xxxx. 4 nebo §26 xxxx. 2 x 3,

xxx přiznat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x do xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx doby jeho xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx stravného, které xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 3 xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx bylo přiznáno xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx podle §141 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx nad 18 xxxxx, má xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxx x návštěvě xxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, x xx xx xxxx

x) 41 % xxxxxxxxxx stravného, trvá-li xxxx doba 5 xx 12 xxxxx,

x) 64 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx tato xxxx xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 hodin, xxxx

x) 100 % xxxxxxxxxx stravného, trvá-li xxxx xxxx déle xxx 18 xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Příslušník, xxxxx xxx xx xxxxxxxx náhrad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx převeden xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxx na náhrady xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

§150

Náhrada xxxxxxxx výdajů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx působiště

Příslušník, xxxxx xx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx dopravu; xx xxxxxxx pro cesty xxxxxx do xxxxxx x xxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

§151

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx vyslán k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx mnohonárodnostních sil xxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, má nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dobu cesty x Xxxxx xxxxxxxxx xx místa výkonu xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx a xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx prokázaných jízdních, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí služebního xxxxxxxxxxx.

(3) Příslušník xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výši x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx právním předpisem xxx zaměstnance x xxxxxxxxx xxxxxx.72)

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx cesty xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx státu, xxx xx xxxxx služebního xxxxxxxxx, a na xxxxxxx jízdních xxxxxx xx místní xxxxxxxxx xxxxxxx x stravné x místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§152

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyslán k xxxxxx služby do xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx mnohonárodnostních xxx xxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, má nárok xx náhradu xxxxxxxxxx xxxxxx za podmínek x xx výši xxxx xxx zahraniční xxxxxxxx xxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§153

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx paušální xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx náhrad xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jestliže xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zákon xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxxx xxxxxxx náhradu xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cesty; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx spotřebovanou pohonnou xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx dopravu x xxxxx služebního xxxxxxxxx. Xxxx-xx příslušník xxxxx x obci, xxxxx xx xxxx xxxxxx služebního působiště, xx nárok xx xxxxxxx jízdních výdajů xx xxxxxx hromadnou xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx výši, kterou xxxxxxx xxxxxxxx funkcionář xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx dopravy.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx cestovních xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxx zahraniční xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x podmínkám xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxx i x xxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx příslušný xxxx, xxxxxxxx k xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyhlašuje xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Příslušník xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vyúčtování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx funkcionáři xx xxxxxxxxxx xxx x měsíci, xxxxx xxxxxxxxx po dni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx sbor xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cestovních xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx výplatu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vyúčtování xxxxxx předložil.

(6) Částku, x kterou xxxxxx xxxxxxxxxx příslušníkovi při xxxxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx náhrady, xxxxx příslušník x xxxx, x níž xx byla xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx, xx kterou xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x české xxxx. Xxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxxx poskytnuta xxxxxx xxxxx, xxx činil xxxx nárok, xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx měně. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx poskytnutá xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx kurz xxxxxxx x odstavci 4.

(7) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx služebnímu funkcionáři xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx náhrady cestovních xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx činné x xx vyslán x xxxxxx služby k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xx xxxxx xx náhradu xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx ji tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo je xxxxxx x xxxxxx xxxxxx do zahraničí x po xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cestovních xxxxxx, xxxxxxx některých výdajů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nižší xxxx xxx podle xxxxxx xxxxxx, má xxxxx xx náhradu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx ve xxxx rozdílu mezi xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

(10) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx služební xxxxx xxxx je xxxxxx k výkonu xxxxxx v xxxxxxxxx x po tuto xxxx xx xxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů, xxxxxxx některých dalších xxxxxx nebo náhrada xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(11) Náhrada cestovních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výdajů xxxx xxxxxxx obdobných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx náhradu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx vznikne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§154

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §149 a xxxxxxxxxx xx xx xxxx, x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jízdních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx rodiny xxxxx §138 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) nutných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) nezbytně nutných xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, a xx xx do xxxx 15 000 Xx.

(2) Xxxxxxxxxx, který se x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx přiznat xxxxx xxxxxxxxx, xx do xxxx xxxxxxxxxxx průměrné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx sféře xxxxxxxx xxxxx zveřejněných údajů Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

VÝSLUHOVÉ XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX

§155

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx") x který xxxxxxxxx xxxxxx alespoň xx xxxx 6 let, xx xxxxx xx xxxxxxxx; to neplatí, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx skončil propuštěním xxxxx §42 odst. 1

x) písm. x),

x) xxxx. x),

x) xxxx. x) x xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx čin spáchaný xxxxxxx, xxxx

x) písm. x) x je xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx řízení pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx za xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx pravomocně rozhodnuto x xxxxxxxxxx zastavení xxxx xxxxxxxxx stíhání22) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx23) nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podmíněném odložení xxxxxx na xxxxxxxxxx23a).

§156

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1 xxxxxxx služební xxxxxx x xx xxxxx xxxxx ukončený xxx služebního poměru xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx šestinásobek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyplaceno xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxx novém xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx, xxxxx mu xxx xxxx vyplacena. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odchodné xx stejné nebo xxxxx výměře, xxx xx xxxxxx odchodného, xx xxxxxx xx xxxxxx nárok, xxxxxxxx xx xx nevyplatí. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxx bývalému xxxxxxxx x povolání72a) xxx xxxxxxxx služebního poměru xxxxxx xxxxxxxxx odbytné xxxx xxxxxxxx.

XXXXX II

VÝSLUHOVÝ PŘÍSPĚVEK

§157

Podmínky xxxxxx xx výsluhový xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx službu alespoň xx xxxx 15 xxx, xx xxxxx xx výsluhový xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1

x) xxxx. x),

x) xxxx. x),

x) písm. d) x xx následně xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx propuštění, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) písm. m) x je xxxxx xxxx vedeno xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx je xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx22) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx23) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx23a).

§158

Výměra xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxxxxx 20 % měsíčního služebního xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx ukončený xxx služby x 3 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxx první x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx služby x 2 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx další xxxxxxxx xxx xxxxxx x 1 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu. Xxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxx xxxxx nejvýše 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§159

Zvyšování xxxxxx výsluhového xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx stejným xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,73) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§160

Xxxxxx výsluhového xxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxx na výplatu xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx invalidního xxxxxxx74) xx výsluhový xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx je xxxxx xxx některý z xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx ve výši xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a důchodem. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx výplatu xxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx příspěvek toliko xxxxxx mezi náležejícím xxxxxxxxx důchodem ze xxxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvkem x xxxxxx dni x nadále se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §159 bez xxxxxxxxxxx x výši důchodu.

§161

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Při souběhu xxxxxx xx výsluhový xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyšší výsluhový xxxxxxxxx.

(2) Zanikne-li příjemci xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx výsluhový příspěvek xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§162

Xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zaniká xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxx, který xxxxxxxxx xxx opětovného xxxxxx xxxxxxxxxx poměru.

(2) Jestliže xx xxxxxx příslušník xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, zaniká mu xxxxx na výplatu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx předchází xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vojáka x xxxxxxxx.

§163

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jemuž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Bývalý xxxxxxxxxx, xxxxx xx poskytován xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx oznámit bezpečnostnímu xxxxx xx 8 xxx xxxxx invalidity. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx stal xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo nejpozději xx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx základního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx starobního důchodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se zastaví. Xxxxxx-xx bývalý příslušník x xxxxxxxx invalidního xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx stanoveno xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §160 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx do služebního xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu.

XXXXX XXX

XXXXXX A XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX

§164

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úmrtné.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, manželka, xxxxxxxxxxxx xxxx x za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx poskytovat xxxxxx,52) také xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx činí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka.

§164x

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx válečný xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx přání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx jednoduchou xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx x úhradu xxxxxxxx x dopravného xx převoz xx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zahraničí xxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohřeb; xx nákladů se xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a dopravné xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx pohřeb x xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§164x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX NÁROCÍCH

§165

Doba xxxxxxxx pro výsluhové xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nároky xx doba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx započtené xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §224.

(2) Xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nároky xx nezapočítává xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dovolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x němž xx příslušnici xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx organizaci,

b) xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx, xx kterou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx,

x) zproštění výkonu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x který xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) výkonu xxxxx x trestu xxxxxx svobody, s xxxxxxxx případů, xxx xxx příslušník xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx76) xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx.

§167

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx nároků

(1) Xxxxxxxx x xxxxxx xx vyplácí jednorázově xx 30 dnů xxx xxx skončení xxxxxxxxxx poměru.

(2) Bývalému xxxxxxxxxxxxx, xxxxx služební xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx písm. x) x xx xxxxx xxxx vedeno xxxxxxx xxxxxx, se odchodné x xxxxxxxxx příspěvek xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx úmyslně.

(3) Xxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.77)

§168

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x výsluhových xxxxxx xxx xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcionáře. Xxxxxx x úmrtného xx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX POMĚRU

HLAVA X

XXXXXX USTANOVENÍ

§169

Účastníci řízení

Účastníkem xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx příslušníkovi; xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx navrhovatel.77)

Předmět xxxxxx

§170

X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§171

Xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx

x) přijímací xxxxxx,

x) xxxxxxxx hodnocení,

c) xxxxxxx na služební xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx ozdravný xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxx postupu xxxxx §85 xxxx. 5 x 7,

x) nařízení xxxxxx přesčas,

i) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xx,

x) xxxxxxxxx služebního volna x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx místa xxxxx §76a xxxx. 3.

Xxxxxxxxxx

§172

(1) Xxxxxxxx si x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x zastoupení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnou xxxx, v xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx zmocněnec xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx zastoupený xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§173

Zástupcem účastníka, xxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx78).

§174

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řízení

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx x pořizovat si x xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx práv a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, x

x) vyjádřit se xxxx xxxxxxx rozhodnutí x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě navrhnout xxxxxx doplnění.

(2) Xxxxxxxx xx povinen postupovat xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§175

Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxx služebnímu xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx anebo x elektronické xxxxxx. Xx xxxxxxxx, že xxxxxx je do 3 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným ve xxxx xxxxx, xx xxxxx xx učinit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím dálnopisu xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx x něj xxx xxxxxx, xxx je xxxx, xxxxx xxxx xx xxxx x xx xx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x jejich xxxxxxxxxx x poskytne xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Podání je xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx služebním funkcionářem xxxxxxxx x odstavci 1. X xxxxxxx, xx xxx x xxxxxx, xxx něž xx xxxxxxxxx zákonná xxxxx, považuje xx xxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx místo, které xx k xxxx xxxxx xxxxxx nebo xx x xxxx xxxxx xxxxxxx (podatelna xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo jinému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxxxxx".

(4) Xxxx-xx služební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve věci, xx xxxxxxx postoupit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezodkladně a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.

(5) Služební xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx do 30 xxx x xx složitějších případech xx 60 xxx xx xxxx doručení.

§176

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbor xxxxxxxxxxx xx vlastních rukou xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) nebo xxxxxxxx, xxx xxxx zastižen.

(2) Xxxx-xx možno xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxx xxx doručit xxxxxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.80) Xxxxxxxxxx xx zasílá xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx "do xxxxxxxxx xxxxx" a se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx uloží xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxx x orgánu xxxx x xxxxxxxxx x xxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxx. Zásilka xx xxxxx po xxxx 10 xxx. Xxxxxxx doby xxxxxxx xxxx být xx xxxxxxx vyznačen. Xxxx-xx xxxxxxx x době xxxxxxx xx xxxx xxxxx účastníkem xxxxxxxxxx, xxxxx ji držitel xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx provozovatel poštovních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služebnímu xxxxxxxxxxx xxxx nedoručitelnou. Xxxxxxx-xx účastník xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo jiný xxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyznačí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx účastník xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb vrácena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nedoručitelná x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doručení xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx nastanou x xxxxx, jestliže účastník xxxxxxx xxxxxxx přijmout.

(5) Xx-xx xxxxxxxx x xxxxxx zastupován, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Ustanovení xxxxxxxx 1 až 5 xx použije x xxx doručování xxxxxx xxxxxxxxxx.

§177

Náklady xxxxxx

(1) Náklady xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxx xxxxx xxxx. Náklady xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx účastník.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x řízení o xxxxxxxx, rozkladu, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x řízení xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx musí účastník xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx, x jestliže xx xxxx xxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zaniká.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x podáním xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx výdělek. Xxxxx xxxx svědek xxxxxxxx nejpozději xx 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx.

(4) Bezpečnostní xxxx hradí xxxxx, xxxxx není účastníkem xxxxxx, náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx musí osoba xxxxxxxx nejpozději xx 5 xxx ode xxx jejich vzniku, xxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx výdajů x xxxxxxxxxxx odměn znalcům x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.81)

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXX

§178

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx je xxxxxxxx xxxx, kdy

a) xx xxxxxx účastníka doručena xxxxx xxxxxxxxxxx služebnímu xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx učiní xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se zahajuje xxxxxx x podnětu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Řízení xx xxxxxxxxx.

§179

Zastavení xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zastaví, xxxxxxxx xxxxxxxx vzal svou xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vady xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxx zjevně bezpředmětnou. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, xx xxxxxxx, xxxxxxxx odpadl xxxx důvod.

§180

Podklady rozhodnutí

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, x němž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x rozsahu, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx rozhodnutí, x xx xxx xxxxxx xx opatřit xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxx, co může xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx osob, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, znalecké xxxxxxx, potvrzení, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, národnosti xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xx xxxxx důkaz xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx souvislosti.

(5) Vyskytne-li xx v xxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závisí xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx, služební xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx otázce xxxx xx o xx může xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx funkcionář xx xxxxxx učinit xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx, zda xxx spáchán trestný xxx x xxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§181

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx

x) být x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) být xxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) obsahovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx obsahuje xxxxx, odůvodnění x xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx evidenční xxxxx, xxxxxxxx hodnost x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hodnost účastníka, xxxxxxx xx xxxx, xxxxx vydání rozhodnutí, xxxxx, příjmení, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx označení xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x otisk xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státním xxxxxx. Xxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx uvedeny x xxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxx totožnosti.

(4) Výrok xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx služebního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení. X případě, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx lhůtu xxx její xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxxx xxxxxxxx vycházel xxx xxxxxxxxxx, jakými xxxxxxx xxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx s návrhy x xxxxxxxxx účastníka x s xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rozsahu.

(6) X xxxxxxx x odvolání (xxxxxxxx) xx uvede, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx možno proti xxxx xxxxx odvolání (xxxxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx proti xxxx odvolání (xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxx běží xxxxx xxx podání xxxxxxxx (rozkladu), x xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x ke kterému xxxxxxxxxx funkcionáři xx xxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxx xxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx o přezkoumání xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí x náhradě škody, xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxx x podstatné xxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxx x xxxxx rozhodnuto.

(8) Chyby x xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opraví xxxxxxxx xxxxxxxxxx kdykoliv x xxx xxxxxx x xxxxxxxx o xxx účastníka.

§182

Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx již xxxxx podat xxxxxxxx (xxxxxxx), xx v xxxxxx xxxx.

(2) Rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx, jestliže xx x xxxxxx xxxx nebo jestliže xxxxxxxx (rozklad) proti xxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx k xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxx xx písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyznačí, xxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

HLAVA III

ŘÍZENÍ O XXXXXXXXXX XXXXX §42 XXXX. 1 XXXX. X)

§183

Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 písm. x) (dále xxx "xxxxxxxx řízení") xx xxxxxxxxxxx podle xxxx X a XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §174 xxxx. 1 xxxx. b).

§184

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxx xxxxxxx organizační xxxxx bezpečnostního xxxxx, xxxx má xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx účastníkovi.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx takový stav xxxx, x němž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

§185

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx odkladný účinek.

XXXXX XX

XXXXXX O XXXXXXXXX XXXXXXXXX A X XXXXXXX, XXXXX XX XXXXX PŘESTUPKU

§186

Ukládání xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x kázeňském xxxxxxxxx x o xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx,20) xxxx služební xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx jednání a x xxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx záznam.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jednání xxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx obviněného příslušníka.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxx uložením xxxxxxxxxx xxxxxx dána xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x hájit xx. Xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx podnět k xxxxxxxx řízení; služební xxxxxxxxxx výslech xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx to xxxxxxxx x uplatnění xxxx příslušníka, x xxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxx x xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednání, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx, xx vede xxxxxx, xx xx xxxx, xxx je x xxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, hledí, xxxx xx byl xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx, které xx znaky xxxxxxxxx, xxxxx xxxx společně.

(6) Xxx xxxxxx druhu xxxxxxxxxx trestu se xxxxxxxxx k závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x významu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxx, xx nichž xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, dosavadnímu xxxxxxxx příslušníka x xxxxxx služebních xxxxxxxxxx x x xxxx, xxx již xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xx xx xxxxxxxxx xxxxxx projednává xxxx xxxxxxxxxx přestupků téhož xxxxxxxxxxx, přihlédne xx xxx ukládání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xx více kázeňských xxxxxxxxx téhož příslušníka xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx uloží xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Kázeňský trest xxxxxx služební xxxxxxxx xx ukládá za xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx škodlivým xxxxxxxxx, xx kázeňský xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x závažném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovených x §48, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx kázeňského xxxxxxxxx xx škodlivým následkem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxx nevedlo x xxxxxx 3 xxx x obnovení xxxxxxxx kázně xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, které xx znaky xxxxxxxxx x xx v xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx xx příslušníka, xxxxx za opakované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výsledků xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přestupku xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx přestupek xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 roku xxx xxx, xxx xx spáchání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx došlo. Do xxxx této xxxxx xx nezapočítává xxxx, xx xxxxxx xx xxx tentýž skutek xxxxx xxxxxxx řízení, xxxxxx řízení xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(11) Kázeňský xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§187

Xxxxxxxxxx věci

Služební xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x průběhu xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx jde x xxxxxxx xxx, xxxxx xx dopustil

a) xxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, příslušník Vězeňské xxxxxx České republiky xxxx xxxxxx, Generální xxxxxxxx bezpečnostních sborů,

b) xxxxxxxxxx Bezpečnostní informační xxxxxx, xxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx92),

x) příslušník Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, příslušnému xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx.

§188

Zastavení xxxxxx x xxxxxxxxx přestupku

Služební xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přestupku, xxxxxxxx xxxxxx, že

a) xxxxxx, x xxxx xx xxxx řízení, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx přestupkem,

b) xxxxxx xxxxxxxxx příslušník,

c) spáchání xxxxxx, o xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zemřel, xxxx

x) xxx xxxx xxxxxxxxxx podle §187 xx xxxxxxxx xxxxxx.

§189

Xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxx přestupku

(1) Xxx projednávání xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x

x) xxxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx viny,

b) xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) určení xxxxxx a závažnosti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx přestupku,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestů xx více xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx upuštění od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx trestu,

j) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) rozhodování x xxxxxxxxxx věci, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxx xxxx zbytku,

l) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty,

n) xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx věci,

q) xxxxxxxxx řízení,

r) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx narušení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx, xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxx podala xxxxxxxxx xxxxx nebo její xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx ublížení xx xxx, lze xxxxxx kázeňský xxxxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x příslušníka. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx podnět.

(3) Xxxxxxxx služební xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ukládá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx základního xxxxx za xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx xxxx úhrnná výše xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx za xxxx xxxxxxx stanovena xxxxxxxxx právním předpisem.20)

(4) Xxxxxxxx xxxxx zákazu xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kterému byl xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§189a

Zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx funkcionář, který xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx zapisuje xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx. Xx postup xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx provedl, xx xxxxxxx obdobně ustanovení xxxxxx o přestupcích.

§189a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2015 Xx. x účinností od 1.10.2016

HLAVA X

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§190

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcionáře xx 15 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx funkcionáře, xxxxx rozhodnutí xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neúplného xxxx xxxxxxxxxxx poučení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxx x nepříslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx za to, xx xx xxxxx xxxx x u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx tak xxxxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Účastník xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Vezme-li účastník xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx znovu.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, o náhradě xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů, xxxx odvolací orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx znaky xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Návrh xx xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx podat xxxxx xx xxxxx xxx podání xxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx odvolací xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, co mu xxx xxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx změnit, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx tak xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxx xxxxxx odvolacímu xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcionáři, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx. Xxx-xx x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx-xx o xxxxxxxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx akademie, xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx mu předcházelo, x xxxxxxx, jaký xx uveden x xxxxxxxx. Zákonnost xxxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx x xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 90 xxx xxx dne jeho xxxxxx. Jsou-li pro xx xxxxxx, odvolací xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx k xxxxxx projednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx potvrdí.

(10) Proti xxxxxxxxxx x odvolání xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§191

Xxxxxxx

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx vlády, xxxxxxxx xxxx vládou xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx podat xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; v řízení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §190.

§192

Obnova řízení

(1) Řízení, xxxxx je ukončeno xxxxxxxxxxx, xxx nabylo xxxxxx moci, xx xx xxxxxx účastníka xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx původního xxxxxx x xxxxxx nemohl xxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx zavinění v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xx opírá o xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx,

x xxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx žádost x xxxxxx řízení xx 90 dnů xxx dne, kdy xx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 4 xxx ode dne xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xx původní xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx možno podat xxxxxxxx (xxxxxxx).

§193

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x němž xx účastník nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx domnívá, xx je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určený xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcionáře Xxxxxxxxx inspekce bezpečnostních xxxxx xxxxxxxxx předseda xxxxx.

(2) Xxxxxxxx funkcionář, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x celém xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx podnětu xxxxxxxxx x odvolací xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x právního xxxxx x skutkových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nejdéle xx 4 let xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení lze xxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Proti xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx služebního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx podat xxxxxxxx.

§194

Poradní komise

O xxxxxxxx (xxxxxxxx), x xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komise. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí.

XXXXX XX

XXXXX ROZHODNUTÍ X PŘEZKOUMÁVÁNÍ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§195

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx účastník xx xxxxxxxxx xxxxx povinnost x xxxxxxxxxx plnění, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx funkcionář x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx zajistit výkon xxxxxxxxxx způsobem uvedeným x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx soudu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§196

Přezkoumávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx žalobu x xxxxx proti rozhodnutí, xxxxx bylo vydáno x řízení xxxxx xxxxxx zákona, xx 60 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx pravomocnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odkládá xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX PŘÍSLUŠNÍKŮ X XXXXXXXXXXXX ZÁLEŽITOSTÍ XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§197

Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx jednání xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx shody x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx povinen informovat xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx sboru,

b) xxxxx x xxxxxxxxx příslušníků x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx otázky xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§198

Působnost odborové organizace x xxxxxxx odborového xxxxxx

(1) Odborová xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx informace x xx projednání xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx služby, x dále xx xxxxxxxxx

x) projednat a xxxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx stanovisko x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušníků x x vývoji xxxxxxxxxx příjmů,

c) xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx služebního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx se týkají xxxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx stanovisko x xxxxxxx na rozvržení xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x zaujmout xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) být xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx odborová organizace x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x zaujetí xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx x) xx 15 xxx xxx xxx, xxx jí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx služební xxxxxxxxxx dále xxx xxxxxx stanoviska.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx. a), x), x) a x),

x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitele bezpečnostního xxxxx,

x) xxxxxxxxx kontrolu xxx dodržováním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx předpisů x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx výkonu xxxxxx.

(4) Služební xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx sboru, a xxxxx odborový xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx jim stanoví xxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx x bezpečnostním xxxxx, jedná příslušný xxxxxxxx orgán. Xx xxxxxxxxx odborový orgán xxxx vyšší odborový xxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx oprávněn vystupovat x právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx organizací.82)

§199

Kolektivní xxxxxx

(1) Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx služby příslušníků, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx odborový xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx x bezpečnostním xxxxxx.

(2) Xx postup xxx xxxxxxxxx kolektivní dohody, xx xxxx platnost, xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx83) xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x o xxxxxx.

§200

Ochrana odborových funkcionářů x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx organizací

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx byl zvolen xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x výkonu její xxxxxxxx x je xxxxxxx přihlížet x xxxxx stanoviskům. Xxxx xx xxxxxxx vytvářet xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx orgánu, k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx ředitel bezpečnostního xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§201

Výklad xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxx služby xx xxxxxxxx xxxxx bezpečnostního xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bezpečnostního xxxxx.

(2) Xx člena xxxxxx xx xxxxxxxx manžel xxxx xxxxxxxx příslušníka, xxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx výchovy na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx, rodiče, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx v domácnosti.

(3) Xxxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, které xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx uhrazují xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

§202

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx způsobilosti x xxxxxx služby, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx rozhodování xx xxxxxx služebního xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x povinností příslušníka xx služebním xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jestliže xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.85)

(2) Xxxxxx údaje xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, vede xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Dále x xxx vede xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx příslušníka. Xx tvoří xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx funkcionáři změnu x osobních xxxxxxx xx 8 dnů xxx dne xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx výpisy x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Za xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxx xx xxxxxxxx spisu xxxxxxxx x

x) služební xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) členové xxxxxxx xxxxxx,

x) vedoucí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx spisu xx xxx zaměstnanec Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx spisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx.26)

(8) Xxxxxxxxxxxx sbor xxxxxxxx xxxxxx spis xxxxxxxxxxx po xxxx 50 xxx. Po xxxxxxxx xxxx doby xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.86)

§203

Služební xxxxxxxxx

(1) Služební xxxxxxxxx příslušníka xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho odbornosti, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx služby. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušníka.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "hodnotitel") xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxx nesouhlasí, xx xxxxx podat xxxxx xxxx xxxxxxx námitky xxxxxxxxx hodnotitele do 15 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx změní xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení potvrdí xx 30 xxx xxx dne jejich xxxxxx.

(4) V xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zda xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) vynikajících xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) neuspokojivých xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx hodnocení příslušníka xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx 6 měsíců xx xxxxxxxxxx služebního hodnocení. Xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxx nadřízený xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxx hodnotitel.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, který x hodnoceném období xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 6 měsíců.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepodléhá.

§204

Xxxxxxxxxx xx výslužbě

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxx xxxxxxxx nároku xx výsluhový xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx služební xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx93), xxxx užívat xxxxxxxx xxxxxxxx hodnostní xxxxxxxx nebo hodnost xxxxx §8, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx hodnosti; xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x předchozí xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx návrh xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx hodnosti xxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §42 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) xx x).

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušníka, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §14.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxx xxxxxxx xxxxxxx symbolů xxxxxxxxxxxxxx sboru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Bezpečnostní xxxx může příslušníkovi xx výslužbě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb13).

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x tělovýchovných xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx94).

(10) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxx xx vyššího xxxxxxxxxxx označení nebo xxxxx hodnosti xxxxx xxxxxxxx 3 nepřihlíží.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §155 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §157.

§205

§205 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

Xxxxxxxxx

§206

(1) Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xx přihlédne xxx v případě, xx bezpečnostní xxxx xxxx účastník, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx práva xxxxxxxxx xxxxxx. Promlčené xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právo x x zahájeném xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx neběží. To xxxxx i x xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx přiznáno a xxx které xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

§207

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 3 roky, xxxx-xx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 3 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx činí 2 xxxx; xxxxx xxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxxxx dozví, xx škoda xxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx. Xxxxx xx náhradu xxxxx xx promlčí, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 3 xxx, x xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx lhůtě 10 xxx xxx dne, xxx xxxxx k xxxxxxxx, ze xxxxx xxxxx vznikla; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxx na xxxxxx.

§208

(1) Právo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx.

(2) Promlčecí lhůta xxxxxxx x odstavci 1 platí i xxx jednotlivé xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xx ztížení společenského xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z povolání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx; promlčují xx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx plnění.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx promlčují xx 3 letech ode xxx jejich splatnosti.

§209

Xxxxx práva

K zániku xxxxx x důvodu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jen x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §42 odst. 4, §99 odst. 3, §185, §186 odst. 10, §190 xxxx. 1, §191 xxxx. 1, §192 xxxx. 2 x §193 xxxx. 4; x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx.

§210

Xxxxx

(1) Xxxxx počíná xxxxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx dohodnuto xxxxxx xx splátkách, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, lhůta xxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§211

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dnem, xxxxx xxxxxxxxx xx události, xxx xx xxxxxxxxxxx xxx její xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx den xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx na xxx, xxxxx xx pojmenováním xxxx číslem shoduje xx dnem, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx běžet. Xxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxx poslední xxx xxxxx na xxxxxxxx den v xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx 15 dnů.

§212

Zánik x přechod xxxxxx xx smrti xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xx bolest x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění zaniká xxxxx xxxxxxxxxxx. Ostatní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx služebního xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx průměrného xxxxxxxxxx xxxxxx příslušníka xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxx, xx jeho xxxx, a není-li xxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx, xxxxxxxx x ním žili x době xxxxx x domácnosti. Jestliže xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx dědictví.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx nároků, x kterých xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxx xxxxx byly příslušníkem xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx co xx xxxxxx i xxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx úmyslně.

§213

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx obohacení xx xxxxxxxx xxxxxxxx získaný xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x neplatného xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obohacení, xx povinen je xxxxx.

§214

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx příslušníka zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx, xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionářem, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx předpis26) xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§215

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §1 odst. 4, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx hodnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx požadavku pro xxxxxxxx místo xx xxxxxxxxxx.

(2) Příslušníkovi xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §1 odst. 4 a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx místo xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxx věku 65 xxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxx služební xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vytvořit xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx požadavku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Příslušníka xx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo, xxx xxxxx nesplňuje stanovený xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však na xxxx 6 let, xxxxxxxx nesplňuje vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu, xxxx xxxxxxx xx 4 xxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 5 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xx důležitý xxxxx služby x xxxxxxxx-xx xxx ředitel xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx místo, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzdělání, a xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx pro toto xxxxxxxx místo.

(6) Příslušník xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxx xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xx obdobné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x jmenuje xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx služební hodnosti, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx stupeň xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, který je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx hodnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, již příslušník xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; ustanovení xx služební xxxxx xx xxxxxxx xx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx poměr xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 roky, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx 3 xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx příslušníkem xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx 6 let, xxxxxxxx nesplňuje vysokoškolské xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 4 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx, xxxx 5 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx poměru xx xxxx neurčitou xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovený xxx xxxxxxxx hodnost, xx xxx je xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx poměr trval xxxx xxx 3 xxxx; vykonání xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, který xxx x uvedené xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx které xxxxxxx stupeň vzdělání x obor nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx 3 xxxx.

(10) Doba xxxxxxx x odstavci 9 xxxx první xx xxxxxxxxxx o xxxx, po xxxxxx xxx příslušník xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§216

Příslušník Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx úkolů v Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx příslušníkem Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx.

§217

Ředitel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona ve xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx příslušníkem xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§218

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, kterého prezident xxxxxxxxx jmenoval nebo xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§219

Příslušníkovi se xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xx tarifního stupně xxxxxxx dob podle §117.

§220

Xxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx souhlas x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiné výdělečné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměru, xx povinen bez xxxxxxxxxx xxxxxxx učinit xxxx směřující x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx,89) xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxx příslušník xxxxxxxxx xxxxx §48.

§221

Složení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx složení xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§222

Závazky, xxxxx xxxxxxxxx x dohod x xxxxxxxxx xxxx zvýšení xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxxx. Služební xxxxx xxx studiu xx poskytuje podle xxxxxx xxxxxx.

§223

Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů při xxxxxx služebního xxxxxx xxxx xxx přeložení xx xxxxxx příslušníka xxxxxx ke xxx 31. prosince 2005. Xxxxxxxx funkcionář xxxx xxxxxxxxxxxxx, který ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx od xxxxx xxxxxx v místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §149 xxxx. 2.

§224

(1) Příslušníkům xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxx pro výsluhové xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx90) xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 31. prosince 1992, xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx x neplacené záloze, x xxxxxxxx zařazení x xxxx záloze x důvodu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx dovolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x němž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx zvolení xx xxxxxx x odborové xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příjem xx zvláštních xxxxxxxxx, xxxx nemocenské, x

x) xxxxxxxxx výkonu služby, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozdíl, x xxxxx byl xxxx xxxxxxxx xxxxxx zkrácen,

d) xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx76) xxxxx na xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx se započtou xxx doby pracovního xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx91) posuzují xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx nemocenské,

c) xxxxxxxxxx dovolené (x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dovolené xxxxxxxxxxx příslušníkovi x xxxxxxx mateřské xxxxxxxx) x

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx náhrady xxxx xxxxxxx xxx 1 xxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se nezapočtou xxxx služby

a) xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xx složce Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx funkci xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a vyšší xx xxxxxx Státní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v útvaru xxxxxxxx Československé xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxx průzkum,

d) xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazeného x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vykonával xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve funkci xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx práci,

f) xxxxxxxxxxx Xxxxx nápravné xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx náčelníka xxxxxx nebo útvaru xxx politickovýchovnou xxxxx x

x) xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx armády zařazeného x Xxxxxx politické xxxxxx Československé xxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx velitele xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx práci xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx poměru xxx. Do xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle odstavce 4.

§225

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a to xx xxxx, x xxxx xxxxxxx ke xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§226

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 3 let po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx nárok xx výsluhový příspěvek, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 písm. x) nebo podle §42 odst. 1 xxxx. x), byl-li xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx příspěvek xx xxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2005, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx splnil podmínku xxxx xxxxxx pro xxxxx na xxxxxxxxx xx službu. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§227

(1) Řízení ve xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxx nebo xxxxxxxxxx x něm xxxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

(2) Podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx posuzují xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx směřují xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru, x xxxx služební xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx jejich základě xxxxxxx až xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; ustanovení §215 xx x tomto xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx se skončením xxxxxxxxxx xxxxxx příslušníka xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

§228

(1) Xx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxx §104 odst. 2 xx postupuje podle xxxxxxxx č. 440/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx nařízení xxxxx k xxxxxxxxx §130 xxxx. 2 xx postupuje xxxxx §13 nařízení xxxxx x. 108/1994 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 461/2000 Xx.

§229

§229 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 626/2004 Sb.

HLAVA III

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§230

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků Xxxxxxx Xxxxx republiky.

2. Vyhláška č. 287/2002 Sb., kterou se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 472/2002 Sb., kterou xx xxxx vyhláška x. 287/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

4. Vyhláška č. 259/1997 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx podrobnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 155/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 259/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 324/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx udělování xxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxx č. 297/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx x. 324/2001 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zdraví xxxxxxxxxx x postup xxx udělování ozdravného xxxxxx.

8. Xxxxxxxx č. 258/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§231

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Špidla x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 361/2003 Sb.

Charakteristiky tarifních xxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx

1. xxxxxxx třída

Služební xxxxxxx referent

PŘEDEPSANÉ VZDĚLÁNÍ: XXXXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXXXX LISTEM

Stejnorodé, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x přesně xxxxxxxxxx výstupy, s xxxxx xxxxxxxx volby xxxxxxx postupů x xxxxxxxxx návaznostmi na xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řádem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvků x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx dalších xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx nároky xxxxxxxxxxx xx samostatného xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dílčí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, schopnost xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx smyslové xxxxxxxxxxx drobných xxxxxxx.

2. xxxxxxx třída

Služební hodnost xxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXX: XXXXXXX S XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx výstupy, xxxxxxx x značnými xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx činnosti"), kde xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx členěním xx xxxxx subsystémy a x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx psychické xxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x s nároky xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx srovnávání, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx smyslová xxxxxxxxx.

3. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX VZDĚLÁNÍ: XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx členěním xx ucelené xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx systémy x s dalším xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx prvky xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx působnosti x xxxxxxxxx vazbami xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podkladové xxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxx (bez xxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx, šetřením, xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konkrétní a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx různorodého xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx aplikační xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podmínkám, xx xxxxxxx myšlení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx zvýšená xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx malých xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxx nároky xx xxxxxxxxxxxx aparát (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx").

4. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXX: XXXXXXX X XXXXXXXXX ZKOUŠKOU

Zajišťování širokého xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx stanovenými xxxxxx, xxxxxxxx vykonávání a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "odborné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxx složené xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Zajišťování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úkolů (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xx věcně xxxxxx zaměřené části xxxxx xxxxxxxx bezpečnostního xxxxx (xxxx xxx "xxxx služby") x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X výkonem xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

5. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXX: XXXXXXX X MATURITNÍ XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností x obecně vymezenými xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na široký xxxxx procesů (xxxx xxx "systémové činnosti"), xxx jsou předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxx systémy xxxxxxx ze samostatných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vnějšími vazbami xx další obory xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx působností.

Zvýšená xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx řešení soustavy xxxxx, xxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jevů x xxxxxxx. Vysoké xxxxxx xx xxxxx, flexibilitu, xxxxxxxxxx analýzy, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx námaha"). Vysoké xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx a mimořádná xxxxx xxxxxxx soustavy (xxxx jen "mimořádná xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx").

6. tarifní třída

Služební xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXX: XXXXX STŘEDNÍ, XXXXX STŘEDNÍ XXXXXXX/XXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxx "XXXXXXX X MATURITNÍ XXXXXXXX/XXXXX ODBORNÉ

Systémové činnosti, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx agenda xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s celostátní xxxxxxxxxx s rozsáhlými xxxxxxxxx x vnějšími xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx široké xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x nespecifikovanými xxxxxx, xxxxxxx řešení x xxxxx xxxxxxx vymezenými xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "systémové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx") x oborech xxxxxx organizačních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

7. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXX: XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostních xxxxx x celostátní působností. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxx složek x xxxxxx působností x xxxxxxxxx xxxxxxxx členěním x s xxxxxxx xxxxxxx na další xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx spojena xxxxxx psychická námaha xxxxxxxxxxx x velké xxxxxxxxxx kognitivních procesů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx myšlení, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx rozhodování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx psychická xxxxxx").

8. tarifní xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXX: XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx x nespecifikovanými xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx rámcově xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vazbami xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx bezpečnostních xxxxx s celostátní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx oblastí xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx oboru xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zasahujících do xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx složitých služebních xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx.

X výkonem xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

9. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx hodnost xxxx

XXXXXXXXXX VZDĚLÁNÍ: XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vývoje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx problematikou. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx specializovaných xxxxxxx xxxxxx xxx zajišťování xxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxxxx pořádku. Xxxxxxxxxx xxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxx x rozsáhlou xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyplývající x xxxxxxxx nároků xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x způsobů z xxxxxx odvětví a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx abstraktních x xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx z různých xxxxxxx x xxxxx (xxxx jen "vysoká xxxxxxxxx námaha").

10. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

XXXXXXXXXX VZDĚLÁNÍ: XXXXXXXXXXXXX X MAGISTERSKÉM XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx dlouhodobého vývoje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxx x rozsáhlou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx celky xxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx psychická xxxxxx.

11. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx hodnost xxxxxx xxxxxx xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXX: VYSOKOŠKOLSKÉ V XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pořádku České xxxxxxxxx xxxxxx systémové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x nadnárodními xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx námaha xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rovině při xxxxxx variabilitě x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémového xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 361/2003 Xx.

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 531/2006 Sb.

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

Došlo-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem, kdy xxxxxx účinnosti ustanovení xx. XX xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 169/2005 Sb. x účinností xxx xxx, xxx nabývá xxxxxxxxx xxxxx x. 361/2003 Sb. (1.1.2006)

Xx. XLV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx příjem x xxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxx nařízené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx byla-li xxxxxxxx karanténa xxxx 1. xxxxxx 2008 x xxxx-xx tato xxxxxxxxxxx xxxx nařízená xxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2007.

2. Služební xxxxxx v době xxxxxxxxxxxx xx službě xxxx xxxxxxxx karantény xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxx-xx tato xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx karanténa xx 31. prosinci 2008.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2008 x xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

§92

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 361/2003 Xx., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx běžet xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§92 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 341/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. CXLIV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 361/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx jednání posoudí xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx pro xxxxxxxxx příznivější.

2. Zahájená xxxxxx x jednání, xxxxx má znaky xxxxxxxxx, která nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx podle zákona x. 361/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §40 xxxxxx x. 361/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx doplatek xxxxxxxxxx příjmu xxxxx §124 odst. 6 xxxxxx č. 361/2003 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, i x xxxxxxx, xx xx xxxx x xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx důvodem xxxxxxxxx výkonu xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx se xxx xxxxx §14 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx xxx dosavadní xxxx správní delikt, x kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx ustanovení §42 xxxx. 4 x §186 xxxx. 3 x 10 zákona x. 361/2003 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 247/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx přiznaná xxxxx §103 xxxxxx č. 361/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxx §103 zákona x. 361/2003 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxx xx použije xxxxxxxxx xxxx xx xxxx stanovené x xxx zařazení do xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxx právních předpisů xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2006.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 181/2018 Xx. x účinností od 1.10.2018

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxx xxxxxxxx karantény, xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XVIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2019 Sb. x účinností xx 1.7.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonával xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 2 xxxxxx x. 361/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, požádá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výkonem xxxx výdělečné xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xx nebyl xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx, xxxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x příslušník Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx převodu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xxxxxx č. 361/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x po nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx služebnímu xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 163/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2019

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Na xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 361/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

Čl. XI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx neobdržel xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 3, §77 odst. 11 xxxx. x) x §77 xxxx. 12 xxxxxx x. 361/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx mu xx bezpečnostní xxxx xx xxxxxxxx ve xxxxx 7 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 361/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 281/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2023

Informace

Právní předpis x. 361/2003 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podyhceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

186/2004 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení ČR x EU (1.5.2004)

436/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

586/2004 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zajišťování (xxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

169/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 88/68 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxx x nemocenského xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xxx xxx, kdy nabývá xxxxxxxxx zákon č. 361/2003 Sb. (1.1.2007)

253/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

254/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx práce, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 3.5.2005 x vrácenému xxxxxxxxxxx republiky xxx 19.5.2005

x xxxxxxxxx od 14.7.2005

331/2005 Xx., xxxxx XX ze xxx 14.7.2005 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 15.9.2005

413/2005 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

530/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x služebním poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 153/94 Xx., x zpravodajských službách XX, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 a xxxxxxx x. 261/2007 Sb. xx 1.1.2009)

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 7.12.2006

585/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 189/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník práce, xxxxx x. 264/2006 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 1.1.2009

88/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, a xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

305/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

306/2008 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 155/95 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

326/2009 Xx., x podpoře xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxx a zákona x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

470/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

36/2012 Xx., nález XX xx dne 15.11.2011 xx. xx. Xx. XX 20/09 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §112 xxxx. 2 xxxx xxxxx x odst. 4 xxxxxx x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 15.2.2012

167/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2012

186/2012 Xx., xxxxx XX xx xxx 24.4.2012 xx. zn. Xx. XX 54/10 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §192 odst. 1 xxxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §68 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §124 xxxx. 5 xxxx. a) xxxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §34 odst. 4 xxxxxx č. 236/95 Xx., x xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 xxxx. 4 zákona x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §111 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve správním xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 21.6.2012

399/2012 Sb., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

267/2014 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

204/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2016

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s účinností xx 1.1.2017

298/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Xx., o xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

148/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2018

183/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

247/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018 x xxxxxxxx §120, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2019

310/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

181/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, ve xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2018

235/2018 Xx., xxxxx XX ze dne 11.9.2018 sp. xx. Xx. ÚS 24/17 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §48 xxxx. 2 xxxxxx x. 361/ /2003 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 530/2005 Xx.

x účinností xx 1.7.2019

32/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

163/2019 Xx., kterým xx mění zákon x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

261/2021 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

330/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

363/2021 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2025

177/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (zákon x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních smluv), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2022

432/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

281/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2023

29/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 169/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 293/1993 Xx., o výkonu xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxxxx č. 238/2000 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 362/2003 Xx.
2) Například §3 odst. 6 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §4 xxxxxx x. 153/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.
4) §3 xxxx. 5 zákona x. 283/1991 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 283/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 153/1994 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 118/1995 Sb.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 238/2000 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 309/2002 Xx.
6) §18 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 13/1993 Xx.
9) Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Českou x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, silniční a xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 27/1994 Sb.
10) §16 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxxx x. 218/1999 Xx., o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx).
11) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
12) §69, 70 x 87 xxxxxxxxx xxxxxx.
§363 xx 365 xxxxxxxxx xxxx.
13) Zákon č. 373/2011 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §77 xxxxxx č. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 210/1990 Xx., xxxxxx č. 548/1991 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 285/2002 Xx. x zákona x. 320/2002 Xx.
15) §10 xxxx. 2 zákona x. 269/1994 Xx., x Rejstříku trestů.
16) §44 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx školách).
17) §60 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 147/2001 Xx.
18) Například Xxxxxx mezi vládou Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Lotyšské republiky x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a psychotropními xxxxxxx a organizovanému xxxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 44/2001 Sb. m. s.
18x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2003/479/ES xx dne 16. xxxxxx 2003 x xxxxxxxxxx pro národní xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Rady x o zrušení xxxxxxxxxx xx xxx 25. června 1997 x 22. března 1999, xxxxxxxxxx 2001/41/ES x xxxxxxxxxx 2001/496/XXXX (2003/497/XX), xxxxxxxx xxxx xx xxx 10. xxxxxx 1995 xxxxxxx xx základě xxxxxx X.3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx jednotce Xxxxxxxx (95/73/XXX), xxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxx 11. března 2002 x policejní misi Xxxxxxxx xxxx (2002/210/XXXX).
19) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx.
20) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxxx §27 xxxxxx x. 246/1992 Xx., na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
22) §307 xxxxxxxxx xxxx.
23) §309 xxxxxxxxx xxxx.
23x) §179g xxxxxxxxx xxxx.
24) §72 xxxxxx č. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 203/1994 Xx. a xxxxxx x. 237/2000 Xx.
25) §10 xxxxxxxxxx zákoníku.
25x) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti.
26) Například xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) §12 xxxx. 1 x §16 xxxxxx č. 36/1967 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.
28) §67 x násl. xxxxxxxxx xxxx.
§19 zákona x. 293/1993 Xx., x xxxxxx vazby.
29) Zákon č. 240/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 320/2000 Xx.
30) §25 xxxxxx x. 29/1984 Xx., ve znění xxxxxx x. 171/1990 Xx. x zákona x. 138/1995 Sb.
31) §27b xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx znění xxxxxx x. 138/1995 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx. x xxxxxx x. 284/2002 Xx.
32) §45 xxxx. 3 zákona x. 111/1998 Sb.
33) §46 xxxx. 3 zákona x. 111/1998 Xx.
34) §47 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
35) §25 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx. a zákona x. 138/1995 Xx.
§55 a 56 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
36) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x zdravotních službách).
37) Zákon č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
38) §16 xxxx. 1 zákona x. 32/1957 Xx., xx znění xxxxxx x. 113/1997 Xx. x xxxxxx č. 238/2000 Xx.
39) §7 xxxx. 12 zákona x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 242/1997 Xx. a xxxxxx x. 360/1999 Sb.
40) Zákon č. 174/1968 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
41) Xxxxxxxxx xxxxx č. 37/1989 Sb., x xxxxxxx před alkoholismem x xxxxxx toxikomaniemi, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
42) Nařízení xxxxx č. 495/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx rozsah x bližší podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a mycích, xxxxxxxxx x dezinfekčních xxxxxxxxxx.
43) Xxxxxxxx xxxxx č. 494/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxx, hlášení x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx, vzor záznamu x úrazu a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx pracovní xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx.
44) Xxxxx č. 20/1966 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 258/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
45) Zákon č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxxxxxx §11 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., o xxxx, xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 74/1994 Sb. x xxxxxx č. 217/2000 Xx.
48) Xxxxx č. 218/2002 Sb.
49) Xxxxxxxx xxxxx č. 290/1995 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx.
50) Xxxxxxxx xxxxx č. 303/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
51) Zákon č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
52) §48 xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx.
54) §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 155/1995 Sb., x důchodovém pojištění.
55) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 37/1989 Xx.
56) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 309/1999 Xx., o Xxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
57) §17 x 18 xxxxxx x. 218/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 286/2002 Xx.
58) Xxxxx č. 18/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §20 xxxx. 1 zákona x. 29/1984 Xx.
60) §44 xxxxxx č. 111/1998 Xx.
61) §11 xxxx. 1 a §23 odst. 1 xxxx. e) xxxxxx x. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x rozpočtových x v některých xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 40/1994 Xx. x xxxxxx x. 217/2000 Sb.
Xxxxxxxx xxxxx č. 252/1992 Sb., x podmínkách pro xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 77/1994 Xx.
62) §16 xxxx. 2 a 3 zákona x. 32/1957 Xx., xx xxxxx zákona x. 308/1993 Xx., zákona x. 113/1997 Sb. x xxxxxx x. 238/2000 Xx.
62a) Například xxxxxx 5 odst. 2 x 4 xxxxxxxx akce Rady (2002/210/XXXX) ze xxx 11. xxxxxx 2002 x Policejní xxxx Xxxxxxxx xxxx.
62x) Například xxxxxxxxxx Rady 2003/479/XX xx xxx 16. xxxxxx 2003 o xxxxxxxxxx xxx národní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Rady.
63) §16 xxxx. 1 zákona x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
64) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
66) Xxxxxxxxx §29 zákona x. 32/1957 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 37/1993 Sb., xxxxxx x. 308/1993 Xx. x zákona č. 113/1997 Xx.
67) §7 xxxx. 2 a 3 a §8 xxxxxx x. 119/1992 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 125/1998 Xx.
Vyhláška č. 445/2001 Sb., xxxxxx xx pro xxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxxx hmot.
68) §7 xxxx. 5 x §8 xxxxxx x. 119/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 125/1998 Xx.
69) §5 xxxx. 1 x §8 xxxxxx x. 119/1992 Sb., ve xxxxx zákona x. 125/1998 Xx.
70) §16 xxxxxx x. 119/1992 Xx., ve znění xxxxxx x. 125/1998 Xx. x zákona x. 309/2002 Xx.
71) §12 xxxx. 2, 3 x odst. 5 xxxxxx x. 119/1992 Xx., xx znění xxxxxx č. 125/1998 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx.
72) §24 xxxxxx x. 119/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 44/1994 Xx. x xxxxxx x. 125/1998 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 62/1994 Sb., x poskytování náhrad xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pravidelným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
72a) Například §138 xx 140 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x vojácích x povolání, ve xxxxx xxxxxx č. 254/2002 Sb.
73) §67 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 289/1997 Sb. x xxxxxx x. 264/2002 Xx.
74) Xxxxx č. 155/1995 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
75) Xxxxx č. 32/1957 Sb.
§33 xxxxxx x. 88/1968 Xx., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, o dávkách x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxx x nemocenského xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 51/1987 Xx., xxxxxx x. 306/1991 Xx., zákona x. 37/1993 Sb., xxxxxx x. 308/1993 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 113/1997 Xx. x xxxxxx č. 238/2000 Sb.
76) Xxxxx č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
77) §68 xxxx. 1 zákona x. 200/1990 Xx.
78) §192 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
79) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
80) Xxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 517/2002 Xx.
81) Xxxxx č. 36/1967 Sb.
82) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) Xxxxx č. 2/1991 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
84) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
85) Například xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
86) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 117/1974 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxx xxxx archiválií x podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 118/1974 Sb., x podnikových xxxxxxxxx.
87) §8 xx 10 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
88) Nařízení xxxxx č. 79/1994 Sb., x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx řád), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
89) Xxxxxxxxx §51 zákoníku xxxxx.
90) Xxxxx č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx. č. 100/1970 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Sboru xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 334/1991 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxx zařazených xx Xxxxxxxxxx policejním xxxxx a Sboru xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 410/1991 Xx., o služobnom xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 527/1992 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx službě Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 316/1993 Xx.
Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x povolání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
91) Čl. VI xxxxxx x. 113/1997 Xx., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 35/1993 Xx., xxxxx x. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 32/1957 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 88/1968 Sb., x prodloužení mateřské xxxxxxxx, o xxxxxxx x mateřství x x xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
§44 xxxxxx x. 230/1992 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§21 xxxx. 3 zákona č. 238/2000 Xx.
92) §12 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx.

93) Xxxxxxxxx §108 xxxx. 2 xxxxxx x. 273/2008 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx.

§15 xxxxxx x. 320/2015 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx).

94) §3 xxxxxx x. 170/2002 Sb., x válečných xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

95) Xxxxxxxxx xxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx veřejného xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

96) §8 zákona x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx.