Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2019 do 31.12.2021.


Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

361/2003 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy a rozsah působnosti §1

Pravomoc jednat a rozhodovat ve věcech služebního poměru §2

Evidence volných služebních míst §3

Systemizace §4

Služební předpis §5

Místo služebního působiště §6

Služební hodnost, minimální stupeň vzdělání, minimální doba trvání služebního poměru pro služební hodnost a tarifní třída §7

Hodnostní označení §8

Druhy služebního poměru §9

Služební poměr na dobu určitou §10

Služební poměr na dobu neurčitou §11

Zkušební doba §11a

Služební zkouška §12

ČÁST DRUHÁ - VZNIK, ZMĚNY A SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU

HLAVA I - VZNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU

Předpoklady k přijetí do služebního poměru §13

Bezúhonnost §14

Zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost §15

Přijímací řízení §16

Vznik služebního poměru §17

Ustanovení na služební místo při přijetí do služebního poměru a jmenování do služební hodnosti §18

HLAVA II - ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU

Díl 1 - Obsazování volných služebních míst

Služební místo §19

Ustanovení na volné služební místo §20 §20a §21

Výběrové řízení na služební místo §22

Průběh výběrového řízení §23

Rozsah osobní působnosti výběrového řízení §24

Díl 2 - Převedení na jiné služební místo

Převedení na jiné služební místo ve stejné služební hodnosti §25

Převedení na jiné služební místo v jiné služební hodnosti §26

Převedení na jiné služební místo ve zvláštních případech §27

Díl 3 - Zálohy

Druhy záloh §28

Záloha činná §29

Záloha pro studující §30

Záloha zvláštní §31

Záloha pro přechodně nezařazené §32

Záloha neplacená §33

Ustanovení na služební místo po vynětí ze zálohy §34

Díl 4 - Další změny služebního poměru

Jmenování do jiné služební hodnosti §35

Převelení §36

Služební cesta §37

Studijní pobyt §38

Zastupování na jiném služebním místě §39

Zproštění výkonu služby §40

HLAVA III - SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU

Způsoby skončení služebního poměru §41

Zrušení služebního poměru ve zkušební době §41a

Propuštění §42

Potvrzení o výkonu služby a služební posudek §43

Nároky po zrušení rozhodnutí o skončení služebního poměru §44

ČÁST TŘETÍ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÍKA A OMEZENÍ JEHO NĚKTERÝCH PRÁV

Základní povinnosti příslušníka §45

Služební kázeň §46

Omezení práv příslušníka §47 §48

ČÁST ČTVRTÁ - KÁZEŇSKÉ ODMĚNY A KÁZEŇSKÉ TRESTY

Kázeňské odměny §49

Kázeňský přestupek §50

Kázeňský trest §51

ČÁST PÁTÁ - DOBA SLUŽBY, SLUŽEBNÍ POHOTOVOST A DOBA ODPOČINKU

HLAVA I - DOBA SLUŽBY

Základní doba služby v týdnu §52

Rozvržení doby služby §53

Služba přesčas §54

Dny pracovního klidu a služba ve svátek §54a

Služba v noci §55

Pružná doba služby §56

Formy pružné doby služby §57

Překážky ve službě při pružné době služby §58

Služba přesčas při pružné době služby §59

Přestávky ve službě

Přestávka na jídlo a odpočinek §60

Přestávka ke kojení §61

HLAVA II - SLUŽEBNÍ POHOTOVOST §62

HLAVA III - DOBA ODPOČINKU

Nepřetržitý odpočinek mezi jednotlivými směnami §63

Nepřetržitý odpočinek v týdnu §64

Dovolená

Délka dovolené §65

Čerpání dovolené §66

Krácení dovolené §67

HLAVA IV - SLUŽEBNÍ VOLNO S POSKYTNUTÍM SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU

Služební volno při překážkách ve službě z důvodu obecného zájmu §68 §69

Služební volno při důležitých osobních překážkách ve službě §70 §71

Služební volno k účasti na výběrovém řízení nebo k získání dalšího odborného požadavku §72

Služební volno při studiu §73

Povinnost příslušníka setrvat ve služebním poměru nebo uhradit náklady spojené se studiem nebo studijním pobytem §74

Společná ustanovení ke služebnímu volnu s poskytnutím služebního příjmu §75

HLAVA V - SLUŽEBNÍ VOLNO BEZ POSKYTNUTÍ SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU §76

ČÁST ŠESTÁ - PODMÍNKY VÝKONU SLUŽBY

HLAVA I - PÉČE O PŘÍSLUŠNÍKY

Povinnosti v oblasti péče o příslušníky §77

HLAVA II - NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ §78

HLAVA III - ZDRAVOTNÍ, OSOBNOSTNÍ A FYZICKÁ ZPŮSOBILOST PŘÍSLUŠNÍKA §79

HLAVA IV - OZDRAVNÝ POBYT §80

HLAVA V - MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ

Mateřská dovolená §81

Rodičovská dovolená §82

Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte §83

Společná ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené §84

HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNIC A PŘÍSLUŠNÍKŮ PEČUJÍCÍCH O DÍTĚ

Omezení při výkonu služby §85

HLAVA VII - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY

Obecná ustanovení §86

Prevence rizik a další povinnosti bezpečnostního sboru §87 §88

Osobní ochranné prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky §89

Povinnosti bezpečnostního sboru při služebních úrazech a nemocích z povolání §90

Služebny a služební prostředí §91

Práva a povinnosti příslušníka §92

ČÁST SEDMÁ - NÁHRADA ŠKODY

HLAVA I - PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM

Povinnosti a oprávnění bezpečnostního sboru §93

Povinnosti příslušníka §94

HLAVA II - ODPOVĚDNOST PŘÍSLUŠNÍKA ZA ŠKODU

Díl 1 - Obecná odpovědnost §95

Díl 2 - Zvláštní odpovědnost

Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je povinen příslušník vyúčtovat §96

Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů §97

HLAVA III - ODPOVĚDNOST BEZPEČNOSTNÍHO SBORU ZA ŠKODU

Díl 1 - Obecná a zvláštní odpovědnost

Obecná odpovědnost §98

Zvláštní odpovědnost za škodu na věci §99

Díl 2 - Odpovědnost za škodu při služebním úrazu nebo nemoci z povolání

Obecná ustanovení §100

Druhy náhrad §101

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po dobu neschopnosti ke službě §102

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě §103

Náhrada za bolest a za ztížení společenského uplatnění §104

Jednorázové odškodnění §105

Druhy náhrad poskytovaných po úmrtí příslušníka §106

Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem §107

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých §108

Jednorázové odškodnění pozůstalých §109

Náhrada věcné škody §110

Díl 3 - Společné ustanovení k odpovědnosti za škodu §111

ČÁST OSMÁ - SLUŽEBNÍ PŘÍJEM A ODMĚNA ZA SLUŽEBNÍ POHOTOVOST

HLAVA I - OBECNÉ USTANOVENÍ §112

HLAVA II - SLOŽKY SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU §113

Základní tarif §114

Stupnice základních tarifů §115 §115a

Tarifní třída §116

Tarifní stupeň §117

Příplatek za vedení §118

Příplatek za službu v zahraničí §119

Příplatek za sportovní reprezentaci §119a

Zvláštní příplatek §120

Náhradní volno a příplatek za službu ve svátek §121

Osobní příplatek §122

Stabilizační příplatek §122a

Odměna §123

HLAVA III - SLUŽEBNÍ PŘÍJEM VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH §124

Náhradní volno a služební příjem za službu přesčas §125

HLAVA IV - ODMĚNA ZA SLUŽEBNÍ POHOTOVOST §126

HLAVA V - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O SLUŽEBNÍM PŘÍJMU PŘÍSLUŠNÍKŮ A ODMĚNĚ ZA SLUŽEBNÍ POHOTOVOST

Určení složek služebního příjmu ředitele bezpečnostního sboru §127

Splatnost služebního příjmu §128

Výplata služebního příjmu §129

Srážky ze služebního příjmu §130

Nahlížení do právních předpisů o služebním příjmu §131

Postup při poskytování služebního příjmu za službu přesčas, příplatku za službu ve svátek a odměny za služební pohotovost §132

Informační systém o služebním příjmu §133

ČÁST DEVÁTÁ - NATURÁLNÍ NÁLEŽITOSTI A ZVLÁŠTNÍ POŽITKY

Naturální náležitosti

Služební stejnokroj nebo jiný oděv §134

Zvláštní požitky

Užívání služebních prostředků k jiným účelům §135

Náborový příspěvek §135a

ČÁST DESÁTÁ - NÁHRADY CESTOVNÍCH VÝDAJŮ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §136

HLAVA II - NÁHRADY CESTOVNÍCH VÝDAJŮ PŘI SLUŽEBNÍ CESTĚ

Druhy náhrad cestovních výdajů §137

Náhrada jízdních výdajů §138

Náhrada jízdních výdajů za cesty k návštěvě člena rodiny §139

Náhrada výdajů za ubytování §140

Stravné §141

Náhrada nutných vedlejších výdajů §142

HLAVA III - NÁHRADY VÝDAJŮ PŘI ZAHRANIČNÍ SLUŽEBNÍ CESTĚ §143

Náhrada jízdních výdajů §144

Náhrada jízdních výdajů za cesty k návštěvě člena rodiny §145

Stravné v cizí měně §146

Kapesné §147

HLAVA IV - NÁHRADY CESTOVNÍCH VÝDAJŮ V OSTATNÍCH PŘÍPADECH

Náhrada cestovních výdajů při studiu a při vyslání na studijní pobyt §148

Náhrada cestovních výdajů při vzniku nebo změně služebního poměru §149

Náhrada jízdních výdajů za místní hromadnou dopravu v místě služebního působiště §150

Náhrada výdajů při zařazení příslušníka do zálohy činné, který je vyslán k výkonu služby do zahraničí §151 §152

HLAVA V - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K NÁHRADÁM CESTOVNÍCH VÝDAJŮ §153

HLAVA VI - NÁHRADA STĚHOVACÍCH VÝDAJŮ §154

ČÁST JEDENÁCTÁ - VÝSLUHOVÉ NÁROKY

HLAVA I - ODCHODNÉ

Podmínky nároku na odchodné §155

Výměra odchodného §156

HLAVA II - VÝSLUHOVÝ PŘÍSPĚVEK

Podmínky nároku na výsluhový příspěvek §157

Výměra výsluhového příspěvku §158

Zvyšování výměry výsluhového příspěvku §159

Souběh výsluhového příspěvku s důchody §160

Souběh nároku na výsluhový příspěvek s nárokem na výsluhový příspěvek ze služebního poměru vojáka z povolání §161

Zánik nároku na výplatu výsluhového příspěvku §162

Povinnosti příslušníka, jemuž je poskytován výsluhový příspěvek §163

HLAVA III - ÚMRTNÉ A PŘÍSPĚVEK NA POHŘEB PŘÍSLUŠNÍKA §164 §164a

HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O VÝSLUHOVÝCH NÁROCÍCH

Doba rozhodná pro výsluhové nároky §165

Měsíční služební příjem pro účely stanovení výše výsluhových nároků §166

Výplata výsluhových nároků §167

Srážky z výsluhových nároků §168

ČÁST DVANÁCTÁ - ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Účastníci řízení §169

Předmět řízení §170 §171

Zastoupení §172 §173

Práva a povinnosti účastníka v řízení §174

Podání a postoupení podání §175

Doručování §176

Náklady řízení §177

HLAVA II - PRŮBĚH ŘÍZENÍ

Zahájení řízení §178

Zastavení řízení §179

Podklady rozhodnutí §180

Rozhodnutí §181

Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí §182

HLAVA III - ŘÍZENÍ O PROPUŠTĚNÍ PODLE §42 ODST. 1 PÍSM. D) §183

Zahájení zvláštního řízení §184 §185

HLAVA IV - ŘÍZENÍ O KÁZEŇSKÉM PŘESTUPKU A O JEDNÁNÍ, KTERÉ MÁ ZNAKY PŘESTUPKU

Ukládání kázeňských trestů §186

Postoupení věci §187

Zastavení řízení o kázeňském přestupku §188

Zvláštní postup při projednávání jednání, které má znaky přestupku §189

Zápis do evidence přestupků §189a

HLAVA V - PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ

Odvolání §190

Rozklad §191

Obnova řízení §192

Přezkumné řízení §193

Poradní komise §194

HLAVA VI - VÝKON ROZHODNUTÍ A PŘEZKOUMÁVÁNÍ PRAVOMOCNÝCH ROZHODNUTÍ SOUDEM

Výkon rozhodnutí §195

Přezkoumávání pravomocných rozhodnutí soudem §196

ČÁST TŘINÁCTÁ - INFORMOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ A PROJEDNÁVÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝKONU SLUŽBY A VZTAHY BEZPEČNOSTNÍHO SBORU A ODBOROVÉ ORGANIZACE

Právo na informace a projednání záležitostí týkajících se výkonu služby §197

Působnost odborové organizace a vyššího odborového orgánu §198

Kolektivní dohoda §199

Ochrana odborových funkcionářů a zabezpečení činnosti odborových organizací §200

ČÁST ČTRNÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Výklad některých pojmů §201

Osobní údaje §202

Služební hodnocení §203

Příslušník ve výslužbě §204 §205

Promlčení §206 §207 §208

Zánik práva §209

Lhůty §210

Počítání času §211

Zánik a přechod nároků po smrti příslušníka §212

Bezdůvodné obohacení §213

Mlčenlivost §214

HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §215 §216 §217 §218 §219 §220 §221 §222 §223 §224 §225 §226 §227 §228 §229

HLAVA III - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §230

Účinnost §231

Příloha č. 1 - Charakteristiky tarifních tříd příslušníků bezpečnostních sborů

Příloha č. 2

č. 169/2005 Sb. - Čl. V

č. 261/2007 Sb. - Čl. XLV

č. 341/2011 Sb. - §92

č. 183/2017 Sb. - Čl. CXLIV

č. 247/2017 Sb. - Čl. II

č. 181/2018 Sb. - Čl. V

č. 32/2019 Sb. - Čl. XVIII

č. 163/2019 Sb. - Čl. II

Nález Ústavníh soudu - č. 331/2005 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 36/2012 Sb.; č. 186/2012 Sb.; č. 235/2018 Sb.

INFORMACE

361

XXXXX

xx dne 23. xxxx 2003

x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, které x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx službu (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx služebního xxxxxx x organizační věci xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx České republiky, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) X čele Policie Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx prezident, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky je xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ředitel, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je ředitel, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx xx ředitel a Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx ředitel (xxxx xxx "xxxxxxx bezpečnostního xxxxx"). Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxx 5 let. Xxxxx osoba xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx více xxx dvakrát za xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xx služebním xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x povinnosti Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Výkonem xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy upravujícími xxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx služby, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx ve vzdělávacích, xxxxxxxxxxx x účelových xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a

e) plnění xxxxx Bezpečnostní informační xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx (dále xxx "zpravodajská služba").

§2

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxx stanoveném xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx organizační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx1).

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ministr, xxxxx je ředitel xxxxxxxxxxxxxx sboru odpovědný xx xxxxxxx bezpečnostního xxxxx nebo z xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozhoduje xxxxxx xxxxxx člen xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3) jinak, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxxxx sboru").

(3) Ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxx"), které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx nadřízený ředitele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx jím xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx povolaných k xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")4) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxxx x xxxxxxxxx ministr xxxxxx. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx úkolů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Ministr xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx spravedlnosti mohou xx xxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x plnění xxxxx jimi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazených v xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Nadřízený xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx pověřené xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx služebního xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xx 5 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx zpravodajských xxxxxx, a evidenci xxxxx x příslušnících xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xx služebního xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx požádali x převedení xx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x čísle xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx vzdělání. Xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx a průběžně xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xx zpravodajské službě x evidenci xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxx

(1) Systemizací se xxxxxx stanovení xxxxx xxxxxxxxxx míst včetně xxxxx xxxx příslušníků xxxxxxxxxx x zálohách x objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státním xxxxxxxxx xx příslušný rok xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx nadřízeným. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x úkoly, xxxxx xxxx bezpečnostní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).

(3) Návrh xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ministr xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxx x ministerstvu x x návrh xxxxxxxxxxx xxx příslušníky xxxxxxxx x policejní xxxxxxxx x xx xxxxx. Xxxxx systemizace xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx akademii x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ředitel xxxxxxxxxxxxxx sboru a xxxxxxxxx jej xxxxx xxxxxx schválené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu ředitel xxxxxxxxxxxx služby.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Služební xxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx, xxxxx řídí výkon xxxxxx dalších xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx služby.

(2) X xxxxxx služebního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Služební xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx platných xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx přehled průběžně xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxxx působiště

(1) Xxxxxxxxxx vykonává službu xxxxx potřeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

(2) Místo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxx xxxx,6) x xxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cestovních dokladů7) xxxx celní kontrolu xxxxx x xxxx,8) xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, i xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx oblast xxxxx sousedního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou9) (xxxx xxx "hraniční xxxxxxx").

§7

Xxxxxxxx hodnost, minimální xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx služebního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x tarifní xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnosti, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx:

&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx stupeň xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxx xxxxxx služebního xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
x) xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
-
&xxxx;
1.
 
b) xxxxxx referent
 
střední s xxxxxxxxx zkouškou
 
-
 
2.
&xxxx;
x) xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
-
&xxxx;
3.
&xxxx;
x) xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
2 xxxx
&xxxx;
4.
&xxxx;
x) xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
3 roky
 
5.
&xxxx;
x) xxxxxx inspektor
 
střední s xxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
5 xxx
&xxxx;
6.
&xxxx;
x) komisař
 
vyšší xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x bakalářském studijním xxxxxxxx
&xxxx;
6 xxx
&xxxx;
7.
&xxxx;
x) xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx
&xxxx;
7 xxx
&xxxx;
8.
&xxxx;
x) xxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
9 xxx
&xxxx;
9.
&xxxx;
x) xxxxxx rada
 
vysokoškolské v xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx
&xxxx;
10 xxx
&xxxx;
10.
 
k) xxxxxx xxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
12 xxx
&xxxx;
11.

(2) Xxxxx trvání xxxxxxxxxx poměru pro xxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §224 xxxx. 1 xx 3 a odst. 5.

(3) Xxxxxxx bezpečnostního xxxxx je oprávněn xxxxxxxx služebním předpisem xxx služební xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stupeň xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx pro služební xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Charakteristiky výkonu xxxxxx, které odpovídají xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x příloze.

(5) Xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx hodnost xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§8

Hodnostní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnostní xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx označení

a) xxxxxxxx rotný,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) vrchní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nadpraporčík,

f) vrchní xxxxxxxxx nadpraporčík xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx nadporučík,

h) vrchní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx plukovník,

j) vrchní xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovena 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx hodnostní xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jmenovat xxxxxxxx bezpečnostního xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hodnostního označení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§9

Xxxxx služebního poměru

Druhy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxx na xxxx neurčitou.

§10

Služební poměr xx xxxx určitou

(1) Do xxxxxxxxxx poměru xx xxxx určitou x xxxxxx 3 xxx xx zařadí příslušník xxx prvním xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx služebního poměru xx dobu xxxxxxx x trvání 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx 3 xxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx již xxx xx služebním xxxxxx xx dobu neurčitou, xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 5 let.

§11

Xxxxxxxx poměr na xxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx poměru xx xxxx neurčitou xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx dobu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx služby.

(2) Do xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx při přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx byl ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xx xxxx neurčitou nebo xx služebním xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxx x xx xxxx skončení xxxxxxxx méně xxx 5 xxx.

(3) Do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ředitel xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dnem vzniku xxxxxxxxxx poměru.

§11x

Xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v délce 6 xxxxxx. Xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10 xxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 247/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§12

Služební xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx x nejpozději xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxx poměru na xxxx určitou.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, zda xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx tříčlenná x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx ředitel bezpečnostního xxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx vykonání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osvědčení.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx překážka, služební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx mohl příslušník xxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx překážky.

(5) Příslušník, xxxxx nevykonal xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zkoušku xxxxxxxxxx opakuje xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 týdnů xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxx příslušník xxxxxxx xx služebního xxxxxx xx dobu xxxxxxx. Xxxxxxxx zkoušku lze xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxx obdobně.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zkoušku, obsah xxxxxxxx xxxxxxx, její xxxxxx, hodnocení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX, XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§13

Xxxxxxxxxxx k přijetí xx služebního poměru

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxxx

x) x xxxxxxx písemně xxxxxx,

x) xx xxxxxx 18 xxx,

x) xx bezúhonný,

d) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,11) xx-xx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx politické strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x jde-li x xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ani xxxxxxxx organizace,

i) nevykonává xxxxx xxxxxxxxxx činnost, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 4 xxxx. x) xx x), x) x x) x §68 xxxx. 2, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo kontrolních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx provozují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vyžaduje-li to xxxxxxxx zájem xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxxxxxx případech přijat xx služebního xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx hodnost, xx níž má xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x) x x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§14

Bezúhonnost

(1) Xx bezúhonného xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx

x) x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 xxxx,

x) x xxxxxxxxxx 15 letech xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx trestný xxx x horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 2 xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx než 5 xxx nebo x xxxxxxxxxxx trestu, nebo

d) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx z nedbalosti, xxxxxxxx xxxx jednání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, je x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx nepovažuje xxx xxxxx,

x) xxxxx trestní xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x rozporu x xxxxxxxxx kladenými xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxx má xxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 10 xxx, nebo xxxx v trestním xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx o podmíněném xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx x xx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx neuplynulo 5 xxx, xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx, xx-xx jednání, xxxxxx spáchal xxxxxxxxx, x rozporu s xxxxxxxxx kladenými na xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx psychotropních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) xxxx x xxxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxx, jako xx odsouzen xxxxx.

§15

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx13) xx xxxxxxx výpisu xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx registrujícím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výsledku xxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx posudku x xxxxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx13), který xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx občan xxxxx xx xxxxxxxxxxx vedoucímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx považuje xxxxx, x něhož xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxxx předpisem xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx se zjišťováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a dobu xxxx xxxxxxxxx.

(7) Ministerstvo x dohodě s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobnostní xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon služby x xxxxxxxxxxxxx sboru, xxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx psychologa xxxxxxxxxxxxxx sboru a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx je zahájeno xxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X případě, že x bezpečnostním sboru xxxx volné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxx zpracovává jeho xxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) vyžádat xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,15)

x) vyžádat xxxx x evidence přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů,

c) xxxxxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxxx šetření x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx sbor xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru x xxxxxx služebního xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx poměru x dobou jeho xxxxxx, xxxxxxxxx zařazením, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx služby, výší xxxxxxxxxx příjmu x xxxxxxxxx termínem, délkou xxxxxxxx, podmínkami xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx občana xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, rasy, xxxxx xxxxx, pohlaví, sexuální xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo sociálního xxxxxx, majetku, rodu, xxxxxxxxxxx x rodinného xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x z důvodu xxxxxxxx x odborových xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx výjimky xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přímo, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxxx x diskriminaci.

(5) Xxxxx, xxxxx xx uchází x přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx neoznamují.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx uchovává osobní xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru, x údaj o xxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx.

§17

Xxxxx xxxxxxxxxx poměru

(1) Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx do služebního xxxxxx obsahuje výrok x

x) dni vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx služebního xxxxxx,

x) době trvání xxxxxxxxxx poměru,

e) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) složkách xxxxxxxxxx xxxxxx a

i) zkušební xxxx.

(2) Služební xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ředitele Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx funkce xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.3)

(3) Xxxxxxxx poměr xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx. X den xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušník služební xxxx, který xxx: "Xxxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxx, xx při výkonu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní a xxxxxxxx xxxxxxxx, plnit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nikdy xxxxxxxxxx xxxxx služebního postavení. Xxxx xx vždy x xxxxx chovat xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx neohrozil xxxxxx xxxxxx bezpečnostního xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vlastní xxxxx." Služební slib xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podpisem. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx služební xxxx anebo xxx xxxxx x výhradami, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x výkonu služby x xxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxx x přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx mu x xxx bránila xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx služebního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx do týdne, xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx zruší.

§18

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx přijetí xx služebního xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx které xx stanovena služební xxxxxxx referent nebo xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Příslušník xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, než xx uvedena x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx §22 odst. 5.

(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx poměru xx xxxx neurčitou, lze xxx přijetí do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx služební xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx již x předchozím xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Příslušník xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx místo, xx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, na xxx xxx xxxxxxxxx.

XXXXX II

ZMĚNY XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx volných xxxxxxxxxx míst

§19

Služební xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx sboru. Xx xxxxxxxxxxxxxxxx zejména systemizovanou xxxxxxxx hodností, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dalším xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, náplní xxxxxxxx xxxxxxxx, rozsahem xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, musí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxx oboru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx požadavek, jestliže xx pro xxxx xxxxx stanoven. Xxxx xxxx xxxxxxxx vzdělání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx přijetí do xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 5. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx splnění xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nemusí xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x příslušník xxx ustanovení xx xxxx služební xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4, §26 xxxx. 1, 2 a 4 x §27 xxxx xx xxxxxx ze xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx část xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx.16)

(4) Zaměřením xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dosažené

a) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x programech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orientovaných xx xxxxx xxxxxx.17)

(5) Dalším xxxxxxxx požadavkem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx požadavek xx užší xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx sbor xx povinen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, umožnit xxxxxxxxxxx odborné přípravy xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanoví xx xxxxx xxxxxxxx místo x xxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxxxxx téhož xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) dosáhl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnost, x

1. byl odvolán x xxxxxxxxxxx služebního xxxxx x důvodu xxxxxxxxx v §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3, anebo §26 xxxx. 2,

2. xx zařazen xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx 3 po xxxx xxxxxxx 1 xxxx,

3. xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx neplacené, xx níž xxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. a),

4. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a

1. xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa x xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 4,

2. xx zařazen xx zálohy pro xxxxxxxxx nezařazené xxxxx §32 odst. 1 xxxx 3 xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, anebo xx xxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxx §32 odst. 2,

3. xx být xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. x), x xxxxx xx ustanovit xx xxxxxxxx místo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxx xx toto místo xxxxxxxxxxx jiného bezpečnostního xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby, xxxxx

x) xxxxxx požadovanou xxxxxxxx xxxxxxx, x

1. xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1, 2 nebo 3, xxxxx §26 xxxx. 2,

2. xx zařazen xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx 3 xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxx xxx požadovanou xxxxxxxx xxxxxxx, x

1. xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx služebního místa x důvodu uvedeného x §26 xxxx. 4,

2. je zařazen xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxx 3 po xxxx xxxxx xxx 1 xxx xxxx xx xxxxxxx do xxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 2.

(3) Xxxxx-xx xxxxx služební xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxxxx funkcionář xxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx

1. odvolán x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4,

2. při xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx služebním xxxxxx (§18 odst. 3),

3. přijat xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx do služební xxxxxxxx referent xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostního xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služební xxxxxxx a který

1. xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4, nebo

2. má xxx vyňat ze xxxxxx xxxxx, zálohy xxx studující xxxx xxxxxx neplacené, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx §33 písm. x), xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx zpravodajské xxxxxx, xxxxx dosáhl xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnost a xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z důvodu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxxx téhož xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx zpravodajské xxxxxx, který

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stupeň xxxxx, xxx xx služební xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vrchní xxxxxxxx, x byl xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxxx §26 xxxx. 3,

2. xxxxxx požadovanou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§215 xxxx. 6),

3. xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx zařazen xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 1 rok nebo xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx zálohy xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx podle §33 xxxx. x), a x ustanovení na xxxxxxxx místo xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x který byl xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedeného v §25 odst. 4.

(4) Xxx xxxxxxxxxx volného xxxxxxxxxx xxxxx využívá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušnících xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x převedení na xxxx služební xxxxx. Xxxxxxx bezpečnostního xxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx služební xxxxx xxxxxxx neobsadí.

(5) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx.

§20a

(1) Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který

a) byl xxxxxxx x dosavadního xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §25 odst. 1 xx 3 xxxx §26 xxxx. 2,

x) xx zařazen do xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxxx 3, xxxx

x) xx xxx vyňat xx xxxxxx xxxxx, zálohy xxx studující xxxx xxxxxx neplacené.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxx odstavce 1, může ředitel Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 4 xxxx §26 xxxx. 4,

x) příslušníka jiného xxxxxxxxxxxxxx sboru, jestliže xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) občana, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx obsazování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx zařazených x xxxxxx.

§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 341/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§21

(1) Služební funkcionář xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx volné xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx, xxxxx

x) byl xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1 xx 3, §26 xxxx. 2 a 4 xxxx §27,

x) xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx být xxxxx ze zálohy xxxxx, zálohy pro xxxxxxxxx, zálohy xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx služební funkcionář xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 4, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

1. xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx uvedených x §25 xxxx. 1 xxxx. x),

2. xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxx xxxxxxx x dosavadního služebního xxxxx xxxxx §25 xxxx. 4, xxxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xx služebního xxxxxx.

(3) Xxx obsazování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxxxxx zařazených xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nezařazené.

§22

Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxx služební xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §20, vyhlásí xxxxxxx bezpečnostního sboru xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výběrové xxxxxx. Výběrové řízení xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obsazování xxxxxxx služebních xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, asistent, xxxxxx asistent a xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx nižší, xxx xx služební xxxxxxx xxxxxxxxxx pro volné xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx řízení se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má služební xxxxxxx o jeden xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx místo, vykonává xxxxxx v bezpečnostním xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výběrové xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx sboru. Xxxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxx xxxxxxxx a obor xxxx zaměření vzdělání, xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx služebního xxxxxxxxx xxxx dosahovat xxxxxxx xxxxx dobrých xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx místa, xxx xxxxx xx stanovena xxxxxxxx hodnost xx x 2 stupně xxxxx, se xxxx xxxxxxxxx příslušník, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx služby.

(4) Xx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx stanovena xxxxx služební hodnost, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx hodnosti xxxxxx xxxxxxx, se může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxx xxxxx služební xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx služebního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výsledků xx xxxxxx služby.

(5) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx služební xxxxx xxxxxxxxx řízením xxxxx xxxxxxxx 2, 3 xxxx 4, xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zvlášť vyznačen xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x občan, xxxxx splňuje podmínky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§23

Xxxxxx xxxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx místo xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx, popřípadě jiným xxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx které xxxx stanoveny xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx výběrové xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx služební funkcionář xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušníka, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx příslušníka xx xxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx, ustanoví xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx volných xxxxxxxxxx míst, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx služební xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x jakém xx umístili, x xxxxx počtu obsazovaných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx řízení xxxx xxx ukončeno se xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxx výběrového xxxxxx xxxx vhodný xxx obsazované xxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nové xxxxxxxx řízení.

§24

Xxxxxx osobní působnosti xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx §22 x 23 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Převedení na xxxx xxxxxxxx xxxxx

§25

Xxxxxxxxx xx xxxx služební xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx odvolán x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxx x důsledku organizačních xxxx xxxxxxx,

x) zanikla xxxxxxxx xxxx osvědčení, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,11) xxxx

x) xxxxxx zdravotní, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx toto xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx převodu xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) X dosavadního xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxx, příslušnice xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxx xxxx služby.

(4) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x dosavadního xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže o xx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx odvolán x xxxxxxxxxxx služebního xxxxx podle xxxxxxxx 1, 2 xxxx xxxxxxxx 4, xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx místo, xxx xxxxx je stanovena xxxxxx xxxxxxxx hodnost, x xx x x jiném xxxxx xxxxxxxxxx působiště.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 3 je xxxxxxxxxx xx jiné xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§26

Převedení na jiné xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx odvolán x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a ustanoven xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx stanovena xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx následující x xxxxxx vhodnosti, x xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §23 odst. 2.

(2) Xxxxxxxxxxx lze xxxxxxx z dosavadního xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx místo, xxx xxxxx je stanovena xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx x dosavadního xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx stanovena xxxxxxxx xxxxxxx referent, xxxxxx xxxxxxxx, asistent x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stupeň xxxxx, xxxxxxxx splňuje xxxxxx vzdělání, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx lze xxx odvolat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa x xxxxxxxxx na xxxx služební místo, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výsledků xx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxx odvolat z xxxxxxxxxxx služebního xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx služební xxxxxxx, vyžaduje-li xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx místo xx xxxxxxxxxx případech

Ředitel bezpečnostního xxxxx xx po xxxxxxxx funkčního období xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx služební místo x bezpečnostním xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jestliže x to xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx služebního působiště, xxxx jestliže x xx xxxxxx, x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxx

§28

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa x xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx,

x) zvláštní,

d) pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zálohy podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxx stanovit x xxxx xxxxx služebního xxxxxxxxx.

§29

Záloha činná

(1) Do xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x) k xxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx

1. x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx mezinárodních xxxxx18),

2. x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx18a).

(2) Xx příslušníky x xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou vysláni x xxxxxx služby xx zahraničí, xx xxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§30

Xxxxxx pro xxxxxxxxx

Xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx volno xxx xxxxxx xxxxxx, je-li xxxx studium xxxxx xxx 12 měsíců.

§31

Xxxxxx zvláštní

Do zálohy xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx příslušníka xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx.

§32

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx zálohy xxx přechodně xxxxxxxxxx xx zařadí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xx dobu xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxxx organizačních xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,11)

x) který byl xxxxx ze xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx, zálohy xxxxxxxx xxxx xxxxxx neplacené, xxxx

x) xxxxx pozbyl xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx služební xxxxx,

x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru na xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služebního xxxxx xxxxx §26 xxxx. 4 a xxxxx xxxxx ustanovit xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxx nižší xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx záloze může xxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx.

(3) Xx zálohy pro xxxxxxxxx nezařazené xx xxxxxx též těhotná xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kojí, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx bezpečnost a xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx služby, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx ji xxxxxxxxx xx jiné xxx xx vhodné služební xxxxx.

§33

Záloha neplacená

Do xxxxxx xxxxxxxxx se zařadí xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx služební xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxxxx.

§34

Ustanovení xx služební xxxxx xx vynětí xx zálohy

(1) Příslušník xxxx být xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, pro studující, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. x), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx stejná xxxxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxx ustanoven xxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxx.

(2) Příslušník xxxx xxx xx xxxxxx ze zálohy xxx přechodně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx stanovena stejná xxxxxxxx hodnost xxxx xxx xxxxxxxx místo, xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx zařazením xx zálohy. Xxxxxxxx-xx xx xx 1 xxxx xx zařazení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx stejná xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnost x 1 stupeň xxxxx, xxx je stanovena xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zastával před xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xx x x xxxxx místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxx po xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, do xxx xxx zařazen xxxxx §33 xxxx. x), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xx služební xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx služební xxxxxxx jako xxx xxxxxxxx místo, xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx zařazením do xxxxxx, x xx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx ze xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která trvala xx xxxx kratší xxx 1 xxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. x), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§35

Xxxxxxxxx xx xxxx služební xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx jmenován xx xxxxx služební xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx služební xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je jmenován xx nižší xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx stanovena xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§36

Převelení

(1) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx zájmu xxxxxx x xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx služební xxxxxxx xxxxxxxxxxx určené x plnění xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 60 xxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx-xx x úkoly vyplývající x xxxxxxx xxxxxxx,19)

x xx i x xxxxx xxxxx, xxx xx jeho xxxxx xxxxxxxxxx působiště.

(2) Služební xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx, xx po xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i jinému xxxxxxxxx příslušníkovi.

§37

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Příslušníka xxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx místo služebního xxxxxxxxx.

(2) Služební xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxx služební xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Příslušníka xxx xx xxxxxx xxxxxxx znalostí, dovedností x xxxxxxxxxx potřebných x výkonu xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, zejména na xxxxxxx, do kurzu xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xx x xx xxxxxx xxxxx, xxx je xxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Služební xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi.

(3) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§39

Xxxxxxxxxxx na jiném xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxx pověřit xxxxxxxxxxxx xx jiném xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx stanovena stejná xxxx vyšší služební xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je na xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx probíhá xxxxxxxx xxxxxx,

x xx i x jiném xxxxx, xxx je xxxx xxxxx služebního působiště.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služební xxxxx x

x) má xxxxx xx propůjčení služební xxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§40

Xxxxxxxxx výkonu služby

(1) Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx služby xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxx ponechání ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a povinnosti, xxxxx pro xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.5)

(3) Služební xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx příslušníkovi zproštěnému xxxxxx služby xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx místě, které xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nástupu k xxxxxx služby.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx přestupku, xx xxx xxxxx k xxxxxxxxxx příslušníka xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §42 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx skončení xxxxxxxxxx poměru.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx služby, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx.

XXXXX III

SKONČENÍ XXXXXXXXXX XXXXXX

§41

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) propuštěním,

d) xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx, v xxxx xxxxxxxxxx dovršil xxxx 65 xxx.

§41x

Xxxxxxx služebního poměru xx xxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služební xxxxx x bez xxxxxxx xxxxxx. Služební xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcionáře xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 247/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§42

Propuštění

(1) Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx spáchaný x nedbalosti a xxxxxxx, kterým xxxxxxx xxx xxxxxxx, je x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) bylo v xxxxxx o úmyslném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx22), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx23) nebo xxxx pravomocně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx23a) x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx v rozporu x požadavky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx dobrou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) porušil xxxxxxx xxxxxxxxx v §47,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky,

h) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxxxxxxxxx pozbyl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,24)

x) podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pozbyl osobnostní xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) uplynula xxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2 x xxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxx osvědčení, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,11) a nelze xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xx 1 roce xxxxxxxx v xxxxxx xxx přechodně nezařazené.

(3) Xxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx propuštěn, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxx byl ustanoven, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx organizačních xxxx x xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx,

x) mu xxxxxxx platnost xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx určenou xx styku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,11) a xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx služební xxxxx, nebo

c) dosáhl xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx služebního xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx o propuštění x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b) až x) x xxxx. x) x xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 1 roku xxx xxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxx propuštění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxx. x) až x) xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx,

x) xxxx. l) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujících xx xxx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx. x) xxxxxx jeho služební xxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služební xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příslušníka x xxxx xxxxxx.

(6) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx služební xxxxx uplynutím 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx x propuštění, xxxxxxxx služební funkcionář xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx kratší.

§43

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Příslušník xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Potvrzení x výkonu služby xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxx xxxxxx služebního xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x osobě, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx služebního xxxxxx x x případě xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx průměrného xxxxxxx x x xxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx25a) x

x) xxxxxxxxx x bezpečnostnímu xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx služební xxxxxxxxx.

§44

Nároky xx zrušení xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru

Dojde-li ke xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI XXXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX PRÁV

§45

Základní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) dodržovat xxxxxxxx kázeň,

b) xxxxxx xx jednání, které xxxx xxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxx xx zájmy xxxxxxxx x ohrozit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlastní xxxx xx prospěch xxxxxx osob informace xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x souvislosti x xxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x nichž se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx příslušník xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx předpis26) xxxxx,

x) prohlubovat xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zastávané xxxxxxxx místo x xxxxxxxxxx se jejímu xxxxxxxxx služebním xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx služební xxxxxxxxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxx osobní údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vykonávat xxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx politickým, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, které ohrožují xxxx ztěžují xxxxx xxxxxx, a skutečnost, xx xxx&xxxx;xxxxxxxxxx uznán xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) chovat se x xxxxxx x x xxxx mimo xxxxxx xxx, xxx xxxx jednáním xxxxxxxxx xxxxxx pověst xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx po xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému x xxxxxxxxxx přestupku, xx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx příslušník xx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a vycvičeni,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinností,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx povinností a

e) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx závad x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx neučiní, xxxxx xx jím xxxxx xxxxxxx důležitý xxxxx xxxxxx.

§46

Služební xxxxx

(1) Služební xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx, řádném x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx vyplývají x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozporu s xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx povinen xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx výkonu služby. X xxxxxxx, xx xx okolnosti xxxxxx xxxxxx neumožňují, učiní xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx skutečnost xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxx, xxx takový xxxxxx xxxxx.

(3) Příslušník nesmí xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx trestný čin.

Omezení práv xxxxxxxxxxx

§47

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jejich prospěch; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxx organizace.

§48

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, x xxxxxxxx případů, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x výjimkou členství x řídících xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx je xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx prosazovat její xxxxx.

(2) Příslušník může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx než službu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Služební xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx podmínky, xx xxxx xxxxxxx nemůže xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx služby, x xxxxxxxx dobré xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Služební xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxx x výkonem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx po doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxx zbytečného odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx služebního xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x §29, 31 xxxx x §68 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx rodičovská xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx organizaci, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx vykonávanou xx xxxxxx vazby,

g) činnost xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx služby,

h) xxxxxxx vykonávanou x xxxxx členství x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx právnických xxxx, jejichž zřizovatelem xxxx xxxxxxxxxxxx je xxxx, a

i) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; touto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx činnost vykonávaná x xxxxx členství x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx agenta, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx svědka xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxx započetím jejího xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx započetí xxxxxx xxxxxx, nelze-li xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx okolnosti xxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXX X KÁZEŇSKÉ XXXXXX

§49

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx lze xx projevení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx anebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx příkladné xxxxxx služebních povinností xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx služby xxxxxxxxxxxx x xxxxxx služebního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxx pochvala,

b) xxxxxxxx xxxx věcný xxx, anebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstvem xxxxxxxxxxxx, zpravodajskými službami x Generální inspekcí xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx přestupek

(1) Kázeňským xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx porušuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x trestný xxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx přestupku. Xx xxxxxx jednání xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx služby xxxxxxx x závěru služebního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx přestupek xx spáchán z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx příslušník

a) xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx porušit xxxxxxxx xxxxxxxxx, ale xxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) nevěděl, xx xxxx xxxxxxxx xxxx porušit xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx to xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) chtěl xxxx xxxxxxxx porušit xxxxxxxx povinnost, xxxx

x) xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost, x xxx xxxxxx, že xx xxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx se xxxxxxxx x opomenutí xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx povinen.

§51

Kázeňský xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx ukládá kázeňský xxxxx

x) písemné napomenutí,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx tarifu xx x 25 % na dobu xxxxxxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) propadnutí xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxx uložit xxxxx za xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.20) Lze xx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

(3) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxx přestupek xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXX XXXXXX, XXXXXXXX POHOTOVOST X XXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXX XXXXXX

§52

Xxxxxxxx xxxx služby x xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx příslušníka xxxx 37,5 xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx kratší xxxx xxxxxx v xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, x xxx xxxx konána xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x týdnu xxxxx xxxxxx stanoveného rozvržení xxxx xxxxxx. Xx 1 xxx xxxxxx xxxxxx se považuje xxxxx pětina xxxxxxx xxxx uvedené xx xxxx xxxxx.

§53

Rozvržení xxxx služby

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx předem xxxxxxxxx xx xxxxxx 1 xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpravidla xxxxxxxxxx 3 dny xxxx nástupem xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx povaha xxxxxx stanovit příslušníkovi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx směny určí xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na 5 xxx v xxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, jestliže je xx možné, na xxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxx x jednotlivých xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx 2 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx.

(3) Xxx nerovnoměrném rozvržení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx služby nebyla xxxxxx xxx 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx 24 xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx.

(4) Za dvousměnný xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se považuje xxxxx služby, x xxxx xx příslušníci xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nebo xx xxxxx směnách v xxxxx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se považuje xxxxx xxxxxx, x xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx střídají ve xxxxxxx x rámci 24 xxxxx po xxxx jdoucích k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx 24 hodin denně xx 7 xxx x xxxxx, xxxx x takovém xxxxxx xxxxxxxxxx službu xx 24xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5.

(5) Za xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 16 hodin xx x příslušníka Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx 24 xxxxx, x němž xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx 16 xxxxx stanovena xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx službu (xxxx xxx "xxxxxxxx") x xxxxxx 8 hodin.

§54

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx přesčas xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x týdnu xxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx přesčas v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx činit x xxxxxxx xxxx xxx 10,5 hodin xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které může xxxxx xxxxxxx 52 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx po dobu xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx případech xx nezbytnou xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3.

(5) Xx xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx přípustné služby xxxxxxx xx vyrovnávacím xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx příslušníkovi xxxxxxxxxx náhradní volno, x služba přesčas x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx.

§54a

Dny xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ve xxxxxx

(1) Dny xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xx které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, x svátky.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx nařídit xxxxx xxxxx xxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx režimu xxxxxx xx xxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 247/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§55

Xxxxxx x xxxx

Xxxxxx x xxxx xx xxxxxx konaná x xxxx od 22 xxxxx xx 6 xxxxx.

§56

Xxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx služby rozhodnout x uplatňování xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx směny x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zásad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionářem (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxx"). Xxxx dvě xxxxx volitelné xxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx (xxxx xxx "pevná xxxx xxxxxx").

(3) Xxxxxxx x konec xxxxx xxxx služby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx základní xxxx xxxxxx x xxxxx x rozsahu 37,5 hodiny xxxxxx xxxxx doba xxxxxx x jednotlivých dnech xxxxxxx 5 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx služební funkcionář xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx doba xxxxxx xx začátku xxxxx xxxxxx nejméně xxxxxx.

§57

Formy xxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxx služby xxxx xxx uplatněna xxxx

x) pružný den xxxxxx, xxx němž xx xxxxxxxxxx volí xxxxxxx xxxxx x xx povinen x xxxxxxxxx den xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxx služby, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx začátek x xxxxx xxxx x je povinen x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x týdnu, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx služby, při xxx xx příslušník xxxx začátek x xxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§58

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Překážka xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx posuzuje xxxx xxxxx služby pouze x rozsahu, v xxxx xx pevné xxxx služby xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx službě xxxxxxx xx xxxxxxxxx doby xxxxxx, xx xxxx xxxxx služby neposuzuje x xxxxxxxxxxx se xx xx služební xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, po xxxxxx xx příslušník xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx celá tato xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru se xxxxxxxx xxxx výkon xxxxxx, xxxxxxxx zasáhla xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx jednotlivý xxx při xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx služby, xxxxxxx x rozsahu xxxxx směny xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxx

x) pružného xxxxx xxxxxx anebo čtyřtýdenní xxxxxx doby služby, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxxxxxx xx týden xxxx 4 xxxxx.

(3) Xxxxxxxx příslušník xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx zasáhla do xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dne xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx xxx xxxxxxxxx pružného xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx čtyřtýdenní dobu xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pružné xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx část xxxx xxxxxx vykonat do xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li služební xxxxxxxxxx na žádost xxxxxxxxxxx jinou xxxx xxxxxx xxxxxx. Vykonání xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx možné xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx při

a) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx době xxxxxx, která xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ji konal xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx služby x xxxxx, x při xxxxxxxxx čtyřtýdenní pružné xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx příslušník xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx připadající xx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) X službu přesčas xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx stanovenou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx čtyřtýdenní období xxx uplatnění čtyřtýdenní xxxxxx doby služby x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) konal xxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxx x xxxxx xxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx nemohl xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxx (xxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonat xxxxxxxxxx týdenní (xxxxxxxxxxx) xxxx služby.

Služební xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tuto xxxxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Přestávky ve xxxxxx

§60

Xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx

(1) Příslušník xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx x odpočinek, xxxxxxx xx xxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx příslušníka xxxxx, x xx xxx xxxxxx xxxxx

x) xx 9 xxxxx x xxxxxxx 30 xxxxx,

x) xxx 9 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 30 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činily xxxxxxx 15 minut.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx x odpočinek xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx být xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doba xx jídlo x xxxxxxxxx.

§61

Přestávka ke kojení

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx dítě, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stanovenou dobu xxxxxx x týdnu, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx do xxxxx 1 roku xxxx věku xxx xxxxxxxxxxx přestávky xx xxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxxxx jedna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx službu xx xxxx xxxxxx, xxxxx alespoň po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v týdnu, xxxxxxxx se jí xxxxx jedna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxx xx xxxxx 1 xxxx jeho xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX POHOTOVOST

§62

(1) Xxxxxxxxxxxxx lze nařídit xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxx zájmu služby, xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pohotovost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx služby xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx pobytu (xxxxxxxxx) xxxx xx jiném xxxxx xxxxxxx služebním xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXX ODPOČINKU

§63

Nepřetržitý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 10 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, lze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx 6 xxxxx.

(2) Do xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx služební xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx 24 xxxxx xxxxx §53 xxxx. 5, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxxxxx má x xxxxxx xxxxx nárok xx nepřetržitý xxxxxxxxx x trvání xxxxxxx 36 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přesčas, xxx mu nepřetržitý xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx 12 xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx nepřetržitý odpočinek, xx který xx xxxxx, poskytnout x xxxxxxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

§65

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx na 6 týdnů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xx poměrnou xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxx tak, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxxx. Vznikne-li xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x měsíci, xx xxxxx xx poměrnou xxxx dovolené x xx tento xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx, v němž xxxxxxxxxxxxx služební poměr xxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 dnů.

§66

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxx zájmům xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx ji xxxx vyčerpat xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx příslušník xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx ji xxxx xxxxxxxxxx vyčerpat do xxxxx následujícího kalendářního xxxx. Služební xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, určit čerpání xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2 xxxxx x kalendářním xxxx, xxxxxxxx mu xx xx vznikl nárok. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx předem; xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx určený nástup xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nástupu xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x odvoláním x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxx xxxxxxx dovolené na xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx otcovské xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx uznán xxxxxxxxxx xx službě nebo xx xx vypláceno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx dobu, xx xxxxxx xx příslušnice xx mateřské xxxx xxxxxxxxxx dovolené xxxx xxxxxxxxxx xx rodičovské xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx důležitých xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx čerpání xxxxxxxx jen xx xxxx žádost.

(4) Požádá-li xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxxxxx navazovala xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx příslušník x xxxxxxxxxx dovolené xxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dovolenou, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx-xx příslušník během xxxxxxxx uznán xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xx vyplácena xxxxxxxx, dovolená xx xx přerušuje; to xxxxxxx, xxxxxxxx služební xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxx xxxx péče x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Dovolená xxxxxxxxxxx xx také xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rodičovské dovolené.

(6) Xx xxxxx, xxxxxxxxx xx 1 den xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §52 xxxx. 2.

§67

Xxxxxxx dovolené

 (1) Xxxxxxxxxxxxx xx krátí dovolená xx xxxxxxx 90 xxx neschopnosti ke xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx každých xxxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x další jednu xxxxxxxxxx výměry dovolené, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce, za xxxxx xx mu xxxxxxxx poskytuje, z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniklé v xxxxxxxx služebního xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx x nařízené xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zameškaných 30 xxx o jednu xxxxxxxxxx výměry xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, za xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx

x) xxxxxxxx do xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zálohy xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx do zálohy xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušníkovi x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zproštění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx doplacen xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dny x x kalendářním xxxx xx xxxxxxx.

XXXXX IV

SLUŽEBNÍ XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§68

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obecného zájmu, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Překážkou ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx povinnosti x xxxxx jiného xxxxx x obecném xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxx.

(3) Xx výkon xxxxxxx funkce xx xxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx zejména výkon xxxxxxxxxx svědka, znalce xxxx xxxxxxxxxx předvolaného x jednání soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx:

x) xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx biologických materiálů,

b) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx dobrovolných xxxxxx, xxxxxxxxx akci Xxxxxx xxxxxx, Vodní xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu funkce x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx příslušníka xxx přednášce nebo xxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxx.

§69

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx.

(2) Služební xxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx, na xxxxx x xx xxxxx xxxx x dále x xxxxxxxx po xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx služby x xxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x x době 48 xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx biologických xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx, poskytne se xxxxxxxx volno xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nepřítomnosti xx xxxxxx.

(3) Služební xxxxx xxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx účasti xx xxxxxx xxxxx §68 odst. 5 xxxx. x) se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu.

(4) Služební xxxxx podle §68 xxxx. 5 xxxx. x) se poskytne x xxxxxxxx nutném xxxxxxx, xxxxxxx xxxx 3 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx nebrání xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nejméně po xxxx 1 roku xxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxx pracoval soustavně x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx soustavné x xxxxxxxxx práce xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxx zdravotně xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru.

(5) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx funkce x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10 xxx x xxxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx volno při xxxxxxxxxx xxxxxxxx překážkách xx službě

§70

(1) Nemůže-li xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávat x důvodu důležitých xxxxxxxx překážek ve xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Důležité xxxxxx překážky ve xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxx xxxx ošetření xxxxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx manželky (xxxxxx) xx zdravotnického xxxxxxxx x xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) doprovod člena xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx,

x) doprovod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx sociální xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 10 xxx, ošetřování xxxxxx nemocného člena xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x péče x xxxx xxxxxx 10 xxx x xxxxxx, že

1. xxxxxx xxxxxxxx zařízení, x xxxxx xxxx dítě xxxxx je, xxxx xxxxx, xx které xxxxx, byly xxxxxxxx x xxxxxxxx příslušných xxxxxx,

2. xxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx v péči xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx docházet xx xxxxx, nebo

3. xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx pečuje, onemocněla xxxx xx byla xxxxxxxx karanténa (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx;

xxxxxxxx poskytnutí služebního xxxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxx oprávněným xxxx souběžné poskytnutí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx svatba, xxxxxx xxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, účast xx xxx nebo účast x delegaci na xxxxxx určeném služebním xxxxxxxxxxxx, nebo

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx do jiného xxxxx služebního xxxxxxxxx.

§71

(1) Služební xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušníka xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, doprovodu xxxxxxxx (družky) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx rodiny xx zdravotnického xxxxxxxx x vyšetření xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxx dítěte do xxxxxxxx sociální péče xxxx xx internátní xxxxxxxxx školy xx xxxxxxxx v nezbytně xxxxxx rozsahu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rodiny xxxx xxx xxxx x dítě xxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 9 xxxxxxxxxxxx dnů, x xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 16 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ošetřování xxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx člena xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxx xx 2 xxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx svatbě xxxx x rodičů x xxx xxxxxx xx xxxxxx člena rodiny xx poskytne xx 1 xxx, xxx xxxxxx v xxxxxxxx xx pohřbu xxxxxxx xxxxxxxxx funkcionářem se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu, nejdéle xx 1 xxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx místo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxx na 2 xxx.

§72

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx dalšího xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx nárok xx udělení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx výběrovém xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx nařízeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 10 xxx x kalendářním xxxx.

§73

Xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx

(1) Příslušníkovi lze xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx denním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vysoké xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, x xx xx xxxx trvání studia.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx:

x) na xxxxxxx škole xxxx xxxxx odborné škole x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x konzultacích, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. 8 xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx,

3. 10 xxx xx přípravu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx maturitní zkoušky,30)

4. 20 xxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx31) a

b) xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu

1. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

2. 14 xxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

3. 2 xxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx 40 xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky32) x bakalářském studijním xxxxxxxx,

5. xxxxxx 80 xxx xx xxxxxxxx x vykonání státní xxxxxxxxx zkoušky33) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxx 40 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a

6. xxxxxx 40 dnů xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx doktorské xxxxxxx.34)

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 2 x xxxx. x) bodu 2 se xxxxx xxxxx celého xxxxxxxx xxxx akademického xxxx. Xxxxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx straně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, může xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§74

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx setrvat xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se studiem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služební volno xxxxx §73 xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx35) xx služebním xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx poskytnuto služební xxxxx xxxxx §73 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx povinen po xxxxxxxx studijního xxxxxx xxxxxxx xx služebním xxxxxx xx xxxx 3 let, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx částku 100&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytem. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx skončí x xxxxxxx studia.

(3) Xxxxxxx spojené se xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušníkovi xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx překročit xxxxxx

x) 200 000 Kč, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx,

x) 400&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxx studium na xxxxxx xxxxx,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx škole,

d) 150&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x bakalářském xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 200&xxxx;000 Xx, jde-li x studium xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu, anebo

f) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx-xx příslušník povinnost xxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx spojených xx studiem xx xxxxxxx sníží.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx náklady spojené xx studiem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaniká x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 písm. x) xx x), xxxx. 2 x xxxx. 3 xxxx. x) nebo x).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx vrátí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx se studiem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx při opětovném xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dodatečně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx sbor xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxx povinnosti.

§75

Xxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx příslušník x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nerovnoměrně, považuje xx xx 1 xxx xxxxxxx služebního xxxxx xxxx xxxxxxx x §52 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podle §68 odst. 5 xxxx. c) xxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) až x) známa xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXX XXX POSKYTNUTÍ XXXXXXXXXX XXXXXX

§76

Xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx volno bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

PODMÍNKY VÝKONU XXXXXX

XXXXX X

XXXX X XXXXXXXXXXX

§77

Xxxxxxxxxx v oblasti xxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx ani xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze služebního xxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx důstojnosti.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, sexuální xxxxxxxxx, jazyka, náboženského xxxxxxx nebo víry, xxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxx, členství x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxx, barvy xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje za xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx zahrnující xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx, je nebo xx xxxxx xxx x důvodu uvedeného x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx než x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx zdánlivě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nevítané a xxxxx záměr nebo xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx důstojnosti xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx nepřátelského xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Sexuálním xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněně xxxxxxx jako xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vede xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx oprávněně xxxxxxx xxxx podmínka xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru. Sexuální xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pohlaví.

(7) Za xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx věcný xxxxx spočívající v xxxxxxxxxxxxx xxxx požadavcích xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx této služby xxxxxxxx, xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx vykonávat; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx sbor xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxx postupu, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x plnění peněžité xxxxxxx. Xx nerovné xxxxxxxxx se nepovažuje xxxxxx podle xxxxxxxx 7.

(9) Dojde-li xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx zacházení jiným xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcionáře, xx xxxxxxxxxx právo xxxxxxx xx u xxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xx tohoto porušování, xxx byly xxxxxxxxxx xxxx následky a xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx zadostiučinění, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx jeho xxxxxxxx xxxxx již xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx soud x xxxxxxxxxxxx x závažnosti xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xx nichž x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx došlo.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx příslušníka xxxx xxx znevýhodňovat xxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx a nároků, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx. Postihovat xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx sbor xx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx řádný x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxx zajišťuje xxx příslušníky xxxxxxx

x) xxxxxxx informování x xxxxxxx skutečností, které xxxx xxxxxxx x §16 odst. 3, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx naplnění odstavce 2 a §16 xxxx. 4 xx 1 měsíce xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k výkonu xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx jejich opisů xx xxxx xxxxxx xxxxx potřeby, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx potřebnými x xxxxxx služby,

d) podmínky xxx jejich soustavné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx služby x xxx získávání a xxxxxxxxx xxxxxxx kondice,

e) xxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx mimo xxxxxx a x xxxxxxxxx připravenosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx služby,

g) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x jiném xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx trvalého xxxxxx; xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x členem xxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x osobních xxxxxxxx, xxxxx obvykle xxxx do xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx36),

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§78

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx37).

(2) U příslušníka xx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx otcovské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omluvenou xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu37).

XXXXX III

ZDRAVOTNÍ, XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§79

(1) Xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb13) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx posudku o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx přezkoumání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posuzuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Proti xxxxxx psychologa x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx vedoucímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Za osobnostně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx závěru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobnostní xxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx příslušník, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx služebním xxxxx, xx xxxxx xx xxx příslušník xxxxxxxxx.

(5) Náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdravotní, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hradí xxxxxxxxxxxx sbor.

(6) Ministerstvo x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx inspekcí bezpečnostních xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemocí, xxxxx xxxx xxx, které xxxxxxxx xxxx omezují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušníka xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx lékařských xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dobu jeho xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osobnostní xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx psychologa bezpečnostního xxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXX

§80

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trval alespoň 15 let, má xxxxx na ozdravný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 14 xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx započtené xxxxx §224 odst. 1 xx 3 x xxxx. 5.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xx provádí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx léčebně rehabilitační xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx podmínku xxxxxxxx v odstavci 1.

(5) Ozdravný xxxxx xxxxxxxxxx x náklady x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx na ozdravném xxxxxx xx xxxxxxxx xx dobu služby x rozsahu, xxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pobyt v xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx nastoupit xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xx straně bezpečnostního xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx funkcionář xxxxxx xx ozdravný pobyt x xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§81

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx má x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx dítě xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 28 xxxxx; porodí-li současně 2 nebo xxxx xxxx xxxx jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 37 xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx týdne xxxxx xxxx očekávaného xxxxxx, nejdříve však xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x mateřské dovolené xxxxx dnem porodu xxxx než 6 xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx dříve, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx mateřská dovolená xx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyčerpá z xxxxxxxx dovolené xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx 6 týdnů x xxxxxx důvodu, xxxxxx jí xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx 22 týdnů xxx dne porodu, xxxxxxxxx 31 týdnů, xxx-xx x příslušnici, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2 nebo více xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Narodí-li xx xxxxxxxxxxx mrtvé xxxx, náleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 14 týdnů.

(5) Xxxxxxxx dovolená x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 14 xxxxx x xxxxxx skončit xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxx ode xxx xxxxxx.

§82

Xxxxxxxxxx dovolená

Příslušnice a xxxxxxxxxx mají xxxxx xx rodičovskou xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx. Xxxxxxxxxx dovolená xx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx dítěte, poskytne xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příslušníkovi, xxxxx je xxxxx xxxxxx, nejdříve xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx x rozsahu, x jakém x xx požádají, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx 3 xxx.

§83

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxx, xxxxx matka xxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx dítěte xx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx sociální xxxxxxx.39)

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx dítěte xx xxxx 22 xxxxx; jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx dětí xxxx xxx-xx o osamělou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 31 xxxxx, nejdéle xxxx xx xxx, xxx xxxx dosáhne xxxx 8 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx dítěte xx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx 3 xxx; xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx dovolenou xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxxxxx dovolená až xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxx. Bylo-li dítě xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx 3 let, xxxxxxx xxxx xx 7 let jeho xxxx, přísluší xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 22 xxxxx. Při xxxxxxxx dítěte xxxx xxxxxxxxx xxxx 3 xxx xxx, xx xx doba 22 xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx 22 týdnů xxx xxx převzetí xxxxxx.

§84

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Mateřskou a xxxxxxxxxxx dovolenou nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx současně.

(2) Jestliže xx xxxx převzato xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x němž se xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nastoupí do xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx mateřská xxxx xxxxxxxxxx dovolená; xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx převzetí xxxxxx z ústavu xx xxx xxxx, xxxxxxx do xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx 3 let.

(3) Xxxxxxxx-xx xx příslušnice xxxx přestal-li xx xxxxxxxxxx o dítě xxxxxx x z xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx-xx xxxxxx dítě x dočasné xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx příslušnice xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nemají xxxxx xx rodičovskou dovolenou xx xxxx, po xxxxxx x dítě xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytne se xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 2 xxxxx xxx xxx xxxxx dítěte, nejdéle xxxx xx dne, xxx xx dítě xxxxxxx xxxx 1 xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX PODMÍNKY XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX

§85

Xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx

(1) Těhotná xxxxxxxxxxx nesmí při xxxxxx služby konat xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ženám xxxxxxxx, x činnosti, jejichž xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; to xxxxx xxxxxxx i pro xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx kojí.

(2) Příslušnice xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx služebního xxxxxxxxx, převelena nebo xxxxxxx xx služební xxxxx jen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx služební pohotovost.

(3) Xxxxxxxxxxx x příslušník, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx než 1 xxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx příslušník, xxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx xxx 3 xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jen po xxxxxx xxxxxxxxxx souhlasu.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx seznam činností xxxxxxxxxx těhotným xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXX PŘI XXXXXX SLUŽBY

§86

Obecná ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x ohledem xx xxxxxx spojená x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx (dále xxx "xxxxxx"); xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx další osoby, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx služebnách.

(2) Xx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby odpovídají xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) Policie Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Prevence xxxxx x xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§87

(1) Xxxxxxxxxxxx sbor xx povinen vytvářet xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx x zdraví xxxxxxxxxxxx služební xxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxxx cílem xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, odstraňovat xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx působení.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zjišťovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x přijímat xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působení. Xx xxx účelem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolovat xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rizik xxxxxxx bezpečnostní sbor xx všeobecných xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx potřebám příslušníků x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx negativních xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxx.

§88

Xxxxxxxxxxxx sbor je xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předpisech, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozkazech x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, vyžadovat x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx potřeb xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx kojí, informovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx nebo zdraví,

c) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx nezbytná xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výkon xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kouření na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy,41)

g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx a

h) xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx o služebních xxxxxxx x nemocech x xxxxxxxx.

§89

Xxxxxx ochranné prostředky, xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Bezpečnostní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,42) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a

b) mycí, xxxxxxx a dezinfekční xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx výkon služby.

(2) Xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxx xxxxxxxxxx úrazech x xxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx sbor xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx smrti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx souvislosti x xxx xxxxx xxx xxxxx služby (xxxx xxx "xxxxxxxx úraz") xx xxxxxx příslušníka, xxxxxxxx xx dovoluje xxxx zdravotní xxxx, x xxxxxxx bez xxxxxxx důvodů stav xx xxxxx xxxxx xx doby xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úrazu.

(2) Xxxxxxxxxxxx sbor xxxxxxxx xxxxxxx x vede xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx neschopností xx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxx, xxxx x xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx sbor xxxx xxxxxxxx x všech xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx, x x xxxxxxxx z povolání. Xxxxxx evidence, hlášení x xxxxxxxx záznamů x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.43)

§91

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, hygieně a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, zejména xxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povrch x byly xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x dále, xxx xxxx řádně xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxxx vzduchu, větrání, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx vodou,

b) xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx osobních xxxx, odpočinek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, provedení x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx a dopravní xxxxxxxxxx k xxx xxxx xxxxx volné,

d) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) x x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x

x) byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx stanoveném poskytovatelem xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxx zabezpečení xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§92

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Příslušník xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxx x x xxxxxxx před jejich xxxxxxxxx.

(2) Příslušník má xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx, x vlastní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx bezprostředně xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx konání xxx výkonu xxxxxx. Xxxxxxxxxx je povinen:

a) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxx x služební předpisy x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx postupy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředky,

c) účastnit xx školení zajišťovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx, které mohou xxxxxxx bezpečnost xxxx xxxxxx příslušníků xxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxx služebního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobnostní xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx funkcionáře xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx to důležitý xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx polygrafu,

g) xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx,44)

x) xxxxxxxxx alkoholické xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx návykové xxxxx45) xx služebnách, x x době xxxxxx x xxxx xx, xxxxxxxxxxxx pod xxxxxx vlivem xx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx,

x) podrobit se xxxxxxxx, xxx xxxx xxx vlivem xxxxxxxx xxxx xxxxxx návykových xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka a

j) xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xx jeho xxxxxxxxx stav xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx funkcionář xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx nezbytně nutné x plnění xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXX

§93

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx; xxxxxx-xx xxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx odstranění. Dále xx povinen xxxxxxxxxxx, xxx příslušníci xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx je oprávněn xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x míst, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx osobnosti x xxxxx xxx ní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Osobní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§94

Povinnosti xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx, na xxxxxxx bezpečnostního sboru x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Hrozí-li xxxxx, xx povinen xx xx xxxxxxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx bezpečnostnímu xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; nemusí xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x tom brání xxxxxxxx překážka.

(3) Zjistí-li xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx oznámit tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

§95

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx škodu x penězích xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasí. Výše xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx věci v xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxx náhrady xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx náhrady škody xxxxxxxxx x nedbalosti xxxxx přesáhnout čtyřapůlnásobek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx") dosahovaného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škodu. Xxxx omezení xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zneužití xxxxxx návykových xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hrozící xxxxx, xxxx xx x xxx bránila xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx škody, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.47)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxx, xxxx

x) kterou způsobil xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx hrozila bezpečnostnímu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx stav xxx xxxxxxx nevyvolal x xxxxxxx xx při xxxxxxxxx škody způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx odpovědnost

§96

Odpovědnost xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotách, xxxxx xx xxxxxxx příslušník xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx, ceniny, zboží, xxxxxx xxxxxxxxx), odpovídá xx schodek xxxxxxx xx xxxxxx hodnotách. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxx vznikl xxxxx xxxx zčásti bez xxxx zavinění, xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx hospodaření xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x plné xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx schodek se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx jejich průměrných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx příjem jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výši. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru xxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.48)

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx x jednotlivých příslušníků, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, přesáhnout xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx škody. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx rozsahu, je xxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx vedoucí příslušník x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx průměrných xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Jestliže xxxxxxx (xxxx xxxxxxx) byl xxxxxxx některým xx xxxxxxxx odpovědných xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zavinění.

§97

Odpovědnost xx xxxxxx xxxxxxxxx předmětů

(1) Příslušník xxxxxxxx v xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxxxxx sbor x xx xxxxxx xxxxxxxx písemně potvrdil.

(2) Xxxxxxxxxx xx zprostí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx ztráta xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX ZA XXXXX

Xxx 1

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§98

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním nebo xxx výkon služby.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx odpovídá xxxxxxxxxxxxx x za xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxx vzniklá služebním xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx, která xx xxxxxxx za xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1; xxx xxxxxx x rozsah xxxxxxx platí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úrazu x xxx xxxxxxxx, xx nevzniká xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx věci x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příslušníkovi xx xxxxx na xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx souvislosti x xxx xxx jeho xxxxxxxx.

§99

Xxxxxxxx odpovědnost za xxxxx xx věci

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx též za xxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, jestliže xx xx odloží xx xxxxxxxx na xxxxx k xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(2) Xx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxx do zvláštní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx 10&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxx xx zjistí, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xx věci, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxx, xxxxxxxx její xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcionáři xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx.

Díl 2

Odpovědnost xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx

§100

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxxx sbor xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx x xxxxx souvislosti s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx potřebný nebo xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx konaný xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx jejím xxxxxxxx a v xxxx přestávky xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx v objektu xxxxxxxxxxxxxx sboru. Za xxxxxx úkon xx xxxxxxxxxx cesta xx xxxxxx a xxxx, xxxxxxxxxx, ošetření, popřípadě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx a xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx na rozkaz xxxxxxxxxx funkcionáře xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx je xxxxxxxxxx xx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů x xxxx při vyslání xx xxxxxxxx cestu, xx xxxxxxxx pobyt xxxx při xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, jestliže příslušník xxxx xxxxx zjištěním xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, xx nichž xxxxx z povolání xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.49) Xx xxxxx z povolání xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx vznikla 3 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§101

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx, který xxxxxx služební xxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, má xxxxx xx

x) xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx,

x) náhradu xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§102

Xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx příjmu se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx službě x xxxxxx služebního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxx xxxx, aby se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx rovnala xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx služebního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x průměrného xxxxxxxxxx xxxxxx příslušníka xxxx vznikem xxxx xxxxx neschopnosti ke xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx neschopnosti xx službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx služebním xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až xx xxxxxx, xx níž xx mu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx příjmu xx skončení xxxxxxxxxxxx xx službě, kdyby xxxxx neschopen xx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx nemoci x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x nemocenské.

§103

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx příjmu xx xxxxxxxx neschopnosti ke xxxxxx se poskytuje xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 1 xxxx. h) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx. Po xxxxxxxx služebního poměru xxxx náhrada xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činný xxx nepobírá xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xx služebním xxxxxx xx xxxxxxxx neschopnosti xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, která xx xxxxx xx služebním xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxxxxx nemoci x xxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx důchodem xxxxxxxxxxxx x téhož xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxx xxxxxxx xxxxx. Xx dosahovaný xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,50) x minimální xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx podpora x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxxxx příjmu po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx příslušníkovi, xxxxx xx xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx veden x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výši stanovené x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Jestliže xx xxxxx zákon umožňuje, xxxxxxx xx u xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx x době, xxx u něj xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx kdy x xxxx xxxx xxxxxxxx nemoc x xxxxxxxx, z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx činnost xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx poskytována xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx příjmu xx xxxxxxxx neschopnosti ke xxxxxx a xxxxx xx osobou samostatně xxxxxxxxx činnou, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx předložení xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.51) Jestliže xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nižší xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx neschopnosti xx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx služebním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx službě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo nemoc x povolání; přitom xx za xxxxxx xx služebním xxxxx xxxx xx zjištění xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se stanovuje xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx příslušníka, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx místo x xxxxxx ohrožení xxxxxx x povolání xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x povolání xx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu, xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže xx je xxx xxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx odmítl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práci v xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostním sborem, xx poskytne xxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxx průměrným xxxxxxxxx příjmem xxxx xxxxxxx škody x xxxxxxxxx výdělkem, xxxxxxx xxxx dosáhnout x xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Vláda xxxx x ohledem xx změny, xxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx služebního příjmu, xxxxxxx xxxxxxxx, výši x způsob náhrady xx ztrátu na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx služebním xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání.

(10) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xx službě xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx xxxxxxx xxx 65 xxx.

§104

Xxxxxxx xx bolest x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Náhrada xx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Generální inspekcí xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§105

Jednorázové xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 230&xxxx;000 Kč xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx poměr skončil xxxxx §42 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx každoročně xxxxxxx poměrně x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx dosažené podle xxxxxxxxxxxx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

§106

Druhy xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx úmrtí xxxxxxxxxxx

Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx xxxx xxxxxx x povolání, mají xxxxxxxxx xx příslušníkovi xxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s pohřbem,

c) xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) náhradu xxxxx škody.

§107

Náhrada xxxxxx vynaložených xxxxxxx spojených s xxxxxxx x náhrada xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx vynaložených nákladů xxxxxxxxx x léčením x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx s pohřbem xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx se odečte xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu.52)

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pohřbem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx pohřeb, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ošacení člena xxxxxx, cestovní xxxxxx, xxxxxx xx úpravu xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx hradí xx xx xxxx 20&xxxx;000 Kč.

§108

Náhrada xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx nákladů xx xxxxxx pozůstalých xx xxxxxxxxx členům xxxxxx, kterým xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,53) a xx xx dobu, xx xxxxxx by tuto xxxxxxxxx měl, xxxxxxx xx 65 let xxxx xxxx. Při xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1xxxxx, x 80 %, jestliže měl xxxxxxxxx vyživovat více xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx poskytuje xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) x sirotčím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§109

Jednorázové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx odškodnění xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka a xxxxxxxxxxxxxx dítěti54), x xx každému ve xxxx 400&xxxx;000 Xx, x xxxxxxx rodiči xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxx xxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx 240&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx sféře xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxx kalendářní xxx.

§110

Náhrada xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx škody náleží xxxxxxx příslušníka.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odpovědnosti za xxxxx

§111

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx zprostí odpovědnosti xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx způsobil

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxx zneužití xxxx xxxxxxxx xxxxx,55)

x xx xxxx skutečnosti xxxx xxxxxxx příčinou xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx zprostí odpovědnosti xxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx příslušníka.

(3) Xxxxx xxxx x ohledem xx změny, xxx xxxxxxx xx vývoji xxxxxx xxxxxxxxxx příjmu, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odškodnění, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx pomníku nebo xxxxx x jednorázového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX PŘÍJEM X ODMĚNA XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§112

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 150 hodin x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x době xxxxxxxxx stavu. Ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx zástupce xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx službu xxxx xx službu xxxxxx xxxxxxx. Xx stejnou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x namáhavosti, xxxxx xx xxxxxx xx stejných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx stejných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxx stejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xx jeho xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx příjem xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§113

Xxxxxxxx xxxxxx příslušníka xxxxx:

x) základní xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx službu x xxxxxxxxx,

x) zvláštní xxxxxxxxx,

x) příplatek xx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx příplatek,

g) xxxxxx,

x) xxxxxxxx příjem za xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§114

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx složkou služebního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovenou xxxx xxxxxx. Příslušník xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx místo x xxxxxxxx hodnost, xx xxx xx xxxxxxxx, x pro xxxxxxx stupeň, do xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx tarif, xx xxxxx má příslušník xxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx x 10 % xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvýšení xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§115

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx tarifů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxx x xxxx xx dvanácti tarifních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx xxx, xxx xxx zachován xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxx tarifními xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§115x

§115x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 247/2017 Sb.

§116

Tarifní třída

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx dále xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x charakteristikami tarifních xxxx uvedenými v příloze xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Katalog xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, odpovědnosti x xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxx systemizace xxxxxxx xxxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx nové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx služebních xxxxxxx xxxxxxx x katalogu xxxxxxxx, stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx srovnatelných činností x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; ředitel zpravodajské xxxxxx tak xxxxxxx xxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí.

§117

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Základní xxxxxx xx x xxxxxxxxx třídách xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tříletých xxxxxxxx xxxxxxx xx 12 xxxxxxxxx stupňů.

(2) Xxxxxxx odborné xxxxxxxxxx xx vyjadřují xxxx xxxx praxe, do xxxxx xx započítává

a) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx doba xxxx xxxxx, xxxxxx příslušník xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx podle její xxxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xx služebním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Do xxxx xxxxx podle odstavce 2 se xxxxxxxxxx x

x) doba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (náhradní) xxxxxx57) a xxxxxxx xxxxxx58) v xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxxx výkon xxxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx59) xxxx x prezenčním xxxxxx60) x

x) doba xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo doba xxxxxx péče o xxxx xxxx xxxx x rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx studiu59) xxxx x prezenčním xxxxxx,60) xxxxxxx však x celkovém rozsahu 3 xxx.

(4) Příslušník xx zařadí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x závislosti na xxxxx doby xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3. Do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx stanovené xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx specialistou x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx plní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ochraně xxxxxx, xx příslušníkem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zařazen do xxxxxx xxxxx a xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx ředitel xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxx xxxxxxxx tarif v xxxxx rozpětí základních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stupeň xxxxxxxxx xxxxxxx třídy, a xx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x kritéria pro xxxxxx xxxxxxxxxx tarifu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx služebním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx tarif xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xx zvýší xxxxxx xxxx nejbližší xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx kalendářní xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx byl příslušníkovi xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx.

§118

Xxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx měsíčně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx má xxxxx xxxxxxx příslušník.

(2) Xxxx příplatku za xxxxxx se stanovuje x xxxxx rozpětí xxxxx řídící xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx příplatku xx xxxxxx činí xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru 10&xxxx;000 xx 14&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1. řídící xxxxxx 4&xxxx;000 xx 10&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2. řídící úrovně 2&xxxx;500 xx 7 000 Xx,

x) vedoucího příslušníka 3. řídící xxxxxx 1&xxxx;500 xx 4&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxx příslušníka 4. řídící xxxxxx 1&xxxx;000 xx 2&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxxx rozpětí xxxxxxxxx za xxxxxx xxx služební xxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na organizační xxxxxxxx x působností xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Konkrétní xxxxxxx příplatků xx xxxxxx xxx služební xxxxx vedoucích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x rámci rozpětí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§119

Xxxxxxxxx xx službu x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, který xx zařazen do xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx mnohonárodních sil xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx dobu xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx ve xxxx 700 xx 4&xxxx;000 XXX měsíčně, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výši XXXX. Jeho xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezpečnostního xxxxx služebním xxxxxxxxx. Xx xxxx poskytování xxxxxx příplatku xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx přesčas a xx odměnu za xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§119x

Xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx výši 5&xxxx;000 Kč až 25&xxxx;000 Kč xxxxxxx. Xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezpečnostního sboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§119x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 247/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§120

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx ztížených x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má nárok xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx příplatku x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx činností ve xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkách.61)

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx mírou xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx použití izolačních xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx zvláštní xxxxxxxxx ve výši 500 Xx xx 1&xxxx;500 Kč měsíčně.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx spojenou x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx může xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, popřípadě k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx psychickou xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 000 Xx xx 10&xxxx;000 Xx xxxxxxx x I. xxxxxxx a 1&xxxx;000 Xx xx 5&xxxx;000 Xx ve XX. xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do I. x XX. xxxxxxx x xxxx zvláštního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x bezpečnostním xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxx nárok na xxxxxxxx příplatek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, náleží xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx.

§121

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx nárok na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxx ve svátek, xx xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxx ve xxxx 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx příplatku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx hodinu xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, v němž xxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxx čerpání xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§122

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx osobního xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx příplatek xxx určit až xx výše 60 % xxxxxxxxxx tarifu xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x §117 xxxx. 5, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx rada xxx xx výkon xxxxxx x xxxxxxxxx kvalitě xxxx v xxxxxxx xxx základní xxxx xxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx přiznáním xxxxxxxx xxxxxxxxx až xx výše 100 % jeho xxxxxxxxxx xxxxxx.

§122x

Xxxxxxxxxxxx příplatek

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx příslušníkům xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příplatek.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxxxxxxx výši x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příplatku.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx stabilizačního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx počty xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářství xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nevykonával xxxxxx z důvodu

a) xxxxxxxxx xxxxxx služby,

b) xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x povolání, xxxxxxxxxxxx ošetřování anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přiznat xxxx příslušníkovi, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nepřítomnost xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §156 xxxx výměry výsluhového xxxxxxxxx xxxxx §158 xxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu.

§122a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 163/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

§123

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx mimořádného xxxx xxxxxx významného xxxxxxxxxx xxxxx,

x) splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx 50 xxx věku.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§124

(1) Xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx nárok na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, x jaké xx xx náležel, xxxxx byl xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Příslušník, který xx xxxxxxx xx xxxxxx činné x xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě, má xxxxx xx služební xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vykonanou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx služební xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx služebního xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx pro přechodně xxxxxxxxxx, xx nárok xx služební xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx služební xxxxxx xxxxx činnosti jím xxxxxxxxxx v této xxxxxx.

(5) Příslušníkovi xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xx dobu xxxxxxx xxxxxx neschopnosti xx xxxxxx xxxx nařízené xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx od počátku xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx výši 50 % xxxxxxxxxx příjmu xxxxxxxxxxxxxx průměrnému služebnímu xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx příslušník xxxx xx xxxxx. Tento xxxxxx náleží příslušníkovi xxxxxxxxxxx xxxxxx služby x xx xxxx xxxxxxxx x odstavci 5. Xxxxxxxx xx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, anebo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx příslušníka, xxxxxxx se xx xxxx služebního xxxxxx, x niž mu xxx služební xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx má xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx nárok xx xxxxxxxx příjem ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemohl dovolenou xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxxx xx xx xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xx straně bezpečnostního xxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxx příjem. Xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x době xxxxxx, xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx preventivní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xx po xxxxxxx xxxxxxxxxx x skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx příjem xx xxxx odpovídající xxxxxxxxxx služebnímu xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx zařazený xx xxxxxx činné, xxxxx xx vyslán x xxxxxx služby do xxxxxxxxx, xx nárok xx služební příjem xxxxx činnosti vykonávané xx dobu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xx xxxxx xxxxxxx62a). Xx-xx tato odměna xxxxx xxx služební xxxxxx podle věty xxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx činné, xxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx Evropské xxxx62b), xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávané po xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(12) Nárok xx služební příjem xxxx příslušník, xxxxx xx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 50 % xxxxxx příslušníkovi, jestliže xx přivodil xxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx; xxxxxxx se xxx xxxxxx vzájemné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx 2 xxxx xxxx xxxx, nebo

b) jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo zneužití xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx příjem xxx xxxxxxxxxxxx ke službě xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx kontrole tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xx být xx xxxxxxxx xx závažnost xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx příjem xxxxxx xxxx xxxxx. Pokud xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx vyplacené xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx příslušník xxxxxxx uhradit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§125

Xxxxxxxx volno x xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx

(1) Příslušník xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ; to xxxxxxx xxx službu xxxxxxx x xxxxxxx 150 hodin x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx krizového xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx náhradní xxxxx x xxxx 3 kalendářních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx dohodnuté xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tarifu, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx každou xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx měsíci, v xxxx xxxxxx koná.

(2) Xx dobu čerpání xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XX XXXXXXXX POHOTOVOST

§126

(1) Xx xxxxxx služební pohotovosti xx xxxxxxxx xxxx xxxx služby xx xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxx xx xxxx 35 %, a xxx-xx o xxx xxxxxxxxxx klidu, xx xxxx 70 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tarifu zvýšeného, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx 1 hodinu xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx služební xxxxxxxxxx.

(2) Xx hodinu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxx služební xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nárok na xxxxxx xx xxxx 10 %, x xxx-xx o den xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx 15 % xxxxxxx xxxxx přiznaného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx připadajícího xx 1 hodinu xxxxxx x měsíci, xx xxxxx připadla služební xxxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xx zvláštní požitky xxxxx §135 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx v době xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx služební xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx nenáleží.

(4) Ustanovení §112 xxxx. 3 xx vztahuje na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně.

XXXXX V

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX X SLUŽEBNÍM PŘÍJMU XXXXXXXXXXX X ODMĚNĚ XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§127

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny x §118 xxxx. 3, §120, 122 x 123, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

§128

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx období, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx příjem xxxx xx některou xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, neděli xxxx xxxxxx, xx služební xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx předchází výplatnímu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxx xxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx který xx xxxxxx nárok, xxxxx xx jej vyplatí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx následuje xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru.

§129

Xxxxxxx služebního příjmu

(1) Xxxxxxxx příjem se xxxxxxxxxxxxx vyplácí x xxxxxxxxx xxxxxxxx63) a xxxxxxxxxxxx se na xxxx xxxxxx nahoru.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plnění x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbor xx svůj xxxxxx x své xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx termínu, x xx xx příslušníkem xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx64).

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služebního xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bezpečnostní xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx žádost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx doklady, xxxxx byly xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příjmu.

(4) Příslušníkovi x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služební xxxxxx nebo xxxx xxxx x dohodnuté xxxx xxxx, xx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx devizového xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části na xxxx xxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou platný x den xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§130

Xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení srážek xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx bezpečnostní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx

x) daň x xxxxxx fyzických xxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x pojistné na xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx postižené výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx zmocněným x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx příjem, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proto, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) služební xxxxxx xx dovolenou, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx nárok xxxxxxxx,

x) přeplatky na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pojištění, státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x neprávem xxxxxxx xxxxxx dávek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx částky vrátit xx xxxxxxx vykonatelného xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,66) nebo

h) xxxxxx, x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx tarif v xxxxxxxx xxxxxxx kázeňského xxxxxx.

(2) Pořadí xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§131

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o služebním xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx sbor xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§132

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx přesčas, příplatku xx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost

Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx službu xx svátek a xxxxxx xx služební xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx celkovou xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§133

Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vede x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xx shromažďovat, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx a xx odměny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx služebních příjmech xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx xxxxxxx,26) které xxxxxxxxx výši služebního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx poskytovat xx informačního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§134

Xxxxxxxx stejnokroj xxxx xxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Naturální xxxxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x obuv, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx výstroj"),

b) xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výstroje a

c) xxxxxx spojené x xxxxxxx služební výstroje.

(2) Xxx přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušník xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx x doplnění xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doby, xx xxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxx příjem; xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx služby, xx xxxxx na xxxxxxxxx určené x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxx, xx mu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příjmu, o xxxxxx mu xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zproštění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dojde-li x xxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxxxx služební xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Nelze-li xxxxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxxxx, součástky xxxxxx x její obměně xxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxx spojené x údržbou xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx služebního poměru xxxx xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx v xxxxxxxx za nevyčerpanou xxxxxxxx xxxxxxx.

Zvláštní xxxxxxx

§135

Xxxxxxx služebních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiným xxxxxx, a xx

x) xxxxxxxxxx vozidla x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxx služebního xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxx x x osobní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dosažitelnosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxxx povolit použití xxxxxxxxxx vozidla x xxxxx xx služby x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v krizových xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx služební xxxxxxxxxxx, xxxxxx přesčas, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Může xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx telefonní stanice xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

"§135x

Xxxxxxxx příspěvek

(1) Xx-xx xx nezbytné pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volných xxxxxxxxxx míst, může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx služebním předpisem, xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx v xxxxxxx 30&xxxx;000 Xx xx 150&xxxx;000 Kč. Konkrétní xxxx náborového příspěvku x xxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx xxxxxxx bezpečnostního xxxxx služebním předpisem.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx uplynula xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxx nebyl x xxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek xxxxxxx, a

e) příslušník x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx přiznán xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 6 let.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xx služebním xxxxxx xx dobu xxxxxxxx v xxxxxxxx 4, je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx poměrně xxxxx xxxx, xx xxxxxx příslušník xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx. Povinnost xxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx jeho xxxxxxxx xxxxx propuštěním xxxxx §42 odst. 1 xxxx. a) xx x), x) a x) xxxx §42 xxxx. 3 písm. x).

(6) Xx xxxx xxxxxxxx příslušníka xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 se xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx služby, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx této zálohy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dovolené poskytnuté xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx poskytována xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) neschopnosti xx xxxxxx trvající xxxx než 1 xxxxx.

§135x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 247/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

XXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§136

(1) Xxxxxxxxxx má nárok xx xxxxxxx cestovních xxxxxx při xxxxxxx xx služební cestu xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, při vzniku xxxx změně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx činné x vyslání x xxxxxx služby xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx cestovních xxxxxx, zejména dobu x místo xxxxxxx xxxxx x ukončení xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx x oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx služební xxxxx se xxxxxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxx příslušníka na xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů x xxxxx místě, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx působiště, xxxxxx plnění služebních xxxxx v tomto xxxxx, x končí xxxxxxxx z xxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestu se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx příslušníka na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cizí xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo doba xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx zahraniční xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx cesta konaná xx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX II

NÁHRADY CESTOVNÍCH XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

§137

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx za xxxxxxxx dále stanovených xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx výdajů,

b) xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stravovacích xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") a

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§138

Xxxxxxx xxxxxxxx výdajů

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx náhradu jízdních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty, a xx xx xxxx, xxxxxx prokáže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx příslušník xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jiné xxx xxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx mu xx každý 1 xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zaměstnance v xxxxxxxxx xxxxxx.67)

(3) Náhrada xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxx xxxxxxx hmoty x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx pohonnou xxxxx xx vychází x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.68)

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx x spotřebě xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx příslušníkovi xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx, že spotřebu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx objemem xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx s xxx předem xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši odpovídající xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Xxxxxxx jízdních xxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxx člena rodiny

(1) Xxxxxxxxxx má nárok xx xxxxxxx jízdních xxxxxx podle §138 xx xxxxx k xxxxxxxx člena xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxxx dohodnutého xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx služební xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příslušníka.

(2) Xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx rodiny xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxx služební xxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jízdních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx Xxxxx republiky. Xxx xxxxxxx přepravě xx xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve výši xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx železničního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx k návštěvě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže doba xxxxxxxx xxxxx trvá xxxx xxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx, a xx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx cesty, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za měsíc.

§140

Náhrada výdajů xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx nárok xx náhradu xxxxxx xx xxxxxxxxx, jež xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx služební xxxxx, x to xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§141

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxx délky xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx určené ředitelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx rozpětí xxxxx xxxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.69)

(2) Xxxxxxxxx-xx služební xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cestě xxxx xxxxxxxxx stravování, xxxxxxx xx mu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stravování xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx stravné x 20 % xx xxxxxxx, x 40 % za xxxx a x 40 % xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx vyslaný xx xxxxxxxx cestu, xxxxx trvá 5 x xxxx xxxxx x jejíž xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx devatenácté xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx 5 xx 12 xxxxx.

(4) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx déle než 1 xxxxxxxxxx den, x je xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxx anebo xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx pobytu člena xxxxxx, xx nárok xx xxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx má xxxxx xx stravné xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx služby xx této xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušníkovi xxxxxxx nenáleží.

§142

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Příslušník xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vedlejších xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vedlejších xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx výdajů xx xxxx, xxxxxx určí xxxxxxxx funkcionář xxxxx xxxx věcí a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx konání služební xxxxx.

XXXXX III

NÁHRADY XXXXXX XXX ZAHRANIČNÍ XXXXXXXX XXXXX

§143

(1) Na poskytování xxxxxx výdajů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §136 xx 138 x §140 xx 142, jestliže xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx náhrad výdajů xxx xxxxxxxxxx služební xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výměně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.70)

§144

Xxxxxxx xxxxxxxx výdajů

Použije-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx služební xxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx jízdních výdajů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky.

§145

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx cesty x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §138 xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx podmínek, které xxxxxxx xxxxxxxx funkcionář.

(2) Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx člena xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jízdních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx xx xxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

§146

Xxxxxxx x cizí xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xx podmínek xxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.71) Xxxx stravného x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx stát, x xxxx pobývá xxxxxxxxxx x kalendářním xxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx sazby xxxxxxxxx x cizí xxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx trvá x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx 12 xxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxx 12 a xxxx hodin, příslušník xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xx výši, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sazby xxxxxxxxx x xxxx xxxx x počtu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Příslušníkovi nevznikne xxxxx na stravné x cizí měně, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx méně xxx 1 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx nárok xx xxxxxxx v xxxxx xxxx podle §141 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x doba xxxxxxxx mimo xxxx xxxxx, která trvá xxxx xxx 1 xxxxxx.

(5) Příslušníkovi, který xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx osob xxxx xxxxx kontrolu xxxxx x osob, které xxxxxxxxxx xxxxxx hranice x dopravních xxxxxxxxxxxx xxxxx jízdy xxxx xxxxxx xx trase xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,9) xxxxxx stravné x xxxx měně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§147

Xxxxxxx

(1) Služební xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přiznat xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx 40 % stravného xxxxxxxxxxx xxxxx §146.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může příslušníkovi, xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx, přiznat xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx do xxxx 20 % xxxxxxxxx stanoveného xxxxx §146.

HLAVA IV

NÁHRADY XXXXXXXXXX XXXXXX V XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§148

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx a xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx volno při xxxxxx, má xxxxx xx

x) náhradu jízdních xxxxxx xxxxx §138 xxxx §144 za xxxxx k účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx absolutoria x xxxx,

x) náhradu xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §140 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx soustředěních (konzultacích), xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x

x) stravné xxxxx §141 xxxx §146 xx dobu xxxxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), s xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx plní xxxxxxxx xxxxxxxxxx v jiném xxxxx, než xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Příslušník, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx pobyt xx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx x ve xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§149

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx služebního xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx místo x xxxxxx xxxxxxxxx x §25 odst. 1 xx 3 x §26 xxxx. 1, 4 x 5,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx vynětí xx zálohy,

c) xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx zálohy xxx studující xxxx xxxxxx zvláštní,

do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx působiště, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů xx podmínek x xx výši xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x) xxxx x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx do jiného xxxxx služebního xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx žije xxxxxxxxx xx člena xxxxxx x místě služebního xxxxxxxxx x důvodu

a) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) převedení xx xxxx služební xxxxx xx xxxxxx xxxxx služebního xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4 xxxx §26 xxxx. 2 x 3,

xxx xxxxxxx náhrady xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx cestu. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx poskytovat xx xx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx do místa xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx.

(3) Příslušník xxxxxxx x odstavci 2, xxxxx xxxx přiznáno xxxxxxx xxxxx, než xx stravné xxxxx §141 odst. 1 xxxxxxxxx xxx časové xxxxx nad 18 xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cesty x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx před cestou x xxxxxxxx člena xxxxxx x od xxxxxxx výkonu xxxxxx xx xxxx cestě, x xx ve xxxx

x) 41 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxx 5 xx 12 xxxxx,

x) 64 % přiznaného xxxxxxxxx, xxxx-xx tato xxxx déle xxx 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx, xxxx

x) 100 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxx xxxx xxx 18 hodin.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se zaokrouhluje xx celé xxxxxx xxxxxx nahoru.

(5) Příslušník, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx cestovních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx převeden na xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

§150

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx místní xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx služebního xxxxxxxxx, má nárok xx xxxxxxx jízdních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x zpět.

Xxxxxxx výdajů xxx xxxxxxxx příslušníka do xxxxxx xxxxx, který xx vyslán x xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx

§151

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx zařazený xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x Xxxxx republiky xx místa výkonu xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx cesty x zahraničí.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx rodiny, xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí služebního xxxxxxxxxxx.

(3) Příslušník xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výdajů xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.72)

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx cesty strávené xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx státu, kde xx místo služebního xxxxxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§152

Příslušník xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx, který xx vyslán x xxxxxx služby xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, má nárok xx náhradu cestovních xxxxxx za xxxxxxxx x ve xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX V

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX X NÁHRADÁM CESTOVNÍCH XXXXXX

§153

(1) Xxxxxxx cestovních xxxxxx lze xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x průměrných xxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxxxx náhrad výdajů xxxxxxxxxxxxx nebo skupině xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx okolnosti, za xxxxx byly paušální xxxxxx xxxxxxxxx, služební xxxxxxxxxx paušální částky xxxxxx.

(2) Jestliže xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestovní výdaje, x xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxx mu xxxxxxxx funkcionář výjimečně xxxxxxx náhradu ve xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx výdajů za xxxxxxxxx, jízdních výdajů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x za xxxxxx xxxxxxxxx dopravu x xxxxx služebního xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx v obci, xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx jízdních výdajů xx místní xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výdaje xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx poskytne xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Příslušník xx xxx xxxxxxxxxx služební xxxxx nárok xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx době xxxxxx x podmínkám cesty. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx x příslušníkem xxxxxxxxx na poskytnutí xxxxxx x v xxxx xxxx měně, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stát, xxxxxxxx k této xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx kurz xxxxxxxxxx trhu. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x dohodnuté xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx přepočítá xx xxxxxxxxxx xxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x částky xxxxxxxxx v dohodnuté xxxx xx xxxxxxx xxxxx devizového trhu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platné x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxxxxxx x vyúčtování služební xxxxx xxxxxxxxxx funkcionáři xx patnáctého dne x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxxxxx pro výplatu xxxxxxxxxx příjmu za xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vyúčtování xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Částku, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestě xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xx náhrady, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx, x níž xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx, xx kterou ji xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxx. Jestliže byla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx x české xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx v zahraničí xxxxxxx xx xxxxx xxxx, jinak xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx skutečnosti, která xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx zařazen xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx náhradu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Příslušník, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx je xxxxxx x výkonu xxxxxx do xxxxxxxxx x xx tuto xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx některých xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výdajů xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytovanou podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx mezinárodní smlouvy xxxxxxx cestovních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx náhrada xxxxxxxxx výdajů xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona, nemá xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx cestovních xxxxxx, náhrada xxxxxxxxx xxxxxxx výdajů xxxx xxxxxxx obdobných xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx některých dalších xxxxxx poskytovaných xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Příslušníkovi, xxxxxxx xxxxxxx souběh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, náleží xxxxxxx, xxxxx xx pro xxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§154

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §149 x xxxxxxxxxx xx do obce, x xxx mu xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zanikne, xx xxxxx na xxxxxxx prokázaných

a) xxxxxx xx xxxxxxxx bytového xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x jízdních výdajů xxxxx xxxxxx podle §138 x xxxxx xxxxxxxx pobytu do xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) nezbytně nutných xxxxxx spojených s xxxxxxx xxxx, a xx až xx xxxx 15&xxxx;000 Kč.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xx nárok xx náhradu xxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1. Xxxxxxxx funkcionář xxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx důvodů pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxx, až do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zveřejněných xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx kalendářní xxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX

§155

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx skončil (xxxx xxx "bývalý příslušník") x který xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 let, xx nárok xx xxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx skončil xxxxxxxxxxx xxxxx §42 odst. 1

x) xxxx. x),

x) xxxx. x),

x) xxxx. x) a xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx. x) x je xxxxx němu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx čin spáchaný xxxxxxx x xxxxxxxx xx za xxx xxxxxxxxxx odsouzen nebo xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx22) xxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx narovnání23) xxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx23a).

§156

Xxxxxx odchodného

(1) Xxxxxxxx xxxxxx odchodného xxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a za xxxxx další xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zvyšuje o xxxxx třetinu tohoto xxxxxx. Nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxx činí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyplatí xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx, xxxxx mu xxx byla vyplacena. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyplaceno xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxx xx výměra odchodného, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, odchodné xx mu xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx postupuje x xxxxxxx, xxx xxxx bývalému xxxxxxxx x povolání72a) při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyplaceno xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§157

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx, má nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42 xxxx. 1

a) xxxx. x),

x) xxxx. x),

x) xxxx. x) x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx jednání, xxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx spáchaný xxxxxxx, xxxx

x) xxxx. x) x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxx x následně xx xx xxx pravomocně xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx22) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx23) nebo xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx23a).

§158

Xxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku

Základní xxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxx xx 15 xxx xxxxxx 20 % xxxxxxxxx služebního xxxxxx. Výměra výsluhového xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx šestnáctý a xxxxx další xxxxxxxx xxx xxxxxx x 3 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx další ukončený xxx služby x 2 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu x xx xxxxxxx xxxxx x každý další xxxxxxxx rok služby x 1 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxx xxxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§159

Xxxxxxxxx xxxxxx výsluhového xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx stejným xxxxxxxx x xx stejných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,73) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§160

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důchody

Při souběhu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx invalidního xxxxxxx74) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx je xxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx zjišťuje xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základního xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxxx důchodu anebo xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxx na výplatu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxx přiznání starobního xxxxxxx ze základního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx toliko xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx příspěvkem x tomuto xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §159 xxx xxxxxxxxxxx x xxxx důchodu.

§161

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx na výsluhový xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx na výsluhový xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xx bývalému příslušníkovi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vojáka x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx zániku xxxxxx xxxxxx, x xx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru.

§162

Xxxxx nároku xx xxxxxxx výsluhového xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx příslušník xxxxxx do služebního xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx mu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx přijetí do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§163

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jemuž xx poskytován xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Bývalý xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 8 xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx bývalý xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx později, xxx xx stanoveno xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §160 x případný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx do služebního xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX III

ÚMRTNÉ A XXXXXXXXX NA XXXXXX XXXXXXXXXXX

§164

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxx úmrtného xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, manželka, xxxxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx povinen poskytovat xxxxxx,52) xxxx rodič xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx měsíčního služebního xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka.

§164a

(1) Xxxxxx-xx příslušník xxxx xxxxxxx stav xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x kovovou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dopravného xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx úmrtí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx náleží xxxxxx podle xxxx xxxxx, pouze pobýval-li xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx důvodů.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednoduchý xxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxx x výdaje xx kovovou xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx pohřeb x místě úmrtí. Xxxxxx podle odstavce 1 x tomto xxxxxxx xxxxxxxx.

§164x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

XXXXX XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X VÝSLUHOVÝCH XXXXXXXX

§165

Xxxx xxxxxxxx xxx výsluhové xxxxxx

(1) Dobou rozhodnou xxx výsluhové xxxxxx xx doba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xx služebního xxxxxx podle §224.

(2) Xx xxxx xxxxxxxx xxx výsluhové xxxxxx xx nezapočítává doba

a) xxxxxxxx v neplacené xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx v této xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dovolené xxxx xxxxxxxxxx dovolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx poskytována xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xx funkce x xxxxxxxx organizaci,

b) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx kterou xxxxxxxx xxxxxxxx příjem ve xxxxxxxxxx případech, xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx byl xxxx služební xxxxxx xxxxxxx, x

x) výkonu xxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx případů, xxx xxx příslušník xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu76) xxxxx xx náhradu xxxxx způsobené xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx.

§167

Xxxxxxx výsluhových xxxxxx

(1) Xxxxxxxx a úmrtné xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx skončení xxxxxxxxxx poměru.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx služební xxxxx xxxxxxx propuštěním xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. d) xxxx xxxx. m) x je proti xxxx vedeno xxxxxxx xxxxxx, se odchodné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx skončení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebyl xxxxxxxx xxx trestný xxx spáchaný xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.77)

§168

Xxxxxx x výsluhových xxxxxx

Xxxxxx x výsluhových xxxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x výsluhových xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§169

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") xx příslušník, xxxxxx příslušník xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx má xxxxx přestupku, je xxx xxxxxxxxxxx.77)

Xxxxxxx řízení

§170

V xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x právech nebo xxxxxxxxxxxx účastníků.

§171

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxxxx xx

x) přijímací xxxxxx,

x) xxxxxxxx hodnocení,

c) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) vyslání xx xxxxxxxx xxxxx,

x) vyslání xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx doby služby x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx,

x) xxxxxxxxx služebního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

§172

(1) Účastník xx x xxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x zastoupení xx xxxxxxxxx písemnou xxxxx xxxx, x níž xxxx xxx xxxxxx xxxxxx zmocněncova xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxxxxxxxx x ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx zmocněnec xxxxxx svého oprávnění, xx tím xxxxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§173

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx ustanovený xxxxxxxxxx78).

§174

Xxxxx a povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx má právo

a) xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx x něj xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xx poskytnutí xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx, klást xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx se xxxx vydáním xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx doplnění.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx postupovat xxx, xxx řízení xxxxxxxxxx x nezpůsoboval xxxx průtahy.

§175

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxx služebnímu xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx podmínky, xx xxxxxx xx xx 3 xxx doplněno xxxxxxxx uvedeným xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xx učinit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dálnopisu xxxx xxxxxxxx.

(2) Podání xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx x xxx xxx xxxxxx, kdo je xxxx, které věci xx xxxx a xx se xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx vadami, vrátí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyzve xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytne mu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx služebním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1. V případě, xx jde x xxxxxx, pro xxx xx stanovena xxxxxxx xxxxx, považuje se xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx x tomu xxxxx xxxxxx nebo xx x tomu xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx části), xxxxx xx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx "xxxxxxxxxx".

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx ve xxxx, xx xxxxxxx postoupit xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezodkladně a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 30 xxx a xx xxxxxxxxxxxx případech xx 60 xxx xx xxxx doručení.

§176

Xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí doručuje xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou xx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx způsobem uvedeným x xxxxxxxx 1, xxx xxx doručit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zvláštní poštovní xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx.80) Xxxxxxxxxx se zasílá xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxxxxx x písemné xxxxxxxxx x jejím xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxx u xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x tom vhodným xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx 10 xxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx vyznačen. Xxxx-xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx účastníkem xxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx zásilku xxxxxxx, držitel xxxxxxxx xxxxxxx, zvláštní poštovní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyznačí xx zásilce x xxxxxxxxxxxxx služebnímu xxxxx xxxxxxx vrátí.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx účastník xxxxxxxxx převezme xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služebnímu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Účinky xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxx, jestliže účastník xxxxxxx xxxxxxx přijmout.

(5) Xx-xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, doručuje xx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx.

(6) Ustanovení odstavců 1 xx 5 xx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§177

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxx xxxxx xxxx. Náklady xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je účastník x xxxxxx x xxxxxxxx, rozkladu, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx náhradu xxxxxxx xx bezpečnostního xxxxx. Jestliže má xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx nárok xx xxxxxxxx náhradu xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx 3 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zaniká.

(3) Xxxxxxxxxxxx sbor hradí xxxxxxxx nutné výdaje xxxxxxx x podáním xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx musí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 5 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx hradí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx listiny xxxx s xxxxxxxxx. Xxxxx musí osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 dnů xxx xxx jejich xxxxxx, xxxxx xxxxxx.

(5) Při xxxxxxx výdajů a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.81)

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXX

§178

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení xx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx bezpečnostního xxxxx.

(2) Xxxxxx xx zahájeno xxxx, xxx

x) je xxxxxx účastníka xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služebnímu xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx první xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Řízení xx xxxxxxxxx.

§179

Xxxxxxxxx řízení

Služební xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx vzal xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx zjevně bezpředmětnou. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx z podnětu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx důvod.

§180

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stav xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, x za xxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxx podklady xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxx, xx může xxxxxxx k zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx nebo záznamy, xxxxxxx xxxxxxxxx, znalecké xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxx x pořízená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tom, xx účastník xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx rasy, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxx xxxxx, x xx xxxxx důkaz xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx, x které xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxxxxx xxxxx. Jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx otázky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnout a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podnět x zahájení xxxxxx x dané xxxxxx xxxx xx o xx může xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx a xxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx před příslušným xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxx, vyčká xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

§181

Rozhodnutí

(1) Xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x určité xxxx, xxxx se xxxxxxxxx, xxxx nebo ruší xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníka xxxx jímž xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx má xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx musí

a) xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx příslušným služebním xxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti x

x) xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx obsahuje xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxx obsahuje xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx hodnost x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx, xxxxx vydání xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, služební xxxxxxx, hodnostní xxxxxxxx xxxx hodnost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx věci xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xx státním xxxxxx. Xxxxxx údaje příslušníka xxxxxxxxxxxx služby mohou xxx uvedeny x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zakrytí xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Výrok xxxxxxxx řešení xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx služebního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě též xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X případě, xx xx účastníku xxxxxxxx xxxxxxxxx x plnění, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx její splnění.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx důvody xxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxxx xxxxxxxx vycházel xxx xxxxxxxxxx, jakými xxxxxxx xxx veden xxx jejich xxxxxxxxx x xxx výkladu xxxxxxxx a služebních xxxxxxxx, jakož i xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x návrhy x námitkami xxxxxxxxx x x jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx funkcionář vyhoví xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx.

(6) V xxxxxxx x odvolání (xxxxxxxx) xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxx proti xxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxx obsahuje xxxxx x tom, xx xxxxxxx xxx běží xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx), x xxxx lhůtě xx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx funkcionáři xx xxxxxx.

(7) O xxxxxxxxxx xxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx xxxx možno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxx skutkového xxxxx, xxxxx-xx x přezkoumání xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxx x podstatné xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Chyby x psaní, počtech x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx.

§182

Xxxxxx moc a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx podat odvolání (xxxxxxx), xx x xxxxxx moci.

(2) Xxxxxxxxxx xx vykonatelné, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost x xxxxxx, pravomocné xxxxxxxxxx xx vykonatelné, xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní sbor xx písemné vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX O XXXXXXXXXX PODLE §42 XXXX. 1 PÍSM. X)

§183

Xxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. x) (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx") je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx X x II x xxxxxxxx ustanovení §174 odst. 1 xxxx. x).

§184

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxx řízení je xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vedoucí organizační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx má xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx úkonem xxxx xxx doručení xxxxxxxxxx x propuštění, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedený x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, o němž xxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx pro jeho xxxxxxxxxx.

§185

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx doručení rozhodnutí x propuštění. Odvolání xxxx odkladný xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX O XXXXXXXXX PŘESTUPKU X X XXXXXXX, KTERÉ XX XXXXX XXXXXXXXX

§186

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,20) xxxx služební xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx úkonech x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný k xxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů, xx xx zahájení xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x hájit xx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobu, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; služební xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, není-li to xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednání, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx, se xxxx xxxxxx, se xx xxxx, xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hledí, xxxx by xxx xxxxxxx.

(5) Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vést xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx druhu xxxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx služebních xxxxxxxxxx x k xxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx ukládání druhu xxxxxxxxxx trestu též x této skutečnosti.

(7) Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx téhož příslušníka xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx uloží služební xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nejzávažnějšího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Kázeňský xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ukládá xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx škodlivým xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovených x §48, za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trestů nevedlo x xxxxxx 3 xxx x obnovení xxxxxxxx xxxxx příslušníka, xx jednání, xxxxx xx xxxxx přestupku x je v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příslušníka, xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neuspokojivých xxxxxxxx xx xxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení.

(9) Od xxxxxxx kázeňského trestu xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx přestupek xxx uložit nejpozději xx 1 roku xxx dne, kdy xx xxxxxxxx kázeňského xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx lhůty xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxx tentýž skutek xxxxx xxxxxxx řízení, xxxxxx řízení xxxxxxx xxxx řízení o xxxxxxxxx.

(11) Kázeňský trest xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx již xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen.

§187

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x průběhu xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx skutečnosti xxxx, xx xxx x xxxxxxx xxx, xxxxx se dopustil

a) xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České republiky xxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pověřeným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx92),

x) příslušník Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§188

Xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx

x) skutek, x xxxx se xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx přestupkem,

b) skutek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zanikla,

e) x xxxxxx již xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto orgánem xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) příslušník xxxxxx, xxxx

x) věc xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §187 xx xxxxxxxx xxxxxx.

§189

Zvláštní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx znaky xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, jde-li x

x) xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx příslušníka xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx,

x) pokus,

c) xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx okolnosti,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jednání,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kázeňského trestu,

i) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx trestu,

j) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx činnosti x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx náhradní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůta x xxxxxx xxxxxxx,

x) společné xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx řízení,

r) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) příkaz.

(2) Xx jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxx narušení občanského xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, spáchané mezi xxxxxxx blízkými lze xxxxxx xxxxxxxx trest xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx trest xx xx neúspěšném xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxxxx. X způsobu xxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx základního xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx úhrnná výše xxxxx hranici xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.20)

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x tehdy, jestliže xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx, skončil xxxxxxxx xxxxx.

§189x

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx funkcionář, který xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů. Xx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednání, které xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x postup xxx xxxxxxxxxxx námitek před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx evidence xxxxxxxxx provedl, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§189x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2016

XXXXX V

PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ

§190

Odvolání

(1) Xxxxxxxx může podat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx účastník x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poučení xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxx x nepříslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, má xx za xx, xx xx xxxxx xxxx x u xxxxxxxxxxx služebního funkcionáře, xxxxx-xx tak xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx.

(3) Účastník xxxx xxxx odvolání xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx zpět, nemůže xx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx napadené rozhodnutí xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx odvolání plně xxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx možno xxxxx odvolání. Xxxxxxxx xxx neučiní, xx xxxxxxx xxxxxxxxx odvolání xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx odvolacím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x rozsahu, xxxx je uveden x odvolání. Zákonnost xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. K xxxxx xxxxxx přihlíží xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx správnost xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(8) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxx xxxxxx. Jsou-li xxx to xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx zruší x xxxxxx zastaví, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx vrátí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcionáři, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí vydal; xxxxx xxxxxxxx zamítne x rozhodnutí xxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx odvolání.

§191

Rozklad

(1) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády, xxxxxxxx xxxx vládou xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx podat xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x řízení x xxxxxxxx se xxxxxxxxx podle §190.

§192

Xxxxxx xxxxxx

(1) Řízení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xxxxxx xxxxxx moci, se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxx xxxxxx xxxx skutečnost, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx původního řízení x kterou xxxxxx xxxxxxxx, jemuž je xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx zavinění x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnuto xxxxx, nebo

c) rozhodnutí xx xxxxx x xxxxx, o xxxx xx zjistilo, že xx xxxxxxxxxx,

x tato xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x obnovu řízení xx 90 dnů xxx xxx, kdy xx x některém xxxxxx uvedeném v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 4 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(3) Nové xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx původní xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx věci xx možno xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx).

§193

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx domnívá, xx xx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určený xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcionáře Xxxxxxxxx inspekce bezpečnostních xxxxx přezkoumá xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx vyhovět xxxxxxx xxxxxxxxx x odvolací xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxxxxxx do 4 xxx ode xxx xxxxxx právní xxxx přezkoumávaného xxxxxxxxxx x rozhodnutí v xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí.

(5) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx podat xxxxxxxx.

§194

Poradní xxxxxx

X odvolání (xxxxxxxx), x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služební xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx poradní komise xxxxxxx x pravidla xxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxx funkcionář, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx.

XXXXX VI

VÝKON XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§195

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě povinnost x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mu xxxxxxx vykonatelným rozhodnutím, xxxxxxxx služební funkcionář x xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§196

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Účastník xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx zákona, xx 60 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, náhrada xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX SBORU A XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§197

Xxxxx xx xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx

(1) Příslušníci xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xx xxxxxxxxxxxx sbor xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxxxxx sborem x xxxxxxxxxxx xxxx jednání xxxx bezpečnostním sborem x příslušným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx sbor xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx sboru,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx povinen x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§198

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyššího odborového xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx působí x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx služby, x dále je xxxxxxxxx

x) projednat x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru,

b) projednat x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x systému hodnocení x odměňování xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) projednat x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx služebních xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) projednat x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx služby,

g) projednat x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánech xxxxxxxxxx funkcionáře x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxxx xxxxxx.

(2) Nevyjádří-li xx odborová xxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxxx a zaujetí xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx x) xx 15 xxx xxx xxx, xxx jí byl xxxxxxx písemný xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx stanoviska.

(3) Vyšší xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 1 je xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x zaujímat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), x), x) x x),

x) xxx účasten x xxxxxxxxxxx a poradních xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostního xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx právních x služebních předpisů x xxx stavem xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx výkonu xxxxxx.

(4) Služební xxxxxxxxxx xx povinen zajistit, xxx odborová organizace, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx uskutečňovat oprávnění, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xxx ústřední xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx svazu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.82)

§199

Kolektivní dohoda

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxx příslušníků, xxxxxxxxxxx, sociálních a xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx odborový xxxxx uzavřít jménem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnostním xxxxxx.

(2) Xx postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx její xxxxxxxx, xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx vztahují ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx83) xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x o xxxxxx.

§200

Ochrana xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx organizací

(1) Příslušník, xxxxx byl zvolen xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx být xxx xxxxx xxxx funkce xxxxxxxxx xx služebního xxxxxx.

(2) Bezpečnostní xxxx xx xxxxxxx odborové xxxxxxxxxx, která x xxx xxxxxx, poskytnout xxxxxxxxx x xxxxxxxx x výkonu xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx vytvářet xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x umožnit xxxxxxxxxxxx konání xxxxx xx xxxxxx orgánů.

(3) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx ředitel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§201

Výklad některých xxxxx

(1) Za xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx včasném x xxxxxxxxx plnění xxxxx bezpečnostního xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx manžel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx děti, osvojenci, xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, rodiče, osvojitelé xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx žijí s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx své xxxxxxx.

§202

Osobní xxxxx

(1) Bezpečnostní xxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxx identifikují, údaje x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, osobním xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru. Xxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx, jestliže xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.85)

(2) Osobní xxxxx xxxxxxxxxxx x doklady xxxx jejich xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx příslušníka. Xxxx x něm vede xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušníka. Xx tvoří xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnocení.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx změnu x xxxxxxxx xxxxxxx xx 8 xxx xxx dne xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, jehož xx xxxx xxxx, může xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, činit x xxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stejnopisy xxxxxx.

(5) Za podmínek x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx funkcionář,

b) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx zaměstnanec Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu; to xxxxxxx xxx nahlížení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.26)

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx spis xxxxxxxxxxx xx dobu 50 xxx. Xx xxxxxxxx této doby xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.86)

§203

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odbornosti, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx služby. Služební xxxxxxxxx obsahuje i xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušníka.

(2) Xxxxxxxx hodnocení je xxxxxxxxx pro rozhodování xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx vedoucí xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") xxxx xxx pověřený xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx služebního xxxxxxxxx obdrží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jestliže s xxx nesouhlasí, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotitele xx 15 dnů ode xxx jeho obdržení. Xxxxxxx hodnotitele námitkám xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení potvrdí xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení hodnotitel xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx výsledků,

b) xxxxx dobrých xxxxxxxx,

x) xxxxxxx výsledků,

d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) neuspokojivých xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jednou xxxxx; xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx neurčitou se xxxxxxx xxxxx potřeby, xxxxxxx xxxxxx za 3 roky. Xxxxxxxx xxxxxxxxx se provádí xxx na xxxxxxx xxxxxxx příslušníka, xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nadřízený příslušníka x průběhu kalendářního xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx příslušníka, který x xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxx kratší xxx 6 xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxxxx hodnocení nepodléhá.

§204

Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx výslužbě xx bývalý xxxxxxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxx xxxxxxxx nároku xx výsluhový xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx je oprávněn xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx93), xxxx užívat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hodnost xxxxx §8, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. ledna 2007.

(3) Příslušníka ve xxxxxxxx, který xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsledků, xxx x souvislosti se xxxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxx xx vyššího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxx skončil úmrtím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx větě, xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx republiky xx návrh xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx označení xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xx x).

(5) Xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx označení xxxx xxxxx hodnosti xxxxx příslušníka, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxx §14.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxx xxxxxxx xxxxxxx symbolů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx příležitostech.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx příslušníkovi xx výslužbě xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovně xxxxxxxxxx xxxxxx13).

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x přiměřeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve výslužbě x xxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxx x xx bývalého xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx94).

(10) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx hodnosti xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx na přiznaný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §155 a xxxxxxxxx příspěvek xxxxx §157.

§205

§205 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

Xxxxxxxxx

§206

(1) Právo xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve stanovené xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx účastník, vůči xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx případě xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx příslušník uplatní xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. To xxxxx i x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxx se xxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

§207

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx služebního xxxxxx xxxx 3 xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx pro uplatnění xxxxxx xx jednotlivá xxxxxxxxx xx plnění xxxx 3 roky xxx xxx jejich xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx škody činí 2 xxxx; začne xxxxx xxxx, kdy xx poškozený dozví, xx škoda vznikla x xxx za xx odpovídá. Nárok xx xxxxxxx xxxxx xx promlčí, xxxxxxxx xxxxx uplatněn xx xxxxx 3 let, x xxx-xx o xxxxx způsobenou xxxxxxx, xx xxxxx 10 xxx xxx dne, xxx došlo k xxxxxxxx, xx které xxxxx vznikla; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxx xx zdraví.

§208

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím se xxxxxxxxx xx lhůtě 10 let xxx xxx, xxx mělo xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx v rozhodnutí xxxxxxxxx; xxxxxxxxx lhůta x xxxxxxxxxxxx splátek xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx splatnosti.

(3) Xxxxx na xxxxxxx xx ztrátu na xxxxxxxxx příjmu x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z povolání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx plnění.

(4) Xxxxx x opětující xx xxxxxx přiznaná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxx po nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§209

Xxxxx xxxxx

X xxxxxx xxxxx z důvodu, xx xxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě vykonáno, xxxxxxx jen x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 4, §99 xxxx. 3, §185, §186 xxxx. 10, §190 odst. 1, §191 xxxx. 1, §192 xxxx. 2 a §193 xxxx. 4; x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx x řízení xxxxxxx.

§210

Xxxxx

(1) Lhůta xxxxxx xxxxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxx xxx uplatněno poprvé.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxxx splátky xxxxxxx celá dlužná xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§211

Xxxxxxxx času

(1) Lhůta xxxxxx podle xxx xxxxxx dnem, který xxxxxxxxx xx události, xxx xx rozhodující xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx den lhůty xxxxxx podle xxxxx, xxxxxx nebo let xxxxxxx xx xxx, xxxxx xx pojmenováním xxxx číslem shoduje xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx událost, xx xxx xxxxx xxxxxx běžet. Xxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxx poslední xxx lhůty na xxxxxxxx den v xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx.

§212

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxx x xx ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušníka. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx trojnásobku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, a xxxx-xx xxx, xx xxxx xxxx, x není-li xxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx, jestliže x xxx xxxx x xxxx xxxxx x domácnosti. Xxxxxxxx xxxx těchto xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smrtí xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx nároků, x kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx příslušníkem xxxx jeho smrtí xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxx, x xxxxxx xx náhradu škody xxxxxxxxx úmyslně.

§213

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxxxxx obohacení xx xxxxxxxx xxxxxxxx získaný xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Bezpečnostní xxxx xxxx příslušník, který xxxxx xxxxxxxxxx obohacení, xx xxxxxxx je xxxxx.

§214

Mlčenlivost

Povinnost příslušníka zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, trvá i xx xxxxxxxx služebního xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx předpis26) xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§215

(1) Xxxxxxxxxx ustanovený xx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §1 xxxx. 4, xxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xx služební xxxxx, xxx které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a jmenován xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx toto xxxxxxxx xxxxx. Splnění xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx požadavku xxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx

x) nevykonává xxxxxx xxxxx §1 odst. 4 x jehož xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx místo podle xxxxxxxx 1, nebo

b) xxxxxx xxxx 65 xxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti zákona, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Příslušníka xx možné xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx ustanovit na xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx služební místo, xxxxxxx však xx xxxx 6 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx na 4 xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx na 5 xxx, jestliže xxxxxxxxx střední vzdělání x maturitní zkouškou.

(5) Xxxxxxxx-xx to důležitý xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovit xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Příslušník xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx, x xxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxx, která je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx funkci, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, který xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkonu služby, xx xxxxxxx do xxxxxxxx hodnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzdělání; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xx provede až xx skončení zproštění xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dobu xxx 3 roky, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx příslušníkem xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xx na xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4 xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx 6 xxx, xxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 4 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x bakalářském xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 5 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx splní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx služební xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx poměr trval xxxx xxx 3 xxxx; vykonání xxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxx případě xxxxxxxxxx. Xx služebního xxxxxx xx xxxx neurčitou xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx služební xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx stupeň vzdělání x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx služební xxxxx xxxxx déle xxx 3 xxxx.

(10) Doba xxxxxxx x xxxxxxxx 9 větě xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zálohy xxxxxxxxx.

§216

Xxxxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx úkolů v Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x informace xx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx.

§217

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx poměru, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx neurčitou.

§218

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx označení xxxxx §8 odst. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx prezident xxxxxxxxx jmenoval xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§219

Příslušníkovi xx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §117.

§220

Xxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x členství v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx podnikatelské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx v pracovním xxxx xxxxxxxx poměru, xx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx,89) xxxxx nichž je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §48.

§221

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx složení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§222

Xxxxxxx, které vyplývají x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uzavřených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx nemění. Xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§223

Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx při xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2005. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx od xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §149 xxxx. 2.

§224

(1) Příslušníkům se xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dob xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxx pro výsluhové xxxxxx xx započtou xxxx, xx které xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx90) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx x této xxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dovolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rozsahu, x němž xx xxxxxxxxxxx poskytována xxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v odborové xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx, po xxxxxx xxxxxxxx služební xxxxxx xx xxxxxxxxxx případech, xxxx nemocenské, x

x) xxxxxxxxx výkonu služby, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebyl xxxxxxxx rozdíl, x xxxxx xxx jeho xxxxxxxx příjem zkrácen,

d) xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx svobody, x výjimkou případů, xxx xxx příslušník xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx76) xxxxx na xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxxxx x vazbě xxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx.

(3) Do xxxx xxxxxxxx xxx výsluhové xxxxxx se započtou xxx doby pracovního xxxxxx, které xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx91) posuzují xxxx xxxx služebního xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx vazby a xxxxxx xxxxxx svobody, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, po xxxxxx nenáleželo nemocenské,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx (s xxxxxxxx rodičovské dovolené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) x

x) xxxxxxxxxx volna xxx náhrady mzdy xxxxxxx než 1 xxxxx.

(4) Do xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx služby

a) xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx bezpečnosti na xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve funkci xxxxxxxxxxxxx nebo náčelníka xxxxxx x vyšší xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) příslušníka x xxxxxxxxxxx silách se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže nebyl xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Sboru xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vykonával xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx politickovýchovnou xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařazeného ve xxxxxx zástupce náčelníka xxxxxx nebo xxxxxx xxx politickovýchovnou xxxxx x

x) vojáka Československé xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Hlavní xxxxxxxxx xxxxxx Československé lidové xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx ve funkci xxxxxxxx velitele pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx práci xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx. Xx xxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 4.

§225

Xxxxxxxxx xx službu xxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx výsluhový xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxx, v xxxx náležel xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§226

Příslušník, jehož služební xxxxx skončí do 3 xxx xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podmínku doby xxxxxx xxx nárok xx výsluhový xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx §42 odst. 1 xxxx. x), xxx-xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx propuštění, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2005, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx příspěvek xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx za výsluhový xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§227

(1) Řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxx obsaženém. X xxxxxxxxx případech xx řízení xxxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxx příslušníka má xx jejich xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §215 xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§228

(1) Do xxxxxx xxxxxxxx k provedení §104 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx č. 440/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx nařízení xxxxx k xxxxxxxxx §130 odst. 2 xx postupuje xxxxx §13 nařízení vlády x. 108/1994 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx práce x xxxxxxx xxxxx zákony, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 461/2000 Xx.

§229

§229 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 626/2004 Sb.

HLAVA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§230

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků Xxxxxxx Xxxxx republiky.

2. Xxxxxxxx č. 287/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxx xxxxxxx podrobnosti xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 472/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 287/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx.

4. Vyhláška č. 259/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 155/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 259/1997 Xx., xxxxxx xx upravují xxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního poměru xxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 324/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx fyzickou x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxx č. 297/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 324/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x zdravotní způsobilost xxxxxxxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Vyhláška č. 258/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x upravují některé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx celníků.

§231

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx x. 361/2003 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx

1. xxxxxxx třída

Služební xxxxxxx referent

PŘEDEPSANÉ XXXXXXXX: XXXXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXXXX LISTEM

Stejnorodé, xxxxxx vymezené činnosti x xxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx postupů x xxxxxxxxx návaznostmi xx xxxxx procesy, kde xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx malý xxxxx xxxxxxx systémů.

Zvýšené xxxxxxxxx nároky vyplývající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx zastoupeny xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx dlouhodobější xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx smyslové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx referent

PŘEDEPSANÉ XXXXXXXX: XXXXXXX S XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxx, rámcově vymezené xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postupů, xx stanovenými výstupy, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx další xxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxxx"), xxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx systémy.

Zvýšené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx konkrétními xxxx a procesy x x nároky xx představivost x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx srovnávání, xxxxxxxxx x operativnost. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXX: STŘEDNÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřním členěním xx ucelené xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx agend x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx rozsahem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx další xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (bez xxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přizpůsobivost xxxxxx podmínkám, na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "mírně zvýšená xxxxxxxxx xxxxxx"). Vysoká xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx malých xxxxxxx, xxxxx xxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nároky xx vestibulární xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx x neuropsychická xxxxx").

4. xxxxxxx třída

Služební xxxxxxx xxxxxx asistent

PŘEDEPSANÉ XXXXXXXX: STŘEDNÍ X XXXXXXXXX ZKOUŠKOU

Zajišťování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "odborné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxx xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx složené xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služebních xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxx bezpečnostního xxxxx (dále xxx "xxxx služby") s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xx spojena xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

5. tarifní xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx inspektor

PŘEDEPSANÉ XXXXXXXX: XXXXXXX X MATURITNÍ XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx komplexu činností x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, rámcově xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx široký xxxxx xxxxxxx (dále xxx "systémové xxxxxxxx"), xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vnějšími xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx obory xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působností.

Zvýšená xxxxxxxxx xxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kde jsou xxxx zastoupeny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx srovnávání (xxxx xxx "zvýšená xxxxxxxxx xxxxxx"). Vysoké xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx nervové soustavy (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx a neuropsychická xxxxx").

6. tarifní xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx vrchní xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXX: XXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXX/XXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxx "XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX/XXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x způsobem provádění xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx další xxxxxx x x xxxxxx xx široké xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x nespecifikovanými xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx vymezenými xxxxxxx s velmi xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx specializované xxxxxxxx") x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x neuropsychická xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

7. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXX: XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx služební xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx služby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostních xxxxx x celostátní působností. Xxxxxxxxx specializované xxxxxxxx x oborech xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx působností x xxxxxxxxx xxxxxxxx členěním x s xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kritérií (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx").

8. xxxxxxx třída

Služební xxxxxxx vrchní xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXX: XXXXXXXXXXXXX V XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s velmi xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx procesy x xxxxxxx služby bezpečnostních xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx působností x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a x xxxxxxx vazbami xx xxxxx obory xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx oblastí xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů celospolečenského xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx působností xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx specializovaných oborech xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zasahujících xx xxxxxxx věcných x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx složitých xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

X výkonem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

9. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXX: XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx specializovaných xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx problematikou. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx specializovaných oborech xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyplývající x xxxxxxxx nároků xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx postupů x xxxxxxx řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx abstraktních a xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x oborů (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx námaha").

10. tarifní xxxxx

Xxxxxxxx hodnost xxxxxx xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXX: VYSOKOŠKOLSKÉ X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxxxxx vnitřním členěním xx specializované xxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předurčující xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x rozsáhlou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x koordinace xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx států.

S výkonem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

11. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx hodnost xxxxxx xxxxxx xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXX: XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mezinárodními x xxxxxxxxxxxx systémy.

Velmi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z vysokých xxxxxx xx tvůrčí xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémového xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 361/2003 Xx.

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 531/2006 Sb.

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx-xx x převzetí xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. XX xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx rodičovskou xxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 169/2005 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákon č. 361/2003 Xx. (1.1.2006)

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx příjem v xxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx stanovenou právními xxxxxxxx účinnými xx xxx 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2008 x xxxx-xx tato xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxxxxx xxxxxx x době xxxxxxxxxxxx ke službě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxx-xx tato neschopnost xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2009 a xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2009

§92

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na služební xxxxx podle xxxxxx x. 361/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx běžet xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

§92 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 341/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx za jednání, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx, se posoudí xxxxx xxxxxx č. 361/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxx, které xx xxxxx přestupku, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx to xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 361/2003 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §40 xxxxxx č. 361/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 odst. 6 xxxxxx x. 361/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx, že xx xxxx x řízení x jiném xxxxxxxx xxxxxxx příslušníka neprokáže x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx služby.

5. Xxxxxxxxxx se xxx xxxxx §14 odst. 2 xxxx. c) xxxxxx též xxxxxxxxx xxxx správní xxxxxx, x kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Na xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §42 xxxx. 4 x §186 xxxx. 3 x 10 xxxxxx x. 361/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 247/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx neschopnosti ke xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §103 xxxxxx č. 361/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx §103 zákona x. 361/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx použije xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx do xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx u xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx příjmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 181/2018 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2018

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Služební xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vznikla xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x trvá xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2019 Xx. x účinností od 1.7.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, který přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxx funkcionáře xxxxx §48 xxxx. 2 xxxxxx č. 361/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x xxxxx x jejím xxxxxx xxxxx pokračovat x xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx funkcionáře xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx, xxxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, příslušník Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx plní xxxxx xxxxxxxx se použití xxxxxx, předstíraného xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx svědka xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxx §48 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 361/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x po nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx výkon xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 163/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

Informace

Právní xxxxxxx č. 361/2003 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

186/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004)

436/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

586/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx (xxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

169/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 88/68 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolené, x xxxxxxx v xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx děti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 361/2003 Sb. (1.1.2007)

253/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

254/2005 Xx., xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x inspekci xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 3.5.2005 x vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.5.2005

x xxxxxxxxx od 14.7.2005

331/2005 Xx., xxxxx XX xx xxx 14.7.2005 ve věci xxxxxx xx zrušení xxxxxx x. 361/2003 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 15.9.2005

413/2005 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona o xxxxxxx utajovaných informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

530/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 153/94 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx službách XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Sb. xx 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Sb. xx 1.1.2009)

531/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

585/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xxxxx č. 589/92 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v hmotné xxxxx, xx znění xxxxxx č. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

305/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

306/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

326/2009 Xx., o podpoře xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o zdravotnické xxxxxxxxx službě

s účinností xx 1.4.2012

428/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x zákona x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx změnách daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

470/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

36/2012 Xx., xxxxx XX xx xxx 15.11.2011 xx. xx. Xx. XX 20/09 xx věci xxxxxx xx zrušení §112 xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxxx. 4 xxxxxx č. 361/2003 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 15.2.2012

167/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

186/2012 Xx., nález XX xx xxx 24.4.2012 xx. xx. Xx. XX 54/10 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx částí ustanovení §192 xxxx. 1 xxxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §68 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 221/99 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §124 xxxx. 5 xxxx. a) xxxxxx x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/95 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx funkce představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §48 xxxx. 3 zákona x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §111 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x §65 xxxx. 1 zákona č. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpis (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 21.6.2012

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

267/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

204/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

298/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném přístupu x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx souvisejících s xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 19.9.2016

148/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.2.2018

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s účinností xx 1.7.2017

247/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 361/2003 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2018 s xxxxxxxx §120, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2019

310/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

181/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2018

235/2018 Sb., xxxxx XX ze dne 11.9.2018 sp. xx. Xx. XX 24/17 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §48 xxxx. 2 xxxxxx x. 361/ /2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 530/2005 Xx.

x účinností xx 1.7.2019

32/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností od 1.7.2019

163/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2019

277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x Sbírce zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 238/2000 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2003 Xx.
2) Xxxxxxxxx §3 xxxx. 6 xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších předpisů.
3) §4 xxxxxx x. 153/1994 Xx., o zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
4) §3 xxxx. 5 xxxxxx x. 283/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 283/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 555/1992 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx x justiční xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 153/1994 Sb., xx xxxxx zákona x. 118/1995 Sb.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 238/2000 Sb., x Xxxxxxxxx záchranném xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx.
6) §18 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx).
7) Například xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 13/1993 Xx.
9) Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Českou x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, vyhlášená xxx č. 27/1994 Sb.
10) §16 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxxx x. 218/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx správních xxxxxxx (branný xxxxx).
11) Zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
12) §69, 70 x 87 xxxxxxxxx zákona.
§363 xx 365 xxxxxxxxx xxxx.
13) Zákon č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §77 xxxxxx x. 20/1966 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 210/1990 Xx., xxxxxx x. 548/1991 Sb., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Sb.
15) §10 xxxx. 2 xxxxxx x. 269/1994 Xx., x Rejstříku xxxxxx.
16) §44 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx školách x o změně x doplnění dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
17) §60 xxxxxx č. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxx x. 147/2001 Xx.
18) Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx vládou Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Lotyšské republiky x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 44/2001 Sb. m. s.
18x) Například xxxxxxxxxx Xxxx 2003/479/XX xx dne 16. xxxxxx 2003 x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vojenský xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 25. xxxxxx 1997 x 22. března 1999, xxxxxxxxxx 2001/41/XX x xxxxxxxxxx 2001/496/SZBP (2003/497/XX), xxxxxxxx xxxx xx xxx 10. xxxxxx 1995 xxxxxxx xx základě xxxxxx X.3 Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Europolu (95/73/XXX), společná xxxx Xxxx xx xxx 11. xxxxxx 2002 x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (2002/210/XXXX).
19) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx.
20) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxxx §27 zákona č. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx.
22) §307 xxxxxxxxx řádu.
23) §309 xxxxxxxxx xxxx.
23a) §179g xxxxxxxxx xxxx.
24) §72 xxxxxx č. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 203/1994 Xx. x zákona x. 237/2000 Xx.
25) §10 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25a) Xxxxx č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx.
26) Například xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
27) §12 xxxx. 1 x §16 xxxxxx č. 36/1967 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.
28) §67 x násl. trestního xxxx.
§19 xxxxxx x. 293/1993 Sb., x výkonu xxxxx.
29) Xxxxx č. 240/2000 Sb., ve znění xxxxxx č. 320/2000 Xx.
30) §25 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 171/1990 Xx. x zákona x. 138/1995 Sb.
31) §27b xxxxxx x. 29/1984 Xx., ve znění xxxxxx č. 138/1995 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb. a xxxxxx x. 284/2002 Xx.
32) §45 xxxx. 3 xxxxxx x. 111/1998 Sb.
33) §46 xxxx. 3 zákona x. 111/1998 Sb.
34) §47 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
35) §25 xxxxxx č. 29/1984 Xx., xx znění xxxxxx x. 171/1990 Xx. x zákona x. 138/1995 Sb.
§55 x 56 xxxxxx č. 111/1998 Xx.
36) Zákon č. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x zdravotních xxxxxxxx).
37) Zákon č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
38) §16 xxxx. 1 xxxxxx x. 32/1957 Xx., xx xxxxx zákona x. 113/1997 Sb. x xxxxxx č. 238/2000 Xx.
39) §7 xxxx. 12 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx. x zákona x. 360/1999 Xx.
40) Xxxxx č. 174/1968 Sb., o státním xxxxxxxx dozoru nad xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
41) Například xxxxx č. 37/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx toxikomaniemi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Xxxxxxxx xxxxx č. 495/2001 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx x xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
43) Nařízení xxxxx č. 494/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx záznamu o xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx orgánů x xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx.
44) Zákon č. 20/1966 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 167/1998 Sb., o návykových xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
46) Například §11 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x mzdě, xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 74/1994 Xx. x xxxxxx x. 217/2000 Xx.
48) Xxxxx č. 218/2002 Sb.
49) Xxxxxxxx xxxxx č. 290/1995 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x povolání.
50) Xxxxxxxx xxxxx č. 303/1995 Sb., o xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
51) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních x příjmů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
52) §48 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx.
54) §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
55) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 37/1989 Sb.
56) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 309/1999 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
57) §17 x 18 xxxxxx x. 218/1999 Sb., xx xxxxx zákona x. 286/2002 Sb.
58) Xxxxx č. 18/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 29/1984 Xx.
60) §44 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
61) §11 xxxx. 1 a §23 xxxx. 1 xxxx. e) zákona x. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozpočtových x x některých xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 40/1994 Xx. x xxxxxx x. 217/2000 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 252/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx příplatku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a zdraví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkách, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 77/1994 Xx.
62) §16 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 32/1957 Sb., xx xxxxx zákona x. 308/1993 Xx., zákona x. 113/1997 Xx. x zákona č. 238/2000 Xx.
62a) Xxxxxxxxx xxxxxx 5 odst. 2 x 4 xxxxxxxx akce Xxxx (2002/210/XXXX) xx xxx 11. xxxxxx 2002 x Xxxxxxxxx misi Xxxxxxxx xxxx.
62x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2003/479/ES xx xxx 16. xxxxxx 2003 o xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx přidělený do xxxxxxxxxxx sekretariátu Xxxx.
63) §16 xxxx. 1 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx.
64) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) Xxxxxxxxx §29 zákona x. 32/1957 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 37/1993 Sb., xxxxxx x. 308/1993 Sb. x xxxxxx x. 113/1997 Xx.
67) §7 xxxx. 2 x 3 x §8 xxxxxx č. 119/1992 Xx., o cestovních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 125/1998 Xx.
Xxxxxxxx č. 445/2001 Sb., xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanoví výše xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx základních náhrad xx xxxxxxxxx silničních xxxxxxxxxx vozidel x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.
68) §7 xxxx. 5 x §8 xxxxxx x. 119/1992 Xx., ve xxxxx zákona x. 125/1998 Xx.
69) §5 xxxx. 1 x §8 zákona č. 119/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 125/1998 Xx.
70) §16 xxxxxx x. 119/1992 Xx., xx znění xxxxxx č. 125/1998 Xx. x zákona x. 309/2002 Xx.
71) §12 xxxx. 2, 3 x xxxx. 5 xxxxxx č. 119/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 125/1998 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx.
72) §24 xxxxxx č. 119/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 44/1994 Xx. x zákona x. 125/1998 Sb.
Xxxxxxxx xxxxx č. 62/1994 Sb., x poskytování náhrad xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
72x) Xxxxxxxxx §138140 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 254/2002 Xx.
73) §67 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 289/1997 Xx. x xxxxxx x. 264/2002 Xx.
74) Xxxxx č. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
75) Xxxxx č. 32/1957 Sb.
§33 xxxxxx x. 88/1968 Xx., x prodloužení mateřské xxxxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 51/1987 Xx., xxxxxx č. 306/1991 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx č. 308/1993 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., zákona x. 113/1997 Xx. x xxxxxx x. 238/2000 Xx.
76) Zákon č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
77) §68 xxxx. 1 xxxxxx x. 200/1990 Sb.
78) §192 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
79) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
80) Xxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x poštovních xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx.
81) Zákon č. 36/1967 Sb.
82) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
83) Zákon č. 2/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
84) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
85) Xxxxxxxxx xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
86) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x archivnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 117/1974 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx skartačního xxxxxx.
Vyhláška č. 118/1974 Sb., x xxxxxxxxxxx archivech.
87) §8 xx 10 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
88) Nařízení xxxxx č. 79/1994 Sb., x xxxxxxxxx poměrech zaměstnanců xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx požární xxxxxxx a zaměstnanců xxxxxxxxx dalších organizací (xxxxxxxx xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
89) Xxxxxxxxx §51 xxxxxxxx práce.
90) Xxxxx č. 76/1959 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vojáků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx. č. 100/1970 Sb., x služebním poměru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 334/1991 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Federálním xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 410/1991 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx príslušníkov Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx republiky, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 186/1992 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 527/1992 Sb., o Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 316/1993 Xx.
Xxxxx č. 221/1999 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
91) Čl. VI xxxxxx č. 113/1997 Xx., kterým se xxxx x doplňuje xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 13/1993 Xx., celní zákon, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 35/1993 Sb., xxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 32/1957 Xx., x nemocenské xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 88/1968 Xx., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxxx z nemocenského xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx České národní xxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§44 zákona x. 230/1992 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§21 xxxx. 3 xxxxxx x. 238/2000 Xx.
92) §12 xxxx. 2 trestního xxxx.

93) Xxxxxxxxx §108 xxxx. 2 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§15 xxxxxx č. 320/2015 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx záchranném sboru).

94) §3 zákona x. 170/2002 Xx., x válečných xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.