Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022 do 31.12.2023.


Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

361/2003 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy a rozsah působnosti §1

Pravomoc jednat a rozhodovat ve věcech služebního poměru §2

Evidence volných služebních míst §3

Systemizace §4

Služební předpis §5

Místo služebního působiště §6

Služební hodnost, minimální stupeň vzdělání, minimální doba trvání služebního poměru pro služební hodnost a tarifní třída §7

Hodnostní označení §8

Druhy služebního poměru §9

Služební poměr na dobu určitou §10

Služební poměr na dobu neurčitou §11

Zkušební doba §11a

Služební zkouška §12

ČÁST DRUHÁ - VZNIK, ZMĚNY A SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU

HLAVA I - VZNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU

Předpoklady k přijetí do služebního poměru §13

Bezúhonnost §14

Zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost §15

Přijímací řízení §16

Vznik služebního poměru §17

Ustanovení na služební místo při přijetí do služebního poměru a jmenování do služební hodnosti §18

HLAVA II - ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU

Díl 1 - Obsazování volných služebních míst

Služební místo §19

Ustanovení na volné služební místo §20 §20a §21

Výběrové řízení na služební místo §22

Průběh výběrového řízení §23

Rozsah osobní působnosti výběrového řízení §24

Díl 2 - Převedení na jiné služební místo

Převedení na jiné služební místo ve stejné služební hodnosti §25

Převedení na jiné služební místo v jiné služební hodnosti §26

Převedení na jiné služební místo ve zvláštních případech §27

Díl 3 - Zálohy

Druhy záloh §28

Záloha činná §29

Záloha pro studující §30

Záloha zvláštní §31

Záloha pro přechodně nezařazené §32

Záloha neplacená §33

Ustanovení na služební místo po vynětí ze zálohy §34

Díl 4 - Další změny služebního poměru

Jmenování do jiné služební hodnosti §35

Převelení §36

Služební cesta §37

Studijní pobyt §38

Zastupování na jiném služebním místě §39

Zproštění výkonu služby §40

HLAVA III - SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU

Způsoby skončení služebního poměru §41

Zrušení služebního poměru ve zkušební době §41a

Propuštění §42

Potvrzení o výkonu služby a služební posudek §43

Nároky po zrušení rozhodnutí o skončení služebního poměru §44

ČÁST TŘETÍ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÍKA A OMEZENÍ JEHO NĚKTERÝCH PRÁV

Základní povinnosti příslušníka §45

Služební kázeň §46

Omezení práv příslušníka §47 §48

ČÁST ČTVRTÁ - KÁZEŇSKÉ ODMĚNY A KÁZEŇSKÉ TRESTY

Kázeňské odměny §49

Kázeňský přestupek §50

Kázeňský trest §51

ČÁST PÁTÁ - DOBA SLUŽBY, SLUŽEBNÍ POHOTOVOST A DOBA ODPOČINKU

HLAVA I - DOBA SLUŽBY

Základní doba služby v týdnu §52

Rozvržení doby služby §53

Služba přesčas §54

Dny pracovního klidu a služba ve svátek §54a

Služba v noci §55

Pružná doba služby §56

Formy pružné doby služby §57

Překážky ve službě při pružné době služby §58

Služba přesčas při pružné době služby §59

Přestávky ve službě

Přestávka na jídlo a odpočinek §60

Přestávka ke kojení §61

HLAVA II - SLUŽEBNÍ POHOTOVOST §62

HLAVA III - DOBA ODPOČINKU

Nepřetržitý odpočinek mezi jednotlivými směnami §63

Nepřetržitý odpočinek v týdnu §64

Dovolená

Délka dovolené §65

Čerpání dovolené §66

Krácení dovolené §67

HLAVA IV - SLUŽEBNÍ VOLNO S POSKYTNUTÍM SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU

Služební volno při překážkách ve službě z důvodu obecného zájmu §68 §69

Služební volno při důležitých osobních překážkách ve službě §70 §71

Služební volno k účasti na výběrovém řízení nebo k získání dalšího odborného požadavku §72

Služební volno při studiu §73

Povinnost příslušníka setrvat ve služebním poměru nebo uhradit náklady spojené se studiem nebo studijním pobytem §74

Společná ustanovení ke služebnímu volnu s poskytnutím služebního příjmu §75

HLAVA V - SLUŽEBNÍ VOLNO BEZ POSKYTNUTÍ SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU §76

ČÁST ŠESTÁ - PODMÍNKY VÝKONU SLUŽBY

HLAVA I - PÉČE O PŘÍSLUŠNÍKY

Povinnosti v oblasti péče o příslušníky §77

HLAVA II - NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ §78

HLAVA III - ZDRAVOTNÍ, OSOBNOSTNÍ A FYZICKÁ ZPŮSOBILOST PŘÍSLUŠNÍKA §79

HLAVA IV - OZDRAVNÝ POBYT §80

HLAVA V - MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ

Mateřská dovolená §81

Rodičovská dovolená §82

Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte §83

Společná ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené §84

HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNIC A PŘÍSLUŠNÍKŮ PEČUJÍCÍCH O DÍTĚ

Omezení při výkonu služby §85

HLAVA VII - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY

Obecná ustanovení §86

Prevence rizik a další povinnosti bezpečnostního sboru §87 §88

Osobní ochranné prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky §89

Povinnosti bezpečnostního sboru při služebních úrazech a nemocích z povolání §90

Služebny a služební prostředí §91

Práva a povinnosti příslušníka §92

ČÁST SEDMÁ - NÁHRADA ŠKODY

HLAVA I - PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM

Povinnosti a oprávnění bezpečnostního sboru §93

Povinnosti příslušníka §94

HLAVA II - ODPOVĚDNOST PŘÍSLUŠNÍKA ZA ŠKODU

Díl 1 - Obecná odpovědnost §95

Díl 2 - Zvláštní odpovědnost

Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je povinen příslušník vyúčtovat §96

Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů §97

HLAVA III - ODPOVĚDNOST BEZPEČNOSTNÍHO SBORU ZA ŠKODU

Díl 1 - Obecná a zvláštní odpovědnost

Obecná odpovědnost §98

Zvláštní odpovědnost za škodu na věci §99

Díl 2 - Odpovědnost za škodu při služebním úrazu nebo nemoci z povolání

Obecná ustanovení §100

Druhy náhrad §101

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po dobu neschopnosti ke službě §102

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě §103

Náhrada za bolest a za ztížení společenského uplatnění §104

Jednorázové odškodnění §105

Druhy náhrad poskytovaných po úmrtí příslušníka §106

Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem §107

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých §108

Jednorázové odškodnění pozůstalých §109

Náhrada věcné škody §110

Díl 3 - Společné ustanovení k odpovědnosti za škodu §111

ČÁST OSMÁ - SLUŽEBNÍ PŘÍJEM A ODMĚNA ZA SLUŽEBNÍ POHOTOVOST

HLAVA I - OBECNÉ USTANOVENÍ §112

HLAVA II - SLOŽKY SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU §113

Základní tarif §114

Stupnice základních tarifů §115 §115a

Tarifní třída §116

Tarifní stupeň §117

Příplatek za vedení §118

Příplatek za službu v zahraničí §119

Příplatek za sportovní reprezentaci §119a

Zvláštní příplatek §120

Náhradní volno a příplatek za službu ve svátek §121

Osobní příplatek §122

Stabilizační příplatek §122a

Odměna §123

HLAVA III - SLUŽEBNÍ PŘÍJEM VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH §124

Náhradní volno a služební příjem za službu přesčas §125

HLAVA IV - ODMĚNA ZA SLUŽEBNÍ POHOTOVOST §126

HLAVA V - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O SLUŽEBNÍM PŘÍJMU PŘÍSLUŠNÍKŮ A ODMĚNĚ ZA SLUŽEBNÍ POHOTOVOST

Určení složek služebního příjmu ředitele bezpečnostního sboru §127

Splatnost služebního příjmu §128

Výplata služebního příjmu §129

Srážky ze služebního příjmu §130

Nahlížení do právních předpisů o služebním příjmu §131

Postup při poskytování služebního příjmu za službu přesčas, příplatku za službu ve svátek a odměny za služební pohotovost §132

Informační systém o služebním příjmu §133

ČÁST DEVÁTÁ - NATURÁLNÍ NÁLEŽITOSTI A ZVLÁŠTNÍ POŽITKY

Naturální náležitosti

Služební stejnokroj nebo jiný oděv §134

Zvláštní požitky

Užívání služebních prostředků k jiným účelům §135

Náborový příspěvek §135a

ČÁST DESÁTÁ - NÁHRADY CESTOVNÍCH VÝDAJŮ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §136

HLAVA II - NÁHRADY CESTOVNÍCH VÝDAJŮ PŘI SLUŽEBNÍ CESTĚ

Druhy náhrad cestovních výdajů §137

Náhrada jízdních výdajů §138

Náhrada jízdních výdajů za cesty k návštěvě člena rodiny §139

Náhrada výdajů za ubytování §140

Stravné §141

Náhrada nutných vedlejších výdajů §142

HLAVA III - NÁHRADY VÝDAJŮ PŘI ZAHRANIČNÍ SLUŽEBNÍ CESTĚ §143

Náhrada jízdních výdajů §144

Náhrada jízdních výdajů za cesty k návštěvě člena rodiny §145

Stravné v cizí měně §146

Kapesné §147

HLAVA IV - NÁHRADY CESTOVNÍCH VÝDAJŮ V OSTATNÍCH PŘÍPADECH

Náhrada cestovních výdajů při studiu a při vyslání na studijní pobyt §148

Náhrada cestovních výdajů při vzniku nebo změně služebního poměru §149

Náhrada jízdních výdajů za místní hromadnou dopravu v místě služebního působiště §150

Náhrada výdajů při zařazení příslušníka do zálohy činné, který je vyslán k výkonu služby do zahraničí §151 §152

HLAVA V - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K NÁHRADÁM CESTOVNÍCH VÝDAJŮ §153

HLAVA VI - NÁHRADA STĚHOVACÍCH VÝDAJŮ §154

ČÁST JEDENÁCTÁ - VÝSLUHOVÉ NÁROKY

HLAVA I - ODCHODNÉ

Podmínky nároku na odchodné §155

Výměra odchodného §156

HLAVA II - VÝSLUHOVÝ PŘÍSPĚVEK

Podmínky nároku na výsluhový příspěvek §157

Výměra výsluhového příspěvku §158

Zvyšování výměry výsluhového příspěvku §159

Souběh výsluhového příspěvku s důchody §160

Souběh nároku na výsluhový příspěvek s nárokem na výsluhový příspěvek ze služebního poměru vojáka z povolání §161

Zánik nároku na výplatu výsluhového příspěvku §162

Povinnosti příslušníka, jemuž je poskytován výsluhový příspěvek §163

HLAVA III - ÚMRTNÉ A PŘÍSPĚVEK NA POHŘEB PŘÍSLUŠNÍKA §164 §164a

HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O VÝSLUHOVÝCH NÁROCÍCH

Doba rozhodná pro výsluhové nároky §165

Měsíční služební příjem pro účely stanovení výše výsluhových nároků §166

Výplata výsluhových nároků §167

Srážky z výsluhových nároků §168

ČÁST DVANÁCTÁ - ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Účastníci řízení §169

Předmět řízení §170 §171

Zastoupení §172 §173

Práva a povinnosti účastníka v řízení §174

Podání a postoupení podání §175

Doručování §176

Náklady řízení §177

HLAVA II - PRŮBĚH ŘÍZENÍ

Zahájení řízení §178

Zastavení řízení §179

Podklady rozhodnutí §180

Rozhodnutí §181

Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí §182

HLAVA III - ŘÍZENÍ O PROPUŠTĚNÍ PODLE §42 ODST. 1 PÍSM. D) §183

Zahájení zvláštního řízení §184 §185

HLAVA IV - ŘÍZENÍ O KÁZEŇSKÉM PŘESTUPKU A O JEDNÁNÍ, KTERÉ MÁ ZNAKY PŘESTUPKU

Ukládání kázeňských trestů §186

Postoupení věci §187

Zastavení řízení o kázeňském přestupku §188

Zvláštní postup při projednávání jednání, které má znaky přestupku §189

Zápis do evidence přestupků §189a

HLAVA V - PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ

Odvolání §190

Rozklad §191

Obnova řízení §192

Přezkumné řízení §193

Poradní komise §194

HLAVA VI - VÝKON ROZHODNUTÍ A PŘEZKOUMÁVÁNÍ PRAVOMOCNÝCH ROZHODNUTÍ SOUDEM

Výkon rozhodnutí §195

Přezkoumávání pravomocných rozhodnutí soudem §196

ČÁST TŘINÁCTÁ - INFORMOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ A PROJEDNÁVÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝKONU SLUŽBY A VZTAHY BEZPEČNOSTNÍHO SBORU A ODBOROVÉ ORGANIZACE

Právo na informace a projednání záležitostí týkajících se výkonu služby §197

Působnost odborové organizace a vyššího odborového orgánu §198

Kolektivní dohoda §199

Ochrana odborových funkcionářů a zabezpečení činnosti odborových organizací §200

ČÁST ČTRNÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Výklad některých pojmů §201

Osobní údaje §202

Služební hodnocení §203

Příslušník ve výslužbě §204 §205

Promlčení §206 §207 §208

Zánik práva §209

Lhůty §210

Počítání času §211

Zánik a přechod nároků po smrti příslušníka §212

Bezdůvodné obohacení §213

Mlčenlivost §214

HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §215 §216 §217 §218 §219 §220 §221 §222 §223 §224 §225 §226 §227 §228 §229

HLAVA III - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §230

Účinnost §231

Příloha č. 1 - Charakteristiky tarifních tříd příslušníků bezpečnostních sborů

Příloha č. 2

č. 169/2005 Sb. - Čl. V

č. 261/2007 Sb. - Čl. XLV

č. 341/2011 Sb. - §92

č. 183/2017 Sb. - Čl. CXLIV

č. 247/2017 Sb. - Čl. II

č. 181/2018 Sb. - Čl. V

č. 32/2019 Sb. - Čl. XVIII

č. 163/2019 Sb. - Čl. II

Nález Ústavníh soudu - č. 331/2005 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 36/2012 Sb.; č. 186/2012 Sb.; č. 235/2018 Sb.

INFORMACE

361

ZÁKON

ze xxx 23. xxxx 2003

o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx x rozsah xxxxxxxxxx

(1) Tento zákon xxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x bezpečnostním sboru xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"), jejich xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x organizační xxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx Xxxxxxx České republiky, Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor Xxxxx xxxxxxxxx, Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služba x Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) X xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Hasičského xxxxxxxxxxx sboru České xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, Vězeňské xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ředitel, Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je ředitel, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxx xxx "ředitel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 5 let. Xxxxx osoba nemůže xxx ustanovena xx xxxxxxxx xxxxx ředitele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx více xxx xxxxxxx za xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x povinnosti Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxxx plní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) úkony x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinnosti stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx informací a xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx služby, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx služby,

d) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx zabezpečují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx podmínky, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx, a

e) plnění xxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx x Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x informace (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx").

§2

Pravomoc jednat x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx jménem státu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx organizační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx1).

(2) Ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx státu ministr, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru odpovědný xx činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx člen vlády, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx3) xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxx x rozhoduje xxxxxxxx vlády (xxxx xxx "xxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxxxx sboru").

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx školském xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx nadřízený ředitele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx ve věcech xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a rozhodovat xxxxxxx xxxxx.

(4) Ve xxxxxx služebního poměru xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolaných x xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")4) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx akademii České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X rozsahu xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx povolaných x plnění xxxxx x xxxxxxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ministerstva x ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx spravedlnosti xxxxx xx žádost ředitele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, rozhodováním ve xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činné a xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxx.

(6) Nadřízený ředitele xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx 5 xxxx xxxxxxxxxx funkcionáři.

§3

Evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x evidenci xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x záloze, xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx x převedení na xxxx služební xxxxx. Xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx x čísle xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx služby, je xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx služebních xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x příslušnících xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxx služba.

§4

Systemizace

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx stanovení počtu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x objemu prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rok xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx systemizace je xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx bezpečnostní sbor xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5).

(3) Xxxxx systemizace Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx ministr vnitra x xxxxx systemizace xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx systemizace xxx xxxxxxxxxxx zařazené x xxxxxxxxx akademii x ve škole. Xxxxx systemizace pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx akademii x xx škole připravuje xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx schválení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx struktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxx připravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitel xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§5

Služební předpis

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxx předpisu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Služební xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxx platných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Služební předpis xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx potřeb bezpečnostního xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraničí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx určeno xxxxxx xxxx,6) v xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx místo služebního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx7) xxxx celní xxxxxxxx xxxxx x xxxx,8) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx obce x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx výkonu xxxxxx xx oblast xxxxx sousedního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou9) (xxxx xxx "hraniční xxxxxxx").

§7

Xxxxxxxx hodnost, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx služebního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxxxxxxxx xx stanovují tyto xxxxxxxx hodnosti, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx trvání služebního xxxxxx xxx služební xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx:

&xxxx;
Xxxxxxxx hodnost
 
Minimální stupeň xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
x) xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
-
&xxxx;
1.
&xxxx;
x) xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
-
&xxxx;
2.
&xxxx;
x) xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx x maturitní xxxxxxxx
&xxxx;
-
&xxxx;
3.
&xxxx;
x) xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
2 xxxx
&xxxx;
4.
&xxxx;
x) xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
3 roky
 
5.
&xxxx;
x) xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou/vyšší xxxxxxx
&xxxx;
5 xxx
&xxxx;
6.
&xxxx;
x) xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x bakalářském studijním xxxxxxxx
&xxxx;
6 xxx
&xxxx;
7.
&xxxx;
x) xxxxxx komisař
 
vysokoškolské x xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx
&xxxx;
7 xxx
&xxxx;
8.
&xxxx;
x) rada
 
vysokoškolské x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx
&xxxx;
9 let
 
9.
&xxxx;
x) xxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
10 xxx
&xxxx;
10.
 
k) xxxxxx xxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
12 xxx
&xxxx;
11.

(2) Dobou xxxxxx xxxxxxxxxx poměru pro xxxxxxxx hodnost xx xxxx trvání služebního xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx §224 xxxx. 1 xx 3 x odst. 5.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx služebním předpisem xxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, než xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Charakteristiky xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnostem, xxxx xxxxxxx x příloze.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx hodnost xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx nevztahují xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.

§8

Hodnostní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnostní xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) asistent xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx asistent xxxxxxxxxxxx,

x) inspektor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx nadporučík,

h) xxxxxx xxxxxxx kapitán nebo xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) vrchní xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx služební xxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxx označení, xxxxxx xxxxx hodnostní xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi.

(3) Prezident xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostního xxxxx, xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx organizační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vlády do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxx xxxxxxxxxxx označení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů.

§9

Xxxxx xxxxxxxxxx poměru

Druhy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxx určitou x

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Služební poměr xx xxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx určitou x xxxxxx 3 xxx xx zařadí xxxxxxxxxx xxx prvním xxxxxxx xx služebního xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx poměru xx dobu xxxxxxx x xxxxxx 1 xxxx xx zařadí xxxxxxxxxx, xxxxx již xxx xx služebním xxxxxx příslušníka xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx 3 roky; to xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 5 xxx.

§11

Xxxxxxxx poměr na xxxx xxxxxxxxx

(1) Do xxxxxxxxxx poměru na xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx příslušník xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx dobu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx závěru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosahuje alespoň xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx při přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx byl ve xxxxxxxxx poměru příslušníka xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx než 5 let.

(3) Do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx neurčitou se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ředitel Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru.

§11a

Zkušební doba

Při xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zkušební xxxx v xxxxx 6 xxxxxx. Xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx překážek ve xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10 dnů.

§11a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 247/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§12

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx služební xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxx, xx xxxxxx xx zařazen do xxxxxxxxxx poměru na xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx též část xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, zda xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zkušební xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx ředitel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo jím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky vystaví xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx mohl xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úspěšně, má xxxxx xx její xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx vykonat xxxxxxxx xx uplynutí 2 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, na kterou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx. Xxxxxxxx zkoušku xxx xxxxxxxx xxx jednou. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx zkoušku, obsah xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx stanoví vláda xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX, ZMĚNY X XXXXXXXX SLUŽEBNÍHO XXXXXX

XXXXX X

XXXXX SLUŽEBNÍHO XXXXXX

§13

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx služebního xxxxxx xxxx xxx přijat xxxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxx

x) o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx 18 xxx,

x) je bezúhonný,

d) xxxxxxx stupeň xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, na které xx být xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x fyzicky způsobilý x xxxxxx služby,

f) xx plně svéprávný,

g) xx xxxxxxxxx seznamovat xx s utajovanými xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,11) xx-xx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx místo, pro xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby, ani xxxxxxxx organizace,

i) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 4 písm. x) xx x), x) x x) x §68 xxxx. 2, x není xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx být příslušník xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx případech přijat xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx nesplňuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx služební xxxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x) a x) xxxxxxxxx xxxxx čestným xxxxxxxxxxx.

§14

Bezúhonnost

(1) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx

x) x posledních 10 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx s horní xxxxxxx trestní sazby xxxxxx xxxxxxx nepřevyšující 2 xxxx,

x) v xxxxxxxxxx 15 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxx převyšující 2 xxxx, avšak nepřevyšující 5 xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx čin s xxxxx hranicí trestní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx než 5 xxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxx trestný čin xxxxxxxx x nedbalosti, xxxxxxxx xxxx jednání, xxxxxx spáchal xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx nepovažuje xxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx tohoto rozhodnutí xxxxx neuplynulo 5 xxx, xx-xx xxxxxxx, xxxxxx spáchal trestný xxx, x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) jehož xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x od xxxxxxxx zkušební xxxx xxxx xxxxx, x xxx má být xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 10 xxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, je-li xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, v xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) který xxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx-xx jednání, xxxxxx spáchal xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx alkoholu či xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látkách xxxx činnostech.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) xxxx x rozhodnutí prezidenta xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxx hledí, xxxx xx odsouzen xxxxx.

§15

Zdravotní, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Zdravotní xxxxxxxxxxx občana posuzuje xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx13) xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výsledku xxxxxxxx xxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx13), který xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx přezkoumání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracoviště bezpečnostního xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x bezpečnostním xxxxx.

(4) Xx fyzicky xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisem xxx xxxxx xxxxxxxxxx místa, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx sbor.

(6) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zpravodajskými xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví stanoví xxxxxxxxx xxxxxx nemocí, xxxxx xxxx vad, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, náležitosti lékařského xxxxxxx a xxxx xxxx platnosti.

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx financí, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zpravodajskými xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx x bezpečnostním sboru, xxxxxx xxxxxxxxxx osobnostní xxxxxxxxxxxx, xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru a xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx sboru xxxx xxxxx služební xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx nezahájí.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx splňuje podmínky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx si x osvědčení xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx,15)

x) xxxxxxx xxxx x evidence přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem x dalšími orgány xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Bezpečnostní xxxx xxxxxxx xxxxxxx občana xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, předpokládaným dnem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx poměru x xxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx působiště, xxxxx služby, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx termínem, xxxxxx xxxxxxxx, podmínkami výkonu xxxxxx a podmínkami xxxxxxxx služebního xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, rasy, xxxxx xxxxx, pohlaví, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, národnosti, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx x rodinného xxxxx nebo povinností x rodině, jakož x z důvodu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx s výjimkou xxxxxxx, xxxxx stanovuje xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nikoliv xxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx jednání xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x diskriminaci.

(5) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(6) Bezpečnostní xxxx uchovává osobní xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx přijat xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx dobu 3 xxx. Po uplynutí xxxx xxxx xxxxx xxxxx.

§17

Vznik xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx poměr se xxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx služebního xxxxxx,

x) xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx,

x) místě služebního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx poměr xxxxxxxx zpravodajské xxxxxx xxxx xxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3)

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dnem, xxxxx xx stanoven x xxxxxxxxxx o přijetí xx xxxxxxxxxx poměru. X xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xxx: "Xxxxxxx xx xxxx xxxx a xxxxxxx, xx při xxxxxx xxxxxx budu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxxx x nikdy nezneužiji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx se xxxx x xxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx budu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxx ochraně xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx i vlastní xxxxx." Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx, jestliže xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nedostaví nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx s výhradami, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx mu x tom xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§18

Ustanovení xx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xx služebního xxxxxx x jmenování xx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx při přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx služební xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx při xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uvedena x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx přijat xx xxxxxxxxxx poměru na xxxxxxx výběrového řízení xxxxx §22 xxxx. 5.

(3) Příslušníka, který xxx byl xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, lze xxx přijetí do xxxxxxxxxx xxxxxx ustanovit xx xxxxxxxx místo, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxx xxxxx, na xxx byl xxxxxxxxx.

XXXXX II

ZMĚNY SLUŽEBNÍHO XXXXXX

Xxx 1

Obsazování volných xxxxxxxxxx xxxx

§19

Xxxxxxxx místo

(1) Xxxxxxxx xxxxx vyjadřuje xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx systemizovanou xxxxxxxx hodností, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, základním xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxx příslušníka.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxxx, splňovat xxxxx xxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx vzdělání, xxxx-xx xxx služební xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odborný xxxxxxxxx a jiný xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx toto xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx přijetí xx xxxxxxxxxx poměru, jestliže xxxxx x xxxxxxx xx služebního xxxxxx xx základě výběrového xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 5. Xxxxx xxxxxxx požadavek, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jehož xxxxxxx xxxxx xx služební xxxxx ustanovit, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 odst. 1 až 4, §26 xxxx. 1, 2 x 4 x §27 xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxx vzdělání xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxx vzdělání, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx poskytuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxx povolání, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.16)

(4) Zaměřením vzdělání xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dosažené

a) v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odborných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx služby.17)

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí požadavek xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx místo.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 větě xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, umožnit xxxxxxxxxxx odborné přípravy xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§20

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanoví xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxxxxx téhož bezpečnostního xxxxx, který

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

1. xxx odvolán x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3, xxxxx §26 xxxx. 2,

2. xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §32 xxxx. 1 nebo 3 po xxxx xxxxxxx 1 roku,

3. xx být xxxxx xx zálohy činné, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx níž byl xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. x),

4. skončilo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

1. xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx služebního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 4,

2. xx zařazen xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nezařazené podle §32 xxxx. 1 xxxx 3 xx xxxx xxxxx xxx 1 rok, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx zálohy xxxxx §32 xxxx. 2,

3. xx xxx vyňat xx zálohy xxxxxxxxx, xx níž byl xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. x), x xxxxx ho xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx stejné služební xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx obsadit xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxx xx xxxx místo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a

1. xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §25 odst. 1, 2 xxxx 3, xxxxx §26 xxxx. 2,

2. je xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxx 3 xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx, nebo

b) dosáhl xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a

1. xxx odvolán z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 4,

2. xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxx 3 xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx xxxx xx zařazen do xxxx zálohy xxxxx §32 xxxx. 2.

(3) Xxxxx-xx volné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, služební funkcionář xxxx xx xxxx xxxxx ustanovit

a) příslušníka xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx požadovanou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx byl

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z důvodu xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4,

2. xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx služebním xxxxxx (§18 xxxx. 3),

3. přijat xx xxxxxxxxxx poměru x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

1. xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa x xxxxxx uvedeného x §25 xxxx. 4, xxxx

2. má xxx xxxxx xx xxxxxx činné, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, do xxx byl xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. x), xxxx

x) příslušníka xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dosáhl xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnost x xxxxx xxx xxxxxxx x dosavadního xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx bezpečnostního xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

1. dosáhl xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx služební xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 3,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx zproštění xxxxxx xxxxxx (§215 xxxx. 6),

3. xxxxxx vyšší xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 1 rok xxxx xx xxx xxxxx xx zálohy xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zálohy neplacené, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. x), x x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx požádal, xxxxx

x) příslušníka zpravodajské xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx služební xxxxxxx x xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx požádali x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx místo. Xxxxxxx bezpečnostního sboru x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neobsadí.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zpravodajské xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xx postup podle xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx.

§20x

(1) Xxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx volné xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) byl xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1 xx 3 xxxx §26 xxxx. 2,

b) xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 anebo 3, nebo

c) xx xxx xxxxx ze xxxxxx činné, xxxxxx xxx studující nebo xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nelze-li xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx ředitel Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ustanovit xx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa podle §25 odst. 4 xxxx §26 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxxxxxx xxx odvolán z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx do služebního xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 341/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§21

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpravodajské služby, xxxxx

x) xxx odvolán x dosavadního xxxxxxxxxx xxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1 xx 3, §26 odst. 2 a 4 xxxx §27,

x) xx xxxxxxx xx zálohy xxx přechodně nezařazené, xxxx

x) xx xxx xxxxx xx zálohy xxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx zvláštní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xx xxxx místo

a) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx z dosavadního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 4, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx služební xxxxxxx, jestliže

1. xxx xxxxxxx x dosavadního xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 1 xxxx. x),

2. xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nezařazené, xxxx

3. byl odvolán x dosavadního xxxxxxxxxx xxxxx podle §25 xxxx. 4, xxxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx volného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx funkcionář zpravodajské xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušnících xxxxxxxxxx xx zálohy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§22

Výběrové xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §20, xxxxxxx xxxxxxx bezpečnostního sboru xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výběrové xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být vyhlášeno x případě obsazování xxxxxxx služebních xxxx, xxx které xx xxxxxxxxx služební hodnost xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx asistent x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx služební xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx služební hodnost xxxxxxxxxx xxx volné xxxxxxxx místo.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx příslušník, xxxxx má služební xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxxxx výběrové xxxxxx xxxxxxxx, xxxx vykonává xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Příslušník xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx vzdělání, xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx služebního xxxxxxxxx xxxx dosahovat xxxxxxx xxxxx dobrých xxxxxxxx xx výkonu služby.

(3) Xx výběrového řízení xx obsazení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx stanovena xxxxxxxx xxxxxxx až x 2 xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jenž xxxxxx střední vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou, xxxxxxx požadavky stanovené xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx hodnost, a xxxxx závěru služebního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx výběrového xxxxxx xx xxxxxxxx volného xxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnost, xxxxxxx však do xxxxxxxx hodnosti vrchní xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx příslušník, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx služební xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx hodnost, a xxxxx závěru služebního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výsledků xx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 xxxx 4, xxx xxxxx xx v xxxxxxxxxxx služebních míst xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyznačen xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx výběrového řízení xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§23

Průběh xxxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx místo xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxx volných xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx vyhlásit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx výběrovém řízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušníka, xxxxx xx umístil xxxxx x pořadí xxxxxxxxx xxx obsazované služební xxxxx. Není-li xxxxx xxxxxx příslušníka xx xxxxx služební xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxx příslušníka, xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx x pořadí xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle pořadí xxxxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx může xxx ukončeno xx xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx místo; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nové xxxxxxxx řízení.

§24

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení

Ustanovení §22 x 23 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst xx xxxxxxxxxxxx službě xxxx Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nerozhodne xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx

§25

Xxxxxxxxx xx jiné služební xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa, xxxxxxxx

x) xxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx informacemi,11) xxxx

x) xxxxxx zdravotní, fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(2) Příslušník, xxxxx xxxxxx jako agent xxxx xxxx xxxxx xxx předstíraném xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x zásahové jednotce xxxxx plní xxxxx xxx zvláštní xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, příslušnice xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kojí, xxxxxxxx to xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx se odstranit xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx služby.

(4) Xxxxxxxxxxx lze xxxxxxx x dosavadního xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx služebního xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx xxxxxxxx 4, xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx služební xxxxxxx, x xx i x jiném xxxxx xxxxxxxxxx působiště.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxx pro xx vhodné xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx stanovena stejná xxxxxxxx xxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx místo x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx x dosavadního xxxxxxxxxx xxxxx x ustanoven xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx které xx stanovena xxxxx xxxxxxxx hodnost, xxxxxxxx xx umístil xx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx následující x xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx xx služební místo xxxxx §23 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa x xxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx stanovena xxxxx xxxxxxxx hodnost, xxxxxxxx o xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx jeho xxxxxx x dosavadního xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx stanovena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, asistent x xxxxxx asistent, x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnost x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzdělání, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx lze xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vyžaduje-li xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx místo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxx xx odvolání x dosavadního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx x xx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jestliže o xx xxxxxx, x x jiném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx

§28

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, musí xxx odvolán z xxxxxxxxxxx služebního xxxxx x xxxxxxx do xxxxxx

x) xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx zařazenému xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29

Záloha činná

(1) Do xxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, který xx vyslán x xxxxxx xxxxxx

x) k xxxx organizační xxxxxx xxxxx, právnické nebo xxxxxxx osobě, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx plnění úkolů xxxxxxxxxxxxx

1. z mezinárodních xxxxx, jimiž je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx18),

2. x xxxxxxxx Evropské xxxx18a).

(2) Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx základě nestanoví xxxx podmínky xxxxxx xxxxxx.

§30

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo uděleno xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx studiu, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx.

§31

Xxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby. Xx příslušníka xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx.

§32

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Do zálohy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx služebním poměru xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx změn xxxxxxx,

x) xxxxx zanikla xxxxxxxx osvědčení, xx-xx xxxxxx určenou xx xxxxx s utajovanými xxxxxxxxxxx,11)

x) xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx, zálohy xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, fyzickou nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx místo.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, odvolaný x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 4 x xxxxx xxxxx ustanovit xx jiné služební xxxxx, xxx které xx stanovena xxxxx xxxxxxxx hodnost. X xxxx xxxxxx může xxx nejdéle xx xxxx 3 xxxxxx.

(3) Xx zálohy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx devátého měsíce xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx kojí, xxxxxxxx xx vyžaduje xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx odstranit rizika xxxxxxx s xxxxxxx xxxx služby a xxxxx xx xxxxxxxxx xx jiné xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§33

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xx zálohy xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx je

a) udělena xxxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx služebního xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx vynětí xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, pro xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. a), ustanoven xx xxxxxxxx místo, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx stejná služební xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx zálohy.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx po xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nezařazené xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnost jako xxx xxxxxxxx místo, xx xxx byl xxxxxxxxx před zařazením xx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx do 1 xxxx xx zařazení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx stanovena xxxxxx xxxxxxxx hodnost, xxx xxx ustanovit na xxxxxxxx místo, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o 1 stupeň nižší, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zastával xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xx i x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxx po xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, do níž xxx zařazen podle §33 písm. x), xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxx ustanovit xx xxxxxxxx xxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx byl xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xx x x jiném xxxxx xxxxxxxxxx působiště.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 1 xxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zálohy neplacené, xx xxx xxx xxxxxxx podle §33 xxxx. a), ustanoven xx xxxxxxxx xxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx nižší xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx.

Díl 4

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§35

Xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx vyšší xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx služební xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx nižší xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§36

Převelení

(1) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx zájmu xxxxxx x xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze služebního xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx služební xxxxxxx příslušníků xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místa, xx xxxxx xx ustanoven, xxxxxxx xxxx xx xxxx 60 xxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxxx x krizové situace,19)

a xx x x xxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx působiště.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi.

§37

Xxxxxxxx cesta

(1) Xxxxxxxxxxx xxx k plnění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx je xxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx funkcionář xxxx xxxxxxxxxx, že xx dobu xxxxxxxx xxxxx xxxx příslušník xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§38

Studijní pobyt

(1) Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřebných x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx studijní xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx na odbornou xxxx, x to x do jiného xxxxx, xxx xx xxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Služební funkcionář xxxx rozhodnout, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxx při plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Doba xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx služby.

§39

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxx pověřit zastupováním xx xxxxx služebním xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx služební xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx

x) nepřítomnosti xxxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxx služební xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) po xxxxxx xxxxxxx výběrové xxxxxx,

x to i x xxxxx místě, xxx xx jeho xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx dobu xxxxxxxxxxx xx jiném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) nevykonává xxxxxxxxx xxxxxxxx úkoly x

x) xx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§40

Xxxxxxxxx xxxxxx služby

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx služby xx xxxx, xx xxxxxx je důvodně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednání, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx ponechání ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zájem xxxxxx xxxx xxxxxx prošetřování xxxx xxxxxxx.

(2) Po xxxx zproštění xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx pro xxx xxxxxxxxx ze zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.5)

(3) Služební xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zproštěnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x místě xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx místě, xxxxx xxxxxxx na žádost xxxxxxxxxxx, a to x rozsahu, jenž xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx důvod x xxxxxxxxxx příslušníka ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. x) až x), xxxx jeho xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xx do skončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zproštění xxxxxx služby xx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX SLUŽEBNÍHO XXXXXX

§41

Xxxxxxx xxxxxxxx služebního xxxxxx

Xxxxxxxx poměr příslušníka xxxxxx

x) zrušením ve xxxxxxxx době,

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx prohlášením xx mrtvého,

e) dnem 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 65 xxx.

§41x

Xxxxxxx služebního xxxxxx xx zkušební xxxx

Xx xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zrušit xxxxxxxx xxxxx i bez xxxxxxx důvodu. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx uplynutím 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služebního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxx doby.

§41a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 247/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§42

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx propuštěn, jestliže

a) xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx trestný xxx xxxxxxx, xx x rozporu s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) bylo x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx22), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx narovnání23) nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx23a) x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx čin spáchal, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příslušníka,

d) xxxxxxx xxxxxxxx slib xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednání, které xx znaky xxxxxxxxx xxxx x je xxxxxxxxx ohrozit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx byl uložen xxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxxx hodnosti,

f) xxxxxxx xxxxxxx stanovená x §47,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České republiky,

h) xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx,

x) mu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zdatnosti xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,24)

x) xxxxx xxxxxxx psychologa bezpečnostního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §32 odst. 2 x xxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxx xxx přechodně nezařazené xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mu zanikla xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx určenou ke xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,11) x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x to xxx xx 1 xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx být xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxx byl ustanoven, xxxx zrušeno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx místo,

b) mu xxxxxxx platnost xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,11) x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výsledků ve xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) až x) x písm. x) a xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 roku xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx vznikl.

(5) Xxx xxxxxxxxxx příslušníka xxxxx xxxxxxxx 1

a) xxxx. a) až x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx,

x) písm. x) xxxxxx jeho služební xxxxx uplynutím 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx. m) xxxxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o propuštění, xxxxxxxx xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxxxx na základě xxxxxxx příslušníka x xxxx kratší.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 skončí služební xxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

§43

Xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx služby x xx základě žádosti xxx xx vydání xxxxxxxxxx posudku.

(2) Potvrzení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxx trvání služebního xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příjmu x o xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx prováděny,

c) způsobu xxxxxxxx služebního xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nároků xx dávky nemocenského xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx skutečnostech rozhodných xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podporu xxx rekvalifikaci25a) x

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Služební xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skutečnosti, xxxxx xx týkají xxxxxx xxxxxx. Podkladem xxx xxxx zpracování xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Nároky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru

Dojde-li xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx trvá se xxxxx xxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX A OMEZENÍ XXXX XXXXXXXXX XXXX

§45

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Příslušník xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) zdržet xx xxxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxxxx zájmu xxxxxx xx xxxxx osobními x xxxxxxx důvěru x xxxxxxxxx výkon xxxxxx, zejména nezneužívat xx prospěch xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx informace xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx služby x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) zachovávat xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx právní předpis26) xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru x pro xxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vykonávat službu xxx, aby nebyla xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vedoucímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx ohrožují xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx byl pravomocně xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx trestný xxx, xxx zbytečného xxxxxxx,

x) xxxxxx xx x xxxxxx i x xxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx jednáním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bezpečnostního xxxxx,

x) nejpozději xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx odkladu oznámit xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku, xx xx příslušníkem.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx povinen

a) xxxxxxxx xxxxx služby podřízených xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx příkladné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx povinností x

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx ohrožují xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxxx neučiní, xxxxx xx jím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§46

Služební xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx spočívá x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušníka, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Je-li rozkaz xxxxxxxxx příslušníka ve xxxxxxx rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jej xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trvá na xxxxxxx rozkazu, xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxx. Vedoucí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X případě, xx xx okolnosti výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, co xxxx xxxxxxxxx pominou. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx skutečnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx takový rozkaz xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx nesmí xxxxxx rozkaz, xxxxx xxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxx trestný čin.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

§47

(1) Xxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prospěch; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zpravodajské služby xxxxx xxx členem xxxxxxxx organizace.

§48

(1) Xxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx kontrolních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx je do xxxxxx xxxxxx vyslán xxxxxxxxx funkcionářem, x x výjimkou xxxxxxxx x řídících nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx zřizovatelem xxxx zakladatelem xx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jedná x těchto orgánech xxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx a je xxxxxxx xxxxxxxxxx její xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx funkcionáře. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx udělí xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxx činnost xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx osobních xx xxxxx xxxxxx, k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Služební xxxxxxxxxx zruší xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx podmínka xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx druhé plněna. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx výdělečnou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 2 se nevyžaduje xxx

x) xxxxxxx uvedenou x §29, 31 xxxx x §68 xxxx. 2,

x) činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx rodičovská xxxxxxxx,

x) xxxxxxx znaleckou x tlumočnickou xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx organizaci, jejímž xx příslušník členem,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx vykonávanou x xxxxx členství x xxxxxxxx nebo kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx je xxxx, a

i) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx x řídících xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bytového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů a xxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx použití xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zvláštní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a opatřování xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) až x) služebnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx výdělečnou xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

KÁZEŇSKÉ XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

§49

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxx xx projevení osobní xxxxxxxxxxx nebo za xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kázeňskou xxxxxx. Xx příkladné xxxxxx služebních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx služby konstatované x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Kázeňskou xxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxx xxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx službami x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx druh a xxxx xxxxxxxxxx medailí x xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, které porušuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, ale xxxxx o xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výsledků xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závěru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx přestupek xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx porušit xxxxxxxx xxxxxxxxx, ale xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xx, xx služební xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xx xxxx jednáním xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx.

(3) Xxxxxxxx přestupek xx spáchán úmyslně, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxx jednáním xxxxxxx xxxxxxxx povinnost, xxxx

x) xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx xxxxxx, xx xx xxxxxx, byl x xxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx se xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxx příslušník xxxxxxx.

§51

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Příslušníkovi xx ukládá xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx napomenutí,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx o 25 % xx xxxx xxxxxxx 3 měsíců,

c) xxxxxx xxxxxxxx medaile,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) propadnutí xxxx, xxxx

x) zákaz xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. e) xx x) xxx uložit xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx.20) Xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c).

(3) Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výši, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx, a xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXX SLUŽBY, XXXXXXXX XXXXXXXXXX A XXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXX XXXXXX

§52

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx příslušníka xxxx 37,5 xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xx jeho žádost xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v týdnu.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx příslušníka xx xxxxxxxx xxxx, v xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx 1 xxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx.

§53

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxx služby xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 1 xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxx být xxxxxxxx příslušníkovi zpravidla xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx nástupem do xxxxxx. Neumožňuje-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxx, xxxx xx služební xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxx směny. Xxxxx směny určí xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx služby xx xxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxx v xxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x týdnu xxxxxxx, jestliže xx xx xxxxx, xx xxxxxx a neděli,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nepřesáhla 10 hodin,

c) xxxxxx xxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxx,

x) xxxxxxxx doba xxxxxx v období 2 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxxx v týdnu.

(3) Xxx nerovnoměrném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx doba xxxxxx xxx, xxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxx xxx 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx 24 xxxxx x

x) xxxxxxxx doba služby xx xxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x odůvodněných případech xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nepřesáhla xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx.

(4) Xx dvousměnný xxxx xxxxxxxxx režim xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx služby, x xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx nebo ve xxxxx xxxxxxx x xxxxx 24 hodin xx xxxx xxxxxxxx. Xx nepřetržitý režim xxxxxx se považuje xxxxx služby, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx střídají ve xxxxxxx v xxxxx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx služby 24 xxxxx xxxxx xx 7 xxx x xxxxx, xxxx x takovém režimu xxxxxxxxxx xxxxxx xx 24xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(5) Za xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx 16 hodin xx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx 24 xxxxx, x němž je xxxx výkon xxxxxx x xxxxxx 16 xxxxx stanovena služební xxxxxxxxxx v xxxxx, xxx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") x xxxxxx 8 xxxxx.

§54

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx přesčas xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx základní xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx služby.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x průměru více xxx 10,5 xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 52 xxxxx xx sobě xxxxxxxx.

(4) Příslušníkovi xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx výjimečných xxxxxxxxx xx nezbytnou xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx přesčas x xxx xxxxxx stanovený x odstavci 3.

(5) Xx celkového xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve vyrovnávacím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, za xxxxxx bylo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx dobou xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx.

§54x

Xxx pracovního klidu x xxxxxx ve xxxxxx

(1) Xxx pracovního xxxxx jsou xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpočinek v xxxxx, x svátky.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx nařídit xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxxxx režimu xxxxxx xx xxxxxxxx.

§54x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 247/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§55

Xxxxxx v xxxx

Xxxxxx x xxxx xx xxxxxx konaná x xxxx xx 22 xxxxx xx 6 xxxxx.

§56

Pružná xxxx služby

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx rovnoměrně xxxxxxxxx xxxx služby rozhodnout x xxxxxxxxxxx pružné xxxx služby, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx důležitý xxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxx pružné doby xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx začátek, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x jednotlivých dnech xxxxx zásad stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxx"). Xxxx dvě xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx vložena xxxx, x níž xx příslušník povinen xxx xx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxx xxxxxx").

(3) Začátek x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 37,5 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx služební xxxxxxxxxx xx začátek x xxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx začátku xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§57

Formy xxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

x) pružný den xxxxxx, při xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xx povinen x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx den,

b) xxxxxx týden služby, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx volí xxxxxxx x xxxxx směn x je xxxxxxx x příslušném týdnu xxxxxxx xxxxxx připadající xx celou dobu xxxxxx x xxxxx, xxxx

x) čtyřtýdenní xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xx příslušník xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx x xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx službu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x kalendářním xxxxxx.

§58

Xxxxxxxx xx službě xxx pružné xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx straně xxxxxxxxxxx při uplatnění xxxxxx xxxx služby xx posuzuje xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxx služby nezbytně xxxxxxx. V rozsahu, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx volitelné xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx zákon xxx xxxxxxxx xx xxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx překážce ve xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx jako xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx.

(2) Překážka ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zasáhla xx xxxx služby xxxxxxxxxxx, a to xx každý jednotlivý xxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx den, xxxx

x) xxxxxxxx týdne xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx doby služby, xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx 4 xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx celou denní xxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx celou xxxxxxx dobu xxxxxx xxx xxxxxxxxx pružného xxxxx služby anebo xxxxx čtyřtýdenní dobu xxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx vykonat do xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx služby. Vykonání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§59

Služba xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx přesčas xx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxx dni xxxxxx xxxxxx, která je xxxxxx nad xxxxx xxxxx připadající xx xxxxxxxxx xxx,

x) pružném xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx nad základní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx týden, xxxxxxxx ji konal xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx konal příslušník xxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx příslušník

a) xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxx stanovenou xxxx xxxxxx x týdnu xxxxxx, kterou mu xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx nemohl xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx týdenní (xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tuto xxxxxx xx doby xxxxxx x xxxxx (xxxxxxxxxxxx období), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxx

§60

Xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx

(1) Příslušník xx xxxxx xx přestávku xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx po každých 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služby, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nerozhodne xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxx trvání xxxxx

x) xx 9 xxxxx x xxxxxxx 30 xxxxx,

x) nad 9 xxxxx v takovém xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx činila 30 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně 15 minut.

(2) Přestávka xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx nezapočítává do xxxx xxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxx nemůže být xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiměřená xxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx.

§61

Přestávka xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx, má xxxxx xx přestávku xx kojení.

(2) Příslušnici, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stanovenou xxxx xxxxxx x xxxxx, xx poskytnou xx xxxxx xxxx xx xxxxx 1 xxxx xxxx xxxx dvě xxxxxxxxxxx přestávky xx xxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx alespoň xx xxxxxxxx stanovené xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xx jí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx každé dítě xx xxxxx 1 xxxx xxxx věku.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX POHOTOVOST

§62

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx zájmu služby, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxx služby xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx v xxxxx xxxxxxxx pobytu (xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxx xxxxx určeném služebním xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXX XXXXXXXXX

§63

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Příslušník má xxxxx xx nepřetržitý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 10 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx službu xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx na 6 xxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na služebně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx 24 xxxxx xxxxx §53 xxxx. 5, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxx.

§64

Nepřetržitý xxxxxxxxx v xxxxx

Xxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxx nárok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 36 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx mu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx 12 hodin. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx nepřetržitý xxxxxxxxx, xx xxxxx má xxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

§65

Xxxxx dovolené

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 6 xxxxx dovolené x xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx celý kalendářní xxx, příslušník má xxxxx xx poměrnou xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx, xx xxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxx dvanáctinu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx, má xxxxx na xxxxxxxx xxxx dovolené x xx xxxxx kalendářní xxxxx. Xx kalendářní xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxx, má xxxxx xx poměrnou xxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxx, xx xx x tomto xxxxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxx 15 xxx.

§66

Xxxxxxx dovolené

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x důležitým zájmům xxxxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, aby ji xxxx xxxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemohl xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vyčerpat pro xxxxxxxx xxxxx služby, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx ji xxxx xxxxxxxxxx vyčerpat xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Služební xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx celý kalendářní xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx 2 xxxxx x kalendářním xxxx, xxxxxxxx xx xx xx vznikl xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx; tuto xxxx lze xxxxxxx xxx v případě, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx nástupu xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx určený nástup xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dovolené xxxx x souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx újma, xx xxxxx xx xxxx náhradu.

(3) Služební xxxxxxxxxx xxxxx určit xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xx dobu, xxx xx příslušníkovi xxxxxxxxx dávka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "otcovská"), xx xxxx, kdy je xxxxxxxxxx uznán neschopným xx službě xxxx xx xx vypláceno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx dovolené xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušníkovi xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx dovolené, xxxx xxxxxx-xx příslušník x xxxxxxxxxx dovolené xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čerpat xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(5) Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx službě, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ošetřuje nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x případech xxxxxxxxx x §39 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxxxxx otcovská, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx ošetřování xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §39 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x dítě xx xxxxxx příslušníka. Xxxxxxxx příslušnice xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo rodičovské xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rodičovské xxxxxxxx.

(6) Xx týden, xxxxxxxxx xx 1 xxx čerpání xxxxxxxx xx x příslušníka xxxxxxxx xxxx uvedená x §52 odst. 2.

§67

Xxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 90 xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x jednu xxxxxxxxxx výměry xxxxxxxx x za každých xxxxxxx 30 dnů xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx x další xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx službu x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xx xxxxxxxx poskytuje, z xxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 30 xxx o jednu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx

x) xxxxxxxx do xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zálohy xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx do zálohy xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx dovolené xxxxxxxxxx příslušníkovi x xxxxxxx, v xxxx xx příslušnici xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolená,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xx počítají xx xxxxxxxxxx xxx a x xxxxxxxxxxx roce xx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXX X POSKYTNUTÍM XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§68

(1) Nemůže-li příslušník xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služebního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxx funkce xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyplývají xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxxx svědka, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jednání soudu xxxx správního úřadu.

(5) Xxxxx xxxxxx v xxxxxxx zájmu xx:

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx biologických xxxxxxxxx,

x) xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx dobrovolných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) činnost xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx x xxxxxx, jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vedoucího, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx hospodářského xxxxxxxxxx v tomto xxxxxx,

x) uvolnění příslušníka x xxxxxx funkce x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) činnost příslušníka xxx přednášce nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§69

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxx překážky xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx poskytne xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Služební xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx, na xxxxx x xx xxxxx xxxx a dále x zotavení xx xxxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx zasahují xx xxxx xxxxxx x xxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx cesty x xxxxxx, a x xxxx 48 xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx volno xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nepřítomnosti xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxx účasti xx xxxxxx sportovní reprezentaci xxxx při účasti xx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxxxxx x nezbytně xxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §68 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxxxxx x xxxxxxxx nutném xxxxxxx, xxxxxxx však 3 xxxxx x xxxxxxxxxxx roce, xxxxxxxx xxxx nebrání důležitý xxxxx xxxxxx, x xx podmínky, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 roku xxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxx nebo mládeží. Xxxxxxxx soustavné a xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxx zdravotně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx volno k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx výukové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytuje x xxxxxxx xxxxxxx 10 xxx v xxxxxxxxxxx roce, xxxxxxxx xxxx nebrání xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Služební xxxxx při xxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxx xx xxxxxx

§70

(1) Nemůže-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, má nárok xx udělení xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Důležité xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxx xxxx ošetření xxxxxxxxxxx xx zdravotnickém zařízení,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zpět v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) doprovod xxxxx xxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jestliže xx nezbytně xxxxxxxx xxxx věk xxxx xxxxxxxxx stav,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx školy,

f) ošetřování xxxxxxxxx xxxxxx mladšího 10 let, ošetřování xxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx uvedených x §39 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx o xxxx xxxxxx 10 xxx z xxxxxx, xx

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx, xxxx škola, xx které chodí, xxxx uzavřeny x xxxxxxxx příslušných xxxxxx,

2. xxxx xxxxxx být xxx nařízenou xxxxxxxxx x péči xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xx školy, xxxx

3. osoba, xxxxx xxxxx x dítě xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxx nemůže x dítě xxxxxxx;

xxxxxxxx xxxxxxxxxx služebního xxxxx xxx ošetřování (xxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřovného xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, svatba xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx na xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx funkcionářem, xxxx

x) stěhování xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx místa xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§71

(1) Xxxxxxxx volno xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx rodiny xx zdravotnického xxxxxxxx x vyšetření nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx sociální xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §39 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění nebo xxx xxxx o xxxx xxxxxx 10 xxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx nutném xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 9 xxxxxxxxxxxx xxx, x jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 16 kalendářních xxx, xxxxxxxx doba potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx svatbě xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxx, se xxxxxxxx xx 2 dny. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dětí x xxxxxx x při xxxxxx xx xxxxxx xxxxx rodiny xx xxxxxxxx xx 1 xxx, při účasti x xxxxxxxx xx xxxxxx určeném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx 1 xxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx místa xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volno xxxxxxx xx 2 xxx.

§72

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx výběrovém xxxxxx xxxx x xxxxxxx dalšího odborného xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx služebního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx dalšího odborného xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo x xxxxx, které xx xxxxxx nařízeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 10 xxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

§73

Služební xxxxx xxx xxxxxx

(1) Příslušníkovi lze xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx denním studiu xx střední xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx škole, xxxxx xx nezbytné xxx výkon xxxxxx, x to na xxxx xxxxxx studia.

(2) Xxxxxxxxxxxxx lze xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xx střední xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vysoké xxxxx, které xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, takto:

a) xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odborné xxxxx x rozsahu

1. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx soustředěních x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí studijního xxxxx,

2. 8 xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx,

3. 10 xxx xx přípravu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,30)

4. 20 dnů xx xxxxxxxx x vykonání xxxxxxxxxxx31) x

x) xx xxxxxx škole v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu

1. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx studijních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

2. 14 dnů x xxxxxx akademickém xxxx,

3. 2 dny xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx 40 dnů na xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx32) x bakalářském studijním xxxxxxxx,

5. xxxxxx 80 xxx na xxxxxxxx x vykonání xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky33) x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxx xxxxxx 40 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx bakalářský xxxxxxxx xxxxxxx, x

6. xxxxxx 40 dnů na xxxxxxxx x vykonání xxxxxx doktorské zkoušky.34)

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx 2 x xxxx. b) xxxx 2 xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx akademického xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, nárok xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx na straně xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx roce.

§74

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx náklady xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytem

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §73 odst. 1, je xxxxxxx xxxxxxx xx ukončení xxxxxx35) xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxx. Xxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxxx služební xxxxx podle §73 xxxx. 2, je xxxxxxx setrvat xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx odpovídající době xxxxxx studia. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx vyslán xx xxxxxxxx pobyt, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 3 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 100&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx služebním poměru xx dobu xxxxxxxx x odstavci 1, xx xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytem. Xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xx xxxxxxx i xxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx xxxxx skončí x xxxxxxx studia.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytnutý xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytu, xxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů, xxxxxxxxx též xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostním xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx překročit xxxxxx

x) 200 000 Kč, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx na střední xxxxx nebo vyšší xxxxxxx xxxxx,

x) 400 000 Xx, jde-li x xxxxx studium na xxxxxx xxxxx,

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx,

x) 150 000 Xx, jde-li x xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx na xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zčásti, xxxxxx xxxxxxx spojených xx studiem xx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxx xx studiem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaniká x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 písm. x) xx k), xxxx. 2 x xxxx. 3 xxxx. x) nebo b).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx studijním xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, vrátí xx xxxxxxxxxxxx xxxx částku, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§75

Xxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxxx volnu x xxxxxxxxxxx služebního příjmu

(1) Xxxxxxxx volno xx xxxxxxxxx příslušníkovi xx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx směn jeho xxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx volno xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx 1 xxx xxxxxxx služebního xxxxx doba xxxxxxx x §52 xxxx. 2.

(2) Příslušník xx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxx požádat; xx neplatí, jestliže xx není xxxxxxxx xx službě podle §68 odst. 5 xxxx. x) nebo §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXX XXX POSKYTNUTÍ SLUŽEBNÍHO XXXXXX

§76

Xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx poskytne xxxxxxxx volno bez xxxxxxxxxx služebního příjmu, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

XXXXX I

PÉČE X XXXXXXXXXXX

§77

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx výkonu xxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxx důstojnosti.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přímá x xxxxxxx diskriminace x xxxxxx xxxxxxx, sexuální xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx víry, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, majetku, xxxx, rasy, xxxxx xxxxx, národnosti, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx původu, xxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obtěžování xx xxxxxxxx za xxxxx diskriminace; za xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx nátlaku směřujícího x diskriminaci.

(3) Xx xxxxxx diskriminaci se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx nebo xx mohlo být x důvodu uvedeného x odstavci 2 x xxxxxxxxxxxx zacházeno xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx příslušníkem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxx diskriminaci se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxx xx jiným xxxxxxxxxxxx oprávněně vnímáno xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vede xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vede xx xxxxxxx důstojnosti xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ponižujícího prostředí xxxxx xxxxx xxxx xxx oprávněně xxxxxxx xxxx podmínka xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx práv a xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxxx poměru. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pohlaví.

(7) Za xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx prokáže věcný xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxx požadavcích xx xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo zvláštní xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx příslušník xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx takovou xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x požadavek xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx nepovažuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(9) Xxxxx-xx ve xxxxxxxxx poměru k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, má xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x soudu, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx porušování, xxx xxxx odstraněny xxxx následky x xxx mu xxxx xxxx přiměřené xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx i v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Výši náhrady xxxx soud x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx x porušení xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx sbor xxxxx xxxxxxxxxx příslušníka xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svých xxxx x xxxxxx, xxxxx pro xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nelze ani xxxxx, xxxxx příslušníka x xxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx sbor je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx řádný x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx služby. Xx xxx xxxxxx zajišťuje xxx příslušníky xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx skutečností, xxxxx xxxx xxxxxxx x §16 odst. 3, x o opatřeních xxxxxxxxxxxxx naplnění odstavce 2 a §16 xxxx. 4 xx 1 měsíce od xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx nich a xxxxxxxxxxx xxxxxx opisů xx svůj xxxxxx xxxxx potřeby, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx,

x) podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dovedností x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxx získávání x xxxxxxxxx fyzické xxxxxxx,

x) xxxx x vzhled, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx služeben,

f) xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, případně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx příslušníků x x xxxx xxxx xxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu služby,

g) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x jiném xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx při služebních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx úschovu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx služby,

k) xxxxxxxxx služby36),

l) xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§78

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx37).

(2) X příslušníka xx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ošetřovného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu37).

HLAVA XXX

XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X FYZICKÁ ZPŮSOBILOST XXXXXXXXXXX

§79

(1) Xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx13) xxx xxxxxxxxxx prohlídkách. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx přezkoumání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, který xxxxxxx vydal.

(2) Osobnostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posuzuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx přezkoumání vedoucímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx podle závěru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxx takové osobnostní xxxxxxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx xx místě, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx ustanoven.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx příslušník, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tělesnou zdatnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xx které xx být příslušník xxxxxxxxx.

(5) Náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušníka hradí xxxxxxxxxxxx sbor.

(6) Ministerstvo x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx, zpravodajskými službami, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vad, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dobu xxxx xxxxxxxxx.

(7) Ministerstvo x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, důvody xxxxxxxxxx osobnostní způsobilosti, xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x postup xxx xxxxxxxxxx řízení.

HLAVA IV

OZDRAVNÝ POBYT

§80

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx služební xxxxx trval xxxxxxx 15 let, xx xxxxx xx ozdravný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx 14 dnů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx je xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx x doba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx započtené xxxxx §224 odst. 1 xx 3 x xxxx. 5.

(3) Ozdravný xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxx rehabilitačních xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx příslušníkovi xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxxxxxxx podmínku xxxxxxxx x odstavci 1.

(5) Ozdravný xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x ním spojené xxxxx bezpečnostní xxxx. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxx xxxxxx x rozsahu, který xxxxxxx na 2 xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nastoupit xxx závažné xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx straně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, určí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástup xx ozdravný xxxxx x následujícím xxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§81

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx má v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx xx mateřskou dovolenou xx dobu 28 xxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxx 2 xxxx více xxxx nebo xxx-xx x osamělou xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx dovolenou xx xxxx 37 týdnů.

(2) Xxxxxxxxxxx nastupuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx očekávaného xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx před xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem porodu xxxx než 6 xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxx xxx 6 týdnů x jiného důvodu, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx po xxxx 22 xxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx 31 xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx současně xxxxxxxx 2 nebo více xxxx, nebo x xxxxxxxx příslušnici.

(4) Xxxxxx-xx xx příslušnici mrtvé xxxx, náleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 14 týdnů.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s porodem xxxxx být xxxxxx xxx 14 xxxxx x nemůže xxxxxxx xxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxx xxx dne xxxxxx.

§82

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, poskytne xx xxxxxxxx mateřské xxxxxxxx x příslušníkovi, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx, a xx v rozsahu, x xxxxx x xx požádají, xxxxxxx xxxx xx doby, xxx xxxx xxxxxxx xxxx 3 xxx.

§83

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx rodičovskou dovolenou xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx převzal xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, jehož xxxxx xxxxxxx. Xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx nahrazující péči xxxxxx pro xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx.39)

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx poskytne xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx dobu 22 xxxxx; xxxxxxxx příslušnice xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, poskytne xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 31 xxxxx, nejdéle xxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxx věku 8 xxxxxx.

(3) Rodičovská xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx dne, xxx xxxx xxxxxxx xxxx 3 xxx; xxxxxxxxxxx, xxxxx čerpala xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, náleží xxxxxxxxxx dovolená až xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bylo-li dítě xxxxxxxx po dosažení xxxx 3 xxx, xxxxxxx xxxx xx 7 let jeho xxxx, přísluší xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 22 týdnů. Při xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 3 xxx tak, xx xx xxxx 22 xxxxx uplynula po xxxxxxxx 3 let xxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytuje xx xxxxxxxx 22 xxxxx xxx xxx převzetí xxxxxx.

§84

Společná xxxxxxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Mateřskou a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx dovolenou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx současně.

(2) Xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx, x němž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nastoupí xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx část xx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z ústavu xx xxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx, xxx dítě xxxxxxx xxxx 3 xxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx příslušnice xxxx přestal-li xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx xxxx xx-xx jejich dítě x xxxxxxx péči xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx obdobného xxxxxx x xxxxxx xxx zdravotních xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxx dovolenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxx x době, xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 2 xxxxx ode dne xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dne, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx 1 xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX PODMÍNKY XXXXXX XXXXXX PŘÍSLUŠNIC X PŘÍSLUŠNÍKŮ PEČUJÍCÍCH X XXXX

§85

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

(1) Těhotná xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx ohrožuje podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xx platí xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx měsíce po xxxxxx a příslušnici, xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx souhlasem. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx službu v xxxx, xxxxxx přesčas xxxx xxxxxxxx pohotovost.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx než 1 xxx, xxxx xxxxxxx příslušnice x xxxxxxx příslušník, xxxxx xxxxxx o dítě xxxxxx xxx 3 xxxx, mohou xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx služebního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx služební xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Generální inspekcí xxxxxxxxxxxxxx sborů x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx těhotným xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx.

XXXXX VII

BEZPEČNOST X XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX

§86

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx sbor xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx x xxxxxxx xx rizika spojená x možným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx (dále xxx "xxxxxx"); xxxx povinnost xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx osoby, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxx bezpečnostního xxxxx x péči x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx odpovídají xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx bezpečností xxx xxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Bezpečnostní xxxxxxxxxx služby x Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Vězeňské služby Xxxxx republiky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Prevence rizik x xxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx

§87

(1) Bezpečnostní sbor xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx rizik.

(2) Xx prevenci xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx minimalizovat xxxxxx působení.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zjišťovat xxxxxx příčiny a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx minimalizaci xxxxxx xxxxxxxx. Za xxx účelem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolovat xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx příslušníků xxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, technologických, organizačních x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rizik xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx všeobecných preventivních xxxxx, kterými jsou:

a) xxxxxxxxx vzniku xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx původu,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníků x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxx.

§88

Xxxxxxxxxxxx sbor xx xxxx povinen

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předpisech, služebních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zajištění bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, pravidelně ověřovat xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) zajistit příslušníkům xxxxx potřeb xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx; těhotné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x ochraně jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, informacích x xxxxxxxxx k bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) přijmout nezbytná xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx službu, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,41)

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x

x) zajistit xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx o služebních xxxxxxx a xxxxxxxx x povolání.

§89

Osobní ochranné xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředky

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxxxx příslušníkům

a) xxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,42) xxxxxxxx xxxxxx odstranit xxxxxx, x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx, x

x) xxxx, xxxxxxx a dezinfekční xxxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§90

Povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nemocích x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx poškození zdraví xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx souvislosti x xxx anebo xxx xxxxx xxxxxx (dále xxx "služební xxxx") xx xxxxxx příslušníka, xxxxxxxx xx dovoluje xxxx zdravotní xxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx důvodů xxxx xx místě xxxxx xx doby xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx úrazech, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxx, xxxx x xxxx úmrtí.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x všech xxxxxxxxxx xxxxxxx, i xxxx jimi nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ke službě xxxxxxxxxx 3 kalendářní xxx, a x xxxxxxxx z povolání. Xxxxxx xxxxxxxx, hlášení x zasílání xxxxxxx x xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.43)

§91

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx sbor je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostním xxxxxxxxxx x hygienickým xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby, xxxxxxx xxx

x) místnosti, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx měly stanovené xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx činnosti xxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx byly xxxxx xxxxxxxxx (pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx mikroklimatické podmínky, xxxxxxx jde-li x xxxxx vzduchu, větrání, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx vodou,

b) prostory xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx osobních xxxx, odpočinek x xxxxxxxxxx příslušníků xxxx xxxxxxxxx rozměry, xxxxxxxxx x vybavení,

c) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nim xxxx stále xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) xxxx pravidelně xxxxxxxxx, uklízeny, xxxxxxx x

x) byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx pomoci x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§92

Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Příslušník xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxx x rizicích výkonu xxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Příslušník má xxxxx a povinnost xxxxxxx se na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx bezpečnost x ochranu xxxxxx, x x bezpečnost x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednání xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx při výkonu xxxxxx xxxxxx předpisy x služební předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví,

b) xxxxxxxxx stanovené postupy x používat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) účastnit xx školení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sborem k xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxx výkonu xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vedoucímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx bezpečnost nebo xxxxxx příslušníků xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx možností se xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxx služebního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx služby,

f) xxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxx funkcionáře xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx služby; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, též xxxxxxxxx xx polygrafu,

g) xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, očkování, xxxxxxxxxx x diagnostickým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,44)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nezneužívat xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx45) xx xxxxxxxxxx, x x době xxxxxx x xxxx xx, nenastupovat xxx xxxxxx vlivem do xxxxxx x nekouřit xx služebnách, kde xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) podrobit xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx alkoholu xxxx jiných návykových xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

j) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx úraz xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxx, xxxxx x spolupracovat xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Služební xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx požívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx nutné x plnění xxxxx xxx xxxxxxx operativně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxx činnosti.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX ŠKODÁM

§93

Povinnosti x xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx sbor je xxxxxxx zajišťovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx; xxxxxx-xx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx kontrolovat, xxx xxxxxxxxxxx plní xxx xxxxxxxx úkoly xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v nezbytném xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x míst, xxx xxxxxxxxxx službu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx osobnosti x xxxxx xxx xx xxxxx x ponížení xxxxxx xxxxxxxxxxx. Osobní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx.

§94

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx bezpečnostního xxxxx x k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Hrozí-li škoda, xx povinen xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Je-li třeba xxxxxxxxxxxx zákroku k xxxxxxxxx škody, xxxxx xxxxx bezpečnostnímu sboru, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zjistí-li xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx služby, xx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx vedoucímu xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX PŘÍSLUŠNÍKA XX XXXXX

Xxx 1

Obecná xxxxxxxxxxx

§95

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx souvislosti x xxx.

(2) Příslušník xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx skutečnou xxxxx x penězích xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx věci xx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx poškození xxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x přihlédnutím x xxxx zavinění příslušníka. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "průměrný xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx škodu. Xxxx omezení neplatí, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodě, xxxx xx x xxx xxxxxxx důležitá xxxxxxxx, xxxx neupozornil xx hrozící xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx škody, která xxxx způsobena xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.47)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx odvracení xxxxx, xxx hrozila xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx, jestliže xxxxx xxxx sám xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx okolnostem.

Díl 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§96

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Příslušník xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, zboží, xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxxx vzniklý xx xxxxxx hodnotách. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx odpovídat xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx zprostí odpovědnosti xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxx vznikl xxxxx xxxx xxxxxx bez xxxx xxxxxxxx, zejména xxx, xx bezpečnostní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx řádné xxxxxxxxxxx xx svěřenými xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx.

(4) Xxx společné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx příslušníkům xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxxx příjem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx odpovědnost x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.48)

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 nesmí x xxxxxxxxxxxx příslušníků, x xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxx vedoucího x xxxx zástupce, přesáhnout xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx průměrnému xxxxxxxxxx příjmu xxxx xxxxxxx xxxxx. Neuhradí-li xx xxxxx určenými xxxxxx škoda v xxxxx xxxxxxx, je xxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho zástupce xxxxxxxx podle podílu xxxxxx průměrných xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Jestliže xxxxxxx (xxxx xxxxxxx) byl xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§97

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Příslušník xxxxxxxx x xxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sbor x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zcela, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxx svěřených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx bez xxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX BEZPEČNOSTNÍHO XXXXX XX ŠKODU

Díl 1

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§98

Xxxxxx odpovědnost

(1) Bezpečnostní xxxx xxxxxxxx xx xxxxx způsobenou příslušníkovi xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx souvislosti x xxx nebo xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx sbor xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i za xxxxx xxxxx na xxxxxx, xxx xx xxxxx vzniklá služebním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, která xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1; xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx platí xxxxxxxxxx x služebním xxxxx x xxx omezením, xx nevzniká xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednorázové odškodnění xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx sbor xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutečnou škodu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxx se xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx ztráty.

(4) Bezpečnostní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxx, xxxxx použil xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

§99

Xxxxxxxx odpovědnost xx xxxxx xx věci

(1) Xxxxxxxxxxxx sbor odpovídá xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx ji odloží xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx nebo obvyklém.

(2) Xx xxx, kterou xxxxxxxxxx nenosí běžně xx služby nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx bezpečnostní xxxx xx částky 10&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxx xx věci xxxxxxxx xxxx příslušník xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xx xxxxx na věci, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx neohlásil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xx x škodě xxxxxxx.

Xxx 2

Odpovědnost xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx

§100

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx sbor xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úrazem.

(2) Xx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx počátkem xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx na xxxxx a oddech xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru. Za xxxxxx úkon se xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxx, jestliže xxxx xxxxxx x objektu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx při první xxxxxx včetně xxxxx x němu x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx při xxxxxxx xx služební xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx při převelení.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, jestliže příslušník xxxx jejím xxxxxxxxx xxxxx službu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Nemocemi x xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.49) Xx xxxxx x povolání xx xxxxxxxx i xxxxx, xxxxx vznikla 3 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§101

Xxxxx náhrad

Příslušník, který xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x něhož xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx na

a) náhradu xx xxxxxx na xxxxxxxxx příjmu,

b) xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx společenského uplatnění,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§102

Xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx službě

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx poskytuje xx xxxx jeho neschopnosti xx službě x xxxxxx služebního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, aby xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxx xxxxxxx škody.

(2) Xxx další xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo nemoci x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušníka xxxx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx po skončení xxxxxxxxxxxx, náleží mu xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až do xxxxxx, do xxx xx mu xxxxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxxxx příjmu xx skončení xxxxxxxxxxxx xx službě, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx. Xx služební xxxxxx xx služebním xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§103

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx službě

(1) Xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. h) x xxxxxxxx služebního xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx. Po xxxxxxxx služebního xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx po skončení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činný xxx nepobírá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx není xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání.

(2) Xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxxxx příjmu xx skončení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaným x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx škody. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výdělek xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx mzdy stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,50) x minimální xxxx xx xxxxxxx též x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx podpora v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx poskytnutí xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx po skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, se xxxxxxx minimální xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxx zákon xxxxxxxx, xxxxxxx se u xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxx xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v době, xxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx kdy x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx, xx xxxxxx xxxx nebo mohla xxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx, jemuž je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytována náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx a který xx osobou samostatně xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx výpočet náhrady xx základě předložení xxxxxxx x výši xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.51) Jestliže xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxx, náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxxxx příjmu po xxxxxxxx neschopnosti xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx minimální mzdou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xx službě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxx xx původní xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx; xxxxxx xx za xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx po zjištění xxxxxx x povolání xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Náhrada za xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx příslušníka, xxxxx xxx ustanoven na xxxx služební xxxxx x důvodu ohrožení xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x něhož xxxx zjištěna xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx, jestliže xx je pro xxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxxxx příjmu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx po xxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxx práci v xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxx zdravotnímu stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sborem, xx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příjmem před xxxxxxx škody a xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterého xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxx s xxxxxxx xx změny, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx služebního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x způsob xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxxxx příjmu, která xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vzniklé služebním xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx službě xxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx dovršil věk 65 let.

§104

Náhrada xx bolest x xx ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí, Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx, zpravodajskými xxxxxxxx x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx výše náhrady xx bolest x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§105

Jednorázové xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 230&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. h) x xxxxxxxx služebního xxxxx nebo nemoci x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se každoročně xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx průměrné xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxx x nepodnikatelské xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

§106

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx-xx xxxxxxxxxx následkem xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx, mají xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx

x) náhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x léčením,

b) xxxxxxx přiměřených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx nákladů na xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§107

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Náhrada xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx náklady xxxxxxxxxx. Od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.52)

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx výdaje xxxxxxxx xx pohřeb, xxxxxxxxx xxxxxxxx, jednu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výlohy, xxxxxx na úpravu xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx hradí xx do xxxx 20&xxxx;000 Xx.

§108

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxxxx povinen poskytovat xxxxxx,53) a xx xx dobu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx 65 xxx xxxx věku. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x průměrného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyživovat 1xxxxx, x 80 %, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx nákladů xx výživu pozůstalých xx poskytuje xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§109

Jednorázové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx odškodnění xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx54), x xx xxxxxxx xx xxxx 400 000 Xx, x každému xxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže s xxx xxx x xxxxxxxxxx, xx výši 240&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx sféře xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx předminulý xxxxxxxxxx xxx.

§110

Náhrada věcné škody

Náhrada xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxx ustanovení x odpovědnosti xx xxxxx

§111

(1) Xxxxxxxxxxxx sbor xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, jestliže xxxxxxx, xx příslušník xxxxx způsobil

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx látky,55)

a xx tyto skutečnosti xxxx jedinou xxxxxxxx xxxxx.

(2) Bezpečnostní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x míře xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Vláda xxxx x xxxxxxx xx změny, xxx xxxxxxx xx vývoji xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odškodnění, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x jednorázového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX OSMÁ

SLUŽEBNÍ XXXXXX X XXXXXX ZA XXXXXXXX POHOTOVOST

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§112

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx služební xxxxxx za výkon xxxxxx. Nárok xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x dalších xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušníkovi bezpečnostním xxxxxx xx xxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx s kratší xxxxx xxxxxx má xxxxx na služební xxxxxx odpovídající xxxx xxxxxx době xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx příjem x xxxxxxxxxxxx k případné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 150 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru x xxxx zástupce xx xxxxxxxxxxx x veškeré xxxxxx přesčas.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx příjem za xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxx xxxx službu xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složitosti, xxxxxxxxxxxx a namáhavosti, xxxxx xx konána xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx podmínkách služby, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx, při stejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výsledcích xx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xx xxxx obvyklý xxx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx příjem xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§113

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) základní xxxxx,

x) xxxxxxxxx za vedení,

c) xxxxxxxxx xx službu x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) příplatek xx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxx příjem xx xxxxxx xxxxxxx a

i) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§114

Xxxxxxxx tarif

(1) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx složkou xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx v měsíčních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx tarif, xxxxx xx stanoven pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx stupeň, xx xxxxxxx xx zařazen.

(2) Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx příslušník xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx zvyšuje x 10 % xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Základní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§115

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx tarifů

(1) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx základních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx tarifních xxxxxxxx.

(2) Stupnici xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tak, aby xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaokrouhluje xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§115x

§115x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 247/2017 Sb.

§116

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxx příslušníka xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxx xx xx služebním xxxxx vyžaduje. Pro xxxxxxxx místo vedoucího xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxxxx bezpečnostního xxxxx.

(2) Xxxx-xx dále xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedenými x příloze xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx tarifních xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx službě xxxxxxxxxx do jednotlivých xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, odpovědnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx příslušníka xxxxx xxxxxxxx činností. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx služebních xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xx xxxxxx x Ministerstvem xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x katalogu uvedených x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx vychází x xxxxxx charakteristiky xxxxxxx xxxxx; xxxxxxx zpravodajské xxxxxx tak xxxxxxx xxx dohody s Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí.

§117

Xxxxxxx stupeň

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxxxx třídách xxxxxxxxxxxxxx xxxxx získaných odborných xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 12 xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx odborné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx

x) xxxx výkonu služby xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx podle xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na služebním xxxxx xxxx služební xxxxxxxxxx.

(3) Do xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se započítává x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx základní (xxxxxxxx) xxxxxx57) x xxxxxxx xxxxxx58) x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx povolání x xxxxxx xxxxxx59) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx60) x

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx nebo děti x rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tato xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx studiu59) xxxx v prezenčním xxxxxx,60) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx zařadí xx xxxxxxxxxxx tarifního stupně x závislosti na xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx úkoly xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx úkoly xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx příslušníkem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xx vyslán x xxxxxx služby x xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx rozpětí xxxxxxxxxx xxxxxx stanovených xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx, x xx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jejího xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx základního tarifu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisem. Xxxxxxxx tarif určený xxxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx se vždy xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx nejbližší xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx tarifů xxx příslušný kalendářní xxx, jestliže se xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tarif podle xxxx xxxxx xxxxx.

§118

Xxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx vedení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxx vedoucí příslušník.

(2) Xxxx příplatku za xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx rozpětí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místa a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx pro

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 10&xxxx;000 až 14&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxx příslušníka 1. xxxxxx úrovně 4&xxxx;000 až 10 000 Xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2. xxxxxx úrovně 2&xxxx;500 xx 7&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3. xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;500 xx 4&xxxx;000 Xx,

x) vedoucího příslušníka 4. řídící xxxxxx 1&xxxx;000 xx 2&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vedení xxx služební xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx x vedoucího xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx nižším xxxxxxx xxxxx, stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx rozpětí uvedeného x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx vedoucích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zpravodajské xxxxxx x rámci rozpětí xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx předpisem.

§119

Příplatek xx službu x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx a xx vyslán x xxxxxx služby xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx mnohonárodních xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xx dobu působení x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx ve xxxx 700 xx 4&xxxx;000 XXX xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výši XXXX. Xxxx xxxx x xxxxx rozpětí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx služebním xxxxxxxxx. Xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx volno a xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx přesčas x xx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§119x

Xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx spojenou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx sportovní xxxxxxxxxxxx ve xxxx 5&xxxx;000 Xx xx 25&xxxx;000 Kč xxxxxxx. Xxxx xxxx x xxxxx rozpětí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§119x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 247/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§120

Zvláštní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx koná xxxxxx xx ztížených x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxx příplatek. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx příplatku x xxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkách.61)

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx mírou xxxxxxxx zdraví, xxx xxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 500 Xx až 1&xxxx;500 Xx měsíčně.

(3) Xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx spojenou x xxxxxxxx zájmů xxxxx, xxx nichž xxxx xxxxx x ohrožení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx závažným xxxxxxx, xxxx službu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zátěží, xx nárok na xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 5&xxxx;000 Kč xx 10&xxxx;000 Kč xxxxxxx v I. xxxxxxx a 1 000 Xx až 5&xxxx;000 Xx xx XX. xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do X. x XX. xxxxxxx x xxxx zvláštního xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x bezpečnostním xxxxx stanoví ředitel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx služebním xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nárok na xxxxxxxx příplatek podle xxxxxxxx 1 a 2, náleží xx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx.

§121

Xxxxxxxx volno x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx svátek

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx hodinu služby xx svátek. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volno v xxxx 3 kalendářních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx příplatek ve xxxx 25 % xxxxxxxxxx základního tarifu, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx hodinu xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nekrátí.

§122

Osobní příplatek

(1) Osobní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služebního příjmu, xxxxxx xxx ocenit xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, změně xxxx xxxxxxxx osobního příplatku xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx příplatek xxx xxxxx xx xx xxxx 60 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Příslušníka, xxxxx xx xxxxxx x §117 odst. 5, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx hodnosti xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozsahu xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx rozsah xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, ocenit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxx 100 % xxxx základního xxxxxx.

§122a

Stabilizační příplatek

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx předpisem stanovit, xx příslušníkům lze xxxxxxx stabilizační příplatek.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx konkrétní výši x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Maximální xxxxx xxxx stabilizačního xxxxxxxxx činí xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrubé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx.

(4) Stabilizační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx, x němž xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nevykonával xxxxxx x důvodu

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx do xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zálohy xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx službě.

(5) Stabilizační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx určování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §156 xxxx výměry xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §158 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§122x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 163/2019 Xx. x účinností od 1.7.2019

§123

Odměna

Příslušníkovi xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xx xxxxx xxxxxxxxxxx ocenit

a) xxxxxxx mimořádného nebo xxxxxx xxxxxxxxxx služebního xxxxx,

x) xxxxxxx naléhavých xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx 50 xxx xxxx.

XXXXX III

SLUŽEBNÍ XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§124

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx služebním xxxxx, xx nárok xx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx, x xxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě, má xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx průměrnému xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže mu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vykonanou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxx nižší xxx služební xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx služebního xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx do zálohy xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nárok xx služební xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) nejdéle xx dobu 12 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx službě, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xx službě x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx zproštěn xxxxxx xxxxxx, xx nárok xx služební příjem xx xxxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx průměrnému xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx příslušník vzat xx vazby. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx x po xxxx xxxxxxxx x odstavci 5. Xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxx vina xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se mu xxxx služebního příjmu, x xxx xx xxx služební xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dovolenou xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxx xx xx xx náhrada xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx době xxxxxxxxxxx dovolené.

(8) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx příjem. Xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru se xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx služební xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx v době xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Příslušník xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služebnímu xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx činné, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávané xx xxxx xxxxxxxx x této xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xx jejím xxxxxxx62a). Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx služební xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx nárok xx doplatek do xxxx služebního xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Evropské xxxx62b), xx nárok xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx.

(12) Nárok xx služební xxxxxx xxxx příslušník, xxxxx xx neschopnost ke xxxxxx xxxxxxx přivodil. Xxxxxxxx příjem ve xxxx 50 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxx se zde xxxxxx vzájemné napadení xxxx xxxxxxx xxxxx 2 nebo xxxx xxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13) Porušil-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx pojištěnce nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx součinnosti xxx kontrole tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xx být xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxx byl xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§125

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx volno xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ; xx xxxxxxx xxx službu xxxxxxx x rozsahu 150 xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx konanou x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Neposkytne-li xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x době 3 kalendářních měsíců xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx době, xx nárok xx xxxxxxxx xxxx přiznaného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxx, který připadá xx xxxxxx tuto xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx přesčas x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxx volna se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA IV

ODMĚNA XX XXXXXXXX POHOTOVOST

§126

(1) Za xxxxxx xxxxxxxx pohotovosti xx xxxxxxxx xxxx xxxx služby xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx 35 %, x xxx-xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx 70 % xxxxxxx xxxxx přiznaného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x zvláštního xxxxxxxxx, xxxxx připadá xx 1 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, na který xxxxxxxx xxxxxxxx pohotovost.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx mimo služební xxxx xxxxxxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxx 10 %, x xxx-xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx 15 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na 1 xxxxxx služby x xxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x příslušníka, xxxxx má nárok xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §135 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx za výkon xxxxxx v době xxxxxxxx pohotovosti. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §112 xxxx. 3 xx xxxxxxxx xx xxxxxx za služební xxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X SLUŽEBNÍM XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§127

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x §118 xxxx. 3, §120, 122 x 123, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx.

§128

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zpětně xx xxxxxxx období, x xx ve výplatním xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx bezpečnostního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx příjem nebo xx některou xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx výkonu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Služební příjem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx dovolené xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X den xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx služební xxxxxx, xx xxxxx mu xxxxxx nárok, xxxxx xx jej xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx následuje xx xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

§129

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx63) a xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx koruny xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx příjem, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbor xx xxxx náklad x své xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx účet64).

(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx doklad, xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služebního xxxxxx x x xxxxxxxxxxx srážkách. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx žádost předloží x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxx zúčtování jeho xxxxxxxxxx příjmu.

(4) Příslušníkovi x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx měně, xx xxxxx je Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx devizového xxxx xxxx přepočítací poměr. Xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou platný x xxx výplatního xxxxxxx.

§130

Srážky ze služebního xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxx příslušníka x xxxxxxxxx srážek xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx příslušníkovi xx služebního příjmu xxx

x) daň z xxxxxx xxxxxxxxx osob,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxx zmocněným x xxxx zákonem,

d) xxxxxx xx služební xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proto, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx dovolenou, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx nárok xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dávek sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x neprávem xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,66) nebo

h) xxxxxx, x xxxxxx xx byl snížen xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uložení kázeňského xxxxxx.

(2) Pořadí xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§131

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx sbor xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxxx.

§132

Xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu za xxxxxx xxxxxxx, příplatku xx službu xx xxxxxx x odměny xx xxxxxxxx pohotovost

Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx služební xxxxxxxxxx xxxxx bezpečnostní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx služby xxxxxxx, xxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pohotovosti, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§133

Informační xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vede x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož účelem xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x uchovávat xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx údajích,26) které xxxxxxxxx výši služebního xxxxxx.

(2) Bezpečnostní xxxx xx xxxxxxx poskytovat xx informačního xxxxxxx x xxxxxxxxx příjmu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu.

XXXX DEVÁTÁ

NATURÁLNÍ XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX POŽITKY

Naturální xxxxxxxxxxx

§134

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx nárok xx xxxxxxxxx náležitosti. Naturální xxxxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x obuv, xxxxx xxxxxxx při xxxxxx služby (dále xxx "xxxxxxxx výstroj"),

b) xxxxxxxxx určené k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nárok na xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx má příslušník xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x doplnění xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx výstroje x xxxxxxxx doby, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxx příjem; xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výstroje x xx služby spojené x údržbou xxxxxxxx xxxxxxxx jen v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příjmu, o xxxxxx xx byl xxxxxxxx příjem xx xxxx zproštění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx místo xxxx dojde-li x xxx k podstatné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxx doplnění v xxxxxxx, x jakém xx podmínky xxxxxx xxxxxx vyžadují.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxxxx, součástky xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x údržbou xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx náhrady x xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx náhradu v xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výstroj.

Xxxxxxxx xxxxxxx

§135

Xxxxxxx služebních xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiným xxxxxx, x xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx telefonní xxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s ním x x osobní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx povolit použití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xx xxxxxx x xxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx přesčas, xxxxxxx ze služební xxxxx xxxx dobu xxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxxxxxx xxxxx.

§135x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxxxxx obsazenosti volných xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem, xx xxxxxxxxxxxx lze xxxxxxx náborový příspěvek.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx 30&xxxx;000 Xx až 150&xxxx;000 Xx. Konkrétní xxxx xxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx náborový xxxxxxxxx, jestliže

a) ředitel xxxxxxxxxxxxxx sboru stanoví, xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx náborový xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx trvá méně xxx 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx náborový příspěvek xxxxxxx, x

x) příslušník x xxxxxxxxx náborového xxxxxxxxx souhlasí.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx přiznán xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 6 xxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4, je xxxxxxx xxxxxx xxxx vyplaceného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxx služební xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) a x) xxxx §42 xxxx. 3 xxxx. x).

(6) Xx xxxx xxxxxxxx příslušníka xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) zproštění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x který xxx xxxx služební xxxxxx xxxxxxx,

x) zařazení xx xxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou zařazení xx xxxx zálohy x důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx poskytována xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxx xx službě xxxxxxxx xxxx než 1 xxxxx.

§135x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 247/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

XXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§136

(1) Xxxxxxxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, ozdravný xxxxx, při vzniku xxxx změně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx zařazení xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníka xx xxxxx za xxxxxx xxxxxx služebních xxxxx x jiném místě, xxx je jeho xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx z této xxxxx.

(4) Xx zahraniční xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx cesta xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Dobou xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx příslušníka xx xxxxxxx cestovních xxxxxx x xxxx xxxx xx doba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x příletu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx konaná xx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

§137

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, má za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) jízdních xxxxxx xx cesty x návštěvě xxxxx xxxxxx,

x) výdajů xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stravovacích xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů.

§138

Xxxxxxx xxxxxxxx výdajů

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx vynaložil x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxx cesty, x xx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx příslušník xx xxxxxxxxx služebního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx motorové xxxxxxx, náleží xx xx každý 1 xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx náhrady x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx zaměstnance v xxxxxxxxx xxxxxx.67)

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx spotřebovanou xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x ceny xxxxxxx xxxxx x xx spotřeby xxxxxxx xxxxx silničního motorového xxxxxxx.

(4) Xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx pohonnou xxxxx xx xxxxxxx z xxxx pohonné hmoty xxxxxxxxx příslušníkem. Jestliže xxxxxxxxxx xxxx pohonné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx mu tato xxxxxxx výdajů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.68)

(5) Xxxxxxxx pohonné xxxxx silničního motorového xxxxxxx xx vypočte xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx x spotřebě xxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx neobsahuje, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx náhrada xxxxxx xx pohonnou xxxxx xxx v xxxxxxx, že spotřebu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx objemem xxxxx xxxxxx.

(6) Použije-li příslušník xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx služební xxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx motorové xxxxxxx, xxx x xxx xxxxxx dohodnout xxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxx xx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hromadného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §138 xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx člena rodiny xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxx rodiny, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 do místa xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Náhrada xxxxxxxx výdajů za xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže doba xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, nejméně xxxx xxxxxxxxx za měsíc.

§140

Náhrada xxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx výdajů xx xxxxxxxxx, jež xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx služební xxxxx, x xx xx xxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§141

Stravné

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx.69)

(2) Xxxxxxxxx-xx služební xxxxxxxxxx příslušníkovi xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stravování, stravné xx mu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, krátí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 20 % xx snídani, x 40 % xx xxxx x x 40 % xx xxxxxx. Stravné xxxxxxxx xxxxx věty druhé xx xxxxxxxxxxxx na xxxx koruny xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx služební xxxxx, xxxxx xxxx 5 x více xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx devatenácté hodině xxxxxxxxxxxx xxx a xxxx ukončení xxxx xxxxx hodinou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx 5 xx 12 xxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxx vyslán xx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxx xxx 1 kalendářní den, x xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx trvalého xxxxxx xxxxx rodiny xxxxx xx xxxxx vrací x ubytování xx xxxxx svého trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx člena xxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx dobu výkonu xxxxxx.

(5) Příslušník xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x návštěvě xxxxx xxxxxx x od xxxxxxx výkonu služby xx xxxx cestě. Xx xxxx návštěvy xxxxx xxxxxx příslušníkovi xxxxxxx xxxxxxxx.

§142

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Příslušník xx xxxxx xx náhradu xxxxxxx vedlejších xxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx ve výši, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx nárok xx xxxxxxx výdajů ve xxxx, kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx x x xxxxx konání služební xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§143

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx služební cestě xx xxxxxxxx ustanovení §136138 x §140 xx 142, xxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxxxxx náhrad xxxxxx xxx zahraniční xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx výměně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.70)

§144

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx služební xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx pohonnou xxxxx x cizí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§145

Náhrada xxxxxxxx výdajů xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx nárok xx náhradu jízdních xxxxxx xxxxx §138 xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx místa xxxxxxxx pobytu x xx podmínek, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx jízdních xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxx ve xxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx služebního xxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky.

§146

Stravné v xxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx x cizí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.71) Výše stravného x xxxx xxxx xx xxxxxxx ze xxxxxxxx sazby xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx, x němž pobývá xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxx nejvíce xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx měně xx xxxx xxxxxxxx sazby xxxxxxxxx v xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky trvá x xxxxxxxxxxx xxx xxxx než 12 xxxxx. Trvá-li xxxx xxxx 12 x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x cizí xxxx xx xxxx, xxxxx xx určí xxxxxxxx dvanáctiny poloviční xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v cizí xxxx x počtu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty strávených xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Příslušníkovi nevznikne xxxxx xx stravné x xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty strávená xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 1 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx §141 xx xxxx xxxxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx x doba xxxxxxxx mimo xxxx xxxxx, xxxxx trvá xxxx než 1 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx kontrolu cestovních xxxxxxx osob xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x osob, které xxxxxxxxxx státní hranice x dopravních xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx,9) xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§147

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx funkcionář xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx 40 % stravného xxxxxxxxxxx xxxxx §146.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx dokladů osob xxxx celní xxxxxxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředcích xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x příslušné xxxx xxxx xx xx xxxx 20 % xxxxxxxxx stanoveného podle §146.

XXXXX IV

NÁHRADY XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§148

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx uděleno xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, má xxxxx xx

x) náhradu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §138 xxxx §144 xx xxxxx k xxxxxx xx studijních soustředěních (xxxxxxxxxxxx), k vykonání xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §140 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxxxx zkoušek nebo xxxxxxxxxxx x

x) stravné xxxxx §141 nebo §146 xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), s konáním xxxxxxx xxxx absolutoria; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx plní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxx, než xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, který xx vyslán na xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx místa, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů za xxxxxxxx a ve xxxx jako xxx xxxxxxxx xxxxx.

§149

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vzniku xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, který je

a) xxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedených x §25 xxxx. 1 xx 3 a §26 odst. 1, 4 x 5,

x) xxxxxxxxx xx služební xxxxx po xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx zálohy xxxxx x xxxxxx xxxxxx k jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxx a), x) nebo c) xx příslušníkovi xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx jiného xxxxx služebního působiště; xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxx.

(2) Příslušníkovi, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx člena rodiny x xxxxx služebního xxxxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx působiště xxxxx §25 odst. 4 xxxx §26 xxxx. 2 x 3,

xxx xxxxxxx náhrady xxxxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxx a do xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx cestu. Xxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů xxx xxxxxxxxxxxxx poskytovat až xx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx poskytovat xxxxxxx xx xxxx 3 xxx.

(3) Příslušník uvedený x xxxxxxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1 xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxx 18 xxxxx, xx nárok xx stravné při xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx před xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x od xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx cestě, x to ve xxxx

x) 41 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxx 5 xx 12 xxxxx,

x) 64 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxx xxxx xxx 12 hodin, xxxxxxx xxxx 18 hodin, xxxx

x) 100 % xxxxxxxxxx stravného, xxxx-xx xxxx xxxx xxxx xxx 18 xxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx nahoru.

(5) Příslušník, xxxxx byl po xxxxxxxx náhrad cestovních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx místo x témže místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, ve kterém xx xxxx přiznány.

§150

Xxxxxxx jízdních xxxxxx xx xxxxxx hromadnou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx působiště

Příslušník, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx cestu x místě služebního xxxxxxxxx, xx xxxxx xx náhradu jízdních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dopravu; xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx do xxxxxx x xxxx.

Xxxxxxx výdajů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx činné, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

§151

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx zařazený do xxxxxx činné x xx xxxxxx x xxxxxx služby xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx služební cestě xx xxxx cesty x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx prokázaných xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů xx xxxxx xxxxxx, který x ním xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx náhradu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.72)

(4) Příslušník xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx služebního xxxxxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx služebního xxxxxxxxx.

§152

Příslušník xxxxxxxx do xxxxxx činné, xxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx mnohonárodnostních xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za podmínek x xx výši xxxx xxx zahraniční xxxxxxxx cestě.

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X NÁHRADÁM XXXXXXXXXX XXXXXX

§153

(1) Xxxxxxx cestovních xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jestliže xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Jestliže xxxxx xxxxxxxx, xxx příslušník xxxxxxxx xxxxxxxx výdaje, x xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx výjimečně xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x za xxxxxx xxxxxxxxx dopravu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Koná-li xxxxxxxxxx xxxxx v obci, xxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nárok xx xxxxxxx jízdních výdajů xx místní xxxxxxxxx xxxxxxx x prokázané xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výdaje xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx služební funkcionář xxxxx ceny jízdného xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxx x xxxxxxx dopravy.

(3) Příslušníkovi xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx služební xxxxx nárok na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxx i x xxxx xxxx měně, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx měně xx xxxxxx korunová xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx přepočítá xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx devizového xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxx x den určení xxxx xxxxxx.

(5) Příslušník xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx služební xxxxx služebnímu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx sbor provede xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx doklady xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx předložil.

(6) Xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx náhrady, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, v xxx xx byla xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx, xx kterou xx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx x české xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záloha xxxxx, než činil xxxx nárok, xxxxxxx xx xx rozdíl x xxxxx měně. Xxx xxxxxxxxxx zálohy xxxxxxxxxxxxx xx použije xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx byla xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx, který xx zařazen do xxxxxx xxxxx x xx vyslán k xxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx neposkytují.

(9) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx x po tuto xxxx mu náleží xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cestovních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx výdajů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx vyslán xx xxxxxxxxxx služební xxxxx xxxx xx xxxxxx x výkonu xxxxxx x zahraničí x xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx vyšší xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx náhradu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) Náhrada cestovních xxxxxx, náhrada xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle mezinárodní xxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(12) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx souběh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx výhodnější.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§154

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky nároku xx xxxxxxxxxx náhrady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §149 x xxxxxxxxxx xx xx obce, x xxx mu xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxx xxxxx §138 x místa xxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx vedlejších xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) nezbytně nutných xxxxxx spojených x xxxxxxx bytu, a xx xx xx xxxx 15&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxxxxx, který xx x xxxxx služby xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, až do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx měsíční xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx předminulý kalendářní xxx.

ČÁST JEDENÁCTÁ

VÝSLUHOVÉ XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX

§155

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx") x xxxxx vykonával xxxxxx alespoň po xxxx 6 xxx, xx nárok xx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1

x) xxxx. a),

b) xxxx. x),

x) písm. x) a xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vedlo x xxxx propuštění, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) písm. x) x xx xxxxx němu xxxxxx xxxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xx něj xxxxxxxxxx odsouzen nebo xxxx pravomocně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavení xxxx xxxxxxxxx stíhání22) xxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx xxxxxxxxx23) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xx potrestání23a).

§156

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1 měsíční služební xxxxxx x xx xxxxx xxxxx ukončený xxx služebního poměru xx zvyšuje x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu.

(2) Xxxx-xx xxx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyplaceno xxxxxxxx, xxxxxxx se xx při novém xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx snížené o xxxxxx, která mu xxx byla vyplacena. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyplaceno xxxxxxxx xx stejné xxxx xxxxx výměře, než xx xxxxxx odchodného, xx xxxxxx mu xxxxxx nárok, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx vojákovi x xxxxxxxx72a) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXX II

VÝSLUHOVÝ XXXXXXXXX

§157

Xxxxxxxx xxxxxx xx výsluhový xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx alespoň xx dobu 15 xxx, xx xxxxx xx výsluhový příspěvek; xx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42 xxxx. 1

x) xxxx. x),

x) xxxx. x),

x) xxxx. x) x je následně xx xxxxxxx jednání, xxxxx xxxxx k xxxx propuštění, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx. x) x je xxxxx xxxx vedeno xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx je xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stíhání22) xxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx xxxxxxxxx23) nebo xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto o xxxxxxxxxx xxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx23a).

§158

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 15 xxx služby 20 % xxxxxxxxx služebního xxxxxx. Xxxxxx výsluhového xxxxxxxxx xx zvyšuje xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx služby x 3 % měsíčního xxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx služby x 2 % měsíčního xxxxxxxxxx příjmu a xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx rok xxxxxx x 1 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx činit xxxxxxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu.

§159

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ve stejných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx důchodů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,73) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§160

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důchody

Při xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx výplatu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx invalidního xxxxxxx74) xx xxxxxxxxx příspěvek xxxxxxx pouze tehdy, xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx výsluhovým xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx přiznání starobního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx stupně xxxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xx ode xxx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx příspěvek xxxxxx xxxxxx mezi náležejícím xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx se xxxxxxxxxx zvyšuje xxxxx §159 bez xxxxxxxxxxx x xxxx důchodu.

§161

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Při souběhu xxxxxx xx výsluhový xxxxxxxxx x nárokem xx xxxxxxxxx příspěvek xx služebního poměru xxxxxx z povolání xx bývalému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyšší výsluhový xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx vojáka x xxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxxx příspěvek xxx xxx následujícího xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx po xxxxxxxx xxxxx zvýšení, která xx k xxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxx služebního poměru.

§162

Zánik xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Jestliže xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxx, xxxxx předchází dni xxxx přijetí xx xxxxxxxxxx poměru vojáka x xxxxxxxx.

§163

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jemuž xx poskytován xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx příslušník, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvek, je xxxxxxx xxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx xx 8 xxx xxxxx invalidity. Xxxxxxxx-xx xxxxxx příslušník x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx základního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xx základního důchodového xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x přiznání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §160 x případný rozdíl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Bývalý příslušník xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxxx tohoto zákona xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a změnu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX A XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX

§164

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru jeho xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, nezaopatřené xxxx a xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx poskytovat xxxxxx,52) xxxx xxxxx xxxx další xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx činí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka.

§164x

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx válečný xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, poskytne xxxxxxxxxxxx xxxx xx přání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx s kovovou xxxxxxx a úhradu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx pohřbu. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx, pouze pobýval-li xxxxxxxxxx x zahraničí xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostní sbor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednoduchý pohřeb; xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx vložku, xxxxxxxx a dopravné xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxx nenáleží.

§164a vložen xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

XXXXX IV

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX NÁROCÍCH

§165

Doba xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx doba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx započtené xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx při xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §224.

(2) Xx xxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx nároky xx nezapočítává xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx v xxxx xxxxxx z důvodu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, x němž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx x odborové organizaci,

b) xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx,

x) zproštění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx doplacen xxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx příjem xxxxxxx, x

x) výkonu xxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx případů, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx76) xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§167

Výplata xxxxxxxxxxx nároků

(1) Xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx jednorázově xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. d) xxxx písm. x) x xx proti xxxx vedeno xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x výsluhový xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx skončení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx měsíčně v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.77)

§168

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x výsluhových xxxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx funkcionáře. Srážka x úmrtného xx xxxxxxxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

ŘÍZENÍ XX XXXXXX XXXXXXXXXX POMĚRU

HLAVA X

XXXXXX USTANOVENÍ

§169

Účastníci řízení

Účastníkem xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") je xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx navrhovatel.77)

Xxxxxxx xxxxxx

§170

X řízení xx věcech služebního xxxxxx xx xxxxxxxxx x právech nebo xxxxxxxxxxxx účastníků.

§171

Řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx

x) přijímací xxxxxx,

x) služební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx ozdravný xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) určení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx volna x xxxxxxxxxxx služebního xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

§172

(1) Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx zmocněnce. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnou xxxx, x xxx xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx tím zastoupený xxxxx pouze x xxxxxxx, xx takový xxxx schválí xxxx xx xxxx základě xxxxx.

§173

Zástupcem xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx78).

§174

Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxx do spisu x pořizovat si x xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xx celou xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o řízení xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, vyjádřit x xxxxxx své xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx způsobu xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Účastník xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nezpůsoboval xxxx xxxxxxx.

§175

Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx služebnímu xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx anebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx podmínky, xx xxxxxx xx xx 3 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx, je xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx. Musí x xxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxx, které xxxx xx xxxx x xx se xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trpí-li xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jej x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionářem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1. V xxxxxxx, xx jde o xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, považuje se xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx místo, xxxxx xx x xxxx xxxxx určeno xxxx xx x xxxx xxxxx obvyklé (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx), anebo xx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxxxxx".

(4) Není-li služební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve věci, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služebnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx.

(5) Služební funkcionář xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x podání xx 30 xxx x xx složitějších xxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§176

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx doručuje xxxxxxxxxxxx xxxx účastníkovi xx xxxxxxxxx xxxxx xx služebně, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx možno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1, xxx jej doručit xxxxxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx, zvláštní poštovní xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx.80) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx poslední xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxx" a xx xxxxxxx x písemné xxxxxxxxx x jejím xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxx doručení xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx zásilku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele poštovní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx u orgánu xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx po xxxx 10 dnů. Xxxxxxx xxxx uložení xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx x době xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx účastník xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zásilce x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx xxxxx provozovatelem xxxxxxxxxx služeb vrácena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcionáři xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx jednáním xxxx opomenutím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx účastník xxxxxxx zásilku xxxxxxxx.

(5) Xx-xx účastník v xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxx x xxx doručování xxxxxx xxxxxxxxxx.

§177

Xxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxx xxxxx sbor. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vznikly xxxxxxxxxxx, nese xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, má xxxxx na náhradu xxxxxxx od bezpečnostního xxxxx. Jestliže má xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jen částečný, xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ukončením xxxxxx, x jestliže xx není možné, xx 3 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zaniká.

(3) Xxxxxxxxxxxx sbor xxxxx xxxxxxxx nutné výdaje xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx výpovědi a xxxxxxxxx xxxx výdělek. Xxxxx musí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx jejich xxxxxx, xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx hradí xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx, náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx listiny xxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx musí osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 dnů xxx xxx jejich xxxxxx, xxxxx xxxxxx.

(5) Při xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tlumočníkům xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.81)

XXXXX II

PRŮBĚH XXXXXX

§178

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx bezpečnostního xxxxx.

(2) Xxxxxx xx zahájeno xxxx, xxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx učiní xxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx z podnětu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Řízení xx xxxxxxxxx.

§179

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zastaví, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zpět, účastník x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vady xxxxxxx, xxxxx brání xxxxxxxxxxx v řízení, xxxx podána xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx důvod.

§180

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx si opatřit xxxxxxxx podklady pro xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx, xxxxxxx výpovědi x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx záznamy, xxxxxxx xxxxxxxxx, znalecké xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x pořízená dokumentace xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx pohlaví, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx funkcionář xxxxxxx xxxxxx podle xxx úvahy, x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a všechny xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xx v xxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxxxxx xxxxx. Jestliže xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx řešení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podnět x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx x xx může xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx funkcionář xx xxxxxx učinit xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a x tom, zda xxx spáchán xxxxxxx xxx a xxx xx něj odpovídá. Xxxxxxx-xx před xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkcionář xxxx xxxxxxxx.

§181

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx je xxxx služebního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určeného účastníka xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, že tento xxxxxxxx xx určitá xxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx musí

a) xxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx určité,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

e) xxx vždy písemnou xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x odvolání (xxxxxxxx). Xxxx obsahuje xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx hodnost x hodnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se týká, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx označení xxxx xxxxxxx x xxxxxx služebního funkcionáře, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx znakem. Xxxxxx xxxxx příslušníka xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zakrytí xxxx totožnosti.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx otázky, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ustanovení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxx. X případě, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxx xxx její xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx služební xxxxxxxxxx xxxxx důvody xxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxxx podkladů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx veden xxx xxxxxx xxxxxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx třeba, xxxxxxxx xxxxxxxx funkcionář xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rozsahu.

(6) X xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zda xx možno xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx). Jestliže xx xxxxx podat proti xxxx odvolání (rozklad), xxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx pro podání xxxxxxxx (xxxxxxxx), x xxxx xxxxx xx xxxxx xx podat x xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(7) O xxxxxxxxxx xxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí x xxxxxxx rozhodnutí x náhradě xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxx zřejmé xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.

§182

Právní xxx x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx odvolání (xxxxxxx), xx x xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x právní xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) proti xxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x plnění, pravomocné xxxxxxxxxx xx vykonatelné, xxxxxxxx-xx lhůta x xxxxxx.

(3) Na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbor xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, xxxxxxxxx vykonatelnosti.

HLAVA XXX

XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX §42 XXXX. 1 XXXX. X)

§183

Xxx řízení o xxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 písm. x) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxxxxx xxxxx hlav X x XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §174 xxxx. 1 xxxx. x).

§184

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bezpečnostního xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx služebního xxxxxx, xxxxx první xxxx vůči účastníkovi.

(2) Xxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x propuštění, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx takový xxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx pochybnosti, x xx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

§185

Odvolání je možno xxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Odvolání xxxx odkladný xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX X X XXXXXXX, XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX

§186

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,20) vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Služební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má znaky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů, si xx zahájení xxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx obviněného příslušníka.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx možnost xxxxxxxx xx x xxxx, navrhovat xxxxxx x hájit xx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobu, xxxxx xxxxxx podnět x xxxxxxxx řízení; xxxxxxxx xxxxxxxxxx výslech xxxxxxx xxxxxx, není-li to xxxxxxxx x uplatnění xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx kázeňském přestupku xxxx o jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx vede xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxx xxxxxx, xx xx xxxx, než xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx.

(5) Řízení x xxxxxxxxx přestupku a x xxxxxxx, které xx znaky xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx, k významu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxx, xx nichž xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníka x xxxxxx služebních xxxxxxxxxx x k xxxx, xxx xxx byl xxxxxxxx trestán. Jestliže xx xx společném xxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxxxx přestupků xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxx kázeňských xxxxxxxxx téhož xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázeňský xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kázeňského xxxxxxxxx.

(8) Kázeňský xxxxx xxxxxx služební xxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx škodlivým následkem, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §48, za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přestupku xx škodlivým následkem, xxxxxxxx předcházející xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkonu služby xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení.

(9) Od xxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přestupku xxxxxxx, jestliže k xxxxxxx xxxxxxxxxxx postačí xxxxxxx projednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx xx kázeňský xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xx spáchání kázeňského xxxxxxxxx xxxxx. Do xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxx xxxxxx skutek xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx správní xxxx řízení x xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx již byl xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§187

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx funkcionář xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, že xxx x xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx celník, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů,

b) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx styky x informace nebo xxxxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pověřeným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx92),

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru, xxxxxxxxxxx xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx.

§188

Zastavení xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přestupku, jestliže xxxxxx, že

a) skutek, x xxxx se xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) spáchání xxxxxx, o xxxx xx vede xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zemřel, xxxx

x) xxx byla xxxxxxxxxx xxxxx §187 xx xxxxxxxx xxxxxx.

§189

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, jde-li o

a) xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a závažnosti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx přestupku,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx okolnosti,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx upuštění od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx trestu,

j) mimořádné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x propadnutí věci, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx zbytku,

l) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabrání xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx.

(2) Xx jednání, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx narušení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx, xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx trest xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo její xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ublížení xx cti, lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx po neúspěšném xxxxxx x xxxx xxxxx ublížené na xxx x příslušníka. X způsobu vyřízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx funkcionář xxxxx, xxxxx podala xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx kázeňský xxxxx snížení základního xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx, xxxxx překročit xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx za xxxx xxxxxxx stanovena xxxxxxxxx právním předpisem.20)

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vykoná x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx, xxxxxxx služební xxxxx.

§189x

Xxxxx xx evidence xxxxxxxxx

Xxxxxxxx funkcionář, který xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx přestupku xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx nabytí xxxxxx xxxx zapisuje xx xxxxxxxx přestupků xxxxxx Rejstříkem xxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednání, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx přestupků x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx námitek xxxx xxxxxxxxx funkcionářem, xxxxx xxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

§189x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2015 Xx. x účinností xx 1.10.2016

HLAVA X

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§190

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx funkcionáře do 15 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x služebního funkcionáře, xxxxx xxxxxxxxxx vydal.

(2) Xxxxxxxx účastník x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nesprávného poučení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxx x nepříslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xx xxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxx nejpozději xx 90 dnů xxx xxx, kdy xx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zpět, xxxxx xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx-xx účastník xxxxxxxx zpět, nemůže xx podat znovu.

(4) Xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x uložení xxxxxxxxxx xxxxxx, x náhradě xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx odvolání xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odvolání. Xxxxxxxx xxx neučiní, xx xxxxxxx xxxxxxxxx odvolání xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx ministr xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x odvolání. Zákonnost xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. K xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, pokud xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(8) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 90 xxx ode dne xxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxx xx důvody, xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx zruší x xxxxxx zastaví, xxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcionáři, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx odvolání xxxxxxx x rozhodnutí potvrdí.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx odvolání.

§191

Xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx dne jeho xxxxxxxx.

(2) X rozkladu xxxxxxxxx služební xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx; v řízení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §190.

§192

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xxxxxx xxxxxx moci, xx xx žádost účastníka xxxxxx, xxxxxxxx

x) vyšla xxxxxx nová skutečnost, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx původního řízení x kterou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx prospěchu, bez xxxxx zavinění x xxxxx řízení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx otázky, x xxx bylo xxxxxxxxxx orgánem rozhodnuto xxxxx, xxxx

x) rozhodnutí xx opírá o xxxxx, x němž xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx,

x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Účastník xxxx xxxxx žádost x obnovu xxxxxx xx 90 dnů xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 4 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(3) Nové xxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal.

(4) Novým xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx možno podat xxxxxxxx (rozklad).

§193

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx funkcionář domnívá, xx je x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx příslušný xxxxxxx; xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx funkcionáře Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxx určený xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx přezkoumá xxxxxxxx xxxxx.

(2) Služební funkcionář, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v celém xxxxxxx. Xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxx vyhovět xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx služební xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xx 4 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx je xxxxx xxxxx rozklad. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§194

Xxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxx (xxxxxxxx), x xxxxxxxxx xxxxxx, x přezkumném xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhoduje služební xxxxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxx komise. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a pravidla xxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxxx poradní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí.

HLAVA XX

XXXXX ROZHODNUTÍ X XXXXXXXXXXXXX PRAVOMOCNÝCH XXXXXXXXXX XXXXXX

§195

Xxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnění, xxxxx je mu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx služební funkcionář x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výsluhových xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx zajistit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§196

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx žalobu u xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vydáno x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, do 60 dnů xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx pravomocnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obohacení, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X PROJEDNÁVÁNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX SBORU X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§197

Xxxxx xx xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a na xxxxxxxxxx záležitostí, které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Jestliže x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx služby se xxxxxxxx jednání mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx jednání xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení shody x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Bezpečnostní sbor xx xxxxxxx informovat xxxxxxxxxxx o

a) pravděpodobném xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx sboru,

b) stavu x struktuře xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx sboru,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxx a jejich xxxxxxx a

d) stavu xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§198

Xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Odborová xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx výkonu služby, x xxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx stanovisko k xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx služebních míst xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x zaujmout stanovisko x xxxxxxx hodnocení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx x příslušníkovi xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx stanovisko k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx služby,

g) projednat x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

i) xxxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x zaujetí xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx d) xx x) xx 15 xxx ode xxx, xxx jí byl xxxxxxx písemný návrh, xxxx v xxxxxxxxx xxxxx, postupuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 1 je xxxxxxx oprávněn

a) projednávat x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x záležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x x),

x) xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x služebních xxxxxxxx x nad xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx.

(4) Služební xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx působí x xxxxxxxxxxxxx sboru, a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx odborový xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxx; za vyšší xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxx ústřední xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx svazu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.82)

§199

Xxxxxxxxxx dohoda

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxx služby xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx odborový xxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohody, xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x na xxxxxx kolektivních xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx83) xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx x stávce x x xxxxxx.

§200

Ochrana odborových xxxxxxxxxxx x zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxx odborové xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Bezpečnostní sbor xx xxxxxxx odborové xxxxxxxxxx, xxxxx v xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx přihlížet x xxxxx xxxxxxxxxxx. Dále xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx konání xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx funkcí x xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx výkonu budou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x dohodě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§201

Výklad některých xxxxx

(1) Za xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx rodiny xx považuje xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxx svěřené do xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, osvojitelé xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x příslušníkem x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

§202

Xxxxxx údaje

(1) Bezpečnostní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, údaje x xxxx způsobilosti x výkonu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, osobním xxxxx x bezúhonnosti, xxx xxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx řádného výkonu xxxxxx, uplatnění xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.85)

(2) Osobní xxxxx xxxxxxxxxxx a doklady xxxx jejich ověřené xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, vede xxxxxxxxxxxx xxxx x osobním xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx x xxx vede xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službu, xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnocení.

(3) Příslušník xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx funkcionáři xxxxx x xxxxxxxx údajích xx 8 xxx xxx xxx změny.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, může xxxxxxxx xx osobního xxxxx, xxxxx z xxx xxxxxx x xx náklady xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stejnopisy xxxxxx.

(5) Za xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) vedoucí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx (zaměstnanec) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx bezpečnostního útvaru.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx spisu xx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu; to xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x osobním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.26)

(8) Bezpečnostní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 50 xxx. Xx xxxxxxxx této doby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.86)

§203

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Služební xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úrovně xxxxxxxxxxxx znalostí včetně xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušníka.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx. Provádí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "hodnotitel") xxxx xxx pověřený xxxxxxxxxx.

(3) Opis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, má xxxxx podat xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx hodnotitele xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zamítne x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxx, xxx příslušník xx výkonu služby xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx dobrých výsledků,

c) xxxxxxx výsledků,

d) dobrých xxxxxxxx s výhradami, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xx služebním xxxxxx xx dobu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxx. Služební xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejdříve xxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x průběžného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nadřízený příslušníka x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) Služební xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxx.

§204

Příslušník ve výslužbě

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ke dni xxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx výslužbě, xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx příležitostech xxxxx služební stejnokroj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx93), xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo hodnost xxxxx §8, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2007.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, který xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, lze x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx služebního poměru xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx hodnosti; xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebního úrazu. Xx generálské xxxxxxxx, xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prezident xxxxxxxxx xx návrh xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z důvodů xxxxxxxxx v §42 xxxx. 1 písm. x) xx g) x x) xx x).

(5) Jmenovat do xxxxxxx hodnostního xxxxxxxx xxxx vyšší hodnosti xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §14.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx užívání symbolů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx může příslušníkovi xx xxxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovně xxxxxxxxxx služeb13).

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx oprávněn x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx kulturních, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx činnost.

(9) Ustanovení xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx94).

(10) Při xxxxxxx příslušníka xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx ke xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx hodnosti podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx příslušníka xx xxxxxxxx xx vyššího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nemá xxxx na přiznaný xxxxx na xxxxxxxx xxxxx §155 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §157.

§205

§205 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

Xxxxxxxxx

§206

(1) Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. K promlčení xxxxx xx přihlédne xxx v xxxxxxx, xx bezpečnostní xxxx xxxx xxxxxxxx, vůči xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx případě xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právo x x xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx, promlčecí xxxxx xx xxxx xxxxxx neběží. To xxxxx x o xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§207

(1) Lhůta pro xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxx 3 roky, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jednotlivá xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 3 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx; xxxxx xxxxx xxxx, xxx xx poškozený xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x kdo xx xx xxxxxxxx. Nárok xx náhradu škody xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 3 xxx, x jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx úmyslně, xx xxxxx 10 xxx xxx xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx, ze xxxxx xxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, jde-li x xxxxx xx xxxxxx.

§208

(1) Právo přiznané xxxxxxxxxxx rozhodnutím xx xxxxxxxxx ve xxxxx 10 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Promlčecí xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx něž xxxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx; xxxxxxxxx lhůta x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ode xxx jejich splatnosti.

(3) Xxxxx xx náhradu xx xxxxxx xx xxxxxxxxx příjmu a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z povolání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx příspěvek se xxxxxxxxxxx; promlčují xx xxxx nároky na xxxxxxxxxx plnění.

(4) Xxxxx x opětující se xxxxxx přiznaná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§209

Zánik xxxxx

X xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě vykonáno, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 4, §99 odst. 3, §185, §186 xxxx. 10, §190 xxxx. 1, §191 xxxx. 1, §192 xxxx. 2 x §193 xxxx. 4; x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§210

Xxxxx

(1) Xxxxx počíná xxxxx xxx dne, xxx právo xxxxx xxx uplatněno xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx splátkách, lhůta xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celá xxxxxx xxxxxx, lhůta xxxxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátky.

§211

Počítání xxxx

(1) Xxxxx xxxxxx podle xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx je rozhodující xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx týdnů, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xx pojmenováním xxxx xxxxxx shoduje xx xxxx, xx xxxxx připadá událost, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx lhůty xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx 15 dnů.

§212

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xx ztížení xxxxxxxxxxxxx uplatnění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx nároky xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx ze služebního xxxxxx xx xx xxxx trojnásobku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušníka xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, x xxxx-xx xxx, xx xxxx xxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxx xxxx, xx rodiče, xxxxxxxx x xxx žili x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx stávají xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxxxxxx smrtí příslušníka, x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx příslušníkem xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx důvodů i xxxx, x xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§213

Xxxxxxxxxx obohacení

(1) Za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez právního xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx sbor xxxx příslušník, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx.

§214

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; to neplatí, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx26) xxxxx.

XXXXX II

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§215

(1) Xxxxxxxxxx ustanovený xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §1 odst. 4, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxx toto služební xxxxx. Xxxxxxx požadavku xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx funkce podle xxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxx

x) nevykonává xxxxxx xxxxx §1 xxxx. 4 a jehož xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxx věku 65 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odborný xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro splnění xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo, xxx xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx služební xxxxxxxx stanovené pro xxxx služební xxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 6 xxx, xxxxxxxx nesplňuje vysokoškolské xxxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xx 4 xxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx na 5 xxx, jestliže xxxxxxxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx místo, xxx xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zálohy xx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, jestliže xxx xxxx zařazení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx příslušník xxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxx, nejvýše xxxx xx služební xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzdělání. Xxxxxxxxxx, xxxxx je xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx jmenuje xx xxxxxxxx hodnosti, která xx stanovena xxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, již příslušník xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; ustanovení xx xxxxxxxx místo xx provede až xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx trvá alespoň 3 xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx xxxx xxx 3 xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx příslušníkem xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxxx xx uplynutí 3 xxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx 6 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo 4 let, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 5 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx neurčitou se xxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx, a jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx než 3 xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx služebního xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx též xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx době xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x obor nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx poměr xxxxx déle xxx 3 xxxx.

(10) Xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 9 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§216

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx.

§217

Xxxxxxx bezpečnostního sboru, xxxxx není ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona ve xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx neurčitou.

§218

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx zaniká xxxx, xxxxx předchází xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx příslušník xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx označení podle §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje na xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jmenoval xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§219

Příslušníkovi xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provede xxx xxxxx zařazení xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx podle §117.

§220

Xxxxxxxxxx, kterému xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x členství x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pracovním xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx,89) xxxxx nichž je xxxx xxxxxxx vykonávána; xx neplatí x xxxxxxxxx, xxx se xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §48.

§221

Xxxxxxx služební xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx.

§222

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů, xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§223

Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přiznaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů při xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx příslušníka xxxxxx xx xxx 31. prosince 2005. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx žije xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §149 xxxx. 2.

§224

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx zápočet xxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Do xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx které xxxxx služební poměr xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx90) xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx státu do 31. xxxxxxxx 1992, xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx doby

a) zařazení x neplacené xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x němž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a s xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příjem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx vazby a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx76) xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx doby xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx pracovního xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx91) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměru, x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x výjimkou případů, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu vznikl xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxx xxxx xxxxxx odnětí svobody,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx nemocenské,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dovolené xxxxxxxxxxx příslušníkovi v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) x

x) pracovního volna xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx než 1 xxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nezapočtou xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxxx národní bezpečnosti xxxxxxxxxx ve xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) příslušníka x xxxxxxxxxxx silách se xxxxxxxxx xx vojenské xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx Československé xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxx vojenský xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazeného x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (útvaru) Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra České xxxxxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx funkci xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx politickovýchovnou xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxx nápravné xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zástupce náčelníka xxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařazeného x Hlavní xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxx xxxxx odstavců 1 xx 3 se xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx, xxxxx již xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx. Xx této xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 4.

§225

Příspěvek za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a to xx xxxx, x xxxx náležel ke xxx, který xxxxxxxxxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§226

Xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxx skončí xx 3 xxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a který xxxxxxxx podmínku xxxx xxxxxx pro nárok xx výsluhový xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §42 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §42 odst. 1 xxxx. x), xxx-xx xxxxxxxx na základě xxxxxxx, xxxxx vedlo x xxxx propuštění, xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx příspěvek xx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx splnil podmínku xxxx služby xxx xxxxx na příspěvek xx xxxxxx. Příspěvek xx xxxxxx se xxxxxxxx za výsluhový xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§227

(1) Xxxxxx xx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxx před nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zákoně, jestliže xx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx základě xxxxxxx xx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §215 xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nároky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xx větě xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§228

(1) Xx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxx §104 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx č. 440/2001 Sb., x xxxxxxxxxx bolesti a xxxxxxx společenského uplatnění.

(2) Xx xxxxxx nařízení xxxxx x provedení §130 xxxx. 2 xx postupuje podle §13 nařízení vlády x. 108/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx práce a xxxxxxx xxxxx zákony, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 461/2000 Xx.

§229

§229 zrušen právním xxxxxxxxx č. 626/2004 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§230

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Zákon č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků Xxxxxxx Xxxxx republiky.

2. Xxxxxxxx č. 287/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx některé podrobnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 472/2002 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 287/2002 Xx., xxxxxx xx upravují xxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxxx příslušníků Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

4. Vyhláška č. 259/1997 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx podrobnosti xxxxxxxxxx xxxxxx celníků.

5. Xxxxxxxx č. 155/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 259/1997 Xx., kterou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního poměru xxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 324/2001 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Vyhláška č. 297/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 324/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x postup xxx xxxxxxxxx ozdravného xxxxxx.

8. Xxxxxxxx č. 258/1997 Sb., xxxxxx xx vydávají xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx celníků.

§231

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.

Zaorálek x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxx x. x.

Příloha č. 1 x zákonu č. 361/2003 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. tarifní xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXX: XXXXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxx, xxxxxx vymezené xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx možností xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx procesy, kde xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x případnými dílčími xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxx, kde jsou xxxxxxxx zastoupeny xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x předvídatelnost, schopnost xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx detailů.

2. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx hodnost xxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXX: XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zadáním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx stanovenými xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx další xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx"), xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systémy s xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx psychické xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů x xxxxxxxxxxx konkrétními xxxx x xxxxxxx x x nároky xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a operativnost. Xxxxxx xxxxxxxx náročnost.

3. xxxxxxx třída

Služební xxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX VZDĚLÁNÍ: XXXXXXX X XXXXXXXXX ZKOUŠKOU

Odborné xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřním xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x úzkými xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx agend x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx působnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx, šetřením, prošetřováním.

Psychická xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx rovnoměrně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jevy a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx zvýšená xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx jiných xxxxxxx důležitých xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx aparát (xxxx xxx "vysoká xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx").

4. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx asistent

PŘEDEPSANÉ XXXXXXXX: XXXXXXX X XXXXXXXXX ZKOUŠKOU

Zajišťování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vykonávání x xxxxxxxxxx výstupy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "odborné specializované xxxxxxxx"), xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx samostatných sourodých xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "služební xxxxxx") xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxx xxxxxx") s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vysoká xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

5. tarifní xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXX: XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx komplexu xxxxxxxx x obecně vymezenými xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, značnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxx jsou předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vazbami, xxxxxxxxx složité xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx organizačních složek xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx jevů x xxxxxxx. Vysoké nároky xx paměť, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, syntézy x xxxxxxxx srovnávání (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx námaha"). Xxxxxx xxxxxx xx vestibulární xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "mimořádná xxxxxxxx a neuropsychická xxxxx").

6. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx inspektor

PŘEDEPSANÉ XXXXXXXX: XXXXX STŘEDNÍ, XXXXX STŘEDNÍ XXXXXXX/XXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxx "XXXXXXX X MATURITNÍ XXXXXXXX/XXXXX ODBORNÉ

Systémové xxxxxxxx, xxx xx předmětem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s danými xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx agendám, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x celostátní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vnějšími xxxxxxx na další xxxxxx x s xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx rámcově vymezenými xxxxxxx x velmi xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "systémové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx") v oborech xxxxxx organizačních složek xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx psychická xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a neuropsychická xxxxx xxxxxxxxxx úkolů.

7. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx hodnost xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXX: VYŠŠÍ XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx služební xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx organizačních xxxxxx bezpečnostních xxxxx x celostátní působností. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oborech xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx členěním x x četnými xxxxxxx xx další xxxxxxxx obory x xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx x právních xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stupně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, představivosti, xxxxxxxxxxxx a z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx").

8. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx komisař

PŘEDEPSANÉ XXXXXXXX: XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx x nespecifikovanými xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x velmi xxxxxxxx vazbami xx xxxxx procesy x xxxxxxx služby bezpečnostních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsáhlým vnitřním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx služby a x xxxxxxx vazbami xx další xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx mnoha věcných x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostních xxxxx s územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Systémové xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx věcných x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx služby.

S výkonem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx námaha.

9. xxxxxxx třída

Služební xxxxxxx xxxx

XXXXXXXXXX VZDĚLÁNÍ: VYSOKOŠKOLSKÉ X XXXXXXXXXXXX STUDIJNÍM XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxxxxx vnitřním členěním x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx problematikou. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxxxxxxxx oborech xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx. Koordinace xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x veřejného pořádku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nároků xx tvůrčí xxxxxxx. Xxxxxxx nových postupů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx kombinovatelných, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx námaha").

10. tarifní xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

XXXXXXXXXX VZDĚLÁNÍ: VYSOKOŠKOLSKÉ X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vývoje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx členěním xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x s širokými xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx systémy předurčující xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x rozsáhlou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x koordinace xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X výkonem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

11. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXX: XXXXXXXXXXXXX V XXXXXXXXXXXX STUDIJNÍM PROGRAMU

Stanovování xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxx xxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxxxx pořádku Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx systémové xxxxxxxxxx x mezinárodními x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx procesů a xxxx x na xxxxxxxxxx nekonvenčního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nejširších xxxxxxxxxxxxx.

Příloha x. 2 x xxxxxx x. 361/2003 Sb.

Příloha č. 2 zrušena právním xxxxxxxxx č. 531/2006 Sb.

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx-xx x převzetí xxxxxx xxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. IV tohoto xxxxxx, posuzují xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 169/2005 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákon č. 361/2003 Xx. (1.1.2006)

Xx. XLV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx neschopnosti xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušníkovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx účinnými xx xxx 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxx-xx tato xxxxxxxxxxx xxxx byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 x xxxx-xx tato xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2007.

2. Služební xxxxxx x době xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx nařízené xxxxxxxxx xxxxxx příslušníkovi bezpečnostního xxxxx xx dobu xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxx-xx tato xxxxxxxxxxx xxxx byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2009 a xxxx-xx tato neschopnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2008 x výjimkou xxxx 2, který nabývá xxxxxxxxx 1.1.2009

§92

Přechodné ustanovení

Funkční období xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 361/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx běžet xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

§92 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 341/2011 Xx. s účinností xx 1.1.2012

Xx. CXLIV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 361/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx znaky přestupku, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx to xxx xxxxxxxxx příznivější.

2. Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, která nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 361/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §40 zákona x. 361/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xx spáchání jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx má xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxxx §124 xxxx. 6 xxxxxx č. 361/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x v xxxxxxx, xx xx xxxx v xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xx pro xxxxx §14 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. CXLIV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xx. II

Přechodné ustanovení

Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx ustanovení §42 xxxx. 4 x §186 xxxx. 3 x 10 xxxxxx x. 361/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 247/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. V

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle §103 zákona x. 361/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxx §103 zákona x. 361/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx mzda xx xxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx u náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2006.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 181/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2018

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx ke službě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x trvá xx xxxx účinnosti, se xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2019 Sb. x účinností od 1.7.2019

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx vyžaduje souhlas xxxxxxxxxx funkcionáře xxxxx §48 xxxx. 2 xxxxxx č. 361/2003 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx x jejím výkonu xxxxx pokračovat i xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, požádá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxx, xx xx nebyl souhlas xxxxx xxxx 1 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, příslušník Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx plní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonával jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §48 xxxx. 4 xxxx. x) až x) xxxxxx x. 361/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxx hodlá xxxxxxxxxx x xx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx výkon jiné xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 163/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 361/2003 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podyhceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

186/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

586/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

169/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 88/68 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 361/2003 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 361/2003 Xx. (1.1.2007)

253/2005 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

254/2005 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 3.5.2005 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 19.5.2005

x xxxxxxxxx xx 14.7.2005

331/2005 Xx., nález XX ze dne 14.7.2005 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx č. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 15.9.2005

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxx utajovaných informací x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2006

530/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Sb., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/94 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007 (účinnost byla xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

585/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 189/2006 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2006

261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

88/2008 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx některých xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, a xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 27.3.2008

305/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

306/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

326/2009 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx růstu x xxxxxxxx stability

s xxxxxxxxx xx 1.7.2009

341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

428/2011 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

458/2011 Sb., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

470/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x některé další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

36/2012 Xx., nález XX ze xxx 15.11.2011 xx. xx. Xx. XX 20/09 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §112 xxxx. 2 věty xxxxx x xxxx. 4 zákona x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 15.2.2012

167/2012 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

186/2012 Xx., xxxxx XX xx dne 24.4.2012 xx. xx. Xx. XX 54/10 xx xxxx návrhu na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §192 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §68 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 221/99 Xx., x vojácích x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, §124 odst. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/95 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených s xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx moci x xxxxxxxxx státních xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §53 odst. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §111 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x službě státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §65 odst. 1 xxxxxx č. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpis (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností od 21.6.2012

399/2012 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 31.12.2014

204/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2016

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

298/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 121/2000 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx souvisejících x xxxxxx autorským a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

148/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.2.2018

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

247/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 361/2003 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018 x xxxxxxxx §120, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2019

310/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

181/2018 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2018

235/2018 Xx., xxxxx XX ze xxx 11.9.2018 xx. xx. Xx. ÚS 24/17 xx věci xxxxxx xx zrušení §48 xxxx. 2 zákona x. 361/ /2003 Xx., o služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 530/2005 Xx.

x účinností od 1.7.2019

32/2019 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

163/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

330/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2022

363/2021 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2025

177/2022 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

432/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 56/2001 Xx., o podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Například §2 odst. 1 xxxxxx x. 238/2000 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2003 Xx.
2) Xxxxxxxxx §3 odst. 6 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §4 xxxxxx č. 153/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
4) §3 xxxx. 5 zákona x. 283/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 283/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 555/1992 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 153/1994 Sb., xx xxxxx zákona č. 118/1995 Xx.
Zákon č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 238/2000 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx.
6) §18 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx).
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. x) zákona x. 13/1993 Xx.
9) Například Xxxxxx xxxx Xxxxxx x Slovenskou Federativní Xxxxxxxxxx x Rakouskou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 27/1994 Sb.
10) §16 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxx x. 218/1999 Xx., o xxxxxxx xxxxxx povinnosti a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx).
11) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx.
12) §69, 70 x 87 xxxxxxxxx zákona.
§363 xx 365 xxxxxxxxx xxxx.
13) Xxxxx č. 373/2011 Sb., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §77 xxxxxx č. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 210/1990 Xx., xxxxxx č. 548/1991 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 285/2002 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Xx.
15) §10 xxxx. 2 xxxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx trestů.
16) §44 xxxx. 2 zákona x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
17) §60 xxxxxx x. 111/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 147/2001 Xx.
18) Xxxxxxxxx Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 44/2001 Sb. m. s.
18x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2003/479/XX xx xxx 16. xxxxxx 2003 x xxxxxxxxxx xxx národní xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sekretariátu Xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxxx 1997 x 22. března 1999, rozhodnutí 2001/41/XX x xxxxxxxxxx 2001/496/XXXX (2003/497/XX), xxxxxxxx xxxx xx dne 10. xxxxxx 1995 xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx X.3 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Europolu (95/73/XXX), společná xxxx Xxxx xx xxx 11. xxxxxx 2002 x xxxxxxxxx misi Xxxxxxxx xxxx (2002/210/SZBP).
19) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
20) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxxx §27 xxxxxx č. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx.
22) §307 xxxxxxxxx xxxx.
23) §309 xxxxxxxxx xxxx.
23x) §179g xxxxxxxxx řádu.
24) §72 xxxxxx č. 133/1985 Xx., x požární xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 203/1994 Xx. x xxxxxx x. 237/2000 Sb.
25) §10 xxxxxxxxxx zákoníku.
25a) Xxxxx č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx.
26) Například xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) §12 xxxx. 1 x §16 zákona č. 36/1967 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
28) §67 x násl. xxxxxxxxx xxxx.
§19 zákona x. 293/1993 Xx., x výkonu xxxxx.
29) Xxxxx č. 240/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 320/2000 Xx.
30) §25 xxxxxx x. 29/1984 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx. a xxxxxx x. 138/1995 Sb.
31) §27b xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx znění xxxxxx x. 138/1995 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx. a xxxxxx x. 284/2002 Xx.
32) §45 xxxx. 3 zákona x. 111/1998 Sb.
33) §46 xxxx. 3 xxxxxx x. 111/1998 Sb.
34) §47 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/1998 Sb.
35) §25 xxxxxx x. 29/1984 Xx., ve znění xxxxxx č. 171/1990 Xx. a zákona x. 138/1995 Xx.
§55 x 56 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
36) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (zákon x zdravotních xxxxxxxx).
37) Xxxxx č. 187/2006 Sb., o nemocenském xxxxxxxxx.
38) §16 xxxx. 1 zákona x. 32/1957 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 113/1997 Xx. x zákona č. 238/2000 Xx.
39) §7 xxxx. 12 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx. x xxxxxx x. 360/1999 Xx.
40) Xxxxx č. 174/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Xxxxxxxxx xxxxx č. 37/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
42) Xxxxxxxx xxxxx č. 495/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx a mycích, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
43) Xxxxxxxx xxxxx č. 494/2001 Sb., kterým xx stanoví xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, vzor xxxxxxx x úrazu x xxxxx orgánů x xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x zasílá xxxxxx x úrazu.
44) Xxxxx č. 20/1966 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
46) Xxxxxxxxx §11 občanského zákoníku.
47) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x mzdě, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 74/1994 Xx. x xxxxxx x. 217/2000 Xx.
48) Zákon č. 218/2002 Sb.
49) Xxxxxxxx xxxxx č. 290/1995 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
50) Xxxxxxxx xxxxx č. 303/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
51) Xxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
52) §48 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 242/1997 Xx.
54) §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 155/1995 Sb., x důchodovém pojištění.
55) §1 xxxx. 3 zákona x. 37/1989 Xx.
56) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 309/1999 Xx., o Xxxxxx zákonů x x Xxxxxx mezinárodních xxxxx.
57) §17 x 18 xxxxxx x. 218/1999 Sb., xx znění xxxxxx x. 286/2002 Xx.
58) Xxxxx č. 18/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
59) §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 29/1984 Sb.
60) §44 xxxxxx č. 111/1998 Xx.
61) §11 xxxx. 1 x §23 xxxx. 1 xxxx. e) zákona x. 143/1992 Sb., x platu a xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x rozpočtových x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 40/1994 Xx. a xxxxxx x. 217/2000 Sb.
Xxxxxxxx vlády č. 252/1992 Sb., x podmínkách xxx xxxxxxxxxxx a výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx činností xx xxxxxxxxx a zdraví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkách, xx xxxxx nařízení xxxxx č. 77/1994 Xx.
62) §16 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 32/1957 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 308/1993 Xx., zákona x. 113/1997 Sb. x xxxxxx č. 238/2000 Sb.
62x) Xxxxxxxxx xxxxxx 5 xxxx. 2 x 4 xxxxxxxx akce Xxxx (2002/210/XXXX) xx xxx 11. března 2002 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.
62x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2003/479/ES xx xxx 16. xxxxxx 2003 x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sekretariátu Xxxx.
63) §16 xxxx. 1 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx.
64) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
66) Xxxxxxxxx §29 xxxxxx x. 32/1957 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 37/1993 Sb., zákona x. 308/1993 Sb. x xxxxxx x. 113/1997 Sb.
67) §7 xxxx. 2 x 3 a §8 xxxxxx x. 119/1992 Xx., x cestovních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 125/1998 Xx.
Vyhláška č. 445/2001 Sb., xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výše xxxxx xxxxxxxxx, výše xxxxx xxxxxxxxxx náhrad xx používání silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx průměrných xxx xxxxxxxxx xxxx.
68) §7 xxxx. 5 x §8 xxxxxx x. 119/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 125/1998 Xx.
Vyhláška č. 445/2001 Sb.
69) §5 xxxx. 1 x §8 xxxxxx č. 119/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 125/1998 Xx.
70) §16 xxxxxx x. 119/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 125/1998 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Sb.
71) §12 xxxx. 2, 3 x xxxx. 5 xxxxxx x. 119/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 125/1998 Xx. a zákona x. 309/2002 Sb.
72) §24 xxxxxx x. 119/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 44/1994 Xx. x xxxxxx x. 125/1998 Xx.
Xxxxxxxx vlády č. 62/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx a příspěvkových xxxxxxxxxx s pravidelným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
72x) Xxxxxxxxx §138 xx 140 xxxxxx č. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2002 Xx.
73) §67 xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve znění xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 289/1997 Sb. x xxxxxx x. 264/2002 Xx.
74) Xxxxx č. 155/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
75) Xxxxx č. 32/1957 Sb.
§33 xxxxxx x. 88/1968 Sb., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x přídavcích xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 51/1987 Xx., xxxxxx č. 306/1991 Sb., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 308/1993 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., zákona x. 113/1997 Sb. x xxxxxx č. 238/2000 Xx.
76) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
77) §68 xxxx. 1 zákona x. 200/1990 Sb.
78) §192 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
79) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
80) Zákon č. 29/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x poštovních xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 517/2002 Xx.
81) Zákon č. 36/1967 Sb.
82) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
83) Xxxxx č. 2/1991 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
84) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
85) Xxxxxxxxx xxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
86) Xxxxx č. 97/1974 Sb., o archivnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 117/1974 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx archiválií x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 118/1974 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
87) §8 xx 10 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
88) Nařízení xxxxx č. 79/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a služeb, xxxxxx celní xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx organizací (xxxxxxxx xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
89) Xxxxxxxxx §51 xxxxxxxx práce.
90) Zákon č. 76/1959 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx. č. 100/1970 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 334/1991 Sb., x služebním xxxxxx policistů zařazených xx Xxxxxxxxxx policejním xxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx x. 410/1991 Xx., o služobnom xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 186/1992 Sb., x služebním poměru xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 527/1992 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 316/1993 Xx.
Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
91) Čl. VI xxxxxx x. 113/1997 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx České národní xxxx č. 13/1993 Xx., xxxxx zákon, xx znění xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 35/1993 Xx., xxxxx x. 54/1956 Xx., o nemocenském xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 32/1957 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx x ozbrojených xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx mateřské xxxxxxxx, x xxxxxxx x mateřství x x přídavcích xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§44 xxxxxx x. 230/1992 Xx., x Xxxxxxxxx železniční xxxxxxx.
§21 odst. 3 xxxxxx x. 238/2000 Xx.
92) §12 xxxx. 2 trestního xxxx.

93) Například §108 xxxx. 2 xxxxxx x. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx.

§15 xxxxxx č. 320/2015 Xx., o Xxxxxxxxx záchranném xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx).

94) §3 xxxxxx x. 170/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.