Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2010.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2009 do 31.12.2010.


Zákon o správě daní a poplatků

337/92 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení
Rozsah působnosti §1
Základní zásady daňového řízení §2
Úřední jazyk §3
Místní příslušnost §4
Dožádání a delegace §5
Daňové subjekty §6
Osoby zúčastněné na řízení §7
Svědci a osoby přezvědné §8
Způsobilost k jednání §9 §9a
Zastupování §10
Vyloučení ze zastupování §11
Protokol o ústním jednání §12
Úřední záznam §13
Lhůty §14
Místní šetření §15
Daňová kontrola §16
Doručování §17
Elektronické doručování §17a
Neúčinnost doručení §17b
Doručování do ciziny §18
Doručení veřejnou vyhláškou §19
Doručení hromadným předpisným seznamem §20
Zahájení řízení §21
Postoupení §22
Nahlížení do spisů §23
Povinnost zachovávat mlčenlivosti §24
Sankce za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost §25
Vyloučení pracovníků správce daně §26
Zastavení řízení §27
Předběžná otázka §28
Předvolání a předvedení §29
Náklady řízení §30
Dokazování §31
Rozhodnutí §32
ČÁST II. Řízení přípravné
Registrační povinnost daňových subjektů §33
Součinnost třetích osob §34
Informační povinnost správce daně §34a
Závazné posouzení §34b
Ochrana před nečinností §34c
Elektronické poskytování informací §34d
Ukončení činnosti §35
Vyhledávací činnost §36
Pokuty §37
Blokové řízení §37a
Penále §37b
Pozastavení činnosti §38
Záznamní povinnost §39
ČÁST III. Řízení vyměřovací
Daňové přiznání a hlášení §40
Nedoplatky v insolvenčním řízení §40a
Účinky insolvenčního řízení §40b
Dodatečné a opravné daňové přiznání nebo hlášení §41 §42
Vytýkací řízení §43
Stanovení daně v případě nepodání daň. přiznání nebo hlášení §44
Zákaz přenosu daňové povinnosti §45
Vyměření daně a její dodatečné vyměření §46
Zaokrouhlování §46a
Lhůty pro vyměření §47
ČÁST IV. Řádné opravné prostředky
Odvolání §48
Postup správce daně §49
Postup odvolacího orgánu §50
Stížnost §51
Námitka §52
Reklamace §53
ČÁST V. Mimořádné opravné prostředky
Obnova řízení §54
Postup při obnově řízení §55
Prominutí daně §55a
Přezkoumávání daňových rozhodnutí §55b
Opravy zřejmých omylů a nesprávností §56
Použití mimořádných opravných prostředků §56a
ČÁST VI. Placení daní
Základní pojmy §57
Ručení §57a
Příslušenství daně §58
Způsob placení daní §59
Posečkání daně a povolení splátek §60
Den platby §61
Evidence daní §62
Úrok z prodlení §63
Přeplatky a úrok §64
Prominutí daňového nedoplatku §65
Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost §66
Zálohy §67
Zvýšení daně §68
Vybírání daně srážkou §69
Promlčení práva vymáhat daňové nedoplatky §70
Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň §71
Zástavní právo §72
Vymáhání daňových nedoplatků §73
Exekuční náklady §73a
ČÁST VII. Zvláštní ustanovení k jednotlivým druhům daní
HLAVA I. Daň z přidané hodnoty §74 §75 §75a
HLAVA II. Spotřební daně §76
HLAVA III. Daň z příjmů
ODDÍL I. Společná ustanovení §77 §78 §78a §79 §80 §81
ODDÍL II. Daň z příjmů fyzických osob §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88 §89 §90
ODDÍL III. Společná ustanovení §91
HLAVA IV. Daň z nemovitostí §92 §93
HLAVA V. Silniční daň §94 §95
ČÁST VIII. Ustanovení společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná §96 §96a §97 §98 §99 §100 §101 §102 §102a §102b §103 §103a §103b §104 §105 §106 §107
č. 157/1993 Sb. - Čl. IV
č. 323/1996 Sb. - Čl. II
č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII
č. 367/2000 Sb. - Čl. V
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 554/2004 Sb. - Čl. VI
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 56/2006 Sb. - Čl. XXIII
č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII
č. 230/2006 Sb. - Čl. VI, Čl. XX
č. 270/2007 Sb. - Čl. XI
č. 296/2007 Sb. - Čl. XXVIII
ČÁST XXXXX
XXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxx daní, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx na xxxx příjmy a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 31) (xxxx jen "xxxx"), xxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx rezervních fondů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "státní xxxxxxxx"),
b) xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx
c) xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx fondu (xxxx xxx "fond").
(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx právo činit xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx, vyúčtovat, xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx splnění ve xxxxxxxxx výši x xxxx. Xxxxxxx xxxx xx způsobilost být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx daní x x xxxxx xxxxxxx xx i procesní xxxxxxxxxxx. 13)
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx 24) x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x orgány územních xxxxxxxxxxxxx celků xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxx ke xxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxx"), xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto zákoně.
(4) Xx-xx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxx, xxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx svěřenou xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx orgán"), xxxxxx xxxx xxxxx státním xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx, 44) uložena platební xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx, územních rozpočtů xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přímo xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), postupuje xx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx vymáhání, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jako při xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx ustanovení §63, §67 xx 69, §71 a 72, x s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx za xxxxxxxx, xx zákon, xxxxx kterého xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. Správní xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx placení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx správě xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v řízení x daních (xxxx xxx "xxxxxx řízení") x xxxxxxx xx xxxxxx a jinými xxxxxx závaznými právními xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx na xxxxxxxxx práv x xxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx prostředky, xxxxx xxxxxx subjekty xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ještě dosáhnout xxxx řízení, xx. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx důkazy xxxxx xxx xxxxx, a xx každý xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx souvislosti; xxx xxx xxxxxxxx ke xxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Daňové xxxxxx je vždy xxxxxxxxx.
(5) Jakékoliv xxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxx byly jakkoliv xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxx, xx se x xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxx dozvěděly; tato xxxxxxxxx však xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje osobě, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu 34). Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(6) Daňové xxxxxx xx xxxxxxx správce xxxx i x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, jakmile xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx nesplnil x xxx xxxxx xxx xxxxx, nebo xxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řízení se xxxx x úvahu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx od xxxx.
(8) Všechny xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx řízení xxxx správcem xxxx xxxxxx procesní xxxxx x xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxx i povinností xxxxx xxxxxxxx subjektů xx úzce xxxxxxxxxxxxx xx správcem daně xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vybrání xxxx. Xxx tom xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§3
Xxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx v jazyce xxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx podání xx předkládají v xxxxxxx nebo slovenštině x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx opatřeny xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx. Správce xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, aby listinné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx připustit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tlumočníků, xxxxx xx jej na xxx náklady xxxxxxx xxxxxx subjekt.
(2) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednat před xxxxxxxx xxxx xx xxxx jazyce, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tlumočníků. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně.
§4
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxx xx zvláštním zákoně, xx xxxx u xxxxxxxxx xxxxx místem xxxxxx sídla x Xxxxx republice x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, jinak místem, xxx xx převážně xxxxxxx, xx. x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx trvalého pobytu.
(2) Místně xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle odstavce 1. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takto xxxxxx xxxxxxx daně, x xx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx odvodů xx porušení rozpočtové xxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx místem, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 25) xxxx xxxxxx, v němž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx hlavní část xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx na území Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxx místní příslušnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, je xxxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxx úřad xxx Xxxxx 1, xxx-xx x obor xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx příslušné územní xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxx přechodu státní xxxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hranice.
(6) U xxxxxxxx xx xxxxxx příslušný xxx xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zvláštních předpisů x provedení xxxxxxxxxx xxxxx.
(7) X xxxx, kde předmětem xxxxxxx je xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, v obvodu xxxxx územní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx pak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x případně xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx daně, u xxxxxxx xx dána xxxxxx příslušnost podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, přechod xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxx finanční xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx převážnou xxxx zdržoval,
x) xx nachází xxxxxxxxxx, x to x x xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx majetkový xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx sídlo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxx xx ciziny.
(9) Xx-xx xxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx a funkčních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx dochází x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx plátcovy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx pokladny. Plátcova xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx daně. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxx zůstává xxxxxxxxx.
(10) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 26) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxx"), spořitelními x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx či organizační xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx organizační jednotky xxxx xxxxxxxxx pokladnou xxxxx odstavce 9.
(11) Xx-xx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx provede xxx z nich, xxxxx xx xxxxxxx xxxx první, xxxxx xx xxxxxxxxx správci xxxxxxxxxx jinak. Spory x místní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx stupni xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(12) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jen xxxxxxxxxx xxxxx x postoupí xxxxxxx materiál xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právo xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xx kterého xxxxxx nově xxxxxx xxxxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx z osobního xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nepřipojuje. Je-li xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx daňová xxxxxxx, xxxxx dosavadní xxxxxxx xxxx osobám, x xxxxx je xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx.), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx číslo xxxx x banky xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx zabavené prostředky xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(13) Xxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15, a to x xxx xxxxxxxx.
(14) Nelze-li xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx podle tohoto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jej ministerstvo. Xxxxxxxxxxxx může xxxxxx x důležitých důvodů, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(15) Xxxxx xxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 4 orgán xxxxxxxxxx současně jejím xxxxxxxx, xx xx xxxxxx jejího xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx uložil.
§5
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx může xxxxxxx x xxxxxxxxx jednotlivých xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxx xxxx, téhož nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxx provést xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxx správce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyhovět xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx dožádání vyhovět xxxxxx.
(2) Xxxxx x opodstatněnost dožádání xxxxxxxxx xxxxx nadřízený xxxxxx xxxxxxxxxx a x nejvyšším xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxx daňového subjektu xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx nadřízený xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, plátce daně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která je xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx podrobeny xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxx majetkovou xxxxxxxxxxxx xxxxxx správci xxxx xxx vybranou od xxxxxxxxxx xxxx sraženou xxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x třetí xxxxx. Xxxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx osobami xx xxxxxxxx
a) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x xxxx věci xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, poddlužníci x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x vymáhacího řízení,
x) státní xxxxxx x xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a způsobem xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.
§8
Svědci x osoby xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxx vypovídat jako xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx týkajících se xxxxxx osob, xxxxx xxxx mu xxxxx; xxxx vypovídat xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx. Správce xxxx xxxx svědkovi xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx x podání xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx. Osobou xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx, partner 50), druh, příbuzný x xxxx přímé x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxx xxxxxxx, osvojitel x xxxx manžel xxxx partner, xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx partneři jeho xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx ten, kdo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, 27) xxxx xxxxxxx uloženou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx tím, x xxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xx.
(4) Xxxxxxx daně je xxxxxxx xxxx výslechem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přezvědnou x xxxxxxxx odepřít xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx nezamlčet x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Jako xxxxx přezvědná xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx znalosti x xxxxxxxxxxx poměrech určitého xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx skupiny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oboru xxxxxxxx xx majetkového xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zdanění.
§9
Xxxxxxxxxxx x jednání
(1) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxx v xxx xxxxxxx, x xxxxx xx způsobilost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx povinnosti.
(2) Xx právnickou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxx, xxx xxxxxxx, že je xxxxxxxx xx xx xxxxxx.
§9a
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 54), xxxxx x xxxxxxx svých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx dědictví a xxxxxxxxxxx správce, mají xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx.
§9x vložen xxxxxxx předpisem x. 296/2007 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2008
§10
Xxxxxxxxxxx
(1) Za fyzické xxxxx, které nemohou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zástupci. 28) Xxxxx nebyl opatrovník xxxxxx ustanoven, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
(2) Správce může xxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxx xx nepodařilo xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx není schopen xxxxxxxxxxxx xx vyjadřovat. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx jejím xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx dát xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx. X téže xxxx xxxx xxx xxxxxxxx jen xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx udělené xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx-xx rozsah xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx přesně, xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxxx nevylučuje, aby xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx případech x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhovět. Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx x téže xxxx xxxxx xxxxxx subjekt x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxx xx odporuje, xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx daně xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx daňových subjektů xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx společně xx xxxxxx xxxx, případně xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx neučiní ani xx výzvu, určí xxxxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx sám x xxxxxxxx x tom xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§11
Vyloučení xx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx k daňovému xxxxxx nepřipustit nebo x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx střetu xxxxx xxxxxxxx subjektů x xxxxxxxx xxxxxx zastupovaných xxxx zástupcem.
(2) Xx-xx zástupcem xxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poradenství xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx") 29), nemůže ho xxxxxxx daně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx řádných x mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx by xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vyloučení xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxx-xx zástupcem xxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx zastupovat xxxxxxxx x jednoho xxxxxxx daně pouze xxxxx daňový subjekt, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx povinností x xxxx, nad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47).
§12
Xxxxxxxx x xxxxxx jednání
(1) O ústním xxxxxxx x daňovém xxxxxx sepíše xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(2) X xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxx x kdy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx osoby xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx průběhu, xxxxxxxx dokladů x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx listin xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí o xxxxxx návrzích nebo xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx podání, xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Součástí xxxxxxxxx xxxx i xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx projednávání xxxx x rozhodnutí vyhlášená xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx se s xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jednání xxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx hlasitě xxxxxxx x xxxxxx x xxx, že xx xxx xxxxx x dále uvést, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opraveno xxxx jinak xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx čitelná. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx schválen x xxxxxxx xxxxxxxx. Odepření xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx v xxx xxxxxxxxxxx. Bezdůvodné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vliv xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xx xx třeba xxxxx xxxxxxxxxxx podpis xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xx jednání zúčastněná xxxx xxxxxxxx protokolu, xxxxx xxxx okolnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu, x xxxx xxxx ústně xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx chyby v xxxxx a jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x návrzích xx doplnění xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx tomuto rozhodnutí xx xxxxx samostatně xxxxxxx.
§13
Xxxxxx xxxxxx
Xxxxxx záznam xxxxxxxxx skutečnosti mající xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx neuvedené, xxxx. xxxxx ústní xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx hovorů, xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx vlastních nebo xxxxxx a další xxxxxxxxxxx x xxxx xx vztahující x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx podepíše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x uvedením xxxx. X úředním záznamu xxxxxx též na xxxxx informace x xxxxxxx uvedené. Xxx xxxxx náležitosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx.
§14
Lhůty
(1) Xxxx-xx lhůta xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obecně závazným xxxxxxx předpisem, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx zcela xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Z xxxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádat xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxxx x prodloužení xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx lhůtu, xxxxxx správce xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx v xxx xxxxxx xxxxxxx ještě xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx prodloužení xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx však xxxxxx xxxxxxx xxxxx prodloužení xxxxx, xxx o xxxx xx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx prodloužení xxxxx xx povolené. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx uplynutím xxxxxx xxx xx doručení xxxxxxxxxx rozhodnutí, kolik xxx zbývalo v xxxx podání xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx lhůta xxx xxxx xxxxxxx žádosti x nešlo-li x xxxxx již xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx správce xxxx xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx třiceti xxx xxx xxx, xxx u xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx nelze xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x předešlý xxxx.
(6) Xx xxxx lhůty xx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx ke skutečnosti xxxxxxxx počátek lhůty.
(7) Lhůty xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx let končí xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xx svým xxxxxx xxxx číselným xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx, kdy došlo xx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx den x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx na sobotu, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx svátek, je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
(8) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx uplatnění právních xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx svátek, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
(9) Lhůta xx zachována, je-li xxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx xxxxxx podání, xxxxxxxxx dojde-li čitelná 37) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 38) na xxxxxx elektronické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxx zpráva xx xxxxxx schránky xxxxxxx daně 56).
(10) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 5 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx také x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Xxxxx xxxxx prodloužit xxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx rok.
(12) V pochybnostech xx xxxxxxxx xxxxx xx zachovanou, pokud xx xxxxxxxxx xxxx.
(13) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx stav xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(14) O povolování xxxx x xxxxxxxxx xxxx platí zvláštní xxxxxx xxxxxxxx x §60.
§15
Xxxxxx xxxxxxx
(1) Správce xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxx šetření xxx x xxxxxxxx xxxx, xxx x u xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření xx pracovník xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx.
(2) Xxxxxxxxx správce xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxxx provozu, xxxxx xx přístup do xxxxx xxxxxxxx budovy, xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a informacím xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x rozsahu xxxxxxxx nutném pro xxxxxxxx účelu xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx má xxx, xxx-xx o xxxxxx, xxxxx daňový subjekt xxxxx rovněž xxx xxxxxxxxx.
(3) Pracovník xxxxxxx daně xx xxxxx provést xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, a xx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat. X xxxxxxx nezbytném x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právo xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx techniky x je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pořízeny.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx výkonu xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xx občanským xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx prokázat xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Daňový xxxxxxx a třetí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníku správce xxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pomoc xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx místního šetření, xxxxxxx mu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx daně xxx xxxxxxxx doklady x xxxx xxxx xxxx xxxx prostor. Xxx xxxxx postupu xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §16 odst. 7.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx může zajistit xxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx mohlo xxx xx následek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx přistoupí zejména, xxxxx-xx xxxxx xxxxxx x původu obchodního xxxxx nebo xxxx, x jeho xx xxxxxx xxxxxxxx, ceně, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho či xxxxxx dovozem xxxx xxxxxxx. X rozhodnutí, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, současně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zajistit, může xx náklady xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxx je xx možné. Je-li xx pro dokazování xxxxxxxx xxxx vhodné, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajišťovaných věcí. Xxxxx odebrané xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vráceny, xxxxxxxxx-xx xx jejich xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38. Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxx xxxx xx xxxx nevyzvedl, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnout o xxxxxx propadnutí státu. Xxxx-xx správci daně xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx správce xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx.
(8) X xxxxxxx šetření xxxxxx pracovník správce xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxx, xxxxx pracovník xxxxxxx xxxx opis protokolu xxxxx, x xxx x zajištění xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx.
§16
Xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx základ xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro správné xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xx to vzhledem x xxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx kontrola xx xxxxxxx x xxxxxxx nezbytně xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx ve vztahu x pracovníku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx struktuře, o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x uložení účetních x xxxxxx xxxxxxx,
x) zajistit xxxxxx xxxxx x podmínky x xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx záznamy, xxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx daně xxxxxxx, xxxxxx x jiné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx prokazují xxxxxxxxxxx x účetní xxxxxxx, xxx jsou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx, x podat x nim xxxxx xxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx správce daně xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3,
d) nezatajovat xxxxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx mu xxxxx, kde xx xxxxxxxxx,
x) předložit xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx vstup xx xxxxx provozní xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které daňový xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx, xxxx souvisí s xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx obalů x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) zapůjčit xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx subjektu.
(3) X xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx subjekt, u xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx kontrola, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx
x) na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxx přítomen xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,
x) předkládat x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důkazní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx sám xxxx x dispozici,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
e) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx ústním xxxxxxx x místním xxxxxxx,
f) xxxxxxxx xx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx uvedenému ve xxxxxx, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho doplnění,
x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx dobu xx xxxxxxxxxx dokladů.
(5) Xxxxx uvedené x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo zástupce xxxxxxxx subjektu.
(6) Xxxxxxx podle odstavce 4 písm. d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx nadřízený xxxxxxxxx xxxxxxx vyhoví x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxx samostatně xxxxxxx.
(7) Převzetí dokladů x xxxxxx věcí xxxxx odstavce 2 xxxx. x) potvrdí xxxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx převzetí. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx nebezpečí, xx takto označené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx doklady x jiné věci xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dnů. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx vnější xxxxxxxxx, xxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxx správci xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) O xxxxxxxx xxxxxxxx sepíše xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx zprávy ji xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx subjektem xx xxx platnost ve xxxxxx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx x o xxxxx musí být xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vyhotovení xxxxxxxxx zprávy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xx též xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx kontrolního zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx součástí xxxxxx x xxxxxx kontrole x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx subjekt zprávu xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyhýbá, xxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(9) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x prostorách xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x), x xxxxx advokát xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx informací, xxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xx něž xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx vztahuje povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"); xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx takových xxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx ustanoví xxxxxxxx Komory x xxx xxxxxx zaměstnanců xxxx z xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx zprávě x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8.
(10) Xxxxxxx-xx zástupce Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxx, xxxx xxx listiny xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účasti xxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx s xxxxxx obsahem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zničit xxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxx zmařen xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx poté musí xxx xxxxxxxxx listiny xxxx xxxx nosiče xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx vrátí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx odkladu xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 11; xxx-xx tento xxxxx včas xxxxx, Xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 11.
(11) V xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 10 lze xxxxxxx xxxxxxxx Komory xxxxxxxx xx xxxxx nadřízeného xxxxxxxxxx správce daně xxxxxxxxx v odstavci 6 xxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 49).
§17
Xxxxxxxxxx
(1) Správce xxxx xxxxxxxx úřední xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx může však xxxxxxx x svými xxxxxxxxxx.
(2) Doručuje xx x xxxx, xxxxxxxxxx, obchodní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx místě, xxx xx xxxxx, xxx xx být xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx. Doručení xxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Není-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, může xx doručit xxxxx, xxx doručovatel xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Do xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx doručují xxxxxxxxxx,
x) u xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx rozhodný xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x právní újmou,
x) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx daně.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx písemnost v xxxxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx příjemce xxxxxxxxx xx 10. xxx xx xxxxxxx, považuje xx xxxxxxxx den xxxx xxxxx xx xxx doručení, x xxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx uplynutí této xxxxx xxxxx písemnost xx domovní xxxx xxxx xxxxxxxxx užívané xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx. Xxxx-xx takové schránky, xxxxxxxxx xx vrátí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx xx x xxx sdělení xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijmout, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx celé xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k takovým xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Má-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, doručuje xx xxxxxxxxx jemu x xxxx xxxxxxxx.
(8) Xx-xx xxxxxxxx, který xx zdržuje x xxxxxx, opatrovníka xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx písemnost xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx jich, xxxxxxxx xx písemnost, která xx určena do xxxxxxxxx xxxxx tomu, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jednat, xxxxxxx xxxxxxxxxx kterémukoliv xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Stejně xx postupuje, ustanovil-li xx xxxxxxxx x xxxxx osobu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxx určené xxxxxxxx poradci mohou xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(11) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xx 10 xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(12) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx řádně vyplněná xxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx-xx doručenka, xxx xxxxxxxx prokázat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(13) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx indispozici, xx xxx přechodného xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x připíše xxxxx. Xxxxx příjemce xxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.
§17a
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx doručuje xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 56).
§17x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxx si xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx požádat xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxx podat xx 15 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx doručenou xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx podle §47 x 70 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doby xx xx dne xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx o doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx.
§17b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 301/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2009
§18
Xxxxxxxxxx xx ciziny
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se v xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx, a xxxxx xxxxxx mít xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx úřední xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx doručit úřední xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zašle xx písemnost xx xxxxxxxxxxx doručenku, dovoluje-li xx země xxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xxxx doručováno xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx, pověřeného x doručování uředních xxxxxxxxxx xx xxxxxx.
§19
Doručení xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx písemnosti xx xxxxx xxxxx xxxxxx, sídla xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx ohlásil správci xxxx, nezdržuje.
(2) Xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx způsobem x xxxxx obvyklým xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx označením. Oznámení x xxxxxxx písemnosti xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx příjemci xxxxxxxx, a jednak x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx příslušného xxxxxxx xxxx xxxxxx obce, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx doručení.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx správce xxxx xxxxxxx daň xxxxxxxxx předpisným seznamem, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu třiceti xxx; xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx veřejně xxxxxxx. Xxxxxxxx den xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxx, že xx xxxx vyložení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx druhu daně xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxx do xxx xxx nahlédnout. Xxx xxxxxxxx nahlédnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx hromadného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dožádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx došlo xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx subjekt xxxx xxxx xxxxx zúčastněná xx xxxxxx vyrozuměn x prvním xxxxx, xxxxx vůči xxxx x daňovém řízení xxxxxxx xxxx nebo xxxx osoby, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxx zvláštní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx subjekty x xxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přiznání, xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Toto xxxxxx lze učinit x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx zaručeným elektronickým xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx podání x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, námitky, xxxxxxxx xxxx., xxx učinit xxx xxxxxxx xxxx xxxxx do protokolu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx opatřena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx která xx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Ten, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxx xxxxxxxxxx předpisu, 39) uvede současně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx certifikát xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx.
(5) Účinky xxxxxx má xxxxxx xxxx učiněný xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx datové xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxx přenosových xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx úkon xx 5 xxx xxx xxx, kdy došlo xxxxxxx daně, potvrzen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3. Úkon xxxxx věty první xxx x téže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ústně do xxxxxxxxx. Tuto lhůtu xxxxx prodloužit ani xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(6) Xxx xxxxxx xx rozhodující xxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx být patrno, xxx je xxxx, xxxx xx xxxx x xx xx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxx xx činí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zprávy xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na adresu xxxxxxxxxxx správcem daně, xxxxxxxxxxxxxxx datové schránky xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, jehož xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxx technickým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x identifikací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx uvedení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
(8) Xx-xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxx jeho xxxxxx x xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx, odstranil. Xxxxxxxx xx poučí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx neodstraněním. Pokud xx xxx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx běhu lhůty xx xxxxxx dne xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx vydáním výzvy xxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx běžet xx xxx xxx, xxx dojde x xxxxxxxxxx vad.
(9) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx se xx xx xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx lhůty, xxxxxxxx xx xx podané xxxx, xxx bylo xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx výzvě xxxxxxx daně, xxxxx xx xx toto xxxxxx jako xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§22
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx, jemuž bylo xxxxxx x daňové xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x projednání xxxx x k xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podání xxxxxxxxxx postoupit xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně a xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx dodržena, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx byla xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx správci xxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx nespadá xx xxxx působnosti, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, vrátí xxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§23
Xxxxxxxxx xx spisů
(1) Xxxxxx subjekt xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x obsahem xxxxx x x každém xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx protokol x xxxxxx jednání.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx jiného daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x do xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx nahlédnutí uvede xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx záznamu. Xxxx xxxxxxx při nahlížení xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx před xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx.
(3) Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx spisového xxxxxxxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx povoleno, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx potvrzení x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx užití x xxxx xxxxxxxx subjektu.
(4) Nesouhlasí-li xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x jakém xx xxxx xx spisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx dnů ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx.
§24
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx i xxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx porušení této xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
x) informace xxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo jiného xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx orgánu xxxx soudu, projednávají-li xxxx xxxxxx opravný xxxxxxxxxx v daňové xxxx, projednávají-li dědictví xx xxxxxxx dlužníkovi, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x daňového xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx návrh xxxxxxx xxxx, jímž se xxxxxx xxxxxx neúčinnosti xxxxxxxx úkonů xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx ohledně daňové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) poskytovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stížností xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u správce xxxx, xxxxx x xxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx kontrolní xx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oprávnění; xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů jsou xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §25 xxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjekty, jichž xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxx zvláštní xxxxx,
x) poskytovat xxxxxxxx xxxxx x xxxx daňové povinnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částek xxxx. x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx těchto xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určení,
x) využívat informace xxxxxxx při správě xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx vymezen x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx zúčastněné xx daňovém řízení x xxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xx nelze xxxxxxxxx
x) vůči Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, pokud xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti, 30)
x) xxxxxxxx xx xxxx x trestním xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s daňovým xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobné xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x podobné xxxxxxx platby x xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx trestných xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx požadovat xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost; xx stejném xxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 3)
x) při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ohledně xxxxxxxxx činů xxxxxxxx x pozměnění známek, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x označení xxxxx xxx daňové xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zboží, xxxxxxxx xxxxxxxx x nálepkách x označení zboží xxx daňové účely, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněz, padělání x pozměňování xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pečetidla xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx došlo x xxxxx souvislosti xx spácháním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx b), x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jejich objasnění; xxxx podmínka xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti ohledně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxxx, a xx x rozsahu nezbytně xxxxxx x jejich xxxxxxxxx,
e) xxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce daně x xxxxx x xxx v souvislosti xx správou xxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx nutném x xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx Xxxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 41)
g) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám xxxxxxx xxxxxxxxx vnitra
1. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxx boj proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx financovány,
3. pro xxx xx xxxxxxxx hospodářskou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených xxx xxxx 1 xx 3,
h) xxxx Xxxxxxxxx ochránci xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx zvláštního zákona 46),
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx podezření xx zneužívání systému xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Pracovníci správce xxxx xxxx povinni xx xxxxxxxx poskytovat x xxxxxxxxx získaných x daňovém xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 24) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx daní x xxxxxx a xxxxx x výši xxxxxx x xxxxxx jednotlivých xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a x jiné samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx základu xxxx stanoveném podle §7 zákona x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx podle §5 x 23 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, 22) x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 23) osob, xxxxx xxxx poplatníky xxxx x příjmů; xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxx dosahují xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx x xxx, xxx poplatník xxxx x xxxxxx xx xxxxxx daně x příjmů snížený x nezdanitelnou xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx z xxxxxx, x podnikání x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx subjektů x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx z xxxxxx xx zaměstnance - xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dani podle §35 zákona x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) statistickým xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x jiných xxxx oprávněných x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí údaje xxxxxxxx xx základě xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 6) xxxxxx xxxxxxxx subjektů v xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx příjmů x xxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxx a xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo zadržených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x pro xxxxxxxxx orgány Xxxxxxxx xxxx,
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx stanoveného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 36)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nezbytné ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pobídek, 42)
l) xxxxxxx xxxxxxxx 45) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx živnostenským xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxx"), xx xxxxx 7 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxx má xxxx xxxx xx svém xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,
n) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů x správci xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnutých xxx z informací xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, mlčenlivostí podle xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx podle §25 xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx rovněž postupují xxxxx odstavce 11. Xxxxx, x xxxx xxxxx v údajích xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příjemcům xxxxxx xxxxx xxxx již xxx xxxxxx výslovného xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uživatelů.
(8) Pracovníci xxxxxxx xxxx jsou xx xxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxxx xxxxxx.
(9) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx vědomostí xxxxxxxxx x daňovém xxxxxx xxxx v souvislosti x ním pro xxxxxxx přinášející prospěch xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx újmu.
(10) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, může pracovník xxxxxxx xxxx využívat xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vytvoření xxxxxxxx xxx zachovávání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xx platí i xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přístupu xx xxxxx xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§25
Xxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx mlčenlivost
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§24), xxxxx nejde x xxx přísněji trestný, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx účastna xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx až do xxxx 500000 Kč.
(2) Pokutu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §24 příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx pokutu xxxxxxxxxxxx. Stejnopis xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx.
§26
Vyloučení xxxxxxxxxx správce daně
(1) Pracovník xxxxxxx xxxx je x xxxxxxxx xxxxxx vyloučen xxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx.
(2) Pracovník xxxxxxx daně xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx se x téže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxx.
(3) Xxxxxx subjekt, xxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavcích 1 x 2 x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podjatosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx na řízení xxxxxxxxxxx.
(5) Pracovník, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pochybnosti, xxx xx doby, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, provést xx xxxx jen xxxxxxxx úkony.
(6) X vyloučení xxxxxxxxxx x daňového xxxxxx x předmětné xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně. Xxxxxxxxxx x vyloučení xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vyloučení vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx x tomto xxxx xxxxxxxxx zákoně stanoveno xxxxx, daňové xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx navrhovatel xxxx svůj návrh xxxxx, než o xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx navrátit x předešlý xxxx x nebo xxxxxxx x xx byly xxxxxxxxx,
x) xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx),
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx,
g) xxxxxx xxxxx řízení,
x) jde x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx materiálu xxxxxxx xxxx. Všechna rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx.
§28
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx, o které xxx pravomocně rozhodl xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vázán. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx o takové xxxxxx učinit úsudek xxxx xxx příslušnému xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx daně xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx o tom, xxx a xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§29
Xxxxxxxxxx x předvedení
(1) Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx nutná, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předvedení. Předvolání xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx rukou.
(2) X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nedostaví xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxx Xxxxxxx, obecní policie. Xxx-xx o xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ozbrojeného xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx předvolaný xxxxxxxx xxxxxxx
§30
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx řízení nese xxxxxxxxx xxxxxxx daně, x xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx x nákladů, xxxxx vznikly xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xx výzvu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení
x) xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx hotových xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxx xxxxxxxxxx dnů, xxxxx xxxxx nárok xxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx náhrada xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx zvláštních xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x daňovém xxxxxx, náleží jim xxxxxxx spojená s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx výzvu se xxxxxx zúčastnily, a xxxxxxxx předložit xxxxxxx x výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx odměna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx odměny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx náhrada xxxxxx vynaložených xxxxxxx, xxxxxxx hotových xxxxxx x xxxxxxxx prostředků.
(4) Xx-xx správcem xxxx ustanoven daňovému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 x 2, náleží xx xxxxxxx hotových xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx odměny xxxxx zvláštních xxxxxxxx xx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxx účelně xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx daně, xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx, x současně xx xxxxxxxx doklady x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx průběžně, nejpozději xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx byl xxxxxx xx xxxx poslední xxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx správce xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxx; proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(5) O xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx oprávněných xxxxxx xxxxxxxxxx nároku. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx odvolat xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx doručení.
(6) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x postup xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příjmu xx závislé činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.
(7) Uhradil-li xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 2 až 4 xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx subjekt. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx splatná do xxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx.
§31
Xxxxxxxxxx
(1) Dokazování xxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxx řízení, xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx dbá, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zjištěny xx xxxxxxxxxx, a xxxx v xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx provede xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxxxxx svědecké xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx včas xxxxxxxx, xxxxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx známé xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx předpisy uveřejněné xxxx xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a xx Xxxxxx zákonů Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx prostředků, xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx získány x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx zejména o xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (přiznání, hlášení, xxxxxxxx na výzvy xxxxxxx xxxx xxxx.), x xxxxxxxx výpovědi x znalecké xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x daňových xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a úřední xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx subjekty x xxxxxxx k xxx xxxx. Xxxxx ohledání xxxxxx xxxxx provést x xxxxx místního xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, provede xx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx důkazního řízení. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx x předložených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx daňový subjekt xxx xxxxxxxxxx jím xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, xx xxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Pomůckami xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx v jiných xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x vyjádření xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxx xxxxxx x orgánů xxxx, xxxxxxxxx sdružení x vlastní xxxxxxxx xxxxxxx daně, a xx jak z xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxx x u xxxxxxxx subjektů obdobných.
(7) Xxxxx-xx za xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx správce xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx daně a xxx sjednat. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx daně xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx písemností daňovému xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nebo xxxxxx xxxxx,
c) existenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věrohodnost, xxxxxxxxxx, správnost xx xxxxxxx účetnictví x xxxxxx povinných xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zákonných xxxxxx.
(9) Daňový xxxxxxx prokazuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx uvádět v xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
NÁLEZ Xxxxxxxxx xxxxx XX
§32
Rozhodnutí
(1) V xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jen xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxx-xx xxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx vydal,
x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x číslo platebního xxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) přesné označení xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
d) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxx plnění, xxxx xxxxxx a xxxxx xxxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxx má xxx xxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxx o xxxxx, xxxx x formě xxxxxx opravného xxxxxxxxxx x upozorněním xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
g) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxx daně x xxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxx o xxxxxx, xxx správce xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx dokumentu. X xxxxxxx případě xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx odkáže. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x jasně xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vydáno xx xxxxxxx dokazování, správce xxxx xxxx xxxxx, xxxxx skutečnosti xx xx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxx, jakými xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx řídil x xxx xxx xxxxxxxx xx právní xxxxxxx.
(4) Chybí-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředcích xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx x poučení xxxxxx xxxxxxx opravného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx x poučení xxxxxxxxx xxxxx vůbec x xxxxxxxxx-xx zákon xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxx. Xxxxxx důsledky xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x formě xxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxx x xxxx odkladném xxxxxx.
(5) Xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůta xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx.
(6) Je-li x poučení připuštěn xxxxxxx prostředek x xxxxx, xxx jej xxxxx xxxxxxxxxxx, projedná xx tento xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx připouštěl.
(7) Xxxxx-xx v rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitostí, xxxxx xxx povahy xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx, xxxx odůvodnění x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx předepisuje x xxxxx-xx xxx x xxxxxxx chybu x xxxxx či xxxxxxxx, xx to xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, který rozhodnutí xxxxx.
(8) Rozhodnutí, xxxxx stanoví xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x daň, sděluje xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo hromadným xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx základem a xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nebo za xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxx xxxxxxxxxx dnem, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx žádosti xxxxx odstavce 9, x xxxxxxx dnem, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx.
(11) X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxx vždy xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx vyhověno xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.
(12) Xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx v právní xxxx.
(13) Xxxxxxxxxx xx vykonatelné, jestliže xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x uplynula-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
§33
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňových xxxxxxxx
(1) Poplatník, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx získá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, 26) je xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx povolení xxxx oprávnění xxxx xx dni, xxx xxxxx xxxxxxxxxx nepodnikatelskou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn začít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Začne-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, je povinen xxxxxxx tuto skutečnost xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxx provozovny x xxxx umístění xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Zpravidla třicet xxx před zrušením xxxx xxxxx provozovny xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx daně.
(4) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx podat přihlášku x xxxxxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpis xxxxxxxxx jinak.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Registrační xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx xx poplatníky, kteří xxxx výhradně xxxxxx xx xxxxxxx činnosti x příjmy, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx zvláštní sazbou.
(6) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx osvědčující povolení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podnikatelským xxxxxxxxx, též čísla xxxx u xxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstev, xx xxxxx xxxx soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx uvede xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx příslušnosti správce xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které x xx přicházejí v xxxxx, a xxx xxxxxxxxxxx jednotky. Právnická xxxxx xxxxx též xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx orgánu xx xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednat. Xxx-xx o daňový xxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx vždy xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platit zálohu xx xxx, xxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxx zálohy. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v cizině, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xx xxxxxxx xx vyžádat xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu.
(7) Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 x 6, xxxxxxx xxxxxxx-xx xxxx daňová xxxxxxxxx x některé z xxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx.
(8) Poplatník, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 7 xxx xxxxx, podá-li xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxx xx živnostenském xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 51).
(9) Xx-xx daňovým subjektem xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx nemá xx xxxxx České xxxxxxxxx stálou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx majetek, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx dani xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx podrobených příjmů.
(10) Registrace nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8. Xx xxxxxxxxxxxx tiskopisu musí xxxxxx subjekt xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x jeho xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx ano, kdy, x jakého xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxx jakým xxx xxxxxxxxxxx, x xxxx-xx registrace xxxxxx xxxx xxxxxxx, důvody, x xxxxx se xxx xxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(11) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx sdělené xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx pochybností x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx daňový xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx vysvětlil, změnil, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na výzvu xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx lhůtu, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx.
(12) Xxxxxxx xxxx přidělí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x provedené xxxxxxxxxx mu vydá xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvádět ve xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx tak stanoví xxxxxxxx zákon. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterém správce xxxx změny nebo xxxx zánik xxxxxxx.
(13) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx "XX" a xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx u xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx identifikátor, stanoví-li xxx zvláštní xxxxx, x x právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přidělen, xxxxxxx správce daně xxxxxxx identifikátor.
(14) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx registrační xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx.
(15) Nesplní-li xxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxx x registraci xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakmile xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(16) Jestliže xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, popřípadě x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx svému dosavadnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx správci xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx sídla xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx nové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx přeregistrace. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na správce xxxx x místě xxxxxx sídla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(17) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, může xxxxx místních xxxxxxxx xxx stanovenou registrační xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(18) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxx přidělení xxxxxx xxxxxxxxxxx čísla xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxx.
§34
Součinnost xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx orgány x xxxxxx územních samosprávných xxxxx, xxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx, nebo
x) xxxxxxxxx řízení x případech, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,
xxxx xxxxxxx xxxxxx správci daně xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx svých pravomocí, x xx xxx xxxxxxxxxxx, xxx s xxxxxxxx dálkového a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx dohodne xxxxxxx daně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x o xxxxx, x xxxxx xxx výdej xxxxxxxxx xxxxx, nejméně po xxxx 5 let.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 7) mají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vztah x daňovým xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxx xxxxx xxx důkazním xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxx vydat xxxx zapůjčit k xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nestanoví jinak.
(5) Xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx 8) xxxx x xxxxxxxx, 9) které xxxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10) xxxx xx xxxxxxxx 11) x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daň, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud x xxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 40000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, případně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxx a důvod xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xx 15. února po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení 4) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxx xxxxxx x xxxxxx jednotlivých xxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 12)
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxx a výdajů xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx osoby uvedly x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 14)
(8) Orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznamují xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx též x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, kdy x xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx správcům xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podpory x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podpory xxx rekvalifikaci vyplácenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám se xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxxx xx teoretické xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost. 43)
(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektů.
(11) Xxxxx a xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 16). Xxxxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx provádějí xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxx 48).
(11) Xxxxx 15) jsou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx. 16)
(12) Na xxxxx xxxxxxx daně xx xx xxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x poštovních xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxx, x x totožnosti xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx poštovní xxxxxxxxx, xxxx mu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x dokladů xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(13) Xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx sdělovat správci xxxx na jeho xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dálnopisných x xxxxxxxxxxxx stanic, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx.
(14) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx, 32) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přesáhne 25&xxxx;000 Xx, a xx xxxxxx xxxxx na xxxx pojistná xxxxxx, x pokud z xxxx nebyla sražena xxx xxxx xxxxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. 33)
(15) Xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx správci xxxx xx jeho xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x adresu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pod xxxxxxx.
(16) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx správce xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx jimi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx o xxxx xxxxxxxx, množství xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, charakteru zásilky x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xxx budou xxxxx.
(17) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, a xxxxx provozovny xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x cizině xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, mají xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx či xxxxxxxxx x zahraničí, xx xxxxx xxxxxxx xxxx dojít xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. 25)
(18) Xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad oznamuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob.
(19) Xxxxxxx xxxx xxxx povinni zajistit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx přitom xxxxxxxxxx xxx zachovávání xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
§34x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxx podatelna správce xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x úřední xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx xxxx nahlížet xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx adresu xxx xxxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů xxxxxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxx, xx xxxxx xx kvalifikované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 40) x
x) další xxxxxxxx xxxxxx podání pomocí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Zveřejnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zajistí xxxxxxx xxxx xx své xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§34a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/2002 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§34b
Xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Daňový xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pro xxx xxxxxxxx z xxxxxx rozhodných skutečností xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňovým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx náležitosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí
x) xxxxx, na jejichž xxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxx rozsah závaznosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx je při xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxx vůči xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x době rozhodování x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx, na jejichž xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě nepřesných, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxxx toto rozhodnutí xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxx použít xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které nastaly xx zdaňovacím xxxxxx, xxxxx běh xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůtu xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxx, xxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxx x jednotlivé xxxxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(7) Správce xxxx, který xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xx xxxxxx daňového xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxxx uvede xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx podmínek, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vydáno, x xxx, v xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použít pro xxxxxxxxx daňových důsledků, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nastaly xx xxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§34x
Ochrana xxxx nečinností
(1) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, protože
x) nevydal xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, kterého xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) nevydal rozhodnutí, xxxxxxx xxx došlo x xxxxxxxxxxx podkladů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx
x) marně xxxxxxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xx lhůtě, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Nadřízený xxxxxxx xxxx xxxxxx prověří, x xxxxx je xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx zásadu xxxxxxxxxx x řízení xxx xxxxxxxxxx průtahů xxxxxxx, xxxxxxxxxx zjištěného xxxxxxxx. Nedojde-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx zásadu xxxxxxx, xx 30 xxx xx xxxxxxxx podnětu xxxxxxxx xxxxxxxx, zjedná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx své xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx ve xxxx xxxxxxx obvodu xxx, xxx náprava byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx nejblíže nadřízený xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podnět xxxxxx a daňový xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx nečinnosti učiní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.
§34d
Elektronické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx spisu a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx soustředěny x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i rozsah x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve schránce xxxxxx xx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně; xxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxx podle §34a xxxx. 2, xxx xx technicky vybaven xxx xxxxxxx schránky, xxxxxx rozsahu a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx soustřeďovaných.
(2) Xxxxxx x xxxxxxx nebo zrušení xxxxxxxx xxx podat xxxxxxx daně místně xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, 3 x 4 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxxxxx zaručeným elektronickým xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x tvaru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Správce xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx do 15 xxx xx obdržení xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví technické x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx povinna xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 plnit xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx.
(3) Přístup x informacím soustředěným xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx je daňovým xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xx základě xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx lze podat xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve struktuře x tvaru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Správce xxxx do 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx umožní xxxx xxxxx přístup x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu. O xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx spisu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, mohou xxxxxxxx xx schránky xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx základě xxxxx zmocnění nebo xxxxxxxx jednat při xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx správci daně, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx shromažďují na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx zmocnění xxxx xxxxxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx uplatnit x xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxx zřizuje.
§34x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 267/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006
§35
Ukončení xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vykonávat činnost xxxx pobírat xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, učiní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanovení xxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, ze které xxxxxxx xxxxxx podléhající xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx je povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o výmaz x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx písemný xxxxxxx xxxxxxx xxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x ukončením xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx lze xxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, může další xxxxxx podat xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Není-li o xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xx xx to, xx xxxxxxx xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx x žádosti xx xxxxxxx xxxxxxxx subjektu x soudu, který xxxx xxxxxxxx rejstřík xxxx živnostenskému úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vede xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§36
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx všechny xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x úplné xxxxxxxx x vymáhání xxxx. X xxxx účelu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxx této xxxxxxxx xx správce xxxx xxxxxx oprávnění jako xxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vykonávaná x xxx přímé xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x její xxxxxxxx xx xxxxxxx x příslušném xxxxxxx xxxxxx
§37
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo zvláštního xxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx daně opakovaně xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx 2000000 Xxx. Opakovaně xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx uložení xxxxxx x nápravě x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx trvání x následkům protiprávního xxxxxxx.
(3) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx do xxxxxxx dnů od xxxx xxxxxxxx. Včas xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinky.
(4) Xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx neuloží, xxx-xx použít sankci xxxxx §68 nebo xxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx sankci xxxxxxxxxxx.
(5) V xxxxxx x xxxxxxx pokuty xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 x xxxxx ukládaných podle xxxxxx daňových xxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx nelze xxxxxx, xxxxxxxx uplynuly xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx roky. Právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§37x
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5000 Xxx, může xxx xxxxxxx též x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx pokutu xx místě zaplatit. Xxxxx uložení pokuty x xxxxxxxx xxxxxx xx nelze xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení, xxx x xxxxxx xxxxx §37 uložit xxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Pracovníci xxxxxxx xxxx, oprávnění x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxx povinni xxx xxxxxxxxx prokázat zvláštním xxxxxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx x xxx x za xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxx xx místě x xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx.
§37x
Xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx z částky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daňové xxxxxx xxx, jak xxxx xxxxxxxxx oproti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx
x) 20 %, xx-xx xxx zvyšována,
x) 20 %, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx vrácení xxxx, xxxx
c) 5 %, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx sníží xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), pokud xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx snížení, xxxxx bylo xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx subjekt x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx předepíše xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dodatečně vyměřené xxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxxxx hlášení, penále x xxxxxx, xxxxx xx v xxx xxxxxxx, nevzniká.
§38
Pozastavení xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx subjektu x xxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxx xxxx xxxxxxx pokuta xxxxx §37 x xxxxxxx xxx tom xxx dodatečně xx xxxxxxx xxxx povinnosti, xxxx správce xxxx xx xx dobu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Pozastavení xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektem xxxx xxxx registraci xxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x dodatečnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stanoví xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Ve xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx-xx jí xxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxxxxxxx správce xxxx k pozastavení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx dnů xx doručení výzvy. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx lhůta xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx. Součástí xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zkáze, xxxx-xx xxx zahrnuty x té části xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, vůči xxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx doby, od xxx x na xxx xxxxxx xx xxxx opatření uplatní.
(5) Xxxxxxx prostředky xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx x rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx majetek xx xx policejní asistence xxxxxx x xxxxxxx x zajistí úřední xxxxxxxx. Daňový xxxxxxx, x něhož xxxxx x pozastavení xxxxxxxx, xx xxxxxxx předat xxxxxxx daně do xxxxxxx xxxxxxx klíče xx xxxxx zajištěného xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trvá.
(7) Je-li to xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx opatřit xxxxxxxx x uzamčený xxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx uplatnění pozastavení xxxxxxxx xx místě xx sepíše xxxx xxxxxxxx.
(9) Xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zajištěným hmotným xxxxxxxx xxxxxxxx nakládat xxxx do xxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxx-xx xx během pozastavení xxxxxxxx na straně xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxx xxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx.
(11) Xxxxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxxxxx subjektu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§39
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxx uložit xxxxxxxx subjektu, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedl zvláštní xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx odvolat. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí být xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, x xxxxx xx záznam veden.
(3) Daňový subjekt, xxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx evidenci xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxx.
(5) Správce xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Proti tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx a doklady x nim xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, v xxx xxxxxxx právo xxx vyměřit či xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§40
Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x souladu s xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx k tomu xxxxxxx daně xxxxx. Xxxx-xx x xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, daň xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, vydaném xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx sestavách, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxx totožné x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tiskopise. Xxx dovozu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení xxxxxxx xxxxx xx celní xxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podáno xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dat, xxxx xxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se podává xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx 18) xxx xxxxxx xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx, xxxx jehož xxxxxxxx xxxxxxxxxx a předkládá xxxxxx xxxxxxx, podává xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxx x zastupování xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lhůty. Xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx poradce xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx lhůta xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx kratší xxx xxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx uplynutí. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx období xxxxxx povinnost, sdělí xxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo hlášení.
(6) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx subjektu nebo xxxxxxxx poradce anebo x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx nejdéle x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx podání přiznání. Xxxxx součástí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx i xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx přiznání, může xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odůvodněných případech xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx přiznání xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Proti tomuto xxxxxxxxxx se nelze xxxxxxx.
(7) Xxxxx-xx xxxxxx subjekt dříve, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx právní xxxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx přiznání za xxxxxxx xxxxxx subjekt xx xxxxx xxxxxx xx xxxx úmrtí. Xx-xx xxxxxxxx nástupců xxxx, podá xxxxxxxx xxxxx-xxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx, určí jej xxxxxxx daně. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně. Zmocněnec xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx xx xxx měsíců xx xxxx xxxxxxxxxx. Správce xxxx může lhůtu xxx měsíců xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prodloužit.
(8) Zanikne-li daňový xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, který x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zániku přiznání xx uplynulou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx.
(9) X xxxxxxx xxxxxxxxx trvá daňová xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx každoročně xxxxxxxx xx do skončení xxxxxxxxx. Xx dni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podá xxxxxx xxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(10) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx přiznání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx roku.
(11) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zdaňovacího xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx k tomuto xxxxxxx došlo, a xx x x xxxxxxx, že x xxxxxx převodu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx období.
(12) Xxxxxxx subjektům xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §47 xxx vyměření daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxxx x §70 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(13) Xxxxxx subjekt xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení xxx xx sám xxxxxxxxx x xxxxx xxx případné xxxxxxx, xxxxxxxxxx, zvýhodnění, xxxxx, xxxxxxx x vyčíslit xxxxxx xxxx.
(14) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx daně xxxxxxxx xx pro každé xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx.
§40x
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nedoplatky považují xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx uspokojení ze xxxxxxxxx, xxxx
c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Daňové xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) vznikají v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx x době xx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx předcházejícím xxx účinnosti rozhodnutí x úpadku.
(4) Xxx potřeby xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přeplatek xxxxx §64 odst. 2, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx, xxxxx nastaly xxxxxxxxxx xxxx předcházejícím xxx účinnosti rozhodnutí x xxxxxx, se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) x c) xxxxxxxxxx xx xxxxxx přezkoumání xxx přezkumném xxxxxxx. Xx přezkumném xxxxxxx xx řízení o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx končí. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku, xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. a).
§40x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
§40x
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx insolvenčním xxxxxx xx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vyúčtování, xx xxxx zdaňovacího xxxxxx, která xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx nebylo xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx lhůtě x poskytne xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx daně podle xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxx podání přiznání, xxxxxxx xxxx vyúčtování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zůstávají xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx řízení zahájit x v něm xxxxxxxxxx. Xxxxxxx exekuci xxx nařídit, xxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(4) Xx xxx xxxxxxxxxx konečné xxxxxx, xx dni xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx dni splnění xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x současně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxx zahrnout do xxxxxxxxxxx dokumentu.
(5) X průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx daňovým pohledávkám xxxxxx.
(6) Xxxxx-xx x průběhu insolvenčního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nakládat s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, je xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx nakládat x xxxxx xxxxxxxx, povinen xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx dosud xxxxxx xxxxxx.
(7) Xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 4 x 6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daňová xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx podána xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, hlášení xxxx xxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, u xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x u xxxx xxxxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, jakož x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxx podána.
§40b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
§41
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo hlášení
(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, xx jeho xxxxxx povinnost xx xxx vyšší xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx předložit xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx tomto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx podání. X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx. Nestanoví-li xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx daňové přiznání xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxx xxxx daňovou xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 4, x to xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx stanovena xxx xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx daňovou ztrátu xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx daně xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx v xxx xxxxxxx využity xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx známou daňovou xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xx výši, xxx ji xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to xxx xxxxxx, zda xxx byla xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 5, platebním xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem xxxx rozhodnutím o xxxxxxxx prostředku.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx přípustné, xxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx správnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx by xx xxxxxxxxx přiznání xxxx hlášení xxxxxx, x xx až xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Je-li xx základě xxxxx xxxxxxx daně vydáno xxxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx či xxxx, xx xxxx ukončení xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx nebo hlášení xxxxx odstavce 1 xx xx doby xxxxxxxx xxxxx správce xxxx přerušuje x xxxx xxxxx počne xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx lhůta xx xxxxxxx i x xxxxxxx, že v xxxx trvání úkonu xxxxxxx xxxx marně xxxxxxxx xxxxx stanovená xxx xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx úkonu xxxxxxx.
(3) Xxxx uplynutím xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přiznání xxxx hlášení. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx použije xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x x xxxxxxxx nebo hlášení xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.
(4) Dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vyšší, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, lze platně xxxxx jen xxxxx, xxxxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků podle §54 x 55b, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx x §47 xxxx. 1, xxxx-xx zvláštním předpisem xxxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx nelze xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx
x) xxxxxxx daňová xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxx nákladů (xxxxxx) xx přijatých xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterých xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x mimořádném xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxx pravomocně přezkoumáno xxxxxx,
x) dodatečným xxxxxxxxx xx nižší xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx by xxxx dotčena xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx dodatečně stanovená, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx-xx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxx xxxxxxxx 4 ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx snížení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx od xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx přiznání xx xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx, které xxxx musí být xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečné xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozdíly xxxxx xxxxxxxx známé xxxxxx xxxxxxxxxx.
§42
§42 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§43
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daňového přiznání xxxx hlášení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, xxxx o pravdivosti xxxxx x nich xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx výzvě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx vyjádřil, xxxxxxx, xxx neúplné xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vysvětlil x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxx řádně prokázal.
(2) Xxxxx vyplývá x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení, xxxxxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx x správce xxxx xx pochybnost xxxxx odstavce 1, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx učiněno. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx kratší než 15 dnů, a xxxxx xx o xxxxxxxxxx spojených s xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx daňový xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 4 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pracovník xxxxxxx xxxx projedná x xxxxxxx subjektem xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 8.
(3) Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx správce daně xxxx pokud xx xxxxxxx běhu xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx vydáním xxxxx xxxxx předchozích odstavců xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve výzvě.
§44
Xxxxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxx daňového přiznání xxxx hlášení
(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x to xxx xx výzvě správce xxxx xxxx xxxxxx-xx xx výzvu ve xxxxxxxxx lhůtě odstraněny xxxx, xx xxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxx daně a xxxxxxxx daň xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, anebo xxxxx xx xxx xxxxxx, a xx x bez xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx daňový subjekt xxxxxx xxxxxx přiznání xxxx hlášení xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xx správce xxxx xxxxxxxx předpokládat, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx může stanovit xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxx x daňovém xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxx neúplnost xxx xx xxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx správce daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx-xx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §40b xxxx. 1.
§45
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx uzavřené x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx ponese xxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§46
Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxx vyměřovacího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx výši, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, musí být x xxxxxxxxxxxx spisu xxxxxx, podle xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx základu xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx patrno, xxx xxx daňový xxxxxx zjištěn a xxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx tak bez xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx daně xxxxxx xxxx x xxx podle pomůcek, xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx ke zjištěným xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx subjekt, x xxxx xxx nebyly xx xxxxxx uplatněny.
(4) X stanoveném xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx vyrozumí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výměrem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxx zvláštní zákon xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Je-li takto xxxxxxxx daň xxxxx xxx xxx vypočtená xxxxxxx subjektem x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do konce xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx den xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxx xxx podání daňového xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx opožděně, den, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x u xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx hlášení.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx i x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, ale xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xx vyměření xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxxxxx daň xxxxxx xx výši rozdílu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x daní xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem x takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Právní moc xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Dodatečně xxxxxxxx daň xx xxxxxxx do xxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx splatnosti xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle §63. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx vyměření xxxx xxxxx, xxx byla xxxxxxxx známá xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud správce xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výměr po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx proti xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) X odvolání xxxxx dodatečnému xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx rozdíl xx xxxxxxx základu x xx xxxx.
(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx též xx xxxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx nemění poslední xxxxx xxxxxx povinnost, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, s tím, xx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx platebního xxxxxx xxxxx, že xxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx tomuto rozhodnutí xx xxxxx odvolat.
(10) Tiskopisy xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx předpisných xxxxxxx x vyhlášek x nim vydá xxxxxxxxxxxx.
§46x
Xxxxxxxxxxxxxx
(1) Vyměřená xxx xx zaokrouhluje xx xxxx koruny xxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx x příjmů xxxxxxxx xxxxxxxx sazbou se xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx dolů.
(2) Xxxxxx na daň xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx nahoru, x výjimkou xxxxxx xx daň vybírané xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru.
(3) Xxxxxxx xxxxxx sazby, xxxxxxxxxxx, ukazatelů x xxxxxxxx přepočtu xxxx xx provádí x xxxxxxxxx xx dvě xxxxxx desetinná xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxxx tak, xx xx vypustí všechny xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x tato xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx číslici xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
a) xxxxxxxxxxxxxx číslice, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 5, xxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx větší xxx 5, xx zvětšuje x jednu.
§47
Xxxxx xxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx tento xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx ani doměřit, xx xxxxxxx nárok xx xxxxxx odpočet xx xxxxxxxx xxx xxx od konce xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx do xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx povinnosti x xxxx daní, xxxxx nemají zdaňovací xxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx učiněn xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx jejímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx lhůta xxxxx xx xxxxx roku, x xxxx byl xxxxxx subjekt o xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx a xxxxxxx xxx však xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo x xxxx vznikla xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
§48
Xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx odvolat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx správcem xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxx stanoveno xxxx xxx xx zákon xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nevzdal.
(2) Proti xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx výzvám xxxxx §43, která xxxxxxxxxxx pravomocnému stanovení xxxxxxxx základu a xxxx, se xxxxx xxxxxxxxxx odvolat. To xxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxx daňový xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx ohledu xx xx, xxx x xxxxxx pak k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx se podává xxxxxxx xxxx xxxxx xx protokolu x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx odvoláním xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxx xxxxxxxxxxx
x) přesné xxxxxxxx xxxxxxx daně,
x) přesné xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) číslo xxxxxxx, případně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxx, xxxxx němuž xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavem xxxx xxxx xxxxxx osvědčující xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Odvolání xxx xxxxx xx xxxxx třiceti xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx směřuje, není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Neobsahuje-li xxxxxx odvolání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyzve xxxxxxx xxxx odvolatele x xxxxxxxx, v xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx pro xx xxxxxxxxxx xxxxx, ne xxxxxx xxxxxxxx xxx. X xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxx zamítnout xxxxx §49 xxxx. 2, xxxxx se xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx této xxxxx, xx xx xx xx, že xxxxxxxx bylo podáno xxxx a řádně. Xxxxxxxx-xx odvolatel xxxxx, xxxxxxx xxxx odvolací xxxxxx zastaví. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Nemůže-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxx.
(7) Do xxxx, xxx xx x odvolání xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx údaje xxxxx odvolání doplňovat x xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxx-xx odvolatel odvolání xxxx, xxxxxx podat x xxxx xxxx xxxxxxxx nové, x xxxx xxxxx odvolací xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx odvolání xxxx být xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přímo xx xxxxxxxxxxx spisu, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx správce xxxx. Xxxx-xx x době xx podání odvolání xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx odvolání xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx tento xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx po celou xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxxx, vůči xxxxxxx xxx tento xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx.
(10) Xxxx-xx odvolání xxxxx xxxxxxx daňových xxxxxxxx a xxxxxx-xx xx xxx některý x xxxx, xxxxxxxx x xxx správce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx subjekty x xxxxx xx, xxx se x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx kratší xxx xxxxxxx dnů. Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx zřetel. Xxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxx xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Xxxxxxxx xx nepřípustné, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xx současně xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.
(12) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§49
Postup xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxx xxx, xxxxx xx v plném xxxxxxx vyhoví. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxx. Správce xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxx, xxxxxxxx
a) xx xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx,
x) je xxxxxx osobou x xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) xx lze xxxxxxx.
(3) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 musí xxx odůvodněno, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 se xxxx správce daně xxxxxxxxx xx všemi xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx správce xxxx jen xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx důvody ve xxxx samé se xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx spolu x xxxxxxxx doplněného řízení, x úplným xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx zprávou odvolacímu xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje:
x) xxx nejde o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx odvolání,
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx.
§50
Xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu
(1) Xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxx xxxxx, xx odvolacím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nadřízený xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal.
(2) O xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministr xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx komise.
(3) Xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vždy v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Vyjdou-li xxx xxxxxxxxxxxxx najevo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, lze k xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Při xxx xxxx odvolací xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x může xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx napadené x x xxxxxxxxxx odvolatele. X xxxxx odvolacího xxxxxx xxxx odvolací xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doplňovat, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx anebo xxxx doplnění xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty. Xxxxxx-xx odvolací orgán, xx jsou xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně podmínky xxx xxxxxxxxxx podle §49 xxxx. 2, xxxxx xxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pokyny xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxx.
(4) X xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §43.
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x dani stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx zákonné xxxxxxxx xxxx dodrženy, xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx-xx, že xxxx x správce daně xxxxxxx stupně podmínky xxx rozhodnutí podle §49 xxxx. 1, xxxxx xxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přezkoumá a xxxx-xx xxx rozhodování xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce 5, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zamítne.
(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxx xxxxxxxxxx odvolání x plném xxxxxxx. X odůvodnění xx xxxx odvolací xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx v odvolání xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.
§51
Stížnost
(1) Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, požádá xxxxxx daně xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx.
(2) Plátce xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx požadované xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx dne, xxx žádost xxxxxxx, x x xxxx xxxxx případnou xxxxx xxxxxxx.
(3) Nesouhlasí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx stížnost xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx daně, x xxxxx xxxxxx má xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plátce xxxx.
(4) Xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Výrok rozhodnutí xxxx xxx xxxxxxxxx.
(5) Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx daně xx xxxxx třiceti xxx xxx xxx jeho xxxxxxxx.
§52
Xxxxxxx
(1) Daňový subjekt xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx písemně xxxx xxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx ode xxx, kdy xx x xxxxx dozvěděl, x xx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx provedl. Xxxxxxx xxxx posoudí xxxxxxx, xxxxxxxx x nich x toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Proti xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx. Podaná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx.
§53
Reklamace
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx placení x evidenci xxxx xxxx daňový dlužník xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
§54
Obnova řízení
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xx xxxxxx na žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x úřední xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) vyšly xxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxx důkazy, xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x řízení a xxxxx xxx podstatný xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxx učiněno na xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, křivé xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx trestným xxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx otázky x xxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán x ní dodatečně x xxxxxxxxxxx skutečnostech, xxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxx.
(2) Žádost x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx u xxxxxxx daně, který xx xxxx rozhodl x xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx xxx podána do xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozvěděl x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx které xxxxxx xxxxx xxx vyměřit xxxx doměřit. Xxxx xxxxx xxxxx prodloužit xxx povolit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(4) V návrhu xx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx svědčící x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx rozhodoval, xxxxx xx xxxxxx řízení xx podává x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx příslušný x xxxx xxxxxx xxxxxx.
§55
Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nařídí xxxxxxx xxxx, který xx xxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vyměření daně. Xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx řízení xx xxxx takto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účinky xx xx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vydaného x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Při xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhoduje x návrhu na xxxxxx řízení xxxx xx xxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) X xxxxxxxxxx x povolení xxxx xxxxxxxx obnovy xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx důvodů. Xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx vedeno řízení, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Pokud daňový xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx zanikl xxx právního nástupce x xxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx x ručitelem. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obnovy xxxxxx stejná xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx obnova xxxxxx povoluje xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx odvolat. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx zamítnuta, xxx se proti xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx správce xxxx, xxxxx xx xxxx rozhodl x xxxxxx stupni; xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx daně xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx názorem.
(7) Xxxxx řízení xxxx xxxx jednotlivé úkony xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx ho xxxxx xxxxxx xxxxxx týká. Xxxxx novému xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx.
(9) Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx, xx xxxxx xxx dokazování x xxxxxxxxx xxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx; příjemcem xxxxxx xxxxxxxxxx ve věci xx xxxxxxx x xxxxxx subjekt, x xxxx bylo vedeno xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx subjekt zemřel xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx x ručitel xxx nedoplatek zcela xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx.
§55a
Xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxx tak xxxx učinit i x xxxxxx odstranění xxxxxxxx. K tomuto xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, která x těchto důvodů xxxx xxx xxxxxxxxx x prominuta.
(3) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dnech xxx xxx xxxxxxxx zamítavého xxxxxxxxxx. V této xxxx xxxxxxx nemohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které již xxxxxxxxxx žádost xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx důvodů bude xxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx vyrozuměn.
(4) Xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx němu se xxxxxxxxxxxxx. Týká-li xx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji.
(5) Xxxxxxxx 3 a 4 se xxxxxxx x xx xxxxxx x prominutí xxxx xxxx xxxxxx příslušenství xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§55x
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zakládá xx xxxxxxxxxxx xxxxxx řízení, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, že došlo xx stanovení xxxx x nesprávné xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx změněno. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx povolení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx.
(2) Toto xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx následujících xx xxxx, v xxxx xxxxxx přezkoumávané xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx povinnosti xxxx dát kterýkoliv xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxx xxxx dány xxxxxxx podmínky.
(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně, x jde-li x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx komise.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxxx xx napadené xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxx být xxxxxxxxxx, x xx-xx tímto xxxxxxxxxxx přezkoumání povoleno xxxx nařízeno, xx xxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxx přezkoumávanému.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xx xxxxx právním xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx přezkoumání xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxx.
§56
Xxxxxx xxxxxxxx omylů x xxxxxxxxxxxx
(1) Stanovenou xxx správce xxxx xxxxxxxxxxx opraví xxxx xxxxx xx žádost xxxx x úřední xxxxxxxxxx, pokud
x) xxxx xxxxxxxxx někomu, xxx xxxxx zákona xx xxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx jde-li x stanovení dvojí xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx daně x xxxxx xxxxxxxx subjektu. Xx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, zruší se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx povinnosti xx opraví xxxx xxxxxxxxxxxxx daně.
(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, zaniklo-li xxxxx xxx vyměřit xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§56a
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků
(1) X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxx tohoto zákona xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx existujícího v xxxx vydání rozhodnutí, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, která xxxx pravomocně xxxxxxxxxxx xxxxxx. Řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tehdy, xxxxxxx-xx xxx x něm xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxx §43, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxx, xxxx-xx být daňový xxxxxx x xxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx v xxxxxx pak k xxxxxxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx x daně xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx opravnými xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 4 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx §55a.
XXXX ŠESTÁ
XXXXXXX XXXX
§57
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx dlužníkem je xxxxx, kdo je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx platit daň xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx odvádět.
(2) Daňová povinnost xxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx smrtí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxx zaniklých xxxxxxxxxxx xxxx přechází xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§57x
Xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx 52) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx jej správce xxxx x úhradě xxxxxxxxxx vyzve x xxxxxxxx stanoví xxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxx daně je xxxxxxxx ručitele xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx uhrazen daňovým xxxxxxxxx, ačkoliv xxx xxxxxx dlužník x xxxx úhradu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zřejmé, že xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. K xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně, x xxxxxx xxxxxxx nedoplatku xx ručitel vyzýván. Xxxxx této xxxxx xx může ručitel xxxxxxx a včas xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx namítat xxxxx xxxxxxxxxx, že
a) xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1,
x) xxxxxx bylo xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx stanoveném xxxxxxx xxxx ohledně xxxx, x které xxxxx neuplynul den xxxxxxxxxx,
d) právo xx vymáhání požadovaného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx promlčeno, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Ode xxx, xxx xx výzva xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx pravomocnou, xx xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxx xx obnovu xxxxxx, ve xxxxxx xxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vyzván.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx promlčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dlužník; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daňovém xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx dotčena.
(5) Xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posečkání xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xx tuto dobu xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx právo xxxxxxxxxx do spisu xxxxxxx nedoplatku, xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona 53). Xx té xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx od xxxxxxx daně x xxxx nedoplatku, za xxxxx xxxx. Xxxxxxxx, xxxxx uhradil za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx správce daně xxxxxxxxx o úhradě xxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx, vůči xxxxx xxxx ručení uplatněno, xx xxx placení xxxx procesní postavení xxxx daňový xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx seznámen.
(8) Xxxxxx xxxx provedená xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ručí. Xxxxx-xx xxxx platbu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx úhradu xxxxxxxxx nedoplatku, neboť xxx xx dni xxxxxx xxx zcela xxxx zčásti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx nedoplatku. Xxxxxxx xxxx převede xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx účtu. Xxxx-xx xxxxxxx takový xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xx 30 xxx xx jeho xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx dojde x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx ručitel xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§58
Xxxxxxxxxxxxx xxxx
Příslušenstvím daně xx xxxxxx penále, xxxxxxx xxxx, náklady xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxx xxxxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxxxx daně, s xxxxxxxx xxxxx, sleduje xxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxx. Zvláštní xxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx rozpočtové xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§59
Způsob xxxxxxx xxxx
(1) Xxxx xx platí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x české xxxx. Xxx každé platbě xxxx být xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx poukázána x xxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx osobní xxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx ve výši, x jaké xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx.
(2) Správce xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, xx xxxxxx byla určena. Xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx označení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx do přiměřené, xxx určené lhůty, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, zaúčtuje platbu xx daň určenou xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx daně, xx xxxxxx xxx xx xxxxxx zaeviduje; v xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx daň. O xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx ji xxxxx daňový xxxxxxx, xxxx správce daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.
(3) Xxx xxx platit
x) xx xxxxxxxxx účet xxxxxxx daně xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx
1. osobám xxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx dlužníků platby xx xxx x xxxxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx druhy xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx; xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydat xxxxxxxxx,
2. výkonnému xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx nařízeno xxxxx,
3. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
c) kolkovými xxxxxxxx, stanoví-li tak xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx daně, x xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
d) platebními xxxxxxxx, jde-li o xxxxxx daní xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxx dani.
(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podobu, hodnoty, x xxxxx budou xxxxxxxx, jejich evidenci, xxxxxx placení xxx xxxxxx použití x xxxxxxxxx x nimi.
(5) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povinností x xxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx řízení,
x) pokuty x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxx,
x) úrok.
(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ručitelem,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx uhrazené xx xxxxxxx přihlášení xx insolvenčního xxxxxx,
x) běžné platby xxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §40a odst. 1 xxxx. x).
(7) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přijmout xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx dlužníkem, a xxxxxxx s ní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx ji xxxxxxx xxxxxx subjekt. Xxxxxxx xxxxxx tomu, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxxxxxx. Xxxxxxx daně xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx, podanou xxxxxxxxxx x xxx, xxx platba daně xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx daně; xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx tuto xxxxxx vrátit xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx vratitelný xxxxxxxxx, xxxxx nebyl do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daňovému xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxxxx, x to xxxxx do výše xxxxxx xxxxxxxxx, i xxxx xx xxxxx xxx 50 Xx. Xxxxxxx xx postupuje, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx, prokáže-li zřejmý xxxx xxx xxxxxx x nemá-li současně xxxxxxx daňový xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx správce daně xxxxxxxx potvrzení x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx způsobené chyby xxxxxxxxxxx.
§60
Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xx xxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxx daňovému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx její xxxxxxxxx xx splátkách, bylo-li xx xxxxxxxxxx zaplacení xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx není-li x xxxxxx důvodů xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxx xxxx x xxxxxx, x nichž xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx posečkání daně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx plní, xx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx x povolení splátek xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 7.
(4) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx daně xxxx x prodlení, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; uplatňovat xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx §63 x xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx, než xx xxxxx, v xxx xx promlčuje xxxxxxx xxxx.
(6) Xx xxxx posečkání xxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx výši xxxx xxxxx stanovené Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx bodů, xxxxxx xxx první xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pololetí. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx do xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx platebního xxxxxx. Xxxx se xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxx 50 Xx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx povolení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) X nedoplatku xx příslušenství xxxx x platební povinnosti xxxxx §1 odst. 4 xxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§61
Xxx xxxxxx
(1) Dnem xxxxxx je
a) x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxx, kdy xxxxx x připsání xxxxxx xx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxx, xxxx
x) x platby v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx přijal xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(2) Nebyla-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, platí xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxx tehdy, pokud xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx využil xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxx nápravy, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx platba xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého je xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, kdy došlo x připsání xxxxxx xx účet poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikátoru 57).
(4) Držitel poštovní xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx poukazem, ji xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxx účet, do 2 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xxxxxx přijal; xxx xxxxx xxxxxx této xxxxxx se uplatní xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx styku.
(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxx správci xxxx xxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxx xxxxx stanovené Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx měl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx úrok, který xx xxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x platebním xxxxx.
(6) Úrok xxxxx odstavce 5 x xxxx uhrazený xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
§62
Xxxxxxxx xxxx
(1) Předmětem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx správci xxxx, xx zachycování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinností, xxxxxx úhrad nebo xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odděleně xx xxxxx druh xxxx. Xxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xx evidována xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx straně xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx předpisy x xxxxxx daňové povinnosti xxxxxx xxxxxx případných xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx straně. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se měsíčně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx stavem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtech.
(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx kreditní xxxxxx osobních xxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx doklady xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družtev a xxxx. Vratky xxxx xx xxxxx uskutečnit xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx platebních poukazů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poukazů. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx obdobně jako xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poukazů.
(5) Xxxxxxxxx evidence xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx odsouhlasuje podle xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(6) Nedobytný xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xx podrozvahových xxxxxx. Xxxxxxxxxx evidované xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx je k xxxx xxxx možnost, xxxx alespoň xxxxxxx xxxxxx xxxx, jímž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) X xxxxx evidence daní xx daňovým xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx jednorázově.
(9) Xxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nahlížení xx xxxxxxxx spisů.
(10) Xxxxxxxxx předpisných, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx vydá xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nich xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti xx zaváděním výpočetní xxxxxxxx xxxxx provádění xxxxxxxx daní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(11) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx §71 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 6 písm. x) a d) xx přijímají a xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx.
§63
Úrok x xxxxxxxx
(1) Xxxxxx dlužník xx x prodlení, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx nejpozději x xxx její xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx následujícím po xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxx dne původního xxx xxxxxxxxxx. Výše xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx ročně xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou, xxxxxxx o čtrnáct xxxxxxxxxxx bodů, xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxx xxxxxxxx.
(3) Úrok x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vznik a xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx tímto xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx je daňový xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx úrok x xxxxxxxx, xxxxxxx, nebo xxxxx byl xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nevzniká xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x úhrnu x xxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jedno zdaňovací xxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxxx rok x jednorázových daní xxxxxx 200 Xx.
(5) Xxxx z xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Je-li xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zaevidována na xxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xx dni, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx ke xxx zaevidování xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, kde xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, vypořádá.
(7) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kdykoliv, xxxxxxxx-xx xx stav osobního xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxx x xxxxxxxx nevzniká x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzniklého xxxxxxxxxxx, a xx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(9) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 4 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§64
Přeplatky x xxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx převyšující xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx nedoplatku, xxxx xxxxxx xx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx vznikl. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx i na xxxxxx daňového xxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxx správce xxxx, x něhož xx nedoplatek xxxxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx evidován xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx před xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx nároku xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx se připojí xxxxxxxxxxx výkaz xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx uplatněn xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nedoplatků xxxxxxxxx xx deseti xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Úhrada daňových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, u xxxxx xx evidován x xxxxxx přeplatek, xx přednost. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nedoplatku u xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxx nedoplatku se xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxx xxxx xxxxxxx též xxxxxx dlužník. Xx-xx xxxx xxxxxxx vyhověno, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx přeplatku.
(4) Požádá-li daňový xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, přeplatek se xxxxx, xxxx-xx xxxx xxx 50 Xx x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dani x téhož xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx, x to xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx žádosti, xxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Nemá-li xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x správce xxxx xxxxxxxxxx přeplatek, běží xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx tak stane xxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx žádosti. Xxxxxxxxx-xx xx xxxx lhůty xxxxxxxxxx přeplatek, žádost xx xxxxxxx. Xx xxx vrácení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx den, xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx daně. Vyhoví-li xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx předchozího xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx daňovému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx den xxxxxxxxxx x žádosti x současně za xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxx dlužník, xxxxx xxxxxx povinnost již xxxxx zanikla, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx šesti let xx konce xxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx je přeplatek, xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, vrátí xxxxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxx, a xxxxxx-xx jej po xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx daňovému xxxxxxxxxx úrok z xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx stanovené Xxxxxx národní bankou, xxxxxxx o čtrnáct xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx první den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pololetí. Xx-xx vracen xxxxxxxxx xx žádost po xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 nebo xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vrácení x xxxxxxxxxxxx přeplatku, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vrací xxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správce xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xx výši repo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x 14 xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx den příslušného xxxxxxxxxxxx pololetí. Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx jeho vrácení. Xxxxxx-xx přeplatek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx splatnosti xxxx a x xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx této xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3; xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx původní xxxxxxxxxx xxxx, běh xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx škoda, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, 20) xxxx vyšší xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx škody xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxx 50 Xx.
(7) X lhůt xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx se postupuje xxx xxxxx §21 xxxx. 7 a §43 odst. 3.
(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odvolání xx patnácti xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.
§65
Xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku
(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx by jeho xxxxxxxxx vážně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x hospodářskému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxx xx xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx jím xxxxxxxxx xxx x příštím xxxxxxx období. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxx.
(2) Rozhodnutí xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku xxxxx jen xxxxx, xxxxx xxxxxx podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxxx. Správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odvolání, které xx odkladný xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx povinnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku není xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§66
Odpis xxxxxxxx nedoplatku xxx xxxxxxxxxxx
(1) Daňový xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx nedobytný. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx mohl xxx vymáhán, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx je-li xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx. Stejně xx xxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxx nedoplatek xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vymáhání xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx daňový xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx dluh xxxx dále, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§67
Xxxxxx
(1) Záloha xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poplatník xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx daně xx xxxx xxxxxx xxxx ještě xxxxx.
(2) Poplatník xxxxx xxxxxxxxx zálohy xx xxx
a) x xxxxxxxxx xxxxxxxx tímto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx,
x) xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx daň xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx výše xxxx.
(4) Závisí-li xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xx poslední xxxxx daňové povinnosti, xxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx následující měsíc xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
(5) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxx stanovit xxxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxxx povinnost daň xxxxxxxxx, x to x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx subjektům může xxxxxxx daně na xxxxxxx jejich žádosti xxxx z xxxx xxxxxx stanovit xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx rozhodnutím xxx xxxxx xxxxxxxx.
§68
Xxxxxxx xxxx
Nebylo-li xxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení, xxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dani xxxxxx xxxx, xxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daň xx x 10 %, xxxxx tento nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§69
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx. XX xxxxxx x. 346/2010 Xx., bod 14
(1) Daň xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterou xxx xxxxxx xxxxxxx srazit xxxx vybrat x xxxxxxxx základu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebyly xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx placení. Xxxxxxx xxxx může x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx jinak; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx. Neprovede-li xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx nevybere-li daň xx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxx výpočet xxxx xxxxxx, z xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx částka, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx daně xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx vždy xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx zdanění, xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem. Vyúčtování xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dnů xx xxxxx, x xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podat xx xxxxxxxx období xxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx x některé xxxx xxxx stanovena povinnost xxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx, x xxxx byl xxxxxx xxxx povinen xx xxxxxxxx období odvést xxxxxxxx xxxxxxx povinnost.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x údaji ve xxxxxxx evidenci xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x plátcem xxxx xxxx rozdíly xxxxxxxx x xxxxxxxx xx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §37b xxxx. 1 xxxx. x).
(4) Xxxxx-xx x předepsání xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxxxx předepsaná xxxxxx penále xxxxx §37b odst. 1 xxxx. a).
(5) Xxxx x xxxxxxxx xxxxx §63 u xxxx vybírané srážkou, xxxxx vznikl v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx na zajištění xxxx plátci daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx daně, xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x přímému xxxxxxx.
§70
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx šesti xxxxxx xx xxxx, xx kterém xx xxxx xxxxx nedoplatek xxxxxxxx.
(2) Je-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x vybrání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx po uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx daňový xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxx však xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx roku, xx kterém se xxxx xxxxxxxxxx splatným, x výjimkou daňových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5.
(3) K xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xx daňovým xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx x xxxxxxx uplatňované xxxxxxx. Po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx, x xx xx xx xxxxxx moci rozhodnutí x ukončení těchto xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení 55).
(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x držení.
(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na nemovitostech xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx let xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zajištěného práva xxxxxxx promlčení nedoplatku.
§71
Zajištění xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxx
(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nestanovené xxxx xxxx x době xxxxxx splatnosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x této xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx důvodů, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx příkaz. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx subjektu, xxx xxxxxxx do xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx částku daně xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx účet nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jiné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxx provedené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zajišťovacímu příkazu. Xxxxx odvolací xxxxx xxxxxxxxxx x odvolání xx třiceti xxx xx jeho xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx příkazu xx xxxxxxx přiměřeně ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx §64 xxxx. 2.
(4) Výši dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, může xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx subjekt, aby xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx základu x xxxx.
§72
Zástavní xxxxx
(1) K xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx x xxxxxx příslušenství xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxx. Xx zjištění xxxxxxxx zástavy má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §15. X xxxxxxxx platí ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx x předmět xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx práva může xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx dlužníka, xxx xxxxxxxxx soupis xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx je povinen xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vyhovět.
(5) Zástavní právo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dlužníkovi. Xxxxxxxx právo x xxxxxxxxxxx evidované x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x k dalším xxxxx, x kterých xxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxx, xxxxxx doručením xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, xxx vede xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx může rozhodnout x zřízení zástavního xxxxx x majetku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zástavy xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dlužníka. Neuhradí-li xxxxxx dlužník xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 a 73a.
(8) Xxxxxxxx právo xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxx xxxxxx rovněž xxxxxx mocí xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xxxx zástavní právo.
§73
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx daňový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nedoplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxx, vyzve xx xxxxxxx xxxx, xxx daňový nedoplatek xxxxxxxx v náhradní xxxxx, xxxxxxx osmidenní, x upozorní ho, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxx xx xxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx x bez xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx vymáhání xxxx zmařen, xxxxxxxxxxx-xx xx x vymáhání xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, u xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. 35)
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx exekuci xx
a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx ukládá xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, druh xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dani, xxxxx x původní xxxxxxxxxx xxxxxx daně, xxx, x němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx sestavován x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxx na
x) přikázání pohledávky xx peněžní prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx x úvěrních družstev xxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx ze xxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhrady xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, stipendia apod.,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) prodej xxxxxxxxxxx.
(7) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx použije xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního řádu. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti Xxxxx republiky upraví xxxxxx závazným právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupu xxx výkonu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx exekuce xxxxxx x daňové.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňovému xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxx, xxxxxx xxxx exekučním xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti. Xxxxxxx tyto xxxxx xxxxx proti němu xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx exekuce xxxxx xxxxxxxx 2, je xxxxx exekučnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(9) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx ručitel x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku, x x xxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxx provedené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxx-xx se v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx bylo vymáháno xxxxxxxxxxx, náleží xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo ručiteli xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx stanovené Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, platné xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx ještě xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx z xxxxxx povinnosti. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, 20) xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx, přiznaný xxxx xx na xxxxxx skutečné škody xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx, činí-li xxxx xxx 50 Kč.
§73x
Exekuční xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Náhrada exekučních xxxxxxx xxxxxx jednak x xxxxxxx nákladů xx xxxxx xxxxxxxx x za xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx správce xxxx.
(3) Xxxxxxx nákladů xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejméně xxxx 200 Xxx. Xxxx-xx pro xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkony, xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nákladů xx výkon xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx nákladů xx výkon prodeje xxxx 2 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 200 Xxx.
(5) Náhrada xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx stokoruny dolů.
(6) Dlužník je xxxxxxx k úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zabavení podle xxxxxxxx 3 xxxx, xxxxxxx x výkonu xxxxxxx pověřený xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx oznámil xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) X exekučních xxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 je xxxxxxx xxxxxxx k jejich xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x byla xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx hotových výdajů xxxxx xxxxxxx, i xxxx k výkonu xxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dlužník ve xxxxxxxx xxxx do xxxxxxx dnů xxx xxx, xxx mu xxxxxx výše xxxx xxxxxxx sdělena. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx xxxxx §52. Xxxxxxx daně, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx zadržet xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x jejich skutečné xxxx.
(10) Xxxx-xx xx výkon xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dlužníků nebo xx uskutečňován xxxxxxxx x xxxxxx výdaje xx těchto xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx výše xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxx xxxxxxx x nedoplatkem, xxx který xx xxxxxxx xxxxxxx.
(12) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx účet daňového xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx zálohoval xxxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx si xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX DRUHŮM XXXX
XXXXX PRVNÍ
DAŇ X PŘIDANÉ HODNOTY
§74
§74 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§75
§75 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§75x
§75x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXX DANĚ
§76
§76 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 61/1997 Xx.
XXXXX TŘETÍ
XXX Z PŘÍJMŮ
Xxxxx xxxxx
Společná xxxxxxxxxx
§77
§77 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 255/1994 Xx.
§78
§78 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/1994 Sb.
§78x
§78x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/1994 Sb.
§79
§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§80
§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§81
§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
Xxxxx xxxxx
Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
§82
§82 zrušen právním xxxxxxxxx č. 255/1994 Xx.
§83
§83 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 255/1994 Xx.
§84
§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§85
§85 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/1994 Sb.
§86
§86 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§87
§87 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 255/1994 Sb.
§88
§88 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 255/1994 Sb.
§89
§89 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 35/1993 Xx.
§90
§90 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 35/1993 Xx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§91
§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 35/1993 Xx.
HLAVA ČTVRTÁ
XXX X XXXXXXXXXXX
§92
§92 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/1993 Xx.
Účinnost xx 1.6.1993 xx 31.12.1993 xx novely x. 315/93 Xx.)
§93
§93 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 315/1993 Sb.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXX
§94
§94 vypuštěn právním xxxxxxxxx x. 302/1993 Xx.
§95
§95 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 302/1993 Xx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
§96
(1) Ustanovení xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx odlišnou xxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxx
x) xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx vzájemného xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) rozhodnout xx sporných xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
§96a
(1) Xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx, které xxxxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx, xxxxx počíná xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx připsány xx xxxx xxxx vedený x xxxxx x xxxxxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osobním xxxx xxxxxxxx dlužníka na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. 22) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx ji xxxxx xxxxxxxxxx xx osobním xxxx daňového xxxxxxxx x jiných xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(2) Vznikne-li u xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx bude xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx příjemce. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §64; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xx xxxxxxxx celkové xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 xxx. Xx-xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx x správce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx přeplatek xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úhrady příjemci xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx vrácen xx xxxxx xxxxxxxxx v §64, náleží daňovému xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx vrácení x xxxxxxxx nedodržení xxxxx stanovené x xxxxxxxx 2 pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x uhradí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx být xxxxxxxxx vrácen nebo xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx převede xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx daňového xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx převodu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx běžný účet.
(5) Xx-xx daňový xxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxx x upuštění xx xxxxxx této xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx osobním xxxx daňového xxxxxxxx.
(5) Xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx §1 xxxx. 4.
§97
Xxxxxxxxxx xxxxx první až xxxxx a osmé xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, pokud ustanovení xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
§98
(1) Xxxxxxxxxx a jiná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx jsou jimi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx osvědčována xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a delegaci x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx součinnosti třetích xxxx.
(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxx příslušnosti xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nebudou-li xxxx pochybnosti odstraněny xxxxxxxx xxxx těmito xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x dohodě ministerstva xxxxxxx České xxxxxxxxx x Slovenské republiky. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx registraci xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx požádat o xxxxxxxxxxx registrace soud.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx použijí jen xx xxxxxxxxxxx vzájemnosti.
§99
Xxx xxxxxx daní xx xxxxx č. 500/2004 Sb., správní xxx, nepoužije x xxxxxxxx postupu xxxxx §175 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§100
Ministerstvo xxxx obecně xxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxxxx §30 xxxx. 4, §42 xxxx. 15, §55a xxxx. 2, §59 xxxx. 4, §62 odst. 10, §73 xxxx. 7, §76, §80 xxxx. 2 x §83 xxxx. 1, §88 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2.
§101
Tento xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx zahájené xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které nastaly xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx však xxxxxxxxx. Zachována zůstává x místní příslušnost xxxxxxx xxxx, která xxxx x zrušených xxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§102
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx, pokud xxxxxx x nich xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxx a vyměření xxxx xx xxxx, xxxx z příjmů x literární a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx z xxxxxx obyvatelstva, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1992 a xxxx předchozí xx xxxxxxx
x) §12 xx 19 xxxxxx x. 76/1952 Xx., x dani ze xxxx,
x) §9 xx 18 vyhlášky x. 161/1976 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxx xx xxxx,
x) xx. II vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 86/1984 Sb., x některých xxxxxxxxxx xx xxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xx. I body 28 až 35 xxxxxxxx x. 72/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x. 161/1976 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxx xx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx. X body 21 xx 24 xxxxxxxx x. 49/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 161/1976 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x.x. X/1-7&xxxx;393 xx dne 15.5.1987 x prominutí xxxxxxxx opožděného xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx osob pro xxxxx xxxx ze xxxx,
x) §5, §9 až 12 xxxxxx x. 36/1965 Xx., x dani x příjmů z xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 160/1968 Xx.,
x) §6, 11 xx 13 xxxxxxxx x. 184/1968 Xx., k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x umělecké xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x. 143/1961 Xx., ve znění xxxxxx č. 129/1974 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení, x jejich správě x xxxxxxxxx změnách xxxxxx č. 143/1961 Xx., x xxxxxxx xxxx,
j) xxxxxxxx x. 144/1961 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 143/1961 Xx., x xxxxxxx xxxx,
k) xxxxxxxx x. 14/1968 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 101/1976 Sb.,
l) xxxxxxxx vlády č. 82/1978 Xx., x xxxxxxxxxx obytných domů x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x. 579/1990 Xx., x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx,
m) opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xx dne 21. června 1991 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx vyměřování xxxxxxx xxxx,
x) §17 x 20 xxxxxx x. 389/1990 Xx., x dani x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) §25 odst. 1 xx 4, 6 xx 8 x 12 a §32 xxxx. 1 xxxxxx x. 172/1988 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx,
x) §14 odst. 1 xx 4 x 9 a §18 odst. 1 xxxxxx x. 157/1989 Xx., x xxxxxxxxx xxxx,
r) §14 xxxx. 1 xx 4 a 8 x §18 odst. 1 xxxxxx č. 156/1989 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Ustanovením §63 xxxx. 2 xxxx xxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 146/1984 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§102x
Xxx xxxxxxxxx záloh v xxxx 1993 se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §77 považuje
a) x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 76/1952 Sb., x xxxx xx mzdy, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xx xxxxx x případech, xxx-xx x příjmy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přiznání, xxxx xxxxxxxx známá xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx č. 389/1990 Sb., x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x. 36/1965 Xx., x xxxx x xxxxxx x literární x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 157/1989 Sb., o xxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů,
x) x xxxx x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxx xxxxx daňová xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 156/1989 Sb., x xxxxxxxx xx státního rozpočtu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx č. 157/1989 Sb., x xxxxxxxxx dani, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákona č. 172/1988 Sb., o xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§102x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 35/1993 Sb. x účinností xx 1.1.1993
§102b
Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x dani (xxxxxxxxxx) za xxx 1992 a 1993, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, u xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x u xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxx z xxxxxx právnických osob xx být xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxxxx), xxxx podat xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx (vyúčtování) xx xxxx nižší daňovou xxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 1994. X případě xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §64.
§102x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 323/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994
§103
Xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx zaregistrované x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů splní xxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 1993.
§103x
Odpočet xxxx x obratu, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx podle §51 a 52 xxxxxx XXX x. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kčs, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx 1993 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxxx daně. Xxxxxxxx-xx xxxx částka xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, vrátí xx rozdíl bez xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx zdaňovací xxxxxx, xxxxx xxxxxx částka xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx na jiné xxxx xxxxx daňového xxxxxxxx.
§103a vložen xxxxxxx předpisem č. 35/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1993
§103b
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 1993 xxxxxxxxxx podle §61 xxxx. 2 mezi xxxxxxx prostřednictvím České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bance, u xxxxx xx xxxxx xxxx správce xxxx, xx dvou xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxx platba z xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx současný xxxxxxxxxx xxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o dni xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §61 odst. 2, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1993 xx xxx platby xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx účet xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx skutečný xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx x xxxxxx daňového xxxxxxxx x x daňovým xxxxxxxxx.
§103x vložen xxxxxxx předpisem x. 35/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1993
§104
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x. 105/1951 Xx., x správních poplatcích, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx stanoví ministerstvo xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx známek.
§105
Xxxxxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx správcem xxxx xxx účely xxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 76/1952 Sb., x xxxx xx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ministerstva xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/1976 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxx xx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx platnosti xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
§106
Zrušuje xx
1. §27 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx,
2. §4 xxxx. 1 až 4 xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 531/1990 Sb., x územních finančních xxxxxxxx,
3. xxxxxxxx ministerstva xxxxxxx č. 16/1962 Sb., x xxxxxx xx věcech xxxx x xxxxxxxx,
4. xxxxx ministerstva xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x.x. 154/22334/76 ze xxx 9.11.1976 x vymezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx opožděné xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zemědělské xxxx zemědělské xxxxxx,
5. xxxxx ministerstva financí Xxxxx xxxxxxxxx č.j. 154/3021/81 xx xxx 16.2.1981 o vymezení xxxxxxxxx krajských finančních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobě.
§107
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.
Xxxxxxxx x. r.
Xxxxxxx x. r.
Xx. XX
1. Ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx zdaňovací xxxxxx 1993 s xxxxxxxx ustanovení, podle xxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 1) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx X xxxx 5 a 8, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x němž xxxxx xxxxx xxxxx účinnosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx XX bodu 13 xxxxxx zákona xxxxx xx 1. xxxxxxxx 1993 zálohu xx daň xxxxxxxx x xxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxxx xxxx 1993.
2. Ustanovení x xxxxxxx příjmů x reklam x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §18 xxxx. 3 xxxxx xx. X xxxx 18 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 157/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.1993
Xx. XX
Xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xx xx jeho xxxxxxxxx pro předpis xxxxxx od 1. xxxxx 1993 xxxxxxxxxx §63 odst. 2 x 3.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 323/1996 Xx. x účinností xx 31.12.1996
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx příjmení druhého xxxxxxx, xxxx do 31. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx matričnímu xxxxx, xx xxxx užívat x na xxxxxx xxxxx xxxxxx příjmení xxxxxxxxx.
2. Xxxx, xxxxx xx xxx 1. xxxxx 1998 xxxxxxx bezpodílové xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx, které vznikly xxxx 1. xxxxxx 1998 x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
3. Opatrovníci xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx o rodině xx považují xx 1. xxxxx 1998 xx poručníky x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx uvedenými. Pokud xxxx předpisy xxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx podle §78 xxxxxx o xxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxx povahy věci xxxxxxxxxxx x poručníci.
4. Církvemi a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu §3 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 308/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx x xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxx 1. xxxxxx 1998; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 xx xxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Čl. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998
Xx. X
1. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx rozsah byl xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx účinky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uspokojení xx zástavy xx xxxx řídí tímto xxxxxxx.
2. X xxxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xx xxxxxx nebyl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx ustanovení §72 xxxxxx x. 337/1992 Xx., o správě xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. V xxxxxx právním předpisem x. 367/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
Xx. VI
1. Xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx x právní xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx §369a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx prokury xxxxx §14 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, obchodní xxxx xxxx xxxxx §15 xxxxxxxxxx zákoníku x xxxx xxxx k xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §710 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, udělených přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, ledaže xxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx
x) xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx moc xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx; x případě xxxxxxx xx prokurista xxxxxxx postupovat xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 7 obchodního xxxxxxxx x osoba xxxxxxxx xxxxxxxx plnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3 xxxxxxxxxx zákoníku,
x) xxx xxxxxxx plná xxx x xxxxxxxxx x peněžními prostředky xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx.
4. Pokud xxxxx x obnovení xxxxxx společníka ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §148 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a pokud xxxxxxxxxxxx v důsledku xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zanikne.
Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 554/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
Čl. XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona do 31. prosince 2006 xxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přijímat xx xxxxxxxx dlužníků xxxxxx na xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx platby xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.
Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
Přechodná xxxxxxxxxx
Xx. XXXX
1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx vydání průkazu xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxx ohlašovací živnost x xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona, ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.
3. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volné ohlašovací xxxxxxxx x právnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx-xx na základě xxxxxx xxxxxx ke xxxxx živnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákona x. 214/2006 Sb., xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx podmínky x xxxxxx xxxxxx živnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx řemeslné xxxxxxxx.
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 214/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxx 4, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxx x §37b xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxx xxxx, u kterých xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání, xxxxxxx xxxx vyúčtování xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx §63 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxx x §60 tohoto xxxxxx xx použije xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx §63 xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §63 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx účinném xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx §60 xxxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
3. Úprava xxxxxxxx x §63 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx daně, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nastane xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx daně, jejichž xxxxxxx den splatnosti xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx §63 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx tohoto zákona.
4. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §63 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxx §63 xxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxx obsažená x §64 xxxx. 6 x §96a xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx použije xxx xxxxxxxxx na dani, xxxxx xxxxxxx den xxxxxxxxxx nastane xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, jejíž xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx §64 xxxx. 6 x §96a xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
6. Úprava xxxxxxxx x §73 xxxx. 10 tohoto zákona xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pro vymožený xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx původní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §64 xxxx. 6 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007
Xxxxxxxxx ustanovení
Xx. XX
Řízení xx věcech, x xxxxx přešla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. x účinností xx 1.6.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 270/2007 Sb. s xxxxxxxxx od 31.10.2007
Xx. XXVIII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx i x xxxxxxx správy daní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx zahájeno x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 337/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
35/93 Xx., xxxxxx se mění x xxxxxxxx zákon XXX x. 337/92 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xxxxx ČNR x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 586/92 Sb., x daních z xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.93
157/93 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 586/92 Xx., x daních z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Xx. x xxxxxx x. 96/93 Xx., zákona ČNR x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 35/93 Xx., x xxxxxx XXX x. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.6.93
302/93 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx XXX č. 16/93 Xx., x dani xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 337/92 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 35/93 Xx. x xxxxxx x. 157/93 Sb., x xxxxxx č. 212/93 Xx., x xxxxxxxx xxxx
x účinností xx 1.1.94
315/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, x mění xxxxx ČNR č. 337/92 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ČNR č. 35/93 Sb. a xxxxxx č. 157/93 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
323/93 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 586/92 Xx., x daních z xxxxxx, xx znění xxxxxx XXX č. 35/93 Sb., xxxxxx x. 96/93 Sb., xxxxxx č. 157/82 Xx. a xxxxxx x. 196/93 Xx., xxxxxx XXX č. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 35/93 Xx. x xxxxxx x. 157/93 Xx. x zákona XXX x. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxx x. 157/93 Xx.
x účinností xx 1.1.94
85/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 368/92 sb., x xxxxxxxxx poplatcích vybíraných xxxxxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx zákona XXX x. 10/93 Xx. x xxxxxx x. 72/94 Xx., xxxxxx XXX x. 531/90 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 337/92 Xx., xxxxxx ČNR x. 35/93 Sb. x zákona x. 325/93 Sb., xxxxxx XXX x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Xx., xxxxxx x. 157/93 Xx., xxxxxx x. 302/93 Sb., xxxxxx x. 315/93 Xx. a xxxxxx x. 323/93 Xx., xxxxxx XXX x. 357/92 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani x převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 18/93 Xx., zákona č. 322/93 Sb., xxxxxx x. 42/94 Xx. x xxxxxx x. 72/94 Xx., xxxxxx x. 331/93 Xx., x státním xxxxxxxx XX na xxx 1994 a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx ČNR č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 35/93 Xx., xxxxxx č. 96/93 Sb., xxxxxx x. 157/93 Xx., xxxxxx x. 196/93 Xx., xxxxxx x. 323/93 Xx. a xxxxxx x. 42/94 Xx.
s xxxxxxxxx xx 1.6.94
255/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 337/92 Xx., x xxxxxx daní x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.95
59/95 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ČNR x. 592/92 Xx., x pojistném na xxxxxxxxx zdravotní pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 589/92 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx ČNR x. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, ve xxxxx pozdějších předpisů
x xxxxxxxxx od 1.5.95
66/95 Xx., plné znění xxxxxx x. 337/92 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 14/95 Xx.
118/95 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.10.95
130/96 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XX (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 21.5.96
323/96 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx zákon XXX x. 337/92 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.12.96
61/97 Xx., x xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx XXX x. 587/92 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x lihu)
x xxxxxxxxx od 1.7.97
242/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.1.98
91/98 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx zákon x. 94/63 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x o xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx
x účinností xx 1.8.98
168/98 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s účinností xx 16.7.98
300/98 Sb., xxxxx XX xx dne 17.11.98 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §32 xxxx. 7 xxxxxx XXX x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného znění)
x xxxxxxxxx xx 7.1.99
29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.7.2000
159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
367/2000 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
492/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.1.2001
120/2001 Sb., o xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.2001
271/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 1.10.2001
320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správě x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x finanční xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx od 1.1.2002
226/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 337/92 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 71/67 Xx., x správním xxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
x účinností xx 1.7.2002
320/2002 Sb., o xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx okresních xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
322/2003 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 588/92 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxx x. 13/93 Sb., celní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2003
323/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 588/92 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 13/93 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 6.7.2003 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 18.7. 2003
x účinností od 15.10.2003
354/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx daních
x xxxxxxxxx xx 1.1.2004
438/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2004
440/2003 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 3.1.2004
479/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla ), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 337/92 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2004
19/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 72/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR k XX (1.5.2004)
237/2004 Xx., xxxxxx xx x souvislosti x přijetím zákona x dani z xxxxxxx hodnoty mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., a xxxxx x. 338/92 Xx., x dani z xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx dne, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
238/2004 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, kterým xx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxx x přidané xxxxxxx xxxx některé xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x zákon x. 338/92 Xx., x xxxx x nemovitostí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9.4.2004
x xxxxxxxxx xx 8.5.2004
254/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.7.2004
436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2004
501/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2006
554/2004 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2005
179/2005 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zrušení Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
215/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
s xxxxxxxxx od 1.7.2005
381/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 349/99 Xx., x Veřejném xxxxxxxx práv, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
413/2005 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 11.11.2005
56/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
62/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 124/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx styku), xx xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Sb., x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 8.3.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx
x účinností xx 1.4.2006
79/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
115/2006 Xx., o registrovaném xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx
x účinností xx 1.7.2006
214/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 455/91 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx článku XXXX bodu 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1.1.2007
230/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.6.2006 x výjimkou xxxxxxxxxx §37x, 46, 59, 60, 63, 64, 73, 96a x xx. XX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007
267/2006 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2006
261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx
s účinností xx 1.1.2008
270/2007 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 337/92 Sb., x správě daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.10.2007
296/2007 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx zákona x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 27.3.2008
122/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů
x účinností xx 1.7.2008
126/2008 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.7.2008
254/2008 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.9.2008
291/2008 Xx., nález XX xx xxx 29.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §57 xxxx. 5 zákona x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, ve xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 230/2006 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx od 3.9.2008
301/2008 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2009
304/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2010
305/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.1.2009
342/2008 Xx., nález XX xx xxx 2.7.2008 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §64 xxxx. 2 xxxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §37x xxxx. 1 xxxx první xxxxxx x. 588/92 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x §105 xxxx. 1 xxxx třetí xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
s xxxxxxxxx xx 27.9.2008
7/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2009
41/2009 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2010
158/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x změně některých xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 4.7.2009
218/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní řád, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2010
285/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o platebním xxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.11.2009
304/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2010
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 12/94 Xx. x x. 68/95 Xx. x sdělením XX x xxxxxx xxxxxxx chyby x xxxxxx č. 177/2005 Xx., 116/2006 Sb. x 9/2008 Sb.
Právní xxxxxxx x. 337/92 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 280/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o správě xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §30 xxxxxx XXX x. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx a obcí x České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §8 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu.
4) §3 xxxx. 3 xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Xx.
5) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
6) §40 xxxxxx č. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
7) §2 xxxxxx ČNR x. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 166/1993 Xx.
8) §7 xxxxxx x. 586/1992 Xx.
9) §9 xxxxxx x. 586/1992 Xx.
10) §7 xxxx. 2 xxxxxx x. 586/1992 Xx.
11) §9 x 10 xxxxxx x. 586/1992 Xx.
12) §15 xxxxxx x. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 160/1993 Xx. x zákona x. 307/1993 Sb.
13) §19 x 20 občanského xxxxxxxx řádu.
14) §24 xxxxxx ČNR x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx zákona č. 161/1993 Xx.
15) §1 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx.
16) §38 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x vyrovnání, ve xxxxx xxxxxx č. 122/1993 Xx.
18) Xxxx. obchodní zákoník, xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxx č. 21/1992 Sb.
19) §14 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 328/1991 Sb.
20) Xxxxx č. 58/1969 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu státu xxxx jeho nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx.
21) §7 xxxx. 2 xxxxxx x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx.
22) §63 xxxxxx x. 117/1995 Xx., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 242/1997 Xx.
23) §5 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve znění xxxxxx x. 137/1996 Xx. x xxxxxx x. 242/1997 Xx.
24) Xxxxx č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §22 xxxx. 2 zákona XXX x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx.
26) §36 xxxx. 1 a 2 zákona x. 586/1992 Xx.
27) Xxxxx č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
28) §26 x 27 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx znění č. 47/1992 Sb.).
29) Xxxxx XXX č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
30) Zákon č. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx pozdějších předpisů.
31) §44 xxxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx).
32) Zákon č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) §4 xxxxxx č. 586/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §33 xxxxxx č. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
35) §35 xxxxxx x. 120/2001 Xx.
36) §18 xxxxxx č. 320/2001 Xx., x finanční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
37) §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x. 304/2001 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
38) §2 xxxx. b) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
39) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx.
§1 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení xxxxx x. 304/2001 Xx.
40) §1 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx vlády x. 304/2001 Xx.
41) §9 xxxxxx č. 59/2000 Xx., o veřejné xxxxxxx.
42) Xxxxx č. 72/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §72 x 74 xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
45) §480d xxxxxxxxxx zákoníku.
§175f xxxxxxxxxx soudního řádu.
46) Zákon č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx.
47) Xxxxxxxxx §1 xxxx. 4 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
48) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 124/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémech (xxxxx o platebním xxxxx).
49) §200j xx 200m občanského xxxxxxxx xxxx.
50) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x registrovaném xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx.
51) §2 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 570/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 214/2006 Xx.
52) Například §56 obchodního xxxxxxxx, §8 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 357/1992 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z převodu xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 18/1993 Xx.
53) §25 xxxxxx x. 357/1992 Xx., o xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
54) Xxxxxxxxx §480a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §9 písm. x) xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
55) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Xxxxx č. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx.
57) §2 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx.