Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2010.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2009 do 31.12.2010.


Zákon o správě daní a poplatků

337/92 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení
Rozsah působnosti §1
Základní zásady daňového řízení §2
Úřední jazyk §3
Místní příslušnost §4
Dožádání a delegace §5
Daňové subjekty §6
Osoby zúčastněné na řízení §7
Svědci a osoby přezvědné §8
Způsobilost k jednání §9 §9a
Zastupování §10
Vyloučení ze zastupování §11
Protokol o ústním jednání §12
Úřední záznam §13
Lhůty §14
Místní šetření §15
Daňová kontrola §16
Doručování §17
Elektronické doručování §17a
Neúčinnost doručení §17b
Doručování do ciziny §18
Doručení veřejnou vyhláškou §19
Doručení hromadným předpisným seznamem §20
Zahájení řízení §21
Postoupení §22
Nahlížení do spisů §23
Povinnost zachovávat mlčenlivosti §24
Sankce za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost §25
Vyloučení pracovníků správce daně §26
Zastavení řízení §27
Předběžná otázka §28
Předvolání a předvedení §29
Náklady řízení §30
Dokazování §31
Rozhodnutí §32
ČÁST II. Řízení přípravné
Registrační povinnost daňových subjektů §33
Součinnost třetích osob §34
Informační povinnost správce daně §34a
Závazné posouzení §34b
Ochrana před nečinností §34c
Elektronické poskytování informací §34d
Ukončení činnosti §35
Vyhledávací činnost §36
Pokuty §37
Blokové řízení §37a
Penále §37b
Pozastavení činnosti §38
Záznamní povinnost §39
ČÁST III. Řízení vyměřovací
Daňové přiznání a hlášení §40
Nedoplatky v insolvenčním řízení §40a
Účinky insolvenčního řízení §40b
Dodatečné a opravné daňové přiznání nebo hlášení §41 §42
Vytýkací řízení §43
Stanovení daně v případě nepodání daň. přiznání nebo hlášení §44
Zákaz přenosu daňové povinnosti §45
Vyměření daně a její dodatečné vyměření §46
Zaokrouhlování §46a
Lhůty pro vyměření §47
ČÁST IV. Řádné opravné prostředky
Odvolání §48
Postup správce daně §49
Postup odvolacího orgánu §50
Stížnost §51
Námitka §52
Reklamace §53
ČÁST V. Mimořádné opravné prostředky
Obnova řízení §54
Postup při obnově řízení §55
Prominutí daně §55a
Přezkoumávání daňových rozhodnutí §55b
Opravy zřejmých omylů a nesprávností §56
Použití mimořádných opravných prostředků §56a
ČÁST VI. Placení daní
Základní pojmy §57
Ručení §57a
Příslušenství daně §58
Způsob placení daní §59
Posečkání daně a povolení splátek §60
Den platby §61
Evidence daní §62
Úrok z prodlení §63
Přeplatky a úrok §64
Prominutí daňového nedoplatku §65
Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost §66
Zálohy §67
Zvýšení daně §68
Vybírání daně srážkou §69
Promlčení práva vymáhat daňové nedoplatky §70
Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň §71
Zástavní právo §72
Vymáhání daňových nedoplatků §73
Exekuční náklady §73a
ČÁST VII. Zvláštní ustanovení k jednotlivým druhům daní
HLAVA I. Daň z přidané hodnoty §74 §75 §75a
HLAVA II. Spotřební daně §76
HLAVA III. Daň z příjmů
ODDÍL I. Společná ustanovení §77 §78 §78a §79 §80 §81
ODDÍL II. Daň z příjmů fyzických osob §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88 §89 §90
ODDÍL III. Společná ustanovení §91
HLAVA IV. Daň z nemovitostí §92 §93
HLAVA V. Silniční daň §94 §95
ČÁST VIII. Ustanovení společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná §96 §96a §97 §98 §99 §100 §101 §102 §102a §102b §103 §103a §103b §104 §105 §106 §107
č. 157/1993 Sb. - Čl. IV
č. 323/1996 Sb. - Čl. II
č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII
č. 367/2000 Sb. - Čl. V
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 554/2004 Sb. - Čl. VI
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 56/2006 Sb. - Čl. XXIII
č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII
č. 230/2006 Sb. - Čl. VI, Čl. XX
č. 270/2007 Sb. - Čl. XI
č. 296/2007 Sb. - Čl. XXVIII
ČÁST PRVNÍ
XXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxx působnosti
(1) Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxx xxxx, poplatků, xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx a xxxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxx 31) (xxxx xxx "xxxx"), xxxxx xxxx příjmem
x) xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxx rezervních xxxxx xxxxxxxxxxxxx složek státu (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx"),
x) rozpočtů xxxxxxxx samosprávných xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx
c) xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxx").
(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx činit xxxxxxxx potřebná ke xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx daní x x tomto xxxxxxx xx x procesní xxxxxxxxxxx. 13)
(3) Xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx 24) a xxxxx správní x xxxx xxxxxx orgány Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxx xx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), daňové xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
(4) Xx-xx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, právnickou xxxx fyzickou xxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx působnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxx xxxxx státním xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, 44) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx povinnost"), postupuje xx xxx jejím xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx jako xxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §63, §6769, §71 a 72, x s tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x uplatnění xxxxx šesté nezbytná; xx xxxxx za xxxxxxxx, že xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uložena, xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxx xxxxx, soud xxxx xxxx státní xxxxx, xxxxx příslušný xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xx správce daně.
§2
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx (dále xxx "daňové řízení") x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx x dbají xxx xxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxx subjektů a xxxxxxxxx osob zúčastněných xx xxxxxxx řízení.
(2) Správci xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxxxx a umožňují xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx řízení, xx. xxxxxxxxx x vybrání xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx úvahy, a xx každý důkaz xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx vyšlo xxxxxx.
(4) Daňové xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx daňové povinnosti, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daňovém xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxx, xx se x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx dozvěděly; xxxx xxxxxxxxx však xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 34). Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zproštěny xxx xx podmínek xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.
(6) Xxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx i x xxxxxxxxx xxxxxxx zahájit xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pohledávky, x xx x x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tom směru xxx xxxxx, xxxx xxxxx své povinnosti.
(7) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonů x xxxxxxx xxxxxx se xxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx či xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxxxxxx stavem xxxxxxxx právním x xxxx xx xx xxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxx subjekty xxxx x xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx daně xxx správném stanovení x vybrání daně. Xxx tom jsou xxxxxxx dodržovat zákony x xxxxxxx obecně xxxxxxx právní xxxxxxxx.
§3
Úřední xxxxx
(1) Před xxxxxxxx xxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxxx písemná xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo slovenštině x listinné xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x etnickým menšinám xxxxx xxxxxx před xxxxxxxx daně xx xxxx jazyce, musí xx však xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx tlumočníka xxxx xxxxxxx xxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak x xxxxx nebo xx xxxxxxxxx zákoně, xx xxxx u xxxxxxxxx osoby místem xxxxxx sídla x Xxxxx republice x x fyzické xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xx převážně xxxxxxx, tj. x xxxx pobývá nejvíce xxx x xxxx. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx.
(2) Xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx porušení rozpočtové xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. U odvodů xxxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx jen x xxxxxxxxx ukládání xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Nelze-li xxxxx xxxxxx příslušnost xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxxxx, xxx má stálou xxxxxxxxxx 25) xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx subjekt xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxx, x němž se xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xx xxxxxxxxxx správcem daně xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 1, xxx-xx x xxxx daní, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx, řídí se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státní hranice.
(6) X poplatků xx místně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx daně, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx x xxxxxxxxx poplatného xxxxx.
(7) X xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx, xx místně xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx, v xxxxxx xxxxx územní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx správce daně xx pak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx daně, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení.
(8) Xx-xx předmětem xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxx finanční xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxx působnosti
a) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx zdržoval,
x) xx nachází nemovitost, x xx x x xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx majetek xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) má xxxxxxxx xxxx xxxxx nabyvatel xxxxxxxx majetku nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxx xx ciziny.
(9) Xx-xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotku, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx ni a xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plátcovou xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx stejná xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx daně. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx pokladny xxx xxxxxxx nedotčena.
(10) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx daně 26) xxxxxxx, pobočkami zahraničních xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvy x xxxxxxxxxxxx xx místně xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxx úřad x xxxxx banky, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva, xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x její xxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9.
(11) Je-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správců xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx z nich, xxxxx je zahájil xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx správci xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x nejvyšším stupni xxx xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").
(12) Xxxxx-xx u xxxxxxxx xxxxxxxx xx změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx dosud xxxxxxxxx právo xxx xxxxxxx xxxx dodatečně xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Za stejné xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx materiálu x xxxxx x xxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx. X tomuto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daňová xxxxxxx, xxxxx dosavadní správce xxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxxx, plátce xxxx.), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(13) Xxxxx správce xxxx xx x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §15, a xx x xxx xxxxxxxx.
(14) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx jej ministerstvo. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(15) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 4 orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, který platební xxxxxxxxx xxxxxx.
§5
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx může xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxx příslušného xxxxxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx provést xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxx správce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx dožádání xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nadřízený xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podnětu xxxxxxx daně, může xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nadřízený xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx daně xx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx takového xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§6
Daňové xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákonem.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx příjmy, xxxxxxx xxxx úkony xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Plátcem xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědností xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx sraženou xxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx daně xx zúčastňují, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, daňové xxxxxxxx x třetí osoby. Xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx svoji totožnost.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx rozumějí
a) xxxxxx x osoby xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx mají listiny x xxxx věci xxxxxxxx x daňovém xxxxxx,
c) xxxxxx, xxxxxxxx x tlumočníci,
x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x plátci působící x xxxxx zajišťovacího x xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx obcí,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení x xxxxxxx a způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxxx x xxxxx přezvědné
(1) Každý xx xxxxxxx vypovídat xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxx, pokud xxxx xx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx nesmí xxxxxxx. Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx uložit, xxx xx dostavil xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Výpověď xxxx odepřít ten, xxx xx xx xxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx 50), xxxx, příbuzný x xxxx přímé x xxxx manžel xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, osvojitel x jeho manžel xxxx xxxxxxx, osvojenec x xxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo partner xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Jako xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, kdo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, 27) xxxx xxxxxxx uloženou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ledaže xx xxx této povinnosti xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxx, x xxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xx.
(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přezvědnou o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxx přezvědná xxxx xxx x výpovědi xxxxxx xxxxx, kdo xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§9
Způsobilost x xxxxxxx
(1) Xxxxx může xxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x brát na xxxx povinnosti.
(2) Xx právnickou xxxxx xxxxx statutární xxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx za xx xxxxxx.
§9x
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona 54), xxxxx v xxxxxxx xxxxx zmocnění xxxx povinnosti xxx xxxxxx daní stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx dědictví a xxxxxxxxxxx správce, mají xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§9x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 296/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2008
§10
Zastupování
(1) Xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx samostatně xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jednají xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. 28) Xxxxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx ustanoven, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxx, xxxxx pobyt xxxx xxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx nezmocnil xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx ustanoví xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vzniknou xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx jejím xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož si xxxxx. V téže xxxx může mít xxxxxxxx xxx jednoho xxxxxxxx. Xxxxxxxx jedná x xxxxxxx xxxx xxxx udělené písemně xxxx xxxxx do xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx plná xxx xxx daňové xxxxxx neomezená.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx jednal x xxxxxxx xxxxxxxxx x daňovým subjektem xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx výzvě xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxx xxxx xxxxx daňový xxxxxxx x zástupce xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx jednání xxxxxxxx daňového subjektu xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx daňových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx spoluvlastníky xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxx neučiní xxx xx výzvu, xxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxx xxx a xxxxxxxx o tom xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§11
Vyloučení xx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nepřipustit xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx došlo xx střetu se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx subjektů x xxxxxxxx xxxxxx zastupovaných xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx daňový xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx") 29), xxxxxx xx xxxxxxx xxxx vyloučit x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx řádných x mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, i xxxx xx jinak xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxxxx zástupce, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxx pouze xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx povinností x xxxx, xxx nimiž xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47).
§12
Protokol x ústním xxxxxxx
(1) X xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx. 25)
(2) X xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxx a kdy xxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx, označení hlavního xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx průběhu, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx listin odevzdaných xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxx návrzích xxxx xxxxxxxxx apod. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx jeho xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou i xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx věci x rozhodnutí xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx podepisují po xxxxxxxxx se s xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jednání xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x něm, xx xx tak stalo x xxxx uvést, xx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opraveno xxxx xxxxx změněno. Xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxx čitelná. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx být xxxxxxxx schválen a xxxxxxx skončeno. Odepření xxxxxxx, xxxxxx tohoto xxxxxxxx x námitky xxxxx obsahu xxxxxxxxx xx v xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vliv xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xx xx třeba xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx osoba xx xxxxxxx zúčastněná xxxx podpisem protokolu, xxxxx xxxx okolnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedením důvodu.
(5) Opis xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(6) Správce xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx chyby v xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxx samostatně xxxxxxx.
§13
Úřední xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mající xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxx, oznámení, poznámky, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx záznamů xx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx vztahující x xxxxxxxx xxxxxxxx daně. Xxxxxx xxxxxx podepíše xxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx ho vyhotovil, x xxxxxxxx data. X xxxxxxx záznamu xxxxxx též na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx náležitosti úředního xxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§14
Lhůty
(1) Není-li xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, určí xxxxxxxxxx lhůtu rozhodnutím xxxxxxx daně. Zároveň xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx úkony xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx před uplynutím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxx lhůtu, xxxxxx správce daně xxxx prodloužení lhůty xxxxxxx x xxxx, xxxxx x den xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx však xxxxxx xxxxxxx delší xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx o xxxx je žádáno.
(4) Nerozhodne-li xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x prodloužení xxxxx xxxx xxxxxxxxx žádané xxxxx, považuje xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx povolené. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx podané žádosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx po uplynutí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kolik xxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx žádosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Prošla-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx závažných xxxxxx povolit navrácení x xxxxxxxx xxxx, xx xx obnovit xxx xxxxx x xxxxxxxx lhůtu novou. Xxxxxx o xxxxxxxxx x předešlý xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx do třiceti xxx ode dne, xxx u žadatele xxxxxxxx důvody xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx nelze xxx prodloužit ani xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(6) Xx xxxx lhůty xx xxxxxxxxxxxx den, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xx svým xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx shoduje xx xxxx, kdy xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lhůty. Xxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
(8) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx den xxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxx xxxx správci xxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx.
(9) Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dojde-li čitelná 37) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 38) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx schránky xxxxxxx daně 56).
(10) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxx prodloužit xxxxx xxxx povolit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx také u xxxxxxx a mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx práva xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, uplynul-li xxx xxx skončení xxxxxxx xxxxx xxxxx rok.
(12) X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx zachovanou, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
(13) Xxxxx rozhodnutí x žádosti xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stav xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(14) X xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §60.
§15
Xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx šetření xxx x xxxxxxxx xxxx, xxx i u xxxxxx xxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx služebním xxxxxxxx xxxxxxxxxx správce daně.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxx, zejména x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx přístup xx xxxxx provozní xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxx dopravních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx písemnostem, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Toto xxxxx xx též, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx má xxxxx provést xxxx xx vyžádat z xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpis xxxx xxxxx, x to x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nosičích xxx xx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx o používaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém byly xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx daňový xxxxxxx xxxxxxxx dani xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx prostranství xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xx občanským xxxxxxxx, xxxxxxxx jiným xxxxxxx dokladem, xxxx xxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pomoc xxxxxxxxx x účinnému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx šetření xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx správci xxxx xxx xxxxxxxx doklady x xxxx xxxx xxxx svůj xxxxxxx. Xxx tomto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §16 xxxx. 7.
(7) Pracovník správce xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daňovém xxxxxx. K xxxxxx xxxxxxxx přistoupí zejména, xxxxx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx obchodního xxxxx nebo věcí, x jeho xx xxxxxx množství, ceně, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx x souvislosti x jeho či xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx. X rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxx. Věci, xxxxx xxxxx na místě xxxxxxxxxx zajistit, může xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxx xx xx xxxxx. Je-li xx xxx dokazování xxxxxxxx xxxx vhodné, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajišťovaných xxxx. Xxxxx odebrané xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx to jejich xxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38. Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxx jejich vlastníkovi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx nebo si xxxx xxxxxxxxx, a xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx x xxxx volně xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx správce xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx oprávněný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pracovník xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx pracovník správce xxxx opis xxxxxxxxx xxxxx, x xxx x xxxxxxxxx došlo, x bez její xxxxxxx.
§16
Xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daňový xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx místě, kde xx to xxxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx. Daňová xxxxxxxx xx provádí x xxxxxxx nezbytně xxxxxx xxx xxxxxxxx účelu xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx subjekt, x něhož je xxxxxxxxx daňová kontrola, xx ve vztahu x xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx
x) xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x uložení xxxxxxxx x jiných xxxxxxx,
x) xxxxxxxx vhodné xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) předložit xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxx x účetní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účetní xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, a podat x xxx ústně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má-li xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx x xxxxxx úplnosti, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx správce daně xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3,
x) nezatajovat xxxxxxx, xxxxx má xxxxxx subjekt k xxxxxxxxx xxxx o xxxxx xx xx xxxxx, kde se xxxxxxxxx,
e) předložit xxxxxxx xxxxxxxxxx prokazující xxxx tvrzení x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx vstup xx xxxxx provozní xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x podnikání, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, dále xx xxxxxxxxxxx xxxxx x umožnit xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx věci mimo xxxxxxx kontrolovaného xxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxx, xxxxx neprovozují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx přiměřeně.
(4) Xxxxxx xxxxxxx, u xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx
x) xx xxxxxxxxxx služebního průkazu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, které xx sám xxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx námitky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx,
x) klást xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
f) vyjádřit xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontroly x xxxxxxxx uvedenému xx xxxxxx, xx způsobu xxxx zjištění, xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx,
x) nahlížet u xxxxxxx daně xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx dokladů.
(5) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) si xxxxxx xxxxxxx nemůže xxxxxxxx, xx-xx xxx daňové xxxxxxxx přítomen statutární xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx podle odstavce 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nadřízený xxxx, vůči němuž xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx námitce vyhoví x xxxxxxx nápravu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx odvolat.
(7) Xxxxxxxx dokladů x jiných věcí xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. g) potvrdí xxxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Tento xxxxxx se xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, zavlečeny xxxx xxxxxxx jinak xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx. Xx zvlášť složitých xxxxxxxxx, xxxxxxx je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx věci xxxxxxxx vnější xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán přímo xxxxxxxxx správci xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx samostatné xxxxxxxx.
(8) O xxxxxxxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x daňové xxxxxxxx. Xx projednání xxxx zprávy xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pracovník xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx musí xxx xx zprávě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výslovně xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx podpisu zprávy xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně, xxxx xxx součástí xxxxxx x daňové xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Odmítne-li xxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxx xxxx xx xxxxxx převzetí x xxxxxxxxxx vyhýbá, odešle xx mu x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(9) Xxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx součinnost Xxxxx xxxxxxxxx komory (dále xxx "Komora"); xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx seznámit se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx informací xxxxx xx přítomnosti a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, kterého xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx z xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx. Stanovisko xxxxxxxx Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx daně povinen xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8.
(10) Odmítne-li zástupce Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účasti xxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zničit xxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxx zmařen xxxx daňové xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx musí xxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Komoře. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx odkladu xxxx, xx xxxxx uplyne xxxxx x podání xxxxxx podle xxxxxxxx 11; byl-li xxxxx xxxxx včas xxxxx, Xxxxxx x nimi xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 11.
(11) V xxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 10 xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce daně xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 49).
§17
Doručování
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx může xxxx xxxxxxx i svými xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx x bytě, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx, jíž xx xxx doručeno (xxxx jen "xxxxxxxx"), xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poradci xx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, nebylo-li přijetí xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx xx doručit všude, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx písemnosti,
x) x xxxxx xxx xxxxxxx výslovně xxxxx,
b) je-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx běhu xxxxx, xxxxx nesplnění xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx spojeno x xxxxxx xxxxx,
x) stanoví-li xxx xxxxxxx daně.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, uloží xxxxxxxxxxx písemnost x xxxxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx u obecního xxxxx a příjemce x xxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxx xx xxxxxxx, považuje xx xxxxxxxx den xxxx lhůty xx xxx doručení, x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx domovní nebo xxxx adresátem užívané xxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxx i bez xxxxxx xxxxxxx vhození xxxxxxxxxx do xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx vrátí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx daně.
(6) Xxxxxx-xx příjemce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx to xxxx doručovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xx-xx xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx daňové xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovým xxxxxx xxxxxxxx i xxxx zástupci. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx něco xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx.
(8) Xx-xx příjemce, xxxxx xx zdržuje x xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxx xx písemnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(9) Písemnosti xxxxxx xxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx, xxxxxxxx xx písemnost, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx rukou tomu, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx písemnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, ustanovil-li xx xxxxxxxx u xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásilek.
(10) Xxxxxxxxxx určené xxxxxxxx poradci xxxxx xxx doručovány xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx byli xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(11) Xxxxxxxx osobám xxxxxxxx x odstavci 7 xx 10 platí xxxx doručení příjemci.
(12) Dokladem o xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemci xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem.
(13) Nemůže-li příjemce xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx svědek x připíše xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx zemřel xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nastávají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx.
§17x
Elektronické xxxxxxxxxx
Adresátovi, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx datovou xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 56).
§17x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxx xx ze xxxxxxxxx xxxxxx nemohl xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx, může požádat xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx 15 xxx ode xxx, xxx xx xxxxxxx s doručovanou xxxxxxxxxx skutečně xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 6 xxxxxx xxx xxx doručení.
(3) Xxxxxx-xx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x neúčinnosti xxxxxxxx; xxxxxxxxx se pak xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx §47 a 70 xxxxxx xx marného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx do dne xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx směřujícího xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx.
§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 301/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009
§18
Xxxxxxxxxx xx ciziny
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxx, a xxxxx xxxxxx mít xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx úřední xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vlastních xxxxx příjemce, xxxxx xx písemnost na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dovoluje-li xx země xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doručováno do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.
§19
Doručení xxxxxxxx vyhláškou
(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 xxxx. 2. Stejně xx xxxxxxxxx x x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx svého xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx ohlásil xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx xx provede xxx, xx se xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx uložení xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx označením. Oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx písemnost xx být příjemci xxxxxxxx, a xxxxxx x místě příjemcova xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx zajišťují xx xxxxxxxx příslušného správce xxxx orgány xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxx doručení.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisným xxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx daň xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nahlédnutí xx dobu třiceti xxx; počátek x xxxx vyložení xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx hromadným předpisným xxxxxxxx xx provede xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx daně xxxxx stanovené, xxxx, xx kdy je xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxx xxx nahlédnout. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxx daňová xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dožádání příslušného xxxxxxx xxxx orgány xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§21
Zahájení xxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxx, kdy byl xxxxxx subjekt nebo xxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxx to xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxx tento xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx daňové subjekty x své xxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx odeslána xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky.
(3) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx věcech, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, odvolání xxxx., xxx učinit xxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx datovou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Ten, xxx xxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 39) uvede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vede xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx připojí x xxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vůči xxxxxxx daně za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx přenosových xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx do 5 xxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, potvrzen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3. Xxxx xxxxx xxxx první xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx souhlasu xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx lhůtu xxxxx prodloužit xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(6) Pro xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, i xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxx, xxxx xx týká x xx xx xxxxxxxx.
(7) Podání xx činí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a na xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dat, jehož xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Přijetí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx potvrzuje xxxxx xxxxxxxxxx zařízením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x identifikací xxxxxxxxxxx zařízení, na xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
(8) Má-li xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx způsobilé x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxx je xxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx, xxxxxx správce xxxx xxxxxxx, odstranil. Současně xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx neodstraněním. Xxxxx xx den zahájení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx správce xxxx xxxx pokud je xxxxxxx xxxx lhůty xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, běh xxxxx xx vydáním xxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxxxx a xxxx xxxxx počne xxxxx xx xxx dne, xxx dojde k xxxxxxxxxx vad.
(9) Xxxx-xx xxxxxx opraveno xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se na xx tak, jako xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx v xxx původního podání. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxx, považuje xx za podané xxxx, kdy xxxx xxxxxx xx opravě. Xxxxxx-xx xxxxxxxx výzvě xxxxxxx xxxx, hledí xx xx xxxx xxxxxx jako xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§22
Postoupení
(1) Není-li xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx připsána, příslušný x projednání věci x k xxxxxxxxxx, xx povinen podání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxx x u xxxxxxx daně, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Dojde-li xxxxxxx xxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx nespadá xx xxxx působnosti, ani xx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxx daně, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§23
Xxxxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx týkajících se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jednání.
(2) Xxxxxx subjekt xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výlučně xxx xxxxxxx správce xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daňových xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxx xxxxx průběh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx záznamu. Xxxx xxxxxxx při nahlížení xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx před jinými xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx daně všech xxxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxx xxxxxxx xxxx xx spisového xxxxxxxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxx nebo xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx potvrzení x xxxxxxxxxxxxx tam obsažených, xxxxx jejich xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx daňovému xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx, x xxxxx mu xxxx xx spisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx nahlížel.
§24
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx i třetí xxxxx, které byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxx daňovém xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx x souvisejících s xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx daňovém xxxxxx musí xxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx daně mohou
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jinému xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, dále xxx odvolacímu xxxxxx xxxx xxxxx, projednávají-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x daňové xxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx dlužníkovi, xxxxx-xx insolvenční xxxxxx x xxxxxxxx dlužníka, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx, jímž xx xxxxxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx posuzování jednotlivých xxxxxxx x xxx xxxxxx dohlídkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx oprávnění; pracovníci xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pod xxxxxx podle §25 xxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx zobecněné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx stanoví zvláštní xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx povinnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částek xxxx. u xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx výnos xxxxxx xxxx náleží podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) využívat xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x přestupku, který xx vymezen x xxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx správě xxxx výkonem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx daňovém xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x účelu.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x) vůči Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 30)
x) jestliže xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, že xxx spáchán x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx daně, pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobné xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx platby x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daňovém řízení. Xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx xxxx státní xxxxxxxx a po xxxxxx obžaloby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 3)
c) při xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxx ohledně xxxxxxxxx xxxx padělání x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx daňové xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x nálepkách a xxxxxx předmětech x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x nálepkách x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x pozměňování xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx výroby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňových, xxxxxxxxx x písmenu b), x to v xxxxxxx nezbytně xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx souvislosti xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x pozměněných xxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx výkonu pravomoci xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osob, xxxxx xx jich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx nutném x jejich xxxxxxxxx,
x) xxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 41)
x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám xxxxxxx xxxxxxxxx vnitra
1. xxx vyhledávání xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti,
2. xxx boj proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zdrojů, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností, xxxxxxx x organizovaným zločinem,
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx činech spáchaných x oblastech xxxxxxxxx xxx body 1 xx 3,
x) xxxx Xxxxxxxxx ochránci xxxx, xxxxx provádí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) vůči Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 46),
j) při xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo x financování xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx povinni xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx získaných x daňovém xxxxxx
x) orgánům sociálního xxxxxxxxxxx 24) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx daní x xxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx jednotlivých xxxx, majících xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x základu xxxx xxxx dílčím základu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxx x xxxxxx z příjmů xx úpravě xxxxx §5 a 23 xxxxxx x daních x xxxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, 22) a Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 23) xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx x příjmů; xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx činnosti x xxxx xxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx z příjmů xx xxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxx x nezdanitelnou xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxxx dítěte, manželky xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx o xxxxxxx daně z xxxxxx, x podnikání x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxxxx a ostatních xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxx x výživném,
x) xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x výši xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx z xxxxxx xx zaměstnance - xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, na které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx §35 xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,
x) statistickým orgánům xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx oprávněných z xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) zdravotním xxxxxxxxxxx 6) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx z xxxxxx včetně údajů x xxxx příjmů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx majících xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti,
i) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx a xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx neoprávněně xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx orgány Xxxxxxxx xxxx,
x) Ministerstvu xxxxxxx údaje o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státních xxxxx, xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 36)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxx xxxxx nezbytné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, 42)
l) xxxxxxx xxxxxxxx 45) xxxxx x plnění daňových xxxxxxxxxx zůstavitele,
m) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxx"), ve xxxxx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xxx ohlašovatel xxxxxxxx xxxx žadatel x xxxxxxx xx xxxx xxxx na xxxx xxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přitom xxxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxx x informací xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, mlčenlivostí xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx podle §25 xxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11. Xxxxx, x xxxx xxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, sdělují xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vždy již xxx jejich výslovného xxxxxxxx.
(7) Pracovníci xxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, provozovatelů xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx výkonu této xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx řízení.
(9) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx považuje x xxxxxxx vědomostí získaných x xxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx újmu.
(10) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti.
(11) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vytvoření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx odstavce 1. Xx xxxxx x xxx využívání x xxxxxxxx přístupu xx xxxxx evidovaných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§25
Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xx porušení povinnosti xxxxxxxxxx mlčenlivost (§24), xxxxx nejde o xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx správce xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 500000 Xx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §24 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Porušil-li xxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx, ukládá xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Stejnopis xxxxxxxxxx x uložení pokuty xxxxx finanční ředitelství xxxxxxxx xxxxxxxx dotčenému xxxxxxxxx mlčenlivosti.
(3) Xxxxxxxx pokuty nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x náhradě xxxxx.
§26
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx z xxxxxxxx řízení vyloučen xxxx, xxxxxxxx by xxxxxxxxxx o daňových xxxxxxxxxxxxx vlastních nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x daňového xxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx se x xxxx věci xxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx stupně.
(3) Daňový subjekt, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx i xxxxxxxxx správce xxxx xxxx povinni neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxx pracovníkovi xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx, x xxxxx nepodjatosti xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx, xxx xxxx rozhodnuto o xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx jen xxxxxxxx úkony.
(6) X vyloučení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vedoucí pracovník xxxxxxx xxxx. Rozhodnout x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(7) Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx přípustné xxxxxxxx.
§27
Zastavení xxxxxx
(1) Xxxx-xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, daňové xxxxxx xx zastaví, xxxxxxxx
x) xxxx navrhovatel xxxx svůj xxxxx xxxxx, xxx o xxx xxxx rozhodnuto, xxxxx xx zákon xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxx xxxxx řízení, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x nebo xxxxxxx x to xxxx xxxxxxxxx,
x) bylo xx věci xxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx),
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx poplatková xxxxxxxxx stanovená zvláštním xxxxxxx ani xxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx důvod řízení,
x) jde o xxxxxxxxxxx podání.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx nedoručuje, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutím, která xx doručují, xx xxx xxxxxxx.
§28
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Vyskytne-li xx x řízení xxxxxx, o xxxxx xxx pravomocně rozhodl xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx správce xxxx x takové xxxxxx učinit xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podnět k xxxxxxxx řízení.
(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx x kým xxx spáchán xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx občana.
§29
Předvolání x xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx upozorní xx xxxxxx xxxxxxxx nedostavení xx, xxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxxxxx. Předvolání xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X případě, že xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nedostaví xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx příslušníka xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v němž xx předvolaný xxxxxxxx xxxxxxx
§30
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nese xxxxxxxxx správce xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a nákladů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Pokud xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x ušlého xxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxx x správce xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) znalci, xxxxxxxx a tlumočníci, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, podle zvláštních xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx listiny x xxxx věci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daně, xx xxxxx výzvu se xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx dnů, xxxxx xxxxx xxxxx zaniká.
(3) Zúčastní-li xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxxxx xxxx daňového xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jí odměna xxxxx zvláštního xxxxxxxx. Xxxx-xx výše odměny xxxxxxx předpisem stanovena, xxxxxx xx náhrada xxxxxx vynaložených xxxxxxx, xxxxxxx hotových xxxxxx x xxxxxxxx prostředků.
(4) Xx-xx správcem xxxx xxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx zástupce podle §10 xxxx. 1 x 2, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ušlého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx zástupce xx xxxx xxxxxx vykonal. Xxxxx xx xxxxxxx x správce xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx předloží xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx průběžně, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poté, xxx xxx učiněn xx xxxx poslední xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xx nelze odvolat.
(5) O uplatňovaných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx poukáže xx xxxxxxxx oprávněných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx doručení.
(6) Xxxx xxxxxx xxxxxxx ušlého výdělku x xxxxxx xxx xxxx stanovení x xxxxxx, xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxxx příjmu xx závislé xxxxxxxx x funkčních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§31
Dokazování
(1) Dokazování provádí xxxxxxx daně, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx z jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxx stanovení daňové xxxxxxxxxx byly xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxx x tom xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Vždy xxxx provede xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stavu věci. X xxxxxxxxx svědecké xxxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxx včas xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx známé xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznámené xx Xxxxxx zákonů České x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxx prostředků xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxx stanovení daňové xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx získány x xxxxxxx x obecně xxxxxxxxx právními xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx daňových xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.), x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx listiny, xxxxxx x daňových kontrolách, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o místním xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vedené xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x nim xxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx x správce daně. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx daňové řízení xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx důkazní xxxxxx xxx osvědčí, xxxxx x předložených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx daňový subjekt xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovit dokazováním xxxxx odstavců 1 xx 4, xx xxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx x daňovým xxxxxxxxx.
(6) Pomůckami xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxx zejména xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x veřejných záznamů, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, znalecké xxxxxxx x výpovědi xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx přezvědných, zprávy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx jak z xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Dojde-li za xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx ohledně daňového xxxxxxx x výše xxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 x daňový základ x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx spolehlivě xxxxxxxx xxx podle xxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx správce xxxx, xxxx správce xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx daně a xxx xxxxxxx. Tato xxxxxx x sjednané xxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) doručení xxxxxxxxx písemností xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx právní domněnky x nebo xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx evidencí xx záznamů, xxxxxxxx xxxxxxx subjektem,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatnění zákonných xxxxxx.
(9) Xxxxxx xxxxxxx prokazuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, hlášení a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx průkazu xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx daňového xxxxxx xxxxxx.
NÁLEZ Xxxxxxxxx xxxxx XX
§32
Rozhodnutí
(1) X xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxx rozhodnutí xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxx-xx xxx řádným způsobem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx jednací, případně x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx vydání xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí,
d) xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx bylo rozhodováno, x jde-li o xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxx x místu, xxxx a formě xxxxxx opravného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx vyloučení odkladného xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřeného pracovníka xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx razítka xx xxxxxxx znakem; xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikátem.
(3) Xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx daňový xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx správce daně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx xxxxx nebo je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx známé x xxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx případě xxxxxxx xxxx xx tento xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx dokazování, xxxxxxx xxxx dále xxxxx, xxxxx skutečnosti xx xx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx úvahami xx xxx hodnocení xxxxxx xxxxx a xxx xxx xxxxxxxx xx právní xxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxxx zkrácena xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx, uzná správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do šesti xxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx i chybějící xxxx xxxxx xxxxxxx x formě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůta delší xxx zákonná, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(6) Xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, projedná xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxx, xxxx by jej xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitostí, xxxxx xxx povahy rozhodnutí xxxx být xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x nejde-li xxx x zřejmou xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ověří správce xxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dodatečného platebního xxxxxx xxxx hromadným xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx-xx xx vyměřená xxx od xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx, xxx xxxxx x odvolací xxxxx x sdělení xxxxxx xxxxxxx xxxx stanoveným xxxxxxx základem a xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx následuje xx xxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 9, x xxxxxxx xxxx, xxx xxx daňový xxxxxxx vyrozuměn o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(11) X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx výrok xxxx xxxxxxxxx. Odůvodnění není xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx vyhověno xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
(12) Rozhodnutí, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředek, xx x xxxxxx xxxx.
(13) Xxxxxxxxxx xx vykonatelné, jestliže xxxxx xxxx nelze xxxxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x uplynula-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXX XXXXXXXXX
§33
Xxxxxxxxxxx povinnost daňových xxxxxxxx
(1) Poplatník, xxxxx obdrží xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské činnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, 26) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx přihlášku x registraci u xxxxxx příslušného správce xxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávnění xxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxx, kdy xx xxxxxxxxx podle příslušných xxxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxxx podnikatelskou činnost.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx příjmy xxxxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxxxx je povinen xxxxxxx správci daně xx xxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxx provozovny x její xxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx před xxxxxxxx xxxx xxxxx provozovny xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x registraci u xxxxxxx xxxx nejpozději xx patnácti xxx xx xxxxxx povinnosti xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx ni xxxx daň xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx vznikla xxx xxxxxxxx xxxx jednorázová xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, nemá-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiné xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx poplatníky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx je xxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx.
(6) Při xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx své xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávnění podle xxxxxxxx 1. Xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu xxxx fyzickou xxxxx, xxxxx je podnikatelským xxxxxxxxx, xxx čísla xxxx u xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx příslušnosti xxxxxxx xxxx, xxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx u xx přicházejí x xxxxx, a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx uvede xxx xxxx statutární xxxxx x případně xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx orgánu za xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, uvede xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx-xx se zahájením xxxxxxxx spojena i xxxxxxxxx xxxxxx zálohu xx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxx v xxxxxx, xxxxx nemá přiděleno xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 6, zejména xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx, je povinen xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, splní xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 7 xxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 51).
(9) Xx-xx daňovým subjektem xxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, která xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx nemovitý xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx dani podrobené xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x získání xxxx podrobených xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx předkládá na xxxxxxxxx vydaném ministerstvem, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8. Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx o xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, zda xxx již někdy xxxxxx registrován x xxxxx xxx, xxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxx, jaké bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jméno xxxx xxxxx, pod xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxx odňata xxxx xxxxxxx, xxxxxx, x nichž xx xxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx tiskopisu, xxxxx-xx o údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx jednotlivých daní.
(11) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx vysvětlil, xxxxxx, xxxxxxx a doložil x xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxx xx daňový xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxx i lhůta xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxx x porušení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nedošlo.
(12) Xxxxxxx xxxx přidělí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxxxxx zákon. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxxx předložit xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxx správce xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx vyznačí.
(13) Xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx kód "XX" a xxxxxxxx xxxx, kterou xxxxx xxxxxx identifikátor. Obecným xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx osoby xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx zákon, x x právnické xxxxx identifikační číslo. Xxxx-xx xxxxxx identifikátor xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(14) Xxxxxxx-xx xxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx daně x úřední povinnosti xxxxxxxxxx, jakmile xxxxxx xxxxxxxxxxx zakládající tuto xxxxxxxxx.
(15) Xxxxxxx-xx xxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7, provede xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změny x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakmile xxxxxx xxxxxxxx skutečnosti.
(16) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x něho xxxxx xx změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, oznámí xxxx xxxxx xxxxx dosavadnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx osvědčení xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx je daňový xxxxxxx povinen předložit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx nového xxxxx xxxx xxxxxxxx, který xx vydá xxxx xxxxxxxxx x registraci x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx přeregistrací zůstává xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednotlivým xxxxx xxxxxxxx.
(17) Xx-xx správcem xxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jak xx do xxxxxx xxxxxxxx subjektů, tak xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(18) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx daňových xxxxxx.
§34
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
b) poskytují xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx, nebo
x) provádějí xxxxxx x případech, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
x) xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a vymáhání xxxx,
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 2.
(2) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxx, tak s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx, který dohodne xxxxxxx daně se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx získání informací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx informací xxxxx, a o xxxxx, x xxxxx xxx výdej xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx.
(3) Státní kontrolní xxxxxx 7) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x daňovým xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxx xxxxx xxx důkazním xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx vydat xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(5) Právnické xxxxx x fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti 8) xxxx x xxxxxxxx, 9) které xxxxxxxxx xxxxxx fyzickým xxxxxx za xxxxxx xxxxx samostatně výdělečnou xxxxxxx 10) nebo xx pronájem 11) x x těchto xxxxx nesrážejí xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oznamovat svému xxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úhrada xxxxxx 40000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x důvod xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxx provedena.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení 4) jsou povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxx o xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx tyto xxxxx xxxxxx x přehledu xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 12)
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx správcům xxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxx plátců xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění x xxxxx x výši xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx osoby uvedly x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 14)
(8) Xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správcům xxxx na jejich xxxxxxxx též i xxxx xxxxxxxxxxx pojistného x vracení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx x těmto úhradám xxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazečům x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením zařazeným xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přípravy xxx xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx činnost. 43)
(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně údaje xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx daňových xxxxxxxx.
(11) Banky x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx účtů, xxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x jejich pohybu x xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 16). Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků jako xxxxxxxxx 48).
(11) Xxxxx 15) jsou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vyžádání správce xxxx čísla xxxxxxxxxx xxxx, jejich vlastníky, xxxxx účtů x xxxxxx xxxxx x xxxxx x úvěrech x vkladech. 16)
(12) Xx výzvu xxxxxxx xxxx je xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx o poštovních xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx umožnit xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx způsobem.
(13) Xxxxxx spojů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dálnopisných x xxxxxxxxxxxx stanic, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx seznamech.
(14) Pojišťovny jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx nebo správci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pokladně do xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nahrazující příjem xxxx výnos xxxxxxx xx zvláštním právním xxxxxxxx, 32) fyzickým xxxxxx, pokud vyplacená xxxxxx xxxxxxxx 25&xxxx;000 Xx, a to xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx plnění, x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxx-xx xx o příjem xxxxxxxxxx xx daně. 33)
(15) Vydavatelé xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pod xxxxxxx.
(16) Xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xx xxxxx správce daně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a skutečné xxxxxxxx xxxx přepravovaných xxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxx.
(17) Právnické a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx na území Xxxxx republiky, x xxxxx provozovny xxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx sídlem či xxxxxxxxx x zahraničí, xx jehož xxxxxxx xxxx xxxxx ke xxxxxx stálé provozovny. 25)
(18) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob.
(19) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxx předáním xxxx zveřejněním x xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zachovávání xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
§34x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
(1) Správce xxxx xx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx podatelna xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x úřední xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx x něj xxxxxx xxxxxx ústně do xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx spisu,
x) xxxxxxxxxxxxx adresu xxx xxxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx podání v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx kvalifikované certifikáty xxxxxxxxx, 40) a
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx desce nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§34x
Xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Daňový xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx daňových xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx daňovém xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.
(3) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx je při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x době xxxxxxxxxxx x xxxxxx povinnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vydáno.
(5) Xxxxxxx-xx se xxx xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nepravdivých xxxxx daňového xxxxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z rozhodných xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx běh započal xx xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, x xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí právní xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nestanoví lhůtu xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x daň, která xx xxxxxxxx xx xxxxxx x jednotlivé xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x závazném posouzení xxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právní xxxx.
(7) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx bylo xxxx xxxxxxxxxx vydáno, x xxx, v němž xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Zrušené rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důsledků, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nastaly xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zrušovacího xxxxxxxxxx.
§34c
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, že xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxxxxxx průtahů, xxxxxxx
x) xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx ode xxx, xxx byl xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx x soustředění xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx uplynula xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx úkon, xxxx
x) xxxxxxxxx úkon xx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Nadřízený správce xxxx podnět xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx správci xxxx, který zásadu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx xxxxxxx, odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nedojde-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx zásadu xxxxxxx, xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zjedná xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xx své xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx sám xxxx pověří xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx bezodkladně.
(3) X provedených opatřeních xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jej x xxx, které podklady xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx nečinnosti učiní xxxxxxxxx xxxxxxx daně x tehdy, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.
§34x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx daně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx shromažďované xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x členění, x xxxxx xxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxxxx (xxxx xxx "schránka") xx společném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x aktuálnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve schránce xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně; xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 2, xxx xx xxxxxxxxx vybaven xxx zřízení schránky, xxxxxx rozsahu a xxxxxxx informací x xxxx schránce xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxx nebo zrušení xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx daně místně xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, 3 x 4 pouze xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxx xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx x tvaru zveřejněném xxxxxxxx daně. Správce xxxx rozhodne x xxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx xx 15 xxx od obdržení xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxx xxx nahlížení xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx oprávněna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xx základě xxxx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxx zveřejněném xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přístup x xxxxxxxxxx ve schránce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx přihlášky xxxxxxx xxxx učiní úřední xxxxxx xx spisu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nebo pracovník xxxxxxxx statutárním orgánem xxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx tehdy, jsou-li xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednat xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx získané xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx technickém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx zmocnění xxxx pověření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx zřizuje.
§34d xxxxxx právním předpisem x. 267/2006 Xx. x účinností xx 1.7.2006
§35
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxx zjištění, xx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx za xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxx podléhající xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx současně se xxxxxxx x xxxxx x obchodního rejstříku xxxx zápisu xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx si xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x ukončením činnosti xx xxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Proti xxxxxxxxxx správce xxxx x xxxxxxx daňového xxxxxxxx podle odstavce 2 se xxx xxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nejdříve xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxx je xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx daňovému subjektu x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx jinému xxxxxxxx, xxxxx vede xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§36
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zjišťovat xxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxx xxxx sdružovat xxxxxxxxx x informační systémy xxxxxxxx k rozdílným xxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxx činnosti xx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx šetření.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x bez xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x její xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx daňovém xxxxxx
§37
Xxxxxx
(1) Tomu, xxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx nebo zvláštního xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona, může xxxxxxx daně opakovaně xxxxxx pokutu xx xx xxxxxxx xxxx 2000000 Xxx. Opakovaně xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx dosavadní uložení xxxxxx x nápravě x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx pokut xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x následkům protiprávního xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx od xxxx xxxxxxxx. Včas xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxx-xx xxxxxx sankci xxxxx §68 xxxx xxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx sankci xxxxxxxxxxx.
(5) X řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(6) Xxxxxx nelze uložit, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx pokutu xxxxxxx xx xxxxxxxxx po xxxx letech od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§37a
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxxxxx 5000 Xxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx x blokovém xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx tam xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx uložení xxxxxx x blokovém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x blokovému řízení, xxx v xxxxxx xxxxx §37 uložit xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxx povinni své xxxxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx x xxx x xx xxxxxxxx xxxx právní povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx blok platí xxxxxxxx xxxx stvrzenka x xxxxxxxxx xxxxxx xx místě x xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx a další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§37x
Penále
(1) Xxxxxxxx subjektu xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vyměřené daně xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx snížené xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx oproti xxxxxxxx známé xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx
x) 20 %, xx-xx xxx xxxxxxxxx,
x) 20 %, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 %, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxxxx.
(3) Správce daně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dodatečném xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx splatné x náhradní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx dodatečného xxxxxxxx přiznání nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, penále x částky, xxxxx xx x něm xxxxxxx, xxxxxxxx.
§38
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x opakovanému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx které již xxxx xxxxxxx pokuta xxxxx §37 a xxxxxxx xxx tom xxx dodatečně xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx daně xx na xxxx xxxxxxx xxx pozastavit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, jejíž xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx povinnosti subjektem xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx stanovení xxxxxxxx základu x xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx vyzve xxxxxx xxxxxxx x dodatečnému xxxxxxx jeho povinnosti x xxxxxxx xx xxx to xxxxxxxxxx xxxxx. Xx výzvě xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx nebude-li jí xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daňovému xxxxxxxx. Xxxxx této xxxxx xx lze xxxxxxx xx osmi xxx xx doručení výzvy. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx marně xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx vydat rozhodnutí x pozastavení činnosti xxxxxxxx subjektu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx naložení s xxxxx xxxxxxxxxxxxx zkáze, xxxx-xx xxx xxxxxxxx x xx části xxxxxxxx majetku xxxxxxxx xxxx, vůči xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxx x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx uplatní.
(5) Xxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxx činnosti se xxxxxxxxx tak, xx x xxxxxxxxxx uvedený xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx úřední xxxxxxxx. Daňový subjekt, x xxxxx došlo x pozastavení xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx všechny xxxxx xx xxxxx zajištěného xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxx.
(7) Je-li xx xxxxx x vhodné, xxxx kromě xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x uzamčený xxxxxx majetek vlastním xxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxx pozastavení xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(9) Xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxxx, xx komukoliv zakázáno xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nakládat xxxx xx xxx xxxxxxxxx.
(10) Ukáže-li xx během pozastavení xxxxxxxx xx straně xxxxxxxx subjektu nezbytná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxx xx souhlasem správce xxxx a x xxxx přítomnosti.
(11) Xxxxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxxxxx subjektu z xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti nenabylo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§39
Záznamní xxxxxxxxx
(1) Správce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx evidence xxxxxxxxx xxxxxx závaznými xxxxxxxx xxxxxxxx vedl xxxxxxxx xxxxxxx, potřebné pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x daně.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx, proti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Součástí xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx zaznamenávaných xxxxx a xxxxxx xxxxxxx a uspořádání, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx veden.
(3) Daňový xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx platby v xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx průběžně evidenci xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx x xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxx subjektu x xxxxxxx mu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípustné.
(6) Xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xx dobu, x xxx zanikne xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§40
Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx vzniká x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx ten, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx v tomto xxxx x jiném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení lze xxxxxx xxxxx xxx xx tiskopise, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx sestavách, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení xxxx x xxxxxxx vyznačené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx písemný xxxxx na celní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx potvrzující xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx přiznání xxxx xxxxxxx podáno xxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, musí xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx, xxxxx má povinnost xx xxxxxxx xxxxxx 18) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxx, je-li xxxxxxxxx xxxx moc x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lhůty. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zanikne x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx zdaňovací xxxxxx kratší xxx xxxxx rok, xxxxxx xx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx správci xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xx-xx daňová xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx hranic, je xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení.
(6) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo x z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxx podání xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxx nástupce x xxxxxxxx právního xxxxxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx šesti měsíců xx jeho xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx přiznání xxxxx-xxxxx x nich. Xxxxxxxxxx-xx xx, který x xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx. Přejde-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, tato povinnost xxxxxxxxx. Není-li právní xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx může lhůtu xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prodloužit.
(8) Xxxxxxx-xx daňový xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jeho xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, který x xxxxxxx rozhodl, xxxxxxx xxxxx xx konce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodloužit xx xx tři xxxxxx.
(9) X případě xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx i povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx do skončení xxxxxxxxx. Xx dni xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx daňové xxxxxxxx. Po skončení xxxxxxxxx xx likvidátor xxxxxxx podat do xxxxx xxxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zdaňovacího období.
(10) Xxx zrušení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx v cizině xxxxxxx xxxxx přiznání xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxx xxxx roku.
(11) Xxxxx-xx k xxxxxxx poslední xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx období xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx došlo, a xx x x xxxxxxx, že k xxxxxx převodu dojde x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce ve xxxxxxxxxxx období.
(12) Xxxxxxx subjektům xxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po dobu xxxxxxxxxx x §47 xxx vyměření xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §70 xxx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(13) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx v daňovém xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx si sám xxxxxxxxx x xxxxx xxx případné xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx a vyčíslit xxxxxx xxxx.
(14) Xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxx xxxx posuzují xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§40x
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) daňové xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, nebo
c) xxxxx přihlášené xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxx skutečností zakládajících xxxxxx povinnosti, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx x xxxx xx účinnosti rozhodnutí x xxxxxx do xxxxxx rozhodnutí, jímž xx insolvenční xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dnem předcházejícím xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku, xx xxxxxxx pro nedoplatky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) nejpozději xx xxxxxx přezkoumání xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx přezkumném xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se insolvenční xxxxxx končí. Postup xxx xxxxxxxx vratitelnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xx účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxx nedoplatky xxxxxxx x odstavci 1 písm. a).
§40x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
§40b
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx daňový xxxxxxx xxxxxxx podat nejpozději xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxx přiznání nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx část zdaňovacího xxxxxx, která uplynula xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x xx kterou xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti podle xxxx xxxxx, zaniká xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; o xxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx správce xxxx xx xxxxxx lhůtě x poskytne xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx.
(2) Lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vyúčtování x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(4) Xx dni xxxxxxxxxx konečné xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx dni xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxx způsobu řešení xxxxxx xx daňový xxxxxxx povinen xxxxxxxxx x současně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vyúčtování xx uplynulou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxxx, x přiznanou xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx insolvenčního xxxxxx nevznikají xxxx xxxxxxxxxxx daňovým pohledávkám xxxxxx.
(6) Dojde-li x průběhu insolvenčního xxxxxx x přechodu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx podstaty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx subjekt nebo xxxxxx, xx ten, xxx xxxxx byl xxxxxxxx nakládat x xxxxx xxxxxxxx, povinen xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x současně xxxxx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(7) Xx lhůtách podle xxxxxxxx 1, 4 x 6 xxxxxx xxxxxxxxx podat daňová xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx dosud xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x v xxxxxxx, xxx původní xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx neuplynula, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx, hlášení xxxx xxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, u nichž xxx xxxxxxxx lhůta xxx jejich xxxxxx, x u xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, jakož i x xxxx uplatňovaných xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxxxx.
§40x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 296/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
§41
Xxxxxxxxx x opravné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx daňový xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx subjekt x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx podání. X xxxx lhůtě xx xxxxxxxxx xxx xxx splatná. Nestanoví-li xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx podat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, x xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vyšší xxxx daňovou xxxxxx xxxxx; účinky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx podání. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přiznání ještě xxxx stanovením xxxx xxxx daňové xxxxxx, xxxxx údaje x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx jejím xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx daňovou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx daňová xxxxxx ve xxxx, xxx xx naposled xxxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx, x xx xxx xxxxxx, xxx xxx xxxx stanovena xxxxx §46 xxxx. 5, xxxxxxxxx výměrem, xxxxxxxxxx platebním výměrem xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx přípustné, xxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx směřující x přezkoušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, kterého xx xx dodatečné přiznání xxxx xxxxxxx xxxxxx, x to xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx úkonu. Xx-xx xx základě úkonu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o daňovém xxxxxxx či xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx považuje xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Lhůta pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tato xxxx xxxxx se xxxxxxx x x xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx zvláštním daňovým xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx zpraven.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx opravné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx řízení se xxx použije tohoto xxxxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(4) Dodatečné xxxxxx xxxxxxxx nebo hlášení xx xxxxxxx povinnost xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx, proti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx tehdy, xxxxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx užití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 x 55b, x xx do xxxxx xxxxxxxxx x §47 xxxx. 1, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx platně podat x případech, xxx
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx sjednána,
x) xx xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (výdajů) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x mimořádném xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xx týká xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xx bylo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovená, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx-xx x xxxxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, sníží xx xxxxxxxx s výjimkou xxxxx x zvýšení xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx původního xxx splatnosti.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx přiznání xx xxxxxxx podávají se xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§42
§42 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§43
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx následného xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxxxx, správce xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxxx subjektu určitou xxxxxxx a předložení xxxxxxxxx prostředků. Současně xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx subjekt, aby xx x těmto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx řádně xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxxxxxx nebo hlášení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx má pochybnost xxxxx odstavce 1, xxxxxx správce daně xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 15 dnů, x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nedodrží xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx vytýkacího xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §16 odst. 4 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx §16 xxxx. 8.
(3) Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx správce daně xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, běh lhůty xx vydáním xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nová xxxxx xxxxx běžet xx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vytýkané xxxxxxxx xxxx xx xxxxx.
§44
Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx daňového přiznání xxxx hlášení
(1) Xxxxxx-xx xxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx-xx xx výzvu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxxxx daň podle xxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, xxxxx xxxxx si sám xxxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx subjektem. Xxxxx daňový subjekt xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení xxx xx xxxxx správce xxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo hlášení xxx xx xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx výzvu xxxxxxx xxxx neodstranil.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxx subjektu x xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §40b xxxx. 1.
§45
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx uzavřené s xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx částečně jiná xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx jinak.
§46
Vyměření xxxx a její xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví správce xxxx xxxxxx xxxx x její výši, xxxxx xx xxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx je xxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx, jak je xxxxxx subjekt přiznal xxxx xx řízení xxxxx, musí xxx x vyměřovacího spisu xxxxxx, podle xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx základu daně x xxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Obdobně xxxx být z xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxx stanovena, stalo-li xx tak xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx správce xxxx xxxxxx xxxx a xxx xxxxx pomůcek, xxxxx má x xxxxxxxxx xxxx které xx xxxxxxx, přihlédne xxxx ke zjištěným xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx subjekt, x xxxx xxx xxxxxx xx řízení uplatněny.
(4) O stanoveném xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně daňový xxxxxxx xxxxxxxxx výměrem xxxx hromadným xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx zákon xxxxx, x takto xxxxxxxxx xxx současně xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxx vyšší xxx daň xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx třiceti xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx od xxxx xxxxxxx x daňovém xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx správce daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období. X xxxxx případě xx za xxx xxxxxxxx daně x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx považuje xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x bylo-li xxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení xxxxxx opožděně, den, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Stejně se xxx počítání xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx i x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, ale daňový xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxx-xx správce xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnost xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx rozdílu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x daní xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx platebním xxxxxxx x takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daň xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx o původním xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dodatečnému stanovení xx překážku. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx lhůta splatnosti xxxxx odstavce 4, xxxx vliv na xxxxxxxxx úroku z xxxxxxxx xxxxx §63. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, než byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx správce xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx proti xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) X odvolání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxx xxxxxxxx rozdíl xx daňovém xxxxxxx x xx dani.
(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lze zahájit x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx dodatečného xxxxxxxx přiznání, xxxxxx xx nemění poslední xxxxx daňová xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dříve xxxxxxx, x xxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvede, xx xxx xx neodchyluje. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx nelze odvolat.
(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, hromadných předpisných xxxxxxx x xxxxxxxx x nim xxxx xxxxxxxxxxxx.
§46a
Zaokrouhlování
(1) Xxxxxxxx xxx xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx daně, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx na daň xx xxxxxxxxxxxx na xxxx stokoruny xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx nahoru.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx provádí s xxxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxx více xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xx vypustí všechny xxxxxxx za poslední xxxxxxx číslicí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x tato xxxxxxx se dále xxxxxx podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx platné číslici xxxxxxxxxxxxxxxx čísla
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 5, xxxxxxx beze změny,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx následuje xxxxxxx 5 nebo xxxxxxx xxxxx xxx 5, xx xxxxxxxx x xxxxx.
§47
Xxxxx xxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx doměřit, xx xxxxxxx nárok xx daňový odpočet xx xxxxxxxx xxx xxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx vznikla xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx do xxx let xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx daní, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxx uplynutím xxxx xxxxx xxxxxx úkon xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, běží xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxx subjekt x xxxxx úkonu xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxx však xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx zde xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení xxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXX XXXXXXX PROSTŘEDKY
§48
Xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx rozhodnutí se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx rozhodnutím, xxx xxx xx to xxxxxxx stanoveno nebo xxx to zákon xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odvolání xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §43, xxxxx xxxxxxxxxxx pravomocnému stanovení xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx, xx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx i xxxxx, xxxx-xx být daňový xxxxxx x daň xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, zda x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Odvolání xxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx, případně číslo xxxxxxxxxx výměru nebo xxxx xxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavem xxxx xxxx xxxxxx osvědčující xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí,
e) xxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx třiceti xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx němuž xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Neobsahuje-li xxxxxx odvolání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx to xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx. X xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 2, výzva se xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx chybějících xxxxxxxxx náležitostí, xxxxx xxxx rozhodné pro xxxxxxxxx odůvodněnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxx se od xxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, má xx xx to, xx xxxxxxxx xxxx podáno xxxx a xxxxx. Xxxxxxxx-xx odvolatel xxxxx, xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx x výsledků xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx.
(7) Xx xxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx odvolatel xxxxx xxxxx odvolání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxx-xx xxxxxxxxx odvolání xxxx, nemůže podat x téže věci xxxxxxxx xxxx, x xxxx dosud odvolací xxxxx neuplynula. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx odvolání xxxx xxx podáno xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přímo xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx daně. Xxxx-xx v xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx daně x řízení úkony, xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx a xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Dnem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx kterému xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx.
(9) Příjemce rozhodnutí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx odvolací xxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx tento xxxx xxxxxx, xxxxxx moci.
(10) Xxxx-xx odvolání xxxxx xxxxxxx daňových xxxxxxxx x xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx x xxx správce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx subjekty x xxxxx je, xxx se x xxxxxxxx odvolání x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx xxxxxxx xxx. Xx xxxxxxxxx došlá xx stanovené xxxxx xx v dalším xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x odvolání xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx subjektů.
(11) Xxxxxxxx je nepřípustné, xxxxxxx-xx xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aniž xx xxxxxxxx byl xxxxxxx xxxx xxxxx.
(12) Odvolání nemá xxxxxxxx účinek, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§49
Xxxxxx xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxx, pokud xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxxx x x xxxxxxx, že xx vyhoví xxxxx xxxxxxxx. Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxx, xxxxxxxx
x) je xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
c) xx xxxxxx osobou k xxxx xxxxxxxxxxxx.
Proti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) se xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 musí xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxx xxxxxxxxxx odvolání x xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx správce xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx správce xxxx jen xxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxx zamítnuto, x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx samé se xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx doplněného řízení, x xxxxxx spisovým xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxx údaje:
x) xxx nejde o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) shrnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx.
§50
Xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) O odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx komise.
(3) Odvolací xxxxx xxxxxxxxx odvoláním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx. Vyjdou-li xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neuplatněné, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, lze x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může odvolací xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vad xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx přiměřené xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx splněny x xxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx xxx rozhodnutí podle §49 xxxx. 2, xxxxx věc x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx prvního stupně, xxxxx xx právním xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxx.
(4) V xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxx i §43.
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx proti rozhodnutí x dani stanovené xxxxx pomůcek nebo x dani sjednané xx xxxxxx, zkoumá xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zákonných podmínek xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx odvolací orgán, xx xxxx zákonné xxxxxxxx byly xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx-xx, xx xxxx x správce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx při rozhodování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx odůvodněno, xxxxx xx v xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X odůvodnění xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx všemi xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§51
Xxxxxxxx
(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx o správnosti xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxx šedesáti xxx xxx xxx, kdy xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx důvody xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, x v téže xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx bydliště, x xx xx xxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daně.
(4) Správce xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx doručí xxxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxx xxx xxxxxxxxx.
(5) Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx poplatník x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxx.
§52
Námitka
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úkonu xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x zajišťovacím.
(2) Námitka musí xxx podána písemně xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxx daně, xxxxx xxxx xxxxxxx. Správce xxxx posoudí xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx x toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Podaná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx.
§53
Xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxx daně xxxx daňový xxxxxxx xxxxx reklamaci. X xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
§54
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxx xxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx daňového subjektu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx podstatný xxxx xx výrok xxxxxxxxxx,
x) rozhodnutí xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxx rozhodnutí bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
c) rozhodnutí xxxxxxxx xx posouzení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxx xxxx procesní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx x obnovu xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(3) Žádost xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx které zaniká xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stav.
(4) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx uvedeny xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx návrhu a x dodržení xxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně, než xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx obnovu řízení xx podává x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx místně xxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxx.
§55
Postup xxx xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stupni.
(2) Správce xxxx xxxxxx obnovu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nezaniklo xxxxx xx vyměření xxxx. Xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx má xxxx takto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odkladné xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Při xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhoduje x návrhu xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) X rozhodnutí x povolení xxxx xxxxxxxx obnovy xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx obnovuje x x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x daňový xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx řízení, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx zemřel xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxx právního xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxx, vede xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Oba xxxxxxxx xxxxxxxxxx mají x xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a povinnosti.
(5) Proti xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxx povoluje xxxx xxxxxxxx, se nelze xxxxxxxxxx xxxxxxx. Byla-li xxxxxxxxxxx žádost x xxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxx xx proti xxxx odvolat.
(6) Xxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx stupni; rozhodl-li x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxx řízení xxxx xxxx jednotlivé xxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxxx, xxx který xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x platnosti.
(8) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx původní xxxxxxxxxx ruší, pokud xx ho důvod xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx novému xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx.
(9) Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx subjekt, s xxxx xxxx vedeno xxxxxx, kterého xx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ručitel xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx.
§55a
Xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx daň zcela xxxx xxxxxxxx prominout x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z uplatňování xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxx tak xxxx učinit x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x kterémkoliv xxxxxx xxxxxxxx řízení.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxx xxxx. V xxxxx xxxxxxxx vymezí xxxxxx podmínky, xxxxxxx xxxxx důvodů x xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x prominuta.
(3) Xxxx-xx žádost x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx novou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx dnech xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x prominutí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x opravné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji.
(5) Xxxxxxxx 3 a 4 xx xxxxxxx x na řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxx jejího příslušenství xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx.
§55x
Přezkoumávání xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx xx zakládá na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxx výši, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx změněno. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxx povolení xxxxxx xxxxxxxxxxx nebyly xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx let xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxx xxxxxx přezkoumávané xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v předešlý xxxx.
(3) Žádost x xxxxxxxxxxx podává xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xx být přezkoumáno. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x úřední povinnosti xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přezkoumání xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx komise.
(5) Rozhodnutí o xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx přezkoumání povoleno xxxx xxxxxxxx, má xxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxx xxxx, xxxxx xx věci rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nařídil xxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dnů xxx dne jeho xxxxxxxx.
§56
Opravy xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
(1) Stanovenou xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx
a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx daně a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dvojí xxxxxx xxxxxxxxx různě xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Shodně x xxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx daně.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v jiných xxxxxxxxxxxx xxxx opatřeních, xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§56x
Použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx z xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx existujícího x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx páté xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, která xxxx pravomocně přezkoumána xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx tehdy, xxxxxxx-xx xxx o něm xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxx §43, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx a xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. To xxxxx i tehdy, xxxx-xx být daňový xxxxxx a xxx xxxxxxxxx či přezkoumány xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx opravnými prostředky xxxxx tohoto zákona.
(5) Ustanovení xxxxxxxx 1, 2 a 4 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx §55a.
XXXX ŠESTÁ
XXXXXXX DANÍ
§57
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx dlužníkem je xxxxx, kdo xx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx odvádět.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisů.
(3) Xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxx zaniklých právnických xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nástupce.
§57a
Ručení
(1) Nedoplatek xx xxxxxxx uhradit xxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxx 52) xxxxxxxxx xxxxxx ukládá x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vyzvat xxxxx tehdy, nebyl-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx dlužník x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nedoplatek xxxxx xxxxxxx xxx xxx vymáhání, xxxxx xxxx zřejmé, že xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx jejíhož xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx výzvě xx může xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek.
(2) X xxxxxxxx může xxxxxxx namítat xxxxx xxxxxxxxxx, xx
x) xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxx zákonem stanoveném xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, u xxxxx xxxxx xxxxxxxxx den xxxxxxxxxx,
x) právo xx vymáhání požadovaného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx promlčeno, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxx, xxx xx výzva xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx dlužníku xxxxxxxxx xxx, x xxxxxx jejíhož xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vyzván.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vymahatelnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxxx stejné účinky xxxx ručiteli, jako xx námitku uplatnil xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daňovém xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx dotčena.
(5) Xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx povoleno posečkání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xx tuto xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 53). Do xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně o xxxx nedoplatku, xx xxxxx ručí. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx procesní xxxxxxxxx xxxx daňový dlužník, xxxxx i xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxx xxxx provedená xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka, xx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx tuto platbu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx zcela xxxx zčásti uhrazen, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nedoplatek xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx účtu. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx nedoplatek, xx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zbývající část xxxxxxxx poukáže xxx xxxxxxx do 30 xxx xx xxxx xxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx dojde x xxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx uhradil.
§58
Xxxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx rozumí xxxxxx, xxxxxxx xxxx, náklady xxxxxxxx řízení, xxxxx x pokuty xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx, sleduje xxxx daně, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx rozpočtové určení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§59
Xxxxxx xxxxxxx xxxx
(1) Xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxx být uvedeno, xx xxxxxx daň xx platba xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxx xx správce xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx mu xxxx xxxxxxxx xx xxxx v české xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx přijme xxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx označení daně xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx nejasných xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dlužníka, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx platba vykonána. Xxxxxx-xx správce xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, zaúčtuje xxxxxx xx daň xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxx. Neodpoví-li daňový xxxxxxx včas, xxxx xxxxxxx daně, na xxxxxx daň se xxxxxx zaeviduje; x xxxxx případě platí xx xxx platby xxx, xxx xx xxxxxxx xxxx zaevidoval xx xxx. O xxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxx daně xx xxxxx platbu, xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx dlužníka xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx lze xxxxxxx.
(3) Daň xxx xxxxxx
a) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přijímat xx xxxxxxxx xxxxxxxx platby xx daň x xxxxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxxx plateb xx xxxxxxx druhy daně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxx x xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx; xx přijatou xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydat xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx úředníku xxx výkonu xxxxxxx, xxx-xx x platby, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx x exekučním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví-li tak xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx kolkovými xxxxxxxx, je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zásobu xxxxxxxxx známek x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx jiné xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo, xxxxx xxxxxx závazným právním xxxxxxxxx xxxxxx zejména xxxxxx podobu, xxxxxxx, x xxxxx budou xxxxxxxx, xxxxxx evidenci, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x nimi.
(5) Xxxxxx daně xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx,
d) nejstarší xxxxxxxxxx xx xxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxx,
x) úrok.
(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxx pro
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx uhrazené xxx vymáhání,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přihlášení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §40a xxxx. 1 xxxx. a).
(7) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přijmout xxxxxx xxxxxx daně, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x ní xxxxxxx způsobem, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xx dlužníka xxxxxxxx, není xxxxxxxxx. Xxxxxxx daně xxxxx xxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo držitele xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx platba xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx; xx-xx žádost xxxxxx xxxxxxx, lze xxxx xxxxxx vrátit xxxxx xxxxx, vznikl-li touto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dlužníkovi, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxx 50 Xx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xx daňového xxxxxxxx, prokáže-li zřejmý xxxx xxx úhradě x xxxx-xx současně xxxxxxx xxxxxx nedoplatek. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx daňového nedoplatku xxxx x xxxxxxxx xxx způsobené xxxxx xxxxxxxxxxx.
§60
Posečkání xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx povolit daňovému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx její xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro dlužníka x vážnou újmou xxxx není-li x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx daňový xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx daně lze xxxxxxx xxxx x xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx odepsány.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vázáno xx xxxxxxxx. Xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx subjekt xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx posečkání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §62 xxxx. 7.
(4) Xxxx-xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx po dobu xxxxxxxxxx posečkání xxxx xxxx xxxxxxx daně xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx-xx daňový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxx §63 x xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nesmí být xxxxxxxx xx dobu xxxxx, xxx xx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx vybrání xxxx.
(6) Xx xxxx xxxxxxxxx daně xxxx splátek daně xxxxxxx daňový dlužník xxxx x odložené xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx stanovené Xxxxxx národní bankou, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx kalendářního pololetí. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a x výši xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx je xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx platebního xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx méně než 50 Xx.
(7) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx splátek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) U nedoplatku xx příslušenství xxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx §1 xxxx. 4 xxxx z xxxxxxxx částky xxxxxxxx.
§61
Xxx xxxxxx
(1) Dnem xxxxxx je
a) x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vedený x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxx, xxx dojde x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx
x) x platby x xxxxxxxxx prováděné x xxxxxxx daně den, xxx hotovost přijal xxxxxxxxx správce xxxx.
(2) Nebyla-li xxxxxx xxxxx provedena, platí xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx tehdy, pokud xxx, kdo platbu xxxxxxxxxx, sám xxxx xx výzvu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxx platba xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, x kterého xx xxxxx příslušný xxxx xxxxxxx daně, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx částky xx účet poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 57).
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ji xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxx xxxx, xx 2 pracovních xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx; pro xxxxx xxxxxx této xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx držitel xxxxxxxx licence nedodrží xxxxx podle odstavce 4, uhradí správci xxxx xxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx měl uhrazenou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb za xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Úrok xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxx uhrazený xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
§62
Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx správci xxxx, xx zachycování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinností, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x z xxxx vyplývajících xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxx údaje xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů.
(2) Výše xxxxxx x platební xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx straně xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx případných xxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx snižována xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Záznamy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x porovnávají xx stavem zaevidovaným xx osobních xxxxxx.
(4) Xxxxxx a xxxxxx daně jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx zejména doklady xxxx, spořitelních a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx. Xxxxxx xxxx xx mohou xxxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx poukazů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x záznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxx poukazů. Xxx xxxxxxxxx záznamů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx záznamů xxxxxxxxxxx poukazů.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(6) Nedobytný xxxxxxxxxx, x něhož xx xxxx xxxxxxx, xx bude alespoň xxxxxx vymožen, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx účtech xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx xxxx možnost, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, jímž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) X xxxxx xxxxxxxx xxxx xx daňovým xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx osobních xxxx a xxx xxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxx uplatňované xxxxxxxxxxx.
(9) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(10) Tiskopisy xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nich xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx formu xxxxxxxxx xxxxxxxx daní obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(11) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx §71 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 6 písm. x) x d) xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx.
§63
Xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx, nezaplatí-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Daňovému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx za xxxxx xxx prodlení, počínaje xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx dne xxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx splatnosti. Výše xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výši xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx první xxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxx xx uplatní xxxxxxx xx 5 xxx xxxxxxxx.
(3) Úrok x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, ve xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx desátého xxx xx skončení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxx tímto xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx účtu xxxxxxx x případě, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterého xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx tento xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nevzniká xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x úhrnu u xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx daně xx jedno zdaňovací xxxxxx nebo za xxxxx xxxxxxxxxx rok x jednorázových xxxx xxxxxx 200 Xx.
(5) Xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na úrok x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, vypořádá.
(7) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx platebním xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxx dne xxxx xxxxx do xxxxx xxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo vyúčtování xxxx xxxxxxx.
(9) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx povinnosti xxxxx §1 odst. 4 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§64
Přeplatky x úrok
(1) Xxxxxx xxxxxx převyšující xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx nebo, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx i na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ještě xxxx xxxx vrácením, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xx připojí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx uhrazeny; xxxxx xxxx xxxxxxxxx uplatněn xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vykonatelný xxxxx nedoplatků xxxxxxxxx xx xxxxxx dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxx uplatnění vratitelný xxxxxxxxx. Úhrada daňových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx x daňový xxxxxxxxx, xx přednost. O xxxxxxxxx přeplatku xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx den xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx den, xxxxx xxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx daně xxxx xxxxxxx též xxxxxx dlužník. Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx den, xxxxx následuje po xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Požádá-li xxxxxx xxxxxxx o vrácení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx, xxxx-xx xxxx xxx 50 Xx x nemá-li xxxxxxxx xxxxxx dlužník nedoplatek xx xxxx xxxx x xxxxx správce xxxx, nebo xxxxxxxxxx-xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, a to xx xxxxxxx xxx xx doručení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx ke xxx podání žádosti x správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx až xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx, pokud xx tak xxxxx xxxxxxx do šedesáti xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Nevznikne-li xx xxxx lhůty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, žádost xx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx považuje den, xxx xxxxx x xxxxxxxx x účtu xxxxxxx daně. Vyhoví-li xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxxxxxxx odstavce, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledek xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxx x žádosti xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx za xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx dlužníkovi se xxxxxxxx den, xxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxx dlužník, jehož xxxxxx povinnost xxx xxxxx zanikla, o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx šesti let xx xxxxx roku, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx poslední xxxxxxx daně, xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx na přeplatek xxxxxx.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx přeplatek xxx xxxxxxx do xxxxxxxx dnů, x xxxxxx-xx jej xx xxxxxxxxx lhůtě, je xxxxxxx zaplatit xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrok z xxxxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, platné xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxx-xx dodržena zákonná xxxxx xxx xxxxxxx x vratitelného přeplatku, xxxxx xx podle xxxxxxxx zákona vrací xxx xxxxxxx, xxxx xx xxx při xxxxxx přeplatku xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xx výši xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zvýšené x 14 procentních xxxx, platné xxx xxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxx. Xxxxxx-xx přeplatek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx následujícím po xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxx od počátku xxxx xxxx lhůty xx tento xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 a 3; xxxxx xxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx xx xx dni původní xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke vzniku xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx škoda, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxxxx xxxx, 20) xxxx xxxxx než xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení, xxxxxxxx xxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxx 50 Xx.
(7) X lhůt xxxxxxxxxxx xxx vrácení xxxxxxxxx xx postupuje xxx xxxxx §21 xxxx. 7 a §43 odst. 3.
(8) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x vrácení xxxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§65
Prominutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx daně může xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx daňový xxxxxxxxxx, xxxx-xx by jeho xxxxxxxxx vážně ohrožena xxxxxx xxxxxxxx dlužníka xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx nedoplatku vedlo x xxxxxxxxxxxxx zániku xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxx by výnos x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx vytvořená xxx v příštím xxxxxxx období. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Rozhodnutí xxxxxxx daně o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jen xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx účinek.
(3) Prominutí nedoplatku xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nedoplatku ve xxxxxxxxx lhůtě.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dlužníkovi xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§66
Odpis xxxxxxxx nedoplatku xxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxx osobách, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx je-li xxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vymáhání xx spojeno xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) O xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx daňový xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxx dále, xxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx.
§67
Zálohy
(1) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx na xxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poplatník xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx období, jestliže xxxxxxxx xxxx daně xx toto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx tímto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtách x xxxx xxx xxxxxxxxxxx,
x) na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výše xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
(5) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxxxxx, x xx x za xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx daně xx xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxx x moci xxxxxx stanovit zálohy x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx těmto xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.
§68
Zvýšení xxxx
Xxxxxx-xx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení x dani podáno xxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daň xx x 10 %, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.
§69
Xxxxxxxx xxxx srážkou
xx. XX xxxxxx x. 346/2010 Sb., bod 14
(1) Daň nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx povinen xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxx stanovené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx výši xxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxx xxxx lhůtu xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odvolání. Neprovede-li xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx výši, x xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx výpočet xxxx xxxxxx, z níž xx po xxxxxxx xxxx zbyla xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx daně uvedení x odstavci 1 xxxxxx vždy po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zdanění, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxxxxx xx podává místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxx xx xxxxx, x xxx xxx plátce xxxx xxxxxxx xxxxx xx rozhodné období xxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx stanovena povinnost xxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx hlášení, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx, v xxxx xxx plátce xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx období odvést xxxxxxxx daňovou xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx daně xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx přezkouší xxxxxxxxxx x xxxxx ve xxxxxxx evidenci daňových xxxxxxxxxx a jejich xxxxx, případné xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxxxxx x plátcem xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §37b xxxx. 1 písm. x).
(4) Dojde-li x xxxxxxxxxx xxxx xxxx úhrady xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, podléhá předepsaná xxxxxx xxxxxx xxxxx §37b xxxx. 1 xxxx. x).
(5) Xxxx z prodlení xxxxx §63 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx prodlení, xxxxx xxxxxxx xxxx přezkoušením xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x přímému xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx vyúčtování, nebo xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xx zajištění xxxx xxxxxx xxxx x přímému xxxxxxx.
§70
Promlčení xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Právo xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx po roce, xx kterém xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a počíná xxxxx xxxx promlčecí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx zpraven; xxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx počítaných xx xxxxx roku, xx kterém xx xxxx xxxxxxxxxx splatným, x xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a 5.
(3) K xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, je-li xx daňovým xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx dobu xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx soudním exekutorem xxxxx xx xxxxxxxxxx x výtěžku xxxxxxx xxxxxx lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx, x xx až xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 55).
(4) Je-li daňový xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věcech, xxxxxx xx zástavní xxxxx xxxxxxxx, xx-xx věřitel xxxxxxx v xxxxxx.
(5) Xx-xx daňový xxxxxxxxxx zajištěn zástavním xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x příslušné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx po xxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxx zajištěného práva xxxxxxx xxxxxxxxx nedoplatku.
§71
Zajištění xxxxxx xx nesplatnou xxxx xxxxx nestanovenou xxx
(1) Je-li xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx nedobytná nebo xx v xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx obtížemi, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx důvodů, pro xxx pokládá xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx subjektu, xxx xxxxxxx xx tří xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ve prospěch xxxxxxx daně, x xx způsobem x xxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx účet xxxx xx určené xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Složí-li xxxxxx xxxxxxx dostatečnou xxxxxxx, jiné xxxxxxxxx xx neprovede x xxx provedené xxxxxxxxxxx xxxxx správce daně xxxxx.
(3) Proti xxxxxxxxxxxxx příkazu xx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx odkladné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx odvolací orgán xxxxxxxxxx x odvolání xx třiceti xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx. Xxx zajištění xxxxxx xxx užít x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx podle §64 odst. 2.
(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ohrožené xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle vlastních xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xx třídenní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx prozatímní určení xxxxxxxx základu a xxxx.
§72
Xxxxxxxx xxxxx
(1) X xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx §15. X xxxxxxxx platí ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx obsahovat označení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx anebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx účely xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx majetku. Xxxxxx xxxxxxx je povinen xxxx výzvě xx xxxxxxxxx lhůtě vyhovět.
(5) Xxxxxxxx právo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dlužníkovi. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x k xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vzniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx tomu, xxx vede veřejný xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dlužníka, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xx náklady xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx daně xx xxxxxxxx xx xxxxxxx postupem xxxxx §73 x 73a.
(8) Xxxxxxxx právo xxxxxxx rozhodnutím správce xxxx zaniká xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zástavní xxxxx.
§73
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx dlužník xxxxxxx daňový xxxxxxxxxx xxxxxx nedoplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx lhůtě, xxxxx xx xxxxxxx daně, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x náhradní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx lze xxxxxxx xx xxxxx patnácti xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxx, xxxxx hrozí nebezpečí, xx xxxx vymáhání xxxx zmařen, xxxxxxxxxxx-xx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx. X provedení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx soudního exekutora. 35)
(4) Exekuční xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx
a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx zálohy na xxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x údajů evidence xxxx x musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, druh xxxx, xxxx nedoplatku na xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx, x němuž je xxxxx nedoplatku sestavován x doložku xxxxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vedených x xxxx x spořitelních x xxxxxxxx družstev xxxx jiné pohledávky,
x) srážku ze xxxx, xxxx xxxxxx xx závislou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx.,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) prodej xxxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxx daňové xxxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx způsoby xxxxxx střetu xxxxxxx xxxxxx x daňové.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňovému xxxxxxxxxx xxxx ručiteli x dalším osobám, xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx osoby xxxxx xxxxx němu xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx odstavce 1.
(9) Xxxxx rozhodnutí xxxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, o posečkání xxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxx xxxxxxx, šetří-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ručiteli xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x dvojnásobné, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx první den xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx povinnosti. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx přiznaná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně, 20) xxxx xxxxx než xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx škody xxxxxxxxxx. Úrok se xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxx 50 Xx.
§73x
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud exekuce xxxxxx provedena neoprávněně.
(2) Xxxxxxx exekučních xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nákladů xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx správce xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx daně.
(3) Náhrada xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejméně xxxx 200 Xxx. Xxxx-xx pro týž xxxxxxxxxx vykonáno xxxxxxxx xxxxxxxx samostatnými xxxxx, xxxx bylo-li zabavení xxxxxxxxx, náhrada xxxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jenom xxxxxx.
(4) Náhrada nákladů xx xxxxx xxxxxxx xxxx 2 % xxxxxxxxxx nedoplatku, xxxxxxx xxxx 200 Xxx.
(5) Xxxxxxx exekučních xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx dolů.
(6) Xxxxxxx je xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz.
(7) U xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vždy, jakmile xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x byla xxxxxxx xxxxxx věta xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dlužník, x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx ode xxx, xxx mu xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx sdělena. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx námitku podle §52. Xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x výtěžku xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x jejich skutečné xxxx.
(10) Xxxx-xx xx výkon xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx společně x xxxxxx xxxxxx xx těchto případů xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx výše podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx který xx xxxxxxx provádí.
(12) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků, je xxxxxxxx si xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x osobního xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX DANÍ
XXXXX XXXXX
XXX X XXXXXXX XXXXXXX
§74
§74 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§75
§75 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 255/1994 Xx.
§75a
§75a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXXX XXXX
§76
§76 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 61/1997 Xx.
XXXXX XXXXX
XXX X XXXXXX
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§77
§77 xxxxxx právním předpisem x. 255/1994 Sb.
§78
§78 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/1994 Sb.
§78x
§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§79
§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Sb.
§80
§80 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§81
§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
Xxxxx xxxxx
Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
§82
§82 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 255/1994 Xx.
§83
§83 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§84
§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§85
§85 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Sb.
§86
§86 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Sb.
§87
§87 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§88
§88 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Sb.
§89
§89 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 35/1993 Xx.
§90
§90 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 35/1993 Xx.
Xxxxx třetí
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§91
§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 35/1993 Xx.
XXXXX XXXXXX
XXX Z XXXXXXXXXXX
§92
§92 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/1993 Xx.
Účinnost xx 1.6.1993 do 31.12.1993 xx xxxxxx x. 315/93 Xx.)
§93
§93 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/1993 Xx.
XXXXX PÁTÁ
XXXXXXXX DAŇ
§94
§94 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 302/1993 Xx.
§95
§95 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 302/1993 Xx.
ČÁST OSMÁ
XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
§96
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, neobsahuje xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxx
a) ve xxxxxx x zahraničí xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx vzájemnosti nebo xxxxxxx opatření xx xxxxxx vzájemného xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) rozhodnout xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx bydlištěm x xxxxxxxxx.
§96x
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daně, xxxxx xxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx, převádí jejich xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx, která počíná xxxxx xxxx, xxx xx xxxx prostředky xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx současně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx splatnou xxxxxxx xxxxxxxxx, a končí xxxx stanoveným xxxxxxxxxxxxx. 22) Jde-li x xxxxxxxx platbu xxxx xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxx důvodů, xxxxxx xxxxx xxxxx xxx převod těchto xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(2) Vznikne-li u xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx bude xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx příjemce. Xxx xxxxxxx xxxx převedení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §64; příjemci těchto xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx převedení xxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxx, xxx xx uplynutí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 dnů. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx prostředků x xxxxxxx daně xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx běžném xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx vrácen xx xxxxx stanovené v §64, náleží xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxx repo xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx vrácení x důsledku nedodržení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, přizná x xxxxxx správce xxxx xxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zpoždění.
(4) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxx xx xxx xxxxxxxxx vrácen xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx daňového xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx zúčtuje xxx nejbližším převodu xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx běžný xxxx.
(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výnosu xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxx na xxxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx podle §1 xxxx. 4.
§97
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx až xxxxx a osmé xxxxxx zákona xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx daňový xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§98
(1) Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx správci xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx České republiky, xxxxx xxxx jimi xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx stejného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx.
(2) To xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx plnění xxxxxxxxxx povinnosti v xxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx.
(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxx příslušnosti xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nebudou-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx daně, rozhodnou x místní xxxxxxxxxxxx x dohodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x Slovenské xxxxxxxxx. Xx-xx místní příslušnost xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, může xxxxxxxxxx ministerstvo financí xxxxxxxx požádat x xxxxxxxxxxx registrace xxxx.
(4) Ustanovení odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx jen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§99
Xxx xxxxxx daní xx xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx podle §175 xxx vyřizování xxxxxxxxx.
§100
Ministerstvo xxxx obecně závazné xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §30 xxxx. 4, §42 odst. 15, §55a xxxx. 2, §59 xxxx. 4, §62 xxxx. 10, §73 odst. 7, §76, §80 xxxx. 2 x §83 xxxx. 1, §88 odst. 1 xxxx. x) bod 2.
§101
Xxxxx xxxxx xxxxx x xxx řízení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nastaly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x místní příslušnost xxxxxxx xxxx, která xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vyměření.
§102
(1) Xxxxx zákon platí xxxx xxx xxxxxxx xxxx, pokud xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
(2) Výše xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxx možno xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxx x xxxxxx x literární x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zemědělské xxxx, důchodové xxxx x odvodů xx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxx 1992 x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
a) §12 xx 19 xxxxxx x. 76/1952 Xx., x xxxx ze xxxx,
x) §9 xx 18 vyhlášky x. 161/1976 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxx xx xxxx,
x) xx. XX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 86/1984 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úseku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xx. X body 28 xx 35 xxxxxxxx x. 72/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 161/1976 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) čl. X xxxx 21 xx 24 vyhlášky x. 49/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 161/1976 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxx xx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. X/1-7&xxxx;393 ze xxx 15.5.1987 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxx xxxxx xxxx ze xxxx,
x) §5, §9 xx 12 xxxxxx č. 36/1965 Xx., x dani x xxxxxx z xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 160/1968 Xx.,
x) §6, 11 xx 13 xxxxxxxx x. 184/1968 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů,
i) xxxxx č. 143/1961 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 129/1974 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zemědělské xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x. 143/1961 Xx., x xxxxxxx xxxx,
j) xxxxxxxx x. 144/1961 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 143/1961 Xx., o xxxxxxx xxxx,
x) vyhláška x. 14/1968 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 101/1976 Xx.,
x) xxxxxxxx xxxxx x. 82/1978 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx domů x xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx vlády x. 579/1990 Sb., x xxxxxxx xx domovní xxxx,
x) opatření xxxxxxxxxxxx financí České xxxxxxxxx xx xxx 21. června 1991 x xxxxxxxxxx nesrovnalostí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
n) §17 x 20 xxxxxx x. 389/1990 Xx., x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
o) §25 odst. 1 xx 4, 6 xx 8 a 12 x §32 xxxx. 1 xxxxxx x. 172/1988 Xx., x zemědělské xxxx,
x) §14 odst. 1 až 4 x 9 x §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 157/1989 Xx., x důchodové xxxx,
x) §14 xxxx. 1 xx 4 a 8 x §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 156/1989 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Ustanovením §63 odst. 2 xxxx dotčen dosavadní xxxxxx podle §26 xxxx. 2 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 146/1984 Xx., x notářských poplatcích.
§102x
Pro xxxxxxxxx záloh x xxxx 1993 xx xx poslední známou xxxxxxx xxxxxxxxx podle §77 xxxxxxxx
a) x xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 76/1952 Sb., x xxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx-xx x příjmy plynoucí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 389/1990 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x. 36/1965 Xx., x xxxx z xxxxxx x xxxxxxxxx x umělecké xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona č. 157/1989 Sb., o xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) x daně x xxxxxx právnických osob xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 156/1989 Sb., x odvodech xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákona č. 157/1989 Sb., x důchodové xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákona č. 172/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§102x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 35/1993 Sb. x účinností xx 1.1.1993
§102x
Zjistí-li xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro podání xxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxxxx) xx xxx 1992 x 1993, xx daňová xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx daně, u xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x daně z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx nižší, xxx xxxxx x xxxxxxxx k dani (xxxxxxxxxx), xxxx podat xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxx daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1994. X případě xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §64.
§102x vložen právním xxxxxxxxx x. 323/1993 Xx. x účinností xx 1.1.1994
§103
Xxxx-xx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx 30. xxxxxx 1993.
§103x
Xxxxxxx xxxx z obratu, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx podle §51 a 52 xxxxxx XXX x. 588/1992 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přesáhne x xxxxxx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx 1993 xxx xx stejných xxxxxxxxx xxxx čtvrtletních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx běžného xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxx xxxxxx přiznání xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebude xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jiné xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§103x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 35/1993 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1993
§103x
(1) Xxxxx jsou xxxxxxxxx x roce 1993 xxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx prostřednictvím Xxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx banka, xxxxx xxxx xxxx daňového xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, u xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dni xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993 za xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, předcházející xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx spolupráci x xxxxxx xxxxxxxx dlužníka x s xxxxxxx xxxxxxxxx.
§103x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 35/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1993
§104
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx účinností tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x zákoně x. 105/1951 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v platnosti x po dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoví ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zásob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§105
Rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx správcem xxxx pro xxxxx xxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 76/1952 Sb., x xxxx xx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx socialistické republiky x. 161/1976 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxx xx mzdy, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx účinnosti xxxxxx zákona.
§106
Xxxxxxx se
1. §27 xxxx. 1 xxxx. x) zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx,
2. §4 xxxx. 1 až 4 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx,
3. vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 16/1962 Sb., x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x poplatků,
4. xxxxx ministerstva financí Xxxxx xxxxxxxxx x.x. 154/22334/76 xx xxx 9.11.1976 o xxxxxxxx xxxxxxxxx krajských xxxxxxxxxx xxxxx x povolování xxxx na penále xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx odvodu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zemědělské výrobě,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x.x. 154/3021/81 xx xxx 16.2.1981 o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx penále xx opožděné xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zemědělské xxxxxx.
§107
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.
Burešová x. r.
Xxxxxxx x. r.
Čl. IV
1. Ustanovení xxxxxx xxxxxx se použijí xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx 1993 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx se daň xxxxxxx zvláštní xxxxxx x vybírá se xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx, 1) která xx xxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx I xxxx 5 x 8, xxxxx se použijí xxxxxxxx kalendářním xxxxxxx, x němž xxxxx xxxxx xxxxx účinnosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx XX bodu 13 xxxxxx xxxxxx xxxxx za 1. xxxxxxxx 1993 zálohu xx xxx xxxxxxxx x zálohu xx xxx zaplacenou xx 1. xxxxxxxxx xxxx 1993.
2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx příjmů x reklam a xxxxxxxx organizací xxxxxxxxx x §18 xxxx. 3 xxxxx xx. X bodu 18 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/1993 Xx. s účinností xx 1.6.1993
Xx. XX
Xx všech xxxxxxxxx, xxx xxxxx předpis xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx pro předpis xxxxxx od 1. xxxxx 1993 xxxxxxxxxx §63 xxxx. 2 x 3.
Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 323/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.12.1996
Xx. VIII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx, xxxxx přijal xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx příjmení xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx příjmení xxxxxxxxx.
2. Xxxx, xxxxx xx xxx 1. xxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx. Pohledávky a xxxxx, které xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 a xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x bezpodílovém xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx od 1. xxxxx 1998 xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x opatrovnictví x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx o xxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu §3 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 308/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx řídí x xxxxxx vztahy vzniklé xxxx 1. xxxxxx 1998; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1998 se xxxx posuzují podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Čl. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998
Čl. X
1. Xxxxxxxx práva, xxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx dosavadní právní xxxxxx x xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx řídí tímto xxxxxxx.
2. X xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávek, xx kterým xxxxx xxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ustanovení §72 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx tohoto xxxxxx.
Čl. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
Xx. XX
1. Xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx řídí x právní vztahy xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx těchto právních xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx §369a obchodního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřenými xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
3. Xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx plné xxxx xxxxx §15 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx §710 obchodního xxxxxxxx, udělených přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem prohlásí, xx
x) jím xxxxxxx prokura xxxx xxxxxxxx plná xxx xxxxxxxxxx po jeho xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 7 obchodního zákoníku x xxxxx zmocněná xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxx xxxxxxx xxxx xxx x nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxx; je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu xxxxxxx xxxx bankou, úřední xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx.
4. Pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx společníka xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §148 odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x pokud xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx závazek xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxx a společník xxxxx xxxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxxx nenahradí do xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 554/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
Xx. XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do 31. prosince 2006 xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx správcem xxxx výhradně xxxxxxxx xx xxxxxxxx dlužníků xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx výše.
Xx. XXIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 56/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 8.3.2006
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXX
1. Xxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.
2. Xxxxxxxxxxx řízení xx xxxx vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx ohlašovací xxxxxxx x právnické xxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona, ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.
4. Xxxxx-xx na základě xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx volné xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nabývají xxxx xxxxxxxxx zákona č. 214/2006 Xx., xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx živnosti.
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2007
Xx. VI
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx obsažená x §37b xxxxxx xxxxxx xx použije pro xxxx, x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx přiznání, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx §63 zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Úprava obsažená x §60 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nedoplatek xx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx podle §63 xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx penalizován xxxxx §63 zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §60 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění účinném xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxx xxxxxxxx x §63 xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx pro daně, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxx, jejichž xxxxxxx den splatnosti xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §63 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
4. Xxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxx ustanovení x penále, které xxxx spravováno xxxxx §63 xxxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx do účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx podle §63 xxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxx xxxxxxxx v §64 xxxx. 6 x §96a xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx použije xxx xxxxxxxxx xx dani, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx §64 xxxx. 6 a §96a xxxx. 3 zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx účinném do xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
6. Úprava xxxxxxxx x §73 xxxx. 10 xxxxxx xxxxxx xx použije xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxx původní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx původní den xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije §64 xxxx. 6 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XX
Řízení xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx působnost x xxxxxxxx finančních xxxxxx xx celní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Při xxxxxxx náhrady za xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.
Xx. XI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 270/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 31.10.2007
Xx. XXVIII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
Xx. XXXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x účinností xx 1.1.2008

Informace
Xxxxxx předpis x. 337/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
35/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje zákon XXX č. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.93
157/93 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxx ČNR x. 35/93 Xx. x xxxxxx x. 96/93 Xx., xxxxxx XXX x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Xx., x zákona XXX x. 593/92 Sb., x rezervách pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.6.93
302/93 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 16/93 Xx., x dani xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 337/92 Xx., x správě xxxx x poplatků, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 35/93 Xx. x zákona x. 157/93 Xx., x xxxxxx č. 212/93 Xx., x xxxxxxxx xxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.94
315/93 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 338/92 Xx., x xxxx z xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx XXX x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx ve znění xxxxxx ČNR x. 35/93 Xx. x xxxxxx č. 157/93 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
323/93 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 35/93 Xx., xxxxxx x. 96/93 Xx., xxxxxx č. 157/82 Xx. x xxxxxx x. 196/93 Xx., xxxxxx XXX x. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Sb. a xxxxxx x. 157/93 Xx. a xxxxxx XXX x. 593/92 Xx., o xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 157/93 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
85/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 368/92 sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 10/93 Xx. a xxxxxx x. 72/94 Sb., xxxxxx XXX x. 531/90 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx zákona XXX x. 337/92 Xx., xxxxxx XXX x. 35/93 Xx. x xxxxxx x. 325/93 Xx., zákona XXX č. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx x poplatků, xx znění xxxxxx XXX č. 35/93 Xx., xxxxxx x. 157/93 Xx., zákona x. 302/93 Xx., xxxxxx x. 315/93 Xx. a xxxxxx x. 323/93 Xx., xxxxxx ČNR č. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx x dani x xxxxxxx nemovitostí, xx znění xxxxxx XXX č. 18/93 Xx., zákona č. 322/93 Xx., zákona x. 42/94 Xx. x zákona č. 72/94 Xx., xxxxxx x. 331/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx XX na xxx 1994 x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Xx., zákona x. 96/93 Xx., xxxxxx x. 157/93 Xx., xxxxxx č. 196/93 Xx., xxxxxx č. 323/93 Xx. x xxxxxx č. 42/94 Xx.
s účinností xx 1.6.94
255/94 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon ČNR x. 337/92 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.1.95
59/95 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ČNR x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 589/92 Sb., x pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx XXX x. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.95
66/95 Xx., plné znění xxxxxx x. 337/92 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx č. 14/95 Xx.
118/95 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.10.95
130/96 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XX (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx znění)
s xxxxxxxxx xx 21.5.96
323/96 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 337/92 Xx., x správě xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.12.96
61/97 Xx., o xxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona XXX x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x lihu)
s xxxxxxxxx od 1.7.97
242/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje zákon x. 117/95 Xx., x státní sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.98
91/98 Sb., kterým xx xxxxxxxx zákon x. 94/63 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.8.98
168/98 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 337/92 Xx., o správě xxxx x poplatků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 16.7.98
300/98 Sb., nález XX ze xxx 17.11.98 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §32 odst. 7 xxxxxx ČNR x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x účinností xx 7.1.99
29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x účinností xx 1.7.2000
159/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé xxxxx zákony
x xxxxxxxxx od 1.8.2000
218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx pravidla)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
s xxxxxxxxx xx 1.10.2000
367/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
492/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx zákonů
x účinností xx 1.5.2001
271/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., o xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 1.10.2001
320/2001 Xx., x xxxxxxxx kontrole xx xxxxxxx správě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx)
x účinností xx 1.1.2002
226/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 71/67 Xx., x správním xxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o elektronickém xxxxxxx)
s xxxxxxxxx xx 1.7.2002
320/2002 Xx., o xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
322/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 588/92 Xx., x xxxx z přidané xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 337/92 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákon x. 13/93 Xx., xxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.10.2003
323/2003 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 588/92 Xx., o xxxx x přidané hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 337/92 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 13/93 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatému Parlamentem xxx 6.7.2003 x xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxx 18.7. 2003
x xxxxxxxxx od 15.10.2003
354/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx daních
s xxxxxxxxx xx 1.1.2004
438/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2004
440/2003 Xx., o xxxxxxxxx se surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 3.1.2004
479/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx ), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 353/2003 Xx., o spotřebních xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2004
19/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 72/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxx pobídkách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
237/2004 Sb., kterým xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zákony a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx z xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx ode dne, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
238/2004 Sb., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxx se x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 479/2003 Sb., x zákon č. 338/92 Xx., o xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 a xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxx 9.4.2004
x xxxxxxxxx xx 8.5.2004
254/2004 Xx., x xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2004
436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2004
501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx správního xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
554/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/64 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/92 Sb., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
179/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx majetku XX
x účinností xx 1.1.2006
215/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx pokladnách)
x xxxxxxxxx od 1.7.2005
381/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 349/99 Xx., x Veřejném xxxxxxxx práv, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2006
444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
62/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 124/2002 Xx., o převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 257/2004 Xx., x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
70/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.4.2006
79/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 85/96 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
115/2006 Xx., x registrovaném xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2006
214/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.8.2006 x xxxxxxxx ustanovení článku XXXX xxxx 4, xxxxx xxxxxx účinnost 1.1.2007
230/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.6.2006 x výjimkou xxxxxxxxxx §37x, 46, 59, 60, 63, 64, 73, 96x a xx. VI, které xxxxxxxx účinnosti 1.1.2007
267/2006 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců
x xxxxxxxxx xx 1.7.2006
261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
270/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 31.10.2007
296/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxx přijetím
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
88/2008 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 31.1.2008 ve xxxx návrhu na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
s xxxxxxxxx xx 27.3.2008
122/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
126/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
254/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2008
291/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 29.1.2008 ve věci xxxxxx na vyslovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §57 xxxx. 5 xxxxxx x. 337/92 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx novelizací xxxxxxxxxx zákonem č. 230/2006 Sb. (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)
x účinností xx 3.9.2008
301/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx konverzi dokumentů
x účinností xx 1.7.2009
304/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
305/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.1.2009
342/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 2.7.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §64 xxxx. 2 xxxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §37x xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 588/92 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x §105 xxxx. 1 xxxx třetí xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)
s xxxxxxxxx xx 27.9.2008
7/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2009
41/2009 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2010
158/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x změně některých xxxxxx
x účinností xx 4.7.2009
218/2009 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 99/63 Sb., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx od 1.1.2010
285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.11.2009
304/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s účinností xx 1.1.2010
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením x xxxxxx 12/94 Sb. x č. 68/95 Xx. x xxxxxxxx XX x opravě xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x. 177/2005 Xx., 116/2006 Xx. x 9/2008 Xx.
Právní xxxxxxx x. 337/92 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 280/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2) §30 xxxxxx XXX x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x obcí x České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla republiky), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §8 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu.
4) §3 xxxx. 3 xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 307/1993 Xx.
5) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
6) §40 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
7) §2 xxxxxx XXX x. 552/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 166/1993 Xx.
8) §7 xxxxxx č. 586/1992 Xx.
9) §9 xxxxxx x. 586/1992 Xx.
10) §7 xxxx. 2 zákona x. 586/1992 Sb.
11) §9 x 10 xxxxxx x. 586/1992 Xx.
12) §15 xxxxxx x. 589/1992 Xx., x pojistném xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 160/1993 Sb. x zákona č. 307/1993 Xx.
13) §19 x 20 občanského xxxxxxxx xxxx.
14) §24 xxxxxx XXX x. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 161/1993 Sb.
15) §1 xxxxxx č. 21/1992 Xx., o bankách.
16) §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
17) Xxxxx č. 328/1991 Sb., o konkurzu x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 122/1993 Sb.
18) Xxxx. obchodní zákoník, xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxx č. 21/1992 Sb.
19) §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 328/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 58/1969 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jeho nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx.
21) §7 xxxx. 2 zákona x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx.
22) §63 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 242/1997 Xx.
23) §5 xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 137/1996 Xx. a xxxxxx x. 242/1997 Sb.
24) Zákon č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx orgánech.
25) §22 xxxx. 2 xxxxxx XXX č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx.
26) §36 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 586/1992 Xx.
27) Xxxxx č. 102/1971 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
28) §26 x 27 zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx č. 47/1992 Xx.).
29) Xxxxx XXX č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
30) Zákon č. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
31) §44 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx).
32) Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
33) §4 xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §33 xxxxxx x. 120/2001 Xx., x soudních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční xxx) x o xxxxx xxxxxxx zákonů.
35) §35 xxxxxx x. 120/2001 Xx.
36) §18 xxxxxx x. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x finanční xxxxxxxx).
37) §1 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení xxxxx x. 304/2001 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx č. 227/2000 Xx., o elektronickém xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
38) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x elektronickém xxxxxxx).
39) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Sb.
§1 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x. 304/2001 Xx.
40) §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x. 304/2001 Sb.
41) §9 xxxxxx x. 59/2000 Xx., o veřejné xxxxxxx.
42) Zákon č. 72/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x investičních xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
43) §72 x 74 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
45) §480d xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§175f xxxxxxxxxx soudního xxxx.
46) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní způsobilosti.
47) Například §1 xxxx. 4 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 124/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémech (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx).
49) §200j xx 200m občanského xxxxxxxx xxxx.
50) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
51) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 570/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx úřadech, xx xxxxx xxxxxx č. 214/2006 Xx.
52) Xxxxxxxxx §56 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx dědické, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 18/1993 Xx.
53) §25 xxxxxx č. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Xxxxxxxxx §480a občanského xxxxxxxx, §9 xxxx. x) xxxxxx č. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
55) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
56) Xxxxx č. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
57) §2 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx.