Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2010.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2009 do 31.12.2010.


Zákon o správě daní a poplatků

337/92 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení
Rozsah působnosti §1
Základní zásady daňového řízení §2
Úřední jazyk §3
Místní příslušnost §4
Dožádání a delegace §5
Daňové subjekty §6
Osoby zúčastněné na řízení §7
Svědci a osoby přezvědné §8
Způsobilost k jednání §9 §9a
Zastupování §10
Vyloučení ze zastupování §11
Protokol o ústním jednání §12
Úřední záznam §13
Lhůty §14
Místní šetření §15
Daňová kontrola §16
Doručování §17
Elektronické doručování §17a
Neúčinnost doručení §17b
Doručování do ciziny §18
Doručení veřejnou vyhláškou §19
Doručení hromadným předpisným seznamem §20
Zahájení řízení §21
Postoupení §22
Nahlížení do spisů §23
Povinnost zachovávat mlčenlivosti §24
Sankce za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost §25
Vyloučení pracovníků správce daně §26
Zastavení řízení §27
Předběžná otázka §28
Předvolání a předvedení §29
Náklady řízení §30
Dokazování §31
Rozhodnutí §32
ČÁST II. Řízení přípravné
Registrační povinnost daňových subjektů §33
Součinnost třetích osob §34
Informační povinnost správce daně §34a
Závazné posouzení §34b
Ochrana před nečinností §34c
Elektronické poskytování informací §34d
Ukončení činnosti §35
Vyhledávací činnost §36
Pokuty §37
Blokové řízení §37a
Penále §37b
Pozastavení činnosti §38
Záznamní povinnost §39
ČÁST III. Řízení vyměřovací
Daňové přiznání a hlášení §40
Nedoplatky v insolvenčním řízení §40a
Účinky insolvenčního řízení §40b
Dodatečné a opravné daňové přiznání nebo hlášení §41 §42
Vytýkací řízení §43
Stanovení daně v případě nepodání daň. přiznání nebo hlášení §44
Zákaz přenosu daňové povinnosti §45
Vyměření daně a její dodatečné vyměření §46
Zaokrouhlování §46a
Lhůty pro vyměření §47
ČÁST IV. Řádné opravné prostředky
Odvolání §48
Postup správce daně §49
Postup odvolacího orgánu §50
Stížnost §51
Námitka §52
Reklamace §53
ČÁST V. Mimořádné opravné prostředky
Obnova řízení §54
Postup při obnově řízení §55
Prominutí daně §55a
Přezkoumávání daňových rozhodnutí §55b
Opravy zřejmých omylů a nesprávností §56
Použití mimořádných opravných prostředků §56a
ČÁST VI. Placení daní
Základní pojmy §57
Ručení §57a
Příslušenství daně §58
Způsob placení daní §59
Posečkání daně a povolení splátek §60
Den platby §61
Evidence daní §62
Úrok z prodlení §63
Přeplatky a úrok §64
Prominutí daňového nedoplatku §65
Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost §66
Zálohy §67
Zvýšení daně §68
Vybírání daně srážkou §69
Promlčení práva vymáhat daňové nedoplatky §70
Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň §71
Zástavní právo §72
Vymáhání daňových nedoplatků §73
Exekuční náklady §73a
ČÁST VII. Zvláštní ustanovení k jednotlivým druhům daní
HLAVA I. Daň z přidané hodnoty §74 §75 §75a
HLAVA II. Spotřební daně §76
HLAVA III. Daň z příjmů
ODDÍL I. Společná ustanovení §77 §78 §78a §79 §80 §81
ODDÍL II. Daň z příjmů fyzických osob §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88 §89 §90
ODDÍL III. Společná ustanovení §91
HLAVA IV. Daň z nemovitostí §92 §93
HLAVA V. Silniční daň §94 §95
ČÁST VIII. Ustanovení společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná §96 §96a §97 §98 §99 §100 §101 §102 §102a §102b §103 §103a §103b §104 §105 §106 §107
č. 157/1993 Sb. - Čl. IV
č. 323/1996 Sb. - Čl. II
č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII
č. 367/2000 Sb. - Čl. V
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 554/2004 Sb. - Čl. VI
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 56/2006 Sb. - Čl. XXIII
č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII
č. 230/2006 Sb. - Čl. VI, Čl. XX
č. 270/2007 Sb. - Čl. XI
č. 296/2007 Sb. - Čl. XXVIII
ČÁST PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxx působnosti
(1) Xxxxx zákon upravuje xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, záloh na xxxx příjmy a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně 31) (xxxx xxx "xxxx"), xxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx finančních xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx"),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx
c) xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxx").
(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx činit xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a úplnému xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, daně xxxxxxx, xxxxxx, vyúčtovat, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxx xx způsobilost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx a x tomto xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 13)
(3) Xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx 24) x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx orgány Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x orgány územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx věcně xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxx xx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), daňové xxxxxxxx, xxxxx i xxxxx osoby stanovené x tomto xxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx svěřenou působnost x xxxxxxx veřejné xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, 44) xxxxxxx platební xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, územních rozpočtů xxxx fondů, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), postupuje xx při xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx šesté xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §63, §67 xx 69, §71 a 72, x x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx kterého xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uložena, xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx, soud xxxx xxxx státní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je považován xx xxxxxxx xxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Při xxxxxx xxxx xxxxxxx správci xxxx x řízení x xxxxxx (xxxx xxx "daňové řízení") x xxxxxxx se xxxxxx a xxxxxx xxxxxx závaznými právními xxxxxxxx, chrání xxxxx xxxxx x dbají xxx xxx xx xxxxxxxxx práv x xxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob zúčastněných xx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Správci xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v úzké xxxxxxxxxxx x daňovými xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxxx x vybrání xxxx xxx, xxx xxxxxx zkráceny xxxxxx xxxxxx.
(3) Při xxxxxxxxxxx hodnotí xxxxxxx xxxx důkazy xxxxx xxx úvahy, x xx každý xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxx přihlíží ke xxxxx, co x xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxx je vždy xxxxxxxxx.
(5) Jakékoliv xxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jakkoliv xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx, xx se x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxx dozvěděly; xxxx xxxxxxxxx však xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx tyto xxxxx získat xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 34). Této xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.
(6) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx i z xxxxxxxxx podnětu zahájit xxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx vznik xx xxxxxxxxx xxxxxx pohledávky, x xx i x případech, kdy xxxxxx subjekt xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řízení se xxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxxxxxx stavem xxxxxxxx právním a xxxx xx xx xxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mají x xxxxxxx xxxxxx xxxx správcem xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx správcem xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§3
Úřední xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx daně xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx podání xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo slovenštině x xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx překladem do xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx daně xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx může při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx obstará xxxxxx subjekt.
(2) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx menšinám xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx jazyce, xxxx xx xxxx obstarat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.
§4
Místní xxxxxxxxxxx
(1) Místní xxxxxxxxxxx správce xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak x tomto nebo xx xxxxxxxxx zákoně, xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx místem xxxxxx xxxxx v Xxxxx republice a x xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, jinak místem, xxx se převážně xxxxxxx, tj. v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx v xxxx. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx pobytu.
(2) Místně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1. U xxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxx xxxxx takto určený xxxxxxx daně, x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx se místem, xxx xx stálou xxxxxxxxxx 25) nebo xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx vykonává xx území Xxxxx xxxxxxxxx hlavní část xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx předmětem xxxxxxx, xxxxxxxxx místem, x xxxx xx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx převážná xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxx místní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 1, xxx-xx x obor daní, x xxxxxxx xxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přechodu xxxxxx xxxxxxx, řídí xx xxxxxx příslušnost místem xxxxxxxx státní hranice.
(6) X poplatků xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je oprávněn xxxxx zvláštních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(7) X xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nemovitost, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nemovitost xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x případně xxxxx xxxxxxxx xxxxx tomu xxxxxxx xxxx, u xxxxxxx je dána xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx majetku, je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x obvodu jehož xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxx zůstavitel bydliště xxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
b) xx nachází xxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx prospěch,
x) má xxxxxxxx xxxx sídlo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu,
x) xx bydliště xxxx sídlo dárce xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x dar xx xxxxxx.
(9) Xx-xx plátce xxxx x příjmů fyzických xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx srážení xxxx xxxx záloh xx ni x xxx xxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně plátcovy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x místě xxxxxxxx xxxxxxxx. Plátcova xxxxxxxx xx stejná xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jeho pokladny xxx xxxxxxx nedotčena.
(10) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx daně 26) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx banky, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde dochází x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxx xxx xxxxxxxxx řádné xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jednotky xxxx plátcovou pokladnou xxxxx odstavce 9.
(11) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx, xxxxx je zahájil xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jim xxxxxxxx xxxxxxxxx x x nejvyšším xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "ministerstvo").
(12) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x postoupí xxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxxxx xx xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxxxx právo daň xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxxxx xxxxxx nově místní xxxxxxxxxxx. Xx stejné xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X tomuto výpisu xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx správce xxxx osobám, x xxxxx je vedena (xxxxxxxxxx, plátce apod.), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x oznámí xxx xxxxxxxx xxxx číslo xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva, xxx xxxxx zabavené prostředky xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(13) Xxxxx správce daně xx v xxxxxx xxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15, x xx x xxx delegace.
(14) Xxxxx-xx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxx, xxxxxxx jej ministerstvo. Xxxxxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx místní xxxxxxxxxxx jinak.
(15) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx placení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§5
Xxxxxxxx x delegace
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x provedení jednotlivých xxxxx x xxxxxxx xxxxxx kteréhokoliv xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx správce daně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, hospodárněji xxxx xxxxxxxx. Dožádaný xxxxxxx xxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx dožádání xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nadřízený xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Na xxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx, může xxxxxxx xxxx vyššího xxxxxx nadřízený xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost xx xxxxxx daně xx xxxxxx, xxxxx shledá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek.
§6
Xxxxxx xxxxxxxx
(1) Daňovým xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx, plátce daně x právní nástupce xxxxxxx xx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákonem.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx příjmy, xxxxxxx nebo úkony xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Plátcem xxxx xx rozumí xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
(1) Daňového xxxxxx xxxxxxxx správcem xxxx xx zúčastňují, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx xxxxxxx na požádání xxxxxxxx svoji xxxxxxxxx.
(2) Třetími xxxxxxx xx xxxxxxxx
a) xxxxxx a osoby xxxxxxxxx,
x) osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, poddlužníci x plátci xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx,
x) případně xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.
§8
Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
(1) Každý je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňovém xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx osob, xxxxx xxxx mu známy; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx nesmí xxxxxxx. Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx uložit, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx odepřít ten, xxx xx jí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sobě nebo xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx manžel, xxxxxxx 50), druh, xxxxxxxx x řadě xxxxx x jeho xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x jeho manžel xxxx xxxxxxx, osvojitel x jeho manžel xxxx partner, osvojenec x xxxx potomci, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx partneři xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx ten, kdo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, 27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ledaže xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx má.
(4) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx přezvědnou x xxxxxxxx xxxxxxx výpověď, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravdivě x xxx nezamlčet x x xxxxxxxx následcích xxxxxxxxxx nebo neúplné xxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx každý, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poměrech určitého xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zdanění.
§9
Způsobilost x jednání
(1) Xxxxx může před xxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxx x tom xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxxx vlastními xxxxx nabývat xxxxx x xxxx na xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xx ni xxxxxx.
§9x
Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 54), xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx subjektům, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§9a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 296/2007 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008
§10
Xxxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxx správcem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jednají xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. 28) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx správce xxxx.
(2) Správce xxxx xxxxxxxxx zástupce také xxxx, jehož xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx písemnost xx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx žádného xxxxxxxx, jakož x xxxx, kdo xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxx v xxxxxx jednat, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyjadřovat. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, pokud vzniknou xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xx oprávněn xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zástupce se xxxx xxx zastupovat xxxxxxxxx, xxxxx si xxxxx. V téže xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Zástupce xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx. Xxxx-xx rozsah xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx vymezen xxxxxx, xx xxxx plná xxx xxx xxxxxx xxxxxx neomezená.
(4) Xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxxx nevylučuje, aby xxxxxxx xxxx xxxxxx x nutných xxxxxxxxx x daňovým subjektem xxxxx nebo xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx výzvě xxxxxxx xxxx vyhovět. Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxx současně xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxx xxxx xxxxx daňový subjekt x xxxxxxxx jím xxxxxxxx x jejich xxxxxxx si odporuje, xxxxxxxxxx správce daně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx daně xxxx x xxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Učinilo-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podání nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxx věci, případně xxxx spoluvlastníky xxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx zvolit společného xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx ani xx výzvu, určí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx o tom xxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x daňovému xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zástupce, xxxxx by xxxxx xx střetu xx xxxxx zastupovaného xxxx xx střetu zájmů xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx-xx zástupcem daňový xxxxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poradenství xxxx advokát (xxxx xxx "daňový xxxxxxx") 29), xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx hlášení x xxxxxx řádných x xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx zastupovat xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxx pouze xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx nimiž xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47).
§12
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
(1) X xxxxxx xxxxxxx v daňovém xxxxxx xxxxxx správce xxxx protokol, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(2) X xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxx x kdy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx osoby xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxx dokladů x xxxxxx xxxxxx odevzdaných xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx listin xxxxxxxxxxxx x nahlédnutí, xxxxxxx poučení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx návrzích xxxx xxxxxxxxx apod. Nahrazuje-li xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx též xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Součástí xxxxxxxxx jsou x xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vyhlášená xxx jednání.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Není-li xxxxxxxx hlasitě xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zapsat x xxx, xx xx tak xxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx čitelná. Xx xxxxxxxxx všech xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x námitky xxxxx obsahu xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx. Bezdůvodné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx důkazní xxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx se xxxxx xx xxxxxxx zúčastněná xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx okolnost x xxxxxxxxx zaznamenat x xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Opis xxxxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(6) Správce xxxx opraví x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x jiné xxxxxx nesprávnosti. Rozhoduje xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nelze samostatně xxxxxxx.
§13
Xxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. různá xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx ať xxx vlastních xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x věci xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx správcem xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správce daně, xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx. X úředním záznamu xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx náležitosti xxxxxxxx xxxxxxx platí přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§14
Xxxxx
(1) Xxxx-xx lhůta xxx xxxxxxx xxxx x daňovém řízení xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx lhůtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx lze xxxxxxxx xxx zcela xxxxxxxxx pro úkony xxxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx.
(2) Z xxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx, jichž xx xxxxx xxxx.
(3) Xx první xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x zákonnou xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx prodloužení xxxxx xxxxxxx o xxxx, xxxxx x den xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx prodloužení xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx však xxxxxx xxxxxxx xxxxx prodloužení xxxxx, xxx x xxxx xx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx-xx správce xxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, považuje se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tolika xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx zbývalo x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovené xxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx lhůta již xxxx podáním žádosti x xxxxx-xx o xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx daně xx xxxxxx závažných xxxxxx povolit xxxxxxxxx x předešlý stav, xx je xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx x předešlý stav xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lhůty. Tuto xxxxx lhůtu xxxxx xxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxx v předešlý xxxx.
(6) Xx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxx, kdy xxxxx xx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx se xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx shoduje se xxxx, kdy xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lhůty. Xxxx-xx xxxxxx den v xxxxxx, končí xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx. Xxxxxxxx-xx poslední den xxxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx svátek, je xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx.
(8) Připadne-li xxxxxxxx den xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx sobotu, xxxxxx xxxx státem xxxxxx svátek, xx xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx.
(9) Lhůta xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx dne lhůty xxxxxx úkon x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxx, xxxxxxxxx dojde-li čitelná 37) xxxxxx zpráva xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx 38) na xxxxxx elektronické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxx zpráva xx xxxxxx schránky xxxxxxx daně 56).
(10) Xxxxx případu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 nelze xxxxxxxxxx xxxxx nebo povolit xxxxxxxxx x předešlý xxxx xxxx x xxxxxxx x mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx, se xxxxxxx xx spojen xxxxx práva xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, uplynul-li xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx.
(12) X pochybnostech xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxx.
(13) Xxxxx xxxxxxxxxx x žádosti za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stav není xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(14) O povolování xxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx obsažená x §60.
§15
Xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xx oprávněn x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x subjektu xxxx, xxx x x xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření xx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správce daně.
(2) Xxxxxxxxx správce xxxx xx v xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, právo xx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x místa, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přepravních xxxxx, x účetním písemnostem, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx má též, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx.
(3) Pracovník xxxxxxx xxxx xx xxxxx provést xxxx xx vyžádat x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, x xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat. X xxxxxxx nezbytném x xxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx správce xxxx právo xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx techniky x je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx daňový subjekt xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pracoviště, xx xxxxxxxx prostranství xxxx xxxxx xxxxxx této xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx občanským xxxxxxxx, xxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx cestovním xxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx pracovníku xxxxxxx xxxx xxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx a pomoc xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření, xxxxxxx mu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx, u xxxxx xx místní šetření xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx doklady x jiné věci xxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §16 xxxx. 7.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zajistit xxx xxxx, x xxxxx jejich xxxxxxxxxxx xx xxxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X tomuto xxxxxxxx xxxxxxxxx zejména, xxxxx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx věcí, x jeho xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x jeho xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx. X rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zajištěných xxxx. Xxxx, xxxxx xxxxx xx místě xxxxxxxxxx zajistit, může xx xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx je xx xxxxx. Xx-xx xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx expertize xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xx postupuje x ostatním přiměřeně xxxxx §38. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx oprávněnému xxxxxxxx xxxxx, xx není xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx pokud xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci musí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx desce správce xxxx xx dobu xxxxxxxx dnů.
(8) X místním xxxxxxx xxxxxx pracovník xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x zajištění věcí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx protokolu xxxxx, x xxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx.
§16
Xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro správné xxxxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx, kde xx xx vzhledem x účelu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx provádí v xxxxxxx nezbytně xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Daňový xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx správce xxxx povinnost
x) xxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxx, x xxxxx x uložení xxxxxxxx x jiných xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x podmínky x provádění xxxxxx xxxxxxxx,
x) předložit xx požádání xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxx uloženo, xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx prokazují xxxxxxxxxxx x účetní xxxxxxx, jež xxxx xxx xxxxxxx stanovení xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, a podat x xxx ústně xxxx xxxxxxx požadovaná xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pochybnost x jejich úplnosti, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx správce daně xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx kontroly oprávnění xxxxx §15 odst. 3,
d) nezatajovat xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx subjekt x xxxxxxxxx xxxx o xxxxx xx mu xxxxx, kde xx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prokazující xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx vstup do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx k xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, dále xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x jakýmkoliv xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx subjektu.
(3) U fyzických xxxx, které neprovozují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce daně,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx s jeho xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x průběhu daňové xxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx xxx xxxx x dispozici,
d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx,
e) klást xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxxxx xx xxxx ukončením xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedenému xx xxxxxx, ke způsobu xxxx zjištění, případně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) nahlížet u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx obvyklou xxxxxx dobu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxx nemůže vyhradit, xx-xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx statutární xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu.
(6) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x) xxxxxxxx pracovník správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx němuž xxxxxxx. Tento xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx daňovému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx důvody, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx odvolat.
(7) Převzetí xxxxxxx x xxxxxx věcí xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx nebezpečí, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dnů. Xx xxxxxx složitých xxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx věci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx těmto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx samostatné xxxxxxxx.
(8) O xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx. Po projednání xxxx xxxxxx ji xxxxxxxxxxxxxxx kontrolovaný xxxxxx xxxxxxx a pracovník xxxxxxx daně. Bezdůvodné xxxxxxxx podpisu kontrolovaným xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx uvedených zjištění xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výslovně xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx zprávy xx xxx dnem xxxxxx doručení. Je-li xxxxxxxxx kontrolního zjištění xxxxxxxxxx, odůvodňující dodatečné xxxxxxxxx daně, xxxx xxx xxxxxxxx zprávy x daňové xxxxxxxx x dodatečný platební xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx daňové xxxxxxxx zjištěny. Odmítne-li xxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx převzetí a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(9) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. f), v xxxxx advokát vykonává xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx mohou xxxxxxxx listiny xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xx něž xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx daňovou kontrolu xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"); xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx seznámit xx x obsahem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, kterého xxxxxxxx xxxxxxxx Komory x xxx xxxxxx zaměstnanců xxxx x řad xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zástupce Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx kontrole xxxxx xxxxxxxx 8.
(10) Xxxxxxx-xx zástupce Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxx, xxxx xxx listiny xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x zástupce Xxxxxx zabezpečeny xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx zničit xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx daňové kontroly; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx příslušné xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx listiny nebo xxxx xxxxxx informací xxx odkladu poté, xx xxxxx uplyne xxxxx x podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11; byl-li tento xxxxx xxxx xxxxx, Xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 11.
(11) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 10 xxx souhlas xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce daně xxxxxxxxx x odstavci 6 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 49).
§17
Doručování
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštou. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Doručuje xx x bytě, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx, jíž xx xxx doručeno (xxxx xxx "příjemce"), xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poradci xx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxx mimo xxxx místnosti xx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx doručovatel xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx rukou se xxxxxxxx xxxxxxxx písemnosti,
x) x xxxxx xxx stanoví výslovně xxxxx,
x) je-li xxx xxxxxxxx rozhodný xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx spojeno x právní xxxxx,
x) xxxxxxx-xx tak xxxxxxx daně.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí. Nevyzvedne-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxx xx uložení, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx lhůty xx xxx xxxxxxxx, x xxxx se příjemce x xxxxxxx nedozvěděl. Xxxxxxxxxx orgán xx xxxxxx xxxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx domovní xxxx xxxx adresátem užívané xxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx-xx takové xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx se x tom sdělení xx úřední desce xxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxx-xx příjemce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xx xxxx xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxx.
(7) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx plnou xxxx xxx xxxx daňové xxxxxx, doručuje se xxxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx příjemce xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx úkony, xxxxxxxx xx písemnost vztahující xx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Má-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx něco xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx.
(8) Xx-xx xxxxxxxx, který xx zdržuje x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx doručují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx jich, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jednat, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Stejně xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poradci xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx pověřeni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(11) Xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 7 xx 10 platí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(12) Xxxxxxxx x xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jsou-li x xxxxxxxx pochybnosti x xxxx xxxx-xx doručenka, xxx doručení xxxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx.
(13) Nemůže-li příjemce xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx přechodného xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx jiná xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx příjemce xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.
§17x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 56).
§17b
Neúčinnost xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxx si xx xxxxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanovené lhůtě xxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx 15 xxx ode xxx, kdy xx xxxxxxx s doručovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx pak xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Lhůty xxxxx §47 x 70 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx úložní xxxx xx xx xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx doručení, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx směřujícího xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.
§17b vložen xxxxxxx předpisem x. 301/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009
§18
Xxxxxxxxxx xx ciziny
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se v xxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxx, x xxxxx nemusí xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx doručenku, xxxxxxxx-xx xx země xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doručováno do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.
§19
Doručení xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxx daně xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není ustanoven xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2. Xxxxxx xx postupuje x x xxxxxxx, xx xx adresát xxxxxxxxxx xx místě xxxxx xxxxxx, sídla nebo xxxxxx xxx doručování, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, nezdržuje.
(2) Xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx xx provede tak, xx xx xxxxxx xx xxxx patnácti xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxx uložení xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxx označením. Xxxxxxxx x uložení písemnosti xx vyvěsí jednak x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a jednak x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytu nebo xxxxx. Vyvěšení veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx příslušného xxxxxxx xxxx orgány xxxx, xxxxx také potvrdí xxxx vyvěšení. Poslední xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznamem, xxxxxx předpisný xxxxxx x veřejnému xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxx; xxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx lhůty je xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisným xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, že xx xxxx xxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx veřejném xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx daňová xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně orgány xxxx, xxxxx potvrdí xxxx vyložení.
§21
Zahájení xxxxxx
(1) Xxxxxx xx zahájeno xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxx xxx xxxxxx subjekt xxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx vyrozuměn x xxxxxx úkonu, xxxxx vůči xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxx osoby, x xxxxx xx zákon xxxxxxx, xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxx tento xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx daňové xxxxxxxx x xxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx přiznání, hlášení x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx tiskopisech. Xxxx xxxxxx lze učinit x datovou xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx zveřejněném xxxxxxxx xxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx., xxx xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx.
(4) Xxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 39) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikačních služeb, xxxxx xxxx certifikát xxxxx a vede xxxx evidenci, xxxx xxxxxxxxxx připojí x xxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx zprávy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx do 5 dnů xxx xxx, kdy došlo xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx potvrdit rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx. Xxxx lhůtu xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.
(6) Pro xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx podání, i xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X podání xxxx být xxxxxx, xxx je činí, xxxx se týká x co xx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxx xx činí u xxxxxx příslušného správce xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx zprávy xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zařízením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxx x identifikací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx uvedení xxxxxxxx údaje o xxxxxxx.
(8) Xx-xx xxxxxx vady, pro xxxxx není xxxxxxxxx x projednání, xxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zúčastněnou xx xxxxxx, xxx je xxxxx xxxx xxxxxx x ve xxxxx, xxxxxx správce xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Pokud xx xxx zahájení xxxxxx dnem xxxxxxx xxxx lhůty pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx vydáním výzvy xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx ode xxx, xxx dojde k xxxxxxxxxx xxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxx opraveno xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xx xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx vady x xxx xxxxxxxxx podání. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx, považuje xx za podané xxxx, xxx xxxx xxxxxx po xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§22
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxx-xx správce xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v daňové xxxx doručeno xxxx xxxxxx xxxxxxxx, příslušný x projednání xxxx x x rozhodnutí, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x u xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx byla postoupena.
(3) Dojde-li xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nespadá xx xxxx působnosti, xxx xx působnosti xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§23
Xxxxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nahlédnout do xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx daňový subjekt x xxxxxxx spisu x o xxxxxx xxxxxxxxx xx spisu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jednání.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nahlížet xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx výlučně xxx xxxxxxx xxxxxxx daně x dalších xxxxxxxx, xx xxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx další xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolit xxxxxxxxxx x do xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvede xxxx výslovně x xxxxxxx záznamu. Toto xxxxxxx xxx nahlížení xx spisů xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx před jinými xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správce xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx něhož xxx xxxxxxxx nebo xxx xx xxxx povoleno, xxxxxxxx opisy nebo xxxxxxxxxx xx výpisy xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx obsažených, xxxxx jejich shodu x xxxxxxxxxx, vyznačí xx nich xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx daňovému subjektu.
(4) Xxxxxxxxxx-xx daňový xxxxxxx s xxxxxxxx, x xxxxx mu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx odvolat xx xxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx.
§24
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx zúčastněny xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xx xxx daňovém xxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx daňových subjektů xxx osobních, tak x souvisejících s xxxxxxxxxx.
(2) Osoby xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x právních xxxxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx daně mohou
x) xxxxxxxxx získané x xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx pracovníku xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx odvolacímu xxxxxx xxxx soudu, projednávají-li xxxx xxxxxx opravný xxxxxxxxxx x daňové xxxx, projednávají-li dědictví xx daňovém dlužníkovi, xxxxx-xx insolvenční xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx správce xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx neúčinnosti xxxxxxxx úkonů daňového xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) poskytovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx dohlídkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; pracovníci xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pod xxxxxx xxxxx §25 xxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 11,
x) xxxxxxxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjekty, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx zobecněné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) poskytovat xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx převedených částek xxxx. x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx výnos xxxxxx xxxx náleží xxxxx xxxxxxxxx rozpočtového xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx x xxxxxx x přestupku, který xx xxxxxxx v xxxxxxx zákonu,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem.
(4) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx xx daňovém xxxxxx x pracovníci daňového xxxxxx xxxxxxx subjektem xxxxxxxxx xxxxx písemně, x xxxxxxxx xxxxxxx x účelu.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxx xxxxxxxxx
x) vůči Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění kontrolu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti, 30)
x) jestliže xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx třeba k xxxxxxx objasnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán x xxxxxxxxxxx x daňovým xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxxxxx xxxx, pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobné xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx daně, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx státní xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou předmětem xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx; xx stejném xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu, 3)
x) při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x označení xxxxx xxx xxxxxx xxxxx a předmětů xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x nálepkách x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zboží, xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nedovolené výroby x držení pečetidla xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxx došlo x přímé xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňových, xxxxxxxxx x xxxxxxx b), x to x xxxxxxx nezbytně xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx udávání xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx,
d) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx podnětů xx xxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxx xxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxxxx xxxx x úřední xxxxx x trestných činů xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jich dopustili xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xx správou xxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx nutném x xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx Xxxxx xxx ochranu hospodářské xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 41)
x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám xxxxxxx ministrem xxxxxx
1. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxx xxx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx financovány,
3. xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zločinem,
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx spáchaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 1 xx 3,
x) xxxx Xxxxxxxxx ochránci xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx,
x) xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx zákona 46),
j) při xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx daně, xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
(6) Pracovníci xxxxxxx xxxx xxxx povinni xx xxxxxxxx poskytovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx řízení
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 24) seznam xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx x výši xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, majících xxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti a x xxxxxxx daně xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §5 a 23 xxxxxx o daních x příjmů,
x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, 22) x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 23) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x příjmů; xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx údaj o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, manželky xxxx manžela,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxx, z xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x ostatních xxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx údaje x xxxx příjmů x xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x příjmů xx zaměstnance - xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dani podle §35 xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx orgánům xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) katastrálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx organizační xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 6) xxxxxx xxxxxxxx subjektů x xxxxx xxxx z xxxxxx včetně xxxxx x xxxx xxxxxx x výdajů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příjmy x podnikání x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
i) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozpočtových xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx a xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx odvod neoprávněně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků, xx xxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx použitých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 36)
k) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu x Ministerstvu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx investičních xxxxxxx, 42)
x) xxxxxxx xxxxxxxx 45) xxxxx x plnění daňových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
m) xxxxxxx živnostenským xxxxxx (xxxx jen "živnostenský xxxx"), xx xxxxx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxx žadatel x xxxxxxx xx xxxx xxxx na svém xxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,
n) Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxx o tom, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přitom xxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnutých xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, mlčenlivostí podle xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx §25 xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 11. Xxxxx, x xxxx xxxxx x údajích xxx poskytnutých, sdělují xxxxxxxxxx správce daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uveřejnit xxxxxx xxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, provozovatelů xxxxxxxx xxxxxx, oprávněných xxxxxxxx a xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx daňovém řízení.
(9) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx získaných x daňovém řízení xxxx v xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx přinášející xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(10) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, může pracovník xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Xxxxxxx xxxx odpovídá xx vytvoření podmínek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xx xxxxx x xxx využívání a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx evidovaných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§25
Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xx porušení povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§24), xxxxx xxxxx x xxx přísněji xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxx xxxxx, která byla xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx řízení, uložit xxxxxx až do xxxx 500000 Kč.
(2) Xxxxxx ukládá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ukládá xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Stejnopis xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dotčenému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx o náhradě xxxxx.
§26
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx vyloučen xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx záležitostech xxxx xxxxxxxx.
(2) Pracovník xxxxxxx daně je x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx xx x téže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovník xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vedoucímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 2 x xxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxx daně.
(4) Xxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx x jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx anebo k xxxxxx na řízení xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, smí xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx podjatosti, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx úkony.
(6) X vyloučení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Rozhodnout x xxxxxxxxx může x x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx námitce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nadřízeného správce xxxx.
(7) Proti xxxxxxxxxx x vyloučení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx přípustné xxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Není-li x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx zastaví, jestliže
x) xxxx navrhovatel xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx o xxx bylo xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx nástupcem xxxx,
x) se zjistí xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx lhůta, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x předešlý xxxx x nebo xxxxxxx x to xxxx xxxxxxxxx,
e) xxxx xx věci návrhu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx),
x) xxxxxx x xxxxxxx vyrovnána xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx důvod řízení,
x) xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx. Všechna xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx, se xxx xxxxxxx.
§28
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xx v řízení xxxxxx, x které xxx pravomocně rozhodl xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxx takovým xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx může správce xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx příslušnému xxxxxx podnět k xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx si xxxxxx jako x xxxxxxxxx otázce učinit xxxxxx x xxx, xxx x xxx xxx xxxxxxx trestný xxx nebo přestupek, xxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§29
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx osobní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x x předvolání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxxxxx. Předvolání xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X případě, xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nedostaví xxx xx opakovaném xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxx x xxxx předvedení xxxxx, v němž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
§30
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx a nákladů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xx výzvu xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
a) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je nutno xxxxxxxx x správce xxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, a současně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxx pracovních xxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx,
x) znalci, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx jim náhrada xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx věci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, náleží jim xxxxxxx spojená x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx výzvu xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx doklady x xxxx uplatňovaných xxxxxx, xx pěti xxxxxxxxxx dnů, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x) xx xxxxx xxxxxxx daně daňového xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx náhrada xxxxxx vynaložených xxxxxxx, xxxxxxx hotových výdajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Je-li xxxxxxxx xxxx ustanoven xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx §10 xxxx. 1 x 2, náleží xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx odměny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx x správce xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx doklady x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poté, xxx byl xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx předpokládané oprávněné xxxxxx může xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx poskytnout přiměřenou xxxxxx; xxxxx rozhodnutí x poskytnutí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(5) O uplatňovaných xxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx dnů ode xxx jejich uplatnění x ve xxxxxx xxxxx poukáže xx xxxxxxxx oprávněných xxxxxx xxxxxxxxxx nároku. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dnů ode xxx jeho xxxxxxxx.
(6) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx výdělku x postup při xxxx stanovení a xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x funkčních požitků, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxx daně náklady xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx xx splatná xx xxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§31
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x jeho xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx dbá, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxx xx nejúplněji, a xxxx x tom xxxxx jen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx provede xxxxxxxx xxxxxxx prostředky, které xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx stavu věci. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxx subjekt včas xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx známé xxxx xxxxx správci xxxx x jeho xxxxxxxx, jakož i xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx České x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x ve Xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxx všech prostředků, xxxxx lze ověřit xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxx stanovení daňové xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx daňových xxxxxxxx (xxxxxxxx, hlášení, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.), x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx listiny, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x úřední xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x ohledání, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx subjekty x xxxxxxx x xxx xxxx. Xxxxx ohledání xxxxxx xxxxx provést x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, provede xx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx daňové řízení xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx důkazní xxxxxx xxx xxxxxxx, které x předložených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se staly xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx subjekt xxx xxxxxxxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx některou xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zde xxxx možno daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx použití xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Pomůckami xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx věcech x xxxx xxxxxxxxxxx, zprávy x xxxxxxxxx jiných xxxxxxx daně, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, zájmových sdružení x xxxxxxx poznatky xxxxxxx xxxx, x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x u xxxxxxxx subjektů obdobných.
(7) Dojde-li za xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx, že daňový xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výše xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 x daňový základ x xxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxxx, xxxxx xx x dispozici správce xxxx, může xxxxxxx xxxx v xxxxxx x daňovým xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx sjednat. Xxxx xxxxxx o sjednané xxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx písemností xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx záznamů, vedených xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zákonných xxxxxx.
(9) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, hlášení a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx průkazu xxx xxxxxxxx daně x xxxxxxx daňového řízení xxxxxx.
NÁLEZ Xxxxxxxxx xxxxx XX
§32
Rozhodnutí
(1) X xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx jen rozhodnutím. Xxxx rozhodnutí jsou xxx příjemce xxxxxx xxxxxx xxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sdělena, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x) označení oprávněného xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal,
x) xxxxx jednací, případně x číslo xxxxxxxxxx xxxxxx, datum podpisu xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) přesné označení xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx rozhodováno, x xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx spořitelního a xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx o xxxxx, xxxx x formě xxxxxx opravného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxx,
g) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx, příjmení x funkce x xxxxx úředního xxxxxxx xx státním znakem; xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zaručeným elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxx zvláštní daňový xxxxx xxxxx, pokud xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx tvrzení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx daňovému xxxxxxxx známé x xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx odkáže. X xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx x xxxxx xxxxx důvody xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, správce xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx má xx xxxxxxxxx a x které důkazy xxxxx xxx skutková xxxxxxxx, xxxxxx úvahami xx při xxxxxxxxx xxxxxx řídil x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx stránce.
(4) Chybí-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx k jejich xxxxxx xxxx xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vůbec a xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx šesti xxxxxx po doručení xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Stejné důsledky xx i xxxxxxxxx xxxx vadné xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx zákonná, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(6) Xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxx, kdy xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx tento opravný xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx s xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx-xx x rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx povahy xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, nebo odůvodnění x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxx předepisuje x xxxxx-xx xxx x zřejmou chybu x xxxxx či xxxxxxxx, má xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x daň, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dodatečného platebního xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx-xx xx vyměřená xxx od xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx žádat x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx základem x xxxx, jež byla xxxxxxxx nebo za xxxxxx uznána.
(10) Xxxx počínající xxxx, xxxxx následuje po xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 9, x xxxxxxx dnem, xxx byl xxxxxx xxxxxxx vyrozuměn x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x daně, xx nepočítá do xxxxxxxx lhůty.
(11) X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx i mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, bylo-li x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxx zvláštní xxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.
(12) Rozhodnutí, proti xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředek, xx x xxxxxx xxxx.
(13) Rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx a nebo xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx plnění.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
§33
Xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx, xxxxx obdrží xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské činnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 26) je xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx. Xxxx lhůta xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx povolení xxxx oprávnění nebo xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se rozumí xxxx právní xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Začne-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx příjmy podrobené xxxx, xx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dnů.
(3) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx správci xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx stálé xxxxxxxxxx x její xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Zpravidla xxxxxx xxx před xxxxxxxx xxxx stálé provozovny xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx vzniku povinnosti xxxxxx xxx nebo xxxxxx xx xx xxxx daň vybírat, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(5) Xxxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxx subjekt, x xxxxxxx vznikla jen xxxxxxxx xxxx jednorázová xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx poplatníky, xxxxx xxxx výhradně příjmy xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, ze xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx sazbou.
(6) Xxx plnění xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxx xxx plné xxxxx xxxx název, xxxxxxxx, xxxxx podnikání xxxx sídlo, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxx osvědčující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzickou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx u xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx jsou soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx podnikatelské činnosti. Xxxx uvede xxxxx xxxxxxxx x určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxx, a své xxxxxxxxxxx jednotky. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx též xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx v daňových xxxxxx oprávněny xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx bydlištěm x xxxxxx, xxxxx vždy xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx zahájením xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, uvede xxxxx potřebné pro xxxxxxxxx xxxx zálohy. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx číslo x xxxxxxxxxxx orgánu.
(7) Xxxxx-xx ke xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 6, xxxxxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx povinnost x některé x xxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx.
(8) Poplatník, který xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, splní xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 7 xxx xxxxx, podá-li xxxxxxxxx nebo učiní-li xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx příslušném na xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 51).
(9) Xx-xx daňovým subjektem xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, která xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx nemovitý majetek, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx dani xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydaném ministerstvem, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 8. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx subjekt též xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx o xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvést, xxx xxx již xxxxx xxxxxx registrován x xxxxx xxx, kdy, x xxxxxx xxxxxxx xxxx, jaké bylo xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jméno nebo xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxx-xx registrace xxxxxx xxxx zrušena, xxxxxx, x nichž xx xxx stalo. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxx registraci xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxx.
(11) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx subjektem při xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx daňový xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, změnil, xxxxxxx x doložil x xxxxxxx určí xxxxx, x xxx xx daňový xxxxxxx xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxx. Dodrží-li xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, jestliže xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nedošlo.
(12) Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx číslo xx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx změny xxxx xxxx xxxxx vyznačí.
(13) Daňové identifikační xxxxx xxxxxxxx xxx "XX" x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx tvoří xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Obecným xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě jiný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxx, x u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx správce daně xxxxxxx identifikátor.
(14) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx registrační xxxx xxxxxxxxxx povinnost, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx.
(15) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(16) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx bydliště, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx místní xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, oznámí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx vyznačí xx osvědčení xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxx skončením xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx nového xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x registraci x vyznačením xxx xxxxxxxxx přeregistrace. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zůstává xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(17) Xx-xx xxxxxxxx daně xxxxx obce, xxxx xxxxx xxxxxxxx podmínek xxx stanovenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jak xx xx xxxxxx xxxxxxxx subjektů, xxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(18) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx použijí x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§34
Xxxxxxxxxx xxxxxxx osob
(1) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jejich majetku, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxx x případech, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
x) xxxxxxxxx xxxx další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x vymáhání xxxx,
xxxx xxxxxxx xxxxxx správci daně xxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx 2.
(2) Xxxxxxx daně xxxxx údaje xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx jak xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, který dohodne xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx evidence. Xxxxxx xxxxxxx informací xxxx umožňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů o xxxxxxx xxxx xxxx xxxx pracovníkovi, xxxxx x výdej xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x němuž xxx výdej xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx.
(3) Státní xxxxxxxxx xxxxxx 7) mají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vztah x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxx xxxxx xxx důkazním xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nestanoví xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti 8) xxxx z xxxxxxxx, 9) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10) xxxx xx pronájem 11) x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx povinny xxxxxxxxxxx xxxxxx oznamovat xxxxx xxxxxx příslušnému správci xxxx, pokud u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 40000 Xx xx xxxxxxxxxx rok. X xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx podnikání xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx částka, xxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx nejpozději do 15. xxxxx xx xxxxxxxx kalendářního roku, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení 4) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx správcům daně xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx osoby xxxxxx x přehledu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 12)
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx x přehledu xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 14)
(8) Xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx též i xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vracení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx vyžádání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo podpory xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazeným xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. 43)
(10) Statistické orgány xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx x vedení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xx písemné xxxxxxxx xxxxxxx daně poskytnout xxxxx účtů, údaje x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtech a x xxxxxx pohybu x xxxxx x xxxxxxx, vkladech x xxxxxxxxxx 16). Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 48).
(11) Xxxxx 15) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx vyžádání správce xxxx čísla xxxxxxxxxx xxxx, jejich vlastníky, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx. 16)
(12) Xx xxxxx xxxxxxx xxxx je xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poštovních xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přihrádky, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(13) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxx xx xxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dálnopisných x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx.
(14) Pojišťovny xxxx xxxxxxx sdělovat xxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx pojistná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výnos uvedená xx zvláštním právním xxxxxxxx, 32) xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 25 000 Xx, x to xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x pokud z xxxx xxxxxx sražena xxx xxxx nejedná-li xx o příjem xxxxxxxxxx xx xxxx. 33)
(15) Vydavatelé xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx správci xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x adresu objednatele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.
(16) Veřejní xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx mu sdělovat xxxxxxx odesílatele x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jimi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje, xxxxx xxx budou xxxxx.
(17) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, mají xxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx jehož základě xxxx dojít ke xxxxxx xxxxx provozovny. 25)
(18) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oznamuje xxxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud mají xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(19) Správci xxxx xxxx povinni xxxxxxxx xxxxxxx získaných údajů xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zveřejněním x xxxx xx přitom xxxxxxxxxx xxx zachovávání xxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.
§34x
Informační xxxxxxxxx správce xxxx
(1) Správce daně xx povinen zveřejnit
x) xxxxxx xxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kde xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx ústně do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx spisu,
x) xxxxxxxxxxxxx adresu své xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx podání v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxx, na xxxxx xx kvalifikované certifikáty xxxxxxxxx, 40) x
x) další xxxxxxxx xxxxxx podání xxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§34a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 226/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2002
§34x
Závazné xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení daňových xxxxxxxx, které xxx xxx vyplynou x xxxxxx xxxxxxxxxx skutečností xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx žádosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx daňovém zákoně, xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
a) xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo rozhodováno,
x) odůvodnění rozhodnutí,
x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx správci xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx skutečný xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo závazné xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx se xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx bylo vydáno xx základě xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx toto rozhodnutí xxxxxx.
(6) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použít xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důsledků, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, xxxxx běh započal xx uplynutí 3 xxx ode xxx, x xxxx nabylo xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxx. Jde-li x xxx, která xx xxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxx xxxx, xxxxx rozhodnutí x závazném xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve které xxxxxx subjekt xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx podmínek, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx, x xxxx xx změně xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nastaly xx dni xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§34c
Xxxxxxx xxxx nečinností
(1) Xxxxxx subjekt xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x řízení bez xxxxxxxxxx průtahů, xxxxxxx
x) xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx ode dne, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx učiněn xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týká,
x) xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx podkladů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
x) marně xxxxxxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx, x níž xxx správce xxxx xxxxxxx úkon, nebo
x) neprovedl xxxx xx lhůtě, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx prověří, x pokud je xxxxxxx, xxxxxxx správci xxxx, xxxxx zásadu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zjedná xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxx xxxx pověří xxxxxx xxxxx příslušného správce xxxx xx xxxx xxxxxxx obvodu xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx o xxx, xxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxx soustředěny.
(4) Xxxxxxxx-xx nejblíže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x daňový xxxxxxx o xxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, nezahájí-li xxxxxxxxx správce daně xxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxx.
§34d
Elektronické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx daně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xx spisu a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx x daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu (xxxx jen "xxxxxxxx") xx xxxxxxxxx technickém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx zřízena xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce daně; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 2, xxx xx technicky vybaven xxx zřízení xxxxxxxx, xxxxxx rozsahu x xxxxxxx informací v xxxx schránce soustřeďovaných.
(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx xxx podat xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1, 3 x 4 pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx struktuře x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx do 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx; x odůvodněném xxxxxxxxxx stanoví technické x provozní xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx soustředěným xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx daňový subjekt, xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx podat xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxx zřizuje, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx zveřejněném xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxx přístup x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx spisu xxxxxxxx subjektu, jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který je xxxxxxxxxx osobou, mohou xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx jednat xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx informace xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně, nebo xxxxx xxxxxx zmocnění xxxx xxxxxxxx umožňuje xxxxxxxx nahlížení do xxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx.
§34d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 267/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006
§35
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx při xxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxx xxxxxxx příjmy xxxxxxxxx dani, xxxxx xxxxxxxx potřebná k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx daních xx xxxxx dobu jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx příjmy xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxx přeměny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x ukončením xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x žádosti daňového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxx xxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxx xxxxx nejdříve xx uplynutí xxxxxxx xxxxxx xxx dne, xxx mu xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx.
(5) Není-li x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xx za to, xx souhlas xx xxxxxx.
(6) Rozhodnutí x žádosti se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx obchodní rejstřík xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx subjektu, xxxxx xxxx xx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx podnikatelů.
§36
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxx úplnost evidence xx xxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx poměrů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správné x xxxxx xxxxxxxx x vymáhání xxxx. X tomu účelu xxxx sdružovat informace x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx k rozdílným xxxxxx xxx xxxxxx xx původní účel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxx xxxxxxxx xx správce xxxx xxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Vyhledávací činnost xxxx xxx vykonávaná x xxx přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x její xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx daňovém xxxxxx
§37
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx až xx celkové xxxx 2000000 Xxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx uložit, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx uložení xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, době trvání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, které musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx. Včas xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx neuloží, xxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §68 nebo xxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) X řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx uložené xxxxx §25 a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zákonů xx postupuje xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx nelze uložit, xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxx roku, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx uložení xxxxxx, xxx xxxx. Právo xxxxxxxxx xxxxxx vymáhat xx xxxxxxxxx xx xxxx letech od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§37x
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5000 Xxx, xxxx xxx xxxxxxx též x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §37 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx a pokud xx osoba tam xxxxxxx ochotna pokutu xx xxxxx zaplatit. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx nelze odvolat. Xxxx-xx dosaženo souhlasu x blokovému xxxxxx, xxx x řízení xxxxx §37 uložit xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Pracovníci xxxxxxx daně, xxxxxxxxx x ukládání xxxxx x blokovém xxxxxx, xxxx xxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx a xxx x xx porušení xxxx xxxxxx povinnosti xxxx pokuta uložena. Xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xx místě v xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§37b
Penále
(1) Xxxxxxxx subjektu xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx snížené xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx známé daňové xxxxxxxxxx, xx výši
x) 20 %, xx-xx xxx xxxxxxxxx,
x) 20 %, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 %, xx-xx snižována xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x penále xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx snížení, xxxxx xxxx penalizováno.
(3) Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx platit xxxxxx v dodatečném xxxxxxxxx výměru x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx dodatečně xxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx, xxxxxxxx.
§38
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx subjektu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx které již xxxx xxxxxxx pokuta xxxxx §37 a xxxxxxx xxx tom xxx dodatečně ke xxxxxxx této xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx daně xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx jsou předmětem xxxxxxx x xxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Pozastavení xxxxxxxx xxx uplatnit xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx registraci xxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx vyzve xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stanoví xx xxx to xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, přistoupí správce xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daňovému subjektu. Xxxxx této xxxxx xx xxx odvolat xx osmi dnů xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx lhůta xxxxxxxxx xx výzvě xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx vydat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx x xxxx odůvodnění, xxxxxx xxxxxxxx s xxxxx podléhajícími zkáze, xxxx-xx xxx xxxxxxxx x té xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, vůči xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxx x xx xxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx uplatní.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx tak, že x rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, x něhož xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx takto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Xx-xx to xxxxx x vhodné, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a uzamčený xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xx sepíše xxxx xxxxxxxx.
(9) Od xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxxx, xx xxxxxxxxx zakázáno xx xxxxxxxxxx hmotným xxxxxxxx jakkoliv xxxxxxxx xxxx do xxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, může se xxx xxxx xxx xx souhlasem xxxxxxx xxxx a x xxxx xxxxxxxxxxx.
(11) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektu x xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§39
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx vedl zvláštní xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a daně.
(2) Povinnost xxxx xxxxxxx ukládá správce xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx stanovení zaznamenávaných xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x uspořádání, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxx xxxxx.
(3) Daňový xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx platbách x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Daňový xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.
(5) Správce xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Proti tomuto xxxxxxxxxx xxxx samostatné xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx x xxxxxxx x xxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xx dobu, x xxx xxxxxxx právo xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXX VYMĚŘOVACÍ
§40
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tato xxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx x tomto xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx ve lhůtě xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení lze xxxxxx podat xxx xx tiskopise, vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx údaje, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx vyznačené x příslušném tiskopise. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx celní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx přiznání xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxx xx tvaru xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx přiznání nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx po uplynutí xxxxxxxxxxx období. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx 18) mít xxxxxx xxxxxxx ověřenou auditorem, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období. Xx xxxxx jen, xx-xx xxxxxxxxx xxxx moc x xxxxxxxxxxx podána xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx sám, xx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx zdaňovací xxxxxx xxxxxx než xxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxx přiznání xxxx hlášení xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx uplynutí. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxx ve stejné xxxxx. Tuto xxxxx xxxxx prodloužit.
(5) Xx-xx daňová xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předložit daňové xxxxxxxx nebo xxxxxxx.
(6) Správce daně xxxx na žádost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x z xxxxxxxxx xxxxxxx prodloužit lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxxx, x to nejdéle x tři xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx. Xxxxx součástí xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených v xxxxxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx přiznání xx xx deset xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx dříve, xxx xxxx podáno xxxxxxxx k xxxx, xx právní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daňový subjekt xx xxxxx xxxxxx xx xxxx úmrtí. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx přiznání xxxxx-xxxxx z xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxx x nich xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx, tato xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx právní xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovený xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx měsíců xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx může lhůtu xxx měsíců xx xxxxxx právního nástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(8) Zanikne-li xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je jeho xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxx xxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx tři xxxxxx.
(9) X xxxxxxx xxxxxxxxx trvá daňová xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx každoročně xxxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx dni xxxxxxxx xxxxxxxx provede xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx skončení xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx následujícího xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(10) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do konce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx roku.
(11) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxx xx ministerstvo, xxxxx přísluší x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx povinen podat xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne, xxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx i x xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce ve xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(12) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v §47 xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx placení xxxx xx dobu xxxxxxxxxx x §70 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx.
(13) Xxxxxx subjekt xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xx sám xxxxxxxxx x xxxxx xxx případné xxxxxxx, xxxxxxxxxx, zvýhodnění, xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx výši.
(14) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx samostatně.
§40a
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx nedoplatky xxxxxxxx xx
x) daňové xxxxxxxxxx za majetkovou xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x nárokem xx uspokojení xx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx přihlášené xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakládajících xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx x xxxx xx účinnosti rozhodnutí x úpadku xx xxxxxx rozhodnutí, xxxx xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx.
(3) Daňové xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxxx příslušenství xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx úpadku xx xx majetek xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přeplatek xxxxx §64 xxxx. 2, xxxxxxx postup xxx xxxxxxxx vratitelnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx předcházejícím xxx účinnosti xxxxxxxxxx x úpadku, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) x x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zastavuje xx xx vydání xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx vratitelnosti xxxxxxxxx vzniklého xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, xx xxxxxxx pro nedoplatky xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x).
§40x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008
§40x
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxx přiznání nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx zdaňovacího xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x za kterou xxxxx nebylo xxxxxx. Xxxxxx-xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podkladů, xxx xxxxxx xxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, zaniká xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; x xxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx součinnost ke xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxx xxxxxx přiznání, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx. Daňovou xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx však xxxxxxx.
(4) Xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, ke dni xxxxxxx konkursu x xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx daňový xxxxxxx povinen zpracovat x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uplynulou část xxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxxxx dosud xxxxxx, a přiznanou xxx zahrnout xx xxxxxxxxxxx dokumentu.
(5) X xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Dojde-li x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx náležejícím xx xxxxxxxxx podstaty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx ten, xxx dosud xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zdaňovacího xxxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxx podáno.
(7) Xx lhůtách xxxxx xxxxxxxx 1, 4 x 6 vzniká xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení, xxxxxxxxx vyúčtování, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx, xxx původní xxxxx pro jejich xxxxxx dosud neuplynula, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přiznání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx podání daňových xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, u nichž xxx xxxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxx, x x daní xxxxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, jakož i x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud nebyla xxxxx podána.
§40x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 296/2007 Xx. x účinností xx 1.1.2008
§41
Xxxxxxxxx x xxxxxxx daňové xxxxxxxx nebo hlášení
(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxx povinnost xx xxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx daňová xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx tomto xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxx důvodů xxx jeho podání. X xxxx lhůtě xx xxxxxxxxx xxx xxx splatná. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx jiný xxxxxx zákon xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ztrátu xxxxx xxx podat xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, x to ve xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinnost vyšší xxxx daňovou xxxxxx xxxxx; účinky nastávají xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx podání. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx v xxx xxxxxxx využity xxx jejím xxxxxxxx. Xxxxxxxx známou daňovou xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx výši, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pravomocně xxxxxxx xxxx, a to xxx ohledu, zda xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 5, platebním xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem xxxx rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx správcem xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx správnosti xxxxxx povinnosti xx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Je-li xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně vydáno xxxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx či dani, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx se považuje xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx. Lhůta pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx do doby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx lhůta počne xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx i x xxxxxxx, že x xxxx xxxxxx úkonu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx lhůta stanovená xxx podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx zpraven.
(3) Před xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx subjekt xxxxx opravné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx použije xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx a k xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nepřihlíží.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx daňovou xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx vyšší, xxxxx xxxxxxxx známé xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx tehdy, xxxxxx-xx splněny podmínky xxx užití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §54 a 55b, x xx do xxxxx stanovené v §47 xxxx. 1, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podat x xxxxxxxxx, xxx
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx snížení výnosů (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (výdajů) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku,
c) xx týká daňové xxxxxxxxxx, kde xxxxxxxxxx x ní bylo xxx pravomocně přezkoumáno xxxxxx,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxx xxxxx xxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx použití xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Dojde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx snížení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx původního xxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx přiznání či xxxxxxx podávají xx xx tiskopisech, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx v záhlaví xxxxxxxx xxxx dodatečné xxxx opravné. X xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx se xxxxxxx rozdíly xxxxx xxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxxxx.
§42
§42 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 255/1994 Xx.
§43
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx písemností xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx daně xx výzvě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků. Současně xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména, xxx xxxxxxx údaje xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nepravdivé xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxx x podaného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx nebo následného xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx má pochybnost xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx, a xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx vytýkacího xxxxxx xx daňový xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 4 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx projedná x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 8.
(3) Pokud xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dnem počátku xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx lhůty xx xxxxxxx xxxxx xxxxx předchozích odstavců xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx běžet xx ode xxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vytýkané xxxxxxxx xxxx xx výzvě.
§44
Stanovení xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení
(1) Xxxxxx-xx podáno daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení xxxx, x xx ani xx výzvě xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx-xx xx výzvu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zjistit xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx, x xx x bez xxxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxx. Xxxxx daňový xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení xxx xx xxxxx správce xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpokládat, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo hlášení xxx ve výši xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx stanovit xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x případě, xx daňový xxxxxxx xxxxx x daňovém xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx xxxx hlášení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x nesprávnost xxxx neúplnost xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx neodstranil.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx potřeba, xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx-xx xxx splněna xxxxxxxxx uložená xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §40b xxxx. 1.
§45
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx daňovou xxxxxxxxx ponese místo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx částečně xxxx xxxxx, nejsou pro xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis jinak.
§46
Vyměření xxxx a její xxxxxxxxx vyměření
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví správce xxxx základ daně x xxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx je xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx být x vyměřovacího spisu xxxxxx, podle xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx x důvody xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx stanovena, stalo-li xx xxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx správce xxxx xxxxxx daně x xxx xxxxx pomůcek, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx opatřil, přihlédne xxxx xx zjištěným xxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx subjekt, i xxxx xxx nebyly xx xxxxxx uplatněny.
(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx vyrozumí xxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hromadným xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx daň vyšší xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx subjektem x xxxxxxx přiznání či xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx daně.
(5) Xxxxxxxxxxx-xx xx vyměřená xxx od xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx tohoto rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení xxxxxx xxxxxxxx, den, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxx počítání xxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx výměrem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxx-xx xxxxxxx daně xx vyměření xxxx, xx xxxx stanovená xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nižší xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx vyměří xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x daní xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx moc xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovení xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle §63. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxx výměr xx xxxxxxxxx xxxxxx kontrole, xx xxxxxxxx proti xxxx xxxxxxxx účinek.
(8) V xxxxxxxx xxxxx dodatečnému xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxx xxxxxxxx rozdíl xx daňovém xxxxxxx x xx xxxx.
(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, s xxx, xx se xx xxxxxx dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxx uvede, xx xxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odvolat.
(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a vyhlášek x xxx vydá xxxxxxxxxxxx.
§46x
Xxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx koruny xxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Daň x příjmů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx zálohy xx daň xxxxxxxx xxxxxxx, která se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx přepočtu xxxx xx provádí x xxxxxxxxx na dvě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx zaokrouhlování xx xxxx xxxx více xxxxxxxx xx nepřípustné.
(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxxxxx tak, že xx vypustí všechny xxxxxxx xx poslední xxxxxxx xxxxxxx zaokrouhlovaného xxxxx a xxxx xxxxxxx xx dále xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx následují xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxx následuje číslice xxxxx xxx 5, xxxxxxx beze xxxxx,
x) zaokrouhlovaná xxxxxxx, xx které xxxxxxxxx xxxxxxx 5 nebo xxxxxxx xxxxx xxx 5, xx zvětšuje x xxxxx.
§47
Xxxxx xxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx tento nebo xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx daň xxxxxxx xxx doměřit, xx xxxxxxx xxxxx xx daňový xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxx daňová xxxxxxxxx, nebo xx xxx let xx xxxxxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx daní, xxxxx xxxxxx zdaňovací xxxxxx.
(2) Byl-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx úkon xxxxxxxxx k vyměření xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx znovu xx konce xxxx, x xxxx byl xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx zpraven. Xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx do deseti xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx vznikla povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo x němž vznikla xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx zde byla xxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXX OPRAVNÉ XXXXXXXXXX
§48
Xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx odvolat xxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x daně xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx rozhodnutím, pro xxx je to xxxxxxx stanoveno nebo xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odvolání nevzdal.
(2) Proti rozhodnutím, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §43, která xxxxxxxxxxx pravomocnému stanovení xxxxxxxx základu x xxxx, se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxx xxxxxx xx xx, zda x xxxxxx pak x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo ústně xx protokolu u xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je odvoláním xxxxxxxx.
(4) Odvolání xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výměru xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxxxx rozporu s xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo nezákonnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx důkazních prostředků x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx dnů xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx odvolání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx odvolatele x xxxxxxxx, x xxxxx směru musí xxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxx to xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx. X xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxx zamítnout xxxxx §49 odst. 2, xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx od xxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx plně xxxx xxxxx, xx se xx xx, xx xxxxxxxx bylo podáno xxxx x xxxxx. Xxxxxxxx-xx odvolatel výzvě, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxx již xxxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxx.
(7) Do xxxx, xxx je x odvolání xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx doplňovat x xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x téže xxxx xxxxxxxx nové, x xxxx xxxxx odvolací xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx spisu, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx správce xxxx. Xxxx-xx x xxxx xx podání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x lze xx využít x xxxxxx řízení. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx.
(9) Xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xx celou xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx xx odvolání xxxxxx xxxxxxxxxx, vůči kterému xxx xxxxx úkon xxxxxx, právní xxxx.
(10) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx několik daňových xxxxxxxx a xxxxxx-xx xx xxx některý x nich, xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vyzve xx, xxx xx x xxxxxxxx odvolání x xxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx xxxxxxx xxx. Xx xxxxxxxxx došlá xx xxxxxxxxx xxxxx xx x dalším xxxxxx xxxxxx zřetel. Xxxxxxxx změna xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z rozhodnutí x odvolání se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx proti xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xx xxxxxxxx byl xxxxxxx xxxx xxxxx.
(12) Odvolání xxxx xxxxxxxx účinek, nestanoví-li xxxxx xxxx zvláštní xxxxx jinak.
§49
Postup xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx daně, jehož xxxxxxxxxx xx odvoláním xxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxx xxx, xxxxx xx x plném xxxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odvolat. Xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x případě, xx xx xxxxxx pouze xxxxxxxx. Xxxxx takovému xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zamítne, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxx xx stanovené xxxxx,
x) je xxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx.
Proti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x) xx xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu. V xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx správce xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zamítnuto, x xxxxxxxxx důvody xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx spolu s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a s xxxxxxxxxxx zprávou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx zpráva xxxx obsahovat xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxx nejde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxx doplněného řízení,
x) xxxxxxxxxx xx xxxx důvodům xxxxxxxx,
x) návrh na xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx.
§50
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxxxx daně, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) X odvolání xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxx ministr financí Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxx zvláštní xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Vyjdou-li xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sice xxxxxxxxxxx, xxx mající xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx k xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx není xxxxxxxx xxxxx vázán xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odvolací xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vad xxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx odvolací xxxxx, xx jsou xxxxxxx x správce daně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 2, xxxxx věc x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i §43.
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dani stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx sjednané xx řízení, xxxxxx xxxxxxxx orgán pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx stanovení xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx orgán, xx tyto xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx-xx, xx jsou x xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí podle §49 odst. 1, xxxxx xxx k xxxxxxxxxx x odůvodněním x xxxxxx pro xxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxxxx stupně.
(6) Odvolací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx-xx při xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovením odstavce 5, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx všemi xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxxxxx odvolacího orgánu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§51
Xxxxxxxx
(1) Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx x správnosti xxxxxxx xxxx, požádá xxxxxx daně xx xxxxx šedesáti dnů xxx dne, xxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx důvody xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Plátce xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, x x téže xxxxx případnou chybu xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx daně, může xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxx daně xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxx xxx xxx, xxx poplatník xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daně.
(4) Xxxxxxx xxxx x stížnosti xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxx daně xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.
§52
Xxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně v xxxxxxxxxxx s řízením xxxxxxxxx x zajišťovacím.
(2) Xxxxxxx musí xxx podána xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx xxx xxx xxx, xxx se x úkonu xxxxxxxx, x xx u xxxxxxx daně, který xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx rozhodnutí se xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx nemá odkladný xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx.
§53
Reklamace
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x evidenci xxxx xxxx xxxxxx dlužník xxxxx reklamaci. X xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.
ČÁST PÁTÁ
XXXXXXXXX XXXXXXX PROSTŘEDKY
§54
Xxxxxx řízení
(1) Řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím se xxxxxx na žádost xxxxxxxx rozhodnutí xxxx x úřední xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
a) vyšly xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx daňového subjektu xxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx podstatný xxxx na výrok xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, křivé xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx na posouzení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x ní xxxxxxxxx x podstatných skutečnostech, xxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Žádost x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx u xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxx rozhodl x xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx se xxxxxxx prokazatelně xxxxxxxx x xxxxxxxx obnovy xxxxxx, nejpozději xxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx vyměřit xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x předešlý xxxx.
(4) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně, než xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx řízení xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxx příslušný x xxxx xxxxxx xxxxxx.
§55
Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
(1) Obnovu xxxxxx xxxxxx nebo nařídí xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Správce daně xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx povinnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vyměření xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení s xxxxxxxx zajišťovací exekuce.
(3) Xxx změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x návrhu na xxxxxx řízení xxxx xx nařizuje xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) X xxxxxxxxxx x povolení nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vysloví, v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x jakých xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx řízení, xxxxx xxxxx ručitel, je xxxxxxxxxxx x daňový xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx, xxxx xxxxxx xxx právního xxxxxxxx x ručitel xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx uhradil, xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stejná xxxxxxxx xxxxx x povinnosti.
(5) Xxxxx rozhodnutí, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Byla-li xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxx xxxxxx xx xxxx provede správce xxxx, xxxxx ve xxxx rozhodl x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgán, je xxxxxxx daně při xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx jednotlivé xxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxxx, xxx který se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nařizuje, zůstávají x xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx ruší, pokud xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxx se xxx odvolat.
(9) Xx-xx xxxxxx řízení xxxxxxxx na návrh xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx subjekt, s xxxx bylo vedeno xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx týká. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dědice, nebo xxxxxx xxx právního xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx uhradil, xxxx se obnovené xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
§55a
Xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx zcela xxxx částečně xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxx zákonů. X xxxxxxxxxxxxx daně xxx xxxx xxxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízení.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx důvodů a xxxx xxxx, která x xxxxxx důvodů xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dnech xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx žádosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx již xxxxxxxxxx žádost xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxx žádost bez xxxxxxxxx odložena. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx odůvodnění x xxxxxxx prostředky xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx se xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx, lze je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji.
(5) Xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxx x xx řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§55x
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx správce xxxx, které xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx řízení, x xxxxxxxxx nasvědčují xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x nesprávné xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx jiným xxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxxx xxx povolení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxx. Xxxx lhůtu nelze xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(3) Žádost x xxxxxxxxxxx podává xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x přezkoumání x úřední povinnosti xxxx xxx kterýkoliv xxxxxxx daně, xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podmínky.
(4) Xxxxxxxxxx x povolení xxxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx instančně xxxxx xxxxxxx daně, x xxx-xx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva, xxxxxxxxx ministr xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxx zvláštní xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx doporučuje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx připuštěny. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, x je-li tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nařízeno, xx xxxxxxxx účinky xxxx xxxxxxxxxx přezkoumávanému.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx rozhodl x posledním xxxxxx. Xxx tom xx xxxxx xxxxxxx názorem xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx šedesáti xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.
§56
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx podle zákona xx xxxx povinen xxxxxx,
b) xxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x počítání, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, zejména xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx daně x xxxxx daňového subjektu. Xx-xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx různě xxxxxx, zruší xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Shodně x xxxxxxx daňové povinnosti xx opraví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx opatřeních, xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně nelze xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) Proti xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx odvolání.
§56x
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků
(1) V xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx tohoto xxxxxx xx vychází z xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx páté tohoto xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxxx opravném xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx x něm xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx §43, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x daně, xxxxx xxxxxxxx mimořádný xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xxxxxx pak x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx v xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředcích xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 4 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx §55a.
XXXX XXXXX
XXXXXXX DANÍ
§57
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, kdo je xxxxx zvláštního zákona xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx daň odvádět.
(2) Daňová povinnost xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx vzniklá xxxx xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nástupce.
§57x
Ručení
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uhradit také xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx 52) xxxxxxxxx xxxxxx ukládá x xxxxx jej xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx vyzve a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx ručitele xxxxxx xxxxx xxxxx, nebyl-li xxxxxxxxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, ačkoliv xxx xxxxxx dlužník x xxxx úhradu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. K xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx jejíhož xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx výzvě xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.
(2) X odvolání xxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxx, xx
a) xxxx ručitelem,
b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,
x) ručení xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ohledně xxxx, x které xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
e) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo neexistuje.
(3) Xxx xxx, xxx xx výzva xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxx na xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xxxxxx jejíhož xxxxxxxxxx xxx ručitel xxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx ručitel xxxxxxx promlčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx není úkonem xxxxxxxx dotčena.
(5) Xx-xx na žádost xxxxxxxx povoleno posečkání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx, lze nedoplatek xx tuto xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx má právo xxxxxxxxxx xx spisu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx ručí, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xx x rozsahu xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 53). Do xx xxxx xx právo xx xxxxxxxxx od xxxxxxx daně o xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx. Ručiteli, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx správce xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx procesní xxxxxxxxx xxxx daňový dlužník, xxxxx x oprávnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx seznámen.
(8) Xxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ručí. Xxxxx-xx tuto xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatku, neboť xxx ke xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, která xxxxxx použita na xxxxxx xxxxxxxxxx. Správce xxxx převede xxxxxxxxx xx případný xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx. Nemá-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx který xxx xxxxxxxxx převést, správce xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx do 30 xxx od jeho xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx v případě, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxx.
§58
Xxxxxxxxxxxxx xxxx
Příslušenstvím daně xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxx xxxxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxxxx daně, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx daně, nestanoví-li xxxxxxx daně svým xxxxxxxxxxx xxxxx. Zvláštní xxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§59
Xxxxxx xxxxxxx daní
(1) Xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx x xxxxx xxxx. Xxx každé platbě xxxx být xxxxxxx, xx xxxxxx daň xx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výši, x xxxx xx xxxx připsána xx xxxx v české xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx přijme xxxxxx xx xxx, xx xxxxxx byla určena. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx označení daně xxxxxx xxxxxxx xxxx xx účtu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx platba xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx daně xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x odpovědi x účinností xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx daně, na xxxxxx xxx xx xxxxxx zaeviduje; x xxxxx xxxxxxx platí xx xxx platby xxx, xxx xx xxxxxxx daně zaevidoval xx daň. X xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se lze xxxxxxx.
(3) Daň xxx xxxxxx
x) xx příslušný xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxx přijímat xx xxxxxxxx dlužníků xxxxxx xx xxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx druhy xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Kč; xx přijatou xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
2. výkonnému xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx, xxxxx mají být xxxxxxx vymoženy x xxxx-xx x exekučním xxxxxxx xxxxxxxx jinak,
3. xxxxxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x) kolkovými xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx předpis; xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx připadá x xxxxx placení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zásobu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx daňovým xxxxxxxxx,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li o xxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.
(4) Kolkové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x nimi.
(5) Xxxxxx daně xx použije xx xxxxxx daňových xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx a xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx,
x) běžné platby xxxx,
x) úrok.
(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxx pro
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxx uhrazené xxx vymáhání,
x) xxxxxx nedoplatky xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx platby xxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxxxxxx podle §40a xxxx. 1 xxxx. x).
(7) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx každou xxxxxx xxxx, i xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dlužníkem, x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx vykonal xxxxxx subjekt. Vrácení xxxxxx tomu, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxxxxxx. Xxxxxxx daně xxxxx xxxxx platbu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxx banky, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx správce xxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxxxx, vznikl-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přeplatek, xxxxx xxxxx xx xxxx vyřízení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx použit na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xxxxx xx výše xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxx 50 Xx. Xxxxxxx se postupuje, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xx daňového xxxxxxxx, prokáže-li xxxxxx xxxx při úhradě x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx daňový xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx potvrzení o xxxxx xxxxxx x x totožnosti xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx daňového xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx způsobené chyby xxxxxxxxxxx.
§60
Posečkání xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxx správce xxxx povolit daňovému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx její xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxx zaplacení xxxxxxx xxx dlužníka x xxxxxx xxxxx xxxx není-li z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx celý xxxxxx xxxxxxxxxx xx daňového xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx daně xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, x xxxxx xxx očekávat, xx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx plní, xx xxxxxxxxxx povolení posečkání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 7.
(4) Xxxx-xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xx po dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx daně xxxx x prodlení, xxxxxx-xx xxxxxx dlužník xxxxxxxxx podmínky; uplatňovat xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx podle §63 x xxxx podle xxxxxxxx 6 však xxxx přípustné.
(5) Xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx na dobu xxxxx, xxx je xxxxx, v xxx xx xxxxxxxxx vybrání xxxx.
(6) Xx xxxx xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxx daně xxxxxxx daňový dlužník xxxx x odložené xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx stanovené Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxx x sedm xxxxxxxxxxx bodů, xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pololetí. Xxxxxxx xxxx úrok xxxxxxxxx za xxxxx xxxx posečkání x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí. Xxxxx úrok je xxxxxxx do xxxx xxx ode xxx xxxxxxxx platebního xxxxxx. Xxxx xx nepředepíše, xxxx-xx xxxx xxx 50 Kč.
(7) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvolání.
(8) X nedoplatku xx příslušenství daně x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 4 xxxx x xxxxxxxx částky xxxxxxxx.
§61
Den xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xx
a) x xxxxxx na xxxxxxxxx účet správce xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx x připsání xxxxxx xx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx správce xxxx, nebo
x) x xxxxxx v xxxxxxxxx prováděné x xxxxxxx xxxx den, xxx hotovost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx-xx platba xxxxx xxxxxxxxx, platí xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx, pokud xxx, kdo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nebo xx xxxxx správce xxxx využil všech xxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně, je xxxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxx informaci x xxx, xxx došlo x připsání částky xx účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správce xxxx x x xxxxx účtu xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx identifikátoru 57).
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxx xxxx, xx 2 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx; pro xxxxx xxxxxx této xxxxxx se xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x platebním xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxx xxxxx podle odstavce 4, xxxxxx xxxxxxx xxxx úrok xx xxxx xxxxxxxxxxx diskontní xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx den xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x platebním xxxxx.
(6) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxx uhrazený xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
§62
Evidence xxxx
(1) Předmětem xxxxxxxx příjmů, xxxxxx xxxxx správci xxxx, xx zachycování xxxxxxxx x platebních xxxxxxxxxx, xxxxxx úhrad xxxx xxxxxx x x xxxx vyplývajících xxxxxxxx xxxxxxxxx a nedoplatků. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxx daně. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx evidována xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštním záznamu xxxxxxxx předpisných x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx debetní xxxxxx xxxxxxxx účtů xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx daňové povinnosti xxxxxx xxxxxx případných xxxxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx platební xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx straně. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x odpisných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtech.
(4) Platby x xxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx osobních účtů. Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxx doklady xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družtev x xxxx. Xxxxxx daně xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poukazů, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx vydaných xxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxx xxx uzavírání záznamů xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx a úvěrních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx bude alespoň xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nedoplatky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx je x xxxx xxxx možnost, xxxx alespoň provést xxxxxx xxxx, jímž xx xxxxxxxxx nedoplatku xxxxxxxxx.
(7) X xxxxx xxxxxxxx daní xx xxxxxxx dlužníkům xx xxxxxx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx správce daně xxxxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx předchozích xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx uplatňované jednorázově.
(9) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nahlížení xx daňových xxxxx.
(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x záznamů x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx a současně x xxxx xxxxxxx xxxxxx náležitosti a xxxxx xxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx výpočetní xxxxxxxx formu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx právním předpisem.
(11) Xxxxxx na xxxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx podle §71 a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 6 písm. x) a d) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx.
§63
Xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx nejpozději x xxx její xxxxxxxxxx.
(2) Daňovému xxxxxxxx vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx úrok x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx, počínaje xxxx následujícím xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx platby xxxxxx, x xx xxx dne xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Výše xxxxx x prodlení xxxxxxxx ročně výši xxxx sazby xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxxxx o čtrnáct xxxxxxxxxxx bodů, platné xxx xxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxx xx uplatní xxxxxxx xx 5 let xxxxxxxx.
(3) Úrok x prodlení xx xxxxxxx dnem, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx účtu xx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx do desátého xxx po xxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx tímto xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx účtu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx daňový xxxxxxxxxx, ze kterého xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx zjištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx x prodlení xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nevzniká xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x xxxxx x xxxxx xxxx u xxxxxxx správce xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 200 Kč.
(5) Úrok x xxxxxxxx u xxxxx xx xxxxxxx do xxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xx-xx xxxxxxx platba xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx ke xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx daně ke xxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx platba xxxxxxxxx, xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx dlužníka xxxxxxxxx x xxxxxxxx úroku x prodlení platebním xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx dne xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx daňového přiznání, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx dědicem.
(9) X nedoplatků xx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 4 úrok x xxxxxxxx nevzniká.
§64
Xxxxxxxxx x xxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx přeplatkem.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx xxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xx dani, x xxxxx přeplatek vznikl. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx daňového nedoplatku xxxxx daňového dlužníka x xxxxxx správce xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx evidován, xxxxxx-xx o to xxxxx správce daně xxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxx správci xxxx, x něhož xx xxxxxxxx daňový xxxxxxxxx, xxxxx před xxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx do xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nedoplatků, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; pokud xxxx požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx automatizovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx deseti dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx vyhovět, xxxxxxxxxx-xx v xxxx xxxx xxxxxxxxx vratitelný xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daně, x xxxxx xx xxxxxxxx x daňový xxxxxxxxx, xx přednost. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx daně se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx den, který xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu nedoplatku x jiné xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxx vyhověno, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Požádá-li xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx, činí-li xxxx xxx 50 Xx x nemá-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x téhož xxxxxxx xxxx, xxxx neuplatnil-li xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x to xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx dlužník ke xxx xxxxxx xxxxxxx x správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxx xx ode xxx následujícího po xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx žádosti. Nevznikne-li xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx přeplatek, žádost xx zamítne. Za xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx den, xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odstavce, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud x to xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x současně za xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, který xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxx dlužník, jehož xxxxxx xxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx, x němž se xxxx pravomocným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, vrátí xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, x xxxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xx xxxxxxx xxxxxxxx daňovému xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx stanovené Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx vracen přeplatek xx žádost xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx zákonná xxxxx pro vrácení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xx zde xxx xxxxxx přeplatku xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx dlužníkovi xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxxxx x 14 xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx den příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Úrok xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx vrácení. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx zaviněním xxxxxxx daně, xxx xxxxxxx lhůty xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx této xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3; xxxxx xxxxx xx xxxxxx přeplatku xx xx xxx původní xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx lhůty xxxxx xxxx následujícím po xxx xxxxxx xxxx, x jejímž xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím nebo xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxxxxx daně, 20) xxxx xxxxx xxx xxxx přiznaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, přiznaný xxxx xx na xxxxxx skutečné xxxxx xxxxxxxxxx. Úrok xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxx 50 Xx.
(7) X lhůt xxxxxxxxxxx xxx vrácení xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxx §21 xxxx. 7 x §43 xxxx. 3.
(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.
§65
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx může xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx daňový nedoplatek, xxxx-xx by xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dlužníka xxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx nižší xxx xxx vytvořená xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zjistí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx daňového nedoplatku xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx nichž bylo xxxxxx. Správce daně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx nedoplatku. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx účinek.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx zaplatit xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx daňovému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku není xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§66
Odpis xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx
(1) Daňový xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podnětu, xx-xx xxxxx nedobytný. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx, xx nichž mohl xxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx-xx by xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxxxx přesáhly jeho xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho vymáhání xx spojeno xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) O xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx daňový xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx vybrání xxxx xxxxxxxxx.
§67
Zálohy
(1) Xxxxxx xx xxxxxxx platba na xxx, xxxxxx xx xxxxxxx daňový xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(2) Poplatník platí xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx
x) v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx na úhradu xxxxxxxx výše xxxx.
(4) Xxxxxx-xx změna xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx následující xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx.
(5) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně stanovit xxxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxxx povinnost daň xxxxxxxxx, x to x xx celé xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x moci xxxxxx xxxxxxxx zálohy x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx. Xxxxx těmto xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.
§68
Zvýšení xxxx
Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx, xxxx správce xxxx zvýšit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x 10 %, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§69
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx. XX xxxxxx č. 346/2010 Xx., bod 14
(1) Xxx xxxx xxxxxx na zjištění xxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxx přiznání nebo xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx srazit xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx stanovené tímto xxxx xxxxxxxxx zákonem. Xxxxx xxxx daňové xxxxxx nebyly xxxxxxx xxxx vybrány xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, předepíše xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx částky k xxxxxxx placení. Xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxx xxxx lhůtu xxx xxxxx sražené xxxx jinak; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx daně xxxx nevybere-li xxx xx xxxxxxxxx xxxx, x to xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx výpočet xxxx xxxxxx, z níž xx xx xxxxxxx xxxx zbyla částka, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxx po ukončení xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, vyúčtování xxxx na tiskopise xxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx třiceti dnů xx lhůty, v xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx. Pokud x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx, předkládá xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx, v xxxx xxx plátce xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daňovou xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xx vyúčtování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x údaji ve xxxxxxx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx a jejich xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx spolupráci x plátcem daně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odstraní xx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §37b xxxx. 1 písm. x).
(4) Dojde-li x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxxxx předepsaná xxxxxx xxxxxx podle §37b xxxx. 1 xxxx. x).
(5) Xxxx z xxxxxxxx xxxxx §63 u xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx před xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx plátci daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx daně, xx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx daně x xxxxxxx placení.
§70
Promlčení xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Právo xxxxxx a vymáhat xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, zajištění xxxx vymožení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nová xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxx počítaných xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx splatným, x výjimkou daňových xxxxxxxxxx zajištěných podle xxxxxxxx 4 x 5.
(3) X xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxx, je-li xx daňovým xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx x xxxxxxx uplatňované xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x výtěžku veřejné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx, a xx až xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx rovněž xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 55).
(4) Je-li daňový xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věcech, nemůže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, má-li věřitel xxxxxxx x xxxxxx.
(5) Je-li daňový xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx do xxxxxxx xxx xx xxxxx zápisu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§71
Zajištění xxxxxx xx nesplatnou xxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxx
(1) Je-li xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx nestanovené xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx x této xxxx xxxx xxxxxxx xxxx spojeno xx xxxxxxxx obtížemi, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx vybrání xx xxxxxxxx, vydat xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uloží xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx do tří xxx x příkaze xxxxxxxx xxxxxx daně xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx daně, x xx xxxxxxxx x xxxxxxx uvedeným, zejména xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx účet nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jiné zajištění xx neprovede x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx podání, xxxxxxxxxxx xxxxxx pozbývá xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx přiměřeně ustanovení x vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx zajištění xxxxxx xxx užít x přeplatku na xxxx dani podle §64 xxxx. 2.
(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxxxxxx x prodlení, xxxx xxxxxxx xxxx vyzvat xxxxxx subjekt, xxx xx třídenní xxxxx xxxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.
§72
Zástavní xxxxx
(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zástavní xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx zástavy má xxxxxxx xxxx oprávnění xxxxx §15. X xxxxxxxx platí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx anebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxx účely xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Daňový xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx.
(5) Zástavní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, jakož x x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x majetku xxxxxxxxx, odlišného xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je zajišťován, x xx na xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku, xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx daně, xx xxxxxxx xx náklady xxxxxxxx dlužníka. Xxxxxxxx-xx xxxxxx dlužník xxxx xxxxxxx, xxxxxxx daně xx oprávněn xx xxxxxxx postupem xxxxx §73 x 73a.
(8) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaniká xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zástavní xxxxx.
§73
Xxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatků
(1) Xxxxxxxxx-xx daňový dlužník xxxxxxx daňový nedoplatek xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, vyzve xx správce daně, xxx daňový xxxxxxxxxx xxxxxxxx v náhradní xxxxx, nejméně xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx, xx po xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx. Xxxxx výzvě xx lze xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx. Odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx vymáhání xxxx zmařen, xxxxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, u xxxxx xx xxxxxx dlužník xxxxxxxx, daňovou exekucí. X provedení xxxxxxx xxxx správce daně xxxxxxx též xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. 35)
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx soudní xxxxxxx xx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) splatná xxxxxx xxxxxx xx xxx.
(5) Výkaz xxxxxxxxxx se sestavuje x xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx přesné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, druh xxxx, xxxx nedoplatku xx xxxx dani, xxxxx x původní splatnosti xxxxxx xxxx, xxx, x němuž xx xxxxx nedoplatku xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx
x) přikázání pohledávky xx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx dlužníků na xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x spořitelních x xxxxxxxx družstev xxxx jiné pohledávky,
x) xxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, důchody, xxxxxxxx x nemocenské xxxxx, xxxxxxxxx xxxx.,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) prodej xxxxxxxxxxx.
(7) Pro xxxxx daňové exekuce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx. Xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňovému xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx tyto xxxxx xxxxx xxxxx němu xxxxx xx xxxxxxxx xxx námitky. X xxxxxxxxx rozhodne správce xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xx xxxxx exekučnímu příkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stejně xxxx x xxxxx xxxxx odstavce 1.
(9) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx odložen, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x bez xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx úplné xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxx provedené úkony xxxxxxxx zachovány.
(10) Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx dalšího vymáhání, xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, náleží xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx částky xxxx x dvojnásobné, výši xxxx xxxxx stanovené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx bodů, platné xxx xxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx ji xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xx xxxxxxxx přiznaná xxxxx xxxxxxxxx daňovému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, 20) xxxx vyšší než xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx se xx xxxxxx skutečné škody xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxx 50 Xx.
§73x
Exekuční xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx hradí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx exekuce xxxxxx xxxxxxxxx neoprávněně.
(2) Náhrada exekučních xxxxxxx záleží xxxxxx x náhradě nákladů xx výkon zabavení x za xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Hotové xxxxxx exekučních xxxxxxx xxxxxxxx ze svého xxxxxxxx správce xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx převede do xxxxxxxx xxxxxxx daně.
(3) Náhrada nákladů xx výkon xxxxxxxx xxxx 2 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 200 Kčs. Xxxx-xx xxx týž xxxxxxxxxx vykonáno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, náhrada nákladů xx xxxxx zabavení xxxxx nedoplatku se xxxxxx xxxxx jednou.
(4) Náhrada xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx 2 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejméně xxxx 200 Kčs.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxx z xxxxxx zaokrouhlené xx xxxx stokoruny xxxx.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx zabavení xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx, xxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho zástupci xxxxxxx xxxxx příchodu x sepsal xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jakmile xxx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz.
(7) U xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výkon xxxxxxx podle odstavce 4 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxx dlužník, x xxxx k xxxxxx xxxxxxx nedošlo.
(9) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dnů ode xxx, kdy xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí lze xxxxx xxxxxxx podle §52. Xxxxxxx daně, xxxxxxx xxxxxx náhrada xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(10) Xxxx-xx xx výkon xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx těchto případů xxxxxx, rozvrhuje xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jednotlivých vymáhaných xxxxxxxxxx.
(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.
(12) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx zálohoval xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků, xx xxxxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx uspokojit xxxxx x xxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx.
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX K XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX
XXXXX XXXXX
XXX X XXXXXXX XXXXXXX
§74
§74 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 255/1994 Xx.
§75
§75 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§75x
§75a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 255/1994 Sb.
XXXXX DRUHÁ
XXXXXXXXX XXXX
§76
§76 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 61/1997 Xx.
XXXXX TŘETÍ
XXX X XXXXXX
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§77
§77 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 255/1994 Xx.
§78
§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§78a
§78a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/1994 Sb.
§79
§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§80
§80 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 255/1994 Xx.
§81
§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Sb.
Xxxxx druhý
Xxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx
§82
§82 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 255/1994 Xx.
§83
§83 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/1994 Sb.
§84
§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Sb.
§85
§85 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§86
§86 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§87
§87 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 255/1994 Sb.
§88
§88 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/1994 Sb.
§89
§89 xxxxxx právním předpisem x. 35/1993 Xx.
§90
§90 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 35/1993 Xx.
Xxxxx třetí
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§91
§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 35/1993 Xx.
XXXXX XXXXXX
XXX Z XXXXXXXXXXX
§92
§92 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/1993 Xx.
Účinnost xx 1.6.1993 xx 31.12.1993 do xxxxxx x. 315/93 Sb.)
§93
§93 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/1993 Sb.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXX
§94
§94 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/1993 Xx.
§95
§95 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 302/1993 Xx.
ČÁST OSMÁ
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
§96
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx odlišnou xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx
a) xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx vzájemnosti xxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxx vyrovnání xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx sporných xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx subjekty xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
§96x
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx, která počíná xxxxx xxxx, xxx xx tyto prostředky xxxx připsány xx xxxx xxxx vedený x xxxxx a xxxxxxxxxxx, pokud je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osobním xxxx xxxxxxxx dlužníka na xxxx xxxxxxxx daňovou xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. 22) Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx ji xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx daňového dlužníka x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx běžet xxxxx xxx převod těchto xxxxxxxxxx dnem následujícím xx dni, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(2) Vznikne-li u xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx dlužníkovi xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxx nebo převedení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxx xxxxxxxxx v §64; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 xxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx svém xxxxxx xxxxxxx příjmu, xxxxx xxxx převede správce xxxx přeplatek přímo x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §64, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx repo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxx x xxxx procentních xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx nárok xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx prostředků. Xxxxx-xx x opožděnému vrácení x důsledku xxxxxxxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přeplatku, xxxxxx x uhradí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zpoždění.
(4) Xxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx u xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně na xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx příjmu. Xxxxx vrácený nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxxxxx xxx nejbližším xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx běžný xxxx.
(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daně, xxxxxx je povinen xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x upuštění xx xxxxxx této xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx osobním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i u xxxxxx podle §1 xxxx. 4.
§97
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx, xxxxx ustanovení xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx daňový xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§98
(1) Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx vydaná správci xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx České republiky, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jaká xx možno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a delegaci x při plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxx-xx x pochybnostem x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx x Slovenské xxxxxxxxx x nebudou-li xxxx xxxxxxxxxxx odstraněny xxxxxxxx mezi těmito xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x místní příslušnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požádat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Ustanovení odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx xxx xx předpokladu xxxxxxxxxxx.
§99
Při xxxxxx xxxx xx xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §175 při vyřizování xxxxxxxxx.
§100
Ministerstvo xxxx xxxxxx závazné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §30 odst. 4, §42 xxxx. 15, §55a odst. 2, §59 xxxx. 4, §62 odst. 10, §73 xxxx. 7, §76, §80 xxxx. 2 a §83 xxxx. 1, §88 odst. 1 xxxx. x) bod 2.
§101
Xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx procesních xxxxx, které nastaly xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Zachována zůstává x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, která xxxx u zrušených xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§102
(1) Xxxxx xxxxx platí xxxx xxx zrušené xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx tohoto zákona.
(2) Výše penále, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx sankcí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx bylo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ze xxxx, xxxx x xxxxxx x literární x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxx, xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1992 x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
a) §12 xx 19 xxxxxx x. 76/1952 Xx., x xxxx xx xxxx,
b) §9 xx 18 xxxxxxxx x. 161/1976 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x dani xx xxxx,
x) xx. XX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 86/1984 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
d) xx. X body 28 až 35 xxxxxxxx x. 72/1991 Xx., kterou xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 161/1976 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxx x xxxx xx mzdy, xx znění pozdějších xxxxxxxx,
x) čl. X xxxx 21 xx 24 xxxxxxxx x. 49/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 161/1976 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x dani xx mzdy, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx,
x) xxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. X/1-7&xxxx;393 xx xxx 15.5.1987 x prominutí xxxxxxxx opožděného xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxx xxxxx xxxx ze xxxx,
x) §5, §9 až 12 xxxxxx x. 36/1965 Xx., x xxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 160/1968 Xx.,
x) §6, 11 xx 13 xxxxxxxx x. 184/1968 Xx., k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x příjmů x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
i) xxxxx x. 143/1961 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 129/1974 Xx., o rozpočtovém xxxxxx xxxxxx zemědělské xxxx x příspěvku xx xxxxxxxx zabezpečení, x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx změnách xxxxxx č. 143/1961 Xx., x domovní xxxx,
x) vyhláška x. 144/1961 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 143/1961 Xx., x xxxxxxx xxxx,
k) xxxxxxxx x. 14/1968 Xx., x úlevách na xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 101/1976 Xx.,
x) xxxxxxxx xxxxx č. 82/1978 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x byty v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx vlády x. 579/1990 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,
x) opatření xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1991 x odstranění xxxxxxxxxxxxx xxx vyměřování domovní xxxx,
n) §17 x 20 xxxxxx x. 389/1990 Xx., x dani x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
o) §25 odst. 1 xx 4, 6 xx 8 x 12 x §32 xxxx. 1 zákona x. 172/1988 Sb., x xxxxxxxxxx dani,
x) §14 odst. 1 xx 4 x 9 a §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 157/1989 Xx., o xxxxxxxxx xxxx,
r) §14 xxxx. 1 xx 4 x 8 x §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 156/1989 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx §63 odst. 2 xxxx dotčen xxxxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 146/1984 Sb., x notářských xxxxxxxxxx.
§102x
Pro xxxxxxxxx záloh v xxxx 1993 xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx §77 považuje
x) x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx známá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 76/1952 Sb., o xxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx pouze x případech, jde-li x příjmy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě přiznání, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 389/1990 Sb., x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x. 36/1965 Xx., x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x umělecké xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona č. 157/1989 Sb., x důchodové xxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů,
b) x xxxx x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 156/1989 Sb., x xxxxxxxx xx státního rozpočtu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx č. 157/1989 Sb., x xxxxxxxxx dani, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxx č. 172/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§102x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 35/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1993
§102x
Zjistí-li xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxxxx) xx xxx 1992 a 1993, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, u xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx daně, xxxx x daně z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx být xxxxx, xxx xxxxx v xxxxxxxx k xxxx (xxxxxxxxxx), xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxx daňovou xxxxxxxxx nejpozději xx 31. prosince 1994. X xxxxxxx xxxxxxxxx xx dani xx xxxxxxxxx xxxxx §64.
§102x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 323/1993 Xx. x účinností xx 1.1.1994
§103
Není-li xx zvláštním zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů splní xxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxx tohoto xxxxxx xx 30. června 1993.
§103a
Odpočet xxxx x obratu, xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx x hmotného xxxxxxx x xxxxx xxx přechodu xx xxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xxxxx §51 x 52 xxxxxx XXX x. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xxx, xxxxx xx x průběhu xxxx 1993 xxx xx stejných xxxxxxxxx xxxx čtvrtletních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, vrátí xx rozdíl bez xxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx měsíce, v xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx téhož xxxxxxxx xxxxxxxx.
§103a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 35/1993 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1993
§103x
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 1993 xxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, je xxxxxxx banka, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, u xxxxx xx xxxxx xxxx správce xxxx, xx xxxx pracovních xxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxx oznamovací xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx platby z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §61 odst. 2, xxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1993 xx xxx platby xxxxx xxxxxxxx den, předcházející xxx připsání xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dlužníka x x daňovým xxxxxxxxx.
§103x vložen xxxxxxx předpisem x. 35/1993 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1993
§104
(1) Xxxxxxx známky xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x. 105/1951 Xx., x správních poplatcích, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Ukončení xxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx současně xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxxxxxxxx zásob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§105
Xxxxxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxx xxxx vydaná správcem xxxx pro xxxxx xxxx ze xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 76/1952 Sb., x xxxx xx xxxx, a prováděcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx, ministerstva financí Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ministerstva xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/1976 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx o xxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§106
Xxxxxxx xx
1. §27 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx,
2. §4 xxxx. 1 xx 4 zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 16/1962 Sb., o xxxxxx xx věcech xxxx a xxxxxxxx,
4. xxxxx ministerstva financí Xxxxx xxxxxxxxx x.x. 154/22334/76 xx xxx 9.11.1976 o xxxxxxxx xxxxxxxxx krajských finančních xxxxx x povolování xxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odvodu xx odnětí zemědělské xxxx zemědělské xxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx č.j. 154/3021/81 xx dne 16.2.1981 x xxxxxxxx xxxxxxxxx krajských xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xx penále xx opožděné xxxx xxxxxxx xxxxxx odvodů xx odnětí zemědělské xxxx zemědělské xxxxxx.
§107
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.
Burešová x. x.
Pithart x. x.
Xx. XX
1. Ustanovení xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx zdaňovací xxxxxx 1993 s xxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx, 1) xxxxx xx použijí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx X xxxx 5 a 8, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx tento xxxxx xxxxx účinnosti. Xxxxxxxxxx uvedení x xxxxxx XX xxxx 13 xxxxxx xxxxxx xxxxx za 1. xxxxxxxx 1993 xxxxxx xx daň xxxxxxxx x zálohu na xxx zaplacenou xx 1. xxxxxxxxx xxxx 1993.
2. Ustanovení x zdanění příjmů x xxxxxx x xxxxxxxx organizací uvedených x §18 xxxx. 3 xxxxx xx. X xxxx 18 xxxxxx zákona xxxxx xxx příjmy dosažené xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/1993 Xx. s účinností xx 1.6.1993
Xx. XX
Xx všech xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dlužníku xxxxxx platebním xxxxxxx xx dne účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx jeho xxxxxxxxx xxx předpis xxxxxx od 1. xxxxx 1993 ustanovení §63 xxxx. 2 x 3.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 323/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.12.1996
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx příjmení xxxxxxxxx.
2. Xxxx, xxxxx ke xxx 1. xxxxx 1998 xxxxxxx bezpodílové xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx vznikly xxxx 1. xxxxxx 1998 a xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx součástí. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, rozumí se xxx xxxxxxxx jmění xxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx o xxxxxx xx považují xx 1. xxxxx 1998 xx poručníky x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx uvedenými. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
4. Církvemi x xxxxxxxxxxxx společnostmi xxxxxxxxxxx xx smyslu §3 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 308/1991 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností.
5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx řídí i xxxxxx vztahy vzniklé xxxx 1. xxxxxx 1998; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/1998 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.1998
Xx. V
1. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx rozsah xxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zachována xx všemi xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
2. K xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx nebyl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §72 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. V xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
Xx. XX
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí x xxxxxx vztahy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx účinnosti; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx §369a obchodního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx smlouvami xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §14 obchodního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx §15 xxxxxxxxxx zákoníku x xxxx xxxx x xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx účtu xxxxx §710 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, udělených xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx
x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx moc xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx postupovat obdobně xxxxx §14 xxxx. 7 obchodního xxxxxxxx x xxxxx zmocněná xxxxxxxx xxxxx mocí xxxxxxxxxx obdobně xxxxx §15 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx učiněno xxxx xxxxxx, úřední xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §148 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x pokud xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vznikl závazek xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx vypořádací podíl xxxxxxxxxxx nenahradí xx xxxx měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zanikne.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 554/2004 Xx. x účinností xx 1.1.2005
Xx. XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx 31. xxxxxxxx 2006 xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výhradně xxxxxxxx xx daňových xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx xxxx.
Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 56/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XIII
1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx dokončí podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ohlašovací xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovědného zástupce xxxxxxx právních xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx., fyzické x právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XIII vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx obsažená v §37b xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vyúčtování xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uplynula-li xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx §63 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxx obsažená x §60 xxxxxx xxxxxx xx použije xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nedoplatek xx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx podle §63 xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx, jejíž xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx §63 zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx §60 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxx xx účinnosti tohoto xxxxxx.
3. Xxxxxx xxxxxxxx x §63 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxx, xxxxxxx původní xxx xxxxxxxxxx nastane xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxx, jejichž xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §63 zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto zákona.
4. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxx spravováno podle §63 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, spravuje xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxx §63 xxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxx xxxxxxxx v §64 xxxx. 6 x §96a xxxx. 3 xxxxxx zákona xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx na xxxx, xxxxx xxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx vratitelný xxxxxxxxx xx dani, jejíž xxxxxxx den splatnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §64 odst. 6 a §96a xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx účinném do xxxxxxxxx tohoto zákona.
6. Úprava xxxxxxxx x §73 xxxx. 10 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxx původní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije §64 xxxx. 6 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x poplatků, ve xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XX
Řízení xx xxxxxx, x xxxxx přešla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na celní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx, xxxxx řízení xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. x účinností od 1.6.2006
Xx. XI
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx postupuje podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 270/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.10.2007
Čl. XXXXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s řízením, xxxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončeno xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XXXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 337/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
35/93 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx zákon XXX č. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xxxxx XXX č. 531/90 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, x xxxxx ČNR x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.93
157/93 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX č. 35/93 Xx. a xxxxxx x. 96/93 Xx., xxxxxx XXX x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Sb., x xxxxxx XXX x. 593/92 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.6.93
302/93 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 16/93 Xx., x dani xxxxxxxx, zákon ČNR x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Sb. x xxxxxx x. 157/93 Sb., x xxxxxx x. 212/93 Xx., x xxxxxxxx xxxx
x účinností xx 1.1.94
315/93 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx zákon XXX x. 338/92 Sb., x dani z xxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxx ČNR č. 337/92 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx ve znění xxxxxx XXX x. 35/93 Xx. x xxxxxx č. 157/93 Xx.
s xxxxxxxxx xx 1.1.94
323/93 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 586/92 Xx., x daních z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Xx., xxxxxx x. 96/93 Xx., xxxxxx č. 157/82 Xx. x zákona x. 196/93 Xx., xxxxxx XXX č. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Sb. x xxxxxx x. 157/93 Xx. x zákona XXX č. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxx x. 157/93 Sb.
x xxxxxxxxx od 1.1.94
85/94 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 368/92 xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vybíraných xxxxxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 10/93 Xx. x xxxxxx x. 72/94 Xx., xxxxxx XXX x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 337/92 Xx., zákona XXX x. 35/93 Sb. x xxxxxx č. 325/93 Sb., xxxxxx XXX x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Xx., xxxxxx č. 157/93 Xx., xxxxxx x. 302/93 Xx., xxxxxx x. 315/93 Xx. x xxxxxx x. 323/93 Xx., xxxxxx XXX x. 357/92 Xx., x xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx x dani x převodu xxxxxxxxxxx, xx znění zákona XXX č. 18/93 Xx., xxxxxx x. 322/93 Xx., xxxxxx x. 42/94 Xx. x xxxxxx x. 72/94 Sb., zákona x. 331/93 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx XX na xxx 1994 x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx ČNR č. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Xx., xxxxxx x. 96/93 Xx., xxxxxx x. 157/93 Sb., xxxxxx č. 196/93 Xx., xxxxxx x. 323/93 Xx. a xxxxxx x. 42/94 Xx.
x účinností xx 1.6.94
255/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX x. 337/92 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx od 1.1.95
59/95 Xx., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxx XXX č. 550/91 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon ČNR x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon ČNR x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx XXX x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.95
66/95 Xx., xxxx xxxxx xxxxxx x. 337/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 14/95 Xx.
118/95 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o státní xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.10.95
130/96 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XX (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)
s xxxxxxxxx od 21.5.96
323/96 Xx., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 31.12.96
61/97 Xx., x xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx XXX č. 587/92 Xx., x spotřebních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxx)
s xxxxxxxxx od 1.7.97
242/97 Xx., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
s účinností xx 1.1.98
91/98 Sb., kterým xx xxxxxxxx xxxxx x. 94/63 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.98
168/98 Sb., kterým xx mění zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 337/92 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 16.7.98
300/98 Xx., xxxxx XX ze xxx 17.11.98 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §32 xxxx. 7 xxxxxx XXX x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)
x xxxxxxxxx xx 7.1.99
29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o poštovních xxxxxxxx)
s xxxxxxxxx xx 1.7.2000
159/2000 Xx., kterým xx mění zákon x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x x změně x doplnění souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 15/98 Xx., a některé xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx od 1.1.2001
227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
367/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 40/64 Xx., občanský zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
492/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x účinností xx 1.1.2001
120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx dalších xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.5.2001
271/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 1.10.2001
320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správě x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
226/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 337/92 Xx., x správě xxxx x poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 71/67 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
s účinností xx 1.7.2002
320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s ukončením xxxxxxxx okresních xxxxx
x účinností od 1.1.2003
322/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 588/92 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxx č. 13/93 Xx., celní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 1.10.2003
323/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 588/92 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 13/93 Xx., xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 6.7.2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 18.7. 2003
x účinností xx 15.10.2003
354/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2004
438/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2004
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 3.1.2004
479/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx ), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 353/2003 Xx., o spotřebních xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2004
19/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 72/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
237/2004 Sb., kterým xx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx některá xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 479/2003 Xx., a zákon x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xxx dne, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)
238/2004 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx některé xxxxxx x přijímají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x zákon x. 338/92 Xx., o xxxx x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 9.4.2004
x xxxxxxxxx xx 8.5.2004
254/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností od 1.7.2004
436/2004 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx
s účinností xx 1.10.2004
501/2004 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím správního xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
554/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
179/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx národního xxxxxxx XX
s účinností xx 1.1.2006
215/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.7.2005
381/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 349/99 Xx., x Veřejném xxxxxxxx práv, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx
x účinností xx 1.1.2006
413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2006
444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
62/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 124/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxxxx systémech (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 257/2004 Xx., x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 8.3.2006
70/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí
x účinností xx 1.4.2006
79/2006 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.4.2006
115/2006 Xx., x registrovaném xxxxxxxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx
x účinností xx 1.7.2006
214/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx ustanovení xxxxxx XXXX xxxx 4, xxxxx nabývá účinnost 1.1.2007
230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.6.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §37x, 46, 59, 60, 63, 64, 73, 96x x xx. XX, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007
267/2006 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců
s xxxxxxxxx xx 1.7.2006
261/2007 Sb., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
270/2007 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 31.10.2007
296/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxx přijetím
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
88/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx zrušení některých xxxxxxxxxx zákona č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)
s xxxxxxxxx xx 27.3.2008
122/2008 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 337/92 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2008
126/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obchodních společností x xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2008
254/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x účinností xx 1.9.2008
291/2008 Xx., xxxxx XX xx dne 29.1.2008 ve věci xxxxxx na vyslovení xxxxxxxxxxxxxxx ustanovení §57 xxxx. 5 zákona x. 337/92 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem č. 230/2006 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx od 3.9.2008
301/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2009
304/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 563/91 Sb., o xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
305/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2009
342/2008 Xx., xxxxx XX xx dne 2.7.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §64 xxxx. 2 zákona x. 337/92 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxxx xx xxxxxxxxx protiústavnosti §37x xxxx. 1 xxxx první zákona x. 588/92 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x §105 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)
s xxxxxxxxx od 27.9.2008
7/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
x xxxxxxxxx od 1.7.2009
41/2009 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníku
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
158/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 4.7.2009
218/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
285/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x účinností xx 1.11.2009
304/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 337/92 Xx., x správě xxxx x poplatků, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx z příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2010
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením x xxxxxx 12/94 Xx. x x. 68/95 Xx. x sdělením XX x opravě xxxxxxx xxxxx v xxxxxx x. 177/2005 Xx., 116/2006 Sb. x 9/2008 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 337/92 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 280/2009 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §30 xxxxxx XXX x. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxx x České republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §8 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
4) §3 xxxx. 3 xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Xx.
5) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
6) §40 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
7) §2 xxxxxx XXX x. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 166/1993 Sb.
8) §7 xxxxxx č. 586/1992 Xx.
9) §9 xxxxxx x. 586/1992 Xx.
10) §7 xxxx. 2 xxxxxx x. 586/1992 Xx.
11) §9 x 10 xxxxxx x. 586/1992 Xx.
12) §15 xxxxxx x. 589/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 160/1993 Xx. x xxxxxx č. 307/1993 Xx.
13) §19 x 20 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
14) §24 xxxxxx XXX x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 161/1993 Sb.
15) §1 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx.
16) §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 328/1991 Sb., x konkurzu x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 122/1993 Sb.
18) Xxxx. obchodní zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xxxxx č. 21/1992 Sb.
19) §14 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 328/1991 Sb.
20) Zákon č. 58/1969 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx nesprávným xxxxxxx postupem.
21) §7 xxxx. 2 xxxxxx x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx vlastnických x xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx.
22) §63 xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx.
23) §5 xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 137/1996 Xx. x xxxxxx x. 242/1997 Sb.
24) Zákon č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §22 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx.
26) §36 xxxx. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Xx.
27) Xxxxx č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
28) §26 x 27 xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx znění č. 47/1992 Sb.).
29) Xxxxx XXX č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 166/1993 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
31) §44 xxxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová pravidla).
32) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §4 xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §33 xxxxxx x. 120/2001 Xx., o soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x o změně xxxxxxx xxxxxx.
35) §35 xxxxxx x. 120/2001 Xx.
36) §18 xxxxxx x. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx).
37) §1 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení vlády x. 304/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
38) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o elektronickém xxxxxxx).
39) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx.
§1 xxxx. 1 xxxx. c) nařízení xxxxx x. 304/2001 Xx.
40) §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x. 304/2001 Xx.
41) §9 xxxxxx x. 59/2000 Xx., x veřejné xxxxxxx.
42) Zákon č. 72/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
43) §72 x 74 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti.
45) §480d xxxxxxxxxx zákoníku.
§175f xxxxxxxxxx soudního řádu.
46) Zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti.
47) Xxxxxxxxx §1 odst. 4 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
48) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 124/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxxxx systémech (xxxxx x platebním xxxxx).
49) §200j xx 200m občanského xxxxxxxx xxxx.
50) Zákon č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
51) §2 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 570/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 214/2006 Sb.
52) Xxxxxxxxx §56 xxxxxxxxxx zákoníku, §8 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 18/1993 Xx.
53) §25 xxxxxx x. 357/1992 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
54) Xxxxxxxxx §480a xxxxxxxxxx zákoníku, §9 xxxx. x) xxxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
55) Xxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx a autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx.
57) §2 xxxx. 3 písm. x) zákona č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx.