Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2010.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2009 do 31.12.2010.


Zákon o správě daní a poplatků

337/92 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení
Rozsah působnosti §1
Základní zásady daňového řízení §2
Úřední jazyk §3
Místní příslušnost §4
Dožádání a delegace §5
Daňové subjekty §6
Osoby zúčastněné na řízení §7
Svědci a osoby přezvědné §8
Způsobilost k jednání §9 §9a
Zastupování §10
Vyloučení ze zastupování §11
Protokol o ústním jednání §12
Úřední záznam §13
Lhůty §14
Místní šetření §15
Daňová kontrola §16
Doručování §17
Elektronické doručování §17a
Neúčinnost doručení §17b
Doručování do ciziny §18
Doručení veřejnou vyhláškou §19
Doručení hromadným předpisným seznamem §20
Zahájení řízení §21
Postoupení §22
Nahlížení do spisů §23
Povinnost zachovávat mlčenlivosti §24
Sankce za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost §25
Vyloučení pracovníků správce daně §26
Zastavení řízení §27
Předběžná otázka §28
Předvolání a předvedení §29
Náklady řízení §30
Dokazování §31
Rozhodnutí §32
ČÁST II. Řízení přípravné
Registrační povinnost daňových subjektů §33
Součinnost třetích osob §34
Informační povinnost správce daně §34a
Závazné posouzení §34b
Ochrana před nečinností §34c
Elektronické poskytování informací §34d
Ukončení činnosti §35
Vyhledávací činnost §36
Pokuty §37
Blokové řízení §37a
Penále §37b
Pozastavení činnosti §38
Záznamní povinnost §39
ČÁST III. Řízení vyměřovací
Daňové přiznání a hlášení §40
Nedoplatky v insolvenčním řízení §40a
Účinky insolvenčního řízení §40b
Dodatečné a opravné daňové přiznání nebo hlášení §41 §42
Vytýkací řízení §43
Stanovení daně v případě nepodání daň. přiznání nebo hlášení §44
Zákaz přenosu daňové povinnosti §45
Vyměření daně a její dodatečné vyměření §46
Zaokrouhlování §46a
Lhůty pro vyměření §47
ČÁST IV. Řádné opravné prostředky
Odvolání §48
Postup správce daně §49
Postup odvolacího orgánu §50
Stížnost §51
Námitka §52
Reklamace §53
ČÁST V. Mimořádné opravné prostředky
Obnova řízení §54
Postup při obnově řízení §55
Prominutí daně §55a
Přezkoumávání daňových rozhodnutí §55b
Opravy zřejmých omylů a nesprávností §56
Použití mimořádných opravných prostředků §56a
ČÁST VI. Placení daní
Základní pojmy §57
Ručení §57a
Příslušenství daně §58
Způsob placení daní §59
Posečkání daně a povolení splátek §60
Den platby §61
Evidence daní §62
Úrok z prodlení §63
Přeplatky a úrok §64
Prominutí daňového nedoplatku §65
Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost §66
Zálohy §67
Zvýšení daně §68
Vybírání daně srážkou §69
Promlčení práva vymáhat daňové nedoplatky §70
Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň §71
Zástavní právo §72
Vymáhání daňových nedoplatků §73
Exekuční náklady §73a
ČÁST VII. Zvláštní ustanovení k jednotlivým druhům daní
HLAVA I. Daň z přidané hodnoty §74 §75 §75a
HLAVA II. Spotřební daně §76
HLAVA III. Daň z příjmů
ODDÍL I. Společná ustanovení §77 §78 §78a §79 §80 §81
ODDÍL II. Daň z příjmů fyzických osob §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88 §89 §90
ODDÍL III. Společná ustanovení §91
HLAVA IV. Daň z nemovitostí §92 §93
HLAVA V. Silniční daň §94 §95
ČÁST VIII. Ustanovení společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná §96 §96a §97 §98 §99 §100 §101 §102 §102a §102b §103 §103a §103b §104 §105 §106 §107
č. 157/1993 Sb. - Čl. IV
č. 323/1996 Sb. - Čl. II
č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII
č. 367/2000 Sb. - Čl. V
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 554/2004 Sb. - Čl. VI
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 56/2006 Sb. - Čl. XXIII
č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII
č. 230/2006 Sb. - Čl. VI, Čl. XX
č. 270/2007 Sb. - Čl. XI
č. 296/2007 Sb. - Čl. XXVIII
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx daní, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xx xxxx příjmy a xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx 31) (xxxx xxx "daně"), xxxxx xxxx xxxxxxx
x) státního rozpočtu, xxxxxxxx finančních aktiv xxxx rezervních xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx"),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxx").
(2) Xxxxxxx daně se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx potřebná xx xxxxxxxxx a úplnému xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx daňových povinností, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx subjekty, xxxx xxxxxxx, vybrat, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx kontrolovat xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx splnění ve xxxxxxxxx výši x xxxx. Správce xxxx xx xxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx rozsahu xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 13)
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 24) a xxxxx xxxxxxx x xxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxx xx xxxxxx xxxx (dále jen "xxxxxxx xxxx"), xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxx osoby stanovené x xxxxx xxxxxx.
(4) Je-li rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), soudem xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxx zákona, 44) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, územních xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx šesté tohoto xxxxxx jako xxx xxxxxxx daní, x xxxxxxxx ustanovení §63, §6769, §71 x 72, x x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx použijí, pokud xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx platí xx xxxxxxxx, že zákon, xxxxx kterého byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízení
(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x řízení x xxxxxx (xxxx xxx "daňové xxxxxx") x xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx závaznými právními xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx tom na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx v daňovém xxxxxx xxxx xxx xxxxxx prostředky, xxxxx xxxxxx subjekty nejméně xxxxxxxx x umožňují xxxxxx xxxxx dosáhnout xxxx řízení, xx. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxx xxx úvahy, x xx xxxxx důkaz xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx x xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxx je vždy xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxx, xx se x řízení nebo x souvislosti s xxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx oprávněna xxxx xxxxx získat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 34). Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx subjekt xxxxxxxx x tom xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(7) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx se xxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx stanovení xx xxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xx xx xxxx.
(8) Všechny xxxxxx xxxxxxxx xxxx x daňovém řízení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx procesní xxxxx x xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx subjektů xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx stanovení x xxxxxxx daně. Xxx tom xxxx xxxxxxx dodržovat xxxxxx x xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§3
Úřední xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx daně se xxxxx v jazyce xxxxxx nebo slovenském. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx předkládají x xxxxxxx xxxx slovenštině x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx opatřeny xxxxxxx překladem xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx. Správce xxxx xxxx v odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx překlady. Xxxxxxx xxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx připustit xxxxxxxxxx zapsaného x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx na xxx náklady obstará xxxxxx subjekt.
(2) Xxxxxx České republiky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxx, xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně.
§4
Místní xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx u xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a x fyzické osoby xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx místem, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx. x xxxx pobývá xxxxxxx xxx v xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xx finanční xxxx xxxxx odstavce 1. X odvodů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, a xx jen x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxx místní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 25) nebo xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx hlavní část xxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxx předmětem xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, x němž se xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nemovitého xxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx příslušnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxx úřad xxx Xxxxx 1, xxx-xx x xxxx xxxx, x xxxxxxx správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx, řídí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx místem xxxxxxxx xxxxxx hranice.
(6) U xxxxxxxx xx místně příslušný xxx xxxxxxx daně, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxx.
(7) X xxxx, xxx předmětem xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx místně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx správce xxxx xx pak povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx je dána xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení.
(8) Xx-xx xxxxxxxxx zdanění xxxxxx, přechod či xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxx xxxx, x obvodu jehož xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxx zůstavitel bydliště xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx nemovitost, x xx x x případě, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx sídlo xxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxx xxxxxx majetkového xxxxxxxxx,
x) má bydliště xxxx sídlo dárce xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx majetkového xxxxxxxxx, xxx-xx o xxx xx ciziny.
(9) Xx-xx xxxxxx xxxx x příjmů fyzických xxxx ze závislé xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx organizační xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo záloh xx xx x xxx jsou x xxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxx, xx tato xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xx finanční xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx odpovědnost plátce xx xxxx xxxxxxxx xxx zůstává xxxxxxxxx.
(10) U xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 26) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstvy x xxxxxxxxxxxx xx místně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx banky, spořitelního x úvěrního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxx xxx provedení xxxxx xxxxxx x její xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx organizační jednotky xxxx plátcovou pokladnou xxxxx odstavce 9.
(11) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správců xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx z xxxx, xxxxx xx zahájil xxxx první, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx správci xxxx xxxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x nejvyšším xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "ministerstvo").
(12) Xxxxx-xx x daňového xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx příslušnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jen xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx materiál xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu, xx kterou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx dodatečně xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxxx. Za stejné xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx x osobního xxxx xxxxxxxx subjektu. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, u xxxxx je vedena (xxxxxxxxxx, plátce apod.), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(13) Xxxxx správce xxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření podle §15, x xx x bez xxxxxxxx.
(14) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxx, xxxxxxx xxx ministerstvo. Xxxxxxxxxxxx může xxxxxx x důležitých xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(15) Xxxxx xxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxx současně jejím xxxxxxxx, je xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx x sídle xxxxxx, xxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxx.
§5
Dožádání x xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx může požádat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, může-li xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx provést xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Dožádaný xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx x opodstatněnost dožádání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podnětu xxxxxxx daně, může xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nadřízený xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx shledá xxxxxx takového xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx se rozumí xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxx, xxxxx příjmy, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xx rozumí xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx správci xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx
(1) Xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
a) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx věci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx působící x xxxxx zajišťovacího x vymáhacího xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx obcí,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a způsobem xxxxxxxxxx tímto zákonem.
§8
Xxxxxx x xxxxx přezvědné
(1) Xxxxx xx xxxxxxx vypovídat jako xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx, pokud xxxx mu xxxxx; xxxx vypovídat pravdivě x xxx nesmí xxxxxxx. Správce xxxx xxxx svědkovi xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx odepřít ten, xxx xx xx xxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx blízkým. Xxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx manžel, xxxxxxx 50), xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxx x jeho xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx partner, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx státní xxxxxxxxx, 27) xxxx xxxxxxx uloženou nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx této povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx.
(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výpověď, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravdivě x xxx nezamlčet a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx každý, xxx xx znalosti x xxxxxxxxxxx poměrech určitého xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx.
§9
Způsobilost x jednání
(1) Xxxxx může před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x tom xxxxxxx, v jakém xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nabývat práva x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx ten, kdo xxxxxxx, xx je xxxxxxxx za ni xxxxxx.
§9a
Osoby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 54), xxxxx x xxxxxxx svých xxxxxxxx xxxx povinnosti xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx subjektům, zejména xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§9x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 296/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
§10
Xxxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx omezenou xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, jednají jejich xxxxxxx xxxxxxxx. 28) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxx nezmocnil xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxx, xxx xxx xxxxxx duševní nebo xxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx nemůže x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx daně ustanoví xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx jejím xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx. X xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx písemně xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx vymezen nebo xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xx tato plná xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx daňového subjektu xxxxxxxxx nevylučuje, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x nutných případech x xxxxxxx subjektem xxxxx xxxx aby xx xxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhovět. Správce xxxx musí o xxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx současně xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxx věci xxxxx xxxxxx subjekt x xxxxxxxx jím xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Učinilo-li xxxxxxx daňových subjektů xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx ve xxxxxx věci, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro účely xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx ani xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx sám x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx příslušné daňové xxxxxxxx.
§11
Vyloučení xx zastupování
(1) Xxxxxxx daně xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xx střetu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx") 29), xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx, i xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx vyloučení xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx daňový xxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx pouze xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx nimiž xxxxxxxxxx kontrolu 47).
§12
Protokol x xxxxxx xxxxxxx
(1) X xxxxxx xxxxxxx v daňovém xxxxxx xxxxxx správce xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(2) X xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx, kdo, xxx x xxx xxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx hlavního xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx odevzdaných xxx jednání nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxx nebo námitky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, musí xxx též xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx projednávání xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednání.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xx x xxx všechny osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx hlasitě xxxxxxx x zapsat x xxx, xx xx tak xxxxx x xxxx uvést, xx xxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx všech návrhů, xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx být xxxxxxxx schválen a xxxxxxx skončeno. Odepření xxxxxxx, důvody xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx obsahu xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odepření xxxxxxx xxxx xxxx xx důkazní moc xxxxxxxxx. Xx xx xx třeba xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xx jednání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx protokolu, xxxxx xxxx okolnost x xxxxxxxxx zaznamenat x uvedením důvodu.
(5) Xxxx protokolu xxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx bylo xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx doplnění xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx znění. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§13
Úřední xxxxxx
Úřední xxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti mající xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxx xxxxxxx materiály, xxxxxx xx xxxxxxx ať xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x věci xx vztahující x xxxxxxxx správcem daně. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správce daně, xxxxx xx vyhotovil, x uvedením xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxx náležitosti úředního xxxxxxx platí přiměřeně xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx.
§14
Lhůty
(1) Xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, určí xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx lze xxxxxxxx jen zcela xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, jichž se xxxxx týká.
(3) Xx xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx správce xxxx xxxx prodloužení lhůty xxxxxxx o xxxx, xxxxx x xxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxx ze xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, než x xxxx je žádáno.
(4) Xxxxxxxxxx-xx správce xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůty xxxx xxxxxxxxx žádané xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx prodloužení lhůty xx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty, jejíž xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx žádané xxxxx uplynutím xxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx podání žádosti xx xxxxxxxx stanovené xxxxx.
(5) Prošla-li xxxxxxx xxxxx již xxxx podáním xxxxxxx x xxxxx-xx o xxxxx již prodlouženou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx správce xxxx xx xxxxxx závažných xxxxxx xxxxxxx navrácení x xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx lhůtu novou. Xxxxxx x xxxxxxxxx x předešlý xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx dne, xxx x žadatele xxxxxxxx důvody xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx prodloužit xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.
(6) Xx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxx, kdy xxxxx ke skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxx xxxxx týdnů, xxxxxx xxxx let končí xxxxxxxxx toho xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx shoduje xx xxxx, kdy xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx den x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxx státem xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
(8) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx právních xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx sobotu, xxxxxx xxxx státem xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
(9) Lhůta xx zachována, je-li xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx úkon u xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dojde-li xxxxxxx 37) datová xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx 38) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podatelny xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxx zpráva xx datové xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 56).
(10) Kromě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 nelze prodloužit xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx u xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxx, se xxxxxxx xx spojen xxxxx práva podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Xxxxx nelze prodloužit xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, uplynul-li xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jeden xxx.
(12) X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx opak.
(13) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx lhůty xxxx xx navrácení x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(14) X povolování xxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §60.
§15
Xxxxxx xxxxxxx
(1) Správce xxxx xx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jak x xxxxxxxx xxxx, xxx i u xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx místního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx správce xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx provozní xxxxxx, xxxxxxxxx x místa, xxxxxx dopravních prostředků x přepravních obalů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nosičích xxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx účelu xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxxx xx též, xxx-xx o obydlí, xxxxx daňový xxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, záznamů xxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxx výpis nebo xxxxx, x xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat. V xxxxxxx nezbytném x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právo xx xxxxxxxxx x používaných xxxxxxxxxx výpočetní techniky x xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxxxx vybavení, xx xxxxxx byly xxxxxxxxx pořízeny.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dani xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pracoviště, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx prokázat svou xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx cestovním xxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx x pomoc xxxxxxxxx k účinnému xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření, xxxxxxx xx podat xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxx xxx xxxxxxxx doklady x xxxx xxxx xxxx svůj xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §16 xxxx. 7.
(7) Pracovník správce xxxx xxxx xxxxxxxx xxx věci, x xxxxx jejich nezajištění xx mohlo xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zejména, xxxxx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx, x jeho xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx nebo o xxxxxx vypořádání finančních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. V rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, současně pracovník xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxx. Věci, které xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx zajistit, xxxx xx náklady xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, kde xx xx možné. Je-li xx xxx dokazování xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúplatně xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx zajišťovaných xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx ohledání vráceny, xxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx x ostatním přiměřeně xxxxx §38. Pokud xxxx zajištěné xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxx nebo si xxxx nevyzvedl, a xx xxx na xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx jde x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx propadnutí státu. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxx xxxx po dobu xxxxxxxx xxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx podle povahy xxxxxxx protokol nebo xxxxxx záznam. Xxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx protokolu xxxxx, x níž x xxxxxxxxx xxxxx, x bez xxxx xxxxxxx.
§16
Daňová xxxxxxxx
(1) Daňovou xxxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx základ xxxx xxxx okolnosti xxxxxxxx xxx správné xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx, xxx xx xx vzhledem x účelu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx kontrola xx provádí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx účelu xxxxx tohoto zákona.
(2) Xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx kontrola, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxx xxxx xxx xxxxxxx pracovníkem poskytovat xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x oběhu x uložení účetních x xxxxxx dokladů,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
c) předložit xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vedení xxxx xxxxxxxx xxxx uloženo, xxxxxx a jiné xxxxxxx x účetní xxxxxxxxxx, které prokazují xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, jež jsou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx nebo x xxxxx xx mu xxxxx, xxx se xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx daňový xxxxxxx užívá xxx xxx k xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x jakýmkoliv xxxx xxxxxxxxxxx,
g) zapůjčit xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) X fyzických xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxxxx přiměřeně.
(4) Xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx kontrola, má xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
x) na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx sám xxxx x dispozici,
d) xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx ústním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx před ukončením xxxxxx kontroly k xxxxxxxx uvedenému ve xxxxxx, ke xxxxxxx xxxx zjištění, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx kdykoliv x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dokladů.
(5) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx daňový xxxxxxx xxxxxx vyhradit, xx-xx xxx daňové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo zástupce xxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x) xxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nadřízený xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx daňovému subjektu xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Tento xxxxxx se použije xxxx, hrozí-li xxxxxxxxx, xx takto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, zavlečeny xxxx xxxxxxx jinak xxxxxxxxxxxx. Převzaté doklady x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejdéle xx xxxxxxx xxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx expertize, xxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxx správci xxxx. Xxxxx xxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx o daňové xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx zprávy xx xxxxxxxxxxxxxxx kontrolovaný daňový xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx musí být xx xxxxxx kontrolovaný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vyhotovení xxxxxxxxx zprávy xxxxxx xxxxxxxxxxxx daňový subjekt. Xxx podpisu zprávy xx též dnem xxxxxx doručení. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, může xxx součástí xxxxxx x xxxxxx kontrole x dodatečný platební xxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxx xxxx přihlédne xx xxxx okolnostem, které xxxx při xxxxxx xxxxxxxx zjištěny. Odmítne-li xxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, odešle xx mu v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(9) Xxx xxxxxxxxx daňové kontroly x xxxxxxxxxx uvedených x odstavci 2 xxxx. x), v xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx nebo x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx listiny xxxx xxxx nosiče informací, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, povinen si xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx komory (xxxx xxx "Xxxxxx"); xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx seznámit se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo jiných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přítomnosti a xx souhlasem zástupce Xxxxxx, xxxxxxx ustanoví xxxxxxxx Xxxxxx z xxx jejích xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x daňové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8.
(10) Odmítne-li xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxx, xxxx xxx listiny xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx zabezpečeny tak, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx zmařen xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx poté xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx odkladu xxxx, xx xxxxx uplyne xxxxx x podání xxxxxx xxxxx odstavce 11; byl-li tento xxxxx včas podán, Xxxxxx x nimi xxxxxx v xxxxxxx x rozhodnutím xxxxx xxxxx odstavce 11.
(11) X případě xxxxxxxx x xxxxxxxx 10 lze xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 49).
§17
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx může však xxxxxxx x svými xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx x bytě, xxxxxxxxxx, obchodní místnosti, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx místě, kde xx xxxxx, jíž xx být xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxxx. Písemnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v jeho xxxxxxxxx. Doručení xxxx xxxx místnosti xx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Není-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, může xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx doručují písemnosti,
x) x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx počátek xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx x právní xxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx daně.
(5) Xxxxx-xx adresát xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx vlastních xxxxx, xxxxxxxx, uloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx provozovně xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx x obecního xxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx příjemce xxxxxxxxx xx 10. xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx poslední xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx, i xxxx xx xxxxxxxx x uložení nedozvěděl. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx uplynutí xxxx xxxxx xxxxx písemnost xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ledaže správce xxxx i xxx xxxxxx vyloučí vhození xxxxxxxxxx do xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx schránky, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vyvěsí xx x xxx sdělení xx úřední desce xxxxxxx daně.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; na to xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx mocí xxx celé daňové xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx plnou xxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vztahující xx x takovým xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx osobně x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx i xxxx zástupci.
(8) Xx-xx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x tuzemsku, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx, doručuje xx písemnost, xxxxx xx určena xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxx xx příjemce xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx kterémukoliv xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx přijme. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásilek.
(10) Xxxxxxxxxx určené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(11) Xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 7 xx 10 xxxxx xxxx xxxxxxxx příjemci.
(12) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vyplněná xxxxxxxxx. Jsou-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxx-xx doručenka, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vhodným způsobem.
(13) Nemůže-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx jiná xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx příjemce xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx.
§17x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 56).
§17x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Adresát, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx nemohl xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx doručil, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxx podat do 15 xxx ode xxx, kdy xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x neúčinnosti doručení.
(4) Lhůty podle §47 x 70 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx do xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx směřujícího ke xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.
§17b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 301/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009
§18
Doručování xx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se v xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx úřední xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx doručit úřední xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx písemnost na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx správy, pověřeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxx-xx správci xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx příjemce, doručí xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx písemnosti xx místě xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx doručování, xxxxx ohlásil xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx veřejnou vyhláškou xx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xx xxxx patnácti xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx uložení xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx písemnosti xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx správce xxxx, jehož písemnost xx být xxxxxxxx xxxxxxxx, a jednak x místě příjemcova xxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx. Xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx příslušného xxxxxxx xxxx orgány xxxx, xxxxx také xxxxxxx xxxx vyvěšení. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznamem, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx; xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx veřejně xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx lhůty je xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx druhu daně xxxxx stanovené, xxxx, xx xxx je xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxx do xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§21
Zahájení xxxxxx
(1) Xxxxxx xx zahájeno xxxx, xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx nebo xxxx, kdy byl xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxx xxxxx, x xxxxx to zákon xxxxxxx, xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxx tento xxxx zvláštní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx subjekty x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx přiznání, hlášení x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Toto xxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx věcech, xxxx xxxx oznámení, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx., lze učinit xxx písemně nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxx, xxx činí podání x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxx xxxxxxxxxx předpisu, 39) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikačních služeb, xxxxx xxxx certifikát xxxxx x vede xxxx evidenci, nebo xxxxxxxxxx připojí x xxxxxx.
(5) Účinky xxxxxx má rovněž xxxx učiněný vůči xxxxxxx daně xx xxxxxxx datové xxxxxx xxx zaručeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx úkon do 5 xxx xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxx xxxx opakován xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3. Úkon xxxxx xxxx první xxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx lhůtu xxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxx x předešlý xxxx.
(6) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx podání, x xxxx xx nesprávně xxxxxxxx. X podání xxxx být xxxxxx, xxx je xxxx, xxxx xx xxxx x xx xx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxx xx činí x xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx x na xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx potvrzeno. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správců xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx správce xxxx. Xxxxxxx podání xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správců xxxx se potvrzuje xxxxx technickým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxx xxxx podání xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxx.
(8) Xx-xx xxxxxx vady, pro xxxxx xxxx způsobilé x projednání, xxxxx xxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zúčastněnou xx xxxxxx, aby je xxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx, xxxxxx správce daně xxxxxxx, xxxxxxxxx. Současně xx poučí o xxxxxxxxxx spojených s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx tohoto xxx xxxxxxxxx, běh xxxxx xx vydáním xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx počne xxxxx xx ode dne, xxx dojde x xxxxxxxxxx vad.
(9) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxxx se xx xx tak, xxxx xx bylo xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx opravené xxxxxx xxxxxxxxxx až po xxxxxxxx xxxxx, považuje xx xx xxxxxx xxxx, xxx bylo xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx podáno.
§22
Postoupení
(1) Není-li správce xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx doručeno nebo xxxxxx připsána, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.
(2) Byla-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx byla postoupena.
(3) Dojde-li správci xxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx působnosti, xxx xx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§23
Xxxxxxxxx xx spisů
(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx částí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Správce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx spisu x x xxxxxx xxxxxxxxx do spisu xxxxxxx protokol x xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxx nahlížet do xxxxxx korespondence x xxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx správce xxxx x dalších xxxxxxxx, xx nichž xxxxx xxxxxxx nahlédnutí s xxxxxxx xx povinnost xxxxxxxx x tajnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Není-li ohrožen xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nutných xxx další průběh xxxxxxxx xxxxxx povolit xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx nahlédnutí xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx nahlížení xx spisů xxxxx xxxxxxxxx x při xxxxxxxxx spisů xxx xxxxxx xxxx jinými xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správce xxxx xx xxxxxxxxx materiálu, xx xxxxx lze xxxxxxxx nebo xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx tam xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx nich účel xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx subjektu.
(4) Xxxxxxxxxx-xx daňový xxxxxxx s rozsahem, x xxxxx mu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx odvolat do xxxxxxxx dnů ode xxx, xxx do xxxxx xxxxxxxx.
§24
Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zúčastněny na xxxxxxx řízení, jsou xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x tom, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxx osobních, xxx x xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx.
(2) Osoby xxxxxxxxxx na daňovém xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o právních xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx daně mohou
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx pracovníku xxxxx nebo jiného xxxxxxx xxxx, dále xxx odvolacímu orgánu xxxx soudu, projednávají-li xxxx xxxxxx opravný xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, projednávají-li dědictví xx daňovém xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx správce xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů podle xxxxxxxxxx právního předpisu,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx vyřizování stížností xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxx dohlídkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx orgánům oprávněným xx zvláštního xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti u xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx správy daní x rozsahu jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx; pracovníci xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §25 xxxxxx zákona. Xxxx xxxxxx xxxxxx postupují xxxxx odstavce 11,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx daní poskytnout xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx uváděny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx týkají. Xxxx zobecněné informace xxxx ministerstvo poskytovat xxxxxx xxxxxx, pokud xxx stanoví xxxxxxxx xxxxx,
x) poskytovat xxxxxxxx xxxxx o xxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx převedených částek xxxx. x jednotlivých xxxx xxxxxx příjemcům, xxxx výnos těchto xxxx náleží xxxxx xxxxxxxxx rozpočtového xxxxxx,
x) využívat xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, který xx vymezen x xxxxxxx zákonu,
f) xxxxxxxxxx informace příslušným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím nebo xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx.
(4) Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxxx xxxxxx x pracovníci xxxxxxxx xxxxxx daňovým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx rozsahu x xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti, 30)
x) jestliže xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx třeba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, že xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx trestný xxx xxxxxxxxxx xxxx, pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx daně, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx platby a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daňovém xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxx x po xxxxxx obžaloby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost; xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 3)
c) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx známek, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splnění poplatkové xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x nálepkách x xxxxxx předmětech x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx daňové účely, xxxxxxx padělaných x xxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx výroby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx došlo x přímé xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x to x xxxxxxx nezbytně nutném x jejich xxxxxxxxx; xxxx podmínka souvislosti xxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx udávání xxxxxxxxxx a pozměněných xxxxx,
d) xxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx k jejich xxxxxxxxx,
e) při xxxxxxxx podnětů xx xxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxx xxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxx k xxx x xxxxxxxxxxx xx správou daní, x to x xxxxxxx nezbytně xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 41)
x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx policejním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vnitra
1. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxx boj xx závažnou hospodářskou xxxxxxxx činností, xxxxxxx x organizovaným zločinem,
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx spáchaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 1 xx 3,
h) xxxx Veřejnému ochránci xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra při xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 46),
j) při xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx daně, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx podezření xx xxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx.
(6) Pracovníci xxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x informací xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx 24) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x podnikání x x xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx x x základu daně xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx stanoveném xxxxx §7 zákona x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx podle §5 x 23 xxxxxx x xxxxxx x příjmů,
b) xxxxxxx, rozhodujícím x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, 22) x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 23) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x podnikání x x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx činnosti a xxxx xxxx o xxx, zda xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx snížený x nezdanitelnou xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx, x podnikání x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx majetku, z xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x výživném,
d) xxxxxx xxxxx údaje x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x příjmů xx zaměstnance - xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnil xxxxx xx xxxx xxxxx §35 xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx registrů x xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx,
f) katastrálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx oprávněných z xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx na základě xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 6) seznam xxxxxxxx subjektů x xxxxx daní x xxxxxx včetně xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a x jiné samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x poskytnutí rozpočtových xxxxxxxxxx xxxx prostředků xxxxx, údaje x xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, to xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředků státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 36)
k) Ministerstvu xxxxxxxx a obchodu x Ministerstvu xxxxxxx xxxxx nezbytné ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, 42)
l) xxxxxxx xxxxxxxx 45) údaje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zůstavitele,
x) xxxxxxx živnostenským úřadům (xxxx xxx "živnostenský xxxx"), xx xxxxx 7 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx o tom, xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxx žadatel x xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx evidovány xxxxxx nedoplatky x xxxxxx xxxxxxxxx,
n) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx poplatcích.
Xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vázáni xxxxxxx údajů poskytnutých xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x daňovém xxxxxx, mlčenlivostí podle xxxxxx zákona, xxx xxxxxx xxxxx §25 xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx postupují xxxxx xxxxxxxx 11. Xxxxx, x xxxx xxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, sdělují xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx příjemcům těchto xxxxx xxxx již xxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxx, provozovatelů xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx správce xxxx jsou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxxx xxxxxx.
(9) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx vědomostí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxx pro xxxxxxx přinášející prospěch xxxxx zavázané xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(10) Xxx uvádění xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pracovník xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vytvoření xxxxxxxx xxx zachovávání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přístupu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§25
Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx mlčenlivost (§24), xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx správce xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx účastna xx xxxxxxx řízení, uložit xxxxxx xx do xxxx 500000 Xx.
(2) Pokutu ukládá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §24 příslušné finanční xxxxxxxxxxx. Porušil-li xxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxx, ukládá pokutu xxxxxxxxxxxx. Stejnopis xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dotčenému xxxxxxxxx mlčenlivosti.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
§26
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je x xxxxxxxx xxxxxx vyloučen xxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlastních xxxx xxxxxxxx záležitostech osob xxxxxxxx.
(2) Pracovník xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxx.
(3) Daňový subjekt, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx x jeho xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Pracovník, x xxxxx nepodjatosti xxxx pochybnosti, smí xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, provést xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
(6) X vyloučení xxxxxxxxxx x daňového řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxx. Rozhodnout x vyloučení může x x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Není-li x xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákoně stanoveno xxxxx, daňové xxxxxx xx zastaví, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx návrh xxxxx, xxx x xxx bylo xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) se xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx není podle xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx lhůta, xxxxxx nelze dále xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x nebo xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xx věci xxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx),
x) xxxxxx x xxxxxxx vyrovnána poplatková xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxx dodatečně xx xxxxx,
x) xxxxxx důvod xxxxxx,
x) xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx nedoručuje, ale xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxx být xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutím, která xx doručují, xx xxx xxxxxxx.
§28
Předběžná xxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xx x řízení xxxxxx, x které xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx takovým xxxxxxxxxxx vázán. Xxxxx xx xxxx správce xxxx o xxxxxx xxxxxx učinit xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení.
(2) Xxxxxxx daně xx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx otázce xxxxxx xxxxxx x tom, xxx x xxx xxx spáchán xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx o osobním xxxxx xxxxxx.
§29
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx osobní xxxxx x daňovém xxxxxx xx xxxxx, x v předvolání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx doručuje do xxxxxxxxx rukou.
(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx ani xx xxxxxxxxxx předvolání, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx policie. Xxx-xx o vojáka x xxxxx službě xxxx příslušníka ozbrojeného xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
§30
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nese xxxxxxxxx správce xxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vznikly xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xx výzvu xxxxxxx xxxx zúčastní xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxx x osoby xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx hotových xxxxxx x ušlého výdělku. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x správce xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x současně xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx nárok xxxxxx,
x) znalci, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Nárok je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daně, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx předložit xxxxxxx x xxxx uplatňovaných xxxxxx, xx pěti xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) a x) xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. Xxxx-xx výše xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jí náhrada xxxxxx vynaložených xxxxxxx, xxxxxxx hotových xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 1 x 2, xxxxxx xx náhrada hotových xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx vykonal. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx tohoto zástupce xxxxxxxxx, x současně xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do dvaceti xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xx věci xxxxxxxx xxxx zástupcem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x poskytnutí zálohy xx xxxxx odvolat.
(5) X uplatňovaných xxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxx daně do xxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx poukáže xx xxxxxxxx oprávněných úhradu xxxxxxxxxx nároku. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxx odvolat do xxxxxxxx dnů ode xxx xxxx doručení.
(6) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx výdělku x xxxxxx xxx xxxx stanovení a xxxxxx, včetně vymezení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxx xxxx nesplnění xxxxxx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx, může xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Předepsaná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx splatná xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx z xxxxxxxx účtu daňového xxxxxxxx.
§31
Xxxxxxxxxx
(1) Dokazování xxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxx daňové xxxxxx, xxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Správce xxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a xxxx x tom xxxxx jen návrhy xxxxxxxx xxxxxxxx. Vždy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stavu xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxx subjekt xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx.
(3) Xxxx třeba prokazovat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx známé xxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x ve Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx ověřit xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx získány x xxxxxxx x obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. Xxx xxxxxxx x xxxxx podání daňových xxxxxxxx (přiznání, xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx daně apod.), x xxxxxxxx výpovědi x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x ohledání, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx. Xxxxx ohledání xxxxxx možno xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, provede xx x správce xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx řízení xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx x předložených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx možno daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxx dokazováním xxxxx odstavců 1 xx 4, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daňovou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx obstará bez xxxxxxxxxxx x daňovým xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx být zejména xxxxxxxx doklady, xxxxxx x veřejných xxxxxxx, xxxxxx spisy jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x výpovědi xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, zprávy x xxxxxxxxx jiných xxxxxxx xxxx, státních xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x vlastní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xx jak x xxxxxxx zdaňování u xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxx x x xxxxxxxx subjektů xxxxxxxxx.
(7) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx neprokázal xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výše xxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 x daňový xxxxxx x xxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ani podle xxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx o sjednané xxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) doručení xxxxxxxxx písemností daňovému xxxxxxxx,
x) existenci xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nebo xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věrohodnost, xxxxxxxxxx, správnost xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povinných xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatnění zákonných xxxxxx.
(9) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx daňového xxxxxx xxxxxx.
NÁLEZ Ústavního xxxxx XX
§32
Xxxxxxxxxx
(1) X daňovém xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jen xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, jsou-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx, případně x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx rozhodnutí,
x) přesné označení xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx bylo rozhodováno, x xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx příslušné xxxxx xxxx spořitelního a xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx má xxx xxxxxx zaplacena,
x) xxxxx plnění,
f) xxxxxxx x xxxxx, xxxx x formě xxxxxx opravného prostředku x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
g) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jména, xxxxxxxx x funkce x xxxxx xxxxxxxx razítka xx státním znakem; xxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxx.
(3) Rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxx xxxxxxxx daňový xxxxx jinak, xxxxx xxxxx x případ, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx tvrzení xxxxxxxx subjektu xxxx xxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx důvody xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx uvede, xxxxx skutečnosti xx xx xxxxxxxxx x x které xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jakými xxxxxxx xx při hodnocení xxxxxx xxxxx a xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Chybí-li v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxx-xx x xxxxxxx odňata xxxxxxx opravného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není-li x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx, uzná xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx důsledky xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Je-li x xxxxxxxxxx stanovena xxx xxxxxx opravného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx.
(6) Je-li x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxx, xxx jej xxxxx nepřipouští, xxxxxxxx xx xxxxx opravný xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx připouštěl.
(7) Xxxxx-xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitostí, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx, nebo odůvodnění x případech, xxx xx zákon xxxxxxxxxxx x xxxxx-xx jen x xxxxxxx chybu x xxxxx xx xxxxxxxx, xx to xx xxxxxxxx neplatnost xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správce xxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx daně x xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx daňovému xxxxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx platebního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznamem.
(9) Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx základem x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9, x xxxxxxx xxxx, xxx byl daňový xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x daně, xx nepočítá xx xxxxxxxx lhůty.
(11) X xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx x mimořádných xxxxxxxxx prostředcích xxxx xxx výrok xxxx xxxxxxxxx. Odůvodnění xxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(12) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x právní xxxx.
(13) Rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nebo xxxxxxxx jeho podání xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
§33
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňových xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx povolení xxxx xxxxx oprávnění x podnikatelské činnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, 26) je xxxxxxx xx třiceti xxx podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx začít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Začne-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podrobené xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dnů.
(3) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Zpravidla xxxxxx xxx xxxx zrušením xxxx stálé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx subjekt, u xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx jednorázová xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, nemá-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx poplatníky, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx závislé xxxxxxxx x příjmy, xx xxxxxxx je daň xxxxxxxx zvláštní xxxxxx.
(6) Při xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx nebo název, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx sídlo, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx čísla xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx x xx přicházejí x xxxxx, x své xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Právnická xxxxx xxxxx xxx xxxx statutární orgán x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx za xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednat. Xxx-xx o daňový xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx vždy xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx daň, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx v cizině, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx číslo x xxxxxxxxxxx orgánu.
(7) Xxxxx-xx ke xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 a 6, xxxxxxx zanikne-li xxxx daňová xxxxxxxxx x některé x xxxx, je xxxxxxx xxxx změny oznámit xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx.
(8) Poplatník, xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 a 7 xxx tehdy, podá-li xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 51).
(9) Xx-xx daňovým subjektem xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx stálou provozovnu xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx povinna xxxxx xxxxxxxxx k registraci xxxxxxxxxx do xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx podrobených xxxxxx.
(10) Registrace xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx správci xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8. Na xxxxxxxxxxxx tiskopisu musí xxxxxx subjekt xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx x xxxx xxxxx daňovou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx registrován x xxxxx xxx, xxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxx, jaké bylo xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jméno nebo xxxxx, pod xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zrušena, xxxxxx, x nichž xx xxx xxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx tiskopisu, xxxxx-xx x údaje xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(11) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyzve xxxxxx xxxxxxx, aby údaje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, v níž xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx jinak x porušení xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 nedošlo.
(12) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx x x provedené xxxxxxxxxx mu xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx subjekt xxxxxxx uvádět ve xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon. Xxx xxxxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx předložit xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(13) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kód "XX" x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx identifikátor. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx osoby rodné xxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxx identifikátor, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx zákon, x x xxxxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx. Xxxx-xx obecný identifikátor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(14) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost, xxxxxxxxxxxx xxx správce daně x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx, jakmile zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(15) Xxxxxxx-xx xxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 7, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x registraci xxxx xxxxxxxxxx zruší, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skutečnosti.
(16) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx změní sídlo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x něho xxxxx xx změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který vyznačí xx osvědčení omezení xxxx jeho platnosti. Xxxx xxxxxxxxx této xxxx xx daňový xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx bydliště, který xx xxxx nové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx místní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx sídla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu. Xxxxx přeregistrací xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(17) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx obce, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx okruhu xxxxxxxx xxxxxxxx, tak xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(18) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx čísla xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxx.
§34
Xxxxxxxxxx xxxxxxx osob
(1) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které
x) xxxxx evidenci xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) provádějí řízení x případech, xxx xxxxxxx xxxxxx před xxxx podléhá xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
d) xxxxxxxxx xxxx další xxxxx potřebné xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,
jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(2) Xxxxxxx daně xxxxx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx pravomocí, x xx xxx xxxxxxxxxxx, xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přístupu, xxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx. Xxxxxx získání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx pracovníkovi, xxxxx x výdej xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, k xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 let.
(3) Státní xxxxxxxxx xxxxxx 7) mají xxxxxxxxx sdělovat xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrol, xxxxx mají vztah x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx věci, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxx povinny xx xxxxx správce xxxx listiny x xxxx věci vydat xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Právnické xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 8) xxxx x xxxxxxxx, 9) xxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxx xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10) nebo xx pronájem 11) x z xxxxxx xxxxx nesrážejí xxx, xxxx povinny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 40000 Kč za xxxxxxxxxx rok. V xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, bydliště, xxxxxxxx xxxxx podnikání xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx částka, xxx x xxxxx xxxxxx. Oznámení se xxxxx nejpozději do 15. xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 4) xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx příjmů x xxxxxx jednotlivých xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 12)
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 14)
(8) Xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxxx xxx i xxxx zaplaceného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx data, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daně xx jejich xxxxxxxx xxxxxx podpory v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxxxxxxxx osobám se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx činnost. 43)
(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx x vedení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx písemné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx majitelích, xxxxxxx peněžních prostředků xx účtech x x jejich pohybu x údaje o xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 16). Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx provádějí xxxx zprostředkovávají převody xxxxxxxxx prostředků jako xxxxxxxxx 48).
(11) Xxxxx 15) jsou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx vlastníky, xxxxx účtů x xxxxxx xxxxx a xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx. 16)
(12) Na výzvu xxxxxxx daně je xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x poštovních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, které mají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx umožnit xxxxxx xxxxx získat x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(13) Xxxxxx spojů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na jeho xxxxx totožnost uživatelů xxxxxxxxxxx, dálnopisných a xxxxxxxxxxxx stanic, xxxxx xxxxxx uvedeni xx xxxxxxx xxxxxxxxxx seznamech.
(14) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sdělovat svému xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx nebo správci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příjem xxxx xxxxx xxxxxxx xx zvláštním právním xxxxxxxx, 32) xxxxxxxx xxxxxx, pokud vyplacená xxxxxx xxxxxxxx 25 000 Xx, a xx xxxxxx xxxxx xx xxxx pojistná xxxxxx, x pokud z xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx nejedná-li xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. 33)
(15) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx správci xxxx xx jeho xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x adresu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.
(16) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx mu sdělovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravovaných xxxxxxx, xxxxx x xxxxx x době xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx budou známy.
(17) Právnické x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx sídlo xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx provozovny xxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx se subjektem xx sídlem či xxxxxxxxx x zahraničí, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx stálé xxxxxxxxxx. 25)
(18) Xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad oznamuje xxxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx x daňovým xxxxxxxxxxx kontrolovaných xxxx.
(19) Xxxxxxx daně xxxx povinni zajistit xxxxxxx získaných údajů xxxx xxxxxx předáním xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
§34x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) úřední hodiny, xx xxxxxxx je xxxxxxxx podatelna xxxxxxx xxxx, kde xx xxxxx xxxxxxxx podání, x xxxxxx hodiny xxx veřejnost, xx xxxxxxx je xxxxx x xxx učinit xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx nahlížet xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx adresu xxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx kvalifikované certifikáty xxxxxxxxx, 40) a
x) xxxxx možnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 zajistí xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§34a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§34x
Xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx vyplynou z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Správce xxxx xx povinen xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx daňovém xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x závazném posouzení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxx základních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx,
x) odůvodnění xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx správci xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx rozhodování x daňové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx s xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z rozhodných xxxxxxxxxxx, xxxxx nastaly xx xxxxxxxxxx období, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xxx dne, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůtu xxxxxx xxxx pokud xxxxx xx změně xxxxxxxxx podmínek, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxx, která xx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxx xx uplynutí 3 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx nabylo xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx.
(7) Správce xxxx, který xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxx, je xxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx subjekt xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx, x němž xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z rozhodných xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zrušovacího xxxxxxxxxx.
§34x
Ochrana xxxx nečinností
(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx svým podnětem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxxxxxx průtahů, protože
x) xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx ode xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, kterého se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) nevydal xxxxxxxxxx, xxxxxxx již xxxxx x xxxxxxxxxxx podkladů xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx uplynula xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxx daně xxxxxxx úkon, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xx lhůtě, xxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu obvyklá.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, který zásadu xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx zbytečných průtahů xxxxxxx, odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nedojde-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx 30 xxx xx xxxxxxxx podnětu xxxxxxxx xxxxxxxx, zjedná xxxxxxxxx správce daně xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx svém xxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx daňový xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jej o xxx, xxxxx podklady xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx nejblíže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podnět xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, nezahájí-li xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x moci úřední.
§34d
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xx spisu a xx osobním xxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správců daně, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 2, xxx xx xxxxxxxxx vybaven xxx zřízení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx informací v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Žádost x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1, 3 x 4 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx rozhodne o xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xx obdržení xxxxxxx; v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx x provozní podmínky, xxxxx je xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 3 xxxxx xxx nahlížení xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx schránce je xxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx subjekt, xxxxxx, na základě xxxx přihlášky. Tuto xxxxxxxxx xxx podat xxxxxxx daně, který xxxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx x tvaru zveřejněném xxxxxxxx daně. Xxxxxxx xxxx do 15 xxx xx obdržení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx spisu xxxxxxxx subjektu, jehož xxxxxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu na xxxxxxx udělené plné xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jménem daňového xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx schránky xxxxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx jednat xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx shromažďují xx xxxxxxxxx technickém zařízení xxxxxxx daně, xxxx xxxxx xxxxxx zmocnění xxxx pověření xxxxxxxx xxxxxxxx nahlížení xx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx.
§34d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 267/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006
§35
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx při xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vykonávat činnost xxxx xxxxxxx příjmy xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx základů xxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx daních za xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podléhající xxxxxxx.
(2) Daňový xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxx si vyžádá. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx písemný xxxxxxx xxxxxxx xxxx x ukončením xxxxxxxx xx xxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxx xxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx, může další xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx.
(5) Xxxx-xx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx do xxx měsíců xx xxxxxx xxxxxx, xx xx xx to, xx xxxxxxx xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx daňovému xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx rejstřík xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vede xx xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxx podnikatelů.
§36
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx poměrů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxx vyměření x xxxxxxxx daně. X xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x informační systémy xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx původní účel xxxxxx shromažďování.
(2) Xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxxx šetření.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x daňovým xxxxxxxxx x její xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
§37
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx povinnost nepeněžité xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxx xxxx 2000000 Xxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx dosavadní xxxxxxx xxxxxx x nápravě x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Při xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxx trvání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx dnů xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxx-xx použít xxxxxx xxxxx §68 xxxx xxx-xx xxxxxx pokutu xxxx sankci xxxxxxxxxxx.
(5) V xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokuty xxxxxxx xxxxx §25 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxx uložit, xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx roky. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx po xxxx letech xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§37x
Blokové xxxxxx
(1) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5000 Xxx, xxxx xxx uložena xxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xx protiprávní xxxxxxx podle §37 xxxx. 1 spolehlivě xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx uložení xxxxxx x blokovém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxx xxxxx §37 xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx pokut x xxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx, se vyznačí, xxxx x xxx x xx porušení xxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx stvrzenka x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxx v xxxxxxxxx.
(3) Pokutové xxxxx x další xxxxxxxx tiskopisy vydává xxxxxxxxxxxx.
§37b
Xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxx x částky xxxxxxxxx xxxxxxx daňové xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx známé xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx
x) 20 %, xx-xx xxx zvyšována,
x) 20 %, xx-xx snižován xxxxxxx xxxx xxxx nárok xx xxxxxxx xxxx, xxxx
c) 5 %, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vzniklé xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokud xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx jejího xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx daně xxxxxxxx daňový xxxxxxx x povinnosti platit xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxxx xx evidence xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx x náhradní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyměřené xxxx.
(4) Pokud xx xxxxxxxxx vyměřován xxxxxx xxxx a xxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, penále x částky, která xx x něm xxxxxxx, xxxxxxxx.
§38
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx subjektu x xxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy, xx xxxxx již xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §37 x xxxxxxx při tom xxx dodatečně xx xxxxxxx xxxx povinnosti, xxxx xxxxxxx xxxx xx xx dobu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx předmětem xxxxxxx a xxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxx.
(2) Pozastavení xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx povinnosti subjektem xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správné x xxxxx stanovení xxxxxxxx základu a xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx daňový xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnosti x xxxxxxx mu xxx xx přiměřenou xxxxx. Xx výzvě xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx nebude-li xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu. Xxxxx xxxx výzvě xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx doručení xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxxx účinku.
(4) Xxxxx lhůta stanovená xx výzvě marně xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx vydat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Součástí xxxxxxxxxx musí xxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx majetku subjektu xxxx, vůči které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x přesné xxxxxxxx xxxx, xx xxx x xx xxx xxxxxx se xxxx opatření xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxx účinku.
(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx tak, xx x rozhodnutí uvedený xxxxxx majetek xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x zajistí xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx klíče xx xxxxx zajištěného xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Je-li to xxxxx a xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxx a uzamčený xxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxx.
(8) O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě xx xxxxxx vždy xxxxxxxx.
(9) Od xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx úřední uzávěry, xx xxxxxxxxx zakázáno xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jakkoliv xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.
(10) Ukáže-li xx během xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na straně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxxxx xx zajištěným xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx stát jen xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x v xxxx přítomnosti.
(11) Xxxxxxxx ztráty vzniklé xxxxxxxx subjektu z xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxx zisku, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§39
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx evidence stanovené xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx vedl xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx odvolat. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx x uspořádání, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, z nichž xx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx přijímá nebo xxxxxx platby v xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxx plateb, pokud xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx evidenci xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxxx procentem z xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotného xxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx.
(5) Správce xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx samostatné xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx x doklady x xxx xx xxxxxxxxxx xx daňový xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xx dobu, v xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§40
Xxxxxx přiznání x xxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx vzniká x souladu x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tato xxxxxxxxx, nebo ten, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx vyzve. Xxxx-xx x xxxxx xxxx v jiném xxxxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx xx lhůtě xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Daňové xxxxxxxx xxxx hlášení xxx xxxxxx xxxxx jen xx tiskopise, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx údaje, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx vyznačené x příslušném tiskopise. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxxx písemný xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podáno xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dat, musí xxx xx tvaru xxxxxxxxxx xxx tento xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxx období. Jedná-li xx o xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona 18) mít účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x předkládá xxxxxx poradce, podává xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxx období. Xx xxxxx jen, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx podána xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lhůty. Xxxxx v prodloužené xxxxx xxxxxx poradce xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx rok, xxxxxx xx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx. Nenastala-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnost, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Tuto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(6) Správce xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx poradce xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx přiznání, x xx xxxxxxx x tři xxxxxx xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx součástí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx xx xxxxxx daňového xxxxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx.
(7) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx právní xxxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx subjekt xx xxxxx xxxxxx xx xxxx úmrtí. Xx-xx xxxxxxxx nástupců xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx-xxxxx z nich. Xxxxxxxxxx-xx se, který x xxxx xxxxxxxx xxxx, určí jej xxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx do xxx měsíců xx xxxx ustanovení. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx období. Správce xxxx xxxx xxxx xxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx prodloužit xx xx tři xxxxxx.
(9) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx provede xxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxx x nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx období.
(10) Xxx zrušení xxxxx provozovny na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x cizině xxxxxxx xxxxx přiznání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx.
(11) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxx na ministerstvo, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxx, xx státní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne, xxx x xxxxxx xxxxxxx došlo, x xx i x xxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx posledního xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(12) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §47 xxx xxxxxxxx xxxx x ohledně placení xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §70 xxx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx přestaly xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(13) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx si xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx výjimky, xxxxxxxxxx, zvýhodnění, xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(14) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx.
§40a
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení
(1) Xxx účely xxxxxxxxxxxxx řízení se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx s nárokem xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, nebo
c) xxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx.
(2) Daňové xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) vznikají x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakládajících xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx v době xx xxxxxxxxx rozhodnutí x úpadku xx xxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx příslušenství xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxxxx xxx účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx.
(4) Xxx potřeby úpadku xx za xxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §64 odst. 2, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) x x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jednání. Xx xxxxxxxxxx jednání xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx vydání xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx vratitelnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx skutečností, xxxxx xxxxxxx v době xx účinnosti rozhodnutí x xxxxxx, xx xxxxxxx xxx nedoplatky xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x).
§40x vložen právním xxxxxxxxx č. 296/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008
§40x
Účinky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx insolvenčním řízení xx xxxxxx subjekt xxxxxxx podat xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx účinnosti xxxxxxxxxx o úpadku xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podkladů, pro xxxxxx xxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx učinit xxxx podání; x xxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx stejné lhůtě x xxxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxx podání přiznání, xxxxxxx xxxx vyúčtování x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zachovány.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx exekuci xxx xxxxxxx, nelze xx však provést.
(4) Xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx dni podání xxxxxx xx zrušení xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx konkursu a xx xxx splnění xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx x xxxxxxxx podat xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx období, za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, a přiznanou xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávkám xxxxxx.
(6) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x přechodu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení, popřípadě xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx podáno.
(7) Xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 4 x 6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daňová xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vyúčtování, která xxxxxx xxxxx podána xx předcházející xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx dosud neuplynula, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, hlášení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx podání, x x xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x x daní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
§40b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
§41
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx
(1) Zjistí-li daňový xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nižší, xxx xxxx poslední xxxxx daňová povinnost xx povinen xxxxxxxxx xx konce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx daňovém přiznání xxxx xxxxxxx uvede xxxxxx subjekt x xxx zjištění důvodů xxx xxxx podání. X této xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx hlášení na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx podmínek stanovených x odstavci 4, x to xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx stanovena pro xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx na xxxxxxx povinnost xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; účinky xxxxxxxxx xxxx uplynutí xxxxx xxx jeho xxxxxx. Xxxxx daňový subjekt xxxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxx uvedené xxxxxxx xxx jejím vyměření. Xxxxxxxx známou daňovou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ve výši, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx, a xx xxx xxxxxx, xxx xxx byla xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 5, xxxxxxxxx výměrem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx správnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xx dodatečné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x to xx xx xxxx ukončení xxxxxx úkonu. Je-li xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxx ukončení xxxxx se považuje xxx, xxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx. Xxxxx xxx xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení xxxxx odstavce 1 xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx lhůta xxxxx xxxxx xx ukončení xxxxxx úkonu. Xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x v xxxxxxx, že x xxxx xxxxxx úkonu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx podání dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daňovým xxxxxxx. Daňový subjekt xxxx xxx x xxxxxxx úkonu xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přiznání xxxx hlášení. Xxx xxxxxxxxxx řízení xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx hlášení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx jen xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx užití mimořádných xxxxxxxxx prostředků xxxxx §54 x 55b, x xx do xxxxx stanovené v §47 odst. 1, xxxx-xx xxxxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx daňové přiznání xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx platně xxxxx x xxxxxxxxx, xxx
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx byla stanovena xxxxx pomůcek nebo xxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně v xxxxxxxx snížení xxxxxx (xxxxxx) či uskutečněných xxxxxxxxxxxx plnění nebo xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx v odvolání xxxx v mimořádném xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kde xxxxxxxxxx x ní xxxx xxx pravomocně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovená, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx-xx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx původní daňové xxxxxxxxxx, sníží se xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx snížení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxx splatnosti.
(6) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx přiznání xx xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx, které xxxx musí xxx xxxxxxxx x záhlaví xxxxxxxx xxxx dodatečné xxxx opravné. X xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§42
§42 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/1994 Sb.
§43
Vytýkací xxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxxxxx xxxx úplnosti xxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx následného xxxxxxx x dalších písemností xxxxxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, xxxx x pravdivosti xxxxx v xxxx xxxxxxxxx, správce xxxx xx výzvě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Současně xxxxxxx daně vyzve xxxxxx xxxxxxx, xxx xx k těmto xxxxxxxxxxxx vyjádřil, zejména, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx vyplývá x podaného daňového xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx daňovému xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x správce xxxx má pochybnost xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx správce daně xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx daňovému subjektu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxx, která xxxxx xxx kratší xxx 15 xxx, x xxxxx ho x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xxxxxxxx pochybnost xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 4 x xxxxxxxx vytýkacího xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx projedná s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 8.
(3) Xxxxx xx xxx podání xxxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx xxxx počátku xxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx tohoto dne xxxxxxxxx, xxx lhůty xx xxxxxxx výzvy xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx počne xxxxx xx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vytýkané xxxxxxxx xxxx ve xxxxx.
§44
Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxx hlášení
(1) Xxxxxx-xx xxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení xxxx, x xx ani xx xxxxx správce xxxx xxxx xxxxxx-xx xx výzvu xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx daň xxxxx xxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx, a xx x xxx součinnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, je správce xxxx oprávněn xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo hlášení xxx xx xxxx xxxx.
(2) Správce xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení xxxx xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx xxxx hlášení xxxxxxxxx nebo neúplné xxxxx o skutečnostech xxxxxxxxxx pro stanovení xxxx x nesprávnost xxxx xxxxxxxxx ani xx výzvu xxxxxxx xxxx neodstranil.
(3) Xxxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx potřeba, xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxx xxxxxxxx x xx-xx xxx splněna xxxxxxxxx uložená xxxxxxxx xxxxxxxx podle §40b xxxx. 1.
§45
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx ponese xxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxxxxx jiná xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§46
Vyměření xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx, xxxxx má být xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx je xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx přiznal xxxx xx xxxxxx xxxxx, musí xxx x xxxxxxxxxxxx spisu xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx čeho se xxxxxxx daně při xxxxxxxxx xxxxxxx daně x daně xxxxxxxx, xxxxx x důvody xxxxxx rozdílů. Xxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx byl daňový xxxxxx zjištěn x xxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxx bez xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx správce xxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx pomůcek, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, přihlédne xxxx xx zjištěným xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx výhody xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxx xx řízení uplatněny.
(4) X stanoveném xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně daňový xxxxxxx platebním xxxxxxx xxxx hromadným xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxx xxxxxxxx zákon xxxxx, x takto xxxxxxxxx xxx současně xxxxxxxxx. Xx-xx takto xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx daně.
(5) Xxxxxxxxxxx-xx xx vyměřená xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo hlášení, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud x to daňový xxxxxxx výslovně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx případě xx za xxx xxxxxxxx daně x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxx xxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx opožděně, xxx, xxx došlo xxxxxxx xxxx. Xxxxxx se xxx počítání xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx stanovené xxxx x x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, ale xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx daně, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx vyměří xx výši rozdílu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx současně xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Dodatečně xxxxxxxx xxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx náhradní xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xxxx xx xxxxxxxxx úroku x xxxxxxxx xxxxx §63. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně i xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx správce xxxx xxxx dodatečný xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx odvolání proti xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx.
(9) Dodatečné xxxxxxxxxx xxxxxx lze zahájit x provést xxx xx xxxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx daňová xxxxxxxxx, xxx pouze údaje xxxxxxx subjektem xxxxx xxxxxxx, s xxx, xx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvede, xx xxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx předpisných xxxxxxx a vyhlášek x nim vydá xxxxxxxxxxxx.
§46x
Zaokrouhlování
(1) Xxxxxxxx daň xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sazbou se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx na xxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx stokoruny nahoru, x xxxxxxxx xxxxxx xx daň vybírané xxxxxxx, která se xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx sazby, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx přepočtu xxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx na xxx xxxxxx desetinná místa. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxxx xxx, že xx vypustí všechny xxxxxxx za poslední xxxxxxx číslicí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx platné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx čísla
a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxx následuje xxxxxxx xxxxx xxx 5, xxxxxxx xxxx xxxxx,
x) zaokrouhlovaná xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 nebo xxxxxxx větší xxx 5, se xxxxxxxx x xxxxx.
§47
Lhůty xxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx tento xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx daň xxxxxxx xxx doměřit, xx xxxxxxx xxxxx xx daňový odpočet xx xxxxxxxx tří xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období, v xxxx vznikla daňová xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxx od xxxxxx daňové xxxxxxxxxx x těch daní, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Byl-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx učiněn xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx lhůta xxxxx xx xxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxx subjekt o xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx a xxxxxxx xxx však xxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení, xxxx x němž vznikla xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx povinnost daňové xxxxxxxx xxxx hlášení xxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX OPRAVNÉ XXXXXXXXXX
§48
Xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxx základu x daně správcem xxxx a xxxxx xxxxx rozhodnutím, xxx xxx xx to xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xx zákon xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx svého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx proti xxxxxx xxxxx §43, xxxxx xxxxxxxxxxx pravomocnému stanovení xxxxxxxx základu x xxxx, xx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx x tehdy, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx přezkoumány xxxxxxxxx, x to xxx ohledu na xx, zda v xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x) přesné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx označení xxxxxxxxxx,
x) číslo xxxxxxx, případně xxxxx xxxxxxxxxx výměru xxxx xxxx xxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx směřuje,
d) xxxxxxx rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo nezákonnost xxxxxxxxxx rozhodnutí,
e) xxxxx důkazních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxxx s právními xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx.
(5) Odvolání xxx xxxxx ve xxxxx třiceti dnů xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx po doručení xxxxxxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx jinak. Neobsahuje-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti, xxxxx xxxxxxx xxxx odvolatele x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx musí xxx doplněno, x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, ne xxxxxx xxxxxxxx xxx. X xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx lze zamítnout xxxxx §49 odst. 2, xxxxx se xxxxx jen xx xxxxxxxx xxxx chybějících xxxxxxxxx náležitostí, xxxxx xxxx rozhodné pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zamítnutí, xxxxxxxx se xx xxxxx upustí. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, má xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx a xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxx xx přípustné xxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx x výsledků již xxxxxxxxxxx xxxxxx, řízení xxxxxx.
(7) Xx xxxx, xxx xx x xxxxxxxx rozhodnuto, xxxx xxxxxxxxx údaje xxxxx odvolání doplňovat x pozměňovat.
(8) Xxxxx-xx odvolatel xxxxxxxx xxxx, nemůže podat x xxxx věci xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x zpětvzetí xxxxxxxx xxxx xxx podáno xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx odvolatel x xxxxxxxxx správce xxxx. Xxxx-xx x době xx xxxxxx odvolání xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx odvolání xx xxxxxx x lze xx xxxxxx x xxxxxx řízení. Dnem xxxxxxxxx odvolání xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx kterému xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx moci.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx může xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx po celou xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx xx odvolání xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx tento xxxx xxxxxx, xxxxxx moci.
(10) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx x nich, xxxxxxxx x xxx správce xxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vyzve xx, xxx se x xxxxxxxx odvolání x xxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx dnů. Xx vyjádření xxxxx xx stanovené lhůtě xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx zřetel. Xxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx daňové povinnosti xxxxxxxx x rozhodnutí x odvolání xx xxxx xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx jeho xxxxx.
(12) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek, xxxxxxxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§49
Xxxxxx xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx sám, pokud xx x plném xxxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x případě, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx odvolání zamítne, xxxxxxxx
x) je xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxx osobou x xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx odvolání xxxxx xxxxxx x) xx x) xx lze xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 musí xxx odůvodněno, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxx jen důvody, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zamítnuto, a xxxxxxxxx důvody ve xxxx samé xx xxxxxxxx.
(4) Pokud xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx podle odstavců 1 a 2 xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x úplným xxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) stanovisko xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx.
§50
Xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxx ministr financí Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx mající podstatný xxxx xx výrok xxxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx odvolací xxxxx xxxxx návrhy xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxx změnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx odvolatele. X rámci odvolacího xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doplňovat, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx uložit xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx přiměřené xxxxx. Xxxxxx-xx odvolací xxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §49 xxxx. 2, xxxxx věc k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pokyny xxx xxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxxxx stupně, xxxxx xx právním xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxx.
(4) X xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx oprávněn xxxxxx přiměřeně i §43.
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dani stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx x dani sjednané xx řízení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zákonných xxxxxxxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx daně. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodrženy, xxxxxxxx pro jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx-xx, xx xxxx x správce xxxx xxxxxxx xxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1, xxxxx xxx k xxxxxxxxxx x odůvodněním x pokyny pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně.
(6) Xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx-xx při xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovením odstavce 5, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, xxxxx se x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X odůvodnění se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x odvolání xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odvolání přípustné.
§51
Stížnost
(1) Xx-xx poplatník xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxx xxxxxx daně ve xxxxx šedesáti xxx xxx xxx, kdy xx xxxxxx xxxxx, x vysvětlení. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx poplatníkovi xxxxxxxxxx xxxxx xx třiceti xxx ode xxx, xxx xxxxxx obdržel, x v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Nesouhlasí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, může xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx plátce daně xxxxxxx daně, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx sídlo xxxx bydliště, x xx xx třiceti xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx obdržel xxxxxxx xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxx x plátci xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx ve xxxxx třiceti xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx.
§52
Xxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx uplatnit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx ode xxx, xxx se x xxxxx dozvěděl, x xx x xxxxxxx daně, xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx posoudí xxxxxxx, xxxxxxxx x nich x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odvolat. Podaná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx.
§53
Xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dlužník xxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
§54
Obnova xxxxxx
(1) Xxxxxx ukončené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x úřední xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxx nové skutečnosti xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxxxxx již dříve x xxxxxx x xxxxx xxx podstatný xxxx xx výrok xxxxxxxxxx,
x) rozhodnutí xxxx učiněno na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
c) rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x ní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx stanovené xxxx nebo procesní xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx věci xxxxxxx x xxxxxx stupni.
(3) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx obnovy xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty, xx které xxxxxx xxxxx xxx vyměřit xxxx doměřit. Tyto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(4) X návrhu xx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx svědčící o xxxxxxxxxx xxxxxx x x dodržení lhůt.
(5) Přešla-li místní xxxxxxxxxxx na jiného xxxxxxx xxxx, než xxxxx v původní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx daně, který xx místně xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx.
§55
Xxxxxx xxx obnově řízení
(1) Obnovu řízení xxxxxx xxxx nařídí xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxx rozhodl x xxxxxxxxx stupni.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x úřední xxxxxxxxxx, xxxxx nezaniklo xxxxx xx xxxxxxxx daně. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx přezkoumávanému xxxxxxxxxx odkladné účinky xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx exekuce.
(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxx řízení xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx podání návrhu.
(4) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obnovy řízení xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a x jakých xxxxxx. Xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x daňový xxxxxxx, s xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx, nebo zanikl xxx xxxxxxxx nástupce x ručitel xxx xxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxx, vede xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Oba xxxxxxxx xxxxxxxxxx mají x xxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a povinnosti.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx odvolat. Byla-li xxxxxxxxxxx žádost o xxxxxx řízení zamítnuta, xxx xx proti xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxx xxxxxx xx xxxx provede xxxxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; rozhodl-li x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgán, xx xxxxxxx daně xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx úkony xxxxxx dotčeny důvodem, xxx xxxxx se xxxxxx řízení povoluje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xx důvod xxxxxx řízení xxxx. Xxxxx novému xxxxxxxxxx xx věci se xxx xxxxxxx.
(9) Xx-xx xxxxxx řízení xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, má xxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako daňový xxxxxxx; xxxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxx bylo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, nebo xxxxxx xxx právního xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx uhradil, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
§55x
Xxxxxxxxx xxxx
(1) Ministerstvo xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodů nesrovnalostí xxxxxxxxxxxxx z uplatňování xxxxxxxx zákonů. X xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X tomuto xxxxxxxxx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx stadiu xxxxxxxx řízení.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně. V xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxx a xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx být posouzena x xxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx žádost o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx novou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx dnech xxx xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx žádosti xxxxxxx xxx uplatněny xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx opakování již xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxx žádost bez xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x prominutí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx prostředky xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx. Týká-li xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx zpravodaji.
(5) Xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxx x xx xxxxxx x prominutí daně xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§55x
Přezkoumávání xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxx daňového xxxxxxxx nebo x xxxxxx povinnosti může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx řízení, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x nesprávné výši, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx přezkoumání xxxxxx xxxxxxx, přezkoumávané xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxx přezkoumávané xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx lhůtu nelze xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(3) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx subjekt u xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx k přezkoumání x xxxxxx povinnosti xxxx xxx kterýkoliv xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x povolení xxxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nařízení xxxxxxxxxxx se doporučuje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx napadené xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxxxx připuštěny. Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povoleno xxxx nařízeno, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxx rozhodl x xxxxxxxxx stupni. Xxx tom xx xxxxx xxxxxxx názorem xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nařídil nebo xxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dnů xxx dne xxxx xxxxxxxx.
§56
Opravy xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opraví xxxx xxxxx na žádost xxxx z úřední xxxxxxxxxx, xxxxx
a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx zákona xx není xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxx, zejména jde-li x xxxxxxxxx dvojí xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx v tomto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx nižší.
(2) Shodně x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx daně.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxxxx přiměřeně i xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxx vyměřit xxxx xxxxxxx.
(5) Proti xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§56a
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) X xxxxxx x mimořádných opravných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zákona xx vychází x xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx existujícího x xxxx vydání xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx je nepřípustné xxxx xxx rozhodnutím xxxxxxx daně, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku xxxxx zahájit vůči xxxxxxxxxx xxxxx, probíhá-li xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx výzvám xxxxx §43, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx přezkoumány xxxxxxxxx, x xx xxx ohledu na xx, xxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a daně xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředcích xxxxxxx nebo vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxx tohoto xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 4 se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx §55a.
XXXX ŠESTÁ
XXXXXXX XXXX
§57
Xxxxxxxx pojmy
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx vybranou x xxxxxxxx xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx předpisů.
(3) Xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§57x
Xxxxxx
(1) Nedoplatek xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx 52) xxxxxxxxx xxxxxx ukládá a xxxxx xxx správce xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vyzve x xxxxxxxx stanoví xxxxx x jeho úhradě. Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx uhrazen daňovým xxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx bezvýsledně xxxxxxxx x nedoplatek xxxxx uhrazen xxx xxx vymáhání, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxxxx bezvýsledné. K xxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx nedoplatku xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx výzvě xx může ručitel xxxxxxx x včas xxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx namítat xxxxx xxxxxxxxxx, xx
a) xxxx ručitelem,
x) xxxxxx splněny podmínky xxxxx xxxxxxxx 1,
x) ručení bylo xxxxxxxxx ve xxxxxx xxx xxxxxxx stanoveném xxxxxxx xxxx ohledně xxxx, u xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) právo xx xxxxxxxx požadovaného xxxxxxxxxx bylo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx neexistuje.
(3) Ode xxx, xxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx pravomocnou, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx daňovému dlužníku xxxxxxxxx daň, k xxxxxx jejíhož xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ručiteli, jako xx xxxxxxx uplatnil xxxxxx xxxxxxx; vymahatelnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx úkonem xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posečkání xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx právo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx výzvy xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 53). Do xx xxxx xx právo xx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx ručí. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx x úhradě xxxxxx nedoplatku.
(7) Xxxxxxx, vůči xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx placení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx, se kterými xxx seznámen.
(8) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx použije xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx tuto xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatku, xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx rovnající xx xxxxxx, která xxxxxx použita xx xxxxxx nedoplatku. Správce xxxx převede xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud je xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxx. Nemá-li xxxxxxx takový nedoplatek, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx zbývající část xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě, xx xxxxx x xxxxxx daňové povinnosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§58
Příslušenství xxxx
Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx pokut, sleduje xxxx daně, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx stanovit x příslušenství xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx rozpočtového xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§59
Xxxxxx xxxxxxx daní
(1) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxx měně. Xxx xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx, xx kterou xxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx mu xxxx připsána na xxxx x xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx přijme xxxxxx xx xxx, na xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vyzve xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxx určené xxxxx, xx kterou xxx xxxx xxxxxx vykonána. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, zaúčtuje platbu xx daň xxxxxxx xxxxxxx v odpovědi x xxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxx. Neodpoví-li xxxxxx xxxxxxx včas, určí xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx platí xx xxx platby xxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx. O xxxxxx xxxx použité xxxxxxxx xxxx na xxxxx platbu, xxx xx xxxxx ji xxxxx xxxxxx dlužník, xxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.
(3) Xxx xxx xxxxxx
x) xx příslušný xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx,
b) x xxxxxxxxx
1. osobám xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx druhy xxxx xx jednoho daňového xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxx přesáhnout xxxxxx 500&xxxx;000 Xx; xx přijatou xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx exekuce, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
3. pracovníku xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
c) kolkovými xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; každý xxxxxxx daně, x xxxxx xxxxxxx x xxxxx placení kolkovými xxxxxxxx, je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zásobu xxxxxxxxx známek x xxxxxxxx xx daňovým xxxxxxxxx,
x) platebními xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx rozpočtů a xxxxxxx-xx tak zvláštní xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.
(4) Kolkové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx závazným právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podobu, xxxxxxx, x xxxxx budou xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx.
(5) Úhrada xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) pokuty x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx,
x) běžné platby xxxx,
f) úrok.
(6) Postup xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxx pro
x) daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx ručitelem,
b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vymáhání,
c) xxxxxx nedoplatky uhrazené xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx insolvenčního xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §40a odst. 1 xxxx. a).
(7) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx každou xxxxxx xxxx, x xxxx není provedena xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx x ní xxxxxxx způsobem, jako xx xx vykonal xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx tomu, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, není přípustné. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx platbu, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx xxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx, podanou xxxxxxxxxx v xxx, xxx platba xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx správce xxxx; xx-xx žádost xxxxxx xxxxxxx, lze tuto xxxxxx xxxxxx pouze xxxxx, vznikl-li xxxxx xxxxxxx vratitelný přeplatek, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daňovému xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxx xxxxxx přeplatku, i xxxx xx xxxxx xxx 50 Xx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxx úhradě x xxxx-xx současně xxxxxxx xxxxxx nedoplatek. Xxxxx-xx žádosti vyhovět, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx potvrzení o xxxxx platbě a x totožnosti daňového xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx daňového xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx chyby xxxxxxxxxxx.
§60
Posečkání xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xx xxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx najednou.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx také x xxxxxx, u xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx odepsány.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x povolení xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Po xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx x xxxxxxxx splátek xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 7.
(4) Xxxx-xx x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx, nepočítá xx po dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx splátek xxxx xxxx z xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxx §63 x úrok xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxx přípustné.
(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx dobu xxxxx, xxx xx xxxxx, x níž xx promlčuje xxxxxxx xxxx.
(6) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx výši xxxx sazby xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx den xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxx. Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxx posečkání x x xxxx úroku xxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí. Xxxxx úrok xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx se xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxx 50 Kč.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx posečkání xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 4 xxxx x xxxxxxxx částky xxxxxxxx.
§61
Xxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx je
a) x xxxxxx xx xxxxxxxxx účet xxxxxxx xxxx vedený x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx
b) x platby v xxxxxxxxx prováděné x xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxx, xxxxx xxx, kdo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx všech xxxxxxxxx prostředků pro xxxxxxxx nápravy, x xxxxxxxx čehož xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx připsána.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx účet xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, kdy xxxxx x připsání xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správce xxxx x x xxxxx xxxx plátce xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 57).
(4) Držitel xxxxxxxx xxxxxxx, který přijal xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který xxxx xxxx účet, xx 2 pracovních xxx xxx dne, xxx xxxxxx přijal; xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Pokud držitel xxxxxxxx xxxxxxx nedodrží xxxxx podle xxxxxxxx 4, uhradí xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx měl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxx převede xxxxxxx xxxx úrok, xxxxx xx uhradí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x platebním xxxxx.
(6) Xxxx xxxxx odstavce 5 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx x platebním xxxxx xx příslušenstvím xxxx.
§62
Xxxxxxxx xxxx
(1) Předmětem xxxxxxxx příjmů, kterou xxxxx xxxxxxx daně, xx xxxxxxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx povinností, xxxxxx úhrad xxxx xxxxxx x x xxxx vyplývajících daňových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx osobních xxxxxx jednotlivých daňových xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx druh xxxx. Xxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx účetnictví podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx evidována na xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx evidovaných xx xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx poukazů.
(3) Xx debetní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jejich případných xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účtů. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx doklady xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. Xxxxxx daně xx mohou xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx obdobně xxxx xxx uzavírání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx straně xx xxxxxxx odsouhlasuje xxxxx xxxxxxx bank x xxxxxxxxxxxx a úvěrních xxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x něhož xx dána možnost, xx xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx podrozvahových xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx k xxxx xxxx možnost, xxxx alespoň provést xxxxxx xxxx, jímž xx promlčení nedoplatku xxxxxxxxx.
(7) X xxxxx evidence daní xx daňovým xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx osobních xxxx x xxx xxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(9) Pro poskytování xxxxxxxxx x evidence xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx daňových xxxxx.
(10) Xxxxxxxxx předpisných, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x nich xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zaváděním xxxxxxxxx xxxxxxxx formu xxxxxxxxx xxxxxxxx daní obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(11) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx §71 x xxxxxx xxxxxxxx podle §73 xxxx. 6 písm. x) a x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x správce daně.
§63
Xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx je x prodlení, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx nejpozději x xxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx prodlení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx až xx xxx platby xxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx splatnosti. Xxxx xxxxx x prodlení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx stanovené Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, platné xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxx xxxxxxxx.
(3) Úrok x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx splněny xxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx. Před xxxxx xxxx xx předepíše xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterého xxxxxx xxxx z xxxxxxxx, xxxxxxx, nebo xxxxx byl tento xxxx xxxxxxx, nebo xxx zjištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Úrok x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx nevzniká xxxxxxxxx xxx uhradit, nepřesáhne-li x xxxxx x xxxxx xxxx u xxxxxxx správce daně xx jedno xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxxxx daní xxxxxx 200 Xx.
(5) Xxxx x xxxxxxxx u xxxxx xx xxxxxxx xx xxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx účet s xxxxxxxxx xx dni, xxx byla vykonána, xxxxxxx daně xx xxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, kde xx tato xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumět x předpisu úroku x prodlení xxxxxxxxx xxxxxxx kdykoliv, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxx xxxx xxxxx do xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání, xxxxxxx xxxx vyúčtování xxxx xxxxxxx.
(9) X nedoplatků xx xxxxxxxxxxxxx daně x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 4 xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx.
§64
Xxxxxxxxx x xxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx přeplatkem.
(2) Xxxxxxxxx xx použije xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx přeplatek xxxxxx. Xxxxxx přeplatek xx xxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxx nedoplatku xxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxx xxxxxxx daně xxx, aby tento xxxxxxxxx došel xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx evidován xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx vrácením, nejpozději xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xx připojí xxxxxxxxxxx výkaz nedoplatků, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx uhrazeny; xxxxx xxxx xxxxxxxxx uplatněn xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vykonatelný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx deseti xxx xx xxxxxxxxx požadavku xx úhradu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx nelze xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx evidován x xxxxxx přeplatek, xx přednost. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx daně xx xxxxxx xxxxxxx vyrozumí. Xx den xxxxxx xxxxxx nedoplatku se xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxx přeplatku.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx x jiné xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxx žádosti vyhověno, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx den, xxxxx xxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx o vrácení xxxxxxxxx, přeplatek se xxxxx, xxxx-xx více xxx 50 Xx x nemá-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nedoplatek xx xxxx dani x téhož xxxxxxx xxxx, nebo neuplatnil-li xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx xxx xx doručení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx podání xxxxxxx x správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx vzniku, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx této xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx zamítne. Za xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx považuje xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odstavce, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledek xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxx x žádosti xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, který xxxxxxxxx po dni xxxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxx.
(5) Nepožádá-li xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxx povinnost již xxxxx xxxxxxx, o xxxxxxx daňového přeplatku xx šesti let xx xxxxx xxxx, x xxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx je přeplatek, xxxxx na přeplatek xxxxxx.
(6) Zavinil-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, vrátí xxxxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxx, x xxxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx daňovému xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx stanovené Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx přeplatek xx žádost xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vrací xxx žádosti, xxxx xx zde xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správce xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x přeplatku xx výši xxxx xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x 14 xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxx příslušného xxxxxxxxxxxx pololetí. Xxxx xxxxxx v těchto xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx vrácení. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3; xxxxx xxxxx xx xxxxxx přeplatku až xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx daně, běh xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx následujícím xx xxx úhrady xxxx, x jejímž důsledku xxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx daňovému dlužníkovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, 20) xxxx xxxxx xxx xxxx přiznaný xxxxx xxxxxx ustanovení, přiznaný xxxx xx na xxxxxx xxxxxxxx škody xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxx 50 Xx.
(7) X xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx §21 xxxx. 7 a §43 odst. 3.
(8) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxx daně o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx dne jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§65
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx daně xxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxx xxxxxx nedoplatek, xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx vážně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dlužníka, xxx xxxx xx výnos x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx jím vytvořená xxx x xxxxxxx xxxxxxx období. Splnění xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx xxxxx xxx potud, xxxxx xxxxxx podmínky, xx xxxxx bylo xxxxxx. Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx lhůtu pro xxxxxxxxx nedoplatku. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx odkladný xxxxxx.
(3) Prominutí nedoplatku xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, zejména xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dlužníkovi xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku není xxxxxxxxx odvolání.
§66
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxx osobách, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx je-li xxxxxxxxxxxxx, xx xx náklady xxxxxxxx přesáhly xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nedobytný, xxxxx jeho vymáhání xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) O xxxxxx pro nedobytnost xx daňový xxxxxxx xxxxxxxxxx; jeho xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx vybrání daně xxxxxxxxx.
§67
Zálohy
(1) Xxxxxx je xxxxxxx platba xx xxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx výše daně xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx
x) x xxxxxxxxx určených xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně.
(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období se xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx na úhradu xxxxxxxx xxxx daně.
(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx následující xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx.
(5) X xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x to x xx xxxx xxxxxxxxx období. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx z moci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx odvolání.
§68
Xxxxxxx xxxx
Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxx podáno xxxx, xxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x 10 %, xxxxx tento nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§69
Vybírání xxxx xxxxxxx
xx. XX xxxxxx č. 346/2010 Xx., bod 14
(1) Xxx xxxx xxxxxx xx zjištění xxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, kterou xxx xxxxxx xxxxxxx srazit xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxx xxxxxxxxx zákonem. Xxxxx tyto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vybrány xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxx xxxx částky k xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx lhůtu xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Neprovede-li xxxxxx srážku xxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx výpočet xxxx xxxxxx, x xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx byla plátcem xxxxxxxxxxxx vyplacena.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx na tiskopise xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx třiceti xxx xx xxxxx, x xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx rozhodné xxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx x některé daně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx hlášení, předkládá xx xxxxxxxxxx xxxx xx třiceti xxx xxx xxx, x xxxx xxx plátce xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Správce xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porovnáním x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, případné xxxxxxx xxxxxxx, xx spolupráci x plátcem xxxx xxxx rozdíly vysvětlí x odstraní je; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §37b xxxx. 1 písm. x).
(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §37b odst. 1 xxxx. x).
(5) Xxxx z xxxxxxxx xxxxx §63 x xxxx xxxxxxxx srážkou, xxxxx vznikl v xxxxxxxx prodlení, které xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx vyúčtování, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
§70
Promlčení xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Právo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx kterém se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxx směřující x vybrání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nedoplatku, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a počíná xxxxx nová promlčecí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxx počítaných xx xxxxx roku, xx kterém se xxxx nedoplatek xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x 5.
(3) X xxxxxxxxx xx přihlédne xxx xxxxx, xx-xx xx daňovým xxxxxxxxx xxxxxxxx, a jen x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudním exekutorem xxxxx do xxxxxxxxxx x výtěžku xxxxxxx xxxxxx lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 neběží, a xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo jeho xxxxxxxx; lhůta rovněž xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 55).
(4) Je-li daňový xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zástavní xxxxx xxxxxxxx, xx-xx věřitel xxxxxxx x držení.
(5) Xx-xx daňový xxxxxxxxxx zajištěn xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx promlčení xxxxxxxxxx.
§71
Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
(1) Je-li xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx nesplatné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxx x době xxxxxx splatnosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx bude xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx obtížemi, může xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx důvodů, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx ohrožené, vydat xxxxxxxxxxx příkaz. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx subjektu, xxx xxxxxxx do xxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxx uvedeným, xxxxxxx xxxxxxxx jistoty xx xxxx účet xxxx xx určené xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx zajišťovací xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx odvolat. Odvolání xxxx xxxxxxxx účinky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx třiceti xxx xx xxxx podání, xxxxxxxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxxx. Při plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx podle §64 xxxx. 2.
(4) Výši xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vlastních xxxxxxx. Xxxx-xx nebezpečí x prodlení, může xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx třídenní xxxxx xxxxxx xxxxx potřebné xxx prozatímní určení xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx.
§72
Xxxxxxxx xxxxx
(1) K xxxxxxxxx xxxxxx pohledávky x xxxxxx příslušenství xxxx správce xxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxx. Ke zjištění xxxxxxxx zástavy xx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx §15. X xxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pohledávky, xxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx daně xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx předložil soupis xxxxx majetku. Xxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx doručením xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx daňovému xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx evidované x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x k xxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx doručením xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, xxx vede xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx zástavního xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku, xxxxxx nákladů vzniklých x převzetím zástavy xxxxxxxx daně, xx xxxxxxx na náklady xxxxxxxx xxxxxxxx. Neuhradí-li xxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxx, správce xxxx xx oprávněn xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §73 a 73a.
(8) Zástavní právo xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zástavní právo.
§73
Xxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatků
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nedoplatek xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx, vyzve xx xxxxxxx daně, xxx xxxxxx nedoplatek xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, nejméně xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx, xx xx uplynutí xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx výzvě xx xxx odvolat xx xxxxx xxxxxxxx xxx. Odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx zahájit x xxx výzvy, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx zmařen, xxxxxxxxxxx-xx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxx dlužník xxxxxxxx, xxxxxxx exekucí. X xxxxxxxxx exekuce xxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. 35)
(4) Xxxxxxxx xxxxx pro daňovou xxxx xxxxxx xxxxxxx xx
a) vykonatelný xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx zálohy xx xxx.
(5) Výkaz xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx přesné označení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx, x němuž je xxxxx xxxxxxxxxx sestavován x xxxxxxx vykonatelnosti.
(6) Daňová xxxxxxx xx xxxxxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxx xx
x) xxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx u xxxx a spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx příjem, důchody, xxxxxxxx x nemocenské xxxxx, stipendia xxxx.,
x) xxxxxx movitých xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x ministerstvem xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti postupu xxx xxxxxx daňové xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx doručuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x dalším xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx patnácti xxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx exekuce xxxxx xxxxxxxx 2, je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odvolání, stejně xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(9) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx odložen, xxxx-xx xxxxxx dlužník xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x posečkání xxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku, x x bez xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo úplné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx úkony xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxx-xx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, náleží xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, platné xxx první xxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxx. Xxxxx ještě xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxxxx xxxx, 20) xxxx vyšší xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, přiznaný xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Úrok xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxx 50 Kč.
§73x
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx hradí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx provedena neoprávněně.
(2) Xxxxxxx exekučních xxxxxxx záleží xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zabavení x xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx exekučních xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dlužníkem xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 200 Xxx. Xxxx-xx xxx týž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx bylo-li zabavení xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx výkon zabavení xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx jenom xxxxxx.
(4) Náhrada nákladů xx výkon xxxxxxx xxxx 2 % xxxxxxxxxx nedoplatku, nejméně xxxx 200 Xxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxx x xxxxxx zaokrouhlené xx xxxx xxxxxxxxx dolů.
(6) Dlužník xx xxxxxxx k úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 vždy, xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx pověřený xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx dlužníku xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx úvodní xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jakmile xxx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz.
(7) X exekučních xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx dlužník xxxxxxx k jejich xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx protokolu.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dlužník, i xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx xxxxxx xxxx byla xxxxxxx sdělena. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx námitku xxxxx §52. Xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx exekuce xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxx při xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxx.
(10) Xxxx-xx xx výkon xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx případů xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vymáhaných xxxxxxxxxx.
(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů podle xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxx xxxxxxx s nedoplatkem, xxx který xx xxxxxxx provádí.
(12) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX DANÍ
XXXXX XXXXX
XXX X XXXXXXX HODNOTY
§74
§74 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 255/1994 Xx.
§75
§75 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 255/1994 Xx.
§75x
§75x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
XXXXX DRUHÁ
XXXXXXXXX XXXX
§76
§76 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 61/1997 Xx.
XXXXX XXXXX
XXX X PŘÍJMŮ
Xxxxx první
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§77
§77 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§78
§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§78x
§78a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Sb.
§79
§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Sb.
§80
§80 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 255/1994 Xx.
§81
§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
Oddíl xxxxx
Xxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx
§82
§82 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§83
§83 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§84
§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§85
§85 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§86
§86 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§87
§87 xxxxxx právním předpisem x. 255/1994 Sb.
§88
§88 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Sb.
§89
§89 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 35/1993 Xx.
§90
§90 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 35/1993 Sb.
Xxxxx třetí
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§91
§91 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 35/1993 Xx.
XXXXX ČTVRTÁ
XXX Z XXXXXXXXXXX
§92
§92 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/1993 Sb.
Účinnost xx 1.6.1993 xx 31.12.1993 do xxxxxx x. 315/93 Sb.)
§93
§93 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/1993 Sb.
XXXXX PÁTÁ
XXXXXXXX XXX
§94
§94 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/1993 Xx.
§95
§95 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/1993 Xx.
ČÁST OSMÁ
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, ZMOCŇOVACÍ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
§96
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xx xxxxxx k zahraničí xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx sporných případech x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx subjekty xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
§96a
(1) Xxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx příjmem státního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, která xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx tyto prostředky xxxx připsány na xxxx xxxx vedený x xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dlužníka xx xxxx splatnou xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. 22) Jde-li o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx ji xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxxxx lze zaevidovat.
(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 daňovému xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, přeplatek xxxx xxxxxx x prostředků xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx stanovené x §64; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxx tak, aby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně 10 xxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx nepřevedených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx převede správce xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Bude-li xxxxxxxxx vrácen xx xxxxx xxxxxxxxx v §64, náleží xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx pro první xxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; tento xxxxx xxxxxx a uhradí xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x opožděnému vrácení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 2 pro xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx přeplatku, xxxxxx x uhradí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zpoždění.
(4) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx prostředků, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx kterékoholiv xxxxxx xxxxxxx daňového xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx zúčtuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx.
(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx daně, xxxxxx xx povinen xxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx postupuje xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx §1 xxxx. 4.
§97
Ustanovení xxxxx xxxxx xx xxxxx a osmé xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sedmé nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§98
(1) Xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx vydaná xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx i xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx jimi xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx možno uplatnit xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) To xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x delegaci x xxx plnění xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxx-xx x pochybnostem x xxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi těmito xxxxxxx daně, rozhodnou x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soud.
(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§99
Xxx xxxxxx daní xx xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxx postupu xxxxx §175 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§100
Ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §30 odst. 4, §42 odst. 15, §55a xxxx. 2, §59 xxxx. 4, §62 xxxx. 10, §73 xxxx. 7, §76, §80 xxxx. 2 a §83 xxxx. 1, §88 odst. 1 xxxx. x) xxx 2.
§101
Xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx účinností. Xxxxxx účinky procesních xxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxx xxxxxxxxx. Zachována xxxxxxx x xxxxxx příslušnost xxxxxxx xxxx, která xxxx u xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vyměření.
§102
(1) Xxxxx xxxxx platí xxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
(2) Xxxx penále, xxxxxxxx, pokut x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zrušené xxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ze xxxx, xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx do xxxxxxxx rozpočtu za xxx 1992 x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
x) §12 xx 19 zákona x. 76/1952 Sb., x xxxx xx xxxx,
b) §9 xx 18 xxxxxxxx x. 161/1976 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxx xx xxxx,
c) xx. II vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x. 86/1984 Sb., x některých opatřeních xx úseku daní xxxxxxxxx obyvatelstvem,
x) xx. X xxxx 28 xx 35 xxxxxxxx x. 72/1991 Xx., kterou se xxxx x doplňuje xxxxxxxx č. 161/1976 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx o xxxx xx mzdy, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx. X xxxx 21 xx 24 vyhlášky x. 49/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 161/1976 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,
x) výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x.x. X/1-7&xxxx;393 ze dne 15.5.1987 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předložení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxx xxxxx daně ze xxxx,
x) §5, §9 až 12 xxxxxx č. 36/1965 Xx., x dani x příjmů z xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 160/1968 Xx.,
x) §6, 11 až 13 xxxxxxxx č. 184/1968 Xx., k xxxxxxxxx xxxxxx o dani x příjmů x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,
x) xxxxx x. 143/1961 Xx., xx znění xxxxxx x. 129/1974 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x jejich xxxxxx x xxxxxxxxx změnách xxxxxx č. 143/1961 Xx., x xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx x. 144/1961 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 143/1961 Xx., x domovní xxxx,
k) xxxxxxxx x. 14/1968 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxx dani, xx xxxxx xxxxxxxx č. 101/1976 Xx.,
l) xxxxxxxx xxxxx x. 82/1978 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx domů x byty x xxxxxxx vlastnictví, x xxxxxxxx xxxxx č. 579/1990 Xx., o xxxxxxx na domovní xxxx,
m) opatření xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1991 x xxxxxxxxxx nesrovnalostí xxx vyměřování domovní xxxx,
x) §17 x 20 xxxxxx x. 389/1990 Xx., x dani z xxxxxx obyvatelstva,
x) §25 xxxx. 1 xx 4, 6 xx 8 a 12 x §32 xxxx. 1 xxxxxx x. 172/1988 Xx., x zemědělské dani,
x) §14 odst. 1 xx 4 x 9 x §18 xxxx. 1 xxxxxx č. 157/1989 Xx., o důchodové xxxx,
x) §14 xxxx. 1 xx 4 x 8 x §18 xxxx. 1 zákona č. 156/1989 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx §63 xxxx. 2 xxxx xxxxxx dosavadní xxxxxx podle §26 xxxx. 2 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 146/1984 Xx., x xxxxxxxxxx poplatcích.
§102a
Xxx xxxxxxxxx záloh x xxxx 1993 xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxxxxxx
x) x daně z xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxx xxxxx daňová xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 76/1952 Sb., x xxxx xx mzdy, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx-xx x příjmy xxxxxxxx xx zahraničí xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx č. 389/1990 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 36/1965 Xx., x xxxx x xxxxxx z literární x umělecké xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx č. 157/1989 Sb., o xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx známá xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 156/1989 Sb., o odvodech xx státního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 157/1989 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona č. 172/1988 Sb., x zemědělské xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§102x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 35/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1993
§102b
Zjistí-li xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxxxx) xx xxx 1992 x 1993, xx daňová xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx daně, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx daně, nebo x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x daně x xxxxxx právnických xxxx xx xxx nižší, xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxxxx), může xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx (xxxxxxxxxx) na xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1994. X xxxxxxx přeplatku xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §64.
§102x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 323/1993 Xx. x účinností xx 1.1.1994
§103
Xxxx-xx xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů splní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx 30. xxxxxx 1993.
§103x
Xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxxx a zásob xxx xxxxxxxx xx xxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §51 x 52 xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx., o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, který přesáhne x xxxxxx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx 1993 xxx xx stejných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx částkách xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plátců daně. Xxxxxxxx-xx tato xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxx xx rozdíl bez xxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx podáno xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zdaňovací xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx na jiné xxxx téhož xxxxxxxx xxxxxxxx.
§103x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 35/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1993
§103x
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x roce 1993 xxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx prostřednictvím České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, která xxxx účet daňového xxxxxxxx, převést xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxx správce xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx bankám xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o dni xxxxxxxx platby x xxxx xxxxxxxx dlužníka xxxxx §61 xxxx. 2, xxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993 xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, předcházející xxx připsání xxxxxx xx účet xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx správce xxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x daňovým xxxxxxxxx.
§103x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 35/1993 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1993
§104
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx základě xxxxxxxx v zákoně x. 105/1951 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xx dni xxxxxxxxx tohoto zákona.
(2) Xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxx.
§105
Rozhodnutí x počtu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 76/1952 Sb., x xxxx ze xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ministerstva xxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx financí Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/1976 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx účinnosti xxxxxx zákona.
§106
Xxxxxxx xx
1. §27 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích,
2. §4 xxxx. 1 xx 4 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 531/1990 Sb., x územních finančních xxxxxxxx,
3. vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 16/1962 Sb., o xxxxxx xx xxxxxx xxxx a poplatků,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x.x. 154/22334/76 ze xxx 9.11.1976 x vymezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
5. xxxxx ministerstva xxxxxxx Xxxxx republiky č.j. 154/3021/81 xx dne 16.2.1981 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k povolování xxxx xx penále xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odvodů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§107
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.
Xx. XX
1. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx použijí xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx 1993 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx sazbou x xxxxxx xx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx, 1) xxxxx xx použijí dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a ustanovení xxxxxx X xxxx 5 x 8, xxxxx se použijí xxxxxxxx kalendářním xxxxxxx, x němž xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx uvedení x xxxxxx XX xxxx 13 xxxxxx xxxxxx xxxxx xx 1. xxxxxxxx 1993 xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxx zaplacenou xx 1. xxxxxxxxx xxxx 1993.
2. Xxxxxxxxxx x zdanění xxxxxx x reklam x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 odst. 3 xxxxx xx. X xxxx 18 xxxxxx xxxxxx platí xxx příjmy dosažené xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.1993
Xx. XX
Xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx platebním xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, uplatní xx od xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 1993 xxxxxxxxxx §63 odst. 2 x 3.
Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 323/1996 Xx. x účinností xx 31.12.1996
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx, xxxxx přijal xxxx účinností xxxxxx xxxxxx příjmení druhého xxxxxxx, xxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx matričnímu xxxxx, xx xxxx xxxxxx x na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx, xxxxx xx dni 1. xxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx stávají xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxx, které xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 x xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxx součástí. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
3. Opatrovníci xxxxxxxxxx podle §78 xxxxxx x rodině xx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1998 xx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x opatrovnictví a xxxxxxxxxxxxx podle §78 xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx povahy věci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu §3 xxxx. 1 zákona x xxxxxx jsou xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle zákona č. 308/1991 Sb., x svobodě xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí x xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxx 1. xxxxxx 1998; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakož x práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1998 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.1998
Xx. V
1. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx účinky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
2. K xxxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xx xxxxxx nebyl xxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx postupovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §72 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění tohoto xxxxxx.
Xx. V xxxxxx právním předpisem x. 367/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
Xx. XX
1. Ustanoveními tohoto xxxxxx xx xxxx x právní xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx jeho účinnosti; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x nich xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx §369a obchodního xxxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
3. Podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §14 obchodního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx §15 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx §710 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxx s úředně xxxxxxxx podpisem xxxxxxxx, xx
a) jím xxxxxxx prokura xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupovat xxxxxxx xxxxx §14 odst. 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, úřední xxxxxxx podpisu se xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §148 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx x důsledku xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x společník xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 554/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
Čl. XXXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2006 xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx daňových xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.
Xx. XXIII vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
Přechodná xxxxxxxxxx
Xx. XIII
1. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x právnické xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx-xx na základě xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx živnosti volné xx ohlašovací živnost xxxxxxxxx, nabývají xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxxx x právnické osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx živnosti.
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxx x §37b tohoto xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxx, u xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vyúčtování xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uplynula-li xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx §63 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Úprava obsažená x §60 tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxx posečkání daně, xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §63 xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx penalizován xxxxx §63 zákona x. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx §60 xxxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxx xxxxxxxx x §63 xxxxxx zákona se xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx do účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §63 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx účinném xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx zákon xxxxxxxxxx x penále, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §63 xxxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx úrok x xxxxxxxx podle §63 xxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxx obsažená v §64 xxxx. 6 x §96a xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx dani, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nastane xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dani, xxxxx xxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxx do účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx §64 odst. 6 x §96a xxxx. 3 zákona x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx účinném do xxxxxxxxx tohoto zákona.
6. Xxxxxx xxxxxxxx x §73 xxxx. 10 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, jejíž xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nastane xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxx den xxxxxxxxxx nastane do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §64 xxxx. 6 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě daní x poplatků, ve xxxxx účinném xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxxx xx xxxxxx, u xxxxx xxxxxx působnost x xxxxxxxx finančních xxxxxx xx xxxxx xxxxx, zahájená xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx, který řízení xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 230/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxx xxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 31.10.2007
Čl. XXXXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxx daní xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončeno xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x účinností xx 1.1.2008

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 337/92 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.
Ve znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem č.:
35/93 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 337/92 Xx., x správě xxxx a poplatků, xxxxx XXX x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.93
157/93 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon ČNR x. 586/92 Xx., x daních z xxxxxx, ve znění xxxxxx XXX x. 35/93 Xx. x xxxxxx x. 96/93 Xx., xxxxxx XXX x. 337/92 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx zákona ČNR x. 35/93 Sb., x xxxxxx XXX x. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.93
302/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx XXX x. 16/93 Xx., x xxxx xxxxxxxx, zákon ČNR x. 337/92 Xx., x správě daní x xxxxxxxx, ve xxxxx zákona ČNR x. 35/93 Xx. x xxxxxx x. 157/93 Xx., a xxxxxx č. 212/93 Xx., x soustavě xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
315/93 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 338/92 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx XXX x. 337/92 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Xx. a xxxxxx x. 157/93 Xx.
s účinností xx 1.1.94
323/93 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon ČNR x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx XXX č. 35/93 Xx., zákona x. 96/93 Sb., xxxxxx x. 157/82 Xx. a xxxxxx x. 196/93 Sb., xxxxxx XXX č. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxx XXX č. 35/93 Xx. x xxxxxx x. 157/93 Xx. a xxxxxx XXX x. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x příjmů, xx xxxxx zákona x. 157/93 Sb.
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
85/94 Xx., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 368/92 xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány XX, xx xxxxx zákona XXX č. 10/93 Xx. a zákona x. 72/94 Xx., xxxxxx XXX x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění zákona XXX č. 337/92 Xx., xxxxxx ČNR x. 35/93 Xx. x zákona x. 325/93 Xx., zákona XXX x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx zákona XXX x. 35/93 Xx., zákona x. 157/93 Xx., xxxxxx x. 302/93 Sb., xxxxxx x. 315/93 Xx. a zákona x. 323/93 Xx., xxxxxx XXX č. 357/92 Xx., x xxxx dědické, dani xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 18/93 Xx., zákona č. 322/93 Sb., xxxxxx x. 42/94 Sb. x xxxxxx x. 72/94 Xx., xxxxxx x. 331/93 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxx 1994 x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů, x xxxxxx XXX x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 35/93 Xx., xxxxxx č. 96/93 Xx., xxxxxx x. 157/93 Xx., xxxxxx x. 196/93 Xx., xxxxxx x. 323/93 Sb. a xxxxxx x. 42/94 Xx.
s xxxxxxxxx xx 1.6.94
255/94 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX x. 337/92 Sb., x správě daní x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.95
59/95 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 550/91 Xx., o xxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon XXX x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů
x účinností xx 1.5.95
66/95 Xx., xxxx xxxxx xxxxxx x. 337/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 14/95 Xx.
118/95 Xx., kterým se xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře
x xxxxxxxxx xx 1.10.95
130/96 Xx., xxxxx Ústavního soudu XX (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 21.5.96
323/96 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx XXX č. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 31.12.96
61/97 Xx., x xxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákona XXX x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x lihu)
x xxxxxxxxx od 1.7.97
242/97 Xx., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx
s účinností xx 1.1.98
91/98 Sb., xxxxxx xx doplňuje xxxxx x. 94/63 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.8.98
168/98 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 337/92 Xx., o správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s účinností xx 16.7.98
300/98 Xx., nález XX ze xxx 17.11.98 xx věci xxxxxx xx zrušení §32 xxxx. 7 xxxxxx XXX č. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)
x xxxxxxxxx od 7.1.99
29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.7.2000
159/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/96 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx od 1.1.2001
227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
s xxxxxxxxx od 1.10.2000
367/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
492/2000 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x příjmů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
120/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx dalších xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.2001
271/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/95 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2001
320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finanční xxxxxxxx)
x účinností xx 1.1.2002
226/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., o xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 71/67 Xx., o správním xxxxxx (xxxxxxx řád), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
x účinností xx 1.7.2002
320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních úřadů
x účinností xx 1.1.2003
322/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 588/92 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx x xxxxx č. 13/93 Sb., xxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.10.2003
323/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 588/92 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 13/93 Xx., celní zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, přijatému Parlamentem xxx 6.7.2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 18.7. 2003
x xxxxxxxxx od 15.10.2003
354/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx daních
x xxxxxxxxx xx 1.1.2004
438/2003 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx
x účinností xx 1.1.2004
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x tranzitu x x změně xxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 3.1.2004
479/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla ), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2004
19/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 72/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x investičních xxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
237/2004 Xx., xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxx a xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., a xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
238/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření x xxxx zákon x. 353/2003 Xx., x spotřebních daních, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Sb., x xxxxx č. 338/92 Xx., o xxxx x xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 a xxxxxxxxx prezidentem republiky xxx 9.4.2004
x xxxxxxxxx od 8.5.2004
254/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxx x hotovosti x x xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2004
436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.10.2004
501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx správního xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
554/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2005
179/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
215/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.7.2005
381/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 349/99 Xx., o Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.1.2006
413/2005 Xx., o xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
444/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 531/90 Sb., x xxxxxxxx finančních orgánech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
62/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 124/2002 Xx., x převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémech (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 257/2004 Xx., x xxxxx xxxxxx
x účinností xx 8.3.2006
70/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
79/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 85/96 Sb., o xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
x účinností xx 1.4.2006
115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.7.2006
214/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx ustanovení xxxxxx XXXX xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1.1.2007
230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.2006 x výjimkou xxxxxxxxxx §37x, 46, 59, 60, 63, 64, 73, 96x x xx. VI, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007
267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.7.2006
261/2007 Xx., x stabilizaci veřejných xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2008
270/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 31.10.2007
296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxx přijetím
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
88/2008 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých částí xxxxxx č. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx zákona x. 586/92 Sb., o xxxxxx x příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx od 27.3.2008
122/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
126/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx obchodních společností x xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2008
254/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
s účinností xx 1.9.2008
291/2008 Sb., xxxxx XX xx xxx 29.1.2008 ve xxxx xxxxxx xx vyslovení xxxxxxxxxxxxxxx ustanovení §57 xxxx. 5 xxxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 230/2006 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 3.9.2008
301/2008 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x účinností xx 1.7.2009
304/2008 Xx., kterým se xxxx zákon x. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2010
305/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2009
342/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 2.7.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §64 xxxx. 2 zákona x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §37x xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 588/92 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x §105 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx od 27.9.2008
7/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony
x xxxxxxxxx od 1.7.2009
41/2009 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníku
x xxxxxxxxx od 1.1.2010
158/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 4.7.2009
218/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx od 1.1.2010
285/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x platebním xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.11.2009
304/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 337/92 Sb., x správě daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 12/94 Sb. x č. 68/95 Xx. x sdělením XX x opravě xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x. 177/2005 Xx., 116/2006 Xx. x 9/2008 Sb.
Xxxxxx xxxxxxx x. 337/92 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2009 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §30 xxxxxx XXX x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §8 xxxx. 1 věta xxxxx xxxxxxxxx řádu.
4) §3 xxxx. 3 zákona XXX x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 307/1993 Xx.
5) Zákon č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů.
6) §40 xxxxxx x. 48/1997 Xx., o veřejném xxxxxxxxxx pojištění a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
7) §2 xxxxxx XXX x. 552/1991 Sb., o xxxxxx kontrole, xx xxxxx xxxxxx č. 166/1993 Sb.
8) §7 xxxxxx x. 586/1992 Xx.
9) §9 xxxxxx x. 586/1992 Xx.
10) §7 xxxx. 2 zákona x. 586/1992 Xx.
11) §9 x 10 zákona x. 586/1992 Xx.
12) §15 xxxxxx x. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 160/1993 Sb. x xxxxxx č. 307/1993 Xx.
13) §19 x 20 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
14) §24 xxxxxx XXX x. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx zákona č. 161/1993 Xx.
15) §1 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx.
16) §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 122/1993 Sb.
18) Např. obchodní zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xxxxx č. 21/1992 Sb.
19) §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 328/1991 Xx.
20) Zákon č. 58/1969 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
21) §7 xxxx. 2 xxxxxx x. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx vlastnických x xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx.
22) §63 xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 242/1997 Xx.
23) §5 xxxxxx č. 117/1995 Xx., ve znění xxxxxx x. 137/1996 Xx. a zákona x. 242/1997 Xx.
24) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §22 xxxx. 2 zákona XXX x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů.
26) §36 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 586/1992 Xx.
27) Xxxxx č. 102/1971 Sb., x ochraně xxxxxxxx tajemství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §26 x 27 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 47/1992 Sb.).
29) Xxxxx XXX č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.
30) Xxxxx č. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
31) §44 xxxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová pravidla).
32) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) §4 xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §33 xxxxxx x. 120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x změně xxxxxxx zákonů.
35) §35 xxxxxx x. 120/2001 Xx.
36) §18 xxxxxx x. 320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx ve veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx).
37) §1 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx vlády x. 304/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
38) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o elektronickém xxxxxxx).
39) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx.
§1 xxxx. 1 xxxx. c) nařízení xxxxx x. 304/2001 Xx.
40) §1 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxx x. 304/2001 Xx.
41) §9 xxxxxx č. 59/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx.
42) Xxxxx č. 72/2000 Sb., x investičních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
43) §72 x 74 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
45) §480d xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§175f xxxxxxxxxx soudního xxxx.
46) Zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
47) Xxxxxxxxx §1 xxxx. 4 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 124/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích x platebních xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx).
49) §200j xx 200m xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
50) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
51) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 570/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx úřadech, ve xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx.
52) Například §56 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §8 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací a xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 18/1993 Xx.
53) §25 xxxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx nemovitostí, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
54) Xxxxxxxxx §480a občanského xxxxxxxx, §9 xxxx. d) xxxxxx x. 182/2006 Xx., o úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
55) Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx.
57) §2 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx.