Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2010.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2009 do 31.12.2010.


Zákon o správě daní a poplatků

337/92 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení
Rozsah působnosti §1
Základní zásady daňového řízení §2
Úřední jazyk §3
Místní příslušnost §4
Dožádání a delegace §5
Daňové subjekty §6
Osoby zúčastněné na řízení §7
Svědci a osoby přezvědné §8
Způsobilost k jednání §9 §9a
Zastupování §10
Vyloučení ze zastupování §11
Protokol o ústním jednání §12
Úřední záznam §13
Lhůty §14
Místní šetření §15
Daňová kontrola §16
Doručování §17
Elektronické doručování §17a
Neúčinnost doručení §17b
Doručování do ciziny §18
Doručení veřejnou vyhláškou §19
Doručení hromadným předpisným seznamem §20
Zahájení řízení §21
Postoupení §22
Nahlížení do spisů §23
Povinnost zachovávat mlčenlivosti §24
Sankce za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost §25
Vyloučení pracovníků správce daně §26
Zastavení řízení §27
Předběžná otázka §28
Předvolání a předvedení §29
Náklady řízení §30
Dokazování §31
Rozhodnutí §32
ČÁST II. Řízení přípravné
Registrační povinnost daňových subjektů §33
Součinnost třetích osob §34
Informační povinnost správce daně §34a
Závazné posouzení §34b
Ochrana před nečinností §34c
Elektronické poskytování informací §34d
Ukončení činnosti §35
Vyhledávací činnost §36
Pokuty §37
Blokové řízení §37a
Penále §37b
Pozastavení činnosti §38
Záznamní povinnost §39
ČÁST III. Řízení vyměřovací
Daňové přiznání a hlášení §40
Nedoplatky v insolvenčním řízení §40a
Účinky insolvenčního řízení §40b
Dodatečné a opravné daňové přiznání nebo hlášení §41 §42
Vytýkací řízení §43
Stanovení daně v případě nepodání daň. přiznání nebo hlášení §44
Zákaz přenosu daňové povinnosti §45
Vyměření daně a její dodatečné vyměření §46
Zaokrouhlování §46a
Lhůty pro vyměření §47
ČÁST IV. Řádné opravné prostředky
Odvolání §48
Postup správce daně §49
Postup odvolacího orgánu §50
Stížnost §51
Námitka §52
Reklamace §53
ČÁST V. Mimořádné opravné prostředky
Obnova řízení §54
Postup při obnově řízení §55
Prominutí daně §55a
Přezkoumávání daňových rozhodnutí §55b
Opravy zřejmých omylů a nesprávností §56
Použití mimořádných opravných prostředků §56a
ČÁST VI. Placení daní
Základní pojmy §57
Ručení §57a
Příslušenství daně §58
Způsob placení daní §59
Posečkání daně a povolení splátek §60
Den platby §61
Evidence daní §62
Úrok z prodlení §63
Přeplatky a úrok §64
Prominutí daňového nedoplatku §65
Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost §66
Zálohy §67
Zvýšení daně §68
Vybírání daně srážkou §69
Promlčení práva vymáhat daňové nedoplatky §70
Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň §71
Zástavní právo §72
Vymáhání daňových nedoplatků §73
Exekuční náklady §73a
ČÁST VII. Zvláštní ustanovení k jednotlivým druhům daní
HLAVA I. Daň z přidané hodnoty §74 §75 §75a
HLAVA II. Spotřební daně §76
HLAVA III. Daň z příjmů
ODDÍL I. Společná ustanovení §77 §78 §78a §79 §80 §81
ODDÍL II. Daň z příjmů fyzických osob §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88 §89 §90
ODDÍL III. Společná ustanovení §91
HLAVA IV. Daň z nemovitostí §92 §93
HLAVA V. Silniční daň §94 §95
ČÁST VIII. Ustanovení společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná §96 §96a §97 §98 §99 §100 §101 §102 §102a §102b §103 §103a §103b §104 §105 §106 §107
č. 157/1993 Sb. - Čl. IV
č. 323/1996 Sb. - Čl. II
č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII
č. 367/2000 Sb. - Čl. V
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 554/2004 Sb. - Čl. VI
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 56/2006 Sb. - Čl. XXIII
č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII
č. 230/2006 Sb. - Čl. VI, Čl. XX
č. 270/2007 Sb. - Čl. XI
č. 296/2007 Sb. - Čl. XXVIII
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxx působnosti
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, záloh xx xxxx příjmy a xxxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxx 31) (xxxx xxx "xxxx"), xxxxx jsou xxxxxxx
x) státního rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxx rezervních xxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx (xxxx xxx "státní xxxxxxxx"),
b) rozpočtů xxxxxxxx samosprávných xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx
x) xxxxxxxx fondů nebo Xxxxxxxxx fondu (dále xxx "xxxx").
(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx činit xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, stanovení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx, vyúčtovat, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx výši x xxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 13)
(3) Xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 24) a xxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxx orgány Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxx xx xxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxx daně"), xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx osoby stanovené x xxxxx xxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx orgánem, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonávají zákonem xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxx"), soudem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, 44) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx rozpočtů xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx ze xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxxxxx xx xxx jejím xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxx šesté xxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx ustanovení §63, §67 xx 69, §71 a 72, x s tím, xx xxxxxxxxxx ostatních xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxx, xxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx, soud xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx považován xx xxxxxxx xxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx správci xxxx x xxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx") x xxxxxxx xx xxxxxx x jinými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, chrání zájmy xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v daňovém xxxxxx x úzké xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v daňovém xxxxxx volí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, tj. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx, aby xxxxxx zkráceny xxxxxx xxxxxx.
(3) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxx xxxxx, x xx každý xxxxx xxxxxxxxxx a všechny xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx.
(5) Jakékoliv xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx subjektů v xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxx byly jakkoliv xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, co xx x xxxxxx nebo x souvislosti x xxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx však xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx prokáže, že xx oprávněna tyto xxxxx získat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 34). Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zproštěny xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(6) Daňové xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx podnětu zahájit xxxx, jakmile jsou xxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxx xxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx subjekt nesplnil x xxx xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxx své xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxx v úvahu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xx xx xxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx správcem daně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx subjektů xx xxxx spolupracovat xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx stanovení x vybrání xxxx. Xxx xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§3
Úřední xxxxx
(1) Před xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx slovenském. Xxxxxxx písemná podání xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx nebo slovenštině x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx opatřeny xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx. Správce xxxx xxxx v odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxx opatřeny xxxxxxxx xxxxxxxx. Správce xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsaného x xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx jej na xxx xxxxxxx obstará xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k národnostním x xxxxxxxx menšinám xxxxx jednat před xxxxxxxx daně xx xxxx jazyce, xxxx xx však obstarat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tlumočníků. Xxxxxxx xx xxxxxx tlumočníka xxxx správce daně.
§4
Místní xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxx-xx stanoveno jinak x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx řídí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, tj. x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x roce. Xxx účely tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx.
(2) Xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, a xx xxx x xxxxxxxxx ukládání xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 25) nebo xxxxxx, x xxxx xxxxxx subjekt vykonává xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx část xxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx jsou předmětem xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, x němž se xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxx místní xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 3, xx xxxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 1, xxx-xx x xxxx daní, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(6) X poplatků xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx správce xxxx, xxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxx.
(7) X xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nemovitost, xx xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx územní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx povinen xxxxxx xxxxxxxx vyměření x případně xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx ustanovení.
(8) Xx-xx xxxxxxxxx zdanění xxxxxx, přechod xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x obvodu jehož xxxxxx působnosti
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xx nachází xxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxxxxx-xx xx současně xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx prospěch,
x) xx xxxxxxxx xxxx sídlo xxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) má xxxxxxxx xxxx xxxxx dárce xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx majetkového prospěchu, xxx-xx x dar xx ciziny.
(9) Xx-xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotku, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx x xxx xxxx x xxxx uloženy xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxx xxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Místně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx finanční xxxx v místě xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxx a povinnosti xxxx plátce xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(10) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx daně 26) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxx"), spořitelními x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx banky, spořitelního x úvěrního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x vybírání xxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx x dispozici xxxxxxx doklady xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pokladnou xxxxx odstavce 9.
(11) Je-li xxxxxx xxxxxxxxxxx několik xxxxxxx xxxx, xxxxxx provede xxx z xxxx, xxxxx je zahájil xxxx první, xxxxx xx příslušní xxxxxxx xxxxxxxxxx jinak. Spory x místní příslušnost xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx jim xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx stupni xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(12) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx, dosud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jen neodkladné xxxxx x postoupí xxxxxxx materiál xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xx kterého xxxxxx nově xxxxxx xxxxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x osobního xxxx daňového subjektu. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx exekuce, xxxxx xxxxxxxxx správce xxxx osobám, x xxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx.), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx nové xxxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poukazovány.
(13) Xxxxx xxxxxxx xxxx xx x obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §15, a to x xxx xxxxxxxx.
(14) Xxxxx-xx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podle tohoto xxxx zvláštního xxxxxx, xxxxxxx xxx ministerstvo. Xxxxxxxxxxxx xxxx rovněž x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxx jinak.
(15) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 4 orgán xxxxxxxxxx současně xxxxx xxxxxxxx, xx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx x sídle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uložil.
§5
Dožádání x xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x daňovém xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxxxx stupně, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx důvody, xxx xxxxx xxxxxxxx vyhovět xxxxxx.
(2) Xxxxx x opodstatněnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx stupni xxxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxx daňového xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nadřízený xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost xx xxxxxx daně xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx takového xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, plátce daně x xxxxxx nástupce xxxxxxx či právnické xxxxx, která xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxx, xxxxxxx nebo úkony xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědností xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§7
Osoby xxxxxxxxxx na řízení
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, daňové xxxxxxxx x xxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Třetími osobami xx xxxxxxxx
a) xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxxxx a tlumočníci,
x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x vymáhacího xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x orgány xxxx,
x) případně další xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem.
§8
Xxxxxx x osoby xxxxxxxxx
(1) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x důležitých xxxxxxxxxxx v daňovém xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx, pokud xxxx mu známy; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx nesmí xxxxxxx. Správce xxxx xxxx svědkovi xxxx xxxxx xxxxxxxxx uložit, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx ten, xxx xx jí xxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx 50), xxxx, příbuzný x řadě xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, sourozenec x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxx xxxxxxx, osvojenec x xxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx partneři xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx porušil xxxxxx xxxxxxxxx, 27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ledaže by xxx xxxx povinnosti xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx má.
(4) Xxxxxxx daně xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx svědka xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx výpověď, x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx nezamlčet x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx může xxx x výpovědi xxxxxx xxxxx, kdo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poměrech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx majetkového xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx vlastními xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx na xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx, xx je xxxxxxxx za xx xxxxxx.
§9a
Xxxxx xxxxxxxxxx podle zákona 54), xxxxx x xxxxxxx xxxxx zmocnění xxxx povinnosti xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx dědictví a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, mají xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008
§10
Zastupování
(1) Xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemohou xxxx správcem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. 28) Xxxxx xxxxx opatrovník xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro daňové xxxxxx správce xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxx, xxxxx xxxxx xxxx znám xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemnost na xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx žádného xxxxxxxx, xxxxx i xxxx, kdo xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx poruchou, xxx xxxxxx nemůže x xxxxxx xxxxxx, nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jménem. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zástupce se xxx odvolat.
(3) Xxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx zastupovat xxxxxxxxx, xxxxx si xxxxx. V xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx jednoho xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx vymezen xxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x nutných xxxxxxxxx x daňovým xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx výzvě xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Správce xxxx musí x xxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxx xx odporuje, xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxx subjektu. Xxxxxxx xxxx musí x xxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Učinilo-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podání nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, případně xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx ani xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx zástupce správce xxxx xxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxx xx zastupování
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxx zástupce, xxxxx by xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zastupovaného xxxx xx střetu xxxxx xxxxxxxx subjektů v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx") 29), xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx xx jinak xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vyloučení xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx zastupovat xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx pouze xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x osoby xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx kontrolu 47).
§12
Protokol x xxxxxx xxxxxxx
(1) X xxxxxx xxxxxxx x daňovém xxxxxx sepíše xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xx veřejnou xxxxxxxx. 25)
(2) X xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx patrno, xxx, xxx a xxx xxxxxx xxxxxx prováděl, xxxxx osoby xx xxxxxxxxxx, označení hlavního xxxxxxxx jednání, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx průběhu, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, vyjádření xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx apod. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx podání, musí xxx xxx jeho xxxxxxxxxxx.
(3) Součástí xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx projednávání xxxx x rozhodnutí vyhlášená xxx jednání.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxx všechny osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pracovníků xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx diktován, xx xxxxx jej xxxx xxxxxxxxxx hlasitě xxxxxxx a xxxxxx x xxx, xx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxx před xxxxxxxx protokolu opraveno xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx schválen x xxxxxxx skončeno. Xxxxxxxx xxxxxxx, důvody tohoto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx obsahu protokolu xx x xxx xxxxxxxxxxx. Bezdůvodné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podpis xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx se xxxxx xx jednání xxxxxxxxxx xxxx podpisem xxxxxxxxx, xxxxx tuto okolnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důvodu.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx správce daně xxxxxxxx subjektu, s xxxx bylo xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx protokolu x o námitkách xxxxx jeho znění. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§13
Úřední xxxxxx
Úřední záznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k daňovým xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx telefonických xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx materiály, výpisy xx xxxxxxx ať xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx a další xxxxxxxxxxx k xxxx xx vztahující a xxxxxxxx správcem xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx vyhotovil, x xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx záznamu xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxxx úředního xxxxxxx platí přiměřeně xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx.
§14
Xxxxx
(1) Není-li lhůta xxx xxxxxxx xxxx x daňovém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně. Zároveň xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx nedodržení xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx lze xxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Z xxxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx prodloužení x xxxxxx, jichž xx xxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůty, xxxxx xx nejedná x zákonnou lhůtu, xxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dobu, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx je xxxxxx.
(4) Nerozhodne-li xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx prodloužení xxxxx xx povolené. Xx-xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxx lhůty, xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx, xxxxx xxx žádané xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kolik xxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovené xxxxx.
(5) Prošla-li xxxxxxx xxxxx již xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxx-xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předchozích ustanovení, xxxx správce daně xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx navrácení x xxxxxxxx xxxx, xx xx obnovit xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx být podána xxxxxxx do třiceti xxx ode xxx, xxx x žadatele xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lhůty. Tuto xxxxx xxxxx xxxxx xxx prodloužit xxx xxxxxxxx x předešlý xxxx.
(6) Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx určené xxxxx týdnů, měsíců xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx, xxx došlo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx den v xxxxxx, xxxxx lhůta xxxxxxxxx dnem měsíce. Xxxxxxxx-xx poslední xxx xxxxx na xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
(8) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx den lhůty xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx sobotu, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx následující pracovní xxx.
(9) Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx daňové podání, xxxxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxx 37) datová zpráva xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 38) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx schránky xxxxxxx daně 56).
(10) Xxxxx případu xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo povolit xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx u xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx práva xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx předpisů.
(11) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, uplynul-li ode xxx xxxxxxxx původní xxxxx xxxxx rok.
(12) X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůta xx xxxxxxxxxx, pokud xx neprokáže opak.
(13) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx lhůty xxxx xx navrácení x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(14) X xxxxxxxxxx xxxx x zaplacení xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §60.
§15
Místní xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxx xxxxxxx xxx x subjektu daně, xxx x u xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx místního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx má x xxxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxx, zejména v xxxx provozu, xxxxx xx přístup xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a místa, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obalů, x účetním písemnostem, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx technických xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxx, xxx-xx o xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž pro xxxxxxxxx.
(3) Pracovník xxxxxxx daně xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx písemností, xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právo na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx techniky x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx byly xxxxxxxxx pořízeny.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dani podrobenou xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pracoviště, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx střídá, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, případně jiným xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx prokázat xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se prokazuje xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx cestovním xxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx x třetí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx x pomoc xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx, u něhož xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vyžádané xxxxxxx x jiné věci xxxx xxxx prostor. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §16 odst. 7.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxx věci, x xxxxx xxxxxx nezajištění xx mohlo xxx xx následek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx řádný průkaz x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, ceně, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx. X xxxxxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Věci, které xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx zajistit, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo držitele xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xx xxxxx. Xx-xx xx xxx dokazování xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odebrat bezúplatně xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx expertizy xxxxxx xxxxxxxxxxxxx věcí. Xxxxx odebrané xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx ohledání xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx. Xxx zajištění xxxx xx postupuje x xxxxxxxx přiměřeně xxxxx §38. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněnému xxxxxxxx xxxxx, xx není xxxx xxxx si xxxx xxxxxxxxx, x xx xxx na xxxxx správce xxxx, xxxx pokud xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnout o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx daně xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx zajištěných xxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx správce xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx.
(8) X místním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx protokol xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxx, xxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx x zajištění xxxxx, x bez xxxx xxxxxxx.
§16
Daňová xxxxxxxx
(1) Daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx x účelu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx účelu xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Daňový xxxxxxx, x něhož je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxx nebo xxx xxxxxxx pracovníkem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx účetních x xxxxxx xxxxxxx,
x) zajistit vhodné xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) předložit xx požádání xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx daně uloženo, xxxxxx a jiné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx správné xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx, x podat x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pochybnost x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx správce xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxx §15 odst. 3,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx nebo x xxxxx je xx xxxxx, kde xx xxxxxxxxx,
x) předložit xxxxxxx prostředky prokazující xxxx xxxxxxx x xxxxxxx kontroly,
x) xxxxxxx vstup xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x podnikání, xxxx souvisí x xxxxxxxxx xxxx, dále xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx subjektu.
(3) U xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx přiměřeně.
(4) Xxxxxx subjekt, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx kontrola, má xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) být xxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx navrhovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx sám xxxx x xxxxxxxxx,
d) xxxxxxx námitky proti xxxxxxx pracovníka správce xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontroly x xxxxxxxx uvedenému xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx kdykoliv x jeho obvyklou xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxx daňové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx podle odstavce 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx němuž xxxxxxx. Xxxxx nadřízený xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx daňovému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které nelze xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxxxxx odvolat.
(7) Převzetí xxxxxxx x jiných xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. g) potvrdí xxxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, hrozí-li xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx věci xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejdéle xx třiceti xxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména je-li xxxxx xxxxxxxxx doklady x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx těmto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) X xxxxxxxx xxxxxxxx sepíše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx projednání xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a pracovník xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx subjektem je xxx platnost xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxx xx zprávě kontrolovaný xxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vyhotovení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx zprávy xx též xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně, xxxx xxx součástí xxxxxx x xxxxxx kontrole x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správce xxxx přihlédne ke xxxx okolnostem, které xxxx xxx daňové xxxxxxxx xxxxxxxx. Odmítne-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, odešle xx mu x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(9) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. f), x xxxxx advokát vykonává xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nosiče informací, xxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xx xxx xx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx advokáta, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx daňovou kontrolu xxxxxxx, povinen si xxxxxxx součinnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "Xxxxxx"); pracovník xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přítomnosti x xx xxxxxxxxx zástupce Xxxxxx, kterého ustanoví xxxxxxxx Xxxxxx x xxx jejích zaměstnanců xxxx z řad xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zástupce Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8.
(10) Odmítne-li zástupce Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 9 udělit, xxxx xxx xxxxxxx xxxx jiné nosiče xxxxxxxxx xx účasti xxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxx x zástupce Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx se s xxxxxx xxxxxxx nemohl xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx zničit xxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxx zmařen xxxx xxxxxx kontroly; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxx nosiče xxxxxxxxx předány Komoře. Xxxxxx xxxxx advokátovi xxxx xxxxxxx xxxx xxxx nosiče xxxxxxxxx xxx odkladu xxxx, xx marně xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11; byl-li tento xxxxx xxxx xxxxx, Xxxxxx x nimi xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 11.
(11) X xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 10 lze souhlas xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 49).
§17
Doručování
(1) Správce daně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x nebo xxxxxxxxx místě, xxx xx xxxxx, xxx xx být doručeno (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxxx. Xxxxxxxxxx určené xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx. Doručení xxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxx, nebylo-li xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Není-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, může xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Do xxxxxxxxx rukou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
b) je-li xxx doručení xxxxxxxx xxx xxxxxxx běhu xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx x právní xxxxx,
x) xxxxxxx-xx tak xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, zastižen, xxxxx xxxxxxxxxxx písemnost x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxx a příjemce x xxx xxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí. Nevyzvedne-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. dnů xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx poslední xxx xxxx xxxxx xx xxx doručení, x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx nedozvěděl. Xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx domovní nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ledaže správce xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx vhození xxxxxxxxxx xx schránky. Xxxx-xx xxxxxx schránky, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správci daně x xxxxxx xx x tom xxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxx-xx příjemce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx její xxxxxxx xxxxxxxx; na xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Má-li xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnou xxxx xxx xxxx daňové xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx úkony, xxxxxxxx xx písemnost vztahující xx x takovým xxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx. Má-li xxxxxxxx osobně v xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx zástupci.
(8) Xx-xx xxxxxxxx, který xx zdržuje x xxxxxx, opatrovníka nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(9) Písemnosti xxxxxx právnickým xxxxxx xx doručují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx písemnosti. Xxxx-xx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx určena xx xxxxxxxxx xxxxx tomu, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pracovníku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx postupuje, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx u xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásilek.
(10) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poradci xxxxx xxx xxxxxxxxxx také xxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxx byli pověřeni xxxxxxxxxx písemností.
(11) Xxxxxxxx osobám xxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xx 10 xxxxx xxxx doručení příjemci.
(12) Dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx prokázat xxxxx vhodným xxxxxxxx.
(13) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx svědek x připíše xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx dědice xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx účinky xxxxxxxx uložením xx xxxxx.
§17a
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx doručuje xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 56).
§17b
Neúčinnost xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx důvodu nemohl xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxx doručil, x xxxxxxxxx neúčinnosti xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxx podat do 15 xxx xxx xxx, kdy se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečně seznámil, xxxxxxxxxx však xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx správce daně xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx doručení.
(4) Lhůty xxxxx §47 a 70 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doby xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x doručení xxxxxxxxxx směřujícího xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.
§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 301/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009
§18
Xxxxxxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx znám, x xxxxx nemusí xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se úřední xxxxxxxxxx přímo. Xx-xx xxxxx doručit xxxxxx xxxxxxxxx xx vlastních xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx země určení. X ostatních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx příjemce xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do ciziny.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou
(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx příjemce, xxxxxx xxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2. Stejně xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx svého xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx doručování, xxxxx ohlásil správci xxxx, xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx provede tak, xx se xxxxxx xx xxxx patnácti xxx xxxxxxxx x xxxxx obvyklým xxxxxxxx x xxxxx uložení xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx označením. Oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyvěsí jednak x sídle správce xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx příjemci xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytu nebo xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zajišťují xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx obce, xxxxx xxxx potvrdí xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx této lhůty xx považuje xx xxx doručení.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx správce xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx; xxxxxxx x xxxx vyložení xxxxxxx xxxxxxx. Poslední xxx xxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx hromadným předpisným xxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx úřední xxxxx obce x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Vyložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dožádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx vyložení.
§21
Zahájení xxxxxx
(1) Xxxxxx xx zahájeno dnem, xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vyrozuměn x xxxxxx xxxxx, xxxxx vůči xxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx, x xxxxx to xxxxx xxxxxxx, učinili.
(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zákon, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přiznání, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx učinit x xxxxxxx zprávou xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx podání x xxxxxxxx xxxxxx, jako xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, námitky, xxxxxxxx xxxx., lze učinit xxx xxxxxxx nebo xxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je opatřena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem, xxxx xxxxx je xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxx zvláštního xxxxxxxx, 39) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx evidenci, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx.
(5) Účinky xxxxxx xx xxxxxx xxxx učiněný vůči xxxxxxx daně xx xxxxxxx datové xxxxxx xxx zaručeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx za xxxxxxx xxxxxx přenosových xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx do 5 xxx xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3. Úkon xxxxx xxxx xxxxx xxx v téže xxxxx potvrdit xxxxxx xxxxxxxx souhlasu písemně xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v předešlý xxxx.
(6) Xxx xxxxxx je rozhodující xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxx, xxxx se xxxx x xx xx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a na xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na společném xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx dat, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zařízením xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxx s identifikací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx.
(8) Xx-xx xxxxxx vady, xxx xxxxx xxxx způsobilé x projednání, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo jinou xxxxxx zúčastněnou xx xxxxxx, xxx xx xxxxx jeho pokynu x xx lhůtě, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx, xxxxxxxxx. Současně xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx neodstraněním. Xxxxx xx den xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx lhůty xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, běh xxxxx xx vydáním xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a nová xxxxx xxxxx xxxxx xx ode dne, xxx dojde x xxxxxxxxxx xxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxx opraveno xx stanovené xxxxx, xxxxx xx na xx tak, jako xx xxxx xxxxxxxxxx xxx vady v xxx původního xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx až po xxxxxxxx lhůty, xxxxxxxx xx za xxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxx po opravě. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§22
Xxxxxxxxxx
(1) Není-li správce xxxx, xxxxx bylo xxxxxx x xxxxxx xxxx doručeno xxxx xxxxxx xxxxxxxx, příslušný x projednání xxxx x x xxxxxxxxxx, xx povinen podání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx dodržena, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxx, kterému xxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx podání, jehož xxxxxxxx nespadá xx xxxx působnosti, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§23
Xxxxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nahlédnout do xxxxx týkajících xx xxxx daňových povinností, x výjimkou xxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx subjekt x xxxxxxx spisu x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nahlížet xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx státními orgány, xxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx správce xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx na povinnost xxxxxxxx x tajnosti xxxxxx jiných daňových xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx jiného daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nutných xxx xxxxx průběh xxxxxxxx xxxxxx povolit xxxxxxxxxx x do xxxxxx písemností. Důvody xxxxxx nahlédnutí uvede xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx spisů platí xxxxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx než orgány xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx materiálu, xx xxxxx lze xxxxxxxx xxxx kde xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x originálem, xxxxxxx xx xxxx účel xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Nesouhlasí-li xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xx spisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx odvolat do xxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx do xxxxx xxxxxxxx.
§24
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost
(1) Xxxxxxxxxx správce daně, xxxxx x třetí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zúčastněny xx xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxx osobních, tak x souvisejících s xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o právních xxxxxxxxxx porušení této xxxxxxxxxx.
(3) Pracovníci xxxxxxx xxxx mohou
x) xxxxxxxxx získané x daňovém xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pracovníku xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx odvolacímu xxxxxx xxxx soudu, xxxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx opravný xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx návrh správce xxxx, jímž xx xxxxxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgánu, xxxxx plní xxxxx x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stížností xxxxxxxx subjektů, xxx xxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oprávnění; pracovníci xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pod xxxxxx xxxxx §25 xxxxxx zákona. Xxxx xxxxxx xxxxxx postupují xxxxx odstavce 11,
x) zobecněné xxxxxxxxx xxxxxxx při výkonu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx subjekty, jichž xx informace xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxx stanoví xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxx povinnosti, xxxxx nedoplatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, splátkách a xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx převedených částek xxxx. x jednotlivých xxxx jejich příjemcům, xxxx xxxxx těchto xxxx náleží xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním postupem.
(4) Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxx xxxxx zúčastněné xx daňovém xxxxxx x pracovníci xxxxxxxx xxxxxx daňovým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x uvedením xxxxxxx x xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nelze dovolávat
x) vůči Nejvyššímu xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x rozsahu xxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 30)
x) xxxxxxxx xx xxxx v trestním xxxxxx třeba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x daňovým xxxxxxx trestný xxx xxxxxxxxxx daně, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobné povinné xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx těchto trestných xxxx může xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx požadovat údaje, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx rozsahu xxxx správce daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 3)
x) při xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxx činů padělání x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x označení xxxxx pro daňové xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x nálepkách x xxxxxxxx zboží xxx daňové xxxxx, xxxxxxx padělaných x xxxxxxxxxxx peněz, padělání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxx došlo x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňových, xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx činu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,
d) xxx xxxxxxxx podnětů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k jejich xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x úřední xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxx k xxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,
x) vůči Xxxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 41)
x) vůči xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám xxxxxxx xxxxxxxxx vnitra
1. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
3. pro boj xx závažnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxx xxxx složka xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx činech xxxxxxxxxx x oblastech xxxxxxxxx xxx xxxx 1 xx 3,
x) xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, pokud provádí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) vůči Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 46),
x) při xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxx, stanovené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx správce xxxx xxxx povinni xx xxxxxxxx poskytovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 24) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx z xxxxxx a xxxxx x xxxx příjmů x výdajů xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x podnikání a x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x x základu daně xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 zákona x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §5 x 23 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, 22) x Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx údaje xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 23) xxxx, xxxxx xxxx poplatníky xxxx x xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxx dosahují xxxxxx x podnikání x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx činnosti x xxxx xxxx x xxx, xxx poplatník xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxx, z xxxxxxxxx x xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx xxx účely rozhodnutí x výživném,
d) xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x výdajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů a xxxxx x výši xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx z příjmů xx zaměstnance - xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dani xxxxx §35 xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) statistickým xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 6) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx daní x xxxxxx xxxxxx údajů x výši xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti,
i) xxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozpočtových xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků, to xxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
j) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje o xxxx xxxxxxxxxxx odvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 36)
k) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx investičních xxxxxxx, 42)
x) xxxxxxx xxxxxxxx 45) xxxxx x plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxx"), xx xxxxx 7 dnů xxx xxx doručení xxxxxxx, xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxx žadatel x xxxxxxx má xxxx xxxx xx svém xxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxx nedoplatky z xxxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx, xxx xx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx nebo xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dědictví xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x informací xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pod xxxxxx xxxxx §25 xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11. Xxxxx, x xxxx xxxxx x údajích xxx poskytnutých, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxx xxx xxx jejich výslovného xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uveřejnit xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx daní, provozovatelů xxxxxxxx skladů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx výkonu této xxxxxx zavázáni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx daňovém xxxxxx.
(9) Xx porušení xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zavázané touto xxxxxxxxxx xxxx osobám xxxxx x nebo xxxxxxx, která by xxxxxxxxx někomu xxxx.
(10) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx informace při xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Xxxxxxx daně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxx 1. Xx platí x xxx využívání x xxxxxxxx přístupu do xxxxx xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§25
Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§24), xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx pracovníkovi xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 500000 Xx.
(2) Xxxxxx ukládá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §24 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Porušil-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ukládá pokutu xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uložení pokuty xxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx.
§26
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx též v xxxxxxx, xx xx x téže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovník xxxxxxx xxxx jiného xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pracovníkovi xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 x xxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx pracovníka xx xxxxx vedle xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 a 2 xxxxxxxxx x jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Pracovník, x xxxxx nepodjatosti xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx doby, xxx xxxx rozhodnuto o xxxx xxxxxxxxxx, provést xx xxxx jen xxxxxxxx úkony.
(6) X xxxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x z vlastního xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 není xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§27
Zastavení xxxxxx
(1) Xxxx-xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx návrh xxxxx, xxx x xxx bylo rozhodnuto, xxxxx to zákon xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx stát,
x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxx xxxxxxxx zákonná xxxxx, xxxxxx nelze xxxx xxxxxxxxxx nebo navrátit x xxxxxxxx xxxx x nebo xxxxxxx x to xxxx xxxxxxxxx,
e) bylo xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx),
x) nebyla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx výzvu,
x) xxxxxx důvod xxxxxx,
x) xxx x xxxxxxxxxxx podání.
(2) Xxxxxxxxxx o zastavení xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx nedoručuje, xxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutím, xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx.
§28
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx pravomocně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx může xxxxxxx xxxx o takové xxxxxx učinit xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx řízení.
(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx x xxx xxx spáchán xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§29
Předvolání x xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx předvolá xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx nutná, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx upozorní na xxxxxx xxxxxxxx nedostavení xx, včetně možnosti xxxxxx xxxxxxxxxx. Předvolání xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxx, že xx předvolaný xxx xxxxxx nedostaví xxx xx opakovaném xxxxxxxxxx, xxxx správce xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxx Xxxxxxx, obecní xxxxxxx. Xxx-xx o vojáka x činné službě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx požádat x jeho xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx předvolaný služebně xxxxxxx
§30
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxx výdělku. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx dnů, xxxxx tento xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx náhrada xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxx xx daňových xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x daňovém xxxxxx, xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx předložením xxxx xxxxxxxxx. Nárok xx xxxxx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx předložit xxxxxxx x výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx, jinak xxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) a x) na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx zvláštního předpisu. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx náhrada xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hotových xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Je-li správcem xxxx xxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 x 2, xxxxxx xx xxxxxxx hotových xxxxxx a ušlého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx zástupce xx xxxx účelně xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x správce xxxx, xxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx doklady x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx do dvaceti xxxxxxxxxx dnů xxxx, xxx xxx xxxxxx xx věci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nárok xxxxxx. Xx předpokládané oprávněné xxxxxx může xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; proti rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xx nelze xxxxxxx.
(5) O xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx dnů xxx xxx jejich xxxxxxxxx x xx stejné xxxxx poukáže xx xxxxxxxx oprávněných xxxxxx xxxxxxxxxx nároku. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx doručení.
(6) Xxxx nároků xxxxxxx ušlého xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxxx příjmu xx závislé činnosti x funkčních požitků, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx náklady xxxxxx podle odstavce 2 xx 4 xxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx přenést na xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů řízení xx xxxxxxx xx xxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uspokojit xx xx xxxxx z xxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxxxx.
§31
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx provádí xxxxxxx daně, který xxxx daňové řízení, xxxx z xxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx.
(2) Správce xxxx dbá, xxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxx stanovení daňové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Vždy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx potřebné xx xxxxxxxx stavu věci. X provádění svědecké xxxxxxxx správce daně xxxxxx subjekt xxxx xxxxxxxx, nehrozí-li xxxxxxxxx x prodlení.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx předpisy uveřejněné xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xx Xxxxxx zákonů Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxx prostředků lze xxxx xxxxx prostředků, xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx daňových xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx daně xxxx.), x svědecké xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx kontrolách, xxxxxxxxx x úřední xxxxxxx x místním xxxxxxx x ohledání, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x nim xxxx. Pokud ohledání xxxxxx xxxxx provést x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx daňové xxxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx daňové řízení xx xxxxxxxxx x xxxxx důkazního xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx daňový subjekt xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx daňovou xxxxxxxxx stanovit dokazováním xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx obstará bez xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx doklady, xxxxxx x veřejných záznamů, xxxxxx spisy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx věcech a xxxx xxxxxxxxxxx, zprávy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, zájmových xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxx x xxxxxxx zdaňování x xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx, xxx x u xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 x xxxxxx xxxxxx x xxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, může správce xxxx v xxxxxx x daňovým xxxxxxxxx xxxxxx daně x xxx sjednat. Xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx.
(8) Správce xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx domněnky x nebo právní xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věrohodnost, xxxxxxxxxx, správnost či xxxxxxx účetnictví x xxxxxx xxxxxxxxx evidencí xx záznamů, vedených xxxxxxx subjektem,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, hlášení x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
NÁLEZ Xxxxxxxxx xxxxx XX
§32
Xxxxxxxxxx
(1) X daňovém xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jen rozhodnutím. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx právně xxxxxx xxx, xxxx-xx xxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxx sdělena, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, který xxxxxxxxxx vydal,
x) xxxxx jednací, případně x xxxxx platebního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx vydání rozhodnutí,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx bylo rozhodováno, x xxx-xx x xxxxxxxx plnění, také xxxxxx x číslo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx spořitelního x xxxxxxxx družstva, xx xxxx xx být xxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxx x místu, xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) vlastnoruční xxxxxx pověřeného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x funkce a xxxxx xxxxxxxx razítka xx xxxxxxx znakem; xxxx náležitost xxx xxxxxxxx zaručeným elektronickým xxxxxxxx pracovníka x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxx zvláštní xxxxxx xxxxx jinak, xxxxx xxxxx o případ, xxx správce xxxx xxxxxxx na tvrzení xxxxxxxx subjektu xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx případě xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a jasně xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí. X xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx vydáno xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx a x které xxxxxx xxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x jejich xxxxxx nebo xxxx-xx x xxxxxxx odňata xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x podání opravného xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx šesti xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx včas xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x formě podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xx-xx x rozhodnutí xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůta xxxxx xxx xxxxxxx, platí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(6) Xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek x xxxxx, kdy xxx xxxxx nepřipouští, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podaný ve xxxxx x poučením, xxxx xx jej xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxx jejím xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxx předepisuje x xxxxx-xx xxx x xxxxxxx chybu x psaní či xxxxxxxx, má xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správce xxxx, který rozhodnutí xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxx xxxx základ daně x xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxx nebo hromadným xxxxxxxxxx seznamem.
(9) Xxxxxxxxx-xx xx vyměřená xxx od xxxxxxxx, xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxx, xxx žádat x xxxxxxxx lhůtě x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxx počínající xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 9, x končící xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a daně, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(11) X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx výrok xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx není xxxxxxx, bylo-li v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(12) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxx.
(13) Rozhodnutí xx vykonatelné, jestliže xxxxx xxxx xxxxx xxxxx řádný opravný xxxxxxxxxx x nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx zároveň xxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX PŘÍPRAVNÉ
§33
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňových xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění x podnikatelské xxxxxxxx xxxx začne xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, 26) xx xxxxxxx xx třiceti xxx xxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx lhůta xxxxx běžet následující xxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx dni, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxxxx podle příslušných xxxxxxxx oprávněn začít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Začne-li poplatník xxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxx dnů.
(3) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxx provozovny x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx před zrušením xxxx stálé xxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x registraci x xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx na xx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx vznikla xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x něhož je xxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxxxxxxx, nemá-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx povinnost xx xxxx xxxxxxxxxx xx poplatníky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti x xxxxxx, ze xxxxxxx xx daň xxxxxxxx xxxxxxxx sazbou.
(6) Xxx xxxxxx xxx registrační xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx subjekt povinen xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx název, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1. Jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx xx podnikatelským xxxxxxxxx, též čísla xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx podnikatelské xxxxxxxx. Xxxx uvede údaje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxx, druhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které u xx přicházejí v xxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Právnická xxxxx uvede též xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případně xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x daňových xxxxxx oprávněny jednat. Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx xx sídlem xxxx bydlištěm x xxxxxx, uvede xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zálohy. Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxx v xxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx číslo x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 6, zejména xxxxxxx-xx xxxx daňová xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, splní xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 7 xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 51).
(9) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx nemá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxx ode dne xxxxxxxx dani xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx podrobených xxxxxx.
(10) Registrace nebo xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, x xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8. Xx xxxxxxxxxxxx tiskopisu xxxx xxxxxx subjekt též xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx již xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx, xxx, x jakého xxxxxxx xxxx, xxxx bylo xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jméno nebo xxxxx, xxx xxxxx xxx registrován, a xxxx-xx xxxxxxxxxx odňata xxxx zrušena, důvody, x nichž xx xxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx rozšířit xxxxx xxxxxxxxxx xxx registraci xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(11) Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxx sdělené xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx daňový xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a doložil x xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxx xx daňový xxxxxxx xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxx. Dodrží-li xxxxxx xxxxxxx xxxx lhůtu, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx i lhůta xxxxxxx v xxxxxxxx 1, jestliže xxxxx x xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
(12) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx daňovému subjektu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x provedené xxxxxxxxxx mu xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx daňový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x dále, xxxxx xxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osvědčení xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx vyznačí.
(13) Daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx "XX" x xxxxxxxx xxxx, kterou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx u xxxxxxx osoby xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxx, x u právnické xxxxx identifikační xxxxx. Xxxx-xx obecný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(14) Xxxxxxx-xx daňový subjekt xxxxx registrační xxxx xxxxxxxxxx povinnost, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(15) Nesplní-li xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxx x registraci nebo xxxxxxxxxx zruší, xxxxxxx xxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx.
(16) Jestliže xxxxxx xxxxxxx změní sídlo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x něho dojde xx změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, oznámí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx, který vyznačí xx osvědčení omezení xxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx této xxxx xx daňový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osvědčení správci xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx bydliště, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx místní xxxxxxxxxxx na správce xxxx v místě xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx přeregistrací xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(17) Xx-xx správcem daně xxxxx xxxx, může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx omezit xxx xx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx do okruhu xxxx uváděných xxxxxxxxxxx.
(18) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x pro přidělení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních daňových xxxxxx.
§34
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx orgány a xxxxxx územních samosprávných xxxxx, xxxxx
a) xxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
b) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) provádějí xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx podléhá xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
d) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,
jsou povinny xxxxxx správci xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(2) Správci daně xxxxx údaje získané xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx. Xxxxxx získání informací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx pracovníkovi, xxxxx x xxxxx informací xxxxx, a x xxxxx, x němuž xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nejméně xx xxxx 5 xxx.
(3) Státní xxxxxxxxx xxxxxx 7) mají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrol, xxxxx xxxx xxxxx x daňovým xxxxxxxxxxx.
(4) Osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx věci, jež xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxx listiny a xxxx xxxx vydat xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Právnické osoby x fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 8) nebo x xxxxxxxx, 9) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za jejich xxxxx samostatně xxxxxxxxxx xxxxxxx 10) xxxx xx xxxxxxxx 11) x z xxxxxx xxxxx nesrážejí xxx, xxxx povinny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx, pokud u xxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 40000 Xx xx xxxxxxxxxx rok. V xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx podnikání xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxx a xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxx byla xxxxxx provedena.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení 4) jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx správcům xxxx xx xxxxxx vyžádání xxxxxx plátců xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxx xxxxxx a xxxxxx jednotlivých osob, xxxxx tyto osoby xxxxxx x přehledu xxxxx zvláštního zákona. 12)
(7) Zdravotní xxxxxxxxxx 6) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plátců xxxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x výši xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx x přehledu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 14)
(8) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx i xxxx zaplaceného pojistného x xxxxxxx pojistného xxxxxx data, xxx x těmto xxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx jsou povinny xxxxxxxx správcům xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx nebo podpory xxx rekvalifikaci vyplácenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přípravy pro xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx činnost. 43)
(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Banky a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx peněžních prostředků xx účtech a x xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 16). Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxx sdělovat jiné xxxxx, xxxxx provádějí xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx 48).
(11) Xxxxx 15) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxx o úvěrech x xxxxxxxx. 16)
(12) Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x x totožnosti xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxx x totožnosti xxxx, které mají xxxxxxxxx poštovní xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x dokladů xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(13) Xxxxxx spojů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx uživatelů xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx stanic, kteří xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(14) Pojišťovny jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušnému správci xxxx xxxx správci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pokladně do xxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výnos uvedená xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx, 32) fyzickým xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 25 000 Xx, x xx xxxxxx xxxxx xx xxxx pojistná xxxxxx, x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx-xx xx o příjem xxxxxxxxxx od xxxx. 33)
(15) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxx objednatele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.
(16) Xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xx xxxxx správce daně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx odesílatele a xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx jimi přepravovaných xxxxxxx, xxxxx x xxxxx o xxxx xxxxxxxx, množství xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxx.
(17) Xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, které xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxx xxxxxxxxxx subjektů xx sídlem xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxxxx xx subjektem xx xxxxxx xx xxxxxxxxx v zahraničí, xx xxxxx základě xxxx xxxxx ke xxxxxx stálé xxxxxxxxxx. 25)
(18) Xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob.
(19) Správci daně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx se přitom xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§34x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx
(1) Správce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxx podatelna xxxxxxx xxxx, kde xx xxxxx odevzdat xxxxxx, x xxxxxx hodiny xxx veřejnost, xx xxxxxxx xx xxxxx x něj xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxx,
x) formu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 40) a
x) xxxxx možnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosových xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 zajistí xxxxxxx xxxx xx své xxxxxx desce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§34x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 226/2002 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§34b
Xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx daňových xxxxxxxx, které pro xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx daňovém xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx posouzení xxxx být označeno xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx bylo rozhodováno,
x) xxxxxxxxxx rozhodnutí,
x) xxxxxx x xxxxx rozsah závaznosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxx vůči správci xxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxx rozhodování x xxxxxx povinnosti xx xxxxxxxx stav xxxx totožný x xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě nepřesných, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z rozhodných xxxxxxxxxxx, xxxxx nastaly xx zdaňovacím xxxxxx, xxxxx běh xxxxxxx xx uplynutí 3 xxx xxx dne, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud správce xxxx xxxxxxxxx lhůtu xxxxxx xxxx pokud xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x jednotlivé xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 3 let od xxxxx kalendářního xxxx, x němž xxxxxx xxxx rozhodnutí právní xxxx.
(7) Správce xxxx, který xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx subjekt xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx bylo toto xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx, x xxxx xx změně podmínek xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použít xxx xxxxxxxxx daňových xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§34c
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx podnětem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx nepostupuje x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx průtahů, protože
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úkon v xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxx xxxxx x soustředění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
x) xxxxx uplynula xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx správce daně xxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx úkon xx xxxxx, která xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxxxx.
(2) Nadřízený xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx správci xxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nedojde-li x xxxxxxx xxxxxxxx daně, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx 30 dnů xx xxxxxxxx podnětu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxx xxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxx rozhodne xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx příslušného správce xxxx xx xxxx xxxxxxx obvodu xxx, xxx náprava xxxx xxxxxxxxx bezodkladně.
(3) X provedených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx daňový xxxxxxx. Xx žádost xxxxxxxx subjektu xx xxxxxxx daně povinen xxxxxxxxx jej x xxx, xxxxx podklady xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxx soustředěny.
(4) Xxxxxxxx-xx nejblíže nadřízený xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx nečinnosti xxxxx xxxxxxxxx správce xxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.
§34x
Elektronické xxxxxxxxxxx informací
(1) Xxxxxxx daně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx shromažďované xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx tohoto daňového xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správců xxxx, xxxxx xx zřízena xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Tento xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x aktuálnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve schránce xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 2, xxx xx xxxxxxxxx vybaven xxx zřízení schránky, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx soustřeďovaných.
(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, 3 x 4 pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x tvaru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; x odůvodněném xxxxxxxxxx stanoví technické x xxxxxxxx podmínky, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx xxx nahlížení xx xxxxxxxx.
(3) Přístup x informacím xxxxxxxxxxxx xx schránce xx xxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo která xx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx subjekt, xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xx struktuře x tvaru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx učiní xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx plné xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx statutárním orgánem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx schránky xxxxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx správci xxxx, xxxxx xxxxxxx informace xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxx pověření umožňuje xxxxxxxx nahlížení xx xxxxxxxx. Toto zmocnění xxxx xxxxxxxx xx xxxxx uplatnit x xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx zřizuje.
§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006
§35
Ukončení xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx potřebná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx nedoplatků na xxxxx daních za xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Daňový xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx současně xx xxxxxxx x xxxxx x obchodního rejstříku xxxx xxxxxx přeměny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně, jehož xxxxxx si vyžádá. Xxxxxxxxx předložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x ukončením xxxxxxxx xx týká x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx lze xxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxx daňového subjektu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx podat nejdříve xx xxxxxxxx jednoho xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doručeno.
(5) Není-li x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx do xxx měsíců od xxxxxx podání, xx xx za to, xx xxxxxxx xx xxxxxx.
(6) Rozhodnutí x žádosti xx xxxxxxx xxxxxxxx subjektu x soudu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx živnostenskému xxxxx xxxxx xxxxxx subjektu, xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§36
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxx evidence xx xxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx všechny xxxxx xxxxxxxx se jejich xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro správné x úplné xxxxxxxx x vymáhání xxxx. X tomu xxxxx xxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxx šetření.
(3) Xxxxxxxxxxx činnost xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x daňovým xxxxxxxxx a její xxxxxxxx xx xxxxxxx x příslušném xxxxxxx xxxxxx
§37
Xxxxxx
(1) Tomu, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx povinnost nepeněžité xxxxxx vyplývající z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokutu až xx xxxxxxx výše 2000000 Xxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx uložit, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx uložení xxxxxx x nápravě x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx zejména k xxxxxxxxxx, xxxx trvání x xxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xx xxx odvolat xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx neuloží, xxx-xx použít sankci xxxxx §68 nebo xxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx sankci xxxxxxxxxxx.
(5) V řízení x uložení pokuty xxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 x xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx zákonů xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx nelze xxxxxx, xxxxxxxx uplynuly xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx zakládajícímu xxxxx xx uložení xxxxxx, xxx xxxx. Právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx promlčuje xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí.
§37x
Blokové xxxxxx
(1) Pokuta, xxxxx výše nepřesahuje 5000 Kčs, může xxx xxxxxxx xxx x blokovém xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §37 xxxx. 1 spolehlivě xxxxxxxx x pokud xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zaplatit. Xxxxx xxxxxxx pokuty x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odvolat. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxx xxxxx §37 uložit xxxxxx jen x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxxx x ukládání xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx x xxx x za porušení xxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxx xxxx stvrzenka x xxxxxxxxx xxxxxx xx místě v xxxxxxxxx.
(3) Pokutové xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx.
§37x
Xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx x částky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x částky xxxxxxxxx xxxxxxx daňové xxxxxx tak, jak xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx výši
x) 20 %, xx-xx xxx xxxxxxxxx,
x) 20 %, xx-xx snižován xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx daně, xxxx
x) 5 %, xx-xx snižována xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c), xxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daňový xxxxxxx x povinnosti platit xxxxxx v dodatečném xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx splatné x xxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání nebo xxxxxxxxxxx hlášení, xxxxxx x xxxxxx, která xx x něm xxxxxxx, nevzniká.
§38
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx které již xxxx uložena xxxxxx xxxxx §37 x xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jsou předmětem xxxxxxx a jíž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Pozastavení xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektem xxxx jeho registraci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro správné x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.
(3) Správce xxxx xxxxx daňový xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnosti x xxxxxxx mu xxx xx přiměřenou xxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx-xx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k pozastavení xxxxxxxx daňovému xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx doručení xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx lhůta stanovená xx výzvě marně xxxxxxxx, xxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Součástí xxxxxxxxxx xxxx xxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxx naložení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zkáze, xxxx-xx též xxxxxxxx x té xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx subjektu xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx doby, od xxx x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Opravné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxx činnosti se xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx asistence xxxxxx a uzamkne x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx x pozastavení xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxx klíče xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Xx-xx to xxxxx a vhodné, xxxx kromě toho xxxxxxx xxxx opatřit xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx sepíše vždy xxxxxxxx.
(9) Xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěným xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxx stát jen xx souhlasem xxxxxxx xxxx a x xxxx přítomnosti.
(11) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxx xxxxx, nese xxxxxx xxxxxxx, ledaže xx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx.
§39
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Správce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx stanovení daňového xxxxxxx x daně.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím, proti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x uspořádání, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx.
(3) Daňový xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx přijímá nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx platbách v xxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx procentem x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx subjektu x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Proti tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx x xxxxxxx x xxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uchovávat xx xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxx vyměřit xx xxxxxxxxx stanovit.
XXXX TŘETÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§40
Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxx, xxxx vzniká x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx k xxxx xxxxxxx daně vyzve. Xxxx-xx x tomto xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx, xxx xx xxxxxxx ve lhůtě xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Daňové xxxxxxxx xxxx hlášení lze xxxxxx podat jen xx tiskopise, vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušném tiskopise. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Je-li přiznání xxxx xxxxxxx podáno xxx xx technickém xxxxxx xxx, musí xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx se podává xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx povinnost xx xxxxxxx xxxxxx 18) xxx účetní xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxxx xx daňové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx šesti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období. Xx xxxxx xxx, xx-xx xxxxxxxxx plná moc x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lhůty. Xxxxx x prodloužené xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx lhůta xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx zdaňovací xxxxxx xxxxxx než xxxxx xxx, podává xx daňové přiznání xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx po xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx zdaňovacím xxxxxx xxxxxx povinnost, sdělí xxxx skutečnost subjekt xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx subjekt povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx daně xxxx na xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx přiznání, může xxxxxxx daně xx xxxxxx xxxxxxxx subjektu x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx přiznání až xx xxxxx měsíců xx uplynutí zdaňovacího xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(7) Zemře-li xxxxxx xxxxxxx dříve, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx měsíců xx xxxx xxxxx. Xx-xx právních xxxxxxxx xxxx, podá přiznání xxxxx-xxxxx z xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxx x nich xxxxxxxx xxxx, určí xxx xxxxxxx daně. Přejde-li xxxxxx nástupnictví xx xxxx, tato povinnost xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, podá xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovený xxxxxxxx daně. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx může xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zmocněnce prodloužit.
(8) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx nástupce xxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxx rozhodl, xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zániku xxxxxxxx xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxx období. Xxxxxxx xxxx může xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx.
(9) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx provede xxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx zdaňovacího xxxxxx.
(10) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx přiznání xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx roku.
(11) Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xxxxx přísluší x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je státní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za uplynulou xxxx zdaňovacího období xx konce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx x tomuto xxxxxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx posledního xxxxxxxxxxxx měsíce ve xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(12) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx v §47 xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §70 xxx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx, xx mezitím xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx subjekty.
(13) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xx sám xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, slevy, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(14) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx samostatně.
§40x
Nedoplatky x xxxxxxxxxxxx řízení
(1) Pro účely xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx uspokojení xx xxxxxxxxx, nebo
c) xxxxx přihlášené xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx v xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně, které xxxxxxx x xxxx xx účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, které nastaly xxxxxxxxxx xxxx předcházejícím xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku.
(4) Xxx xxxxxxx úpadku xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx považován xxxxxxxxxx přeplatek xxxxx §64 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx vratitelnosti přeplatku xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xx jejich přezkoumání xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx jednání xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx vydání xxxxxxxxxx, xxxx xx insolvenční xxxxxx končí. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniklého xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx v xxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, xx xxxxxxx xxx nedoplatky xxxxxxx x odstavci 1 písm. x).
§40x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 296/2007 Xx. s účinností xx 1.1.2008
§40x
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx účinnosti xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx, xx část xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto rozhodnutí x za kterou xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; o xxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx daně xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxx podání xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx řízení xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, nelze xx xxxx xxxxxxx.
(4) Ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxx, ke dni xxxxxxx konkursu x xx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx daňový xxxxxxx povinen xxxxxxxxx x současně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxxx, x přiznanou xxx zahrnout xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nevznikají xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx-xx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx podstaty z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, je xxx, xxx dosud xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx přechodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterou dosud xxxxxx xxxxxx.
(7) Xx lhůtách xxxxx xxxxxxxx 1, 4 x 6 xxxxxx xxxxxxxxx podat daňová xxxxxxxx xxxx hlášení, xxxxxxxxx vyúčtování, která xxxxxx dosud xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, x x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyúčtování x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx postupuje xxx xxxxxx daňových xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, x nichž xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x x daní xxxxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, jakož i x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxx podána.
§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
§41
Xxxxxxxxx x opravné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx vyšší xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx jeho poslední xxxxx daňová xxxxxxxxx xx xxxxxxx předložit xx konce měsíce xxxxxxxxxxxxx xx tomto xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx daňovém přiznání xxxx xxxxxxx uvede xxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxx důvodů xxx xxxx podání. X xxxx xxxxx xx dodatečná xxx xxx splatná. Xxxxxxxxx-xx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxx xxxx xxxxxxx ztrátu xxxxx xxx xxxxx xx podmínek stanovených x xxxxxxxx 4, x to xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx hlášení na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ztrátu xxxxx; xxxxxx nastávají xxxx xxxxxxxx lhůty xxx jeho xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx daňové xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxx uvedené xxxxxxx xxx jejím xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xx naposled xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to xxx ohledu, xxx xxx byla xxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 5, xxxxxxxxx výměrem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx není přípustné, xxx-xx před xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx úkon xxxxxxxxx x přezkoušení správnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, kterého xx xx xxxxxxxxx přiznání xxxx hlášení týkalo, x xx xx xx xxxx ukončení xxxxxx xxxxx. Je-li xx základě úkonu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx i v xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx dodatečného xxxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daňovým xxxxxxx. Xxxxxx subjekt xxxx být x xxxxxxx úkonu xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení xxxx daňový xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznání nebo xxxxxxx a k xxxxxxxx nebo hlášení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vyšší, xxxxx xxxxxxxx známé xxxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §54 x 55b, x xx xx xxxxx stanovené v §47 xxxx. 1, xxxx-xx zvláštním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx hlášení nelze xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx
x) xxxxxxx daňová xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx pomůcek nebo xxxx sjednána,
x) xx xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx přijatých xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxx bylo pravomocně xxxxxxxxxx v odvolání xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xx týká daňové xxxxxxxxxx, kde rozhodnutí x ní bylo xxx pravomocně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nižší xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx-xx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, sníží xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x zvýšení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx původní xxxxxx povinnosti, a xx od xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx přiznání xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení xx xxxxxxx rozdíly xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§42
§42 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Sb.
§43
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Vzniknou-li xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo úplnosti xxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hlášení x xxxxxxx písemností xxxxxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx daně xx výzvě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu určitou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Současně xxxxxxx xxxx vyzve xxxxxx xxxxxxx, aby xx x těmto xxxxxxxxxxxx vyjádřil, xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo pravdivost xxxxx řádně xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx hlášení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx následného xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx a správce xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx učiněno. Ve xxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx kratší xxx 15 dnů, x xxxxx xx x xxxxxxxxxx spojených x xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx daňový xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 4 x výsledek xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx §16 xxxx. 8.
(3) Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dnem xxxxxxx xxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx vydáním xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx.
§44
Xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx daňové přiznání xxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx daň xxxxx xxxxxxx, které má x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx, a xx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx subjekt xxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx hlášení ani xx xxxxx správce xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpokládat, xx xxxxxx subjekt xxxxxxx v daňovém xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx ve xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x daňovém xxxxxxxx xxxx hlášení xxxx xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo neúplné xxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ani xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, bylo-li x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx o úpadku xxxxxxxx subjektu x xx-xx xxx splněna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §40b xxxx. 1.
§45
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx ponese xxxxx xxxxxxxx subjektu zcela xxxx částečně xxxx xxxxx, nejsou xxx xxxxxx řízení právně xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§46
Vyměření xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx výsledků xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví správce xxxx základ xxxx x xxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx x předepsána.
(2) Xxxxx je xxxxxx xxxx nebo daň xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx daně a xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx řízení xxxxx, musí být x xxxxxxxxxxxx spisu xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxx odchýlil, xxxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx být z xxxxxxxxxxxx spisu xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx zjištěn a xxx stanovena, stalo-li xx xxx xxx xxxxxxxx nebo hlášení xxxxxxxx subjektu.
(3) Xxxxxxx-xx správce xxxx xxxxxx daně x xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx nebo které xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxx výhody xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx nebyly xx xxxxxx uplatněny.
(4) X stanoveném xxxxxxx daně x xxxxxxxx dani xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxx platebním výměrem xxxx hromadným xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx zákon xxxxx, x takto xxxxxxxxx daň xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx vypočtená xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx, xx rozdíl xxxxxxx xx xxxxxxx xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xx daně xxxxxxx x daňovém xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daňovému subjektu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x to daňový xxxxxxx výslovně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období. X tomto xxxxxxx xx xx den xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx den xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx lhůty xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx-xx daňové xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx opožděně, xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxx xxxxxxxx lhůt xxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx výměrem se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx, kdy daňová xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, ale daňový xxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxx-xx správce xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx výši rozdílu xxxx xxxx původně xxxxxxxxx x daní xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dodatečně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx není xxxxxx dodatečnému stanovení xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx splatnosti xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §63. Xxxxx postup xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxxx xxxxx daňová xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx vydá dodatečný xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx kontrole, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx platebnímu xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx daňovém xxxxxxx x na xxxx.
(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx též xx xxxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx poslední xxxxx daňová xxxxxxxxx, xxx xxxxx údaje xxxxxxx subjektem dříve xxxxxxx, x xxx, xx se ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvede, že xxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx předpisných xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
§46x
Zaokrouhlování
(1) Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx daně, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx x xxxxxx vybíraná xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx na daň xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nahoru, x výjimkou zálohy xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxx nahoru.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx přepočtu xxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxx více xxxxxxxx xx nepřípustné.
(4) Čísla xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxxxxx xxx, xx xx vypustí všechny xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaokrouhlovaného xxxxx a tato xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx číslic, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxxxxx číslice, po xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 5, xxxxxxx xxxx změny,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx větší než 5, se zvětšuje x xxxxx.
§47
Lhůty xxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx zákon nestanoví xxxxx, nelze xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx přiznat xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx uplynutí tří xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx období, v xxxx vznikla daňová xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxx xx xxxxxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Byl-li xxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, x xxxx byl xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx zpraven. Xxxxxxx x doměřit xxx však xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx od konce xxxxxxxxxxx období, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx x němž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
§48
Xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x daně xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxx xx to xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx svého xxxxx xxxxxxxx nevzdal.
(2) Proti rozhodnutím, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §43, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovení xxxxxxxx základu x xxxx, se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx i tehdy, xxxx-xx být xxxxxx xxxxxx x daň xxxxxxxxx xx přezkoumány xxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx v xxxxxx pak x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) číslo xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavem xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
e) xxxxx důkazních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx namítán xxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) navrhované xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxx podat xx xxxxx třiceti xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti němuž xxxxxxxx směřuje, není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti, xxxxx xxxxxxx xxxx odvolatele x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, ne xxxxxx patnácti xxx. X xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §49 odst. 2, xxxxx xx xxxxx xxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx náležitostí, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zamítnutí, xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx. Vyhoví-li xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx se xx xx, že xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxx x xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx výzvě, xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxx zastaví. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Nemůže-li xxxxxxx xxxx posoudit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx.
(7) Do xxxx, xxx xx x odvolání xxxxxxxxxx, xxxx odvolatel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pozměňovat.
(8) Xxxxx-xx xxxxxxxxx odvolání xxxx, nemůže xxxxx x xxxx věci xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx odvolací xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x zpětvzetí xxxxxxxx xxxx být podáno xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx x době xx podání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x řízení úkony, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x lze xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx kterému xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx moci.
(9) Příjemce xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx odvolací xxxxx; xxxx vzdání xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx moci.
(10) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx x xxxx, vyrozumí x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxx daňové xxxxxxxx x xxxxx xx, xxx xx k xxxxxxxx odvolání x xxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x dalším xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx změna či xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx z rozhodnutí x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx současně xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.
(12) Xxxxxxxx nemá xxxxxxxx účinek, xxxxxxxxx-xx xxxxx nebo zvláštní xxxxx jinak.
§49
Postup xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxxx xx odvoláním xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, pokud xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx, že xx xxxxxx pouze xxxxxxxx. Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) je xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxx xx stanovené xxxxx,
c) je xxxxxx xxxxxx x xxxx nepříslušnou.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x) až x) xx xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx správce xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx samé xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxx nerozhodne, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx odvolacímu xxxxxx k xxxxxxxxxx.
(5) Předkládací xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxx údaje:
x) xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) shrnutí xxxxxxxx doplněného xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
§50
Xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) O odvolání xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxx ministr financí Xxxxx republiky na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx napadené xxxxxxxxxx vždy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Vyjdou-li xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sice xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx podstatný xxxx xx výrok xxxxxxxxxx, lze x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vázán návrhy xxxxxxxxxx, a může xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x neprospěch xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx anebo xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vad xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx přiměřené xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí podle §49 xxxx. 2, xxxxx věc x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pokyny pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx prvního stupně, xxxxx xx právním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) X xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx přiměřeně x §43.
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dani stanovené xxxxx pomůcek nebo x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zákonných xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovení xxxx. Xxxxxx-xx odvolací xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx-xx, že xxxx x správce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx s odůvodněním x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx prvního xxxxxx.
(6) Odvolací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx při rozhodování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5, rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, jinak xxxxxxxx zamítne.
(7) Xxxxxxxxxx x odvolání xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x plném xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxx odvolací xxxxx xxxxxxxxx xx všemi xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§51
Stížnost
(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x správnosti xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxx xxx xxx, xxx žádost xxxxxxx, x v téže xxxxx případnou chybu xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx bydliště, a xx xx třiceti xxx xxx dne, xxx poplatník xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx daně x stížnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxx být xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx poplatník i xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx.
§52
Xxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
(2) Námitka xxxx xxx xxxxxx písemně xxxx xxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx x xxxxx dozvěděl, x xx x xxxxxxx daně, xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x nich x xxxx rozhodnutí xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.
§53
Xxxxxxxxx
Xxxxx postupu xxxxxxx xxxx při placení x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
§54
Obnova řízení
(1) Řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx povinnosti, xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x řízení x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxx učiněno xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx otázky x xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xx dodatečně x xxxxxxxxxxx skutečnostech, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx procesní xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxx.
(2) Žádost x xxxxxx xxxxxx xx podává x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx rozhodl x xxxxxx stupni.
(3) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx se xxxxxxx prokazatelně xxxxxxxx x důvodech xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zaniká xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx povolit xxxxxxxxx x předešlý stav.
(4) V návrhu xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx uvedeny xxxxxxxxx svědčící x xxxxxxxxxx xxxxxx a x dodržení xxxx.
(5) Xxxxxx-xx místní xxxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx rozhodoval, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx podává x xxxxxxx daně, xxxxx xx místně xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx.
§55
Xxxxxx xxx xxxxxx řízení
(1) Obnovu xxxxxx xxxxxx xxxx nařídí xxxxxxx xxxx, xxxxx xx věci rozhodl x xxxxxxxxx stupni.
(2) Xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx nařízení xxxxxx xxxxxx má xxxx takto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účinky xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx vydaného v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zajišťovací xxxxxxx.
(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhoduje x xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xx nařizuje xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx příslušný v xxxx xxxxxx návrhu.
(4) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vysloví, v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx na povolení xxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, s xxxx xxxx xxxxxx řízení, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Pokud daňový xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx zanikl xxx xxxxxxxx nástupce x ručitel již xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx uhradil, xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx rozhodnutí mají x xxxxxxx řízení x povolení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(5) Proti xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx odvolat. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxx zamítnuta, xxx xx proti xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxx stupni; xxxxxxx-xx x obnově xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxx názorem.
(7) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx jednotlivé úkony xxxxxx dotčeny důvodem, xxx xxxxx xx xxxxxx řízení povoluje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x platnosti.
(8) Xxxxx rozhodnutím xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ruší, xxxxx xx ho důvod xxxxxx řízení xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx věci xx xxx xxxxxxx.
(9) Xx-xx obnova řízení xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx řízení stejné xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xx xxxxxxx a xxxxxx subjekt, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, kterého xx xxxxxx týká. Xxxxx xxxxxx subjekt zemřel xxx dědice, xxxx xxxxxx xxx právního xxxxxxxx x ručitel xxx xxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
§55x
Prominutí xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx daň zcela xxxx částečně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonů. U xxxxxxxxxxxxx daně xxx xxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X tomuto xxxxxxxxx může dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k provádění xxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxx daně. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx důvodů x xxxx daně, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx žádost x xxxxxxxxx xxxx zamítnuta, xxx novou žádost xxxxx nejdříve xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxx nemohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxx bude xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx o žádosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx němu xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňových xxxxxxxx, lze je xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx správci daně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveného zvláštním xxxxxxxxx.
§55b
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx povinnosti může xxx xxxxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx došlo xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, nahrazeno xxxxx xxxx změněno. Shledá-li xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx pro povolení xxxxxx přezkoumání xxxxxx xxxxxxx, přezkoumávané xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx let xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxx nabylo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx lhůtu xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x předešlý xxxx.
(3) Žádost x přezkoumání podává xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xx xxx přezkoumáno. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx povinnosti xxxx dát xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jakmile xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx dány xxxxxxx podmínky.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně, x xxx-xx x xxxxxxxx xxxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zvláštní komise.
(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx nebo nařízení xxxxxxxxxxx se doporučuje xxxxxxxx subjektu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, x je-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povoleno xxxx nařízeno, xx xxxxxxxx účinky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xx xxxxx právním xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx šedesáti xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx.
§56
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxx správce daně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx žádost xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud
a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x počítání, xxxxx xxxx jinému xxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx daně x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx x tomto xxxxxxx stanovena xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx různě xxxxxx, zruší xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx povinnosti xx opraví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxx přiměřeně x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx právo xxx vyměřit xxxx xxxxxxx.
(5) Proti xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§56x
Použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků
(1) X řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx vychází z xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx existujícího v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opravného prostředku.
(2) Použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx páté xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx rozhodnutím xxxxxxx daně, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahájit xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, probíhá-li xxx x něm xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx.
(3) Proti xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxx §43, která xxxxxxxxxxx stanovení daňového xxxxxxx a xxxx, xxxxx uplatnit xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek. Xx xxxxx x tehdy, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxx a daň xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxx ohledu xx xx, xxx v xxxxxx pak k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx dojde.
(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxx x řádných xxxx xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx, nelze toto xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxx zákona.
(5) Ustanovení odstavců 1, 2 x 4 xx nepoužijí xxx xxxxxxxxx §55a.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXX
§57
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx dlužníkem xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx daň xxxxxxx.
(2) Xxxxxx povinnost xxxxxx okamžikem, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zakládající xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx smrtí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx.
(4) Daňová xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx přechází xx xxxxxx xxxxxx nástupce.
§57x
Xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx 52) povinnost xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stanoví xxxxx x jeho úhradě. Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx ručitele vyzvat xxxxx xxxxx, nebyl-li xxxxxxxxxx uhrazen xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx dlužník x xxxx úhradu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx uhrazen ani xxx vymáhání, pokud xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx by bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx správce daně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně, k xxxxxx xxxxxxx nedoplatku xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx ručitel xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že
x) xxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,
x) ručení xxxx xxxxxxxxx ve větším xxx zákonem stanoveném xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
d) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Ode xxx, xxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, k xxxxxx xxxxxxx nedoplatku xxx xxxxxxx vyzván.
(4) Xxxxxxx-xx ručitel xxxxxxx promlčení vymahatelnosti xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxx uplatnil xxxxxx dlužník; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daňovém xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx-xx na xxxxxx xxxxxxxx povoleno xxxxxxxxx xxxxxx nedoplatku xxxx xxxx úhrada ve xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx tuto xxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx xx spisu xxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xxxx, po xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x rozsahu xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx daňového zákona 53). Xx xx xxxx xx právo xx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx x xxxx nedoplatku, xx xxxxx xxxx. Ručiteli, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx o úhradě xxxxxx nedoplatku.
(7) Xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx při xxxxxxx xxxx procesní xxxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx, xxxxx x oprávnění xx zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 4 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx úhradu nedoplatku xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx nebo zčásti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatku, xxxxx xxx xx dni xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx uhrazen, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx rovnající xx částce, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx převede přeplatek xx případný nedoplatek xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx nedoplatek, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx zbývající část xxxxxxxx poukáže xxx xxxxxxx do 30 xxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx v případě, xx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx ručitel xxxxx xxxx zčásti uhradil.
§58
Příslušenství xxxx
Příslušenstvím daně xx rozumí xxxxxx, xxxxxxx xxxx, náklady xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x pokuty xxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx daně, s xxxxxxxx pokut, sleduje xxxx daně, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx daně, k xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§59
Xxxxxx xxxxxxx xxxx
(1) Xxxx xx platí xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx, xx kterou daň xx xxxxxx určena. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxx xx správce xxxx na osobní xxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxx xx výši, x jaké mu xxxx xxxxxxxx na xxxx x xxxxx xxxx.
(2) Správce xxxx xxxxxx platbu xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx správce xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xx přiměřené, xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx správce xxxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx, zaúčtuje platbu xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx, kdy byla xxxxxxxx. Neodpoví-li daňový xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx se xxxxxx zaeviduje; v xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx platby xxx, kdy xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xx xxx. X xxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, než xx jakou xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx správce daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.
(3) Daň xxx platit
a) xx příslušný xxxx xxxxxxx daně vedený x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx platby xx xxx x xxxxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx daně xx xxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxx přesáhnout xxxxxx 500 000 Xx; xx xxxxxxxx xxxxxx xx správce xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx úředníku xxx xxxxxx exekuce, xxx-xx x platby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx x exekučním xxxxxxx nařízeno jinak,
3. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx předpis; xxxxx xxxxxxx xxxx, u xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx kolkovými xxxxxxxx, je xxxxxxx xxx přiměřenou zásobu xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx jiné dani.
(4) Kolkové známky xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zejména xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x xxxxx budou xxxxxxxx, jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx.
(5) Úhrada xxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx povinností x tomto xxxxxx
x) xxxxxxx řízení,
x) xxxxxx x xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dani,
x) xxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxx.
(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
x) xxxxxx nedoplatky xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx nedoplatky xxxxxxxx xxx vymáhání,
x) xxxxxx nedoplatky xxxxxxxx xx základě přihlášení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) běžné platby xxxx xx xxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx §40a odst. 1 xxxx. x).
(7) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx není provedena xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx s ní xxxxxxx způsobem, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx tomu, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx provedena xxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxx banky, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx nebo držitele xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx v den, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx správce daně; xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, lze xxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx nižší xxx 50 Xx. Xxxxxxx xx postupuje, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxx úhradě x xxxx-xx současně xxxxxxx xxxxxx nedoplatek. Xxxxx-xx žádosti xxxxxxx, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx platbě x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx úhradu xxxxx daňového xxxxxxxxxx xxxx x důsledku xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§60
Xxxxxxxxx xxxx x povolení xxxxxxx
(1) Na xxxxxx xxxx správce xxxx povolit daňovému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zaplacení xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x vážnou újmou xxxx není-li x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx celý xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx najednou.
(2) Xxxxxxxxx daně lze xxxxxxx také u xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx posečkání xxxx x povolení xxxxxxx xxxx být xxxxxx xx xxxxxxxx. Po xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx posečkání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 7.
(4) Xxxx-xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx úrok x xxxxxxxx xxxxx §63 x xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx na dobu xxxxx, než xx xxxxx, x níž xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(6) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx splátek xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx z odložené xxxxxx ve výši xxxx sazby xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x sedm xxxxxxxxxxx bodů, xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxx posečkání x x výši xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx méně xxx 50 Kč.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvolání.
(8) U xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x platební povinnosti xxxxx §1 xxxx. 4 xxxx z xxxxxxxx xxxxxx nevzniká.
§61
Xxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xx
x) x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, kdy dojde x připsání xxxxxx xx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx
x) x xxxxxx x xxxxxxxxx prováděné u xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx přijal xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, platí xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx tehdy, pokud xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nebo xx xxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků pro xxxxxxxx nápravy, x xxxxxxxx čehož byla xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx příslušný xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxx informaci x xxx, kdy došlo x xxxxxxxx částky xx účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx identifikátoru 57).
(4) Xxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxx přijal xxxxxx k úhradě xxxxxxxxx xxxxxxxx, ji xxxxx k provedení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx, xx 2 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxx; pro xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx uplatní xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx držitel xxxxxxxx licence xxxxxxxx xxxxx podle odstavce 4, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx ve xxxx dvojnásobku xxxxxxxxx xxxxx stanovené Českou xxxxxxx bankou platné x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději převést. Xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx úrok, xxxxx xx uhradí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx lhůt podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
§62
Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x z xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
(2) Výše xxxxxx x platební xxxxxxxxxx xx evidována xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poukazů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisných a xxxxxxxxx poukazů.
(3) Xx xxxxxxx straně xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx předpisy x xxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx poukazem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinnost, xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x odpisných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx stavem zaevidovaným xx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx a xxxxxx daně jsou xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxx doklady xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx. Xxxxxx daně xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx poukazů, xxxxx xxxx evidovány x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxx vydaných xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx straně se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxx alespoň xxxxxx vymožen, xx xxxxxxx na podrozvahových xxxxxx. Xxxxxxxxxx evidované xx podrozvahových xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vymáhat, xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úkon, xxxx xx promlčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) X xxxxx xxxxxxxx xxxx xx daňovým dlužníkům xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx předchozích xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxx uplatňované jednorázově.
(9) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z evidence xxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(10) Tiskopisy xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x nim vydá xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpočetní xxxxxxxx xxxxx provádění xxxxxxxx daní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem.
(11) Částky na xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx podle §71 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 6 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu x xxxxxxx xxxx.
§63
Úrok x xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx daň xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx vzniká povinnost xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx prodlení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx splatnosti xx xx xxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx bodů, xxxxxx xxx xxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxx xx uplatní xxxxxxx xx 5 xxx xxxxxxxx.
(3) Úrok x prodlení je xxxxxxx dnem, xx xxxxxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx do xxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx účtu xxxxxxx v xxxxxxx, xx je daňový xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx tento xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Úrok x prodlení se xxxxxxxxxxx x daňovému xxxxxxxx nevzniká xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, nepřesáhne-li x úhrnu x xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jedno zdaňovací xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxxxx daní xxxxxx 200 Kč.
(5) Úrok z xxxxxxxx u záloh xx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxx ke dni, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx daně xx xxx zaevidování xxxx xxxxxx na úrok x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, kde xx tato xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumět x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vyžaduje-li xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dlužníka.
(8) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nedoplatku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxx xxxx xxxxx do xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(9) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xx platební xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 4 úrok x xxxxxxxx nevzniká.
§64
Xxxxxxxxx x xxxx
(1) Xxxxxx plateb xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx xxxx xxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dani, u xxxxx přeplatek xxxxxx. Xxxxxx přeplatek xx xxxxxxx x xx xxxxxx daňového xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dlužníka x jiného xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx x to xxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx došel xxxxxxx xxxx, x něhož xx xxxxxxxx daňový xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx nároku na xxxx xxxxxxx. K xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nedoplatků, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; pokud xxxx xxxxxxxxx uplatněn xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vykonatelný xxxxx nedoplatků xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nedoplatků. Xxxxxxxxx nelze vyhovět, xxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx evidovaných x xxxxxxx xxxx, x xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx přeplatek, xx přednost. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx vyrozumí. Xx den xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) X použití xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxx xxxxxx xxx, xxxxx následuje po xxx vzniku xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx daňový xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, přeplatek xx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxx 50 Xx x nemá-li současně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiné dani x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx, x xx xx třiceti xxx xx doručení žádosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Nemá-li xxxxxx dlužník xx xxx podání xxxxxxx x správce xxxx xxxxxxxxxx přeplatek, běží xxxxx xxx jeho xxxxxxx xx xxx xxx následujícího xx xxxx vzniku, xxxxx xx xxx stane xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Nevznikne-li xx této xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx. Za xxx vrácení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx den, xxx xxxxx x xxxxxxxx x účtu xxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledek xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxx xxxxxxxxxx x žádosti x současně xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dlužníkovi xx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx po dni xxxxxxxx xxxxxxx správci xxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxx dlužník, jehož xxxxxx xxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx daňového xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx, x xxxx xx xxxx pravomocným poslední xxxxxxx xxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxx přeplatku xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx žádosti do xxxxxxxx dnů, x xxxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx zaplatit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx výši xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx první xxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx přeplatek xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vrací xxx žádosti, xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx daňovému dlužníkovi xxxx x xxxxxxxxx xx výši xxxx xxxxx stanovené Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x 14 xxxxxxxxxxx xxxx, platné xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Úrok xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxx zákonné lhůty xxx jeho xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx zaviněním xxxxxxx daně, běh xxxxxxx xxxxx počne xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xx počátku xxxx xxxx lhůty xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3; xxxxx xxxxx xx xxxxxx přeplatku xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx daně, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx následujícím xx xxx úhrady daně, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud by xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníkovi xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně, 20) xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx škody xxxxxxxxxx. Úrok xx xxxxxxxx, činí-li xxxx xxx 50 Kč.
(7) X xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx podle §21 xxxx. 7 x §43 odst. 3.
(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§65
Xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku
(1) Xxxxxxx xxxx může xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nedoplatek, xxxx-xx by xxxx xxxxxxxxx vážně ohrožena xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx nedoplatku xxxxx x hospodářskému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx by výnos x jeho likvidace xxx pravděpodobně xxxxx xxx jím xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Splnění xxxxxxxx pro uplatnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxxx. Správce daně xxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxx nedoplatku. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx nedoplatku xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nedoplatku xx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dlužníkovi xxxxxxxxx.
(5) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§66
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
(1) Daňový xxxxxxxxxx xxxx odepsat xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podnětu, je-li xxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vymáhán xx xxxxxxx dlužníkovi x xx xxxxxx osobách, xx xxxxx xxxx xxx vymáhán, xxxx xxxxxxx-xx by vymáhání xxxxxx k xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx by náklady xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx sice xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) O xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx dlužník xxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxx xxxx, dokud xxxx vybrání xxxx xxxxxxxxx.
§67
Xxxxxx
(1) Xxxxxx je xxxxxxx platba xx xxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poplatník xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx toto xxxxxx xxxx ještě xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zálohy na xxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zvláštním zákonem xx xxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxxx,
x) na základě xxxxxxxxxx xxxxxxx daně.
(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx daň xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx výše xxxx.
(4) Závisí-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výše xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíc xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x stanovení xxxx.
(5) V xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx subjektům xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx stanovit xxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx rozhodnutím xxx xxxxx xxxxxxxx.
§68
Xxxxxxx xxxx
Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx hlášení x xxxx podáno xxxx, může xxxxxxx xxxx zvýšit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x 10 %, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.
§69
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx. XX zákona x. 346/2010 Xx., bod 14
(1) Daň xxxx xxxxxx na zjištění xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx. Xxxxx tyto xxxxxx xxxxxx nebyly xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ve stanovené xxxxx, předepíše xxxxxxx xxxx plátci xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx placení. Xxxxxxx xxxx může v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx odvod sražené xxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx daně xxxx xxxxxxxx-xx xxx xx stanovené xxxx, x xx ani xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxx xx xx sražení xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx plátcem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx uvedení x odstavci 1 xxxxxx vždy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx lhůty, x xxx xxx plátce xxxx xxxxxxx podat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hlášení. Pokud x některé xxxx xxxx stanovena povinnost xxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx třiceti xxx xxx xxx, x xxxx xxx plátce xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odvést xxxxxxxx xxxxxxx povinnost.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porovnáním x údaji ve xxxxxxx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, případné xxxxxxx xxxxxxx, xx spolupráci x xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx; xxxx xxxxxxx nepodléhají xxxxxx xxxxx §37b xxxx. 1 písm. x).
(4) Xxxxx-xx x předepsání xxxx xxxx úhrady xx xxxxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx, xxxxxxx předepsaná xxxxxx penále xxxxx §37b xxxx. 1 xxxx. x).
(5) Xxxx x prodlení xxxxx §63 x xxxx vybírané xxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx prodlení, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx plátci xxxx x přímému xxxxxxx xxxxxxxx daně, je xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx zajištění xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx placení.
§70
Promlčení xxxxx vymáhat xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx a vymáhat xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx šesti xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxx úkon xxxxxxxxx x vybrání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx let xxxxxxxxxx xx xxxxx roku, xx kterém se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x 5.
(3) X xxxxxxxxx xx přihlédne xxx xxxxx, je-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a jen x xxxxxxx uplatňované xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudním xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx, x xx xx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx; lhůta rovněž xxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení 55).
(4) Xx-xx daňový xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx věcech, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx věřitel xxxxxxx v držení.
(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx zajištěn xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx po xxxxx zápisu proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx promlčení nedoplatku.
§71
Zajištění xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxx
(1) Je-li xxxxxxxxxx obava, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nestanovené daně xxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nedobytná xxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx obtížemi, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx důvodů, xxx xxx pokládá xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx příkaze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx částku xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx účet xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jiné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx provedené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx odvolat. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx třiceti xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx. Pro zajištění xxxxxx lze xxxx x přeplatku na xxxx xxxx podle §64 xxxx. 2.
(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ohrožené xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vlastních xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, může xxxxxxx xxxx vyzvat xxxxxx xxxxxxx, aby xx třídenní xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xxx prozatímní xxxxxx xxxxxxxx základu x xxxx.
§72
Xxxxxxxx xxxxx
(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx oprávnění xxxxx §15. V xxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx zákon nestanoví xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, její xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva.
(3) Xxxxxxxxxx o zřízení xxxxxxxxxx práva může xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx daňového xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx evidované x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x k xxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxx, vzniká doručením xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě tomu, xxx xxxx veřejný xxxxxxx.
(6) Správce xxxx xxxx xxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx, odlišného xx xxxxxxxx dlužníka, xxxxx xxxxxxxxxx xx zajišťován, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x převzetím xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Neuhradí-li xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx daně xx xxxxxxxx xx xxxxxxx postupem xxxxx §73 x 73a.
(8) Xxxxxxxx právo xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxx zaniká xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx xxxxx.
§73
Xxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatků
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx dlužník xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx lhůtě, xxxxx xx správce xxxx, xxx xxxxxx nedoplatek xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, x upozorní xx, xx po uplynutí xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxx bez xxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx. Xxxxx výzvě xx xxx xxxxxxx xx xxxxx patnácti xxx. Xxxxxxxx nemá xxxxxxxx účinek.
(2) Xxxxxxxx xxx zahájit x xxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebezpečí, xx účel vymáhání xxxx zmařen, nepřistoupí-li xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, daňovou xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxxx xxx soud xxxx soudního exekutora. 35)
(4) Exekuční xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx exekuci xx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xx ukládá peněžité xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx označení xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, druh xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx x původní splatnosti xxxxxx daně, den, x němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx sestavován x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxx na
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxx, jiné odměny xx závislou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx příjem, důchody, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, stipendia xxxx.,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx,
d) prodej xxxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxx daňové exekuce xx použije xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx. Xxxxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx způsoby xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
(8) Exekuční xxxxxx xx doručuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx jsou exekučním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx tyto xxxxx xxxxx xxxxx němu xxxxx xx patnácti xxx námitky. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který exekuci xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(9) Xxxxx rozhodnutí xxxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx, x posečkání xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx úplné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zachovány.
(10) Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxx vymáhání, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, výši xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx ještě xxxxxxx xxxx, zruší ji xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňovému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, 20) xxxx xxxxx než xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx se na xxxxxx xxxxxxxx škody xxxxxxxxxx. Úrok xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxx 50 Xx.
§73x
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Exekuční xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx exekuce xxxxxx xxxxxxxxx neoprávněně.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx záleží xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x za xxxxx xxxxxxx, jednak v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Hotové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx svého xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx jejich xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Náhrada xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2 % xxxxxxxxxx nedoplatku, xxxxxxx xxxx 200 Kčs. Xxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx jenom xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx výkon xxxxxxx xxxx 2 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 200 Xxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx stokoruny xxxx.
(6) Dlužník xx xxxxxxx k úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zabavení xxxxx xxxxxxxx 3 vždy, xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx pověřený xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dlužníku xxxx jeho zástupci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x sepsal xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jakmile xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) U xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx dlužník xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx vždy, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx a byla xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxx, i xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx výši do xxxxxxx dnů ode xxx, xxx mu xxxxxx výše byla xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx xxxxx §52. Xxxxxxx xxxx, xxxxxxx svědčí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx zadržet xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx výši, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(10) Týká-li xx xxxxx zabavení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, rozvrhuje xx xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx vymáhaných xxxxxxxxxx.
(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 se vymáhá xxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx provádí.
(12) Xxxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx exekuční xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xx tyto xxxxxxxx náklady uspokojit xxxxx x osobního xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ K XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX
XXXXX XXXXX
XXX X XXXXXXX XXXXXXX
§74
§74 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 255/1994 Xx.
§75
§75 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 255/1994 Xx.
§75x
§75x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 255/1994 Xx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXXX XXXX
§76
§76 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 61/1997 Xx.
XXXXX XXXXX
XXX X XXXXXX
Xxxxx xxxxx
Společná xxxxxxxxxx
§77
§77 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Sb.
§78
§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§78a
§78a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Sb.
§79
§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Sb.
§80
§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§81
§81 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
Oddíl xxxxx
Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
§82
§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§83
§83 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/1994 Sb.
§84
§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§85
§85 xxxxxx právním předpisem x. 255/1994 Xx.
§86
§86 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 255/1994 Sb.
§87
§87 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/1994 Xx.
§88
§88 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/1994 Sb.
§89
§89 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 35/1993 Xx.
§90
§90 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 35/1993 Sb.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx ustanovení
§91
§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 35/1993 Xx.
HLAVA XXXXXX
XXX X XXXXXXXXXXX
§92
§92 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/1993 Xx.
Účinnost xx 1.6.1993 do 31.12.1993 do xxxxxx x. 315/93 Xx.)
§93
§93 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/1993 Xx.
HLAVA XXXX
XXXXXXXX XXX
§94
§94 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/1993 Xx.
§95
§95 xxxxxxxx právním předpisem x. 302/1993 Xx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, ZMOCŇOVACÍ, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX
§96
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx Xxxxxx republiku xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxx
x) ve xxxxxx x zahraničí xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) rozhodnout xx sporných případech x xxxxxxx zdanění, xxxxx xxx x xxxxxx subjekty se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zahraničí.
§96a
(1) Xxxxx správce xxxx xxxxxxxx daně, xxxxx xxxxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx, převádí xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, která xxxxxx xxxxx dnem, xxx xx xxxx prostředky xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx daňovou xxxxxxxxx, x končí xxxx xxxxxxxxxx ministerstvem. 22) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xx možno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx daňového dlužníka x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, přeplatek xxxx xxxxxx z prostředků xxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nedoplatku platí xxxxx stanovené x §64; příjemci xxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx celkové xxxxx xxxxxxx nejméně 10 xxx. Xx-xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dosud nepřevedených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx svém běžném xxxxxxx příjmu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx přeplatek přímo x xxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Bude-li xxxxxxxxx vrácen po xxxxx stanovené x §64, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrok ve xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, zvýšené x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxx příslušného kalendářního xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Došlo-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxx stanovené v xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, přizná x xxxxxx správce xxxx příjemci prostředků xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx být xxxxxxxxx vrácen xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příjmu. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zúčtuje xxx xxxxxxxxxx převodu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx účet.
(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x upuštění xx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxx na xxxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx §1 xxxx. 4.
§97
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sedmé xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§98
(1) Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Slovenské xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx či osvědčována xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jaká xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx příslušnosti, xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx plnění xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Dojde-li x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a nebudou-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx republiky. Xx-xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx registraci xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx požádat o xxxxxxxxxxx registrace xxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx vzájemnosti.
§99
Při xxxxxx xxxx se xxxxx č. 500/2004 Sb., správní xxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §175 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§100
Ministerstvo xxxx obecně závazné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §30 odst. 4, §42 odst. 15, §55a xxxx. 2, §59 xxxx. 4, §62 xxxx. 10, §73 odst. 7, §76, §80 xxxx. 2 x §83 xxxx. 1, §88 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 2.
§101
Tento xxxxx xxxxx x xxx řízení zahájené xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx procesních xxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx však xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zůstává x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§102
(1) Xxxxx zákon xxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x nich xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx sankcí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxx x vyměření xxxx xx xxxx, xxxx x příjmů x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, daně z xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, důchodové xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xx xxx 1992 a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
a) §12 xx 19 zákona x. 76/1952 Xx., x xxxx xx xxxx,
b) §9 xx 18 xxxxxxxx x. 161/1976 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx o xxxx xx mzdy,
c) xx. XX vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 86/1984 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xx úseku daní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
d) xx. I body 28 xx 35 xxxxxxxx č. 72/1991 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxxxxx x. 161/1976 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxx xx mzdy, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,
e) xx. X xxxx 21 xx 24 xxxxxxxx x. 49/1992 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx vyhláška x. 161/1976 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x dani xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. X/1-7&xxxx;393 ze xxx 15.5.1987 x xxxxxxxxx xxxxxxxx opožděného xxxxxxxxxx xxxxxxx o počtu xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx daně ze xxxx,
x) §5, §9 xx 12 xxxxxx x. 36/1965 Xx., o dani x xxxxxx z xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 160/1968 Xx.,
x) §6, 11 xx 13 xxxxxxxx x. 184/1968 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
i) xxxxx č. 143/1961 Xx., ve znění xxxxxx x. 129/1974 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zemědělské xxxx x příspěvku xx sociální xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx x některých xxxxxxx xxxxxx x. 143/1961 Xx., x xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx x. 144/1961 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 143/1961 Xx., o domovní xxxx,
x) vyhláška x. 14/1968 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 101/1976 Sb.,
x) xxxxxxxx xxxxx č. 82/1978 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x byty x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx č. 579/1990 Xx., o xxxxxxx na xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1991 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) §17 x 20 xxxxxx x. 389/1990 Xx., x xxxx x xxxxxx obyvatelstva,
o) §25 xxxx. 1 xx 4, 6 xx 8 a 12 x §32 xxxx. 1 xxxxxx x. 172/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx,
x) §14 odst. 1 až 4 x 9 a §18 odst. 1 xxxxxx x. 157/1989 Xx., o xxxxxxxxx xxxx,
x) §14 xxxx. 1 až 4 x 8 x §18 odst. 1 xxxxxx x. 156/1989 Sb., x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Ustanovením §63 odst. 2 xxxx xxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 146/1984 Xx., x notářských xxxxxxxxxx.
§102x
Xxx xxxxxxxxx záloh x xxxx 1993 xx xx poslední známou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxxxxxx
x) x daně z xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxx daňová xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 76/1952 Sb., x dani xx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xx zahraničí xxxxxxxxx xx základě přiznání, xxxx xxxxxxxx známá xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx č. 389/1990 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákona x. 36/1965 Xx., x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 157/1989 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,
x) x xxxx x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 156/1989 Sb., x odvodech xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 157/1989 Sb., x důchodové xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx č. 172/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§102x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 35/1993 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1993
§102x
Zjistí-li xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx k dani (xxxxxxxxxx) za rok 1992 a 1993, xx xxxxxx povinnost x daně x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx daně, u xxxxxx xx státního xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx x dani (xxxxxxxxxx), xxxx xxxxx xxxxxxxxx přiznání x xxxx (vyúčtování) na xxxx nižší daňovou xxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 1994. X případě přeplatku xx xxxx se xxxxxxxxx xxxxx §64.
§102x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 323/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994
§103
Xxxx-xx xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx zaregistrované x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxx tohoto xxxxxx xx 30. xxxxxx 1993.
§103x
Odpočet xxxx x obratu, xxxxxxx x uplatnění xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx přechodu na xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §51 x 52 xxxxxx ČNR x. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přesáhne x plátce xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kčs, vrátí xx x xxxxxxx xxxx 1993 buď xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx částkách xxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daně. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx bez xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na úhradu xxxxxxxxxx xx jiné xxxx téhož xxxxxxxx xxxxxxxx.
§103a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 35/1993 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1993
§103b
(1) Xxxxx jsou převáděny x xxxx 1993 xxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx prostřednictvím České xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxx, převést uhrazovanou xxxxxx bance, u xxxxx je veden xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx pracovních xxx xxxx, xxx xxxx platba x xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx prokazatelně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx plnit oznamovací xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx daňového dlužníka xxxxx §61 odst. 2, xxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1993 xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxx připsání xxxxxx xx xxxx správce xxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx dlužníka x x xxxxxxx xxxxxxxxx.
§103x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 35/1993 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1993
§104
(1) Xxxxxxx xxxxxx vydané xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx v zákoně x. 105/1951 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x platnosti x po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsob x xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§105
Xxxxxxxxxx x xxxxx vyživovaných xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 76/1952 Sb., x xxxx ze xxxx, x prováděcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ministerstva xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/1976 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxx xx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx od účinnosti xxxxxx zákona.
§106
Zrušuje se
1. §27 xxxx. 1 písm. x) zákona České xxxxxxx rady č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx,
2. §4 xxxx. 1 xx 4 zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxxx ministerstva xxxxxxx č. 16/1962 Sb., x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č.j. 154/22334/76 xx xxx 9.11.1976 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k povolování xxxx na penále xx opožděné nebo xxxxxxx platby xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zemědělské výrobě,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx č.j. 154/3021/81 xx xxx 16.2.1981 x xxxxxxxx xxxxxxxxx krajských finančních xxxxx x povolování xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odvodů xx xxxxxx zemědělské xxxx zemědělské xxxxxx.
§107
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.
Xx. IV
1. Ustanovení xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx 1993 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx daň xxxxxxx zvláštní xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx, 1) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx X bodů 5 x 8, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx účinnosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx XX bodu 13 xxxxxx xxxxxx xxxxx xx 1. xxxxxxxx 1993 xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx za 1. xxxxxxxxx roku 1993.
2. Ustanovení x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx organizací xxxxxxxxx x §18 xxxx. 3 xxxxx xx. X xxxx 18 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx příjmy dosažené xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/1993 Xx. x účinností xx 1.6.1993
Čl. II
Xx všech xxxxxxxxx, xxx xxxxx předpis xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona, uplatní xx od jeho xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 1993 xxxxxxxxxx §63 xxxx. 2 x 3.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 323/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.12.1996
Xx. VIII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx, který xxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx příjmení druhého xxxxxxx, xxxx xx 31. prosince 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Věci, xxxxx ke dni 1. xxxxx 1998 xxxxxxx bezpodílové xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx vznikly xxxx 1. xxxxxx 1998 x které xx podle xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, se stávají xxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx předpisy mluví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, rozumí xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx x xxxxxx xx považují xx 1. srpna 1998 xx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx o xxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxxxxx x poručníci.
4. Církvemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx x rodině xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 308/1991 Sb., o svobodě xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx řídí i xxxxxx vztahy xxxxxxx xxxx 1. srpnem 1998; vznik těchto xxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1998 xx xxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/1998 Xx. x účinností xx 1.8.1998
Čl. X
1. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx rozsah xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx účinky xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx x po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Uspokojení xx xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
2. X xxxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní úpravy xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §72 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Čl. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2000 Xx. x účinností od 1.1.2001
Xx. XX
1. Xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx řídí x právní vztahy xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxx účinnosti; xxxxx xxxxxx právních xxxxxx, xxxxx i xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx §369a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx zákona, se xxxxxxxxx xx vztahy xxxxxxxx smlouvami xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §14 obchodního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx podle §15 xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx §710 obchodního xxxxxxxx, udělených přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx
a) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx; x případě xxxxxxx xx prokurista xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 7 obchodního xxxxxxxx x xxxxx zmocněná xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx obdobně xxxxx §15 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxx udělená xxxx xxx x nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho účtu xxxxxxxx po xxxx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
4. Pokud xxxxx x obnovení xxxxxx společníka xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §148 xxxx. 4 xxxxxxxxxx zákoníku přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x pokud xxxxxxxxxxxx x důsledku xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx od xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 554/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
Xx. XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona do 31. xxxxxxxx 2006 xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pověřeny xxxxxxxx xxxx výhradně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx daň x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx platby bez xxxxxxx jejich výše.
Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.3.2006
Přechodná xxxxxxxxxx
Xx. XIII
1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxx řízení ve xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx živnost x xxxxxxxxx xxxxx xx dokončí podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.
3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x právnické xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx-xx xx základě xxxxxx xxxxxx ke xxxxx živnosti z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nabývají xxxx xxxxxxxxx zákona x. 214/2006 Sb., xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx podmínky x xxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 214/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2007
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxx v §37b xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx, u xxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx, hlášení xxxx vyúčtování uplynula xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx-xx lhůta xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx účinnosti xxxxxx zákona, použije xx §63 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx účinném xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
2. Xxxxxx xxxxxxxx x §60 tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx §63 xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je penalizován xxxxx §63 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx §60 xxxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
3. Xxxxxx xxxxxxxx x §63 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxx, xxxxxxx xxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx daně, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §63 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
4. Xxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx zákon xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §63 zákona č. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx toto xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx §63 xxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxx obsažená v §64 xxxx. 6 x §96a xxxx. 3 tohoto xxxxxx xx použije xxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxx den xxxxxxxxxx nastane po xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxx §64 xxxx. 6 x §96a xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
6. Úprava xxxxxxxx x §73 xxxx. 10 xxxxxx xxxxxx xx použije xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx splatnosti nastane xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx původní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx použije §64 xxxx. 6 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XX
Řízení xx xxxxxx, u xxxxx xxxxxx působnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, zahájená územními xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. x účinností xx 1.6.2006
Čl. XI
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Při xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx daně xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx postupuje podle xxxxxxxxxxx právních předpisů.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.10.2007
Čl. XXXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x pravomocně neskončeno xxxxx zákona č. 328/1991 Sb., x konkursu a xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Čl. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 337/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1993.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
35/93 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon XXX x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx a poplatků, xxxxx XXX x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, x zákon XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.93
157/93 Sb., kterým xx mění a xxxxxxxx zákon ČNR x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve znění xxxxxx XXX x. 35/93 Sb. x xxxxxx č. 96/93 Xx., zákona ČNR x. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 35/93 Sb., x xxxxxx XXX x. 593/92 Xx., x rezervách pro xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.6.93
302/93 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon XXX č. 16/93 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Xx. x xxxxxx x. 157/93 Xx., x xxxxxx x. 212/93 Xx., x soustavě xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
315/93 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 338/92 Xx., x dani x xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx XXX č. 337/92 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx XXX č. 35/93 Sb. x xxxxxx č. 157/93 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
323/93 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 35/93 Xx., xxxxxx x. 96/93 Sb., xxxxxx x. 157/82 Xx. x zákona x. 196/93 Xx., xxxxxx XXX x. 337/92 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR č. 35/93 Sb. a xxxxxx x. 157/93 Xx. a xxxxxx XXX x. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 157/93 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
85/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 368/92 xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX, xx znění xxxxxx XXX č. 10/93 Xx. x xxxxxx x. 72/94 Sb., xxxxxx XXX x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 337/92 Xx., zákona ČNR x. 35/93 Sb. x xxxxxx x. 325/93 Sb., zákona XXX č. 337/92 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 35/93 Xx., zákona x. 157/93 Xx., xxxxxx x. 302/93 Sb., xxxxxx č. 315/93 Xx. x xxxxxx x. 323/93 Sb., xxxxxx XXX x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani x převodu nemovitostí, xx znění xxxxxx XXX x. 18/93 Xx., zákona č. 322/93 Xx., xxxxxx x. 42/94 Xx. x zákona x. 72/94 Sb., xxxxxx x. 331/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxx 1994 a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx ČNR x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx zákona XXX č. 35/93 Xx., xxxxxx x. 96/93 Xx., zákona x. 157/93 Xx., xxxxxx x. 196/93 Xx., zákona x. 323/93 Xx. x xxxxxx č. 42/94 Xx.
s účinností xx 1.6.94
255/94 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.95
59/95 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx XXX x. 550/91 Sb., x xxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 592/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon XXX x. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.5.95
66/95 Xx., plné znění xxxxxx č. 337/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 14/95 Xx.
118/95 Xx., kterým xx xxxx a doplňují xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o státní xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.95
130/96 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XX (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx znění)
x xxxxxxxxx xx 21.5.96
323/96 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx znění pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 31.12.96
61/97 Sb., x xxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx XXX x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxx)
s xxxxxxxxx xx 1.7.97
242/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.1.98
91/98 Xx., kterým xx doplňuje xxxxx x. 94/63 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.98
168/98 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 337/92 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 16.7.98
300/98 Xx., nález XX xx dne 17.11.98 xx věci xxxxxx na xxxxxxx §32 odst. 7 xxxxxx ČNR č. 337/92 Xx., o xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)
x xxxxxxxxx xx 7.1.99
29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x účinností xx 1.7.2000
159/2000 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx od 1.1.2001
227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
x xxxxxxxxx od 1.10.2000
367/2000 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 1.1.2001
492/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.5.2001
271/2001 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 117/95 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 1.10.2001
320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
226/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., o xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 71/67 Xx., x správním xxxxxx (správní xxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx)
x účinností xx 1.7.2002
320/2002 Xx., o xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
322/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 588/92 Xx., x xxxx z přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 337/92 Xx., x správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 13/93 Xx., celní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx od 1.10.2003
323/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 588/92 Xx., o dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 13/93 Xx., xxxxx zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 6.7.2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 18.7. 2003
x účinností xx 15.10.2003
354/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx od 1.1.2004
438/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2004
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 3.1.2004
479/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx ), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 353/2003 Xx., o spotřebních xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2004
19/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 72/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x investičních xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
237/2004 Xx., xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx některá další xxxxxxxx x xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., o spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx z xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
238/2004 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx se x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx z přidané xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x přijímají xxxxxxx xxxxx opatření x mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx z nemovitostí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9.4.2004
x xxxxxxxxx xx 8.5.2004
254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2004
436/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2004
501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
554/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/64 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 1.1.2005
179/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX
x účinností xx 1.1.2006
215/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx pokladnách)
x xxxxxxxxx od 1.7.2005
381/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 349/99 Xx., o Xxxxxxxx xxxxxxxx práv, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2006
444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx od 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 8.3.2006
62/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 124/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 257/2004 Xx., x další xxxxxx
x xxxxxxxxx od 8.3.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
79/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 85/96 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.4.2006
115/2006 Xx., x registrovaném xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2006
214/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx 4, xxxxx xxxxxx účinnost 1.1.2007
230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/95 Xx., o xxxxxx statistické xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.2006 x výjimkou ustanovení §37x, 46, 59, 60, 63, 64, 73, 96a x xx. VI, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2007
267/2006 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců
s xxxxxxxxx xx 1.7.2006
261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2008
270/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx
s účinností xx 31.10.2007
296/2007 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx přijetím
s xxxxxxxxx xx 1.1.2008
88/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
s xxxxxxxxx od 27.3.2008
122/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/61 Xx., trestní zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 337/92 Xx., x správě daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2008
126/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2008
254/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.9.2008
291/2008 Xx., nález XX xx xxx 29.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §57 xxxx. 5 zákona x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 230/2006 Sb. (netýká xx paragrafovaného xxxxx)
x xxxxxxxxx od 3.9.2008
301/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x účinností xx 1.7.2009
304/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 563/91 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
305/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2009
342/2008 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 2.7.2008 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §64 xxxx. 2 zákona x. 337/92 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §37x xxxx. 1 xxxx xxxxx zákona x. 588/92 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x §105 odst. 1 věty třetí xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 27.9.2008
7/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností od 1.7.2009
41/2009 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
158/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 4.7.2009
218/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/63 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx od 1.1.2010
285/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o platebním xxxxx
x účinností xx 1.11.2009
304/2009 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2010
x xxxxxx provedená xxxxxxxxx sdělením x xxxxxx 12/94 Xx. x x. 68/95 Xx. a xxxxxxxx XX x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x. 177/2005 Xx., 116/2006 Xx. x 9/2008 Xx.
Xxxxxx předpis x. 337/92 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §30 xxxxxx XXX x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §8 xxxx. 1 xxxx xxxxx trestního xxxx.
4) §3 xxxx. 3 zákona XXX x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Xx.
5) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
6) §40 xxxxxx x. 48/1997 Xx., o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx.
7) §2 xxxxxx ČNR x. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 166/1993 Xx.
8) §7 xxxxxx x. 586/1992 Xx.
9) §9 xxxxxx x. 586/1992 Xx.
10) §7 xxxx. 2 zákona x. 586/1992 Xx.
11) §9 x 10 xxxxxx x. 586/1992 Xx.
12) §15 xxxxxx x. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 160/1993 Xx. x xxxxxx x. 307/1993 Xx.
13) §19 x 20 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
14) §24 xxxxxx XXX č. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 161/1993 Xx.
15) §1 xxxxxx č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx.
16) §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
17) Xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 122/1993 Xx.
18) Xxxx. obchodní zákoník, xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxx č. 21/1992 Sb.
19) §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 328/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 58/1969 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu státu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem.
21) §7 xxxx. 2 zákona x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx věcných xxxx k xxxxxxxxxxxx.
22) §63 xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 242/1997 Xx.
23) §5 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx. x xxxxxx x. 242/1997 Sb.
24) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §22 xxxx. 2 xxxxxx XXX č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů.
26) §36 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 586/1992 Xx.
27) Zákon č. 102/1971 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
28) §26 x 27 xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 47/1992 Xx.).
29) Xxxxx XXX č. 523/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.
30) Zákon č. 166/1993 Sb., x Nejvyšším xxxxxxxxxx úřadu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §44 xxxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
32) Zákon č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
33) §4 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §33 xxxxxx č. 120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o změně xxxxxxx xxxxxx.
35) §35 xxxxxx č. 120/2001 Xx.
36) §18 xxxxxx č. 320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
37) §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x. 304/2001 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx č. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu).
38) §2 xxxx. b) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x o změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
39) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx.
§1 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení xxxxx č. 304/2001 Xx.
40) §1 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxx x. 304/2001 Xx.
41) §9 xxxxxx x. 59/2000 Xx., x veřejné xxxxxxx.
42) Xxxxx č. 72/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §72 x 74 xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
45) §480d xxxxxxxxxx zákoníku.
§175f xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
46) Zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
47) Například §1 xxxx. 4 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 124/2002 Xx., x xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxxxx systémech (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx).
49) §200j xx 200m občanského xxxxxxxx řádu.
50) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
51) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 570/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx.
52) Například §56 obchodního zákoníku, §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 357/1992 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 18/1993 Xx.
53) §25 xxxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x dani x xxxxxxx nemovitostí, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
54) Xxxxxxxxx §480a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §9 písm. x) xxxxxx č. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).
55) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
56) Xxxxx č. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
57) §2 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx styku.