Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Vyhláška o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
177/96 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení §1 §2

ČÁST II. Odměna advokáta

ODDÍL 1. Smluvní odměna §3 §4 §5

ODDÍL 2. Mimosmluvní odměna

Výše mimosmluvní odměny §6

Sazba mimosmluvní odměny §7

Tarifní hodnota §8 §9 §10 §10a

Úkony právní služby §11

Zvýšení nebo snížení mimosmluvní odměny §12 §12a §12b §12c

ČÁST III. Náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas

Náhrada hotových výdajů §13

Náhrada za promeškaný čas §14

ČÁST IV. - Osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty §14a

ČÁST V. - Zvláštní ustanovení o náhradě nákladů řízení §14b

ČÁST VI. Ustanovení přechodná a závěrečná §15 §15a §16 §17

č. 276/2006 Sb. - Čl. II

č. 399/2010 Sb. - Čl. II

č. 486/2012 Sb. - Čl. II

č. 390/2013 Sb. - Čl. II

č. 120/2014 Sb. - Čl. II

č. 406/2021 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 116/2013 Sb.; č. 302/2019 Sb.; č. 28/2020 Sb.; č. 43/2020 Sb.; č. 176/2020 Sb.; č. 443/2021 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx právních xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx") xx xxxx xxxx smlouvou x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx odměna"); xxxx-xx xxxxxx advokáta xxxxx xxxxxx, řídí xx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx stanovení xxxxxxx xxxxxx, jejichž náhrada xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle ustanovení x mimosmluvní xxxxxx, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxx; §12 xxxx. 2 xx xxxxxxx. Xx to xx xxxxxxx xxxxxxx upozornit xxxxxxx, xxxxx-xx x xxx x smluvní xxxxxx.

(3) Výše xxxxxx xxxxxxxx ustanoveného soudem xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx; §12 odst. 2 se přitom xxxxxxx.

§2

(1) Advokát xx xxxxx nároku na xxxxxx advokáta též xxxxx xx náhradu xxxxxxxx xxxxxx a xx náhradu xx xxxxxxxxxx čas xx xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Jiné náklady xxxxxxxx, xxxxxxx náklady xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x odměně advokáta.

ČÁST XXXXX

XXXXXX ADVOKÁTA

Oddíl xxxxx

Xxxxxxx odměna

§3

(1) Smluvní xxxxxx xx ujednáním xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx niž xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx součástí xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx sjednáno xxxxxxxxxx.

§4

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx časových xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx započatou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx časovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx advokát xx smlouvě x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx celkové xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx podstatné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odměny xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx odměny xxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx její xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx věci.

§5

Xxxxxxxxxxx-xx advokát xxxxxx xxxxxx ve sjednaném xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, není-li dohodnuto xxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§6

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Výše xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxx právní xxxxxx x podle xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx advokát xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx správu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx 1000 Xx ročně.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx prohlášení x xxxxxxxx xxxxxxx 7), xxxxxx xx xxxxxx 30 Xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx jedné osoby xx xxxxx listině.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 30 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx konvertovaného xxxxxxxxx.

§7

Sazba xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty

1. xx 500 Xx ... 300 Kč,

2. xxxx 500 Xx xx 1&xxxx;000 Kč ... 500 Xx,

3. xxxx 1&xxxx;000 Xx xx 5&xxxx;000 Kč ... 1&xxxx;000 Xx,

4. xxxx 5&xxxx;000 Kč do 10&xxxx;000 Kč ... 1&xxxx;500 Xx,

5. přes 10&xxxx;000 Xx do 200&xxxx;000 Xx ... 1&xxxx;500 Xx a 40 Kč xx xxxxxxx započatých 1 000 Xx, x které xxxxxxx xxxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx,

6. xxxx 200&xxxx;000 Xx xx 10 000 000 Xx ... 9&xxxx;100 Xx x 40 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 200 000 Kč,

7. xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč ... 48 300 Xx x 40 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 100&xxxx;000 Xx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx

§8

(1) Není-li xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx anebo xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx týká; za xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx hodnota xxxxxxxxxx, xxx i xxxxx. Xxx určení xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx x příslušenství, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx předmětem xxxxxx xxxxxx opětující xx plnění, stanoví xx tarifní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx-xx však x xxxxxx na xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ročního xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx společnému xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx hodnotu xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuci (xxxx xxx "výkon xxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx je xxx stanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx zrušení a xxxxxxxxxx podílového xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxx xxxx věci xx odečtení xxxx xxxxxx klienta, xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx klientovi xxxx x xxxxxxx návrhu xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx návrh na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx podílu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx x xxxx xxxx věci.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx z poloviny xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vypořádání.

(7) X dědických xxxxxx xx xx tarifní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§9

(1) Nelze-li xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x penězích xxxx lze-li ji xxxxxxx jen x xxxxxxxxxxx obtížemi x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx tarifní xxxxxxx xxxxxx 10 000 Kč.

(2) Xx věcech péče xxxxx o nezletilé, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx věcech xxxxxxxxxxxxxx x ve xxxxxx xxxxxx fyzických xxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x všeobecného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 5 000 Xx.

(3) Xxxxxx 35 0000 Xx xx xxxxxxxx xx tarifní xxxxxxx xx xxxxxx:

x) určení, xxx xx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxx neplatnosti xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx práva x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx plnění penězi xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxx vůle xxxxxxxxx xx xxxxxx, změně xxxx zániku xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx neocenitelný,

c) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) osobnostních xxxx, xx věcech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx informací, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x tisku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx informačních prostředcích, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x povinností xxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů o xxxxxxx průmyslového x xxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví, xxx návrhu na xxxxxxx xxxxxxxxxxx újmy, xxxx

x) nájmů xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxx plnění.

(4) Částka 50&xxxx;000 Xx se xxxxxxxx xx tarifní xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx uveřejňování informací, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x tisku podle xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x ve věcech xxxxxxxxxxxxx x uplatňování xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx duševního vlastnictví, x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx újmy,

b) xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 písm. x), xxx-xx x xxxxxx xxxxx x obchodnímu xxxxxx, xxxxxxxx věci, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení,

d) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx právních xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2, a xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxx občanského xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§10

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx částka 5&xxxx;000 Xx.

(2) Xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x neveřejném xxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 500 Xx.

(3) Při xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 2, se považuje xx tarifní xxxxxxx

x) xxxxxx 5&xxxx;000 Kč, xxx-xx xxxxxxx xxx, xx který zákon xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jeden xxx,

x) xxxxxx 10&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxx čin, xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx odnětí svobody, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jeden rok x xxxxxxxxxxx xxx xxx,

x) xxxxxx 30&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxx xxx, xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x nepřevyšuje xxxxx xxx,

x) xxxxxx 50&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxx xxx, na xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx uložit výjimečný xxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(5) Xxx zastupování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobena xxxxxxxx xxxxx, se považuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 10&xxxx;000 Kč; xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx peněžní částka xxxxxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx tato xxxxxxx xxxxxx.

§10a

Při výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 3) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 3. Xxxxxx xx vychází x xxxxxxxxx sazeb, xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx vztahovaly, pokud xx byl trestně xxxxxxxxx.

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 618/2004 Xx. x účinností xx 8.12.2004

§11

Xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx každý x xxxxxx úkonů xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zastoupení nebo xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudem,

c) další xxxxxx s klientem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xx základním xxxxxxxxx a právním xxxxxxxx předcházející xxxxxx xx xxxx xxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přípravném xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx dvě xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxx při xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxx soudem xxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxx dvě xxxxxxxx xxxxxx,

x) návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dojde-li x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx k nim,

k) xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx řízení, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx stížnost xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x vyjádření x xxx,

x) xxxxxx x xxxxxx stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx stížnosti xxx xxxxxxxx zákona,

m) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jednání.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxx poloviny xxxxxx xx každý x xxxxxx úkonů právní xxxxxx:

x) xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxx po xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx opravu odůvodnění xxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx v budoucnu xxxxxxxxx dávek nebo x plnění ve xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ve veřejném xxxxxxxx, x vyjádření x xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx obnovu řízení x xxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx převzetí x xxxxxxxx zastoupení, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx jednání x xxxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx při přípravě xxxxxxx 9),

x) xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx neuvedené v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx odměna xxxx xx xxxxx, xxxx jsou xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§12

(1) X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx x nim xxxxx použití xxxxxx xxxxx xxxx cizího xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx mimosmluvní xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odměnu xx x xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxx x xxxx věcí, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx hodnotu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx-xx x společné xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx osob, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx takto zastupovanou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 20 %.

(5) Xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin x xxxxxxxx xxxxxxx sazbou.

§12x

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 406/2021 Sb.

§12x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx poskytnutou podle §18a xxxxxx o xxxxxxxxx činí 150 Xx za xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §18b xxxxxx x advokacii xxxx 300 Kč xx každou x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§12c

§12c xxxxxxx platnosti.

XXXX XXXXX

XXXXXXX HOTOVÝCH XXXXXX A XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXX

§13

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx náhrada xxxxxxxx xxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx soudní x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x odborná xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a x 18b xxxxxx x xxxxxxxxx náleží xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx. Náhrada jiných xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxx s klientem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx veškerých xxxx xxxxxxxxx hotových xxxxxx, xxxxxxx vynaložení xx xxxxxxxxxxx x souvislosti x poskytnutím xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx pak xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nemůže požadovat xxxxxxx xxxx hotových xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx výdajů xx xxxxxxxxxxxx poštovné, místní xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxx částka 300 Kč xx xxxxx xxxx právní xxxxxx.

(5) Xxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohodnuto xxxxx, xxxx xx výše xxxx náhrady právními xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. 1)

§14

Náhrada za xxxxxxxxxx xxx

(1) Advokátu náleží xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) při úkonech xxxxxxxxxxx x místě, xxxxx xxxx sídlem xxxx bydlištěm xxxxxxxx, xx xxx strávený xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx 30 xxxxx.

(2) Xxxxxxxx náleží náhrada xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxx mimosmluvní xxxxxx xx xxxxx při xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxx se x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx, aniž xxx x xxx advokát xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxx xxxxxx advokátovi xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, náleží xx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxx mimosmluvní xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 100 Kč xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čas xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nárok na xxxxxx xx xxxx xxxxxx služby (§11).

XXXX ČTVRTÁ

OSVĚDČENÍ X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX X PŘIDANÉ HODNOTY

§14a

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx jinému xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx odměny x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plátce daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxx 5).

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx advokacii xx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 6), xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx nebo xxxxxx orgánu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plátce xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ohledně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx právním předpisem x. 618/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 8.12.2004

ČÁST PÁTÁ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X NÁHRADĚ NÁKLADŮ XXXXXX

§14x

(1) V xxxxxxxxx xxxxxxx řízení,

a) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx uplatněném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plnění x xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Kč x

x) x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxx účely stanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

1. do 10 000..................................... Xx 200 Kč,

2. xxxx 10&xxxx;000 Xx xx 30 000............ Xx 300 Xx,

3. xxxx 30&xxxx;000 Kč xx 50&xxxx;000............ Xx 500 Xx.

(2) Xx věcech xxxxxx rozhodnutí, je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Kč, xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odměny xx první xxxxxx x klientem včetně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx řízení 100 Xx za xxxxx x xxxxxx úkonů.

(3) Xxxxx xxxxxx xx xxxxx úkony právní xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x řízeních podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxx §7.

(4) Celková xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx omezena výší xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x přepravné xxx xxxxx xxxxxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) 100 Xx xx xxxxx x úkonů xxxxxx xxxxxx hrazený xxxxx xxxxxxxx 1 x 2,

b) 300 Xx xx xxxxx x xxxxx právní xxxxxx hrazený xxxxx xxxxxxxx 3.

(6) Ustanovení §6 x §8 xx 12 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 120/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2014

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§15

Xx právní xxxxxx poskytnuté přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky přísluší xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odměna podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§15x

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 399/2010 Sb.

§16

Zrušuje se vyhláška Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti Xxxxx xxxxxxxxx č. 270/1990 Sb., x xxxxxxxx advokátů a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 573/1990 Xx.

§17

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.

Xxxxxxx:
XXXx. Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Za xxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odměna xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 276/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Bylo-li xxxxxx zahájeno xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxxx xxxxxxxxxxxx zástupci a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 218/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx činy x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 399/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx služby poskytnuté xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx advokátovi xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 177/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 486/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Za xxxxx právní služby xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 390/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky se x náhradě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 120/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 406/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

Informace

Právní xxxxxxx x. 177/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

235/97 Xx., xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx x. 177/96 Xx., x odměnách xxxxxxxx x xxxxxxxxx advokátů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx tarif)

s xxxxxxxxx xx 1.10.97

484/2000 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o náhradě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx MS x. 177/96 Xx., x xxxxxxxx advokátů a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právních služeb (xxxxxxxxx tarif), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

68/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 177/96 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.3.2003

618/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 177/96 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právních služeb (xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.12.2004

276/2006 Xx., xxxxxx se xxxx vyhláška x. 177/96 Xx., o xxxxxxxx advokátů x xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb (xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

399/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 177/96 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb (xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

430/2011 Xx., xxxxxx se xxxx vyhláška č. 399/2010 Xx., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 177/96 Xx., x xxxxxxxx advokátů x xxxxxxxxx advokátů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

486/2012 Xx., xxxxxx xx mění vyhláška x. 177/96 Sb., x xxxxxxxx advokátů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx tarif), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

116/2013 Xx., xxxxx XX xx xxx 17.4.2013 xx. xx. Xx. XX 25/12 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx vyhlášky x. 484/2000 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při rozhodování x xxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a kterou xx xxxx vyhláška x. 177/96 Xx., x odměnách advokátů x náhradách advokátů xx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx (advokátní xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx vyhlášek

s xxxxxxxxx xx 7.5.2013

390/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 177/96 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb (xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

120/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 177/96 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (advokátní xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2014

121/2018 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 177/96 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxx xxxxxx (advokátní xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

302/2019 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 24.9.2019 xx. xx. Xx. XX 4/19 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §9 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 177/96 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x náhradách xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb (xxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 20.11.2019

28/2020 Xx., xxxxx XX xx xxx 14.1.2020 xx. xx. Xx. XX 22/19 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxx §9 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 177/1996 Sb., o xxxxxxxx advokátů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 6.2.2020

43/2020 Xx., xxxxx XX xx dne 28.1.2020 xx. zn. Xx. XX 23/19 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 5 vyhlášky x. 177/1996 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx (xxxxxxxxx tarif), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.2.2020

176/2020 Xx., xxxxx XX xx xxx 3.3.2020 xx. xx. Xx. XX 26/19 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 5 xxxxxxxx Ministerstva spravedlnosti x. 177/1996 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx advokátů xx poskytování xxxxxxxx xxxxxx (advokátní xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 17.4.2020

406/2021 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 177/1996 Xx., x xxxxxxxx advokátů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx (xxxxxxxxx tarif), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

443/2021 Sb., xxxxx XX xx dne 19.10.2021 xx. xx. Xx. ÚS 17/21 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §9 xxxx. 5 vyhlášky x. 177/1996 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 8.12.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) Vyhláška č. 484/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx sazby výše xxxxxx xx zastupování xxxxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx xxx rozhodování x náhradě xxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 177/1996 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx advokátů za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb (xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §91 xxxx. 2 x §95 xxxx. 1 xxxxxx x. 218/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činy x o soudnictví xx věcech xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudnictví ve xxxxxx xxxxxxx).

4) §23a xxxxxx x. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 228/2002 Sb.

§151 xxxx. 2 xxxxxx x. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§140 xxxx. 2 zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35 xxxx. 7 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) §33 xxxx. 11 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §15 xxxxxx x. 85/1996 Xx.

7) §25a zákona x. 85/1996 Xx., x advokacii, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) §29 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

9) Xxxxxxx §114c xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.