Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 31.12.2021.


Zákon o advokacii
85/96 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení §1 §2 §2a §3

ČÁST II. Advokát

HLAVA 1. Předpoklady pro výkon advokacie §4 §5 §5a §5b §5c §5d §5e §5f §5g §6 §7

Vyškrnutí ze seznamu advokátů §7a §7b §8

Pozastavení výkonu advokacie §8a §8b §9 §9a §9b §10

HLAVA 2. Způsob výkonu advokacie §11 §12 §13

Společný výkon advokacie

Sdružení §14

Společnost §15

Výkon advokacie v pracovním poměru §15a §15b §15c §15d

Trvalá spolupráce mezi advokáty §15e §15f

HLAVA 3. Práva a povinnosti advokátů §16 §17 §17a §18 §18a §18b §18c §18d §19 §20 §21 §22 §23 §23a §24 §24a §24b §24c §25 §25a §25b §25c §26 §27 §28 §29 §30 §31

HLAVA 4. Kárná odpovědnost a kárné řízení §32 §33 §33a §34 §34a §34b §34c §34d §34e §35 §35a §35b §35c §35d §35e

HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o odpovědnosti za přestupek podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a řízení o něm §35ea

ČÁST III. Evropský advokát

HLAVA 1. Hostující evropský advokát §35f §35g §35h §35i §35j §35k

HLAVA 2. Usazený evropský advokát §35l §35m §35n §35na

HLAVA 3. Společná ustanovení §35o §35p

Kárná odpovědnost a kárné řízení §35q §35r

ČÁST IV. Zahraniční společnost §35s §35t §35u

ČÁST V. Advokátní koncipient §36 §37 §38 §39

ČÁST VI. Komora §40 §41

Sněm §42 §43

Představenstvo §44

Předseda Komory §45

Kontrolní rada §46

Kárná komise §47

Odvolací kárná komise §47a

Společná ustanovení o orgánech Komory §48 §49

ČÁST VII. Činnost komory v oblasti mediace §49a §49b

ČÁST VIII. Působnost Ministerstva spravedlnosti §50 §51 §52 §52a §52b §52c

ČÁST IX. Přestupky §52d

ČÁST X. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Společná ustanovení §53 §54

Řízení §55 §55a §55b §55c §55d §55e

Správa cizího majetku advokátem §56 §56a §56b

Přechodná ustanovení §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67 §68 §69

Závěrečná ustanovení §70 §71 §72

č. 210/1999 Sb. - Čl. III

č. 228/2002 Sb. - Čl. II

č. 192/2003 Sb. - Čl. X

č. 555/2004 Sb. - Čl. V

č. 205/2005 Sb. - Čl. III

č. 79/2006 Sb. - Čl. II

č. 219/2009 Sb. - Čl. II

č. 303/2013 Sb. - Čl. XXVI

č. 258/2017 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. XIV

nález Ústavního soudu - č. 236/2001 Sb., č. 349/2002 Sb.

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

(1) Xxxxx zákon upravuje xxxxxxxx, xx nichž xxxxx být poskytovány xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxx právních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx věcech, udělování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx právní pomoci, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rovněž xxxxxxx opatrovníka xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 36), je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) Právní služby xx území České xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "domovský stát"), xxxxx xxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx v xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

2. x domovském xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx oznámeno xx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx

(xxxx jen "evropský xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx odstavce 1 není xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, soudních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x daňových xxxxxxx, 1) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, k xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx pracovněprávního nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§2x

Xxxxx xx xxxxx xx svobodnou xxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 xx 18c x xxxxxxxx právní předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx nezávislý; je xxxxx právními xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Ustanovením odstavce 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§5a xxxx. 2).

ČÁST DRUHÁ

ADVOKÁT

Hlava první

Předpoklady xxx výkon advokacie

§4

Advokátem xx xxx, xxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx komorou (xxxx xxx "Xxxxxx").

§5

(1) Xxxxxx zapíše xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xx plně xxxxxxxxx,

x) xxx získal vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxx xxxxx

1. v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxx xx vysoké xxxxx x České republice 20), xxxx

2. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vzdělání x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rovnocenné xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1 xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx vzdělání xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 69), x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním programu x xxxxx xxxxx xx vysoké škole x České xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx po xxxx alespoň xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxx xx něhož xx xxxxx, jako xx xx toto xxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7b xxxx. 1 xxxx. x) nebo f), xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx pravomocně xxxxxxxx 70),

x) xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xx Xxxxxx xxxx x xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx xxxxxxxx v některém x xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x advokátovi, x xxxxxxxxx xxxxx podle §15 odst. 1 (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §35s xxxx. 1 (xxxx xxx "xxxxxxxxxx společnost"),

3. xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku,

i) xxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 Kč, x

x) xxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx i) xxxxxx xx rukou xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx slib: "Xxxxxxx xx xxxx xxxx x svědomí, xx xxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx advokáta x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x dbát xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx."

(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxx doba, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx výkon advokacie xxx xxxxxxxx školitele (§38); dovolená čerpaná x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx praxe xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx koncipient xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx nepřítomnosti x xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxx právní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 70 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx jejího xxxxxx.

§5x

(1) Komora xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx každého, kdo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5 odst. 1 písm. x) x d) až x) x x) x

x) prokáže, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §3 x xxxxx xxxxx xx podmínek slučitelných x xxxxx zákonem, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§54 xxxx. 3).

(2) Xxxxxxx, který xxx zapsán xx xxxxxxx advokátů xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§5b

(1) Komora xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x) x d) xx x) a x)) x xxxxx xxxxxxx, že

a) xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx evropský xxxxxxx (§35l xxxx. 1) xx xxxx xxxxxxx xxx xxx,

x) právní xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) poskytoval v xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Prokáže-li xxxxxxx x xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x odstavci 1 xxxx. b), v xxxxxxxx xxxx tříčlennou xxxxxx jmenovanou předsedou Xxxxxx, xx jeho xxxxxxxx x právu Xxxxx republiky a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x zkušenosti xxxxxxx x xxxxxxx dosavadního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, může Xxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx prominout.

§5x

Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx států xxxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx států, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 1 písm. x) x x) xx g) x x) x který

a) xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx profesního vzdělání x praxe xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x získání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx profesním xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), a

b) xxxxx xxxxxxx způsobilosti (§54 xxxx. 2).

§5d

(1) Komora xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx do seznamu xxxxxxxx osvědčení o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; prováděcí xxxxxx předpis xxxx xxx stanovit xxxx xxxxxxxxx identifikačního průkazu xxxxxxxx. X xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokáta Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právních služeb xxxxx §5a xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxx Komora xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx vydání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx stavovským xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;000 Xx.

(4) Xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §7b xxxx. 1 xxxx. x) xx g), xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxxxx xxxxxxxxx předpis.

§5x

(1) Xxxxx xx xxxxxxx advokátů xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx v §5d xxxx. 1.

(2) Komora xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona 73); to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx advokátem nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§5f

Advokát, xxxxx xxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxx §5a, xx oprávněn požádat x xxxx zápis xx seznamu xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 nebo §5c, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx ustanoveních.

§5x

Xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) a h).

§6

(1) Za xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx zkouška, jednotná xxxxxxxxxx xxxxxxx, jednotná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, arbitrážní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx; Komora xxxx uznat i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti právní xxxxx xx zkoušku xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx praxe xxxxxx, prokurátora, xxxxxxxx xxxxxxxx, státního xxxxxxx, xxxxxxxx notáře, xxxxxx, xxxxxxxxxx čekatele, právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx čekatele xxxxxxxx zastupitelství, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a exekutorského xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx anebo Xxxxxxxxxx správního soudu, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx soudce x xxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 písm. x), x xxxxx xx samostatně podílí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx, xxxxx jedná x xxxxxxxx xxxx xxxxx, rozhodci nebo xxxxxxx rozhodčími xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x §16 odst. 2 xxxxxx č. 201/2002 Xx., o Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx; Xxxxxx xxxx uznat xx právní praxi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx odbornou xxxxxxx x xxxxxxx právní xxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx x xxxxx xx seznamu xxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vykonat po xxxxxxxx poplatku, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 Xx, (xxxx xxx "xxxxxxxx xx xxxxxxx")

x) xxxxxxxxx xxxxxxx (§54 xxxx. 1) xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) až d),

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§54 xxxx. 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x) x d) xx x) x x §5c xxxx. x),

x) xxxxxxxx zkoušku (§54 xxxx. 3) xxxxxxx, xxx prokáže, xx xx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x) a d) xx x) x x §5a xxxx. 1 písm. x).

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx splňuje podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx x vykonání xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kde xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxx slibu xxxxxxx, kdo prokáže, xx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxx x §5a xx 5c. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x pozdějšímu xxx uvedenému v xxxxxxx, nepřesahuje-li xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx dnem xxx měsíce; xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxx uznání xxxx xxxxx podle §6 xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xx xxxxxxx advokátů xxxxx §5b xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx

§7x

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátů:

a) xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7b,

x) xxxxxxxx-xx o xxx Komora x xxxxxxxxx uvedených v §8 x 10.

§7a xxxxxx právním předpisem x. 210/1999 Xx. x účinností od 5.10.1999

§7x

(1) Xxx,

x) xxx xxxxxx, xx vyškrtnut xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx,

x) xxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xx dni xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx,

x) kdo xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyškrtnutí ze xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření,

e) vůči xxxx xxx prohlášen xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xx dni právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxx níž byl xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx konkursu,

g) xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, opatřenou xxxxxx xxxxxxxx podpisem, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx ověření xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx doručí xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátů osobně xxxxxxxxxx Komory xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x tuto xxxxxx před xxx xxxxxxxx.

(2) Vyškrtnutí ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zaznamená Xxxxxx x seznamu xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx se x xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx toho, xxxxx xx záznam týká, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x); x ostatních případech xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx.

§8

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Komora xxxx,

x) xxx byl xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, ačkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) kdo byl xxxxxxxxxx odsouzen k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úmyslný xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxx pravomocně xxxxxxxx xx xxxx úmyslný xxxxxxx xxx, než xx xxxxxx v xxxxxxx x), xxxx xxx byl za xxxxxxx xxx uvedený x písmenu x) xxxxxxxx x jinému xxxxxx než xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xxxx trestná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) kdo je x xxxxxxxx xxxxxx xxx 6 měsíců xx zaplacením příspěvku xx činnost Komory xxxx xxxx platby xxxxx §30 xxxx. 1 x příspěvek xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx měsíce xxxx, xx xxx x xxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nezaplacení; xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx podle §30 xxxx. 1 je xxxxxxx xxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx povinnost xxx pojištěn xxxxx §24a odst. 1 xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění x pojištění xxxxxxxx.

(2) X vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) je Komora xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx jednoho roku xxx dne, kdy xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro zápis xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxx x §5a odst. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx měsíce xxxx, xx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx

§8x

X xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8b,

b) xxxxxxxx-xx x tom Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 a 10.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 210/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.10.1999

§8x

(1) Advokátovi,

a) xxxx xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx, xx pozastaven xxxxx advokacie dnem, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx společníkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx konkurs, je xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu,

c) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx advokacie [§32 xxxx. 3 xxxx. d)], je xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxx opatření,

d) který xxx xxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx do vazby,

e) xxxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx svobody, xx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestu. Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1 písm. b) x x) tím xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx trest xxxxxx činnosti 21) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxx, xxx nabylo xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxx tento xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxx není xxxxxxx,

x) který xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§15a), xx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx advokacie xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx měsíce xxxx, xx xx o xxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx Komora advokáta xxxxxxx vyrozumí.

§9

(1) Komora pozastaví xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx mu xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx pracovního xxxxxx xxxxx §15a, xxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxx xxxx měsíců xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obžaloba, xxxxx xx schválení xxxxxx o xxxx x trestu xxxx xxxxx xx potrestání xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx-xx xxxxx němu pro xxxxxx trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, že byl xxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxx, ohrožují důvěru x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx; výkon xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx důvodů pozastaven xxxxxxx do xxx, xxx nabude xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) bylo-li xxxxxxxx xxxxxx x omezení xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxx, xxx nabude xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx končí,

c) xxxx-xx xxxxxxxx insolvenční xxxxxx, x xxxx xx xxxx úpadek xxxx xxxxxxx úpadek advokáta xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Komora xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§46 xxxx. 3 a §51 xxxx. 2) xxxxxxxxxx xxxxx advokacie xxxxxxxxxx, xxxxx kterému xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx advokát xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx závažné, xx xxxxx xxxxx advokacie xxxxx obviněným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx řízení uplynul xxxx xxx xxxxx xxx, protože jednání x xxxxxx řízení xxxx x této xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx advokáta,

a xx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx se xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§9a

(1) Xx dobu xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx další činnosti xxxxx §56, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výkonu xx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xxxx. x), d) xx x),

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx jmenován do xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx výkonu advokacie

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §14 nebo xx xxxxxxxxxxx; účast xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §24a xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §30 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x pokud xxx x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x době xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie.

§9x

(1) Pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx, xxx pominula okolnost, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) nebo b) xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zrušeno xxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 7),

x) dnem xxxxxxxx xxxxxxx žádosti advokáta, xxxx xxxx xxxxxxxx x této žádosti, xxxxxxxxxxx-xx xxx doručení, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie podle §9 odst. 1 xxxx. c).

(2) Zánik xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx x xxx dozvěděla; x záznamu Komora xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§10

(1) Dojde-li x xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx podle §5a, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, pozastaví xx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jej xx xxxxxxx advokátů vyškrtne.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5a, xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx advokátovi, který xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §5b, anebo xxx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Komora xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx něhož xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxx označením xxxxx §2 xxxx. 1 písm. b) (xxxx xxx "příslušný xxxxx domovského státu").

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xxxxxxx zapsaný xx xxxxxxx advokátů xxxxx §5 odst. 1 xxxx §57 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokátovi xxxxx tohoto zákona, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tomuto advokátovi, xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

§11

(1) Advokát xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x jinými xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), nebo jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §15 anebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15a.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, společností x xxxxxxxxxxxx společností; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx nejsou xxxxxxx.

§12

(1) Xxx výkonu xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx označení "xxxxxxx".

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx jména xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavovským xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatků xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, poskytující xxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §35s, xxxxxxx obchodní firmu xxxx název této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§13

(1) Advokát musí xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se zapisuje xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx advokacii xxxxxxxxxx nebo ve xxxxxxxx, je jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 sídlem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx se xxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx advokáta xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§15a xxxx. 1) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx podle xxxxxxxx 3.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

§14

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx se mohou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx; x xxxxxxx případě xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx pouze xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §15a; xxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx získaný xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx společníků xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx rozhodovat x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx, xxxxxx každému ze xxxxxxxxxx xxxxx hlas, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pověřit xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx sdružení, xxxx xxx společné xxxxx; dojde-li x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručena xxxxxxxxxxxx xxxxxx společníkovi.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nemůže xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, ani x xxxxxxxxx poměru.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 4 se nepoužijí, xxxxxxxx-xx se advokáti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§15

Společnost

(1) Advokáti mohou xxxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxxxx xx pouze xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx společníky jsou xxxxx advokáti; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx může být x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 68). Skutečným majitelem xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, může xxx xxx osoba xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních společností x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx po svém xxxxxx xxxx společníka xxxxxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx a po xxxxxx splnění vkladové xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxx do té xxxx advokacii xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx její xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx 43), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx; to xxxx xxxxx x x xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahů založených x souvislosti s xxxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx advokacii xx společnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx společnost; xxxx xxxxxx vztahy xx xxxx xxxxx xxxxxxx (§24 xxxx. 2 x 3) x xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx advokáty, xxxxx xxxx jednateli xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §21, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx společníka xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(7) Dědicem xxxxxxxxxx podílu ve xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx; právo xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx, na vyplacení xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx není xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxxxxx, xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx jejího xxxxxx nebo xx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx společnosti současně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx společnosti xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ani x xxxxxxxxx xxxxxx (§15a).

(9) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1, §19, 20, §22 xxxx. 1, §23, 25, 28 a 29 xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx přiměřeně.

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§15x

(1) Advokát xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x jinému advokátovi xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx advokátů xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxxxxx xxxx jedné společnosti xxxxx xxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx advokát xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx advokacii samostatně xxx společně x xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx" xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §12 xx xxxxxxxxxx advokát xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Zaměstnaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx koncipientem [§37 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnávat další xxxxx.

(6) Xxx výkonu xxxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §3 odst. 1 x §16 s xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx tyto pokyny xxxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo x xxxxxx xxxxxxx.

§15b

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx advokacii xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xx xxxx xxxx; se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx advokát xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx advokacie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zastupování x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx obhajoby x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Byl-li xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx právní xxxxxx vlastním xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

§15x

Xxxxx xxxxxxxxx zaměstnaným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxx §15a x 15b nebo x xxxxx souvislosti s xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx zaměstnavateli xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práce.

§15x

(1) V případě, xx xx advokát, xxxxx xxxxxxx vykonával xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx klient xx dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxx o xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, do 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 15 dnů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 není povinnost xxxxxxxxxxxx advokáta x xxxxxxx xxxx podle §24 xxxx. 1, xxxxx x povinnost x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvýhodněn nebo xxxxxxxxxxx xxxxx pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx možno xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

§15x

(1) Advokát, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx advokacii xxxxxxxxxx, xxx společnost xxxx pro zahraniční xxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx advokátem, společností xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx x trvalé xxxxxxxxxx"). Xxxxxxx o trvalé xxxxxxxxxx musí mít xxxxxxxx formu x xxxxx omezovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 1 x §16.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx ve sdružení, xxxxx xxxxxx smlouvu x trvalé spolupráci xxxxxxx s některým xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx společníci xxxxxxxx s xxx xxxxxxx vysloví xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §19 není xxxxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, poskytující právní xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx advokát"), xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s jednou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx sdružením; xxxxxxxxxx §14 odst. 5 tím xxxx xxxxxxx.

§15f

(1) Smlouva x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx předmětu x xxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spolupracujícím xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vymezení způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx pronájmem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx administrativně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle smlouvy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx kterými xxxxxxxxxxxx, popřípadě jak x xx jakých xxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxx poskytnutých spolupracujícím xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx spolupracující xxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx to xxxxxxx xxxxxx upozornit.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x případech, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx určen xxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx ustanoven; xxxxxxxxxx §16 odst. 1 xxx xxxx xxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 219/2009 Xx. x účinností xx 1.9.2009

Xxxxx třetí

Práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§16

(1) Advokát xx povinen xxxxxxx x prosazovat xxxxx x xxxxxxxxx zájmy xxxxxxx x řídit xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx klienta xxxx xxxx vázán, xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poučit.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx; je xxxxxxx xxxxxxxx důsledně všechny xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zájmu xxxxxxx vše, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxx postupuje zejména xxx výkonu advokacie xxx, xxx nesnižoval xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xx tím xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx profesionální xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§17a

(1) V trestním xxxxxx xxxx soudem, x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx soudem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxx stavovského xxxxx xxxxxxxx.

(3) Komora xx oprávněna na xxxxxxx provedeného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednoho xxxx xxxx dodavatelů xxxxxxxxxxx xxxxx.

§18

(1) Advokát xx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx ustanoven xxxx Xxxxxxx k xxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x §18a xx 18c xxxxx; xxxxxxxxxx §19 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 49) x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "žadatel"), má xxxxx, xxx mu Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx §18c.

§18x

(1) Žadatel, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx období 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx předcházejících xxxxxx xxxxxxx nepřesahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx minimum, a xxxxx xxxx ve xxxx, x níž xxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, zastoupen xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxx xx xx, xxx xx Xxxxxx určila xxxxxxxx x xxxxxxxxxx právní xxxxxx. Jsou-li xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodné, lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 30 xxxxx, nejvýše xx xxxxxxxxx 120 xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx; xx celkového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x určení advokáta x poskytnutí právní xxxxxx lze podat xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx podmínkám xxx přiznání nároku xx xxxxxxxxxx právní xxxxxx podle odstavce 1, a

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx xx xxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, nezastupuje xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(5) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx uhradit Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx výši 100 Xx. Xxxxxxxx xx příjmem Komory. Xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx přijímacím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx průkazu XXX nebo ZTP/P,

c) xxxxx pobírající xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx nouzi,

d) xxxxx xxxxxx 15 xxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) x XX (úplná xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách, x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx příspěvek xx xxxx xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) a XX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx žadateli, xxxxx osvědčil xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, bez xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxxxx x tom se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxx xxxxxxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 258/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

§18b

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx porady xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; §18a odst. 3 xxxx. x) x §18a odst. 6 se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podnět podle xxxxxxxx 1 lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 258/2017 Xx. s účinností xx 1.7.2018

§18x

(1) Žadatel, jehož xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx to xxxxxxxxxx, x který není xx xxxx, v xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služby, xxxxxxxxx xxxxx advokátem xxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x), xx právo, xxx mu Xxxxxx xxxxxx advokáta x xxxxxxxxxx právní xxxxxx. X xxxx věci xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx advokát xxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx advokát xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §19, xxxx nastane-li xxxxxxx xxxxxxx v §20 xxxx. 2.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Žádost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxx věci, x xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx advokát xxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Xxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxx služby xx xxxxxxx státu xxxxx §23 xxxx. 3, xx žadatel xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xx poskytnutí xxxxxx xxxxxx prostřednictvím alespoň xxxx xxxxxxxxxx advokátů.

(4) X xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výši xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzoru xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx prokazování příjmových x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx sdělit, stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonných xxxxxxxx, xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx práva xxxx jde-li o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) X rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx, x xxx je advokát xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx těchto služeb. Xxxxxx může v xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx stanovit i xxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx. Komorou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jsou-li xxxx důvody pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxx uvedené v §19 nebo xxx-xx x zneužití xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx nastane-li situace xxxxxxx x §20 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxxx advokát x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx písemně vyrozumí xxxxxxxx x Komoru. Xxxxxx advokáta Komorou xxxxxxxxxxx xxxxx moc xxxxxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx určen, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(7) Komora určení xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxxx x příslušné věci xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx určení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx poskytování xxxxxxxx služeb tímto xxxxxxxxx v příslušné xxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx x majetkové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tak, xx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx jinak xxxx neučiní-li xxxxxx xxxx opatření, xx xxxxxxx povinen xx xxxx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že na xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Ode dne, xx kterému xxxx xxxxxxx určení xxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx úhradu xxxxxx za poskytnutí xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mimosmluvní xxxxxx.

(9) Xxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x majetkové xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit Xxxxxx.

§18x vložen právním xxxxxxxxx x. 258/2017 Xx. x účinností xx 1.7.2018

§18x

(1) Xxx účely xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxx §18a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18c vede Xxxxxx seznam žadatelů. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx seznamu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx údaje xxxxxxx x žádosti, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, x jakém xxxxxxx xxx xxxx právní xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx určení.

(2) Xxx xxxxx určení xxxxxxxx xxxx Komora seznam xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s poskytováním xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xx 18c; xxx xxxxxxxx advokáta x takovému poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx i x xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxx věci, xx které xxxx xxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxx náklady, xxxxx xxxxx určenému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx Xxxxxxx podle §4.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xx 18c xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2018

§19

(1) Advokát xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) x téže věci xxxx ve věci xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zájmy jsou x rozporu xx xxxxx xxxx, xxx x poskytnutí právních xxxxxx žádá,

b) xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx toho, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx x téže xxxx xxxx věci související xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x nímž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§11 xxxx. 1), xxxx x případě zaměstnaného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx zaměstnavatelem, xxxxx xxxxxxx, který xx zaměstnancem stejného xxxxxxxxxxxxxx,

x) by xxxxxxxxx, xxxxxx xx o xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx klientovi, xxxxx xxxx, kdo x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxx, neoprávněně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx advokát, xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xx zájmy xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2.

§20

(1) Advokát xx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x zrušení ustanovení xxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx dodatečně xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §19.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxx Komoru x určení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxx nezbytné xxxxxx xxxx ním a xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx součinnost. Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx postupovat xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx poučení advokátem x tom, xx xxxx xxxxxx jsou x xxxxxxx s xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx, aby advokát xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vypovědět, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxx o xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x bez xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx dobu xx možné sjednat xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx delší xxx xxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx neučiní-li xxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 5 xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxx neutrpěl xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx, pokud xxxxxx advokátovi sdělí, xx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§21

(1) Advokát je xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x všech xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zprostit xxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx klienta; xx-xx xxxxxx xxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx potřebný souhlasný xxxxxx všech právních xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxx xxxx xxxxxx tak xxx xxxxxx x xxxxx do xxxxxxxxx. X xxxx je xxxx advokát xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx ho xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx pověřuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxx mezi xxx x klientem xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx; povinností xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vázán xxx x xxxxxx xxxxx §55, x xxxxxx o xxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxx x xxxxxx x kasační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 50), jakož x x řízení xx xxxxxx xxxxxxxxx x §55b, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx; x x tomto případě xx xxxx advokát xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxx xxxx, xx xxxxx právní xxxxxx poskytl nebo xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx předsedou xxxxxxxxx rady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§33 xxxx. 3). Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxx zákona o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxx zástupci Xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 10. Povinnosti mlčenlivosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řádem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování terorismu.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx překazit xxxxxxxx xxxxxxxxx činu. 2)

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx vyškrtnutí xx seznamu advokátů.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx stanoveném v xxxxxxxxxx 1 až 8 xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož i xx xxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílejí xx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, jakož x xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxxx řízení xxxxx §55 xxxx kárného xxxxxx, xxxxxx advokátů xxxxxxxxxx předsedou kontrolní xxxx provedením přípravných xxxxx x xxxxxxxxx, xxx došlo xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§33 xxxx. 3).

(10) Členové xxxxxx Xxxxxx, její xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 části xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxx zaměstnanci nejsou xxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle §10 odst. 2 xx 4, §35d x §35r xxxx. 1, 2 x 4.

§22

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx žádat přiměřenou xxxxxx.

(2) Zaměstnaný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 52), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x náhrad xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx advokáty (§11 odst. 1), xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komory vyhláškou.

§23

(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Byl-li xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx §18a xxxx 18b, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx promeškaný čas x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §18c x poskytnutí právní xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxxxxx xxxxx §18c pouze nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 části věty xx středníkem se xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3, xx xxxxxxx xxxxxxx odměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx od poskytnutí xxxxxx xxxxxx podle §18a xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18c. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyúčtování x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Komora Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxx.

§23x

Xx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zahraniční společnost xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx 23 rovněž xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx advokát nebo xxxxxxxxxx z xxxxxx x z náhrad xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 53).

§24

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, byla-li újma xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem advokacie xxxx zástupcem xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx újmu způsobenou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx dotčena 48).

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx újmu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnaným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx i v xxxxxxx xxxxxxxx x §15b.

(4) Advokát xxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se odpovědnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 zprostí, xxxxxxx-xx, xx újmě xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx při vynaložení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx nich xxxxxxxxx.

§24a

(1) Advokát, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx samostatně xxxx xx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxx případ odpovědnosti xx xxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1, jakož x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x náhradě xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx xx advokát xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx povinen x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Advokát, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx pojištěn xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x náhradě xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx společnost, x advokát xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinen x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx advokátů xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Minimální xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx předpisem.

§24x

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musejí xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx odpovídají xxxxx §24 xxxx. 2 (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Minimální xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx činit xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením omezeným, xxxxxxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxx advokacie, nebo xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx však 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a 10 000 000 Xx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxx zvýšeno tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x to xxx xxx, xxx k xxxxxx změně xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nebo úředně xxxxxxx kopie xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx x pojištění společnosti") xxxxxx xxx připojeny x návrhu xx xxxxx společnosti xxxx xxxxxxx xxxxxx společníka xxxxxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx společnosti.

(5) Společnost xx povinna xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx ověřenou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nějž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahuje,

b) xx jednoho týdne xxx xxx, xxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx

x) xx xxxxxxx týdne xxx xxx, kdy x xx Xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx společnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxx-xx Komora, xx společnost xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxx Xxxxxx bez xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx 40).

§24c

(1) Komora xxxxxxxx xxx advokáty, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx sdružení, xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejní Xxxxxx xx Věstníku. Advokát xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx pojistné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx konce kalendářního xxxx, xxxxx předchází xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxx xx hromadné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 Komoře xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx doklad vydaný xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx sjednaného xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx kolik xx xxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§25

(1) X poskytování xxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentaci.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx zvláštní předpisy x xxxxxxxxxx. 3)

§25x

(1) Advokát je xxxxxxxx nahradit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyžadované xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx x pravosti xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx listině xxxx na xxxxxxx x ní pevně xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podpisu,

b) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxx druhu x čísla dokladu,

d) xxxxxxxxxx advokáta, xx xxxxxxx xxx byla xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx ním xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datum x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx učiněno,

f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zápisu x seznamu advokátů x xxxx xxxxxx, x v případě xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 jméno x xxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipienta x xxxx evidenční xxxxx xxxxx xxxxxx x seznamu advokátních xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx x xxxxxxxx "x xxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pravosti podpisu xxxx xxxxx podpisu, xxxxx xxxx být xxxxxx ověřen; úřední xxxxxxx xxxxxxx advokáta xxxxxx xxx prohlášením x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Advokát je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx knihy x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx advokátovi xx xxxxxx Xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx praxi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použije xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§25x

(1) Xxxxxxx zapůjčí xxxxxxxxx svazek xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pořízení opisu xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Komoře, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52b, soudu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení nebo xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx v řízení xxxx státním xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemůže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx pověřený xxxx xxxxxxxxx xxxx za xx, že advokát xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx kontrolní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx knihy, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o pravosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx

x) xxxxxx-xx proti xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxx x xxxxxxxxxxxx x pravosti podpisu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx tří xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx řízení v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o prohlášeních x pravosti xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx vydaného x xxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx advokátovi x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x pravosti podpisu.

§25x

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx advokát provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 72).

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 219/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2009

§26

(1) Xxxxxxx xx x rámci svého xxxxxxxx xxxx dát xxxxxxxxx xxxxx advokátem.

(2) Xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxxx xxxxx, 4) může xxxxxxxx xxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§27

(1) Brání-li xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx překážka xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx-xx jiné xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx práv xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů xxxxx klientů, xx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx, nejpozději však xx jednoho xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxxxx vznikla, xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx x xxx xxxx zástupcem (§26 xxxx. 1) a xxxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumět; xxxxxxxxxx §29 xxxx. 2 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx povinnost, xxxx xxxxxxxx Komora x xxx, že podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xxx xxx, xxx xxx klient x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jinak nebo xxxxxxx-xx klient v xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, přecházejí xx xxxxxxxx ve xxxxxx xx klientovi xxxxx x xxxxxxxxxx zastupovaného xxxxxxxx, vyplývající xx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx. Xx platí x x xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx určením xxxxx §18 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx na žádost xxxxxxxx osvědčí. Ustanovení §19 x 20 xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx druhé xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx přechodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§24 odst. 1), xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx povinnosti x práva xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxxx bezdůvodně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebylo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx advokacii xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx xxxxxx opatření x ochraně práv x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyškrtnutého xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx klienty x xxxxxxxxx opatřeních. Pokud xx to xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxx nástupcem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i více xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavců 2 x 3, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx přechod xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyškrtnutým ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx advokát, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx souhlasí, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx koncipient xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx povinni xxxx xxx, než xxxxx xxxxxx advokátovi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx; xx neplatí, xx-xx alespoň xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx zpravidla xxxxxx předsedou Xxxxxx xxxx xxxxx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx sporu k xxxx vyřešení xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.

§29

(1) Advokát xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx odkladu po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx sídlo, způsob, xxxxx vykonává xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx seznamu advokátů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Komoře xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx jednoho xxxxx xxxx, xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátů.

§30

(1) Advokát xx xxxxxxx xxxxxx příspěvky xx činnost Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx [§43 xxxx. x)].

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátů; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §7b odst. 1 xxxx. a) xx x).

§31

Advokát xxxx společnost xxxxx zahraniční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx povinny xxxxxxxx takové pracovní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx účast na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx zkoušky.

Hlava čtvrtá

Kárná xxxxxxxxxxx x xxxxx řízení

§32

(1) Xxxxxxx x advokátní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx proviněním xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxx xx kárné provinění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kárných xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx,

x) veřejné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxx stonásobku minimální xxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, 24)

x) dočasný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uložený xx xxxx xx xxxxx xxxxxx do xxx xxx,

x) vyškrtnutí xx seznamu advokátů,

f) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xx šesti xxxxxx xx xxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kárného xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x pravosti podpisu,

g) xxxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56a xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provinění xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx koncipientovi xxx za kárné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x těchto kárných xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pokutu až xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 24)

d) vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx advokátovi xxxx xxxxxxxxxxx koncipientovi xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provinění je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx rovněž x xxxxxxx, xxxxxxx-xx kárně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx je xxxxxxx Xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56a xxx uložit xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx kárného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx společného xxxxxx xx pokračování x xxxxxxxx činu.

§33

(1) X xxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x o uložení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx žalobcem (§46 xxxx. 3 x §51 odst. 2) xxxxxxxxx xxxxx senát xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx kárný xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx x xxxxxx provinění xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx provinění xxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx předseda xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x ním provedením xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx kárnému xxxxxxxxx; takto xxxxxxxx xxxxxxx xx, pokud xxx x písemnosti x xxxx dokumenty xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rady xxxxx §46 xxxx. 4 xxxx druhé.

(4) Kárně xxxxxxxx může xxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxx advokátem. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xx vyžaduje xxxxxxx xxxx zájmů, xxxxxxx xxx-xx stižen duševní xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kárný xxxxx xxxxxx advokáta xx xxxxxx x xxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xx kladeny za xxxx; xx xxxxx xxxxx se a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx měly být xxxxxxxxx.

(6) V xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx když xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnou výpověď. Xxxx jiné důkazy xxx provádět xxx xxxxx, xxxx-xx dobrovolně xxxxxxxxxx. Xxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx x na xxxx xxxxxxx xxxx; xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vyhovět, xxxxx-xx x provedení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx učiní xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§33a

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx účastník. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x činností xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, náklady xx xxxxxxxxxx x náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vyslovil-li kárný xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kárného xxxxxxxxx, xxxxxx současně v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx stavovským předpisem.

(3) Xxxxxx nahradí svědkovi xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx třeba xxxxxxxx x Komory xx xxx xxx od xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx; x xxx xxxx xxx xxxxxx poučen.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

§33a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.10.1999

§34

(1) Xxx rozhodnutí x kárném řízení xx rozhodující xxxxxxxx x xxxxxx stav x xxxx, kdy xx kárnému provinění xxxxx; pozdější právní xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx obviněného xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx končí, xxxx xxxxxxxxx výrok, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx prostředku, x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxx x §33a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx povinnost k xxxxxxx xxxxxxx kárného xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx kterému xx xxxxx odvolat, xx x xxxxxx moci x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o případ xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; není-li xxxxxx xxxxx vyhlášení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx uplyne xxxxx x xxxxxx.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx řízení.

§34x

(1) Kárný senát xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx bez nařízení xxxxxxx xxxxxx příkazem, xxxxx je skutkový xxxx xxxxxxxxxx zjištěn xxxxxxx opatřenými xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx napomenutí xxxxx xxxxx opatření pokuty xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 24), xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx výše xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 24), xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §32 xxxx. 5 xxx není dotčeno.

(3) Xxxxx příkaz xx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxx senát vyslovil, xx kárně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Účinky xxxxxxx x vyhlášením rozhodnutí xxxxxxx senátu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

§34x

(1) Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxx xxxxxxx kárného xxxxxx (§33a xxxx. 2) a xxxxxxx x xxxxx podat xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx, xxx kárně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebude xxx nařizováno xxxxxxx xxxxxxx senátu x xxxxxxxxxx xxxx (§34d xxxx. 1).

(2) Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx kárně xxxxxxxxxx a kárnému xxxxxxx; má-li xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx (§33 xxxx. 4), xxxxxxxx xx xxxxxxx vyhotovení xxxxxxx xxxxxxx x xxx.

§34x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2006

§34x

(1) Kárně obviněný, xxxxx žalobce x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx opatrovník (xxxx xxx "oprávněná xxxxx") xxxxx podat xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxx podat do 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx obviněného xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x podání xxxxxx xxxx xxxx xxxx kárně xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx práva xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vzdát.

§34c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

§34d

(1) Byl-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uvedené x §34c xxxx. 1 xxxxx, kárný příkaz xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jednání; xxx xxxxxx projednávání věci xxxx kárný xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx druhem xxxx xxxxxxx kárného opatření, xxxxx xxxx obsaženy x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx ve lhůtě xxxxxxx v §34c xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx odpor, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxxx uvedené x §34c odst. 1 xxxxxxxx xxxxxx práva xx xxxxxx xxxxxx (§34c odst. 2), xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx vykonatelný dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx kárný senát xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx poslední x xxxxxxxxxxx osob.

§34d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 79/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

§34e

Byl-li xxxxx xxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zpět xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx příkaz xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2006

§35

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx senátu v xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx toto řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx účastník xxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx doručení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx kárným xxxxxxxx.

(2) O odvolání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x členů xxxxxxxx kárné komise (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zruší xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx potvrdí xxxxx odvolání odmítne. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx odvoláním napadené xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ve xxxx xxxx xxxx xx vrátí xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxx senát xx x tomto případě xxxxx právním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§35a

(1) Rozhodnutí x xxxxxxx kárného opatření xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dnem, kdy xxxxxx xxxxxx moci.

(2) Xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykoná xxxxxxxx Xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xx Věstníku České xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Věstník"); xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx den xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx dne, xxx xx xxxxx vykonatelným, xxxx delší xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dočasného xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56a xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx stalo vykonatelným; xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x uložení kárného xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx Komoře ve xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx; pokud xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx vykonáno dnem xxxxxxxxx poslední xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx titulem xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx 59). Xxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxxx ve splátkách, xx Xxxxxx oprávněna xxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx splátek xxxxxx včas zaplacena; xxxxx rozhodnutí se x xxxxxxx xxxxxxx xxxx celé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Komora xxxxxx xxxxxxxxxx xx splatnosti xxxxxxxx xxxxxx splátky.

(5) Xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx opatření odnětí xxxxx x prohlášeních x xxxxxxxx podpisu xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxx doba xxxxxx uvedená x xxxxxxxxxx. Xxxx doba xxxxxx běžet xxxx, xxx byla kniha xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx ukládající xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§33a odst. 2) Komoře. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx kárného xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 o xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx kárného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§35b

Na advokáta xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx by mu xxxxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx

x) xxxx právní xxxx rozhodnutí, kterým xxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx napomenutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx mu xxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x §35a xxxx. 2, xxxxx xx dnem xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, jako xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxx xxx, xxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonáno, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx opatření pokuty, xxxxx xxxxxxxx dočasného xxxxxx xxxxxx advokacie, xxxxx opatření odnětí xxxxx x prohlášeních x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kárné xxxxxxxx xxxxxxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxxx podle §56a,

x) xxxxxxxx-xx xxx dne xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx doba pěti xxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx,

x) uplynula-li xxx xxx xxxxxxxxxx doba xxx xxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx koncipientovi xxxxxxx xxxxx opatření vyškrtnutí xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§35x

(1) Skončilo-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci, xxx x xxx xxxxx xxxxx kárně xxxxxxxxxx x xxx xxxx kárné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx byla-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx kárného xxxxxx nelze xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zastaveno.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx v kárném xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx by xxxxx xxxx x xxxx xxxx xx spojení xx skutečnostmi x xxxxxx, známými xxx xxxxx, vést k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx obviněného.

(3) Návrh xx xxxxxx kárného xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx kárného xxxxxx, který obnovu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2, nebo ode xxx, xxx jej xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxxxx ve věci xxxx.

(4) O xxxxxx xx povolení obnovy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx ustavený xxxxx xxxxx; kárný senát xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx kárného xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x návrhu na xxxxxxxx obnovy kárného xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podat odvolání (§35).

(5) Jestliže xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx obnova xxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kárném řízení xxxxxxx se xxxxxxx x kárný xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx projedná.

§35c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1999 Sb. s xxxxxxxxx xx 5.10.1999

§35d

(1) Komora xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxx x x xxxxxxxx kárného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5a.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx domovského xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx zapsaný xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx §57 xxxxxxxxx xxxxxx služby v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x výsledku xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx.

§35e

(1) Podrobnosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxx řád xxxx xxxxxx xxxx nevyplývá-li xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x kárném xxxxxx přiměřeně ustanovení xxxxxxxxx xxxx.

§35x vložen xxxxxxx předpisem x. 210/1999 Xx. x xxxxxxxxx od 5.10.1999

Hlava xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řízení o xxx

§35xx

(1) X řízení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, projednává-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Komory, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a zásady xxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) hlavy xxxxxx x xxxxxxxx §32 xxxx. 1 až 5, 7 x 8, §33 odst. 2 a §35b.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolat x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx x vůči xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx předsedou xxxxxxxxx rady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx přestupku, xx použije obdobně §21 xxxx. 10.

(4) Xxxxxx x přestupku xx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx o přestupku xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x skutečnosti, xx základě kterých xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx se v xxx nepokračuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx o nich.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxx o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, lze xx xxxxxxxxx namísto xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxx

x) xxxxxxxxxx správní xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx od xxxxx xxxxxx xx xxx xxx,

2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátů,

3. dočasného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56a xxxxxxx xx dobu xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx dopustil xxxxxxxxx při výkonu xxxx činnosti,

b) advokátnímu xxxxxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů.

(6) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx správní xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35a35e xxxxxxx.

§35xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§35x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 60) xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky dočasně xxxx příležitostně.

§35x

Xxxxxxxxx evropský xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx profesní označení xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu; xxxx xxxxxxxx musí xxx vyjádřeno v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§35x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 228/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

§35x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxxxx sdružení (§14) xxx společníkem xxxxxxxxxxx (§15).

(2) Hostující evropský xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sněmu x xxxxxx xxx xxxxx do xxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx evropský xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zástavní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx nájmu podniku xxxx jeho xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx evropský xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx podpisu (§25a).

§35i

(1) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy xxxx xxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx advokát xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx advokáty, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx otázku xxxxxxxxxx, xx hostující evropský xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, stavovskými xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx advokát xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx domovského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hostujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 x 2, §16, 17, §18 xxxx. 1, §19 xx 21, §22 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 xx 3, §25, 26 x 28, xxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 2 se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hostujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx, a zejména xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxx neplatí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §16, 17, §19 xx 21 a §24 odst. 1 xx 3.

§35x

(1) Poskytuje-li hostující xxxxxxxx advokát na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxxxxx přerušení xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx oznámit Xxxxxx xxxxxx místa x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx písemností Xxxxxx, xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx orgány Xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxx evropský advokát xxxx povinnost nesplní, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxx doručení písemnosti (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx třetím xxxx xx xxxxxxx; xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do vlastních xxxxx xxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxx.

(2) Poskytuje-li hostující xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v řízení xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx písemností (dále xxx "zmocněnec xxx xxxxxxxxxx"); xxxxxxxxxx §35p xxx není xxxxxxx. Xxxxxxxxx evropský advokát xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxx sídla xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx vůči xxxx xxxxx; xxxx xxxx xxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx adresu xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxx, soud nebo xxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx s xxx, xx účinky doručení xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx dnem xx xxxxxxx; xx xxxxx x x případě xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáta.

§35j xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 228/2002 Sb. s xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

§35x

(1) Xxxxx xx x to xxxxxxx, xx xxxxxxxxx evropský xxxxxxx xxxxxxx prokázat Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx své oprávnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx"); xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx hostujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho překladem xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nesplní povinnost xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Hlava xxxxx

Xxxxxxx evropský xxxxxxx

§35x

(1) Usazeným xxxxxxxxx xxxxxxxxx 61) xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zapsán do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Komorou.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx advokát je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky soustavně.

§35m

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx písemné xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx přiloženy

a) doklady xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 a 2,

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24a,

x) xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Komoře xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx nezapíše, xxxxx xx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx (§35q xxxx. 2) x xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx, neuplynula doba xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx xxxx identifikačním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vzor, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx usazeného xxxxxxxxxx advokáta xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx též stanovit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro osvědčení x identifikační průkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáta xx použije §5d xxxx. 3 x 4 xxxxxxx.

(4) Zápis xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx evropských xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x odstavci 3; Xxxxxx x xxxx lhůtě informuje x zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx evropskému xxxxxxxxxx xx pozastavuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8b xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xx x).

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx usazenému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona x případech uvedených x §9 odst. 1, xxxxx x x xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx profesním xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x); Komora xxxx xxxxxxxxxx usazenému evropskému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §9 xxxx. 2 a 3.

(7) Xxxxxxx evropský xxxxxxx,

x) xxxxx zemřel, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx úmrtí,

b) xxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx vyškrtnut xx seznamu evropských xxxxxxxx ke dni xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxx služeb (§35q xxxx. 2), je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů ke xxx právní xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx Komoře xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxx advokátů, opatřenou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx vyškrtnut xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx xxxxxxxxx kalendářního měsíce, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Komoře xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Komory xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxx před xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxx advokátů (§5b), xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx xxxx zápisu xx xxxxxxx advokátů; xxx xxxx dotčeno jeho xxxxxxxxx xxxxxxx současně xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státu xxx jeho oprávnění xxxxx §35na.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáta xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1,

b) zaniklo-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2, nebo

c) z xxxxxx xxxxxxxxx v §7b odst. 1 xxxx. x) x x) a x §8 xxxx. 1 xxxx. b) až x).

(9) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních služeb xxxxx xxxxxx zákona xx použijí přiměřeně xxxxxxxxxx §8b xxxx. 2, §9 odst. 4, §9a, 9b x §55 xxxx. 7. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx advokátů se xxxxxxx přiměřeně ustanovení §7b xxxx. 2 x §8 xxxx. 2 x 3.

(10) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx evropského advokáta x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x x jeho vyškrtnutí xx seznamu evropských xxxxxxxx informuje Xxxxxx xxx odkladu, xxxxxxxxxx xx jednoho týdne, xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx.

§35n

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x stavovských xxxxxxxx x právech x xxxxxxxxxxxx advokátů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxx označení xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x); xxxx označení xxxx xxx vyjádřeno v xxxxxxxxxx jazyku nebo x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X tomuto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §35s, xxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx evropský advokát xx xxxxxxxx uvádět xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx státě, xxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx státech xxxxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxx x jinými xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (společník) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx obdobné xxxxxxxx xxxx společnosti podle xxxxxx xxxxxx (§14 x 15).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx advokát může xxx společníkem sdružení (§14) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§15) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx advokát (§15a).

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx Komory.

(6) Xxxxx usazeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§13) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx advokát xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §26.

(8) Xxxxxxxxxx §27 xxxx. 4 x §30 xxxx. 2 xx použije x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35xx

§35xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 219/2009 Sb.

Hlava xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§35x

Xxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx obhajoby x xxxxxxxx řízení, x xx i x těch případech, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx řízení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxx xxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2002 Sb. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

§35x

(1) Poskytuje-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxxxxx x zastupování x xxxxxx před xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx musí být x xxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx, je evropský xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dohodě x xxxxxxxx xxxx xxxxx konzultanta v xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxx budou v xxxxxx řešeny, (xxxx xxx "konzultant"); xxxxxxxxxxxx xxxx evropský advokát xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §35j xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx; dokud evropský xxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx, není oprávněn xxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx soud xxxx jiný orgán xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přítomen xx souhlasem xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx oprávněn xxx xxxxxxxx jako zástupce (xxxxxxx) xxxxxxxx advokát.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxxxx xxxxxx předpisy upravující xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx orgány.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xx 3, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (§35q xxxx. 1).

Xxxxx odpovědnost x xxxxx řízení

§35q

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx podle části xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 3 písm. x) xx c) x xxxxx xxxxxxxx dočasného xxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx. Xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx opatření dočasného xxxxxx poskytování právních xxxxxx xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §35a xxxx. 3 a §35b písm. x).

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 228/2002 Xx. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

§35x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx předseda xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx evropskému xxxxxxxxxx xxxxx řízení.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxx xxxxxxxxx z prodlení xxxx xxxx-xx kárné xxxxxx zahájeno xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ministrem xxxxxxxxxxxxx, xx Komora xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx advokátovi.

(3) X xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx advokátovi xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx senát před xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx x potřebném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx advokátovi.

§35r xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§35x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx států,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxx xxxxxx služby v xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx pod profesním xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) bod 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podniku xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx evropskými xxxxxxxx.

(2) Jako xxxxxxxxxx xxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo usazený xxxxxxxx advokát, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx prokurista xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx advokát; ustanovení §15 odst. 5 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaměstnávat x pracovním xxxxxx xxxxxxxx, usazené xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Ustanovení §15 xxxx. 4 x 8, §18 xxxx. 1, §19, 20, §22 xxxx. 1, §23, §24 xxxx. 2 až 4, §25, 28 x 29 xx xxxxxxx xxx zahraniční společnost xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx pro zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§35x

(1) Každý společník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx za xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx"), xxxx být pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxx zápisu zahraniční xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx společník xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx xxxxx §24a (xxxx jen "pojištění xxxxxxxxxx zahraniční společnosti").

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx organizační xxxxxx do obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx vzniklou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xx xxxxx České republiky xxxxxxx xxxx společnost x xxxxxxx omezeným xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xx kromě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxxxxx společníka, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx komanditní xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx zahraniční společnosti").

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Komoře xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx x pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx existenci xx do xxxxxxxx x rozsahu odpovídajícího xxxxxxxxx společníků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"), x xx xx xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností, x xxxx vždy xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xx nějž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x kdykoli xxxxx, xxxxx o xx Komora xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §35s odst. 1 xxxx. x) xx x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxxxx zápisu zahraniční xxxxxxxxxxx nebo její xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx splňování xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35s xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxx o xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x návrhu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx změn.

(5) Xxxxxx podá xxx xxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo její xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx xxxxxx, že

a) zahraniční xxxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §35s xxxx. 1 písm. x) až c) x x),

x) společníci xxxxxxxxxx společnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35t xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §35t xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §35t xxxx. 3.

§35x

Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35s x 35t xxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 219/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2009

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§36

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxx, xxx je xxxxxx x xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx.

§37

(1) Komora zapíše xx seznamu advokátních xxxxxxxxxxx každého,

a) kdo xx xxxx svéprávný,

b) xxx xxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx v xxxxx xxxxx

1. x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx studiem xx vysoké škole x Xxxxx xxxxxxxxx 20), xxxx

2. xxxxxxx xx xxxxxx škole x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx vzdělání x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenému v xxxx 1 na xxxxxxx mezinárodní smlouvy, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx vzdělání xxxx uznáno xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 69), a současně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx v xxxxx právo xx xxxxxx škole x Xxxxx republice,

c) kdo xx bezúhonný,

d) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyškrtnutí ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xxxx xx xxxxx xx hledí, xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) kdo xx k advokátovi, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx společnosti x pracovním poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 62).

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx podmínky uvedené x xxxxxxxx 1, Xxxxxx ho zapíše xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx ke xxx xxxxxxxxx v xxxx žádosti; tento xxx však xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxx xxxxxx žádosti. Není-li xxxxxx xxx x xxxxxxx x zápis xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx žadatele do xxxxxxx koncipientů xx xxx podání žádosti. Xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaznamená Xxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx týdne xxx xxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; identifikačním xxxxxxxx xx advokátní koncipient xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx praxe včetně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx. Xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokátního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx; xxxxxxxxx právní xxxxxxx může xxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx identifikační xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xx xxxxxxx §5d xxxx. 3 x 4 xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx některou z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Ten,

a) xxxx bylo xxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je vyškrtnut xx seznamu advokátních xxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxx opatření,

b) xxx xxxxx Xxxxxx písemnou xxxxxx x xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, opatřenou úředně xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx byla xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátních koncipientů Xxxxxx doručena; xxxxxx xxxxxxx podpisu xx xxxxxxxxxx, xxxxx advokátní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vyškrtnutí xx seznamu advokátních xxxxxxxxxxx osobně xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx ním podepíše,

c) xxx xxx xxxxxx xx seznamu advokátů, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátních koncipientů xxxxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, ve xxxxxx xxxx zkouška složena; xxxxxxxxxx písmen x) x x) tím xxxx dotčeno.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxx písemnou žádost x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx koncipienta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Komoře xxxxxxxx; xxxxxx ověření xxxxxxx xx nevyžaduje, xxxxx xxxxxxxxx koncipient xxxxxx xxxxxx osobně xxxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxx pověřenému zaměstnanci Xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x důvodů uvedených x §9 xxxx. 2 x 3. Xxxxxxxxxxx koncipientovi je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxx xx vazby, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx nebo byl-li xx uložen xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxxx koncipienta xx xxxxxxxxxx §7b xxxx. 2, §8 xxxx. 3, §8b xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x §8b odst. 2, §9 xxxx. 4, §9a odst. 1 xxxx. x) x x) x §9a xxxx. 2 xxxx. x) a §9b xxxxxxx xxxxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáta, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx praxi, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x dohledem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zkušenosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx advokát, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx nejméně xxxxxxx xxxx; v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx představenstvo xxxx podmínku xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx nejvýše xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx advokát; xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x tom xx xxxxxxxx, společnost xxxx zahraniční společnost xxxxxxx xxxxxxxxxx Komoru. Xxxxxxxxx advokátem může xxx rovněž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx praxe xxxxxxx stavovský xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx koncipient xx xxxxxxx absolvovat xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx stavovským xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; účast xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx výkon xxxxx.

§39

Xxxxxxxxxx §16, 17, 17a, 21 a §29 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx koncipienta xxxxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

KOMORA

§40

(1) Zřizuje xx Xxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx x x xxxxxxxx x Xxxx. Pobočka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx x Xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx samosprávnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx vykonává xxxxxxxx správu xx xxxxx xxxxxxxxx 63).

(4) Xxxxxx xx právnickou xxxxxx. Xxxxxx může xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41

(1) Xxxxxx má xxxx xxxxxx:

x) sněm,

b) xxxxxxxxxxxxxx,

x) předsedu Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx,

x) odvolací kárnou xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "zkušební komise Xxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx poradní xxxxxx.

§42

Xxxx

(1) Nejvyšším xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxx účastnit xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jiným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx svolává xxxx xxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx kalendářního xxxx xx předchozího xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx sněm xxxxx též xxxxx, xxxxx o xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx třetina xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx o to xxxxxx kontrolní rada. Xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx případech xxxxxxx xxxxxx sněm xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx; xxxxx tak xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx sněm xxxxxxxxx xxxx. Sněm musí xxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx přijato, hlasovala-li xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů. Xxx volbě členů x náhradníků xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx jen jeden xxxxxxxx, je ke xxxxxxx nutné, xxx xxxxx kandidát xxxxxx xxxxxxxxxxxx většinu xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxx člena xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tři xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxxx xx svolává xxxxxxxxx uveřejněnou xx Xxxxxxxx; xxxx xx xxxxxx dnem, který xx uveden x xxxxxxx příslušné částky Xxxxxxxx jako xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§43

Xxxxx xxxxxxxx

x) volit x advokátů xxxxxx x tajnou volbou xx dobu čtyř xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kontrolní xxxx, xxxxx xxxxxx x odvolací kárné xxxxxx. Členy těchto xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx hlasováním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stavovským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fond Xxxxxx, popřípadě x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx představenstvem,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx stráveného xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) projednávat x xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí představenstva xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx osobám, však xxxxxxx být dotčena,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxx řád (§49 odst. 2) x xxxx jednací xxx,

x) xxxxxxxxxx stavovské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx xx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kárném xxxxxx.

§44

Představenstvo

(1) Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxx xxxxx představenstva pod xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx náhradníků xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xx seznamu advokátů xxxxx §8 xxxx. 1 písm. x) x x),

x) vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx. x),

x) pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x c) xxxx §9 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 5 x xxxxxx xxxxxxxxx v §9 odst. 2 xxxx. a) x x) nebo §9 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 7,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx výkon advokacie xxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx o pravosti xxxxxxx xxxxx §25b xxxx. 1 a 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §56a, a xx xx základě návrhu xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxx členů x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Komory. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx volený x xxxxxxxx xx xxxxxx x územní xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx místopředsedů Xxxxxx určí xxxxxxxxxxx xxx,

x) přijímat xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx usnesení xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx schválení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatého xxxxxxxxxxxxxxx [§43 písm. x)], xxxxxxx tento stavovský xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxx, která x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, však nemohou xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxx,

x) hospodařit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx advokátní xxxxxxx, xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx"),

x) xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Komory,

j) zrušeno xxxxxxx předpisem x. 192/2003 Sb.,

k) xxxxx xxxxxxx opatření nezbytná x zajištění xxxxx xxxxxxxx Komory, jakož x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáty x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

(6) Představenstvo xx xxxxxx zpravidla xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

§45

Xxxxxxxx Xxxxxx

(1) Xxxxxxxx Xxxxxx jedná jménem Xxxxxx ve xxxxx xxxxxx.

(2) Předsedovi Xxxxxx xxxxxxxx rozhodovat

a) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18a18c x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18c xxxx. 7,

x) x určení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1,

c) o xxxxxx xxxxxxxx advokáta §27 odst. 4,

x) x xxxxxxxxxx ze xxxxxxx advokátů xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x), x) x §10 xxxx. 1,

x) x xxxxxxxxxx xx seznamu advokátních xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3 z xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x),

x) o xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxxx §9 xxxx. 1 x odst. 2 xxxx. x) x §10 odst. 1,

x) x pozastavení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 5 x důvodu xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 písm. x),

x) x xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §35m xxxx. 6,

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35m xxxx. 8,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxx provádí xxxxxxx x seznamu xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, společností x zahraničních xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Předseda Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx stavovským xxxxxxxxx. V xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řádné činnosti xxxxxx Xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinému xxxxxx Xxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(2) Kontrolní xxxx xx 70 xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx rada xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x stanoví-li xxx xxxxxxxxxxx xxx, i xxxxxxxxxxxxx kontrolní rady. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx kárný xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů včetně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxx x činností Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, zaměstnanci Xxxxxx, advokáty, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, evropští xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx členům xxxxxxxxx xxxx veškeré jimi xxxxxxxxxx písemnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx vzniklé x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rady xxxxxxx x xxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Komory x xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx x xxxxxxx kontrolní xxxx a x xxxxxxxxxxxx advokátů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x seznámení xx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxxx xxxx za xx, xx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisu, je x xxxxxxx x xxxxxxx předpisem nebo xxxxxxxxx sněmu, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx však xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx členů. Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx potvrzeného rozhodnutí; xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x svolání sněmu x xxxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. x).

§47

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x kárném řízení.

(2) Xxxxx xxxxxx xx 83 členů.

(3) Kárná xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx předsedu kárné xxxxxx, a xxxxxxx-xx xxx organizační xxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Předseda xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (§33 xxxx. 1).

§47x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx působnost stanovenou xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxx řízení.

(2) Odvolací xxxxx xxxxxx xx 11 xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx kárné xxxxxx xxxx xxx zvolen xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 40 xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kontrolní rady, xxxx xxxxx komise xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx předsedu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kárné xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise xxxxxxx x xxxxx odvolací xxxxx xxxxxx členy xxxxxxxxxx xxxxxx (§35 xxxx. 2).

§47x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 219/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2009

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx

§48

Xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxx přísluší jen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

§49

(1) Podrobnosti x xxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řád x xxxxx stavovské předpisy.

(2) Xxxxxxxxxxx o volbách xx xxxxxx Xxxxxx, xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx členů xxxxxxx volební xxx.

ČÁST SEDMÁ

ČINNOST XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

§49x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx zkoušky x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výši 5&xxxx;000 Kč xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx advokát xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx. Poplatek xx xxxxxxx Komory.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 týdne Xxxxxx; Xxxxxx xxxx skutečnost xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§49b

(1) Xxxxxxx mediátor, xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je evropským xxxxxxxxx, jsou kárně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx, xxx xx kárné xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pokutu xx xx výše stonásobku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) dočasný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uložený xx xxxx 6 měsíců xx 5 let.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx advokátem xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxx xx xxxxx provinění xxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) veřejné xxxxxxxxxx, xxxx

x) pokutu xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx měsíční xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) je Komora xxxxxxx xxxxxxxxxxx informovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx řízení xx xxxxxxxxx použijí ustanovení xxxxxx zákona upravující xxxxxx odpovědnost xxxxxxxx.

§49x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 202/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

XXXX OSMÁ

PŮSOBNOST XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

§50

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavovské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za to, xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx je x xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx podat xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§51

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx kárný řád.

(2) Xxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx žalobce.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyjádření Xxxxxx xxxxxxxxx zkušební xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Komory, a xx nejméně jednu xxxxxxx jejích xxxxx xx návrh Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx členů xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

§52x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznamuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x).

§52x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 228/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

§52b

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25a a nad xxxxxxxx xxxxxxxx podle §25c.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státní dohled xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §18a x 18b x xxx rozhodovací xxxxxxxx Xxxxxx podle §18c, xxx-xx advokát xxxxx x xxxxxxxxxx právní xxxxxx spočívající x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x v xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx.

(3) Za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx Komora povinna xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Určí-li Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami podle §18a xx 18c, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na právní xxxxx.

§52x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx vyhlášku k xxxxxxxxx §5d xxxx. 1, §35m xxxx. 3 x §37 xxxx. 2.

XXXX DEVÁTÁ

PŘESTUPKY

§52d

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx opakovaně x xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx oprávněnou x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1, xxxx

x) použije xxxxxxxx "xxxxxxx", xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx.

(4) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti.

§52d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 258/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2017

XXXX DESÁTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§53

(1) Xxxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zákonem; xxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx placení,

b) xxxxxxxx xx xxxxx xx seznamu xxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plateb xxxxxxxx x usazených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx advokáty, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx advokátů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x povinností x xxxxxx řízení x x xxxxxx xxxxx §55,

x) podrobnosti o xxxxxxx a povinnostech xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx souvisejí x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx služby xxxxx §18 xx 18c.

(2) Xxxxxx vyhlašuje xxxxxxxxx xxxxxxxx ve Věstníku; xx xxx vyhlášení xx xxxxxxxx den xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, nestanoví-li stavovský xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx předpisy xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxx také xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Ustanovení §50 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx.

§54

(1) Xxxxxxxxx zkouškou xx prověřují xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx právních předpisů xx konkrétní xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Advokátní xxxxxxx xxx vykonat xxxxx x jazyce xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx již x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podmínky x tomu, aby x tomto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx označením xxxxx §2 odst. 1 písm. x). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zkouškou xx ověřují znalosti xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx znalosti x právním xxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx x v xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx běžně x xxxxxxxxxxxx styku.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x uznávací xxxxxxx xx xxxxx vykonat x Xxxxx a x Xxxx, xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx x advokátní xxxxxxx, xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx (§52 xxxx. 1).

Xxxxxx

§55

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx x §44 xxxx. 3, §45 xxxx. 2 x x §46 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 64), xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §10 x 11, 13, 58 xx 63, §71 xxxx. 3 xx 5, §73 xxxx. 1, §80 xx 100, 103 xx 129, 134 xx 139, 141 xx 152 x 178 správního řádu xx xxxxxx nepoužijí.

(2) Xxxxxxxx xxxx být x řízení xxxxx xxxxxxxx 1 zastoupen xx xxxxxxx xxxx xxxx pouze xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxx podle odstavce 1 xxx vyslýchat xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx jiné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 6.

(4) X xxxxxx xx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§44 xxxx. 3), se vždy xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 1 končí, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 50); xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx vyhověno xxxx účastníkům x xxxxx rozsahu.

(6) Doručené xxxxxxxxxx Komory xx x xxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx zrušit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie podle §9 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxx xx xxxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx stalo vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísným; xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxx xxxxxxxx po jednom xxxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx navrhovatele xxx xxxxxx dotčena 65).

(8) Xxxxxx může na xxxxx xxxxxxx žalobce xxxx x z xxxx úřední xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým nebyl xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx vyšly xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, byla xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxx, proti xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů 59).

§55x

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx x §18a xx 18c postupuje Xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak. Xxxxxxxxxx §13, §15 xxxx. 4, §18, 35, §36 xxxx. 3, §37 odst. 3, §41, §45 xxxx. 2, §47, 49, §51 xxxx. 2, §80 xx 93, §100 xx 129, §131, 133, §137 xx 139, §152 x 178 xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx výrok, odůvodnění x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí Komory xxxxx §18a xx 18c xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx oznámeno, xx x xxxxxx xxxx.

(4) Xxx určení xxxxxxxx xxxxx §18a xxxx 18b xxxx xxxxxxx oprávněn nechat xx xxxxxxxxx advokátním xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx se §18 xxxx. 2 a §18a x 18c xxxxxxxxx.

(6) Žadatelem podle §18a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§55x

Xxx,

x) xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx, xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů,

b) xxxx nebyly ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx vydány xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx osvědčení x xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx advokátního koncipienta,

c) xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx umožněno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zkoušku xxxxxxxxxxxx nebo uznávací xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx umožněno xxxxxxx xxxxx,

x) o xxxx xxxxx xx xxxxx stanovené tímto xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §55c xxxx. 1 xxxx. x) nebo x),

x) x němž xxx x rozporu x xxxxx zákonem proveden x seznamu advokátů, x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxx evropských xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §55c xxxx. 1 xxxx. x) nebo x),

xx xxxxxxxx obrátit xx xx xxxx, xxx o xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx uvedených x §30 odst. 1 xxxxxxxxxx x rozhoduje xxxx.

§55x

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx advokátů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vyznačení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) zápis xx xxxxxxx advokátů, xx xxxxxxx advokátních koncipientů xxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pozastavení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zánik pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) další skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx uveřejňuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) až x) xx Věstníku.

§55d

(1) Xxxxxx advokátů, xxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x nich xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx advokátů xxxxxxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx evropských xxxxxxxx:

x) jméno a xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození,

c) adresu xxxxxxxx a xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx §5g x §27 xxxx. 2, osvědčení x xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx, identifikační xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáta x identifikační průkaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx seznamu advokátních xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů xxxxxx Komorou jsou xxxxxxxxx listinami.

§55e

(1) Písemnosti určené xxxxxxxxxx xxxx usazenému xxxxxxxxxx advokátovi xxxxxxxx Xxxxxx xx jeho xxxxx; ustanovení §14 xxxx. 4 xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §35j odst. 1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx doručuje Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxxxx koncipient x xxxxxxxxx poměru; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pracovním poměru xx xxxxxxxxxxx (§15), xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kárného xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx, x xxxxx to stanoví xxxxx řád, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §55, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx poté, xx xxxx xxxxx xxxx podána xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 50), xx xxxxxxxx advokátovi, advokátnímu xxxxxxxxxxxxx nebo evropskému xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 do xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, pro xxxxxxxxxx písemností podle xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 6 x §24 xxxx. 2 správního xxxx 64).

(4) Má-li xxxxxxx, xxxxxxxxx koncipient xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v kárném xxxxxx nebo x xxxxxx podle §55 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx písemnosti xxxxxxx x odstavci 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §35j xxxx. 1 xxxx xxxxx.

Xxxxxx cizího xxxxxxx xxxxxxxxx

§56

(1) Advokát xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx jejich vydání xxxxxx xxxxxx x xxxxxx funkce insolvenčního xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 67).

(2) Xxxxxxxxxx části xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx tohoto xxxxxx xx použijí pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 32) xxxxxxxxx. Xxxxxxx však xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §21 ohledně xxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 68) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxx nejsou dotčena.

§56x

(1) Peníze, cenné xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx správy xx xxxxxxx povinen uložit xx zvláštní xxxx x xxxxx xxxx x jiné osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx anebo jiného xxxxxxx.

(2) Klient je xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) Smlouvu x správě majetku, xxxxx klientem předložených xxxxxxx, plnou xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx správy.

(4) Xxx xxxxxxxxx peněz x listin xx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx dalším xxxxxx xx ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx x povinnostech xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví stavovský xxxxxxx.

§56x

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx člen xxxxxxxxx xxxx xx xx, xx advokát xxx xxxxxx xxxxxxx podle §56a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisem, xxxxxxx xxxxxxxx kontrolní xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx advokát při xxxxxx xxxxxxx xxxxx §56a porušil povinnosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx stavovským xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx představenstva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxx

x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ve lhůtě xxx měsíců od xxxxxx moci xxxxxxxxxx x předběžném xxxxxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxx xxxxx §56a zahájeno xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx správou xxxxxxx,

x) dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxx.

§56x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2017

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§57

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stávají advokáty xxxxx xxxxxx xxxxxx; Xxxxxx xx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Komerční xxxxxxxx zapsaní x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; Komora xx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§58

(1) Advokátní xxxxxxxxxxx xxxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxx koncipientů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx žádosti.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx čekatelů vedeném xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx xxxx účinnosti xxxxxx zákona stávají xxxxxxxxxxx koncipienty podle xxxxxx xxxxxx; Xxxxxx xx zapíše xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx advokátními koncipienty x xxxxxxxx komerčního xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx praxi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§59

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx zkoušku xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx složená xx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů se xxxxxxxx xx advokátní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1992 xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx č. 132/1990 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zkoušku podle xxxxxx xxxxxx.

§60

§60 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 79/2006 Sb.

§61

Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. b) x §37 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§62

(1) Xxxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyškrtnutí ze xxxxxxx komerčních právníků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx opatření xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) a §8 xxxx. 1 xxxx x).

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx provinění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přede xxxx účinnosti zákona, xx oprávněn xxxx xxxxx žalobce podat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx xx lhůtách xxxxxxxxxxx x podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx; xxxxxxxxx kárných orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

§63

Xxxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx zapsán xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx právníků, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx byl xxxxx dosavadních předpisů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx.

§64

Xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x), §7, §8 xxxx. 2 x §37 odst. 2 se započítávají xxxx xxxx lhůty, xxxxx xxxxxx běžet xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dosavadních předpisů.

§65

(1) Xx zvolení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx představenstvo xxxxxxx x členů xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx představenstva Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xx svých členů xxxxxxxx x popřípadě x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

(3) Xx xxx konání xxxxxxx sněmu (§68) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vedle xxxx působnosti stanovené xxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxxx podle §43 xxxx. x) xx x).

§66

(1) Do xxxxxxx xxxxxxxxx rady xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x členů xxxxxxx xxxx Xxxxxx komerčních xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§67

(1) Do xxxxxxx xxxxx komise podle xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kárná xxxxxx xxxxxxx z xxxxx kárné xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komory x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky xxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx.

(2) Kárná komise xxxxxxx v odstavci 1 xxxxx xx xxxxx členů xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx komise.

§68

Představenstvo uvedené v §65 xxxxx xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx do xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§69

Dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx přecházejí práva x povinnosti Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 128/1990 Sb., o xxxxxxxxx, a Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 209/1990 Sb., x xxxxxxxxxx právnících x xxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxx, na Komoru.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§70

(1) Živnostenská xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů 11) xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx (členové) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společenskou smlouvu xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx rejstříku; neučiní-li xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení §764 xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.

§71

Zrušují xx:

1. zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 128/1990 Sb., x advokacii,

2. xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 209/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jimi xxxxxxxxxxx.

§72

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.

Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Čl. XXX

1. Žádosti x zápis do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx projednají xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

2. Xxxxx řízení xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxx obviněného xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xx xxxx, xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx vyškrtnutí xx xxxxxxx advokátů, xx xxxxx, jako xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx provinění, xxxxxxxxx xxxx by mu xxxx kárné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kárným xxxxxxxxx stanovená.

5. Na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x kárném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx by xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonáno.

6. Výkon xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx uloženo kárné xxxxxxxx xx formě xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona uložena xxxxxxxxx k náhradě xxxxxxx xxxxxxx řízení. Xx advokáta xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx v kárném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření ve xxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxxx xx xx nedopustil xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xx xx toto xxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxxx, xxxxxxxx-xx ode xxx, xxx rozhodnutí x uložení xxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx roku.

7. Xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx zaplacením xxxxxxxxx xx činnost Xxxxxx, xx xxx xxxxx rozhodování x xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx vykonávání xxxxxxxxx, xx pro xxxxx rozhodování x xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxx xxxxxxxxxxx výkonu advokacie xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx že xxxxx xxxxxxxxx xxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx, které trvají xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx účely xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxx, xxxx xxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx advokacie xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx ke xxx, kdy xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx-xx k xxxxxx xxx pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx právních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanoveného přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Stavovské xxxxxxxx přijaté Komorou xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx stavovský předpis Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxx přezkoumání xxxxxx xxxxxx tím dotčena.

13. Xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxx zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx xxxx 1. lednem 1999 na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.10.1999

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. X nový xxxxx xx xxxxxxx advokátů xxxxx §5f xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xx složení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. X xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxx §7b odst. 1 písm. x) xx xxxxxxx žádosti, xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx ve věcech xxxxxxxxx x §55 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jmenovaná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje za xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Xx., x advokacii, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 228/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 30 xxx xx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx poměr trvá xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2003 Xx. x účinností xx 1.7.2003

Xx. X

1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; právní xxxxxx úkonů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zachovány.

2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxx jiném xxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů.

3. X pohledávek vzniklých xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx x titulu xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx správního, xxxxx stát v xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx z xxxxxxxx nevymáhá.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 555/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 x výjimkou xxxx 3, xxxxx xxxxxx účinnosti 9.11.2004

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx druhé

1. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx a kárné xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

2. Xxxxxxx xxxxx stávajícím xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 205/2005 Xx. s účinností xx 27.5.2005

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx posuzování xxxx xxxxxx xxxxx advokátního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx zahájeném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx ve xxxx xxxxxxxx xxxx kárným xxxxxxx jednání a xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxx x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Do xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x §55 xxxx. 7 xxxxxx x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx x doba, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx advokátní komora xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 8 xxxxxx x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pouze x případě, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxx nebyl zapsán xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx následujícího xx xxxxxx, ve kterém xxxxx zákon xxxxx xxxxxxxxx, pokud na xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx trvá.

2. Česká xxxxxxxxx komora xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona zapsáni x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisem xxxxxxxx xx xxxxxx takového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx nejvýše xxxxxxx 1&xxxx;000 Xx.

3. Xx doby xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx x usazení xxxxxxxx advokáti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx koncipienti výkon xxxxxx praxe xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xx zvolení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxxxx x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx zvolení xxxxxxxx xxxxx komise.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 219/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2009

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §24a, 24b xxxx 35t xxxxxx x. 85/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, komanditní xxxxxxxxxx, usazený evropský xxxxxxx, společník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ručí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x zahraniční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx do 1 roku xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx osob být xx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx pojištěn xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxxx xxxxxxx.

Xx. XXXX vložen právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. s účinností xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zapsaných xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Kárná xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx a fyzické xxxxx, která xx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, podle §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, komanditní společnost xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vykonávající xxxxxxxxx plnit xx xxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí podle xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 85/96 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

210/99 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 85/96 Sb., x xxxxxxxxx, x xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.10.99

120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2001

236/2001 Xx., nález XX xx xxx 20.2.2001 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §46 xxxx. 4 xxxxxx x. 85/96 Xx., o xxxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 25.7.2001

6/2002 Sb., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a státní xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.4.2002

228/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 85/96 Xx., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, soudcích, přísedících x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx x soudcích)

s xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004), x xxxxxxxx §5, 6, 7x, 8, 15, 22, 27, 35b, 37, 42, 44, 45, 50, 55, 56, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 4.6.2002 x x xxxxxxxx ustanovení §40, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2003

349/2002 Xx., xxxxx XX xx xxx 18.6.2002 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých ustanovení xxxxxx x. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 6.8.2002

192/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x soudcích), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 283/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

237/2004 Xx., kterým xx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 479/2003 Xx., a xxxxx x. 338/92 Sb., x dani x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX k XX (1.5.2004)

238/2004 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x přijímají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx znění xxxxxx x. 479/2003 Sb., x xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 1.4.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9.4.2004

s účinností xx 8.5.2004

284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2004 x výjimkou §25x, 25x, 40 x 54, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2005

555/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 150/2002 Xx., xxxxxx řád xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 549/91 Xx., x soudních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.11.2004

205/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2005 x xxxxxxxx §33, 41, 42, 43 a xx. XXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 27.5.2005

79/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 85/96 Sb., o xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

201/2006 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 85/96 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx č. 67/2006

312/2006 Xx., x insolvenčních xxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2008

296/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

254/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

314/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, soudcích, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx soudů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 7/2002 Xx., o xxxxxx ve věcech xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 349/99 Xx., x Xxxxxxxx ochránci xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 283/93 Sb., x státním xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 85/96 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2008

219/2009 Sb., kterým xx mění zákon x. 85/96 Xx., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.9.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

317/2009 Xx., xxxxx znění xxxxxx č. 85/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 97/2009

214/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2011

193/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 141/61 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2012

202/2012 Xx., x xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx)

x účinností xx 1.9.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

258/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/1992 Sb., x notářích a xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.9.2017 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx, zákony související x xxxxxxxx xxxxxx x evidenci skutečných xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx hrách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti zákona x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon XXX č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
Xxxxx č. 237/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) a x změně xxxxxxx xxxxxx.
2) §167 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §35 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx.
§25 xxxx. 3 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
§31 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx.
5) Nařízení xxxxx XXXX x. 53/1992 Xx., x xxxxxxxxx mzdě, ve xxxxx nařízení xxxxx XX x. 615/1992 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 303/1995 Xx.
6) §24 x 25 xxxxxx x. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx řízení (xxxxxxx xxx).
7) §250l xx 250s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
8) §247 xx 250k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
9) Např. §13 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §70 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 111/1990 Xx., x xxxxxxx podniku, §8 x §50 odst. 3 x 4 xxxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x vyrovnání, §28 x 29 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) Xxxxxx č. 39/1977 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníků x o xxxxxx xxxxxxxxx kvalifikace vědeckých xxxxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 455/1991 Sb.
12) §27 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §2 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §829 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §91 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §89 xxxxxxxxxx zákoníku.
18) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Zákon XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §46 xxxxxx č. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §49 x 50 zákona x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxxxxxx §35 odst. 1 xxxxxxxxx řádu, §24 x 25 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
23) §175e xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
24) Xxxxxxxx xxxxx č. 303/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 36/1967 Sb., o znalcích x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §274 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
27) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (správní xxx).
28) §250l xx 250s xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
29) §247 xx 250k xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
30) §24 x 25 správního xxxx.
31) §8 xxxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Xxxxxxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. d) zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §70 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §9 xxxx. 3 xxxxxx x. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 103/2001 Sb., §50 xxxx. 3 x 4 zákona x. 328/1991 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §28 a 29 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) §8 xxxx. 8 xxxxxx x. 328/1991 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 235/2004 Sb., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
35) Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxxxxxx §187 odst. 1 x §191b odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §91 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
37) §78 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §56 x xxxx. obchodního xxxxxxxx.
39) §105 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §68 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §116 xxxx. 2 x 3 obchodního xxxxxxxx.
42) §28 xxxx. 2 písm. x) a c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Například §35 odst. 1 xxxxxxxxx řádu, §24 x 25 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §35 xxxxxxxx xxxx správního, §2931 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx.
45) §61 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §86 x 87, §93 xxxx. 1, §106 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §172 x násl. xxxxxxxx xxxxx.
49) Například §30 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx řádu, §35 xxxx. 8 xxxxxxxx xxxx správního, §33 xxxxxxxxx xxxx.
50) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) Zákon č. 1/1992 Sb., x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
53) Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x přidané hodnoty, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
54) §835 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §86 x 87, §93 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) §68 xxxx. 6 písm. x) xxxxxxxxxx zákoníku.
57) §38i xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §10 xxxxxx x. 37/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
59) §274 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
§40 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxxxxx Rady č. 77/249/EHS ze xxx 22. xxxxxx 1997 x usnadnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx č. 98/5/ES ze xxx 16. února 1998 x usnadnění trvalého xxxxxx povolání xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx než x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
62) §83a xxxx. 1 a 5 xxxxxxxx práce.
63) §1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx.
64) Zákon č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
65) §62 xxxxxxxx xxxx správního.
66) Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) §36 xx 40 xxxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 296/2007 Xx.
68) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) §89 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
70) §309 xxxx. 4 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
71) §36 xxxx. x) a x) obchodního zákoníku.
72) Zákon č. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů.
73) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.