Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.2021 do 31.01.2022.


Zákon o advokacii
85/96 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení §1 §2 §2a §3

ČÁST II. Advokát

HLAVA 1. Předpoklady pro výkon advokacie §4 §5 §5a §5b §5c §5d §5e §5f §5g §6 §7

Vyškrnutí ze seznamu advokátů §7a §7b §8

Pozastavení výkonu advokacie §8a §8b §9 §9a §9b §10

HLAVA 2. Způsob výkonu advokacie §11 §12 §13

Společný výkon advokacie

Sdružení §14

Společnost §15

Výkon advokacie v pracovním poměru §15a §15b §15c §15d

Trvalá spolupráce mezi advokáty §15e §15f

HLAVA 3. Práva a povinnosti advokátů §16 §17 §17a §18 §18a §18b §18c §18d §19 §20 §21 §22 §23 §23a §24 §24a §24b §24c §25 §25a §25b §25c §26 §27 §28 §29 §30 §31

HLAVA 4. Kárná odpovědnost a kárné řízení §32 §33 §33a §34 §34a §34b §34c §34d §34e §35 §35a §35b §35c §35d §35e

HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o odpovědnosti za přestupek podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a řízení o něm §35ea

ČÁST III. Evropský advokát

HLAVA 1. Hostující evropský advokát §35f §35g §35h §35i §35j §35k

HLAVA 2. Usazený evropský advokát §35l §35m §35n §35na

HLAVA 3. Společná ustanovení §35o §35p

Kárná odpovědnost a kárné řízení §35q §35r

ČÁST IV. Zahraniční společnost §35s §35t §35u

ČÁST V. Advokátní koncipient §36 §37 §38 §39

ČÁST VI. Komora §40 §41

Sněm §42 §43

Představenstvo §44

Předseda Komory §45

Kontrolní rada §46

Kárná komise §47

Odvolací kárná komise §47a

Společná ustanovení o orgánech Komory §48 §49

ČÁST VII. Činnost komory v oblasti mediace §49a §49b

ČÁST VIII. Působnost Ministerstva spravedlnosti §50 §51 §52 §52a §52b §52c

ČÁST IX. Přestupky §52d

ČÁST X. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Společná ustanovení §53 §54

Řízení §55 §55a §55b §55c §55d §55e

Správa cizího majetku advokátem §56 §56a §56b

Přechodná ustanovení §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67 §68 §69

Závěrečná ustanovení §70 §71 §72

č. 210/1999 Sb. - Čl. III

č. 228/2002 Sb. - Čl. II

č. 192/2003 Sb. - Čl. X

č. 555/2004 Sb. - Čl. V

č. 205/2005 Sb. - Čl. III

č. 79/2006 Sb. - Čl. II

č. 219/2009 Sb. - Čl. II

č. 303/2013 Sb. - Čl. XXVI

č. 258/2017 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. XIV

nález Ústavního soudu - č. 236/2001 Sb., č. 349/2002 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxxx xxx poskytovány xxxxxx služby, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxx právních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, udělování xxxxxxxx porad, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx vykonávány xxxxxxxxx x xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx ustanoveného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 36), xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jsou oprávněni xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x způsobem x xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, které

1. xxxx státními příslušníky xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxx"), xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jsou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx trvale xxxxxxx, x

2. x xxxxxxxxx xxxxx získaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxx označením xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx

(xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Ustanovením xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, soudních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zástupců x xxxxxxxx xxxxxxx, 1) xxxxxxxxx dalších xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx svěřuje xxxxxxxxxx xxxxxx služby,

b) zaměstnance xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx příslušníka xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx osobě, k xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx pracovním xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx součástí xxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§2x

Xxxxx xx xxxxx xx svobodnou volbu xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 xx 18c x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáta xxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; je xxxxx xxxxxxxx předpisy x v jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx odstavce 2 není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovené tímto xxxxxxx (§5a odst. 2).

XXXX DRUHÁ

ADVOKÁT

Hlava první

Předpoklady xxx xxxxx advokacie

§4

Advokátem xx xxx, kdo xx zapsán x xxxxxxx xxxxxxxx vedeném Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx").

§5

(1) Komora xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx každého,

a) kdo xx xxxx svéprávný,

b) xxx získal xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx

1. x magisterském xxxxxxxxx programu studiem xx xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx 20), xxxx

2. xxxxxxx xx xxxxxx škole x zahraničí, pokud xx takové xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu 69), a současně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx získat x xxxxxxxxxxxx studijním programu x oboru xxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx republice,

c) xxx vykonával xx xxxx xxxxxxx xxx xxx právní praxi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxx nebylo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx seznamu advokátů xxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxx xx mu xxxx xxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx podle §7b xxxx. 1 xxxx. x) xxxx f), xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx doba pěti xxx, x insolvenční xxxxxx xxxx v xxxx xxxx pravomocně xxxxxxxx 70),

x) xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx služebním xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xx Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx podle §15 odst. 1 (xxxx xxx "společnost"), xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §35s xxxx. 1 (dále jen "xxxxxxxxxx společnost"),

3. jehož xxxxxxxxx je výkon xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx umělecké xxxxxxxx,

xxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku,

i) xxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 Xx, x

x) xxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a) xx i) složil xx xxxxx předsedy Xxxxxx tento xxxx: "Xxxxxxx xx xxxx xxxx a xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xx budu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx důstojnosti xxxxxxxxxxx stavu."

(2) Do xxxx xxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, po xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx připravuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§38); xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx trvání xxxx xxxxx xx xxxxxxxx za výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxx x délce xxxx xxxxx x každém xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx koncipient právní xxxxx x důvodu xxxxxxxx v xxxxx xx jeho straně xxxx z důvodu xxxxxxxx nepřítomnosti v xxxxx, xxxxxxxxxxxx se xx xxxx doby xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 70 xxxxxxxxxx xxx v každém xxxx jejího xxxxxx.

§5a

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xx x) x x) x

x) xxxxxxx, xx xx oprávněn poskytovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §3 x xxxxx státě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§54 odst. 3).

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxx zapsán xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx práva státu, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb, x x oblasti xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxxx zapíše xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx evropského xxxxxxxx, xxxxx splňuje podmínky xxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x) a x) xx g) a x)) x xxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx advokát (§35l xxxx. 1) xx xxxx xxxxxxx xxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx písmena x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx podmínku xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), v xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx jmenovanou xxxxxxxxx Xxxxxx, xx jeho xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dosavadního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx splnění xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xx složení slibu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušníka některého x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx trvale xxxxxxxxx x xxxxxxxx x domovských xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx x) x x) a xxxxx

x) xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx profesního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxx x získání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxx profesním xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), a

b) xxxxx xxxxxxx způsobilosti (§54 xxxx. 2).

§5d

(1) Komora xxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx týdne xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxx do seznamu xxxxxxxx x identifikační xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx identifikačního xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Komora xxxxxxx omezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5a odst. 2.

(2) Osvědčením xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 prokazuje xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxx Komora xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatek, x xx xxxxxxx xxxxxxx 1 000 Xx.

(4) Xxx, kdo xxx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxx §7b xxxx. 1 písm. x) xx g), xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx odevzdat xxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxx. Odevzdání osvědčení x vrácení identifikačního xxxxxxx advokáta x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie upraví xxxxxxxxx předpis.

§5x

(1) Xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x §5d xxxx. 1.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx registru xxxxx jiného zákona 73); xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx advokátovi xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxx, který xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5a, xx oprávněn xxxxxxx x nový zápis xx xxxxxxx advokátů xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx §5c, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x těchto ustanoveních.

§5x

Xxxx, kdo prokáže xxxxxx xxxxx, Komora xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro zápis xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x), x) x x).

§6

(1) Za xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, jednotná xxxxxxxxxx zkouška, jednotná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zkouška, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, arbitrážní xxxxxxx, xxxxxxxx zkouška a xxxxxxxxxxx xxxxxxx; Komora xxxx uznat x xxxxx odbornou xxxxxxx x xxxxxxx právní xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, prokurátora, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx arbitra, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx prokuratury, arbitrážního xxxxxxxx, právního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, notářského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, exekutorského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, soudce Xxxxxxxxx xxxxx, asistenta xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx anebo Xxxxxxxxxx správního soudu, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §37 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx tvorbě návrhů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který jedná x řízeních před xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodčími soudy, xxxxxxxxx úřady x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 2 xxxxxx x. 201/2002 Xx., x Úřadu xxx zastupování xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx; Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx zkoušku x oblasti xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx xx xxxxxxxxx zkoušku xxxxx x souvislosti xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; jinou xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx koncipienta pouze x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xx žádostí x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§7

(1) Komora xxxxxx xx xxxxxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stavovský xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 Xx, (xxxx xxx "xxxxxxxx za xxxxxxx")

x) xxxxxxxxx xxxxxxx (§54 xxxx. 1) xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xx dni podání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 1 písm. x) až x),

x) xxxxxxx způsobilosti (§54 xxxx. 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxx, že ke xxx xxxxxx přihlášky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. a) x d) až x) a v §5c písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx (§54 xxxx. 3) xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 1 písm. x) a d) xx x) x x §5a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxxxx zkoušku x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o tom, xxx splňuje xxxxxxxx xxx vykonání zkoušky xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xx čtyř xxxxxx xx doručení xxxxxxx x vykonání xxxxxxx.

(3) Komora xxxxxx x xxxxxxx, kde xxx xxxxxxx advokátní xxxxxxx, do jednoho xxxxxx od doručení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx slibu x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kdo xxxxxxx, xx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxx v §5a xx 5c. Xxxxxx xxxxxx žadatele xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx složení slibu xxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx doba xxxx složením xxxxx x xxxxx dnem xxx xxxxxx; xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxxxx jiné zkoušky xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx

§7x

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx-xx některá xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7b,

x) rozhodne-li x xxx Komora x xxxxxxxxx uvedených v §8 x 10.

§7a xxxxxx právním předpisem x. 210/1999 Xx. x xxxxxxxxx od 5.10.1999

§7x

(1) Xxx,

x) xxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátů xx dni xxxxx,

x) xxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) kdo xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx vyškrtnut xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx byla xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) komu xxxx xxxxxxx kárné xxxxxxxx vyškrtnutí ze xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx konkurs, je xxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx Komoře xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx, xxxxxxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uplynutím xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx žádost o xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx ověření xxxxxxx xx nevyžaduje, xxxxx xxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxx pověřenému xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxx před xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 zaznamená Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx měsíce poté, xx xx o xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx Xxxxxx písemně xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx záznam xxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x); x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komora xxxxxxx x záznamu xxxxx xxxx blízké, jsou-li xx xxxxx.

§8

(1) Ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx,

x) xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx z podmínek x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx advokacie,

c) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, než xx xxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xxx xxx xx xxxxxxx čin uvedený x xxxxxxx x) xxxxxxxx k jinému xxxxxx než xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx důvěru x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) kdo xx x prodlení xxxxxx xxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 x příspěvek xxxx xxxxx platbu xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx poté, xx byl k xxxx Komorou xxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx,

x) xxx porušil povinnost xxx pojištěn xxxxx §24a odst. 1 xx výši minimálního xxxxxx pojistného xxxxxx x pojištění xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) je Xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnout xxxxx xx jednoho xxxx xxx xxx, kdy xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1 písm. x), x) nebo x) xxxxx v §5a xxxx. 1 xxxx. a).

(3) Vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Komora x xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, co xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx

§8x

X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nastane-li některá xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8b,

x) xxxxxxxx-xx x xxx Xxxxxx x případech uvedených x §9 x 10.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.10.1999

§8b

(1) Xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx byl prohlášen xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) který xx xxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxx níž xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx advokacie xxxx, kdy nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx advokacie [§32 odst. 3 xxxx. x)], xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx vzat xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx do xxxxx,

x) xxxxx nastoupil výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestu. Xxxxxxxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) x x) tím xxxx xxxxxxx,

x) kterému xxx uložen trest xxxxxx činnosti 21) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxx, xxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx uložen. Ustanovení §8 odst. 1 xxxx. a) x x) xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§15a), je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx advokacie xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, kdy xxx xxxxxxxxxx xxxxx advokacie xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx zaměstnavatelem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx poté, xx xx o xxx dozvěděla; x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxx pozastaví xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 1 písm. x) xxxx pracovního xxxxxx xxxxx §15a, xxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx jinou xxxxxxx neslučitelnou s xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx překážka,

c) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Komora xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xx xxxx x trestním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx nebo xxxxx xx potrestání xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx bylo-li xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxxx trestní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xxx xxxxxx trestný xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; výkon xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx důvodů pozastaven xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o omezení xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxx, kdy nabude xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx toto xxxxxx xxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, x němž xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx společníkem.

(3) Komora xxxx xx xxxxx xxxxxxx žalobce (§46 xxxx. 3 a §51 odst. 2) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx kterému xxxx xxxxxxxx kárné xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx advokacie xxxxx obviněným xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěru v xxxxx výkon advokacie, xxxx

x) od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxx, xxxxxxx jednání x xxxxxx řízení xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx třikrát xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx obviněného xxxxxxxx,

x xx xxxxxxx xx xxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komora v xxxxxxx advokátů bez xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx jednoho xxxxxx xxxx, xx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stalo xxxxxxxxxxxx.

§9x

(1) Xx xxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §56, xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx xx oprávnění vykonávat xxxxxxxxx,

x) xxxxxx členství xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx uvedených x §41 odst. 1 xxxx. x), x) xx x),

x) xxxxxxx xxxxxx xxx volen xxxx jmenován xx xxxxxx Xxxxxx uvedených x §41 odst. 1 xxxx. b), x) xx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx advokáta xx xxxxxxxx xxxxx §14 nebo xx xxxxxxxxxxx; účast xxxxxxxx x zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, x xxxx xx xxxxxxxxxx společnost xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §24a xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provádět xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1,

d) xxxx xxxxxxx kárná odpovědnost xxxxxxxx, a xx x xxxxx xxx x xxxxx provinění, xx kterému xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§9x

(1) Pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx zaniká

a) dnem, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx x pozastavení výkonu xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxx x) xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx (§55 odst. 7),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx žádosti advokáta, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komora v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx x xxx dozvěděla; x xxxxxxx Komora xxxxxxxx písemně xxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxx-xx u xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx podle §5a, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, pozastaví xx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxx ze xxxxxxx advokátů vyškrtne.

(2) Xxxxxx informuje bez xxxxxxx v potřebném xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx do seznamu xxxxxxxx xxxxx §5a, xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx advokáta xx seznamu advokátů.

(3) Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx advokátovi, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx advokátů xxxxx §5b, xxxxx xxx-xx xxxxx advokát ze xxxxxxx advokátů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx bez xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxx profesním xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. b) (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx domovského xxxxx").

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx §57 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x postavení obdobném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx advokáta xx seznamu xxxxxxxx.

Hlava xxxxx

Xxxxxx výkonu xxxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), nebo xxxx xxxxxxxxx společnosti xxxxx §15 xxxxx jako xxxxxxxxx zahraniční společnosti, xxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx podle §15a.

(2) Xxxxxx xxxx seznam xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx dotčena.

§12

(1) Xxx výkonu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx".

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx sdružení xxxx x xxxxxxxx firmy xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx, že xx xxxxx x sdružení xxxx společnost, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x používání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a obchodní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavovským xxxxxxxxx xxxx advokát, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx používat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx právním službám.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §35s, xxxxxxx xxxxxxxx firmu xxxx název xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxx musí xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx.

(3) Xxxxx advokáta, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xx společnosti, musí xxx shodné xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx advokáta xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru (§15a xxxx. 1) k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx společnosti xx xxxxx jeho zaměstnavatele xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

§14

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx výkonu advokacie; x xxxxxxx případě xx xxxxxx vzájemné xxxxxx xxxxxxxx smlouvou xxxxx občanského xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx advokacii xxx xxxxxxxxx jménem. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx účelu xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §15a; xxxx xxxxxxxx xxxxxx společníky xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxx společném výkonu xxxxxxxxx se stává xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx smlouva xxxxx. Má-li podle xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hlasů společníků, xxxxxx každému ze xxxxxxxxxx jeden xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx povinnosti, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tehdy, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx některému xx společníků xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx společníkovi.

(4) Advokát, xxxxx xx společníkem xxxxxxxx, xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx společník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x jiném xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx nepoužijí, xxxxxxxx-xx se advokáti xx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§15

Společnost

(1) Xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejné obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx advokacie x xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx; předmětem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x výkon činnosti xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 68). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx společnosti, xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, použijí xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx advokacii ve xxxxxxxxxxx xx po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku x xx zápisu splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxx není xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x na xxxx xxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxx předpisy 43), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx účet xxxxxxxxxxx; xx samé platí x x xxxxxxx, xxx-xx advokát, xxxxx xx společníkem xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx advokátem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx společnosti xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxx, vždy xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx zákonem (§24 xxxx. 2 x 3) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Jednatel xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx z xxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx ustanoven xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xxxxx jsou jednateli xxxx xxxxxxxxxx společnosti, xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx účast společníka xx xxxxxxxxxxx zanikne x xxxxxxx mu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx obchodního podílu xx xxxxxxxxxxx může xxx xxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tím není xxxxxxx.

(8) Advokát, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx dne vzniku xxxxxx xx xxx xxxxxx zániku xxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x likvidaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxxx, xxxx společník xxxx xxxxxxxxxxx nebo jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxx v pracovním xxxxxx (§15a).

(9) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1, §19, 20, §22 xxxx. 1, §23, 25, 28 x 29 xx xxxxxxx xxx společnost přiměřeně.

Xxxxx advokacie x xxxxxxxxx xxxxxx

§15x

(1) Advokát xxxx xxxxxxxxx advokacii x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx advokát").

(2) Není-li xxxx stanoveno xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Advokát xxxx xxx zaměstnancem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jedné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx" xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx; jiných xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §12 je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jiným xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx [§37 xxxx. 1 písm. x)] xxxxx x xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxxxxx zaměstnávat xxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §3 xxxx. 1 x §16 x xxx, xx je xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§15x

(1) Xxxxxxxxxx advokát xxxxxxxx advokacii jménem xxxxxxxxxxxxxx a xx xxxx xxxx; se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx advokacii x xxxxxxxx jménem x xx xxxx zaměstnavatele, xxxxx

x) zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) mají xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx jinými orgány, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(2) Byl-li xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx nebo podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytuje právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 79/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

§15x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15a a 15b xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákoníku xxxxx.

§15d

(1) X xxxxxxx, xx se advokát, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stane xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedohodne-li xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx klient xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxx x tom, xx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx 3 xxx ode xxx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději však xx 15 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx §24 odst. 1, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx nepřecházejí také xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vyplývající z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx advokátem x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx zaměstnavatel x xxxxxxxx xxxxxx přechodu xxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvýhodněn xxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx nebylo možno xx xxxxxxxxxxxxxx spravedlivě xxxxxxxxx.

Trvalá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

§15x

(1) Advokát, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx samostatně, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vykonávajícího advokacii xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "smlouva x trvalé spolupráci"). Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při poskytování xxxxxxxx služeb podle §3 xxxx. 1 x §16.

(2) Advokát, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx samostatně, xxxx trvale poskytovat xxxxxx služby xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx smlouvu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s některým xx společníků xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tím xxxxxxx vysloví souhlas.

(3) Xxxxxxxxxx §19 není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, poskytující xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx advokátem nebo x jednou xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx sdružením; xxxxxxxxxx §14 xxxx. 5 xxx xxxx xxxxxxx.

§15x

(1) Smlouva x xxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vzájemných xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení xxx poskytování právních xxxxxx spolupracujícím xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vybavením xxxx xxxxxxxxx využíváním administrativně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx spolupracující advokát xxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx xxxxxxx x trvalé xxxxxxxxxx xxxx jménem xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxx x xx jakých xxxxxxxx xxxx jméno xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o trvalé xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxx vyúčtování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupracujícím xxxxxxxxx na základě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanoven; xxxxxxxxxx §16 xxxx. 1 xxx xxxx dotčeno.

§15f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 219/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2009

Hlava xxxxx

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§16

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx chránit x xxxxxxxxxx xxxxx x oprávněné zájmy xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx však xxxx vázán, xxxx-xx x xxxxxxx s xxxxxxx nebo stavovským xxxxxxxxx; o xxx xx advokát xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx čestně x xxxxxxxxx; xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x jejich xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vše, xx xxxxx xxxxx přesvědčení xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§17

Advokát xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokátního xxxxx; xx tím xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stavovský xxxxxxx.

§17x

(1) X xxxxxxxx xxxxxx před soudem, x xxxxxx před Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx soudem a Xxxxxxxx soudem xx xxxxxxx xxxxxxx používat xxxxxxxxx xxxx advokáta.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Komora xx oprávněna na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednoho xxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§18

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxx odmítnout, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxx Komorou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x §18a xx 18c xxxxx; xxxxxxxxxx §19 tím není xxxxxxx.

(2) Xxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx advokáta xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 49) a xxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "žadatel"), má xxxxx, aby xx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx včasné žádosti xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a nebo

b) xxxxxx xxxxxx xxxxx §18c.

§18x

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příjem xx xxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osob x xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx minimum, x xxxxx xxxx ve xxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx osobou xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxx na xx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx kladených xx průměrný měsíční xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Právní xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx žadateli v xxxxxxxxx xxxxx 30 xxxxx, nejvýše xx xxxxxxxxx 120 minut xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx kalendářní xxx; xx celkového xxxxxxx časového limitu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxxxx xxxxxx porady.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxx podat xxxxx na xxxxxxxxx. Xxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podmínkám xxx xxxxxxxx nároku xx poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, nezastupuje xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x).

(4) Podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzoru xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti vyhláškou.

(5) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx x podáním xxxxxxx xxxxxxx Komoře xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 100 Kč. Xxxxxxxx xx xxxxxxx Komory. Xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx XXX nebo XXX/X,

x) xxxxx pobírající dávky xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx 15 xxx,

x) xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx ve xxxxxx XXX (těžká xxxxxxxxx) x IV (úplná xxxxxxxxx) podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) osoby pečující x osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx péči ve xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) x IV (xxxxx závislost) podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Komora xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx osvědčil xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2018

§18b

(1) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx cizinců xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxx xxxxxxxxxxx střediska xxxxx xxxxxx x xxxxx určí Xxxxxx xxxxxxxx k poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx porady xxxxxxxxxx počtu osob xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx; §18a odst. 3 písm. b) x §18a odst. 6 xx použijí xxxxxxx.

(2) Podnět xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2018

§18c

(1) Xxxxxxx, jehož xxxxxxxx x majetkové xxxxxx xx odůvodňují, x xxxxx xxxx xx xxxx, v xxx žádá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx právní xxxxxx. X téže věci xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Komorou advokát xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, odmítne-li x xxxx xxxx dříve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služby x xxxxxx uvedených x §19, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx v §20 xxxx. 2.

(2) Xxxxxx x určení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx služby xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx, x xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxx, v xxx je xxxxxx xxxxxx žádána, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x).

(3) Nejde-li o xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx náklady xxxxx xxxxx §23 odst. 3, je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oslovených advokátů.

(4) X xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx za období 6 kalendářních měsíců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poměrů xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(5) Xxxxxx určí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Komora žádosti xxxxxxxx, jestliže xxx x xxxxxxxx práva xxxx jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx x xxxxxx advokáta Xxxxxx xxxxxx xxx, x xxx je advokát xxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx o určení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb. Komorou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxx poskytnout xx Xxxxxxx určených xxxxxxxx. Xx neplatí, jsou-li xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxx x §19 nebo xxx-xx x xxxxxxxx práva, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx nastane-li situace xxxxxxx v §20 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx neposkytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxx advokáta Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x obhajobě xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx Komorou xxxxx, x trestním xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(7) Komora xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxx xxxxx najevo, že xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx neodůvodňovaly. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx během poskytování xxxxxxxx služeb tímto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx jinak xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx povinen xx xxxx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx neodkladné xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx právech xxxx xxxxxxxxxxx zájmech xxxx. Xx neplatí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxx.

(8) Ode xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx určení xxxxxxxx Xxxxxxx, má xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mimosmluvní xxxxxx.

(9) Xxxxx-xx xx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x majetkové xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

§18x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 258/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

§18d

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §18a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18c vede Xxxxxx seznam xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx žadatelů x xxxxxx pomoc, xxxxxxxxx údaje xxxxxxx x žádosti, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx byla xxxxxx xxxxx poskytnuta. Xxxxx x xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xx 18c; xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x takovému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dbá Xxxxxx na xx, xxx advokáti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx i x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x složitost xxxx, xx které mají xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x na xxxxx náklady, které xxxxx určenému advokátovi x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx určit xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, určí Xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx Komorou xxxxx §4.

(3) Xxxxxxxxxx advokáta xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xx 18c xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.

§18d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 1.7.2018

§19

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) x xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx poskytl xxxxxx xxxxxx jinému, xxxxx xxxxx xxxx x rozporu xx xxxxx xxxx, kdo x xxxxxxxxxx právních xxxxxx žádá,

b) xxxxx, xxxxx zájmy xxxx x xxxxxxx xx xxxxx toho, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx již x téže xxxx xxxx věci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx vykonává xxxxxxxxx společně (§11 xxxx. 1), xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx advokát, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) by xxxxxxxxx, xxxxxx xx o xxxxx xxxxxxxxx xxxx x bývalém xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, kdo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxx, xxxx x rozporu xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uvedenými x §2 odst. 2.

§20

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zjistí-li dodatečně xxxxxxxxxxx uvedené x §19.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx právních služeb xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx požádat Komoru x xxxxxx jiného xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx důvěry xxxx ním x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx postupovat xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxx jsou x xxxxxxx s xxxxxxx nebo stavovským xxxxxxxxx, trvá na xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx postupoval podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Advokát xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx zálohu xx odměnu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxx x xx advokátem xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx oprávněn xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vypovědět xxxxxxxx, x xx x xxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx dobu xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx případ xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx první xxxx xx strany xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx být xxxxx xxx xxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx neučiní-li xxxxxx xxxx opatření, je xxxxxxx povinen xx xxxx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx x poskytování xxxxxxxx služeb na xxxxxxx výpovědi xxxxx xxxxxxxx 1 až 5 nebo z xxxxxx xxxxxx zanikla, xxxxx xxxxxxx neodkladné xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx neplatí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sdělí, xx xx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxx.

§21

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x všech skutečnostech, x xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x poskytováním právních xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zprostit xxxxx xxxxxx x xx jeho smrti xx zániku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právními xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x řízení xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost, je-li x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nástupce této xxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxx, xxxxx je xxxx osoba xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx advokát vázán x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xx-xx předmětem xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx advokát xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx §55, x xxxxxx o žalobě xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx v řízení x xxxxxxx stížnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 50), jakož x x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §55b, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx práv xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů xxxx advokáta.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními předpisy x xxxxxx xxxx x poplatků; i x tomto případě xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x povaze věci, xx které xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nemůže xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx advokátovi, který xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úkonů x xxxxxxxxx, xxx došlo xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§33 xxxx. 3). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxx při provádění xxxxx podle xxxxxxxx 10. Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx advokát xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx daňovým řádem xxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zákonem uložená xxxxxxxxx překazit xxxxxxxx xxxxxxxxx činu. 2)

(8) Xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx x xx vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx mlčenlivosti v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 8 xx xxxxxxxx xxxxxxx i xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxx, xxxxx xx s xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx anebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílejí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) členy orgánů Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, jakož x xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §55 xxxx kárného xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx došlo ke xxxxxxx xxxxxxxxx (§33 xxxx. 3).

(10) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, její xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x prověření, xxx došlo xx xxxxxxx provinění, nejsou xxxxxx povinností mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxx 9 x rozsahu nezbytném xxx xxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 4 xxxxx xxxx xx středníkem. Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxx zaměstnanci xxxxxx xxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §10 xxxx. 2 xx 4, §35d x §35r xxxx. 1, 2 x 4.

§22

(1) Advokacie xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Zaměstnaný xxxxxxx xxxxxxxx advokacii xx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů 52), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx určení odměny x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (§11 xxxx. 1), xxxxxxxx i xxxxxx xxxx, stanoví Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

§23

(1) Byl-li advokát xxxxxxxxx, hradí xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxx xxxxx Komorou xxxxx §18a xxxx 18b, xxxxx xxxx xxxxxx stát. Náhrada xx promeškaný xxx x náhrada cestovních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx.

(3) Byl-li xxxxxxx xxxxx xxxxx §18c x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spočívající v xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx orgány xxxxxxx xxxxxx a v xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx, hradí jeho xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx určený xxxxx §18c xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §22 odst. 1 části xxxx xx středníkem se xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyúčtovat x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxx Komoře zaslat xx lhůtě jednoho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx porady xxxxx §18a xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx podle §18c. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx nesprávností xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx předkládá Komora Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxx.

§23x

Xx-xx advokát, xxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, náleží xxxxxxxxxx, společnosti nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx 23 rovněž xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 53).

§24

(1) Advokát xxxxxxxx xxxxxxxxx xx újmu, xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx, xxxx-xx újma xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zástupcem xxxx xxxxx jeho zaměstnancem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx způsobenou xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx 48).

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klientovi xx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx újmu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx advokacie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx uvedeném x §15b.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo zahraniční xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxx xxxxxxx xxx zabráněno xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úsilí, xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve sdružení, xxxx být pojištěn xxx případ xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx odpovídá xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxx x xxx xxxxxx vzniku xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinen x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii xx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx zpovinnosti x xxxxxxx újmy, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxx xxxxxxxxxx, x advokát xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Limit xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxx advokátů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx advokátů podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§24b

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx od vzniku xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, za kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2 (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nejméně 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč za xxxxxxx společníka xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx pozastaven xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx 10 000 000 Xx xx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx pozastaven výkon xxxxxxxxx, xxxxxxxxx však 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx u xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx x 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxx počtu společníků xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zániku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným xxxx xxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx minimálnímu xxxxxx pojistného plnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xx ode xxx, kdy k xxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx úředně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušnou xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "doklad x xxxxxxxxx společnosti") xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Společnost xx povinna xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xx xxxx se xxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx,

x) xx jednoho týdne xxx xxx, kdy xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3, xxxxx

x) do xxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx x xx Xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxx-xx Komora, xx společnost xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx 40).

§24x

(1) Xxxxxx sjednává xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx újmu, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 (xxxx xxx "hromadné pojištění xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxx x hromadném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx Věstníku. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění advokátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, na xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahuje.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účasten, předloží xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 Komoře xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxx xxxxxxxxxx; minimální xxxxx xxxxxxxxxx plnění x takto sjednaného xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx nikdy nižší, xxx xxxxx by xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění advokátů.

§25

(1) O xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ustanovením xxxxxxxx 1 nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. 3)

§25x

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx nahradit úřední xxxxxxx podpisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx na listině x xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

x) běžné číslo xxxxx o prohlášeních x pravosti xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx místo pobytu, x xxxxx narození xxxxxxxxx osoby,

c) údaj, xxx xxxx zjištěna xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxx druhu x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx osobou vlastnoručně xxxxxxxxx,

x) datum a xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle zápisu x xxxxxxx advokátů x jeho xxxxxx, x v případě xxxxxxxx v odstavci 5 xxxxx x xxxxxxxx advokáta, jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x seznamu xxxxxxxx, jméno x xxxxxxxx advokátního koncipienta x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx "x xxxxxxxxxx".

(3) Advokát xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx učiněným prohlášením x xxxxxxxx podpisu xxxx svého podpisu, xxxxx xxxx xxx xxxxxx ověřen; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx prohlášením x pravosti podpisu xxxxxxxxx.

(4) Advokát xx xxxxxxx xxxx evidenci x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podpisu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx prohlášení x xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxx xxxxx §26 advokátním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx let; xxxxxxxxxx odstavce 3 xx xx advokátního xxxxxxxxxxx použije xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.

§25x

(1) Advokát zapůjčí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x prohlášeních x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opisu xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx §52b, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxxxx v řízení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemůže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xx x xxx.

(2) Xx-xx předseda xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx, že xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx knihu zadržet; xxxxxxxx kontrolní xxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx knihy.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx knihy xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx

x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx o prohlášeních x xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx tří xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx řízení v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zadrženou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podpisu.

§25x

X souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx advokát provádět xxxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 72).

§25c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 219/2009 Xx. x účinností od 1.9.2009

§26

(1) Advokát xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxxx xxxxx, 4) může xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pomoci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxx-xx advokátovi, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakákoliv překážka xx vykonávání xxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx práv nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx ustanovit xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx jednoho xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx advokáta po xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx (§26 xxxx. 1) x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx písemně vyrozumět; xxxxxxxxxx §29 xxxx. 2 xxx není xxxxxxx. Poruší-li advokát xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Komora s xxx, že xxxxx xxxxxxxxx případu xxxx x výši xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx zástupce xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xxx klient x xxxxxx zástupce xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx v xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, přecházejí xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x povinnosti zastupovaného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb, včetně xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zastupování xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx orgány x xxxx x povinností xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx platí x v xxxxxxx, xxx byl xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxx ustanovením xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Komora tento xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19 x 20 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx advokáta určeného Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx druhé xxxxxxx.

(3) Předmětem xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx zastupovaného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§24 odst. 1), xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx zástupce nepřecházejí xxxx další povinnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxx xxxx tomuto xxxxxxxxxx bezdůvodně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxx by splnění xxxxxx xxxxxxxxxx nebylo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx advokát, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx, xxxx Komora xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx x xxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx to xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx xxxxx, může Xxxxxx xxxxx nástupcem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i více xxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 2 x 3, xxxxxxxxxx přechod práv x povinností xxxx xxxxxxxxxxx advokátem x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx přechod xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyškrtnutým xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx obdobně.

(5) Xxxxxx-xx advokát, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx samostatně, xxxx na návrh Xxxxxx jmenuje xxxxxxxx xxxxxxxxx advokáta, pokud xx xxxxxxxxxx souhlasí, xxxxxxxx té xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx koncipient jsou x zájmu xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx povinni xxxx xxx, než xxxxx xxxxxx advokátovi nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx, xxxxxx smírčího xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx; xx neplatí, xx-xx alespoň jedním x účastníků xxxxx xxxxx osoba.

(2) Xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komory xxxx xxxxx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxx vyřešení smírem.

(3) Xxxxxxxxxxx x smírčím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§29

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výkonu advokacie xxx sídlo, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii, xxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx skutečností, a xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, co xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx být xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx činnost Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Komory, xxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx [§43 písm. x)].

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x vyškrtnutí x xxxxxx xxxxxxxxx x §7b xxxx. 1 xxxx. a) až x).

§31

Xxxxxxx xxxx společnost xxxxx zahraniční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxx, xxxxx advokátnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx povolání xxxxxxxx; advokátnímu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx zejména xxxxxxxx účast na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komorou, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zkoušku, xxxxx x účast u xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx odpovědnost x kárné řízení

§32

(1) Xxxxxxx x advokátní xxxxxxxxxx xxxx kárně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zaviněné porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx advokátnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Advokátovi xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx některé x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx,

x) veřejné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem, 24)

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx měsíců xx xxx let,

e) xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx,

x) xxxxxx knihy x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx let, xxxxx se advokát xxxxxxxx kárného xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x pravosti xxxxxxx,

x) xxxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56a xxxxxxx na xxxx xx xxxxx měsíců xx xxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx této xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx koncipientovi xxx xx kárné xxxxxxxxx xxxxxx některé x xxxxxx kárných xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx,

x) veřejné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxx dvacetinásobku xxxxxxxxx měsíční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, 24)

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Jedná-li xx x méně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx uložení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx samotné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx považovat xx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx opatření xxx xxxxxxx rovněž x xxxxxxx, uzavřel-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obviněným x případě, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxx Komory.

(7) Kárné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x prohlášeních o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56a xxx uložit xxxxxxxxxx, xxxx vedle jiného xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního zákoníku xxxxxxxxxx úhrnný x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx činu.

§33

(1) X xxx, xxx se advokát xxxx xxxxxxxxx koncipient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxx na základě xxxxx žaloby podané xxxxxx xxxxxxxx (§46 xxxx. 3 x §51 odst. 2) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx členů xxxxx komise Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx koncipient, proti xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx obviněný").

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxx let xxx xxx, kdy ke xxxxxxx provinění xxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxx xxxxxx vystupovat xxxx xxxxx žalobce předseda xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x prověření, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx má, xxxxx xxx x písemnosti x jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rady xxxxx §46 xxxx. 4 xxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx advokátem. Xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx opatrovníka, jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx-xx xxxxxx duševní xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx hájit. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx s xxx.

(5) Xxxxx obviněný xx právo xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxx xx xxxx; má právo xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx, které xx měly xxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxx xxxx xx dobrovolně dostaví x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx jiné důkazy xxx provádět xxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx provést, xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx a xx xxxx xxxxxxx soud; xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxx důkazu xxxxx xxxxxx nepřípustného. Xxxx přitom xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaného xxxxxx xxxxxxxx.

§33a

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx řízení vznikly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx účastník. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx se kárné xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx provinění, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx kárně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx Komora podle xxxxxxxx 1, x xx jednorázovou xxxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřené xxxx xxxxxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxx nahradí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx třeba xxxxxxxx x Komory xx xxx dnů od xxxxxxxx, xxxxx zaniká; x tom musí xxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x poskytování xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 5.10.1999

§34

(1) Xxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stav x době, xxx xx kárnému xxxxxxxxx xxxxx; pozdější xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx kárně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx výrok, xxxxxxxxxx x poučení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx účastníkům; v xxxxxxx xxxxxxxx x §33a xxxx. 2 xxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výrok xxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x případ xxxxxxx v odstavci 4. Ostatní rozhodnutí xxxxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; není-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx moci jejich xxxxxxxx.

(4) Byla-li xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx zaplatit xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx lhůtu xxxxx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx být xxxxxxxxx xx splátkách. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx vykonatelné, xxxxxxx uplyne xxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx i xxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§34x

(1) Xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zjištěn xxxxxxx xxxxxxxxxx důkazy.

(2) Xxxxxx příkazem lze xxxxxx xxxxx kárné xxxxxxxx napomenutí anebo xxxxx opatření xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 24), xx-xx xxxxx xxxxxxxxx advokát, xxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 24), xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §32 xxxx. 5 xxx xxxx dotčeno.

(3) Xxxxx příkaz má xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx senát xxxxxxxx, xx kárně xxxxxxxx xx dopustil xxxxxxx xxxxxxxxx. Účinky spojené x xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx senátu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

§34x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxx, výrok xxxxxxxxxx povinnost k xxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxx (§33a xxxx. 2) x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx, xxx kárně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebude xxx nařizováno jednání xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx (§34d xxxx. 1).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a kárnému xxxxxxx; má-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx (§33 xxxx. 4), xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kárného xxxxxxx i jim.

§34b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 79/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

§34c

(1) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx obviněného xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "oprávněná xxxxx") xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxx do 15 dnů xx xxxxxxxx písemného vyhotovení xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx obviněného nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx dnem xxxx xxxxx obviněnému.

(2) Xx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx práva xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 79/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

§34d

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxx xxxxxxx x §34c xxxx. 1 xxxxx, kárný xxxxxx xx zrušuje x xxxxxxxx xxxxxxx senátu xxxxxx x projednání xxxx xxxxxxx; při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx kárný xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kárného xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx v §34c xxxx. 1 podán xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x oprávněných xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx moci x xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx oprávněné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §34c xxxx. 1 xxxxxxxx vzdaly xxxxx xx xxxxxx xxxxxx (§34c odst. 2), xxxxxx xxxxx příkaz xxxxxx moci x xx vykonatelný xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx senát xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx.

§34x vložen xxxxxxx předpisem č. 79/2006 Xx. s xxxxxxxxx od 1.4.2006

§34e

Byl-li xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zpět do xxxx, než xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kárného xxxxxxx doručeno xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xxxxx žaloby xx kárný xxxxxx xxxxxxx a kárné xxxxxx xx zastaví.

§34e xxxxxx právním předpisem x. 79/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

§35

(1) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxx senátu v xxxxxx řízení, xxxxxx xx xxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, může účastník xxxxxxx řízení podat xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolání; xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx rozhodl xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x členů xxxxxxxx kárné komise (xxxx jen "odvolací xxxxx").

(3) Odvolací xxxxx Xxxxxx x odvolacím xxxxxx xxxxxxxxxx zruší xxxx odvolání xxxxxxx x rozhodnutí potvrdí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx napadené xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§35a

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxx moci.

(2) Xxxxxxxxxx o uložení xxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx vykoná xxxxxxxx Xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komory (xxxx xxx "Věstník"); je xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx uveden x xxxxxxx xxxxxxxxx částky Xxxxxxxx jako xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxx xxxxxxx, uplynula-li xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx delší xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dočasného xxxxxx výkonu advokacie xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxx §56a je vykonáno xxxx, kdy uplynula xxxx zákazu uvedená x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx počíná xxxxx xxxx, kdy se xxxxxxxxxx stalo xxxxxxxxxxxx; xxxx-xx vykonatelnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx dnem zaplacení xxxxxx Xxxxxx ve xxxx stanovené v xxxxxxxxxx; xxxxx má xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splátky. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kárného opatření xxxxxx xx podkladem xxx výkon xxxxxxxxxx x exekučním titulem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 59). Pokud xx xxx pokuta xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx, xx Komora xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx ze splátek xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxx xxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxx pokuty. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx použít xxxxxxxxxx xx splatnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odnětí xxxxx x prohlášeních x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx uplynula xxxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx dnem, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx ukládající xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxx (§33a xxxx. 2) Xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§35x

Xx advokáta xxxx xxxxxxxxxxx koncipienta xx xxx xxxxx kárného xxxxxx xxxxx, xxxx xx xx nedopustil xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx kárné xxxxxxxx

x) xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bylo-li xx xxxxxxx kárné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx napomenutí xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §35a xxxx. 2, hledí xx xxxx xxxxxxxx xxxx lhůty na xxxx, xxxx bylo xxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxx provinění xxxxxxxxxx,

x) uplynula-li xxx xxx, xxx rozhodnutí x uložení xxxxxxx xxxxxxxx bylo vykonáno, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dočasného xxxxxx výkonu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podpisu xxxx kárné xxxxxxxx xxxxxxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56a,

x) xxxxxxxx-xx ode xxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx doba pěti xxx, xxxx-xx advokátovi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxx xxx vyškrtnutí xxxx xxx xxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§35x

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx v xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jen byla-li xxxxxxxx obnova xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx kárného xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na povolení xxxxxx kárného xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx najevo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxx o xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx obnovu kárného xxxxxx xxx xxxxx xx šesti měsíců xxx xxx, xxx xx účastník kárného xxxxxx, xxxxx obnovu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2, nebo xxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx; návrh xxxx přípustný xxxxx xxxxxxxxxx, kterým nebylo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

(4) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhoduje xx tím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx; kárný xxxxx xxxxx xx povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zamítne, xxxx xxxxxx kárného xxxxxx xxxxxx. Proti rozhodnutí x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx kárného xxxxxx může jeho xxxxxxxx podat xxxxxxxx (§35).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx povolena, xxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxx dosavadní rozhodnutí x kárném xxxxxx xxxxxxx xx zrušují x xxxxx xxxxx, xxxxx obnovu xxxxxxx xxxxxx povolil, xxx x kárném xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§35x vložen xxxxxxx předpisem x. 210/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.10.1999

§35x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxx kárného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxx §5a.

(2) Komora xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x potřebném rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx §57 poskytuje xxxxxx služby v xxxxxxxxx xxxxxxxx usazenému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx a výsledku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§35x

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx řízení stanoví xxxxx řád.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon nebo xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxx jiného x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1999 Xx. s xxxxxxxxx xx 5.10.1999

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu x xxxxxx o xxx

§35xx

(1) V řízení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx tento xxxxxxxxx xxxxx Komory, xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx ustanovení

a) zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx upravujících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a ochranných xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx ukládání x

x) xxxxx xxxxxx x výjimkou §32 xxxx. 1 až 5, 7 x 8, §33 odst. 2 x §35b.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx o přestupku xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx zástupci Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, zda xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx orgánů Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx spáchání xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 10.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo x již xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx po jeho xxxxxxxx přestane být xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x skutečnosti, xx xxxxxxx kterých xx řízení nezahájí xxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx x nich.

(5) Xxxxxxxx-xx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx za xxxxxxxxx namísto xxxxxx xxxxxxxxx trestu uložit

a) xxxxxxxxxx správní xxxxx

1. xxxxxxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxxxx uložený xx xxxx xx šesti xxxxxx do xxx xxx,

2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx výkonu činnosti xxxxx §56a xxxxxxx xx dobu xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx dopustil xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) advokátnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů.

(6) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35a35e xxxxxxx.

§35xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

XXXX XXXXX

XXXXXXXX ADVOKÁT

Hlava xxxxx

Xxxxxxxxx evropský xxxxxxx

§35x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 60) xx xxxxxxxx advokát, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dočasně xxxx příležitostně.

§35x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx advokát xx povinen používat xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx označení xxxxx §2 odst. 1 písm. b) x uvedením příslušného xxxxxx xxxxxxxxxx státu; xxxx označení xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jazyku nebo x jednom x xxxxxxxxxxx jazyků domovského xxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 228/2002 Xx. x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

§35h

(1) Hostující xxxxxxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§14) xxx xxxxxxxxxxx společnosti (§15).

(2) Xxxxxxxxx evropský xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx orgánů Xxxxxx.

(3) Hostující evropský xxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx nemovitostí, zástavní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx (§25a).

§35i

(1) Při poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxx xxxx jinými xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx zástupce účastníků x xxxxx řízení. Xxxxx xxxx předpisy xxxxxxxx otázku neupravují, xx hostující evropský xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, stavovskými xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu").

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx 1, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx domovského xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx domovského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, použijí xx xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §3 xxxx. 1 x 2, §16, 17, §18 xxxx. 1, §19 xx 21, §22 odst. 1, §24 xxxx. 1 xx 3, §25, 26 x 28, xxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx advokáty.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 2 se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx evropským xxxxxxxxx nepoužijí, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx, x zejména xx skutečnosti, že xx jedná x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx uvedených x §16, 17, §19 xx 21 x §24 xxxx. 1 xx 3.

§35x

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx služby xxx xxxxxxxxxxxxxx přerušení xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx povinen oznámit Xxxxxx adresu xxxxx x České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx písemností Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány Xxxxxx x řízeních xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx písemnost xxxxx x xxx, že xxxxxx doručení písemnosti (xxxxxxxxxx) nastávají třetím xxxx xx uložení; xx xxxxx i x případě xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx hostující xxxxxxxx advokát xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx v řízení xxxx soudy nebo xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx v trestním xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zmocněnce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "zmocněnec xxx xxxxxxxxxx"); ustanovení §35p xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx sídla xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx němu xxxxx; xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) nastávají xxxxxx xxxx xx xxxxxxx; xx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx doručeny do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáta.

§35j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 228/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

§35x

(1) Pokud xx x xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinen prokázat Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx oprávnění xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. b) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx"); xxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx českého jazyka.

(2) Xxxxx hostující evropský xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxxx.

Hlava druhá

Usazený xxxxxxxx xxxxxxx

§35x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 61) xx xxxxxxxx advokát, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů xxxxxxxx Xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx advokát xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na území Xxxxx republiky soustavně.

§35x

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx advokáta xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx splňuje podmínky xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 x 2,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24a,

x) doklad x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Komoře xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxx evropského xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nezapíše, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx (§35q odst. 2) a xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx doba xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx evropský xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx evropského xxxxxxxx; tyto dokumenty xx Xxxxxx vydá xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxx po xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vzor, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx usazeného xxxxxxxxxx advokáta stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx usazeného evropského xxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx x identifikační průkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §5d xxxx. 3 a 4 obdobně.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxx x odstavci 3; Xxxxxx x xxxx xxxxx informuje x xxxxxx xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pozastavuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, nastane-li xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §8b xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xx g).

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx evropskému xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §9 xxxx. 1, xxxxx x x případě, kdy xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x); Komora může xxxxxxxxxx usazenému evropskému xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x případech uvedených x §9 odst. 2 x 3.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx zemřel, je xxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxx advokátů ke xxx xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxxx za xxxxxxx,

x) kterému xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§35q xxxx. 2), xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx kárného xxxxxxxx,

x) xxxxx podal Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů xxxxxxxxx kalendářního měsíce, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx usazený xxxxxxxx xxxxxxx doručí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komory x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx zapsán do xxxxxxx xxxxxxxx (§5b), xx vyškrtnut xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx požívat současně xxx profesní xxxxxxxx xxxxx domovského xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §35na.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáta xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx vyškrtne

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. b) xxxx 1,

x) zaniklo-li xxxx xxxxxxxxx poskytovat x domovském xxxxx xxxxxx xxxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 2, nebo

c) z xxxxxx uvedených x §7b odst. 1 xxxx. e) x x) a x §8 odst. 1 xxxx. x) až x).

(9) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx usazeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §8b odst. 2, §9 odst. 4, §9a, 9b x §55 xxxx. 7. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx advokátů xx xxxxxxx přiměřeně ustanovení §7b xxxx. 2 x §8 odst. 2 x 3.

(10) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§35x

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx advokátů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x); xxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx advokát xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx zápis xx xxxxxxx evropských advokátů. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxx jménem zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxx §35s, xxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x dodatek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x x jiných xxxxxx státech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (společník) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§14 x 15).

(4) Usazený xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§14) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§15) anebo xxxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§15a).

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx účastnit xx xxxxx; nemůže xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxx.

(6) Xxxxx usazeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§13) se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx advokát xx xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §26.

(8) Xxxxxxxxxx §27 xxxx. 4 x §30 xxxx. 2 se použije x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evropského advokáta xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx.

§35na

§35na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 219/2009 Sb.

Xxxxx třetí

Společná xxxxxxxxxx

§35x

Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zastupování x xxxxxx před xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx obhajoby x xxxxxxxx xxxxxx, x xx x x těch případech, xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx stanoví, xx xxxxxxxx řízení xxxx xxx zastoupen advokátem xxxx že xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxx xxx xxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

§35x

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, x stanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx musí xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx zástupcem účastníka xxxx xxx xxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovit xxxxxxxx xx dohodě x xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"); xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx doručování xxxxx §35j odst. 2.

(2) Xxxxxxxx advokát xx xxxxxxx oznámit xxxxx xxxx jinému orgánu xxxxxx xxxxx konzultanta xxx xxxxxx úkonu, xxxxx vůči xxxx xxxxx; xxxxx evropský xxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Nerozhodne-li xxxx xxxx jiný xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přítomen xx xxxxxxxxx evropského xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, x kterých xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx před soudy xxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxx advokáta xx xxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xx 3, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (§35q xxxx. 1).

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

§35x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx kárně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze x xxxxxx řízení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedená x §32 odst. 3 xxxx. x) xx c) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx. Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §35a xxxx. 3 x §35b xxxx. x).

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2002 Sb. x účinností ode xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení ČR x XX (1.5.2004)

§35x

(1) Komora informuje x potřebném rozsahu xxxxxxxxx xxxxx domovského xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx kontrolní xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx evropskému xxxxxxxxxx xxxxx řízení.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 z důvodu xxxxxxxxx x prodlení xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kárné žaloby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx Komora xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x potřebném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx věci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeden x xxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx informuje bez xxxxxxx x potřebném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státu o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2002 Sb. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNOST

§35s

(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx xxxxx xxxx organizační xxxxxx svého podniku x některém x xxxxxxxxxx států,

b) jejími xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxx profesním xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bod 2,

x) xxxxxxxxx jejího podnikání xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxx usazenými xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahraniční společnosti xxxx vedoucí xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxx xxx xx obchodního xxxxxxxxx zapsán xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx advokát, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; ustanovení §15 odst. 5 xxxx druhá se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, usazené xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §15 xxxx. 4 a 8, §18 xxxx. 1, §19, 20, §22 xxxx. 1, §23, §24 odst. 2 xx 4, §25, 28 a 29 se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, použijí xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností a xxxxxxxx.

§35x

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx její xxxxx celým xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx ručící xxxxxxxxx"), xxxx být pro xxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku pojištěn xxxxxxx xxxx společník xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahraniční společnosti").

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěna xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx vzniklou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x ručením omezeným xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako komanditní xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti").

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o pojištění xxxxxxxxxx zahraniční společnosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx podmínek x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx nebo pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "doklad x xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx"), x xx do xxxxx kalendářního roku, xx xxxxxx byla xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx xxxx xx xxxxx kalendářního xxxx, xxxxx předchází kalendářnímu xxxx, na xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x kdykoli xxxxx, xxxxx o xx Xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35s odst. 1 xxxx. a) xx x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx složky xx xxxxxxxxxx rejstříku. Listiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35s xxxx. 1 xxxx. x) až x) x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ukládají xx do sbírky xxxxxx obchodního rejstříku, xxxxxx xxxxxx změn.

(5) Xxxxxx podá xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx výmaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo její xxxxxxxxxxx složky x xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx xxxxxx, že

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §35s xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35t xxxx. 1,

x) zahraniční xxxxxxxxxx není pojištěna xxxxx §35t odst. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §35t xxxx. 3.

§35x

Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx §35s x 35t xxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 219/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2009

ČÁST XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§36

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xxxxxxx Komorou.

§37

(1) Komora xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xx plně xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxx

1. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx studiem xx vysoké xxxxx x České republice 20), nebo

2. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x zahraničí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenému x xxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxx takové xxxxxxxx xxxx uznáno podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 69), x xxxxxxxx xxxxxx vzdělání xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) kdo xx xxxxxxxxx,

x) komu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx advokátních koncipientů xxxx xx něhož xx xxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxx xx x advokátovi, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokátovi, xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 62).

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, Xxxxxx xx zapíše xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx písemné xxxxxxx, x xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xxxxx xxx však xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxx xxxxxx žádosti. Není-li xxxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveden, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxx xxx zápisu, x xxxx advokátnímu koncipientovi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx koncipient xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx. Xxxx, náležitosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx též xxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx použije §5d xxxx. 3 x 4 xxxxxxx.

(3) Komora xxxxxxxxxxx koncipienta ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1.

(4) Xxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxxxx xx seznamu advokátních xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx moci xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx Xxxxxx písemnou xxxxxx o vyškrtnutí xx seznamu advokátních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx seznamu advokátních xxxxxxxxxxx osobně xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komory x tuto žádost xxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xxxx zápisu do xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx zkouška xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx b) x x) tím xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxx písemnou žádost x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx advokátního xxxxxxxxxxx opatřenou xxxxxx xxxxxxxx podpisem, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx advokátního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byla xxxx žádost Xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žádost xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnanci Xxxxxx a tuto xxxxxx xxxx ním xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientovi xxxxx xxxxxx praxe x důvodů uvedených x §9 odst. 2 x 3. Xxxxxxxxxxx koncipientovi xx xxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxx-xx xx uložen xxxxx xxxxxx činnosti spočívající x xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) X případě xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů nebo xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §7b xxxx. 2, §8 xxxx. 3, §8b xxxx. 1 písm. x) xx x) x §8b xxxx. 2, §9 odst. 4, §9a odst. 1 xxxx. x) x x) a §9a xxxx. 2 xxxx. d) x §9b xxxxxxx přiměřeně.

§38

(1) Advokátní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x dohledem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zkušenosti xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx advokacii xx xxxx nejméně xxxxxxx xxxx; v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx nejvýše xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Komoře, xxxx kterým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxxx. X xxxxxxx advokáta, xxxxx vykonává advokacii xxxxxxxxxx, xx školitelem xxxxx advokát; xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pověřený xxxxxxx; x xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zahraniční společnost xxxxxxx informovat Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx spolupracující xxxxxxx. Práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx koncipienta xxx xxxxxx xxxxxx praxe xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx a stavovskými xxxxxxxx. Xxxxxxxxx koncipient xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akce, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx práce.

§39

Ustanovení §16, 17, 17a, 21 a §29 xx xxxxxxx xxx advokátního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX

§40

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx xx xxxxxx x Praze x s xxxxxxxx x Xxxx. Pobočka xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx soudů x Xxxx x Xxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx samosprávnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Komora xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx 63).

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx může xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu.

§41

(1) Komora xx xxxx orgány:

a) sněm,

b) xxxxxxxxxxxxxx,

x) předsedu Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

x) kárnou xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) zkušební xxxxxx xxx advokátní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx").

(2) Komora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxx

(1) Xxxxxxxxx orgánem Xxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx advokáta xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx sněm xxxxx xxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dvou kalendářních xxxxxx xxxxxxx třetina xxxxx advokátů xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx rada. Xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx případech xxxxxxx xxxxxx xxxx nejpozději xx xxxx měsíců; xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx sněm xxxxxxxxx xxxx. Sněm xxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxx svolán xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx do jednoho x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx svolání.

(5) Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Usnesení xxxxx xx xxxxxxx, hlasovala-li xxx xxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx členů x náhradníků xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx volby xxxxxxxxxx; xx-xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxx kandidát xxxxxx xxxxxxxxxxxx většinu hlasů xxxxxxxx, kteří se xxxxxxxxxx volby. X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx hlasů xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxxx se svolává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx; xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx uveden v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx jako xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§43

Sněmu xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx členy a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, kárné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx sněm xxxx xxxxxx hlasováním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sociální fond Xxxxxx, popřípadě x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stavovským xxxxxxxxx xxxx plateb xxxxxxxx xxxxx §30 odst. 1, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stavovským xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx času stráveného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx zásady xxx xxxxxx jejich xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) projednávat x xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podle §44 xxxx. 3. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx představenstva xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx být xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx (§49 odst. 2) x xxxx xxxxxxx xxx,

x) schvalovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx xx ve xxxxx xxxxxxx věcech, xxxxx xx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§44

Xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx orgánem Komory.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx má jedenáct xxxxx x xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doplnit z xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Představenstvu přísluší xxxxxxxxxx x

x) vyškrtnutí xx seznamu xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx podle §37 xxxx. 3 z xxxxxx nesplňování xxxxxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x c) xxxx §9 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praxe advokátního xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 5 x xxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxx §9 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie podle §55 xxxx. 7,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §55 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx knihy o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25b xxxx. 1 a 2,

x) předběžném pozastavení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56a, a xx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx rady.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xx svých xxxxx x odvolávat xxxxxxxx x místopředsedy Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx volený x advokátů xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xx činnost xxxxxxx. Xxxxx místopředsedů Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx stavovské xxxxxxxx, vyjma xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx usnesení sněmu xxxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx představenstvem [§43 xxxx. x)], xxxxxxx tento xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx sněm; xxxxx, xxxxx z xxxxxx stavovského xxxxxxxx xxxxxxx, však nemohou xxx xxxxxxx,

x) vydávat Xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu Xxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx Komory,

e) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xx zkušebnímu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx zkušební xxx"),

x) vyjadřovat xx xx xxxxxxx řádu,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx publikační, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 192/2003 Xx.,

x) činit xxxxxxx opatření xxxxxxxx x zajištění řádné xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx je povinno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

(6) Představenstvo xx xxxxxx zpravidla xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx představenstva xxxxxxx předseda Xxxxxx.

§45

Xxxxxxxx Komory

(1) Xxxxxxxx Xxxxxx jedná jménem Xxxxxx xx všech xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx rozhodovat

a) x xxxxxx xxxxxxxx podle §18a xx 18c x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §18c xxxx. 7,

b) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §27 xxxx. 1,

x) o xxxxxx nástupce xxxxxxxx §27 odst. 4,

x) x xxxxxxxxxx ze xxxxxxx advokátů xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x), x) x §10 odst. 1,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3 x xxxxxx nesplňování xxxxxxxx xxxxxxxxx v §37 xxxx. 1 písm. x), x), d) x e),

f) x xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxxx §9 odst. 1 a xxxx. 2 xxxx. b) x §10 xxxx. 1,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 5 x xxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 písm. x),

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx §35m xxxx. 6,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35m odst. 8,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, společností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů.

(4) Xxxxxxxx Xxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xxxx svěřena xx xxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx předseda Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx nezbytná k xxxxxxxxx řádné xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgánu Xxxxxx.

§46

Kontrolní xxxx

(1) Kontrolní xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Komory.

(2) Xxxxxxxxx xxxx má 70 xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx svých xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolní rady, x xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxx kontrolní rady. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx žalobce.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jinými xxxxxx Komory, xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x advokátními xxxxxxxxxxx. Advokáti, xxxxxxxx xxxxxxxx x advokátní xxxxxxxxxxx jsou povinni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx dokumenty xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rady xxxxxxx k xxx; xxxxxxx povinnost xxxx xxxx orgány Xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx rada xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx x xxxxxxx kontrolní xxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx.

(7) Má-li xxxxxxxxx xxxx xx xx, xx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3, nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx sněmu, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx platnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx svých xxxxx. Xxxxxxxxx rada xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí; xxxxxxxxx-xx xxxxx potvrzené xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. g).

§47

Xxxxx xxxxxx

(1) Kárná xxxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx řádem x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx má 83 xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx předsedu xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx-xx xxx organizační xxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx kárné xxxxxx xxxxxxx z xxxxx kárné komise xxxxx xxxxxxx xxxxxx (§33 odst. 1).

§47x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx řádem x xxxxxx řízení.

(2) Odvolací xxxxx xxxxxx xx 11 xxxxx.

(3) Členem xxxxxxxx xxxxx komise xxxx xxx zvolen xxxxxxx, který xxxxxx xxxx 40 xxx x byl xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kontrolní rady, xxxx kárné komise xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(4) Odvolací xxxxx xxxxxx volí xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kárné xxxxxx, x xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxx odvolací kárné xxxxxx. Předseda odvolací xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§35 xxxx. 2).

§47a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 219/2009 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2009

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx

§48

Xxxxxx v xxxxxxxx Komory jsou xxxxxx; za xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx hotových výdajů x xxxxxxx za xxxxxx času.

§49

(1) Podrobnosti x xxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řád x xxxxx xxxxxxxxx předpisy.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx, xxxxx i o xxxxxxxx jejich členů xxxxxxx xxxxxxx řád.

ČÁST SEDMÁ

ČINNOST XXXXXX X OBLASTI MEDIACE

§49a

(1) Xxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a zajišťuje xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx.

(2) Není-li xxxx uvedeno jinak, xxxxxxx se xxx xxxxx zkoušky x xxxx xxxxxxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 5&xxxx;000 Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx poplatek 10&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxx je xxxxxxx Komory.

(4) Advokát, xxxxx byl xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx Xxxxxx; Xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxx advokáta, xxxxx xxx zapsán xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx.

§49b

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x hostující xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx kárně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx proviněním xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o mediaci.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) napomenutí,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx až xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xx 5 let.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx advokátem xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxx za xxxxx xxxxxxxxx uložit

a) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx xx výše stonásobku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) je Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti.

(6) Pro xxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx advokáta.

§49b xxxxxx právním předpisem x. 202/2012 Sb. x účinností xx 1.9.2012

ČÁST XXXX

XXXXXXXXX MINISTERSTVA XXXXXXXXXXXXX

§50

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx předložit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jejími xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx je v xxxxxxx se zákonem, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§51

(1) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx právním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyjádření Xxxxxx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx řízení xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx žalobce.

(3) Ministr xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx nebo ze xxxxxxx evropských xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Ministerstvo spravedlnosti xxxxxx xxxxxxx předpisem xx xxxxxxxxxx vyjádření Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Komory, a xx xxxxxxx jednu xxxxxxx xxxxxx členů xx xxxxx Xxxxxx x jednu třetinu xxxxxx xxxxx xx xxxxx Nejvyššího soudu.

§52x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x).

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 228/2002 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX x XX (1.5.2004)

§52b

(1) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxx státní dohled xxx činností advokátů, xxxxxxxxxx advokátů a xxxxxxxxxxx koncipientů xxxxx §25a x xxx xxxxxxxx advokátů xxxxx §25c.

(2) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxx xxxxxx dohled xxx rozhodovací xxxxxxxx Xxxxxx podle §18a x 18b x xxx xxxxxxxxxxx činností Xxxxxx podle §18c, xxx-xx xxxxxxx určen x poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx před Ústavním xxxxxx.

(3) Za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx Xxxxxx povinna xxxxxxx Ministerstvu spravedlnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Určí-li Komora xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §18a18c, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vyplacené xxxxxxx xx právní xxxxx.

§52c

Ministerstvo spravedlnosti po xxxxxxxxxx vyjádření Komory xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §5d odst. 1, §35m xxxx. 3 x §37 xxxx. 2.

ČÁST DEVÁTÁ

PŘESTUPKY

§52d

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx, ačkoli xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx poskytování xxxxx §2 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx", ačkoli xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxx používání takového xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) lze xxxxxx pokutu xx 3&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx zákaz xxxxxxxx xx 1 xxxx.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona projednává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 258/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2017

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§53

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svěřené xxx tímto xxxxxxx; xxxx xx jimi xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxx advokátů x xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx advokátů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §30 xxxx. 1,

x) pravidla xxxxxxxx Věstníku,

e) xxxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) podrobnosti x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx koncipientů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny tímto xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx řízení x x xxxxxx xxxxx §55,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, advokátních koncipientů x xxxxxxxxxx advokátů, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §1818c.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx; xx den vyhlášení xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx v záhlaví xxxxxxxxx xxxxxx Věstníku xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx předpis xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. a) jsou xxxxxxx také xxx xxxxxxxx x umožnění xxxxxxxx advokátní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §50 xxxx. 2 xxxx odstavci 3 x 4 xxxxxxx.

§54

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx prověřují xxxxxxxx x právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx právních předpisů xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x jazyce xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 1, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx skutečnosti, že xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podmínky x tomu, xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. b). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx českém nebo xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx znalosti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb x xxxxxxxx znalosti x xxxxxxx xxxx Xxxxx republiky; účelem xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx x x některém x cizích xxxxxx xxxxxxxxxxx běžně v xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxxx xx možno vykonat x Praze a x Xxxx, xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, zkoušce způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx (§52 xxxx. 1).

Xxxxxx

§55

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx v §44 xxxx. 3, §45 xxxx. 2 x x §46 odst. 6 xxxxxxxxx orgány Xxxxxx xxxxx správního xxxx 64), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Ustanovení §10 x 11, 13, 58 xx 63, §71 odst. 3 xx 5, §73 xxxx. 1, §80 xx 100, 103 xx 129, 134 xx 139, 141 xx 152 x 178 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx může být x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 zastoupen xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxx být ustanoven xxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx vyslýchat xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 odst. 6.

(4) X xxxxxx xx věcech, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§44 xxxx. 3), xx vždy xxxxxx xxxxx jednání.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 končí, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, odůvodnění x xxxxxxx x xxxxxxxx podat proti xxxxxxxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 50); odůvodnění x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx vyhověno xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx rozsahu.

(6) Doručené xxxxxxxxxx Xxxxxx xx x xxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxx trvání xxxxxxxxxxx výkonu advokacie xxxxxxxx x osobním xxxxxxx advokáta, x xxxxxxxxxx, které vyšly xxxxxx xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ztratilo xx významu xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx je oprávněn xxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx moci rozhodnutí x pozastavení výkonu xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 65).

(8) Xxxxxx xxxx xx xxxxx kárného xxxxxxx xxxx x z xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx vyšly xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx v další xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, proti xxxxx xx xxxxxxx stíhání xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů 59).

§55a

(1) Ve věcech xxxxxxxxx x §18a xx 18c xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx správního xxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §13, §15 xxxx. 4, §18, 35, §36 odst. 3, §37 odst. 3, §41, §45 odst. 2, §47, 49, §51 odst. 2, §80 xx 93, §100 xx 129, §131, 133, §137 xx 139, §152 x 178 správního xxxx se přitom xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výrok, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §18a18c se xxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí Xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx, xx v xxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18a xxxx 18b xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nechat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxx xxxxx postupu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se §18 xxxx. 2 x §18a x 18c xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx podle §18a xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxx.

§55x

Xxx,

x) kdo xxxxx xx lhůtách stanovených xxxxx zákonem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx evropských advokátů,

b) xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxx xxxxxxxx xxxx osvědčení x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx advokáta, identifikační xxxxxx usazeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vykonat xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uznávací xxxxxxx,

x) komu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxx xxxxx xx xxxxx stanovené tímto xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx advokátních koncipientů xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záznam xxxxxxx x §55c xxxx. 1 písm. x) xxxx d),

f) x němž xxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxxxxxx x seznamu advokátů, x xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §55c odst. 1 xxxx. x) nebo x),

xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, xxx o jeho xxxxx xxxxxxx.

(2) Spory x xxxxxx dluhů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §30 xxxx. 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

§55x

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xxxx x seznamu xxxxxxxxxx advokátů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx výkonu advokacie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praxe advokátního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx pozastavení xxxxxx advokacie nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavovským xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx záznamy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) až x) xx Xxxxxxxx.

§55d

(1) Seznam advokátů, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx evropských xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; každý xx xxxx může v xxxxx Xxxxxx nahlédnout x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) jméno x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, x není-li xxxxxxxxx, xxxxx narození,

c) adresu xxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx podle §5g x §27 odst. 2, osvědčení o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxx evropského xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osvědčení x zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x výpisy xx seznamu advokátů, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů xxxxxx Komorou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§55e

(1) Xxxxxxxxxx určené xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx jeho xxxxx; xxxxxxxxxx §14 xxxx. 4 tím xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx evropskému xxxxxxxxxx doručuje Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §35j xxxx. 1. Písemnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx doručuje Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x němuž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pracovním poměru; xx-xx xxxxxxxxx koncipient x xxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxxxxx (§15), xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx společnosti xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jejím xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx k zaplacení xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x), xxxxx žaloba, předvolání xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx řízení, x xxxxx to stanoví xxxxx řád, xxxxxxxxxx xxxxxx x řízení xxxxx §55, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xx byla proti xxxx podána xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 50), se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx místa xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 do xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx písemností podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx o doručování xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx §20 xxxx. 6 a §24 xxxx. 2 správního xxxx 64).

(4) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxx koncipient xxxx xxxxxxx evropský xxxxxxx x kárném xxxxxx xxxx x xxxxxx podle §55 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §35j xxxx. 1 xxxx xxxxx.

Xxxxxx cizího majetku xxxxxxxxx

§56

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x listin xx xxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 67).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx zákona xx použijí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x pro další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx 32) přiměřeně. Xxxxxxx xxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §21 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 68) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxx xxxxxx xxxxxxx.

§56a

(1) Peníze, xxxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxx advokátem xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uložit xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx vkladů nebo xx správě xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx advokátovi xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1.

(3) Smlouvu x xxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxx předložených xxxxxxx, xxxxx moc xxxxxxxx mu xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx přijímání xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vydání dalším xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle předchozích xxxxxxxx xxxxxxx stavovský xxxxxxx.

§56b

(1) Má-li předseda xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx kontrolní xxxx xx xx, xx advokát xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §56a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxx.

(2) Představenstvo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx této činnosti, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx při xxxxxx majetku podle §56a porušil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx představenstva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxx

x) xxxxxx-xx proti advokátovi, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx měsíců xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x předběžném pozastavení xxxxxx xxxxxx majetku xxxxx §56a zahájeno xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x kárném xxxxxx xxxxxxx xxxxx advokátovi x souvislosti se xxxxxxx xxxxxxx.

§56x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 258/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.9.2017

Přechodná xxxxxxxxxx

§57

(1) Advokáti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stávají xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; Xxxxxx xx zapíše xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx komerčních xxxxxxxx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx advokátů bez xxxxxxx.

§58

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipienty xxxxx xxxxxx xxxxxx; Xxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx žádosti.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx komerčního právníka xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedeném xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipienty xxxxx xxxxxx zákona; Komora xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xxx žádosti.

(3) Praxe xxxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipienty x xxxxxxxx komerčního xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx koncipienta xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§59

(1) Xxxxxxxxx zkouška xxxxxxx do xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Advokátní xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 podle xxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx x. 132/1990 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§60

§60 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 79/2006 Sb.

§61

Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) x §37 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx právnické xxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxxxxxx.

§62

(1) Xxxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyškrtnutí xx xxxxxxx komerčních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x) x §8 xxxx. 1 písm x).

(2) Xxxxx na xxxxxxxx kárného xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx považován xx xxxxx provinění xxxx xxxxxxxxxxxxx provinění xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx, xx xxxxxxxx jako xxxxx žalobce xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx xx lhůtách stanovených x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx kárného xxxxxx xxxx disciplinárního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx řízení zahájené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx těchto předpisů; xxxxxxxxx kárných orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxxxxxx orgány Xxxxxx.

§63

Xxxxx toho, kdo xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx advokátů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx seznamů podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx komu byl xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, domáhat xx xxxxxxx u xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx dotčeno.

§64

Xx dob xxxx xxxx uvedených x §5 odst. 1 xxxx. x), §7, §8 xxxx. 2 x §37 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx běžet xx xxxxxxxxx nebo xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

§65

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vykonává jeho xxxxxxxxx představenstvo xxxxxxx x členů xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komory x členů xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx xx svých xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x místopředsedy Komory.

(3) Xx dne konání xxxxxxx sněmu (§68) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vedle xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx sněmu xxxxx §43 xxxx. b) xx x).

§66

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx zákona vykonává xxxx působnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x členů xxxxxxx xxxx Komory xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§67

(1) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vykonává xxxx působnost kárná xxxxxx složená z xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komory x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Komory xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kárná xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zvolí xx xxxxx členů xxxxxxxx x popřípadě i xxxxxxxxxxxxx xxxxx komise.

§68

Představenstvo xxxxxxx x §65 xxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§69

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva x povinnosti České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 128/1990 Sb., x xxxxxxxxx, a Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zřízené xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 209/1990 Sb., x xxxxxxxxxx právnících a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx.

Závěrečná xxxxxxxxxx

§70

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx 11) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx (členové) xxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxx (činnosti) xxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx (družstva) tomuto xxxxxx do xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx účinnosti a xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, použije xx xxxxxxxxx ustanovení §764 xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§71

Zrušují xx:

1. xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 128/1990 Sb., x xxxxxxxxx,

2. xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 209/1990 Sb., o xxxxxxxxxx právnících x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§72

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1996.

Xxxx v. x.
Xxxxx v. r.
Klaus x. x.

Čl. III

1. Žádosti x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x vykonání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx řízení zahájené xxxx účinností xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů; xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxx, pokud xx xx xxx xxxxx obviněného xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

4. Xx xxxx, xxxx xxxx v kárném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx vyškrtnutí xx xxxxxxx advokátů, xx xxxxx, jako xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx provinění, xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx opatření xxxxxx uloženo, x xx xxxx, xxx xxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo x xxxxxx řízení xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ostatním advokátům, xx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx provinění, xxxxxxxxx xxxx by xx xxxx kárné xxxxxxxx xxxxxx uloženo, x xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx kárného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx x kárném řízení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx se provede xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uložena xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx advokáta nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx v kárném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pokuty, xx xxxxx, xxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xx toto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, uplynula-li xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx, xxxx jednoho xxxx.

7. Xxxx, xx kterou xx advokát v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na činnost Xxxxxx, xx pro xxxxx rozhodování x xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx počítá xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx vykonávání xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu advokacie xxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx začal xxxxxxxxx xxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Ten, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxxxx advokacie na xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Stavovské xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx Komory xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxx přezkoumání soudem xxxxxx xxx xxxxxxx.

13. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx se sídlem x Xxxxx republice xx pro xxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxx zápisu xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1999 xx právnické xxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. III xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 210/1999 Xx. x xxxxxxxxx od 5.10.1999

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. X xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5f xxxx xxxxxxx i xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xx složení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. X xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxx §7b odst. 1 xxxx. x) xx základě xxxxxxx, xxxxx došla České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4 xxxx. x) xx základě xxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dosavadními předpisy.

4. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, dokončí xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx komise xxx advokátní a xxxxxxxx zkoušky jmenovaná xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx komisi České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 85/1996 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 228/2002 Xx. s xxxxxxxxx xxx dne, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 30 xxx xx nevztahuje

a) xx xxxxxx a přísedící, xxxxx xxxx jmenováni xx xxxxxx xxxxxx xxxx zvoleni xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx čekatelů, jejichž xxxxxxxx poměr xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X vložen právním xxxxxxxxx x. 192/2003 Xx. x účinností xx 1.7.2003

Čl. X

1. Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxx xxxxxx doručování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx nastaly xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

3. X xxxxxxxxxx vzniklých xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx správního, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx platil, xx úrok x xxxxxxxx nevymáhá.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 555/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2005 x výjimkou xxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 9.11.2004

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx členů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x kárné xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 205/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.5.2005

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx posuzování xxxx xxxxxx praxe advokátního xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, postupuje Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů.

2. Kárný xxxxxx xxx vydat x v kárném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx ve xxxx xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxx jednání x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 85/1996 Xx., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Do xxxx xxxxxxx roku, xxxxxxxxx x §55 xxxx. 7 zákona x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x doba, xxxxx xxxxxx běžet xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxx komora xxxx xxxxxxxxxx podle §55 xxxx. 8 xxxxxx č. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nebyl xxxxx xxxxxxxxx pozastaven, xxxxx x případě, xxx xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 79/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx koncipient, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxx nebyl zapsán xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx vyškrtnut ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xxxxxxxxx třetího kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx lhůty xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xxxxxx xxxx.

2. Česká xxxxxxxxx komora xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xx dni účinnosti xxxxxx zákona zapsáni x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; Komora může xxxxxxxxxx předpisem xxxxxxxx xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;000 Xx.

3. Xx doby xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

4. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kárného xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx senát, xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 zákona x. 85/1996 Xx., x advokacii, ve xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx odvolací xxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, zahájená xx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 219/2009 Xx. x účinností xx 1.9.2009

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Povinnost xxx pojištěn podle §24a, 24b xxxx 35t xxxxxx x. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx, společnost x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx její xxxxx xxxxx svým majetkem, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx žádné xxxxxxxxx ručící xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Povinnost xxxxxx osob xxx xx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxx není xxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zapsaných do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx řídí dosavadními xxxxxxxx předpisy.

2. Kárná xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

Čl. XV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, která xx x postavení obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx §15 xxxx. 1 zákona x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s účinností xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 85/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

210/99 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, x xxxxx č. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.10.99

120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx dalších zákonů

s xxxxxxxxx od 1.5.2001

236/2001 Xx., xxxxx XX xx dne 20.2.2001 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxx xxxxxxxxxx §46 xxxx. 4 xxxxxx x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 25.7.2001

6/2002 Xx., x soudech, soudcích, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx soudů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx a xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.4.2002

228/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx ode dne, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx ČR k XX (1.5.2004), x xxxxxxxx §5, 6, 7x, 8, 15, 22, 27, 35x, 37, 42, 44, 45, 50, 55, 56, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 4.6.2002 a x výjimkou xxxxxxxxxx §40, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2003

349/2002 Xx., xxxxx XX ze xxx 18.6.2002 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 6.8.2002

192/2003 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x soudcích), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 283/93 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

237/2004 Xx., xxxxxx xx x souvislosti x přijetím zákona x xxxx z xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 479/2003 Xx., a xxxxx x. 338/92 Xx., x dani x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o přistoupení XX x XX (1.5.2004)

238/2004 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxx x xxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Xx., o xxxx x nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 x xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxx 9.4.2004

s účinností xx 8.5.2004

284/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x účinností od 1.9.2004 s xxxxxxxx §25x, 25x, 40 x 54, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2005

555/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 150/2002 Xx., soudní xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 549/91 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 85/96 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.11.2004

205/2005 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 85/96 Xx., o xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2005 s xxxxxxxx §33, 41, 42, 43 x xx. XXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 27.5.2005

79/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 85/96 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

201/2006 Xx., úplné znění xxxxxx x. 85/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 67/2006

312/2006 Xx., x insolvenčních xxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

254/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2008

314/2008 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 6/2002 Sb., x soudech, soudcích, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx soudů a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 7/2002 Sb., o xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 349/99 Sb., x Veřejném xxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 283/93 Sb., x xxxxxxx zastupitelství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 85/96 Xx., x advokacii, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2008

219/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2009

227/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

317/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 85/96 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 97/2009

214/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 85/96 Sb., x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2011

193/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.9.2012

202/2012 Xx., x xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x mediaci)

s xxxxxxxxx xx 1.9.2012

303/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

258/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., x soudních xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.7.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

277/2019 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

527/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších předpisů, x další související xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x zákon x. 186/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx x evidenci skutečných xxxxxxxx (1.6.2021)

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1..7.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx XXX č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx řád).
Xxxxx č. 237/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx poradenství x x Xxxxxx xxxxxxxx poradců České xxxxxxxxx.
Xxxxx č. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x změně dalších xxxxxx.
2) §167 xxxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) §35 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx.
§25 xxxx. 3 občanského soudního xxxx.
§31 odst. 1 zákona x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx.
5) Xxxxxxxx xxxxx ČSFR x. 53/1992 Xx., x xxxxxxxxx mzdě, xx xxxxx nařízení vlády XX x. 615/1992 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 303/1995 Xx.
6) §24 x 25 xxxxxx x. 71/1967 Xx., x správním řízení (xxxxxxx řád).
7) §250l xx 250s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
8) §247 xx 250k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
9) Např. §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §70 xxxx. 3 xxxxxxxxxx zákoníku, §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 111/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, §8 x §50 odst. 3 a 4 xxxxxx x. 328/1991 Xx., x konkurzu x xxxxxxxxx, §28 x 29 zákona x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákona č. 39/1977 Sb., x výchově xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 455/1991 Sb.
12) §27 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §2 xxxx. 3 obchodního xxxxxxxx.
14) §829 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §91 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
17) §89 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Zákon XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §46 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §49 x 50 zákona x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) Xxxxxxxxx §35 xxxx. 1 xxxxxxxxx řádu, §24 x 25 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
23) §175e xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
24) Xxxxxxxx xxxxx č. 303/1995 Sb., o xxxxxxxxx mzdě, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x tlumočnících, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §274 xxxx. h) občanského xxxxxxxx xxxx.
27) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní řád).
28) §250l xx 250s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
29) §247 xx 250k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
30) §24 x 25 xxxxxxxxx xxxx.
31) §8 xxxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
32) Například §13 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 455/1991 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §70 odst. 3 xxxxxxxxxx zákoníku, §9 xxxx. 3 xxxxxx x. 77/1997 Sb., x xxxxxxx podniku, xx xxxxx zákona x. 103/2001 Sb., §50 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 328/1991 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §28 x 29 xxxxxx č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) §8 xxxx. 8 zákona x. 328/1991 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 235/2004 Sb., o dani x přidané xxxxxxx.
35) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Například §187 odst. 1 x §191b odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §91 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx.
37) §78 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §56 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §105 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §68 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §116 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxx zákoníku.
42) §28 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Xxxxxxxxx §35 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, §24 x 25 občanského xxxxxxxx řádu, §35 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, §29 xx 31 xxxxxx x Ústavním xxxxx.
45) §61 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxx zákoníku.
46) §86 x 87, §93 xxxx. 1, §106 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Zákon č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §172 x xxxx. xxxxxxxx xxxxx.
49) Xxxxxxxxx §30 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx xxxx, §35 xxxx. 8 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, §33 xxxxxxxxx řádu.
50) Zákon č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Zákon č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) Xxxxx č. 1/1992 Sb., x xxxx, xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
53) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) §835 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx.
55) §86 x 87, §93 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) §68 xxxx. 6 písm. x) obchodního zákoníku.
57) §38i xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §10 xxxxxx x. 37/2004 Xx., x pojistné xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
59) §274 xxxx. x) občanského xxxxxxxx xxxx.
§40 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 120/2001 Sb., o xxxxxxxx exekutorech a xxxxxxxx činnosti (exekuční xxx) x x xxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxxxxx Rady č. 77/249/EHS ze xxx 22. xxxxxx 1997 x usnadnění xxxxxxxx xxxxxx volného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx advokáta x xxxxx členském xxxxx xxx x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikace.
62) §83a xxxx. 1 x 5 xxxxxxxx xxxxx.
63) §1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
64) Zákon č. 500/2004 Sb., správní xxx.
65) §62 xxxxxxxx xxxx správního.
66) Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) §36 xx 40 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 296/2007 Xx.
68) Zákon č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) §89 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
70) §309 xxxx. 4 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
71) §36 xxxx. x) x x) obchodního xxxxxxxx.
72) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx.
73) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.