Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022 do 31.12.2023.


Zákon o advokacii
85/96 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení §1 §2 §2a §3

ČÁST II. Advokát

HLAVA 1. Předpoklady pro výkon advokacie §4 §5 §5a §5b §5c §5d §5e §5f §5g §6 §7

Vyškrnutí ze seznamu advokátů §7a §7b §8

Pozastavení výkonu advokacie §8a §8b §9 §9a §9b §10

HLAVA 2. Způsob výkonu advokacie §11 §12 §13

Společný výkon advokacie

Sdružení §14

Společnost §15

Výkon advokacie v pracovním poměru §15a §15b §15c §15d

Trvalá spolupráce mezi advokáty §15e §15f

HLAVA 3. Práva a povinnosti advokátů §16 §17 §17a §18 §18a §18b §18c §18d §19 §20 §21 §22 §23 §23a §24 §24a §24b §24c §25 §25a §25b §25c §26 §27 §28 §29 §30 §31

HLAVA 4. Kárná odpovědnost a kárné řízení §32 §33 §33a §34 §34a §34b §34c §34d §34e §35 §35a §35b §35c §35d §35e

HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o odpovědnosti za přestupek podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a řízení o něm §35ea

ČÁST III. Evropský advokát

HLAVA 1. Hostující evropský advokát §35f §35g §35h §35i §35j §35k

HLAVA 2. Usazený evropský advokát §35l §35m §35n §35na

HLAVA 3. Společná ustanovení §35o §35p

Kárná odpovědnost a kárné řízení §35q §35r

ČÁST IV. Zahraniční společnost §35s §35t §35u

ČÁST V. Advokátní koncipient §36 §37 §38 §39

ČÁST VI. Komora §40 §41

Sněm §42 §43

Představenstvo §44

Předseda Komory §45

Kontrolní rada §46

Kárná komise §47

Odvolací kárná komise §47a

Společná ustanovení o orgánech Komory §48 §49

ČÁST VII. Činnost komory v oblasti mediace §49a §49b

ČÁST VIII. Působnost Ministerstva spravedlnosti §50 §51 §52 §52a §52b §52c

ČÁST IX. Přestupky §52d

ČÁST X. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Společná ustanovení §53 §54

Řízení §55 §55a §55b §55c §55d §55e

Správa cizího majetku advokátem §56 §56a §56b

Přechodná ustanovení §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67 §68 §69

Závěrečná ustanovení §70 §71 §72

č. 210/1999 Sb. - Čl. III

č. 228/2002 Sb. - Čl. II

č. 192/2003 Sb. - Čl. X

č. 555/2004 Sb. - Čl. V

č. 205/2005 Sb. - Čl. III

č. 79/2006 Sb. - Čl. II

č. 219/2009 Sb. - Čl. II

č. 303/2013 Sb. - Čl. XXVI

č. 258/2017 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. XIV

nález Ústavního soudu - č. 236/2001 Sb., č. 349/2002 Sb.; č. 38/2023 Sb.

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx poskytovány xxxxxx xxxxxx, jakož x poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "výkon xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x jinými xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx věcech, udělování xxxxxxxx porad, sepisování xxxxxx, zpracovávání xxxxxxxx xxxxxxx a další xxxxx xxxxxx pomoci, xxxx-xx vykonávány xxxxxxxxx x za úplatu. Xxxxxxxxxxxx právních služeb xx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 36), xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx uvedeným

a) advokáti,

b) xxxxxxx xxxxx, které

1. xxxx státními příslušníky xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, smluvního státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "domovský stát"), xxxxx xxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx usazeni, x

2. v domovském xxxxx získaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx profesním označením xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx

(xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, 1) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jimž zvláštní xxxxx svěřuje xxxxxxxxxx xxxxxx služby,

b) zaměstnance xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx, člena xxxxxxxx xxxx příslušníka xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovat právní xxxxxx xxxxx, k xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo pracovním xxxxxx anebo xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§2x

Xxxxx má xxxxx xx svobodnou xxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 xx 18c x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxx xx xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx nezávislý; je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx ve xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx odstavce 2 není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx (§5a xxxx. 2).

XXXX DRUHÁ

ADVOKÁT

Hlava xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx

§4

Xxxxxxxxx xx xxx, kdo xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx").

§5

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx každého,

a) kdo xx xxxx svéprávný,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx

1. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx studiem xx xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx 20), xxxx

2. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vzdělání x České xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx vzdělání xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 69), a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxx x rozsahem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx škole x České xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx tří xxx xxxxxx praxi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na něhož xx hledí, xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx nebyl xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxx §7b xxxx. 1 xxxx. x) nebo f), xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx bylo x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 70),

x) xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx

1. ke Xxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 odst. 1 (xxxx xxx "společnost"), xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služby xxxxx §35s xxxx. 1 (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

3. xxxxx xxxxxxxxx je výkon xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, literární, xxxxxxxxxxxxx xxxx umělecké xxxxxxxx,

xxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxx neslučitelnou x xxxxxxx advokacie,

h) xxx xxxxxx advokátní xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx Komoře xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxx 10 000 Xx, x

x) xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x) xx x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx: "Xxxxxxx na xxxx xxxx x svědomí, xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx lidská xxxxx. Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx."

(2) Do xxxx xxxxxx praxe xxxxxxxxxxx koncipienta xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxxx xxxxx doba, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx výkon advokacie xxx dohledem xxxxxxxxx (§38); xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx trvání xxxx xxxxx se xxxxxxxx xx výkon xxxxxx praxe xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x každém xxxxxxxxxxx roce. Nevykonává-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx jeho straně xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx tyto xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 70 xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§5a

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po složení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §5 odst. 1 písm. a) x d) xx x) a i) x

x) prokáže, xx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §3 x jiném státě xx xxxxxxxx slučitelných x tímto zákonem, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§54 xxxx. 3).

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx advokátů podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx práva xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx po xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx v §5 xxxx. 1 písm. x) a x) xx x) x x)) x xxxxx xxxxxxx, že

a) xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx přerušení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§35l odst. 1) xx xxxx xxxxxxx xxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx žadatel x zápis xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xxxxxxxx před tříčlennou xxxxxx xxxxxxxxxx předsedou Xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x zkušenosti získané x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, může Xxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx písemné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx advokátů xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx států xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx trvale xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x) x x) xx x) x x) a xxxxx

x) xxxxxxx, xx splnil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praxe xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), x

x) složí xxxxxxx způsobilosti (§54 xxxx. 2).

§5x

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx x identifikační xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, xxxxxxxxxxx a způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx; prováděcí xxxxxx předpis xxxx xxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X osvědčení x x identifikačním xxxxxxx xxxxxxxx Komora xxxxxxx omezení rozsahu xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxx §5a odst. 2.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb.

(3) Xxxxx identifikační xxxxxx xxxx Xxxxxx advokátovi xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxx identifikačního xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;000 Xx.

(4) Xxx, kdo byl xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxx §7b xxxx. 1 xxxx. x) xx g), xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx odevzdat xxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vrácení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxxx.

§5x

(1) Zápis do xxxxxxx xxxxxxxx zaznamená Xxxxxx v seznamu xxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x §5d xxxx. 1.

(2) Komora xxxxxxxx xx zaznamenáním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxxxx správcem xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 73); to xxxxxxx, xxxxx xx advokát xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx přiděleno.

§5x

Xxxxxxx, který byl xxxxxx do seznamu xxxxxxxx xxxxx §5a, xx oprávněn xxxxxxx x xxxx xxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 nebo §5c, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx advokátů uvedené x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§5g

Tomu, xxx prokáže xxxxxx xxxxx, Komora xxxxxxx, zda splňuje xxxxxxxx pro zápis xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) a h).

§6

(1) Za advokátní xxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx zkouška, jednotná xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zkouška, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zkouška; Xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx odbornou xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxx xx zkoušku xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx koncipienta xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, státního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, arbitrážního xxxxxxxx, právního čekatele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x notářského xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, asistenta xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zaměstnance Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. x), x který xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx návrhů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zaměstnance Xxxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, rozhodci nebo xxxxxxx rozhodčími xxxxx, xxxxxxxxx úřady x xxxxxx orgány xx xxxxxx xxxxxxxxx v §16 odst. 2 xxxxxx x. 201/2002 Xx., x Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech majetkových; Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx právní praxi.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xx advokátní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx žádostí o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; jinou xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uznat xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xx xxxxxxx x xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx.

§7

(1) Komora xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx doručení písemné xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx poplatku, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částkou 10&xxxx;000 Xx, (xxxx jen "xxxxxxxx za zkoušku")

a) xxxxxxxxx zkoušku (§54 xxxx. 1) xxxxxxx, xxx prokáže, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx v §5 xxxx. 1 písm. x) až x),

x) xxxxxxx způsobilosti (§54 xxxx. 2) státnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxx podání přihlášky xxxxxxx podmínky uvedené x §5 odst. 1 písm. x) x d) xx x) x x §5c písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx (§54 xxxx. 3) xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x) x d) xx x) x x §5a odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxxxx zkoušku x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx podmínky xxx vykonání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx doručení xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Komora umožní x městech, xxx xxx xxxxxxx advokátní xxxxxxx, xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx slibu x xxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxx slibu xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx v §5a xx 5c. Komora xxxxxx žadatele xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx složení xxxxx xxxx x pozdějšímu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, nepřesahuje-li doba xxxx složením xxxxx x xxxxx dnem xxx xxxxxx; jinak Xxxxxx žádost zamítne x tím, že xxxxxx xxxx zkoušky xxxx xxxxxx xxxx xxxxx podle §6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zápis do xxxxxxx xxxxxxxx podle §5b xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

§7x

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zaniká vyškrtnutím xx seznamu xxxxxxxx:

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7b,

x) xxxxxxxx-xx o xxx Xxxxxx x xxxxxxxxx uvedených v §8 a 10.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.10.1999

§7x

(1) Ten,

a) kdo xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátů xx xxx xxxxx,

x) xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx byla jeho xxxxxxxxxxx omezena,

d) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx ke dni xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) vůči xxxx xxx prohlášen xxxxxxx, je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xx společníkem společnosti xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxx níž xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x prohlášení xxxxxxxx,

x) xxx podal Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, opatřenou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx doručena; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx doručí xxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx osobně xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx pověřenému xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx x xxx xxxxxxxxx. O xxxxxxx Komora xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx týká, xxx-xx o důvody xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x); x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx písemně x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, jsou-li xx xxxxx.

§8

(1) Xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx,

x) kdo xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx za úmyslný xxxxxxx čin spáchaný x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) kdo xxx pravomocně xxxxxxxx xx jiný xxxxxxx xxxxxxx čin, než xx xxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx výkon xxxxxxxxx,

x) kdo xx x xxxxxxxx delším xxx 6 xxxxxx xx zaplacením xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx platby xxxxx §30 odst. 1 x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx poté, xx xxx x xxxx Xxxxxxx xxxxxx x poučením o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx statutárním orgánem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxx společnost xxxx zahraniční xxxxxxxxxx,

x) xxx porušil xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle §24a odst. 1 xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pojištění xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx ze xxxxxxx advokátů podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx Komora xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx jednoho xxxx xxx dne, xxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx pro zápis xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x podmínku xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxx x §5a odst. 1 xxxx. x).

(3) Vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Komora v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxx x vyškrtnutí xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx

§8x

X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nastane-li xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8b,

x) xxxxxxxx-xx x tom Komora x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 x 10.

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 210/1999 Xx. s účinností xx 5.10.1999

§8b

(1) Advokátovi,

a) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx [§32 xxxx. 3 xxxx. d)], xx xxxxxxxxxx xxxxx advokacie xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) který xxx xxxx xx xxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxx advokacie dnem, xxx xx stalo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xx pozastaven xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) x c) xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx uložen xxxxx xxxxxx činnosti 21) xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx výkon advokacie xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) x x) tím xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pracovním xxxxxx (§15a), xx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxx, kdy byl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, kdy xxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společníků xxxxxxxxxxx nebo zahraniční xxxxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxx x seznamu xxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx x xxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx advokacie,

a) xxxxxx-xx mu xxxxxxxx xxxxx xxxx služební xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15a, anebo xxxxx-xx vykonávat xxxxx xxxxxxx neslučitelnou s xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx měsíců xxxx překážka,

c) xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx advokátovi výkon xxxxxxxxx,

x) byla-li na xxxx x xxxxxxxx xxxxxx podána obžaloba, xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx-xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx stíhání x xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx byl xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx důvěru x xxxxx řádný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx advokacie xxxx xxx x xxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx svéprávnosti, x xx xxxxxxx xx xxx, kdy xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí, xxxxxx se toto xxxxxx končí,

c) xxxx-xx xxxxxxxx insolvenční řízení, x xxxx xx xxxx úpadek nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jíž xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§46 xxxx. 3 x §51 odst. 2) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xx xxxxxxx dopustil xxxxxxx provinění, jsou xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx výkon advokacie xxxxx xxxxxxxxx advokátem xxxxxxxx důvěru x xxxxx xxxxx advokacie, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx řízení uplynul xxxx xxx xxxxx xxx, protože jednání x kárném řízení xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx advokátů bez xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx jednoho xxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stalo xxxxxxxxxxxx.

§9x

(1) Xx xxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx §56, xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zaniká xxxxxxxx xxxxxxxx v orgánech Xxxxxx uvedených v §41 xxxx. 1 xxxx. x), d) xx f),

d) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xxxx. b), x) xx f).

(2) Xxxxxxxxxxxx výkonu advokacie

a) xxxxxxxx účast xxxxxxxx xx sdružení xxxxx §14 xxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, x xxxx xx xxxxxxxxxx společnost sídlo, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §24a xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provádět xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1,

d) xxxx xxxxxxx xxxxx odpovědnost xxxxxxxx, a xx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxx pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx.

§9x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx, xxx pominula okolnost, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx, x v xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxx x) xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl výkon xxxxxxxxx pozastaven,

b) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo rozhodnutí x pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 7),

x) dnem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx advokáta, xxxx xxxx xxxxxxxx x této žádosti, xxxxxxxxxxx-xx dni doručení, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. c).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komora x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxx měsíce xxxx, xx xx x xxx dozvěděla; x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxx, který byl xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5a, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx oprávnění poskytovat xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, pozastaví xx Xxxxxx xxxxx advokacie xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §5a, xxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5b, anebo xxx-xx xxxxx advokát xx xxxxxxx advokátů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx domovského xxxxx, xx xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxx profesním označením xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx domovského xxxxx").

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 nebo §57 xxxxxxxxx xxxxxx služby x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokátovi xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), nebo jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15a.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx nejsou xxxxxxx.

§12

(1) Při výkonu xxxxxxxxx xx advokát xxxxxxx používat xxxxxxxx "xxxxxxx".

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx sdružení nebo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xx xxxxx x sdružení xxxx společnost, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x používání označení xxxxx xxxxxxxx 1 x společného xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx předpis; xx xxxxxxxx stanovených stavovským xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §35s, xxxxxxx obchodní firmu xxxx název této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 sídlem podnikatele xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx.

(3) Sídlo xxxxxxxx, xxxxx vykonává advokacii xx společnosti, musí xxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx advokáta xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§15a xxxx. 1) k xxxxxx advokátovi xxxx xx společnosti xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx podle odstavce 3.

Společný xxxxx xxxxxxxxx

§14

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x takovém případě xx upraví xxxxxxxx xxxxxx písemnou smlouvou xxxxx občanského zákoníku. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxx advokáti x jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx sjednaného účelu xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §15a; xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx získaný xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx. Xx-xx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx jeden xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx společných věcí xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tehdy, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx společníků xxxxxxxx xx xxxxxxxx kterémukoliv xxxxxx společníkovi.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nemůže xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx společnosti nebo xxxx společník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx advokáti xx společném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§15

Společnost

(1) Xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejné obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx pouze xxxxx advokacie a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx být x výkon činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 68). Skutečným majitelem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x fyzickou osobou, xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx společnost xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx zápisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku x xx zápisu splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx v jiné xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx společníky xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx účet. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 43), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jménem x xx xxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxx x x xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx určen podle xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx společnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx osobám, xxxx xxxxxxxxxx; tyto xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx zákonem (§24 xxxx. 2 x 3) a zvláštními xxxxxxxx předpisy.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx ustanoven xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx jednateli xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §21, xxxxx se jedná x skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx touto xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti zanikne x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(7) Xxxxxxx obchodního podílu xx společnosti může xxx xxx advokát; xxxxx dědice, který xxxx advokátem, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx zániku xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxx v pracovním xxxxxx (§15a).

(9) Xxxxxxxxxx §18 odst. 1, §19, 20, §22 xxxx. 1, §23, 25, 28 a 29 se použijí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Výkon xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx

§15x

(1) Xxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru x xxxxxx advokátovi xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x zahraniční xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxx zaměstnancem xxxxx jednoho advokáta xxxx xxxxx společnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx advokát xxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxxxx samostatně xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "advokát" xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele; jiných xxxxxxxx xxxx dodatků xxxxx §12 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxx xxxx zaměstnavatel pracovněprávní xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx [§37 xxxx. 1 písm. x)] anebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnávat xxxxx xxxxx.

(6) Xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 x §16 s xxx, xx xx xxxxxx povinen xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx předpisy xxxxx x xxxxxx klienta.

§15x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a na xxxx účet; se xxxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxxxxx advokát xxxxxxxx xxxxxxxxx advokacii x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx advokacie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx spočívat x xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx soudy xxxx jinými xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx řízení.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vlastním xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 79/2006 Xx. x účinností xx 1.4.2006

§15x

Xxxxx způsobená zaměstnaným xxxxxxxxx zaměstnavateli xxx xxxxxxxxxxx právních služeb xxxxx §15a x 15b xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx při plnění xxxxxxxxxx xxxxx; zaměstnaný xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§15x

(1) V případě, xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přecházejí xxxx xxxxxx pracovního xxxxxx xxxx dosavadní xxxxx x xxxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxx na jeho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jinak xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru jiné xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx 3 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Předmětem xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx újmy podle §24 odst. 1, xxxxx x povinnost x xxxxxxx věcí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx nepřecházejí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx advokátem a xxxxxxxx, pokud by xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich přechodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvýhodněn xxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxx možno xx zaměstnavateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxx

§15x

(1) Advokát, vykonávající xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx poskytovat právní xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx společnost xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx poskytování právních xxxxxx uzavře x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "smlouva x xxxxxx spolupráci"). Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx omezovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 x §16.

(2) Advokát, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx trvale xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx sdružení, xxxxx uzavře xxxxxxx x trvalé xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx sdružení x xxxxxxx společníci xxxxxxxx x tím xxxxxxx vysloví souhlas.

(3) Xxxxxxxxxx §19 není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xx základě xxxxxxx x trvalé xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx advokát"), xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx společností xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §14 odst. 5 xxx xxxx xxxxxxx.

§15f

(1) Smlouva x xxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxxx xxx poskytování právních xxxxxx spolupracujícím xxxxxxxxx, xxxxxxxxx případným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx administrativně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx advokát xxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx advokáta, společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx vyúčtování xxxxxxxx xxxxxx poskytnutých spolupracujícím xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o trvalé xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služby x xxxxxxxxx, kdy xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx určen nebo xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx ustanoven; xxxxxxxxxx §16 xxxx. 1 xxx xxxx xxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 219/2009 Xx. x účinností xx 1.9.2009

Xxxxx xxxxx

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§16

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x oprávněné xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vázán, xxxx-xx x rozporu s xxxxxxx xxxx stavovským xxxxxxxxx; x xxx xx advokát povinen xxxxxxx přiměřeně poučit.

(2) Xxx výkonu advokacie xx xxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx; je povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxx postupuje zejména xxx výkonu xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxx xxxxxx xx zejména povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

(1) X xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx, x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx soudem x Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx oděv advokáta.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stavovského xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§18

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxx Komorou x xxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x §18a xx 18c xxxxx; xxxxxxxxxx §19 xxx není xxxxxxx.

(2) Xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 49) a xxx si nemůže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "žadatel"), má xxxxx, xxx mu Xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx advokáta k xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xxxx

x) xxxxxx služby podle §18c.

§18x

(1) Xxxxxxx, jehož xxxxxxxx měsíční xxxxxx xx xxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nepřesahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx životní x xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxx xx xxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zastoupen jiným xxxxxxxxx nebo osobou xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x), xx xxxxx na xx, xxx mu Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Jsou-li xxx xx důvody zvláštního xxxxxxx xxxxx, lze xxxxxxx xxxxxxxx kladených xx xxxxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Právní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx délce 30 xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx 120 xxxxx xxxxx xxxxxx porady xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx; xx celkového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx každých xxxxxxxxxx 30 xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Žádost x určení xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx formuláři. Xxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx odpovídají xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nároku xx poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a

b) prohlášení xxxxxxxx, xx xxx xx xxxx, v xxx je xxxxxx xxxxxx žádána, nezastupuje xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzoru xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx je povinen xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx výši 100 Xx. Xxxxxxxx xx příjmem Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců xxxxx zákona upravujícího xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxx přijímacím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX/X,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pomoc x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx 15 let,

e) xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx ve xxxxxx XXX (těžká závislost) x XX (úplná xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx) x XX (xxxxx závislost) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Komora určí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxxx 5, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x tom xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxx rozhodnutí.

§18a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 258/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

§18x

(1) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx střediska xxxxx xxxxxx x xxxxx určí Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxx xxxxxxxxxx v takovém xxxxxxxx; §18a xxxx. 3 xxxx. b) x §18a xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxxxx.

§18x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

§18x

(1) Xxxxxxx, jehož xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx odůvodňují, x který xxxx xx xxxx, x xxx xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x), xx xxxxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Komorou xxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx v xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §19, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx v §20 odst. 2.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Žádost kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx věci, x xxx xx měla xxx xxxxxx služba xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že jej xx xxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Nejde-li x xxxxxxxxxx právní služby xx náklady xxxxx xxxxx §23 xxxx. 3, je žadatel xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx alespoň xxxx xxxxxxxxxx advokátů.

(4) X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx doklady x výši xxxxxx xxxxxxxx x společně x ním xxxxxxxxxxxx xxxx za období 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podání žádosti, xxxxx i xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx příjmových x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx povinen Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(5) Xxxxxx určí advokáta x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx práva xxxx xxx-xx x xxxxxx bezdůvodné xxxxxxxxxxx xxxx bránění xxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx x xxxxxx advokáta Komora xxxxxx xxx, x xxx xx advokát xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx těchto služeb. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x určení xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx důvody xxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §19 xxxx jde-li x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bezdůvodné uplatňování xxxx xxxxxxx práva, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx v §20 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxx advokáta Xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k obhajobě xxxx, xxxxx byl xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx, x trestním řízení xxxx x jeho xxxxxxxxxxx x jiném xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx klienta poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx advokáta xxxxx také xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx najevo, xx se příjmové x xxxxxxxxx poměry xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx neodůvodňují; xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx x okamžiku xxxxx těchto poměrů. Xxxxxxxxx-xx xx advokát x klientem xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx opatření, xx xxxxxxx povinen xx xxxx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx ke xxxxxxx xxxx určení x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tak, aby xxxxxx neutrpěl xx xxxxx právech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx neplatí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxx dne, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mimosmluvní xxxxxx.

(9) Xxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměry xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx Xxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 258/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

§18x

(1) Pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §18a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18c vede Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx seznam je xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x právní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x posouzení xxxxxx x údaje, x jakém xxxxxxx xxx byla právní xxxxx poskytnuta. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3 let od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xx 18c; xxx určování xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx služeb xxx Xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx byli xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx na charakter x xxxxxxxxx věci, xx které mají xxx právní služby xxxxxxxxxx, a na xxxxx xxxxxxx, které xxxxx určenému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxx. Nelze-li určit xxxxxxxx x tohoto xxxxxxx, určí Xxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx Komorou podle §4.

(3) Povinnosti xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xx 18c stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.

§18x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

§19

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx odmítnout, xxxxxxxx

x) x xxxx věci xxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxx poskytl xxxxxx služby xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) osobě, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx, kdo x xxxxxx xxxxxx xxxx, poskytl již x xxxx xxxx xxxx věci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx advokát, x nímž vykonává xxxxxxxxx společně (§11 xxxx. 1), xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx advokát, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx stejného xxxxxxxxxxxxxx,

x) by xxxxxxxxx, xxxxxx má o xxxxx xxxxxxxxx nebo x bývalém klientovi, xxxxx xxxx, kdo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádá, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zájmy xxxx, xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx v xxxxxxx xx zájmy xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Účastí na xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb advokátem xxxx xxxxxxx uvedenými x §2 odst. 2.

§20

(1) Advokát xx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě požádat x zrušení ustanovení xxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §19.

(2) Advokát xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních služeb xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx x určení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ním x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx také xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx poučení advokátem x xxx, že xxxx xxxxxx jsou x rozporu x xxxxxxx xxxx stavovským xxxxxxxxx, xxxx xx xxx, aby xxxxxxx xxxxxx postupoval xxxxx xxxxxx pokynů.

(3) Advokát xx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nesložil-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx byl x xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx je oprávněn xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vypovědět xxxxxxxx, x xx x xxx udání xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx případ xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx nebo xx xxxxxx klienta; xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx tři měsíce.

(6) Xxxxxxxxx-xx se advokát x xxxxxxxx jinak xxxx neučiní-li klient xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 5 nebo z xxxxxx důvodu xxxxxxx, xxxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx právech nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx netrvá.

§21

(1) Advokát je xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx právních xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zprostit xxxxx klient a xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx adresováno xxxxxxxxxx; x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxx je xxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxx mlčenlivost, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zprostil pod xxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(3) Advokát nemá xxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxxx k osobě, xxxxxx xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx osoba xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx před xxxxxx xxxx jiným xxxxxxx, xx-xx předmětem xxxxxx xxxx mezi xxx x xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx §55, v xxxxxx o xxxxxx xxxxx rozhodnutí Komory xxxxx v xxxxxx x kasační xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx x této xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 50), xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxx uvedených x §55b, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx daní x xxxxxxxx; i x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx věci, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytl xxxx xxxxxxxxx.

(6) Povinnosti mlčenlivosti xx xxxxxxx nemůže xxxxxxxxx x kárném xxxxxx, xxxxx x xxxx advokátovi, který xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, zda došlo xx kárnému provinění (§33 xxxx. 3). Xxxxxxxxxx mlčenlivosti se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, jakož x xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 10. Povinnosti mlčenlivosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(7) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti není xxxxxxx zákonem xxxxxxx xxxxxxxxx překazit spáchání xxxxxxxxx xxxx. 2)

(8) Xxxxxxxxx mlčenlivosti trvá x po xxxxxxxxxx xx seznamu advokátů.

(9) Xxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 8 xx xxxxxxxx xxxxxxx i xx

x) xxxxxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxx, xxxxx xx s xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx anebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytování právních xxxxxx,

x) členy xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, jakož i xx všechny xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxx kárného xxxxxx, včetně advokátů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provedením přípravných xxxxx x prověření, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§33 xxxx. 3).

(10) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx povinností mlčenlivosti xxxxx odstavce 9 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx Komory a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §10 odst. 2 xx 4, §35d x §35r odst. 1, 2 x 4.

§22

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx; xx klienta xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx advokát xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 52), xxxxxx mu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x náhrad advokáta, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (§11 xxxx. 1), xxxxxxxx x jejich xxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxxx Xxxxxx vyhláškou.

§23

(1) Xxx-xx advokát xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxx xxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxx určen Xxxxxxx xxxxx §18a xxxx 18b, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čas x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §18c x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x řízení xxxx orgány veřejné xxxxxx x x xxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx, hradí xxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxx věcech xx xxxxxxx xxxxxx podle §18c xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu. Xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 xxxxx věty xx středníkem se xxxxxxxxx.

(4) Hradí-li xxxxxx xxxxxxxx stát podle xxxxxxxx 2 xxxx 3, je advokát xxxxxxx odměnu vyúčtovat x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xx lhůtě jednoho xxxxxx xx poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18c. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jednoho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx nesprávností xxxxx xxxxxxxxxx advokátovi x xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx předkládá Komora Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxx.

§23a

Je-li xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx 23 rovněž xxxxxx xxxxxxxxxxxx této xxxx, kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx x z xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 53).

§24

(1) Advokát odpovídá xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx mu xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, byla-li xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx advokacie xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx zaměstnancem xxx xxxxxxxxxxx advokátem; xxxxxxxxxxx xxxxxx osob xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů xxx xxxx dotčena 48).

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx společnosti xxxx x zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost.

(3) Xx újmu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx advokáta, x xx x v xxxxxxx uvedeném x §15b.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx, xxxxxxx-xx, že xxxx xxxxxxx xxx zabráněno xxx xxx vynaložení xxxxxxxxx úsilí, které xxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve sdružení, xxxx xxx pojištěn xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx klientovi xxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1, xxxxx i xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxx, x jejímuž xxxxxxx xx advokát xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinen x xxxxxx solidární xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x náhradě xxxx, xx kterou xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinen x xxxx xxxxxxx x xxxxxx ručení xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx plnění z xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx předpisem.

§24x

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx od xxxxxx xx dne svého xxxxxxx pojištěny xxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"); xxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx pojistného xxxxxx x pojištění společnosti xxxx xxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením omezeným, xxxxxxx xxxxx pozastaven xxxxx advokacie, xxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k zániku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvýšeno xxx, xxx xxxxxxxxxx minimálnímu xxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxx společnosti xxxxx odstavce 2, x xx ode xxx, kdy k xxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ukládají xx do xxxxxx xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Společnost xx xxxxxxx předložit Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx kopii xxxxxxx o pojištění xxxxxxxxxxx

x) do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxx se xxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx týdne xxx dne, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, anebo

c) xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx x xx Komora xxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx společnost xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxx xxxxxx-xx Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3, xxxx Komora xxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx 40).

§24x

(1) Komora xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, vykonávající xxxxxxxxx samostatně xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 (xxxx xxx "hromadné pojištění xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx smlouvu x hromadném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Komora xx Xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx zaplatit Xxxxxx pojistné z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, který předchází xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx advokát xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účasten, předloží xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pojistné smlouvy, xxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxx osobou, dosvědčující, xx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx pojistného xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx nikdy xxxxx, xxx kolik by xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§25

(1) O xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xx xxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ustanovením xxxxxxxx 1 nejsou xxxxxxx xxxxxxxx předpisy x účetnictví. 3)

§25x

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vlastnoručně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Prohlášení xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osoby x xx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Prohlášení xxxx být xxxxxxxxxx xx listině xxxx xx listu xxxxx x xx xxxxxxxx. Xxx-xx o elektronický xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a s xxxxxxxxxxxx podepsaným dokumentem xx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx němž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Prohlášení xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx, pod xxxxxx xx prohlášení xxxxxxx x knize x prohlášeních x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tento xxxx neobsahuje, zapíše xx údaj xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx jehož xxxxxxx byly xxxxx xxxxx xxxxxx b) x c) xxxxxxxx,

x) xxxx o tom, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo že xxxxxxxxxxxx podpis xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx koncipientem, xxxxxxxx xxxxxxxxxx rovněž jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxxx "v xxxxxxxxxx",

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx prohlášeních formou xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx vydá xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx úředně xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx může xxx prohlášení xxxxxx xxxxxxxxx advokátním xxxxxxxxxxxx, xxxxx Komoře předložil xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podpisu.

(6) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx koncipienta xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§25x

(1) Advokát zapůjčí xxxxxxxxx svazek knihy x prohlášeních x xxxxxxxx podpisu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx Komoře, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx působnosti xxxxx §52b, xxxxx, xxxxxx činnému v xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx orgánem, xxxxx xxxxxx nemůže xxxxx xxxxxxxx posudek xxx xxxxxxxxx xx s xxx.

(2) Má-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx pověřený člen xxxxxxxxx rady za xx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx prohlášení x pravosti xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx zadržet; xxxxxxxx kontrolní xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x předběžném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x pravosti xxxxxxx porušil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx představenstva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx

x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxx x prohlášeních x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxx xxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x předběžném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zadrženou xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxx je oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 72).

§26

(1) Advokát xx x rámci xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx předpis xxxxx, 4) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx advokátní xxxxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii xxxxxxxxxx, jakákoliv xxxxxxxx xx vykonávání xxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx chráněných xxxxx xxxxx klientů, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx jednoho měsíce xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx advokáta xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx (§26 xxxx. 1) x xxxxxxx o tom xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §29 odst. 2 xxx není xxxxxxx. Xxxxxx-xx advokát xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Komora x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určí x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx poskytnout.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx, s xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx-xx klient v xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxx a povinností xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x povinností xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx platí x x případě, xxx byl xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx založen určením xxxxx §18 xxxx. 2 nebo ustanovením xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx na žádost xxxxxxxx osvědčí. Xxxxxxxxxx §19 x 20 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx advokáta xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx xxxxxxx.

(3) Předmětem xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x náhradě xxxx (§24 xxxx. 1), xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx další povinnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi advokátem x xxxxxxxx, pokud xx xxx zástupce x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bezdůvodně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxx by splnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx po zástupci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx advokát, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxx advokáta jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx vhodná opatření x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx klientů vyškrtnutého xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx případu xxxxx, může Komora xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 2 a 3, xxxxxxxxxx přechod xxxx x povinností mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zástupcem, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyškrtnutým ze xxxxxxx advokátů x xxxx nástupcem xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx advokát, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx samostatně, xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx advokáta, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx části xxxxxxxxxxxx, kterou zemřelý xxxxxxx používal x xxxxxx xxxxxxxxx.

§28

(1) Advokát xxxx xxxxxxxxx koncipient xxxx x xxxxx xxx x vážnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx před xxx, xxx xxxxx xxxxxx advokátovi xxxx xxxxxxxxxxx koncipientovi zahájí xxxxxx xxxx jiné xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx Xxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx jedním x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx osoba.

(2) Xxxxxx xxxxxx je zpravidla xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; jeho xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx sporu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x smírčím xxxxxx stanoví stavovský xxxxxxx.

§29

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx sídlo, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xx povinen xxxxxxx Komoře xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx jednoho xxxxx xxxx, xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Komoře xx lhůtě xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx skutečnosti, které xx xxxxx být xxxxxxx k pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příspěvky xx xxxxxxx Komory x xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx předvídané tímto xxxxxxx [§43 xxxx. x)].

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátů; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §7b odst. 1 xxxx. x) xx x).

§31

Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zaměstnává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou povinny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx advokátnímu xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx zejména xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pořádaných Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x účast x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Hlava čtvrtá

Kárná xxxxxxxxxxx x xxxxx řízení

§32

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Kárným proviněním xx závažné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx advokátovi xxxx xxxxxxxxxxx koncipientovi xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Advokátovi lze xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx kárných xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx,

x) veřejné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx minimální xxxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, 24)

x) xxxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx měsíců do xxx xxx,

x) vyškrtnutí xx seznamu xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx, xxxxx xx advokát xxxxxxxx kárného xxxxxxxxx xxx xxxxxx prohlášení x pravosti podpisu,

g) xxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxx podle §56a xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx kárného xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xx výše xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, 24)

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx se x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx advokátovi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx rovněž x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obviněným x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx je xxxxxxx Xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x prohlášeních o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx vedle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx trest x xxxxxxxx společného xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu.

§33

(1) X xxx, xxx se xxxxxxx xxxx advokátní xxxxxxxxxx xxxxxxxx kárného xxxxxxxxx, x x uložení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x kárném xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx žalobcem (§46 xxxx. 3 a §51 odst. 2) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxx komise Komory. Xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxx žalobce x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx koncipient, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx provinění xxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxx xxxxxx vystupovat jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po dohodě x xxx provedením xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, zda xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx má, pokud xxx x písemnosti x jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx. 4 xxxx xxxxx.

(4) Kárně xxxxxxxx může xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Kárně xxxxxxxxxx, který není xxxxxxxxx, xxxxxxxx kárný xxxxx opatrovníka, xxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxx xxxx zájmů, xxxxxxx xxx-xx xxxxxx duševní xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx brání xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kárný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx s xxx.

(5) Kárně obviněný xx právo xxxxxxxx xx ke xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx; xx xxxxx xxxxx se x xxxxxxxxx důkazy, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx.

(6) V xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx dostaví x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx jiné xxxxxx xxx provádět xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Důkazy, xxxxx xxxxx takto xxxxxxx, xxxxxxx xx dožádání Xxxxxx x na xxxx xxxxxxx soud; xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxx důkazu xxxxx zákona nepřípustného. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx k provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§33a

(1) Xxxxxxx kárného xxxxxx, které x xxxxxx xxxxxx vznikly xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, náklady xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx kárný xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kárného provinění, xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx obviněného x náhradě nákladů xxxxxxx řízení, které xxxx Komora podle xxxxxxxx 1, x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxx xxxxxxx svědkovi xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxxxx xxxx. Nárok xx xxxxx uplatnit x Xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx; x xxx xxxx xxx xxxxxx poučen.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x poskytování xxxxx xxxxxxx x tlumočníkům xx xxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy. 25)

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1999 Xx. x xxxxxxxxx od 5.10.1999

§34

(1) Pro xxxxxxxxxx x xxxxxx řízení xx rozhodující xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x době, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx právní xxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxx xx to xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx řízení xxxxx, xxxx xxxxxxxxx výrok, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x opravném prostředku, x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx uvedeném x §33a xxxx. 2 xxxxxxxx písemné vyhotovení xxxxxxxxxx x výrok xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx kterému xx xxxxx xxxxxxx, xx x právní xxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx řádem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Byla-li xxxx xxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx, xx třeba xx zaplatit xx xxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx rozhodnutí xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx zaplacena xx xxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx je vykonatelné, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx obdobně x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§34x

(1) Xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příkazem, xxxxx je skutkový xxxx spolehlivě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx důkazy.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx opatření pokuty xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měsíční mzdy xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 24), xx-xx xxxxx obviněným advokát, xxxx do xxxx xxxxxxxxxxx minimální měsíční xxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 24), xx-xx kárně obviněným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §32 xxxx. 5 xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx obviněný xx dopustil kárného xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx senátu nastávají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxx xxxxxxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

§34x

(1) Písemné vyhotovení xxxxxxx příkazu xxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxx (§33a xxxx. 2) a poučení x právu podat xxxxx, xxxxxx upozornění, xx x xxxxxxx, xxx kárně xxxxxxxx xxxxx nepodá, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx věci (§34d xxxx. 1).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§33 odst. 4), doručuje se xxxxxxx vyhotovení xxxxxxx xxxxxxx i jim.

§34b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2006

§34c

(1) Xxxxx obviněný, xxxxx žalobce x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx opatrovník (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx") mohou podat xxxxx kárnému xxxxxxx xxxxx; xxxxx je xxxxx podat xx 15 xxx od xxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx obviněného nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx končí xxxxx x podání xxxxxx týmž dnem xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx práva xx podání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 79/2006 Sb. s xxxxxxxxx od 1.4.2006

§34x

(1) Xxx-xx proti xxxxxxx xxxxxxx podán xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x §34c xxxx. 1 xxxxx, xxxxx příkaz xx zrušuje x xxxxxxxx kárného senátu xxxxxx x projednání xxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx kvalifikací xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kárného xxxxxxxx, xxxxx byly obsaženy x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx ve xxxxx xxxxxxx x §34c xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x oprávněných xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx příkaz dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xx vykonatelný. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxxxx x §34c odst. 1 xxxxxxxx vzdaly práva xx podání odporu (§34c odst. 2), xxxxxx kárný příkaz xxxxxx moci x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po dni, xxx kárný senát xxxxxxx xxxxxx vyjádření xx poslední z xxxxxxxxxxx osob.

§34d vložen xxxxxxx předpisem x. 79/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

§34x

Xxx-xx xxxxx kárný xxxxxx, může xxxxx xxxxxxx vzít kárnou xxxxxx xxxx do xxxx, než xx xxxxxxx vyhotovení xxxxxxx xxxxxxx doručeno některé x xxxxxxxxxxx osob; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx se xxxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

§35

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení podat xx xxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolání; xxxxxxxx xx odkladný xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx neplatí x xxxxxxx, xxx kárný xxxxx xxxxxxx kárným xxxxxxxx.

(2) O odvolání xxxxxxxxx xxxxxxxxx senát xxxxxxxxxx z členů xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "odvolací xxxxx").

(3) Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx v odvolacím xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí potvrdí xxxxx xxxxxxxx odmítne. Xxxxx-xx odvolací xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx samé xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx je x xxxxx případě xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§35x

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyškrtnutí ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx právní xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx opatření veřejného xxxxxxxxxx xxxxxx předseda Xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xx Věstníku České xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx"); je xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx částky Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx vykonat, uplynula-li xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx delší xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dočasného xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxx dočasného zákazu xxxxxx činnosti podle §56a xx vykonáno xxxx, xxx uplynula xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Tato xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx stalo xxxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx, xxxx běh xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx kárného xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Komoře xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxx pokuta xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 59). Xxxxx xx xxx pokuta xxxxxxxxx xx splátkách, xx Komora xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx včas xxxxxxxxx; xxxxx rozhodnutí xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx dosud xxxxxxxxxxx částky xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx však xxxx Xxxxxx použít xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x prohlášeních x pravosti xxxxxxx xx vykonáno dnem, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx doba xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vykonáno xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxx (§33a xxxx. 2) Xxxxxx. Nebyla-li xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kárného xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xx lhůtě xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení ustanovení xxxxxxxx 4 x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kárného opatření xxxxxx obdobně.

§35b

Na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx koncipienta xx xxx účely xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jako xx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) dnem xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx x uložení kárného xxxxxxxx napomenutí nebo xxxxxxxxx napomenutí xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxx. Nebylo-li xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx napomenutí xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §35a xxxx. 2, hledí xx dnem xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxx, xxxx bylo xxxxxxx, jako xx xx kárného provinění xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxx xxx, xxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx mu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pokuty, xxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx výkonu advokacie, xxxxx opatření odnětí xxxxx x prohlášeních x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kárné opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56a,

d) xxxxxxxx-xx ode dne xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pěti xxx, xxxx-xx advokátovi xxxxxxx kárné xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx,

x) uplynula-li xxx xxx vyškrtnutí xxxx xxx xxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx koncipientovi xxxxxxx xxxxx opatření vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§35x

(1) Skončilo-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci, xxx v xxx xxxxx témuž xxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxx provinění xxxxxxxxxx, jen byla-li xxxxxxxx xxxxxx kárného xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zastaveno.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx kárného xxxxxx xxxx podat xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxx skutečnosti xxxx xxxxxx, xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxx ve xxxxxxx xx skutečnostmi x xxxxxx, známými již xxxxx, vést k xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx kárného xxxxxx xxx xxxxx xx šesti xxxxxx xxx xxx, xxx xx účastník xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, nebo xxx xxx, kdy jej xxxx uplatnit; návrh xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx.

(4) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhoduje xx tím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx; kárný senát xxxxx xx povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zamítne, nebo xxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx kárného xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx (§35).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byla obnova xxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxx právní xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zrušují x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx kárného xxxxxx xxxxxxx, xxx x kárném xxxxxx xxxxx projedná.

§35c vložen xxxxxxx předpisem č. 210/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.10.1999

§35x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxx §5a.

(2) Komora xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx domovského xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx §57 poskytuje xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx usazenému xxxxxxxxxx advokátovi xxxxx xxxxxx zákona, o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx advokátovi.

§35x

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx řád.

(2) Nestanoví-li xxxxx zákon xxxx xxxxx řád něco xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxx jiného x xxxxxx věci, použijí xx v kárném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu.

§35e vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.10.1999

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxx ustanovení x odpovědnosti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx

§35xx

(1) V xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xx postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zásady xxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx §32 xxxx. 1 xx 5, 7 x 8, §33 xxxx. 2 x §35b.

(2) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti se xxxxx dovolat x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx x vůči xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx předsedou xxxxxxxxx xxxx provedením xxxxxxxxxxx úkonů x xxxxxxxxx, zda xxxxx xx spáchání xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provedením xxxxxxxxxxx úkonů x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx spáchání xxxxxxxxx, xx použije xxxxxxx §21 xxxx. 10.

(4) Xxxxxx x přestupku xx xxxxxx xxxx x xxx zahájeném xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx i x případě, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx přestane být xxxxxxxxx nebo advokátním xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx řízení xxxxxxxx xxxx se x xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovědnost xx přestupky a xxxxxx x nich.

(5) Xxxxxxxx-xx zákon x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx, lze za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxx

x) xxxxxxxxxx správní xxxxx

1. xxxxxxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xx xxxxx xxxxxx do xxx xxx,

2. xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56a xxxxxxx xx dobu xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx dopustil xxxxxxxxx při výkonu xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx trest xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx trest xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35a35e xxxxxxx.

§35xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX XXXXX

XXXXXXXX ADVOKÁT

Hlava xxxxx

Xxxxxxxxx evropský xxxxxxx

§35x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 60) xx xxxxxxxx advokát, xxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§35x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) x uvedením příslušného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx jazyků xxxxxxxxxx xxxxx.

§35x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 228/2002 Xx. s účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

§35h

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§14) xxx společníkem xxxxxxxxxxx (§15).

(2) Hostující evropský xxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxx xx xxxxx x nemůže xxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx evropský xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx nemovitost, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx evropský xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx prohlášení x xxxxxxxx podpisu (§25a).

§35x

(1) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx před soudy xxxx jinými xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxx evropský advokát xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx otázku xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb (xxxx xxx "předpisy xxxxxxxxxx státu").

(2) Xxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxx, než které xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx advokát xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx domovského xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx domovského xxxxx některou xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx hostujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §3 xxxx. 1 a 2, §16, 17, §18 odst. 1, §19 až 21, §22 odst. 1, §24 xxxx. 1 xx 3, §25, 26 a 28, xxxxx i ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx hostujícím evropským xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx povinností xxxx xxxxxxxxxxx nelze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx požadovat; to xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx uvedených x §16, 17, §19 xx 21 x §24 xxxx. 1 xx 3.

§35j

(1) Poskytuje-li hostující xxxxxxxx advokát xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx jednoho xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx advokát xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx uloží x tím, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx; xx platí x x případě písemností, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx vlastních xxxxx hostujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Poskytuje-li hostující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx spočívající v xxxxxxxxxxx v řízení xxxx soudy xxxx xxxxxx orgány, včetně xxxxxxxx x trestním xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx advokáta xxxx xxxxx zmocněnce pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "zmocněnec xxx xxxxxxxxxx"); ustanovení §35p xxx není xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx sídla xxxxxxxxx pro doručování xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx němu xxxxx; soud xxxx xxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně rozhodnutí, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx doručování. Xxxxx xxxxxxxxx evropský xxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxx, soud xxxx xxxx xxxxx písemnost xxxxx x tím, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx; to platí x v xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx hostujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 228/2002 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR k XX (1.5.2004)

§35k

(1) Xxxxx xx x xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, soudu xxxx xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxxx nebo doklady xxxxxxxx x domovském xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxx označením xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) (xxxx jen "průkaz xxxxxxxxx"); průkaz xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx advokátem xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nesplní povinnost xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx oprávněn právní xxxxxx xxxx poskytovat.

Xxxxx druhá

Usazený evropský xxxxxxx

§35x

(1) Xxxxxxxx evropským xxxxxxxxx 61) je xxxxxxxx advokát, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx.

(2) Usazený xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35x

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxx písemné xxxxxxx o xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx přiloženy

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2,

x) doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24a,

x) xxxxxx o xxx, že evropský xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nezapíše, xxxxx xx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dočasného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§35q xxxx. 2) x xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx, neuplynula xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx evropský advokát xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx dokumenty xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx. Xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx používání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáta xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáta xx xxxxxxx §5d xxxx. 3 a 4 obdobně.

(4) Zápis xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx zaznamená Xxxxxx x seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 3; Komora x xxxx lhůtě informuje x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx domovského xxxxx.

(5) Usazenému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8b xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xx x).

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 odst. 1, jakož x x xxxxxxx, xxx xxxx pozastaveno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxx pod profesním xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x); Komora může xxxxxxxxxx usazenému evropskému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 x 3.

(7) Xxxxxxx evropský advokát,

a) xxxxx zemřel, xx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x prohlášení xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx (§35q xxxx. 2), xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx kárného xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx ověřeným xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx xxxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Komoře xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evropský xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxx xxxxxx před xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx advokátů (§5b), xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx oprávnění xxxxx §35na.

(8) Komora xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1,

x) xxxxxxx-xx xxxx oprávnění xxxxxxxxxx x domovském státě xxxxxx služby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx v §7b xxxx. 1 xxxx. x) x x) a v §8 xxxx. 1 xxxx. b) xx x).

(9) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáta x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §8b odst. 2, §9 odst. 4, §9a, 9b x §55 odst. 7. V případě xxxxxxxxxx usazeného evropského xxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxx advokátů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §7b xxxx. 2 x §8 odst. 2 x 3.

(10) X xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx i x jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Komora xxx odkladu, xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§35x

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx pro usazeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx předpisů x právech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx profesní xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b); xxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx jazyků xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxx zápis xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §35s, xxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x dodatek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sdružení xxxx společnosti xxxxx xxxxxx zákona (§14 x 15).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx sdružení (§14) xxxx společníkem xxxxxxxxxxx (§15) anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§15a).

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx právo xxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxx.

(6) Xxxxx usazeného evropského xxxxxxxx (§13) xx xxxxxxxx do seznamu xxxxxxxxxx advokátů.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx advokát se xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §26.

(8) Ustanovení §27 xxxx. 4 x §30 xxxx. 2 xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evropského xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35xx

§35xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 219/2009 Sb.

Xxxxx třetí

Společná xxxxxxxxxx

§35x

Xxxxxxxx xxxxxxx je oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xx i x těch xxxxxxxxx, xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx stanoví, že xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx že zástupcem xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx jen advokát.

§35o xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 228/2002 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004)

§35x

(1) Xxxxxxxxx-xx evropský xxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxxxxx x zastupování x řízení xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, x stanoví-li zvláštní xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx být x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxx xxxxxxx, je evropský xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx řešeny, (dále xxx "xxxxxxxxxx"); xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx advokát xxxxxxxxx x zmocněnce xxx xxxxxxxxxx xxxxx §35j xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx oznámit xxxxx xxxx jinému orgánu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx úkonu, xxxxx vůči xxxx xxxxx; xxxxx evropský xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx oprávněn xxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, je konzultant xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx evropského xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, x kterých xx oprávněn xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) evropský xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxxx dotčeny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudy xxxx jinými xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx podle §24 xxxx. 1 až 3, ani xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (§35q xxxx. 1).

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx řízení

§35q

(1) Evropský xxxxxxx xx kárně xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxx čtvrté xxxxxx xxxxxx.

(2) Evropskému xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx řízení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 3 xxxx. x) xx c) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx. Na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §35a xxxx. 3 x §35b xxxx. c).

§35q xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 228/2002 Xx. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

§35x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx kontrolní xxxx hodlá zahájit xxxxx evropskému xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx bylo-li kárné xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx kárné xxxxxx xxxxxx ministrem xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx povinna xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán domovského xxxxx x zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx si xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx senát xxxx xxxxxxxxxxx xx věci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu.

(4) Xxxxxx informuje bez xxxxxxx x potřebném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx advokátovi.

§35r xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 228/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení ČR x EU (1.5.2004)

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNOST

§35s

(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx svého podniku x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx jsou pouze xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx z domovských xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxx podnikání xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) zahraniční xxxxxxxxxx nebo organizační xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zapsána xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx usazenými xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Jako xxxxxxxxxx xxxxx zahraniční společnosti xxxx vedoucí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsán xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx společníkem zahraniční xxxxxxxxxxx. Xxxx prokurista xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsán xxxxx xxxxxxx nebo usazený xxxxxxxx advokát; xxxxxxxxxx §15 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xxxxxxx obdobně.

(3) Zahraniční xxxxxxxxxx může zaměstnávat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §15 xxxx. 4 x 8, §18 xxxx. 1, §19, 20, §22 xxxx. 1, §23, §24 xxxx. 2 xx 4, §25, 28 a 29 xx použijí xxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

§35t

(1) Xxxxx společník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx svým xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx ručící xxxxxxxxx"), xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx právních xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěn xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx komplementář xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx společnost, která xxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx kromě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společníka, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx kopii xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx existenci xx xx podmínek x xxxxxxx odpovídajícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti"), x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx vždy xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, na nějž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx Komora požádá.

(4) Xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x §35s odst. 1 písm. x) xx x) a xxxxxxxxx společníků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx složky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx splňování xxxxxxxx xxxxxxxxx v §35s xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx sbírky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx xxxxxx, že

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §35s xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxx xxxxxxxxx podle §35t xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §35t xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §35t xxxx. 3.

§35u

Při přemístění xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35s a 35t xxxxxxx.

§35x vložen právním xxxxxxxxx x. 219/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2009

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§36

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxx x seznamu advokátních xxxxxxxxxxx xxxxxxx Komorou.

§37

(1) Komora xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx získal xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx

1. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu studiem xx xxxxxx škole x České xxxxxxxxx 20), xxxx

2. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x zahraničí, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 69), x současně xxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxx x rozsahem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx získat v xxxxx právo na xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) kdo xx xxxxxxxxx,

x) komu xxxxxx xxxxxxx kárné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xx hledí, jako xx mu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxx xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx společnosti nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 62).

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, Xxxxxx xx zapíše xx seznamu advokátních xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxx uvedenému x xxxx xxxxxxx; tento xxx však xxxxx xxxxxxxxxx dni vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveden, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxx koncipientů xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ode xxx zápisu, x xxxx xxxxxxxxxxx koncipientovi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; identifikačním xxxxxxxx xx advokátní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx zastupování xxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx. Xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx používání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokátního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx též xxxxxxxx dobu platnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokátních koncipientů xx použije §5d xxxx. 3 x 4 obdobně.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx, že xxxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(4) Xxx,

x) xxxx xxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx vyškrtnutí xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx seznamu advokátních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxx žádost x vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doručí písemnou xxxxxx o xxxxxxxxxx xx seznamu advokátních xxxxxxxxxxx osobně předsedovi Xxxxxx xxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx žádost xxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxx zapsán xx seznamu xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zápisu do xxxxxxx xxxxxxxx,

x) kdo xxxxxx advokátní xxxxxxx, xx vyškrtnut xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx zkouška xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx b) x x) xxx xxxx xxxxxxx.

(5) Advokátnímu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx podal Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatřenou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx; úřední ověření xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxx ním xxxxxxxx. Komora xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientovi xxxxx právní xxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 a 3. Xxxxxxxxxxx koncipientovi je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, byl-li xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx trestu odnětí xxxxxxx xxxx xxx-xx xx uložen xxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx advokátního koncipienta xx ustanovení §7b xxxx. 2, §8 xxxx. 3, §8b xxxx. 1 xxxx. x) xx e) x §8b xxxx. 2, §9 xxxx. 4, §9a xxxx. 1 xxxx. a) x x) a §9a xxxx. 2 xxxx. x) a §9b xxxxxxx xxxxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxxxx koncipient xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx evropského xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo zahraniční xxxxxxxxxxx právní xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx vedením x dohledem xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nejméně xxxxxxx xxxx; v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může představenstvo xxxx podmínku xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pěti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx nahlásí Xxxxxx, xxxx kterým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je školitelem xxxxx advokát; xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pověřený xxxxxxx; x xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx spolupracující xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.

(3) Xxx výkonu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Advokátní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akce, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; účast xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§39

Ustanovení §16, 17, 17a, 21 x §29 xx použijí xxx advokátního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX

§40

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx x x pobočkou x Brně. Xxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxx Xxxxxx pro evropské xxxxxxxx x xxxxxxxx xx sídlem x xxxxxx xxxxxxxxx soudů x Xxxx a Xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací všech xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx vykonává xxxxxxxx správu na xxxxx xxxxxxxxx 63).

(4) Xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx. Komora xxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41

(1) Xxxxxx xx xxxx orgány:

a) xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx,

x) předsedu Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx radu,

e) kárnou xxxxxx,

x) odvolací kárnou xxxxxx,

x) xxxxxxxx komisi xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx komise Xxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgány.

§42

Sněm

(1) Nejvyšším orgánem Xxxxxx xx sněm.

(2) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx advokáta xx xxxxx jiným xxxxxxxxx xxxx přípustné.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx předchozího xxxxx.

(4) Představenstvo xxxx xxxxx též xxxxx, xxxxx x to xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx kalendářních xxxxxx xxxxxxx třetina xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxx povinno xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxx; xxxxx xxx představenstvo xxxxxxx, je oprávněna xxxxxx xxxx kontrolní xxxx. Xxxx musí xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx do jednoho x xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx ode xxx svolání.

(5) Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx sněmu xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxxxxxx. Xxx volbě xxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxx odevzdaných jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx xxx xxxxx xxxxxxxx, je xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx kandidát xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx alespoň tři xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odvolání.

(6) Xxxx se svolává xxxxxxxxx uveřejněnou xx Xxxxxxxx; xxxx xx xxxxxx dnem, xxxxx xx uveden v xxxxxxx příslušné xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§43

Sněmu xxxxxxxx

x) volit x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, kárné xxxxxx x odvolací kárné xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxx fondy a xxxxxxxx pravidla jejich xxxxxx a čerpání,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plateb advokátů xxxxx §30 odst. 1, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx představenstvem,

e) xxxxxxxxxx stavovským xxxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx času stráveného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx zásady pro xxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zprávu o xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů Xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 3. Xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokátům nebo xxxxx osobám, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx řád (§49 odst. 2) x xxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx stavovské xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxxxxxxxx x případech, xxxxx xx vyhradí, a

j) xxxxxxx se ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vyhradí, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§44

Xxxxxxxxxxxxxx

(1) Představenstvo xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx jedenáct xxxxx a xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxx xxxxx představenstva xxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doplnit x xxx náhradníků xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx přísluší xxxxxxxxxx o

a) vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) x c),

b) xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3 z xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x c) xxxx §9 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx praxe advokátního xxxxxxxxxxx podle §37 xxxx. 5 z xxxxxx uvedených x §9 odst. 2 xxxx. a) a x) xxxx §9 xxxx. 3,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §55 odst. 7,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §55 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25b xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxx §56a, a xx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Představenstvu xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxx x odvolávat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Komory. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x advokátů se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Počet xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx stavovské xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sněmu. Pokud xx xxxx sněm xxxxxxxx schválení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx [§43 xxxx. x)], xxxxxxx tento xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx sněm; xxxxx, xxxxx x xxxxxx stavovského předpisu xxxxxxx, však xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxx,

x) hospodařit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx,

x) svolávat xxxx,

x) vyjadřovat se xx xxxxxxxxxx řádu xxx advokátní xxxxxxx, xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx zkušební xxx"),

x) vyjadřovat se xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Komory,

j) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 192/2003 Sb.,

k) činit xxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx řádné xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x provádět další xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx orgánům Komory.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx orgánů Xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jednou xxxxxxx; zasedání představenstva xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

§45

Předseda Komory

(1) Předseda Xxxxxx jedná xxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx rozhodovat

a) x xxxxxx xxxxxxxx podle §18a18c x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18c xxxx. 7,

b) x xxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1,

c) o xxxxxx xxxxxxxx advokáta §27 odst. 4,

x) x vyškrtnutí xx xxxxxxx advokátů xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x), d) x §10 xxxx. 1,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §37 xxxx. 1 písm. x), x), x) x x),

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 x odst. 2 xxxx. x) x §10 xxxx. 1,

x) o pozastavení xxxxxx právní praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 5 x xxxxxx xxxxxxxxx x §9 odst. 2 xxxx. x),

x) x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §35m xxxx. 6,

x) x xxxxxxxxxx usazeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35m odst. 8,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxx provádí xxxxxxx x seznamu xxxxxxxx, x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx sdružení, společností x xxxxxxxxxxxx společností x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxxxx je oprávněn xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx stavovským xxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxxxx představenstva xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx činit x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

§46

Kontrolní rada

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Komory.

(2) Kontrolní xxxx xx 70 xxxxx.

(3) Kontrolní rada xxxx ze xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rady. Xxxxxxxx xxxxxxxxx rady xx xxxxxxxx vystupovat x kárném xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx žalobce.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx advokacie xxxx s xxxxxxxx Xxxxxx, jakož i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jinými xxxxxx Komory, xxxxxxxxxxx Xxxxxx, advokáty, evropskými xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, evropští xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou povinni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jimi xxxxxxxxxx písemnosti nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rady xxxxxxx x nim; xxxxxxx xxxxxxxxx mají xxxx orgány Xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxx úkoly Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx x xxxxxxx kontrolní xxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx souhlasu zástupce Xxxxxx k xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx.

(7) Má-li xxxxxxxxx xxxx za xx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3, nebo xxxx xxxxxxxx představenstva, xxxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisu, je x xxxxxxx x xxxxxxx předpisem nebo xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx však xxxxxxx platnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pozastavené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx rada xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxx potvrzeného rozhodnutí; xxxxxxxxx-xx xxxxx potvrzené xxxxxxxxxx, xx povinna xxxxxxx současně xxxxxxxxxxxxxx x svolání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §43 písm. g).

§47

Xxxxx komise

(1) Kárná xxxxxx vykonává působnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x kárném xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx 83 xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx volí xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Předseda xxxxx xxxxxx jmenuje x xxxxx kárné xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (§33 xxxx. 1).

§47x

Xxxxxxxx xxxxx komise

(1) Xxxxxxxx kárná komise xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx má 11 xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise xxxx být xxxxxx xxxxxxx, xxxxx dosáhl xxxx 40 xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rady, xxxx xxxxx komise xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx volí xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kárné komise, x xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx řád, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Předseda xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jmenuje x xxxxx xxxxxxxx xxxxx komise xxxxx xxxxxxxxxx senátů (§35 xxxx. 2).

§47a vložen xxxxxxx předpisem č. 219/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2009

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx Xxxxxx

§48

Xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx jsou xxxxxx; za xxxxxx xxxxx přísluší xxx xxxxxxx hotových xxxxxx x xxxxxxx za xxxxxx času.

§49

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxxx předpisy.

(2) Xxxxxxxxxxx x volbách xx xxxxxx Komory, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx členů xxxxxxx xxxxxxx xxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX MEDIACE

§49a

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxx x zajišťuje xxx xx zkoušky xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Není-li xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx zkoušky x xxxx náležitosti obdobně xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxx.

(3) Komora umožní xx 6 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 5&xxxx;000 Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx advokátovi; xxxxx xxxxxxx požaduje xxxxxxx rovněž xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx. Poplatek xx xxxxxxx Komory.

(4) Xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx Komoře; Xxxxxx xxxx skutečnost xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů. Xx xxxxxx advokáta, xxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx, zaznamená Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů xxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx.

§49b

(1) Zapsaný xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, x hostující mediátor, xxxxx xx evropským xxxxxxxxx, jsou kárně xxxxxxxxx xx kárné xxxxxxxxx.

(2) Kárným xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx závažné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx advokátem, lze xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) veřejné xxxxxxxxxx,

x) pokutu xx xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx 6 měsíců xx 5 xxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx evropským advokátem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lze za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) pokutu xx xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx měsíční xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) O uložení xxxxxxx opatření podle xxxxxxxx 3 písm. x) je Xxxxxx xxxxxxx bezodkladně informovat Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti.

(6) Xxx xxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx upravující xxxxxx odpovědnost xxxxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 202/2012 Xx. x účinností xx 1.9.2012

ČÁST XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

§50

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx předložit Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxx.

(2) Má-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx je v xxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxx podat xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§51

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx vystupovat x xxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxx žalobce.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxxxxxx xxxx evropských xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx advokátní xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxx zkušební xxxxxx Komory, x xx nejméně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx návrh Komory x jednu třetinu xxxxxx xxxxx xx xxxxx Nejvyššího xxxxx.

§52x

Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x).

§52x vložen právním xxxxxxxxx x. 228/2002 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k EU (1.5.2004)

§52x

(1) Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx advokátů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25a a xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25c.

(2) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx činností Xxxxxx xxxxx §18a x 18b x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §18c, xxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx orgány veřejné xxxxxx a x xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxx státního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx.

(4) Určí-li Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxx §18a xx 18c, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vyplacené xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§52x

Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §5d xxxx. 1, §35m xxxx. 3 x §37 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§52x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx, ačkoli xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xx úplatu, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, xxxx

x) použije xxxxxxxx "advokát", xxxxxx xxxxxxxxx zákonné podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx vyvolá klamavý xxxxx, že jde x xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx, xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xx 3 000 000 Kč x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) pokutu xx 200 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxx x pokutou xxxxxx xxxxx činnosti xx 1 roku.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§53

(1) Xxxxxxxxx předpisy xxxxxxxx otázky xxxxxxx xxx tímto zákonem; xxxx xx jimi xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xx seznamu advokátů x poplatek xx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) podrobnosti x xxxxxxxxx xxxxxx advokátů x usazených evropských xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx advokacie,

f) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) podrobnosti x poskytování xxxxxxxx xxxxxx evropskými xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxx řízení a x xxxxxx xxxxx §55,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxx, advokátních xxxxxxxxxxx x evropských xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xx 18c.

(2) Xxxxxx vyhlašuje xxxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx den xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx částky Xxxxxxxx xxxx den xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxx zákonem, xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx o umožnění xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxx zkoušky.

(5) Xxxxxxxxxx §50 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx.

§54

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx výkladu a xxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx konkrétní xxxxxx, xxxxx x znalosti xxxxxxxxxxx předpisů. Advokátní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx způsobilosti xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 1, xxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx splnil xxxxxxxx x xxxx, xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx profesním xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. b). Xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxx pouze v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx ověřují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx právních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x právním řádu Xxxxx republiky; účelem xxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Uznávací xxxxxxx lze vykonat x x xxxxxxxx x xxxxxx jazyků xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx styku.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zkoušky xx xxxxx xxxxxxx x Praze x x Brně, xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, zkoušce xxxxxxxxxxxx x uznávací zkoušce xxxxxxx advokátní xxxxxxxx xxx (§52 odst. 1).

Řízení

§55

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx v §44 xxxx. 3, §45 xxxx. 2 x x §46 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 64), xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxxx. Ustanovení §10 x 11, 13, 5863, §71 xxxx. 3 xx 5, §73 xxxx. 1, §80 xx 100, 103 xx 129, 134 xx 139, 141 xx 152 x 178 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx může xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být ustanoven xxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx xxxxxx, znalce xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx jiné důkazy xx podmínek xxxxxxxxx x §33 odst. 6.

(4) X xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx rozhodovat xxxxxxxxxxxxxx (§44 xxxx. 3), xx vždy xxxxxx ústní jednání.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, odůvodnění x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žalobu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 50); odůvodnění x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx rozhodnutím xxxxxxxx xxxx účastníkům v xxxxx xxxxxxx.

(6) Doručené xxxxxxxxxx Xxxxxx xx x xxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx zrušit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx advokáta, x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx po zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx, kdy xxxxx k zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx, ztratilo xx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxx ode dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 65).

(8) Xxxxxx xxxx na xxxxx kárného žalobce xxxx i x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nebyl xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx vzhledem x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx tomto xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ohrožena xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 59).

§55x

(1) Xx věcech xxxxxxxxx v §18a xx 18c xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx správního xxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak. Xxxxxxxxxx §13, §15 xxxx. 4, §18, 35, §36 odst. 3, §37 odst. 3, §41, §45 xxxx. 2, §47, 49, §51 xxxx. 2, §80 xx 93, §100 xx 129, §131, 133, §137 xx 139, §152 x 178 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §18a xx 18c xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxx.

(4) Při xxxxxx xxxxxxxx podle §18a xxxx 18b není xxxxxxx oprávněn xxxxxx xx zastoupit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx se §18 xxxx. 2 x §18a a 18c xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx §18a nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§55b

Ten,

a) xxx nebyl xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx, xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů,

b) xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vydány osvědčení x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx do seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx usazeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx identifikační xxxxxx advokátního koncipienta,

c) xxxx xxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vykonat xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) komu xxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx umožněno xxxxxxx slibu,

e) x xxxx xxxxx xx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx proveden x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záznam xxxxxxx x §55c xxxx. 1 xxxx. x) nebo d),

f) x xxxx xxx x rozporu x xxxxx zákonem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů xxxxxx xxxxxxx v §55c xxxx. 1 xxxx. x) nebo x),

xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx soud, xxx x jeho xxxxx xxxxxxx.

(2) Spory x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §30 odst. 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

§55x

(1) Xxxxxxxx v xxxxxxx advokátů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx vyznačení následujících xxxxxxxxxxx:

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx seznamu advokátních xxxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem.

(2) Xxxxxx uveřejňuje xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx x) xx Věstníku.

§55d

(1) Seznam advokátů, xxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejnými xxxxxxx; xxxxx do xxxx xxxx x xxxxx Komory xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx advokátů xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx advokátů, advokátních xxxxxxxxxxx xxxx evropských xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození,

c) adresu xxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx §5g x §27 xxxx. 2, xxxxxxxxx o xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxx, identifikační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáta x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx xxxxxx Komorou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§55x

(1) Písemnosti určené xxxxxxxxxx nebo usazenému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx do jeho xxxxx; ustanovení §14 xxxx. 4 xxx xxxxxx dotčena. Písemnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Komora xx xxxxx xxxxxxxxx x §35j odst. 1. Písemnosti určené xxxxxxxxxxx koncipientovi xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xx xxxxxxxxxxx (§15), xxxxxxxx Xxxxxx písemnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxx této xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx společníkem.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxx, předvolání xxxxxxxxx kárného řízení x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx vydaná x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx to xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx §55, xxxxx xx toto xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rozhodnutí xxxx, xx xxxx xxxxx xxxx podána xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 50), se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx místa xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 do xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx písemností podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 6 x §24 xxxx. 2 správního xxxx 64).

(4) Má-li xxxxxxx, xxxxxxxxx koncipient xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx §55 xxxxxxxx nebo opatrovníka, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovníkovi.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35j xxxx. 1 xxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx

§56

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx spravovat xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx funkce insolvenčního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 67).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx druhé x xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx advokáta xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x xxx další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 32) xxxxxxxxx. Xxxxxxx však xxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §21 ohledně xxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 68) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxx xxxxxx dotčena.

§56a

(1) Xxxxxx, cenné xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx x správě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx moc xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx listiny xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx advokát po xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx přijímání xxxxx x listin xx xxxxxxx za účelem xxxxxx vydání xxxxxx xxxxxx xx ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 použijí obdobně.

(5) Xxxxxxxxxxx x povinnostech xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavovský xxxxxxx.

§56x

(1) Má-li xxxxxxxx xxxxxxxxx rady xxxx xxxxxxxx člen xxxxxxxxx xxxx xx xx, xx advokát při xxxxxx xxxxxxx xxxxx §56a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxx.

(2) Představenstvo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x předběžném xxxxxxxxxxx xxxxxx této činnosti, xxxxxxxxxx-xx skutečnosti xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle §56a porušil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx představenstva x xxxxxxxxxx pozastavení výkonu xxxxxx majetku zaniká

a) xxxxxx-xx proti advokátovi, xxxxx byl xxxxx xxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx měsíců xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §56a xxxxxxxx xxxxx řízení x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx,

x) dnem právní xxxx rozhodnutí xxxxxxxx x kárném xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx x souvislosti se xxxxxxx xxxxxxx.

§56x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2017

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§57

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx v seznamu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stávají xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Komerční xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx právníků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx advokáty podle xxxxxx xxxxxx; Xxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§58

(1) Advokátní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx stávají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; Komora xx zapíše xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xxx xxxxxxx.

(2) Právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx právníka xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx stávají xxxxxxxxxxx koncipienty xxxxx xxxxxx xxxxxx; Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Praxe xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx koncipienta xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§59

(1) Xxxxxxxxx zkouška xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje za xxxxxxxxx zkoušku xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx složená xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zkouška xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1992 xxxxx xxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx č. 132/1990 Xx., x advokacii, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§60

§60 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 79/2006 Sb.

§61

Xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) x §37 odst. 1 písm. b) xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx fakultě xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky nebo xxxxxx právních xxxxxxxxxx.

§62

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx a disciplinární xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx kárné opatření xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 písm. x) x §8 xxxx. 1 xxxx x).

(2) Návrh na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx-xx ke xxxxxx, xxxxx by xxxx xxx považován xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přede xxxx účinnosti xxxxxx, xx oprávněn xxxx xxxxx žalobce xxxxx xxxxx xxxxxxxx kontrolní xxxx, x xx xx lhůtách xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zahájení kárného xxxxxx xxxx disciplinárního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx příslušné xxxxxx Xxxxxx.

§63

Právo xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx advokátů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyškrtnut xxxx xxxx byl xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§64

Xx xxx nebo xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x), §7, §8 xxxx. 2 x §37 odst. 2 xx započítávají xxxx nebo xxxxx, xxxxx počaly běžet xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

§65

(1) Do zvolení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx představenstvo xxxxxxx x xxxxx představenstva Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx právníků Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních předpisů.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxx členů xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Komory.

(3) Xx xxx xxxxxx xxxxxxx sněmu (§68) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vedle xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §43 písm. x) xx x).

§66

(1) Xx zvolení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx působnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx advokátní komory x xxxxx xxxxxxx xxxx Komory xxxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§67

(1) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxx komise Xxxxx advokátní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§68

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v §65 xxxxx xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx do xxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§69

Xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx přecházejí xxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx zřízené xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 128/1990 Sb., o xxxxxxxxx, a Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zřízené xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 209/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx jimi xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx.

Xxxxxxxxx ustanovení

§70

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 11) xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx (členové) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx společenskou xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §764 xxxx. 2 xxxx xxxxx x třetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§71

Zrušují xx:

1. zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 128/1990 Sb., o advokacii,

2. xxxxx České národní xxxx č. 209/1990 Sb., o xxxxxxxxxx právnících x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§72

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.

Uhde x. x.
Xxxxx x. r.
Klaus x. r.

Čl. XXX

1. Žádosti x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx seznamu advokátních xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x vykonání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx účinností tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx opatření podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx to xxx xxxxx xxxxxxxxxx příznivější.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

4. Xx toho, xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona uloženo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátů, xx xxxxx, jako xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xx xx xxxx kárné xxxxxxxx xxxxxx uloženo, x xx dnem, xxx xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uloženo kárné xxxxxxxx xxxxxxx napomenutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx advokátům, xx hledí, xxxx xx se nedopustil xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx mu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uloženo, a xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonáno.

6. Xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona; xxxxxxx se provede xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona uložena xxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx kárného řízení. Xx advokáta xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona uloženo xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx pokuty, xx xxxxx, jako xx xx nedopustil kárného xxxxxxxxx, popřípadě jako xx mu xxxx xxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxxx, xxxxxxxx-xx ode xxx, kdy rozhodnutí x xxxxxxx kárného xxxxxxxx bylo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx roku.

7. Xxxx, xx kterou xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx, xx xxx xxxxx rozhodování x xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx brání xxxx xxxxxxxx xx vykonávání xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx rozhodování x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

10. Xxx, xxxx byl podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozastaven xxxxx advokacie xx xxxxxxx jeho xxxxxxx, xx vyškrtnut xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx k xxxxxx xxx pozastavení výkonu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx právních xxxxxx xx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx předpisy.

12. Stavovské xxxxxxxx xxxxxxx Komorou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx stavovské xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx upravují xxxx, xxxxx tento xxxxx stavovským předpisům xxxxxxx; xxxxxxxxx Komory xxxxxxxxx stavovský xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ministra spravedlnosti xxxxx návrh na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tím xxxxxxx.

13. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx sídlem x České republice xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získané xxxx 1. xxxxxx 1999 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 210/1999 Sb. x xxxxxxxxx od 5.10.1999

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxx xxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxx §5f může xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx zapsán xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7b xxxx. 1 xxxx. g) xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx došla Xxxxx xxxxxxxxx komoře přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy.

3. X xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komoře xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy.

4. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx orgán Xxxxx advokátní komory xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxx advokátní x xxxxxxxx xxxxxxx jmenovaná xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 85/1996 Xx., x advokacii, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 228/2002 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

Xx. X

Požadavek xxxxxxxx xxxx 30 xxx xx nevztahuje

a) na xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx jmenováni xx xxxxxx xxxxxx xxxx zvoleni do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona,

b) na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx čekatelů, jejichž xxxxxxxx xxxxx trvá xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2003 Xx. x účinností xx 1.7.2003

Xx. X

1. Xxxx-xx xxxx stanoveno jinak, xxxxx xxxxxx doručování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx i pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx doručována při xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k doručení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X pohledávek xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx řízení správního, xxxxx stát x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx úrok x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 555/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2005 x výjimkou xxxx 3, který xxxxxx xxxxxxxxx 9.11.2004

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x části xxxxx

1. Xxxxx volebního období xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 205/2005 Xx. x účinností xx 27.5.2005

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xxx vydat x v kárném xxxxxx zahájeném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx věci xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx kárného xxxxxxx stanovené xxxxxxx x. 85/1996 Sb., x advokacii, ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxx jednoho roku, xxxxxxxxx v §55 xxxx. 7 zákona x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx i doba, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx advokátní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §55 xxxx. 8 xxxxxx x. 85/1996 Xx., o advokacii, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2006

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx koncipient, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxxxx xxx nebyl xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetího xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx nabyl xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx zápis x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx účinnosti xxxxxx zákona zapsáni x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, identifikační průkaz xxxxxxxx, identifikační xxxxxx xxxxxxxxx evropského xxxxxxxx xxxx identifikační xxxxxx xxxxxxxxxxx koncipienta do xxxx let ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisem xxxxxxxx xx xxxxxx takového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx 1 000 Xx.

3. Xx xxxx vydání xxxxxxxxxxxxxxx průkazu podle xxxxxxxx 2 mohou xxxxxxxx a usazení xxxxxxxx advokáti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dokumenty xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx podle §35 xxxx. 2 zákona x. 85/1996 Xx., x advokacii, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxx senát xxxx dokončí odvolací xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx dne zvolení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 219/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2009

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Povinnost xxx xxxxxxxx podle §24a, 24b xxxx 35t zákona č. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx, společnost x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx evropský xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx majetkem, x xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxx společníky, xxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Povinnost xxxxxx xxxx xxx xx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx pojištěn xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxx není dotčena.

Čl. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx poměry xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

2. Xxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2017 Xx. x účinností xx 1.9.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, komanditní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 90 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 85/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

210/99 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, x xxxxx č. 140/61 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 5.10.99

120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2001

236/2001 Xx., nález XX xx xxx 20.2.2001 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §46 xxxx. 4 xxxxxx č. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 25.7.2001

6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudech a xxxxxxxx)

x účinností xx 1.4.2002

228/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004), s xxxxxxxx §5, 6, 7x, 8, 15, 22, 27, 35b, 37, 42, 44, 45, 50, 55, 56, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 4.6.2002 a x výjimkou xxxxxxxxxx §40, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2003

349/2002 Xx., xxxxx XX xx xxx 18.6.2002 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx některých ustanovení xxxxxx č. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, přísedících a xxxxxx xxxxxx soudů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 6.8.2002

192/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, soudcích, přísedících x xxxxxx správě xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 283/93 Xx., x xxxxxxx zastupitelství, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

237/2004 Sb., xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 479/2003 Xx., x zákon x. 338/92 Xx., x dani x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX x XX (1.5.2004)

238/2004 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxx se x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx některé xxxxxx a přijímají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 1.4.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9.4.2004

x xxxxxxxxx xx 8.5.2004

284/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2004 x xxxxxxxx §25x, 25x, 40 x 54, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2005

555/2004 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 99/63 Sb., občanský xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 150/2002 Xx., soudní xxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 549/91 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 85/96 Sb., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 9.11.2004

205/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 85/96 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2005 x xxxxxxxx §33, 41, 42, 43 x xx. XXX, které xxxxxxxx účinnosti 27.5.2005

79/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

201/2006 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 85/96 Xx. publikované x xxxxxx č. 67/2006

312/2006 Xx., x insolvenčních xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

254/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností od 1.9.2008

314/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx soudů x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád správní, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 7/2002 Xx., x xxxxxx ve věcech xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 349/99 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 283/93 Sb., x státním zastupitelství, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 85/96 Xx., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

219/2009 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

317/2009 Xx., úplné znění xxxxxx č. 85/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 97/2009

214/2011 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 85/96 Sb., x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2011

193/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

202/2012 Xx., x xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x mediaci)

s xxxxxxxxx xx 1.9.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

258/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., x soudních xxxxxxxxxxx x exekuční činnosti (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.9.2017 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

277/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

527/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx hrách, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

261/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s další xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2022

177/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Sb., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv x x tvorbě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2022

38/2023 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 24. xxxxx 2023 xx. xx. Xx. XX 44/21 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §18x odst. 1 xxxxxx x. 85/1996 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Zákon XXX č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský řád).
Xxxxx č. 237/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.
Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
2) §167 xxxxxx č. 140/1961 Xx., trestní zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §35 xxxx. 1 trestního xxxx.
§25 xxxx. 3 občanského soudního xxxx.
§31 odst. 1 xxxxxx x. 182/1993 Sb., o Xxxxxxxx xxxxx.
5) Xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 53/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády XX č. 615/1992 Xx. a xxxxxxxx xxxxx x. 303/1995 Xx.
6) §24 x 25 zákona x. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx řízení (xxxxxxx xxx).
7) §250l xx 250s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
8) §247 xx 250k xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
9) Např. §13 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §70 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 111/1990 Xx., x xxxxxxx podniku, §8 x §50 xxxx. 3 x 4 xxxxxx č. 328/1991 Xx., x konkurzu x xxxxxxxxx, §28 x 29 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) Zákona č. 39/1977 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 455/1991 Sb.
12) §27 xxxxxxxxxx zákoníku.
13) §2 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §829 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Např. obchodní zákoník.
16) §91 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §89 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Zákon XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
20) §46 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §49 x 50 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Například §35 odst. 1 xxxxxxxxx řádu, §24 x 25 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
23) §175e xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
24) Xxxxxxxx xxxxx č. 303/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §274 xxxx. x) občanského xxxxxxxx xxxx.
27) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
28) §250l xx 250s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
29) §247 xx 250k občanského xxxxxxxx xxxx.
30) §24 x 25 xxxxxxxxx xxxx.
31) §8 xxxxxx č. 328/1991 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Například §13 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §70 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §9 xxxx. 3 zákona x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx podniku, xx znění zákona x. 103/2001 Sb., §50 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 328/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §28 x 29 xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) §8 xxxx. 8 zákona x. 328/1991 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Zákon č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
35) Zákon č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
36) Xxxxxxxxx §187 odst. 1 x §191b xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §91 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx.
37) §78 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §56 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §105 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
40) §68 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §116 xxxx. 2 x 3 obchodního zákoníku.
42) §28 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Xxxxxxxxx §35 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, §24 x 25 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §35 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, §29 xx 31 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx.
45) §61 xxxx. 2 a 3 obchodního zákoníku.
46) §86 x 87, §93 xxxx. 1, §106 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
48) §172 x násl. xxxxxxxx xxxxx.
49) Například §30 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §35 xxxx. 8 soudního xxxx správního, §33 xxxxxxxxx xxxx.
50) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Zákon č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
52) Xxxxx č. 1/1992 Sb., o xxxx, xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
53) Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) §835 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §86 x 87, §93 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
56) §68 xxxx. 6 písm. x) xxxxxxxxxx zákoníku.
57) §38i xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §10 xxxxxx x. 37/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
59) §274 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
§40 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxxxxx Xxxx č. 77/249/EHS xx dne 22. xxxxxx 1997 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady č. 98/5/ES xx xxx 16. xxxxx 1998 x xxxxxxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxx advokáta x xxxxx členském xxxxx xxx v xxx, xx kterém xxxx získána xxxxxxxxxxx.
62) §83a xxxx. 1 a 5 xxxxxxxx xxxxx.
63) §1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
64) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád.
65) §62 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx.
66) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) §36 xx 40 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 296/2007 Xx.
68) Xxxxx č. 182/2006 Sb., o úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
69) §89 xxxxxx č. 111/1998 Xx.
70) §309 xxxx. 4 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx zákon).
71) §36 xxxx. b) a x) obchodního zákoníku.
72) Xxxxx č. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx dokumentů.
73) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.