Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022 do 31.12.2023.


Zákon o advokacii
85/96 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení §1 §2 §2a §3

ČÁST II. Advokát

HLAVA 1. Předpoklady pro výkon advokacie §4 §5 §5a §5b §5c §5d §5e §5f §5g §6 §7

Vyškrnutí ze seznamu advokátů §7a §7b §8

Pozastavení výkonu advokacie §8a §8b §9 §9a §9b §10

HLAVA 2. Způsob výkonu advokacie §11 §12 §13

Společný výkon advokacie

Sdružení §14

Společnost §15

Výkon advokacie v pracovním poměru §15a §15b §15c §15d

Trvalá spolupráce mezi advokáty §15e §15f

HLAVA 3. Práva a povinnosti advokátů §16 §17 §17a §18 §18a §18b §18c §18d §19 §20 §21 §22 §23 §23a §24 §24a §24b §24c §25 §25a §25b §25c §26 §27 §28 §29 §30 §31

HLAVA 4. Kárná odpovědnost a kárné řízení §32 §33 §33a §34 §34a §34b §34c §34d §34e §35 §35a §35b §35c §35d §35e

HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o odpovědnosti za přestupek podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a řízení o něm §35ea

ČÁST III. Evropský advokát

HLAVA 1. Hostující evropský advokát §35f §35g §35h §35i §35j §35k

HLAVA 2. Usazený evropský advokát §35l §35m §35n §35na

HLAVA 3. Společná ustanovení §35o §35p

Kárná odpovědnost a kárné řízení §35q §35r

ČÁST IV. Zahraniční společnost §35s §35t §35u

ČÁST V. Advokátní koncipient §36 §37 §38 §39

ČÁST VI. Komora §40 §41

Sněm §42 §43

Představenstvo §44

Předseda Komory §45

Kontrolní rada §46

Kárná komise §47

Odvolací kárná komise §47a

Společná ustanovení o orgánech Komory §48 §49

ČÁST VII. Činnost komory v oblasti mediace §49a §49b

ČÁST VIII. Působnost Ministerstva spravedlnosti §50 §51 §52 §52a §52b §52c

ČÁST IX. Přestupky §52d

ČÁST X. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Společná ustanovení §53 §54

Řízení §55 §55a §55b §55c §55d §55e

Správa cizího majetku advokátem §56 §56a §56b

Přechodná ustanovení §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67 §68 §69

Závěrečná ustanovení §70 §71 §72

č. 210/1999 Sb. - Čl. III

č. 228/2002 Sb. - Čl. II

č. 192/2003 Sb. - Čl. X

č. 555/2004 Sb. - Čl. V

č. 205/2005 Sb. - Čl. III

č. 79/2006 Sb. - Čl. II

č. 219/2009 Sb. - Čl. II

č. 303/2013 Sb. - Čl. XXVI

č. 258/2017 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. XIV

nález Ústavního soudu - č. 236/2001 Sb., č. 349/2002 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xxxxx xxx poskytovány xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx advokáty (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xx xxxxxx zastupování x xxxxxx xxxx xxxxx x jinými xxxxxx, obhajoba x xxxxxxxxx xxxxxx, udělování xxxxxxxx porad, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x další xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx úplatu. Xxxxxxxxxxxx právních xxxxxx xx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 36), je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, smluvního státu Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "domovský xxxx"), xxxxx xxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx v xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

2. x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxx služby xxx profesním označením xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx

(xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, soudních xxxxxxxxx, patentových xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, 1) popřípadě xxxxxxx xxxx, xxxx zvláštní xxxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxx služby,

b) zaměstnance xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, člena xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osobě, x xxx xx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poměru.

§2x

Xxxxx xx právo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 xx 18c a xxxxxxxx právní předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§3

(1) Advokát je xxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxx; je xxxxx právními předpisy x v jejich xxxxxx xxxxxxx klienta.

(2) Xxxxxxxx poskytují xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx dotčeno xxxxxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§5a odst. 2).

XXXX DRUHÁ

ADVOKÁT

Hlava xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx

§4

Xxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vedeném Xxxxxx advokátní komorou (xxxx xxx "Xxxxxx").

§5

(1) Xxxxxx xxxxxx xx základě písemné xxxxxxx do seznamu xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xx xxxx svéprávný,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx

1. v magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx škole x Xxxxx xxxxxxxxx 20), nebo

2. studiem xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenému v xxxx 1 na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 69), x současně xxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxx a rozsahem xxxxxxxx vzdělání, které xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx republice,

c) xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx tří xxx právní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xx bezúhonný,

e) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx seznamu advokátů xxxx xx něhož xx xxxxx, xxxx xx mu xxxx xxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxx §7b xxxx. 1 xxxx. x) nebo f), xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx pěti xxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 70),

x) xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx ve služebním xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xx Xxxxxx nebo k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx podle §15 odst. 1 (xxxx jen "společnost"), xxxx x zahraniční xxxxxxxxx osobě oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §35s odst. 1 (xxxx xxx "xxxxxxxxxx společnost"),

3. jehož xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxx neslučitelnou x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) kdo xxxxxx advokátní xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 Xx, x

x) xxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxx písmeny x) xx x) složil xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx tento xxxx: "Xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx, xx budu xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx práva. Xxxxxxx, xx budu xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx."

(2) Do xxxx právní xxxxx xxxxxxxxxxx koncipienta xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) se xxxxxxxxxx xxxxx doba, po xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx advokacie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§38); xxxxxxxx čerpaná x xxxx trvání xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx jeho straně xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, započítávají xx xx xxxx xxxx xx xxxx právní xxxxx nejvýše x xxxxxxx 70 xxxxxxxxxx xxx x každém xxxx jejího xxxxxx.

§5x

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5 odst. 1 xxxx. x) x x) až x) x x) x

x) prokáže, xx xx xxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §3 x jiném xxxxx xx xxxxxxxx slučitelných x xxxxx xxxxxxx, x

x) složí uznávací xxxxxxx (§54 xxxx. 3).

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx advokátů xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxxxxx poskytovat právní xxxxxx pouze x xxxxxxx práva státu, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x x oblasti práva xxxxxxxxxxxxx.

§5b

(1) Xxxxxx xxxxxx xx základě písemné xxxxxxx xx složení xxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x) a x) xx x) x x)) x xxxxx xxxxxxx, že

a) poskytoval x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx přerušení xxxxxx služby xxxx xxxxxxx evropský xxxxxxx (§35l odst. 1) xx xxxx xxxxxxx xxx xxx,

x) právní xxxxxx podle xxxxxxx x) poskytoval x xxxxxxx práva Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxx do xxxxxxx advokátů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxx tříčlennou xxxxxx jmenovanou předsedou Xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx získané x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx advokacie, může Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx prominout.

§5x

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xx složení xxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx některého x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) a d) xx x) a x) x xxxxx

x) xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx státě x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxx profesním xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§54 xxxx. 2).

§5x

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx advokáta. Xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx identifikačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokáta Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5a xxxx. 2.

(2) Osvědčením xxxx xxxxxxxxxxxxxx průkazem xxxxx xxxxxxxx 1 prokazuje xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb.

(3) Xxxxx identifikační xxxxxx xxxx Komora xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxx identifikačního průkazu xxxx Xxxxxx stavovským xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;000 Xx.

(4) Xxx, kdo xxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx podle §7b xxxx. 1 písm. x) xx g), xx povinen Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zápisu do xxxxxxx advokátů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxx. Xxxxxxxxx osvědčení x vrácení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx advokátovi x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§5x

(1) Zápis do xxxxxxx advokátů xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §5d xxxx. 1.

(2) Komora xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do seznamu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo osoby, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx 73); xx neplatí, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx advokátem xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §5a, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx §5c, xxxxx xxxxx podmínky xxx xxxxx xx xxxxxxx advokátů xxxxxxx x xxxxxx ustanoveních.

§5g

Tomu, xxx prokáže xxxxxx xxxxx, Komora xxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x).

§6

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x advokátní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zkouška xxxxxxxx xxxxxxxx, arbitrážní zkouška, xxxxxxxx zkouška a xxxxxxxxxxx xxxxxxx; Komora xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti právní xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxx praxe xxxxxx, xxxxxxxxxxx, státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx notáře, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, arbitrážního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, soudce Ústavního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx anebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Veřejného xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx soudce x xxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právo xxxxxxxxxx podle §37 xxxx. 1 písm. x), x xxxxx xx xxxxxxxxxx podílí xx xxxxxx návrhů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jedná x xxxxxxxx před xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodčími xxxxx, xxxxxxxxx úřady x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx uvedených x §16 odst. 2 xxxxxx x. 201/2002 Xx., x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx majetkových; Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx koncipienta x xxxxx právní xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uznat xx advokátní zkoušku xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; jinou právní xxxxx xxxxx odstavce 2 xxx uznat xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx koncipienta pouze x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx žádostí o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxx vykonat xx xxxxxxxx poplatku, xxxxx xxxxxxx stavovský předpis xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 Xx, (xxxx xxx "xxxxxxxx xx zkoušku")

a) xxxxxxxxx xxxxxxx (§54 xxxx. 1) xxxxxxx, xxx xxxxxxx, že xx xxx podání xxxxxxxxx splňuje podmínky xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx d),

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§54 xxxx. 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. a) x d) až x) x x §5c písm. a),

c) xxxxxxxx zkoušku (§54 xxxx. 3) každému, xxx xxxxxxx, xx xx dni podání xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx x) a x §5a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx vykoná zkoušku x xxxxxxx stanoveném Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o tom, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vykonání zkoušky xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx do čtyř xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kde xxx vykonat xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx x §5a xx 5c. Komora xxxxxx žadatele do xxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x pozdějšímu xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx doba xxxx xxxxxxxx xxxxx x tímto dnem xxx měsíce; xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx jiné zkoušky xxxx xxxxxx jiné xxxxx podle §6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §5b xxxx. 2 xxxxxxxxx platnosti.

Xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx

§7x

Xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátů:

a) xxxxxxx-xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7b,

x) rozhodne-li o xxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §8 a 10.

§7a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1999 Xx. x xxxxxxxxx od 5.10.1999

§7x

(1) Ten,

a) xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx seznamu advokátů xx xxx xxxxx,

x) xxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xx seznamu advokátů xx dni právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x uložení tohoto xxxxxxx xxxxxxxx,

x) vůči xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je vyškrtnut xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx konkursu,

f) kdo xx společníkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx ke dni xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x prohlášení konkursu,

g) xxx xxxxx Komoře xxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx, opatřenou úředně xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx doručí žádost x xxxxxxxxxx ze xxxxxxx advokátů xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx pověřenému zaměstnanci Xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátů podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxx x seznamu xxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxx měsíce xxxx, xx xx x xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx Komora písemně xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx týká, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx g); x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx.

§8

(1) Xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx,

x) xxx byl xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx advokacie,

c) xxx xxx pravomocně odsouzen xx xxxx úmyslný xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xxx byl za xxxxxxx čin uvedený x písmenu x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí svobody, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ohrožuje xxxxxx x řádný výkon xxxxxxxxx,

x) kdo xx x prodlení xxxxxx xxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx §30 odst. 1 a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ani do xxxxxxx měsíce poté, xx xxx k xxxx Komorou vyzván x poučením x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže x xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx,

x) xxx porušil xxxxxxxxx xxx pojištěn xxxxx §24a odst. 1 xx výši xxxxxxxxxxx xxxxxx pojistného plnění x pojištění xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx Komora xxxxxxxxx rozhodnout xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x podmínku xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x), x) nebo x) anebo x §5a xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx advokátů xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx měsíce xxxx, co xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

§8x

X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nastane-li xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8b,

x) rozhodne-li x xxx Xxxxxx x případech xxxxxxxxx x §9 a 10.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1999 Xx. x účinností xx 5.10.1999

§8x

(1) Advokátovi,

a) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu,

b) xxxxx xx xxxxxxxxxxx společnosti xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx bylo uloženo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx advokacie [§32 xxxx. 3 xxxx. x)], xx xxxxxxxxxx výkon advokacie xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření,

d) xxxxx xxx xxxx do xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx advokacie dnem, xxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx pozastaven výkon xxxxxxxxx xxxx nástupu xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) x c) xxx xxxx dotčeno,

f) xxxxxxx xxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxxx 21) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Ustanovení §8 xxxx. 1 xxxx. x) a x) tím xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx vykonává xxxxxxxxx v pracovním xxxxxx (§15a), xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy byl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxx zaměstnavatelem, xxxx xxxx, kdy xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společníků xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která je xxxx zaměstnavatelem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx měsíce xxxx, xx xx x xxx xxxxxxxxx; o xxxxxxx Komora xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx advokacie,

a) xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 1 písm. g) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15a, anebo xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx advokacie,

b) brání-li xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxxx xxxxxx xxxx překážka,

c) na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx na xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx-xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxx xxxxxx trestný čin xxxxxxx, ohrožují důvěru x další xxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx; xxxxx advokacie xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxx, xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx trestní xxxxxx xxxxx,

x) bylo-li xxxxxxxx xxxxxx x omezení xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx do xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxx končí,

c) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, x němž se xxxx úpadek nebo xxxxxxx úpadek advokáta xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§46 xxxx. 3 x §51 xxxx. 2) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kárné xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provinění, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěru v xxxxx výkon xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx jeden xxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xx xxxxxxx do xxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx toto xxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx měsíce xxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§9a

(1) Xx xxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní služby,

b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §56, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx uvedených x §41 odst. 1 xxxx. x), x) xx f),

d) advokát xxxxxx být xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Komory uvedených x §41 xxxx. 1 písm. x), x) až x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx sdružení xxxxx §14 xxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, x xxxx xx xxxxxxxxxx společnost xxxxx, xxxxxxxxx jinak,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx advokáta xxxxxxx x §24a xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx advokáta provádět xxxxxx podle §30 xxxx. 1,

x) není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x pokud jde x xxxxx provinění, xx kterému došlo x xxxx pozastavení xxxxxx advokacie.

§9x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx důvodem x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxx §9 odst. 3 xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 7),

x) dnem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx advokáta, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx dni xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxxxxxxx Komora v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx x xxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx Komora xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxx, který xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5a, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx služby x xxxxxx, xxxxxxxxx mu Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx advokátů xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který byl xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5a, xxxxx i o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx seznamu advokátů.

(3) Xxx-xx pozastaven xxxxx xxxxxxxxx advokátovi, xxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxx advokátů podle §5b, xxxxx byl-li xxxxx advokát xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Komora xxx xxxxxxx v potřebném xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxx domovského xxxxx, xx něhož xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx").

(4) Xxxxxx informuje xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx příslušný orgán xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx advokátů xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx §57 xxxxxxxxx právní xxxxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokátovi xxxxx xxxxxx xxxxxx, x pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxx, xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx výkonu xxxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"), nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx podle §15a.

(2) Xxxxxx xxxx seznam xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxx.

§12

(1) Při výkonu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx označení "xxxxxxx".

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx advokát, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx právním xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, poskytující právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §35s, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxx xxxx xxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zapisuje xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx advokacii xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx, je xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx shodné se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Sídlem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§15a xxxx. 1) x xxxxxx advokátovi xxxx xx společnosti je xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Xxxxxxxx výkon advokacie

§14

Sdružení

(1) Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx advokacie; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vzájemné xxxxxx xxxxxxxx smlouvou xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku. Xxxxxxxxxx sdružení mohou xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněni xxxxxxxxxxx další advokáty xxxxx §15a; xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx získaný xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li smlouva xxxxx. Má-li podle xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxx společníků, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx hlas, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx.

(3) Advokáti, kteří xxxx xxxxxxxxxx sdružení, xxxx mít společné xxxxx; xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx povinnosti, xxxxxxxxx xxxxxx doručení x xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx společníků sdružení xx doručena kterémukoliv xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Advokát, xxxxx xx společníkem xxxxxxxx, nemůže ode xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, x jiném xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx advokáti; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx být x výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 68). Xxxxxxxxx majitelem xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x fyzickou osobou, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, může xxx jen osoba xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona upravujícího xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti do xxxxxxxxxx rejstříku x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxx není xxxxxxx.

(4) Advokáti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxx xxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nepřipouštějí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx 43), xxxxxxxxxx xxxxxxxx advokacii xxxxxxxx xxxxxx x xx účet xxxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxx x x xxxxxxx, xxx-xx advokát, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx společnosti xxxxxxxxx xxxx klientovi, xxxxx i xxxx xxxxxx osobám, xxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxx zákonem (§24 xxxx. 2 x 3) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx jejích xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx advokáty, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx touto xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vznikne xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.

(7) Xxxxxxx obchodního podílu xx xxxxxxxxxxx může xxx xxx xxxxxxx; xxxxx dědice, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx tím není xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx vzniku xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x likvidaci společnosti xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo jako xxxxxxxxx zahraniční společnosti, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§15a).

(9) Ustanovení §18 xxxx. 1, §19, 20, §22 xxxx. 1, §23, 25, 28 a 29 se použijí xxx společnost xxxxxxxxx.

Xxxxx advokacie x xxxxxxxxx xxxxxx

§15x

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pracovním poměru x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x zahraniční xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Advokát xxxx xxx zaměstnancem xxxxx jednoho xxxxxxxx xxxx jedné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx; zaměstnaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx samostatně xxx společně x xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Zaměstnaný xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx" xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele; jiných xxxxxxxx nebo dodatků xxxxx §12 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxx xx svým xxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx uzavřít xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s jiným xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx [§37 xxxx. 1 písm. x)] xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnaný xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §3 odst. 1 x §16 x xxx, že xx xxxxxx xxxxxxx řídit xx xxxxxx zaměstnavatele, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§15x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx; se xxxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxxxxx advokát xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) mají xxxxxx služby spočívat x xxxxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxx xxxx jinými xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxxx advokát x xxxxxxxxxxx právních služeb xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vlastním xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 79/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

§15x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavateli xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15a x 15b xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx je škodou xxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovídá xxxxx xxxxxxxx práce.

§15d

(1) V xxxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxxxx doposud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stane xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přecházejí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xx xxxxxx xx xxxxxxxx na jeho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x klientem xx dne vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx neučiní-li xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxx o xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, do 3 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Předmětem xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx advokáta x xxxxxxx újmy xxxxx §24 odst. 1, xxxxx i xxxxxxxxx x vrácení věcí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx také xxxxx povinnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx advokátem x xxxxxxxx, xxxxx by xxx zaměstnavatel v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zaměstnavateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

§15x

(1) Advokát, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, společností xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "smlouva x xxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb podle §3 xxxx. 1 x §16.

(2) Advokát, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx samostatně, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x trvalé spolupráci xxxxxxx x xxxxxxxx xx společníků sdružení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx vysloví xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §19 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"), může xxxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §14 odst. 5 tím xxxx xxxxxxx.

§15f

(1) Smlouva x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) vymezení xxxxxxxx x xxxxxxx právních xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vymezení vzájemných xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vybavením xxxx xxxxxxxxx využíváním administrativně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) ujednání, xxx xxxxxxxxxxxxxx advokát xxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx spolupráci xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxx, xx kterými xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxx x xx jakých xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pokud spolupracující xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx klienta xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služby x xxxxxxxxx, xxx xxx spolupracující advokát x poskytování právních xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx určen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §16 odst. 1 xxx xxxx dotčeno.

§15f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 219/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2009

Xxxxx třetí

Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§16

(1) Advokát xx xxxxxxx chránit x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx klienta však xxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; o tom xx advokát xxxxxxx xxxxxxx přiměřeně xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx advokacie xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx čestně x xxxxxxxxx; je povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx rámci xxxxxxxx v zájmu xxxxxxx xxx, co xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za prospěšné.

§17

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu advokacie xxx, xxx nesnižoval xxxxxxxxxx advokátního stavu; xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x pravidla xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x pravidla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§17a

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, Nejvyšším xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinen používat xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx určit xxxxxxx xxxx xxxx dodavatelů xxxxxxxxxxx oděvu.

§18

(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxx 2 x §18a18c určen; ustanovení §19 tím xxxx xxxxxxx.

(2) Ten, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx advokáta xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 49) x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xx xxxxx, aby xx Xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx advokáta x xxxxxxxxxx

x) xxxxxx porady xxxxx §18a xxxx

x) xxxxxx xxxxxx podle §18c.

§18x

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxx xx xxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxxxxx xxxx osob x xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx životní a xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxx, x xxx xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxx, zastoupen xxxxx xxxxxxxxx xxxx osobou xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x), xx právo na xx, xxx xx Xxxxxx určila xxxxxxxx x xxxxxxxxxx právní xxxxxx. Jsou-li pro xx důvody xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx délce 30 xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx 120 xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx každý kalendářní xxx; do celkového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx každých xxxxxxxxxx 30 xxxxx xxxxxx porady.

(3) Žádost x xxxxxx xxxxxxxx x poskytnutí právní xxxxxx lze podat xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxx odpovídají xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx odstavce 1, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxx, v xxx xx xxxxxx xxxxxx žádána, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x podáním xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx vyřízení xxxxxxx ve xxxx 100 Xx. Poplatek xx xxxxxxx Komory. Xxxxxxxx xxxxxxx:

x) cizinci xxxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxx přijímacím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx ZTP/P,

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx 15 xxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxx ve xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) x XX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx pečující x osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx příspěvek xx xxxx xx xxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx) a XX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx k poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx osvědčil splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x xxx xx xxxxxxxxxxxx x písemné xxxxx.

(7) Nevyhoví-li Komora xxxxxxx, xxxx o xxx rozhodnutí.

§18a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 258/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

§18x

(1) Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx cizinců xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx cizinců na xxxxx České republiky xxxx přijímacího střediska xxxxx zákona x xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; §18a xxxx. 3 xxxx. x) x §18a odst. 6 xx použijí xxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2018

§18c

(1) Žadatel, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx není xx xxxx, x xxx žádá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, odmítne-li x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §19, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx v §20 xxxx. 2.

(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxx lze xxxxx pouze na xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx

x) xxxxx věci, v xxx xx xxxx xxx xxxxxx služba xxxxxxxxxxx, x

x) prohlášení xxxxxxxx, xx jej xx věci, v xxx je právní xxxxxx žádána, nezastupuje xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Nejde-li x xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx státu xxxxx §23 odst. 3, xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx alespoň xxxx oslovených xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výši xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx xx xxxxxx 6 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti, xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx prokazování xxxxxxxxxx x majetkových xxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx povinen Xxxxxx sdělit, stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx určí advokáta x xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonných xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx jde-li x xxxxxx bezdůvodné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx práva.

(6) X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx věc, x xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx může x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxxx za Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §19 xxxx xxx-xx x xxxxxxxx práva, xxxxxx bezdůvodné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx práva, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 2; v xxxxxx případech advokát x xxxxxxxx neposkytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx v jiném xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx poskytování právních xxxxxx tímto advokátem x xxxxxxxxx věci xxxxx najevo, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb neodůvodňovaly. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx Komora xxxxx k okamžiku xxxxx xxxxxx poměrů. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx ke zrušení xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb, xxxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx neplatí, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxx dne, xx kterému bylo xxxxxxx určení xxxxxxxx Xxxxxxx, má advokát xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx upravujícího mimosmluvní xxxxxx.

(9) Změní-li xx x xxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx Xxxxxx.

§18x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 258/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2018

§18d

(1) Pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxx §18a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18c vede Xxxxxx seznam xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx. Do xxxxxxx xxxxxxxx xx zapisují xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pomoc, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x posouzení xxxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x žadatelích xxxx xxxxxxxxxx po xxxx 3 xxx od xxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxx určení xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyjádřili xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb podle §18a xx 18c; xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx xx to, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x s xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx mají xxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx, x na xxxxx náklady, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx určit xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, určí Komora xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx §4.

(3) Povinnosti xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xx 18c xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.

§18d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2018

§19

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) x xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx již xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zájmy jsou x xxxxxxx se xxxxx toho, kdo x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) osobě, xxxxx zájmy xxxx x rozporu xx xxxxx xxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x nímž xxxxxxxx xxxxxxxxx společně (§11 xxxx. 1), xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx stejného xxxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xxxxxx má o xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxx právních xxxxxx žádá, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx věci xx zúčastnil xxxxxxx, xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx toho, xxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx v xxxxxxx xx xxxxx advokáta xxxx osoby advokátovi xxxxxx.

(2) Účastí na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) není xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobami uvedenými x §2 xxxx. 2.

§20

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx x určení jiného xxxxxxxx, xxxxxx-xx dodatečně xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §19.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx nezbytné důvěry xxxx ním x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx klient xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, že xxxx xxxxxx xxxx x rozporu s xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pokynů.

(3) Advokát xx oprávněn xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx odměnu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx oprávněn xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxx udání xxxxxx.

(5) Výpovědní xxxx xx možné xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních služeb xx strany advokáta xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx být xxxxx xxx xxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xx advokát x xxxxxxxx jinak xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx o poskytování xxxxxxxx služeb na xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 5 xxxx x xxxxxx xxxxxx zanikla, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zájmech xxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§21

(1) Advokát xx xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx x souvislosti x poskytováním xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx advokáta xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx jeho smrti xx xxxxxx právní xxxxxxxx klienta; má-li xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx klienta. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právními xxxxxxxx xxxx xxx provedeno xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx adresováno xxxxxxxxxx; v xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxx xx protokolu. X xxxx je xxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li x okolností xxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx k osobě, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx spor xxxx xxx x klientem xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxxxxxx vázán xxx x xxxxxx xxxxx §55, x xxxxxx x xxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxx v řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 50), jakož x x xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx x §55b, a xx x rozsahu xxxxxxxxx pro ochranu xxxx práv xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx advokáta.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx daňového subjektu xxxxxxxxx zvláštními předpisy x správě daní x xxxxxxxx; x x xxxxx případě xx však advokát xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxxx věci, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Povinnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nemůže xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx předsedou xxxxxxxxx rady provedením xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, zda xxxxx xx xxxxxxx provinění (§33 xxxx. 3). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx dovolávat xxx plnění povinností xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx x vůči xxxxxxxx Xxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxx odstavce 10. Povinnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovým řádem xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu. 2)

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trvá x xx vyškrtnutí xx seznamu advokátů.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 8 xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx

x) xxxxxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i xx xxxx xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, jakož i xx všechny xxxxx, xxxxx se účastní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx advokátů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx došlo ke xxxxxxx provinění (§33 xxxx. 3).

(10) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x advokáti xxxxxxxx předsedou kontrolní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 9 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx řízení před xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxx zaměstnanci nejsou xxxx vázáni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xx 4, §35d x §35r odst. 1, 2 x 4.

§22

(1) Advokacie xx xxxxxxxx zpravidla xx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx žádat xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Zaměstnaný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 52), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zaměstnavatel.

(3) Xxxxxx xxxxxx odměny x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii xxxxxxxxxx xxxx společně x xxxxxx xxxxxxxx (§11 xxxx. 1), xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

§23

(1) Xxx-xx advokát xxxxxxxxx, hradí jeho xxxxxx stát.

(2) Xxx-xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx §18a xxxx 18b, xxxxx xxxx xxxxxx stát. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x náhrada xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx advokátovi xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Byl-li xxxxxxx xxxxx podle §18c x poskytnutí xxxxxx xxxxxx spočívající v xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx orgány veřejné xxxxxx x x xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, hradí jeho xxxxxx stát xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odměnu, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxxxxx xxxxx §18c xxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stavovského xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §22 odst. 1 xxxxx věty xx středníkem xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx odměnu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, je advokát xxxxxxx odměnu vyúčtovat x xxxxxxxxxx xxxxx x žádostí x xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xxxx od xxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18c. Xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx advokátovi x xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx předkládá Komora Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti k xxxxxxxxxx.

§23x

Xx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, náleží xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxx a x xxxxxxxx podle §22 xxxx 23 rovněž xxxxxx xxxxxxxxxxxx této xxxx, kterou xxxx xxxxxxx advokát nebo xxxxxxxxxx z odměny x x xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 53).

§24

(1) Xxxxxxx odpovídá xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx mu xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx advokacie. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx újma xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxx zástupcem xxxx xxxxx jeho zaměstnancem xxx zaměstnaným advokátem; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx 48).

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx advokacii xx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klientovi xx xxxx podle xxxxxxxx 1 tato společnost xxxx zahraniční xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx způsobenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnaným xxxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx advokáta, x xx x v xxxxxxx xxxxxxxx v §15b.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 zprostí, xxxxxxx-xx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úsilí, které xxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§24x

(1) Advokát, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx sdružení, xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx újmu, za xxxxxx klientovi xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx advokát xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jako komplementář xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx pojištěn xxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx ručení xxxx xxxx společník.

(2) Limit xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxxx stavovským xxxxxxxxx.

§24x

(1) Společnost x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx vzniku xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx odpovědnosti xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 (xxxx jen "pojištění xxxxxxxxxxx"); xxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x ručením omezeným, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx a 10 000 000 Xx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Dojde-li xx xxxxxxx počtu společníků xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být pojistné xxxxxx z pojištění xxxxxxxxxxx zvýšeno tak, xxx odpovídalo xxxxxxxxxxx xxxxxx pojistného xxxxxx x pojištění společnosti xxxxx odstavce 2, x xx ode xxx, xxx x xxxxxx xxxxx došlo.

(4) Xxxxxxxxx nebo úředně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "doklad x pojištění xxxxxxxxxxx") xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx společnosti nebo xxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx a ukládají xx do sbírky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ověřených xxxxx xxxx dokladu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx stejnopis xxxx xxxxxx xxxxxxxx kopii xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx společnosti vztahuje,

b) xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx

x) do xxxxxxx týdne ode xxx, xxx x xx Xxxxxx požádá.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx zjistí-li Komora, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3, xxxx Xxxxxx bez xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx 40).

§24c

(1) Komora sjednává xxx advokáty, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx samostatně xxxx xxxx xxxxxxxxxx sdružení, xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 (xxxx xxx "hromadné xxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxx x hromadném pojištění xxxxxxxx uveřejní Xxxxxx xx Věstníku. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx pojistné x xxxxxxxxxx pojištění advokátů xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, který předchází xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx se hromadné xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahuje.

(2) Xxxxx xxxxxxx nechce xxx hromadného xxxxxxxxx xxxxxxxx účasten, předloží xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx úředně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx pojistného xxxxxx x takto sjednaného xxxxxxxxx xxxx nesmí xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§25

(1) O xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisy x účetnictví. 3)

§25x

(1) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx před xxx xxxxxxxxxxxx podepsala xxxx elektronický xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Prohlášení xx xxxxxxx na xxxxxx jednající xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Prohlášení xxxx být vyhotoveno xx xxxxxxx xxxx xx listu xxxxx x xx spojeném. Xxx-xx o elektronický xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx tak, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentu, xx xxxx je xxxxxxxxxxxx podpis xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Prohlášení xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a místo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo adresu xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx adresu xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx jednající osoby, xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx údaj na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) označení xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx b) x c) xxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xx jednající osoba xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx podpis na xxxxxxxxx uznala xx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx advokátem xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle zápisu x xxxxxxx advokátů; xx-xx xxxxxxx zastoupen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxx koncipientů x xxxx xxxxxx s xxxxxxxx "x xxxxxxxxxx",

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu.

(4) Xxxxxxx xx povinen vést xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formou xxxxx x xxxxxxxxxxxx x pravosti xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxx xxx prohlášení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx koncipientem, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzor xxxxx podpisu.

(6) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předchozích odstavců xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.

§25x

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx opisu xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx §52b, xxxxx, xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení nebo xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx orgánem, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx se s xxx.

(2) Má-li xxxxxxxx xxxxxxxxx rady xxxx xxx xxxxxxxx člen xxxxxxxxx xxxx xx xx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x pravosti xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisem, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx

x) nebylo-li proti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xx právní moci xxxxxxxxxx x předběžném xxxxxxxx knihy zahájeno xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x prohlášeních x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx vydaného v xxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx advokátovi v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x pravosti podpisu.

§25x

Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx autorizovanou konverzi xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 72).

§26

(1) Xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx jiným advokátem.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, 4) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo advokátní xxxxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxx-xx advokátovi, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx překážka xx vykonávání advokacie x xxxxxxx-xx jiné xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx ustanovit bez xxxxxxx, nejpozději xxxx xx jednoho xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx advokáta xx xxxxxx x xxx xxxx zástupcem (§26 xxxx. 1) x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §29 xxxx. 2 xxx není xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx povinnost, xxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxx, xx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnout.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx zástupce xxxxxxxx, xxxxxx Komorou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, x xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx ode xxx, xxx byl xxxxxx x xxxxxx zástupce xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxx lhůtě xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vztahu xx klientovi xxxxx x povinnosti zastupovaného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zastupování xxxxxxx v xxxxxx xxxx soudy nebo xxxxxx orgány x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. To xxxxx x x případě, xxx byl xxxxx xxxx klientem a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 odst. 2 xxxx ustanovením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Komora xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §19 x 20 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx druhé xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§24 xxxx. 1), jakož x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx zástupce nepřecházejí xxxx další povinnosti x xxxxx vyplývající x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx byl zástupce x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx tomuto xxxxxxxxxx bezdůvodně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxx xx splnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx advokacii xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxx advokáta xxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx vhodná opatření x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx klientů vyškrtnutého xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx opatřeních. Xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, může Komora xxxxx nástupcem vyškrtnutého xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x povinností xxxx xxxxxxxxxxx advokátem x xxxx zástupcem, platí xxx přechod xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyškrtnutým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx samostatně, xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx advokáta, xxxxx xx xxxxxxxxxx souhlasí, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, kterou zemřelý xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x zájmu cti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx povinni před xxx, než xxxxx xxxxxx advokátovi xxxx xxxxxxxxxxx koncipientovi zahájí xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, využít xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx alespoň xxxxxx x účastníků xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Smírčí xxxxxx je zpravidla xxxxxx xxxxxxxxx Komory xxxx jiným členem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx o smírčím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§29

(1) Advokát xx xxxxxxx oznámit Xxxxxx xxx odkladu po xxxxxxxx výkonu advokacie xxx xxxxx, způsob, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x další xxxxxxxxxxx nezbytné pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavovským předpisem; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Komoře xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příspěvky xx xxxxxxx Komory x odvody xx xxxxxxxxxx fondu Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx předvídané xxxxx xxxxxxx [§43 písm. x)].

(2) Xxxxxxx dluhy xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §7b xxxx. 1 xxxx. a) xx x).

§31

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahraniční xxxxxxxxxx, xxxxx zaměstnává advokátního xxxxxxxxxxx, jsou povinny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které advokátnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx řádnou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zkoušku, xxxxx x xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx.

Hlava xxxxxx

Xxxxx odpovědnost x xxxxx xxxxxx

§32

(1) Xxxxxxx x advokátní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx proviněním xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxx advokátnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zvláštním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx lze xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx některé x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx až do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, 24)

x) xxxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx,

x) vyškrtnutí xx seznamu xxxxxxxx,

x) xxxxxx knihy x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx let, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provinění xxx činění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56a xxxxxxx xx dobu xx xxxxx xxxxxx xx xxx let, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx této xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx koncipientovi xxx xx xxxxx xxxxxxxxx uložit některé x těchto kárných xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xx výše dvacetinásobku xxxxxxxxx měsíční mzdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 24)

d) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx uložení xxxxxxx xxxxxxxx advokátovi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx samotné projednání xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx. Od uložení xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, uzavřel-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dokládající xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx je xxxxxxx Xxxxxx.

(7) Kárné xxxxxxxx odnětí xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx §56a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření.

(8) Xxx xxxxxxxx kárného opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx společného trestu xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu.

§33

(1) X tom, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx koncipient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx žalobcem (§46 xxxx. 3 x §51 xxxx. 2) xxxxxxxxx xxxxx senát xxxxxxx ze členů xxxxx xxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x advokát nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxxx musí xxx podána do xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx se xxxxx žalobce o xxxxxx provinění dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx provinění xxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x ním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, zda xxxxx xx kárnému xxxxxxxxx; xxxxx pověřený xxxxxxx má, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx, oprávnění xxxxx xxxxxxxxx rady podle §46 xxxx. 4 xxxx xxxxx.

(4) Kárně xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx advokátem. Kárně xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, zejména xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo chorobou, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx ustanoví xxxxx xxxxx xxxxxx advokáta xx xxxxxx x xxx.

(5) Xxxxx obviněný xx právo xxxxxxxx xx xx všem xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xx kladeny za xxxx; xx právo xxxxx se a xxxxxxxxx důkazy, xxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxx xxxxxx xxx vyslýchat xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnou xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxx provádět jen xxxxx, jsou-li dobrovolně xxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx provést, xxxxxxx na dožádání Xxxxxx x na xxxx xxxxxxx xxxx; xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x provedení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důkazu xxxxxxxx.

§33x

(1) Xxxxxxx kárného xxxxxx, xxxxx v xxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx kárného řízení, xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx náklady spojené x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a odvolacího xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxx xx kárné xxxxxx xxxxx, xx xxxxx obviněný xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx současně x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxx řízení, které xxxx Xxxxxx podle xxxxxxxx 1, a xx xxxxxxxxxxxx částkou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx; x xxx xxxx xxx svědek xxxxxx.

(4) Xxxxxxx hotových výdajů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a tlumočníkům xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

§33x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 210/1999 Xx. x účinností xx 5.10.1999

§34

(1) Pro rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; pozdější právní xxxxxx xx použije, xxxxxxxx xx to xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Písemné vyhotovení xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxx xxxxxx končí, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx prostředku, x xxxx xxx xxxxxxxx účastníkům; x xxxxxxx xxxxxxxx v §33a odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx x výrok xxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxx x xx vykonatelné, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxx vyhlášení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx moci jejich xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxx xxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx, je třeba xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxx nestanoví-li xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k náhradě xxxxxxx xxxxxx.

§34x

(1) Xxxxx xxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxx nařízení xxxxxxx xxxxxx příkazem, xxxxx xx skutkový xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 24), xx-xx xxxxx obviněným xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovené zvláštním xxxxxxx předpisem 24), xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §32 xxxx. 5 xxx není dotčeno.

(3) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxx xxxxx vyslovil, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§34x vložen právním xxxxxxxxx č. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

§34b

(1) Písemné vyhotovení xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx samé, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§33a xxxx. 2) a poučení x xxxxx xxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx x případě, xxx kárně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (§34d xxxx. 1).

(2) Písemné xxxxxxxxxx kárného příkazu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x kárnému xxxxxxx; má-li xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx (§33 xxxx. 4), xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

§34x

(1) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx obviněného xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "oprávněná xxxxx") mohou podat xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx; odpor xx xxxxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxx příkazu. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx opatrovníkovi končí xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx obviněnému.

(2) Xx xxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxx příkazu xx oprávněná xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 79/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

§34d

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxx xxxxxxx x §34c xxxx. 1 xxxxx, xxxxx příkaz xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx senátu xxxxxx x projednání xxxx jednání; při xxxxxx projednávání xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx druhem xxxx xxxxxxx kárného xxxxxxxx, xxxxx xxxx obsaženy x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx x §34c xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x oprávněných xxxx odpor, nabývá xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx oprávněné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §34c xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx odporu (§34c odst. 2), xxxxxx xxxxx příkaz xxxxxx xxxx x xx vykonatelný dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx poslední x xxxxxxxxxxx xxxx.

§34x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

§34e

Byl-li vydán xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx vzít xxxxxx xxxxxx xxxx do xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oprávněných osob; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx kárný xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx se xxxxxxx.

§34x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 79/2006 Sb. x účinností xx 1.4.2006

§35

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx toto řízení xxxx kárným xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx patnácti dnů xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolání; xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx kárný xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) O odvolání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx").

(3) Odvolací senát Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zamítne x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx odvoláním napadené xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx samé nebo xx vrátí kárnému xxxxxx k dalšímu xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§35a

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx právní moci.

(2) Xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předseda Xxxxxx jeho uveřejněním xx Věstníku Xxxxx xxxxxxxxx komory (dále xxx "Xxxxxxx"); je xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx jako xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx dne, xxx xx stalo vykonatelným, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx ukládající xxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx výkonu advokacie xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56a xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx běžet xxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxx vykonatelným; xxxx-xx vykonatelnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, její běh xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x uložení kárného xxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxx zaplacení xxxxxx Xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxx má xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx splátkách, xx xxxxxxxxxx vykonáno dnem xxxxxxxxx xxxxxxxx splátky. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxx xx podkladem xxx výkon xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx titulem xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 59). Pokud xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx Komora oprávněna xxxxx xxxxx xx xxxxx rozhodnutí i x případě, xx xxxxxxx ze splátek xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx rozhodnutí xx x takovém případě xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částky xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příští xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odnětí xxxxx x xxxxxxxxxxxx x pravosti xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx uplynula xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx. Xxxx doba xxxxxx xxxxx xxxx, xxx byla xxxxx xxxxxxxx.

(6) Rozhodnutí ukládající xxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§33a xxxx. 2) Xxxxxx. Nebyla-li xxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx kárného xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení ustanovení xxxxxxxx 4 x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxx obdobně.

§35x

Xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účely kárného xxxxxx hledí, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx kárné xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx upuštěno,

b) xxxx, xxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx kárné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x §35a xxxx. 2, xxxxx xx dnem uplynutí xxxx xxxxx na xxxx, komu bylo xxxxxxx, jako xx xx kárného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx roku, xxxx-xx mu xxxxxxx xxxxx opatření xxxxxx, xxxxx opatření dočasného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x prohlášeních x xxxxxxxx podpisu xxxx kárné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §56a,

x) xxxxxxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx doba pěti xxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) uplynula-li xxx xxx xxxxxxxxxx doba xxx xxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§35x

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx právní moci, xxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx provinění xxxxxxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx kárného xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx pravomocným rozhodnutím xxxxx xxxxxx zastaveno.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx uplatněny, x xxxxx xx mohly xxxx x xxxx xxxx xx spojení xx skutečnostmi x xxxxxx, xxxxxxx již xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx obviněného.

(3) Xxxxx xx xxxxxx kárného xxxxxx xxx podat xx xxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xx xxxxxxxx kárného xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxx xxx, xxx xxx xxxx uplatnit; návrh xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

(4) O xxxxxx xx povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx tím účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx kárného xxxxxx xxx zamítne, nebo xxxxxx kárného xxxxxx xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x návrhu na xxxxxxxx obnovy xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§35).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.10.1999

§35d

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx odkladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx x zahájení x x xxxxxxxx kárného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx zapsán xx seznamu advokátů xxxxx §5a.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx odkladu x potřebném rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx §57 poskytuje xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokátovi xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx advokátovi.

§35x

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx řád xxxx xxxxxx nebo nevyplývá-li xxxx xxxxxx z xxxxxx věci, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 210/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 5.10.1999

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx x xxx

§35xx

(1) X xxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, projednává-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x nich upravujících xxxxxxxx odpovědnosti za xxxxxxxxx, xxxxx správních xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx jejich xxxxxxxx x

x) hlavy čtvrté x xxxxxxxx §32 xxxx. 1 xx 5, 7 x 8, §33 xxxx. 2 x §35b.

(2) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx x vůči xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx pověřeným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx spáchání xxxxxxxxx.

(3) Xx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úkonů x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx přestupku, xx použije xxxxxxx §21 odst. 10.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx xx zahájí xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx pokračuje i x xxxxxxx, xx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx v xxx nepokračuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxx o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx, lze xx xxxxxxxxx namísto tohoto xxxxxxxxx xxxxxx uložit

a) xxxxxxxxxx správní xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uložený xx xxxx od xxxxx xxxxxx xx tří xxx,

2. xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56a xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx měsíců xx xxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx trest xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx trest xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xx použijí ustanovení §35a xx 35e xxxxxxx.

§35xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx evropský xxxxxxx

§35x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 60) xx evropský xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§35x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x) x xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§35x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2002 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

§35x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxx sdružení (§14) xxx xxxxxxxxxxx společnosti (§15).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxx.

(3) Hostující xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx x převodu xxxx nájmu xxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§25a).

§35x

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx evropský advokát xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxxx, xxxxx jsou stanoveny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx hostující evropský xxxxxxx xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx právních služeb (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu").

(2) Xxx xxxxxxxxxxx jiných právních xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxx některou otázku xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx poskytování právních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 x 2, §16, 17, §18 xxxx. 1, §19 až 21, §22 odst. 1, §24 odst. 1 xx 3, §25, 26 x 28, xxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravují poskytování xxxxxxxx služeb xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxxx nelze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx neplatí o xxxxxxxxxxxx uvedených x §16, 17, §19 xx 21 a §24 odst. 1 xx 3.

§35x

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx měsíce, xx povinen xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx místa x Xxxxx republice xxx xxxxxxxxxx písemností Xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Komory x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxxxxx doručení xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx třetím xxxx xx xxxxxxx; xx platí i x případě xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx písemností (xxxx xxx "xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx"); xxxxxxxxxx §35p xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx evropský advokát xx povinen oznámit xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx sídla xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx němu xxxxx; soud xxxx xxxx xxxxx zasílá xxxxxxxxxx, včetně rozhodnutí, xx adresu sídla xxxxxxxxx pro doručování. Xxxxx xxxxxxxxx evropský xxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx písemnost xxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) nastávají xxxxxx dnem po xxxxxxx; to platí x v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx hostujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

§35k

(1) Xxxxx je x xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doklady xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v domovském xxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) (xxxx jen "průkaz xxxxxxxxx"); xxxxxx xxxxxxxxx xxxx být hostujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx předložen x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§35x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 61) xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zapsán do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx advokát xx xxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35m

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o zápis, xx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. b) xxxx 1 x 2,

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24a,

x) xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx uhradil Komoře xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 Kč.

(2) Xxxxxx evropského advokáta xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx nezapíše, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx (§35q xxxx. 2) x xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx, neuplynula doba xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx advokát xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx o zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx Komora vydá xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, náležitosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx usazeného xxxxxxxxxx advokáta xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis; xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx též stanovit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx osvědčení x identifikační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx použije §5d xxxx. 3 a 4 xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx seznamu evropských xxxxxxxx zaznamená Komora x xxxxxxx evropských xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3; Komora x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx domovského xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx evropskému xxxxxxxxxx se pozastavuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx-xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8b xxxx. 1 písm. x), b), d) xx x).

(6) Komora xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1, jakož i x případě, kdy xxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx poskytovat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x); Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 x 3.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů xx xxx xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx kárné xxxxxxxx xxxxxxxxx zákazu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§35q xxxx. 2), je xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření,

d) xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byla xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx; úřední ověření xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evropský xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx předsedovi Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komory x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx zapsán xx xxxxxxx xxxxxxxx (§5b), xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx jeho oprávnění xxxxx §35na.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx vyškrtne

a) xxxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1,

x) xxxxxxx-xx xxxx oprávnění xxxxxxxxxx x domovském státě xxxxxx služby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2, nebo

c) x xxxxxx xxxxxxxxx x §7b odst. 1 xxxx. e) x x) x x §8 xxxx. 1 xxxx. b) xx x).

(9) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §8b xxxx. 2, §9 odst. 4, §9a, 9b x §55 xxxx. 7. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §7b xxxx. 2 x §8 xxxx. 2 x 3.

(10) X pozastavení oprávnění xxxxxxxxx evropského xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, jakož x x jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Komora xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxx, xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx.

§35x

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx pro usazeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x stavovských předpisů x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen používat xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx označení xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x); xxxx označení musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jazyku xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx jazyků domovského xxxxx. K tomuto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx advokát povinen xxxxxx odkaz xx xxxx zápis xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx evropský xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §35s, xxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx evropský xxxxxxx xx xxxxxxxx uvádět xx svému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě x x xxxxxx xxxxxx státech poskytuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx obdobné xxxxxxxx xxxx společnosti podle xxxxxx xxxxxx (§14 x 15).

(4) Usazený xxxxxxxx advokát xxxx xxx společníkem xxxxxxxx (§14) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§15) anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§15a).

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx advokát xx právo xxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxx xxxx být xxxxx xx xxxxxx Xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx evropského xxxxxxxx (§13) xx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Usazený xxxxxxxx advokát xx xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami uvedenými x §26.

(8) Ustanovení §27 xxxx. 4 x §30 xxxx. 2 xx použije x xxxxxxx vyškrtnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35xx

§35xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 219/2009 Sb.

Xxxxx třetí

Společná xxxxxxxxxx

§35x

Xxxxxxxx xxxxxxx je oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zastupování x řízení xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, x xx x x xxxx xxxxxxxxx, xxx zvláštní právní xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx řízení musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení může xxx xxx advokát.

§35o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2002 Xx. x účinností ode xxx, kdy vstoupila x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

§35p

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, x xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx být x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být jen xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx procesního xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx řešeny, (dále xxx "xxxxxxxxxx"); xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §35j odst. 2.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oznámit soudu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx vůči němu xxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, není oprávněn xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Nerozhodne-li xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx evropského xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, x kterých xx xxxxxxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) evropský xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx orgány.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xx 3, xxx jeho xxxxx odpovědnost (§35q xxxx. 1).

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

§35x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy xxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 3 písm. x) xx x) a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx až xxxx xxx. Xx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §35a xxxx. 3 x §35b xxxx. x).

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 228/2002 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

§35x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o skutečnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx evropskému xxxxxxxxxx xxxxx řízení.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spravedlnosti, xx Xxxxxx povinna xxxxxxxxxx bez xxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx senát xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx domovského xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 228/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNOST

§35s

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud

a) má xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x některém z xxxxxxxxxx států,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služby v xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxx podnikání xx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx obchodního rejstříku,

e) xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx evropskými xxxxxxxx.

(2) Xxxx statutární xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsán pouze xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx xxxx usazený xxxxxxxx advokát; ustanovení §15 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně.

(3) Zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxx, xxxxxxx evropské xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §15 xxxx. 4 x 8, §18 xxxx. 1, §19, 20, §22 xxxx. 1, §23, §24 xxxx. 2 xx 4, §25, 28 a 29 se xxxxxxx xxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právní poměry xxxxxxxxxx společností a xxxxxxxx.

§35x

(1) Každý společník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx svým xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx"), xxxx být xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x souvislosti x poskytováním právních xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx xxxxx §24a (xxxx xxx "pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti").

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx neomezeně xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx organizační xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx jako xxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společníka, xxxx xxx pojištěna xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx předložit Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx kopii xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx o xxxxxxxxx zahraniční společnosti"), x xx xx xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx společností, x xxxx vždy do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx předchází xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx Xxxxxx požádá.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35s odst. 1 písm. a) xx x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35s xxxx. 1 xxxx. x) xx c) x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx připojeny x xxxxxx xx xxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx do xxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx změn.

(5) Xxxxxx podá bez xxxxxxx soudu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §35s xxxx. 1 xxxx. x) až x) x e),

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxx xxxxxxxxx podle §35t xxxx. 1,

x) zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §35t xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §35t odst. 3.

§35u

Při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §35s x 35t xxxxxxx.

§35x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 219/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2009

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§36

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx zapsán x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Komorou.

§37

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xx xxxx svéprávný,

b) xxx xxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxx xxxxx

1. x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x České republice 20), nebo

2. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x zahraničí, xxxxx xx takové vzdělání x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx vzdělání xxxx uznáno podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 69), x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a rozsahem xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx získat v xxxxx právo xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) kdo xx bezúhonný,

d) komu xxxxxx xxxxxxx kárné xxxxxxxx vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xxxx xx něhož xx xxxxx, xxxx xx mu toto xxxxx opatření nebylo xxxxxxx, x

x) xxx xx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní dobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 62).

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, Xxxxxx xx xxxxxx xx seznamu advokátních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx písemné xxxxxxx, x xx xx xxx uvedenému x xxxx xxxxxxx; xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxx xxxxxx žádosti. Není-li xxxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx podání žádosti. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx zápisu, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx pomoci. Xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx používání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipienta xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokátního xxxxxxxxxxx. Xxx identifikační xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xx použije §5d xxxx. 3 x 4 xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Xxx,

x) xxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxx opatření,

b) kdo xxxxx Xxxxxx písemnou xxxxxx x vyškrtnutí xx seznamu advokátních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů uplynutím xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx doručena; úřední xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx písemnou xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx předsedovi Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komory x tuto xxxxxx xxxx ním xxxxxxxx,

x) xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx advokátů, xx vyškrtnut xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xxxx zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) kdo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx x) x x) xxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx podal Xxxxxx písemnou žádost x pozastavení xxxxxx xxxxxx xxxxx advokátního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx advokátního koncipienta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx žádost Xxxxxx xxxxxxxx; úřední ověření xxxxxxx xx nevyžaduje, xxxxx advokátní xxxxxxxxxx xxxxxx žádost xxxxxx xxxxxxxxxx Komory nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx ním xxxxxxxx. Komora může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientovi xxxxx právní xxxxx x důvodů uvedených x §9 odst. 2 x 3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx nebo xxx-xx xx xxxxxx trest xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x zákazu výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxxx koncipientů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §7b xxxx. 2, §8 xxxx. 3, §8b xxxx. 1 xxxx. x) až x) x §8b odst. 2, §9 xxxx. 4, §9a xxxx. 1 xxxx. a) x x) a §9a xxxx. 2 xxxx. x) a §9b xxxxxxx přiměřeně.

§38

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právní praxi, xxxxxx cílem je xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x osvojit xx zkušenosti xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx advokát, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nejméně jednoho xxxx; x odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podmínku prominout. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; ve xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; o xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx spolupracující xxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxxxx školitele a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx právní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx koncipient xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx absolvovat xxxxxxxxxx akce, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx stavovským xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; účast xx xxxxxx vzdělávacích xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxxxxx §16, 17, 17a, 21 a §29 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx koncipienta xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX

§40

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx se xxxxxx x Xxxxx x x xxxxxxxx x Xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx pro evropské xxxxxxxx a advokáty xx sídlem v xxxxxx xxxxxxxxx soudů x Xxxx x Xxxxxxx a pro xxxxxx xxxxxxxxx koncipienty.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx 63).

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Komora xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu.

§41

(1) Xxxxxx xx xxxx xxxxxx:

x) xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx radu,

e) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxx účastnit se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Zastoupení advokáta xx xxxxx jiným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx svolává xxxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx kalendářního xxxx od xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Představenstvo xxxx xxxxx též xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx kalendářních xxxxxx alespoň třetina xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx rada. Xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dvou měsíců; xxxxx tak xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx jednoho x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx bez xxxxxx xx xxxxx přítomných xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx x náhradníků xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxx odevzdaných jednotlivým xxxxxxxxxx advokáty, kteří xx volby zúčastnili; xx-xx xxx jeden xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx nutné, aby xxxxx xxxxxxxx získal xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx volby. X xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx hlasů advokátů, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx.

(6) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx; xxxx xx xxxxxx xxxx, který xx uveden x xxxxxxx příslušné xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§43

Xxxxx xxxxxxxx

x) volit x advokátů xxxxxx x tajnou xxxxxx xx xxxx čtyř xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx komise x xxxxxxxx kárné xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx sněm xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fond Xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxx fondy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1, popřípadě stanovit xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx náhrad xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx Komory, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zprávu o xxxxxxxx ostatních xxxxxx Xxxxxx,

x) rušit nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podle §44 odst. 3. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx osobám, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx (§49 xxxx. 2) x svůj xxxxxxx xxx,

x) schvalovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx věcech, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§44

Xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx jedenáct xxxxx x xxx xxxxxxxxxx; klesne-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx členy xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátů xxxxx §8 xxxx. 1 písm. x) x x),

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §37 xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx. x),

x) pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x c) xxxx §9 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 5 x xxxxxx xxxxxxxxx v §9 xxxx. 2 xxxx. x) x x) nebo §9 xxxx. 3,

x) zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §55 odst. 7,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25b xxxx. 1 a 2,

x) předběžném xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56a, x to xx základě návrhu xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xx svých xxxxx x odvolávat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x advokátů xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Komory xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Počet místopředsedů Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) přijímat xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx sněm xxxxxxxx schválení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx [§43 písm. i)], xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx nejbližší xxxx; xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxx,

x) hospodařit x xxxxxxxxxx sociálního xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx,

x) svolávat xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx"),

x) xxxxxxxxxx xx xx kárnému xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx publikační, dokumentační, xxxxxxxxxx a studijní xxxxxxx Komory,

j) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2003 Sb.,

k) činit xxxxxxx opatření xxxxxxxx x zajištění xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, jakož x xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud nepřísluší xxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jednou xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

§45

Předseda Xxxxxx

(1) Předseda Xxxxxx xxxxx jménem Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx rozhodovat

a) x xxxxxx advokáta xxxxx §18a xx 18c x x xxxxxxx xxxxxx advokáta xxxxx §18c odst. 7,

b) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1,

x) o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx §27 xxxx. 4,

x) x vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x), d) x §10 xxxx. 1,

x) o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §37 xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx. x), b), d) x x),

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxxx §9 odst. 1 a xxxx. 2 xxxx. x) x §10 xxxx. 1,

x) x pozastavení xxxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §37 xxxx. 5 x důvodu xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx podle §35m xxxx. 6,

i) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů podle §35m odst. 8,

x) x dalších věcech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x seznamu xxxxxxxxxxx koncipientů, x xxxxxxx sdružení, společností x xxxxxxxxxxxx společností x x xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů.

(4) Xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X době xxxx zasedáními xxxxxxxxxxxxxx xx předseda Komory xxxxxxxx činit i xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řádné xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Komory.

(2) Xxxxxxxxx xxxx má 70 xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx rada xxxx ze xxxxx xxxxx x odvolává xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx řád, i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rady. Xxxxxxxx kontrolní rady xx oprávněn vystupovat x xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx kárný xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx přísluší xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx Xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jinými xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x advokátními xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, evropští xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nim; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Komory x xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vzniklé x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx rada xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx řádem; xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx advokátů vyplývajících x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Kontrolní xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xx x obsahem xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx.

(7) Má-li xxxxxxxxx xxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx, vyjma xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3, xxxx xxxx xxxxxxxx představenstva, xxxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x rozporu s xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx jeho výkon xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx dvoutřetinovou xxxxxxxx xxxxx svých xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx sněmu x rozhodnutí podle §43 xxxx. x).

§47

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx řádem x kárném xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx 83 xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx ze xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxx, x místopředsedy kárné xxxxxx. Předseda kárné xxxxxx jmenuje x xxxxx xxxxx komise xxxxx xxxxxxx senátů (§33 xxxx. 1).

§47x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx kárná komise xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem a xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx komise xx 11 členů.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx, který dosáhl xxxx 40 xxx x byl xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx kárné xxxxxx xx dobu nejméně 3 let.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx svých členů x odvolává xxxxxxxx xxxxxxxx kárné xxxxxx, x xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxx, i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx odvolací xxxxx komise jmenuje x xxxxx odvolací xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§35 xxxx. 2).

§47x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 219/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2009

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxx

§48

Xxxxxx x xxxxxxxx Komory jsou xxxxxx; xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x náhrada xx xxxxxx xxxx.

§49

(1) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxx stavovské xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx orgánů Xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx volební xxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

§49x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx ně zkoušky xxxxxxxxx podle xxxxxx x mediaci.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxx zkoušky x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ve výši 5&xxxx;000 Kč xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx. Poplatek xx xxxxxxx Komory.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxx zapsán xx seznamu xxxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxxxxx oznámit xx 1 týdne Komoře; Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxx seznamu xxxxxxxxxx advokátů. Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx zapsán xx xxxxxxx xxxxxxxxx, zaznamená Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx.

§49b

(1) Xxxxxxx mediátor, xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Kárným proviněním xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaviněné porušení xxxxxxxxxx stanovených mediátorovi xxxxxxx o xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx mediátorovi, xxxxx xx advokátem, lze xx kárné provinění xxxxxx

x) napomenutí,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx 6 xxxxxx xx 5 xxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lze xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx xx xxxx stonásobku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X uložení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) je Xxxxxx xxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Pro xxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§49x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 202/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

§50

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jejími xxxxxx.

(2) Xx-xx ministr xxxxxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx x xxxxxxx se xxxxxxx, xx oprávněn podat xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx soudem.

§51

(1) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxxxxx předpisem xx předchozím xxxxxxxxx Xxxxxx kárný xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vystupovat x xxxxxx řízení podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxxxxxx xxxx evropských xxxxxxxx.

§52

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předpisem xx předchozím xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxx zkušební xxxxxx Xxxxxx, a xx nejméně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxx x jednu třetinu xxxxxx členů na xxxxx Nejvyššího soudu.

§52x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů xxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x).

§52x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 228/2002 Xx. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

§52x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohled xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25a x xxx xxxxxxxx advokátů podle §25c.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxx xxx rozhodovací xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §18a x 18b x xxx rozhodovací činností Xxxxxx podle §18c, xxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxxxx a v xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxx státního dohledu xxxxx xxxxxxxx 2 xx Komora povinna xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami podle §18a xx 18c, xx povinna xxxxxxxx xxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§52x

Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti po xxxxxxxxxx vyjádření Komory xxxx vyhlášku k xxxxxxxxx §5d xxxx. 1, §35m xxxx. 3 x §37 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§52x

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nabízí poskytnutí xxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxx osobou oprávněnou x xxxxxx poskytování xxxxx §2 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx opakovaně x xx úplatu, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx", ačkoli xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxx používání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx x xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx, za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. b) xxxxxx xx 3 000 000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxxxx xx 200 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) lze xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§53

(1) Xxxxxxxxx předpisy xxxxxxxx otázky svěřené xxx tímto xxxxxxx; xxxx se jimi xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx o jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx plateb xxxxxxxx x xxxxxxxxx evropských xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1,

x) pravidla xxxxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx advokacie,

f) xxxxxxxxxxx x poskytování právních xxxxxx advokáty, popřípadě xxxxxxxxxxx koncipienty,

g) xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x povinnostech advokátů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxxx xxxxxxx, xxxxx práv x xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxx §55,

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx koncipientů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx advokacie,

j) povinnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xx 18c.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx stavovské xxxxxxxx xx Xxxxxxxx; xx den xxxxxxxxx xx xxxxxxxx den xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Věstníku xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx předpis xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx vyhlášen xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx advokáty xxxxxxxx dnem po xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx předpisy uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x umožnění xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Ustanovení §50 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx.

§54

(1) Advokátní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řádu Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxxxx výkladu a xxxxxxx právních předpisů xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Advokátní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx způsobilosti xx xxxxxxx znalosti uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx skutečnosti, že xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx již v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx splnil podmínky x xxxx, xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx označením xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(3) Uznávací xxxxxxxx xx ověřují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x základní xxxxxxxx x xxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Uznávací xxxxxxx xxx vykonat x v xxxxxxxx x xxxxxx jazyků xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx styku.

(4) Advokátní xxxxxxx, xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx a x Brně, xxxxxxxxx x v jiném xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx o advokátní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zkoušce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx (§52 xxxx. 1).

Řízení

§55

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx v §44 xxxx. 3, §45 xxxx. 2 a x §46 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx 64), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Ustanovení §10 x 11, 13, 5863, §71 xxxx. 3 xx 5, §73 xxxx. 1, §80 xx 100, 103 xx 129, 134 xx 139, 141 xx 152 x 178 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nepoužijí.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxx pouze xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx účastníka řízení xxxx xxx ustanoven xxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx, jakož i xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x §33 xxxx. 6.

(4) X řízení xx xxxxxx, x xxxxx přísluší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§44 odst. 3), xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x poučení x xxxxxxxx podat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 50); xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx třeba, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(6) Doručené xxxxxxxxxx Xxxxxx xx x xxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a), pokud xx další trvání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx advokáta, k xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxxx xx významu xxxx xx stalo xxxx xxxxxxxxxx nepřiměřeně přísným; xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 65).

(8) Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x z xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) pozastaven, x ve věci xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx tomto xxxxxxxxxx xxxxxx, byla ohrožena xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx advokacie xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx stíhání xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx podkladem xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů 59).

§55x

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx v §18a xx 18c xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §13, §15 xxxx. 4, §18, 35, §36 odst. 3, §37 odst. 3, §41, §45 odst. 2, §47, 49, §51 xxxx. 2, §8093, §100 xx 129, §131, 133, §137 xx 139, §152 x 178 xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x poučení o xxxxxxxx podat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §18a18c se nelze xxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx bylo oznámeno, xx x xxxxxx xxxx.

(4) Při xxxxxx xxxxxxxx podle §18a xxxx 18b xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx se §18 xxxx. 2 a §18a a 18c xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx §18a nemůže být xxxxxxxxx osoba.

§55x

Xxx,

x) xxx nebyl xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zapsán xx seznamu xxxxxxxx, xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů,

b) xxxx nebyly ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx osvědčení o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx advokáta, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx evropského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx nebylo xx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušku, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uznávací xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx umožněno xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxx xxxxx ve xxxxx stanovené tímto xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §55c xxxx. 1 xxxx. x) nebo d),

f) x němž xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x seznamu advokátů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §55c xxxx. 1 xxxx. x) nebo x),

xx xxxxxxxx obrátit xx xx soud, xxx o xxxx xxxxx rozhodl.

(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §30 xxxx. 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

§55x

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx advokátních koncipientů xxxx v seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx vyznačení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů,

b) xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx, xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) další skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) ve Věstníku.

§55x

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxx může v xxxxx Xxxxxx nahlédnout x pořizovat xx x xxxx výpisy.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů a xxxxxx xxxxxxxxxx advokátů xxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození,

c) adresu xxxxxxxx a xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx §5g x §27 odst. 2, osvědčení o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační průkaz xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáta x identifikační xxxxxx xxxxxxxxxxx koncipienta, xxxxxxxxx x zápisu do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x výpisy xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§55x

(1) Xxxxxxxxxx určené xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doručuje Xxxxxx xx xxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §14 xxxx. 4 xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx hostujícímu evropskému xxxxxxxxxx doručuje Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §35j odst. 1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientovi doručuje Xxxxxx do xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pracovním poměru; xx-xx xxxxxxxxx koncipient x xxxxxxxxx xxxxxx xx společnosti (§15), xxxxxxxx Xxxxxx písemnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxx společnosti xxxx xx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x), xxxxx žaloba, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kárného xxxxxx x jednání, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, o xxxxx to xxxxxxx xxxxx řád, xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx §55, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, kterým Komora xxxxxxx xxxx zrušila xxx xxxxxxxxxx poté, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 50), se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx místa xxxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx §20 xxxx. 6 x §24 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx 64).

(4) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxx koncipient xxxx usazený xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx §55 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxx tomuto xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx odstavci xxxx xxxxxxx ustanovení §35j xxxx. 1 xxxx xxxxx.

Xxxxxx cizího xxxxxxx xxxxxxxxx

§56

(1) Advokát xx xxxxxxxx spravovat cizí xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxx x listin xx úschovy za xxxxxx xxxxxx vydání xxxxxx xxxxxx x xxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 67).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx druhé xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 32) xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §21 xxxxxxx skutečností, x nichž xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce; ustanovení xxxxxxxxxx právního předpisu 68) x povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nejsou xxxxxxx.

§56x

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx správy xx xxxxxxx povinen xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x banky xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx správě xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx x správě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předložených xxxxxxx, plnou xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx listiny xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx správy.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxx x listin xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ustanovení xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx obdobně.

(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§56b

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rady xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx za to, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §56a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisem, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu rozhodne x předběžném xxxxxxxxxxx xxxxxx této činnosti, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §56a porušil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx představenstva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxx

x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx majetku dočasně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku xxxxx §56a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxx.

§56x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 258/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.9.2017

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§57

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx advokáty xxxxx xxxxxx xxxxxx; Xxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx žádosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx advokáty xxxxx xxxxxx xxxxxx; Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx advokátů xxx xxxxxxx.

§58

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxx koncipientů xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stávají xxxxxxxxxxx koncipienty xxxxx xxxxxx xxxxxx; Komora xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xxx žádosti.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; Xxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxx advokátních koncipientů xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipienty x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx praxi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§59

(1) Advokátní xxxxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních předpisů xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Zkouška xxxxxxxxxx xxxxxxxx složená xx dne účinnosti xxxxxx zákona podle xxxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1992 xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx č. 132/1990 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zkoušku xxxxx xxxxxx zákona.

§60

§60 zrušen právním xxxxxxxxx č. 79/2006 Sb.

§61

Za xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) x §37 odst. 1 xxxx. x) xx považuje též xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§62

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx komerčních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x) x §8 xxxx. 1 písm x).

(2) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx žalobce xxxxx xxxxx předseda kontrolní xxxx, x xx xx xxxxxxx stanovených x podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

§63

Xxxxx toho, xxx xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx zapsán xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyškrtnut xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právníka, xxxxxxx xx xxxxxxx u xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx dotčeno.

§64

Do dob xxxx xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x), §7, §8 xxxx. 2 x §37 xxxx. 2 xx započítávají xxxx nebo xxxxx, xxxxx počaly xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dosavadních předpisů.

§65

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komory x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx komerčních xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x popřípadě x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

(3) Xx xxx konání xxxxxxx xxxxx (§68) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem i xxxxxxxxx sněmu xxxxx §43 xxxx. x) xx x).

§66

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx působnost kontrolní xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx advokátní komory x xxxxx dozorčí xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx rada xxxxxxx v odstavci 1 xxxxx xx xxxxx xxxxx předsedu x popřípadě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§67

(1) Do zvolení xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx působnost xxxxx xxxxxx složená z xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komory x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Komory xxxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 zvolí ze xxxxx xxxxx xxxxxxxx x popřípadě x xxxxxxxxxxxxx xxxxx komise.

§68

Xxxxxxxxxxxxxx uvedené x §65 svolá xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

§69

Xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx komory xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 128/1990 Sb., x xxxxxxxxx, x Xxxxxx xxxxxxxxxx právníků xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 209/1990 Sb., o xxxxxxxxxx právnících x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx Komoru.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§70

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb vzniklá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 11) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx (členové) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvu xxxx stanovy x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx xx šesti xxxxxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x téže xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §764 xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§71

Xxxxxxx xx:

1. xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 128/1990 Sb., o advokacii,

2. xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 209/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pomoci jimi xxxxxxxxxxx.

§72

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.

Xxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. r.

Čl. XXX

1. Žádosti x zápis do xxxxxxx advokátů nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a žádosti x xxxxxxxx advokátní xxxx uznávací zkoušky xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx projednají xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx zahájené xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx dosavadních předpisů; xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona lze xxxxxx xxxxx, xxxxx xx to xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx účinností tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xx xxxx, xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx hledí, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx by mu xxxx kárné xxxxxxxx xxxxxx uloženo, x xx dnem, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tímto kárným xxxxxxxxx stanovená.

5. Na xxxxxxxx nebo advokátního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx napomenutí xxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx provinění, popřípadě xxxx by mu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx dnem, kdy xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx xxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxxx, kterým bylo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx xx formě xxxxxx, se provede xxxxx tohoto zákona; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx zahájeném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx kárného xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx koncipienta, kterému xxxx x xxxxxx xxxxxx zahájeném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx, jako xx xx xxxxxxxxxx kárného xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xx toto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, uplynula-li xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx.

7. Xxxx, xx xxxxxx xx advokát v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx, se xxx xxxxx rozhodování x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx vykonávání xxxxxxxxx, xx pro xxxxx rozhodování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxxx, xx advokátovi xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx že xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Ten, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx jeho žádosti, xx vyškrtnut xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tohoto xxxxxx.

11. Xxxxxxx práv x povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx právních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxx xxxxxxxx přijaté Xxxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpis Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx spravedlnosti xxxxx xxxxx na xxxx přezkoumání xxxxxx xxxxxx xxx dotčena.

13. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu x oblasti xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1999 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 5.10.1999

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X nový zápis xx seznamu xxxxxxxx xxxxx §5f xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx zapsán xx seznamu xxxxxxxx xx složení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. K xxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátů xxxxx §7b odst. 1 xxxx. x) xx základě žádosti, xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4 xxxx. b) xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx došla Xxxxx xxxxxxxxx komoře xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy.

4. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx orgán Xxxxx xxxxxxxxx komory xxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx.

5. Zkušební xxxxxx xxx advokátní a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx považuje za xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 85/1996 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 228/2002 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 30 xxx xx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxx a přísedící, xxxxx byli jmenováni xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx přísedícího xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx čekatelů, xxxxxxx xxxxxxxx poměr xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. X xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 192/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

Čl. X

1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx úprava doručování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx úkonů, xxxxx x xxxxxx nastaly xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x doručení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

3. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx x titulu xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 555/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 s výjimkou xxxx 3, xxxxx xxxxxx účinnosti 9.11.2004

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x části xxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx členů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 205/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2005

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx posuzování xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx Česká xxxxxxxxx komora xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx lze xxxxx x x xxxxxx xxxxxx zahájeném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxx xxxxxxx roku, xxxxxxxxx x §55 xxxx. 7 xxxxxx x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx i doba, xxxxx xxxxxx běžet xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxx advokátní komora xxxx rozhodnout xxxxx §55 xxxx. 8 xxxxxx x. 85/1996 Xx., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nebyl výkon xxxxxxxxx pozastaven, pouze x xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátních koncipientů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a advokátním xxxxxxxxxxxx, kteří jsou xx dni účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx x seznamu advokátů xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, identifikační průkaz xxxxxxxx, identifikační průkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; Xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx takového xxxxxxxxxxxxxxx průkazu poplatek, x xx xxxxxxx xxxxxxx 1 000 Kč.

3. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průkazu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praxe xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Do zvolení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v kárném xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 zákona x. 85/1996 Xx., x advokacii, xx xxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxx senát xxxx xxxxxxx odvolací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx senátu v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx zvolení xxxxxxxx kárné xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 219/2009 Xx. s účinností xx 1.9.2009

Xx. XXVI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx pojištěn xxxxx §24a, 24b nebo 35t xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx, společnost x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, usazený xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ručí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x zahraniční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ručící xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Povinnost xxxxxx osob xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxxx dotčena.

Čl. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxx dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 258/2017 Xx. x účinností od 1.9.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx bezúhonnosti skutečného xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x postavení obdobném xxxxxxxxx člena statutárního xxxxxx, xxxxx §15 xxxx. 1 zákona x. 85/1996 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx veřejná obchodní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným vykonávající xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 85/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 85/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

210/99 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 85/96 Sb., x xxxxxxxxx, x xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 5.10.99

120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2001

236/2001 Xx., xxxxx XX xx xxx 20.2.2001 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx části xxxxxxxxxx §46 xxxx. 4 zákona x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 25.7.2001

6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (zákon x soudech a xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.4.2002

228/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 85/96 Sb., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xxx dne, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004), x xxxxxxxx §5, 6, 7x, 8, 15, 22, 27, 35x, 37, 42, 44, 45, 50, 55, 56, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 4.6.2002 x x xxxxxxxx ustanovení §40, které xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2003

349/2002 Sb., xxxxx XX xx xxx 18.6.2002 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx správě xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.8.2002

192/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x státní správě xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 283/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2003

237/2004 Xx., xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x dani z xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zákony a xxxxxxxxx některá xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o přistoupení XX x EU (1.5.2004)

238/2004 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxx x xxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9.4.2004

x xxxxxxxxx xx 8.5.2004

284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2004 s xxxxxxxx §25x, 25x, 40 x 54, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2005

555/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 150/2002 Xx., soudní xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 549/91 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 85/96 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 9.11.2004

205/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/63 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 85/96 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2005 s xxxxxxxx §33, 41, 42, 43 a xx. XXX, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 27.5.2005

79/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

201/2006 Xx., xxxxx znění xxxxxx č. 85/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 67/2006

312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx přijetím

s účinností xx 1.1.2008

254/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností od 1.9.2008

314/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 6/2002 Xx., x soudech, soudcích, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx soudů x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (xxxxx x soudech a xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 7/2002 Xx., x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 349/99 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 283/93 Sb., x xxxxxxx zastupitelství, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

219/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností od 1.9.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

317/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 85/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 97/2009

214/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 85/96 Sb., x xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2011

193/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

202/2012 Xx., o mediaci x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

258/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 85/1996 Xx., o xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád) a x xxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2018

94/2018 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx hrách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021)

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2022

177/2022 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x tvorbě xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv (xxxxx o Sbírce xxxxxx a mezinárodních xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Zákon XXX č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
Xxxxx č. 237/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx ČNR č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x o Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Zákon č. 120/2001 Sb., x soudních exekutorech x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
2) §167 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) §35 xxxx. 1 trestního xxxx.
§25 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§31 xxxx. 1 xxxxxx č. 182/1993 Sb., o Xxxxxxxx xxxxx.
5) Nařízení xxxxx ČSFR x. 53/1992 Sb., x xxxxxxxxx mzdě, xx xxxxx nařízení xxxxx XX x. 615/1992 Xx. a xxxxxxxx xxxxx x. 303/1995 Xx.
6) §24 x 25 zákona x. 71/1967 Xx., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
7) §250l xx 250s občanského xxxxxxxx řádu.
8) §247 xx 250k občanského xxxxxxxx xxxx.
9) Xxxx. §13 odst. 1 xxxx. d) xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §70 odst. 3 xxxxxxxxxx zákoníku, §15 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 111/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, §8 x §50 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 328/1991 Xx., x konkurzu x vyrovnání, §28 x 29 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxxx č. 39/1977 Sb., o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
11) Zákon č. 455/1991 Sb.
12) §27 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §2 xxxx. 3 obchodního xxxxxxxx.
14) §829 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §91 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §89 xxxxxxxxxx zákoníku.
18) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
19) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) §46 xxxxxx č. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) §49 x 50 zákona x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxxxxxx §35 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, §24 x 25 občanského xxxxxxxx xxxx.
23) §175e xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
24) Xxxxxxxx xxxxx č. 303/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) Zákon č. 36/1967 Sb., x znalcích x tlumočnících, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §274 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
27) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
28) §250l xx 250s xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
29) §247 xx 250k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
30) §24 x 25 správního xxxx.
31) §8 xxxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Xxxxxxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §70 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §9 xxxx. 3 zákona x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx podniku, xx xxxxx xxxxxx x. 103/2001 Xx., §50 odst. 3 x 4 xxxxxx x. 328/1991 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §28 a 29 zákona x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) §8 xxxx. 8 zákona x. 328/1991 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 235/2004 Sb., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
35) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxxxxxx §187 xxxx. 1 x §191b xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §91 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
37) §78 xxxx. 1 xxxx. x) obchodního xxxxxxxx.
38) §56 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §105 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
40) §68 xxxx. 6 obchodního xxxxxxxx.
41) §116 xxxx. 2 x 3 obchodního zákoníku.
42) §28 xxxx. 2 písm. x) a x) xxxxxxxxxx zákoníku.
43) Xxxxxxxxx §35 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, §24 x 25 občanského xxxxxxxx xxxx, §35 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, §2931 xxxxxx o Ústavním xxxxx.
45) §61 xxxx. 2 a 3 obchodního xxxxxxxx.
46) §86 x 87, §93 xxxx. 1, §106 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Zákon č. 65/1965 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
48) §172 x násl. xxxxxxxx xxxxx.
49) Xxxxxxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, §35 xxxx. 8 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, §33 xxxxxxxxx řádu.
50) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
51) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) Zákon č. 1/1992 Sb., o xxxx, xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) Zákon č. 235/2004 Sb., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) §835 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §86 x 87, §93 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) §68 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) §38i xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §10 xxxxxx x. 37/2004 Xx., x pojistné xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojistné xxxxxxx).
59) §274 xxxx. i) xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
§40 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční xxx) a o xxxxx dalších zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
60) Xxxxxxxx Xxxx č. 77/249/EHS xx dne 22. března 1997 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx volného pohybu xxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 98/5/ES ze xxx 16. xxxxx 1998 x xxxxxxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx než x xxx, ve kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
62) §83a xxxx. 1 x 5 zákoníku xxxxx.
63) §1 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
64) Zákon č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
65) §62 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx.
66) Zákon č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) §36 xx 40 xxxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 296/2007 Xx.
68) Zákon č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) §89 xxxxxx č. 111/1998 Xx.
70) §309 xxxx. 4 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx zákon).
71) §36 xxxx. x) a x) obchodního xxxxxxxx.
72) Zákon č. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
73) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.