Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2019 do 31.12.2021.


Zákon o advokacii
85/96 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení §1 §2 §2a §3

ČÁST II. Advokát

HLAVA 1. Předpoklady pro výkon advokacie §4 §5 §5a §5b §5c §5d §5e §5f §5g §6 §7

Vyškrnutí ze seznamu advokátů §7a §7b §8

Pozastavení výkonu advokacie §8a §8b §9 §9a §9b §10

HLAVA 2. Způsob výkonu advokacie §11 §12 §13

Společný výkon advokacie

Sdružení §14

Společnost §15

Výkon advokacie v pracovním poměru §15a §15b §15c §15d

Trvalá spolupráce mezi advokáty §15e §15f

HLAVA 3. Práva a povinnosti advokátů §16 §17 §17a §18 §18a §18b §18c §18d §19 §20 §21 §22 §23 §23a §24 §24a §24b §24c §25 §25a §25b §25c §26 §27 §28 §29 §30 §31

HLAVA 4. Kárná odpovědnost a kárné řízení §32 §33 §33a §34 §34a §34b §34c §34d §34e §35 §35a §35b §35c §35d §35e

ČÁST III. Evropský advokát

HLAVA 1. Hostující evropský advokát §35f §35g §35h §35i §35j §35k

HLAVA 2. Usazený evropský advokát §35l §35m §35n §35na

HLAVA 3. Společná ustanovení §35o §35p

Kárná odpovědnost a kárné řízení §35q §35r

ČÁST IV. Zahraniční společnost §35s §35t §35u

ČÁST V. Advokátní koncipient §36 §37 §38 §39

ČÁST VI. Komora §40 §41

Sněm §42 §43

Představenstvo §44

Předseda Komory §45

Kontrolní rada §46

Kárná komise §47

Odvolací kárná komise §47a

Společná ustanovení o orgánech Komory §48 §49

ČÁST VII. Činnost komory v oblasti mediace §49a §49b

ČÁST VIII. Působnost Ministerstva spravedlnosti §50 §51 §52 §52a §52b §52c

ČÁST IX. Přestupky §52d

ČÁST X. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Společná ustanovení §53 §54

Řízení §55 §55a §55b §55c §55d §55e

Správa cizího majetku advokátem §56 §56a §56b

Přechodná ustanovení §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67 §68 §69

Závěrečná ustanovení §70 §71 §72

č. 210/1999 Sb. - Čl. III

č. 228/2002 Sb. - Čl. II

č. 192/2003 Sb. - Čl. X

č. 555/2004 Sb. - Čl. V

č. 205/2005 Sb. - Čl. III

č. 79/2006 Sb. - Čl. II

č. 219/2009 Sb. - Čl. II

č. 303/2013 Sb. - Čl. XXVI

č. 258/2017 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu - č. 236/2001 Sb., č. 349/2002 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x poskytování právních xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx advokacie").

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí zastupování x xxxxxx xxxx xxxxx x jinými xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx věcech, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sepisování xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x další xxxxx xxxxxx pomoci, xxxx-xx vykonávány xxxxxxxxx x za úplatu. Xxxxxxxxxxxx právních xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 36), xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) Právní xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x způsobem v xxx xxxxxxxx

x) advokáti,

b) xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, smluvního státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx"), xxxxx jsou státními xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x jsou v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx usazeni, x

2. x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx profesním označením xxxxxxxxxx státu, které xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx

(xxxx xxx "evropský xxxxxxx").

(2) Ustanovením xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) notářů, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x daňových poradců, 1) xxxxxxxxx dalších xxxx, xxxx zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služby,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx družstva xxxx xxxxxxxxxxx ozbrojených xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx osobě, k xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx poměru, pokud xx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poměru.

§2a

Každý xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx ustanovení §18 xx 18c a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx nezávislý; xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx (§5a xxxx. 2).

XXXX DRUHÁ

ADVOKÁT

Hlava xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx

§4

Xxxxxxxxx xx ten, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vedeném Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx").

§5

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xx plně xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxx

1. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxx xx vysoké xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx 20), xxxx

2. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x zahraničí, xxxxx xx xxxxxx vzdělání x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenému v xxxx 1 xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána, xxxxx xxxxx xxxxxx vzdělání xxxx uznáno xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 69), x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x oboru xxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx tří xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx koncipient,

d) xxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxxxx xx seznamu advokátů xxxx xx něhož xx xxxxx, xxxx xx mu xxxx xxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7b xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx uplynula-li xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, a insolvenční xxxxxx xxxx v xxxx době pravomocně xxxxxxxx 70),

g) xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xx Xxxxxx xxxx x xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x domovských států,

2. x xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx osobě xxxxx §15 xxxx. 1 (xxxx jen "společnost"), xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx §35s xxxx. 1 (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

3. xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 Kč, x

x) xxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x) složil xx xxxxx předsedy Xxxxxx tento xxxx: "Xxxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxx ctít xxxxx a xxxxx xxxxxxxx advokáta x xxxxxxx lidská xxxxx. Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx."

(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx koncipienta xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx advokacie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§38); dovolená xxxxxxx x době xxxxxx xxxx praxe xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx čtyř xxxxx x každém xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xx jeho straně xxxx x důvodu xxxxxxxx nepřítomnosti x xxxxx, započítávají se xx tyto doby xx xxxx xxxxxx xxxxx nejvýše v xxxxxxx 70 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx trvání.

§5x

(1) Komora xxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5 odst. 1 xxxx. a) x x) xx x) a i) x

x) xxxxxxx, xx xx oprávněn poskytovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §3 x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx slučitelných x tímto xxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§54 odst. 3).

(2) Xxxxxxx, který xxx zapsán xx xxxxxxx advokátů xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx práva xxxxx, x němž xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb, x x oblasti xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx do seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 1 písm. x) x d) xx g) x x)) x který xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx podstatnějších xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx advokát (§35l xxxx. 1) xx xxxx alespoň xxx let,

b) xxxxxx xxxxxx xxxxx písmena x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx žadatel x xxxxx xx xxxxxxx advokátů, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předsedou Xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx složení slibu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x některém x xxxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx x) x x) x xxxxx

x) xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx profesního xxxxxxxx x xxxxx stanovené x xxxxx státě x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§54 xxxx. 2).

§5x

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx týdne po xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, xxxxxxxxxxx a způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis; prováděcí xxxxxx předpis může xxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právních služeb xxxxx §5a xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx průkazem podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx právních služeb.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průkazu xxxx Komora xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatek, x to xxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;000 Xx.

(4) Xxx, xxx xxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7b xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxx advokátů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vrácení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x §5d xxxx. 1.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx správcem registru xxxxx xxxxxx zákona 73); xx neplatí, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx advokátovi xxxxxxxxxxxxx číslo osoby xxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5a, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx §5c, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ustanoveních.

§5g

Tomu, kdo prokáže xxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxx advokátů xxxxx §5 xxxx. 1 písm. b), x) x h).

§6

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx zkouška, jednotná xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x advokátní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zkouška x xxxxxxxxxxx zkouška; Xxxxxx xxxx uznat i xxxxx xxxxxxxx zkoušku x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxx xxxxxxxxxxx koncipienta xx xxxxxxx xxx praxe xxxxxx, prokurátora, xxxxxxxx xxxxxxxx, státního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, právního xxxxxxxx prokuratury, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x exekutorského xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, asistenta xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxxx soudu xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxx zaměstnance Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 písm. x), a xxxxx xx samostatně podílí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zaměstnance Xxxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx před xxxxx, rozhodci nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx orgány ve xxxxxx uvedených x §16 odst. 2 xxxxxx x. 201/2002 Xx., x Xxxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx majetkových; Xxxxxx může uznat xx xxxxxx praxi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxx praxi.

(3) Xxxxx odbornou zkoušku x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxx xx xxxxxxxxx zkoušku xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx seznamu xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx koncipienta xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx x xxxxx do seznamu xxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 Xx, (xxxx xxx "xxxxxxxx za zkoušku")

a) xxxxxxxxx xxxxxxx (§54 xxxx. 1) xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x) až x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§54 xxxx. 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x) až x) x v §5c xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx (§54 xxxx. 3) xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx splňuje podmínky xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx x) x x §5a odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxx vyrozumí xxxxxxxx x tom, xxx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Komora xxxxxx x xxxxxxx, kde xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx v §5a xx 5c. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx k pozdějšímu xxx uvedenému x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx slibu x xxxxx xxxx xxx xxxxxx; jinak Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx uznání jiné xxxxx xxxxx §6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5b odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Vyškrtnutí ze xxxxxxx xxxxxxxx

§7x

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátů:

a) xxxxxxx-xx některá xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §7b,

x) rozhodne-li x xxx Xxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §8 x 10.

§7a xxxxxx právním předpisem x. 210/1999 Xx. x účinností od 5.10.1999

§7b

(1) Ten,

a) xxx xxxxxx, je vyškrtnut xx xxxxxxx advokátů xx xxx xxxxx,

x) xxx byl xxxxxxxxx xx mrtvého, xx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx mrtvého,

c) kdo xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, je vyškrtnut xx xxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyškrtnutí xx xxxxxxx advokátů, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx moci rozhodnutí x uložení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je vyškrtnut xx seznamu xxxxxxxx xx dni právní xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) kdo xx společníkem xxxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx konkurs, je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx konkursu,

g) xxx xxxxx Komoře xxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx, opatřenou úředně xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx žádost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx podpisu xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxx před xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxx advokátů podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx měsíce poté, xx xx x xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx Komora xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jehož xx xxxxxx týká, xxx-xx x důvody xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až g); x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx písemně x záznamu xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xx známy.

§8

(1) Xx seznamu xxxxxxxx vyškrtne Xxxxxx xxxx,

x) xxx xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx x xxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx čin, než xx uveden x xxxxxxx b), xxxx xxx xxx za xxxxxxx xxx xxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx než nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ohrožuje důvěru x xxxxx výkon xxxxxxxxx,

x) xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx xx zaplacením xxxxxxxxx xx xxxxxxx Komory xxxx xxxx platby xxxxx §30 odst. 1 x xxxxxxxxx xxxx jinou platbu xxxxxxxxxx xxx do xxxxxxx měsíce xxxx, xx xxx k xxxx Komorou xxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx podle §30 xxxx. 1 xx xxxxxxx tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1 xx výši xxxxxxxxxxx xxxxxx pojistného xxxxxx x pojištění xxxxxxxx.

(2) X vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx roku xxx dne, xxx xx x nesplnění xxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x), x) xxxx x) anebo x §5a xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Komora x xxxxxxx advokátů xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx jednoho měsíce xxxx, xx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx vykonatelným.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

§8x

X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xx skutečností xxxxxxxxx x §8b,

x) xxxxxxxx-xx x tom Xxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §9 x 10.

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 210/1999 Xx. x účinností xx 5.10.1999

§8x

(1) Xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx pozastaven xxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx výkon advokacie xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dočasného xxxxxx xxxxxx advokacie [§32 xxxx. 3 xxxx. d)], je xxxxxxxxxx xxxxx advokacie xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) který xxx xxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx pozastaven xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto trestu. Xxxxxxxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) x x) xxx xxxx xxxxxxx,

x) kterému xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 21) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxx xxxx xxxxxxx,

x) který vykonává xxxxxxxxx v pracovním xxxxxx (§15a), xx xxxxxxxxxx xxxxx advokacie xxxx, kdy xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxx, kdy byl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společníků xxxxxxxxxxx nebo zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx zaměstnavatelem.

(2) Pozastavení xxxxxx advokacie podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxx x seznamu xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx se o xxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx Xxxxxx advokáta xxxxxxx vyrozumí.

§9

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx advokacie,

a) xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 1 xxxx. x) xxxx pracovního xxxxxx xxxxx §15a, xxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx jinou xxxxxxx neslučitelnou x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxxx měsíců xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx,

x) byla-li na xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx xxxx xxxxx xx potrestání xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx-xx xxxxx xxxx pro xxxxxx trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx řádný xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxx být x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxx, xxx nabude právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx trestní xxxxxx xxxxx,

x) xxxx-xx zahájeno xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, a xx nejdéle xx xxx, xxx nabude xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx,

x) bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx společníkem.

(3) Komora xxxx xx návrh xxxxxxx xxxxxxx (§46 xxxx. 3 x §51 odst. 2) xxxxxxxxxx xxxxx advokacie xxxxxxxxxx, xxxxx kterému xxxx zahájeno xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) skutečnosti xxxxxxxxxxxx tomu, že xx xxxxxxx dopustil xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) od zahájení xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxx xxx jeden xxx, protože xxxxxxx x xxxxxx řízení xxxx v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxxx xx straně xxxxx xxxxxxxxxx advokáta,

a xx xxxxxxx do xxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx toto xxxxx řízení končí.

(4) Xxxxxxxxxxx výkonu advokacie xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, nejpozději však xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie stalo xxxxxxxxxxxx.

§9a

(1) Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxx §56, xxxxx xxxxxxxxx jejich výkonu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx uvedených v §41 xxxx. 1 xxxx. b), x) xx f),

d) xxxxxxx xxxxxx být volen xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x §41 odst. 1 xxxx. b), x) xx f).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx advokáta xx sdružení xxxxx §14 xxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jinak,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §24a xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxx xxx x kárné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxx pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx.

§9x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaniká

a) xxxx, xxx pominula okolnost, xxxxx xxxx důvodem x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx b) xxxxx §9 odst. 3 xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx (§55 odst. 7),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx uvedeným x této xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Zánik xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, nejpozději však xx xxxxxxx měsíce xxxx, xx se x něm dozvěděla; x záznamu Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§10

(1) Dojde-li u xxxxxxxx, který xxx xxxxxx do seznamu xxxxxxxx xxxxx §5a, x pozastavení či xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx mu Xxxxxx xxxxx advokacie xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx jej xx xxxxxxx advokátů xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxx §5a, xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx advokáta xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5b, anebo byl-li xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx advokátů vyškrtnut, xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx, od něhož xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxx profesním xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. b) (xxxx xxx "příslušný xxxxx domovského státu").

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx §57 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx.

Hlava druhá

Způsob xxxxxx xxxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx"), xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxxx xxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15a.

(2) Xxxxxx vede xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§12

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx označení "xxxxxxx".

(2) Ze společného xxxxx sdružení xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx, xx se xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx advokacie.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxx 1 x společného xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx společnosti podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatků xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx právním xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §35s, xxxxxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxx xxxx xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx sídlo, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx advokacii xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx, xx jeho xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx podnikatele xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx.

(3) Sídlo advokáta, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Sídlem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§15a xxxx. 1) x xxxxxx advokátovi xxxx xx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

§14

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xx upraví xxxxxxxx xxxxxx písemnou xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx sdružení xxxxx xxx pouze xxxxxxxx x xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx účelu xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněni xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §15a; xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx. Xx-xx podle xxxxxxx rozhodovat o xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx jeden xxxx, xxxxxxxxx-xx smlouva jinak. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Advokáti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx sdružení, xxxx mít xxxxxxxx xxxxx; xxxxx-xx k xxxxxxxx této povinnosti, xxxxxxxxx účinky xxxxxxxx x xxxxx, když xxxxxxxxx určená některému xx xxxxxxxxxx sdružení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx společníkovi.

(4) Xxxxxxx, xxxxx je společníkem xxxxxxxx, xxxxxx ode xxx vzniku účasti xx xxx jejího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx samostatně, jako xxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx společník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v jiném xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx nepoužijí, xxxxxxxx-xx xx advokáti xx společném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxx

(1) Advokáti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxxxx je pouze xxxxx advokacie x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 68).

(2) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, použijí xx xxx společnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx zápisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku x xx xxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; oprávnění xxxxxxxx vykonávat do xx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx tím není xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, kteří xxxx společníky společnosti, xxxxxxxxxx advokacii xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx účet. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx 43), xxxxxxxxxx advokáti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx; xx samé xxxxx x v xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Jako xxxxxxxx xxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxx v souvislosti x poskytováním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykonávajícím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klientovi, xxxxx i xxxx xxxxxx osobám, xxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx (§24 xxxx. 2 x 3) x zvláštními xxxxxxxx předpisy.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pouze x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx společnosti může xxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx prokuristy xxxxxxxxxxx, xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21, xxxxx xx jedná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx společností.

(6) Xxxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx účast xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx; xxxxx dědice, který xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx vypořádacího podílu xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemůže xxx xxx vzniku xxxxxx do dne xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x likvidaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx sdružení, xxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§15a).

(9) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1, §19, 20, §22 xxxx. 1, §23, 25, 28 x 29 xx xxxxxxx xxx společnost xxxxxxxxx.

Výkon advokacie v xxxxxxxxx poměru

§15a

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pracovním xxxxxx x jinému xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x zahraniční xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx se pracovněprávní xxxxxx zaměstnaných xxxxxxxx xxxxxxxxx práce.

(3) Advokát xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; zaměstnaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx společně x xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx" xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx; jiných xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §12 xx xxxxxxxxxx advokát xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Zaměstnaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo s xxxxxxxxxx koncipientem [§37 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnávat další xxxxx.

(6) Xxx výkonu xxxxxxxxx postupuje zaměstnaný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §3 odst. 1 x §16 s xxx, xx xx xxxxxx povinen xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxx xxxxxx v rozporu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pokyny klienta.

§15x

(1) Zaměstnaný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x na xxxx xxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx advokacii x xxxxxxxx xxxxxx a xx účet xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx advokacie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) mají xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx před xxxxx xxxx jinými xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx jménem x na xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 79/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

§15x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxx §15a a 15b xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx je škodou xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů; zaměstnaný xxxxxxx za xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§15x

(1) V xxxxxxx, xx se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonával xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stane xxxxxxxxxxx advokátem, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedohodne-li xx xxxxxxx s xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxxx. Advokát xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx, xx se xxxxx xxxxxxxxxxx advokátem, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 15 dnů xxxxx xxxx vzniku xxxxxxxxxx poměru.

(2) Předmětem xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx újmy xxxxx §24 odst. 1, xxxxx x povinnost x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx klientem. Xx xxxxxxxxxxxxxx nepřecházejí také xxxxx povinnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvýhodněn xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx splnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx možno xx zaměstnavateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Trvalá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

§15x

(1) Advokát, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx advokacii xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx zahraniční xxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uzavře x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností (xxxx xxx "xxxxxxx x trvalé spolupráci"). Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx formu a xxxxx omezovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxx §3 xxxx. 1 x §16.

(2) Advokát, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx trvale xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx uzavře smlouvu x trvalé spolupráci xxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx souhlas.

(3) Xxxxxxxxxx §19 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxx advokát"), xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxx x jedním sdružením; xxxxxxxxxx §14 xxxx. 5 xxx xxxx xxxxxxx.

§15x

(1) Smlouva x xxxxxx spolupráci musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx případným xxxxxxxxx xxxxxxxxx spolupracujícímu advokátovi, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) ujednání, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxx spolupráci xxxx jménem nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx kterými xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jak x za xxxxxx xxxxxxxx xxxx jméno xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x trvalé xxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx upozornit.

(3) Na xxxxxxx smlouvy o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytování právních xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx nebo xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx ustanoven; ustanovení §16 xxxx. 1 xxx není dotčeno.

§15f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 219/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2009

Xxxxx třetí

Práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§16

(1) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxx x xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xx jeho xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vázán, xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x tom xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx; je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x jejich xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx nesnižoval důstojnost xxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx profesionální etiky x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x pravidla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.

§17a

(1) V trestním xxxxxx před soudem, x řízení xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Komora xx xxxxxxxxx na xxxxxxx provedeného výběrového xxxxxx xxxxx jednoho xxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oděvu.

§18

(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx ustanoven xxxx Xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxx 2 x §18a18c xxxxx; xxxxxxxxxx §19 tím xxxx xxxxxxx.

(2) Ten, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 49) x xxx xx nemůže xxxxxxxx poskytnutí právních xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), xx xxxxx, aby mu Xxxxxx na základě xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx §18c.

§18a

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxx xx xxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nepřesahuje xxxxxxxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx není xx xxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x), xx xxxxx xx xx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx pro xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx délce 30 xxxxx, nejvýše do xxxxxxxxx 120 minut xxxxx právní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx; do xxxxxxxxx xxxxxxx časového xxxxxx xx započítává xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxxxx xxxxxx porady.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že jeho xxxxxx odpovídají podmínkám xxx přiznání nároku xx xxxxxxxxxx právní xxxxxx podle odstavce 1, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx povinen xxxxx s podáním xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx výši 100 Xx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx nehradí:

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx průkazu XXX xxxx ZTP/P,

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pomoc x xxxxxx xxxxx,

x) osoby xxxxxx 15 let,

e) xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xx stupni XXX (xxxxx závislost) x XX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx zákona x xxxxxxxxxx službách, x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, které xxxx přiznaný příspěvek xx xxxx ve xxxxxx XXX (těžká xxxxxxxxx) x XX (xxxxx závislost) xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx.

(6) Komora xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx porady žadateli, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxx se xxxxxxxxxxxx x písemné xxxxx.

(7) Nevyhoví-li Komora xxxxxxx, vydá o xxx rozhodnutí.

§18a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 258/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

§18b

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx přijímacího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx Komora xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x takovém xxxxxxxx; §18a xxxx. 3 písm. x) x §18a xxxx. 6 se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podnět podle xxxxxxxx 1 lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

§18c

(1) Žadatel, xxxxx xxxxxxxx x majetkové xxxxxx xx odůvodňují, x xxxxx xxxx xx xxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služby, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x), má xxxxx, xxx xx Komora xxxxxx advokáta x xxxxxxxxxx xxxxxx služby. X téže věci xxxx xxx žadateli xxxxx Komorou xxxxxxx xxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxx-xx v xxxx xxxx dříve xxxxxx advokát xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx uvedených x §19, xxxx nastane-li xxxxxxx uvedená x §20 xxxx. 2.

(2) Xxxxxx x určení xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx, x xxx by xxxx xxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jej xx věci, v xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x).

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx státu xxxxx §23 xxxx. 3, je žadatel xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx pokusil xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx alespoň xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx musí xxx přiloženy doklady x výši příjmu xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxxxxx podání xxxxxxx, xxxxx x doklady x jeho majetkových xxxxxxxx. Podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzoru xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx příjmových x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxx, které xx žadatel xxxxxxx Xxxxxx sdělit, stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) X rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx Komora xxxxxx xxx, x xxx je advokát xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx může v xxxxxxxxxx o určení xxxxxxxx stanovit x xxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxxx za Xxxxxxx určených xxxxxxxx. Xx neplatí, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §19 xxxx jde-li x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxx bránění xxxxx, xxxx xxxxxxx-xx situace xxxxxxx x §20 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb bez xxxxxxx xxxxxxx vyrozumí xxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx Komorou xxxxxxxxxxx xxxxx moc xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k obhajobě xxxx, jemuž xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx, x trestním řízení xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx advokátem x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx určení advokáta xxxxx také xxxxx, xxxxxxxx během xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb tímto xxxxxxxxx x příslušné xxxx xxxxx xxxxxx, xx se příjmové x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx právních xxxxxx xxx neodůvodňují; xxxxxx advokáta Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx jinak xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxx ke xxxxxxx xxxx určení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx právech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx neplatí, xxxxx xxxxxx advokátovi xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxx xxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, má xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx služby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Změní-li xx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příjmové x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

§18x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

§18x

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxx §18a a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18c xxxx Xxxxxx xxxxxx žadatelů. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Do seznamu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x právní xxxxx, xxxxxxxxx údaje uvedené x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x údaje, x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx právní xxxxx poskytnuta. Xxxxx x žadatelích xxxx xxxxxxxxxx po dobu 3 let od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Komora seznam xxxxxxxx, xxxxx vyjádřili xxxxxxx x poskytováním xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xx 18c; xxx určování xxxxxxxx x takovému xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb dbá Xxxxxx xx xx, xxx advokáti byli xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x složitost věci, xx xxxxx mají xxx právní služby xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx určenému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx určit xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, určí Komora xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx §4.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xx 18c stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 258/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2018

§19

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx poskytnutí právních xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) x xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jinému, xxxxx xxxxx jsou x xxxxxxx se xxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxx jsou x xxxxxxx xx xxxxx xxxx, kdo x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx x xxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x nímž vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxx (§11 xxxx. 1), xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx jeho xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx advokát, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xx informace, xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx nebo x bývalém xxxxxxxxx, xxxxx toho, kdo x xxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xx zúčastnil advokát, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxx o poskytnutí xxxxxxxx služeb xxxx, xxxx v xxxxxxx xx zájmy xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) není xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2.

§20

(1) Advokát xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v §19.

(2) Advokát je xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx požádat x xxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ním x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx postupovat xxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxxxxx advokátem x xxx, xx xxxx pokyny xxxx x rozporu x xxxxxxx xxxx stavovským xxxxxxxxx, trvá xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pokynů.

(3) Advokát xx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vypovědět, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx právních služeb, xxxxxxx xxx o xx xxxxxxxxx požádán.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxx služeb vypovědět xxxxxxxx, a xx x xxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx dobu xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx případ xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx klienta; xxxxxxxxx doba xxxx xxxxx být xxxxx xxx tři xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx neučiní-li xxxxxx xxxx opatření, je xxxxxxx povinen po xxxx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx o poskytování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výpovědi xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxx x xxxxxx xxxxxx zanikla, xxxxx xxxxxxx neodkladné xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx právech nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx újmu. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§21

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním právních xxxxxx.

(2) Povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx klient x xx xxxx smrti xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx klienta; xx-xx xxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxx nástupci xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx formou x xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x řízení xxxx xxxxxx tak xxx učinit i xxxxx do xxxxxxxxx. X xxxx xx xxxx advokát xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx x okolností xxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nástupce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx.

(3) Xxxxxxx nemá xxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxxx k xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx povinna xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx advokát xxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, je-li předmětem xxxxxx xxxx mezi xxx x klientem xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; povinností mlčenlivosti xxxx advokát vázán xxx x řízení xxxxx §55, x xxxxxx o xxxxxx xxxxx rozhodnutí Komory xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 50), xxxxx x x xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx x §55b, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správě xxxx x poplatků; x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx advokát xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xx které právní xxxxxx poskytl xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx advokát xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx předsedou xxxxxxxxx xxxx provedením xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, zda došlo xx kárnému provinění (§33 xxxx. 3). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 10. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nemůže xxxxxxxxx při poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řádem xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx uložená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu. 2)

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 8 xx xxxxxxxx xxxxxxx x na

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx orgánů Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, jakož x xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se účastní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxx kárného xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přípravných xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§33 xxxx. 3).

(10) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k prověření, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx povinností mlčenlivosti xxxxx odstavce 9 x rozsahu nezbytném xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxx zaměstnanci nejsou xxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 2 xx 4, §35d x §35r xxxx. 1, 2 x 4.

§22

(1) Advokacie se xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx přiměřenou xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx advokát xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 52), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zaměstnavatel.

(3) Xxxxxx xxxxxx odměny x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx společně x xxxxxx advokáty (§11 xxxx. 1), xxxxxxxx x jejich xxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po předchozím xxxxxxxxx Komory xxxxxxxxx.

§23

(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx stát.

(2) Xxx-xx xxxxxxx určen Xxxxxxx xxxxx §18a xxxx 18b, xxxxx jeho xxxxxx stát. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čas x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §18c x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spočívající x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx orgány xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, hradí jeho xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxxx jinak. V xxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx určený podle §18c pouze xxxxx xx poskytnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 části xxxx xx středníkem se xxxxxxxxx.

(4) Hradí-li xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx spolu x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx zaslat xx xxxxx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xxxx od xxxxxxxx poskytování právních xxxxxx xxxxx §18c. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úplnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyúčtování x v xxxxxxx xxxxxxxxxx nesprávností vrátí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Žádost x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§23a

Je-li xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zahraniční společnost xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx společnosti k xxxxxx x k xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx 23 xxxxxx xxxxxx odpovídající xxxx xxxx, kterou jsou xxxxxxx advokát xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x náhrad xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu 53).

§24

(1) Advokát xxxxxxxx xxxxxxxxx xx újmu, xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx klientovi x xxxxx, byla-li újma xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zástupcem xxxx xxxxx xxxx zaměstnancem xxx zaměstnaným xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxxx xxxxxxx 48).

(2) Xxxxxxxx-xx advokát xxxxxxxxx xx společnosti xxxx x zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx i v xxxxxxx xxxxxxxx x §15b.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 zprostí, xxxxxxx-xx, xx újmě xxxxxxx být xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úsilí, které xxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxx x xxx xxxxxx vzniku xxxxxxx k xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx x xxxxxx solidární xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 tato společnost, x xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx k xxxx splnění x xxxxxx xxxxxx jako xxxx společník.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxx možné xxxx. Xxxxxxxxx limit xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxxx stavovským xxxxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx společnost xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx pojištěny xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx odpovídají podle §24 xxxx. 2 (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Minimální xxxxx pojistného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nejméně 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením omezeným, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx advokacie, xxxx xxxxxxx 10 000 000 Kč xx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, minimálně však 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx a 10 000 000 Xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx společníků xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx omezeným nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být pojistné xxxxxx z pojištění xxxxxxxxxxx zvýšeno tak, xxx xxxxxxxxxx minimálnímu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx společnosti xxxxx odstavce 2, x to xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nebo úředně xxxxxxx kopie pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě doklad xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušnou xxxxxx, xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx (xxxx jen "doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") xxxxxx xxx xxxxxxxxx x návrhu xx xxxxx společnosti xxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopií xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx předložit Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o pojištění xxxxxxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx společnosti vztahuje,

b) xx jednoho xxxxx xxx xxx, xxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, anebo

c) do xxxxxxx týdne xxx xxx, kdy x xx Xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxx-xx Komora, xx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3, xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx 40).

§24x

(1) Xxxxxx sjednává xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx sdružení, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 (dále xxx "hromadné xxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx zaplatit Xxxxxx pojistné x xxxxxxxxxx pojištění advokátů xx konce kalendářního xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx nechce xxx hromadného pojištění xxxxxxxx účasten, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ověřenou xxxxx pojistné xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xx je xxx xxxxxxxxx kalendářní rok xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx nižší, xxx xxxxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§25

(1) X poskytování xxxxxxxx služeb xx xxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxxx dokumentaci.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 nejsou xxxxxxx zvláštní předpisy x xxxxxxxxxx. 3)

§25x

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx listinu xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podpisu").

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx na xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x musí xxxxxxxxx

x) běžné číslo xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, bydliště, xxxxxxxxx místo xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx nebo, že xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datum a xxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxx o pravosti xxxxxxx xxxxxxxxx učiněno,

f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx podpis, x v případě xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx číslo podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx evidenční xxxxx xxxxx zápisu x seznamu advokátních xxxxxxxxxxx a jeho xxxxxx s xxxxxxxx "x xxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx prvním xxx učiněným xxxxxxxxxxx x pravosti xxxxxxx xxxx xxxxx podpisu, xxxxx xxxx xxx xxxxxx ověřen; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx prohlášením x xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx evidenci x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx knihy x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx Komora.

(5) Xxxxxxx xxxx xxx při xxxxxx prohlášení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonával xxxxxx xxxxx advokátního xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx; xxxxxxxxxx odstavce 3 xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použije obdobně.

(6) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x advokátního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavovský xxxxxxx.

§25x

(1) Advokát zapůjčí xxxxxxxxx xxxxxx knihy x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx svazku Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52b, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx nemůže podat xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxx pověřený xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx, že advokát xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx rady xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předběžné xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o pravosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisem.

(4) Xxxxxxxxxx představenstva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx

x) nebylo-li xxxxx xxxxxxxxxx, jemuž byla xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x pravosti xxxxxxx,

x) xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zadrženou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x pravosti xxxxxxx.

§25c

V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 72).

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 219/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2009

§26

(1) Xxxxxxx se x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx dát xxxxxxxxx xxxxx advokátem.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, 4) xxxx xxxxxxxx xxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§27

(1) Brání-li advokátovi, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx překážka xx vykonávání advokacie x xxxxxxx-xx jiné xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx chráněných xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx měsíce xxx dne, xxx xxxxxx překážka xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx (§26 xxxx. 1) x xxxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §29 xxxx. 2 xxx není xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxx s xxx, že xxxxx xxxxxxxxx případu xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx zástupci xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Komorou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xxx dne, xxx byl xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxx xx klientovi práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyplývající xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx. To xxxxx x v xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx založen xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Komora tento xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19 x 20 xx použijí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx určeného Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Předmětem přechodu xxxx a povinností xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx (§24 xxxx. 1), xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientem. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vyplývající x xxxxxxxxx smluvního xxxxxx xxxx advokátem x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bezdůvodně zvýhodněn xxxx znevýhodněn xxxxx xxxxx xx splnění xxxxxx povinností xxxxxx xxxxx xx zástupci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx advokacii xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxx advokáta xxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyškrtnutého xxxxxxxx; určený xxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx to xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x více xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavců 2 x 3, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, platí xxx přechod xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyškrtnutým ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx advokacii samostatně, xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jmenováním xxxxxxxx, xxxxxxxx té části xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx koncipient xxxx x zájmu cti x xxxxxxxx advokátního xxxxx xxxxxxx xxxx xxx, než xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx koncipientovi xxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx, xxxxxx smírčího xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx x účastníků xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx zpravidla xxxxxx předsedou Xxxxxx xxxx xxxxx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; jeho xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x smírčím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§29

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx oznámit Komoře xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx advokacie xxx xxxxx, způsob, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx x změny xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx.

(2) Advokát xx xxxxxxx oznámit Xxxxxx xx xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx mohly být xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie nebo x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx platit xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx [§43 xxxx. x)].

(2) Splatné dluhy xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nezanikají xxxxxxxxxxx xx seznamu advokátů; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §7b odst. 1 xxxx. a) xx x).

§31

Advokát xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx advokátního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na povolání xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x účast u xxxxxxxxx zkoušky.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

§32

(1) Xxxxxxx x advokátní xxxxxxxxxx xxxx kárně xxxxxxxxx za kárné xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx koncipientovi xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx lze xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kárných xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx,

x) veřejné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx minimální xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, 24)

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx advokacie xxxxxxx xx dobu xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx šesti xxxxxx xx xxx let, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činění prohlášení x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxxxx podle §56a xxxxxxx na xxxx xx šesti měsíců xx xxx let, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx této xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx za kárné xxxxxxxxx uložit některé x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) napomenutí,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 24)

d) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx x méně xxxxxxx xxxxxxxx povinností, lze xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx advokátovi nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx rovněž x xxxxxxx, xxxxxxx-xx kárně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx následků xxxxxxxx xxxxxxxxxx kárně xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx odnětí knihy x prohlášeních o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56a xxx uložit samostatně, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření.

(8) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úhrnný x xxxxxxxx trest a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx činu.

§33

(1) X xxx, xxx se advokát xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x o uložení xxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje x kárném xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46 xxxx. 3 a §51 odst. 2) xxxxxxxxx xxxxx senát xxxxxxx xx členů xxxxx xxxxxx Komory. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x advokát xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx obviněný").

(2) Xxxxx xxxxxx musí xxx podána xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxx, xxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx šestiměsíční xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byly xxxxxx přípravné úkony x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx provinění xxxxx; xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Má-li x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx advokáta xx xxxxxx s xxx provedením xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, zda došlo xx kárnému xxxxxxxxx; xxxxx pověřený xxxxxxx xx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx advokátů, xxxxxxxxx člena xxxxxxxxx xxxx podle §46 xxxx. 4 věty xxxxx.

(4) Xxxxx obviněný xxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zastoupen, xxxxxxxx xxxxx senát xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx brání xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx s ním.

(5) Xxxxx obviněný xx xxxxx vyjádřit se xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx; xx xxxxx xxxxx xx x navrhovat xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx.

(6) X kárném xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx účastníky, xxx xxxx se xxxxxxxxxx dostaví x xxxxxxxxx výpověď. Xxxx xxxx důkazy lze xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, které nelze xxxxx xxxxxxx, provede xx xxxxxxxx Xxxxxx x na xxxx xxxxxxx soud; soud xx povinen dožádání xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx důkazu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§33x

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx řízení vznikly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx účastník. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kárného xxxxxx x odvolacího xxxxxx, náklady xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx v rozhodnutí, xxxxxx xx kárné xxxxxx končí, že xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kárného xxxxxxxxx, xxxxxx současně x xxxxxxxxxx kárně obviněného x xxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx jednorázovou částkou xxxxxxxxxx x přiměřené xxxx stavovským xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx nahradí xxxxxxxx xxxxxx výdaje a xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx do xxx dnů xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx; x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x poskytování xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy. 25)

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1999 Xx. x účinností xx 5.10.1999

§34

(1) Xxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stav x době, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxx je xx xxx kárně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx x opravném xxxxxxxxxx, x xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx x §33a xxxx. 2 xxxxxxxx písemné vyhotovení xxxxxxxxxx x výrok xxxxxxxxxx povinnost k xxxxxxx nákladů kárného xxxxxx.

(3) Doručené xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, je x xxxxxx xxxx x xx vykonatelné, xxxxx-xx x případ xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx řádem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx uložena xxxxxx, xx xxxxx xx zaplatit xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx pokuta xx xxx xxxxxxxxx xx splátkách. Rozhodnutí xxxxxxxxxx toto kárné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx uplyne xxxxx x plnění.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx obdobně i xxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx řízení.

§34x

(1) Xxxxx senát xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx kárným xxxxxxxx, xxxxx je skutkový xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opatřenými důkazy.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výše desetinásobku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 24), je-li xxxxx obviněným xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 24), xx-xx kárně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; ustanovení §32 xxxx. 5 xxx není xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx má xxxxxx rozhodnutí, kterým xxxxx senát xxxxxxxx, xx kárně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 79/2006 Xx. x účinností xx 1.4.2006

§34x

(1) Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxx xxxxxxxxx výrok ve xxxx samé, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§33a odst. 2) a xxxxxxx x právu xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxx, xxx kárně obviněný xxxxx nepodá, nebude xxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxxx senátu x xxxxxxxxxx xxxx (§34d xxxx. 1).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§33 odst. 4), xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 79/2006 Xx. x účinností xx 1.4.2006

§34x

(1) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx žalobce a xxxxxxxx kárně xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx") mohou xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx; odpor xx xxxxx xxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Zástupci xxxxx obviněného nebo xxxx opatrovníkovi xxxxx xxxxx k podání xxxxxx týmž xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kárného příkazu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx práva xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vzdát.

§34c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 79/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

§34x

(1) Byl-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxx uvedené x §34c odst. 1 xxxxx, xxxxx příkaz xx xxxxxxx x xxxxxxxx kárného senátu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx projednávání věci xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx druhem xxxx xxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxx příkazu.

(2) Xxxxx-xx xx lhůtě xxxxxxx x §34c xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx odpor, nabývá xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx moci x xx vykonatelný. Pokud xx xxxxxxx oprávněné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §34c xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx podání xxxxxx (§34c odst. 2), xxxxxx kárný xxxxxx xxxxxx xxxx x xx vykonatelný dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx senát xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx poslední z xxxxxxxxxxx xxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 79/2006 Xx. s xxxxxxxxx od 1.4.2006

§34x

Xxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx kárný xxxxxxx vzít xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx některé x oprávněných osob; xxxxxxxxxx kárné žaloby xx xxxxx příkaz xxxxxxx x kárné xxxxxx xx xxxxxxx.

§34x xxxxxx právním předpisem x. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

§35

(1) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Ustanovení xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx kárným xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx senát xxxxxxxxxx x členů xxxxxxxx xxxxx komise (xxxx jen "odvolací xxxxx").

(3) Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x odvolacím xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx odvolací senát Xxxxxx odvoláním xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx samé xxxx xx vrátí kárnému xxxxxx x dalšímu xxxxxx a rozhodnutí; xxxxx senát xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§35a

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxxx koncipientů je xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx právní xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx vykoná předseda Xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xx Věstníku České xxxxxxxxx komory (dále xxx "Věstník"); je xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx den xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, uplynula-li xxx dne, kdy xx stalo xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výkonu advokacie xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §56a je xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Tato xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx stalo xxxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, její xxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx; pokud má xxx pokuta zaplacena xx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx kárného xxxxxxxx xxxxxx je podkladem xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx titulem xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx 59). Xxxxx xx být pokuta xxxxxxxxx xx splátkách, xx Xxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx na xxxxx rozhodnutí x x xxxxxxx, xx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxxx zaplacena; xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částky xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx však xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do splatnosti xxxxxxxx xxxxxx splátky.

(5) Xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o prohlášeních x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx kniha xxxxxxxx.

(6) Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx kárného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxx (§33a odst. 2) Komoře. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx.

§35x

Xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx kárného xxxxxx xxxxx, jako xx se nedopustil xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx mu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) dnem právní xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx upuštěno,

b) xxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx, xxxx-xx mu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nebylo-li rozhodnutí x uložení xxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §35a xxxx. 2, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx lhůty xx xxxx, komu xxxx xxxxxxx, xxxx xx xx kárného provinění xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx ode xxx, xxx rozhodnutí x uložení kárného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx jednoho roku, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx advokacie, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x prohlášeních x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56a,

x) xxxxxxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx doba xxxx xxx, bylo-li xxxxxxxxxx xxxxxxx kárné opatření xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx ode xxx vyškrtnutí xxxx xxx xxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx.

§35c

(1) Xxxxxxxx-xx kárné xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx v xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx kárné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, vyjdou-li najevo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x kárném xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxx x sobě xxxx ve xxxxxxx xx skutečnostmi x xxxxxx, známými xxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx navrhuje, xxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxx odstavce 2, nebo xxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx, xxxxxx nebylo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

(4) O xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kárný xxxxx; kárný xxxxx xxxxx xx povolení xxxxxx kárného xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x návrhu xx xxxxxxxx obnovy xxxxxxx xxxxxx může jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§35).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx obnova xxxxxxx xxxxxx povolena, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx obnovu kárného xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 210/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 5.10.1999

§35x

(1) Xxxxxx informuje xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x výsledku kárného xxxxxx proti advokátovi, xxxxx xxx zapsán xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5a.

(2) Komora xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x potřebném rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxxxx zapsaný xx xxxxxxx advokátů xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx §57 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx usazenému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx x výsledku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§35e

(1) Podrobnosti x xxxxxx řízení stanoví xxxxx řád.

(2) Nestanoví-li xxxxx xxxxx nebo xxxxx řád xxxx xxxxxx nebo nevyplývá-li xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.10.1999

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx evropský advokát

§35f

Hostujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx 60) xx evropský xxxxxxx, xxxxx poskytuje právní xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příležitostně.

§35x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx označení xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx jazyku xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx jazyků xxxxxxxxxx xxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

§35h

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nemůže být xxxxxxxxxxx sdružení (§14) xxx xxxxxxxxxxx společnosti (§15).

(2) Hostující xxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxx xx sněmu x nemůže být xxxxx xx xxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx podniku xxxx xxxx části, xxxxx se týkají xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§25a).

§35x

(1) Xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx spočívajících x xxxxxxxxxxx x xxxxxx před soudy xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavovským xxxxxxxxx pro advokáty, xxxxxxx xxxxxxxx účastníků x xxxxx řízení. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx neupravují, xx hostující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx právními, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx (xxxx xxx "předpisy xxxxxxxxxx xxxxx").

(2) Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, je xxxxxxxxx evropský advokát xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 x 2, §16, 17, §18 xxxx. 1, §19 xx 21, §22 odst. 1, §24 odst. 1 xx 3, §25, 26 a 28, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx advokáty.

(3) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx evropském xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx skutečnosti, xx xx jedná x xxxxxxx xxxx příležitostné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §16, 17, §19 xx 21 x §24 odst. 1 xx 3.

§35j

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx advokát xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx služby xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx místa x České republice xxx doručování xxxxxxxxxx Xxxxxx, včetně rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx písemnosti (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx třetím xxxx xx uložení; xx platí x x xxxxxxx písemností, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx hostující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx spočívající x xxxxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx"); xxxxxxxxxx §35p xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx sídla xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx; xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx doručování. Xxxxx hostující evropský xxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) nastávají xxxxxx xxxx xx xxxxxxx; xx xxxxx x x případě xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx doručeny xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 228/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

§35k

(1) Pokud je x xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prokázat Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo doklady xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x domovském xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx"); xxxxxx oprávnění xxxx xxx hostujícím xxxxxxxxx advokátem xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka.

(2) Xxxxx hostující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

Xxxxxxx evropský xxxxxxx

§35x

(1) Xxxxxxxx evropským xxxxxxxxx 61) je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx.

(2) Usazený xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxxx.

§35x

(1) Komora xxxxxx xxxxxxxxxx advokáta do xxxxxxx evropských xxxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xx doručení xxxxxxx xxxxxxx x zápis, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx

x) doklady xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx splňuje podmínky xxxxx §2 odst. 1 písm. x) xxxx 1 x 2,

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24a,

x) doklad o xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Komoře xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§35q xxxx. 2) x xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx nebo identifikačním xxxxxxxx usazeného evropského xxxxxxxx; tyto xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx usazeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx též stanovit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx evropského xxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáta xx xxxxxxx §5d xxxx. 3 x 4 xxxxxxx.

(4) Zápis xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Komora x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3; Xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pozastavuje xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nastane-li xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8b xxxx. 1 xxxx. x), x), d) xx x).

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx usazenému evropskému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x případech xxxxxxxxx x §9 odst. 1, xxxxx i x případě, kdy xxxx pozastaveno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x); Xxxxxx může xxxxxxxxxx usazenému evropskému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxx tohoto zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 odst. 2 x 3.

(7) Xxxxxxx evropský xxxxxxx,

x) xxxxx zemřel, xx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx úmrtí,

b) xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx vyškrtnut xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x prohlášení za xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx kárné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx (§35q xxxx. 2), xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů ke xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx podal Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů xxxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doručí žádost xxxxxx předsedovi Xxxxxx xxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komory x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (§5b), xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx profesní označení xxxxx xxxxxxxxxx státu xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §35na.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáta xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1,

x) zaniklo-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx služby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2, xxxx

x) z xxxxxx uvedených x §7b xxxx. 1 xxxx. x) x x) x x §8 odst. 1 xxxx. b) až x).

(9) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáta k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §8b odst. 2, §9 xxxx. 4, §9a, 9b x §55 xxxx. 7. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §7b xxxx. 2 x §8 xxxx. 2 x 3.

(10) X xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáta x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx i x jeho xxxxxxxxxx xx seznamu evropských xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx, nejpozději xx jednoho xxxxx, xxxxxxxxx orgán domovského xxxxx.

§35x

(1) Není-li dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx evropský xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxx poskytování právních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x); xxxx označení xxxx xxx vyjádřeno v xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x jednom x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytuje právní xxxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §35s, xxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx uvádět xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x dodatek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxx státě, xxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sdružení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§14 x 15).

(4) Usazený xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§14) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§15) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx advokát (§15a).

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx právo xxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx Komory.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx evropského xxxxxxxx (§13) se xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx advokát xx xxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx dát xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §26.

(8) Xxxxxxxxxx §27 xxxx. 4 x §30 odst. 2 xx xxxxxxx x případě vyškrtnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35xx

§35xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 219/2009 Sb.

XXXXX XXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§35x

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x řízení před xxxxx xxxx jinými xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x trestním xxxxxx, x to x x těch xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx advokátem xxxx že zástupcem xxxxxxxxx xxxxxx může xxx jen xxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2002 Sb. x účinností ode xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

§35x

(1) Xxxxxxxxx-xx evropský xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx obhajoby x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx advokátem xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po dohodě x xxxxxxxx xxxx xxxxx konzultanta v xxxxxxxx procesního xxxxx, xxxxx budou x xxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"); xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxx doručování xxxxx §35j xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxx advokát xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxx sídla xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx vůči xxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxx orgán xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx být přítomen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx všech xxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx zástupce (xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxxx dotčeny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudy xxxx jinými xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx podle §24 xxxx. 1 xx 3, xxx jeho xxxxx odpovědnost (§35q xxxx. 1).

Xxxxx odpovědnost x xxxxx řízení

§35q

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy čtvrté xxxxxx zákona.

(2) Evropskému xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx řízení xxxxxx xxxxx opatření xxxxxxx x §32 odst. 3 xxxx. a) xx c) x xxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx na dobu xxxxxxx xxxx až xxxx let. Xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dočasného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §35a xxxx. 3 x §35b písm. x).

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

§35x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx domovského xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx evropskému advokátovi xxxxx řízení.

(2) Nebylo-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxx-xx kárné xxxxxx zahájeno xx xxxxxxx kárné žaloby xxxxxx xxxxxxxxx spravedlnosti, xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxx domovského xxxxx x zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx advokátovi si xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxx ve věci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušného xxxxxx domovského xxxxx.

(4) Xxxxxx informuje bez xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx kárného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx advokátovi.

§35r xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2002 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§35x

(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podniku x xxxxxxxx z xxxxxxxxxx států,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2,

c) xxxxxxxxx xxxxxx podnikání xx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jejího podniku xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxx usazenými evropskými xxxxxxxx.

(2) Jako xxxxxxxxxx xxxxx zahraniční společnosti xxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxxx složky může xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsán xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx prokurista xxxxxxxxxx společnosti může xxx do obchodního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §15 xxxx. 5 xxxx druhá se xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxxxxx, usazené xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §15 xxxx. 4 x 8, §18 odst. 1, §19, 20, §22 xxxx. 1, §23, §24 odst. 2 xx 4, §25, 28 x 29 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, použijí xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx.

§35x

(1) Každý společník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx celým svým xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx ručící xxxxxxxxx"), xxxx být pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx republiky xxx xxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx společník xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxx xxxxx neomezeně xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxx xxxxxx zápisu xxxx xxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xx xxxxx jiných xxxxxxxxxx alespoň jednoho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx komanditní xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příslušnou xxxxxx, dosvědčující xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti (dále xxx "doklad x xxxxxxxxx zahraniční společnosti"), x to xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx byla xxxxxxx do seznamu xxxxxxxxxxxx společností, a xxxx vždy xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxx, pokud o xx Xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx podmínek uvedených x §35s odst. 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxxx společníků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo její xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35s xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx její organizační xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxx xxxxxx změn.

(5) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx návrh xx výmaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx

x) zahraniční xxxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §35s xxxx. 1 písm. x) xx x) x e),

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35t xxxx. 1,

c) zahraniční xxxxxxxxxx xxxx pojištěna xxxxx §35t xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §35t xxxx. 3.

§35x

Xxx přemístění xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35s x 35t xxxxxxx.

§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 219/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2009

XXXX XXXX

XXXXXXXXX KONCIPIENT

§36

Advokátním xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx zapsán x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Komorou.

§37

(1) Xxxxxx zapíše xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxx xxxxx

1. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu studiem xx xxxxxx škole x Xxxxx xxxxxxxxx 20), xxxx

2. studiem xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, pokud xx takové xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx vzdělání xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 69), x xxxxxxxx xxxxxx vzdělání odpovídá xxxxxxx x rozsahem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx v Xxxxx republice,

c) kdo xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xxxx na něhož xx hledí, xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a

e) kdo xx x advokátovi, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokátovi, xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 62).

(2) Splňuje-li xxxxxxx podmínky uvedené x xxxxxxxx 1, Xxxxxx ho zapíše xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxx písemné žádosti, x xx xx xxx uvedenému x xxxx xxxxxxx; xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx dni vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx dni xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx den x xxxxxxx o xxxxx xx seznamu advokátních xxxxxxxxxxx uveden, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx podání žádosti. Xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, nejpozději xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx zápisu, x xxxx advokátnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx zastupování advokáta xx základě jeho xxxxxxxx xxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx pomoci. Xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx identifikačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pro identifikační xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §5d xxxx. 3 a 4 xxxxxxx.

(3) Komora xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zjistí-li, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Xxx,

x) xxxx bylo xxxxxxx xxxxx opatření vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx vyškrtnut xx seznamu advokátních xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx Komoře xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx seznamu advokátních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx byla xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx doručena; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobně xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnanci Xxxxxx x xxxx žádost xxxx ním xxxxxxxx,

x) xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xxxx zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx advokátní xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátních koncipientů xxxxxxxxx šestého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx x) x c) xxx xxxx dotčeno.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx advokátního xxxxxxxxxxx opatřenou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxxx koncipienta xxxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx žádost Xxxxxx xxxxxxxx; úřední ověření xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx koncipient xxxxxx xxxxxx osobně xxxxxxxxxx Komory nebo xxx pověřenému xxxxxxxxxxx Xxxxxx x tuto xxxxxx xxxx ním xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §9 odst. 2 x 3. Xxxxxxxxxxx koncipientovi je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx vzat xx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx byl-li xx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx advokátního koncipienta xx xxxxxxxxxx §7b xxxx. 2, §8 xxxx. 3, §8b xxxx. 1 písm. x) xx e) x §8b odst. 2, §9 odst. 4, §9a xxxx. 1 písm. x) x b) a §9a odst. 2 xxxx. d) x §9b xxxxxxx přiměřeně.

§38

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx evropského xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx cílem je xxxxxx xxx vedením x dohledem školitele xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx potřebné x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx jednoho xxxx; v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx představenstvo xxxx podmínku xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx současně; xxxxxxx nahlásí Komoře, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X případě advokáta, xxxxx xxxxxxxx advokacii xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; ve xxxxxxxx, společnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; o xxx xx xxxxxxxx, společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx advokátem může xxx xxxxxx spolupracující xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx koncipienta xxx xxxxxx právní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupovat v xxxxxxx x tímto xxxxxxx a stavovskými xxxxxxxx. Advokátní koncipient xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akce, xxxxx xxxxxxx Komora stavovským xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; účast xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§39

Ustanovení §16, 17, 17a, 21 a §29 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX

§40

(1) Xxxxxxx xx Komora xx xxxxxx x Xxxxx x s pobočkou x Xxxx. Pobočka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx a Xxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx samosprávnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx advokacie 63).

(4) Xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu.

§41

(1) Xxxxxx xx xxxx xxxxxx:

x) sněm,

b) xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) zkušební xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zkušební xxxxxx Xxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgány.

§42

Xxxx

(1) Nejvyšším xxxxxxx Xxxxxx je xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx advokáta xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sněm xxx, xxx xx xxxxx nejpozději do xxxxx xxxxxxxx kalendářního xxxx od xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx o xx xxxxxxx požádá v xxxxxxx dvou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx rada. Xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx případech xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx; xxxxx tak xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx musí xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x nejpozději xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Usnesení xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů. Xxx xxxxx xxxxx x náhradníků xxxxxx Xxxxxx rozhoduje počet xxxxx odevzdaných jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx volby zúčastnili; xx-xx xxx jeden xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxx kandidát xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tři xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zúčastnili xxxxxxxxx o xxxxxxxx.

(6) Xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx; xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx příslušné xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§43

Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx členy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kontrolní xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx těchto xxxxxx Komory xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) schvalovat stavovským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx,

x) zřizovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, popřípadě x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x čerpání,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx výše představenstvem,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxx stráveného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx jejich výše xxxxxxxxxxxxxxx,

x) projednávat x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx představenstva, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3. Xxxxx, která ze xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx volební řád (§49 xxxx. 2) x xxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxxxxxxxx x případech, které xx vyhradí, x

x) xxxxxxx xx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vyhradí, x xxxxxxxx rozhodování x xxxxxx xxxxxx.

§44

Xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx orgánem Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx; klesne-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pod xxxxx stanovený xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx přísluší xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 písm. x) x x),

x) vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §37 xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxx §9 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 5 x xxxxxx uvedených v §9 odst. 2 xxxx. a) a x) xxxx §9 xxxx. 3,

x) zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie podle §55 xxxx. 7,

x) xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxx xxxxx advokacie xxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx o pravosti xxxxxxx xxxxx §25b xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxxxxx pozastavení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56a, x xx xx základě návrhu xxxxxxxxx rady.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xx svých xxxxx x xxxxxxxxx předsedu x místopředsedy Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx místopředsedů Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) přijímat xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž schválení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sněmu. Xxxxx xx však xxxx xxxxxxxx schválení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatého představenstvem [§43 písm. x)], xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxx, xxxxx z xxxxxx stavovského xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx dotčena,

c) vydávat Xxxxxxx,

x) hospodařit s xxxxxxxxxx sociálního xxxxx Xxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx Komory,

e) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx advokátní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx zkušební xxx"),

x) xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx publikační, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2003 Xx.,

x) xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x provádět xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, pokud nepřísluší xxxxx orgánům Komory.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xx povinno xxxxxxxxxx pravidelně xxxxxxxx x činnosti orgánů Xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx představenstva xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

§45

Xxxxxxxx Xxxxxx

(1) Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xx všech xxxxxx.

(2) Předsedovi Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) o xxxxxx advokáta podle §18a xx 18c x o xxxxxxx xxxxxx advokáta xxxxx §18c odst. 7,

b) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §27 xxxx. 1,

x) x xxxxxx nástupce advokáta §27 odst. 4,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátů podle §8 xxxx. 1 xxxx. b), x) x §10 xxxx. 1,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §37 xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §37 xxxx. 1 písm. x), b), d) x x),

x) o xxxxxxxxxxx výkonu advokacie xxxxx §9 xxxx. 1 x xxxx. 2 písm. x) x §10 xxxx. 1,

x) o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 5 x xxxxxx uvedeného x §9 odst. 2 xxxx. b),

h) x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle §35m xxxx. 6,

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35m xxxx. 8,

j) x xxxxxxx věcech xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Předseda Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx další xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxx xxxx zasedáními xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx činit x xxxx opatření nebo xxxxxxxxxx nezbytná x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Komory, xxxxx xxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinému xxxxxx Xxxxxx.

§46

Kontrolní xxxx

(1) Kontrolní xxxx je kontrolním xxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx 70 xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x stanoví-li tak xxxxxxxxxxx řád, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rady. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x kárném řízení xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx přísluší xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxx Komory, xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jimi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxx, není-li to xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rady xxxxxxx x xxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx orgány Komory x zaměstnanci Komory, xxxxx jde o xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s jejich xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Komory xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx advokátů xxxxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx k xxxxxxxxx xx x obsahem xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xx-xx kontrolní xxxx xx to, xx xxxxxxxxxx, vyjma xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3, xxxx xxxx xxxxxxxx představenstva, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxx sněmu, xx xxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx však xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxxx pozastavené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx svých xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx potvrzeného xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx sněmu x xxxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. g).

§47

Kárná komise

(1) Kárná xxxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x kárném xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx má 83 členů.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kárné xxxxxx, x stanoví-li xxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxx kárné xxxxxx. Předseda xxxxx xxxxxx jmenuje z xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (§33 xxxx. 1).

§47a

Odvolací kárná xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx zákonem a xxxxxx xxxxx v xxxxxx řízení.

(2) Odvolací xxxxx komise má 11 xxxxx.

(3) Členem xxxxxxxx xxxxx komise xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx dosáhl xxxx 40 let x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx kárné komise xx dobu xxxxxxx 3 xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx volí xx xxxxx xxxxx x odvolává xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise, x xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kárné xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§35 xxxx. 2).

§47a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 219/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2009

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx Xxxxxx

§48

Xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx; za xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx času.

§49

(1) Podrobnosti x xxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxxx předpisy.

(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx, xxxxx x o xxxxxxxx jejich členů xxxxxxx volební řád.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

§49x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx a zajišťuje xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x mediaci.

(2) Xxxx-xx xxxx uvedeno xxxxx, xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxx umožní xx 6 měsíců xx doručení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 5&xxxx;000 Xx xxxxxxx xxxxxxxxx každému advokátovi; xxxxx advokát xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zkoušku x rodinné xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx Komory.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 1 xxxxx Komoře; Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx x seznamu xxxxxxxx xxxx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx.

§49x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je evropským xxxxxxxxx, jsou xxxxx xxxxxxxxx za kárné xxxxxxxxx.

(2) Kárným proviněním xxxxx xxxxxxxx 1 xx závažné xxxx xxxxxxxx zaviněné porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx mediátorovi, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx provinění xxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) veřejné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx až xx xxxx stonásobku xxxxxxxxx měsíční mzdy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) dočasný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 měsíců xx 5 xxx.

(4) Xxxxxxxxxxx mediátorovi, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, lze xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx napomenutí, xxxx

x) xxxxxx až xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) je Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 202/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2012

ČÁST XXXX

XXXXXXXXX MINISTERSTVA XXXXXXXXXXXXX

§50

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavovské xxxxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xx, xx stavovský xxxxxxx Xxxxxx je x xxxxxxx se zákonem, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§51

(1) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyjádření Xxxxxx xxxxx řád.

(2) Xxxxxxx spravedlnosti je xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Ministr xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx advokátů xxxx evropských xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx advokátní xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, x xx nejméně xxxxx xxxxxxx jejích xxxxx xx xxxxx Xxxxxx x xxxxx třetinu xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

§52x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznamuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů profesní xxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x).

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2002 Xx. x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

§52b

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx koncipientů xxxxx §25a x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25c.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §18a x 18b a xxx rozhodovací xxxxxxxx Xxxxxx podle §18c, xxx-xx xxxxxxx xxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx v řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxx státního dohledu xxxxx odstavce 2 xx Xxxxxx povinna xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Určí-li Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxx §18a xx 18c, xx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§52x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyjádření Komory xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §5d xxxx. 1, §35m xxxx. 3 a §37 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§52x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx poskytování xxxxx §2 odst. 1, nebo

b) použije xxxxxxxx "advokát", xxxxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu do 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu xx 200&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx spolu x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx do 1 xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti.

§52d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.2017

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§53

(1) Stavovské předpisy xxxxxxxx xxxxxx svěřené xxx xxxxx xxxxxxx; xxxx xx jimi xxxxxxxx

x) xxxxxxxx za xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxx placení,

b) xxxxxxxx xx zápis xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx advokátů x usazených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx Věstníku,

e) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx advokacie,

f) podrobnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx advokáty, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a x řízení podle §55,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx koncipientů x evropských xxxxxxxx, xxxxx jsou stanoveny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xx 18c.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx den xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, xx xxxxx závazným xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x evropské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx datum pozdější.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx také xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxx zkoušky.

(5) Xxxxxxxxxx §50 odst. 2 xxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx.

§54

(1) Xxxxxxxxx zkouškou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x právního řádu Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxxxx výkladu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx vykonat xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx způsobilosti xx xxxxxxx znalosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx již x xxxxxxxx x domovských xxxxx splnil xxxxxxxx x tomu, xxx x xxxxx státě xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x). Xxxxxxx způsobilosti lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxx českém xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zkouškou xx xxxxxxx znalosti xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řádu Xxxxx republiky; xxxxxx xxxxxxxx zkoušky xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx styku.

(4) Advokátní xxxxxxx, zkoušky způsobilosti x uznávací zkoušky xx možno xxxxxxx x Praze a x Brně, popřípadě x x jiném xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx x advokátní xxxxxxx, zkoušce způsobilosti x uznávací xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx (§52 xxxx. 1).

Xxxxxx

§55

(1) Xx věcech xxxxxxxxx x §44 xxxx. 3, §45 xxxx. 2 x x §46 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx správního xxxx 64), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx něco xxxxxx. Ustanovení §10 x 11, 13, 58 xx 63, §71 xxxx. 3 xx 5, §73 xxxx. 1, §80 xx 100, 103 xx 129, 134 xx 139, 141 xx 152 x 178 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx být xxxxxxxxx xxxxx advokát.

(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jakož i xxxxxxxx jiné důkazy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 6.

(4) V řízení xx xxxxxx, x xxxxx přísluší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§44 odst. 3), xx vždy xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x poučení o xxxxxxxx podat proti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 50); odůvodnění x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx vyhověno xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx rozsahu.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Komory xx x právní xxxx.

(7) Xxxxxx xxxx na xxxxx advokáta xxxxxx xxxxxxxxxx o pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x době, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxx vůči xxxxxxxxxx nepřiměřeně přísným; xxxxxxx je oprávněn xxxxxx návrh xxxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 65).

(8) Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx i x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nebyl xxxxx advokacie xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) pozastaven, x xx xxxx xxxxx rozhodnout, xxxxx xx vzhledem x xxxxxxxxxx, které xxxxx xx tomto xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx němuž xx xxxxxxx stíhání xxxxxx.

(9) Vykonatelné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních předpisů 59).

§55x

(1) Ve xxxxxx xxxxxxxxx v §18a xx 18c postupuje Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Ustanovení §13, §15 xxxx. 4, §18, 35, §36 xxxx. 3, §37 xxxx. 3, §41, §45 xxxx. 2, §47, 49, §51 odst. 2, §80 xx 93, §100129, §131, 133, §137 xx 139, §152 x 178 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x poučení x xxxxxxxx podat xxxxx xxxxxxxxxx žalobu podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx Komory xxxxx §18a18c se xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx Komory, xxxxx bylo xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxx.

(4) Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18a xxxx 18b xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx se §18 xxxx. 2 a §18a x 18c xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx podle §18a xxxxxx být xxxxxxxxx osoba.

§55x

Xxx,

x) xxx nebyl xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů,

b) xxxx nebyly xx xxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxx xxxxxxxx xxxx osvědčení x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx evropského xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušku, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx slibu,

e) x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xxxx v seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §55c xxxx. 1 xxxx. x) nebo x),

x) x xxxx byl x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx advokátů, x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů xxxxxx uvedený x §55c xxxx. 1 xxxx. x) nebo x),

xx oprávněn xxxxxxx xx na xxxx, xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §30 xxxx. 1 xxxxxxxxxx a rozhoduje xxxx.

§55x

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xxxx x seznamu xxxxxxxxxx advokátů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) zápis do xxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů,

b) vyškrtnutí xx xxxxxxx advokátů, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx advokátního xxxxxxxxxxx,

x) další skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx záznamy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) ve Xxxxxxxx.

§55d

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx advokátních koncipientů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x pořizovat xx x nich xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx evropských xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx evropských xxxxxxxx:

x) jméno x xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo, x xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození,

c) xxxxxx xxxxxxxx x sídla.

(3) Xxxxxxxxx podle §5g x §27 odst. 2, osvědčení x xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx, identifikační průkaz xxxxxxxx, identifikační průkaz xxxxxxxxx evropského xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx xxxxxx Komorou jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§55x

(1) Písemnosti určené xxxxxxxxxx xxxx usazenému xxxxxxxxxx advokátovi doručuje Xxxxxx xx xxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §14 xxxx. 4 xxx xxxxxx xxxxxxx. Písemnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doručuje Xxxxxx xx místa xxxxxxxxx x §35j xxxx. 1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientovi xxxxxxxx Xxxxxx do sídla xxxxxxxx, x xxxxx xx advokátní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx (§15), xxxxxxxx Xxxxxx písemnosti xxxxxxxxxxx koncipientovi xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jejím xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. d), xxxxx žaloba, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x jednání, xxxxx xxxxxx x další xxxxxxxxxx vydaná x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx, rozhodnutí xxxxxx x xxxxxx xxxxx §55, xxxxx xx xxxx řízení xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx proti xxxx podána xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 50), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx evropskému xxxxxxxxxx xx místa xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 do vlastních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 6 x §24 xxxx. 2 správního xxxx 64).

(4) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxx xxxxx §55 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se písemnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 2 pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníkovi.

(5) Xxxxxxxxxxx odstavci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35j xxxx. 1 xxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx

§56

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx úschovy za xxxxxx jejich vydání xxxxxx osobám x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 67).

(2) Xxxxxxxxxx části xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x pro xxxxx xxxxxxxx advokátů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 32) přiměřeně. Xxxxxxx xxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §21 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx právního předpisu 68) o povinnosti xxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§56x

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x banky nebo x jiné osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx vkladů xxxx xx správě cenných xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx advokátovi xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx x xxxxxx majetku, xxxxx klientem předložených xxxxxxx, plnou xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti xx správou xxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx ukončení xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx účelem xxxxxx vydání dalším xxxxxx xx ustanovení xxxxxxxx 1 až 3 použijí obdobně.

(5) Xxxxxxxxxxx x povinnostech xxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxxxx stavovský xxxxxxx.

§56x

(1) Má-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx kontrolní xxxx xx xx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §56a porušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx předpisem, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxx.

(2) Představenstvo bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx majetku podle §56a porušil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ve lhůtě xxx měsíců od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku xxxxx §56a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx správou xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí vydaného x kárném řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

§56x vložen xxxxxxx předpisem x. 258/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

Xxxxxxxxx ustanovení

§57

(1) Advokáti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů xx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; Xxxxxx xx xxxxxx xx seznamu advokátů xxx žádosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; Komora xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§58

(1) Advokátní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stávají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; Komora xx zapíše xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx žádosti.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx žádosti.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx praxi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§59

(1) Advokátní zkouška xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(2) Zkouška xxxxxxxxxx xxxxxxxx složená xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x. 132/1990 Xx., x xxxxxxxxx, xx považuje za xxxxxxxxx zkoušku xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§60

§60 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 79/2006 Sb.

§61

Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) x §37 odst. 1 xxxx. b) xx považuje xxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§62

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právníků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx kárné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) a §8 xxxx. 1 xxxx x).

(2) Návrh na xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx ke xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx provinění podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přede xxxx účinnosti zákona, xx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx kontrolní xxxx, a xx xx xxxxxxx stanovených x xxxxxx xxxxxx xx zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx těmito xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx řízení zahájené xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx orgány Xxxxxx.

§63

Xxxxx xxxx, kdo xxxxx podle dosavadních xxxxxxxx zapsán xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx komerčních xxxxxxxx, xxx xxx z xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx dosavadních předpisů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, domáhat xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§64

Xx xxx nebo xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. e), §7, §8 xxxx. 2 x §37 xxxx. 2 se započítávají xxxx xxxx lhůty, xxxxx počaly xxxxx xx účinnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

§65

(1) Xx zvolení xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx představenstvo složené x členů xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xx svých členů xxxxxxxx a popřípadě x místopředsedy Xxxxxx.

(3) Xx dne konání xxxxxxx sněmu (§68) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vedle xxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xxxx. x) xx f).

§66

(1) Do xxxxxxx xxxxxxxxx rady xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx komise Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x členů xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kontrolní xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx ze xxxxx členů xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§67

(1) Do zvolení xxxxx komise xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx komise Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx komerčních xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kárná xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kárné xxxxxx.

§68

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §65 svolá xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§69

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 128/1990 Sb., x xxxxxxxxx, x Komory xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 209/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxx, xx Komoru.

Xxxxxxxxx ustanovení

§70

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx vzniklá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 11) zanikají xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (činnosti) xxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovy x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (družstva) tomuto xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx účinnosti x xxxxx x xxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxx zápis v xxxxxxxxx rejstříku; neučiní-li xxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx ustanovení §764 xxxx. 2 věta xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§71

Zrušují se:

1. xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 128/1990 Sb., x xxxxxxxxx,

2. xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 209/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pomoci jimi xxxxxxxxxxx.

§72

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.

Uhde v. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. r.

Xx. III

1. Xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx advokátů nebo xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx advokátní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx projednají xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx řízení zahájené xxxx účinností xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx řízení zahájená xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xx xxxx, komu xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátů, xx xxxxx, jako xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xx xx xxxx kárné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx, xxx xxxxxxxx doba trvání xxxxxxxxxx tímto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx uloženo kárné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx advokátům, xx xxxxx, xxxx xx xx nedopustil xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx kárného xxxxxxxx xxxx vykonáno.

6. Xxxxx xxxxxxxxxx, kterým bylo x kárném řízení xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx provede xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx zahájeném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uložena xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení. Xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, se xxxxx, xxxx xx xx nedopustil xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx mu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, uplynula-li ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x uložení kárného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx jednoho xxxx.

7. Xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx počítá xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx rozhodování x xxxxxxxxxxx výkonu advokacie xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Doba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx obdobný poměr xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Ten, xxxx xxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozastaven xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx uplyne xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx k xxxxxx xxx pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx x tohoto xxxxxx.

11. Xxxxxxx xxxx x povinností souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx předpisy.

12. Stavovské xxxxxxxx xxxxxxx Komorou xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx upravují xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisům xxxxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

13. Xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu x oblasti xxxxx xxxxxxx na vysoké xxxxx xx sídlem x České xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1999 xx právnické xxxxxxx vysoké xxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.10.1999

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. X xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5f xxxx xxxxxxx x advokát, xxxxx xxx zapsán xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx uznávací xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

2. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7b odst. 1 xxxx. g) xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxxxx žádosti, xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dosavadními xxxxxxxx.

4. Xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 1 větě xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx orgán Xxxxx xxxxxxxxx komory xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx komisi České xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx znění tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 228/2002 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 30 xxx xx nevztahuje

a) xx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx funkce soudce xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx soudcem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx poměr trvá xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 192/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

Čl. V

1. Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedená tímto xxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; právní xxxxxx xxxxx, xxxxx x řízení xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X pohledávek xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx x titulu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx řízení xxxxxx, xx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. V xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 555/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2005 x xxxxxxxx xxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 9.11.2004

Čl. III

Přechodná ustanovení x části xxxxx

1. Xxxxx volebního období xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x kárné xxxxxx České advokátní xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

2. Xxxxxxx xxxxx stávajícím xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 205/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2005

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx posuzování xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, postupuje Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx lze vydat x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx kárným xxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání kárného xxxxxxx stanovené xxxxxxx x. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

3. Do xxxx xxxxxxx roku, xxxxxxxxx x §55 xxxx. 7 zákona x. 85/1996 Xx., x advokacii, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx počala běžet xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxx komora xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §55 odst. 8 xxxxxx x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x zrušení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, kdy xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 79/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetího kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx této lhůty xxxx xxxxx v xxxxxxx advokátních koncipientů xxxxxx trvá.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, usazeným xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx evropského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx let xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisem stanovit xx xxxxxx takového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx nejvýše xxxxxxx 1&xxxx;000 Xx.

3. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 mohou xxxxxxxx x usazení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx koncipienti výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Do xxxxxxx xxxxxxxx kárné komise xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx odvolací xxxxx, xxxxxxxxxx podle §35 xxxx. 2 xxxxxx x. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, ve xxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx kárný xxxxx xxxx xxxxxxx odvolací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx zvolení xxxxxxxx xxxxx komise.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 219/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2009

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle §24a, 24b xxxx 35t xxxxxx č. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx, společnost x xxxxxxx omezeným, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x zahraniční xxxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxxxxxxx ručící xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 roku xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx není xxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx poměry xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátních koncipientů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Kárná xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 258/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 85/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

210/99 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, x xxxxx č. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.10.99

120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2001

236/2001 Xx., nález XX xx xxx 20.2.2001 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx části xxxxxxxxxx §46 xxxx. 4 zákona č. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 25.7.2001

6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx a xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.4.2002

228/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 85/96 Sb., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, soudcích, přísedících x xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004), x xxxxxxxx §5, 6, 7x, 8, 15, 22, 27, 35b, 37, 42, 44, 45, 50, 55, 56, které nabývají xxxxxxxxx 4.6.2002 x x výjimkou xxxxxxxxxx §40, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2003

349/2002 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 18.6.2002 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 6/2002 Xx., o soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx soudů x o xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 6.8.2002

192/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní správě xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 283/93 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2003

237/2004 Xx., kterým xx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxx z xxxxxxx hodnoty mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx některá xxxxx xxxxxxxx a mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 479/2003 Xx., a xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX k XX (1.5.2004)

238/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxx se x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx mění některé xxxxxx x přijímají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Xx., o xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 1.4.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9.4.2004

x xxxxxxxxx xx 8.5.2004

284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2004 x xxxxxxxx §25x, 25b, 40 x 54, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2005

555/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/63 Sb., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 549/91 Xx., x soudních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 85/96 Sb., x advokacii, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 9.11.2004

205/2005 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2005 x xxxxxxxx §33, 41, 42, 43 x xx. XXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 27.5.2005

79/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

201/2006 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 85/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 67/2006

312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2008

296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

254/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2008

314/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, soudcích, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudech x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 7/2002 Sb., x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x státních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 349/99 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 283/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 200/90 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2008

219/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.9.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

317/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 85/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 97/2009

214/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 85/96 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.9.2011

193/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

202/2012 Xx., x xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx)

x účinností xx 1.9.2012

303/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

258/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx dalších xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.7.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností od 5.6.2018

111/2019 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x zpracování osobních xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon XXX č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
Xxxxx č. 237/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx zástupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x o Komoře xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Zákon č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx dalších xxxxxx.
2) §167 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §35 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx.
§25 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§31 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx.
5) Xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 53/1992 Sb., x xxxxxxxxx mzdě, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 615/1992 Xx. a xxxxxxxx xxxxx č. 303/1995 Xx.
6) §24 x 25 xxxxxx x. 71/1967 Xx., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
7) §250l xx 250s občanského xxxxxxxx xxxx.
8) §247 xx 250k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
9) Xxxx. §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §70 xxxx. 3 xxxxxxxxxx zákoníku, §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 111/1990 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, §8 x §50 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, §28 x 29 zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) Xxxxxx č. 39/1977 Sb., o výchově xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 455/1991 Sb.
12) §27 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §2 xxxx. 3 obchodního xxxxxxxx.
14) §829 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §91 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §89 xxxxxxxxxx zákoníku.
18) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Zákon XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) §46 xxxxxx x. 111/1998 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §49 x 50 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxxxxxx §35 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx, §24 x 25 občanského xxxxxxxx řádu.
23) §175e xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
24) Xxxxxxxx xxxxx č. 303/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x tlumočnících, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §274 xxxx. x) občanského xxxxxxxx řádu.
27) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
28) §250l xx 250s xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
29) §247 xx 250k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
30) §24 x 25 xxxxxxxxx xxxx.
31) §8 xxxxxx č. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxxxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. d) zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, §70 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §9 xxxx. 3 xxxxxx x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 103/2001 Xx., §50 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 328/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §28 x 29 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
33) §8 xxxx. 8 xxxxxx x. 328/1991 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
35) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a o xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxxxxxx §187 odst. 1 x §191b odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §91 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx.
37) §78 xxxx. 1 xxxx. x) obchodního xxxxxxxx.
38) §56 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §105 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §68 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §116 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §28 xxxx. 2 xxxx. x) a c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Například §35 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, §24 x 25 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §35 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx, §29 xx 31 xxxxxx x Ústavním xxxxx.
45) §61 xxxx. 2 x 3 obchodního zákoníku.
46) §86 x 87, §93 xxxx. 1, §106 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §172 x xxxx. xxxxxxxx xxxxx.
49) Xxxxxxxxx §30 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx xxxx, §35 xxxx. 8 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, §33 xxxxxxxxx xxxx.
50) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
52) Xxxxx č. 1/1992 Sb., o xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
54) §835 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §86 x 87, §93 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) §68 xxxx. 6 písm. x) obchodního xxxxxxxx.
57) §38i xxxx. 1 xxxx. x) obchodního xxxxxxxx.
58) §10 xxxxxx x. 37/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o pojistné xxxxxxx).
59) §274 xxxx. x) občanského xxxxxxxx řádu.
§40 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 120/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxxxxx Xxxx č. 77/249/EHS xx dne 22. března 1997 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx volného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998 x xxxxxxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jiném členském xxxxx než x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
62) §83a xxxx. 1 a 5 xxxxxxxx xxxxx.
63) §1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
64) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
65) §62 xxxxxxxx řádu správního.
66) Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
67) §36 xx 40 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx x. 296/2007 Sb.
68) Zákon č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) §89 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
70) §309 xxxx. 4 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx).
71) §36 xxxx. x) x x) obchodního xxxxxxxx.
72) Zákon č. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů.
73) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních xxxxxxxxxx.