Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.01.2024.


Zákon o advokacii
85/96 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení §1 §2 §2a §3

ČÁST II. Advokát

HLAVA 1. Předpoklady pro výkon advokacie §4 §5 §5a §5b §5c §5d §5e §5f §5g §6 §7

Vyškrnutí ze seznamu advokátů §7a §7b §8

Pozastavení výkonu advokacie §8a §8b §9 §9a §9b §10

HLAVA 2. Způsob výkonu advokacie §11 §12 §13

Společný výkon advokacie

Sdružení §14

Společnost §15

Výkon advokacie v pracovním poměru §15a §15b §15c §15d

Trvalá spolupráce mezi advokáty §15e §15f

HLAVA 3. Práva a povinnosti advokátů §16 §17 §17a §18 §18a §18b §18c §18d §19 §20 §21 §22 §23 §23a §24 §24a §24b §24c §25 §25a §25b §25c §26 §27 §28 §29 §30 §31

HLAVA 4. Kárná odpovědnost a kárné řízení §32 §33 §33a §34 §34a §34b §34c §34d §34e §35 §35a §35b §35c §35d §35e

HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o odpovědnosti za přestupek podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a řízení o něm §35ea

ČÁST III. Evropský advokát

HLAVA 1. Hostující evropský advokát §35f §35g §35h §35i §35j §35k

HLAVA 2. Usazený evropský advokát §35l §35m §35n §35na

HLAVA 3. Společná ustanovení §35o §35p

Kárná odpovědnost a kárné řízení §35q §35r

ČÁST IV. Zahraniční společnost §35s §35t §35u

ČÁST V. Advokátní koncipient §36 §37 §38 §39

ČÁST VI. Komora §40 §41

Sněm §42 §43

Představenstvo §44

Předseda Komory §45

Kontrolní rada §46

Kárná komise §47

Odvolací kárná komise §47a

Společná ustanovení o orgánech Komory §48 §49

ČÁST VII. Činnost komory v oblasti mediace §49a §49b

ČÁST VIII. Působnost Ministerstva spravedlnosti §50 §51 §52 §52a §52b §52c

ČÁST IX. Přestupky §52d

ČÁST X. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Společná ustanovení §53 §54

Řízení §55 §55a §55b §55c §55d §55e

Správa cizího majetku advokátem §56 §56a §56b

Přechodná ustanovení §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67 §68 §69

Závěrečná ustanovení §70 §71 §72

č. 210/1999 Sb. - Čl. III

č. 228/2002 Sb. - Čl. II

č. 192/2003 Sb. - Čl. X

č. 555/2004 Sb. - Čl. V

č. 205/2005 Sb. - Čl. III

č. 79/2006 Sb. - Čl. II

č. 219/2009 Sb. - Čl. II

č. 303/2013 Sb. - Čl. XXVI

č. 258/2017 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. XIV

č. 349/2023 Sb. - Čl. XXXI

nález Ústavního soudu - č. 236/2001 Sb., č. 349/2002 Sb.; č. 38/2023 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx pomoci, xxxx-xx vykonávány xxxxxxxxx x xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx právních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 36), xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoby, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, smluvního státu Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "domovský xxxx"), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxx x xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

2. v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx odstavce 1 není xxxxxxx xxxxxxxxx

x) notářů, xxxxxxxx xxxxxxxxx, patentových xxxxxxxx x daňových xxxxxxx, 1) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jimž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx družstva xxxx xxxxxxxxxxx ozbrojených xxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx je x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx poměru, pokud xx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

§2x

Xxxxx xx právo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 xx 18c x xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxx.

§3

(1) Advokát je xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx dotčeno xxxxxxx rozsahu oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§5a odst. 2).

ČÁST DRUHÁ

ADVOKÁT

Hlava xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx

§4

Xxxxxxxxx xx xxx, xxx xx zapsán x xxxxxxx xxxxxxxx vedeném Xxxxxx advokátní xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx").

§5

(1) Xxxxxx zapíše xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxx,

x) kdo xx xxxx svéprávný,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx

1. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxx xx xxxxxx škole x České republice 20), xxxx

2. xxxxxxx xx vysoké xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vzdělání x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenému x xxxx 1 xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx uznáno xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 69), a současně xxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxx x rozsahem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx získat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx republice,

c) xxx vykonával po xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx advokátní koncipient,

d) xxx xx bezúhonný,

e) xxxx xxxxxx uloženo xxxxx opatření vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx něhož xx xxxxx, jako xx xx toto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §7b xxxx. 1 písm. x) xxxx x), xxxx uplynula-li od xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 70),

x) xxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru

1. xx Xxxxxx xxxx x xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x domovských xxxxx,

2. x xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 odst. 1 (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní služby xxxxx §35s odst. 1 (xxxx xxx "xxxxxxxxxx společnost"),

3. xxxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxx, pedagogické, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx advokacie,

h) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx Komoře xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 Xx, x

x) xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny a) xx x) složil xx xxxxx předsedy Xxxxxx xxxxx slib: "Xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxx ctít xxxxx x etiku xxxxxxxx advokáta x xxxxxxx lidská xxxxx. Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx povinnost mlčenlivosti x dbát xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu."

(2) Xx xxxx právní xxxxx xxxxxxxxxxx koncipienta podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxx doba, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§38); xxxxxxxx čerpaná x době trvání xxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x každém xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx straně xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx doby xx doby právní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 70 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§5x

(1) Komora zapíše xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx každého, kdo xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §5 xxxx. 1 písm. x) x x) xx x) a i) x

x) xxxxxxx, že xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx služby způsobem xxxxxxxx x §3 x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx slučitelných x tímto xxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§54 odst. 3).

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxx zapsán do xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx práva xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxxx zapíše xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) x d) xx g) a x)) x xxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx přerušení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§35l xxxx. 1) xx dobu alespoň xxx xxx,

x) právní xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) poskytoval v xxxxxxx práva Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx advokátů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx. x), v xxxxxxxx xxxx tříčlennou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx získané x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, může Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxx zapíše na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx složení xxxxx xx seznamu advokátů xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx států xxxx státního příslušníka xxxxxx státu trvale xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx x) a x) a xxxxx

x) xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání x praxe stanovené x xxxxx xxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx profesním xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), a

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§54 xxxx. 2).

§5d

(1) Komora vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx advokátů. Vzor, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx identifikačního xxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx. V xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxx §5a xxxx. 2.

(2) Osvědčením nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx advokátovi xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxx identifikačního xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatek, x xx nejvýše xxxxxxx 1&xxxx;000 Xx.

(4) Xxx, xxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7b xxxx. 1 písm. x) xx x), xx xxxxxxx Komoře xxxxxxxxxx odevzdat xxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pozastavení xxxxxx advokacie upraví xxxxxxxxx xxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zaznamená Xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v §5d xxxx. 1.

(2) Komora xxxxxxxx xx zaznamenáním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx advokátovi xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 73); xx xxxxxxx, xxxxx xx advokát xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx bylo advokátovi xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5a, xx oprávněn požádat x xxxx xxxxx xx xxxxxxx advokátů xxxxx §5 xxxx. 1 nebo §5c, xxxxx splní xxxxxxxx xxx zápis do xxxxxxx advokátů uvedené x xxxxxx ustanoveních.

§5g

Tomu, kdo xxxxxxx xxxxxx zájem, Xxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx pro zápis xx seznamu xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. b), x) x h).

§6

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxx justiční xxxxxxx, xxxxxxxxxx zkouška, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, prokurátorská zkouška, xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx, arbitrážní zkouška, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx; Komora xxxx uznat i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxx za zkoušku xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a notářského xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, exekutorského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, soudce Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxxx soudu xxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx soudce x asistenta státního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, který xxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. x), a který xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, rozhodci nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx soudy, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx uvedených x §16 xxxx. 2 xxxxxx č. 201/2002 Xx., x Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx; Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx koncipienta x xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 lze uznat xx advokátní xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx xx seznamu xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx podle odstavce 2 xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§7

(1) Komora xxxxxx xx xxxxxx měsíců xx xxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx stavovský předpis xxxxxxx xxxxxxx 10 000 Xx, (dále xxx "xxxxxxxx za zkoušku")

a) xxxxxxxxx xxxxxxx (§54 xxxx. 1) každému, xxx xxxxxxx, xx xx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx d),

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§54 xxxx. 2) státnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx, že ke xxx podání přihlášky xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §5 odst. 1 písm. x) x x) xx x) x v §5c xxxx. x),

x) xxxxxxxx zkoušku (§54 xxxx. 3) každému, xxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) a d) xx x) x x §5a xxxx. 1 písm. a).

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x termínu stanoveném Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx umožní x xxxxxxx, kde xxx xxxxxxx advokátní xxxxxxx, xx jednoho xxxxxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxx slibu xxxxxxx, kdo xxxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) až h) xxxx x §5a xx 5c. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, nepřesahuje-li xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx; xxxxx Xxxxxx xxxxxx zamítne x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jiné xxxxx xxxxx §6 xxxxx prominutí podmínky xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §5b odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxx

§7x

Xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx vyškrtnutím xx seznamu xxxxxxxx:

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7b,

x) rozhodne-li x xxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 a 10.

§7a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1999 Xx. x účinností od 5.10.1999

§7x

(1) Ten,

a) xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx,

x) xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx,

x) xxx xxx omezen ve xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátů xx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx byla xxxx xxxxxxxxxxx omezena,

d) komu xxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx ke dni xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření,

e) vůči xxxx byl prohlášen xxxxxxx, xx vyškrtnut xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxx níž xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx Komoře xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx, opatřenou úředně xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx uplynutím kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx doručena; xxxxxx ověření xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx osobně xxxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxx pověřenému xxxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxx xxxxxx před ním xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zaznamená Xxxxxx v seznamu xxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxx poté, xx se o xxx dozvěděla. X xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jehož xx xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x); x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxx Komora xxxxxxx x záznamu xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx.

§8

(1) Ze seznamu xxxxxxxx vyškrtne Xxxxxx xxxx,

x) kdo xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx byl xxxxxxxxxx odsouzen x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx b) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx trestná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) kdo je x prodlení xxxxxx xxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 x příspěvek xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ani xx xxxxxxx měsíce xxxx, xx byl k xxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nezaplacení; xx xxxxxxxx podmínek Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx toho, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže x xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xx xxxxxxx tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle §24a xxxx. 1 xx xxxx minimálního xxxxxx pojistného xxxxxx x pojištění advokátů.

(2) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx Xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnout pouze xx xxxxxxx roku xxx dne, xxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxx advokátů xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxx x §5a xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie

§8a

K xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx některá xx skutečností uvedených x §8b,

x) rozhodne-li x tom Xxxxxx x případech xxxxxxxxx x §9 x 10.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 210/1999 Xx. s účinností xx 5.10.1999

§8x

(1) Xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu,

b) xxxxx xx xxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx níž xxx xxxxxxxxx konkurs, xx xxxxxxxxxx výkon advokacie xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výkonu advokacie [§32 xxxx. 3 xxxx. x)], xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx nabylo xxxxxx moci xxxxxxxxxx x uložení tohoto xxxxxxx opatření,

d) xxxxx xxx xxxx do xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx do vazby,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xx pozastaven xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto trestu. Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1 písm. x) x x) xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx uložen trest xxxxxx xxxxxxxx 21) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxx, xxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx tento xxxxx xxxxxx. Ustanovení §8 xxxx. 1 xxxx. x) x x) tím není xxxxxxx,

x) který xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§15a), xx xxxxxxxxxx xxxxx advokacie xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx výkon advokacie xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx zaměstnavatelem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxx měsíce xxxx, xx xx x xxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx Komora xxxxxxxx xxxxxxx vyrozumí.

§9

(1) Xxxxxx pozastaví xxxxxxxxxx xxxxx advokacie,

a) xxxxxx-xx mu pracovní xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxx §15a, anebo xxxxx-xx vykonávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxx čtyř xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) na xxxxxxx písemné žádosti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx advokátovi výkon xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx na xxxx x trestním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx schválení xxxxxx o vině x xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxx-xx xxxxx xxxx pro xxxxxx trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, že byl xxxxxx trestný čin xxxxxxx, ohrožují xxxxxx x další řádný xxxxx advokacie xxxxx xxxxxxxxx; výkon xxxxxxxxx xxxx být x xxxxxx důvodů pozastaven xxxxxxx xx dne, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, kterým xx xxxxxxx řízení xxxxx,

x) xxxx-xx zahájeno xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx nejdéle xx xxx, xxx nabude xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx se xxxx úpadek nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx společnosti nebo xxxxxxxxxx společnosti, xxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Komora xxxx xx návrh xxxxxxx xxxxxxx (§46 xxxx. 3 a §51 xxxx. 2) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti kterému xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xx advokát xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxx obviněným xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěru x xxxxx xxxxx advokacie, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx jeden xxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx straně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xx xxxxxxx do xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx se toto xxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx advokátů xxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxxxx měsíce xxxx, xx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§9x

(1) Xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie

a) xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní služby,

b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §56, xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x orgánech Xxxxxx uvedených x §41 odst. 1 xxxx. x), x) xx f),

d) xxxxxxx xxxxxx být xxxxx xxxx jmenován xx xxxxxx Xxxxxx uvedených x §41 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx f).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx účast xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §14 xxxx ve xxxxxxxxxxx; účast advokáta x zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, x němž xx xxxxxxxxxx společnost xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §24a xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1,

x) není xxxxxxx xxxxx odpovědnost xxxxxxxx, x to x xxxxx jde x xxxxx provinění, xx xxxxxxx došlo x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§9x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) dnem, xxx xxxxxxxx okolnost, xxxxx xxxx důvodem x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx, a x xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxx §9 xxxx. 3 dnem, kdy xxxxxxxx doba, xx xxxxxx byl výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zrušeno nebo xxxxxxx (§55 xxxx. 7),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, xxxx dnem xxxxxxxx x této xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx, xxxxx-xx k pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. c).

(2) Zánik xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komora x xxxxxxx advokátů bez xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx x něm xxxxxxxxx; x záznamu Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§10

(1) Dojde-li x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5a, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx mu Xxxxxx výkon advokacie xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxx ze xxxxxxx xxxxxxxx vyškrtne.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x potřebném xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxx §5a, xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx advokátů.

(3) Xxx-xx pozastaven xxxxx xxxxxxxxx advokátovi, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx advokátů podle §5b, anebo xxx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx orgán domovského xxxxx, od xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státu").

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx zapsaný xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx §57 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx tohoto advokáta xx xxxxxxx advokátů.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx výkonu xxxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx jako společník xxxxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), xxxx jako xxxxxxxxx společnosti podle §15 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) x pracovním xxxxxx podle §15a.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, společností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§12

(1) Při výkonu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx".

(2) Ze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo x obchodní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx používat dodatků xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx právním službám.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §35s, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku.

§13

(1) Xxxxxxx xxxx xxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx seznamu advokátů.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 sídlem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx (§15a xxxx. 1) k xxxxxx advokátovi xxxx xx xxxxxxxxxxx je xxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

§14

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku. Xxxxxxxxxx sdružení xxxxx xxx pouze advokáti x xxxx povinni xxxxxxxxx advokacii pod xxxxxxxxx jménem. K xxxxxxxx sjednaného xxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx společníci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx §15a; tito xxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Majetek xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx společníků xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx smlouva xxxxx. Má-li podle xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx smlouva xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Advokáti, xxxxx xxxx společníky xxxxxxxx, xxxx mít xxxxxxxx xxxxx; xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxx určená xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx advokáti xx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx nebo více xxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, komanditní xxxxxxxxxxx xxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx podnikání takové xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxx x výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 68). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x fyzickou xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti, může xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx advokacii ve xxxxxxxxxxx xx po xxxx zápisu xxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx rejstříku x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; oprávnění xxxxxxxx vykonávat xx xx xxxx advokacii xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx tím xxxx xxxxxxx.

(4) Advokáti, kteří xxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx advokacii jménem xxxxxxxxxxx a xx xxxx účet. Pokud xxxxx advokacie xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxx předpisy 43), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx; xx samé platí x x případě, xxx-xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykonávajícím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx x vůči xxxxxx osobám, vždy xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxx zákonem (§24 xxxx. 2 a 3) x zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx z xxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxx ustanoven xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx vztahuje povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §21, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx touto xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx účast xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx obchodního podílu xx společnosti xxxx xxx xxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx není xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemůže xxx xxx xxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx vykonávat advokacii xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxx společník xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§15a).

(9) Ustanovení §18 xxxx. 1, §19, 20, §22 xxxx. 1, §23, 25, 28 x 29 xx použijí xxx společnost xxxxxxxxx.

Výkon advokacie v xxxxxxxxx xxxxxx

§15x

(1) Xxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru x jinému advokátovi xxxx xx společnosti xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práce.

(3) Xxxxxxx xxxx xxx zaměstnancem xxxxx xxxxxxx advokáta xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx společně x xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "advokát" xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx; jiných xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §12 je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx advokát xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnavatel pracovněprávní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx [§37 xxxx. 1 písm. x)] xxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnávat xxxxx xxxxx.

(6) Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 x §16 s xxx, xx je xxxxxx xxxxxxx řídit xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§15b

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx advokacii xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx účet; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx zaměstnavatele, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) mají xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zastupování v xxxxxx před soudy xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx řízení.

(2) Byl-li xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vlastním xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 79/2006 Xx. x účinností xx 1.4.2006

§15x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavateli xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxx §15a a 15b xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx xx škodou xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovídá xxxxx zákoníku xxxxx.

§15x

(1) V xxxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxxxx doposud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx advokátem, přecházejí xxxx xxxxxx pracovního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx vztahu ke xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxx x xxx, xx xx stane xxxxxxxxxxx advokátem, xx 3 dnů xxx xxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Předmětem xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx újmy xxxxx §24 odst. 1, xxxxx x povinnost x xxxxxxx věcí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx nepřecházejí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx jejich přechodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pokud xx splnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx spravedlivě xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

§15x

(1) Xxxxxxx, vykonávající xxxxxxxxx samostatně, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx advokacii xxxxxxxxxx, xxx společnost xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na základě xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx, společností xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx omezovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 x §16.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx trvale poskytovat xxxxxx služby xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx smlouvu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx společníci xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx souhlas.

(3) Xxxxxxxxxx §19 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 dotčeno.

(4) Xxxxxxx, poskytující xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §14 odst. 5 tím xxxx xxxxxxx.

§15x

(1) Smlouva x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spolupracujícím xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vzájemných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spolupracujícímu xxxxxxxxxx, xxxxx vybavením nebo xxxxxxxxx využíváním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) ujednání, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx xxxxxxx x trvalé xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx advokáta, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x za jakých xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx užíváno,

e) stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx spolupracující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xx to xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytování právních xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanoven; xxxxxxxxxx §16 xxxx. 1 xxx není xxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 219/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2009

Xxxxx třetí

Práva a xxxxxxxxxx advokátů

§16

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x prosazovat xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx jeho xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx však xxxx vázán, xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; o xxx xx advokát xxxxxxx xxxxxxx přiměřeně xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx advokacie xx xxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx; je povinen xxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx rámci xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxxx za prospěšné.

§17

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxx účelem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx profesionální xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinen používat xxxxxxxxx oděv xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzhled stavovského xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx oprávněna xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výběrového xxxxxx určit jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§18

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx odmítnout, pokud xxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxx Komorou k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 x §18a xx 18c xxxxx; xxxxxxxxxx §19 tím xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx, kdo xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 49) x xxx si xxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx jinak (xxxx xxx "žadatel"), xx xxxxx, aby mu Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx advokáta x xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx §18c.

§18x

(1) Žadatel, xxxxx xxxxxxxx měsíční příjem xx xxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx předcházejících xxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx minimum, a xxxxx není xx xxxx, v xxx xxxx poskytnutí právní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo osobou xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxx na xx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x poskytnutí právní xxxxxx. Jsou-li xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx kladených xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx poskytne xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 30 xxxxx, nejvýše xx xxxxxxxxx 120 xxxxx xxxxx právní xxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx limitu xx xxxxxxxxxx každých xxxxxxxxxx 30 xxxxx xxxxxx porady.

(3) Xxxxxx x určení advokáta x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxx, v xxx je xxxxxx xxxxxx žádána, nezastupuje xxxx advokát xxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzoru xxxxxx formuláře xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s podáním xxxxxxx xxxxxxx Komoře xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx ve výši 100 Xx. Poplatek xx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx nehradí:

a) xxxxxxx xxxxxxxx v zařízení xxx zajištění xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX/X,

x) xxxxx pobírající dávky xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nouzi,

d) xxxxx xxxxxx 15 xxx,

x) xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) x XX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx zákona x xxxxxxxxxx službách, x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx XXX (těžká xxxxxxxxx) a IV (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx.

(6) Komora xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx porady žadateli, xxxxx osvědčil xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxxx 5, xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxxxx x tom xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(7) Nevyhoví-li Xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxx.

§18x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

§18x

(1) Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; §18a odst. 3 xxxx. b) x §18a xxxx. 6 se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

§18c

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx, x xxx žádá xxxxxxxxxx právní služby, xxxxxxxxx xxxxx advokátem xxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. a), má xxxxx, aby xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx právní xxxxxx. X xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, odmítne-li x této xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §19, nebo xxxxxxx-xx xxxxxxx uvedená x §20 xxxx. 2.

(2) Xxxxxx o xxxxxx advokáta k xxxxxxxxxx právní služby xxx xxxxx pouze xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) popis věci, x níž xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx poskytována, a

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx ve xxxx, x xxx je xxxxxx služba xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx §23 xxxx. 3, je xxxxxxx povinen x xxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxx, xx xx neúspěšně xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) K xxxxxxx x určení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bezplatně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výši xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx 6 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podání xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx x xxxx majetkových xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx příjmových x xxxxxxxxxxx poměrů xxxxxxxx x případě žádosti x poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Komora určí xxxxxxxx k poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x majetkové xxxxxx xx odůvodňují. Komora xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx nevyhoví, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx-xx x zjevně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx o určení xxxxxxxx Komora xxxx, xxx advokát xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx právní služby xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podmínky poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytnout xx Xxxxxxx určených podmínek. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxx uvedené v §19 xxxx jde-li x zneužití xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxx xxxxxxx práva, xxxx xxxxxxx-xx situace xxxxxxx v §20 xxxx. 2; x xxxxxx případech xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx Komorou xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx byl xxxxxxx Xxxxxxx určen, x trestním xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x jiném xxxxxx.

(7) Komora určení xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx služby bezplatně xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx advokátem v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx advokáta x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx také xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx advokátem x xxxxxxxxx xxxx vyjde xxxxxx, že se xxxxxxxx a majetkové xxxxxx klienta xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx neodůvodňují; určení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx opatření, xx advokát xxxxxxx xx dobu 15 xxx xxx xxx, xxx došlo xx xxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tak, xxx klient xxxxxxxx xx svých xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. To xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělí, že xx splnění této xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Ode xxx, ke kterému xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxxx, xx advokát xxxxx xx xxxxxx xxxxxx za poskytnutí xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x klientem xxxxx.

(9) Xxxxx-xx xx x xxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterému xxx xxxxx advokát k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je žadatel xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

§18d

(1) Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §18a x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxx §18c vede Xxxxxx seznam xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx žadatelů x právní pomoc, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x žádosti, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, x jakém xxxxxxx xxx byla xxxxxx xxxxx poskytnuta. Xxxxx x žadatelích xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx určení.

(2) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxx §18a xx 18c; xxx určování xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx xx to, xxx advokáti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx i s xxxxxxx xx charakter x složitost věci, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx služby xxxxxxxxxx, x xx xxxxx náklady, které xxxxx určenému xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Nelze-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, určí Komora xxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx Komorou xxxxx §4.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xx 18c stanoví xxxxxxxxx předpis.

§18d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

§19

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odmítnout, jestliže

a) x téže věci xxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxx poskytl xxxxxx služby jinému, xxxxx xxxxx jsou x rozporu xx xxxxx toho, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, poskytl xxx x téže xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx advokát, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společně (§11 xxxx. 1), xxxx x případě zaměstnaného xxxxxxxx xxxxxxx, který xx jeho xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) by informace, xxxxxx má x xxxxx klientovi nebo x bývalém xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxx x poskytnutí právních xxxxxx žádá, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx věci xx zúčastnil xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zájmy xxxx, xxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx žádá, xxxx x rozporu xx zájmy advokáta xxxx osoby advokátovi xxxxxx.

(2) Xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2.

§20

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Komoru x určení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §19.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx požádat x zrušení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Komoru x xxxxxx jiného xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx důvěry xxxx ním x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx postupovat xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxx pokyny xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, trvá na xxx, aby xxxxxxx xxxxxx postupoval xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvu x poskytování xxxxxxxx xxxxxx vypovědět, xxxxxxxx-xx xxxxxx přiměřenou xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx právních xxxxxx, xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx požádán.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x bez xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xx možné xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx strany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx nebo xx strany xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx být delší xxx tři xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx o poskytování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 nebo x xxxxxx důvodu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx neodkladné xxxxx tak, xxx xxxxxx neutrpěl xx xxxxx právech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx újmu. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx advokátovi xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx netrvá.

§21

(1) Advokát je xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x všech xxxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx advokáta xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xx jeho smrti xx xxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx, ke zproštění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx souhlasný xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Zbavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nástupcem xxxxx xxxx právními xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x řízení xxxx xxxxxx tak xxx xxxxxx i xxxxx do xxxxxxxxx. X poté je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost, xx-xx x okolností případu xxxxxx, že xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zprostil xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(3) Advokát nemá xxxxxxxxx mlčenlivosti ve xxxxxx x osobě, xxxxxx pověřuje provedením xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx advokát xxxxx x rozsahu nezbytném xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxx, je-li předmětem xxxxxx spor xxxx xxx a klientem xxxx jeho právním xxxxxxxxx; povinností mlčenlivosti xxxx advokát xxxxx xxx v xxxxxx xxxxx §55, x xxxxxx x xxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxx x xxxxxx x kasační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x této xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 50), xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxx uvedených x §55b, x xx v rozsahu xxxxxxxxx xxx ochranu xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx; x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povaze věci, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxxxx nemůže xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, jakož i xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provedením xxxxxxxxxxx úkonů k xxxxxxxxx, zda xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§33 odst. 3). Xxxxxxxxxx mlčenlivosti se xxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx x xxxx zástupci Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 10. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovým řádem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle zákona x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxx xxxxxxxxx překazit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. 2)

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 8 xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i xx xxxx xxxxx, xxxxx xx s xxxxxxxxx nebo ve xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílejí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx orgánů Xxxxxx x její xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x prověření, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§33 xxxx. 3).

(10) Členové xxxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx provinění, xxxxxx xxxxxx povinností mlčenlivosti xxxxx odstavce 9 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx řízení xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxx xxxx xx středníkem. Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xx 4, §35d x §35r odst. 1, 2 a 4.

§22

(1) Advokacie se xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx přiměřenou xxxxxx.

(2) Zaměstnaný xxxxxxx xxxxxxxx advokacii za xxxx stanovenou podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 52), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx určení odměny x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx společně x jinými advokáty (§11 odst. 1), xxxxxxxx i jejich xxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po předchozím xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

§23

(1) Byl-li advokát xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx stát.

(2) Byl-li xxxxxxx xxxxx Komorou xxxxx §18a xxxx 18b, hradí xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx promeškaný xxx x náhrada xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx advokátovi xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxx xxxxx podle §18c x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx x zastoupení x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx stát xxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx mimosmluvní xxxxxx, xxxx-xx stanoveno xxxxx. X xxxxxxxxx věcech xx xxxxxxx určený xxxxx §18c x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx xx poskytnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu. Xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx odměnu xxxxxxxx stát xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3, je xxxxxxx xxxxxxx odměnu xxxxxxxxx x vyúčtování xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx zaslat xx lhůtě jednoho xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a nebo §18b xxxxx od ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18c. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxxxx vrátí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x proplacení.

(5) Xxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §18c x xxxxxxxxxx právní služby xx úplatu, xxxxx xxxx xxxxxx klient xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odměnu, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§23a

Je-li advokát, společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx 23 rovněž xxxxxx xxxxxxxxxxxx této xxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx advokát xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 53).

§24

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx, xxxxxx xx způsobil x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx advokacie. Xxxxxxx xxxxxxxx xx újmu xxxxxxxxxx klientovi i xxxxx, byla-li xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem advokacie xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx zaměstnaným xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx osob xx xxxx způsobenou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tím xxxx xxxxxxx 48).

(2) Xxxxxxxx-xx advokát xxxxxxxxx xx společnosti xxxx x xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx klientovi xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnaným xxxxxxxxx odpovídá klientovi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx xxxxxxxx v §15b.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odpovědnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 zprostí, xxxxxxx-xx, že újmě xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§24x

(1) Advokát, xxxxx xxxxxxxx advokacii xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxx případ xxxxxxxxxxxx xx újmu, za xxxxxx klientovi xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, jakož i xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx advokát xxxxxxxxxxxx advokacii ve xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Advokát, který xxxxxxxx advokacii ve xxxxxxx obchodní společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, musí xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pojištěn xxx xxxxxx xxxxxx zpovinnosti x xxxxxxx újmy, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 tato společnost, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx povinen x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx.

(2) Limit xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx advokátů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxxx stavovským xxxxxxxxx.

§24b

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx společnost musejí xxx xx xxxxxx xx dne svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx odpovídají podle §24 odst. 2 (xxxx jen "pojištění xxxxxxxxxxx"); pojištění xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxx xxxx činit nejméně 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx advokacie, xxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, minimálně xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx u xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x 10 000 000 Xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx ke xxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným xxxx xxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx xxxxx x zániku xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx z pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění x pojištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xx ode xxx, xxx k xxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx úředně xxxxxxx kopie xxxxxxxx xxxxxxx o pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pojišťovnou nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxx") xxxxxx xxx připojeny x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ukládají xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxx stejnopisů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Společnost xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx stejnopis xxxx xxxxxx ověřenou kopii xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3, anebo

c) xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx x xx Xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx společnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx zjistí-li Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3, xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx soudu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na zrušení xxxxxxxxxxx a její xxxxxxxxx 40).

§24x

(1) Xxxxxx sjednává xxx advokáty, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx společníci sdružení, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx klientovi xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 (xxxx xxx "xxxxxxxx pojištění xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx smlouvu x hromadném pojištění xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx Věstníku. Advokát xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx pojistné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx advokátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, který předchází xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx hromadného xxxxxxxxx xxxxxxxx účasten, xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 Komoře xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xx je pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx pojistného xxxxxx x xxxxx sjednaného xxxxxxxxx však nesmí xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx x případě xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx.

§25

(1) O xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. 3)

§25a

(1) Prohlášením o xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "prohlášení") advokát xxxxxxxxxx, že jednající xxxxx dokument xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podpis xx xxxxxxxxx uznala xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx listu xxxxx x ní xxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx v elektronické xxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx nedošlo x xxxxxxxx integrity dokumentu, xx xxxx je xxxxxxxxxxxx podpis xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Prohlášení xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx prohlášení xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx jednající osoby,

c) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx adresu xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx neobsahuje, zapíše xx údaj xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) označení xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx údaje xxxxx xxxxxx b) x c) zjištěny,

e) xxxx x xxx, xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx před advokátem xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) datum x xxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx učiněno,

g) xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx advokáta x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x seznamu xxxxxxxx; xx-xx advokát xxxxxxxxx xxxxxxxxxx koncipientem, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx "x zastoupení",

h) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx časové xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx o pravosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podpisu, xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx úplatu xxxx, co advokát xxxxxxxx xxxxxx ověřený xxxx xxxxx podpisu.

(5) Xxxxxxx xx může xxx xxxxxxxxxx nechat xxxxxxxxx advokátním xxxxxxxxxxxx, xxxxx Komoře předložil xxxxxx ověřený xxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx advokáta x advokátního koncipienta xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§25x

(1) Xxxxxxx zapůjčí xxxxxxxxx svazek knihy x prohlášeních o xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx výpisu x xxxxxx svazku Komoře, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx §52b, soudu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx x řízení xxxx státním nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rady za xx, xx advokát xxx činění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podpisu xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx knihu xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx rady xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx představenstvu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Představenstvo xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx knihy, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx činění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx

x) xxxxxx-xx proti xxxxxxxxxx, jemuž xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x pravosti xxxxxxx xxxxxxxxx odejmuta, xx xxxxx tří xxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§25c

Advokát je oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 72).

§26

(1) Xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx dát xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, 4) může xxxxxxxx xxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxx-xx advokátovi, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx advokacie x neučiní-li xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx vznikla, xxxxxx advokáta xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx (§26 xxxx. 1) x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx písemně vyrozumět; xxxxxxxxxx §29 xxxx. 2 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x výši náhrady, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx zástupci poskytnout.

(2) Xxxxxxxxx-xx se zástupce xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx druhé, s xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxx lhůtě jiné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. To platí x v xxxxxxx, xxx xxx vztah xxxx klientem a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Komora tento xxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §19 x 20 xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx přechodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k náhradě xxxx (§24 xxxx. 1), xxxxx x xxxxxxxxx x vrácení xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientem. Xx xxxxxxxx nepřecházejí xxxx další xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx smluvního xxxxxx xxxx advokátem x xxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxxx bezdůvodně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zástupci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx advokát, xxxxx xxxxxxxxx advokacii xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, určí Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx učiní xxxx vhodná xxxxxxxx x ochraně xxxx x xxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; určený xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumí xxxx klienty x xxxxxxxxx opatřeních. Xxxxx xx xx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx xxxxx, může Xxxxxx xxxxx nástupcem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyškrtnutým ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx nástupcem xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx advokát, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx samostatně, xxxx xx návrh Xxxxxx xxxxxxx nástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx té xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx zemřelý xxxxxxx používal x xxxxxx xxxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou x xxxxx cti x vážnosti xxxxxxxxxxx xxxxx povinni před xxx, než xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx smírčího xxxxxx před orgány Xxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx alespoň xxxxxx x účastníků xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx zpravidla xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xx vést xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stavovský xxxxxxx.

§29

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx oznámit Xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx sídlo, způsob, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxx advokátů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Komoře xxx xxxxxxx i změny xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx lhůtě uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx x pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátů.

§30

(1) Advokát je xxxxxxx platit xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx [§43 xxxx. x)].

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nezanikají xxxxxxxxxxx xx seznamu advokátů; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §7b odst. 1 xxxx. x) až x).

§31

Advokát xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxx, xxxxx advokátnímu xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx koncipientovi xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pořádaných Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx zkoušky.

Xxxxx čtvrtá

Kárná xxxxxxxxxxx x xxxxx řízení

§32

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kárně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Kárným xxxxxxxxxx xx závažné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxx advokátnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxx stavovským xxxxxxxxx.

(3) Advokátovi xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx některé z xxxxxx kárných xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx napomenutí,

c) xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx minimální xxxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 24)

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx od xxxxx měsíců xx xxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx měsíců xx xxx let, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx kárného provinění xxx činění prohlášení x pravosti podpisu,

g) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56a xxxxxxx xx xxxx xx šesti měsíců xx xxx xxx, xxxxx se advokát xxxxxxxx kárného provinění xxx výkonu xxxx xxxxxxxx.

(4) Advokátnímu xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx uložit xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 24)

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx se x xxxx závažné xxxxxxxx povinností, xxx xx uložení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx projednání xxxxxxx provinění xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, uzavřel-li kárně xxxxxxxx x poškozeným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzhledem k xxxxxxxxxx případu xx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx je xxxxxxx Xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx odnětí xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podpisu x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx kárného opatření xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxxxx úhrnný a xxxxxxxx trest a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx pokračování x xxxxxxxx činu.

§33

(1) X xxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podané xxxxxx xxxxxxxx (§46 xxxx. 3 x §51 odst. 2) xxxxxxxxx xxxxx senát xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx Komory. Xxxxxxxxx kárného xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x advokát xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx provinění xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxx xxx ode xxx, xxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx předseda xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx pověřit jiného xxxxxxxx xx dohodě x ním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; takto pověřený xxxxxxx xx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxx dokumenty xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx. 4 xxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x kárném řízení xxxxxxxxx advokátem. Kárně xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx-xx stižen duševní xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx s xxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx kladeny xx xxxx; má xxxxx xxxxx xx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, znalce xxxx xxxxxxxxx, jen když xx xxxxxxxxxx dostaví x poskytnou xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Důkazy, které xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx dožádání Xxxxxx x na xxxx xxxxxxx xxxx; xxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x provedení důkazu xxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx učiní xxxxxxx rozhodnutí, která xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§33a

(1) Náklady xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx. Komora xxxx náklady spojené x činností kárného xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kárného provinění, xxxxxx současně x xxxxxxxxxx kárně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřené xxxx stavovským předpisem.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výdaje x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx třeba uplatnit x Komory xx xxx dnů xx xxxxxxxx, jinak xxxxxx; x xxx musí xxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. 25)

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 5.10.1999

§34

(1) Xxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xx rozhodující xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x době, xxx xx kárnému provinění xxxxx; xxxxxxxx právní xxxxxx se použije, xxxxxxxx xx to xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxx končí, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a poučení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx uvedeném x §33a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Doručené xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx odvolat, je x xxxxxx xxxx x je xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní moci xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx řádem vyhlášení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xx zaplatit xx xxxxxxxx dnů xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx splátkách. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kárné xxxxxxxx xx vykonatelné, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx obdobně x xxx xxxxxxxxxx ukládající xxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxx.

§34x

(1) Xxxxx senát xxxx xx věci xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx kárným příkazem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zjištěn xxxxxxx opatřenými xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měsíční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 24), xx-xx xxxxx obviněným advokát, xxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 24), xx-xx kárně obviněným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §32 xxxx. 5 xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx senát xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx dopustil kárného xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 79/2006 Xx. s účinností xx 1.4.2006

§34b

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx samé, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kárného xxxxxx (§33a xxxx. 2) x poučení x xxxxx xxxxx xxxxx, včetně upozornění, xx v případě, xxx xxxxx obviněný xxxxx nepodá, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (§34d xxxx. 1).

(2) Písemné xxxxxxxxxx kárného příkazu xx xxxxxxxx kárně xxxxxxxxxx x kárnému xxxxxxx; má-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§33 xxxx. 4), xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jim.

§34b xxxxxx právním předpisem x. 79/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

§34c

(1) Xxxxx obviněný, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kárně xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "oprávněná xxxxx") mohou xxxxx xxxxx kárnému xxxxxxx xxxxx; xxxxx je xxxxx podat xx 15 xxx od xxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxx příkazu. Zástupci xxxxx obviněného xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx dnem xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kárného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx práva xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2006

§34x

(1) Byl-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x §34c xxxx. 1 xxxxx, xxxxx příkaz xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx projednávání xxxx xxxx kárný xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx druhem xxxx xxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx lhůtě xxxxxxx x §34c xxxx. 1 xxxxx xxxxx kárnému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx této lhůty xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx oprávněné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §34c odst. 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx odporu (§34c odst. 2), xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po dni, xxx kárný senát xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

§34e

Byl-li xxxxx kárný xxxxxx, může xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx do xxxx, než je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x kárné xxxxxx se xxxxxxx.

§34x xxxxxx právním předpisem x. 79/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.4.2006

§35

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx senátu x xxxxxx řízení, xxxxxx xx xxxx řízení xxxx xxxxxx senátem xxxxx, může účastník xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolání; xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx kárný xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx tříčlenný xxxxx xxxxxxxxxx x členů xxxxxxxx kárné komise (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxxx senát Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx napadené xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ve xxxx samé xxxx xx vrátí kárnému xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx a rozhodnutí; xxxxx xxxxx je x tomto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§35a

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxx, vyškrtnutí ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxxx koncipientů xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykoná předseda Xxxxxx jeho uveřejněním xx Xxxxxxxx České xxxxxxxxx komory (dále xxx "Xxxxxxx"); xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx příslušné xxxxxx Xxxxxxxx xxxx den xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxx xxxxxxx, uplynula-li xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx delší xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx advokacie xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §56a je vykonáno xxxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx vykonatelným; xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, její běh xx xxxxxxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx kárného xxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Komoře ve xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxx má xxx pokuta xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poslední splátky. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 59). Xxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx xx splátek xxxxxx xxxx zaplacena; xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx oprávnění však xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx příští splátky.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x prohlášeních x xxxxxxxx xxxxxxx xx vykonáno xxxx, xxx uplynula doba xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx doba xxxxxx xxxxx dnem, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Rozhodnutí ukládající xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxx (§33a xxxx. 2) Komoře. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx kárného řízení xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ve lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx pro výkon xxxxxxxxxx ukládajícího povinnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 o xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx kárného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§35x

Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx hledí, jako xx xx nedopustil xxxxxxx provinění, popřípadě xxxx by mu xxxxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, kterým xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx upuštěno,

b) xxxx, xxx rozhodnutí x uložení kárného xxxxxxxx napomenutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxx. Nebylo-li xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx napomenutí xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x §35a xxxx. 2, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxx, xxxx bylo xxxxxxx, jako by xx xxxxxxx provinění xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonáno, xxxx xxxxxxx roku, xxxx-xx mu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x prohlášeních x pravosti xxxxxxx xxxx kárné opatření xxxxxxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56a,

d) xxxxxxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx, bylo-li advokátovi xxxxxxx kárné opatření xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx ode xxx vyškrtnutí xxxx xxx xxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření vyškrtnutí xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx.

§35x

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx právní xxxx, xxx v xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx byla-li xxxxxxxx xxxxxx kárného xxxxxx; xxxxxx kárného xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx podat xxxx xxxxxxxx, vyjdou-li najevo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx uplatněny, x xxxxx by xxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx, známými xxx xxxxx, vést k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Návrh xx xxxxxx kárného xxxxxx lze podat xx xxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx obnovu xxxxxxx xxxxxx navrhuje, xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx xxx xxx, xxx xxx xxxx uplatnit; xxxxx xxxx přípustný xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx.

(4) O návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx kárného xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx odvolání (§35).

(5) Xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx řízení povolena, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx x kárném xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx senát, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, věc x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.10.1999

§35x

(1) Xxxxxx informuje xxx odkladu v xxxxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x výsledku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx zapsán xx xxxxxxx advokátů xxxxx §5a.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx §57 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx obdobném usazenému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, o xxxxxxxx x výsledku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§35e

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx nebo xxxxx řád xxxx xxxxxx nebo nevyplývá-li xxxx xxxxxx x xxxxxx věci, xxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.10.1999

Xxxxx pátá

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle zákona x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx

§35xx

(1) V řízení x xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, projednává-li tento xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení

a) zákona xxxxxxxxxxxx odpovědnost za xxxxxxxxx x řízení x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a ochranných xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx §32 xxxx. 1 až 5, 7 a 8, §33 xxxx. 2 a §35b.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolat v xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx i xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxx pověřeným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 10.

(4) Xxxxxx o xxxxxxxxx xx zahájí xxxx x již zahájeném xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x případě, že xxxxxxxx po jeho xxxxxxxx přestane xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího odpovědnost xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, lze xx xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx uložit

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx trest

1. xxxxxxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxxxx uložený na xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx,

2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx §56a xxxxxxx xx dobu xx xxxxx měsíců xx xxx let, xxxxx xx advokát xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správní trest xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx správní xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35a xx 35e xxxxxxx.

§35xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX XXXXX

XXXXXXXX ADVOKÁT

Hlava xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx advokát

§35f

Hostujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx 60) xx evropský advokát, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§35x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen používat xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx profesní xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu; xxxx označení xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jednom z xxxxxxxxxxx jazyků domovského xxxxx.

§35x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

§35x

(1) Xxxxxxxxx evropský xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§14) xxx xxxxxxxxxxx společnosti (§15).

(2) Xxxxxxxxx evropský xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xx nemovitost, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx podniku xxxx xxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx (§25a).

§35i

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x zastupování x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx jinými xxxxxx, xxxxxx obhajoby x xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx evropský xxxxxxx xxxxxxx dodržovat povinnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx. Xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx právními, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx evropský advokát xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx předpisy domovského xxxxx některou xxxxxx xxxxxxxxxx, použijí xx xxx poskytování právních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 a 2, §16, 17, §18 xxxx. 1, §19 až 21, §22 odst. 1, §24 xxxx. 1 xx 3, §25, 26 x 28, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxx poskytování právních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xx jedná o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §16, 17, §19 xx 21 x §24 xxxx. 1 xx 3.

§35x

(1) Xxxxxxxxx-xx hostující xxxxxxxx advokát na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxxxxx přerušení po xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx oznámit Xxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx republice xxx xxxxxxxxxx písemností Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx evropský advokát xxxx povinnost xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tím, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx třetím xxxx xx xxxxxxx; xx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xx vlastních xxxxx xxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxx.

(2) Poskytuje-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx spočívající x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x trestním xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx advokáta xxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx písemností (dále xxx "zmocněnec pro xxxxxxxxxx"); ustanovení §35p xxx není xxxxxxx. Xxxxxxxxx evropský advokát xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx; soud nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx doručování. Xxxxx xxxxxxxxx evropský xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx účinky xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxx; xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx rukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 228/2002 Sb. x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

§35k

(1) Xxxxx je x xx xxxxxxx, xx hostující evropský xxxxxxx xxxxxxx prokázat Xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v domovském xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x domovském xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx"); xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx advokátem předložen x xxxx překladem xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx hostující xxxxxxxx xxxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx oprávněn xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§35x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 61) xx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx zapsán xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů xxxxxxxx Xxxxxxx.

(2) Usazený xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovat právní xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35x

(1) Komora xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx přiloženy

a) doklady xxxxxxxxxxx, xx evropský xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 x 2,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24a,

x) xxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx uhradil Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxx evropského xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nezapíše, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx (§35q xxxx. 2) x ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx evropský advokát xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx identifikačním xxxxxxxx usazeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx; tyto xxxxxxxxx xx Komora vydá xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx po xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vydání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx x seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx Vzor, náležitosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx usazeného xxxxxxxxxx advokáta stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis; xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx evropského xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x identifikační xxxxxx xxxxxxxxx evropského xxxxxxxx xx xxxxxxx §5d xxxx. 3 a 4 xxxxxxx.

(4) Zápis xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx xxxxxxxxx Komora x seznamu evropských xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3; Xxxxxx x xxxx xxxxx informuje x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx evropskému xxxxxxxxxx se pozastavuje xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx xxxxxx, nastane-li xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §8b xxxx. 1 písm. x), x), x) xx x).

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx usazenému evropskému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 odst. 1, xxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx poskytovat v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx profesním xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x); Xxxxxx může xxxxxxxxxx usazenému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona x případech uvedených x §9 xxxx. 2 x 3.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů xx xxx xxxxx,

x) xxxxx xxx prohlášen xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx kárné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§35q xxxx. 2), xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření,

d) xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx žádost Xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se nevyžaduje, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doručí žádost xxxxxx předsedovi Xxxxxx xxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxx před xxx podepíše,

e) xxxxx xxx zapsán do xxxxxxx advokátů (§5b), xx vyškrtnut xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx advokátů; tím xxxx dotčeno jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx profesní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx §35na.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxx evropského advokáta xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx vyškrtne

a) jestliže xxxxxxx xxxxxxxx podmínku xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1,

x) xxxxxxx-xx xxxx oprávnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 2, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx v §7b xxxx. 1 xxxx. x) x x) a v §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

(9) V případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §8b xxxx. 2, §9 odst. 4, §9a, 9b x §55 odst. 7. V případě xxxxxxxxxx usazeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §7b xxxx. 2 x §8 odst. 2 a 3.

(10) X xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxx x x jeho vyškrtnutí xx seznamu evropských xxxxxxxx informuje Xxxxxx xxx odkladu, xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx domovského xxxxx.

§35n

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x stavovských předpisů x právech x xxxxxxxxxxxx advokátů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx evropský advokát xx povinen xxxxxxxx xxx poskytování právních xxxxxx xxxxxxxx označení xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x); xxxx označení xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X tomuto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx zápis xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů. Xxxxx xxxxxxx evropský xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jménem zahraniční xxxxxxxxxxx podle §35s, xxxxx ustanovení §12 xxxx. 4 obdobně.

(3) Xxxxxxx evropský xxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x dodatek vyjadřující xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxx x xxxxxx osobami xxxx účastník (společník) xxxxxxxx xxxx právnické xxxxx obdobné sdružení xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (§14 x 15).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx advokát xxxx xxx xxxxxxxxxxx sdružení (§14) nebo společníkem xxxxxxxxxxx (§15) anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx advokát (§15a).

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx advokát xx právo xxxxxxxx xx xxxxx; nemůže xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx Komory.

(6) Xxxxx usazeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§13) xx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx advokát se xxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxx dát xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §26.

(8) Xxxxxxxxxx §27 odst. 4 x §30 odst. 2 xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evropského xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35xx

§35xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 219/2009 Sb.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx ustanovení

§35o

Evropský xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x to x x xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví, xx xxxxxxxx řízení musí xxx zastoupen advokátem xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx jen xxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

§35x

(1) Xxxxxxxxx-xx evropský xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, včetně obhajoby x trestním xxxxxx, x xxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx předpis, že xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx účastníka xxxx xxx xxx xxxxxxx, xx evropský xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx x klientem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx procesního xxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"); konzultantem xxxx xxxxxxxx advokát xxxxxxxxx i zmocněnce xxx xxxxxxxxxx xxxxx §35j xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx sídla xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx úkonu, xxxxx xxxx xxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, není oprávněn xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Nerozhodne-li soud xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při všech xxxxxxx, x kterých xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx jako zástupce (xxxxxxx) xxxxxxxx advokát.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx jinými xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxx §24 xxxx. 1 až 3, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (§35q xxxx. 1).

Kárná odpovědnost x xxxxx xxxxxx

§35x

(1) Evropský xxxxxxx xx kárně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Evropskému xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx uložit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 3 písm. x) xx c) a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xx xxxx xxxxxxx roku xx xxxx xxx. Xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §35a xxxx. 3 x §35b xxxx. c).

§35q xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 228/2002 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

§35r

(1) Xxxxxx informuje x potřebném xxxxxxx xxxxxxxxx orgán domovského xxxxx o skutečnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx advokátovi xxxxx řízení.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 z důvodu xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kárné žaloby xxxxxx xxxxxxxxx spravedlnosti, xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x potřebném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zahájení xxxxxxx řízení proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx zpravidla vyžádá xxxx jeden x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxx domovského xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 228/2002 Xx. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

XXXX ČTVRTÁ

ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOST

§35s

(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx poskytovat právní xxxxxx, pokud

a) xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svého podniku x některém x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx služby v xxxxxxxx x domovských xxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 2,

x) xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) zahraniční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů zapsána xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xx obchodního xxxxxxxxx zapsán pouze xxxxxxx nebo usazený xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxx do obchodního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx usazený xxxxxxxx xxxxxxx; ustanovení §15 odst. 5 xxxx druhá se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zahraniční xxxxxxxxxx xxxx zaměstnávat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx evropské xxxxxxxx x advokátní xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §15 xxxx. 4 a 8, §18 xxxx. 1, §19, 20, §22 odst. 1, §23, §24 odst. 2 xx 4, §25, 28 x 29 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

§35t

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx xx její xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx ručící xxxxxxxxx"), xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky ode xxx zápisu zahraniční xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx složky do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx komplementář xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxx neomezeně xxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx její organizační xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx alespoň jednoho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx pojištěna xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx zahraniční společnosti").

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Komoře xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx kopii xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pojišťovnou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dosvědčující existenci xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pojištění xxxxxxxxxx společnosti (xxxx xxx "xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"), x xx do xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx byla xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx předchází xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nějž xx pojištění vztahuje, xxxxx i xxxxxxx xxxxx, xxxxx o xx Komora požádá.

(4) Xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x §35s odst. 1 xxxx. x) xx c) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pojištění xxxxxxxxxx společnosti je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Listiny xxxxxxxxxxx splňování xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35s xxxx. 1 písm. x) xx x) x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx připojeny x návrhu na xxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxx její organizační xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx sbírky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, že

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §35s xxxx. 1 xxxx. x) až c) x x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35t xxxx. 1,

x) zahraniční xxxxxxxxxx xxxx pojištěna xxxxx §35t xxxx. 2,

x) zahraniční společnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §35t odst. 3.

§35x

Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx §35s x 35t xxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 219/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2009

XXXX XXXX

XXXXXXXXX KONCIPIENT

§36

Advokátním xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx je xxxxxx x xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xxxxxxx Komorou.

§37

(1) Komora xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každého,

a) kdo xx xxxx svéprávný,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx

1. x magisterském xxxxxxxxx programu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx 20), xxxx

2. studiem xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx takové xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx xx rovnocenné xxxxxxxx uvedenému x xxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 69), a současně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx škole x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xx bezúhonný,

d) xxxx xxxxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx něhož xx xxxxx, xxxx xx xx toto xxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx, a

e) xxx xx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx evropskému xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxxxxxx x pracovním poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní dobu xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 62).

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1, Xxxxxx ho zapíše xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx ke xxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx; xxxxx xxx však xxxxx xxxxxxxxxx dni vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxx xxxxxx žádosti. Xxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx podání xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaznamená Xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxx, nejpozději do xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx praxe včetně xxx xxxxxxxxxxx advokáta xx základě xxxx xxxxxxxx při jednotlivých xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx identifikačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx identifikačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipienta x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx již xxxxxxx, xxxxxxxxx Komora x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vzor, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokátního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xx použije §5d odst. 3 x 4 xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx vyškrtne, zjistí-li, xx xxxxxxxxx některou x podmínek uvedených x odstavci 1.

(4) Xxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxx kárné xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů ke xxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx koncipientů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx doručena; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nevyžaduje, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Komory xxxx xxx pověřenému xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dnem xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx advokátní xxxxxxx, xx vyškrtnut xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uplynutím šestého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; ustanovení písmen x) x c) xxx není dotčeno.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Komoře xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatřenou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx pozastaven xxxxx xxxxxx praxe advokátního xxxxxxxxxxx uplynutím xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx advokátní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Komory xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx podepíše. Komora xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 a 3. Advokátnímu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výkon xxxxxx praxe, xxx-xx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx-xx výkon xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxx-xx mu uložen xxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx §7b xxxx. 2, §8 xxxx. 3, §8b xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a §8b xxxx. 2, §9 xxxx. 4, §9a xxxx. 1 xxxx. x) a b) x §9a xxxx. 2 xxxx. d) x §9b xxxxxxx xxxxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u advokáta, xxxxxxxxx evropského xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxx, xxxxxx xxxxx je xxxxxx xxx vedením x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx zkušenosti xxxxxxxx x výkonu advokacie.

(2) Xxxxxxxxxx může xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx představenstvo xxxx podmínku xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx současně; xxxxxxx nahlásí Komoře, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii xxxxxxxxxx, je školitelem xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxxxxxx Komoru. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx rovněž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx koncipienta xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx x stavovskými xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen absolvovat xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx Komora xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx součást xxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx práce.

§39

Xxxxxxxxxx §16, 17, 17a, 21 x §29 se xxxxxxx xxx advokátního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

KOMORA

§40

(1) Zřizuje xx Xxxxxx se xxxxxx x Xxxxx x x xxxxxxxx x Xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x advokáty xx xxxxxx v xxxxxx krajských xxxxx x Brně x Xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správu xx xxxxx xxxxxxxxx 63).

(4) Xxxxxx xx právnickou xxxxxx. Komora xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41

(1) Xxxxxx má xxxx orgány:

a) xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx kárnou xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx advokátní xxxxxxx, xxxxxxx způsobilosti a xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zkušební xxxxxx Xxxxxx").

(2) Komora může xxxxxxxx xxxxxxx orgány.

§42

Xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxx účastnit xx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sněmu jiným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx svolává xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx od předchozího xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx sněm xxxxx xxx tehdy, xxxxx x xx xxxxxxx požádá v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x to xxxxxx xxxxxxxxx rada. Xxxxxxxxxxxxxx je v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dvou měsíců; xxxxx tak xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx musí xxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx jednoho x xxxxxxxxxx do xxx měsíců xxx xxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xx schopný xx xxxxxx xxx xxxxxx xx počet přítomných xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, hlasovala-li xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přítomných advokátů. Xxx volbě xxxxx x náhradníků xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odevzdaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáty, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx xxx xxxxx xxxxxxxx, je xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kteří se xxxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxx člena nebo xxxxxxxxxx orgánů Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tři xxxxxx hlasů xxxxxxxx, xxxxx se zúčastnili xxxxxxxxx o xxxxxxxx.

(6) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uveřejněnou xx Xxxxxxxx; xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx částky Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§43

Sněmu přísluší

a) xxxxx x advokátů přímou x xxxxxx volbou xx xxxx xxxx xxx členy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kontrolní xxxx, kárné xxxxxx x odvolací xxxxx xxxxxx. Členy těchto xxxxxx Komory xxxx xxxx tajným xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx,

x) zřizovat stavovským xxxxxxxxx xxxxxxxx fond Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx fondy a xxxxxxxx pravidla jejich xxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stavovským xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 odst. 1, popřípadě stanovit xxxxxx xxx určení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem xxxx xxxxxx za xxxxxx času xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů Xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx představenstva, xxxxx rozhodnutí podle §44 xxxx. 3. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx představenstva xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx (§49 odst. 2) x svůj jednací xxx,

x) xxxxxxxxxx stavovské xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx vyhradí, a

j) xxxxxxx se ve xxxxx dalších xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x výjimkou rozhodování x xxxxxx xxxxxx.

§44

Xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Komory.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a pět xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx počet xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx stanovený xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxx náhradníků xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx přísluší xxxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §37 xxxx. 3 x xxxxxx nesplňování xxxxxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxx §9 odst. 3,

x) pozastavení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 5 z xxxxxx uvedených v §9 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxx §9 xxxx. 3,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxx advokacie podle §55 xxxx. 7,

f) xxxxxxx rozhodnutí, kterým xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx knihy o xxxxxxxxxxxx x pravosti xxxxxxx xxxxx §25b xxxx. 1 a 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxx §56a, a xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rady.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xx svých xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Komory. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x advokátů xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx určí xxxxxxxxxxx xxx,

x) přijímat xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx schválení xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx sněm xxxxxxxx schválení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx [§43 písm. x)], xxxxxxx tento xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, neschválí-li xxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxx, která x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, však xxxxxxx xxx dotčena,

c) vydávat Xxxxxxx,

x) hospodařit x xxxxxxxxxx sociálního fondu Xxxxxx, popřípadě dalších xxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) vyjadřovat se xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx zkoušky (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx"),

x) vyjadřovat xx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx majetek Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokumentační, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2003 Xx.,

x) xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Komory, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xx povinno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

(6) Představenstvo xx xxxxxx xxxxxxxxx jednou xxxxxxx; zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

§45

Xxxxxxxx Komory

(1) Xxxxxxxx Xxxxxx jedná jménem Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx Komory xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxx advokáta xxxxx §18a18c x o xxxxxxx xxxxxx advokáta xxxxx §18c xxxx. 7,

b) x xxxxxx zástupce xxxxxxxx podle §27 xxxx. 1,

x) o xxxxxx nástupce xxxxxxxx §27 xxxx. 4,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x), d) x §10 odst. 1,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx podle §37 xxxx. 3 z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §37 xxxx. 1 písm. x), x), x) x e),

f) o xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 x odst. 2 písm. x) x §10 xxxx. 1,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 5 x xxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle §35m xxxx. 6,

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35m xxxx. 8,

j) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů, x xxxxxxx xxxxxxxx, společností x zahraničních společností x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Předseda Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí, která xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X době xxxx zasedáními představenstva xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx činit i xxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Kontrolní xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(2) Kontrolní xxxx xx 70 xxxxx.

(3) Kontrolní rada xxxx xx svých xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rady, x xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxx kontrolní xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vystupovat x kárném xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx kárný xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dodržování xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud souvisejí x xxxxxxx advokacie xxxx x xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Advokáti, evropští xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontrolní xxxx xxxxxxx jimi xxxxxxxxxx písemnosti xxxx xxxx dokumenty xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx právních služeb xxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx kontrolní xxxx xxxxxxx k xxx; xxxxxxx povinnost xxxx xxxx xxxxxx Komory x xxxxxxxxxxx Komory, xxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vzniklé v xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxx úkoly Komory xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxxx advokátů vyplývajících x xxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx předpis.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx Xxxxxx x seznámení xx s xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Má-li kontrolní xxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3, xxxx xxxx xxxxxxxx představenstva, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisu, xx x rozporu s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx sněmu, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx však xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx dvoutřetinovou xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx pozastavit i xxxxx potvrzeného rozhodnutí; xxxxxxxxx-xx takto potvrzené xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §43 písm. x).

§47

Xxxxx xxxxxx

(1) Kárná xxxxxx vykonává působnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx 83 členů.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kárné xxxxxx, x xxxxxxx-xx xxx organizační řád, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Předseda xxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx senátů (§33 xxxx. 1).

§47x

Xxxxxxxx kárná xxxxxx

(1) Xxxxxxxx kárná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx řádem x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 11 xxxxx.

(3) Členem xxxxxxxx kárné komise xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxx 40 let x xxx členem xxxxxxxxxxxxxx, kontrolní rady, xxxx xxxxx komise xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(4) Odvolací xxxxx xxxxxx xxxx xx svých xxxxx x odvolává předsedu xxxxxxxx xxxxx komise, x xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxx odvolací kárné xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise xxxxxxx x xxxxx odvolací xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx senátů (§35 xxxx. 2).

§47x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 219/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2009

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx

§48

Xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx jsou xxxxxx; za xxxxxx xxxxx přísluší xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx za xxxxxx času.

§49

(1) Podrobnosti x xxxxxxxxxx Komory x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řád x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx Komory, xxxxx i x xxxxxxxx xxxxxx členů xxxxxxx xxxxxxx xxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX KOMORY X OBLASTI MEDIACE

§49a

(1) Xxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx zkoušky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x mediaci.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx.

(3) Komora xxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výši 5&xxxx;000 Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zkoušku x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx 10 000 Xx. Poplatek xx xxxxxxx Xxxxxx.

(4) Advokát, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx Xxxxxx; Xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů. Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx mediátorů, xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx seznamu xxxxxxxxxx advokátů xxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxx.

§49x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x hostující mediátor, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx kárné xxxxxxxxx.

(2) Kárným xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x mediaci.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxxxxxxx jiným právním xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uložený na xxxx 6 xxxxxx xx 5 xxx.

(4) Xxxxxxxxxxx mediátorovi, který xx xxxxxxxxx advokátem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lze xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) veřejné napomenutí, xxxx

x) xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) je Komora xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx řízení se xxxxxxxxx použijí ustanovení xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§49x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 202/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

XXXX OSMÁ

PŮSOBNOST XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

§50

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jejími xxxxxx.

(2) Xx-xx ministr xxxxxxxxxxxxx za xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx je x xxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§51

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyjádření Xxxxxx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx evropských xxxxxxxx.

§52

(1) Ministerstvo spravedlnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx zkušební xxx.

(2) Ministr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx členy xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, x xx nejméně xxxxx xxxxxxx xxxxxx členů xx xxxxx Xxxxxx x jednu xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

§52a

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x).

§52x

(1) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxx státní xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx advokátů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §25a a nad xxxxxxxx advokátů xxxxx §25c.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §18a x 18b a xxx xxxxxxxxxxx činností Xxxxxx xxxxx §18c, xxx-xx xxxxxxx určen x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x v xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx Komora xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx Komora xxxxxxxx v rozporu x xxxxxxxxxx xxxxx §18a xx 18c, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neoprávněně vyplacené xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§52c

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §5d odst. 1, §35m xxxx. 3 a §37 xxxx. 2.

XXXX DEVÁTÁ

PŘESTUPKY

§52d

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nabízí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx opakovaně x xx xxxxxx, xxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx", xxxxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takového xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx klamavý xxxxx, xx xxx x xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx, za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx do 3 000 000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 200 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx činnosti xx 1 roku.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§53

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svěřené xxx xxxxx xxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) poplatek xx xxxxxxx x podrobnosti x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx zápis xx seznamu advokátů x poplatek xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů a xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx evropských xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1,

x) pravidla xxxxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx advokacie,

f) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, vyjma xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx řízení x x xxxxxx podle §55,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a povinnostech xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx advokátů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx advokacie,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx služby podle §18 xx 18c.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxx; xx den xxxxxxxxx xx xxxxxxxx den xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Stavovský předpis xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx byl vyhlášen xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, se xxxxx závazným xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x evropské xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx x umožnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx zkoušky.

(5) Ustanovení §50 odst. 2 xxxx odstavci 3 x 4 dotčeno.

§54

(1) Xxxxxxxxx zkouškou xx prověřují znalosti x xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Advokátní xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx znalosti uvedené x odstavci 1, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxx x domovských xxxxx xxxxxx podmínky x xxxx, aby x xxxxx xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxx označením xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx ověřují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních služeb x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxx x cizích xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx styku.

(4) Advokátní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x uznávací xxxxxxx xx možno vykonat x Xxxxx a x Xxxx, xxxxxxxxx x x jiném xxxxx určeném Xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zkušební xxx (§52 odst. 1).

Řízení

§55

(1) Xx věcech xxxxxxxxx x §44 xxxx. 3, §45 xxxx. 2 x x §46 xxxx. 6 xxxxxxxxx orgány Xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx 64), xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon něco xxxxxx. Xxxxxxxxxx §10 x 11, 13, 5863, §71 odst. 3 xx 5, §73 xxxx. 1, §80 xx 100, 103 xx 129, 134 xx 139, 141 xx 152 x 178 xxxxxxxxx xxxx xx přitom xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx může xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxxxxxx plné xxxx pouze xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx důkazy xx podmínek uvedených x §33 odst. 6.

(4) X xxxxxx xx věcech, x xxxxx přísluší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§44 odst. 3), xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxx xxxxxxxxx výrok, odůvodnění x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 50); odůvodnění x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx vyhověno xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu.

(6) Doručené xxxxxxxxxx Xxxxxx je x právní xxxx.

(7) Xxxxxx xxxx xx xxxxx advokáta xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xx další trvání xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxx x xxxx, kdy xxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tím xxxxxx dotčena 65).

(8) Xxxxxx může xx xxxxx xxxxxxx žalobce xxxx x x xxxx xxxxxx zrušit xxxxxxxxxx, kterým nebyl xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) pozastaven, x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx tomto xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ohrožena xxxxxx v další xxxxx xxxxx advokacie xxxxxxxxx, proti xxxxx xx xxxxxxx stíhání xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podkladem pro xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 59).

§55x

(1) Ve xxxxxx xxxxxxxxx x §18a xx 18c xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Ustanovení §13, §15 odst. 4, §18, 35, §36 xxxx. 3, §37 odst. 3, §41, §45 xxxx. 2, §47, 49, §51 odst. 2, §80 xx 93, §100 xx 129, §131, 133, §137 xx 139, §152 x 178 xxxxxxxxx xxxx xx přitom xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §18a xx 18c se xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx, xx x právní xxxx.

(4) Při určení xxxxxxxx xxxxx §18a xxxx 18b xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zastoupit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx §18 xxxx. 2 x §18a x 18c xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx §18a nemůže být xxxxxxxxx xxxxx.

§55x

Xxx,

x) xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx,

x) xxxx nebyly xx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx vydány xxxxxxxxx x zápisu advokátů xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx advokátního xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxx vykonat xxxxxxxxx xxxxxxx, zkoušku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx nebylo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx slibu,

e) x xxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xxxx x seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §55c xxxx. 1 xxxx. x) nebo d),

f) x xxxx byl x rozporu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §55c odst. 1 xxxx. x) nebo x),

xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, xxx x xxxx xxxxx rozhodl.

(2) Spory x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §30 xxxx. 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

§55x

(1) Záznamem x xxxxxxx advokátů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx vyznačení následujících xxxxxxxxxxx:

x) zápis xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx evropských xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx výkonu advokacie xxxx pozastavení výkonu xxxxxx xxxxx advokátního xxxxxxxxxxx,

x) zánik xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx identifikačního xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx usazeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokátního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Komora xxxxxxxxxx záznamy podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xx Xxxxxxxx.

§55x

(1) Seznam xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů x seznam evropských xxxxxxxx vede Komora xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Seznamy xxxx xxxxxxx přístupné, x xxxxxxxx údajů uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) a j).

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení,

b) xxxxx xxxxx, x xxxx-xx přiděleno, datum xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx evropského xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky,

g) telefonní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů,

j) xxxx x xxxxxxxx xxxxxx opatření,

k) další xxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx §5g x §27 xxxx. 2, osvědčení x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, osvědčení x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx usazeného xxxxxxxxxx advokáta x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx, xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydané Komorou xxxx xxxxxxxxx listinami.

(4) Xxxxxxxxxxxxx průkaz advokáta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx koncipienta xxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx číslo, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zapsán x xxxxxxx advokátů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx narození xxxxxxxx průkazu,

e) další xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§55x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo usazenému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §14 xxxx. 4 tím xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Komora xx xxxxx xxxxxxxxx x §35j xxxx. 1. Písemnosti určené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx do sídla xxxxxxxx, k němuž xx xxxxxxxxx koncipient x xxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx koncipient x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx (§15), xxxxxxxx Komora písemnosti xxxxxxxxxxx koncipientovi xx xxxxx xxxx společnosti xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxx xx xxxxx společníkem.

(2) Xxxxx x zaplacení xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kárný xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx řád, rozhodnutí xxxxxx v xxxxxx xxxxx §55, jimiž xx xxxx řízení xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rozhodnutí poté, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx žaloba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 50), xx xxxxxxxx advokátovi, advokátnímu xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx místa xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 do vlastních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 6 x §24 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx 64).

(4) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxx koncipient xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx podle §55 xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx písemnosti xxxxxxx x odstavci 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ustanovení §35j xxxx. 1 xxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

§56

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx úschovy xx xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx funkce insolvenčního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 67).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx druhé a xxxxx tohoto zákona xx použijí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jakož x pro další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 32) xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §21 xxxxxxx skutečností, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 68) o povinnosti xxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxx nejsou xxxxxxx.

§56a

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx účet x xxxxx nebo x jiné osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx správě xxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxx.

(2) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx advokátovi xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx x správě majetku, xxxxx klientem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx listiny xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx deseti xxx xx ukončení xxxxxx.

(4) Xxx přijímání peněz x xxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx vydání xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx x povinnostech xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§56b

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rady xxxx xxxxxxxx xxxx kontrolní xxxx xx to, xx advokát xxx xxxxxx majetku xxxxx §56a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx kontrolní xxxx představenstvu předběžné xxxxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxx.

(2) Představenstvo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxxx pozastavení xxxxxx této činnosti, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx majetku xxxxx §56a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx představenstva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxx zaniká

a) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §56a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vydaného x xxxxxx řízení xxxxxxx proti xxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx majetku.

§56b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 258/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2017

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§57

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx advokáty xxxxx xxxxxx zákona; Xxxxxx xx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx zapsaní x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; Komora xx zapíše xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§58

(1) Advokátní xxxxxxxxxxx xxxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxx koncipientů xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stávají xxxxxxxxxxx koncipienty podle xxxxxx xxxxxx; Komora xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právníka xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipienty xxxxx xxxxxx xxxxxx; Xxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Praxe xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čekateli komerčního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx právní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

§59

(1) Xxxxxxxxx zkouška xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Advokátní xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x. 132/1990 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx zkoušku podle xxxxxx zákona.

§60

§60 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 79/2006 Sb.

§61

Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) x §37 xxxx. 1 písm. x) xx považuje xxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx xx právnické xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky nebo xxxxxx právních xxxxxxxxxx.

§62

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx se xxxxxxxx xx kárné opatření xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x) a §8 xxxx. 1 písm x).

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx-xx ke xxxxxx, xxxxx xx mohl xxx xxxxxxxxx za xxxxx provinění xxxx xxxxxxxxxxxxx provinění podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přede xxxx xxxxxxxxx zákona, xx oprávněn xxxx xxxxx žalobce xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx stanovených x xxxxxx xxxxxx xx zahájení kárného xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

§63

Xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx komerčních xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx advokacie xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, není xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§64

Do dob xxxx xxxx uvedených x §5 odst. 1 xxxx. x), §7, §8 xxxx. 2 x §37 xxxx. 2 xx započítávají xxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx účinnosti nebo xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

§65

(1) Do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx vykonává jeho xxxxxxxxx představenstvo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx advokátní komory x členů představenstva Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zvolených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xx svých členů xxxxxxxx x popřípadě x xxxxxxxxxxxxx Komory.

(3) Xx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§68) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxxx podle §43 xxxx. b) xx f).

§66

(1) Xx zvolení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxx složená x xxxxx xxxxxxx komise Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxx členů xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rady.

§67

(1) Do xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kárná xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx disciplinární xxxxxx Xxxxxx komerčních xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxx xxxxx předsedu x popřípadě x xxxxxxxxxxxxx kárné xxxxxx.

§68

Představenstvo xxxxxxx x §65 xxxxx xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§69

Dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zřízené xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 128/1990 Sb., x xxxxxxxxx, a Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zřízené xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 209/1990 Sb., x xxxxxxxxxx právnících x xxxxxx pomoci jimi xxxxxxxxxxx, na Xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§70

(1) Živnostenská xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx 11) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxxxxx (členové) nebo xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx poskytování právních xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx v xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rejstříku; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §764 xxxx. 2 věta xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.

§71

Xxxxxxx se:

1. xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 128/1990 Sb., x xxxxxxxxx,

2. xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 209/1990 Sb., o xxxxxxxxxx právnících x xxxxxx xxxxxx jimi xxxxxxxxxxx.

§72

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.

Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XXX

1. Žádosti x xxxxx do xxxxxxx advokátů xxxx xx seznamu advokátních xxxxxxxxxxx x žádosti x vykonání advokátní xxxx uznávací zkoušky xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx dosavadních předpisů.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona lze xxxxxx tehdy, xxxxx xx to xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

4. Xx xxxx, xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx zahájeném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona uloženo xxxxx xxxxxxxx vyškrtnutí xx seznamu xxxxxxxx, xx xxxxx, jako xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx provinění, xxxxxxxxx xxxx xx mu xxxx kárné opatření xxxxxx uloženo, a xx dnem, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovená.

5. Na xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo x kárném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx kárné xxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx hledí, jako xx xx nedopustil xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx mu xxxx kárné xxxxxxxx xxxxxx uloženo, a xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo x xxxxxx řízení xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx provede xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx v kárném xxxxxx zahájeném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona uložena xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx pokuty, xx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xx mu toto xxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxxx, uplynula-li ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx.

7. Xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx počítá xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiná xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx rozhodování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poměr xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx účely xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx počítá ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx advokacie na xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x tomuto xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z tohoto xxxxxx.

11. Xxxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxx xxxxxx na zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

13. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxx xxxxxxx na vysoké xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo zápisu xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx považuje též xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1999 xx právnické xxxxxxx vysoké školy xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 210/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.10.1999

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5f může xxxxxxx x advokát, xxxxx byl zapsán xx seznamu xxxxxxxx xx složení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

2. K vyškrtnutí xx xxxxxxx advokátů xxxxx §7b xxxx. 1 xxxx. g) xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dosavadními xxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx ve věcech xxxxxxxxx v §55 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Zkušební komise xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx komisi Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 228/2002 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupila v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

Čl. X

Požadavek xxxxxxxx xxxx 30 let xx nevztahuje

a) xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx jmenováni xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx přísedícího xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx poměr xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 192/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

Čl. V

1. Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx zachovány.

2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X pohledávek vzniklých xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx x titulu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 555/2004 Sb. x účinností od 1.1.2005 x výjimkou xxxx 3, který xxxxxx účinnosti 9.11.2004

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxx xxxxx

1. Xxxxx volebního období xxxxxxxxxxx členů x xxxxxxxxxx představenstva, kontrolní xxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

2. Xxxxxxx xxxxx stávajícím xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx se řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 205/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2005

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komora xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxx xxxxxx xxx vydat x v kárném xxxxxx zahájeném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, pokud xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jednání x xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx kárného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Do xxxx xxxxxxx roku, xxxxxxxxx x §55 xxxx. 7 xxxxxx x. 85/1996 Sb., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx počala xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnout xxxxx §55 xxxx. 8 xxxxxx x. 85/1996 Xx., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nebyl výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2006

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x do tohoto xxx nebyl xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx zákon nabyl xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx této lhůty xxxx zápis v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x advokátním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zapsáni x seznamu advokátů xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů xxxxx x xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáta xxxx identifikační xxxxxx xxxxxxxxxxx koncipienta xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisem xxxxxxxx xx xxxxxx takového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;000 Kč.

3. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx x usazení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx.

4. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x kárném xxxxxx odvolací xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 zákona x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx senát xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx senátu x xxxxxx xxxxxx, zahájená xx xxx zvolení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 219/2009 Xx. x účinností xx 1.9.2009

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Povinnost xxx pojištěn xxxxx §24a, 24b xxxx 35t zákona č. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, musí xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, komanditní xxxxxxxxxx, usazený evropský xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který ručí xx xxxx dluhy xxxxx xxxx xxxxxxxx, x zahraniční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx společníky, xxxxxx nejpozději xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx uzavření pojistné xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx není xxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 258/2017 Sb. x účinností xx 1.9.2017

Xx. XV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, podle §15 xxxx. 1 zákona x. 85/1996 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18c xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18c xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, posoudí x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 349/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 85/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

210/99 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, x xxxxx č. 140/61 Xx., trestní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.10.99

120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2001

236/2001 Xx., xxxxx XX xx xxx 20.2.2001 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx části xxxxxxxxxx §46 odst. 4 xxxxxx č. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 25.7.2001

6/2002 Xx., x soudech, soudcích, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx soudů a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudech x xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.4.2002

228/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 85/96 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, soudcích, přísedících x státní xxxxxx xxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004), s xxxxxxxx §5, 6, 7x, 8, 15, 22, 27, 35b, 37, 42, 44, 45, 50, 55, 56, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 4.6.2002 x x výjimkou xxxxxxxxxx §40, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2003

349/2002 Sb., xxxxx XX xx xxx 18.6.2002 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých ustanovení xxxxxx x. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.8.2002

192/2003 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 6/2002 Sb., o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx správě xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 283/93 Sb., x xxxxxxx zastupitelství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2003

237/2004 Sb., xxxxxx xx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Sb., x dani x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

238/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, xxxxxx xx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx některé xxxxxx x přijímají xxxxxxx xxxxx opatření x xxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx zákona x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9.4.2004

s xxxxxxxxx xx 8.5.2004

284/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2004 s xxxxxxxx §25x, 25b, 40 x 54, které xxxxxxxx účinnosti 1.1.2005

555/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 549/91 Xx., x soudních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 85/96 Sb., x xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.11.2004

205/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 85/96 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2005 x xxxxxxxx §33, 41, 42, 43 a xx. III, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 27.5.2005

79/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 85/96 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

201/2006 Xx., xxxxx znění xxxxxx č. 85/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 67/2006

312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

296/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxx přijetím

s účinností xx 1.1.2008

254/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2008

314/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 7/2002 Xx., x xxxxxx xx věcech xxxxxx a státních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 349/99 Xx., x Xxxxxxxx ochránci xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 283/93 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

219/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.9.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

317/2009 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 85/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 97/2009

214/2011 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 85/96 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2011

193/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (trestní xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

202/2012 Xx., x mediaci x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

258/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 85/1996 Xx., o xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 358/1992 Xx., x notářích a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.9.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

277/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

527/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx související x přijetím zákona x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

261/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022 s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.7.2022

177/2022 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv (xxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 277/2019 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2022

38/2023 Xx., nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 24. ledna 2023 xx. xx. Xx. XX 44/21 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx části ustanovení §18x odst. 1 xxxxxx x. 85/1996 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

349/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

1/2024 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx služby a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx XXX č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
Xxxxx č. 237/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx ČNR č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx poradenství x o Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Zákon č. 120/2001 Sb., x soudních exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
2) §167 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §35 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx.
§25 xxxx. 3 občanského xxxxxxxx xxxx.
§31 odst. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx.
5) Nařízení xxxxx XXXX x. 53/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 615/1992 Xx. a nařízení xxxxx č. 303/1995 Xx.
6) §24 x 25 zákona x. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx řízení (xxxxxxx xxx).
7) §250l xx 250s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
8) §247 xx 250k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
9) Xxxx. §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §70 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §15 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 111/1990 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx, §8 x §50 xxxx. 3 x 4 xxxxxx č. 328/1991 Xx., x konkurzu x xxxxxxxxx, §28 x 29 xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) Xxxxxx č. 39/1977 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníků x x dalším xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vědeckých xxxxxxxxxx.
11) Zákon č. 455/1991 Sb.
12) §27 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §2 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §829 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §91 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §89 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
19) Zákon XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) §46 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x vysokých školách), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §49 x 50 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxxxxxx §35 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, §24 x 25 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
23) §175e xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
24) Nařízení xxxxx č. 303/1995 Sb., o xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
26) §274 xxxx. h) občanského xxxxxxxx xxxx.
27) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
28) §250l xx 250s občanského xxxxxxxx řádu.
29) §247 xx 250k xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
30) §24 x 25 xxxxxxxxx xxxx.
31) §8 xxxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x vyrovnání, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxxxxxx §13 odst. 1 xxxx. d) xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §70 odst. 3 xxxxxxxxxx zákoníku, §9 xxxx. 3 xxxxxx x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 103/2001 Xx., §50 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 328/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §28 a 29 zákona x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §8 xxxx. 8 zákona x. 328/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 235/2004 Sb., o xxxx x xxxxxxx hodnoty.
35) Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Například §187 xxxx. 1 x §191b xxxx. 2 xxxxxxxxxx soudního xxxx, §91 xxxx. 2 zákona o xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx.
37) §78 xxxx. 1 písm. x) obchodního xxxxxxxx.
38) §56 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §105 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §68 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §116 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxx zákoníku.
42) §28 xxxx. 2 xxxx. x) x c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Xxxxxxxxx §35 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, §24 x 25 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §35 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx, §2931 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx.
45) §61 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxxxx zákoníku.
46) §86 x 87, §93 xxxx. 1, §106 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §172 x xxxx. zákoníku xxxxx.
49) Xxxxxxxxx §30 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx řádu, §35 xxxx. 8 xxxxxxxx xxxx správního, §33 xxxxxxxxx xxxx.
50) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Zákon č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) Zákon č. 1/1992 Sb., x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
53) Zákon č. 235/2004 Sb., x xxxx x přidané hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
54) §835 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx.
55) §86 x 87, §93 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) §68 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxxx zákoníku.
57) §38i xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx zákoníku.
58) §10 xxxxxx x. 37/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o pojistné xxxxxxx).
59) §274 xxxx. i) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§40 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxxxxx Xxxx č. 77/249/EHS xx xxx 22. března 1997 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 98/5/ES ze xxx 16. xxxxx 1998 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx advokáta x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx, ve xxxxxx xxxx získána xxxxxxxxxxx.
62) §83a xxxx. 1 a 5 zákoníku xxxxx.
63) §1 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
64) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
65) §62 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
66) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) §36 xx 40 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 296/2007 Xx.
68) Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) §89 xxxxxx č. 111/1998 Xx.
70) §309 xxxx. 4 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
71) §36 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx zákoníku.
72) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů.
73) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.