Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022 do 31.12.2023.


Zákon o České národní bance

6/93 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §1a §2 §2a §3 §3a §3b

ČÁST II. Organizace České národní banky §4 §5 §6 §7 §8

ČÁST III. Vztah k vládě a dalším orgánům §9 §10 §11

ČÁST IV. Emise bankovek a mincí §12 §13 §14 §15 §16 §16a §17 §18 §19 §20 §21 §22

ČÁST V. Nástroje měnové regulace České národní banky §23 §24 §25 §26 §26a

ČÁST VI. Obchody České národní banky §27 §28 §29 §29a

Obchody s Českou republikou §30 §31 §31a

Obchody na volném trhu a úvěrové operace §32 §33

Poskytnutí nouzové likvidity Garančnímu systému finančního trhu §33a §34

Zákaz měnového financování §34a

ČÁST VII. Pravomoc a činnost České národní banky v devizovém hospodářství §35 §36

ČÁST VIII. Další činnosti a oprávnění České národní banky §37 §38 §38a §39 §40

ČÁST IX. Výkaznictví a statistika

Hlava I - Výkaznictví §41

Hlava II - Statistika §42 §43 §43a §43b §43c §43d §43e §43f §43g

ČÁST X. Dohled §44 §44a §44aa §44b §44c §45

Úvěrové ukazatele §45a §45b §45c

Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem §45d

ČÁST XI. Přestupky

Přestupky §46

Uveřejnění rozhodnutí o přestupku §46a

Příslušnost §46b

ČÁST XII. Správní řízení

Zvláštní ustanovení o rozkladu §46c

Správní poplatky §46d

Společná ustanovení k přestupkům projednávaným Českou národní bankou §46e §46f

ČÁST XIII. Hospodaření České národní banky §47 §47a §48

ČÁST XIV. Všeobecná ustanovení §49 §49a §49b §50 §50a §50b

ČÁST XV. Přechodná a závěrečná ustanovení §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §60a §61

Nález Ústavního soudu - č. 278/2001 Sb.; č. 285/2001 Sb.

č. 442/2000 Sb. - Čl. II

č. 127/2002 Sb. - Čl. II

č. 57/2006 Sb. - Čl. VI

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 227/2013 Sb. - Čl. II

č. 227/2013 Sb. - Čl. VI

č. 219/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx příslušným x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx.

(3) České xxxxxxx bance xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxx právními xxxxxxxx.

§1x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx xxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie 68) x podle Xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému centrálních xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") 69) x xxxxxx xx xx plnění cílů x xxxxx Evropského xxxxxxx centrálních xxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 17.8.2013

§2

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx dotčen xxxx hlavní xxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cílů Evropské xxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářství.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxx úkoly:

a) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx politiku,

b) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx styk x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx (xxxx xxx "pobočka xxxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx plynulost x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (§44 xxxx. 1),

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx předcházení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxxxxx nárůstu xxxxxxxxxxx rizik x xxxxxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx politiku; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tvorbě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx působnosti xx tato politika xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a podle xxxxxx právních předpisů.

(3) Xxxxx národní banka xxx xxxxxx xxxxx xxxxx spolupracuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx finančním trhem, zahraničními xxxxxx příslušnými k xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxx xxxxxxx úkoly xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x sjednává x nimi x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxx dopad xxxxx xxxxxxxxxx, které hodlá xxxxx v souvislosti x xxxxxxx dohledu xxxxx odstavce 2 xxxx. d), na xxxxxxxxx finančního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x případech, xxx xxxxxxx mimořádná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxx xxxxxxxx.

§2x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx finančními trhy 61) x spolupracuje x Evropskou radou xxx systémová xxxxxx 62) a evropskými xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxx xxxx 63).

(2) Xxxxx národní banka xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx opatřeních x omezení xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxx stabilitu finančního xxxxxxx v České xxxxxxxxx.

§2x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 92/2011 Xx. x účinností xx 6.4.2011

§3

(1) Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x projednání zprávu x xxxxxxx vývoji. Xxxxxx-xx xx xx xxx Poslanecká xxxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů mimořádnou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X usnesení Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxxxxxxx sněmovně guvernér Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx. 21)

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vývoji xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx doplnění.

(4) Vyžádá-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 6 týdnů xxxxxxxxx zprávu doplněnou xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x měnovém xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§3x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stabilitě. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx strategie xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tuto xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§3b

(1) Při xxxxxx xxxxx xxxxx může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx doporučení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, orgánům Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx určeným xxxxxx.

(2) Xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, upozornění xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xx poskytnout xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx.

§3x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 227/2013 Xx. s účinností xx 17.8.2013.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX

§4

Xxxxxx národní xxxxx tvoří

a) xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx;

x) pobočky;

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotky.

§5

(1) Nejvyšším řídícím xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxxx xxxx České národní xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx"). Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x makroobezřetnostní politiku x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxx krize xx xxxxxxxxx trhu.

(2) Xxxxxxxx rada xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x obchodů Xxxxx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx rozpočet Xxxxx xxxxxxx xxxxx;

x) stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx organizačních jednotek Xxxxx xxxxxxx banky;

d) xxxxxxx druhy xxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxx xxxx x xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů xxxx zaměstnancům Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx;

x) uděluje xxxxxxx x podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dalších xxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x rozkladech proti xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§6

(1) Bankovní rada xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, 2 xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxx 4 členové xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx jmenuje x xxxxxxxx prezident xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx zastávat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx než xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jmenováni xx xxxx 6 xxxx.

(5) S xxxxxxxxx x bankovní xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx činnosti xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, umělecké x pedagogické x x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx neslučitelné x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx způsobit xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx činnosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxx radě.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx

x) xx plně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx,

x) xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx finančního xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxx xxxxx bankovní xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx doručení písemného xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se funkce x nebo pozdějším xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odvolání nebo xxxxxx se xxxxxx.

(10) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx být x xxxxxx odvolán xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx se vážného xxxxxxxxx 70). Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx guvernéra xx xxxxxxxx rovněž Xxxx guvernérů Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(11) Není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bankovní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx viceguvernér xxxxxxxx funkci xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxx bankovní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx nepřítomnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx přijímá xxx xxxxxxxxxx prostou xxxxxxxx hlasů. Xxxxxxxx xxxx xx usnášeníschopná, xx-xx přítomen xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx členové. X xxxxxxx rovnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxx předsedajícího.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§8

Xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx vydávané Xxxxxx xxxxxxx bankou x vyhlašované xx Xxxxxx xxxxxx. Guvernéra xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX X XXXXX X DALŠÍM XXXXXXX

§9

(1) Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxxx rada xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx unii, Xxxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx x Statutem x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx prezidenta xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx vlád xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 71).

(2) Xxxxx národní xxxxx a xxxxx xx vzájemně xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx zaujímá xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxx xxxxxx vůči xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povahy, makroobezřetnostní xxxxxxxx x finančního xxxx.

§11

(1) Xxxxxxx financí xxxx xxxx pověřený xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rady x xxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx určený xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účastnit xx x hlasem xxxxxxxx schůze vlády.

XXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXXXX X MINCÍ

§12

Česká národní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vydávat bankovky x mince, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "bankovky x xxxxx").

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx "Xx". Xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx.

§14

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zásoby xxxxxxxx x mincí a xxxxxxxxxx xxxxxxx bankovek x xxxxx od xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx peněžního xxxxx.

§15

Česká národní xxxxx xxxxxxxx xxxx bankovek x xxxxx xxxxx x dozírá xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a mincí x xx úschovu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

§16

(1) Platné bankovky x xxxxx vydané Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx penězi xx xxx nominální xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Mince x drahých xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xx ceny xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16a

§16a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2018 Sb.

§17

§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 136/2011 Sb.

§18

§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 136/2011 Sb.

§19

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx prohlásit xx xxxxxxxx a xxxxxxxx x oběhu xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx. Jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za jiné xxxx vydané xxxxxxxx x xxxxx. Xxxx, xx kterou xx xxxxx výměnu provádět, xxxxx být xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx, ale nepředložených x výměně, xxxxxx xx množství xxxxx x oběhu x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§20

(1) Xxxxx národní xxxxx má výhradní xxxxx vydávat xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx české xxxxxx. Xxxxxxxxxx §15 xx xxx ně použije xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hodnotu.

§21

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx předměty, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx způsobilé xxxxx xxxxxx držitele x xxxx, xx jde x xxxxx vydávané Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, medaile nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, prodejem xxxx xxxxx rozšiřováním xxxxxx xxxxx "xxxxx".

§22

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx hodnoty, xxxxxxx, xxxxxxxx, materiál, xxxxxx x xxxxx náležitosti xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx vydání xx xxxxx;

x) ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxx jejich xxxxxx za xxxx xxxxxxxx a xxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx vyhláškou x xxxxxxx xxxxxxxx mince, xxx xx xxxxxx xxxx jeden xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, dále xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x datum xxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX MĚNOVÉ XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX

§23

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx úrokové xxxxx, xxxxx, splatnosti a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona a xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x xxxx.

§24

(1) Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx povinny xxx xx účtu x Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x českých korunách x mohou xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mohou činit xxxxxxx 30 % xxxxxxxxx závazků xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx povinných xxxxxxxxxxx rezerv xxxx xxx stanovena xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby.

§25

Xxxxx povinná osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jí x xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx průměrné xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, po které xxxx povinné xxxxxxxxx xxxxxxx udržovat, xxxxxxx x 5 xxxxxxxxxxx xxxx, nejméně však xx xxxx 5 %.

§26

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xx xxxxx xxxxxxx osoba xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxx se povinné xxxxxxxxx xxxxxxx udržují,

d) xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx x xxxxxx závazcích,

e) xxxxxx, jakým xxxx xxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx minimálních xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx nepředloží.

§26a

§26a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2013 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 219/2021 Sb.

§28

§28 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 219/2021 Sb.

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 219/2021 Sb.

§29a

§29a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 219/2021 Sb.

Obchody x Českou xxxxxxxxxx

§30

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 30).

§31

Xxxxx národní xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx 64) xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx spojené se xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxxx, xxxxxxxxx další požadované xxxxxxxx.

§31a

Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xx základě xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 30) sjednávat xxxxxxx x investičními xxxxxxxx 31) xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx Ministerstvo financí x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 30) xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx dotčen §31.

§32

Obchody na xxxxxx xxxx a úvěrové xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx finančním xxxx, xxxxxxx

x) xxxx účty xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstev a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalšími xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, drahými kovy, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx formou xxxxxx x xxxxxxx, repo xxxxxxx, vkladů, výpůjček, xxxxxxxx nebo termínovaných xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx krátkodobý xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zajištění xxxx uzavřít repo xxxxxx, x xx xx dobu xxxxxxx 3 měsíců.

§33

(1) Xxxxx národní xxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxx bankou,

c) xxxxxx emitenty.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem 72).

(4) Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vypořádací xxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu 73).

§33x

Xxxxxxxxxx nouzové likvidity Xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pojištění xxxxxxxxxx z xxxxxx 90) x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx stabilitu na xxxxxxxxx xxxx, může xx Česká xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo x xxx uzavřít repo xxxxxx, x xx xx dobu nejvýše 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx státními xxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx repo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§34

(1) Xxxxx národní xxxxx může za xxxxxxxx obvyklých v xxxxxxxxx xxxxxxx vést xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x poskytovat jim xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x roční zprávě x xxxxxxxx hospodaření.

(2) Xxx provádění činností xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 14) xxxxxxx.

§34x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx banka x souladu se Xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 74) x ji xxxxxxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie 75) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jakýkoli xxxx typ xxxxx xxxxxxx, institucím nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, ústředním xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jiným xxxxxxxxxxxxxx subjektům nebo xxxxxxxx xxxxxxxx 76) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxxx xx xxxxxxx přímý nákup xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, zahraničních bank x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstev xx xxxxxxxx vlastnictví, kterým Xxxxx xxxxxxx banka x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxx bankám, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 91).

XXXX SEDMÁ

PRAVOMOC X XXXXXXX ČESKÉ XXXXXXX XXXXX V XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxx banka

a) xxxxxxx, po xxxxxxxxxx x vládou, režim xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx však xxxxx xxx ohrožen xxxxxx xxx České xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx k xxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zlatě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

§36

§36 zrušen právním xxxxxxxxx č. 219/2021 Sb.

XXXX XXXX

XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX

§37

(1) Xxxxx xxxxxxx banka spolu x Ministerstvem financí xxxxxxxxxx a předkládá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x peněžního xxxxx a návrhy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx postavení, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, x výjimkou xxxxxxx nad finančním xxxxx, xxxxxxxxx stykem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx spolupracuje x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zákonných xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, platebního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§38

(1) Česká xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx provozování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x nich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardizace (XXXX).

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx tvorby čísla xxxx x xxxxxxx x pravidly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXXX).

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx kódů xxxxxxxxxx xxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxx kódy xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§38x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx systémů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§38x xxxxxx právním předpisem x. 227/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 17.8.2013

§39

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx institucí vykonávajících xxxxxxxx xxxxxxx, 17) xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx. Zahraniční xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxx přihlásit xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§40

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) X podpoře xxxxxx xxxxx xxxxx může Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x ní xxxxx účast.

XXXX DEVÁTÁ

VÝKAZNICTVÍ X XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX

§41

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx svých xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxx statistických xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, doplňkových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "výkaz") xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jsou

a) xxxxx xxxxxxxxxxx jejímu xxxxxxx x xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx předmětem xxxxxxxxx podnikající na xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx náleží xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx 77),

c) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxx platební xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zařazení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxx xxxxxx xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx používat x xxxxxxxxxxx xxxxx svých xxxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx jinak.

(3) Xxxxxxxxxx osoby jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx, lhůty x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykazujících xxxx stanoví Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx správnosti xxxx xxxxxxxx, je Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX

§42

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx 78)

x) xxxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x vytváří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xx tvorbě statistik Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 79) x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 80).

(2) X xxxxxxxxx úkolů xxxxx xxxxxxxx 1 předává Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx struktuře a xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance x Xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x využívat xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx statistik Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx x které xxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx správními xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech. Ministerstva x xxxx správní xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§43

V zájmu omezování xxxxxx vykazujících xxxx xxxxx §41 xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelné předpisy Xxxxxxxx xxxx x x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx vyhláškou xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxx xxx určitý xxxx údajů, které xx xxxxx obsahovat,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob.

§43a

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx, vede x uveřejňuje xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů, statistiku xxxxxxx papírů x xxxxx statistiky x xxxxxxx xxxx působnosti.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 81) x Xxxxx republice x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 17.8.2013

§43x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx shromážděných xxxxx x xxxxxxxxxxx statistik xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx individuální xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx 92).

§43x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx individuálních xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx 82).

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§43x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Xx. s účinností xx 17.8.2013

§43x

X xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx je Xxxxx republika vázána x které xxxxxxxxx x xxxxxx členství x mezinárodních organizacích, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, Xxxxxxx bance a xxxxxx xxxxxxxxxxxx institucím.

§43d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 227/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 17.8.2013

§43e

Česká národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 83) získaných na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx změněny, xxxxxxx, ztraceny, xxxxxxxxx xxxx zneužity. Této xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx údaje za xxxx vykazujících xxxx, x nichž xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nepřímo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§43x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx úrovni xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank,

b) Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxx centrálních bank,

c) Xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) jinému členu Xxxxxxxxxx systému centrálních xxxx nebo xxxxx Xxxxxxxxxx statistického systému, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx rozvoj, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx kvality,

e) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §43b,

f) pro xxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx základě smlouvy, xxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x přesný xxxxxx jejich využití x souladu x xxxxxx Xxxxxxxx unie, x xx právnickým xxxxxx, xxxxxxx základním xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx poskytnuté údaje xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx xxxx, dala x xxxx poskytnutí xxxxxxx, a xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x); xx souhlasu této xxxxx xxxx xxx xxxxxx, x jaký xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaj xx jedná x xxx xxxx xxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx, nebo

h) x xxxxxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx 93).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxxx agregací xxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxx národní banka xxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxx jako důvěrné xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx, lze-li ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§43x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 17.8.2013

XXXX XXXXXX

XXXXXX

§44

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx

x) bankami, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, zahraničními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx rozsahu, správci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, zahraničními xxxxxxx xxxxxxxxx o platebním xxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, platebními institucemi, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalšími xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) pojišťovnami, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fondy, penzijními xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx pojišťovnictví, doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx připojištění 65), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxx bankovek x xxxxx,

x) nebankovními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, zprostředkovateli vázaného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřebitelský xxxx,

x) xxxxxxxxxx holdingovými osobami x xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podléhajícími xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost bank, x

x) činností dalších xxxx, x kterých xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, registraci x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

b) xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx udělenými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx Česká národní xxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášek xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vymáhání, xxxxxxxxx xxxxxx pravdivosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x správních xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

(3) Česká národní xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 též xxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx nebo xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx nad těmito xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§44x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanským zákoníkem xxx xxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx používání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 56) x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx zprostředkování spotřebitelského xxxxx 60), a xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §44 xxxx. 1 xxx výkonu xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx vykonávají na xxxxxxx povolení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uděleného xxxxxxxxxxx orgánem. Xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxx potřebné xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx národní banka xxxx uložit osobě xxxxxxx x §44 xxxx. 1, která xxxxxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx závažnosti; xxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx uloženo xxxxxxxx x nápravě podle xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx Xxxxxx národní banku x xxxxxxxxxx nedostatku xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§44xx

Xxxxx národní banka xxxxxxx, aby výkon xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů 86) x podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 87) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxx x nezávislé na xxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxxxxx problémů xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu podle §44 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x e) x xxxxx §44 xxxx. 3. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx problémů těchto xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx x odpovědností. Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 1 xxx xxxx xxxxxxx.

§44xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§44b

(1) Ministerstvo xxxxxx xxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx narození, u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx narodil,

d) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x úmrtí xxxxx; xx-xx vydáno rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x u xxxxxx, který xx xxxxxxx x cizině, xxxxx a xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx opatrovníkovi xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxx, místo x xxxxx jeho xxxxxxxx x u xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil.

(4) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství,

d) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx pobytu,

f) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo a xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx, popřípadě datum xxxxx,

x) den, který xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v konkrétním xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx, které xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru obyvatel, xx využijí x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx přestupků x xxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx&xxxx;x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx účelem prověření xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xx důvěryhodnost xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx, u kterých xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§44x

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx licenci, povolení xxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx banky anebo xxxxxxx xxxxxx dohledu, xxxxxxx, xxxxxxxx ani xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 17.8.2013

§45

(1) Xxx výkonu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx místě se xxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 88). Xxxxxxxxx xx spisu xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx České xxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx blízkou xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxx kontrolované osobě xxxx osobě, xxxxx xx x kontrolované xxxxx xxxxxxxxx, které xx mohlo ovlivnit xxxx xxxxxxx.

Úvěrové xxxxxxxxx

§45x

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx 94) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx hranice 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §45b. To xxxxxxx, xxxxx k takovému xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x běžném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx představujících nejvýše 5 % celkového xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x předcházejícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx xxxx xxxxx již xx xxxxxx poskytnutí xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a řádně xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x hlediska zajištění xxxxxx návratnosti. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx zajištěný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 87) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxx nemovitosti. Xxxxxxxxxxxxxx úvěr xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxxx uzavřením xxxxxxx x spotřebitelském úvěru.

(3) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxx na splacení 1 nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zajištěných xxxxxxx obytnou nemovitostí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nepřekračuje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zůstatků xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx splaceny.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxxxx neplatnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx

x) celkové xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obytnou nemovitostí x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "ukazatel XXX"),

x) výdajů spotřebitele xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx dluhů xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXX") x

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx (xxxx xxx "ukazatel XXX").

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx x pravidla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx výpočtu.

§45b

(1) Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45a odst. 5 x xxx, xx xxxxx tak xxxxx, xxx pro xxxx xxxxx xxxxxx x financování pořízení xxxxxx nemovitosti x xxxxxxxxx xxxxxxx žadatele, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 36 let, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx partnerství, x xxxxx xxxxxxx jeden x okamžiku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 36 let, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, a to x

x) xxxxxxxxx XXX x 10 procentních xxxx,

x) xxxxxxxxx XXXX x 5 xxxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příjmů.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx x

x) vývoji xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vývoji realizovaných xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských úvěrů x příjmům xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xx poskytovatele xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 se vydává xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx 4 měsíce xxx xxx jeho xxxxxxxxxx xx úřední xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx se x xxx pozdější xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ruší horní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxx xxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jedenkrát xx 6 xxxxxx přezkoumává xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxxx k xxxxxxxxx x předpokládanému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx faktorů, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx opatření obecné xxxxxx xxxxx nebo xxxxx.

§45x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx osobě, xxxxx x xxxxxxx x §45a xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx opatření x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určí xxxx osobě přiměřenou xxxxx.

(2) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x odstranění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§45x

Xxxxxx x výkonu xxxxxxx xxx finančním xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx každoročně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 30. června xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxx xxx finančním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

PŘESTUPKY

§46

Přestupky

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ten, xxx

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxx, doveze, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx podobné xxxxxxxx zaměnitelné x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §21 odst. 2 xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx popisu xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx "xxxxx".

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informaci xxxx xxxxxxx xxxxx §44a xxxx. 1,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x opatření x xxxxxxx xxxxx §44a odst. 4, xxxx

x) neinformuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nedostatku podle §44a odst. 5.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx uvedená x §41 xxxx. 1 xxxx. a), x) xxxx c) xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nevypracuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §41 xxxx. 3, xxxx

x) x xxxxxxx x §41 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Osoba oprávněná xxxxxxxxxx spotřebitelský úvěr 94) xx dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §45a xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §45c xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45c xxxx. 2.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xxxx b),

b) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x), nebo

c) 1 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), odstavce 3 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x).

§46x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uvedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x osobě xxxxxx vinnou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx uveřejnění

a) ohrozilo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu,

b) xxxxxxxx probíhající trestní xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vinnou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx uveřejněno.

§46b

Příslušnost

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx banka.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXX

§46x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podaném xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiného zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx 84).

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banky podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 52) jsou xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

§46x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx zahájí, xxxx xxx xxxxxxxxx odložit xxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, okolnostem, xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxx vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx spáchání xxxx xxxxxx, že účelu, xxxxx xx xxxx xxxxx dosáhnout provedením xxxxxx x přestupku, xxxx dosaženo xxxx xxx xxx dosáhnout xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx; ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxx x řízení x nich xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x přestupku xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxx pachateli xxxxxx opatření k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx příslušná Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx horní hranice xx xxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx promlčecí xxxx 5 let. Xxxx-xx promlčecí xxxx x tohoto přestupku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 10 let xx xxxx xxxxxxxx.

(4) Okolností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jehož projednání xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx svolení xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, není xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx oprávněná xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx právo xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Nemá-li xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

§46x

Xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx placení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx správních xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX ČESKÉ XXXXXXX XXXXX

§47

(1) Česká xxxxxxx banka hospodaří xxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxx členěn xxx, xxx z xxx xxxx zřejmé xxxxxx xx pořízení xxxxxxx x výdaje xx provoz Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxx výnosů hradí xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x doplňování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondů xxxxxxxxxxx xx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výši. Xxxxxxxxx zisk xxxxxx xx státního xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx svého hospodaření Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 3 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x projednání Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx je x xxxxxxxxx x mzdách xxxxx bankovní xxxx x vedoucích zaměstnanců Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxx řídící xxxxxxxxxx bankovní rady.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx

x) schválit,

b) xxxx xx vědomí, xxxx

x) xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, je Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx požadavků Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§47x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x odbornou xxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 17.8.2013

§48

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx účetnictví xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

(2) Xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo více xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx po dohodě xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Jakmile xx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, bankovní rada xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uveřejní xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uveřejňuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x své xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§49

Xx xxxxxxx xxxxxxxx operace Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, které vede, xx xxxxxxxx bankovní xxxxxxxxx.

§49a

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydává způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx (dále jen "Xxxxxxx").

(2) Věstník je xxxxxxx x postupně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čísly, xxxxxxx xxxx xx uzavírá xxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Česká národní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, kterými informuje xxxxxxx x rozhodnutích xxxxxxxx rady x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxxx důležitých xxx xxxxx, které působí xx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx banky xx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx.

§49x

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2013 Sb.

§50

(1) Xxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx skončení xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu. Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xx xxxxxxx se seznámí xxx výkonu své xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx být Českou xxxxxxx bankou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx, x xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovená Xxxxxxxx 85) tím xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx majetku x činnost xxxxxxxx, xxxxxxxxx, publicistickou, xxxxxxxxx x pedagogickou.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx zastávat xxxxxx xx statutárním xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bydlení xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx jemu xxxxxxx.

(5) Zaměstnanci Xxxxx xxxxxxx banky xxxx xxxxxxx dbát, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx národní xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx České xxxxxxx banky xxxx xxxxxxx dodržovat pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§50x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx stanovených v §1a x 2.

(2) Xxxxxxxxxx xx. 15 x 18, xx. 19 věta xxxxx, xx. 21 xxxx. 4 a čl. 34 xxxx. 4 x v xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 89) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x finanční xxxxxxxxx x v rámci xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, kterými xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x ní xxxxxxxxxx a osobách, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx či klienty xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx i x osobách x xxxxxx osobami xxxxxxxx. Xxxx xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx krize podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 3, xx. 14, 15 x 18, xx. 19 xxxx druhá x xx. 34 a x jim xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx čl. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 se nepoužijí xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářská xxxxxxxx xxx krizové xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx Česká národní xxxxx zpracovává xx xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxxx krizové plány, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů nebo xx xxxxxx tyto xxxxx xxxxx být xxxxxxx x souvisejících xxxxxxxx.

(4) Ustanovení xx. 15 x 16 x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxx x zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxx České národní xxxxx, kterými jsou xxxxx x osobách xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx čl. 15, 16 a 18, xx. 19 xxxx xxxxx a xx. 34 odst. 4 a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 5 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/679 xx nepoužijí na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xx působících x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx tyto xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení s xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx umožňuje.

§50a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§50x

Xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 219/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.8.2021

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§51

Česká xxxxxxx xxxxx vzniká xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. 5)

§52

Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx poskytovaných Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 se xxxxxxxxx xxx xxx 1993 stanoví 7% xxxxx příjmů xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx.

§53

Práva a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx banky československé x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx pracoviště xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§54

Xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx československé x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona. 6)

§55

(1) Xx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx právního řádu Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx banka československá, xxxxxx se xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx bankou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují xx xxxxxxxx vydaná Xxxxxx národní bankou.

(3) Xxxxxx úkony xxxxxxx Xxxxxx bankou československou xxxx osobám xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx úkony xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/1993 Sb.

§57

Xxxx, xxxxx vedla xx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§58

(1) Do dne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 x 3 vykonávají xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xx svých xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx z xxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx §6 zákona x. 22/1992 Sb., x Státní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Výjimku x xxxxxxxxxx §6 xxxx. 5 může xxx xxx 1993 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2013 Sb.

§60

Tímto xxxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 22/1992 Sb., x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§60a

§60a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§61

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1993.

Xxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2013 Sb.

Xx. XX

Xx. XX xxxxxx právním předpisem č. 227/2013 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního trhu xxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx kandidáty xx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxx (xxxx xxx "výbor") podle §45a xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Rozpočtový xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x navržených osob xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx výboru x xxxxxxx xxxxx výboru. Xxxxxx a formu xxxxxxxxxx kandidátů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x uveřejní xxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxx zvolení.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxx §45d xxxxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx 2006 do 30. června 2007.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Xx. x účinností xx 1.4.2006

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Řízení xx xxxxxx, u xxxxx přešla xxxxxxxxx x územních finančních xxxxxx xx celní xxxxx, zahájená územními xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, dokončí xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xx. II

1. Xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx majetkem Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Správní xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 6/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx dokončí podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 17.8.2013

Xx. VI

1. Opatření Xxxxx xxxxxxx banky (xxxx xxx "opatření"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obsažených x xxxxxx č. 6/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx č. 21/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx č. 87/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x x xxxxxx č. 190/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx znění xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxx, pozbývají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne 31. prosince 2014. Xx dne 31. xxxxxxxx 2014 může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášeným xx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxx xx dne xxxx xxxxxxx, xxxx xxx Českou xxxxxxx xxxxxx uloženo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní banka xxxxxx platné znění xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. VI vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 17.8.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců České xxxxxxx xxxxx v xxxxx řídící xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §47 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, uvede Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx zprávě x xxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zastávají xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx souladu x §50 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 219/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 6/93 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

60/93 Xx., zákon x oddělení xxxx

x xxxxxxxxx od 3.2.1993

15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.98

442/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/93 Sb., x České národní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 166/93 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. II, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

278/2001 Xx., xxxxx XX xx xxx 20.6.2001 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 6/93 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 3.8.2001

482/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 219/95 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 6/93 Xx., x XXX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

127/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 6/93 Sb., x XXX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 442/2000 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 6/93 Xx., x XXX, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 166/93 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 166/93 Xx., x Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.5.2002, x výjimkou ustanovení §6 odst. 13, xxxxx nabylo xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

335/2002 Xx., úplné xxxxx xxxxxx č. 6/93 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 121/2002

257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxx konglomerátech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 29.9.2005

57/2006 Xx., o xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

62/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 124/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x platebních xxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx styku), xx xxxxx xxxxxx č. 257/2004 Xx., a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 8.3.2006

230/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

286/2006 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 6/93 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 89/2006

160/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxx ochrany spotřebitele

s xxxxxxxxx xx 2.7.2007

36/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 40/95 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/91 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.2.2008

124/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

254/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2008

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s účinností xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2009

295/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 2/69 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 6/93 Xx., o XXX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2009

145/2010 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2011

156/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 21/92 Xx., x bankách, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2010

42/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx stanovením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.2.2011

92/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 6/93 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 6.4.2011

136/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxx a xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 6/93 Xx., o Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2011 x výjimkou §16x, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 25.5.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.5.2011

357/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s účinností xx 1.1.2013

227/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 6/93 Xx., x České xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2013

135/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nad xxxx

x účinností xx 22.7.2014

204/2015 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 200/90 Sb., x přestupcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

375/2015 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu a x souvislosti x xxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

377/2015 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ukončení důchodového xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

258/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru

s xxxxxxxxx od 1.12.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

89/2018 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 6/93 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 136/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 6/93 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx zákon č. 76/76 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx smluv

s účinností xx 1.1.2024

192/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2020

238/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

219/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2021

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů orgánů xxxxxxx moci

s účinností xx 31.12.2021

353/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s účinností xx 1.10.2021

417/2021 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.2.2022

129/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 370/2017 Xx., x platebním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2022

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Sb., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlašovaných ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (zákon x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxx. xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 528/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 228/1992 Xx.
2) Část xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx.
3) §21 xx 23 xxxxxx x. 552/1991 Sb.
4) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Čl. 14 xxxxxxxxx xxxxxx x. 143/1968 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) Xxxxxxx xxxxx č. 541/1992 Sb., x xxxxxx majetku České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx x Slovenskou xxxxxxxxx x o xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx republiku.
7) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 576/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x obcí v Xxxxx republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §16 xxxx. 2 xxxxxx x. 15/1998 Sb., x Komisi xxx xxxxx papíry x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů.
9) §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 15/1998 Sb.
10) §16 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 15/1998 Xx.
11) Zákon Xxxxx národní xxxx č. 545/1992 Sb., o Xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 15/1998 Sb.
13) §19 xxxx. 2 zákona x. 530/1990 Xx., x dluhopisech.
14) Zákon č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
17) §1 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxxx 3 zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) Xxxx. devizový zákon, xxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, zákon č. 248/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
19) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví.
20) Například xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon.
21) §52 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §17a xxxx. 3 xxxxxx x. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 16/1998 Xx.
23) §17a xxxx. 4 xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 16/1998 Sb.
24) Například xxxxx č. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxx č. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 236/1995 Sb., o xxxxx x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxx č. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
28) §98 xxxx. 2 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
32) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx Společenství.
33) Zákon č. 21/1992 Sb.
34) Zákon č. 377/2005 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pojišťovnami x xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx).
35) §18b xxxxxx x. 124/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx styku), xx znění xxxxxx x. 62/2006 Xx.
36) §19 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx č. 62/2006 Xx.
37) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 124/2002 Sb., x xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 257/2004 Xx. a xxxxxx x. 62/2006 Xx.
38) Xxxxxxxxx xxxxx č. 21/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 256/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním připojištění xx státním příspěvkem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 15/1998 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 256/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1995 Sb., x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxx xxxxx zákona č. 124/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §3 xxxx. a) zákona x. 15/1998 Xx., x Komisi xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním příspěvkem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 38/2004 Sb., x pojišťovacích xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx likvidátorech xxxxxxxxxx událostí.
43) Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 124/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 377/2005 Sb., o doplňkovém xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pojišťovnami a xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx ve finančních xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx), xxxxx č. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
46) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2182/2004 o medailích x xxxxxxxx podobných xxxxxxxxxx.
Nařízení Xxxx (XX) x. 2183/2004, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx použitelnost xxxxxxxx (XX) č. 2182/2004 x medailích x xxxxxxxx xxxxxxxxx euromincím.
48) Xxxxxxxx Xxxx (XX) 1338/2001, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx eura proti xxxxxxxx a nařízení Xxxx (ES) 1339/2001, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 1338/2001, kterým se xxxxxxx opatření xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx státy, které xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
49) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) x. 2560/2001 ze xxx 19. xxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx, X 344, 28/12/2001 X. 0013 - 0016.
50) Xx. 4 x 6 xxxxxxxx č. 2560/2001.
51) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §19 xxxxxx č. 124/2002 Xx., o převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 62/2006 Xx.
54) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2006/2004 x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů na xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx).
55) Xx. 3 xxxx. k) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele).
56) §4 xx 5a, §6 x 12 xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx zákona x. 36/2008 Xx.
57) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §2a xxxx. 13 xxxxxx x. 87/1995 Sb.
§4 odst. 7 xxxxxx x. 21/1992 Xx.
59) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx.

60) Zákon č. 257/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru.
61) Čl. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1092/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x o zřízení Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx rizika.
62) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1092/2010.
63) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1093/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/ES x x zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/ES.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1094/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/ES x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/79/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx a xxxx), x změně xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU.
64) §25 x 26 xxxxxx x. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 56/2006 Sb.
65) Xxxxx č. 277/2009 Sb.
Xxxxx č. 42/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx živnostenského xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
66) Zákon č. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx.
67) Xxxxx č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx a úvěrními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx).
Xxxxx č. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) Čl. 282 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx).
69) Xx. 1 Xxxxxxxxx (č. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
70) Xxxxxx 14 xxxx. 2 Xxxxxxxxx (č. 4) x statutu Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx centrální xxxxx.
71) Čl. 130 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx).
Xx. 7 Protokolu (č. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
72) §100 x xxxx. xxxxxx x. 256/2004 Xx.
73) §82 x násl. xxxxxx x. 256/2004 Sb.
74) Xxxxxx 123 xxxx. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (xxxxxxxxxxxxx xxxxx).
75) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 3603/93 xx xxx 13. xxxxxxxx 1993, xxxxxx xx upřesňují xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 104 x 104x Xxxxxxx.
76) Xx. 8 xxxxxxxx Rady (XX) x. 3603/93.
77) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013 ze xxx 21. xxxxxx 2013 o Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů v Xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx znění.
78) Xx. 5 Xxxxxxxxx (č. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 x shromažďování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 549/2013, x xxxxxxx xxxxx.

79) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1071/2013 ze xxx 24. září 2013 x rozvaze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx znění) (XXX/2013/33), x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1072/2013 ze dne 24. xxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx) (XXX/2013/34), v xxxxxxx znění, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1073/2013 xx xxx 18. října 2013 x statistice xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx) (XXX/2013/38), nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1075/2013 xx xxx 18. xxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx znění) (XXX/2013/40), xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1409/2013 xx dne 28. listopadu 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX/2013/43), nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2018/231 xx xxx 26. ledna 2018 x statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (ECB/2018/2).
80) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (ES) x. 184/2005 xx xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, mezinárodního xxxxxxx službami x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x platném xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 716/2007 ze xxx 20. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x struktuře x xxxxxxxx zahraničních xxxxxxx, ve znění xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 747/2008, nařízení Xxxxxx (XX) x. 601/2006 ze xxx 18. xxxxx 2006, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 184/2005, xxxxx xxx x formát x postup xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 602/2006 ze dne 18. xxxxx 2006, xxxxxx se upravuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 184/2005 aktualizací xxxxxxxxx xx údaje.
81) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2533/98, x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 1071/2013, x xxxxxxx xxxxx.
82) Xx. 6 xxxxxxxx Rady (ES) č. 2533/98.
83) Xx. 8 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98, v xxxxxxx xxxxx
84) §90 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx.
85) Čl. 37 Protokolu (x. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému centrálních xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

86) Xxxxxxxxx xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 96/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x státní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx zákona Xxxxx národní rady x. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 35/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

87) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx dne 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxx instituce x xxxxxxxxxx podniky x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012.

88) §25 xxxxxx x. 255/2012 Xx., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).

89) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx údajů x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx).

90) Xxxxx č. 374/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

91) Xx. 123 xxxx. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (xxxxxxxxxxxxx znění).

92) Čl. 2x xxxxxxxx Rady (ES) č. 2533/98, x xxxxxxx xxxxx.

93) Xxxxxxxxx xx. 8 x 8x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98, v platném xxxxx.

94) §7 xxxxxx x. 257/2016 Sb.