Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.04.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022 do 31.12.2023.


Zákon o České národní bance

6/93 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §1a §2 §2a §3 §3a §3b

ČÁST II. Organizace České národní banky §4 §5 §6 §7 §8

ČÁST III. Vztah k vládě a dalším orgánům §9 §10 §11

ČÁST IV. Emise bankovek a mincí §12 §13 §14 §15 §16 §16a §17 §18 §19 §20 §21 §22

ČÁST V. Nástroje měnové regulace České národní banky §23 §24 §25 §26 §26a

ČÁST VI. Obchody České národní banky §27 §28 §29 §29a

Obchody s Českou republikou §30 §31 §31a

Obchody na volném trhu a úvěrové operace §32 §33

Poskytnutí nouzové likvidity Garančnímu systému finančního trhu §33a §34

Zákaz měnového financování §34a

ČÁST VII. Pravomoc a činnost České národní banky v devizovém hospodářství §35 §36

ČÁST VIII. Další činnosti a oprávnění České národní banky §37 §38 §38a §39 §40

ČÁST IX. Výkaznictví a statistika

Hlava I - Výkaznictví §41

Hlava II - Statistika §42 §43 §43a §43b §43c §43d §43e §43f §43g

ČÁST X. Dohled §44 §44a §44aa §44b §44c §45

Úvěrové ukazatele §45a §45b §45c

Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem §45d

ČÁST XI. Přestupky

Přestupky §46

Uveřejnění rozhodnutí o přestupku §46a

Příslušnost §46b

ČÁST XII. Správní řízení

Zvláštní ustanovení o rozkladu §46c

Správní poplatky §46d

Společná ustanovení k přestupkům projednávaným Českou národní bankou §46e §46f

ČÁST XIII. Hospodaření České národní banky §47 §47a §48

ČÁST XIV. Všeobecná ustanovení §49 §49a §49b §50 §50a §50b

ČÁST XV. Přechodná a závěrečná ustanovení §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §60a §61

Nález Ústavního soudu - č. 278/2001 Sb.; č. 285/2001 Sb.

č. 442/2000 Sb. - Čl. II

č. 127/2002 Sb. - Čl. II

č. 57/2006 Sb. - Čl. VI

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 227/2013 Sb. - Čl. II

č. 227/2013 Sb. - Čl. VI

č. 219/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx příslušným x xxxxxx krize.

(2) Česká xxxxxxx banka je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxx.

(3) České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx tímto zákonem x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx.

§1a

Česká xxxxxxx banka xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 68) x xxxxx Xxxxxxxxx x statutu Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (xxxx xxx "Statut") 69) x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 227/2013 Xx. x účinností xx 17.8.2013

§2

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx péče x cenovou xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pečuje o xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx fungování xxxxxxxxxx systému x Xxxxx republice. Xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx unii xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cílů Evropské xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářství.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x mince,

c) xxxx peněžní xxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, zahraničních xxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (dále xxx "pobočka xxxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxxxxxx x úvěrních družstev x xxxxxx x xxxxxx plynulost a xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxx dohled nad xxxxxxx působícími xx xxxxxxxxx xxxx (§44 xxxx. 1),

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x zájmu předcházení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx politiku; x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx makroobezřetnostní xxxxxxxx s orgány xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) provádí xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, zahraničními orgány xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem, zahraničními xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, x xx x přihlédnutím xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x zejména x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx mimořádná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx.

§2x

(1) Xxxxx národní xxxxx je xxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx 61) a xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx radou xxx systémová xxxxxx 62) a xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxx xxxx 63).

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx rizika x významných xxxxxxxxxx x xxxxxxx rizik, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx stabilitu finančního xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 92/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 6.4.2011

§3

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně xxxxxxx xxxxxxx ročně x xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx xx xxx Poslanecká xxxxxxxx, Xxxxx národní banka xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x měnovém xxxxxx. V xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zprávu o xxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxxxxxxx sněmovně guvernér Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx případě oprávněn xxxxxxxx se xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny a xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx. 21)

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x měnovém xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx doplnění.

(4) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx povinna xx 6 xxxxx xxxxxxxxx zprávu doplněnou xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

§3a

Česká národní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Součástí xxxx zprávy xx xxx xxxxxxxxx makroobezřetnostní xxxxxxxx. Tuto xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§3b

(1) Xxx xxxxxx xxxxx úkolů xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, upozornění xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, orgánům Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx druhově xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§3x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 227/2013 Xx. x účinností xx 17.8.2013.

XXXX DRUHÁ

ORGANIZACE XXXXX XXXXXXX XXXXX

§4

Xxxxxx národní xxxxx xxxxx

x) ústředí xx xxxxxx x Xxxxx;

x) pobočky;

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5

(1) Nejvyšším řídícím xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx rada"). Bankovní xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nástroje xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx a v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx

x) stanoví xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky;

b) xxxxxxxxx rozpočet Xxxxx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnancům České xxxxxxx banky; xxxxxx xxxxx xxxx pověřit xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx;

x) uděluje xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců České xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x prvním xxxxxx.

§6

(1) Bankovní rada xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, 2 xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky a xxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxx banky.

(2) Guvernéra, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx republiky.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bankovní xxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(4) Členové bankovní xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 6 xxxx.

(5) X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sboru, xxxxx vlády a xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, umělecké x pedagogické x x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx činnosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx jmenován xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx

x) xx xxxx způsobilý x xxxxxxx xxxxxx,

x) xx ukončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx,

x) xx x měnových xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a zkušenou xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx fyzická xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx rady xxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rady xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx období,

b) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxx pozdějším xxxx uvedeným v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx funkce.

(10) Xxxx bankovní xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxx-xx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx se vážného xxxxxxxxx 70). Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx guvernéra xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx guvernérů Evropské xxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxx-xx xxxxxx guvernéra obsazena, xxxxxx xxxxxxxx rada xxxxxxxxx x viceguvernérů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, než xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx guvernéra x plném rozsahu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§7

(1) Jednání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rozhodnutí prostou xxxxxxxx hlasů. Xxxxxxxx xxxx je usnášeníschopná, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jím pověřený xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx bankovní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§8

Jménem Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxxx x akty xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x vyhlašované ve Xxxxxx xxxxxx. Guvernéra xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX X XXXXX X XXXXXX XXXXXXX

§9

(1) Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxxx rada xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx pravomocí x plnění xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx unii, Xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx x při výkonu xxxxxxx činností xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pokyny xx prezidenta xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 71).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx a vláda xx vzájemně xxxxxxxxx x zásadách x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx x hospodářské politiky.

§10

(1) Česká národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxx poradní xxxxxx xxxx vládě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povahy, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x finančního xxxx.

§11

(1) Xxxxxxx financí xxxx xxxx pověřený xxxx vlády xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x hlasem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx návrhy k xxxxxxxxxx.

(2) Guvernér Xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx schůze xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXXXX X XXXXX

§12

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, jakož x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxx").

§13

Peněžní xxxxxxxxx v Xxxxx republice xx xxxxxx xxxxx, zkratka xxxxx je "Xx". Xxxxxx česká xx xxxx xx xxx xxxxxx.

§14

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x mincí x xxxxxxxxxx dodávky bankovek x mincí xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx peněžního xxxxx.

§15

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tisk bankovek x xxxxx mincí x xxxxxx na xxxxxxx x bezpečnost xx xxxxx nevydaných xxxxxxxx x mincí x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx a vyřazených xxxxxxxx x mincí.

§16

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxx národní bankou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx nominální xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Mince x drahých kovů, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x mince xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx sběratelským xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx ceny xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16x

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2018 Sb.

§17

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2011 Sb.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2011 Sb.

§19

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx prohlásit xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx vydala. Xxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx. Doba, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx být kratší xxxx roků, xxxxx xxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx nepředložených x výměně, odečte xx množství peněz x oběhu x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Tato částka xx příjmem České xxxxxxx xxxxx.

§20

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx české xxxxxx. Xxxxxxxxxx §15 xx xxx ně použije xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx mince xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§21

(1) Nikdo nesmí xxxxxxx, dovážet, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, žetony xxxx podobné předměty, xxxxx xxxx svým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx držitele v xxxx, xx xxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

(2) Xxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxx popisu xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, prodejem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx "xxxxx".

§22

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví vyhláškami

a) xxxxxxxxx xxxxxxx, rozměry, xxxxxxxx, xxxxxxxx, vzhled x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x jejich vydání xx xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x způsob x dobu jejich xxxxxx za xxxx xxxxxxxx a mince.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyhláškou x xxxxxxx xxxxxxxx mince, xxx xx vydává xxxx xxxxx český xxxxx xxxx jeho xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, vzhled, xxxx xxxxx náležitosti x xxxxx vydání.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX

§23

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx zákonů, x xxxxxx druhy xxxxxx xxxxxxx x protistrany Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx.

§24

(1) Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx na xxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zdrojů xxxx povinné xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Povinné xxxxxxxxx xxxxxxx mohou činit xxxxxxx 30 % xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxx minimální xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxx povinných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx druhově xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§25

Xxxxx povinná osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x částky, x xxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sazbě v xxxxxx, po které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx udržovat, xxxxxxx x 5 xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 5 %.

§26

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) výši xxxxxxxxx minimálních rezerv,

b) xxx, od něhož xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, po xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx se povinné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx x těchto závazcích,

e) xxxxxx, jakým xxxx xxxxxx stanovená xxxx xxxxxxxxx minimálních xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých se xxxx xxxxxxxxx minimálních xxxxxx xxxxxxx, České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§26x

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2013 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX ČESKÉ XXXXXXX XXXXX

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 219/2021 Sb.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 219/2021 Sb.

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 219/2021 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 219/2021 Sb.

Obchody x Xxxxxx xxxxxxxxxx

§30

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 30).

§31

Xxxxx národní xxxxx xxxx do prodeje xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx dluhopisů 64) xxxxxx dluhopisy x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx financí xxxx x xxxx pověření x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx státních xxxxxxxxx, x výplatou xxxxx x xxxxxx dluhopisů, xxxxxxxxx další požadované xxxxxxxx.

§31x

Xxxxx národní banka xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 30) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 31) xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pravidly 30) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxx §31.

§32

Xxxxxxx na xxxxxx xxxx x úvěrové xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxx xxxxxxxx obchody xx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxx

x) vést xxxx xxxx, xxxxxxx zahraničních xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx s investičními xxxxxxxx x dalšími xxxxxxx papíry, devizovými xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx a dalšími xxxxxx formou xxxxxx x xxxxxxx, repo xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provádět xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytnout bance, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstvu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx odpovídajícím zajištění xxxx uzavřít xxxx xxxxxx, x xx xx dobu nejvýše 3 xxxxxx.

§33

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx oprávněna xxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx národní xxxxxx,

x) xxxxxx emitenty.

(3) Česká xxxxxxx banka xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem 72).

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx vypořádací xxxxxx x neodvolatelností vypořádání xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 73).

§33a

Poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxx

(1) V xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy Xxxxxxxx xxxxxx finančního xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx plnění svých xxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 90) a xxxxxx xxxxxxx xx mohla xxxxxxx stabilitu xx xxxxxxxxx trhu, xxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx uzavřít xxxx xxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxx 3 měsíců.

(2) Krátkodobý xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy xxxx jinými cennými xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Předmětem xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx papíry xxxxx odstavce 2.

§34

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx sektoru xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx bankovní xxxxxx. Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx bankovní xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Seznam xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hospodaření.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx zákon xxxxxxxxxx činnost bank 14) xxxxxxx.

§34x

Xxxxx xxxxxxxx financování

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se Xxxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx 74) x xx provádějícím xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie 75) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních xxxx xxxx jakýkoli xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx vládám, xxxxxxxxxxx xxxx místním xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx subjektům nebo xxxxxxxx xxxxxxxx 76) xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx; rovněž xx xxxxxxx xxxxx nákup xxxxxx dluhových nástrojů Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x spořitelních x xxxxxxxx družstev xx xxxxxxxx vlastnictví, kterým Xxxxx národní banka x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, zahraničním xxxxxx a spořitelním x xxxxxxx družstvům x xxxxxxxxx vlastnictví 91).

XXXX SEDMÁ

PRAVOMOC A XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, režim xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx národní xxxxx,

x) vyhlašuje xxxx xxxxx měny k xxxxx xxxxx;

x) nakládá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

§36

§36 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 219/2021 Sb.

XXXX OSMÁ

DALŠÍ XXXXXXXX X OPRÁVNĚNÍ XXXXX XXXXXXX BANKY

§37

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx spolu x Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterými xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, organizace x xxxxxxx České národní xxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxxx trhu, platebního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§38

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx platební xxxxxxx. Xxxxxxxx provozování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxx upravující xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx, čísla účtů x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXXX).

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXXX).

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxx uveřejňuje způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§38a

Česká xxxxxxx xxxxx xx oprávněna k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x vydavateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxx informace vztahující xx x provozování xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vztahující se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz a xxxx xxxxx jsou xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§38x xxxxxx právním předpisem x. 227/2013 Xx. x účinností od 17.8.2013

§39

Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, 17) xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx před počátkem xxxx působení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§40

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx plnění xxxxx xxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx právnickou osobu xxxx v xx xxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX

§41

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zabezpečení xxxxx xxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxx ve xxxxx statistických xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo hlášení (xxxx jen "xxxxx") xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, které náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a regionálních xxxx v Evropské xxxx 77),

x) xxxxx, xxxxx disponují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uvědomí x zařazení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob; xx xxx xxxxxx xx Xxxxx národní banka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a podklady xxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx.

(2) Výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx předpis xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x způsob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx okruhy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxx odstavce 3 xxxx pokud vzniknou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, upřesnění xxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX

§42

(1) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 78)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx účely,

b) xxxxxxxxxx x vytváří statistické xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx a Evropské xxxxxxxxx xxxxx 79) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx statistik Xxxxxxxx xxxx 80).

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 předává Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace a xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx členění Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance x Xxxxxxxxx.

(3) X zajištění xxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zpracování x xxxxxxx x obsahové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxx.

(4) K xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx oprávněna xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx statistické účely xxxxx x informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx sestavení xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x které xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx získávají xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ministerstvy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jsou-li xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech. Xxxxxxxxxxxx x jiné správní xxxxx xxxx povinny Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§43

X xxxxx omezování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §41 uplatňuje Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx a x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx vykazování určitému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx údajů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx statisticky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§43x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx její působnosti.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 81) x Xxxxx republice x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 17.8.2013

§43x

Xxxxx národní banka xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sestavování statistik xxxxxxxxxxxx x Českým xxxxxxxxxxxx úřadem, se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx statistické xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx informace, xxxxxxxx k plnění xxxxxx xxxxx 92).

§43c

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx individuálních xxxxxxxxxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xx xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 82).

(2) Při ověřování xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx kontroly xx xxxxx se na xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxxxx xxxxxx použije xxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2013 Xx. x účinností xx 17.8.2013

§43x

X xxxxxxx xx xxxxxxx, kterými xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x jejího členství x mezinárodních xxxxxxxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx statistické informace Xxxxxxxxxxxxx měnovému fondu, Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx a rozvoj, Xxxxxxx bance x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§43x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 227/2013 Xx. x účinností xx 17.8.2013

§43x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zabezpečuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 83) xxxxxxxxx na xxxxxxx tohoto zákona xxx, aby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, přeneseny xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx podléhají též xxxxxxxx xxxxx za xxxx vykazujících osob, x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazující xxxxx.

§43f

(1) Česká národní xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) jinému xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v rozsahu x na xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank,

c) Xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxx,

x) jinému xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx statistického systému, xxxxx je xx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx její xxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §43b,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx Evropské unie, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vědecký xxxxxx; xxxxx se xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx přímé určení xxxxxxxxxx xxxxx, které xx poskytnuté údaje xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx xxxx, xxxx x xxxx poskytnutí xxxxxxx, a xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxx x písmenech x) až f); xx xxxxxxxx xxxx xxxxx musí xxx xxxxxx, o jaký xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx a xxx xxxx xxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx, xxxxx xxx stanoví přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 93).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx xx 3 vykazující xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx podmínka, může Xxxxx národní banka xxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1. Stejně xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx, xxx-xx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazující xxxxx.

(3) Poskytnutí důvěrného xxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx porušením xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§43x

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 17.8.2013

ČÁST DESÁTÁ

DOHLED

§44

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxxx zahraničních bank, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zahraničními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své pobočky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxx, zahraničními správci xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky prostřednictvím xxx xxxxxxx, poskytovateli xxxxxx dynamické směny xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx platebními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému,

b) xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, centrálním depozitářem, xxxxxx osobami xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji x xxxxxxx osobami, x nichž xxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx,

x) pojišťovnami, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx pojišťovnictví, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx připojištění 65), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vázanými xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx spotřebitelský úvěr,

f) xxxxxxxxxx holdingovými xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podléhajícími xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxx stanoví xxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx krize podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x udělení xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, jestliže xx x xxxx xxxxxxxx Česká národní xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx dodržování vyhlášek xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, ověřování xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x aktuálnosti,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě x správních xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx vykonává xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 též xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx těmito xxxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§44x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na dálku, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx používání xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktik 56) x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx 60), x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §44 xxxx. 1 xxx výkonu xxxxxxxx, kterou xxxx xxxxx vykonávají na xxxxxxx povolení, licence xxxx registrace Xxxxx xxxxxxx banky nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §44 xxxx. 1, která xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, opatření k xxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx určí xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxxxx 4, informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty.

§44aa

Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby výkon xxxxxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx 86) x podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 87) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nezávislé xx xxxxxx xxxxxxxx spojených x řešením xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §44 odst. 1 xxxx. x) xx x) a x) x xxxxx §44 xxxx. 3. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x oddělení výkonu xxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx problémů těchto xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 odst. 1 tím xxxx xxxxxxx.

§44xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§44x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxx xxxxxx

x) referenční xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, datum, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx a stát, xx xxxxx území x úmrtí došlo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je v xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství.

(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres xxxxxxxx x u xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a stát, xxx xx narodil,

c) xxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) státní občanství, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum, místo x xxxx, xx xxxxx území k xxxxx došlo,

h) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx,

x) datum nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo opatrovníka, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; nebylo-li opatrovníkovi xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x x opatrovníka, xxxxx xx narodil x xxxxxx, místo x stát, xxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum narození,

c) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

d) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) počátek xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx pobytu,

f) xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx, xx jehož xxxxx k xxxxx xxxxx, popřípadě datum xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.

(6) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xx účelem prověření xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx si Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx x v případech xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx opisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx&xxxx;x xxxx z xxxxxxxx přestupků xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx účelem prověření xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x případech stanovených xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx číslo.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx za účelem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo občanského xxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§44x

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xx xxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx registraci Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dohledu, xxxxxxx, xxxxxxxx ani xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 17.8.2013

§45

(1) Při výkonu xxxxxxx formou xxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx osobami řídí xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 88). Xxxxxxxxx xx xxxxx vedeného xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 odst. 2 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x případech, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx x kontrolované xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohlo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx ukazatele

§45a

(1) Osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx 94) xxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelský xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by tím xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hranice 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §45b. Xx xxxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů poskytnutých x xxxxxx kalendářním xxxxxxxxx představujících nejvýše 5 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxxxxxx x předcházejícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxx již xx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x řádně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska zajištění xxxxxx návratnosti. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tato xxxxx x souladu s xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx požadavky 87) xxxx je zajištěný xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx nemovitosti. Xxxxxxxxxxxxxx úvěr xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x spotřebitelském xxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obytnou xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxx xx splacení 1 xxxx více xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nepřekračuje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zůstatků xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Porušení xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nemá za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru.

(5) Xxxxxxxx ukazatelem xx xxxxxxxx, xxxxx vyjadřuje xxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx XXX"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx dluhů xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ukazatel XXXX") x

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx (xxxx xxx "ukazatel XXX").

(6) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ukazatelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§45x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxxx systémových xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů zajištěných xxxxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx ukazatelů xxxxx §45a xxxx. 5 x xxx, xx xxxxx tak xxxxx, pak xxx xxxx xxxxx xxxxxx x financování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx bydlení xxxxxxxx, xxxxx x okamžiku xxxxxxxxxx úvěru nedosáhl xxxx 36 xxx, xxxxx žadatelů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx partnerství, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 36 xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx pro ostatní xxxxxxxx, a to x

x) xxxxxxxxx LTV x 10 procentních xxxx,

x) xxxxxxxxx XXXX x 5 xxxxxxxxxxx xxxx x

x) ukazatele XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémová rizika xxxxx odstavce 1, xxxxxxx k

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx objemu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nemovitostí,

d) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx poměru xxx xxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx spotřebitelů,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Opatření obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx a nabývá xxxxxxxxx 4 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x něm xxxxxxxx xxx nabytí účinnosti. Xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zvyšuje xxxx xxxx horní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nabývá tato xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx, nestanoví-li xx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx xx 6 měsíců xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx faktorů xxxxx xxxxxxxx 2. Pokud xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx faktorů, xxxx Česká národní xxxxx xxxx opatření xxxxxx povahy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx.

§45c

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osobě, xxxxx x rozporu x §45a xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, uložit opatření x xxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, které xxxx uloženo opatření x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x odstranění nedostatku xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx byl xxxxxxxxxx odstraněn, nejpozději xxxx xx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§45x

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx každoročně vypracovává x nejpozději xx 30. června následujícího xxxx předkládá Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Senátu x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxx finančním xxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx uveřejňuje xxxxxx x výkonu xxxxxxx xxx finančním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

§46

Xxxxxxxxx

(1) Přestupku xx dopustí xxx, xxx

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 vyrobí, doveze, xxxxxx, prodává nebo xxxxx rozšiřuje xxxxxxx, xxxxxx xxxx podobné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vydanými Českou xxxxxxx xxxxxx, nebo

b) x rozporu s §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx popisu xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejich nabízením, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx "mince".

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx potřebnou informaci xxxx podklad podle §44a xxxx. 1,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x opatření x xxxxxxx podle §44a xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku o xxxxxxxxxx nedostatku xxxxx §44a xxxx. 5.

(3) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoba uvedená x §41 odst. 1 xxxx. x), x) nebo x) xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §41 xxxx. 3, xxxx

x) v xxxxxxx x §41 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vysvětlení xxxxxx.

(4) Osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr 94) xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x rozporu s §45a odst. 1,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx podle §45c xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxxxxxx nedostatku xxxxx §45c xxxx. 2.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a) xxxx x),

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x), nebo

c) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x).

§46x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uvedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x osobě xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx

x) ohrozilo xxxxxxxxx finančního xxxx,

x) xxxxxxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vinnou xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx újmu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pátého xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává Xxxxx xxxxxxx banka.

ČÁST DVANÁCTÁ

SPRÁVNÍ XXXXXX

§46x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozkladu

Pro xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx podaném xxxxx xxxxxxxxxx České národní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx 84).

§46d

Správní poplatky

Správní xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu 52) xxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

§46e

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahájí, xxxx xxx xxxxxxxxx odložit xxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx x významu x míře xxxxxxxx xxxx ohrožení chráněného xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx čin xxxxxxx, nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx dosáhnout provedením xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx dosaženo nebo xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Usnesení x xxxxxxxx věci xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx poznamená do xxxxx; ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx vyrozumění x xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx.

(2) Česká národní xxxxx xxxx v xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx odejmout xxxxxxxxx x činnosti xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx, x xxxxx projednání xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxx anebo jiného xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx sazbu pokuty, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxx promlčecí xxxx 5 xxx. Xxxx-xx promlčecí xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaniká nejpozději 10 xxx xx xxxx spáchání.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávnost xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxx zákona xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x pokut xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx bankou x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx škole v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxx xxxxxxx.

§46x

Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx hledí xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Náhradu xxxxxxx správních xxxxxx xxxxxxxx Českou národní xxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxx.

XXXX TŘINÁCTÁ

HOSPODAŘENÍ XXXXX XXXXXXX BANKY

§47

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx xxx, xxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx provoz České xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx výnosů xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx zisk xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx státního xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Součástí xxxx xxxxxx je x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx bankovní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx národní banky x xxxxx řídící xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx o výsledku xxxxxxxxxxx České národní xxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx.

(5) Odmítne-li Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xx 6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Česká národní xxxxx uveřejňuje roční xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§47x

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x odbornou xxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 17.8.2013

§48

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx. 25)

(2) Xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx je ověřována xxxxxx nebo více xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x ověřena xxxxxxxx, bankovní xxxx xx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx x uveřejní xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uveřejňuje xxxxxxx zprávu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výkaz x xxx finanční xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§49

Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx vede, xx vztahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§49x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx (dále xxx "Xxxxxxx").

(2) Věstník je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čísly, xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx úřední xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rady x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx stanoviscích Xxxxx xxxxxxx banky, x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx a x xxxxxxxxxxxxx důležitých xxx xxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx sdělení Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky se xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx.

§49x

§49x zrušen právním xxxxxxxxx č. 227/2013 Sb.

§50

(1) Xxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat mlčenlivost xx služebních věcech. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx vztahu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxx své xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx být Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx veřejném zájmu xxxxx xx-xx to xxxxx k xxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx. Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovená Xxxxxxxx 85) xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx vlastního majetku x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, uměleckou x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx národní banky xxxxxxx xxxxxxxx funkce xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx funkcí Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx osobu xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x České xxxxxxx xxxxx.

(6) Zaměstnanci České xxxxxxx banky jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kodexem České xxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rada.

§50x

(1) Česká národní xxxxx zpracovává xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v §1a x 2.

(2) Xxxxxxxxxx xx. 15 x 18, xx. 19 věta xxxxx, xx. 21 odst. 4 a čl. 34 xxxx. 4 x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx čl. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 89) xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx zpracovávané Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx zejména údaje x dohlížené xxxxx, xxxxxxx x ní xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, anebo xxxxxxx x její xxxxxx, xxxxx x x osobách x xxxxxx xxxxxxx spjatých. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zpracovává xx dobu, po xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx krizí na xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx řízeních.

(3) Xxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 3, xx. 14, 15 a 18, xx. 19 xxxx xxxxx a xx. 34 a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx čl. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxxxxxxxx xx osobní údaje xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x činnostmi Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx zákona a xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxx x osobách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxxxx x nich xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx vztah. Xxxx xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx po xxxx, po níž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů, x xxxxxxx provedení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a dále xx xxxx, po xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx následky jiných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxx x souvisejících xxxxxxxx.

(4) Ustanovení xx. 15 x 16 x x jim xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxxxxxxxx na osobní xxxxx zpracovávané x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxx x osobách xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx kterou tyto xxxxx mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx čl. 15, 16 x 18, xx. 19 xxxx xxxxx a xx. 34 odst. 4 x v xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 5 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx osobě, xxxxxxx x xx působících x xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xx předmětem vykazovací xxxxxxxxxx. Tyto xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx po dobu, xx xxxxxx tyto xxxxx mohou být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 anebo v xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx poskytne Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx povinností mlčenlivosti xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx pokud to xxxxxx xxxxx umožňuje.

§50a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§50x

Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povaha xxxx xxxxx zákon.

§50b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 219/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§51

Česká národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. 5)

§52

Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 se xxxxxxxxx pro xxx 1993 xxxxxxx 7% xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx.

§53

Xxxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x pracovníky, kteří xxxx pracoviště xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§54

Na Českou xxxxxxx xxxxx přechází xxxxxxx Xxxxxx banky xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx zvláštního xxxxxx. 6)

§55

(1) Xx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a recipovaných xx právního řádu Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx uvedena Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx banka.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx bankou xxxxxxxxxxxxxxx platná xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx vydaná Xxxxxx národní bankou.

(3) Xxxxxx úkony xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx právní xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§56

§56 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/1993 Sb.

§57

Xxxx, které xxxxx xx dni xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§58

(1) Xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx České národní xxxxx podle §6 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxx jejich xxxxxx dosavadní vedoucí xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx byli xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prezidentem Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 22/1992 Xx., x Xxxxxx bance xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx z xxxxxxxxxx §6 xxxx. 5 může xxx xxx 1993 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2013 Sb.

§60

Tímto xxxxxxx xx xxxxxxx zákon č. 22/1992 Xx., o Xxxxxx xxxxx československé.

§60a

§60a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§61

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.

Xxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Xx. XX

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 227/2013 Sb.

Čl. XX

Xx. XX xxxxxx právním předpisem č. 227/2013 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona dokončí Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Profesní x xxxxxxx xxxxxxxxxx sdružující xxxxxxxxx finančního xxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kandidáty xx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx trh (xxxx xxx "výbor") xxxxx §45a odst. 2 xxxx. x) zákona x. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx zákona. Rozpočtový xxxxx Poslanecké xxxxxxxx xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x navržených osob xxxxx předsedu xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx x formu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x uveřejní xxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup. Předseda xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výboru tak, xxx xx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx jeho zvolení.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxx §45d xxxxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx za xxx 2006 xx 30. xxxxxx 2007.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 57/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx přešla xxxxxxxxx x územních finančních xxxxxx na xxxxx xxxxx, zahájená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xx. XX

1. Majetek, xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx České xxxxxxx banky.

2. Správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 6/1993 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 17.8.2013

Čl. XX

1. Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "opatření"), xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x. 6/1993 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx č. 21/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx č. 87/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a v xxxxxx č. 190/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky uveřejněním xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x k xxxxxx xxx platná, pozbývají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne 31. prosince 2014. Xx xxx 31. xxxxxxxx 2014 xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášeným xx Xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx do xxx xxxx zrušení, může xxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx zákonů xxxxxxxxx v xxxx 1, ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Po xxxx xxxxxxxxx opatření České xxxxxxx xxxxx uveřejňuje Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. VI vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 17.8.2013

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §47 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, uvede Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x roční zprávě x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za xxx xxxxxxxxxxx xx roce, xx kterém xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x §50 odst. 4 xxxxxx x. 6/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 219/2021 Xx. x účinností xx 1.8.2021

Informace

Právní xxxxxxx x. 6/93 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

60/93 Xx., xxxxx x xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 3.2.1993

15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx papíry x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.98

442/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/93 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 166/93 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001, x xxxxxxxx ustanovení xx. XX, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx vstoupila v xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR k XX (1.5.2004)

278/2001 Xx., xxxxx XX xx xxx 20.6.2001 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx části xxxxxx x. 6/93 Sb., x České národní xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.8.2001

482/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/95 Xx., devizový xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 6/93 Sb., x XXX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

127/2002 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 6/93 Xx., x XXX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 442/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 6/93 Xx., o XXX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 166/93 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 166/93 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.5.2002, x výjimkou ustanovení §6 xxxx. 13, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x přistoupení ČR x XX (1.5.2004)

335/2002 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 6/93 Xx. publikované x xxxxxx x. 121/2002

257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x dluhopisech

s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

377/2005 Xx., x doplňkovém dozoru xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxx konglomerátech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o finančních xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

57/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx sjednocením xxxxxxx xxx finančním xxxxx

x účinností od 1.4.2006

62/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 124/2002 Xx., x xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 257/2004 Sb., x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

286/2006 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 6/93 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 89/2006

160/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.7.2007

36/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/95 Xx., x regulaci xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/91 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.2.2008

124/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 269/94 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

254/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

s xxxxxxxxx xx 1.9.2008

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

285/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x účinností od 1.11.2009

295/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 2/69 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 6/93 Xx., x ČNB, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

145/2010 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

156/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/92 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2010

42/2011 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxxxx nad xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.2.2011

92/2011 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 6/93 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.4.2011

136/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxx a xxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 6/93 Sb., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2011 x výjimkou §16x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 25.5.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 284/2009 Xx., x platebním xxxxx, xx znění xxxxxx x. 156/2010 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.5.2011

357/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 269/94 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

227/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 6/93 Xx., o České xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2013

135/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx bank, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

204/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2016

375/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

377/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností od 1.1.2018

258/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2016

183/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx x zákona x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

89/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 6/93 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 136/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x x změně zákona x. 6/93 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x kterým xx xxxxxxx zákon x. 76/76 Xx., o xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

277/2019 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

192/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx bance, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2020

238/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2020

219/2021 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx moci

s účinností xx 31.12.2021

353/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., o bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s účinností xx 1.10.2021

417/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.2.2022

129/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 370/2017 Xx., x platebním xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

177/2022 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlašovaných ve Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx smluv (xxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxx. xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 528/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 228/1992 Xx.
2) Xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx kontrole.
3) §21 xx 23 zákona x. 552/1991 Xx.
4) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Čl. 14 xxxxxxxxx xxxxxx x. 143/1968 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Xxxxxxx xxxxx č. 541/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxx České x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxx na Xxxxxx republiku x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
7) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §16 xxxx. 2 zákona x. 15/1998 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů.
9) §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 15/1998 Xx.
10) §16 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 15/1998 Sb.
11) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 545/1992 Sb., x Xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.
12) Zákon č. 15/1998 Sb.
13) §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 530/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx.
14) Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §1 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 3 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
18) Xxxx. devizový zákon, xxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
19) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx.
20) Například xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon.
21) §52 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.
22) §17a xxxx. 3 xxxxxx x. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 16/1998 Sb.
23) §17a xxxx. 4 zákona x. 21/1992 Sb., xx xxxxx zákona x. 16/1998 Xx.
24) Například xxxxx č. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 219/1995 Sb., zákon č. 455/1991 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
25) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx a některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Zákon č. 143/1992 Sb., x xxxxx x odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x orgánech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §98 xxxx. 2 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
29) Zákon č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
30) Xxxxx č. 218/2000 Sb., o rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
32) Xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 2223/96 ze xxx 25. června 1996 x Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 21/1992 Sb.
34) Xxxxx č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x úvěrními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx konglomerátech).
35) §18b xxxxxx x. 124/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zákon x platebním xxxxx), xx znění xxxxxx x. 62/2006 Sb.
36) §19 xxxxxx o platebním xxxxx, xx znění xxxxxx x. 62/2006 Xx.
37) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 124/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxxxx a platebních xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 257/2004 Xx. x xxxxxx x. 62/2006 Xx.
38) Xxxxxxxxx xxxxx č. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 256/2004 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 277/2009 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 15/1998 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 256/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx třetí xxxxxx č. 124/2002 Sb., x platebním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 15/1998 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx papíry x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
42) Xxxxx č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním příspěvkem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 38/2004 Sb., x pojišťovacích xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí.
43) Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 124/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Zákon č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxx č. 21/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx a o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).
46) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
47) Nařízení Xxxx (XX) č. 2182/2004 x medailích x žetonech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Nařízení Xxxx (XX) x. 2183/2004, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 2182/2004 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx euromincím.
48) Nařízení Xxxx (XX) 1338/2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nutná k xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) 1339/2001, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) 1338/2001, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx eura xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx euro xxxx xxxxxxxxx xxxx.
49) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 2560/2001 xx xxx 19. prosince 2001 x xxxxxxxxxxxxxx platbách x xxxxxx, Úřední xxxxxxx, X 344, 28/12/2001 P. 0013 - 0016.
50) Xx. 4 x 6 xxxxxxxx x. 2560/2001.
51) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) Xxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §19 xxxxxx č. 124/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx styku), xx xxxxx zákona x. 62/2006 Xx.
54) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx).
55) Xx. 3 písm. x) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 2006/2004 o xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
56) §4 xx 5a, §6 x 12 xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/2008 Xx.
57) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §2a xxxx. 13 xxxxxx x. 87/1995 Xx.
§4 odst. 7 xxxxxx x. 21/1992 Xx.
59) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx.

60) Zákon č. 257/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
61) Xx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1092/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx systémem na xxxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
62) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1092/2010.
63) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x zřízení Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx), x změně rozhodnutí x. 716/2009/ES x x xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/78/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. xxxxxxxxx 2010 x zřízení Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry x xxxx), o změně xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX.
64) §25 x 26 xxxxxx x. 190/2004 Xx., x dluhopisech, xx xxxxx zákona č. 56/2006 Sb.
65) Zákon č. 277/2009 Sb.
Zákon č. 42/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatelích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
66) Xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 156/2010 Xx.
67) Xxxxx č. 377/2005 Sb., o doplňkovém xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pojišťovnami x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx a o xxxxx dalších zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx).
Zákon č. 21/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) Čl. 282 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie (xxxxxxxxxxxxx xxxxx).
69) Xx. 1 Xxxxxxxxx (č. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
70) Xxxxxx 14 odst. 2 Xxxxxxxxx (č. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x Evropské xxxxxxxxx xxxxx.
71) Čl. 130 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx).
Čl. 7 Xxxxxxxxx (x. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
72) §100 x xxxx. xxxxxx x. 256/2004 Xx.
73) §82 x xxxx. xxxxxx x. 256/2004 Sb.
74) Xxxxxx 123 xxxx. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (xxxxxxxxxxxxx xxxxx).
75) Nařízení Xxxx (ES) x. 3603/93 xx xxx 13. xxxxxxxx 1993, xxxxxx xx upřesňují xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 104 a 104x Smlouvy.
76) Xx. 8 xxxxxxxx Rady (XX) x. 3603/93.
77) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013 ze xxx 21. xxxxxx 2013 x Xxxxxxxxx xxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx znění.
78) Xx. 5 Xxxxxxxxx (č. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98 xx dne 23. listopadu 1998 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 549/2013, v xxxxxxx xxxxx.

79) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1071/2013 ze xxx 24. září 2013 o xxxxxxx xxxxxxx měnových finančních xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx znění) (XXX/2013/33), x platném xxxxx, nařízení Evropské xxxxxxxxx banky (XX) č. 1072/2013 xx dne 24. xxxx 2013 x statistice xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx institucemi (xxxxxxxxxxxx xxxxx) (XXX/2013/34), x xxxxxxx znění, nařízení Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 1073/2013 ze xxx 18. října 2013 x xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxx fondů (přepracované xxxxx) (XXX/2013/38), nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 1075/2013 ze xxx 18. xxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do sekuritizačních xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx znění) (XXX/2013/40), xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1409/2013 xx xxx 28. xxxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx platebního xxxxx (ECB/2013/43), xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) 2018/231 ze xxx 26. ledna 2018 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX/2018/2).
80) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 184/2005 xx xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx bilance, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxx, x platném znění, xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 716/2007 xx xxx 20. června 2007 x statistice Xxxxxxxxxxxx o struktuře x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 747/2008, xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 601/2006 xx xxx 18. xxxxx 2006, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 184/2005, xxxxx xxx o xxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 602/2006 xx dne 18. dubna 2006, xxxxxx se upravuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 184/2005 aktualizací xxxxxxxxx xx údaje.
81) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98, v xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x. 1071/2013, x xxxxxxx znění.
82) Xx. 6 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98.
83) Čl. 8 xxxxxxxx Rady (ES) č. 2533/98, x platném xxxxx
84) §90 xxxxxx č. 500/2004 Xx., správní xxx.
85) Xx. 37 Xxxxxxxxx (x. 4) x statutu Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky.

86) Xxxxxxxxx zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 96/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podpoře xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 35/1993 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

87) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx instituce a xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 648/2012.

88) §25 xxxxxx x. 255/2012 Sb., x kontrole (xxxxxxxxx xxx).

89) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x ochraně osobních xxxxx).

90) Xxxxx č. 374/2015 Sb., x ozdravných xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

91) Čl. 123 xxxx. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (xxxxxxxxxxxxx znění).

92) Čl. 2a xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2533/98, v platném xxxxx.

93) Xxxxxxxxx xx. 8 x 8a xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98, v xxxxxxx xxxxx.

94) §7 xxxxxx x. 257/2016 Xx.