Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2024.


Zákon o České národní bance

6/93 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §1a §2 §2a §3 §3a §3b

ČÁST II. Organizace České národní banky §4 §5 §6 §7 §8

ČÁST III. Vztah k vládě a dalším orgánům §9 §10 §11

ČÁST IV. Emise bankovek a mincí §12 §13 §14 §15 §16 §16a §17 §18 §19 §20 §21 §22

ČÁST V. Nástroje měnové regulace České národní banky §23 §24 §25 §26 §26a

ČÁST VI. Obchody České národní banky §27 §28 §29 §29a

Obchody s Českou republikou §30 §31 §31a

Obchody na volném trhu a úvěrové operace §32 §33

Poskytnutí nouzové likvidity Garančnímu systému finančního trhu §33a §34

Zákaz měnového financování §34a

ČÁST VII. Pravomoc a činnost České národní banky v devizovém hospodářství §35 §36

ČÁST VIII. Další činnosti a oprávnění České národní banky §37 §38 §38a §39 §40

ČÁST IX. Výkaznictví a statistika

Hlava I - Výkaznictví §41

Hlava II - Statistika §42 §43 §43a §43b §43c §43d §43e §43f §43g

ČÁST X. Dohled §44 §44a §44aa §44b §44c §45

Úvěrové ukazatele §45a §45b §45c

Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem §45d

ČÁST XI. Přestupky

Přestupky §46

Uveřejnění rozhodnutí o přestupku §46a

Příslušnost §46b

ČÁST XII. Správní řízení

Zvláštní ustanovení o rozkladu §46c

Správní poplatky §46d

Společná ustanovení k přestupkům projednávaným Českou národní bankou §46e §46f

ČÁST XIII. Hospodaření České národní banky §47 §47a §48

ČÁST XIV. Všeobecná ustanovení §49 §49a §49b §50 §50a §50b

ČÁST XV. Přechodná a závěrečná ustanovení §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §60a §61

Nález Ústavního soudu - č. 278/2001 Sb.; č. 285/2001 Sb.

č. 442/2000 Sb. - Čl. II

č. 127/2002 Sb. - Čl. II

č. 57/2006 Sb. - Čl. VI

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 227/2013 Sb. - Čl. II

č. 227/2013 Sb. - Čl. VI

č. 219/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

(1) Xxxxx národní xxxxx xx ústřední xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Praze.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx kompetence xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§1x

Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních bank xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 68) a xxxxx Xxxxxxxxx x statutu Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") 69) x podílí se xx xxxxxx cílů x úkolů Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank.

§1a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 17.8.2013

§2

(1) Hlavním cílem xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx péče x xxxxxxx stabilitu. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pečuje o xxxxxxxx stabilitu a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice. Xxxxx xxx není dotčen xxxx hlavní xxx, Xxxxx národní banka xxxxxxxxx xxxxxxx hospodářskou xxxxxxxx xxxxx vedoucí x xxxxxxxxxxxx hospodářskému xxxxx x obecné xxxxxxxxxxx politiky x Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx přispět x xxxxxxxx cílů Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx politiku,

b) vydává xxxxxxxx x mince,

c) xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx styk x xxxxxxxxx xxxx, zahraničních xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx") a xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx plynulost a xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů x xx xxxxxx rozvoji,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (§44 xxxx. 1),

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxx a posuzuje xxxxxx ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x zájmu předcházení xxxxxx xxxx snižování xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svých pravomocí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tak xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tvorbě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x orgány xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tato xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx spolupracuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx finančním xxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnými k xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi x a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx, a xxxxxxxx x nimi x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx zváží xxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x souvislosti x výkonem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, x xx s přihlédnutím xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx x případech, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx.

§2x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xx součástí Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx 61) x spolupracuje x Evropskou xxxxx xxx systémová xxxxxx 62) x xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxx xxxx 63).

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx rizika x významných opatřeních x xxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxx stabilitu finančního xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 92/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.4.2011

§3

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Poslanecké sněmovně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx na xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx uvedeno, xx xx mimořádná xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zprávu o xxxxxxx vývoji xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx. 21)

(3) Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx si vyžádá xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xx sněmovna xxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx banka povinna xx 6 týdnů xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(5) Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§3x

Xxxxx xxxxxxx banka xx povinna podávat Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx stabilitě. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx makroobezřetnostní xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§3x

(1) Při plnění xxxxx úkolů může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx doporučení, upozornění xxxx xxxxxxxx určené xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§3x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Xx. x účinností xx 17.8.2013.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX ČESKÉ XXXXXXX XXXXX

§4

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx tvoří

a) ústředí xx xxxxxx x Xxxxx;

x) xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotky.

§5

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx je bankovní xxxx České národní xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx rada"). Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx nad finančním xxxxx x v xxxxxxx xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx rada xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky;

c) stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx organizačních xxxxxxxx Xxxxx národní banky;

d) xxxxxxx druhy fondů Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxx xxxx a xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky; těmito xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx zaměstnanců;

f) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxx požitky xxxxxxxxxxxxx x dalších xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje x rozkladech xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x prvním xxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxx xxxx xx sedmičlenná. Jejími xxxxx jsou xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, 2 xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx a xxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jmenuje a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxx xxxx více než xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx dobu 6 xxxx.

(5) X členstvím x bankovní xxxx xx xxxxxxxxxxxx funkce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vlády a xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx subjektů x výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, publicistické, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a x výjimkou správy xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x bankovní xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x jakoukoliv xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxx xxxxx zájmů xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx radě.

(6) Členem xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který

a) xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx,

x) xx bezúhonný,

d) xx x měnových xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a zkušenou xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin.

(8) Členové xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx rady xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) dnem xxxxxxxxxxxxx následujícím po xxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeným v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.

(10) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx být x xxxxxx odvolán xxxxx xxxxx, přestal-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 70). Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky.

(11) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bankovní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx funkce guvernéra xx dobu, než xxxx xxxxxxxx nový xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§7

(1) Jednání xxxxxxxx xxxx předsedá guvernér, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx pověřený viceguvernér. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bankovní xxxx je xxxxxxxxxxxxxxx, xx-xx přítomen guvernér, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx tři xxxx členové. V xxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§8

Jménem České xxxxxxx xxxxx jedná xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxxx x akty xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pověřený xxxxxxxxxxxx v plném xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

VZTAH X XXXXX A DALŠÍM XXXXXXX

§9

(1) Česká xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx člen xxxxxxxx rady xxxxxxx xxx xxxxxx pravomocí x plnění xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Smlouvou x Xxxxxxxx xxxx, Smlouvou x fungování Evropské xxxx x Xxxxxxxx x při xxxxxx xxxxxxx činností xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx prezidenta xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, vlády x xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx, institucí nebo xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx subjektu 71).

(2) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx vzájemně informují x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx měnové, xxxxxxxxxxxxxxxxxx x hospodářské politiky.

§10

(1) Česká národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhům, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vládě, xxxxx se dotýkají xxxxxxxxxx České národní xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vůči vládě x xxxxxxxxxxxxx měnově xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x finančního xxxx.

§11

(1) Ministr xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vlády xx xxxxxxxx zúčastnit se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bankovní xxxx x může jí xxxxxxxxxx návrhy k xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx určený viceguvernér xx oprávněn xxxxxxxx xx x hlasem xxxxxxxx schůze vlády.

ČÁST ČTVRTÁ

EMISE XXXXXXXX X XXXXX

§12

Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, jakož x xxxxxxxx x xxxxx pamětní (dále xxx "bankovky x xxxxx").

§13

Xxxxxxx jednotkou x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx je "Xx". Xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx.

§14

Česká národní banka xxxxxxxx zásoby xxxxxxxx x mincí a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx peněžního xxxxx.

§15

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx oběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a mincí.

§16

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x mince xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zákonnými xxxxxx xx své xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky.

(2) Xxxxx x xxxxxxx kovů, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x mince xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou být xxxxxxxxx za ceny xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16x

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2018 Sb.

§17

§17 zrušen právním xxxxxxxxx č. 136/2011 Sb.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2011 Sb.

§19

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx z oběhu xxxxxxxx x mince, xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxx xx jiné xxxx vydané xxxxxxxx x xxxxx. Xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx výměnu xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx konci xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, odečte xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xx příjmem Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§20

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx má výhradní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které se xxxxxxxx české xxxxxx. Xxxxxxxxxx §15 xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx mince vydané Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx zákonnými xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hodnotu.

§21

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, nabízet, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx medaile, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx způsobilé xxxxx xxxxxx držitele x xxxx, že xxx x xxxxx vydávané Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo popisu xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu x xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx použít xxxxx "mince".

§22

(1) Xxxxx národní xxxxx stanoví vyhláškami

a) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, vzhled x xxxxx náležitosti xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx bankovek x xxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodní xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, materiál, xxxxxx, xxxx xxxxx náležitosti x xxxxx vydání.

XXXX XXXX

XXXXXXXX MĚNOVÉ XXXXXXXX ČESKÉ NÁRODNÍ XXXXX

§23

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby, xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx podmínky obchodů, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx druhy těchto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx.

§24

(1) Banky, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx povinny xxx xx xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx uloženu xxxxxxxxxx xxxx svých xxxxxx xxxx povinné xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx minimální xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x mohou xxx xxxxxxx.

(2) Povinné minimální xxxxxxx mohou xxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxxxx závazků xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx povinným xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx stanovena xxxxxxxx xxx druhově xxxxxx xxxxxxx osoby.

§25

Xxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rezervy, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx, o xxxxxx nejsou stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, úrok xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sazbě v xxxxxx, po xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx udržovat, zvýšené x 5 xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx však xx xxxx 5 %.

§26

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv,

b) xxx, xx něhož xxxxxxx osoba xxxx xx xxxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, po xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rezervy xxxxxxx,

x) xxxxx závazků, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rezervy xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx nepředloží.

§26x

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2013 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 219/2021 Sb.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 219/2021 Sb.

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 219/2021 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 219/2021 Sb.

Xxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxxxxx

§30

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx účty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 30).

§31

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx prodeje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů 64) xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx financí xxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx státních xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§31a

Česká xxxxxxx banka xxxx xx xxxxxxx xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 30) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 31) xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx Ministerstvo xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 30) xxxxxxxxx vykonávat prostřednictvím Xxxxx národní xxxxx. Xxx není xxxxxx §31.

§32

Xxxxxxx na xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx oprávněna x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx

x) xxxx účty xxxx, poboček xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x investičními xxxxxxxx x dalšími xxxxxxx papíry, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo termínovaných xxxxxxx,

x) provádět úvěrové xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx spořitelnímu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zachování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uzavřít xxxx xxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx.

§33

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxx bankou,

c) xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx vést evidenci xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 72).

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 73).

§33a

Poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) V xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx úpravy pojištění xxxxxxxxxx z xxxxxx 90) x xxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxxxxx stabilitu xx xxxxxxxxx xxxx, může xx Česká národní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo s xxx xxxxxxx repo xxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx státními xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2.

§34

(1) Česká národní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx sektoru xxxx xxxx xxxxx zaměstnanců x poskytovat jim xxxxx bankovní xxxxxx. Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x právnickým xxxxxx. Seznam xxxxxx xxxxxxxxxxx osob zveřejňuje Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx zprávě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost bank 14) xxxxxxx.

§34a

Zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie 74) x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx 75) xxxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx zůstatku xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx místním xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jiným xxxxxxxxxxxxxx subjektům xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 76) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; rovněž xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx dluhových nástrojů Xxxxxx národní bankou.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x případě xxxx, zahraničních bank x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vlastnictví, xxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxx bankám, xxxxxxxxxxx xxxxxx a spořitelním x úvěrním družstvům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 91).

XXXX SEDMÁ

PRAVOMOC X XXXXXXX XXXXX NÁRODNÍ XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§35

Xxxxx národní banka

a) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, režim xxxxx české xxxx x xxxxx měnám, xxxxxxx xxxx xxxxx xxx ohrožen xxxxxx xxx Xxxxx národní xxxxx,

x) vyhlašuje xxxx xxxxx měny x xxxxx xxxxx;

x) nakládá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zlatě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx styk xx xxxxxxxxxx.

§36

§36 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 219/2021 Sb.

XXXX XXXX

XXXXX ČINNOSTI X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX BANKY

§37

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx návrhy zákonných xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx a návrhy xxxxxxxxx úprav, xxxxxxx xx xxxxxxxx postavení, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx nad finančním xxxxx, xxxxxxxxx stykem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx spolupracuje x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zákonných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx elektronických xxxxx, devizového xxxxxxxxxxxx x zavedení jednotné xxxx xxxx xx xxxxx České republiky.

§38

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx provozování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x nich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx styku xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xxxxx užívat xxx účty, které xxxx, xxxxx účtů x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXXX).

(3) Xxxxx národní xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x pravidly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXXX).

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx kódů xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx přidělila; xxxxxx uveřejňuje způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§38a

Česká národní xxxxx xx oprávněna x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx vypořádacího systému, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx vztahující xx x poskytování platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§38x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 227/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 17.8.2013

§39

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávajících xxxxxxxx činnost, 17) xxxxxx-xx xxxx zastoupení xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx povinna přihlásit xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Zastoupení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§40

(1) Xxxxx národní xxxxx xx oprávněna xxxxxxxx investiční x xxxxxxxx činnost x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxx xxxxx činností.

(2) X xxxxxxx plnění xxxxx xxxxx může Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxx x xx xxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX

§41

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zabezpečení xxxxx xxxxx potřebné xxxxxxxxx x podklady xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů x výkazů xxx xxxxx xxxxxxx, doplňkových xxxxxxxxx nebo hlášení (xxxx xxx "xxxxx") xx vykazujících xxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zahraniční osoby x xxxxxxxx předmětem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx v Evropské xxxx 77),

x) osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx pozice x xxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxx účelem xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx posouzení statistické xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx používat x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx výkazy, jejichž xxxxx, formu, lhůty x xxxxxx xxxxxxxxxxx x předkládání xxx xxxxxxxxxx okruhy vykazujících xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx předložené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX II

STATISTIKA

§42

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 78)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkaznictví xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údajů pro xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx x uveřejňuje xxxxxxxxxx,

x) podílí xx xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 79) x přispívá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 80).

(2) X xxxxxxxxx úkolů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxx národní banka xx xxxxxxxxxxx termínech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx struktuře x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zpracování x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) X zajištění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a využívat xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxx Evropské xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx shromažďují na xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx v jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x jiné správní xxxxx xxxx povinny Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxxx.

§43

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykazujících xxxx xxxxx §41 xxxxxxxxx Xxxxx národní banka x xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx zásadami Evropské xxxxxxxxx banky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx významnosti x xxxx xx tím xxxxxx xxxxxxxxx stanovit

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx významných xxxxxxxxxxxx osob.

§43a

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, statistiky platební xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx statistiky x xxxxxxx její působnosti.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí 81) x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro statistické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§43x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 227/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 17.8.2013

§43x

Xxxxx xxxxxxx banka xxx získávání x xxxxxxxxx shromážděných xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Českým xxxxxxxxxxxx úřadem, xx xxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx informace, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx 92).

§43c

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 82).

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xx xx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx použije xxxxx upravující xxxxx xxxxxxxx.

§43x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 17.8.2013

§43x

X xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x které xxxxxxxxx x xxxxxx členství x xxxxxxxxxxxxx organizacích, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx měnovému xxxxx, Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx a xxxxxx, Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx institucím.

§43d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Xx. x účinností xx 17.8.2013

§43e

Česká národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 83) získaných xx xxxxxxx xxxxxx zákona xxx, aby xxxxxxx xxx neoprávněně xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, přeneseny xxxx xxxxxxxx. Této xxxxxxx podléhají xxx xxxxxxxx údaje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx lze xxx vynaložení xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx nebo nepřímo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§43x

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx statistické xxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rozsahu x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance xx xxxxxxx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx,

x) Xxxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx členu Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx pro rozvoj, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx její kvality,

e) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §43b,

f) xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úrokových xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxx vědeckého xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx využití x souladu x xxxxxx Evropské xxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž základním xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby, které xx xxxxxxxxxx údaje xxxxxx,

x) pokud osoba, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, dala x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x); xx souhlasu xxxx xxxxx xxxx být xxxxxx, o jaký xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxx účel x xxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx 93).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 3 vykazující xxxxx. Není-li splněna xxxx podmínka, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazující xxxxx.

(3) Poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje za xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§43x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 17.8.2013

XXXX DESÁTÁ

DOHLED

§44

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx, správci xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dynamické směny xxx, platebními institucemi, xxxxxxxxxxxx platebními xxxxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému,

b) xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, emitenty xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx vypořádacích xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, organizátory xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx tak xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx působícími x xxxxxxx pojišťovnictví, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx upravujících xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 65), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxx bankovek a xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx vázaného xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxx dalších xxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx krize podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o udělení xxxxxxx, xxxxxxxx, registraci x souhlasů xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povoleními,

c) kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xx k této xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zmocněna, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, ověřování xxxxxx xxxxxxxxxxx, úplnosti x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 1 též xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo ve xxxxxxx x doplňkový xxxxxx nad těmito xxxxxxx ve finančních xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

§44x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx smluv x finančních službách xxxxxxxxxxx na xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxx xxxxxxxxx nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxx 56) x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 60), a xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §44 xxxx. 1 xxx výkonu xxxxxxxx, xxxxxx tyto xxxxx vykonávají xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxx x podklady.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxx osobě xxxxxxx v §44 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze porušení x xxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určí xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxxxxxx nedostatku xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, kdy xxx xxxxxxxxxx odstraněn, xxxxxxxxxx xxxx do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§44xx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů 86) x xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 87) x xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nezávislé xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x řešením xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxx dohledu xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) x xxxxx §44 xxxx. 3. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x oddělení výkonu xxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx problémů xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odpovědností. Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 1 xxx není xxxxxxx.

§44xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x účinností xx 22.7.2014

§44x

(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

x) referenční xxxxx xx základního xxxxxxxx obyvatel,

b) údaje x agendového informačního xxxxxxx evidence obyvatel,

c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxxx xxxxx, který xx narodil x xxxxxx, datum, místo x xxxx, xxx xx narodil,

d) adresa xxxxx pobytu,

e) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí došlo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx uveden jako xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx příjmení,

b) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx a u xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx narodil,

c) xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx došlo,

h) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o omezení xxxxxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx opatrovníka, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx opatrovníkovi xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxx, místo a xxxxx xxxx narození x u opatrovníka, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx.

(4) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx pobytu,

f) xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

g) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx, na jehož xxxxx x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít vždy xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx důvěryhodnosti Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx si Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů a xxxx x xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx x x případech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx opisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x opisu x evidence přestupků x výpis xxxx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx&xxxx;x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, jejichž bezúhonnost xx důvěryhodnost xx xxxxxxxxxx, xxxxx číslo.

(8) Xxxxx národní xxxxx xx xx účelem xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) v xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxx oprávněna od xxxxxxxx, x kterých xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu.

§44x

Xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxxx, povolení xxxx registraci Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 17.8.2013

§45

(1) Při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxx bankou a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx 88). Nahlížení xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 písm. x) xx x) xx xxxxxxxxx.

(2) Zaměstnanec Xxxxx xxxxxxx banky nesmí xxxxxxxxx dohled xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx osobou blízkou xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxx kontrolované osobě xxxx osobě, xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohlo ovlivnit xxxx xxxxxxx.

Úvěrové xxxxxxxxx

§45x

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx 94) xxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelský úvěr xxxxxxxxx obytnou xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx x překročení xxxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §45b. Xx xxxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x běžném kalendářním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských úvěrů xxxxxxxxxxx obytnou xxxxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxxxxxx v předcházejícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxx již xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx evidenci xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytnutí x xxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx xxxxxxxxx tato xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx úvěrem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr, který xx xxxxxxxxx obytnou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 87) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx obytné xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx úvěr xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx uzavřením xxxxxxx x spotřebitelském xxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx 1 nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obytnou xxxxxxxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jistin xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx splaceny.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nemá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) celkové xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obytnou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx XXX"),

x) výdajů spotřebitele xxxxxxxxxxxxx x celkové xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx XXXX") a

c) xxxxxxx xxxx dluhů xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (xxxx jen "ukazatel XXX").

(6) Česká xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx výpočtu.

§45x

(1) Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx horní xxxxxxx 1 nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45a xxxx. 5 x tím, xx xxxxx xxx xxxxx, pak xxx xxxx xxxxx určené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bydlení xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx xxxx 36 xxx, xxxxx žadatelů žijících x manželství nebo xxxxxxxxxxxxx partnerství, x xxxxx alespoň jeden x okamžiku xxxxxxxxxx xxxxx nedosáhl xxxx 36 xxx, xxxxxxx xxxxx horní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xx x

x) xxxxxxxxx XXX x 10 xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx DSTI x 5 xxxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úvěrových ukazatelů xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémová rizika xxxxx odstavce 1, xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx,

x) xxxxxx objemu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zajištěných xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx obytných nemovitostí,

d) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x příjmům xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nemovitostí k xxxxxxx spotřebitelů,

f) souhrnnému xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx republice a

g) xxxxxx xx spotřebitele x xx poskytovatele xxxxx.

(3) Opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxx řízení o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx 4 xxxxxx xxx dne jeho xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxx pozdější xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zvyšuje xxxx ruší horní xxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrového xxxxxxxxx, xxxxxx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxx pozdější xxx xxxxxx účinnosti.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vydání xxxxxxxx obecné xxxxxx x posoudí xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx faktorů xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx nebo xxxxx.

§45x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osobě, xxxxx x xxxxxxx x §45a xxxx. 1 poskytne spotřebitelský xxxx, uložit xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx osobě přiměřenou xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx x odstranění nedostatku xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 10 xxx po uplynutí xxxxxx xxxxx.

§45x

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx finančním xxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx vypracovává x xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx x xxxxx k informaci xxxxxx o výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x výkonu dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST JEDENÁCTÁ

PŘESTUPKY

§46

Přestupky

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxx, doveze, xxxxxx, prodává xxxx xxxxx rozšiřuje medaile, xxxxxx nebo podobné xxxxxxxx zaměnitelné s xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx nabízením, xxxxxxxx xxxx rozšiřováním xxxxx "xxxxx".

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §44a xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §44a xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44a odst. 5.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx osoba xxxxxxx x §41 odst. 1 písm. a), x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §41 xxxx. 3, xxxx

x) v xxxxxxx x §41 xxxx. 4 nezajistí xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vysvětlení xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr 94) se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr x xxxxxxx s §45a odst. 1,

b) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §45c xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45c xxxx. 2.

(5) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xxxx b),

b) 5 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxxxx 2 písm. a) xxxx c), odstavce 3 xxxx odstavce 4 xxxx. x).

§46x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx uveřejní pravomocné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxx identifikačních xxxxx o osobě xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu,

b) xxxxxxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) způsobilo xxxxx xxxxxx vinnou xx xxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx uveřejněno xx xxxxx pátého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x němž xxxx uveřejněno.

§46x

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXX

§46x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o rozkladu

Pro xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx podaném xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu o xxxxxxxx 84).

§46d

Správní xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu 52) xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky.

§46e

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou

(1) Česká xxxxxxx xxxxx, aniž xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx odložit xxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx k xxxxxxx x míře porušení xxxx ohrožení chráněného xxxxx, který xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, že xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx provedením xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxx dosaženo xxxx xxx lze dosáhnout xxxxx. Usnesení x xxxxxxxx věci xxxxx xxxx první xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx; ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich xxxxxxxx xx vyrozumění x xxxxxxxx věci se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxx pachateli xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(3) X přestupku, x xxxxx projednání xx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx alespoň 1 000 000 Xx , xxxx xxxxxx xxxxx hranici xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu nebo xxxxx xxxxxxxxxx ročního xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 let. Xxxx-xx promlčecí xxxx x tohoto přestupku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávnost xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiného právního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx je příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Alespoň xxxxx oprávněná xxxxxx xxxxx podílející se xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právo xx xxxxxx škole x Xxxxx republice. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxx mít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx oblasti.

§46x

Xx náhradu xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx prostředky xxxxxxxxx rozpočtu. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Českou národní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX

§47

(1) Česká xxxxxxx banka hospodaří xxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxx členěn xxx, xxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx pořízení xxxxxxx x výdaje xx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Vytvořený xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx zisk xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rady x vedoucích xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxx řídící xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) schválit,

b) xxxx xx vědomí, xxxx

x) xxxxxxxxx.

(5) Odmítne-li Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hospodaření Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx do 6 xxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxx a doplněnou xxxxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(6) Xxxxx národní xxxxx uveřejňuje xxxxx xxxxxx x výsledku xxxxx hospodaření způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§47x

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx devizových xxxxxx x odbornou xxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 17.8.2013

§48

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

(2) Xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx více xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx rady s xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Jakmile xx xxxxxx závěrka xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§49

Xx xxxxxxx xxxxxxxx operace Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx stavů xx xxxxxx, které xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§49a

(1) Česká národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup Xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx (dále xxx "Xxxxxxx").

(2) Věstník xx xxxxxxx x postupně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, označených xxxxxxxxxx čísly, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx vydává úřední xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podepisuje xxxx bankovní xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx.

§49x

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2013 Sb.

§50

(1) Zaměstnanci Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx trvá x xx skončení xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech, se xxxxxxx xx seznámí xxx výkonu své xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx poradních xxxxxx x auditory.

(2) Xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx Českou xxxxxxx xxxxxx zproštěny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx-xx to xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx 85) xxx není xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nemohou xxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vlastního majetku x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, uměleckou x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx statutárním xxxx xxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pověřila. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bydlení pro xxxxxx zaměstnance České xxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx jemu xxxxxxx.

(5) Zaměstnanci Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dbát, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx národní xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovená xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx bankovní xxxx.

§50x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §1a a 2.

(2) Xxxxxxxxxx čl. 15 x 18, xx. 19 věta xxxxx, xx. 21 odst. 4 x xx. 34 xxxx. 4 x x jim xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 5 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 89) xx nepoužijí na xxxxxx údaje zpracovávané Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxx péče x finanční stabilitu x v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx obchodními xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx x její xxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx spjatých. Xxxx údaje Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx mohou být xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu a x souvisejících xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 3, čl. 14, 15 a 18, xx. 19 xxxx druhá x xx. 34 x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx čl. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x osobách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolované Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zpracovává xx xxxx, po níž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxxx krizové plány, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x souvisejících xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx. 15 x 16 x v jim xxxxxxxxxxxxx rozsahu čl. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxxxxxxxx xx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx ochraně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a nacházejících xx v xxxxxxxxxx, xxx peněžní xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxx x souvisejících xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx. 15, 16 a 18, xx. 19 xxxx druhá x xx. 34 odst. 4 a v xxx odpovídajícím rozsahu xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx nepoužijí xx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterými jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x osobách, které xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, jenž xx předmětem vykazovací xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dobu, xx kterou tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx, xxxxx pokud xx xxxxxx xxxxx umožňuje.

§50a xxxxxx právním předpisem x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§50x

Xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 219/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2021

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§51

Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. 5)

§52

Xxx celkový xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 se xxxxxxxxx xxx rok 1993 xxxxxxx 7% xxxxx příjmů xxxxxxxx xxxxxxxx x uplynulém xxxx.

§53

Práva x povinnosti x pracovněprávních xxxxxx Xxxxxx banky československé x pracovníky, xxxxx xxxx pracoviště xx xxxxx České republiky, xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§54

Xx Českou xxxxxxx xxxxx přechází majetek Xxxxxx banky xxxxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 6)

§55

(1) Xx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaných xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx právního řádu Xxxxx republiky x x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx československá, xxxxxx xx xxx xxx xxx účinnosti xxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Opatření xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platná xx xxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx opatření xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx úkony učiněné Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 60/1993 Sb.

§57

Xxxx, xxxxx vedla xx xxx svého xxxxxx Xxxxxx banka xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem.

§58

(1) Xx xxx xxxxxxxxx xxxxx bankovní xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx Xxxxxx banky xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prezidentem Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx z xxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 22/1992 Xx., x Xxxxxx bance xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Výjimku x xxxxxxxxxx §6 xxxx. 5 xxxx xxx xxx 1993 povolit xxxxxxxx rada.

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2013 Sb.

§60

Xxxxx zákonem xx xxxxxxx zákon x. 22/1992 Xx., o Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§60x

§60x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§61

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1993.

Xxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 227/2013 Sb.

Xx. II

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 227/2013 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx kandidáty xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx trh (xxxx xxx "výbor") xxxxx §45a odst. 2 xxxx. x) zákona x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x navržených xxxx xxxxx xxxxxxxx výboru, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx člena xxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx výbor xxx xxxxxxxxxx odkladu po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx svolá xx xxxxxxxxxx x Českou xxxxxxx bankou první xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx jeho xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxx §45d zákona č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx znění tohoto xxxxxx, předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx 2006 xx 30. června 2007.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Xx. s účinností xx 1.4.2006

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XX

Xxxxxx xx věcech, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx celní xxxxx, zahájená xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx řízení xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Čl. XX

1. Majetek, xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 4 zákona x. 6/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Správní xxxxxx zahájená xxxxx xxxxxx x. 6/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Xx. x účinností xx 17.8.2013

Xx. VI

1. Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky (xxxx jen "xxxxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obsažených v xxxxxx x. 6/1993 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxx č. 21/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x zákoně č. 87/1995 Sb., ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx č. 190/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyhlášená xx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plného xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x tomuto xxx platná, pozbývají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 31. prosince 2014. Xx dne 31. xxxxxxxx 2014 může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených opatřením Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx dne xxxx zrušení, může xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zákonů xxxxxxxxx x xxxx 1, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx platné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 17.8.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxx xxxxx §47 xxxx. 3 xxxxxx č. 6/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx x roční xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx souladu x §50 xxxx. 4 xxxxxx č. 6/1993 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 219/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

Informace

Právní předpis x. 6/93 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

60/93 Sb., xxxxx x oddělení xxxx

x xxxxxxxxx xx 3.2.1993

15/98 Xx., o Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.98

442/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 6/93 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 166/93 Xx., o Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001, x výjimkou xxxxxxxxxx xx. XX, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

278/2001 Xx., xxxxx XX xx xxx 20.6.2001 xx xxxx návrhu na xxxxxxx části xxxxxx x. 6/93 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 3.8.2001

482/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 219/95 Xx., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 6/93 Xx., x XXX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

127/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/93 Xx., o XXX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 442/2000 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 6/93 Xx., x XXX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 166/93 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 166/93 Xx., x Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2002, x výjimkou xxxxxxxxxx §6 xxxx. 13, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

335/2002 Xx., úplné znění xxxxxx č. 6/93 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 121/2002

257/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

377/2005 Sb., x doplňkovém dozoru xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxxxxxx x obchodníky x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxx konglomerátech x o změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

57/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx sjednocením xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

62/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 124/2002 Xx., x převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx styku), ve xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 8.3.2006

230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 89/95 Xx., x xxxxxx statistické xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2006

286/2006 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 6/93 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 89/2006

160/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.7.2007

36/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 634/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/95 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 468/91 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 12.2.2008

124/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

254/2008 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2009

295/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 2/69 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 6/93 Xx., x XXX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 19.9.2009

145/2010 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

156/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/92 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2010

42/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry

s xxxxxxxxx xx 28.2.2011

92/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 6/93 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 6.4.2011

136/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxx a xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 6/93 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.7.2011 x xxxxxxxx §16x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 25.5.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 156/2010 Xx., x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

357/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., o Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

227/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 6/93 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 17.8.2013

135/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

204/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

375/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu a x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

377/2015 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

258/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x spotřebitelském xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2016

183/2017 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

89/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/93 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 136/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxx x mincí a x xxxxx xxxxxx x. 6/93 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 76/76 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osobních údajů

s xxxxxxxxx od 24.4.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

192/2020 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2020

238/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

219/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx moci

s účinností xx 31.12.2021

353/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

417/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

129/2022 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 370/2017 Xx., o platebním xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x tvorbě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

462/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxx zajištění xx stáří

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024 x 1.4.2024

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxx. xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xxxxxxxx zákon č. 528/1990 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 228/1992 Xx.
2) Část xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx kontrole.
3) §21 xx 23 xxxxxx x. 552/1991 Sb.
4) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Čl. 14 xxxxxxxxx xxxxxx č. 143/1968 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxxxx xxxxx č. 541/1992 Sb., o xxxxxx xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx x Slovenskou xxxxxxxxx x o xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx republiku a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
7) Zákon Xxxxx národní xxxx č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §16 xxxx. 2 xxxxxx x. 15/1998 Sb., x Komisi pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
9) §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 15/1998 Sb.
10) §16 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 15/1998 Xx.
11) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 545/1992 Sb., x Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 15/1998 Sb.
13) §19 xxxx. 2 zákona x. 530/1990 Sb., x dluhopisech.
14) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §1 xxxx. 1 písm. x) a xxxxxxxx 3 xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxx. devizový zákon, xxxxx č. 185/1991 Sb., x pojišťovnictví, xxxxx č. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
19) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví.
20) Xxxxxxxxx xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon.
21) §52 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §17a xxxx. 3 xxxxxx x. 21/1992 Sb., xx xxxxx zákona x. 16/1998 Sb.
23) §17a xxxx. 4 zákona x. 21/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 16/1998 Xx.
24) Xxxxxxxxx xxxxx č. 21/1992 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxx č. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 236/1995 Sb., o xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxx č. 143/1992 Sb., o platu x xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších organizacích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §98 xxxx. 2 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Zákon č. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
32) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ve Společenství.
34) Xxxxx č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pojišťovnami x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx).
35) §18b xxxxxx x. 124/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxxxx systémech (zákon x xxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 62/2006 Sb.
36) §19 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 62/2006 Xx.
37) Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 124/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x platebních xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 257/2004 Xx. x zákona x. 62/2006 Xx.
38) Xxxxxxxxx xxxxx č. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 256/2004 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx investování, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 277/2009 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 15/1998 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 256/2004 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxx xxxxxx č. 124/2002 Sb., o platebním xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 15/1998 Xx., x Xxxxxx pro xxxxx papíry x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 124/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Zákon č. 377/2005 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrními xxxxxxxx, institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx), xxxxx č. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 256/2004 Sb., x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).
46) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2182/2004 x medailích x xxxxxxxx podobných xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XX) x. 2183/2004, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 2182/2004 x medailích x xxxxxxxx podobných xxxxxxxxxx.
48) Nařízení Xxxx (XX) 1338/2001, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx eura xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) 1339/2001, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení (ES) 1338/2001, kterým xx xxxxxxx opatření xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
49) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2560/2001 xx xxx 19. prosince 2001 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx, X 344, 28/12/2001 P. 0013 - 0016.
50) Čl. 4 x 6 xxxxxxxx x. 2560/2001.
51) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
52) Xxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §19 xxxxxx č. 124/2002 Xx., x převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, elektronických xxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x platebním styku), xx xxxxx xxxxxx x. 62/2006 Sb.
54) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 o xxxxxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxxx pro vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx spotřebitele (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
55) Xx. 3 xxxx. k) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 2006/2004 o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnými pro xxxxxxxx dodržování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (nařízení x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
56) §4 xx 5a, §6 x 12 xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx zákona x. 36/2008 Xx.
57) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §2a xxxx. 13 xxxxxx x. 87/1995 Xx.
§4 odst. 7 xxxxxx x. 21/1992 Xx.
59) §2 xxxx. 2 zákona x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx.

60) Xxxxx č. 257/2016 Sb., x spotřebitelském xxxxx.
61) Xx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1092/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx systémem na xxxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx rizika.
62) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 1092/2010.
63) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx dne 24. listopadu 2010 x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1094/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Evropského xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx x zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x xxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2011/61/XX.
64) §25 x 26 zákona x. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Sb.
65) Zákon č. 277/2009 Sb.
Zákon č. 42/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatelích x samostatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
66) Xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx.
67) Xxxxx č. 377/2005 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x úvěrními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx).
Xxxxx č. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) Čl. 282 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx).
69) Čl. 1 Xxxxxxxxx (č. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
70) Xxxxxx 14 xxxx. 2 Xxxxxxxxx (x. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x Evropské centrální xxxxx.
71) Xx. 130 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Evropské xxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx).
Xx. 7 Xxxxxxxxx (č. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a Evropské xxxxxxxxx xxxxx.
72) §100 x xxxx. xxxxxx x. 256/2004 Xx.
73) §82 x xxxx. xxxxxx x. 256/2004 Xx.
74) Xxxxxx 123 xxxx. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (xxxxxxxxxxxxx znění).
75) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 3603/93 ze xxx 13. xxxxxxxx 1993, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 104 a 104x Xxxxxxx.
76) Xx. 8 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 3603/93.
77) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013 xx xxx 21. května 2013 o Evropském xxxxxxx národních a xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx.
78) Xx. 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x statutu Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x Xxxxxxxx centrální xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98 xx xxx 23. listopadu 1998 x xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) č. 549/2013, x platném xxxxx.

79) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 1071/2013 xx xxx 24. xxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (přepracované znění) (XXX/2013/33), x platném xxxxx, nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1072/2013 xx dne 24. xxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx) (ECB/2013/34), x xxxxxxx znění, xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1073/2013 xx xxx 18. října 2013 x xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx) (XXX/2013/38), xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1075/2013 xx xxx 18. xxxxx 2013 o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx) (XXX/2013/40), xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) č. 1409/2013 ze xxx 28. listopadu 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX/2013/43), xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2018/231 xx xxx 26. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx penzijních xxxxx (XXX/2018/2).
80) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 184/2005 xx xxx 12. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxxx, mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 716/2007 xx xxx 20. xxxxxx 2007 o statistice Xxxxxxxxxxxx x struktuře x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 747/2008, xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 601/2006 xx dne 18. dubna 2006, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 184/2005, xxxxx xxx x formát x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 602/2006 xx xxx 18. dubna 2006, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (ES) x. 184/2005 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na údaje.
81) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98, v xxxxxxx znění. Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x. 1071/2013, x platném xxxxx.
82) Xx. 6 xxxxxxxx Rady (XX) č. 2533/98.
83) Čl. 8 xxxxxxxx Rady (ES) č. 2533/98, x xxxxxxx xxxxx
84) §90 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx.
85) Xx. 37 Protokolu (x. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky.

86) Xxxxxxxxx zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 256/2004 Sb., x podnikání na xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 96/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 35/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

87) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012.

88) §25 xxxxxx x. 255/2012 Xx., x xxxxxxxx (kontrolní xxx).

89) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (obecné xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx).

90) Zákon č. 374/2015 Sb., x ozdravných postupech x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx trhu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 21/1992 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů.

91) Xx. 123 xxxx. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (xxxxxxxxxxxxx znění).

92) Xx. 2x xxxxxxxx Rady (ES) č. 2533/98, x xxxxxxx xxxxx.

93) Například xx. 8 x 8x xxxxxxxx Rady (XX) č. 2533/98, v xxxxxxx xxxxx.

94) §7 xxxxxx x. 257/2016 Sb.